Exekutorský úřad Praha 4, Šátalská 469/1 - P.O.B. 44, 142 00 Praha 4
Soudní exekutor JUDr. Dagmar Kuželová
tel : 777046325, e-mail: [email protected], www.aaaexekuce.cz
Spis. zn.: 046 Ex 1529/13 - 77
Usnesení o příklepu
Soudní exekutor JUDr. Dagmar Kuželová, pověřený provedením exekuce na základě usnesení,
které vydal Okresní soud Nymburk, dne 11.9.2013, čj. 21 EXE 6691/2013-10, kterým byla nařízena
exekuce exekučního titulu, jímž je pravomocný a vykonatelný rozsudek č. j. 105 C 82/2012-46,
který vydal Okresní soud Nymburk dne 21.5.2013, k uspokojení pohledávky oprávněného :
Mrázová Evelína, Podolí 29, 289 34 Rožďalovice, nar.30.6.1989, práv.zast.Mgr. Jiří Švejnoha DiS. advokát, Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 proti povinnému : Astrejková Jana, Turinského 49/8,
290 01 Poděbrady, IČ:70732779, r.č.705428/1025, na zaplacení částky 9 905,00 Kč s příslušenstvím
a nákladů exekuce
rozhodl takto :
I.
Soudní exekutor uděluje příklep ve výši Kč 625 000 vydražiteli č. 51119 – David
Marek, r.č. 750205/0842, bytem Opatovice I č.21, 286 01 Čáslav, k vydraženým
nemovitým věcem a jejich příslušenství, a to:
II.
Na zaplacení nejvyššího podání ve výši Kč 625 000,- se vydražiteli stanovuje lhůta 1
měsíce ode dne právní moci usnesení o udělení příklepu. Nejvyšší podání vydražitel
zaplatí na účet soudního exekutora vedený u Komerční banky a.s., č.ú.
43-6022070277/0100, VS: 070152913 Do nejvyššího podání se započítává složená jistota
ve výši Kč 40 000,-Kč.
Odůvodnění
Při dražbě nemovitých věcí dne 1.7.2014 učinil vydražitel nejvyšší podání.
Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovité věci s příslušenstvím dnem
následujícím po vydání tohoto usnesení o příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět
soudního exekutora.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitých věcí s
příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil–li nejvyšší podání, a to ke dni
vydání usnesení o příklepu.
Poučení:
I.
II.
III.
Proti usnesení o příklepu mohou podat odvolání oprávněný, ten, kdo do řízení
přistoupil jako další oprávněný, povinný, vydražitel a dražitelé, kteří proti udělení
příklepu vznesli námitky. Odvolání lze podat do 15 dnů od doručení usnesení ke
Krajskému soudu v Praze, prostřednictvím JUDr. Dagmar Kuželové, soudního
exekutora, Exekutorský úřad Praha 4.
Do 15 dnů ode dne dražebního jednání mohou podat proti usnesení o příklepu
odvolání též osoby uvedené v § 336c odst. 1 písm. a) o.s.ř a spoluvlastník
povinného, kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto
důvodu nezúčastnily dražebního jednání. Odvolání lze podat ke Krajskému soudu
v Praze
prostřednictvím JUDr. Dagmar Kuželové, soudního exekutora,
Exekutorský úřad Praha 4.
Každý může do 15 dnů od zveřejnění tohoto usnesení na úřední desce soudního
exekutora písemně navrhnout soudnímu exekutorovi, že vydražené nemovité věci
chce nabýt za částku min. 782 000,- Kč (předražek). Návrh musí obsahovat
náležitosti dle ust. § 42 o.s.ř a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.
Navrhovatel předražku je povinen v téže lhůtě předražek zaplatit na účet
soudního exekutora. Nebude-li navržený předražek zaplacen, soudní exekutor
nebude k návrhu přihlížet.
V Praze dne 1.7.2014
JUDr. Dagmar Kuželová
soudní exekutor
Doručuje se:
1) Oprávněný
2) Povinný
3) Vydražitel
4) Věřitelé
Download

Usnesení o příklepu - JUDr. Dagmar Kuželová