Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, 541 03 Trutnov
Soudní
exekutor
JUDr. Jan Bohutínský
tel.: 499841570, fax: 499841570, e-mail: [email protected]
číslo soudního exekutora: 158, IČ: 42234140, DIČ: CZ CZ6610230385,
č.ú.: 3238223339/0800
Č.j. 158 EX 17/13-63
Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Jan Bohutínský, Exekutorský úřad Trutnov, se sídlem Ječná 479, 541 03 Trutnov,
pověřený k provedení exekuce Okresním soudem v Hradci Králové dne 25.01.2013 pod č.j. 27 EXE
179/2013-9,
proti povinnému:
Mgr. Josef Macháček, bytem Josefa Česáka 30, Všestary, RČ: 630424/2010
na návrh oprávněné:
nezl. Sára Bydžovská, bytem Jungmannova 1408, Hradec Králové,
RČ: 105211/0818,
zastoupena Martinou Bydžovskou, bytem Jungmannova 1408, Hradec Králové,
PSČ: 500 02
k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku na dlužném výživném ve výši
15.000,- Kč, hradit běžné výživné ve výši 3.000,- Kč měsíčně od ledna 2013 a povinnosti povinného uhradit
oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. a povinnosti povinného
uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. a soudnímu
exekutorovi náklady exekuce, ve výši určené v příkazu k úhradě nákladů,
rozhodl v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e. ř.") a ve vazbě na § 336j zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.") ve věci exekuce proti povinnému
na návrh oprávněného t a k t o :
I. Soudní exekutor uděluje vydražiteli Pavlu Brázdilovi, bytem Ve Žlebech 136 Zlín, RČ: 820905/4282,
příklep na vydraženém spoluvlastnickém podílu ve výši ½ na nemovitostech, zapsaných v katastru
nemovitostí vedeném KÚ pro Jihomoravský kraj - KP Blansko, pro obec Lažany, katastrální území Lažany,
na listu vlastnictví č. 357, a to:
za nejvyšší podání 13.654,- Kč (slovy třináct tisíc šest set padesát čtyři koruny české).
II. Lhůta k zaplacení nejvyššího podání se stanoví do dvou měsíců ode dne nabytí právní moci usnesení o
příklepu. Na nejvyšší podání se započítává vydražitelem složená jistota ve výši 5.000,- Kč.
III. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po skončení dražebního jednání.
IV. Povinnému se ukládá, aby nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto usnesení nebo doplacení
nejvyššího podání, nastalo-li později, vyklidil nemovité věci, zapsané v katastru nemovitostí vedeném KÚ
pro Jihomoravský kraj - KP Blansko, pro obec Lažany, katastrální území Lažany, na listu vlastnictví č. 357,
a to:
V. Účastníci se upozorňují, že nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode
dne zveřejnění usnesení o příklepu exekutorovi písemně navrhnout, že vydražené nemovité věci chce nabýt
alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti
podle § 42 o.s.ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Návrhy vede exekutor odděleně a zařadí je
do spisu teprve po uplynutí lhůty podle věty první. Minimální předražek činí 17.068,- Kč a musí být učiněn
do 12.2.2014.
Odůvodnění:
Při dražbě uvedeného spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech dne 28.1.2014 učinil vydražitel
nejvyšší podání. Proto soudní exekutor podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336j o.s.ř. udělil vydražiteli příklep.
Současně soudní exekutor podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336j odst. 3, 4, 5 o.s.ř. stanovil lhůtu k zaplacení
nejvyššího podání se započtením složené jistoty, rozhodl o vrácení složených dražebních jistot uložil
povinnému vyklidit v zákonné lhůtě nemovité věci a poučil o předražku.
Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovité věci s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení
nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty podle § 336ja odst. 1; byl-li však podán takový návrh,
nemovité věci s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno
usnesení o předražku. (§ 336l odst. 1 o.s.ř.)
Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitých věcí s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu
právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává
vlastníkem nemovitých věcí s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl
zaplacen, a to ke dni jeho vydání. (§ 336l odst. 2 o.s.ř.)
Nejvyšší podání nebo předražek lze zaplatit na účet exekutora č. 3238223339/0800, vedený u České
spořitelny, a.s., variabilní symbol 1713.
Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení u podepsaného
soudního exekutora.
Proti usnesení, kterým byl příklep udělen, mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení
přistoupili jako další oprávnění, povinný a vydražitel. Do 15 dnů ode dne dražebního jednání
mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst. 1 písm. a) o.s.ř., kterým nebyla doručena
dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnily dražebního jednání a dražitelé, kteří
se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých
právech (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336k odst. 3 o.s.ř.) .
V Trutnově dne 28.01.2014
JUDr. Jan Bohutínský
soudní exekutor
Exekutorský úřad Trutnov
Download

Usnesení - Exekutorský úřad Trutnov