Smlouva o poskytnutí sociální služby
Sociální služby Vsetín, p. o.
Č.j.:
Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín
IČ: 49562827
Bankovní spojení: 36739-851/0100
Jednající: Mgr. Jaromír Navrátil, ředitel
Organizační jednotka: …………………
(dále jen „Poskytovatel“)
a
pan/í/
bytem:
datum narození:
(dále jen „Uživatel“)
uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) v Domově
pro seniory Podlesí, který je domovem pro seniory podle § 49 Zákona:
Dále jen „Smlouva“
1
Článek 1
Předmět Smlouvy
(1) Poskytovatel bude Uživateli poskytovat sociální služby v souladu se sestaveným
Individuálním plánem uživatele, dle § 88 písm. f) Zákona.
(2) Smlouva upravuje vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem služby a stanovuje práva a
povinnosti obou účastníků.
(3) Uživatel se zavazuje Poskytovateli za základní činnosti při poskytování sociální služby a za
fakultativní služby hradit níže sjednanou úhradu dle čl. 8.
Článek 2
Cíl sociální služby
(1) Zásadou poskytování sociální služby podle této Smlouvy je vést Uživatele k samostatnému
životu, podpora individuálních schopností a diferencovaná péče u jednotlivců. Osobní cíle
jsou stanoveny individuálně a jsou pravidelně hodnoceny. Poskytovatel se zavazuje a je
povinen Uživatele vést k realizaci jeho osobních cílů, kterých Uživatel chce dosáhnout.
(2) Osobní cíl Uživatele podle této Smlouvy, kterého může dosáhnout poskytováním sociální
služby je ………………………………, naplňování cíle bude probíhat dle individuálního
plánování. Podpora k naplňování tohoto cíle bude vyhodnocována a přehodnocována,
v rámci individuálního plánování služby může být cíl měněn.
Článek 3
Druh a rozsah poskytování sociální služby
(1) Poskytovatel se zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy poskytovat Uživateli tyto základní
činnosti při poskytování sociálních služeb, rozsah a způsob poskytované péče byl dojednán
dle individuálního plánování:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
2
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
(2) Nad rámec uvedených základních činností poskytuje Poskytovatel Uživateli fakultativní
služby podle potřeb Uživatele, rozsah péče je v souladu s individuálním plánem Uživatele
dle dokumentace.
Článek 4
Ubytování
(1) Uživateli se poskytuje ubytování v ……………… pokoji.
(2) Pokoj je vybaven obvyklým zařízením, minimálně v rozsahu: lůžko, šatní skříň, stůl, křeslo.
Po dohodě s Poskytovatelem si může Uživatel pokoj dovybavit.
(3) Mimo přidělený pokoj může Uživatel způsobem obvyklým užívat také ostatní společné
prostory domova pro seniory určené Uživatelům pro běžný denní život.
(4) Poskytnutí ubytování v sobě zahrnuje také úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního
prádla a ošacení, žehlení. Platby za ubytování v sobě zahrnují i úhradu nákladů za energie a
ostatní nepřímé náklady.
(5) Poskytovatel je povinen udržovat společné prostory ve stavu způsobilém pro řádné
ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Uživatele spojených s užíváním těchto
prostor.
(6) Uživatel užívá přidělené ubytovací prostory způsobem obvyklým a udržuje je v souladu
s vnitřními předpisy domova pro seniory.
(7) V domově pro seniory je Uživateli zakázáno chovat zvířata.
3
Článek 5
Stravování
(1) Poskytovatel zajišťuje celodenní stravování pro Uživatele odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování v souladu s Domácím řádem a Provozním
řádem zařízení.
(2) Stravování probíhá na základě a podle pravidel předem zveřejněného jídelního lístku.
(3) Smluvní strany se dohodly, že Uživatel bude odebírat celodenní stravu – konkrétní způsob
podpory dle dohody s uživatelem.
Článek 6
Úkony péče
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
a) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
b) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
c) pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
d) pomoc při podávání jídla a pití,
e) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
a) pomoc při úkonech osobní hygieny,
b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
c) pomoc při použití WC.
c) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
a) podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
4
b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
d) Sociálně terapeutické činnosti
Jedná se o činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
e) Aktivizační činnosti
a) volnočasové a zájmové aktivity,
b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
c) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
f) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Tato služba představuje pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů.
Úkony péče Uživatel s příspěvkem na péči hradí plnou výší přiznaného příspěvku na péči dle § 73,
odst. 4 písm. a) Zákona.
Rozsah pomoci se sjednává individuálně tak, aby pomoc vycházela z individuálně určených potřeb
Uživatele, musí působit na Uživatele aktivně, podporovat rozvoj jeho samostatnosti, motivovat ho
k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé
sociální situace, a posilují jeho sociální začleňování.
Poskytovaná péče vychází z individuálně určených potřeb dle přiznaného příspěvku na péči
v návaznosti na individuální plánování. Přihlížíme k rozsahu podpory stupně závislosti
vyplývajícího z přiznaného příspěvku na péči.
5
Článek 7
Fakultativní činnosti
(1) Fakultativní činnosti se poskytují za úhradu nákladů těchto činností podle „Sazebníku
činností“. Rozsah služeb vychází z přání Uživatele a nabídky a možností Poskytovatele – viz
dokumentace Uživatele.
(2) Poskytovatel se zavazuje na žádost poskytnout Uživateli
aktuálního sazebníku,
fakultativní
činnosti
dle
který je předán při podpisu Smlouvy, o případných změnách
bude Uživatel informován.
(3) Dluh na základních činnostech může vést k omezení poskytování fakultativních činností.
Článek 8
Výše úhrady
(1) Uživatel se zavazuje platit za ubytování ve výši ……. Kč denně a stravování ve výši ……. Kč
denně (úhrada za kalendářní měsíc se stanoví tak, že součet částek se násobí 30-ti). Celková
měsíční úhrada je ……. Kč.
Výše měsíční platby může být upravena v souvislosti s
ustanovením § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, které
stanoví, že po úhradě za ubytování a stravu musí Uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu.
Z uvedeného vyplývá, že Vaše úhrada byla snížena na …….. Kč měsíčně.
Přehled denní a měsíční úhrady v závislosti na měsíčním příjmu bude předán formou
tabulky při podpisu Smlouvy.
(2) Za služby uvedené v článku 7 se Uživatel zavazuje platit částky, které budou odpovídat jím
skutečně využitým službám.
(3) Pokud by v některém kalendářním měsíci Uživatel neměl žádný příjem, pak za poskytnutí
základních služeb neplatí. Nulový příjem Uživatel prokáže vhodným způsobem. Zároveň
prokáže, že požádal obecní úřad s rozšířenou působností o příspěvek na živobytí
dle
příslušného ustanovení z.č. 111/2006 Sb. o hmotné nouzi.
(4) Jestliže byl Uživateli zvýšen příspěvek na péči zpětně, náleží v plné výši Poskytovateli, pokud v
době, za kterou je příspěvek přiznán, Uživateli poskytoval sociální služby.
(5) Pokud se Uživateli v průběhu poskytování sociální služby změní výše započitatelných příjmů
(dle § 7 zákona č. 110/2006 Sb.), bude mu stanovena úhrada nová, jestliže příjem ovlivní výši
úhrady.
6
(6) Za fakultativní služby se Uživatel zavazuje platit částky, které budou odpovídat jím skutečně
využitým službám. Poplatky za fakultativní služby jsou stanoveny vnitřním předpisem
Poskytovatele – Sazebník činností. Uživatel prohlašuje, že byl s těmito pravidly seznámen před
podpisem Smlouvy a souhlasí s tím, že cena za fakultativní služby může být Poskytovatelem
jednostranně změněna např. z důvodů zvýšení cen energií.
Článek 9
Způsob úhrady
(1) Uživatel se zavazuje jemu přiznaný příspěvek na péči v plné výši převést na Poskytovatele,
dle dohody buď bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele, jenž je uveden v záhlaví
Smlouvy, anebo v hotovosti na pokladně Poskytovatele. Přiznaná výše příspěvku musí být
Poskytovateli uhrazena do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy Uživatel příspěvek obdrží
(nejpozději do konce měsíce, za který náleží). Uživatel je povinen Poskytovatele do 8 dnů
informovat o změně výše svého příspěvku na péči.
(2) Uživatel se zavazuje platit Poskytovateli za ubytování a stravování stanovenou měsíční úhradu,
za měsíc, v němž jsou tyto služby poskytovány, a to nejpozději do konce tohoto měsíce. Platby
za služby uvedené v článku 7 je Uživatel povinen uhradit do 3 pracovních dnů od předložení
vyúčtování za tyto služby.
(3) Vyúčtování za služby – ubytování, stravování a úkony péče je předkládáno nejpozději do 20.
dne měsíce, který následuje po měsíci, za něž jsou platby vyúčtovávány. Přeplatky a nedoplatky
služeb mohou být vzájemně kompenzovány.
(4) Pokud bude při vyúčtování zjištěn přeplatek za poskytnuté služby, musí být Uživateli dotčená
částka vyplacena do 3 pracovních dnů od předložení vyúčtování. Pokud bude při vyúčtování
zjištěn nedoplatek za poskytnuté služby, musí být Uživatelem Poskytovateli zaplacen do 3
pracovních dnů od předložení vyúčtování.
(5) Uživatel je povinen Poskytovateli při podpisu této Smlouvy sdělit výši svého měsíčního příjmu
dle § 73 odst. 5 Zákona v případě, že nárokuje snížení úhrady dle § 73 odst. 3 Zákona.Uživatel
je dále povinen do 8 dnů od okamžiku, kdy se dozví o změně výše svého příjmu, tuto skutečnost
sdělit Poskytovateli.
Zamlčel-li Uživatel skutečnou výši svého příjmu a nárokoval snížení úhrady je povinen doplatit
úhradu do částky stanovené podle skutečné výše jeho příjmů ode dne zvýšení.
7
(6) Uživatel může platby za služby uskutečňovat v hotovosti na pokladně Poskytovatele nebo
bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele, který je uveden v záhlaví Smlouvy, variabilní
symbol = rodné číslo, specifický symbol ……….
(7) Za účelem vrácení úhrady za dobu nepřítomnosti Uživatel ohlásí svůj pobyt mimo domov pro
seniory Poskytovateli, jím určeným způsobem – dle „Směrnice o vrácení úhrady za pobyt
v pobytových zařízeních Sociálních služeb Vsetín, p.o. – vratka“, a to včetně termínu svého
návratu do pobytového zařízení.
(8) Za takto oznámenou celodenní nepřítomnost přísluší pak Uživateli vrácení poměrné částky
úhrady:
a) částka za neodebranou stravu ve výši stravovací jednotky (suroviny) stravy, kterou
Uživatel neodebral,
b) poměrná část úhrady za úkony péče.
(9) Za předem oznámenou nepřítomnost kratší než je jeden den náleží Uživateli částka za
neodebranou stravu ve výši stravovací jednotky.
(10)V případě hospitalizace Uživatele ve zdravotnickém zařízení je Uživateli vrácena částka
za
neodebranou stravu ve výši stravovací jednotky (suroviny).
(11) Zaplacená úhrada za ubytování se v případě nepřítomnosti Uživatele nevrací, taktéž se nevrací
úhrada za předem neoznámený pobyt mimo zařízení.
(12) V případě nezaplacení plné výše úhrady za sociální služby, bude z částky, jež má být Uživateli
vrácena za předem ohlášenou nepřítomnost, nejdříve dorovnána část úhrady, kterou Uživatel
v daném měsíci nezaplatil. Po úhradě do plné výše úhrady bude Uživateli vyplacena zbylá
částka.
(13) Smluvní strany se dohodly:
na výplatě důchodů hromadným seznamem z ČSSZ
úhradou z účtu
platbou v hotovosti
(dle dohody s Uživatelem)
(14)Smluvní strany se dohodly, že bude Uživateli veden depozitní účet, na kterém budou
shromažďovány prostředky pro hrazení nepředvídaných výdajů a stabilně se opakujících plateb,
např. doplatků na léky. Výše pravidelné úložky bude domluvena individuálně. Na požádání
bude předloženo vyúčtování. (dle dohody s Uživatelem)
(15)Uživatel a Poskytovatel se dohodli, že v případě ukončení Smlouvy o poskytnutí sociální
služby z důvodu úmrtí Uživatele bude Poskytovateli náležet úhrada ve výši sjednaných a
odebraných služeb.
8
Článek 10
Místo a čas poskytování sociální služby
(1) Ubytování, stravování a základní činnost jsou poskytovány nepřetržitě každý den v roce
v ………………………...
(2) Služby uvedené v článku 6 a 7 jsou poskytovány v čase a na místě dle dohody v souladu
s vnitřními předpisy Poskytovatele, zejména s individuálním plánováním služby.
(3) Z provozních důvodů (např. havárie, nutné opravy a rekonstrukce zařízení) může být
Uživatel na nezbytně nutnou dobu přestěhován v rámci pobytového zařízení nebo
pobytových zařízení Sociálních služeb Vsetín p.o., popř. do jiného ubytovacího zařízení,
které Poskytovatel použije jako dočasné místo pro poskytování sociálních služeb.
V rámci pobytového zařízení lze Uživatele přestěhovat trvale pouze tehdy, vznikla-li by
zařízení pobytem Uživatele na stávajícím místě ekonomická újma nebo je-li to nutné
vzhledem k péči o jiné Uživatele.
Článek 11
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování
sociálních služeb
(1) Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Domácím řádem, Směrnicí o stížnostech, Směrnicí o
úhradě a vratkách, Sazebníkem činností Poskytovatele platným ke dni podpisu Smlouvy.
Uživatel dále prohlašuje, že vnitřní předpisy mu byly předloženy k nahlédnutí, že si tato
pravidla přečetl a že jim plně porozuměl. Uživatel se podpisem této Smlouvy zavazuje vnitřní
předpisy Poskytovatele dodržovat.
(2) Poskytovatel se zavazuje, že při změně vnitřních předpisů či při vydání nového předpisu bude
o tomto Uživatele bez zbytečného odkladu informovat na informačních schůzkách,
informačních tabulích, informačními letáky, pohovorem.
9
Článek 12
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
(1) Uživatel a Poskytovatel se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení této Smlouvy. Ukončení
musí mít písemnou formu – „Dohoda o ukončení pobytu“.
(2) Uživatel je oprávněn Smlouvu vypovědět kdykoli bez udání důvodu. Výpovědní lhůta končí
uplynutím posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
Poskytovateli výpověď doručena.
(3) Poskytovatel smí Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení
Smlouvy se považuje zejména:
nezaplacení úhrady za péči Poskytovateli do konce měsíce, za který náleží
nezaplacení stanovené úhrady za poskytnuté služby do jednoho měsíce od okamžiku,
kdy byl Uživatel Poskytovatelem k platbě vyzván
Uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z
vnitřních předpisů Poskytovatele. Co je hrubým porušením povinnosti stanoví „Vnitřní
předpis o hrubém porušení pořádku uživatelů …………….“.
Uživatel zatají Poskytovateli změnu výše svého příspěvku na péči,
Uživatel zamlčí své příjmy nebo uvede jejich nesprávnou výši anebo nesdělí změnu výše
svých příjmů - v případě, že nárokuje snížení úhrady dle § 73 odst.2 Zákona
Uživatel zvlášť hrubým způsobem narušuje soužití s ostatními uživateli. Za zvlášť hrubý
způsob narušování soužití je považováno zejména napadení jiného Uživatele nebo
pracovníka Poskytovatele, krádež, verbální agresivita vyšší intenzity, vyhrožování
fyzickým napadením, které může důvodně vzbudit obavy u jiného Uživatele nebo
pracovníka Poskytovatele.
b) při zrušení pobytové sociální služby
c) Uživatel neuzavře dodatek této Smlouvy, který stanoví změnu výše úhrady za základní
sociální služby v rozsahu stanoveném právním předpisem a služby uvedené v článku 7,
popř. jiný dodatek v souvislosti se změnou podmínek poskytování sociální služby
d) odstoupení od Smlouvy z důvodu nepravdivě uvedených údajů v žádosti
10
e) z důvodu takové prokazatelné změny zdravotního stavu (dle posudku lékaře), že
Poskytovatel nedokáže zajistit Uživateli nutnou a potřebnou péči
f) bude-li uživatel pobývat převážnou část roku mimo ústav bez udání závažných důvodů
(tj. více jak 6 měsíců kalendářního roku).
(4)
V případě vypovězení Smlouvy Poskytovatelem končí výpovědní lhůta uplynutím
posledního dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď
Uživateli doručena.
(5)
Po uplynutí výpovědní lhůty musí Uživatel uvést pokoj, jenž mu byl Poskytovatelem určen
k obývání, do stavu, v jakém mu byl Poskytovatelem poskytnut. Uživatel odpovídá za
veškeré škody, které za dobu, kdy pokoj obýval, v tomto pokoji vznikly, s výjimkou
poškození či opotřebování způsobeného běžným užíváním.
(6)
Uživatel nejpozději poslední den výpovědní lhůty opustí zařízení Poskytovatele a odnese si
své osobní věci.
Článek 13
Doba platnosti Smlouvy
(1) Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem
podpisu oběma smluvními stranami.
(2) Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.
Článek 14
Závěrečná ustanovení
(1) Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, použije se na vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
(2) V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dává Uživatel Poskytovateli souhlas ke
zjišťování, shromažďování, zpracování, uchovávání jím poskytnutých dat, které Poskytovatel
11
považuje za nezbytné pro poskytnutí sociální služby Uživateli. Budou zlikvidovány neprodleně
poté, kdy pominou důvody pro jejich zpracování, evidenci a archivaci. Rozsah osobních a
citlivých údajů Uživatele stanoví vnitřní předpis Poskytovatele – Standard č. 6. Souhlas může
Uživatel kdykoliv odvolat.
(3) Uživatel má právo nahlížet do osobní dokumentace, kterou v souvislosti s poskytováním
sociální služby o Uživateli vede Poskytovatel.
(4) Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
(5) Obsah této Smlouvy lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými
stranami této Smlouvy nebo jejich oprávněnými zástupci.
(6) S vnitřními pravidly pobytového zařízení s Domácím řádem, Směrnicí o stížnostech, Směrnicí o
úhradě a vratkách, Sazebníkem činností je Uživatel seznámen při nástupu a jsou mu kdykoliv
dána k dispozici, k připomenutí, zapůjčení, darována a s jakýmikoliv změnami je neprodleně
seznámen – viz čl. 11, odst.2. Vnitřní předpisy jsou uloženy …………..
(7) Strany Smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetly a s obsahem souhlasí. Dále
prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
V ……………….. dne ………….
Uživatel
Za Poskytovatele
…………………………………..
……………………………….
Mgr. Jaromír Navrátil
12
Download

Smlouva o poskytnutí sociální služby