EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10
Mgr. Martina Havlová, soudní exekutor
Sidlo: Českomoravská 18/142, 190 00 Praha 9
Web: www.eupraha10.cz
Úřední hodiny: Po a St 9-12 h, 13-16 h
Tel: +420 601 301 097
Bankovní spojení: 4200418610/6800
ID DS: vu3v2m4
E-mail: [email protected]
IČ: 01791354
Zn. pověření soudu:
64 EXE 3297/2014 -14
Naše zn.:
183 EX 1441/14-94
V Praze dne:
10.2.2015
USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Martina Havlová, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem Českomoravská 18/142, 190 00 Praha 9, na základě pověření
k vedení exekuce, které vydal Obvodní soud pro Prahu 4, dne 6.10.2014 pod č.j. 64 EXE 3297/2014 -14 ve věci vykonatelného exekučního
titulu exekutorského zápisu, který sepsala Mgr. Martina Havlová, exekutorská kandidátka Exekutorského úřad Praha 7, dne 23.5.2011 pod sp.
zn. 101 EZ 098/2011, jenž se stal vykonatelným dne 29.8.2014 v exekuční věci
oprávněného: Univera s.r.o., se sídlem Chlumova 260/23, 130 00 Praha 3, IČ: 27955931
proti
povinnému: Anna Sedláčková, bytem Štichova čp.641 / čo.26, 149 00 Praha - Háje, nar. 5.12.1956
k vymožení dluhu v částce:
- jistina
- smluvní pokuta 0,10 % denně z částky 1 555 760,00 Kč od 29.8.2014 do zaplacení
- a náklady exekuce, jejichž výše bude stanovena v průběhu řízení
1 555 760,00 Kč
258 256,16 Kč
vydává toto usnesení o příklepu
I. Mgr. Martina Havlová, soudní exekutor, uděluje vydražiteli: Petr Toman, r.č. 701118//5324, bytem Beskydská 1039/10, 743 01 Bílovec a
Petra Tomanová, r.č. 735919/4909, bytem Beskydská 1039/10, 743 01 Bílovec, příklep na vydražené nemovité věci se všemi součástmi a
příslušenstvím do SJM, a to:
nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV 2013 a na LV 868, obec
Praha, katastrální území Háje, a to:
za nejvyšší podání 1.830.000,-- Kč (slovy: jedenmilionosmsettřicettisíc korun českých).
II. Vydražiteli Petr Toman, r.č. 701118//5324, bytem Beskydská 1039/10, 743 01 Bílovec a Petra Tomanová, r.č. 735919/4909, bytem
Beskydská 1039/10, 743 01 Bílovec, se ukládá doplatit společně a nerozdílně nejvyšší podání částkou 1.710.000,-- Kč, do patnácti dnů od
nabytí právní moci usnesení o udělení příklepu.
III. Na nejvyšší podání se započítává vydražitelem složená jistota ve výši 120.000,-- Kč.
IV. Každý může do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení písemně navrhnout, že vydraženou nemovitou věc chce nabýt alespoň
za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Tato částka představující předražek činí 457.500,-- Kč. Navrhovatel předražku
je povinen ve lhůtě 15 dnů (od zveřejnění usnesení o příklepu) zaplatit předražek na účet soudního exekutora.
V. Povinnému se ukládá, aby vydraženou nemovitou věc vyklidil nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto usnesení nebo doplacení
nejvyššího podání, nastane-li později.
Odůvodnění
Při dražbě uvedených nemovitých věcí dne 10.2.2015 učinil vydražitel Petr Toman, r.č. 701118//5324, bytem Beskydská 1039/10, 743 01
Bílovec a Petra Tomanová, r.č. 735919/4909, bytem Beskydská 1039/10, 743 01 Bílovec nejvyšší podání. Proto soudní exekutor podle § 336j
o.s.ř. udělil vydražiteli příklep do SJM. Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 336j o.s.ř. stanovil vydražiteli lhůtu k zaplacení nejvyššího
podání a započetl na nejvyšší podání vydražitelem složenou jistotu ve výši 120.000,-- Kč. Zároveň soudní exekutor poučil účastníky o možnosti
postupovat podle ustanovení § 336ja odst. 1 o.s.ř. s vyčíslením, jaký je minimální předražek a do kdy musí být učiněn a v souladu s
ustanovením § 336j odst. 4 o.s.ř. uložil povinnému, aby vydraženou nemovitou věc vyklidil.
Poučení:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Městskému soudu v Praze, prostřednictvím podepsaného
soudního exekutora.
Proti usnesení, kterým byl příklep udělen, mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný,
vydražitel. Manžel povinného může podat odvolání, byl-li účastníkem prodeje nemovité věci. Do 15 dnů ode dne dražebního jednání mohou
podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst. 1 písm. a) o.s.ř., kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu
nezúčastnily dražebního jednání a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni
na svých právech (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336k odst. 3 písm. a) a b) o.s.ř.).
Návrh předražku musí obsahovat náležitosti podle § 42 o.s.ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Nebude-li předražek řádně a včas
zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží. Po uplynutí lhůty k podání předražku vyzve soudní exekutor vydražitele, aby do tří dnů
oznámil, zda zvyšuje svoje nejvyšší podání na částku nejvyššího předražku. Poté soudní exekutor vydá usnesení o předražku, ve kterém
usnesení o příklepu zruší a rozhodne o tom, kdo je předražitelem a za jakou cenu nemovitou věc nabude. Je-li učiněno více předražků,
nemovitou věc nabude ten, kdo učiní nejvyšší předražek, v případě shodných podání vydražitel, pak ten, kdo podal návrh jako první, poté se
rozhoduje při jednání losem. Neúspěšným navrhovatelům předražku se zaplacená částka vrátí po právní moci usnesení o předražku.
Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však
po uplynutí lhůty podle § 336ja odst. 1 o.s.ř.; byl-li však podán takový návrh, nemovitá věc a její příslušenství lze převzít dnem následujícím
po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci a jejího příslušenství, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší
podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci a jejího příslušenství, nabylo-li usnesení
o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.
Dnem, kterým se stal vydražitel nebo předražitel vlastníkem vydražené nemovité věci, zanikají: a) právo odpovídající věcnému břemeni,
výměnek, nájemní právo nebo pachtovní právo, nejde-li o věcné břemeno bydlení, výměnek, jehož součástí je právo bydlení nebo nájem bytu,
neuvedená v dražební vyhlášce nebo neoznámená soudním exekutorem po zahájení dražebního jednání, b) výhrada zpětné koupě a předkupní
právo k vydražené nemovité věci, s výjimkou předkupního práva stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupního
práva vlastníka stavby k pozemku nebo vlastníka pozemku ke stavbě a zákonného předkupního práva, c) výhrada zpětného prodeje, zákaz
zcizení nebo zatížení, výhrada lepšího kupce, ujednání o koupi na zkoušku, vzdání se práva na náhradu škody na pozemku, budoucí zástavní
právo a budoucí výměnek. Zemědělský pacht neuvedený v dražební vyhlášce nebo neoznámený soudem po zahájení dražebního jednání
zaniká koncem pachtovního roku. Soudní exekutor potvrdí, která věcná nebo jiná práva zapsaná v katastru nemovitostí váznoucí na nemovité
věci zanikla a která působí proti vydražiteli nebo předražiteli.
Vydražitel nebo předražitel, který se nestal vlastníkem vydražené nemovité věci, je povinen vrátit ji povinnému, vydat mu plody a užitky
a nahradit újmu, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitou věcí a jejím příslušenstvím.
Vydražitel, který nezaplatil nejvyšší podání je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s dalším
dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a bylo-li při dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejvyšší
podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí
vydražiteli. Nepostačuje-li k úhradě dluhů shora uvedených složená jistota, podá soudní exekutor k vymožení potřebných částek návrh
na nařízení výkonu rozhodnutí proti vydražiteli (§ 336n o.s.ř.).
Nejvyšší podání nebo předražek lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny exekutorského úřadu v úředních hodinách, nepřesahuje-li částku
stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu, nebo platbou na účet soudního exekutora
č. 4200418610/6800 vedený u Sberbank CZ a.s. pod variabilním symbolem, kterým je rodné číslo fyzické osoby – vydražitele (předražitele)
nebo IČ právnické osoby – vydražitele (předražitele).
Mgr. Martina Havlová, v.r.
soudní exekutor
Otisk úředního razítka
Za správnost vyhotovení: Mgr. Michal Mára, exekutorský koncipient
z pověření soudního exekutora
Usnesení se doručuje:
- vydražiteli
- oprávněnému (právnímu zástupci)
- povinnému
- po právní moci příslušnému katastrálnímu úřadu
Exekutorský úřad vyvěšuje na úřední desce
Upozornění:
Listinné stejnopisy, které se vyhotovují za součinnosti provozovatele poštovních služeb, mohou být opatřeny vizualizovanou podobou uznávaného elektronického
podpisu toho, kdo písemnost podepsal.
K písemné žádosti účastníka, kterému je listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost
vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná uznávaným elektronickým podpisem exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, nebo se předá
účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
Download

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 - Soudní exekutor Praha 10