Organizace zabývající se prevencí SPJ, poradenskou činností, léčbou závislostí a péčí o drogově závislé
Firma
Detox Liberec
Adresa: Psychiatrické oddělení,
Nemocnice Liberec, Husova 10,
Liberec 1, 460 63
Advaita
- centrum ambulantních služeb
Adresa: Rumunská 14/6, 460 01
Liberec (bývalé prostory Červeného
kříže)
Terapeutická komunita pro
drogově závislé Nová Ves
Adresa: Nová Ves 55, p. Chrastava
463 31
Linka bezpečí
Linka vzkaz domů
Dětské krizové centrum
Praha
Obor činnosti
Cílová skupina: závislí na drogách a
alkoholu od 15 let, muži i ženy, pomáhá
pacientovi zvládnout odvykací stav na
návykových látkách a očištění organismu
od drogy
Cílová skupina: závislí na drogách a
alkoholu od 15 let, muži i ženy,
sociální asistence a poradenství
- individuální podpůrné terapie
- skupinové terapie
- volnočasové terapie
- práce s rodinou
Cílová skupina: klienti starší 18 let
závislí na nealkoholových drogách,
poskytuje léčebně-resocializační péči o
drogově závislé
Kontakt
Tel: 485 312 229
http://www.nemlib.cz
Pracovní doba
celostátní nepřetržitá krizová linka
pomáhající dětem a dospívajícím řešit
těžké životní situace
Tel: 800 155 555
[email protected]í.cz
(odpověď do 3 pracovních dnů)
nonstop
určena dětem a mladým lidem na útěku
z domova nebo kteří byli vyhozeni
z domova
krizová linka pro děti a studující
Tel: 800 111 113, 24 727 777
(zdarma z pevné linky, z mobilu se
musí platit)
Tel: 241 484 149
www.ditekrize.cz
[email protected]
(odpověď do 2 pracovních dní)
denně i o svátcích
od 8.00 do 22.00hod.
Vedoucí: Bc. Petra Hrušková
Tel: 482 750 607
Fax: 482 750 607
[email protected]
http://www.volny.cz/advaita
Kontaktní osoba:
MUDr. David Adameček
Tel: 48 514 69 88
[email protected]
http://www.volny.cz/abstinence
nonstop
nonstop
nonstop
Firma
Linka důvěry
Liberec
Obor činnosti
psychologické, sociálně právní a
poradenské služby dětem, dospívajícím,
rodinám a také starým a osamělým lidem
Cílová skupina: děti a mladiství do 18
let, poradenské centrum pro drogové a
REP - občanské sdružení
jiné závislosti, výchovné poradenství pro
Adresa: Turnově, Žižkova 1623,
rodinu a děti, Program realizace mladých
Turnov 51101
obviněných nebo odsouzených; Turnov,
Semily, Jablonec nad Nisou
krátkodobá, limitovaná krizová odborná
Intervenční centrum
Adresa: Tanvaldská 269, Liberec 30, pomoc a nehmotná podpora osobám
ohroženým domácím násilím
463 11
Krizové centrum pro studenty poradní středisko pro studující SŠ a VŠ
Praha
Cílová skupina: od 6 do 18 let,
Středisko výchovné péče ČÁP ambulantní či internátní forma, péče o
klienty s dominantní poruchou chování
Liberec
Adresa: Na Výšinách 451/9, 460 05
Liberec 5
Most k naději - Kontaktní
centrum pro lidi ohrožené
drogou Liberec
Adresa zařízení: Rumunská 5/A,
460 01 Liberec 1
Cílová skupina: problémoví uživatelé
drog, lidé experimentující a ohrožení
drogou, jejich rodiče, partneři, blízcí a
známí, primární, sekundární a terciární
prevence zneužívání nealkoholových
drog.
Kontakt
Tel: 485 106 464, 485 177 177
606 450 044
www.volny.cz/ld.lbc
[email protected]
Kontaktní osoba:
Mgr. Zdeňka Flugrová
Tel: 481311036
Fax: 482 725 711
[email protected]
www.rodinne-poradenstvi.cz
Tel: 482 750 890, 482 750 899
Pracovní doba
nonstop
Tel: 283 880 816
Kontaktní osoba:
Ing.Jana Lanková
Tel: 482 750 807, 482 757 275
[email protected]
[email protected]
www.svp-lbc.cz
Tel: 482 713 002 (Liberec),
[email protected]
[email protected]
nonstop
Firma
Terénní programy pro lidi
ohrožené drogou, Územní
pracoviště Liberec
Adresa zařízení: Rumunská 5/A,
460 01 Liberec 1
Poradna HIV Liberec
Obor činnosti
Cílová skupina: problémoví uživatelé
drog, lidé experimentující a ohrožení
drogou, jejich blízcí a známí. Zmírňování
zdravotních a sociálních rizik spojených s
užíváním drog, zejména vedením klienta
k osvojení si zásad vedoucích ke snížení
rizik při užívání drog.
Kontakt
Tel: 603 37 11 22 (Liberec),
728 48 50 12 (Jablonec nad Nisou,
Frýdlantsko)
[email protected]
www.mostknadeji.cz
poradenská, konzultační, laboratorní
činnost, preventivní programy, očkování,
anonymní odběry – testování na HIV
Kontaktní osoba: Mgr. Dana
Maňhalová
Tel: 482 751 578
Fax: 482 751 569
[email protected]
www.zulib.cz
Tel: 482 710 276, 775 624 246
[email protected]
www.volny.cz/kcentrum.cz
Adresa: Husova ul.64, /budova KHS/
Liberec 1
Kontaktní centrum
Liberec
K-centrum
Linka pro odvykání kouření
centrum pro lidi s problémem drog a
závislostí
telefonní linka s celostátní působností
Centrum závislosti na tabáku pomoc při odvykání kouření
Nemocnice Liberec
Mgr. Igor Pavelčák
plicní oddělení
poradenství v oblastech drogy,
alkoholismus, gamblerství, duševní
hygiena, rodinná a osobnostní
problematika, „zlobící“ děti,
psychosomatické obtíže, partnerské a
generační konflikty
Tel: 844 600 500
Tel: 485 312 328 (ambulance)
485 312 871
Tel: 728 022 618
[email protected]
www.poradna-rodina.org/
Pracovní doba
pracovní dny
od 12.00 – 20.00hod.
podle objednání
Firma
Obor činnosti
Cílová skupina: osoby, které řeší
problémy spojené s alkoholem
Kontakt
Tel: 728 169 724 nebo 776
013 635.
Skupina anonymních
[email protected] (centrální
alkoholiků Liberec
servisní organizace v Praze)
www.sweb.cz/aacesko/
osobní a partnerské problémy, problémy v Tel: 482 311 302
POSEC Frýdlant
rodině, výchova dětí, závislosti
[email protected]
Adresa: nám. T. G. M. 37, 464 01
www.frydlantvc.cz/posec
Frýdlant
programy primární prevence mezi
Tel: 485 113 271 linka 254, 482
mládeží
v
oblastech
rizika
závislostí,
712 995
MAJÁK o.p.s.
Fax: 485 113 271 linka 253
Adresa: Rumjancevova 3, Liberec 1, rasismu, sekt, AIDS (přednášky),
poradenská
a
klubová
činnost
[email protected]
460 01
www.majakops.cz
školní psychologie, deprese, šikana,
HELP 24
www.help24.cz
Poradna psychologie duševního záškoláctví, závislosti
zdraví
zprostředkování účinného a společensky Tel: 485 244 212
prospěšného řešení konfliktů spojených s [email protected]
Probační a mediační služba trestnou činností a současně organizuje a www.pmscr.cz
zajišťuje efektivní a důstojný výkon
ČR
Adresa: Nám. E. Beneše 26, 460 01 alternativních trestů a opatření s důrazem
na zájmy poškozených, ochranu komunity
Liberec 1
a prevenci kriminality.
Pracovní doba
Dny a místo setkání:
každá středa od 18:15 v
budově Jazykové školy
na Šaldově nám.
Obor činnosti
Cílová skupina: děti od 3 do 15 let,
Pedagogicko-psychologická studenti SŠ a učilišť na Liberecku
pedagogicko psychologické poradenství
poradna Liberec
Adresa: Truhlářská 3, Liberec 2, 460 ambulantního typu pro děti, rodiče,
učitele v oblasti výukových, vztahových a
01
sociálních potíží, volba profesní
orientace, individuální, rodinná a
skupinová terapie
Oddělení SPOD a kurátorské činnosti
Firma
OSPOD
U Jezu 642/2a, Liberec 1
Pomoc obětem násilí
Liberec
Poradna pro oběti trestných činů,
domácího násilí
Adresa: Ještědská 58, Liberec 7
odborná, bezplatná, diskrétní pomoc
obětem a svědkům trestných činů, včetně
morální a emocionální podpory
Občanská poradna Liberec Cílová skupina: všichni občané, kteří
Adresa: Ještědská 58, 460 07 Liberec potřebují poradenství zejména v oblasti
7, Občanská poradna v Jablonci nad sociálně právní, pracovně právní a
rodinné
Nisou, Spolkový dům
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Rodinná poradna
Adresa: Dvorská 445/10, 460 05
Liberec 5
Bílý kruh bezpečí
Kontakt
Tel: 482 710 517, 485 113 006
[email protected]
www.pppliberec.cz
Danuše Zavadzanová
Tel: 485 244 811
Bc. Jindra Špísová
Tel: 485 244 830
www.kraj-lbc.cz
Tel: 485 152 070
www.d-os.net
www.donalinka.cz
www.domacinasili.cz
Tel: 257 317 110
Tel: 485 152 070 (Liberec,
Jablonec), 485 311 302 (Frýdlant)
[email protected]
http://www.d-os.net
Tel: 485 108 866, 485 103 190
Pracovní doba
nonstop
Firma
Rodinná poradna
Obor činnosti
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Kontakt
Tel: 483 320 649
[email protected]
Středisko sociální a psychologické péčerodinné poradenství
Tel: 487 853 203
[email protected]
Cílová skupina: uživatelé drog
služby mužům i ženám nad 15 let (do 15
let pouze poradenství a přednášky),
výměnu injekčního materiálu, testování
na hepatitidy, HIV, AIDS, zdravotní
ošetření, sociální práci, služby psychologa
a psychiatra, asistenční a další doplňkové
služby
Cílová skupina: Osoby a domácnosti
s nejnižším příjmem, nezaměstnaní, se
ztíženým přístupem k institucionální
pomoci.
Sociální poradenstvím, právní
poradenství, vyjednávání, doprovod,
mediační, základy rodinného a
výchovného poradenství
Tel: 487 831 545
[email protected]
Adresa: Lidická 24, 466 01 Jablonec
nad Nisou
Rodinné poradny
Adresa: Konopeova 812, 470 01
Česká Lípa
o.s. Pasant - K-centrum
Adresa: Hálkova 1794 Česká Lípa
470 01
Terénní programy - Člověk v
tísni
Adresa: Sokolská 18, Praha 2, 120
00 (sídlo společnosti)
Tel: 226 200 420
Fax: 226 200 422
[email protected]
http://www.clovekvtisni.cz/
Pracovní doba
Download

ke stažení zde