.j.:
Sociální služby Vsetín, p ísp vková organizace
Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín
I :
49562827
DI : CZ49562827
Bankovní spojení: 36739851/0100
Zastupující:
Organiza ní jednotka:
(dále jen „Poskytovatel“)
a
pan/í/
bytem:
datum narození:
(dále jen „Uživatel“)
uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby podle § 91 zákona . 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „Zákon“)
v ……… (dále jen (Domov), který je ………podle §… Zákona:
Dále jen „Smlouva“
lánek 1
P edm t Smlouvy
(1) Poskytovatel bude Uživateli poskytovat sociální služby v souladu se sestaveným
Individuálním plánem Uživatele, dle § 88 písm. f) Zákona.
1
(2) Smlouva upravuje vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem služby a stanovuje práva a
povinnosti obou ú astník .
(3) Uživatel se zavazuje Poskytovateli za základní innosti p i poskytování sociální služby a za
fakultativní služby hradit níže sjednanou úhradu dle l. 8.
lánek 2
Cíl sociální služby
(1) Konkrétní cíl služby –
(2) Osobní cíle jsou stanoveny individuáln a jsou pravideln hodnoceny. Poskytovatel se
zavazuje a je povinen Uživatele vést k realizaci jeho osobních cíl , kterých Uživatel chce
dosáhnout.
(3) Osobní cíl Uživatele podle této Smlouvy, kterého m že dosáhnout poskytováním sociální
služby je ………………………………, napl ování cíle bude probíhat dle individuálního
plánování. Podpora k napl ování tohoto cíle bude vyhodnocována a p ehodnocována,
v rámci individuálního plánování služby m že být cíl m n n.
lánek 3
Rozsah poskytování sociální služby
(1) Poskytovatel se zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy poskytovat Uživateli tyto základní
innosti p i poskytování sociálních služeb:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) úkony pé e
Rozsah a zp sob poskytování sociální služby byl zaznamenán v individuálním plánování a
podle pravidel individuálního plánování bude vyhodnocován a p ehodnocován.
(2) Nad rámec uvedených základních inností poskytuje Poskytovatel Uživateli fakultativní
služby podle pot eb Uživatele.
2
lánek 4
Ubytování
(1) Uživateli se poskytuje ubytování v ……………… pokoji.
(2) Pokoj je vybaven minimáln t mito p edm ty: l žko, šatní sk í , st l, k eslo, polštá ,
p ikrývka, l žkoviny, podložka.
Po dohod s Poskytovatelem si m že Uživatel pokoj dovybavit.
Uživateli budou poskytovány základní hygienické pot eby: mýdlo, šampon, zubní pasta,
základní holicí pot eby. – pouze u uživatel , jejichž z statek p íjm je nižší než 850,-- K
m sí n v etn a nemají jiných p íjm .
(3) Mimo p id lený pokoj m že Uživatel zp sobem obvyklým užívat také ostatní spole né
prostory Domova ur ené Uživatel m pro b žný denní život.
(4) Poskytnutí ubytování v sob zahrnuje také úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního
prádla a ošacení, žehlení. Platby za ubytování v sob zahrnují i úhradu náklad za energie a
ostatní nep ímé náklady.
(5) Poskytovatel je povinen udržovat spole né prostory ve stavu zp sobilém pro ádné
ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Uživatele spojených s užíváním t chto
prostor.
(6) Uživatel užívá p id lené ubytovací prostory zp sobem obvyklým a udržuje je v souladu
s Domácím ádem Domova.
(7) Uživatel odpovídá za zajišt ní svých osobních v cí a cenností. K úschov m že využít
uzamykatelné sk í ky na pokoji nebo na žádost využít úschovu u Poskytovatele a zamezit
tak ztrát
i odcizení v cí. – dle poskytované služby
(8) V Domov je Uživateli zakázáno chovat zví ata.
lánek 5
Stravování
(1) Poskytovatel zajiš uje celodenní stravování pro Uživatele odpovídající v ku, zásadám
racionální výživy a pot ebám dietního stravování v souladu s Domácím ádem.
(2) Stravování probíhá na základ a podle pravidel p edem zve ejn ného jídelního lístku.
(3) Smluvní strany se dohodly, že Uživatel bude odebírat celodenní stravu.
Konkrétní zp sob podpory dle dohody s uživatelem.
3
Tuto volbu lze m nit požadavkem Uživatele služby a m že být upravena v pr b hu pobytu dle
pot eby a v souladu s plánem pé e.
(4) Podrobnosti o poskytování stravy jsou obsaženy v plánu pé e, který je sou ástí individuálního
plánování.
lánek 6
Úkony pé e
a) Pomoc p i zvládání b žných úkon pé e o vlastní osobu
b) Pomoc p i osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) Zprost edkování kontaktu se spole enským prost edím
d) Sociáln terapeutické innosti
e) Aktiviza ní innosti
f) Pomoc p i uplat ování práv, oprávn ných zájm a p i obstarávání osobních záležitostí
-
dle poskytované sociální služby.
Úkony pé e Uživatel s p ísp vkem na pé i hradí plnou výší p iznaného p ísp vku na pé i dle § 73,
odst. 4 písm. a) Zákona.
Rozsah pomoci se sjednává individuáln tak, aby pomoc vycházela z individuáln ur ených pot eb
Uživatele, musí p sobit na Uživatele aktivn , podporovat rozvoj jeho samostatnosti, motivovat ho
k takovým innostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nep íznivé
sociální situace, a posilují jeho sociální za le ování.
Poskytovaná pé e vychází z individuáln
ur ených pot eb dle p iznaného p ísp vku na pé i
v návaznosti na individuální plánování. P i ur ování rozsahu podpory p ihlížíme ke stupni závislosti
vyplývajícího z p iznaného p ísp vku na pé i.
lánek 7
Fakultativní innosti
(1) Fakultativní innosti se poskytují za úhradu náklad
t chto inností podle „Sazebníku
inností“ (dále jen sazebník). Rozsah služeb vychází z p ání Uživatele a nabídky a možností
Poskytovatele.
4
(2) Poskytovatel se zavazuje na žádost poskytnout Uživateli fakultativní
aktuálního sazebníku,
innosti dle
který je p edán p i podpisu Smlouvy, o p ípadných zm nách
bude Uživatel informován.
(3) Dluh na základních innostech m že vést k omezení poskytování fakultativních inností.
(4) Zvláštní pé e – hygienická o ista Uživatele, jejíž pot eba je vyvolána zneužíváním alkoholu
nebo jiných návykových látek, se ú tuje pevnou
ástkou 300,-- K
za událost
v od vodn ných p ípadech.
lánek 8
Výše úhrady
(1) Uživatel se zavazuje platit za ubytování ve výši ……. K denn a stravu ve výši ……. K
denn (úhrada za kalendá ní m síc se stanoví tak, že sou et ástek se násobí 30). Celková
m sí ní úhrada je ……. K .
Výše m sí ní platby m že být upravena v souvislosti s
ustanovením § 73 odst. 3 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném zn ní, které
stanoví, že po úhrad za ubytování a stravu musí Uživateli z stat alespo 15 % jeho p íjmu.
Z uvedeného vyplývá, že Vaše úhrada byla snížena na …….. K m sí n .
P ehled denní a m sí ní úhrady v závislosti na m sí ním p íjmu bude p edán formou
tabulky p i podpisu Smlouvy.
(2) Za služby uvedené v lánku 7 se Uživatel zavazuje platit ástky, které budou odpovídat jím
skute n využitým službám.
(3) Pokud by v n kterém kalendá ním m síci Uživatel nem l žádný p íjem, pak za poskytnutí
základních služeb neplatí. Nulový p íjem Uživatel prokáže vhodným zp sobem. Zárove
prokáže, že požádal o p ísp vek na živobytí dle p íslušného ustanovení zákona . 111/2006 Sb.
o pomoci v hmotné nouzi.
(4) Jestliže byl Uživateli p iznán nebo zvýšen p ísp vek na
pé i zp tn , náleží v plné výši
Poskytovateli, pokud v dob , za kterou je p ísp vek p iznán, Uživateli poskytoval sociální
služby.
(5) Pokud se Uživateli v pr b hu poskytování sociální služby zm ní výše zapo itatelných p íjm
(dle § 7 zákona . 110/2006 Sb. o životním a existen ním minimu), bude mu stanovena úhrada
nová, jestliže p íjem ovlivní výši úhrady.
(6) Poplatky za fakultativní služby jsou stanoveny vnit ním p edpisem Poskytovatele – Sazebník
inností. Uživatel prohlašuje, že byl s t mito pravidly seznámen p ed podpisem Smlouvy a
5
souhlasí s tím, že cena za fakultativní služby m že být Poskytovatelem jednostrann zm n na
nap . z d vod zvýšení cen energií.
(7) Poskytovatel má právo zm nit výši úhrady za poskytované služby do výše ekonomických
náklad na zajišt ní sociální služby, a to v souladu s obecn závaznými právními p edpisy
upravujícími úhradu za sociální služby. Smluvní strany se spole n zavazují, že v takovém
p ípad uzav ou dodatek ke Smlouv .
lánek 9
Zp sob úhrady
(1) Uživatel se zavazuje jemu p iznaný p ísp vek na pé i v plné výši p evést na Poskytovatele,
dle dohody bu
bezhotovostním p evodem na ú et Poskytovatele, jenž je uveden v záhlaví
Smlouvy, anebo v hotovosti na pokladn Poskytovatele. P iznaná výše p ísp vku musí být
Poskytovateli uhrazena do 3 pracovních dn od okamžiku, kdy Uživatel p ísp vek obdrží
(nejpozd ji do konce m síce, za který náleží). Uživatel je povinen Poskytovatele do 8 dn
informovat o zm n výše svého p ísp vku na pé i.
(2) Uživatel se zavazuje platit Poskytovateli za ubytování a stravu stanovenou m sí ní úhradu, za
m síc, v n mž jsou tyto služby poskytovány, a to nejpozd ji do konce tohoto m síce. Platby za
služby uvedené v lánku 7 je Uživatel povinen uhradit do 3 pracovních dn od p edložení
vyú tování za tyto služby.
(3) Vyú tování za služby – ubytování, stravu a úkony pé e je p edkládáno nejpozd ji do 15. dne
m síce, který následuje po m síci, za n ž jsou platby vyú továvány. P eplatky a nedoplatky
služeb mohou být vzájemn kompenzovány.
(4) Pokud bude p i vyú tování zjišt n p eplatek za poskytnuté služby, musí být Uživateli dot ená
ástka vyplacena do 3 pracovních dn od p edložení vyú tování. Pokud bude p i vyú tování
zjišt n nedoplatek za poskytnuté služby, musí být Uživatelem Poskytovateli zaplacen do 3
pracovních dn od p edložení vyú tování.
(5) Uživatel je povinen Poskytovateli p i podpisu této Smlouvy sd lit výši svého m sí ního p íjmu
dle § 73 odst. 5 Zákona v p ípad , že nárokuje snížení úhrady dle § 73 odst. 3 Zákona. Uživatel
je dále povinen do 8 dn od okamžiku, kdy se dozví o zm n výše svého p íjmu, tuto skute nost
sd lit Poskytovateli.
Zaml el-li Uživatel skute nou výši svého p íjmu a nárokoval snížení úhrady je povinen doplatit
úhradu do ástky stanovené podle skute né výše jeho p íjm ode dne zvýšení.
6
(6) Uživatel m že platby za služby uskute ovat v hotovosti na pokladn Poskytovatele nebo
bezhotovostním p evodem na ú et Poskytovatele, který je uveden v záhlaví Smlouvy, variabilní
symbol = rodné íslo, specifický symbol ……….
(7) Za ú elem vrácení úhrady za dobu nep ítomnosti Uživatel ohlásí sv j pobyt mimo Domov
Poskytovateli, jím ur eným zp sobem – dle „Sm rnice Vrácení úhrady za pobyt“, a to v etn
termínu svého návratu do pobytového za ízení.
(8) Za takto oznámenou celodenní nep ítomnost p ísluší pak Uživateli vrácení pom rné ástky
úhrady:
a)
ástka za neodebranou stravu ve výši stravovací jednotky (suroviny) stravy, kterou
Uživatel neodebral,
b) pom rná ást úhrady za úkony pé e.
(9) Za p edem oznámenou nep ítomnost kratší než jeden den náleží Uživateli ástka za
neodebranou stravu ve výši stravovací jednotky.
(10) V p ípad hospitalizace Uživatele ve zdravotnickém za ízení je Uživateli vrácena ástka
za
neodebranou stravu ve výši stravovací jednotky (suroviny).
(11) Zaplacená úhrada za ubytování se v p ípad nep ítomnosti Uživatele nevrací, taktéž se nevrací
úhrada za p edem neoznámený pobyt mimo za ízení.
(12) V p ípad nezaplacení plné výše úhrady za sociální služby, bude z ástky, jež má být Uživateli
vrácena za p edem ohlášenou nep ítomnost, nejd íve dorovnána ást úhrady, kterou Uživatel
v daném m síci nezaplatil. Po úhrad do plné výše úhrady bude Uživateli vyplacena zbylá
ástka – u Uživatele, kte í nárokují snížení úhrady dle § 73 odst. 3 Zákona.
(13) Smluvní strany se dohodly:
• na výplat
d chod
hromadným výplatním seznamem z SSZ a pravidlech výplaty
(uvedeno v D ) – p i této dohod bude sjednán zp sob úhrady do doby, než bude Uživatel
za azen na výplatní seznam SSZ, a to v hotovosti na pokladn Poskytovatele nebo na ú et
Poskytovatele“
• úhradou z ú tu
• platbou v hotovosti
(14)Smluvní strany se dohodly, že bude Uživateli veden depozitní ú et, na kterém budou
shromaž ovány prost edky pro hrazení nep edvídaných výdaj a stabiln se opakujících plateb,
nap . doplatk na léky. Výše pravidelné úložky bude domluvena individuáln . Na požádání
bude p edloženo vyú tování.
7
- dle dohody s Uživatelem (v p ípad , že se p i uzavírání smlouvy bude dohodnuto vedení
depozitního ú tu).
(15)Uživatel a Poskytovatel se dohodli, že v p ípad ukon ení Smlouvy o poskytnutí sociální
služby z d vodu úmrtí Uživatele bude Poskytovateli náležet úhrada ve výši sjednaných a
odebraných služeb.
lánek 10
Místo a as poskytování sociální služby
(1) Ubytování je poskytováno nep etržit každý den v roce, stravování a základní innost jsou
poskytovány
dle
provozních
podmínek
poskytovatele
v asových
intervalech
…………………………. ..
(2) Služby uvedené v lánku 6 a 7 jsou poskytovány v ase a na míst dle dohody v souladu
s Domácím ádem Poskytovatele, zejména s individuálním plánováním služby.
(3) Z provozních d vod
(nap . havárie, nutné opravy a rekonstrukce za ízení) m že být
Uživatel na nezbytn
nutnou dobu p est hován v rámci pobytového za ízení nebo
pobytových za ízení Sociálních služeb Vsetín p.o., pop . do jiného ubytovacího za ízení,
které Poskytovatel použije jako do asné místo pro poskytování sociálních služeb.
lánek 11
Ujednání o dodržování vnit ních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování
sociálních služeb
(1) Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s dokumenty Poskytovatele - Domácí ád, Nouzové a
havarijní situace, Sm rnice: P ijímání a vy izování stížností, Úhrady pobytových služeb,
Vrácení úhrady za pobyt, Sazebníkem inností, platnými ke dni podpisu Smlouvy. Uživatel
dále prohlašuje, že vnit ní p edpisy mu byly p edloženy k nahlédnutí, že si tato pravidla
p e etl a že jim pln porozum l. Uživatel se podpisem této Smlouvy zavazuje vnit ní p edpisy
Poskytovatele dodržovat.
(2) Poskytovatel se zavazuje, že p i zm n vnit ních p edpis
i p i vydání nového p edpisu bude
o tomto Uživatele bez zbyte ného odkladu informovat na informa ních sch zkách,
informa ních tabulích, informa ními letáky, pohovorem.
8
lánek 12
Ukon ení Smlouvy, výpov dní d vody a výpov dní lh ty
(1) Uživatel a Poskytovatel se mohou kdykoliv dohodnout na ukon ení této Smlouvy. Ukon ení
musí mít písemnou formu – „Dohoda o ukon ení Smlouvy o poskytnutí sociální služby“.
(2) Uživatel je oprávn n Smlouvu vypov d t kdykoli bez udání d vodu. Výpov dní lh ta kon í
uplynutím posledního dne kalendá ního m síce následujícího po m síci, v n mž byla
Poskytovateli výpov
doru ena.
(3) Poskytovatel smí Smlouvu vypov d t pouze z t chto d vod :
a) Uživatel hrub porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení
Smlouvy se považuje zejména:
•
nezaplacení úhrady za pé i Poskytovateli do konce m síce, za který náleží
•
nezaplacení stanovené úhrady za poskytnuté služby do jednoho m síce od okamžiku,
kdy byl Uživatel Poskytovatelem k platb vyzván
•
Uživatel zatají Poskytovateli zm nu výše svého p ísp vku na pé i
•
Uživatel zaml í své p íjmy nebo uvede jejich nesprávnou výši anebo nesd lí zm nu výše
svých p íjm - pouze v p ípad , kdy Uživatel nárokuje snížení úhrady dle § 73 odst.2
Zákona
b) Uživatel i po op tovném napomenutí hrub poruší povinnosti, které mu vyplývají
z Domácího ádu Poskytovatele.
c) Uživatel zvláš hrubým zp sobem narušuje soužití s ostatními uživateli. Za zvláš hrubý
zp sob narušování soužití je považováno zejména napadení jiného Uživatele nebo
pracovníka Poskytovatele, krádež, verbální agresivita vyšší intenzity, vyhrožování
fyzickým napadením, které m že d vodn vzbudit obavy u jiného Uživatele nebo
pracovníka Poskytovatele.
d) p i zrušení registrace poskytovateli
e) Uživatel neuzav e dodatek této Smlouvy, která stanoví zm nu výše úhrady za základní
innosti p i poskytování sociální služby v rozsahu stanoveném právním p edpisem,
v souvislosti se zm nou podmínek poskytování sociální služby
f) odstoupení od Smlouvy z d vodu nepravdiv uvedených údaj v žádosti
g) z d vodu takové prokazatelné zm ny zdravotního stavu (dle posudku léka e), že
Poskytovatel nedokáže zajistit Uživateli nutnou a pot ebnou pé i
9
h) bude-li uživatel pobývat p evážnou
ást roku mimo pobytové za ízení bez udání
závažných d vod (tj. více jak 6 m síc kalendá ního roku).
(4)
V p ípad
vypov zení Smlouvy Poskytovatelem kon í výpov dní lh ta uplynutím
posledního dne kalendá ního m síce, který následuje po m síci, v n mž byla výpov
Uživateli doru ena.
(5)
Po uplynutí výpov dní lh ty musí Uživatel uvést pokoj, jenž mu byl Poskytovatelem ur en
k obývání, do stavu, v jakém mu byl Poskytovatelem poskytnut. Uživatel odpovídá za
veškeré škody, které za dobu, kdy pokoj obýval, v tomto pokoji vznikly, s výjimkou
poškození i opot ebování zp sobeného b žným užíváním.
(6)
Uživatel nejpozd ji poslední den výpov dní lh ty opustí za ízení Poskytovatele a odnese si
své osobní v ci.
lánek 13
Doba platnosti Smlouvy
(1) Tato Smlouva se sjednává na dobu neur itou. Smlouva nabývá ú innosti okamžikem
podpisu ob ma smluvními stranami.
(2) Uživatel nem že práva z této Smlouvy postoupit na jiného.
lánek 14
Záv re ná ustanovení
(1) Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, použije se na vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem
zákon . 89/2012 Sb. ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis .
(2) V souladu s p íslušnými ustanoveními zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o
zm n n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , dává Uživatel Poskytovateli souhlas ke
shromaž ování, zpracování, uchovávání jím poskytnutých dat, které jsou nezbytné
pro
poskytování sociální služby Uživateli. Budou zlikvidovány neprodlen poté, kdy pominou
d vody pro jejich zpracování, evidenci a archivaci.
Rozsah osobních a citlivých údaj
Uživatele a pravidla s jejich nakládáním, se kterými byl seznámen, stanoví vnit ní p edpis
Poskytovatele – Standard . 6.
10
(3) Uživatel má právo nahlížet do osobní dokumentace, kterou v souvislosti s poskytováním
sociální služby o Uživateli vede Poskytovatel.
(4) Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
(5) Obsah této Smlouvy lze m nit jen písemnými vzestupn
íslovanými dodatky podepsanými
stranami této Smlouvy.
(6) S dokumenty upravující vnit ní pravidla pobytového za ízení (Domácí ád, Sm rnice: P ijímání
a vy izování stížností a jiných podn t , Úhrady pobytových služeb, Vrácení úhrady za pobyt,
Sazebníkem inností), je Uživatel seznámen p i nástupu a jsou mu kdykoliv dány k dispozici,
k p ipomenutí, zap j ení, darována a s jakýmikoliv zm nami je neprodlen seznámen – viz l.
11, odst. 2. Vnit ní p edpisy jsou uloženy …………..
(7) Pokud Uživatel nebude respektovat a dodržovat závazky vyplývající z této Smlouvy a vnit ních
p edpis Poskytovatele, m že Poskytovatel postupn použít opat ení vyplývající z Domácího
ádu.
(8) Strany Smlouvy prohlašují, že si text smlouvy d kladn p e etly a s obsahem souhlasí. Dále
prohlašují, že tato Smlouva byla uzav ena podle jejich skute né, svobodné a vážné v le, nikoli
v tísni za nápadn nevýhodných podmínek a na d kaz toho p ipojují své podpisy.
V ……………….. dne …………
Uživatel
Za Poskytovatele
…………………………………..
……………………………….
11
Download

ZDE - Sociální služby Vsetín