Číslo jednací: 180 Ex 10005/14-33
Usnesení o příklepu
Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Bělohorská 270/17, Praha 6,
Mgr. Zuzana Sobíšková,
pověřený provedením exekuce na základě pověření, které vydal: Okresní soud v Ostravě č.j. 49 EXE 13670/2014-17, ze dne 24.9.2014,
dle exekučního titulu: Usnesení ze dne 15.7.2013, č.j. 27 C 142/2012-41, jejž vydal Okresní soud v Ostravě, Usnesení ze dne 2.6.2014, č.j.
15Co 155/2014-67, jejž vydal Krajský soud v Ostravě, ve věci:
oprávněného
PETŘÍČEK & PARTNEŘI s.r.o., bytem/se sídlem Stodolní 741/15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ/RČ: 29386870
zast.: JUDr. Langer Petr, Ph.D.,LL.M., advokát, bytem/se sídlem Sokolská třída 1331/31, 702 00 Ostrava
proti
povinnému
Matějová, roz. OŠLEJŠKOVÁ, pův. MIKLÍKOVÁ Jitka, bytem/se sídlem Na Šancích 562/78, 724 00 Ostrava - Nová Bělá, RČ: 495110/240
pro k vymožení pohledávky oprávněného za dlužníkem společností C.A.T.T. group- CZ.s.r.o., IČ: 27761053, se sídlem Rámová 939/8,
Praha 1, Staré město ve výši 4.421.171,- Kč, spolu se smluvním úrokem z prodlení ve výši 0,2% z částky 4.252.371,- Kč za každý den
prodlení od 27. 6. 2011 do 9.1.2012, a smluvním úrokem ve výši 0,2% z prodlení z částky 3.821.171,- Kč za každý den prodlení od
10.1.2012 do zaplacení, a to prodejem zástavy – nemovitosti ve vlastnictví zástavního dlužníka - povinné Jitky Matějové, nar. 10.1.1949,
bytem Na Šancích 562/78, Nová Bělá, 724 00, Ostrava 24, a to: - budovy č.p. 562 v části obce Nová Bělá, postavené na pozemku parc. č.
357/10, - pozemku parc. č. 357/10 (zastavěná plocha a nádvoří) , - pozemku parc. č. 357/7 (orná půda), - pozemku parc. č. 358/2 (trvalý
travní porost), - pozemku parc. č. 358/3 (trvalý travní porost), to vše v katastrálním území Nová Bělá, obec Ostrava, okres Ostravaměsto, zapsané na LV č. 943 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, a dále k vymožení
pohledávky oprávněného ve výši 14.680,- Kč představující náklady řízení před soudem prvního stupně na účet právního zástupce
oprávněného s tím, že náhrady těchto nákladů se může oprávněný domáhat jen z výtěžku zpeněžení zástavy dosaženého jejím prodejem,
k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 2.178,- Kč představující náklady řízení před soudem druhého stupně na účet právního
zástupce oprávněného s tím, že náhrady těchto nákladů se může oprávněný domáhat jen z výtěžku zpeněžení zástavy dosaženého jejím
prodejem, náklady exekuce a oprávněného
rozhodl takto:
I.
Soudní exekutor uděluje vydražiteli
č. 77538, Viktor Gáborík, Horní 1482/84, 700 30 Ostrava, RČ: 720916/5535
příklep na vydražené nemovité věci a jejich příslušenství, a to:
za nejvyšší podání 3.220.000,- Kč (slovy třimilionydvěstědvacettisíckorunčeských).
Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a byly vydraženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.
K zaplacení nejvyššího podání soudní exekutor stanovil lhůtu 30 dnů, která počíná dnem právní moci usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání
byla započítána vydražitelem složená jistota.
II.
Soudní exekutor ukládá povinnému, aby vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím vyklidil nejpozději do 15 dnů od nabytí
právní moci usnesení o příklepu nebo doplacení nejvyššího podání, nastalo-li později.
III.
Soudní exekutor poučuje účastníky a další osoby s výjimkou osob uvedených v ust. § 336h odst. 4 o.s.ř. o možnosti nabýt
vydraženou nemovitou věc alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek), tj. za částku nejméně 4.025.000,- Kč,
a to na základě písemného návrhu k soudnímu exekutorovi do 15-ti dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu.
Odůvodnění:
Při dražbě uvedených nemovitých věcí, která probíhala v souladu s ust. § 336o zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád jako elektronická
dražba učinil vydražitel č. 77538, nejvyšší podání, proto soudní exekutor vydražiteli udělil příklep.
Dražba byla ukončena (uplynula lhůta, kdy šla činit podání) 9.4.2015 v 10:34:02. Po skončení dražby byla v systému elektronické dražby
zveřejněna osoba, která učinila nejvyšší podání.
Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po
uplynutí lhůty podle ust. § 336ja odst. 1. Vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím se vydražitel stane ke dni udělení příklepu za
předpokladu, že usnesení o příklepu nabylo právní moci a zaplatil nejvyšší podání ve lhůtě do 30 dnů od nabytí právní moci příklepu, a to
v hotovosti nebo na účet soudního exekutora č.ú. 4602590237/0100, VS 100051433.
Věcná břemena, nájemní nebo pachtovní práva, nejde-li o věcné břemeno bydlení, výměnek, jehož součástí je právo bydlení nebo nájem bytu
neuvedená v dražební vyhlášce nebo neoznámená soudním exekutorem po zahájení dražebního jednání, výhrady zpětné koupě a předkupní práva
k vydražené nemovité věci, výhrada zpětného prodeje, zákaz zcizení nebo zatížení, výhrada lepšího kupce, ujednání o koupi na zkoušku, vzdání
se práva na náhradu škody na pozemku, budoucí zástavní právo a budoucí výměnek zanikají dnem, kterým se stal vydražitel nebo předražitel
jejím vlastníkem, s výjimkou předkupního práva vlastníka pozemku k právu stavby, vlastníka stavby k pozemku, vlastníka pozemku ke stavbě a
zákonného předkupního práva.
Ve výroku II. Usnesení o příklepu uložil soudní exekutor v souladu s ust. § 336j odst. 4 povinnému povinnost vyklidit vydraženou nemovitou
věc s příslušenstvím nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci usnesení o příklepu nebo doplacení nejvyššího podání, nastalo-li později.
Ve výroku III. Usnesení o příklepu poučil soudní exekutor v souladu s ust. § 336ja o.s.ř. účastníky a další osoby o možnosti nabídnutí tzv.
předražku v částce alespoň o čtvrtinu vyšší než bylo nejvyšší podání. Písemný návrh na předražek je nutné podat soudnímu exekutorovi do 15-ti
dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu, návrh musí obsahovat náležitosti podle ust. § 42 o.s.ř. a podpis navrhovatele předražku musí být
úředně ověřen. Navrhovatel předražku je povinen v 15-ti denní lhůtě ode dne zveřejnění usnesení o příklepu navrhovaný předražek na účet
soudního exekutora č.ú. 4602590237/0100, VS 100051433 zaplatit, není-li řádně a včas předražek zaplacen, exekutor k návrhu předražku
nepřihlíží. Po uplynutí výše uvedené 15-ti denní lhůty vyzve soudní exekutor vydražitele, aby do tří dnů oznámil, zda zvyšuje svoje nejvyšší
podání na částku nejvyššího předražku. Poté soudní exekutor vydá usnesení o předražku, ve kterém zruší usnesení o příklepu a rozhodne o tom,
kdo je předražitelem a za jakou cenu nemovitou věc včetně příslušenství nabude. Je-li učiněno více předražků, nemovitou věc nabude ten, kdo
učiní nejvyšší předražek, v případě shodných podání vydražitel, pak ten, kdo podal návrh jako první, poté se rozhoduje při jednání losem.
Neúspěšným navrhovatelům předražku se zaplacená částka vrátí po právní moci usnesení o předražku.
Na základě pravomocného usnesení o příklepu může vydražitel podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci vyklizením vydražených
nemovitých věcí.
Poučení:
Proti tomuto usnesení může podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení prostřednictvím soudního
exekutora ke Krajskému soudu v Ostravě oprávněný, ten, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, povinný a vydražitel.
Do 15 dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v ust. § 336c odst. 1 písm. a) o.s.ř., kterým
nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnily dražebního jednání a též dražitelé, kteří se zúčastnili
dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech. Soudní poplatek z odvolání dražitele
proti usnesení o příklepu činí do částky 250.000,- Kč nejvyššího podání 5.000,- Kč, nad částku 250.000,- Kč pak 2%
z nejvyššího podání, maximálně však 100.000,- Kč.
V Praze dne 9.4.2015
Mgr. Zuzana Sobíšková
soudní exekutor
Download

Stáhnout PDF