BLENDTEC
DIVIZE FIRMY
K-TEC, INC
NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE
EŠENÍ PROBLÉM
PRO
Blendtec Little Red Rinser
Blahop ejeme!
Práv jste zakoupili nejlepší vymýva sklenic dostupný na
sou asném sv tovém trhu:
Blendtec Little Red Rinser™!
"MALÝ ERVENÝ OPLACHOVA "
Blendtec Little Red Rinser je nejrychlejší a nejsnadn ji ovladatelný
vymýva sklenic, který je v sou asné dob k dispozici. Rychlý,
tichý a efektivní; Blendtec Little Red Rinser je skv lým dopl kem
k mixer m Blendtec.
UPOZORN NÍ:
TENTO DOKUMENT A VŠECHNY INFORMACE V N M OBSAŽENÉ NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNY,
REPRODUKOVÁNY, ANI JINAK ŠÍ ENY BEZ VÝSLOVNÉHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU FIRMY KARMEB.
2
Obsah
Oddíl
Stránka
1: Bezpe nostní opat ení
3
2: P ehled sou ástí
4
3: Vybalení
5
4: Instalace
6
5: Pokyny k obsluze
6
6: Dezinfekce
6
7: Záruka a servis
7
8: Schema složení díl LRR
8
3
ODDÍL 1: BEZPE NOSTNÍ OPAT ENÍ
Pozorn si p
te celý návod P ED použitím vymýva e Blendtec JRE.
1.1 Osv ení o zdravotní nezávadnosti
Blendtec Little Red Rinser a p íslušenství jsou schváleny Národní hygienickou nadací (National
Sanitation Foundation - NSF), pod písmenem “K” jako K-TEC.
1.2
Bezpe nost vodovodní hadice
•
•
•
•
1.3
1.4
Neprovozujte p ístroj s poškozenou hadicí nebo spojkami.
V p ípad poškození hadice nebo spojky je nechte vym nit kvalifikovaným pracovníkem,
aby se p edešlo rizik m.
Nenechávejte hadici viset p es okraj pracovní desky.
P ed išt ním, p emis ováním a servisem vždy uzav ete p ívod vody.
Uzav ete p ívod vody, není-li p ístroj v provozu.
Nikdy neobsluhujte p ístroj bez nasazené nádoby mixéru (nebo jiné nádoby).
• NEDOTÝKEJTE SE rozst ikovací trysky, je-li soustava pod tlakem.
• Nepoužívejte jednotku, není-li p ipevn na k pracovní desce dodanými p ísavkami.
• P ístroj nepoužívejte k vymývání prasklého i rozbitého skla.
1.5
Nikdy neobsluhujte p ístroj, pokud se zdá být poškozený.
Nefunguje-li Little Red Rinser správn , okamžit zavolejte servisního technika. Spadne-li
jednotka na zem, nebo je-li jakkoli poškozena, neprodlen ji poskytn te autorizovanému
servisnímu technikovi Karmeb k p ezkoušení, servisu, p ípadn k vým .
1.6
Jednotku instalujte s pat
nou ochranou proti zp tnému toku.
i instalaci ochrany proti zp tnému toku musíte dodržet federální, státní, nebo místní p edpisy,
platnými ve vaší lokalit .
1.7
V Little Red Rinseru nepoužívejte vodu o teplot vyšší než 48,89°C (120°F ).
Oddíl 2: P ehled sou ástí
2.1
2.2
4
Vn jší pohled a sou ásti
Na obrázku 1 jsou popsány vn jší sou ásti LRR.
• Rozst ikovací tryska
• Podstava Little Red Rinseru, místo pro nádobu
• Vodovodní hadice
• P ísavky
Vnit ní sou ásti
Na obrázku 2 jsou popsány vnit ní sou ásti LRR.
• Soustava rozst ikovací trysky
• Pružina
• Vodovodní ventil
• Vodovodní p ípojka
Obr. 1
ROZST IKOVACÍ TRYSKA
DRŽÁK NÁDOBY
ÍVOD VODY
LITTLE RED RINSER
PODSTAVA LITTLE RED RINSERU
Obr. 2
Kryt Little Red Rinseru
OTVOR NA ROZST IKOVACÍ TRYSKU
MAGNET (UVNIT )
VODNÍ ROZST IKOVACÍ TRYSKA
PRUŽINA
ODTOKOVÉ
OTVORY (X4)
MAGNETICKÉ IDLO VENTILU
Podstava LRR
ÍVOD VODY
ELEKTROMAGNETICKÝ VODNÍ VENTIL
(4) P ÍSAVKY ZESPODA PODSTAVY
Oddíl 3: Vybalení
Balení uschovejte pro pot eby uskladn ní nebo reklamace.
Tento návod uschovejte pro budoucí pot eby.
3.1
Vybalení vašeho Little Red Rinseru
3.1.1 V balení byste m li nalézt tyto položky:
• Podstavu Little Red Rinseru
• Vodovodní hadice
3.1.2 Z p epravní krabice vyndejte všechny sou ásti a dle výše uvedeného zkontrolujte,
že krabice byly všechny.
3.1.3 Zkontrolujte, zda nejsou n jaké z otvor Little Red Rinseru, vodovodní hadice,
nebo její úchytky ucpané obalovým materiálem.
3.1.4 Zkontrolujte, zda nebyla n jaká sou ást poškozena manipulací – neprodlen
kontaktujte Vašeho zástupce firmy Karmeb.
5
3.2
Zapsání data p íjmového dokladu
Níže vepište do kolonky datum, kdy jste obdrželi váš Little Red Rinser. Toto datum budete
pot ebovat ve styku s firmou Karmeb p i p ípadném servisu.
Datum p íjmového dokladu __________________________
Toto datum uvád jte, kdykoli budete kontaktovat firmu Karmeb, nebo servisního technika.
Oddíl 4: Instalace
Toto za ízení musí být nainstalováno s dostate nou ochranou proti zp tnému toku, aby bylo
vyhov no všem p íslušným federálním, státním, nebo místním p edpis m.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
Postavte Little Red Rinser do d ezu, ve kterém budete jednotku používat. Zajist te, aby p ísavky
iléhaly ke dnu d ezu (p ichycení m žete uleh it lehkým navlh ením p ísavek).
Nasa te nádobu mixéru (nebo jinou omyvatelnou kuchy skou nádobu) nad rozst ikovac trysku.
P ipojte vodovodní hadici k vodovodu (doporu ujeme, aby vodovod se samostatným uzáv rem
instaloval certifikovaný instalatér).
Po zapojení hadice zapn te vodu (lze použít studenou i horkou, ale d razn doporu ujeme použít
horkou vodu o teplot nep esahující 48,89°C (120°F).
P itla ením nádoby mixéru (nebo jiné omyvatelné kuchy ské nádoby) Little Red Rinser spustíte.
Do nádoby mixéru by m l st íkat plynulý proud vody.
Uvoln ním stisku zastavíte proud ní vody.
JRE je úsp šn nainstalován.
Pokud výše uvedený postup nefunguje, kontaktujte zástupce firmy Karmeb.
Oddíl 5: Pokyny k obsluze
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Pus te vodu, ímž se aktivuje Little Red Rinser. K vymývání sklenic se doporu uje používat
horkou vodu maximáln 48,89°C (120°F).
Nasa te nádobu mixéru (nebo jinou omyvatelnou kuchy skou nádobu) dnem vzh ru na
podstavu Little Red Rinseru.
Pevným p itla ením nádoby se aktivuje vodovodní ventil
Tlak uvoln te, jakmile bude sklenice dob e vymyta.
Sklenici sundejte, jakmile proud vody ustane, a nechte ji uschnout v poloze vzh ru nohama.
Když není Little Red Rinser v provozu, vypínejte p ívod vody. Vylou í to jakoukoli možnost
výst iku vody, není-li vymýva
ikryt nádobou mixéru.
Oddíl 6: Dezinfekce
6.1
6
Krátkodobá dezinfekce
6.1.1 Uzav ete vodovodní kohout.
6.1.2 Odpojte hadici od kohoutku u d ezu.
6.1.3 Opatrn sejm te Little Red Rinser ze dna d ezu.
6.1.4 Celý Little Red Rinser pono te do dezinfek ního roztoku na doporu enou dobu.
6.1.5 Vytáhn te Little Red Rinser z dezinfek ního roztoku a celý ho opláchn te vodou
6.1.6
6.1.7
6.2
Nechte jednotku uschnout.
P ipojte hubici hadice ke kohoutku u d ezu.
Dlouhodobá dezinfekce
6.2.1 Uzav ete vodovodní kohout.
6.2.2 Odpojte hadici od p ípojky u d ezu.
6.2.3 Opatrn sejm te Little Red Rinser ze dna d ezu.
6.2.4 Vyšroubujte rozst ikovací trysku ze dna podstavy.
6.2.5 Opatrn rozpojte ob poloviny Little Red Rinseru. Dejte pozor na správné umíst ní
pružiny uvnit .
6.2.6 Vy ist te a vydezinfikujte jednotku dle platných požadavk ministerstva zdravotnictví.
6.2.7 Po dezinfekci Little Red Rinser a všechny jeho sou ásti d kladn vypláchn te.
6.2.8 Odložte Little Red Rinser stranou a nechejte jej zcela uschnout.
6.2.9 Znovu složte Little Red Rinser. Pružinu opatrn nasa te na vršek závitové ásti vnit ního
dílu vodovodního ventilu.
6.2.10 Svrchní kryt Little Red Rinseru nasa te na pružinu tak, aby otvor byl v rovin s
pružinou.
6.2.11 Zastr te rozst ikovací trysku do otvoru a pevn zašroubujte.
6.2.12 Vra te Little Red Rinser zpátky do d ezu.
6.2.13 P ipojte hadici ke kohoutku.
Oddíl 7: Záruka a servis
7.1
7.2
7.3
Na Blendtec Little Red Rinser se od data zakoupení (p íjmového dokladu) vztahuje jednoletá
záruka na materiál a zpracování. Na ocelovou rozst ikovací trysku platí doživotní záruka.
POZNÁMKA: ZJEVN NESPRÁVNÉ, NEBO HRUBÉ ZACHÁZENÍ S Little Red
Rinserem M ŽE ZRUŠIT PLATNOST ZÁRUKY.
Budete-li pot ebovat servis, kontaktujte prosím zástupce firmy Karmeb
AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ ST EDISKO:
ESKÁ REPUBLIKA
KARMEB spol.s r.o.
Kou imská 4/2368
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Telefon 1:
Telefon 2:
Mobil:
Fax:
+420
+420
+420
+420
272 740 382
272 738 859
603 583 926
272 740 382
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
http: www.mixery-blendtec.cz
7
Oddíl 7: Schema složení díl LRR.
VODNÍ ROZST IKOVACÍ TRYSKA
ÍVOD K TRYSCE
(4) IRÉ P ÍSAVKY
O PR
RU 1 1/8 ZESPODU
PRUŽINA O VN JŠÍM PR
A DÉLCE 2,5
RU 1,095
Podstava LRR
HLAVA ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU
ODTOKOVÉ/VENTILA NÍ DÍRY
VODOVODNÍ P ÍVOD 3/8
NA HADICOVÝ TRN 3/8
ELEKTROMAGNETICKÝ
VODNÍ VENTIL
3/8 KOLENO S VNIT NÍM ZÁVITEM
Spodní kryt LRR
HLAVA ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU
ELEKTROMAGNETICKÝ
VODOVODNÍ VENTIL
6-32 × 1.625 NEREZOVÝ ŠROUB
S O KOVOU HLAVOU (4)
VODOVODNÍ P ÍVOD 3/8
NA HADICOVÝ TRN 3/8
DOTAHY §§§ (4)
ÍVOD K TRYSCE
TRYSKA
PRUŽINA O VN JŠÍM PR
A DÉLCE 2,5
8
RU 1,095
Download

Návod k obsluze oplachovače nádob RR