power vac navod po str
24.11.2004 14:16
Stránka 1
POWER VAC
Návod k pouÏití
POWER
VAC
Nejmen‰í, nejlehãí,
ale nejsilnûj‰í vysavaã své tfiídy
power vac navod po str
24.11.2004 14:16
Stránka 2
Návod k pouÏití
POWER VAC
l
j
e
n
o
T
z
í
š
ep
h
é
k
čes
l
e
t
o
*
o
h
es
u
g
n
i
p
p
Prosím, ãtûte pozornû
bezpeãnostní instrukce
na stranû 4!
power vac navod po str
24.11.2004 14:16
Stránka 3
Potfiebujete poradit? Volejte, prosím, nበzákaznick˘ servis:
☎ 518 399 021
Bezpeãnostní instrukce
Vûnujte, prosím, bezpodmíneãnû pozornost tûmto bezpeãnostním instrukcím,
které se t˘kají va‰í bezpeãnosti a právních
nárokÛ.
*
Vysavaã POWER VAC je vhodn˘ pro
pouÏití ve va‰í domácnosti. PouÏívejte
pouze zásuvky na 220 – 240 V~,
50 – 60 Hz. Ujistûte se, Ïe Va‰e napûtí
v síti odpovídá tûmto údajÛm!
,
Vysavaã POWER VAC je vhodn˘ k vysávání suchého prachu a neãistot.
Nikdy nevysávejte tekutiny, jinak vzniká nebezpeãí rány elektrick˘m proudem a po‰kození motoru. Nikdy neponofiujte vysavaãe POWER VAC do
tekutin!
Odnímateln˘ záchytn˘ zásobník neãistot
a mikrofiltr mÛÏete ãistit vlhk˘m hadfiíkem.
*
Vlhké díly nechte bezpodmíneãnû
pfied dal‰ím pouÏitím zcela uschnout!
,
Nikdy neotvírejte obal vysavaãe
POWER VAC, ani pfii poruchách
funkãnosti! Mohli byste vysavaã
POWER VAC po‰kodit a vበnárok na
záruku pfiístroje by zanikl!
*
Pfii poruchách funkãnosti nebo otázkách ohlednû obsluhy pfiístroje kontaktujte, prosím, nበzákaznick˘ servis!
*
Opravy va‰eho vysavaãe POWER VAC
mohou b˘t provedeny jen na‰ím autorizovan˘m servisem, v opaãném pfiípadû zanikne vበnárok na záruku!
*
Respektujte, prosím, vÏdy návod
k pouÏití, neodborné pouÏití, ãi‰tûní
nebo skladování vysavaãe POWER
VAC mÛÏe vést k po‰kození pfiístroje,
poranûní a zániku va‰eho nároku na
záruku!
power vac navod po str
24.11.2004 14:16
Stránka 4
Obsah
Bezpeãnostní instrukce ........................................................................................................................3
Seznam souãástí a pfiíslu‰enství..........................................................................................................6
Návod k pouÏití ....................................................................................................................................7
ÚdrÏba ..................................................................................................................................................9
Pracovní upozornûní ..........................................................................................................................10
Technické údaje a dÛleÏité kontakty..................................................................................................11
power vac navod po str
24.11.2004 14:16
Stránka 5
Potfiebujete poradit? Volejte, prosím, nበzákaznick˘ servis:
☎ 518 399 021
Ménû dfiiny, více ãasu pro v‰echny
Srdeãnû vám dûkujeme za dÛvûru a gratulujeme ke koupi vysavaãe POWER VAC.
Prosíme, pfied prvním pouÏitím si pozornû
pfieãtûte tento návod a uschovejte jej
i k pozdûj‰ímu nahlédnutí.
V novém v˘robku POWER VAC jste získali nejsilnûj‰í a nejmen‰í vysavaã na svûtû. Léta v˘vojové práce a pozitivní zku‰enosti tisícÛ zákazníkÛ zaruãují i vám ty nejlep‰í v˘sledky pfii
úklidu va‰eho domova.
Mal˘ velikostí, velk˘ v˘konem
POWER VAC potfiebuje mnohem ménû místa
neÏ obvyklé pfiístroje. POWER VAC má jako
první vysavaã prav˘ch 1000 wattÛ a pfiesto je
mal˘ a lehk˘ jako pírko. Vysoce v˘konn˘ motor,
vyvinut˘ speciálnû pro POWER VAC se postará
o úãinné odstranûní prachu a neãistot ve va‰í
domácnosti. POWER VAC vysává nejen lehké
vûci, jako napfiíklad drobky, ale také kameny
nebo tûÏké matice!
Kvalitní materiál, snadná údrÏba
V‰echny díly va‰eho vysavaãe POWER VAC
jsou vyrobeny ze speciální umûlé hmoty a elastické smûsi gumy. Vysoce hodnotné materiály
jsou nenároãné na ãi‰tûní a zaruãují dlouhou Ïivotnost.
Seznamte se se sv˘m vysavaãem!
Abyste docílili tûch nejlep‰ích v˘sledkÛ se
sv˘m POWER VACem, pfieãtûte si dÛkladnû
tento návod k pouÏití, pfiedtím neÏ jej poprvé
pouÏijete! Dbejte, prosím, pfiesnû na v‰echna upozornûní uvedená na dal‰ích stránkách!
Mnoho radosti s va‰ím POWER VACem vám
pfieje WS International a.s.
power vac navod po str
24.11.2004 14:16
Stránka 6
Souãásti a pfiíslu‰enství
4
9
2
5
8
9
1
15
10
3
11
12
13
16
6
14
*
Upozornûní! V pfiípadû
nesrovnalostí s úplností
vyobrazené sestavy se,
prosím, ihned obraÈte na
nበzákaznick˘ servis!
1 Otvírání zásobníku neãistot
2 Hlavní spínaã zapnuto/vypnuto
3 Sací otvor
4 RukojeÈ
5 Ramenní pás – fiemínek
6 Men‰í hubice na neãistoty
7 ProdluÏovací nástavec
8 Mikrofiltr – filtr neãistot a prachu
9 Úchyty pro upevnûní fiemínku
10 Zásobník neãistot
11 Flexibilní hadice z elastické gumy
12 Trubice prodlouÏení – I
13 Trubice prodlouÏení – II
14 Meziprostorová hubice
15 Tlaãítko navíjení elektrické ‰ÀÛry
16 Kartáãek na ãalounûní
power vac navod po str
24.11.2004 14:16
Stránka 7
Potfiebujete poradit? Volejte, prosím, nበzákaznick˘ servis:
☎ 518 399 021
Návod k pouÏití
Seznamte se, prosím, podrobnû se v‰emi
funkcemi svého vysavaãe POWER VAC.
Nauãíte se tak vyuÏívat v‰ech jeho skvûl˘ch moÏností a souãasnû pfiedcházet
problémÛm plynoucím z nesprávného
uÏívání.
Na pfiedním konci flexibilní hadice se nachází
ergonomická rukojeÈ s integrovanou regulací
síly sání ve tvaru posuvného spínaãe na horní
stranû násady.
Nasazení a kombinace pfiíslu‰enství
S vysavaãem POWER VAC mÛÏete pracovat
i bez pfiíslu‰enství. Pro kaÏdou aplikaci je ale
dodáno speciální pfiíslu‰enství.
)
K pouÏití pfiíslu‰enství nasaìte na pfiední
stranû POWER VACu flexibilní hadici
a ujistûte se, Ïe je zcela zasunuta.
Prostfiednictvím posunutí posuvného spínaãe
dozadu mÛÏete plynule zmírnit sílu sání, prostfiednictvím posunutí vpfied plynule zv˘‰it sílu
sání aÏ na maximální v˘kon.
)
Na pfiedním konci rukojeti násady nasaìte dodané pfiíslu‰enství.
Pro je‰tû praktiãtûj‰í pouÏití je flexibilní hadice
spojena s rukojetí otoãn˘m kloubem. Pro práci
na podlaze jsou dodány tfii prodluÏovací trubice, které se jednodu‰e nasadí do sebe.
V‰echny hubice se pfiímo hodí jak na násadu
flexibilní hadice, tak i na prodluÏovací trubice.
power vac navod po str
24.11.2004 14:16
Ramenní pás
K pohodlné práci je dodán s vysavaãem
POWER VAC nastaviteln˘ ramenní pás.
)
)
Stránka 8
*
*
Karabiny na obou koncích pásku upevnûte na pfiední a zadní stranû vysavaãe
POWER VAC do obou upevÀovacích dírek.
S ramenním pásem mÛÏete vysavaã
POWER VAC zavûsit pohodlnû pfies
rameno, pro snadnûj‰í a bezpeãnûj‰í
práci také na Ïebfiík nebo schody.
)
*
VበPOWER VAC musí b˘t vypnut˘.
Pfii vytahování kabelu dávejte pozor na
barevná oznaãení, která upozorÀují na
konec kabelu! Kabel z vysavaãe POWER
VAC vytahujte ke konci opatrnû, tím se
vyvarujete po‰kození!
Po pouÏití vysavaãe naviÀte opût kabel
tak, Ïe stisknete tlaãítko na levém zadním konci vysavaãe POWER VAC. Kabel
bude automaticky navinut dovnitfi vysavaãe, a tak prakticky a bezpeãnû uloÏen!
Pfied navinutím kabelu v kaÏdém pfiípadû
svÛj POWER VAC vypnûte a vytáhnûte
zástrãku ze zásuvky!
Uvedení do provozu
Automatické navíjení kabelu
Na pfiední stranû rukojeti se nachází spínaã
vysavaãe POWER VAC.
POWER VAC je jako první ruãní vysavaã vybaven automatick˘m navíjením kabelu.
)
)
Na levé a na pravé stranû vysavaãe POWER
VAC se nachází vûtrací otvory, ze kter˘ch proudí nasát˘ vzduch. Bûhem provozu tyto otvory
nikdy nezakr˘vejte!
Vytáhnûte kabel na pravé zadní stranû
vysavaãe POWER VAC na poÏadovanou
délku a zapojte do zásuvky.
Zapnûte spínaã vysavaãe do pozice „I"
pro zapnutí a do pozice „0" pro vypnutí.
power vac navod po str
24.11.2004 14:16
Stránka 9
Potfiebujete poradit? Volejte, prosím, nበzákaznick˘ servis:
☎ 518 399 021
ÚdrÏba va‰eho vysavaãe
Vበvysavaã POWER VAC je vysoce moderní, technologicky pokroãil˘ v˘robek,
kter˘ nevyÏaduje Ïádnou speciální údrÏbu. Pfiesto vûnujte pozornost informacím,
které Vám mají pomoci udrÏet Vበvysavaã po velmi dlouhou dobu v bezvadném
a zcela pouÏitelném stavu.
)
)
Vyprázdnûní záchytného
zásobníku neãistot
)
Ze zásobníku odstraÀte prach a neãistoty a opût mikrofiltr nasaìte. Dávejte pozor, aby plochá strana filtru pfiilehla na
plochou stranu záchytného zásobníku
neãistot.
Potom záchytn˘ zásobník neãistot na
spodní stranû vysavaãe POWER VAC nasaìte do v˘ãnûlku a zásobník nakláÀejte
smûrem nahoru k rukojeti, dokud se bezpeãnû nezasune.
Stisknûte tlaãítko na levé pfiední stranû
rukojeti. Záchytn˘ zásobník neãistot se
uvolní, nakloní se dopfiedu, dolÛ a kompletnû se oddûlí.
Uvnitfi záchytného zásobníku neãistot se
nachází speciální mikrofiltr, kter˘ je moÏné
vyjmout ze záklopky.
*
VÏdy se ujistûte, Ïe je mikrofiltr nasazen˘,
v opaãném pfiípadû by se mohly neãistoty dostat do motoru a po‰kodit ho!
Mikrofiltr si mÛÏete dodateãnû zase objednat!
power vac navod po str
24.11.2004 14:16
Stránka 10
Pracovní upozornûní
Nevysávat vodu
,
NepouÏívat sílu
,
Nepracovat s mokr˘ma rukama
,
Neãistit fiedidly
,
power vac navod po str
24.11.2004 14:16
Stránka 11
Technické údaje
VበPOWER VAC byl navrÏen a vyroben v souladu se v‰emi mezinárodními bezpeãnostními
normami. Je vyroben dle poÏadavkÛ, odpovídá uveden˘m normám, byl testován dle platn˘ch
smûrnic a povolen k prodeji v âeské republice.
Název modelu:
SíÈové napûtí:
SíÈov˘ kmitoãet:
Pfiíkon:
Váha:
V˘kon:
V˘hradní distributor:
*
POWER VAC 1000
220–240 ~
50 Hz
1000 W
2 kg (bez pfiíslu‰enství)
1000 W
WS International a.s.
Perunská 1337/2, 695 01 Hodonín
DÛleÏité kontakty
Telefon:
Fax:
E-mail:
Adresa pro korespondenci:
518 399 021
518 399 099
[email protected]
WS International a.s.
Zákaznick˘ servis
Perunská 1337/2, 695 01 Hodonín
24.11.2004 14:16
Stránka 12
W-38100.2004.2
power vac navod po str
Download

POWER VAC - WS International