Smlouva o poskytování služeb
. 132-6/2012-5810
Níže uvedeného dne, m síce a roku smluvní strany:
1. eská republika – Ministerstvo obrany, organiza ní složka státu
Se sídlem:
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Jejímž jménem jedná:
Ing. Jaroslav BEZUS, editel Ú adu služeb
Na adrese:
Generála Píky 1, 161 05 Praha 6 – Dejvice
:
60162694
DI :
CZ60162694
Bankovní spojení:
eská národní banka, Na P íkop 28, Praha 1
íslo ú tu:
404881/0710
Kontaktní osoba:
Ing. Radovan NEUŽIL, tel. 973 216 793, 606 719 136
Ibolja MACH , tel. 673 215 469, 602 157 779
Marek BRUNA tel. 973 215 471, 606 719 223, fax. 973 215 467
E-mailové spojení:
[email protected]
Adresa pro doru ování korespondence:
ad služeb
Gen. Píky 1
161 05 Praha 6 – Dejvice
(dále jen „objednatel“)
a
2. NEWTON Media, a.s.
Se sídlem:
Jednající:
Zapsaný:
Na Pankráci 1683/127, PS 140 00 Praha 4
Ing. Martin VOBR – p edseda p edstavenstva
v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 12446
O:
28168356
DI :
CZ28168356
Bankovní spojení:
eská spo itelna, a.s.
íslo ú tu:
2601942/0800
Osoba oprávn ná k jednání ve v cech smluvních i technických: Miloš LIPERT, Key Account
Manager
Telefonické, faxové a e – mailové spojení:
telefon: 225 540 246
fax:
255 540 101
e-mail: [email protected]
Adresa pro doru ování korespondence: Na Pankráci 1683/127, PS 140 00 Praha 4
(dále jen „poskytovatel“)
Strana 1 (Celkem 7)
Digitally signed by
Bezus Jaroslav Ředitel
ÚS
Date: 2012.04.27
13:54:20 +02:00
Reason: Signature of
contract
Digitally signed by
[email protected]
media.cz
Date: 2012.05.02
08:49:37 +02:00
Reason: Signature of
contract
uzav ely v souladu s § 269 odst. 2 zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní
pozd jších p edpis (dále jen „ObchZ) za ú elem zrychlení a zlepšení informovanosti vedení
Ministerstva obrany o aktuálním d ní vztahujícím se k resortu obrany a dalším vojenskopolitickým a vojensko-odborným témat m tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen
„smlouva”).
I.
edm t smlouvy
1.
Poskytovatel se zavazuje na vlastní nebezpe í a na vlastní odpov dnost provád t
celodenní monitoring (sledování) ve ejných informa ních zdroj (dále jen „sd lovací
prost edky“) a pravideln dodávat (zp ístupnit) zprávy z tohoto monitoringu vztahující
se k resortu obrany a dalším vojensko-politickým a vojensko-odborným témat m,
umožnit objednateli p ístup do archivní informa ní databáze poskytovatele, dodávat
ranní souhrn (anotace) z vybraných sd lovacích prost edk o nejzávažn jších tématech
ve vztahu k ministru obrany a ministerstvu obrany (dále jen „služba“). Služba je
podrobn specifikována níže v odstavci 2 tohoto lánku. P ehled všech sd lovacích
prost edk , u nichž je poskytovatel povinen provád t monitoring, je uveden v p íloze
. 1 této smlouvy. Službu je poskytovatel povinen plnit ve všech ástech v eském
jazyce.
2.
Specifikace služby:
2.1
Celodenní monitoring (sledování) sd lovacích prost edk a dodávání zpráv z tohoto
monitoringu vztahujících se k resortu obrany a dalším vojensko-politickým
a vojensko-odborným témat m zahrnuje:
a)
Strukturovaný monitoring veškerého tisku, tj. rozd lení dle jednotlivých tiskovin
(celostátní tisk i s mutacemi a suplementy, regionální tisk, odborné a oborové
asopisy, týdeníky, trnáctideníky, m sí níky) a dodání zpráv v po tu
minimáln 700 a maximáln 1 900 za m síc;
b)
Strukturovaný monitoring eských internetových server a dodání zpráv v po tu
minimáln 400 a maximáln 1 700 za m síc;
c)
Strukturovaný monitoring (p epis) rozhlasového vysílání a dodání zpráv v po tu
minimáln 130 a maximáln 400 za m síc;
d)
Strukturovaný monitoring (p epis) televizního vysílání a dodání zpráv v po tu
minimáln 100 a maximáln 350 za m síc;
e)
Celodenní monitoring p evzatých informací z eské tiskové kancelá e a dodání
zpráv v po tu minimáln 100 a maximáln 500 za m síc.
2.2
Poskytovatel je povinen u zpráv uvedených v bod 2.1 písm. a) až e) tohoto odstavce
vždy uvést p esné názvy zdroj a u zpráv uvedených v bod 2.1 písm. c) a d) tohoto
odstavce uvést seznam p episovaných po ad .
2.3
Poskytovatel je povinen zpracovávat monitoring každý pracovní den, tj. pro bod 2.1
písm. a) tohoto odstavce za p edcházejících 24 hod. a pro bod 2.1 písm. b), c), d) a e)
Strana 2 (Celkem 7)
za p edcházející den tedy od 0:00 do 24:00 hod., a dodat (zp ístupnit) uvedená data
objednateli každý pracovní den do 6:15 hod., v pond lí též za sobotu a ned li.
V p ípad státních svátk poskytovatel dodá uvedená data objednateli následující
pracovní den do 6:15 hod. V p ípad krizové situace je poskytovatel povinen na výzvu
objednatele dodat (zp ístupnit) zprávy z monitoringu v intervalu 12 hodin, tedy vždy
v 6:15 a 18:15 hod.
2.4
Poskytovatel je povinen dodávat objednateli zprávy z monitoringu ve formátu XML,
doru ovat je objednateli elektronicky e-mailem a na tuto skute nost objednatele
upozornit prost ednictvím tzv. SMS (krátké textové zprávy) a zp ístupnit zprávy
prost ednictvím FTP serveru (File Transfer Protocol). V p ípad objektivní
nemožnosti doru ení zpráv touto standardní cestou je poskytovatel povinen zdarma
doru it zprávy objednateli náhradním zp sobem (tj. na USB nosi i, CD nebo DVD), a
to do 60 minut po lh uvedené v bod 2.3 tohoto odstavce.
2.5
Poskytovatel je povinen zajistit objednateli on-line nep etržitý p ístup do archivní
databáze všech informací poskytovatele p es webové rozhraní poskytovatele, které
musí umožnit retrospektivní vyhledávání informací minimáln 10 let zpátky bez
omezení zdroj . Poskytovatel zajistí sou asný vícenásobný p ístup k dané aplikaci
(minimáln 20 násobný) a je povinen zabezpe ovat umís ování dat z monitoringu do
archivní databáze v pr hu dne, ve kterém byly tyto data dodány objednateli.
2.6
Poskytovatel dodá objednateli ranní souhrn nejd ležit jších anotací o nejzávažn jších
tématech týkajících se ministra obrany a ministerstva obrany v rozsahu maximáln
jedné strany A4 a doplní tyto informace o scany lánk ve formátu hardcopy, a to
každý pracovní den do 07.00 hod. V tomto odstavci uvedené anotace budou provád ny
z t chto zdroj : MfDnes, LN, HN, Právo, Respekt, Reflex, Týden, Euro, Ekonom,
Blesk, Aha, E15, a to tak, aby pom r informací o ministru obrany ku informacím o
ministerstvu obrany byl shodný, a celkem se bude vždy jednat o maximáln 10
anotací. Souhrn anotací je poskytovatel povinen dodat objednateli elektronicky emailem ve formátu MS-Word a na tuto skute nost objednatele upozornit
prost ednictvím SMS. V p ípad objektivní nemožnosti doru ení zpráv touto
standardní cestou je poskytovatel povinen zdarma doru it zprávy objednateli
náhradním zp sobem (tj. na USB nosi i, CD nebo DVD), a to do 60 minut po lh
uvedené v tomto bod .
2.7
Poskytovatel provede na vyzvání objednatele monitoring rozhlasového a televizního
vysílání a zprávy z tohoto monitoringu dodá objednateli do 2 hodin po jejich
odvysílání; v p ípad délky p episovaného po adu nad 10 min vysílacího asu se
prodlužuje doba dodání p episu zprávy o 1 hodinu za každých 10 min vysílání navíc.
Výzvu u iní objednatel telefonicky prost ednictvím kontaktní osoby dle l. III. odst. 3.
této smlouvy a následn ji potvrdí e-mailem s popisem požadované služby. Zárove
musí být tyto zprávy umíst ny mezi dodávané zprávy v následující pracovní den.
2.8
Poskytovatel provede na vyzvání objednatele monitoring dle bodu 2.1 tohoto odstavce
a dodá zprávy z tohoto monitoringu ve dnech pracovního klidu, pracovního volna
nebo ve státní svátek do 6:15 hod. Výzvu u iní objednatel telefonicky prost ednictvím
kontaktní osoby dle l. III. odst. 3. této smlouvy a následn ji potvrdí e-mailem
Strana 3 (Celkem 7)
s popisem požadované služby. Zárove musí být tyto zprávy umíst ny mezi dodávané
zprávy v následující pracovní den.
3.
Objednatel se zavazuje za ádn poskytnutou službu zaplatit poskytovateli dohodnutou
cenu, která je uvedena v l. II. této smlouvy.
II.
Cena
1.
Cena za službu je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona . 526/1990 Sb.,
o cenách, ve zn ní pozd jších p edpis , následovn :
Specifikace služby
Paušální cena za 1 m síc pln ní dle l. I. odst. 2
bodu 2.1 písmeno a) až e) této smlouvy
Paušální cena za 1 m síc pln ní dle l. I. odst. 2
bodu 2.5 této smlouvy
Paušální cena za 1 m síc pln ní dle l. I. odst. 2
bodu 2.6 této smlouvy
Cena za každých zapo atých 10 minut
vysílacího asu dle l. I. odst. 2 bodu 2.7 této
smlouvy
Cena za 1 pln ní dle l. I. odst. 2 bodu 2.8 této
smlouvy
Cena bez DPH
ástka DPH
Cena v etn DPH
37 500,00 K
7 500,00 K
45 000,00 K
33 750,00 K
6 750,00 K
40 500,00 K
2 500,00 K
500,00 K
3 000,00 K
650,00 K
130,00 K
780,00 K
2 700,00 K
540,00 K
3 240,00 K
2.
Uvedené ceny jsou cenami nejvýše p ípustnými pro sjednanou službu dle lánku I.
smlouvy a jsou nem nné po celou dobu ú innosti smlouvy. V t chto cenách jsou
zahrnuty veškeré náklady a výdaje na stran poskytovatele spojené s poskytnutím pln ní
(nap . doprava).
3.
Celkový finan ní objem za poskytnutou službu po dobu ú innosti této smlouvy
nedosáhne ástky 2 000 000 K bez DPH.
III.
Doba a místo pln ní
1.
Poskytovatel je povinen poskytovat pln ní dle této smlouvy od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2014
resp. do vy erpání finan ního limitu dle l. II. odst. 3 této smlouvy. Poslední m síc
pln ní dle této smlouvy je takový m síc, ve kterém je ástka erpaného limitu
posta ující na pokrytí paušálních cen dle l. I. odst. 2 bodu 2.1, 2.5, 2.6 této smlouvy.
2.
Místem pln ní služby, respektive dodání dat je sídlo Ministerstva obrany, Tychonova 1,
Praha 6. E-mailová adresa objednatele pro elektronické doru ování zpráv je
[email protected]
3.
Osobou, kterou objednatel pov il k vyzývání poskytovatele dle lánku I odst. 2 bodu
2.3, 2.7 a 2.8 a lánku IV odst. 1, k p ebírání služby a další komunikaci ohledn pln ní
edm tu této smlouvy, je Ing. Petr Škrabák, tel.: 973 200 125, 724 033 273, fax: 973
200 137 nebo Mgr. Jan Pejšek, tel.: 973 200 151 (dále jen „p íjemce“).
Strana 4 (Celkem 7)
IV.
edání a p evzetí služeb
1.
Povinnost poskytovatele provést služby dle l. I této smlouvy je považována za
spln nou elektronickým odesláním zpráv a anotací dle lánku I odst. 2 této smlouvy na
objednatelem stanovenou e-mailovou adresu. Dodržení stanovených asových termín
je poskytovatel povinen objednateli na jeho vyzvání prokázat.
2.
V p ípad doru ení zpráv náhradním zp sobem dle lánku I odst. 2 bodu 2.4 a 2.6 této
smlouvy je pro dodržení asových termín rozhodující as náhradního doru ení. O
tomto p edání bude poskytovatelem a objednatelem sepsán p ejímací protokol
s uvedením data a asu p ejímky. Toto datum a tento as jsou rozhodné pro spln ní
povinnosti poskytovatele. V p ejímacím protokolu poskytovatel uvede rozsah
realizovaných služeb, itelné jméno a podpis, objednatel uvede též své itelné jméno a
podpis.
V.
Faktura ní a platební podmínky
1.
Poskytovatel je povinen po vzniku práva fakturovat, tj. po ukon ení p íslušného
kalendá ního m síce a potvrzení poskytnutého skute ného pln ní p íjemcem, vystavit
a doru it objednateli do 10 dn ve dvojím vyhotovení da ový doklad (dále jen
„faktura“) s rozepsáním jednotlivých položek podle § 28 zák. . 235/ 2004 Sb., o dani
z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis . Poskytovatel je oprávn n objednateli
fakturovat pouze m sí ní paušální ástky za poskytnuté pln ní dle l. I. odst. 2 bodu.
2.1, 2.5 a 2.6 této smlouvy, dále jednorázové ástky za skute
objednané a poskytnuté
pln ní dle l. I. odst. 2 bodu 2.7 a 2.8 této smlouvy. V p ípad poskytnutí pln ní jen po
ást m síce je poskytovatel oprávn n fakturovat m sí ní paušální ástky jen v pom rné
adekvátní výši odpovídající skute
poskytnutému pln ní.
2.
Krom náležitostí uvedených v zákon musí faktura obsahovat ješt níže uvedené údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
ozna ení dokladu jako faktura,
íslo smlouvy dle íslování objednatele,
den vystavení, den odeslání a den (lh ta) splatnosti faktury,
místo a doba pln ní,
I a DI smluvních stran,
ozna ení pen žního ústavu a ísla ú tu, na který má být placeno,
po et p íloh a razítko s podpisem poskytovatele.
3.
Splatnost faktury iní 30 dn ode dne jejího doru ení na adresu: Ú ad služeb, Odbor
finan ní a zahrani ní podpory, Gen. Píky 1, 161 05 Praha 6 – Dejvice. V p ípad
doru ení faktury po 5.12. daného roku je splatnost takové faktury stanovena
následovn : 90 dn ode dne jejího doru ení, je-li faktura doru ena v m síci prosinec a
60 dn ode dne jejího doru ení, je-li faktura doru ena v m síci leden.
4.
V p ípad , že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nebude
obsahovat požadované doklady, je objednatel oprávn n ji do data její splatnosti vrátit
poskytovateli. Poskytovatel vrácenou fakturu opraví, eventuáln vyhotoví novou,
Strana 5 (Celkem 7)
bezvadnou. V takovém p ípad b ží objednateli nová lh ta splatnosti dle odstavce 3
tohoto lánku ode dne doru ení opravené nebo nové faktury.
5.
Zaplacením smluvní ceny se rozumí odepsání ástky z ú tu objednatele a její sm ování
na ú et poskytovatele.
6.
Objednatel neposkytuje zálohové platby.
VI.
Smluvní pokuta a úroky z prodlení
1.
V p ípad prodlení poskytovatele s poskytnutím jakékoli ásti pln ní dle této smlouvy o
více než 2 hodiny je poskytovatel povinen zaplatit objednateli za každou další
zapo atou hodinu prodlení smluvní pokutu ve výši 600,- K .
2.
V p ípad prodlení poskytovatele s poskytnutím jakékoli ásti pln ní dle této smlouvy
ve sjednaném rozsahu (tj. množství nebo obsahu) je poskytovatel povinen zaplatit
objednateli za každé takové jednotlivé porušení té které ásti pln ní dle této smlouvy
smluvní pokutu ve výši 1 000,- K .
3.
V p ípad porušení n které z povinností poskytovatele uvedených v l. VII. odst. 1. a 2.
této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu
za každé jednotlivé porušení povinnosti ve výši 20 000,- K .
4.
Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty a úroky z prodlení vzniká objednateli
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lh ty k pln ní závazku a poskytovateli
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lh ty k zaplacení faktury. Smluvní
pokuty jsou splatné do 30 kalendá ních dn ode dne doru ení oznámení o jejich
uplatn ní.
5.
Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut a úrok z prodlení není
dot eno právo na náhradu škody, a to i ve výši p esahující vyú tované, resp. uhrazené
smluvní pokuty a úroky z prodlení a rovn ž není dot ena povinnost splnit závazky
vyplývající z této smlouvy.
VII.
Zvláštní ujednání
1.
Poskytovatel se zavazuje zachovávat ml enlivost ohledn všech skute ností, se kterými
se seznámí p i pln ní této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i pracovníky
poskytovatele, kte í se podílejí na pln ní této smlouvy.
2.
Poskytovatel nesmí postoupit pohledávku nebo její ást vyplývající z této smlouvy v i
objednateli t etí osob bez p edchozího písemného souhlasu objednatele.
3.
Ob smluvní strany jsou povinny si bez zbyte ného odkladu sd lit veškeré skute nosti,
které se dotýkají zm n n kterého z jejich základních identifika ních údaj v etn
právního nástupnictví.
Strana 6 (Celkem 7)
4.
Smluvní strany se dohodly, že každou zm nu jejich práv nebo povinností je t eba init
písemnou formou a prokazateln doru it druhé smluvní stran na adresu pro
doru ování korespondence uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy. Pokud
smluvní strana, které je písemnost adresována, její p ijetí odmítne nebo jiným
zp sobem zma í, považuje se za prokazatelné doru ení též uplynutí t etího dne ode dne
jejího uložení na pošt . Pokud je na doru ení druhé smluvní stran vázán po átek b hu
lh ty a smluvní strana, které je písemnost adresována, její p ijetí odmítne nebo jiným
zp sobem zma í, po íná taková lh ta b žet následujícího dne po uplynutí t etího ode
dne od uložení písemnosti na pošt . Toto však neplatí, využije-li n která ze smluvních
stran pro doru ení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona . 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokument , ve zn ní pozd jších
edpis .
5.
Objednatel je oprávn n uzav enou smlouvu zve ejnit na internetových stránkách
Ministerstva obrany.
VIII.
Zánik závazk
1.
Zánik závazk z této smlouvy se ídí p íslušnými ustanoveními ObchZ.
2.
Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 345 odst. 2
ObchZ se rozumí i opakované (dva a vícekrát) prodlení poskytovatele s pln ním služby
ve stanovených asových termínech nebo stanoveném rozsahu.
3.
Objednatel je oprávn n písemn vypov t tuto smlouvu ve lh
dvou m síc ke konci
kalendá ního m síce. Výpov dní lh ta za íná b žet prvním dnem m síce následujícího
po doru ení výpov di poskytovateli.
IX.
Spole ná a záv re ná ustanovení
1.
Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouv upraveny, se ídí p íslušnými ustanoveními
ObchZ a ostatními právními p edpisy vztahujícími se k p edm tu této smlouvy.
2.
Tato smlouva je vyhotovena elektronicky o 7 stranách.
3.
Smlouva m že být m na i dopl ována pouze písemnými, oboustrann dohodnutými,
vzestupn íslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou sou ástí.
4.
Tato smlouva nabývá ú innosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
5.
Nedílnou sou ástí této smlouvy je p íloha . 1 „P ehled všech požadovaných
sd lovacích prost edk pro provád ní monitoringu“ (po et stran 4).
Strana 7 (Celkem 7)
íloha . 1 ke smlouv o poskytování služeb . 132-6/2012-5810
ehled všech požadovaných sd lovacích prost edk pro provád ní monitoringu
a) Celostátní deníky a jejich p ílohy
Aha!, Blesk, E15, Hospodá ské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Právo
b)
eské regionální tituly a jejich p ílohy
Benešovský deník, Berounský deník, Boleslavský deník, Bulvár, eskobud jovický deník,
eskokrumlovský deník, eskolipský deník, D ínský deník, Domažlický deník, Homér,
Hradecký deník, Chebský deník, Chomutovské noviny, Chomutovský deník, Chrudimský
deník, Jablonecký deník, Ji ínský deník, Jihlavské listy, Jind ichohradecký deník, Karlovarské
radni ní listy, Karlovarský deník, Kladenský deník, Klatovský deník, Kolínský deník,
Krkonošský deník, Kutnohorský deník, Liberecké listy, Liberecký deník, Listy Prahy 1,
Litom ický deník, M lnický deník, Metro, Mostecký deník, Náchodský deník, Náš region,
Náš Zlín, Naše Jihlava, Naše Praha 2, Naše Praha 9, Naše Teplice, Naše Ústí, Nymburský
deník (Týdeník Nymbursko), Orlický deník, Pardubické listy, Pardubický deník, Písecký deník,
Plze ský deník, Plze ský deník - Plze -jih, sever, Praha 10, Prachatický deník, Pražský deník
(Moje rodina), P íbramský deník, Rakovnický deník, Rokycanský deník, Rychnovský deník,
Slánské listy, Sokolovský deník, Strakonický deník, St ední echy, St edo eský magazín,
Svitavský deník, Svobodný hlas, Táborský deník, Tachovský deník, Teplický deník, Tu ák,
Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Sokolovska, Ústecký deník, Žatecký a
lounský deník.
c)
Moravské regionální tituly a jejich p ílohy
Blanenský deník, Brn nský deník, Brn nský Metropolitan, Brno Business, Bruntálský a
krnovský deník, B eclavský deník, Dobrý den s kurýrem, Frýdecko-místecký a t inecký deník,
Haví ovský deník, Havlí kobrodský deník, Hláska, Hodonínský deník, Horácké noviny,
Horizont, Hranický týden, Jihlavský deník, Jižní listy, Karvinský deník, Krom ížský deník,
Listy jižní Moravy, Moravské hospodá ství, Moravskoslezský deník, Moravský sever, Naše
Frýdecko-místecko, Naše Ostrava, Naše Valašsko - regionální týdeník, NEW express, Nové
erovsko, Novoji ínský deník, Nový život - zpravodajský týdeník, Olomoucký deník,
Opavský a hlu ínský deník, Pelh imovský deník, Prost jovský deník, Prost jovský týden,
Prost jovský ve erník, P erovský a hranický deník, Radni ní listy m sta Olomouc, Region
Opavsko, Slovácké noviny - regionální týdeník, Slovácko - regionální týdeník, Slovácký deník,
Šumperský a jesenický deník, T ebí ský deník, Týden u nás, okresní noviny, Týdeník
Bruntálský Region, Týdeník Frýdecko-Místecko, Týdeník Haví ovsko, Týdeník Karvinsko,
Týdeník Krnovské noviny, Týdeník okresu Nový Ji ín, Týdeník Opavský a Hlu ínský Region,
Valašský deník, Vyso ina - regionální týdeník, Vyškovské noviny, Vyškovský deník, Zlínský
deník, Znojemské noviny, Znojemsko, Znojemský deník, Ž árský deník
d) Oborové tituly
Ekonomické a politické
Auditor, Bankovnictví, Bankovnictví (newsletter), Banky & finance, Bezpe nost a hygiena
práce, BIZ, Bulletin GRANT ADVISOR, Burza, CIO Business World, Czech business weekly
Strana 1 (celkem 4)
(CZ), Dan a právo v praxi, Da ový expert, Da ový zpravodaj, Direkt, e-Auditor, Ekonom
(Dotace), Ekonomix, Euro (E8), Eurokurýr, Financial review, Finan ní management, Finan ní
management (newsletter), FINAN NÍ, DA OVÝ A Ú ETNÍ BULLETIN, FINMAG finan ní magazín, FP news (newsletter), FP-finan ní poradce, Fresh marketing, In-Store
Marketing, Kapitál, Konkursní noviny, Konkurz & konjunktura, Lobby, Marketing & Media,
Marketing magazine, Mezinárodní politika, Moderní obec, Moderní obec (newsletter),
MODERNÍ OBCHOD, Moderní ízení, Moje peníze, Newsletter CEP (newsletter), Obec &
finance, Obchod Kontakt Marketing, Osobní finance, Otázky & odpov di z praxe, Parlament,
vláda, samospráva, Parlamentní listy, Parlamentní magazín, Parlamentní zpravodaj, Podnikatel,
Pojistný obzor, Práce a mzda, Právní fórum, Právní rádce, PRÁVO & BYZNYS, Právo pro
podnikání a zam stnání, Profit, Prosperita (Madam business), P ehled dota ních program a
íležitostí, Rádce pro rodinné finance, Revue Sondy, Scientia et Societas, Sign, Strategie,
Strategie news, Sv t hospodá ství, TREND marketing, Ú etnictví v praxi, Ú etnictví v
zem lství, UN Bulletin, UNES, Úsp ch, Výb r
IT a telekomunikace
Automa, Computer, Computer business, Computer design, Computer speciál, Computerworld,
Connect!,
Convergence,
Doup ,
Elektro,
eTapMag,
Extra
PC,
GameStar,
http://www.parlamentnilisty.cz/, Chief Information Officer Magazine, Chip, CHIPweek,
INSIDE REPORT, INSIDE WEEKLY (newsletter), Internet, IT CAD, IT CAD (newsletter), IT
News (newsletter), IT Office, IT SYSTEMS, IT-NET, Jak na po íta , LANcom, Level,
Linuxexpres, Mobil, Mobilhry, Mobility, MobilMania, PC World, Play Up, PLMnews, Po íta
pro každého, Professional Computing, Reseller Magazine, Sd lovací technika, Security World,
Sv t mobil , Sv t po íta , Sv tlo, System NEWS (newsletter), TECNICALL, TECH
MAGAZINE, Technik, Technik (newsletter), The Blue Rose, Upgrade IT!, VTM Science,
Yop!
Auto-moto
Auto 7, Auto Car, Auto Data & News, Auto diesel, Auto Exclusive, AUTO MOTO noviny,
Auto motor a sport, auto OJETINY, Auto TIP, Auto TIP - Sportscars, Auto TIP 4x4,
AUTObazar, AutoBusiness, AutoBusiness (newsletter), AutoEXPERT, AUTOforum, Autohit,
AUTOmakers, Automobil revue, Auto-moto speciál, AutoProfi, AutoRating, AUTOservis,
AUTOSTYL, MN - eské motocyklové noviny, D.A.S. magazín, Evropou za volantem,
FLEET, Formule, LeasePlan Magazín, Motocykl, Motorsport magazín, OffRoad Quad, Pneu
revue, Supermoto, Sv t motor , Trucker, Tyres & Equipment
Spole enské
A2, ABC, AD speciál, AGORA - studentské noviny, Aha! ned le, Art + antiques, Babylon,
Betty, Blesk Hobby, Blesk pro ženy, Blesk zdraví, Bravo, Bravo Girl!, Burda, Claudia, CSR
fórum, Czech business FORUM, eský dialog, Dáma, Dieta, Dívka, Dossier, Elle, Elle
decoration, Evropské noviny, Fajn život, Femina, ForMen, GEO, Glanc, GRAND BIBLIO,
GRAND EXPRES, Happy day!, HD WORLD, Host, Hv zdný víkend, Chvilka pro tebe, Ikarie,
In Touch, Instinkt, InStyle, JOY, Juicy, Katka, Katka k ížovky, Kondice, Krajské noviny,
Kraus, Kv ty, LINDA, Liška, Literární noviny, LOOK magazine, Marianne, Maxim, Medicína,
Men´s Health, MF plus, Mladý sv t, Moderní rodina, M žeš, My life, Ned lní Blesk, Ned lní
Noviny, Ned lní sv t, Newsletter TK, Nové Alternativy, Nový prostor, PERFECT WOMAN,
Strana 2 (celkem 4)
Pestrý sv t, Pošli recept, Praktická moderní žena, P ekvapení, Redhot, Reflex, Reload, Respekt,
Rodina & zdraví, Romano vo i, Rytmus života, S tebou m baví život, Sedm, Sedmi ka,
Snadné va ení, Sport&Wellness Management, Story, Student IN, Studenta web&mag, Sv t,
Sv t v dy, Sv t ženy, Sv t ženy - Dáša, Sv t ženy - LIDÉ, Sv t ženy - TIPY+TRIKY, Sv t
ženy - ZDRAVÍ, Sweet17, ŠÍP plus, Š astný JIM, TEXTIL JOURNAL, The Spiritor, TIME
IN, Tina, TV Duel, TV max, Tv Plus, Tv Pohoda, TV Revue, Tvar, Týden, Týdeník Rozhlas,
Týdeník Televize, Universum, Vietnamské variace, Viky, Vlasta, Xantypa, X-Max, Yellow,
Zdraví, Žena a život, Žena revue
Hobby
Aha! SPORT, Bydlení, Bydlení, stavby, reality, Design & Home digest, DIGIfoto, Domo
architekt, Domov, DOMUS AUREA, DVDMAG HD+, Filmový p ehled, Fitstyl, Foto video,
Fotografie magazín, Golf Digest, Golf news (newsletter), Hobby magazín, Hokej, Home, Home
Cinema, Chata & chalupá , Living, Living koupelna, Living kuchyn , Marianne bydlení,
Moderní byt, M j d m, Náš útulný byt, Naše krásná zahrada, Ned lní Sport, Nové byty, domy
a pozemky, Nr.1, Panel plus, PanelStory, P kné bydlení, PREMIERE, Rodinný d m, Stavíme
domov, STEREO & VIDEO, Sv t koupelen, Sv t kuchyní, Ud lej si sám, Vítejte doma
Ve ejná sféra a ostatní
Betynka, D ti a MY, Florence, GeoBusiness (GEOinformace), Informatorium 3-8, Lege artis,
Lidé a zem , Maminka, Medical Tribune, Moderní vyu ování, Moje psychologie, Moje zdraví,
Náhradní rodinná pé e, Postgraduální medicína, Practicus, Psychologie dnes, Rodina a škola,
ízení školy, SANQUIS, Sestra, TEMPUS Medicorum, Týdeník školství, U itelské listy,
Zdravá rodina, Zdravotnické noviny (Léka ské listy, Pacientské listy), Zdravotnické noviny ZDN, Zdravotnictví, Zem
e)
Celostátní televizní stanice
T 1, T 2, T 24, Prima Family, TV Nova
f)
Celostátní rozhlasové stanice
Ro 1 – Radiožurnál, Ro 2 – Praha, Ro 6, Ro 7 – Praha, Ro Rádio esko, Frekvence 1,
Impuls
g)
Regionální rozhlasové stanice
Ro Brno, Ro eské Bud jovice, Ro Hradec Králové, Ro Olomouc, Ro Ostrava, Ro
Pardubice, Ro Plze , Ro Regina, Ro Region - St edo eský kraj, Ro Region – Vyso ina,
Ro Sever
h)
eské internetové servery
30minut.cz, abclinuxu.cz, academica.centrum.cz, akcie.cz, aktualne.cz, allforpower.cz, asbportal.cz, AUTO.cz, auto.iDNES.cz, autoforum.cz, autofox.cz, automix.centrum.cz,
autorevue.cz,
autotrend.cz,
autoweb.cz,
b2bcentrum.cz,
bankovnictvi.ihned.cz,
bankovnipoplatky.com,
behej.com,
bigbloger.lidovky.cz,
biom.cz,
blesk.cz,
bleskove.centrum.cz, blisty.cz, blog.aktualne.cz, blog.ihned.cz, bonanza.cz, brno.iDNES.cz,
brouzdej.cz, budejovice.iDNES.cz, businessinfo.cz, businessit.cz, businessworld.cz,
Strana 3 (celkem 4)
bydleni.lidovky.cz, bydlet.cz, bydletvpanelu.cz, byznys.ihned.cz, cad.cz, casd.cz, centrade.cz,
centralniadresa.cz, cenyenergie.cz, ceska-media.cz, ceskapozice.cz, ceskenoviny.cz,
cestovani.iDNES.cz, Cestovani.iHNed.cz, cfoworld.cz, computerworld.cz, connect.cz,
corporateict.cz, ct24.cz, Ro - brno.cz, Ro - cb.cz, Ro - cro6.cz, Ro - hradec.cz, Ro olomouc.cz, Ro - ostrava.cz, Ro - pardubice.cz, Ro - plzen.cz, Ro - praha.cz, Ro - rádio
esko.cz, Ro - radiozurnal.cz, Ro - regina.cz, Ro - sever.cz, Ro - strednicechy.cz, Ro vltava.cz,
Ro - vysocina.cz, dama.cz, denik.cz, denik.obce.cz, denikreferendum.cz,
dialog.ihned.cz, digimanie.cz, digineff.cz, digitalne.cz, digizone.cz, doupe.cz, dumfinanci.cz,
dvdmag.cz, e15.cz, e-architekt.cz, e-aukce.com, e-auto.cz, efotbal.cz, ekolist.cz, e-komerce.cz,
ekonom.cz, ekonomika.iDNES.cz, epoptavka.cz, eportal.cz, eprofil.cz, eregal.ihned.cz,
EU.iHNed.cz, euportal.cz, eurabia.cz, euractiv.cz, Euro 24, euro.cz, euroskop.cz, euserver.cz,
expresdenik.cz, finance.centrum.cz, finance.cz, financninoviny.cz, fincentrum.cz, finexpert.cz,
finmag.cz, finparada.cz, flashnews.cz, fondmarket.cz, fotografovani.cz, fpweb.ihned.cz,
franchisinginfo.cz, freshin.cz, gamestar.cz, grafika.cz, hdworld.cz, hotel-spa.ihned.cz,
hradec.iDNES.cz, hratelne.centrum.cz, hrej.cz, hybrid.cz, hypoindex.cz, channelworld.cz,
chip.cz, ibrno.cz, ictsecurity.cz, idnes.cz - blog, igenus.cz, iHNed.cz, infoportaly.cz,
integrace.cz, investicniweb.cz, investujeme.cz, ipoint.cz, iport.cz, i-region.eu, isdn.cz,
istavinfo.cz, istrategie.cz, itbiz.cz, jarodic.cz, jihlava.iDNES.cz, jobdnes2.iDNES.cz,
Kariera.iHNed.cz, konstrukce.cz, kurzy.cz, ladyweb.cz, lekarnici.cz, liberec.iDNES.cz,
lidovky.cz, life.ihned.cz, logistika.ihned.cz, louc.cz, lupa.cz, MaM.cz, maminka.cz,
marigold.cz, marketingovenoviny.cz, mediafax.cz, mediaguru.cz, mediainfo.cz, mediar.cz,
mesec.cz, metropol.cz, mix.cz, mobil.cz, mobilmag.cz, mobilmania.cz, mobiltest.cz,
moderniobec.ihned.cz, modernirodina.cz, motejlek.com, motozurnal.centrum.cz, mujipod.cz,
mujmac.cz, napalubu.cz, nasepenize.cz, natoaktual.cz, nazeleno.cz, nekultura.cz, netguru.cz,
netshopper.cz, neviditelnypes.cz, neziskovky.cz, notebooky.cz, nova.cz, novinky.cz,
obcanskavystavba.cz, ocko.iDNES.cz, olomouc.iDNES.cz, ona.iDNES.cz, opojisteni.cz,
ostrava.iDNES.cz, otrokovicky-kuryr.cz, palmare.cz, parabola.cz, pardubice.iDNES.cz,
parlamentnilisty.cz, pcworld.cz, penize.cz, penizenavic.cz, personalista.com, plzen.iDNES.cz,
podnikani.iDNES.cz, podnikatel.cz, politikon.cz, pooh.cz, praha.iDNES.cz, prazskenoviny.cz,
prekon.cz, profit.cz, protext.cz, prvnizpravy.cz, psp.cz, pubweb.cz, radiotv.cz,
reality.iDNES.cz, Reality.iHNed.cz, recepty.centrum.cz, reflex.cz, relaxuj.cz, resellerchannel.cz, respekt.cz, revue.iDNES.cz, root.cz, rta.cz, rvp.cz, sanep.cz, scienceworld.cz,
securityworld.cz, sedmicka.cz, show.iDNES.cz, silnice-zeleznice.cz, slasti.cz, spamy.cz,
sport.cz, sport.iDNES.cz, sport.ihned.cz, sportovninoviny.cz, spunt.centrum.cz, stavebniforum.cz, stavitel.ihned.cz, stereomag.cz, Studentweb.cz, subvence.cz, subvence.cz (aktuality),
super.cz,
svethardware.cz,
svethospodarstvi.wdt.cz,
svetnamodro.cz,
svetsiti.cz,
systemonline.cz, tech.ihned.cz, technet.cz, technik.ihned.cz, technika.ccb.cz, tipcars.com, tn.cz,
topdrive.cz, topstroje.cz, topzine.cz, trendybydleni.cz, tyden.cz, tydenvlk.cz, tyinternety.cz,
upcexpress.cz, usti.iDNES.cz, utulne.centrum.cz, vary.iDNES.cz, vasevec.cz, virtually.cz,
vitalia.cz, vodohospodarske-stavby.cz, volby.iHNed.cz, volby.newtonit.cz, vzdelani.cz,
Vzdelavani.iHNed.cz, webreporter.cz, webtip.cz, xdsl.cz, xman.iDNES.cz, zabava.centrum.cz,
zakony.iDNES.cz, zdravi.centrum.cz, zdravi.iDNES.cz, zena.centrum.cz, zena-in.cz,
zenavaute.cz,
zive.cz,
zlatakoruna.iDNES.cz,
zlin.iDNES.cz,
zpravy.iDNES.cz,
zpravy.rozhlas.cz.
Strana 4 (celkem 4)
Download

Smlouva o poskytování služeb