Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 7
Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely
tel: 220 802 310, e-mail: [email protected], ID datové schránky: ue8g86f
Zn. oprávněného:
8002EX1512
Naše zn.:
101 EX 308/13-131
V Praze dne:
20.10.2014
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Soudní exekutor: Mgr. Daniel Vlček, Exekutorský úřad Praha 7, se sídlem Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19
- Kbely, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které vydal Obvodní soud pro Prahu 10 dne
28.1.2013, č.j. 54 EXE 338/2013-11, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného exekučního titulu:
výkazu nedoplatků, který vydala Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky dne 7.10.2008, č.
1940816240,
k uspokojení pohledávky
oprávněného:
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha
3, IČ: 41197518
v částce:
- jistina
- a náklady exekuce, jejichž výše bude stanovena v průběhu řízení
proti
povinnému:
137 046,00 Kč
Jan Voborník, bytem Vršovická čp.1429 / čo.68, 101 00 Praha - Vršovice, nar. 1.5.1980
rozhodl o provedení exekuce prodejem nemovitých věcí a vydává tuto
dražební vyhlášku:
I.
Čas a místo dražebního jednání
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:
www.exdrazby.cz
Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 27.11.2014 v 09,00 hod., od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání.
Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 27.11.2014 v 10,00 hod. Dražba se však koná do doby, dokud
dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších změn, dále
jen „o.s.ř.“). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,
má se za to, že dražitelé stále činí podání, a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku
učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od
posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní
podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb
dražiteli zpětně potvrzeno zasláním zprávy prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mailem) a rovněž se objeví online v seznamu přijatých podání.
Postup při dražbě je uveden v této vyhlášce nebo na uvedené internetové adrese www.exdrazby.cz.
II.
Označení nemovité věci a jejího příslušenství
Předmětem dražby je soubor následujících nemovitých věcí:
- spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ k celku na nemovitých věcech zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod na LV 612 pro katastrální území Bohuslavice nad Metují,
obec Bohuslavice, okres Náchod, a to:
- spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 k celku na nemovitých věcech zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod na LV 674 pro katastrální území Bohuslavice nad Metují,
obec Bohuslavice, okres Náchod, a to:
- spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 k celku na nemovitých věcech zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod na LV 393 pro katastrální území Bohuslavice nad Metují,
obec Bohuslavice, okres Náchod, a to:
a jejich příslušenství, kterého se provádění exekuce prodejem nemovitých věcí týká: není takového příslušenství,
které budou draženy jako jednotný celek (dále vše označováno též jako „nemovitá věc“ nebo „nemovité věci“).
Vlastníkem předmětných nemovitých věcí (resp. spoluvlastnických podílů na nemovitých věcech) je povinný
uvedený výše.
III.
Výsledná cena
Výsledná cena dražených nemovitých věcí činí částku 477.740,- Kč
(slovy: čtyřistasedmdesátsedmtisícsedmsetčtyřicet korun českých).
IV.
Pořadové číslo dražebního jednání, výše nejnižšího podání a minimální výše příhozu:
Pořadové číslo dražebního jednání: první.
Nejnižší podání činí: 318.493,- Kč.
(Je stanoveno v souladu s ust. § 336e odst. 1 o.s.ř. ve výši dvou třetin výsledné ceny nemovitých věcí.)
Minimální výše příhozu činí částku 3.000,- Kč.
V.
Výše jistoty a způsob jejího zaplacení
Dražební jistota činí částku: 30.000,- Kč
Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni jistotu zaplatit před vlastní dražbou, a to:
 v hotovosti do pokladny Mgr. Daniela Vlčka, soudního exekutora, Exekutorského úřadu pro Prahu 7
 platbou na účet soudního exekutora vedený u Komerční banky, a.s. Praha 7, Expozitura Letná, číslo účtu:
107-5208720237/0100, variabilní symbol: 003081399, specifický symbol: rodné číslo nebo IČ
zájemce o koupi. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bude–li před zahájením
dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla (§ 336e odst. 2 o.s.ř.).
Zájemce o koupi dražených nemovitých věcí je povinen prokázat zaplacení jistoty v plné výši před zahájením
dražby.
Jistota se vydražiteli započte na nejvyšší podání. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená
jistota po skončení dražebního jednání (§ 336j odst. 5 a 6 o.s.ř.).
VI.
Způsob registrace dražitelů
Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je Registrovaným dražitelem pro dražby
probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražbě se na portálu www.exdrazby.cz
přihlásí a na účet soudního exekutora zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou v čl. V.
Registrovat se do dražby je možné do 26.11.2014 do 24:00 hod.
Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel registruje na portálu
www.exdrazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registrace na „Registraci dražitele“ v sekci
„Můj účet“, nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci „Registrace“.
Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro
dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz“ (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti“), jehož formulář je
umístěn na portálu www.exdrazby.cz v sekci „Můj účet“ nebo v informačním banneru detailu této dražby na
portálu www.exdrazby.cz umístěného v sekci „Moje dražby“ poté, co se k této dražbě přihlásí kliknutím na
tlačítko „Přihlásit se k dražbě“.
Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen nebo musí být
Doklad o prokázání totožnosti v elektronické verzi podepsán uznávaným elektronickým podpisem. V případě
právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti
podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s.ř., jejíž oprávnění musí být prokázáno listinou, jež musí být
úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být úředně ověřena.
Řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, musí
být doručeny soudnímu exekutorovi některým z níže uvedených způsobů a v případě, že původně písemné
dokumenty budou doručovány elektronicky, musí být převedeny do elektronické podoby formou autorizované
konverze dokumentů. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplnění Registrovaným dražitelem
ke dni konání této dražby starší šesti měsíců.
Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný uživatel
soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:
a) uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci: „Můj účet“
b) zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny
exekutorského úřadu [email protected], a nebo do datové schránky soudního exekutora – ID: ue8g86f
c) zasláním v písemné formě držitelem poštovní licence
d) osobně v sídle soudního exekutora Mgr. Daniela Vlčka, Exekutorský úřad Praha 7, se sídlem Vrchlabská
28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely. V tomto případě není nutné úřední ověření podpisu na Dokladu o ověření
totožnosti, za předpokladu, že Registrovaný dražitel podepíše Doklad o ověření totožnosti před soudním
exekutorem a prokáže se mu platným úředním průkazem.
Doklad o prokázání totožnosti doručí Registrovaný dražitel soudnímu exekutorovi nejpozději 1 hodinu před
okamžikem zahájení dražby.
VII.
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva
Soudnímu exekutorovi byla oznámena nebo jsou jinak známa následující věcná břemena, výměnky a nájemní,
pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, a to:
Zákonné předkupní právo dle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vlastníka stavby bez č.p. /
č.e. na pozemku p.č. 1450/2 v k.ú. Bohuslavice nad Metují, obci Bohuslavice k pozemku p.č. 1450/2 v k.ú.
Bohuslavice nad Metují, obci Bohuslavice.
Zákonné předkupní právo dle ust. § 3062 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, spoluvlastníků nemovitých
věcí (zaniká uplynutím dne 31.12.2014).
Tato práva svou povahou nezakládají změnu okolností rozhodných pro ocenění nemovité věci a jejího
příslušenství.
Soudní exekutor ukládá povinnému, aby soudnímu exekutorovi do 15 dnů od doručení této dražební
vyhlášky oznámil, zda a kdo má k nemovité věci předkupní právo, výhradu zpětné koupě, právo
odpovídající věcnému břemeni, výměnek nebo nájemní či pachtovní právo, jde-li o práva nezapsaná
v katastru nemovitostí. Při neoznámení povinný, případně i jeho manžel odpovídá za škodu tím
způsobenou.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k nemovité věci nájemní či pachtovní právo, výměnek nebo věcné
břemeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno v dražební vyhlášce, nejde-li o nájemce bytu,
výměnkáře, je-li součástí výměnku právo bydlení, nebo oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takové
právo soudnímu exekutorovi oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne příklepem nebo
v případě zemědělského pachtu koncem pachtovního roku (§ 336b odst. 3 písm. b) o.s.ř.).
VIII.
Příklep
Příklep udělí soudní exekutor tomu, kdo učiní nejvyšší podání a u něhož budou splněny další podmínky
stanovené zákonem. Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soudní exekutor příklep nejprve tomu
dražiteli, kterému svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. Není-li příklep takto udělen, udělí jej
dražiteli, který podání učinil jako první (§336j odst. 1 věta první o.s.ř. ve spojení s §336o odst. 3 o.s.ř.).
Zúčastní-li se spoluvlastník povinného dražby a učiní-li s jinými dražiteli stejné nejvyšší podání, udělí mu soudní
exekutor příklep. Není-li příklep takto udělen, udělí jej tomu ze spoluvlastníků, který podání učinil jako první
(§336j odst. 1 věta první o.s.ř. ve spojení s § 338 odst. 3 o.s.ř. a §336o odst. 3 věta druhá o.s.ř.).
IX.
Předražek
Do 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu (viz výrok XVI. této dražební vyhlášky) může každý, nejde-li
o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitou
věc chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh předražku musí
obsahovat náležitosti podle § 42 o.s.ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navrhovatel předražku
musí ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu, předražek v plné výši zaplatit v hotovosti do pokladny
Mgr. Daniela Vlčka, soudního exekutora, Exekutorského úřadu pro Prahu 7 anebo na účet soudního exekutora
vedený u Komerční banky, a.s. Praha 7, Expozitura Letná, číslo účtu: 107-5208720237/0100, variabilní
symbol: 003081399, specifický symbol: rodné číslo nebo IČ navrhovatele předražku, jinak se k návrhu
nepřihlíží (§ 336ja odst. 1 a 2 o.s.ř.).
Bude-li řádný návrh předražku podán, soudní exekutor po uplynutí patnáctidenní lhůty od zveřejnění usnesení
o příklepu vydražitele vyzve, aby do tří dnů oznámil, zda svoje nejvyšší podání zvyšuje na částku nejvyššího
předražku. Po uplynutí této lhůty vydá soudní exekutor usnesení o předražku, ve kterém zruší usnesení o příklepu
a rozhodne o tom, kdo je předražitelem a za jakou cenu nemovitou věc nabude (§ 336ja odst. 3 o.s.ř.).
Je-li učiněno více předražků, nemovitou věc nabude ten, kdo učiní nejvyšší předražek, v případě shodných
podání vydražitel, pak ten, kdo podal návrh jako první, poté se rozhoduje při jednání losem.
(§ 336ja odst. 4 o.s.ř.).
Neúspěšným navrhovatelům předražku se zaplacená částka vrátí po právní moci usnesení o předražku (§336ja
odst. 6 o.s.ř.).
X.
Přechod vlastnického práva, převzetí nemovité věci
Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení
nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí patnáctidenní lhůty k podání návrhu předražku podle § 336ja
odst. 1 o.s.ř.; byl-li však podán takový návrh, nemovitou věc s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po
dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku (§ 336l odst. 1 o.s.ř.).
Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní
moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu (§ 336l odst. 2 věta první o.s.ř.). Lhůta k
zaplacení nejvyššího podání nesmí být delší než 2 měsíce od právní moci usnesení o příklepu a bude stanovena
v usnesení o příklepu.
Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci
a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání (§ 336l odst. 2 věta druhá o.s.ř.).
XI.
Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se nepřipouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se zřízením
zástavního práva na vydražené nemovité věci.
XII.
Uplatnění vymahatelných pohledávek
Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, dále ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění a všechny další
věřitele povinného, že se mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek
zajištěných zástavním právem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději jeden den
přede dnem, ve kterém má být zahájeno první dražební jednání a přihláška bude obsahovat náležitosti podle
§ 336f odst. 2 a 3 o.s.ř. (§ 336b odst. 4 písm. a) o.s.ř. ve spojení s § 336o odst. 2 písm. f) o.s.ř.).
V přihlášce musí být dle § 336f odst. 2 a 3 o.s.ř. uvedena výše pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož
uspokojení se věřitel povinného domáhá, vyčíslení pohledávky ke dni konání dražby, údaj o tom, do jaké
skupiny pohledávka patří a skutečnosti významné pro pořadí pohledávky. K přihlášce musí být připojeny listiny
prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem, ledaže tyto
skutečnost vyplývají z obsahu spisu.
K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží (§ 336b odst.
4 písm. a) o.s.ř.).
Opožděné nebo neúplné přihlášky soud odmítne usnesením, proti kterému není odvolání přípustné (§ 336f odst.
4 o.s.ř.).
Věřitel je povinen bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po
jejím doručení soudnímu exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou (§ 336f odst.
5 o.s.ř.).
Oprávněný z exekuce, v níž bylo řízení podle § 14 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro
případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.
119/2001 Sb.“) přerušeno, může svou pohledávku přihlásit do prováděné exekuce k uspokojení z rozdělované
podstaty nejpozději jeden den přede dnem, ve kterém má být zahájeno první dražební jednání. Skupina a pořadí,
které pohledávka má v exekuci, v níž bylo řízení podle § 14 zákona č. 119/2001 Sb., přerušeno, mu při rozvrhu
rozdělované podstaty v prováděné exekuci zůstává zachováno. V rozvrhu uspokojí orgán, který provádí exekuci,
i účelně vynaložené výdaje jiného orgánu, který postihl tutéž nemovitou věc exekucí přerušenou podle § 14
zákona č. 119/2001 Sb. Hotové výdaje podle věty první se uspokojují ve stejné skupině, v níž je uspokojována
pohledávka oprávněného v přerušené exekuci, a lze je uspokojit pouze tehdy, dojde-li k uspokojení pohledávky
tohoto oprávněného (§15 zákona č. 119/2001 Sb. ve spojení s § 336o odst. 2 písm. f) o.s.ř.).
XIII.
Popření pohledávek
Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitele
a povinného resp. manžela povinného, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše,
zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle § 336p odst. 1 o.s.ř.,
nebo mohou v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám
a žádostem o jednání učiněným později než v uvedené lhůtě se nepřihlíží (§ 336b odst. 4 písm. b) o.s.ř.).
XIV.
Uplatnění práva nepřipouštějící dražbu
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby je uplatnil u soudu,
a aby takové uplatnění práva prokázal soudnímu exekutorovi nejpozději jeden den přede dnem, ve kterém má být
zahájeno první dražební jednání, jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo (§ 336b odst. 3
písm. a) o.s.ř. ve spojení s § 336o odst. 2 písm. g) o.s.ř.).
XV.
Uplatnění předkupního práva a výhrady zpětné koupě
Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, že
ho mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé a že udělením příklepu předkupní právo nebo výhrada zpětné
koupě zanikají, nejde-li o předkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby,
předkupní právo vlastníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbě nebo zákonné předkupní právo,
která udělením příklepu nezanikají.
Ten, kdo hodlá uplatnit při dražbě své předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, musí je u soudního
exekutora uplatnit a soudnímu exekutorovi prokázat nejpozději jeden den přede dnem, ve kterém má být
zahájeno první dražební jednání. Soudní exekutor ještě před zahájením vlastní dražby rozhodne, zda předkupní
právo nebo výhrada zpětné koupě jsou prokázány; toto usnesení soudní exekutor zveřejní v systému elektronické
dražby na portálu www.exdrazby.cz. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336b odst. 4 písm. d) a
§ 336e odst. 3 o.s.ř. ve spojení s § 336o odst. 2 písm. h) o.s.ř.).
XVI.
Po ukončení dražby bude v systému elektronických dražeb na portálu www.exdrazby.cz zveřejněn údaj o tom,
jaké bylo učiněno nejvyšší podání.
Po ukončení dražby bude vydáno usnesení o příklepu, které bude vyvěšeno na úřední desce soudního exekutora
s výzvou pro přihlášené věřitele, aby do 15 dnů od jejího vyvěšení vyčíslili své pohledávky ke dni konání dražby.
V takto zveřejněném usnesení se nebudou uvádět údaje, podle nichž je možné identifikovat vydražitele
(§ 336k odst. 1 o.s.ř.).
P o u č e n í : Proti této dražební vyhlášce není odvolání přípustné (§ 336c odst. 5 o.s.ř.).
Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 7
Otisk úředního razítka
Za správnost:
Petr Šafránek
pověřený soudním exekutorem
Mgr. Danielem Vlčkem
Doručuje se:
















oprávněnému (resp. právnímu zástupci) – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
povinnému – Jan Voborník
manžel/ka povinné/ho –
spoluvlastníkovi nemovité věci – Česká republika (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Státní pozemkový úřad) Marek Voborník, Tomáš Voborník, Denisa Voborníková
osobám, které mají k nemovitým věcem předkupní nebo zástavní právo nebo výhradu zpětné koupě –
Česká republika (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státní pozemkový úřad) Marek
Voborník, Tomáš Voborník, Denisa Voborníková, Jaroslav Kosař, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
společnost, EÚ Praha 5 (JUDr. Podkonický), Český inkasní kapitál, a.s., EÚ Praha-východ (JUDr. Smékal),
EÚ Praha 5 (JUDr. Hauerland)
osobám, u nichž soudní exekutor rozhodl, že zaniká jejich nájemní či pachtovní právo, výměnek nebo právo
odpovídající věcnému břemeni –
osobám, které přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem –
finančnímu úřadu, v jehož obvodu je nemovitá věc – FÚ pro Královéhradecký kraj (ÚP v Náchodě)
obecnímu úřadu, v jehož obvodu je nemovitá věc – OÚ Bohuslavice
obecnímu úřadu, v jehož obvodu má povinný své bydliště – ÚMČ Praha 10
finančnímu úřadu, v jehož obvodu má povinný své bydliště – FÚ pro hl. m. Prahu
ČSSZ
Pražské správě sociálního zabezpečení
Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR
příslušnému katastrálnímu úřadu – KP Náchod
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc – MěÚ Nové Město nad
Metují
Vyvěšuje se:

Exekutorský úřad na úřední desce
Soudní exekutor tímto žádá Obecní úřad Bohuslavice, v jehož obvodu je nemovitá věc, aby dražební vyhlášku
nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým podle § 336c odst. 3 o.s.ř. ode dne obdržení do
dne konání dražby.
Mgr. Daniel Vlček
Download

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA