Sdílení, nebo život
Prubněte, jak se realita stěhuje na sociální sítě, a sdílejte tištěný časák na Facebooku.
Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 4 | 2013
Copyright © 2013 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Tvoje živá galerie
Umíš si vychutnat život?
THE OFFICIAL SMARTPHONE
ROZJEZD Fakebook
Babovĥesky
Film
Veselá komedie pro normální lidiĆky
Kopání do zadku Kopání do koulí
Otevĥenost kritice |
Nadhled|
Neukĥivdĕná noblesa
Kdo sám nenatoĆil Àlm, ten smí jenom chválit.
Babovĥesky
Babovĥesky si bĕhem prvního víkendu v kinech vydĕlaly na další tĥi
pokraĆování. Už teĐ se mĭžete tĕšit na Jana Dolanského s oveĆkou
a Lucku VondráĆkovou s hrochem.
Toto se líbí 6 000 000 lidiĆek.
Milan: Ty vado s hrochem! To je bžunda :-D :-D :-D
A bude to ten hroch s jednim, nebo se dvĕma hrbama?
JulĆa: Já mám ráda prdĕní. Mohlo by být v pĥíštím díle nĕco
o prdĕní?
Krkání do rytmu Vtipy s výkaly
Babovĥesky
Babovĥesky vidĕlo za první týden 265 000 lidí. Což je dĭkaz, že na
Àlmové kritiky mĭžeme hledĕt se shovívavým, tolerantním úsmĕvem.
Hlavnĕ na tebe, ty náno SpáĆilová!
Toto se nelíbí Vojtĕch Rynda, Jan Gregor, Jiĥí Peğás a 5 dalších
Mirka SpáĆilová: Babovĥesky mohly být dobrý Àlm, kdyby je
natoĆil nĕkdo jiný, s jinými herci a o nĕĆem jiném.
Kamil Fila: Zajímavá je interakce hercĭ, co nehrají,
že hrají, a nehercĭ, co hrají, že nehrají.
Milan Tesaĥ: Podobnĕ zajímavý je poĆet osobností
intelektuálního svĕta, které mají potĥebu se k té nenároĆné
lidové komedii vyjádĥit. Je to snad každý.
Umberto Eco: Taky mi pĥijde.
Babovĥesky: Druhý díl sponzoruje veselý hrášek Plynda,
takže se v pĥíštích Babovĥeskách bude prdĕt každé dvĕ
minuty. A obĆas z toho bude i nĕco víc :-D :-D :-D
Tomáš Baldýnský: Já bych to prdĕní úplnĕ nezatracoval.
František Fuka: Všichni víme proĆ.
JulĆa: :-D :-D :-D :-D
Venca: ProĆ dĕláte ty velký D?
BlanĆa: Miluju paní Lucku Bílou, je to opravdová dáma.
Nemohla by v pĥíštím díle poblít pana Vydru?
Foto: Proŏmedia, Shutterstock
Babovĥesky: Díky za tip! Každopádnĕ hrášek Plynda
si pro pĥíštĕ zaplatil píseğ Plyn už syĆí z trouby ven :-D :-D
BlanĆa: C-: C-: C-: C-: C-: C-:
JarĆa: Cywe teĐ sem si zlomila hlavu!
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Zdenĕk Troška: Podívejte se, já vám nerozumim. Já dĕlám
Àlmy pro obyĆejný lidi, ne pro závistivý zakomplexovaný
pozéry z novin. Lidi prostĕ obĆas potĥebujou vypnout mozek.
Bĥéīa: Ugh..brbmh..fufehe..huīát!
Zdenĕk Troška: Díky, Bĥéīo. Vezmĕte si z nĕj pĥíklad, nuly.
Babovĥesky
Babovĥesky získaly ąeského lva za intelektuálnĕ nejpodnĕtnĕjší Ćeský
Àlm posledních 50 let. Vyprovokovaly jednoznaĆnĕ nejvíc recenzí,
rozborĭ a kritik napĥíĆ obory a žánry. Gratulujeme!
3
ROZJEZD
Dočtete
se u nás
i s obrázky
6
8
10
14
28
34
40
44
50
56
58
64
BedĜich naËpho
Stavebnictví dçlá doËpotravin
Katalog zËblešáku
Vystavujem životy
Hadry zËblogĶ
Ülánek pro rychlé Ýtení
PaĜením proti AIDS
VËkĶži DJe
Pražák veËŠvédsku
JehĎátko
Kultura naËbuben. Teda naËduben
Oko ÜILICHILI
Virtuální bačkorář
Když jsem vlezl na Facebook poprvé, chtělo to po mně
i datum a místo narození. Ale co je komu do toho, no
ne? Takže jsem tam bouchnul březen 1948 a TápiósZprávy zËVodafonu
zentmárton. Prolezlo to. Přišel březen. Nic. Facebook
Vodafone experti
u nás používalo pár lidí. Další březen. Dva kolegové:
Férové tarify
„Hele, ty máš narozky?“ „Heh, nemám. To je taková legStudentská nabídka
race...“ Trocha trapného ticha, ale dalo se to. Pak se ovTarify naËmíru
šem na FB rozmohlo upozorňování na výročí, takže
Mobilní web aËaplikace
loni už těch dotazů bylo víc a sešlo i z jedné menší oslavy, chystané jaPĜipojení sËVodafonem
ko překvapení. Přes šedesát mi sice hádal málokdo, ale sichr je sichr.
PĜedplacené karty
Říkal jsem si, jasně, něco s tím udělám, mám na to rok... No. Letos asi
Všechno oËtelefonech
deset gratulací, tři neodmítnutelné dary a hromada dost trapných
PĜíslušenství
omluv. Takže jsem se dokopal ty narozeVolací jistina
niny na FB najít a schovat. Protože koho
Omluva
T
Vymyšleno pro ŏrmy
by před lety napadlo, že mi bude datum
Nabídky mçsíce
vymyšlené pro formulář na nějaké sociální síti takhle zasahovat do života? Trochu jsme se na tohle stěhování reality
V předminulém vydání jsme těm, kte- na sociální sítě mrknuli a zjistili neuvěřiří uvažují o sebevraždě, v článku „Jak telné věci. Ani bych se moc nedivil, kdyna to“ doporučili volat číslo 222 580 697. by se napřesrok ozvali z Maďarska, že se
Neuvedli jsme přitom, kam vede. Je to mi v Tapiószentmártonu na poště hrotelefon na Pražskou linku důvěry, kte- madí důchod...=
rá má dlouholeté zkušenosti s prevencí [email protected]
sebevražd. Omlouváme se za neúplnou
informaci, která mohla zavádět. Doporučujeme volat na Pražskou linku důvěry těm, kteří se nacházejí v náročných
životních situacích. =
123: Vodafone
67
68
70
72
73
74
76
80
82
92
93
94
96
Telefon z čísla
o depresích
<
<
4
ÜILICHILI VËSÍTI
ěeditel redakce
– Markéta VytvoĜit skupinu Moreno
Šéfredaktor
– Michal Centrum aplikací Schindler
Zástupce šéfredaktora
– Štefan PĜidat Švec
Kreativní Ĝeditel
– Simon VytvoĜit stránku Brown &&&
Creative – www.andandandcreative.com
Editor sekce Vodafone
– Martin Poznámky Pistulka
EditoĜi aËpsavci – Jindra Objevujte
stránky Novák, Filip Lišta záložek
HoráÝek, Martin ŠĨouchnutí Groman,
Jakub Hudba König
DesignéĜi – Petr Fotky Toman, Tomáš
Rodina Trnobranský, Jakub Sdílet
odkazËMaĜík
Manažer – Marek To se mi líbí Slezák
ProdukÝní – Pavel Upravit proŏl Matuška
DTP – Aleš Související pĜíspçvek DuroĎ
Asistenka – Lenka Stav Ciznerová
Manažer inzerce – Marek Sponzorováno
Hammerschmied
ProdukÝní sekce Vodafone
– Magda Zprávy Rückschlossová
TIRÁŽ
Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o.,
Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 –
Troja, tel.: 244 023 201,
www.bpublishing.cz, pro Vodafone
Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto,
s. r. o. Uzávçrka vydání 15. 3. 2013.
Datum vydání 1. 4. 2013. Distribuce Üeská
republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej
inzerce Marek Hammerschmied, e-mail:
[email protected] Uzávçrka
podkladĶ inzerce 5/2013 13. 4. 2013
MKÜR 15371. Co se vám honí stravou?
Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny
uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou
vyhrazeny. Sdílej kaĨuš. E-mail doËredakce:
[email protected] Kompletní ceník
sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní
popis podmínek jednotlivých produktĶ
aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz.
Duel
Pes : Kočka
Vçtšinou funguje jako hlídaÝ
1:0
Zlodçji jsou jí ukradení
Má radost, iËkdyž se jde sËkošem
1:0
Dçlá ksichty iËnad ukradenou šunkou
Bçhá leda zaËklackem nebo ocasem
0:1
Chytá myši, odhání polétavou havçĨ
Drtivou vçtšinu je možné vycviÝit
1:0
ZacviÝí sËvámi, kdybyste ji chtçli omezovat
Musí se venÝit aËpak všecko zaprasí
0:1
Umí chodit naËzáchod aËje Ýistotná
Pes je nejlepší pĜítel Ýlovçka
1:0
Ülovçk je nejlepší pĜítel koÝky
4:2
NOVÉ TRENDY VËKARTOGRAFII
Kočka má nakonec až překvapivě špatné skóre. Málokdo je holt taková osobnost, aby snesl, jak na něj kočka setrvale dlabe.
ZËVESMÍRU
SONDA CURIOSITY SE
POKUSILA SVLÉKNOUT
DONAHA POTÉ, CO
ZJISTILA, ŽE UŽ NAËZEMI
NIKOHO NEZAJÍMÁ. ANI
POTÉ SE SITUACE
NEZLEPŠILA.
Výzkum roku
MAPA BRNA V MĚŘÍTKU 2:1
Podrobnçjší než skuteÝnost! VËpĜíštím Ýísle zËŽabovĜesk.
T
Pornografie je
užitečná
Vědci z Centra pro výzkum médií v kanadském Québeku zjistili, že slovo „pornografie“ v názvu časopiseckého článku přiláká ke čtení až 80 procent čtenářů.
Pornografie přitahuje pozornost bez ohledu na pohlaví a délku. Délku článku. Sdružení tiskových magnátů okamžitě vydalo
prohlášení, že zařazuje
Ze sportu
pornografii na seznam
T
kouzelných slov hned vedle univerzálních zvyšovatelů nákladu, jako
jsou „konec celulitidy“
Fotbalisté jednoho z mnoha fotbalových a „Hitler“.=
klubů prohráli v utkání jedné z lig. „Příště musíme být na hřišti aktivnější,“ uvedl trenér po zápase.=
Debakl se odvrátit
nepodařilo
Foto: Proŏmedia
<
<
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Bleskově
T
TISÍCE EKOLOGŮ
PO CELÉM SVĚTĚ
OD VČEREJŠKA
PROTESTUJÍ
PROTI VŠEMU.
Za dçjištç olympijských her vËroce
2024 byl zvolen Facebook.
Vietnamský pĜedškolák vystudoval
Vysokou školu ekonomickou.
Karlovy Vary zvou na tradiÝní
staroÝeské slavnosti. PĜijeáte
ochutnat briošky, boršÝ aËpelmenç!
Varování: Heroin zËAlbánie obsahuje
konzervant E12312. PĜi nadmçrné
konzumaci mĶže zpĶsobovat
vyrážku aËprĶjem!
5
ROZJEZD
Pavlač Emila Hakla
T
Teskně hučí procesor
Když je člověk hezký, chytrý, zajímavý, vzdělaný, sexy,
má přehled, rozhled, auťák, fajn vztahy, prima rachotu, a ještě ke všemu se umí odvázat, proč to na sebe neprozradit? Na sebehodnocení není nic špatného, zvlášť
když se zakládá na faktech. Potíž je, kde a komu to říct.
No jistě – sociální sítě jsou od toho. To je ještě snesitelnější možnost, poslouchat rozsáhlé tirády v baru nebo
v práci může být náročnější.
Nemusí však jít nutně o cílenou prezentaci. dobře zná její bratr, který zároveň zná jejího manžela.
Loni jedna žena střed- A hlavně že je boyfriend blízký známý jejího šéfa, dluních let pověsila na síť ží mu nějaké peníze, stejně jako bratrovi, který je nafotky se svým boyfrien- víc na chlapy. Ona tím pádem dlužila všem vysvětlení,
dem, aniž tušila, že ho nedopadlo to dobře, vyletěla z redakce, následoval
rozvod. A to všechno jen proto, že se jednou v životě
uvolnila a řekla si – o co jde, jenom se smějeme
do foťáku, a nevšimla si, že ji přítelova pravice drží
v místech, za která se obvykle náhodní kolemjdoucí
nechytají. Nadšeně tam ty snímky nalila a šla spát,
aby byla včas v práci.
Jaká je další možnost – potřeba komunikace.
Na níž není nic špatného, pokud vás zrovna nelapí
do jemně utkaných sítí šikovný psychopat. A když, tak
je zase dobré, že ho patrně naživo nikdy nepotkáte.
Z odstupu se dá vydržet leccos. Každopádně jde pořád
o vztahy, což je pozitivní zpráva.
56 – Pho
6
Když chci vidět svého vnuka, mrknu se na YouTube.
Mám na výběr 4 klipy – na jednom spí, na druhém
na něj kdosi mluví mně neznámým jazykem, na dalším
se mračí, na čtvrtém opět spí a ve spaní usilovně otevírá a zavírá obě ručičky. Face to face jsem ho zatím neviděl, ale netlačím na pilu. Podstatné je neztrácet naději.=
<
Byznys a marketing
Vzhledem kËnarĶstajícímu
poÝtu pĜírodních katastrof
aËnadcházejících koncĶ svçta se
do plánování prodejĶ celosvçtovç
zaÝíná zapoÝítávat nový model
spotĜebitelského chování – hystery
shopping. UmožĎuje zejména
výprodej zboží tçsnç pĜed datem
použitelnosti.
Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin
USNADčUJEME VÁM ŽIVOT
UŽITEČNÝ KROKOMĚR
Návod: Pokaždé, když ujdete krok, vybarvçte ÝtvereÝek. Zaplnçná tabulka
znamená skoro 10Ë000 ušlých krokĶ.
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
7
ROZJEZD
Byznys
T
Realitky končí s počítáním místností
T
Ty moje keško
Oblíbenou
ou geolokační síť FourSquare začíná válcovat nová
vá sociální síť SixtyNineSquare, která sice
zveřejňujee polohy svých uživatelů pouze přes noc,
ale dokáže
že si je pamatovat a navrhuje uživatelům
takové, které
eré dosud nevyzkoušeli. V nové verzi prý
dokonce začne vytipovávat uživatele s podobnými
dobnými oblíbenými polohami
a nabízett setkání. =
Nová generace realitních makléřů si u svých zaměstnavatelů vymohla konec praxe
počítání místností v inzerátech. „Šifry jako 3+1 nebo 5+2 jsou pro absolventy
současného školství za hranicí spočitatelnosti,“ uvedl jeden z mladších makléřů
na svém Facebooku. „Jsem rád, že naši šéfové přijali moderní způsob popisu realit
ve tvaru obývák-ložnička-kuchyňka-pokojík. Mimochodem nemáte zájem o útulné
hnízdečko kuchyňský kout-záchod-sklep?“ =
<
Velký sestr
FACEBOOK
MAŽE KACHNY
<
KLASA
POTRAVINA ROKU
LékaĜi aËpotravináĜi vyhlásili potravinu roku. Neobsahuje cukr, sĶl,
konzervanty, umçlá barviva ani éÝka. Gratulujeme!
Šetření na pravém místě
Kachní tváĜ sËvyšpulenou pusou,
tzv.Ëduckface, se stala na Facebooku
módou. Sociální síĨ ale zaÝala proŏly
uživatelĶ sËduckface hromadnç
mazat kvĶli tomu, že deformují
tváĜe aËuživatelé kvĶli nim nejsou
poznat. Jako mnohem pĜirozençjší
aËpodobnçjší skuteÝným výrazĶm
obliÝeje doporuÝuje Facebook
používat pigface, cowface
aËdonkeyface.
T
Doktoři jdou na pracák
Tisíce nemocnic v celé Evropské unii byly náhle zrušeny. Důvod tajemného opatření, které učinilo nezaměstnané z více než 40 procent evropských lékařů, byl
oznámen na výstupu z konference ministrů zdravotnictví evropských zemí. Podle tiskového mluvčího
konference byly nemocnice zrušeny po zveřejnění
průzkumu, podle kterého si většina Evropanů přeje zemřít doma. =
<
DALŠÍ POKYNY
PRO VÍCE INFORMACÍ
O RAKOVINĚ PLIC
POKRAČUJTE PROSÍM
V KOUŘENÍ.
8
T
Vědecký průlom
T
Lobotomie
chladí vášně
Američtí vědci zjistili, že lobotomie výrazně snižuje riziko výskytu názorových
onemocnění. Podle nové studie by plošně aplikovaná lobotomie v podstatě vyřešila názorové
problémy napříč populací atd. Snížil by se počet trestných činů ublížení na zdraví, zefektivnil by se výkon
státní správy i jednotlivých organizací. WHO plánuje
propagaci lobotomie po celém světě, její pozitivní vliv
chce testovat v zákonodárných institucích vybraných
zemí za účelem zklidnění tamní politické scény. Podle
neověřených informací probíhá pilotní testování už
několik let právě u nás. =
<
Foto: Proŏmedia
Svět sociálních sítí
ROZJEZD Čumenda
Katalog
z blešáku
Trh v pražské Kolbence je svět sám pro
sebe. Jeho zvláštní estetika zaujala
fotografa Michala Veltruského.
„Kombinace místních prodejců, nabízeného sortimentu, kupujících, všudypřítomného chaosu a okolních zchátralých továrních
budov asociuje spíše země vzdálené stovky kilometrů
směrem na východ,“ říká Michal. Neuvěřitelnou nabídku všemožného sortimentu, který ze všeho nejvíc připomíná vykradený byt, vměstnal do podoby
ikonického katalogu, přidal skutečné ceny, za které se
na blešáku věci nabízejí, a názvy prodávaných kousků.
Blešák v Kolbence tím v jeho fotkách ožil. =
Fotil: Michal Veltruský, www.michalveltrusky.com
<
10
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
11
ROZJEZD Čumenda
12
PRODEJCI, SNAŽÍCÍ SE
NA ROZTAŽENÉ DECE
ZBAVIT SORTIMENTU,
AŽ NÁPADNæ
PěIPOMÍNAJÍCÍHO
VYKRADENÝ BYT.
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
13
TÉMA
Nežijeme. Místo toho se nahráváme. Když má kapela
koncert v klubu, nevidí diváky, ale mobily, které na ni
míří. Svůj život posíláme na síť, aby se na něj mohli
všichni podívat. Nežijeme pro sebe, ale pro svůj
facebookový profil.
Text: Jiří Holubec, Ladislav Loukota Ilustrace: &&& Creative
Foto: Profimedia, Jiří Siostrzonek, Ellie Harrisonová, archiv
14
V ONLINE ŘETĚZECH
POěÁD
Půlka uživatelů Facebooku si ho zapíná každý den.
ÜÍM MLADŠÍ, TÍM VÍC
Pokud vám je nad čtyřicet, máte na Facebooku
průměrně 100 přátel. Třicátníci jich mají asi tak
200. A lidi kolem dvaceti nebo -nácti přes 400.
KËNIÜEMU
Váš průměrný facebookový post se zobrazí
asi jen 12 procentům vašich kamarádů.
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
15
TÉMA
Sociální sítě jsou užitečná věc. Pomáhají nám pěstovat vztahy a potkávat nové lidi i mimo obrazovku. Problém je v tom, že se nám snadno
vymknou z rukou. Z dobrého sluhy je, jak známo, špatný pán.
Skoro čtvrtina Američanů, konkrétně 24 %, přiznala ve studii o používání sociálních sítí, že si kvůli pečlivé dokumentaci, sestavování nejvtipnějších tweetů a hledání nejvhodnějšího úhlu pro pořízení fotky
s Instagramem často zapomene užít oslavu, koncert, výstavu či setkání
s přáteli. A to jsou jenom ti, kteří si to umějí přiznat. Celých 39 % Američanů se podle Badoo věnuje online vztahům více než vztahům skutečným. Celá pětina pak dává virtuálním konverzacím přednost a třetina
přiznává, že online se s někým novým seznámí častěji než offline.
PŘÍPAD JEDNÉ PANÍ
Yvette Vickersová, bývalá Playmate a hvězda béčkových filmů z 50. let,
zemřela někdy v roce 2010. Kdy přesně, to se neví. Podle výsledků
pitvy ležela ve svém domě mrtvá možná i rok, než její tělo v dubnu
2011 objevila sousedka. Ta si všimla nejen plné schránky a pavučin,
ale vzpomněla si, že Yvette už hodně dlouho neviděla, rozbila okénko
na vchodových dveřích, odemkla si a skrze tuny pošty a poházeného
oblečení se dostala až do ložnice. Tělo staré paní tam leželo téměř
mumifikováno u stále běžícího radiátoru a ve svitu zářící obrazovky
stále zapnutého počítače. Zpráva o její osamělé smrti vyšla v Los Angeles Times a během čtrnácti dnů se stala předmětem 16 057 příspěvků
na Facebooku a 881 tweetů. Bývalá ikona béčkových hororů se stala
CHYTRÁCI
KDYŽ JSTE NAŠTVALI ZÁKAZNÍKA DěÍV, ěEKL
TO ŠESTI KAMARÁDĵM. KDYŽ HO NAŠTVETE
DNESKA, ěEKNE TO 6000 KAMARÁDĵ.
Jeff Bezos, šéf Amazon.com
NEMYSLI SI, ŽE JSI FOTOGRAF,
JENOM PROTO, ŽE MÁŠ INSTAGRAM
Babiččiny internetové tipy
TWITTER JE SUPER ZPĵSOB, JAK ěÍCT CELÉMU
SVæTU, ŽE MLUVÍTE DěÍV, NEŽ MYSLÍTE.
Chris Pirillo, Twitter
FIRMY SE NAËSOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SNAŽÍ
OËJEDINÉ: UDæLAT ZE ZÁKAZNÍKĵ
ARMÁDU VLASTNÍCH MARKETINGOVÝCH
DOBROVOLNÍKĵ.
Anonymous
symbolem nového typu hrůzy: rostoucího strachu z osamění. V posledních letech svého života Yvette komunikovala hlavně s fanoušky a cizími
lidmi žijícími tisíce kilometrů od ní. Její kontakty byly sice široké, ale
velmi povrchní. A proč vám to vyprávíme?
OSAMĚLE A ONLINE
Protože to samé se děje mnohým z nás. Žijeme v izolaci, kterou by si
naši předkové nedokázali ani představit. Během posledních tří desetiletí jsme se díky technologiím ocitli ve světě, kde jsme neustále k zastižení a kde má víc lidí svůj mobil než svůj vlastní zubní kartáček. „Přesto
v tomto světě okamžité a absolutní komunikace, osvobozené od omezení času nebo prostoru, zažíváme dosud nepoznanou izolaci. Nikdy
jsme nebyli jeden druhému vzdálenější a osamělejší. Ve světě požíraném novými a novými způsoby komunikace jsme méně a méně skutečnou společností,“ napsal v květnu loňského roku americký spisovatel
Stephen Marche pro magazín The Atlantic. Přestože samota a osamělost jsou dvě rozdílné věci, obojí v dnešní vyspělé společnosti vzrůstá.
Stejně jako telefon kdysi nechal zemřít zvyk klepat sousedům na dveře
a supermarkety nás odřízly od vztahů s „naším“ pekařem, řezníkem či
trafikantem, i Facebook způsobuje, že jsme víc a víc sami. Jak pokračuje Stephen Marche: „Méně se setkáváme. A když už, naše vzájemná
pouta jsou méně pevná a méně pohodlná. Kvalita sociálních vztahů
se za posledních 25 let dramaticky snížila. Podle studií měl průměrný
Američan v roce 1985 2,94 blízkých přátel, v roce 2004 už to bylo jen
Pár čísel o Ksichtáři
To je náš kostrbatý překlad slova Facebook.
750 1Ëmld.
UŽIVATELĵ
FACEBOOK MÁ VÍC NEŽ
MILIONĵ
FOTEK NAHRAJÍ UŽIVATELÉ KAŽDÝ VÍKEND
Kdybyste si každou prohlíželi jenom vteĜinu, zabralo by vám
zhlédnutí všech skoro 24 let vËkuse.
37,3
PROCENT ÜECHĵ (VÜETNæ KOJENCĵ
AËDĵCHODCĵ) JE NAËFACEBOOKU
PĜístup kËinternetu má 73 procent obyvatel Üeské republiky.
16
TO JE VÍC, NEŽ MÁ EVROPA
OBYVATEL. NEBO NEŽ JICH
MAJÍ OBæ AMERIKY.
Kdyby byl Facebook stát, je tĜetí nejlidnatçjší naËsvçtç hned
poËÜínç aËpoËIndii. AËzanedlouho je pravdçpodobnç pĜeroste.
2,04 přátel. Zatímco před osmadvaceti lety nemělo jen 10 % Američanů s kým probírat důležité věci, v roce 2004 chyběl takový člověk
celé čtvrtině národa.“ Zato celosvětově vzrůstá počet rodinných, manželských a životních poradců, psychoterapeutů, sociálních pracovníků a psychologů, kteří nám mají pomoci vyrovnat se s tím, „čemu
se dříve říkalo každodenní problémy.“
A co s tím vším má společného Facebook, jehož úkolem je lidi sbližovat?
ZRCADLENÍ
MILIARDA VYTIKANÝCH KURÁTORŮ
Všichni víme, jak to se sebeprezentací na Facebooku je. Je neustálá,
zprostředkovaná a posedlá falešnou nonšalancí, která vylučuje spontaneitu. „Podívejte, jakou náhodou jsem pořídil tyhle tři fotky z párty,
na které jsem udělal 300 fotek!“ Kurátorství výstavy sebe sama se
stalo naším nikdy nekončícím zaměstnáním. Opravdové nebezpečí Facebooku nespočívá v tom, že nás nechává
v izolaci, ale v tom, že mícháním strachu z lidí s marnivostí vytváří úplně
nový druh osamění. Není to samota
hrdého nezávislého solitéra, ani ta, kterou zažívá kosmonaut, když vstupuje
do nových světů. Facebooková izolace
je monotónní dřina. Co je na ní skutečně děsivé, není její objem, ale pravidelnost, kterou si žádá. Více
než polovina uživatelů a každý třináctý člověk na planetě se napojí
každý den. Ve věkové skupině 18 až 34 let zapíná skoro polovina uživatelů Facebook jen pár minut poté, co se vzbudí, a 28 % z nich tak činí
ještě než vylezou z postele. A tato neúprosnost je tím novým, potenciálně transformačním faktorem. Facebook nikdy neodpočívá. My
nikdy neodpočíváme. Lidé odjakživa vytvářeli obrazy sebe sama, ale
nikdy předtím to nedělali každý den ještě před tím, než si vůbec stihnou vyčistit zuby. Počítač Yvette Vickersové běžel, i když umírala.
SKORO POLOVINA UŽIVATELĵ
MEZI 18 AË34 ROKY SI ZAPÍNÁ
FACEBOOK JEN PÁR MINUT
POTÉ, CO SE PROBUDÍ.
„Je to osamělá věc bloudit labyrinty
pseudoidentit svých přátel a pseudopřátel ve snaze zjistit, jakou část sebe
chcete ukázat vy, koho to vlastně zajímá
a co chtějí ostatní slyšet,“ říká psycholožka specializovaná na vztahy s počítači Moira Burkeová. A tady je nejspíš zakopaný pes. Jak říkal už Sofokles, čím víc se snažíte být šťastní,
tím nešťastnější ve skutečnosti jste. Facebook staví hon za štěstím
do popředí i středu našich digitálních životů a mění koncept toho,
čemu jsme si zvykli říkat identita. Řečeno slovy Jarona Laniera, autora
knihy You Are Not A Gadget: „Bojím se, že se začínáme měnit proto,
abychom vyhověli svým digitálním identitám, a bojím se, že během
tohoto procesu ztrácíme empatii a lidskost.“
<
PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
Facebook
Huráááá! Mám kuášnýho novýho pejska,
malýho, šikovnýho!
LinkedIn
Mezi mé nové schopnosti patĜí výchova psĶ.
FourSquare
Uživatel Pes byl
na procházce vËChotkových sadech
Pinterest
Mrknçte naËobrázky mých oblíbených
internetových psĶ!
Twitter
Netušíte, jak moc bolí #Psí kastrace?
MySpace
Zrovna poslouchám hit Pejskové se koušou
odËpaní Pojkarový
YouTube
Mrknçte naËsuper video, jak náš pes
dvç hodiny spí!
GoodReads
Sháním nçco naËÝtení pro psa.
Skype
Zavolám veterináĜi, jestli by se nechtçl pĜes
kameru mrknout Ýoklíkovi naËzuby.
Google+
Sdílet pĜíspçvek „Náš pes“ vËkruhu „Lidi, co se
rádi baví oËpsech.“
Badoo
Nebyl by tu nçjakej prima pes
naËromantický rande?
Spolužáci
Vole kluci, to jsme se zas vÝera zlili jako dogy.
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
17
TÉMA
KDE JE SAKRA MATT?
ZaÝalo to jako legrace. Programátor videoher Matt Harding rád
cestoval aËvšude, kde byl, se natoÝil naËvideo, jak tanÝí podivný
aËdost mizerný taneÝek. Všechny tance pak sestĜíhal dohromady
aËsvçt se doËnçj zamiloval. OdËprvního videa vyrobil Matt už
4Ëdalší, naËkterá sehnal spoustu sponzorĶ, aËze všech sálá radost.
http://bit.ly/3fqoy4
Koukej
na mě,
Světe
Na YouTube jich najdete desítky. Filmy, či spíše
několikaminutové klipy zachycující plynutí času.
Všechny sestávají ze stovek portrétních fotografií,
kdy se autoři sami fotili každý den, týden nebo měsíc
a snímky pak slepili do klipů, které ukazují, jak stárnou.
18
Pokud se takový „projekt“ rozhodne uskutečnit dvacetiletý Korejec a fotí se každý den po dobu jednoho roku, pak jde spíš o sondu
do obsahu jeho šatníku než o nějaký časosběr. Dál se v podobných
dokumentech můžete podrobně informovat o tom, jak vypadá těhotenství, růst či šedivění vlasů a vousů, hubnutí nebo nabírání svalové
hmoty. Mezi těmi nekonečnými řadami vážných kamenných tváří obrýlených hochů od IT, kterým postupem času řídnou vlasy, ale najdete
i dílka, která hýbou současným uměleckým světem. Patří mezi ně i klip
nazvaný Noah K. Everyday, ve kterém brooklynský fotograf Noah
Kalina zestárne o 12,5 roku. Už první verze z roku 2006, sestávající
z 2356 dennodenních autoportrétů chlapíka, který se živí focením
interiérů restaurací, vyvolala ve fotografických kruzích diskusi o jeho
umělecké hodnotě.
HOMER, PARIS A MUSÉE DE L´ELYSÉE
V polovině února 2013 mělo Everyday na YouTube téměř 24 600 000
zhlédnutí. Na obrovskou popularitu videa zareagovala v roce 2006
televizní stanice VH1 a najala Kalinu, aby se ve stejné póze nechal vyfotit s nejrůznějšími celebritami od Paris Hilton po Davida Hasselhoffa.
Fotky pak používala v reklamních pauzách mezi svými pořady. Reminiscence na projekt se objevila také v Simpsonových. V epizodě Věčný
svit Simpsonovy mysli Homerovi proběhne před očima 39 let jeho
života s hudebním podkladem, jaký si kdysi pro své video vybral Noah.
Roku 2007 uspořádalo švýcarské Musée de l´Elysée v Lausanne
výstavu s názvem Všichni jsme teď fotografové. Noah Kalina ji slavnostně otevíral. Ředitel muzea William A. Ewing se nechal slyšet:
„Noahovo video představuje fenomenální sílu nejen proto, co vytvořil a jakým způsobem, ale hlavně proto, kolika lidí se jeho dílo dotklo
v tak krátkém časovém úseku. V dějinách fotografie nic srovnatelného
neexistuje. Digitální technologie, počítače, software a internet umožňují každému stát se fotografem.“ A lidé téhle možnosti využívají. V roce
2011 spustil Apple aplikaci s názvem Everyday, která slouží ke snadnému vytvoření takového časosběrného dokumentu pro každého.
Mezi kreativnější projekty patří rok bez holiče, těhotenství ve čtyřech
minutách nebo 14 měsíců nošení rovnátek.
SMOKE (1995)
Jeden z nejhezÝích Ýasosbçrných dokumentĶ se objevil deset
let pĜed vznikem YouTube ve ŏlmu Smoke z roku 1995. Majitel
obchodu s doutníky Auggie tam každé ráno fotí kĜižovatku se
svým obchodem. Každé ráno je jiná, s jiným sluncem, jinými lidmi
a jejich osudy.
http://www.fdb.cz/ŏlm/smoke/19109
NUDA, NEBO REVOLUCE?
Jonathan Lipkin, autor knihy „Photography Reborn“, mluví o fotografické revoluci. „Digitální technologie změnila především to, jak
dnes vypadají portréty. Když se podíváte na Facebook, MySpace,
Flickr atd., hned vidíte, jak jsou ty fotky stylizované.“ Richard Benson,
fotograf a profesor na Yale University, ale vidí projekty typu Everyday jako „absolutní ztrátu času“. „Jsou to lidé, kteří nevědí, co dělají,
a oslavují jen sami sebe,“ říká. „Podle mého názoru je to čistá nuda.“
Na tom něco je. Nicméně některé projekty přeci jenom stojí za vidění.
SLAVNÉ ČASOSBĚRY
V roce 1999 se Brian Benson ze San Franciska rozhodl, že se vysprchuje se stovkou různých žen a se všemi se zároveň vyfotí. Pokud si
The Shower Project najdete na Facebooku, můžete se přesvědčit, že
se mu to podařilo. Teď se Brian sprchuje s muži. Švéd Alberto Frigo
se v roce 2004 pustil do dokumentování každého předmětu, kterého
se dotkne jeho pravá ruka. Fotograf Matt Frondorf projel napříč Spojenými státy z New Yorku do San Franciska a každou ujetou míli zdokumentoval. Výsledkem je kolekce 3304 fotografií toho, co se zrovna
nacházelo u silnice. Další Američan, Allen Bukoff, fotografoval všechny
dveře, dvířka a zásuvky, držadla a úchytky, na které sáhl během jednoho dne v červenci roku 1999. Už patnáct let, od roku 1998, fotí Australan Neil White každé ráno východ slunce. Londýňan Tom Phillips
fotí od roku 1973 dvacítku vybraných míst v jižní části hlavního města
Spojeného království. Jednou ročně, ve stejný den, ve stejném pořadí
a ve stejný čas ze stejného místa. Prezentace na jeho webu vám umožní
sledovat, jak se měnil vozový park, rostl strom před domem a jaké politické názory rodina vyjadřovala samolepkami na oknech. A to všechno
je jen zlomek toho, jak lidi dokumentují sami sebe a svět kolem.
<
Sem napište komentář
Sdílejte svůj komentář na Facebooku s Vodafone QR čtečkou.
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
19
TÉMA
EAT 22
Britka Ellie Harrisonová dokumentovala poËdobu jednoho roku
aËjednoho dne vše, co snçdla. Výsledkem je série 1640 fotek,
naËkterých dívka jí. Tento projekt se odehrával mezi jejími
22.ËaË23. narozeninami vËletech 2001 aË2002, dokument iËfotky
probçhly rĶznými galeriemi aËnakonec je zakoupilo londýnské
muzeum Wellcome Collection jako souÝást své stálé expozice
sËnázvem Medicína aËzdraví.
http://bit.ly/19Xn0Z
20
ELLIINÝCH FOTEK JE NæKOLIK
SET. TOHLE JE JEN MALÝ
VÝBæR. DNESKA UŽ SVOJE
JÍDLO ALE FOTÍ KDEKDO.
TISÍCE...
FoĨák nám všem vládne
život SKRZ
OBJEKTIV
Už žádné další
promítání, prosím!
Fotky jsou dĶležitçjší
než to, co se dçje
Bojíme se smrti. A protože nechceme umřít
úplně, aspoň se fotíme. A to tak moc, jak to
jenom jde. Ve viktoriánské Anglii 19. století
se lidé často zapomněli vyfotit za života, a tak
si je příbuzní občas zvěčnili aspoň po smrti.
Vznikaly morbidní kolekce mrtvých dětí,
usazených tak, aby vypadaly vedle svých
sourozenců jako živé. Čím víc se focení zlevňovalo a zrychlovalo, tím víc fotek vznikalo.
Zatímco dítě narozené dejme tomu ve dvacátých letech 20. století má z dětství tak 1 fotku,
dneska to jsou tisíce.
200–500
<
PĜestáváme znát míru
100–500
PoÝet fotek dítçte poĜízených doËjeho 5 let
PoÝet fotek ze svatby
5–100
5-100
Chceme mít
zdokumentovanou událost
Chceme si
pamatovat podobu
3–10
30–50
10–20
0–1
1
3–4
1920–30
1940–60
1970–80
1990–2000
2010–DNES
Profesionální fotografové
Fotografování je událost,
naËkterou se rodina
pĜipravuje hodiny.
Domácí nadšenci
Focení je koníÝek pro pár lidí.
Ti fotí hodnç aËtráví hodiny
veËfotokomorách.
Klasické foĨáky. Diáky.
Polaroid
Fotoaparát je standardní
vybavení domácnosti. Fotky
se nechávají vyvolávat.
Digitální fotograŏe
Fotky už není tĜeba vyvolávat.
Klasická doba promítání fotek
zËdovolených naËmonitoru
nebo televizní obrazovce.
FoĨáky vËtelefonech,
sociální sítç
Miliardy obrázkĶ
naËbezedných úložištích.
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
21
Na Facebook
patʼní jenom to,
co mśžeš vyvėsit
na billboard
u dálnice se svým
ksichtem a nechat
to tam navždycky.
22
TÉMA
Od sociálních sítí po e-maily na sebe dennodenně prozrazujeme
všechno. Hesla, zájmy, soukromé podrobnosti. A spousta lidí ví, jak
toho využít. Jasně, kdo někdy nehledal fotky svých bývalých či budoucích partnerů, ať první hodí Nokií 5110. Ale už to, že jste je vůbec hledali, je snadno zjistitelné. Vítejte ve světě bez soukromí!
NESNESITELNÁ LEHKOST SDÍLENÍ
ŠIKANA
V říjnu 2003 se oběsil třináctiletý Ryan Halligan z Vermontu. Chlapec
byl léta ve škole obětí šikany, a tak před ní utíkal do počítačových her.
Bohužel na online chatu narazil na spolužačku, která předstírala, že
se jí Ryan líbí. Když pak komunikaci zveřejnila, spáchal sebevraždu.
Kanadský chlapec Ghyslain Raza skončil v blázinci poté, co se po celém
světě proslavil jako Star Wars Kid. Popularitu mu přinesla amatérská
videonahrávka z roku 2002, na níž se nepříliš zdařile pokouší ztvárnit
oblíbenou postavu z Hvězdných válek. Jeho spolužáci ji našli a vyvěsili
na internet. Ghyslainův případ vstoupil do dějin jako ukázkový případ
kyberšikany, naštěstí má ale šťastný konec. Vloni
Ghyslain vystudoval práva a stal se vedoucím
organizace zaměřující se na kulturní dědictví.
Dokonce ještě před zveřejněním videozáběrů si vzala v roce 2006 život čtrnáctiletá studentka Anna Halmanová z polského Gdaňsku.
Poté, co se za přihlížení a natáčení celé své třídy
stala terčem sexuální šikany od pěti spolužáků,
se doma oběsila na švihadle.
Digitální stopou můžou být kompromitující fotky i neuvážený status na Facebooku. Často však internetu prozrazujeme svá tajemství,
aniž bychom si to uvědomovali. Pokud jste například v anonymním
inzerátu k prodeji bicyklu nechali jako kontakt
e-mail, jenž máte i na Facebooku, snadno dojde
ke spojení různých profilů. Chcete-li překvapit
sami sebe, zkuste se proklepnout aplikací Google Dashboard, jež sama ukládá vaši aktivitu a hledaná slova. Roky nazpět. Jiné digitální stopy se
obejdou i bez vaší neopatrnosti – platí, že kdokoliv cokoliv sdílí o vás, od kamarádky až po babičku,
nechává to v internetové pasti k případnému
dohledání. Google dnes už umožňuje hledat
podle fotek; máte-li někde anonymně fotky, jež
se válejí i na sociálních sítích, není problém to zjistit. Dokonce i obyčejné navštěvování webu (bez
registrace) je potenciálně nebezpečné – FaceJAK TO, SAKRA,
book například v roce 2011 přiznal, že napříč sítí
OŠÉFOVAT?
sleduje i lidi, kteří se na něj nikdy neregistrovali
a pouze si nechali zobrazit jeho uvítací stránku.
Hysterie kolem propojování digitálních stop
Pár základních pravidel
či pouhého sdílení citlivých údajů má své oběti.
1. Neuvádçjte svĶj hlavní
Ať už jde o rozchody párů kvůli dohledaným laje-mail kËregistracím kamkoliv.
kům cizích fotek nebo celý zástup učitelů vyhozených kvůli fotkám, na nichž popíjejí červené víno,
2. Kde to jen jde, nepoužívejte reálné jméno.
velmi brzy se ukázalo, že soukromí na webu není
3. Nepublikujte citlivý obsah odË
jako soukromí mezi čtyřmi zdmi. Nemusí jít přinahatých fotek poËurážky megakorporací.
tom nutně o prudérního zaměstnavatele nebo
psychotickou přítelkyni. Ukažme si pár příkladů.
4. AËpoužívejte víc než jedno heslo.
UČITELÉ
Na základní škole Nádražní v České Třebové v roce 2007 žáci nasadili po hádce svému učiteli na hlavu prázdný odpadkový koš. Učitel
nikomu nic nehlásil, ale žáci si celý incident nahráli na mobil a video
zveřejnili na YouTube. Dozvěděli se tak o tom ředitel školy i média.
Posměch, který za to pedagog sklidil, ho nakonec vyhnal na jinou školu.
V červnu 2008 se ředitel školy v Železném Brodě Jiří Pacholík nechal
jedním ze svých žáků vyprovokovat a vrazil mu facku. Žáci ho přitom
natočili a video zveřejnili na internetu. Pan Pacholík přišel o místo
a v únoru roku 2009 si vzal život.
NAHATÉ FOTKY
Méně tragickou dohru měly erotické hrátky
devatenáctileté vietnamské herečky Hoang
Thuy Linh. Když se v roce 2007 na serveru
YouTube objevilo její asi pětiminutové intimní
video, zarazila vietnamská televize dosavadní
televizní hit – seriál Deníky Vang Anh o životě
dospívající mládeže.
V roce 2004 zrušila TV Nova svou reality
show Milionový pár, protože vyšlo najevo, že
jedna z jeho účastnic je bývalá pornoherečka.
„Už to není rodinný pořad,“ řekl k tomu jeho tehdejší šéf Radek John. Ester Ládová aka Sophia
Trabajan od té doby nosí roláky a snaží se ze
skandálu vymanit.
VTIPY
Inspirován seriálem South Park, založil mladý
Kanaďan na Facebooku skupinu „Národní den kopání do zrzounů“.
Do skupiny se přihlásilo asi 5000 lidí. Policie v den konání „akce“ v listopadu 2009 dostala hlášení o několika napadení školáků se zrzavými vlasy. Čtrnáctiletý chlapec z Vancouveru, který skupinu založil,
se bránil, že šlo pouze o žert. Policie jeho smysl pro humor klasifikovala jako podněcování k nenávisti.
UPŘÍMNOST
Žena známá pouze jako Lindsay se stala internetovým fenoménem.
Na webových stránkách Digg se její příběh objevil s titulkem „Proč
nemít svého šéfa mezi přáteli na Facebooku“. Udělala jedinou věc,
napsala hodně naštvaný status: „Nesnáším svou práci! Můj šéf je
perverzní prase. Dává mi pos***ý úkoly, jen aby mě nas**l.“ Výpověď na sebe nenechala dlouho čekat.
<
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
23
ZaÝala jsem se bavit sËjedním kamarádem
AËudçlala jsem obrovskou chybu
OËtýden pozdçji jsem dostala textovku Vypadni
zËnaší školy
PĜišla jeho pĜítelkynç, 15 dalších aËon taky
Ona aË2 další Ĝekly, podívej se kolem, nikdo tç tu
nemá rád
PĜed školou, kde bylo asi 50 lidí
Takže mç hodila naËzem aËnçkolikrát uhodila
UÝitelé chodili kolem, ale nemohla jsem zaËnimi jen
tak pĜijít. Našel mç táta
Chtçla jsem umĜít aËdoma jsem vypila nçjaké
bçlidlo
Zabilo mç to uvnitĜ. Opravdu jsem chtçla umĜít
Záchranka mç odvezla doËnemocnice, tam mç
vypumpovali
Nikoho to nezajímalo. PĜestçhovala jsem se
doËdalšího mçsta, zaËmámou
Ubçhlo 6 mçsícĶ. Lidi poĜád postovali obrázky
bçlidla
Tagovali mç naËnich. Zasloužila sis kvalitnçjší, psali
Mçla by zkusit jiný bçlidlo. Doufám, že tentokrát
nebude tak blbá aËumĜe
ěíkali: Snad to vidí aËzabije se
ŠESTNÁCTILETÁ AMANDA
TODDOVÁ SE OBæSILA
2 DNY POTÉ, CO ZVEěEJNILA
TOTO VIDEO
Üím jsem si to zasloužila? Udçlala jsem chybu, ale
proÝ mç pronásledujou
Každý den se ptám, proÝ jsem ještç tady
Nikoho nemám. PotĜebuju nçkoho :(
4,833,022
13,413
AMANDA TODDOVÁ
V září 2012 vyvěsila 16letá Kanaďanka Amanda Toddová na YouTube
video, ve kterém za pomoci kartiček vypráví svůj zoufalý příběh. Píše
na nich, jak se již třetím rokem potýká se šikanou, vydíráním a kyberšikanou, před kterou ji nezachránilo ani stěhování do jiného města.
Na internetu pořád nacházela své nahé fotky. Poté, co se Amanda
oběsila, se video stalo symbolem boje proti kyberšikaně a zhlédly
ho miliony lidí.
<
24
Sem napište komentář
Sdílejte svůj komentář na Facebooku s Vodafone QR čtečkou.
3,901
TÉMA Interview
Jiří Siostrzonek tak, jak asi nebude označen na Facebooku
Sociolog Jiří Siostrzonek nemá účet na Facebooku a o Skypu prý „už dvakrát slyšel“.
Specializuje se na vizuální sociologii a říká,
že žijeme ve vizuálním smogu.
Jsme
spolu,
sami
Podepíše se na nás a na našich dětech, že na síti visí tisíce fotek, které
nás ukazují na mejdanech, dovolených a v porodnicích?
Současná mladá generace a ty následující se narodily do radikálně
jiného kulturního, sociálního, technologického světa než jejich rodiče
a prarodiče. Hodnocení z pohledu „starších“ bude vždy zabarveno
nostalgií, nepochopením, distancí, obavami atd. Můj vlastní přístup
se dá ukázat na obrazu uživatele sítě jako pavouka, pro kterého síť
znamená užitek. Používá ji jako zdroj existence. Na rozdíl od mouchy, která je také lapena v síti, ale jako vězeň. Komunikace má sloužit, ne pohlcovat osobnost.
Dá se poznat, že už jsem z pavouka mouchou? Jak tomu předejít?
Nebezpečí je právě v tom, že ten stav nepoznáme. Je to jako s každou jinou závislostí. Až nám to někdo řekne, tak už je pozdě a stejně
tomu nevěříme a hledáme si obranné strategie pro své konání. Navíc,
stejně to dělají všichni mí přátelé, tak oč jde?
Rozdíl v tom, kolik obrazových záznamů zůstává po nás a kolik jich
zůstávalo po našich rodičích, je obrovský. Co to pro nás znamená?
Žijeme ve vizuálním smogu. Když si prohlížíte alba rodičů, tak vidíte,
že ze svatby jsou tu cca tři až čtyři fotografie, které vypovídají o celé
události. Dnes na blozích z obyčejných mejdanů nacházíme třeba
i 50 fotek typu: jak někdo v ruce drží sklenici piva, jak leží na zemi atd.
Důsledkem zamoření prostoru obrazem je to, že si tyto fotografie ani
neprohlížíme, nikoho nezajímají a ztrácíme schopnost koncentrace
vnímání. To se projevuje i u slovní komunikace „výkřiků emocí“, kdy se
nejsme schopni soustředit na delší souvislý psaný i čtený text. Vidíme
to u malých dětí, pomalé pohádky jsou pro ně nudné.
>
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
25
TÉMA Interview
Můžeme se vlastnímu zblbnutí
nějak bránit?
Bohužel je to těžké. Všechno, co
jsme se jednou naučili, má obrovskou setrvačnost. Z praktického
hlediska: co chcete nabídnout
„postiženému“ – pomalost, soustředění, klid, meditaci, reflexi,
uvažování, soustředění, smysluplný nepovrchní dialog... – chce
to někdo?
Moje fosilie a moje miska na čaj
Co telefony a jejich čím dál víc
funkcí? Pomáhají, nebo škodí?
Je to úžasná univerzální pomůcka,
ale stává se hračkou. Kolik lidí
Mgr.ËJiĜí Siostrzonek, Ph.D. *Ë1954 vËOpavç vidíme, jak si pořád hrají s mobilem, poslouchají hudbu, izolují se
Sociolog aËvysokoškolský pedagog naËInstitutu od reálného světa. České dítě má první mobil v sedmi letech, frantvĶrÝí fotograŏe Slezské univerzity vËOpavç. couzské v patnácti. Jsme sběrači povrchních zážitků. Všechno sbíráme, ale už o tom nepřemýšlíme.
Jako organizátor, sociolog aËfotograf se podílel
I rodiče, kteří odmítají vystavit své
naËprojektech Lidé HluÝínska devadesátých let
děti pokušení virtuálního světa,
20. století aËZlín aËjeho lidé.
tlačí jejich okolí změnit názor. Jinak
Napsal nçkolik sbírek poezie aËdivadelních vystavují dítě komplexu bílé vrány.
her aËĜadu televizních aËrozhlasových scénáĜĶ, New York Observer před časem
ilustroval nçkolik knih. napsal, že z dnešních večírků už
lidé neodcházejí v párech, ale
každý sám se svým iPhonem. Jak
se stalo, že jsme vyměnili člověka
za hračku?
Hračka, stejně jako zvířecí mazlíček, je nekonfliktní, my rozhodujeme,
co chceme dělat, o čem chceme mluvit. Stáváme se sobci. Přítomnost
druhého je sice příjemná, ale omezuje naše přání.
Kde se vzala ta potřeba neustálého sebefocení? Je to exhibicionismus, voyeurismus? Potřebujeme důkaz, že jsme tu byli a měli se fajn?
Všechno z toho. Celá situace mi připomíná sekvenci z Antonioniho
filmu Zvětšenina, kdy hlavní hrdina je posedlý touhou získat kytaru
na koncertu rockové skupiny. Podaří se mu to, a ve chvíli, kdy opustí
vřavu klubu a společnost dalších lidí toužících po nástroji, kytaru
vyhodí. Vše je na jedno použití, i vztahy.
SVæT JE MOC KRÁSNÝ
AËVOčAVÝ NAËTO, ABYCHOM
HO SLEDOVALI PěES MONITOR
AËNE VŠEMI SMYSLY.
<
Sem napište komentář
Sdílejte svůj komentář na Facebooku s Vodafone QR čtečkou.
26
TÉMA
CO NEDĚLAT NA FACEBOOKU
NeoznaÝujte lidi
Nejhorší je oznaÝovat kamarády na fotkách
z veÝírkĶ. Jejich zamçstnavatel si vždycky
rád zjistí, co dçlali pĜedevÝírem bçhem Ĝádnç
nahlášené nemocenské.
Co oËvás Ĝíká, když to dçláte: Jsem spoleÝensky
frustrovaný. Chci, aby mç mçli všichni rádi,
ale nemají.
Nevyvolávejte umçlé akce
Nesnažte se zapojit ostatní, když o to sami
nestojí. Statusy jako „Kdo mç má rád, dá sem
lajk“ vám pĜinesou akorát zklamání a ostatním
škodolibé uspokojení z toho, že na to tlaÝítko
just nekliknou.
Co oËvás Ĝíká, když to dçláte: Jsem chudák.
NefoĨte se na záchodç
Dvç tĜetiny proŏlových fotek jsou dçlané
vËzrcadle. A kde je zrcadlo nejÝastçji? Tam,
kam i pan král chodí pçšourem. Když se za vaší
roztomilou kachní tlamiÝkou špulí taky nemytá
mísa, není to zrovna nejlepší vizitka.
Co oËvás Ĝíká, když to dçláte: Miluju se tak moc,
že nevidím, co mám kolem sebe.
Nesdílejte dobroÝinnost
„Ztratil se hluchý slepecký pejsek, který má
rakovinu, dejte mu lajk a Microsoft mu pošle
dolar...“ Myslíte si, že status na Facebooku
opravdu nçkomu pomĶže? NepomĶže.
Co oËvás Ĝíká, když to dçláte: Nemám soudnost
a myslím si, že Bill Gates má Ýas sledovat právç
mĶj nesmyslný proŏl.
Nelajkujte vlastní status
Je to nçco jako okázalé sebeukájení na
veĜejnosti. Nçco poslat a pak všem, kdo to uvidí,
Ĝíct, že to mám rád, je známkou pokroÝilého
zduĜení ega.
Neposílejte životní moudra
ZvlášĨ ta vyvedená v rámeÝcích jako obrázky.
Všechny ty super vçty typu „Život je jako
rostlina, bez koĜene není semene“ už každý
vidçl nejmíĎ stokrát.
Co oËvás Ĝíká, když to dçláte: Jsem bezva, jsem
bezva, to jsem ale bezva, co?
Co oËvás Ĝíká, když to dçláte: Všechno, co mám
vËhlavç, je instantní inteligence z pytlíku.
NefoĨte svoje jídlo
Fotky obçda, který vystydl, zatímco jste
nastavovali clonu, zajímají opravdu jenom vás.
Neláskujte se veĜejnç
„Miluju tç mocinky moje prcinko a navždycky
chci být jenom s tebou. Jsi ten nejsladší
medvídek ze všech medvídkĶ, Ĩutínku :-* :-* :-*“
Co oËvás Ĝíká, když to dçláte: Zblbnul jsem
podobnç jako vçtšina mé generace. Mám
dojem, že vçci, které jsem si dneska nacpal do
teĜichu, o mnç Ĝíkají nçco dĶležitého.
Co oËvás Ĝíká, když to dçláte: Moje hormony
nade mnou vyhrály. Drtivç.
NOVÁ ABECEDA IKON
Sociální média vytvořila úplně novou ikonografii. Symboly, které jsou tak
dobře převzaté, přizpůsobené, vymyšlené nebo se tak osvědčily mezi
ostatními, že jsou obecně srozumitelné a fungují napříč jazyky i kulturami. Facebookové tlačítko Like vstoupilo do popkultury i do politiky,
stalo se měřítkem úspěchu a sebevědomí. Křížek na Twitteru umožnil strukturovat a hledat informace v nepřehledném proudu dat, která
publikují miliony různých lidí. Připínáček z map je jasným symbolem
adresy a určení místa. Schválně, jestli nejznámější symboly poznáte.
<
UMÍTE OBRÁZKOVÉ ESPERANTO?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Odpovědi: 1. Retweetovat, 2. Líbí se mi, 3. Chat, 4. Oblíbené, 5. Status,
6. Nový tweet, 7, Hashtag (klíčové slovo), 8. Nastavení, 9. Označení místa na mapě, 10. Odhlásit, 11. Sdílet, 12. Seznam.
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
27
ŠMRNC
Oblečená
v síti
sociální
Blogy o módě jsou čím dál populárnější. Našli jsme několik šikovných blogerek
a nechali si sestavit jejich vlastní malé online portfolio.
Foto: Michael Kratochvíl, archiv Adriany, Silvie a Báry
28
Adriana
www.kocourovaviolet.cz
kalhoty i sako Zara
triÝko Asos
kabelka Primark
boty BaĨa
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
29
Bára
www.tropicaponyclub.blogspot.cz
košile H&M
kalhoty Topshop
30
Silvia
www.sylviavonderhaupt.blogspot.com
šaty ODIVI
prĶsvitné Ĝetízky ODIVI
prsteny Asos
psaníÝko Rename
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
31
Bára
Üerné Body American Apparel
Džíny American Apparel
boty Kurt Geiger
32
Silvia
mikina River Island
suknç Asos
boty Vagabond
hodinky vintage
Ĝetízek vintage
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
33
POKEC
34
Když se zrychlí oko,
mozek to pobere
Doba nás nutí sprintovat. Každý den nás zasype hromada informací, které
musíme vnímat a roztřídit. A i když se říká, že důležitost čtení dneska
ustupuje, ve skutečnosti toho musíme číst víc než kdy dřív. Michalové
Zwinger a Hudeček s touhle úvahou rozjeli portál Rozečtise.cz, který učí
zájemce číst rychleji a efektivněji. A vyhráli s ním soutěž Nápad roku 2012.
Text: Natálka Veselá Foto: Jiří Hroník
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
35
POKEC
KDYŽ SE DENNæ
PROBÍRÁTE
TAKOVÝM
MNOŽSTVÍM
LEJSTER JAKO
AMERICKÝ
PREZIDENT,
DÁVÁ SMYSL, ŽE
TO BUDETE CHTÍT
DæLAT RYCHLEJI.
procvičovat. My jsme postup rozvrhli na patnáct lekcí, po kterých
dostanete certifikát. Pak následuje dalších pět, hodně, hodně
těžkých. Když uděláte i tu dvacátou, tak ten certifikát dostanete
zdarma. Ale to zatím zvládlo snad
jenom sedm nebo osm lidí.
A ti teda čtou jako Číslo 5?
No, jsou to lidé, kteří prostě mají
zvláštní nadání. Někteří z nich si
sami vypěstují ten návyk a žádné
kurzy k tomu nepotřebují. Ti, kteří
si u nás ten kurz stejně dali, tak
neměli vůbec žádný problém
dokončit i ty nejtěžší lekce.
Takže jde hlavně
války piloti trénovali schopnost ve zlomku vte- o ten návyk, o disciřiny rozpoznat nepřátelské letadlo. Pak se to plínu očí?
začalo trénovat i na čtení. První oficiální kurzy Čtení je záležitost
rychlého čtení se konaly roku 1925.
mozku, který většiDělalo se to stejně jako dneska?
nou zvládne víc než
Pokud víme, tak ty základy jsou stejné. Už ten- naše oči. Ty jsou větkrát se vycházelo z toho, že je možné rozší- šinou limitované
řit zrakové rozpětí, tedy to, kolik zachytíme nějakým návykem,
na jeden pohled textu. Zároveň se zrak tré- který se dá zlepšit.
nuje tak, aby správně odsýpal po řádku. Aby Máme na stránkách
se člověk nevracel a nepřeskakoval. To je ten video, kde bliká
úplný základ, který je pořád stejný. Pak taky
existují různé magické metody, které vám
slíbí, že budete číst 10 000 nebo 20 000 slov
za minutu a v podstatě každou knihu tak prolistujete. Tomu ale jednak nevěřím a také si
nemyslím, že by tohle lidi zrovna nějak potřebovali. Metoda, které se věnujeme my, je původní a funguje. Je to něco, co dokáže každý. Svoji rychlost čtení díky
ní zdvojnásobíte, což je pro většinu lidí už docela dost.
A kdo tu metodu vymyslel?
Úplně na začátku je francouzský oční lékař jménem Émile
Javal. Ten koncem devatenáctého století přišel na to,
že oko jako takové čte jenom, když se zrovna nehýbe.
Z toho vyplynulo, že by bylo dobré zefektivnit přesuny
oka po textu. To je začátek. A dál je to víceméně odvozené z toho, co fungovalo, co šlo u většiny lidí relevantně
akže jaká je pravda? Touží dneska
vůbec někdo po tom, číst rychleji?
Ale jistě. Našich absolventů je teď
ke dvěma stovkám. Jsou to hlavně dva
druhy lidí. Jednak studenti a pak duševně pracující napříč
obory. Lidi, co čtou hodně dlouhé e-maily, hromady
článků, zpracovávají spousty informací.
A vy jim pomáháte, aby těch informací
zpracovali ještě víc?
Ano, anebo naopak, aby zpracovali stejné množství informací za kratší čas, a pak si dali volno.
Zlepšují se všichni?
Stalo se, že někdo začal v první lekci hodně dobře, takže
na konci to zlepšení nebylo 100 %, ale méně. Třeba
na začátku četl 450 slov za minutu a dosáhl na 600. Ale
jinak ty lekce jsou těžší a těžší, takže každý, kdo tím prošel, nějakého zlepšení dosáhl. Nikdo to nereklamoval.
Když čtete beletrii nebo román,
tak jste taky takhle rychlí?
Ne. Člověk by měl číst rychle, když chce a když to potřebuje. Je to dovednost, kterou se naučil a může a nemusí
ji používat. Když čte poezii, tak si třeba předčítá, což by
u rychlého čtení dělat neměl. Neměl by si to ani v duchu
vyslovovat. Proškolený člověk by měl být schopný bez
problému přepínat a vědět, že tenhle text bude číst
takhle a zařadí si prostě potřebnou rychlost. Samozřejmě je možné číst rychle i tu poezii, ale my to nikomu
nedoporučujeme.
Kdy lidi zjistili, že by se mohli
naučit rychleji číst?
To bylo už dávno. Na konci 19. století se přišlo na to, že
mozek a zrak jsou schopny zpracovávat informace mnohem rychleji, než se do té doby myslelo. Za první světové
36
>
NÁPAD ROKU
Soutçž Nápad roku
vyhlašuje Fakulta
podnikohospodáĜská pĜi
Vysoké škole ekonomické
vËPraze aËorganizuje
spoleÝnost Podpora
rozvoje podnikání.
Jejím cílem je pomáhat všem,
kdo mají naËpapíĜe nebo
veËfázi rozjezdu zajímavý
podnikatelský nápad, sËjeho
uvedením naËtrh. DoËpátého
roÝníku soutçže se pĜihlásilo
156 projektĶ. Vítçzové
soutçže dostali ceny vËcelkové
hodnotç 760 tisíc korun.
Jednání mezi autory vítçzných
projektĶ aËinvestory už
probíhají.
Nápad roku podporuje
Vodafone ÜR.
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
37
POKEC
NAËŠKOLÁCH SE TO VĵBEC
NEěEŠÍ. TAM SE SNAŽÍ, ABYSTE
SE VĵBEC
NAUÜILI ÜÍST
za sebou 500 slov za minutu. Když je máte ve videu samostatně po jednom, jste schopná to úplně v pohodě přečíst a rozumět tomu. Ale jakmile je to na řádku, nabíráte
časovou ztrátu. A my se snažíme odnaučit oko ty špatné
návyky, aby jeho přesuny byly efektivnější. Mozek jako
takový je schopný zvládat informace i při téhle rychlosti.
Ty špatné návyky pocházejí odkud?
Z prvního stupně základky?
Ono se to na školách neřeší. Tam se snaží, abyste vůbec
uměli číst. Po prvním stupni se vlastně se čtením končí,
pak už se ta schopnost nerozvíjí. Ale průměrná populace,
kdyby ještě nějakou dobu trénovala, je schopná číst dvakrát rychleji. Anebo kdyby se to už na začátku naučila trochu líp než po slabikách a po slovech.
Ze začátku to ale snad jinak ani nejde, ne?
Musíte přece začít po slabikách...
No ani ne. Existují různé přístupy ke čtení. Některé jdou
od hlásek k celému slovu a jiné to berou naopak tak, že
celé slovo má ten a ten význam. A my víme, že když se učíte
číst po slovech, tak je to mnohem rychlejší a odbourává
to spoustu zbytečných mezikroků.
Takový Japonec se svými znaky musí
být teda o dost rychlejší?
Měli jsme kdysi známou Číňanku a ta četla mnohem rychleji než my. S psaním je tedy problém, ale čtení je určitě
rychlejší. Proto taky naše metoda na jazyky jako třeba čínštinu nefunguje. Je zaměřená na ty s hláskovou abecedou,
jako je azbuka, latinka, hindština…
Víte, jak je na tom rychločtení v jiných
zemích? Frčí tam třeba víc?
U nás je o tom rozhodně menší povědomí
než všude kolem. Hodně populární je třeba
v Rusku. A taky na Západě. Třeba prezident
Kennedy byl známý rychločtenář s výkonem okolo 1000
slov za minutu. Může rychlé čtení pomoct třeba dyslektikům?
Od určité doby, Nebo lidem s poruchami soustředění?
tuším od Nixona, se Docent Papík, náš hlavní metodik, říká, že tihle lidé by to
rychlé čtení stalo jed- neměli používat výkonově. Některá naše cvičení se hodně
nou z tréninkových blíží tomu, co používají právě třeba dyslektici. Soustředit
dovedností pro kaž- se na celá slova místo slabik apod. A to jim může pomoci
dého nového prezi- číst lépe. Naše aplikace je stavěná na průměrnou popudenta v úřadu. Jestli laci, takže pro dyslektiky může být demotivační. Pokud si
je to tak i dnes, jsme ale odmyslejí to, že nebudou patřit mezi nejlepší a nebunezkoumali. Ale dává dou lámat rekordy a získávat extra hvězdičky, tak to funto smysl, když se govat může.
musíte denně probí- Těch 500 slov za minutu, která uvádíte na svých stránrat takovým množ- kách, je nějaký strop, kterého je průměrná populace
stvím lejster, vyplatí schopná dosáhnout?
se umět je číst rychle. Statisticky ano. Absolventi našeho kurzu se většinou dostáNejde zvýšení rychlosti na úkor vají i výš, na 600 či 700 slov, ale to jsou výsledky z laboraporozumění textu?
torního prostředí, když si uděláte čas a pohodlí a nic vás
Nemělo by. Proto je rozprostřené neruší. Takže v reálu to bude méně, ale těch 500 slov by
do spousty lekcí a cvičení. Samo- mělo představovat reálné zlepšení pro každého.
zřejmě se dá přidat raketově, ale
to k ničemu moc nevede. Člověk si prostě musí vybudovat správný návyk a naučit se vést oči po řádku trochu
líp. Musí si dávat pozor na to, aby četl opravdu všechno.
Zrychlení není o přeskakování, aby se četl jenom každý
třetí řádek nebo jen klíčová slova. Na konci každé lekce
v testu měříme jak rychlost, tak úroveň porozumění textu.
<
38
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
TRENDBOX
Hrajte hry,
spasíte svet
Počítačové a mobilní hry už nemusejí být jenom
bžunda. Vědci přišli na způsob, jak je využít při
seriózním bádání. Ať už milujete vesmírné hlubiny,
nebo dáte přednost Tetrisu s lidskou DNA, můžete
díky tzv. crowdsourcovým hrám pomáhat vědě
a třeba i zachraňovat životy.
Text: Ladislav Loukota Ilustrace: Tereza Vašků
40
FEATURE
ER
EPLACE
REPLACE
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
41
TRENDBOX
Foldit. Tetris , kde skládáte proteiny
ni nejmodernější vědecké přístroje často
nedovedou nahradit lidskou práci a počítačové modely stále nedosahují složitosti
lidského mozku. Vědce proto napadlo
některá data crowdsourcovat neboli
vypustit mezi běžné smrtelníky. Když ale
chcete pro některé druhy výzkumu využít neplacené dobrovolníky, je potřeba
věc vymyslet tak,
aby je bavila.
KDE TO ZAČALO
NAMÍSTO KOSTIÜEK
SKLÁDÁTE DO
POŽADOVANÝCH
TVARĵ PROTEINY
O starších crowdsourcových projektech jste možná slyšeli – patří mezi
ně třeba populární program na hledání ufonů ve vesmíru [email protected]
Spuštěn byl už v dřevních dobách
internetu roku 1999 a využívá výpočetní kapacitu počítačů, které jejich majitelé do projektu
přihlásili. Ve chvíli, kdy váš počítač zrovna nemaká pro vás,
probírá data poslaná z centrály. Vy jako majitel nemusíte
dělat nic jiného než doufat, že právě vaše mašina odhalí
poselství mimozemšťanů.
Jiné projekty už ale potřebují pár očí a rukou, jako třeba
web Galaxy Zoo. Ten po vás chce zařadit do určité kategorie jeden z mnoha obrázků vzdálených vesmírných
42
těles. Galaxy Zoo není žádná složitá dřina. Stačí, když
rozhodnete, zda je vyfocená nebeská šmouha kulatá, nebo
podlouhlá. Krásou Galaxy Zoo je skutečnost, že většinu
kosmických objektů uzříte jako úplně první člověk na světě.
Amatérská pomoc už přispěla třebas k objevení podivné
kosmické anomálie známé jako Hanny's Voorwerp, pro
niž věda zatím nemá žádné vysvětlení. Po své objevitelce,
nizozemské učitelce Hanny van Arkelové, má dokonce
i jméno – Hanny's Voorwerp znamená Hannin objekt.
Jak je to ale s tou slibovanou
záchranou životů? Celá řada dalších, čím dál modernějších projektů vyžaduje náročnější účast
a vědci by stěží hledali lepší vábničku k nalákání mas než crowdsourcing vymyslet jako hry. Tak
vznikla třeba gameska Foldit, která
před dvěma lety výrazně pomohla s hledáním léku proti
viru HIV. Foldit se hraje zhruba jako trojrozměrný Tetris,
jenom namísto kostiček skládáte do určitých požadovaných tvarů proteiny a hledáte tak jejich skutečnou prostorovou strukturu. Davy hráčů tu zmůžou práci, která
by odborníkům trvala roky: v srpnu 2011 si tak výzkumníci dali za cíl najít model klíčového enzymu rozmnožování viru HIV a odpověď od hráčů Folditu dostali už za tři
DALŠÍ ČÍSLA
3
TÝDNY TRVALO
VËROCE 2011
HRÁÜĵM HRY
FOLDIT ROZLUŠTIT
KRYSTALICKOU
STRUKTURU
RETROVIRÁLNÍ
PROTEÁZY MASONPFIZEROVA OPIÜÍHO
VIRU (M-PMV),
KTERÝ ZPĵSOBUJE
AIDS UËOPIC. VæDCI
SE PěITOM TÍMTO
PROBLÉMEM
ZABÝVALI PěES
PATNÁCT LET.
60ËMIL.
TOLIK
KLASIFIKOVANÝCH
GALAXIÍ MÁ
ZAËSEBOU PROJEKT
GALAXY ZOO 2. TEN
NYNÍ POKRAÜUJE
JAKO GALAX ZOO
HUBBLE.
GalaxyZoo. Jaký tvar má galaxie?
34ËMIL.
týdny. Boj proti AIDS tím poskočil o mílové
kroky. Ve stínu Folditu stojí celá řada dalších
KLIKNUTÍ
crowdsourcových her. Dost se mu podobá
NAËTLAÜÍTKO
EteRNA, kde jde o skládání RNA ve snaze
„HOTOVO“ ODË82Ë931 pochopit pravidla jejího syntetizování (což
UŽIVATELĵ
se jednou bude hodit každému, kdo chce
TěÍDÍCÍCH GALAXIE
být superman). Další hra EyeWire zase chce
ZAZNAMENAL
zmapovat buňky myší rohovky, protože vědci
PROJEKT GALAXY
si zamanuli určit vztahy mezi očními neurony
ZOO
(což se může jednou hodit každému, kdo nosí
brýle). A řešením puzzle sestavených ze sekvencí DNA zase ve flashovce Phylo porážíte
genetické choroby (což se jednou může hodit
každému). Nejčerstvějším přírůstkem mezi užitečné hry
je pak nepojmenovaná internetová aplikace z University
of California. Hráči tu v jednoduchém webovém rozhraní
kolektivně rozlišují zdravé červené krvinky od těch nakažených malárií s prakticky stejnou přesností jako trénovaní
doktoři. Oproti specialistům je však hráčů víc a díky tomu
je možné přijít rychleji se správnou diagnózou a zachránit životy.
Pokud tedy čas od času zažíváte spalující touhu zachránit svět, není nic snazšího než požádat Google o odkazy
na výše uvedené projekty. Až vám pak jednou bude někdo
vytýkat, že notebook se smartphonem máte jen pro legraci,
můžete mu vytřít oči kapkou nefalšované světospásy.
Centre For Game Science. Místo, kde podobných her najdete spousty
<
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
43
REPORTÁŽ
Zahraj
něco
rytmickýho
Jako DJ jsem už stál za pultem leckde. Obvykle vím, do čeho
chci a nechci jít. Jenže občas prostě člověk neodolá pozvání
do vzdálenějšího města, kde jsou štamgasti zvyklí chodit
na místního DJe Vláďu a jeho pecky na přání (opsáno z plakátu
nejmenované diskotéky).
Text: Jiří Holubec Foto: Michael Kratochvíl
44
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
45
REPORTÁŽ
xistují dva druhy podniků, kde se hraje
muzika. První z nich je
klub, který pěstuje nějakou hudební dramaturgii a zve si podle ní DJe. V těch druhých nepoznáte, jestli muziku pouští člověk, nebo iPod.
Může se to zdát jako trivialita, ale ve skutečnosti je mezi
nimi podobný rozdíl jako mezi restaurací, kde vaří šéfkuchař, a knajpou, kde ohřívají omáčky z pytlíku. Jestli jste
už pár klubů prolezli, poznáte ten rozdíl na první pohled.
Když otvírám ramenním šťouchem prosklené lítačky,
tak bohužel zjišťuji, že dnešní večer bude záhul. První
vodítko je fialově podsvícený bar. Druhý jsou znuděné
vystajlované blondýny, které za ním postávají a s mírně
znechuceným výrazem sledují, jak se prodírám davem.
„To zas bude nuda,“ čtu jedné v očích. „Nejlepší je stejně
Vláďa a písničky na přání,“ přitakává jí beze slov druhá.
a hlasitější zvuk. Takový nový
singl vyjde na dvě až tři stovky
a na mejdanu ho zahrajete jednou. Jelikož nevíte, kam vás inspirace zavede, táhnete s sebou
samozřejmě víc desek, než
ve skutečnosti zahrajete. Sečteno
a podtrženo, na každou akci vlečete na ramenou asfalt za nějakých padesát tisíc (s tím, že doma
v regálech jich máte dvacetkrát
tolik). K tomu si připočtěte dva
gramofony asi tak po dvanácti
DJ LIDL
tisících a stejnou sumu za mix.
Není to tak dávno, co měli diskžokejové svatý klid. Hlavně Na něco takového člověk musí
proto, že pro provozování tohohle řemesla byly potřeba být buď blázen, nebo to s hragramofony a desky, obojí náročné na manipulaci a taky ním myslet opravdu vážně.
patřičně mastné. Pro představu – přestože se dá hrát
Přesně to jsou důvody, proč
v podstatě z jakékoliv desky, DJové hrají většinou ze sin- před nástupem cédéček a lapglů. Singl, maxáč neboli dvanáctipalec je speciální deska, topů bylo DJů tak málo (a hráli
která má na každé straně jednu, maximálně dvě písničky. povětšinou zajímavou hudbu).
Kvůli tomu mohou být drážky vyryté patřičně tučné a hlu- Dnes do vybavení a muziky
boké a deska má v porovnání s běžným elpíčkem kvalitnější musíte investovat zhruba dva
tisíce. Za patnáct stovek si koupíte v Lidlu DJskou konzoli s primitivním mixem (hit letošních Vánoc), píchnete ji do USBčka v laptopu a za zbytek
si koupíte prémiový účet na nějakém stahovacím serveru.
Náročnou selekcí hudby se zalamovat nemusíte, protože
to stejně nikoho nezajímá. Stačí, když si pravidelně postahujete výběry „best of“ a zaškrtáte si v nich aktuální top20
na rádiu Evropa 2. Zábava může začít. Pro staré DJe ale
tím pádem zábava skončila a nahradila ji nekončící pruda.
46
MÁM TU SUPER HITOVKU!
Začátek každé akce je zhruba stejný. Prvním
bodem je povinný zápas s technikou. Můžete
si s provozním stokrát potvrdit, co potřebujete, stejně se můžete vsadit, že vám dodá
každý gramofon jiný, zato oba s ulámanými
zemnícími dráty a vyviklanými ramínky. Když
vše jakž takž zapojím, nastane únavná debata,
při které se snažím dopátrat, kde je domluvený odposlech (to je malý reproduktor, ze
kterého DJ poslouchá, co hraje, a mixuje
podle něj). Provozní nakrknutě namítá, že
odposlech není, protože „to tu nikdo nepoužívá.“ Má samozřejmě pravdu. Laptopoví
jezdci míchají pomocí tlačítka „sync“ a nakonec nepotřebují ani sluchátka. No co, není to
poprvé, ono to nějak půjde. Vyzkoušet, jestli
něco leze z reproduktorů, upravit korekce
na zesilovači, slíbit provoznímu, „že to nebude
moc nahlas“. Jehla přistane na první desce
večera. Snad nebude nekonečný.
Ty mixuješ na gramce?
Peklo začne zhruba hodinu po začátku. Je ještě celkem brzy, ale parket se pomalu plní. Ještě chvíli počkat,
pak zesílit zvuk a nakopnout to nějakým obecně přijatelným šlágrem (Majkl funguje vždycky). Jenže zatímco se
hrabu v kufru s deskami, někdo mi zařve do ucha, že leknutím málem urvu kabel od sluchátek. „Hele, já sem taky
DJ. Mám tu super hitovku, na tu budou všichni trsat,“ ječí
typ s kšiltovkou a cpe mi pod nos flešku. Mávám rukou,
že neslyším, a snažím se ho ignorovat, což občas zabírá,
ale většinou ne. „Hele, dej to tam,“ šťouchá do mě prstem neodbytný kolega, dokud nesundám sluchátka
a názorně mu neukážu, že gramofony flash disky neumí
přečíst. „Počkej, to jako hraješ z desek, jo?“ vykulí se. „A to
nemáš noťasa? A z telefonu bys to
nepustil?“ Klučina mě začíná vytáčet, takže nasadím hrozivý výraz,
něco nesrozumitelného zahučím
a on se naštěstí klidí.
Během průměrného hraní
takových epizod zažijete nepočítaně a nejhorší na nich je, že vás
pokaždé dokonale vyhodí z konceptu. Parket je slušně plný, lidi
tancují, a když se na ně dokážete
napojit, tak mezi vámi najednou
něco sepne. Začnete společně
fungovat, víte přesně, jaká deska
má následovat a co to s tanečníky udělá. Jakmile k vám
začne někdo lézt, je spirituální spojení v pytli. Není ale
důvod si zoufat, protože dotyční kafralové jsou experti,
kteří vám rádi poskytnou cennou radu. Některé jsou zcela
konkrétní: „Hoď tam Šelingra, můj kamarád DJ Vláďa to
tu vždycky pouští na pořádnej rozjezd.” Jiné obecné: „Dej
tam oldýs, my sme ze starý školy.“ A nejrafinovanější
SEÜTENO
AËPODTRŽENO, NA
KAŽDOU ZËTæCH AKCÍ
VLEÜETE NAËRAMENOU
ASFALT ZAËNæJAKÝCH
PADESÁT TISÍC.
>
Běž tam, at zahraje Mašinku
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
47
REPORTÁŽ
se pohybují na úrovni filozofických úvah: „Poslouchej, já
bych ti radil, abys tam dal něco tanečního.“ Když se zeptáte
co, dočkáte se odpovědi: „No něco rytmickýho, pořádně
od podlahy.“ Zeptejte se jakéhokoliv DJe. Vysype na vás
podobných rad aspoň třicet a bude se u toho hrozně
lámat. Ve skutečnosti je to děs.
MONIKA MÁ NAROZENINY
„Prosimvás, mohl byste vyhlásit, že Monika má
narozeniny a že jí přejem všechno nejlepčí?“
ptá se zhruba o půlnoci značně zarudlý pán
s povolenou kravatou a zpocenou pleší. Zhluboka se nadechnu a pokud možno stručně
vysvětluji, že mikrofon nemám. „A vy nemluvíte do mikrofonu? Co ste to za diskžokeje,
simvás?“ nadurdí se pán, který zamlada evidentně vymetal taneční odpoledne v klubu
mládeže SSM. Naštěstí ho kamarád bere
kolem krku a odvádí na bar. V tu chvíli mě
to trochu mrzí, protože ve mně hlodá zvědavost, která z přítomných dam je oslavenkyně Monika.
48
POSTOPADESÁTÉ
VËDUCHU
DæKUJU
GÉNIOVI, CO
SESTAVOVAL
SOUNDTRACK
KEËHěÍŠNÉMU
TANCI.
O chvíli později se to dozvídám. Radost z toho ale
nemám. „Tak podívejte,“ spustí na mě ovíněná paní v nejlepších letech. „Já mám dneska narozeniny a chci tancovat.“ „Já budu, milostivá, rád, když nám zatancujete,“
nasazuji galantní mód. „To já bych ráda,“ vykulí na mě oči,
„ale snad uznáte, že na tohle se tancovat nedá!“ Vidím, že
s Monikou kamarádi nebudeme, ale statečně se ptám, co
že by si to tedy přála. „Nějaký osmdesátky tam nemáte?“
poroučí si. Nasadím nadšený výraz a ukazuji, že na gramofonu mám připravenou opravdovou osmdesátkovou pecku a všechno že bude v rychtyku. Paní spokojeně
odchází, ale za minutu si to mastí zpátky ke mně, navíc
v doprovodu poněkud vrávorající slečny. Než začne prskat,
vysvětlím jí, že nejsem lhář a podvodník a že ta písnička
(Do I Do od Stevieho Wondera) je opravdu z roku 82.
„Nojo, jenže to tu nikdo nezná!“ zvolá vítězoslavně a shrnuje tím v podstatě celý marasmus našeho hudebního
vkusu. Intenzivní bombardování normalizační šmírou
a chemlonovými osmdesátkami se ukázaly jako vítězná
strategie. Co neznáme, automaticky zavrhujeme a rychle
Chemie mezi DJem a publikem
Růžovka
utíkáme do pelíšků rádia Impuls a supervideodiskoték Jirky Neumanna. Kdepak Stevie
Wonder. Správej mejdan je Míša David stokrát
stejně a o půlnoci Jede jede mašinka. Znechuceně mávám rukou, že se s paní už nehodlám dál bavit, což ji evidentně naštve a běží
si stěžovat někomu na bar. Její podroušená
společnice na mě chvíli zírá, pak mě ovane
becherovkovým dechem a šeptne: „A Landu
byste neměl?“
nehraji osmdesátky, ale Chucka Berryho, Otise Reddinga
a poctivé staré r’n’b. Postopadesáté v duchu děkuji géniovi, co sestavoval soundtrack k Hříšnému tanci. Jakmile
osoba ženského pohlaví zaslechne I’m a Love Man, okamžitě se převtělí do Bejby, drapne nejbližšího Johnnyho
a zapomene na všechno kolem. Jediné, co by jí dokázalo
pokazit náladu, by bylo, kdyby taneční orgie nezavršil Dave
Clark a Do You Love Me.
POSLEDNÍ PŘÁNÍ
Stejně jako začátek, i závěr hraní je vždycky stejný. Ticho
následující po poslední desce vytrhne z opilecké letargie
vytrvalce na baru a nastává poslední kolo přání. „Heeej,
dej tam ještě něcoooo!“ řve jeden.
„Ňáký dramce hrej,“ přizvukuje před omdlením a domluvená doba hraní skončila zhruba
další. Nejlepší strategie je vypadat před hodinou, ale co by si na závěr nezaprudil, že? Nakovelmi zaměstnaně, což při balení nec jsem celkem rád, že aspoň nezkouší starý trik „Můžu
tří kurfů desek naštěstí není pro- ti peníze poslat na účet?“, vyplácí mi domluvený honoHŘÍŠNÝ TANEC
blém. V půlce většinou dorazí rář a loučí se se slovy, že „si to lidi chválili“. Pak do osiřeSám sobě musím gratulovat, jak úspěšně provozní a podiví se, že už nehra- lého mixu zapojí svůj smartfoun a do milosrdného ticha
jsem se probojoval většinou noci. Sice se jete. V baru je sice deset lidí těsně osolí na plné koule Gangnam Style. Barmanky konečně
utvrzuji v domněnce, že slečny na baru silně
pookřejou a na rozloučenou mě vesele zkásnou o stopět
štvu, protože okázale ignorují mou gestikulaci, že bych
korun za tři nealko piva.
se po čtyřech hodinách hraní sakra něčeho rád napil.
Nakládám půl metráku desek do vymrzlého auta a snaPro písničku na přání si sem tam taky někdo dojde, ale
žím se nemyslet na to, že je po dvouhodinové jízdě časkupodivu jsou ta přání až na výjimky smysluplná. (Nevím,
ným ránem povleču na zádech do šestého patra. Než se
jak to kdo má, ale nic mě nepotěší víc, než když někdo
nasoukám za volant, vypadnou ze dveří baru poslední
přijde a přeje si věc, která logicky sedne do hudby, ktedržáci. Jeden z nich mě zmerčí a volá na mě: „Hej, víš cos
rou pouštím.) Dokonce i paní Monika mi už odpustila
nezahrál? Takovou tu písničku, furt to hrajou v rádiu, se
a divoce roztáčí své přednosti i zadnosti. A to, prosím,
tam zpívá ná nááá, nananáááááánáááááááá…“
<
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
49
LETEM SVĚTEM
Zátiší s kolem a rybářským prutem
50
Bicykly zmrzlých
krasavců
„Tihle Švédi mají ale koňskou náturu,“ říkám si, když se ubírám
čerstvě zasněženými ulicemi Stockholmu do práce. Máme
zhruba osm hodin ráno, klouže to jako blázen a ledový vítr
od moře ofukuje staré hanzovní domy honosného nábřeží
Skeppsbron. A taky můj trpící obličej. Z noční temnoty
se vynoří cyklista, probíjející se závějemi sněhu a poryvy
severáku. Jak říkám, koňská nátura.
Text: Pavel Jirát Foto: Profimedia, Getty
Když jsem přijel pracovat do Stockholmu, jako správného
Čecha mě potěšila spousta českého piva, které tu mají snad
v každé hospodě. Vystřízlivění přišlo se zjištěním, že jeho
cena často překračuje v přepočtu
210 korun. Proti tomu je i Dubaj KŠEFTOVAT S NEMOVITOSTMI
levný kraj. Úplně na začátku jsem NÁM TADY NEBUDETE
se dokonce zařekl, že za ty prachy Shánění bytu byl další šok. Ve Švédsku totiž mají divné
prostě do hospod chodit nebudu, zákony, kvůli kterým volný trh s nájemními byty prakticky
ale tohle předsevzetí samozřejmě neexistuje. Tak třeba: majitel je normálně oprávněn byt provydrželo jen několik dní. Záhy najmout jen na jeden rok, a to k tomu ještě musí mít pádný
jsem zjistil, že ve Švédsku je drahé důvod. Musí například studovat nebo pracovat v zahraničí.
prostě úplně, ale úplně všechno. Údajně se tak omezují spekulace s nemovitostmi. V praxi
Včetně pitomé jízdy metrem, to ale znamená, že sehnat ve Stockholmu bydlení je totální
která vyjde bratru na 90 Kč.
opruz. Trh s byty tu funguje jen pro případy nákupu a prodeje a netřeba připomínat, že zrovna ve Stockholmu se
jedná o naprosto nehorázné sumy. Např. čtyřicetimetrový byt běžně stojí 6 milionů Kč. Kdo se to sakra pořád
odvažuje tvrdit, že Švédsko je tak skvělá a dokonalá země?
Na druhé straně si nešlo nevšimnout, že Stockholm je
mimořádně čisté, fungující a civilizované město. Do jisté
míry perfektní. Nakonec jsem přece jen nájem našel,
za což jsem dodnes vděčný. A uprostřed léta jsem
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
>
51
LETEM SVĚTEM
Muž s ptákem na hlavě
se stěhoval. Uprostřed léta znamená, že je ve Stockholmu
poloprázdno. Takové menší město duchů. Švédové milují
léto a těžko se jim divit. Zaprvé, švédská zima je prostě
nechutně temná a dlouhá, a zadruhé, švédské léto je nádherné. K tomu připočtěme to, že Švédi jsou opravdoví
maniaci do chataření (snad ještě víc než Češi) a že švédská příroda je krásná, neuvěřitelně čistá a díky velikosti
země vám nabídne opravdu hodně soukromí a prostoru.
Tak si léto užívají na plné pecky. A aby si to užili opravdu
dosyta, tak spousta zaměstnavatelů během léta zkracuje
pracovní dobu o hodinu. To mi přijde jako fajn nápad.
ZEMĚ KRASAVCŮ
Oproti Arábii, kde jsem pracoval předtím, si ve Švédsku
nešlo nevšimnout, že dívky tu po ulicích nechodí zahalené,
ale odhalené. Občas jako by testovaly limity toho, kam až
to jde. Pastva pro mužské oči. Ale ani ženy nepřicházejí
zkrátka. Dokonce jsem viděl statistiku, že ve Stockholmu
žijí nejkrásnější muži na světě. Vysocí, štíhlí, zdravě vypadající. Jo, a abych nezapomněl, snad úplně skoro každý
tady sportuje. Měl jsem z toho na začátku deprese. Moje
postava, poznamenaná nedostatkem pohybu, omezeného
na nasednutí a vysednutí z auta, a spoustou dobrého jídla,
sem do superübermensch prostředí úplně nezapadala.
Hmatatelné komplikace se projevily, když jsem si chtěl
koupit něco na sebe. Zdejší míry jsou prostě zdravější.
52
Přesto jsem z auta na kolo nepřesedlal. Z auta se na slečny
dívá ve Stockholmu skvěle. Už proto, že se tu řídí bezpečně. Švédové nejsou zrovna nejemotivnější lidé a to se
projevuje všude, včetně dopravy. Jsou v klidu a za všech
okolností dodržují předpisy. Nejenom dopravní, ale
všechny. Jediné, co může být poněkud iritující, je množství řidičů, kteří jedou mnohem pomaleji, než kolik je rychlostní limit. No ale koho to nebaví, může jet hromadnou.
Ta taky funguje dobře.
V PRÁCI VYMETENO
Letní stěhování do Stockholmu se tedy nakonec i přes
drobnější potíže zdařilo a mohl jsem začít v klidu pracovat. Když říkám v klidu, myslím tím v klidu. Jednak to letní
poloprázdno a druhak tradiční švédský odstup. Nikdo se
tu do vás netankuje, pokud sami nechcete.
Volný čas jsem věnoval objevování Stockholmu a jeho
okolí. Město vlastně leží na spoustě ostrovů, což ho dělá
hezkým i unikátním. Ostrovů a ostrůvků mají ve Stockholmském souostroví dohromady kolem 30 000, což je
slušný prostor pro objevování. Ostrůvky jsou propojeny
mosty nebo perfektně fungujícími trajekty (fungují jako
prodloužení silnic) a dále osobními loděmi, jezdícími
skoro jako MHD. Oblíbenou místní kratochvílí je pohybovat se mezi ostrovy na jachtách a motorových člunech,
případně na kajacích. Celé souostroví je do jisté míry
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
dokonalý skandinávský kýč. Sluníčko jede na plné pecky,
čistě modrá voda Baltu je posetá ostrovy, borovými lesy
a skalisky. Mezi tím svítí červené, žluté a bílé chatky, i když
v některých případech se jedná spíš o zámky. Před nimi
se houpou zakotvené lodi všech druhů a velikostí a mezi
tím se hemží smějící se lidi. Zvláště kolem období Midsommaru, kdy slunce téměř nezapadá. V tyhle
dny se ve Švédsku opravdu hodně pije a veselí.
Čech odkojený tábořením ocení švéd- ROZHODNEME MOŽNÁ PŘÍŠTĚ
ský zákon, že tábořit na jednu noc se může Léto bohužel netrvá věčně. V půli srpna začne doprava
v podstatě všude. Dokonce i na soukromém ve Stockholmu houstnout a v kancelářích už je možné
pozemku. V Americe by vás pomalu někdo potkat i nějaké kolegy. Tak do konce srpna je cítit ještě
zastřelil, u nás by přinejmenším poslal poli- jakási letargie, letní mámení, ale člověk cítí, že ozubená
cajty. A má-li člověk rád nějaké to zázemí a spíš kola už se začínají roztáčet. Přicházejí meetingy.
vymetá kempy, i tam je místa
Místní pracovní schůze
dost. A neviděl jsem snad ani
mají takový zvláštní švédský
jeden kemp, který by nebyl
ráz – hrozně moc jich končí
u moře nebo u jezera. A to
zápisem: „Rozhodli jsme, že
zázemí je klasa. Ale jako
rozhodneme později.“ Chvíli
všechno ve Švédsku to není
jsem si na to zvykal. Člověku
zadarmo.
by se občas chtělo i třísknout
Další věcí, co Čecha todo stolu a řvát, že se tady nic
tálně dostane, jsou houby.
neděje. Jenže stačí se podíTo se musí vidět. Mísí se tu
vat kolem sebe a uvědomit
ohromná země, spousta lesů,
si, že spoustu opravdu velčisto, úrodná půda, a hlavně
kých globálních firem vybuŠvédi, kteří v podstatě sbírají
dovali Švédové – namátkou
jen lišky. Z toho plyne, že lesy
Ericsson, IKEA, H & M, Volvo,
se houbami hemží. U nás člověk cítí cestou Skanska, Sandvik atd. Nebudu ani zmiňovat počet mezido lesa takový ten adrenalin, jestli něco vůbec národních patentů a vynálezů. A nebudu říkat, že Švédů
najde. Tady se ale houby nehledají, tady se sbí- je ještě o něco méně než nás.
rají. Pravda je, že když potom všetečný Švéd
Místní systém prostě funguje. A být pomalý není nutně
zírá do českého košíku a vidí tam klouzky, špatně, zvlášť když pomalý znamená precizní. Švédové
modráky, babky a bůh ví co ještě, ťukal by si každou korunu třikrát obrátí v ruce a třikrát situaci analyna čelo, kdyby na to nebyl moc slušný. Tak si zují, přeanalyzují a znovu ještě analyzují. A pak se teprve
aspoň něco v tom smyslu myslí.
rozhodnou. A většinou to stojí za to.
DALŠÍ VæC, CO ÜECHA
TOTÁLNæ DOSTANE,
JSOU HOUBY, TADY
SE TOTIŽ HOUBY
NEHLEDAJÍ. TADY SE
PROSTæ SBÍRAJÍ.
>
CESTOU NECESTOU
SKOGSKYRKOGÅRDEN
Pro milovníky ponuré meditace se na jižním
pĜedmçstí Stockholmu nachází hĜbitov. Je v lese
a stojí za návštçvu, patĜí mezi památky Unesco.
Najdete tam tĜeba Gretu Garbo.
14
PěESNæ TOLIK JE HLAVNÍCH
OSTROVĵ, NA KTERÝCH SE
ROZKLÁDÁ VELKÝ KRÁLOVSKÝ
STOCKHOLM.
85 200ËKÝ
JE V PěEPOÜTU PRĵMæRNÁ
HRUBÁ MZDA VE ŠVÉDSKU.
PRACHY
Ještç pĜed sto lety bylo Švédsko nejchudší zemí
v Evropç. Dnes je jednou z nejbohatších.
ÜEŠI JEDOU
Pokud se chcete cítit hrdç, jeáte do Göteborgu.
Je tam muzeum BedĜicha Smetany.
53
LETEM SVĚTEM
V půlce září už se ve Stockholmu maká naplno.
Čím víc lidí je v práci, tím je to lepší, protože
seznámit se se Švédy jen tak, jinde, není dost
dobře možné. Klišé o jejich studenosti a uzavřenosti tak nějak platí. Dnes už si kolegové
zvykli, že když přijdu do práce, tak zařvu:
„Dobréééé rááááno“. Dřív ale předstírali, že
tam nejsou nebo že mě neslyší. Dneska už
i odpoví. Jsou fakt slušní. A když se napijí, tak
jsou i hrozně přátelští.
PÍT, ČI NEPÍT
VËHOSPODæ JE
ÜASTO AŽ 30
PÍP, NEMLUVæ
OËDALŠÍCH PæTI
STECH DRUZÍCH
LAHVOVÝCH PIV.
ZËCELÉHO SVæTA.
O švédském pití koluje hrozně moc zkazek. Není to ale tak
horké. Švédové pijí úplně normálně a spíš méně než Češi.
Ani s tou prohibicí to není tak vážné. V podstatě jde o to,
že alkohol se prodává jen ve státních obchodech, které
mají od soboty 15.00 do pondělí rána zavřeno. Takže je
jen potřeba trochu plánovat. Ale hospody mají otevřeno
úplně normálně. Snad jen ty ceny jsou prohibitivní.
Obchody s alkoholem se jmenují Systembolaget a mají
svůj půvab. Ten půvab vězí ve výběru, který je opravdu
velký. Člověk tu sežene všechen možný špiritus, národním patokem akvavit počínaje a kvalitní skotskou konče.
Vína několik set druhů, ale co těší mě, je pivo – 50 různých
druhů je minimální standard.
Ještě větší je výběr piva v hospodách. V mých oblíbených mám občas chuť ochutnat vše, ale to prostě nejde.
Často je tam až 30 píp, nemluvě o dalších 500 druzích lahvových. Z celého světa, i z těch nejzapadlejších a nejexkluzivnějších minipivovárků. A české pivo tu mají fakt rádi.
Co potěší, ale i překvapí, je pak kvalita piva švédského.
54
Ledový bar v Kiruně
Pokud se tím člověk trošku
zabývá, nestačí se divit, kolik je
ve Švédsku mini a mikropivovarů,
které vyrábějí dobrý a různorodý
mok. Zdaleka ne jen ležák. To ale
neznamená, že běžné výčepní
pivo je skvělé – je třeba si vybírat.
POZOROVAT ZÁŘI
Ano, v zimě je zima. Ale ve Stockholmu se to dá vydržet.
Dnů, kdy teploty jdou pod –15 ºC, moc není. Spíš je těch
–5 ºC. Na severu mají krásných –30 ºC běžně. Co ale dělá
místní zimu fakt hnusnou, je její délka a temnota. Špatně
se zvyká na to, že v prosinci a lednu je světlo jen od devíti
do tří. Lidé jsou obecně ještě uzavřenější než obvykle.
Pokud není zrovna víkend po výplatě.
Když po výplatě je, veselí se Švédové pomocí několika zimních kratochvílí. Bruslí se všude, v každé čtvrti je
kluziště. Cestuje se na sever do Kiruny spát v ledovém
hotelu a pozorovat polární záři. Občas někdo vyjede
i na jezera a rybaří na ledu. Nejlepší ale samozřejmě je
odletět do Thajska.
<
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
do práce
na kole
Náš tým
květen 2013 | Registrace od 1. 4. do 30. 4.
dopracenakole.net
Cykloambassador
Národní partneři
Mediální partneři
Generální partner
Praha | Brno | Ostrava | Plzeň | Olomouc | Liberec | Ústí nad Labem
Pardubice | Jihlava | Jablonec nad Nisou | Uherské Hradiště
Když jehněti
spadne hřebínek
Je tu první letošní grilování. Jestli máte dojem, že je na gril kapík brzo,
tak klid. Jsou Velikonoce, jehňata jsou v kurzu a jsou mladá. Je na čase
naučit se jíst tuhle delikatesu. Jestli ještě teď čtete tyto řádky, je skoro
jisté, že jste jehněčímu zatím moc nedali. Jeho milovníci už jsou dávno
v půlce receptu a mažou grilovat.
Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl
56
SPORÁK
• NAKRÁJET
Jestli nemáte jehnçÝí hĜbet už odËĜezníka nebo
zËkrámu nakrájený naËjednotlivé kotletky, tak
popadnçte ostrou kudlu aËtradá naËto. Mçli
byste mít každou kotletu sËkostí, zaËkterou pak
budete maso moci pçknç držet.
• • NALOŽIT
Kotlety naložte doËrozmarýnu aËÝesneku
(poÝítejte tak 2 stroužky naË4 kotlety).
Navrstvçte to všechno naËsebe doËmísy
aËzalijte olejem. Ideální je nechat kotlety
naložené pĜes noc, ale iËdvç tĜi hodinky
budou staÝit.
PRO ČILICHILI
VAŘÍ
MÁMA IVA
Z PENZIONU
V POLÍCH
*KdeTip
vezmete jehnçÝí
hĜebínek? Ideálnç uËĜezníka.
Jestli máte solidního,
nebude pro nçj problém
vám to zaĜídit. Nebo
zkuste web. TĜeba takové
www.jehnecimaso.cz funguje
bez chyby.
www.penzionvpolich.cz
CO POTěEBUJETE
Kilo jehnçÝího hĜebínku
Rozmarýn
• • • NAŽHAVIT
AËteá už hurá naËgril. PoĜádnç ho nažhavte,
maso musí zasyÝet, když dopadne naËrošt.
MĶžete použít taky steakovou pánev. Ale žhavit,
žhavit se musí. Kotlety peÝte zËkaždé strany tĜi
minuty. Záleží naËvýšce masa aËrozpálenosti
grilu. Pak už jenom osolit, opepĜit aËnechat
maso pár minut poËsundání zËgrilu stát. PĜidejte
klasický listový špenát naËmásle aËopeÝené
brambory. Jaro je tu.
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Üesnek
Olivový olej
SĶl
PepĜ
Gril
57
o nás
ostal ostane
d
a
i
l
b
d
i pru
e,
ede a
e sam že se pov ního týdn
m
s
j
,
o
d
e
c
e
,
l
jeme emu věřím nky z pos
ruču
o
oč
p
ovi
o
D
Aneb leme na n
.
n
ád.
e
l
aš
o poř
K
t
.
do ko
s
a
á
z
stát
len v
do ko ostě bude
Archiv
r
p
Foto:
ařízek
P
l
a
tohle
h
, Mic
vá
dziako
áša Du
Text: M
58
REMIX
ZAHRAJ MI NA BANÁNA
MAJÍ TO NA HÁKU
V Roxy v Praze to bude 13. dubna vostrý! Bude se
tady totiž věšet na háky. Sice to zní trochu jako z černé
magie, vězte ale, že suspension, tedy zavěšování se
za kůži na háky, není žádná úchylná praktika. Naopak
jde o prastarý rituál indiánských kmenů. Deset představení, které se za večer odehrají v experimentálním
prostoru Roxy a vedlejším NoDu, spadá do uměleckého směru body art, kdy je hlavním nástrojem tělo.
HELL Party, jak se celá akce jmenuje, kombinuje artistické prvky nového cirkusu, divadla, burlesky, freak
show a tělesných modifikací. Výsledkem jsou tajuplné a dekadentní show, na které zůstanete koukat
oukat
s otevřenou pusou a zatajeným dechem.
A občas sebou prý i někdo v publiku sekne.
kne.
Party se koná už posedmé a jako téma
letos zvolila strach v nejrůznějších podobách. Kabaret studia HELL.cz, který večírek pořádá, se proto nechal inspirovat
horory i pohádkami a strach se pokusí
vizualizovat v závěrečné show večera
pomocí technologických vychytávek.
A nebojte se, že se vás tu bude někdo
pokoušet na něco nabodnout a pověsit,
to se děje jen na pódiu. Vy si to všechno
užijete z bezpečné vzdálenosti.
www.hellparty.cz
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Skleněná budova Národní technické knihovny v Dejvicích si zase užije trochu internacionálního glancu.
Hostí totiž šestý ročník mezinárodního bienále Enter.
Přehlídka kombinuje umění, vědu a technologie a tentokrát nese podtitul Biopolis, což trochu zavání kyberpunkem. A taky že jo. Festival Enter předhazuje možné
scénáře jako z blízké budoucnosti, kde se propojuje přírodní a umělé, tělo a technologie prorůstají
do hybridních celků. A věřte nám, celé je to tak příjemně znepokojivé. Na výstavě můžete obdivovat
třeba Decelerator Helmet, helmu zpomalující čas,
německého umělce Potthasta, interaktivní instalaci
Plíce autorského kolektivu Vavříček, Karafiát, Suchan
a Černý, která reaguje na dech, nebo si zahrát na elektronický hudební nástroj vyrobený z nejrůznějšího
ovoce. Na workshopu QRbodies si zkusíte, zda byste
dovedli vytetovat QR kód, který funguje podobně
jako kód čárový. Protože věřte nebo ne, i takové věci
si dneska lidi doopravdy nechávají tetovat na tělo.
Však to tady sami uvidíte. Kromě výstavy nabídne
bienále Enter performance, workshopy, umělecké
a odborné symposium. Na všechny události festivalu je vstup bezplatný. Biopolis vám otevře dveře
4.–7. dubna 2013.
http://festival-enter.cz/2013/
59
REMIX
HLEDÁME CUKROUŠE
DÍVČÍ VÁLKA V JEDEN DEN
MDŽ je sice už pár týdnů za námi, ale v sobotu
13. dubna ho můžete slavit znovu. V Praze si totiž
daly dostaveníčko dámské hvězdy. Lana del Rey už
je v první lize a v Divadle Archa jí to bude slušet.
Děvčata z kapely TEEN sice stoupají strmě vzhůru,
ale zatím se dostala jen na strahovskou Sedmičku.
Podle kritiků ale právě jim bude patřit budoucnost.
Jejich pop řízlý post punkem na albu In Limbo produkoval psychedelický génius Sonic Boom a kolekce
je to zdravě vzrušující a poutavá. Dívčímu gangu to
ohromně šlape, v Praze bude skupina končit evropské turné. Parádní pop, razantní klávesové plochy,
občas pořádně přiostřené kytary a hlavně kouzelné
dívčí sbory, to jsou TEEN. A zpátky k Laně del Rey.
Stylizace do pin-up modelu připomíná starou americkou klasiku, náladu padesátých let má evokovat
i její hudba. Stihnout se dá ten večer obojí. Na Sedmičce se končí v deset a Lana prý přijde na řadu až
před půlnocí.
www.scrapesound.org
60
Snímek Searching For Sugar Man režiséra Malika
Bendjelloula před pár týdny zaslouženě získal Oscara
za dokumentární film. Bizarní pohádka o zapomenutém hudebníkovi je více méně skutečná a možná
právě proto ještě neuvěřitelnější. Sixto Rodríguez byl
objeven kdesi v detroitském baru, začátkem sedmdesátých let vydal dvě alba, ale neměl štěstí. Podle písní
ve filmu je to opravdu škoda, výrazné a chytlavé hity
nijak nezaostávají za jinými písničkáři té doby, naopak
mají zvláštní atmosféru. Nicméně třetí album nevyšlo a Rodríguez se vrátil k manuální práci, na stavbu
a k demolicím. Jenže jedno jeho album se zatoulalo
do Jižní Afriky, která byla v té době kvůli apartheidu
odříznuta od světového dění. Tam sklízela jeho hudba
neuvěřitelný úspěch, srovnatelný s hvězdami jako
The Rolling Stones nebo Bob Dylan. Některé Rodríguezovy písně se staly symbolem boje proti apartheidu. K hudebníkovi samotnému se tato informace dostala až koncem devadesátých let, objevila
to na internetu jeho dcera. Když snímek Searching
For Sugar Man vyhrál na festivalu v Sundance, tak
se najednou o Rodriguézovi začalo ve Státech mluvit, nyní po Oscarech má další kariéru zaručenou.
www.sonyclassics.com/searchingforsugarman/
BUDE TO POSLEDNÍ KONCERT?
PALMY NA VLTAVĚ
Výstava Palmy na Vltavě v plzeňských Masných krámech je o tom, jak vůni dálek vnímala česká společnost v letech 1850–1950. Zabývá se vlivy původních
kultur Ameriky, Afriky a Oceánie na naše výtvarné
umění. Na málo známém materiálu ukazuje zájem
o „primitivní“ umění u českých umělců, teoretiků
i cestovatelů (Vojtěch Náprstek, Emil Holub, Alberto
Vojtěch Frič) a přibližuje nejvýznamnější sbírky
mimoevropských etnických objektů, které měli
čeští umělci (Adolf Hoffmeister, Emil Filla). Svými
díly jsou zastoupeni mj. Mikoláš Aleš, Jan Preisler,
Otakar Kubín, František Kupka, Otakar Nejedlý, Jan
Zrzavý, Josef Čapek, František
Hudeček, Josef Sudek, František Tichý a další. Někteří
z nich, třeba Josef Čapek, se
dílu přírodních národů věnovali hluboce nejen ve vlastní
tvorbě, ale často ze studijních
a antropologických důvodů.
Adolf Hoffmeister nebo Emil
Filla zase patřili k největším evropským sběratelům
„primitivního“ umění, jejich
sbírky byly proslulé. Palmy
na Vltavě jsou na jedné straně
opravdu seriózní, ale na druhou stranu hlavně zábavná
výstava. V Plzni bude otevřena
do konce dubna.
www.zpc-galerie.cz
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilic
facebook.com/cilichili
Maserati jsou duší pankáči, kteří milují
psychedelii a sci-fi filmy a jejich hudba
podle toho vypadá. Instrumentální skladby
zahrané ve vysokém tempu a s atmosférou,
jakoby vznikly někde na Marsu. Novinka
jednoduše nazvaná Maserati VII je sice
teprve jejich pátým albem, ale právě na něm
vrcholí snahy kapely o dosažení hranic
obvyklé reality a svého intenzivního stylu.
Maserati VII je soundtrackem k vesmírné
cestě, razantní až hraniční jízda měsíční
krajinou. Každý koncert pak vypadá, jako
by byl poslední, ať před nimi stojí desítky,
nebo tisíce fanoušků. Maserati vezmou útokem Divadlo Dobeška v neděli 14. dubna
www.silver-rocket.org
ČERNÁ KOČKA ZASAHUJE
Hrdinové typu Phila Marlowa nebo
Sama Spadea kouzlo neztrácejí. Právě
k nim můžeme zařadit černého pantera
jménem Blacksad, hlavní postavu stejnojmenného komiksu španělského autora
Juana Díaze Canalese. Přeměna lidských
postav na zvířata sice není v komiksu nic
výjimečného, ale vzhledem k tomu, že se
ve čtyřech příbězích o Blacksadovi setkáváme hlavně s galerkou a spodinou, tak
občas ty zvířecí druhy vážně stojí za to.
Problémy otřískaný soukromý detektiv
v podání sošného černého pantera je
deptán zmarem a deziluzí z lůzy okolo
sebe. Je tu samozřejmě i dáma v nesnázích a padouši z vysoké politiky. Blacksadovy příběhy vycházely začátkem třetího
tisíciletí, současné vydání u nakladatelství
Crew je v češtině první společné a třeba
čtvrtý příběh Peklo a mlčení vychází u nás
vůbec poprvé.
www.crew.cz
61
OSOBNOST
Šaty z Hrobu
a Tlustý brýle
následníka
Dvorní fotograf Čilichili Michael Kratochvíl bude
mít od 26. dubna v pražském Českém centru výstavu.
Ve velkém formátu ukáže 16 portrétních fotografií.
To už je důvod pořádně se s ním pochlubit.
Text: redakce Foto: Michael Kratochvíl
62
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
63
OSOBNOST
Čím víc nutíš
portrétovaného
přehrávat
scénky, tím je
pravděpodobnější,
že to skončí blbě
dělej nám rychlokurz.
Jak nafotit dobrý
portrét?
Dobrý nevím, radši řeknu,
jak to dělám já. Když fotím
pro Čili, zjistím si co nejvíc
o tom, koho portrétuju,
a taky o místě, kde se bude fotit. Pokud si to
místo můžu vybrat, je to super, protože se
líp připravím. Pak se rozhodnu, jestli použiju blesk
nebo odrazku, a hlavně si v hlavě přehraju, jak by
mohly fotky vypadat. Mám je v hlavě vlastně dřív, než
vzniknou. Na místě už pracuju rychle. Nechci, aby mi
něco uteklo. Důležitý je výraz, nějak
nějaká emoce v tváři,
ale přirozená. Čím víc nutíš portrét
portrétovaného přehrávat
scénky, tím je pravděpodobně
pravděpodobnější, že to skončí blbě.
Funguje, když to jde rychle a focení se nechá volný
průběh. Vždycky je dobré mít s sebou asistenta (sestru, bratra, novináře, kámoše,
k
kámošku, babičku,
U
64
dědečka...), prostě někoho,
kdo tě nekriticky obdivuje, z asistenta vysát energii, vrazit ji do fotky a vysátého asistenta oživit v nejbližší kavárně. Důležité je pro focení taky po skončení správně vyplnit fakturu.
Kdo z focených byl nejlepší a nejhorší modelka?
Nejlepší byl hrobník David Stejskal. Portrétoval jsem
ho při otevírání starého hrobu a měl jsem to i s výkladem. A taky jsem pak moc pěkně voněl. Ještě si vzpomínám, že tam přede mnou byli filmaři. Hrobník
se jich chtěl očividně zbavit, tak kopal, kopal a pak
najednou zařval „No podívejte, jak jsou ty pohřební
šaty zachovalý“. Filmaři zbledli a svižně to zabalili.
Mimochodem, ty pohřební šaty byly jak nový. A nejhorší modelka byl poslední Habsburk Georg. Ten
měl tak silné dioptrické brýle, že to pak na fotkách
vypadalo, jako že si z něj děláme legraci a dali jsme
mu žertovný předmět jako rekvizitu.
Tvůj táta je fotograf Antonín Kratochvíl, který hrál
ve filmu a už s ním měl rozhovor snad každý časák.
Jaké to je být synem slavného otce?
Jau, to je podpásovka. Rozdíl je v tom, jestli je to tady,
nebo ve Státech, kde Toník žije. Tam nás nikdo nesrovnává, buďto se jim fotky líbí, nebo ne. Z Prahy mám takovou ukázkovou historku. Na nějaké akci se mě mírně ovíněná manželka jednoho herce ptala, proč tak strašně
napodobuji tátovo chování. Nemělo cenu vysvětlovat,
že jsem tátu poprvé viděl, když mi bylo osmnáct, a že
s tím třeba mohou mít hodně společného geny. Táta
taky třeba vůbec nezná moji práci, protože mi do toho
nechce kecat a já jsem mu za to vděčný. Naučil mě řemeslo
a chovat se profesionálně a to stačí. Občas jsme spolu
pracovali a v tom případě mít slavného otce znamená,
že po tobě často někdo střílí, často málem umřeš, o něco
méně často onemocníš podivnejma chorobama, často
někam utíkáš, často seš podělanej strachy, někdy taky
radioaktivně záříš, často jíš divný jídla, často nic nechápeš a někdo na tebe řve. A to nemluvím o chrápání.
<
PORTRÉTY – MICHAEL KRATOCHVÍL
Kdy: od 26. dubna do 24. května 2013
Kde: v Českém centrum, Rytířská 31, Praha 1
ČiliChili | 4 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
MICHAEL
KRATOCHVÍL
Narodil se vËroce 1967. Nçkolik
let pracoval vËzahraniÝí jako
asistent veËfotoateliéru Ivana
Nçmce nebo naËcestách se
svým otcem. PoËnávratu
doËÜeska se zabývá zejména
reklamní, portrétní aËreportážní
fotograŏí. Už nçkolik let fotí pro
Ýasopisy ÜILICHILI aËBizzone.
65
66
Zadáno pro Vodafone
Tady je Vodafonovo
Zprávy z Vodafonu
67
68
Vodafone experti
Férové tarify
70
Studentská nabídka
Tarify na míru
72
73
Mobilní web, aplikace
74
Pęipojení s Vodafonem
76
Pęedplacené karty
80
Všechno o telefonech
Pęíslušenství
Volací jistina
92
93
Vymyšleno pro ūrmy
Nabídky mÛsíce
82
96
94
Zadáno pro Vodafone
67
Více informací najdete na www.vodafone.cz/discover
Manažery si
trénujeme od školy
Vodafone má také v Ìesku svįj globální talentový
program pro absolventy vysokých škol. Jmenuje se
Discover. Hledáme skrze nÛj šikovné mladé lidi, kteęí mají
pęedpoklady pro práci na vedoucích pozicích.
Nejde jenom o líheĈ nebo farmu. Jdeme na to spíš
klasickou metodou „hodíme tÛ do vody a plav“.
SamozęejmÛ nikoho nenecháme plácat se na
mÛlÍinÛ, pomáháme našim nadÛjím, jak jen to jde.
Poskytneme jim inspirativní zázemí, ve kterém si
rozšíęí odborné znalosti a které jim umožní rychlý
rįst. Díky školení a každodenní praxi se nauÍí, jak
obstát v konkurenÍním prostęedí. Zkrátka program
Discover je a v budoucnu i bude odrazový mįstek
pro budoucí kariéru mnoha nadÛjných vysokoškolákį na pozici vrcholového manažera.
V programu Discover už máme první partu absolventį, kteęí vesele fungují u nás ve Vodafonu. Naši
lidé je potkávají v kuchyĈce, na poradách, pęi práci.
Pracují tu na svých vÛcech, rotují mezi oddÛleními
a zamÛęují se na projekty s pęímým dopadem
na zákazníky. Vnášejí nám sem prima Íerstvý vítr.
Získáváme tak nejen talentované lidi se spoustou
nápadį, ale taky lepší pęedstavu o tom, jak naše
služby vnímají zákazníci. My se jim zase postaráme
o to, aby rychle nabrali zkušenosti z byznysu a byli
dobęe pęipravení na práci v naší firmÛ. Navíc díky
odbornému vedení se stážistįm rychleji dostanou
do krve zásady Vodafone Way, takže je u nás už nic
nezaskoÍí.
Daniel Hrdina, Jan Běezík, Mariana Hájková, Martina Koláěová, Michal Holík, Monika Redlichová, Munír Hassairi,
Tomáš Kubík, Vendula Naglová, Veronika ŽigoviÏová
68
Vodafone experti
Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti
Jsme experti
na to,
co vás pálí
Naši borci ze super obchodu
v Uherském Hradišti vám pęedstaví
to nejlepší z nabídky Vodafonu.
dafonu.
Íerpání minut
z tarifu i pro volání
do zahraniÎí.
ÚÎtování
po vteĚinách.
Za volání do ciziny
vám nepĚidáváme
další minuty. ProstÜ
Îerpáte ty své z tarifu.
S námi už
nemusíte platit
za Îas, který
doopravdy
neprovoláte.
Neomezené SMS.
Neome
Není super
Nen
SMSko
SMSkovat
úplnÜ
bez hranic?
Vodafone experti
69
PĚenos kontaktİ
do nového telefonu.
Super zvýhodnÜné
telefony k Férovým
tarifİm.
Vodafone Smart II
Samsung
GALAXY Ace
Huawei Ascend
G300
Pomİžeme vám
spolehlivÜ pĚevést
kontakty, fotky nebo
SMSky ze starého
telefonu do nového.
Online rezervace
Vodafone experta.
Pokud nenaleznete odpovÜÐ
v Centru péÎe nebo potĚebujete
pomoci s nastavením svého
zaĚízení, zarezervujte si
na www.vodafone.cz/experti
Vodafone experta v nejbližší
prodejnÜ.
Nastavení
nového zaĚízení.
Telefon, tablet
nebo notebook pĚipravíme tak,
abyste s nimi mohli ihned pracovat.
VytvoĚíme vám úÎet pro Android
nebo Apple, nastavíme e-mail
a pomİžeme s aplikacemi.
70
Férové tarify
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777
ÚÍtování po vteęinách
Víte, že 97 % hovorı v Îeské republice se úÏtuje dráž,
protože se jejich Ïas poÏítá na minuty, a ne na vteěiny?
S Vodafonem to neplatí. NepoÏítáme po minutách, ale
po vteěinách. A to od zaÏátku. Takže když váš hovor trvá
45 vteěin, odeÏteme vám 45 vteěin, a ne celou minutu.
Férové tarify
Máme pro vás nejférovÛjší tarify na trhu.
Chcete vÛdÛt, jak to mįžeme tvrdit?
MrknÛte na hlavní výhody.
Ìerpání minut
z tarifu i pro volání
do zahraniÍí
ÚÍtování
po vteęinách
Fér tarif 399
50
Fér tarif 599
100
Fér tarif 799
200
Neomezené
SMS do mobilních
sítí
Fér tarif 999
300
Fér tarif 1499
600
Sleva 25 % pro
studenty
Neomezený
tarif 3299
další 5,03 KÎ/min.
další 5,03 KÎ/min.
další 5,03 KÎ/min.
další 5,03 KÎ/min.
další 5,03 KÎ/min.
neomezené
volání
neomezené SMS
neomezené SMS
neomezené SMS
neomezené SMS
neomezené SMS
neomezené SMS
do mobilních sítí
do mobilních sítí
do mobilních sítí
do mobilních sítí
do mobilních sítí
150 MB
300 MB
300 MB
PĚipojení pro
mobil super
600 MB
PĚipojení pro
mobil premium
PĚipojení pro
mobil premium+
PĚipojení pro
mobil premium+
683 KÏ
1260 KÏ
1512 KÏ
1730 KÏ
2369 KÏ
4184 KÏ
399 KÏ
599 KÏ
799 KÏ
999 KÏ
1499 KÏ
3299 KÏ
minut volání
v síti Vodafone
ostatní 1,51 KÎ/SMS
PĚipojení pro
mobil standard
minut volání
PĚipojení pro
mobil super
minut volání
Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
minut volání
minut volání
1,2 GB
1,2 GB
Férové tarify
Neomezené SMS
Íerpání minut
z tarifu i pro volání
do zahraniÎí
Za volání do ciziny vám nepęiÍítáme žádné další minuty. ProstÛ
používáte ty, které máte v paušálu.
SMSky do všech sítí mįžete
s Férovými tarify (kromÛ toho
nejnižšího) posílat bez omezení.
ProstÛ kolik chcete. Tęeba tisíc
dennÛ. Nebo víc.
Sleva 25 % pro
studenty
Studenti od nás dostanou Férové
tarify ještÛ o Ítvrtinu výhodnÛjší.
Mládí se musí podporovat.
Máte IÍO?
Tak od nás
dostanete VPN
zdarma a ještÜ
lepší podmínky
pro volání.
MrknÜte na
Business Férové tarify
na strany 94, 96–97.
PoěiÑte si jeden ze 7 telefonı za férových 7 KÏ.
Více informací najdete na str. 98–99.
71
72
Studentská nabídka
Více informací najdete na www.vodafone.cz/student
Férové tarify
pro studenty
Studenti u nás
mají pré. ProÎ?
Sleva platí pro
všechny Férové
tarify.
Pro studenty jsou Férové tarify ještÛ výhodnÛjší. Na
všechny varianty jsme pęipravili slevu 25 %. StaÍí být
student ve vÛku 15–26 let a mít potvrzení o studiu.
Ìerpání minut
z tarifu i pro volání
do zahraniÍí
ÚÍtování
po vteęinách
Fér tarif 399
50
minut volání
další 5,03 KÎ/min.
neomezené SMS
v síti Vodafone
ostatní 1,51 KÎ/SMS
MrknÜte na strany
70–71.
Volání i SMSky do
všech sítí za stejnou
skvÜlou cenu.
Neomezené
SMS do
mobilních sítí
Fér tarif 599
Po slevÝ
299 KÏ
100
minut volání
další 5,03 KÎ/min.
neomezené SMS
do mobilních sítí
150 MB
300 MB
683 KÏ
1260 KÏ
399 KÏ
599 KÏ
PĚipojení pro
mobil standard
Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
PĚipojení pro
mobil super
Po slevÝ
449 KÏ
Tarify na míru
73
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777
Tarify na míru
Pokud se vám nehodí žádný Férový
tarif, sestavte si prostÛ svįj podle
vlastních pęedstav.
Kamarádi
Neomezené volání
a SMS na vybraná
Îísla v síti Vodafone
Volání
1 Ïíslo
Internet
v mobilu
Internet
v tabletu
Internet
v notebooku
2 Ïísla
176,46 KÎ
3 Ïísla
226,88 KÎ
4 Ïísla
262,17 KÎ
287,38 KÎ
50 minut 100 minut 200 minut 300 minut 600 minut
302,50 KÎ
504,17 KÎ
další 5,03 KÎ/min.
SMS
Tarify na míru
úÍtujeme také
po vteęinách.
další 5,03 KÎ/min.
726,25 KÎ
další 5,03 KÎ/min.
907,50 KÎ
další 5,03 KÎ/min.
1411,67 KÎ
další 5,03 KÎ/min.
50 SMS
100 SMS
200 SMS
300 SMS
další 1,51 KÎ/SMS
další 1,51 KÎ/SMS
další 1,51 KÎ/SMS
další 1,51 KÎ/SMS
25 MB
150 MB
300 MB
600 MB
PĚipojení pro
mobil na den
PĚipojení pro
mobil standard
PĚipojení pro
mobil super
PĚipojení pro
mobil premium
100,83 KÎ
60,50 KÎ
25,21 KÎ
178,48 KÎ
176,46 KÎ
251,08 KÎ
500 MB
neomezené
volání
3226,67 KÎ
neomezené SMS
252,08 KÎ
do mobilních sítí
504,17 KÎ
1,2 GB
317,63 KÎ
452,74 KÎ
PĚipojení pro
mobil premium+
1 GB
267,21 KÎ
401,32 KÎ
PĚipojení pro tablet super
PĚipojení pro tablet premium
500 MB
75,63 KÎ
PĚipojení na dva dny
Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
4 GB
536,43 KÎ
PĚipojení pro notebook super
10 GB
1008,33 KÎ
PĚipojení pro notebook premium
74
Mobilní web, aplikace
Hromadu dalších skvÝlých aplikací do svého chytrého telefonu najdete ve Vodafone galerii. StáhnÝte si ji na tam.je/glr
Aplikace poslední záchrany
Pęedstavte si. Probudíte se v cizím bytÛ vedle neznámé
dívky. Nevíte kde jste, nemáte penÛženku, v kapse najdete
jen svįj chytrý telefon. Což je štígro. Protože s touhle
krabiÍkou dokážete pęežít. Tak schválnÛ.
Zjisti, kdo je ta holka
Potichu vyfoħ obliÏej a pěidej
na Facebook. Pěi troše štÝstí ti funkce
automatického rozpoznávání napoví.
A nebo se těeba ozve nÝjaký svÝdÝk
pěedchozí noci. KaždopádnÝ to prožeĊ
nÝjakým cool Ůltrem, aħ si na Instagramu
neuěízneš ostudu.
Lokalizuj se
Googlemaps. StaÏí zmáÏknout tlaÏítko a šipka
vám ukáže že jste... v Plzni. Jak jste se sakra
dostali do PlznÝ? Pokud v telefonu nenajdete
žádné vysvÝtlující fotky nebo videa, máte smılu.
Je naÏase opustit lokaci a pohnout se smÝrem
domı. Dejme tomu do Brna.
Jako pán
EXPRESNÍ ZPįSOB
Pěes internet v mobilu si najdÝte
nejbližší zastavárnu.
Zavolejte si taxi.
Prodejte svıj chytrý telefon.
JeÑte domı jako pán.
Mobilní web, aplikace
Vodafone
na duben
doporuÏuje
Hurá domį
Tady pěichází nejtÝžší Ïást. Jak se teÑ bez
penÝz dostanete z cizího bytu, z cizího mÝsta?
PěekvapivÝ snadno. S nejbližší zastávkou MHD vám
zase pomohou Mapy.
75
iOS
PRAŽSKÁ MAPA
Co se kde v Praze zrovna dÝje, kde se pivo vaěí, kde se
doběe daěí i co dávají v kterém bijáku. ProstÝ aplikace,
kterou oceníte, když vyrazíte do mÝsta.
Zrovna v Plzni si cestu na nádro snadno zaplatíte
SMS jízdenkou.
Aplikace Jízdní ěády vám najde spojení.
ÍSFD
Milovníci Ůlmu jistÝ znají. Filmy tu mıžete hodnotit,
hledat a komentovat. Filmová encyklopedie v kapse.
Pak si pěes internet v mobilu koupíte jízdenku
a hurá domı.
PAMÛĥ NÁRODA
PěíbÝhy 20. století jsou všude kolem nás. StaÏí se zastavit
a poslouchat. Jestli teda máte tuhle aplikaci od Post
Bellum. Najde vám nejbližší pěíbÝh a už posloucháte.
Android
KDE SE (NE)KOUęÍ
Dáte si rádi ÏvaĊháka nebo vyžadujete vzduch bez emisí?
MrknÝte do mobilu a hned víte, kde se Ïudí a kde ne.
FAREBANDIT
Praha, Bratislava, Berlín, Brno, PlzeĊ, Olomouc, Liberec,
Hradec Králové, Zlín nebo Ostrava. Tam všude víme, jestli
je na blízku revizor nebo mıžete svištÝt naÏerno.
VOZEJK MAP
S pomocí Nadace Vodafone vznikla aplikace, díky které
každý vozíÏkáě hned ví, kde na nÝj Ïíhají schody a kde ne.
Windows Phone
K Îemu je
Vodafone galerie? MrknÜte
na tam.je/glr a dozvíte se víc.
S Vodafone galerií nemusíte
hledat mezi záplavou aplikací
pro chytrý telefon. Ty „nej“
jsme vyzobali za vás.
DoporuÎíme vám
ty nejlepší aplikace
a hry pro iPhone,
telefon s Androidem
nebo Windows
telefon.
PICTURE PERFECT
„Ty máš teda fakt perfektní fotky.“ Jestli tuhle vÝtu chcete
slýchat Ïasto, upravujte, dolaÑujte, ostěete a vychytávejte
své snímky v téhle fakt dokonalé fotoaplikaci.
AE ZOMBIE DEFENDER
Nuda pěi Ïekání na tramvaj? Ve vlaku? Nebo pod lavicí
ve škole? My vás niÏím dÝsit nebudeme. Od toho jsou
prima zombíci. Klasika, ale hodnÝ doběe udÝlaná.
HLÍDAÍ KOULÍ
Život musí mít koule. Tak si, pánové, hlídejte, aby vám
obojí neodešlo do kytek. Život i ty koule. Aplikace pohlídá,
kdy se máte vyšetěit, a ěekne vám, jak poznáte, jestli je
všechno v cajku!
76
Pęipojení s Vodafonem
Internet v mobilu
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet
Internet v mobilu
Je jedno, jestli surfujete Ïasto, nebo chcete platit jen za dny, kdy se
pěipojíte. Máme datové tarify, ze kterých si vybere každý.
Už nemusíte ěešit, kde je nejbližší Wi-Fi. E-maily, sociální sítÝ, chat
i oblíbené weby budete mít poěád u sebe.
S aplikací Mıj Vodafone máte poěád pěehled, kolik jste prosurfovali.
Ceník
Služba
Objem dat (FUP)
Cena
DodateÍný objem dat
Cena
25 MB/24 hodin
25,21 KÍ
–
–
60 MB/7 dní
49,41 KÍ
60 MB
39,33 KÍ
Tarify pro pęíležitostné a týdenní užívání
Pęipojení na den
Pęipojení na týden
MÛsíÍní datové tarify
Pęipojení pro mobil standard
150 MB
178,48 KÍ
150 MB
100,83 KÍ
Pęipojení pro mobil super
300 MB
251,08 KÍ
300 MB
100,83 KÍ
Pęipojení pro mobil premium
600 MB
317,63 KÍ
600 MB
201,67 KÍ
Pęipojení pro mobil premium+
1,2 GB
452,74 KÍ
1,2 GB
201,67 KÍ
Jak získat
nejvýhodnÜjší cenu
za Internet v mobilu?
PoĚiÐte si
Férový tarif.
MrknÜte
na strany 70–71.
Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP?
Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat, než je FUP vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou.
Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
Pęipojení s Vodafonem
Internet v tabletu
77
Internet v tabletu
Aħ chcete surfovat na iPadu, Samsung GALAXY Tab nebo jiném tabletu,
s naším pěipojením ho využijete na plné pecky.
Díky nové technologii mıžete surfovat rychlostí až 43,2 Mbps.
Pro každého, kdo se s tabletem potěebuje pěipojit i mimo domov, aħ už
v kavárnÝ, nebo těeba na nádraží.
Snadno si dokoupíte objem dat podle toho, jak zrovna surfujete.
Ceník
Služba
Objem dat (FUP)
Cena
ZvýhodnÛná cena
DodateÍný objem dat
Cena
500 MB
267,21 KÍ
200,41 KÍ
500 MB
201,67 KÍ
1 GB
401,32 KÍ
300,99 KÍ
1 GB
201,67 KÍ
MÛsíÍní datové tarify
Pęipojení pro tablet super
Pęipojení pro tablet premium
PĚipojení pro tablet
mİžete mít
Pokud si ho poĚídíte
za lepší cenu.
s jakýmkoliv balíÎkem
Férových tarifİ.
MrknÜte
na strany 70–71.
Tip
Vodafone
Smart Tab II 10
OperaÏní systém
Android 4.0
Displej v cm/"
25,65 cm/10,1"
Uživatelská pamÝħ
až 16 GB
Fotoaparát
5Mpix
Pohotovostní
doba (hodiny)
až 600
Už od
6077 KÏ
Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP?
Budete-li nÝkdy potěebovat více dat, než je objem vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové
samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou.
Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
78
Pęipojení s Vodafonem
Internet v notebooku
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet
Internet v notebooku
Chcete ještÜ
lepší cenu?
Surfujte bez starostí ve vlaku, autÝ i jen tak na Ïerstvém vzduchu.
StaÏí vám jen notebook a USB modem.
Užijte si rychlé pěipojení až 43,2 Mbps a 73 % pokrytí populace sítí 3G.
Aħ už potěebujete být online každý den, nebo jen obÏas, pěipojení
máme pro každého. S tarifem i pěedplacenou kartou.
Snadno si dokoupíte objem dat podle toho, jak zrovna surfujete.
PoĚiÐte si Internet
v notebooku
s jakýmkoliv Férovým
tarifem!
Víc najdete
na stranách
70–71.
Ceník
Služba
Objem dat (FUP)
Cena
ZvýhodnÛná cena
DodateÍný objem dat
Cena
500 MB
75,63 KÍ/48 hodin
–
–
–
Datové tarify
Pęipojení na 2 dny
Pęipojení pro notebook super
4 GB
536,43 KÍ/mÛsíc
402,32 KÍ/mÛsíc
1 GB
201,67 KÍ
Pęipojení pro notebook premium
10 GB
1008,33 KÍ/mÛsíc
756,25 KÍ/mÛsíc
1 GB
201,67 KÍ
Internet pro pĚedplacenou kartu
Potęebujete-li mobilní pęipojení jenom na Ías (tęeba na dovolené nebo v nemocnici), máme pro vás pęedplacené sady
mobilního internetu a USB modemu. A až využijete všechna
data v sadÛ, mįžete se tęeba rozhodnout pro datový tarif.
Sada s datovým
objemem 1GB
699 KÏ
Vodafone Mobile
Connect K4605
Už od
Podporuje pęipojení
až 43,2 Mbps
Už od
NEBO
Sada se 3 mÝsíci
internetu
997 KÏ
Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
977 KÏ
Vodafone
Mobile
Connect
K4305
Podporuje pęipojení
p j
až 21,6 Mbpss
77 KÏ
Pęipojení s Vodafonem
Internet na doma
79
Internet na doma
Kvalitní a rychlé pěipojení na doma až 40 Mbps dostupné pro vÝtšinu
domácností v Îeské republice.
Surfovat mıžete zcela bez omezení.
VýjimeÏnÝ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími
službami.
Ceník
ADSL 8 Mbps
ADSL
VDSL 20 Mbps
VDSL 40 Mbps
Plná cena
ZvýhodnÛná cena
Plná cena
ZvýhodnÛná cena
Plná cena
ZvýhodnÛná cena
ADSL bez pevné linky
665,50 KÍ/mÛsíc
399,30 KÍ/mÛsíc
665,50 KÍ/mÛsíc
399,30 KÍ/mÛsíc
887,33 KÍ/mÛsíc
532,40 KÍ/mÛsíc
ADSL s pevnou linkou
504,17 KÍ/mÛsíc
–
756,25 KÍ/mÛsíc
–
756,25 KÍ/mÛsíc
–
Chcete zvýhodnÜnou
cenu za Internet na doma?
Spojte Internet na doma
s kterýmkoliv Férovým
tarifem.
MrknÜte
na strany 70–71.
Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
ADSL/VDSL
modem
Podpora
ADSL/VDSL
Pěipojení
LAN, Wi-Fi
Podporované standardy
802.11 b/g/n
ZabezpeÏení
WPA2-PSK/WPS
PSK/WPS
Napájení
ení
externí
977 KÏ
80
Vodafone karta
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777
Pęedplacené
karty
Nová,
pěehlednÝjší
jména nÝkterých
karet pro lepší
orientaci.
Výhody našich karet.
Víkendové
volání a SMS v síti
Vodafone
zdarma
Platnost kreditu
10 mÜsícİ.
KARTA NA VÍKEND
Když voláte a SMSkujete o víkendu
Dobití možné
více než
10 zpİsoby.
Když voláte do všech sítí.
Zákaznická linka
zcela zdarma.
Volání na
dvÝ Ïísla za
1,90 KÏ
KARTA DO SÍTÛ
Když voláte nejvíc do Vodafonu
Volání v síti Vodafone už od 1,90 KÏ za minutu. Napoěád!
Karta do sítÛ
StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ
5 minut nebo poslat 5 zpráv.
A pak už mıžete volat nebo
SMSkovat o víkendu do aleluja.
Anebo mıžete využívat obojí.
Zadarmo a napoěád!
Volání v síti Vodafone
3,00 KÍ/min.
Volání do ostatních sítí v ÌR
7,50 KÍ/min.
SMS do všech mobilních sítí v ÌR
Super nabídka
pro víkendové kecky
2,40 KÍ
Karta na víkend
Volání do všech sítí
DoplĈkové balíÍky ke KartÛ do sítÛ
Program dvojka
LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti
Vodafone, první nastavení Íísel zdarma.
Víkendové nonstop volání do Vodafonu
Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na
všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.
Cena volání:
1,90 KÍ/min.
59,50 KÍ
SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm:
Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
6,50 KÍ/min.
SMS do všech mobilních sítí v ÌR
1,50 KÍ
MMS do všech mobilních sítí v ÌR
4,50 KÍ
Vodafone karta
Novinka
KARTA SE VŠÍM VŠUDY
Když si chcete užívat všechny služby naplno
Volání, SMSky a Internet v mobilu zdarma máme pro
všechny jako dárek. Záleží jen na tom, za kolik si jednorázovÝ
dobijete.
Všechny těi dáreÏky získáte najednou a zdarma. Aktivovány
budou do 24 hodin po dobití.
Dobíjená Íástka
Dárek
Doba trvání
300–599 KÍ
Neomezené volání + SMS v síti
Vodafone + Internet v mobilu
Pęipojení na týden zdarma
7 dní
600 KÍ a více
Neomezené volání + SMS v síti
Vodafone + Internet v mobilu
Pęipojení na týden zdarma
14 dní
Karta se vším všudy
Volání do všech sítí
4,90 KÍ/min.
SMS do všech mobilních sítí v ÌR
1,50 KÍ
MMS do všech mobilních sítí v ÌR
4,50 KÍ
81
82
Nejlepší mobily, co známe
Ty nejlepší stroje,
co pro vás máme
CENTRUM
CHYTRÝCH
TELEFONį:
Nejširší nabídka
smartphonİ ze
všech!
Vodafone se stává centrem
chytrých telefonı a pěedstavuje nabídku tÝch nejvzácnÝjších
a nejnadupanÝjších
smartphonı, které jsou u nás
k mání. Koupit se dají v tÝchto
vybraných prodejnách:
• Praha, LetĊany
• Praha, Centrum Îerný Most
• Praha, Jugoslávská
• Praha, Nový Smíchov
• Brno, OC Olympia
• Brno, VaĊkovka
• PlzeĊ, nám. Republiky
• Olomouc, Ostružnická
• Ostrava, Nová Karolina
• Ostrava, Avion
• Ústí nad Labem,
Mírové námÝstí
• Pardubice, nám. Republiky
Užijte si víc než 15 minut slávy
Tenhle chytrý telefon je skoro stejnÛ výkonný jako bÛžný poÍítaÍ. Jen mnohem skladnÛjší, lehÍí a hezÍí.
KromÛ krásného designu, šikovného 5Mpix fotoaparátu, výkonného 1GHz procesoru a baterie s kapacitou
2100 mAh má Samsung GALAXY Fame navíc spoustu vychytávek. Tak tęeba unikátní pohybové uživatelské rozhraní. Díky nÛmu mįžete nÛkolika jednoduchými gesty ovládat Íasto používané funkce. ÚplnÛ
snadno, jako mávnutím kouzelného proutku. Funkce zmÛny displeje vám zas umožní sdílet obrazovku pęes
Wi-Fi, takže mįžete sdílet fotky, hudbu nebo video jedna radost. KrásnÛ Íitelný 3,5palcový displej se vám
navíc díky vychytávce Smart Stay nebude poęád vypínat. Geniální je taky funkce S Beam, která vám díky
technologii NFC umožní snadno pęenášet soubory mezi spęátelenými telefony. Nebo tęeba nasdílet stránku,
kterou si zrovna prohlížíte. Fotografie, dokumenty a nebo kontakty pak jednoduše zazálohujete do svého
soukromého online úložištÛ, na takzvaný cloud. Zkrátka hudba budoucnosti. Akorát už v souÍasnosti. Proto
je kolem toho koneckoncį taková sláva.
Samsung GALAXY Fame
OperaÎní systém: Android
VnitĚní pamÜĦ: až 4 GB
Fotoaparát: 5 Mpix
Máme pro vás 7 chytrých telefonı
za skvÝlých 7 KÏ. Toto je jeden z nich,
další najdete v pěehledu telefonı
na str. 84–91 se stejnou znaÏkou.
Tyhle vlajkové lodÝ mezi vodafonními obchody nabízejí naprostou špiÏku mobilı dneška.
A k ní samozěejmÝ taky pěíslušenství, které jinde nenajdete,
těeba speciální handsfree,
kryty na smartphony, fólie atd.
Všechny tyhle vychytávky a telefony si samozěejmÝ mıžete
objednat i ve zvláštní sekci
na eshop.vodafone.cz.
Nejlepší mobily, co známe
83
Slavný návrat velké ostružiny
S
Nebudete vÛdÛt, co chválit dęív. Efektní a elegantní Íerný kabátek? Dotykový 4,2palcový
N
IPS
IP LCD displej? Nadupanou hardwarovou výbavu? Nebo úplnÛ nový operaÍní systém
BlackBerry
B
10? Novinka BlackBerry Z10 se zkrátka kanadskému výrobci extra povedla.
la O bÛh systému se stará nejmodernÛjší dvoujádrový procesor Qualcomm Snapdragon
s taktem 1,5 GHz na 2 GB RAM. Vnitęní pamÛĥ až 16 GB mįžete díky šikovnému slotu
na
n pamÛĥové karty rozšíęit dokonce až o 32 GB. Což už je hodnÛ fajn. 8Mpix fotoaparát
si
s vás získá nejen automatickým ostęením, ale tęeba i funkcí Time Shift. Díky ní mįžete
vytvoęit
z nasnímané sekvence ten pravý snímek, kde se všichni usmívají a nikdo nemrká.
v
Radost
vám urÍitÛ udÛlá také intuitivní ovládání pohybem – BlackBerry Flow. A v unikátR
ním
n centru BlackBerry Hub mįžete na jednom místÛ zpracovávat SMSky, e-maily nebo
zprávy
z Facebooku a dalších sociálních sítí. Už žádný zmatek ani na Den matek. ProstÛ
z
spousta
elegantnÛ zabalených dįvodį k radosti.
s
Láska na první dotek
BlackBerry Z10
OperaÎní systém: BlackBerry 10
VnitĚní pamÜĦ: až 16 GB
Fotoaparát: 8 Mpix
VÛęíte na lásku na první pohled? Jestli jo, tak pro vás
jednu máme. A jestli ne, tak vás pęesvÛdÍíme. I když
musíme po pravdÛ uznat, že vlastnÛ nejde ani tak
o lásku na první pohled, ale hlavnÛ na první dotek.
Windows Phone 8S by HTC vypadá jako nÛžná
kráska – štíhlá, hladká, zahalená v šik modré. Ale staÍí se správnÛ dotknout a je jasno, že uvnitę je to poęádný divoch. Má nadupaný dvoujádrový procesor
a vnitęní pamÛĥ si hravÛ rozšíęíte pomocí microSD
karty až o 32 GB. A když k tomu pęidáte ještÛ super
pomÛr cena/výkon, baterii s poęádnou výdrží, Ítyępalcový Super LCD displej, zvukový zázrak Beats
Audio™ nebo snímky poęízené 5Mpix fotoaparátem,
je už asi jasné, že tohle bude láska na dlouho.
Windows Phone 8S by HTC
OperaÎní systém: Windows Phone 8
VnitĚní pamÜĦ: až 4 GB
Fotoaparát: 5 Mpix
84
Telefony
Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Vodafone
Smart II
Samsung
GALAXY Y
Samsung
Sony
GALAXY mini 2 Xperia E
Huawei
Ascend G300
Sony
Xperia miro
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
2577 KÍ
2777 KÍ
3177 KÍ
3377 KÍ
3577 KÍ
3977 KÍ
MMP od 250 KÎ
1777 KÍ / 1277 KÍ
2577 KÍ / 2077 KÍ
2777 KÍ / 2277 KÍ
2977 KÍ / 2477 KÍ
2477 KÍ / 1977 KÍ
3577 KÍ / 3077 KÍ
MMP od 490 KÎ
577 KÍ / 77 KÍ
1777 KÍ / 1277 KÍ
507 KÍ / 7 KÍ
1977 KÍ / 1477 KÍ
2277 KÍ / 1777 KÍ
2977 KÍ / 2477 KÍ
MMP od 790 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
777 KÍ / 277 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
507 KÍ / 7 KÍ
1777 KÍ / 1277 KÍ
507 KÍ / 7 KÍ
MMP od 1290 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
777 KÍ / 277 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
MMP od 1990 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
MMP od 2490 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
Poslední šance
Poslední šance
u oranžové varianty
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce
Poznámka
Tęi barevné kryty v balení
77 KÍ / 7 KÍ
Poslední šance
u bílé varianty
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ/
PamÜĦová karta v balení
Procesor
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
Android
Android
Android
Android
Android
Android
8,1 cm/3,2“
7,62 cm/3"
8,31 cm/3,27''
8,89 cm/3,5''
10,2 cm/4"
8,89 cm/3,5"
320x480
240x320
320x480
320x480
480x800
320x480
až 150MB/2GB
až 180MB/2GB
až 4GB/–
až 2,75GB/–
až 2GB/–
až 2,2GB/–
832 MHz
832 MHz
800 MHz
1 GHz
1 GHz
800 MHz
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
3Mpix
2Mpix
3Mpix
3Mpix
5Mpix
5Mpix
•/•
–/–
–/–
–/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1200
1200
1300
1500
1500
1460
Délka hovoru (minut)
až 360
až 360
až 480
až 375
až 400
až 360
Pohotovostní doba (hodiny)
až 400
až 120
až 300
až 530
až 420
až 545
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•
•/3.0
•/3.0
•/2.1
•/2.1
•/2.1
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
•/•
•/•
–/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
109x58x12,35
104x58x11,5
109,4x58,6x11,81
113,5x61,8x11
122,5x63x10,5
113x59,4x9,9
120
99,7
106
115,7
140
110
Íerná + modrá,
rįžová, citrónová
šedá
oranžová, Íerná
Íerná
šedá
Íerná, bílá
Eko-tĚída
www.vodafone.cz/eko-trida
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací
tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
Telefony
85
Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
HTC
Desire C
Samsung
GALAXY Fame
Samsung
GALAXY Ace
Samsung
GALAXY
Ace La Fleur
LG
Optimus L7
BlackBerry
Curve 9320
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
3977 KÍ
4377 KÍ
4577 KÍ
4577 KÍ
4577 KÍ
4577 KÍ
MMP od 250 KÎ
3577 KÍ / 3077 KÍ
3977 KÍ / 3477 KÍ
4177 KÍ / 3677 KÍ
4177 KÍ / 3677 KÍ
4177 KÍ / 3677 KÍ
3977 KÍ / 3477 KÍ
MMP od 490 KÎ
2777 KÍ / 2277 KÍ
2977 KÍ / 2477 KÍ
1477 KÍ / 977 KÍ
1477 KÍ / 977 KÍ
3377 KÍ / 2877 KÍ
3177 KÍ / 2677 KÍ
MMP od 790 KÎ
1777 KÍ / 1277 KÍ
507 KÍ / 7 KÍ
1077 KÍ / 577 KÍ
1077 KÍ / 577 KÍ
2577 KÍ / 2077 KÍ
2377 KÍ / 1877 KÍ
MMP od 1290 KÎ
777 KÍ / 277 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
1577 KÍ / 1077 KÍ
1377 KÍ / 877 KÍ
MMP od 1990 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
577 KÍ / 77 KÍ
377 KÍ / 77 KÍ
MMP od 2490 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
Novinka
Poslední šance
Poslední šance
Poslední šance
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ/
PamÜĦová karta v balení
Procesor
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Android
Android
Android
Android
Android
BlackBerry
8,9 cm/3,5"
8,9 cm/3,5"
8,9 cm/3,5"
8,9 cm/3,5"
10,9 cm/4,3"
6,2 cm/2,44''
320x480
320x480
320x480
320x480
480x800
320x240
až 90MB/4GB
až 4GB/–
až 150MB/2GB
až 150MB/2GB
až 2,7GB/–
až 512MB/2GB
600 MHz
1 GHz
832 MHz
832 MHz
1 GHz
806 MHz
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
5Mpix
5Mpix
5Mpix
5Mpix
5Mpix
3Mpix
Blesk/Autofocus
•/–
•/•
•/•
•/•
•/–
•/–
Kapacita baterie (mAh)
1230
2100
1350
1350
1700
1450
Délka hovoru (minut)
až 430
až 860
až 660
až 660
až 360
až 420
Pohotovostní doba (hodiny)
až 570
až 580
až 640
až 640
až 550
až 432
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/4.0
•/4.0
•/3.0
•/3.0
•/3.0
•/2.1
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
102x56,6x11,95
113,2x61,6x11,5
113,4x60,5x11,5
113,4x60,5x11,5
125,5x67x8,8
109x60x12,7
100
121
112
112
122
103
Íerná
modrá
Íerná, bílá
kvÛtinový vzor
Íerná
Íerná
Eko-tĚída
www.vodafone.cz/eko-trida
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací
tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
86
Telefony
Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Samsung
GALAXY Ace plus
Huawei
Ascend G510
HTC
Desire X
Sony
Xperia J
Windows Phone
8S by HTC
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
4777 KÍ
5777 KÍ
5777 KÍ
5777 KÍ
5777 KÍ
MMP od 250 KÎ
4377 KÍ / 3877 KÍ
4377 KÍ / 3877 KÍ
5177 KÍ / 4677 KÍ
5177 KÍ / 4677 KÍ
5177 KÍ / 4677 KÍ
MMP od 490 KÎ
3377 KÍ / 2877 KÍ
3577 KÍ / 3077 KÍ
4177 KÍ / 3677 KÍ
4177 KÍ / 3677 KÍ
4177 KÍ / 3677 KÍ
MMP od 790 KÎ
2577 KÍ / 2077 KÍ
507 KÍ / 7 KÍ
3377 KÍ / 2877 KÍ
3377 KÍ / 2877 KÍ
3377 KÍ / 2877 KÍ
MMP od 1290 KÎ
1377 KÍ / 877 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
507 KÍ / 7 KÍ
2377 KÍ / 1877 KÍ
2377 KÍ / 1877 KÍ
MMP od 1990 KÎ
577 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
1377 KÍ / 877 KÍ
1377 KÍ / 877 KÍ
MMP od 2490 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
777 KÍ / 277 KÍ
777 KÍ / 277 KÍ
Poznámka
Poslední šance
Novinka k dostání v prįbÛhu
mÛsíce
Poslední šance. Bílý výmÛnný
kryt v balení
Funguje pouze na MicroSIM
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ/
PamÜĦová karta v balení
Procesor
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
Android
Android
Android
Android
Windows Phone 8
9,27 cm/3,65"
11,2 cm/4,5"
10,16 cm/4"
10,16 cm/4"
10,16 cm/4"
320x480
480x854
480x800
480x854
480x800
až 1,8GB/–
až 1GB/–
až 4GB/–
až 2,8GB/–
až 350MB/–
1 GHz
2x1,4 GHz
2x1 GHz
1 GHz
2x1 GHz
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
5Mpix
5Mpix
5Mpix
5Mpix
5Mpix
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1300
1750
1650
1700
1700
Délka hovoru (minut)
až 690
až 350
až 600
až 438
až 1300
Pohotovostní doba (hodiny)
až 630
až 400
až 833
až 607
až 559
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/3.0
•/2.1
•/4.0
•/2.1
•/2.1
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
•/•
•/•
•/•
•/•
–/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
116x63,1x11,4
134x67x9,9
118,5x62,3x9,3
124,3x61,2x9,2
120x63x10
115
150
114
124
113
Íerná
Íerná
Íerná, bílá
Íerná, bílá
modrá
Eko-tĚída
www.vodafone.cz/eko-trida
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací
tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
Telefony
87
Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Samsung
GALAXY S III mini
Apple
iPhone 4 8GB
Samsung
GALAXY S III
HTC
One
Apple
iPhone 5 16GB
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
7577 KÍ
9977 KÍ
12 977 KÍ
15 377 KÍ
17 577 KÍ
MMP od 250 KÎ
6777 KÍ / 6277 KÍ
8977 KÍ / 8477 KÍ
11 777 KÍ / 11 277 KÍ
13 977 KÍ / 13 477 KÍ
15 577 KÍ / 15 077 KÍ
MMP od 490 KÎ
5977 KÍ / 5477 KÍ
7977 KÍ / 7477 KÍ
10 777 KÍ / 10 277 KÍ
12 977 KÍ / 12 477 KÍ
14 577 KÍ / 14 077 KÍ
MMP od 790 KÎ
4977 KÍ / 4477 KÍ
6977 KÍ / 6477 KÍ
9977 KÍ / 9477 KÍ
12 177 KÍ / 11 677 KÍ
13 577 KÍ / 13 077 KÍ
12 577 KÍ / 12 077 KÍ
MMP od 1290 KÎ
3977 KÍ / 3477 KÍ
5977 KÍ / 5477 KÍ
8977 KÍ / 8477 KÍ
11 177 KÍ / 10 677 KÍ
MMP od 1990 KÎ
507 KÍ / 7 KÍ
4977 KÍ / 4477 KÍ
7977 KÍ / 7477 KÍ
9977 KÍ / 9477 KÍ
8977 KÍ / 8477 KÍ
MMP od 2490 KÎ
77 KÍ / 7 KÍ
4577 KÍ / 4077 KÍ
5977 KÍ / 5477 KÍ
9577 KÍ / 9077 KÍ
8277 KÍ / 7777 KÍ
Poslední šance. Funguje pouze
na MicroSIM
Pęipravujeme
Funguje pouze na nanoSIM
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Android
iOS
Android
Android
iOS
10,16 cm/4"
8,9 cm/3,5"
12,2 cm/4,8"
11,94 cm/4,7"
10,16 cm/4"
Rozlišení displeje
480x800
640x960
720x1280
1080x1920
640x1136
Uživatelská pamÜĦ/
PamÜĦová karta v balení
až 8GB/–
až 8GB/–
až 16GB/–
až 32GB/–
až 16GB/–
Procesor
2x1 GHz
1 GHz
4x1,4 GHz
4x1,7 GHz
2x1,02 GHz
•/–
•/–
•/•
•/•
•/•
5Mpix
5Mpix
8Mpix
Ultrapixel technologie
8Mpix
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1500
1420
2100
2300
N/A
Délka hovoru (minut)
až 800
až 840
až 700
až 1572
až 840
Pohotovostní doba (hodiny)
až 500
až 300
až 790
až 464
až 225
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/2.1
•
•/4.0
•/4.0
•/4.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
•/•
–/•
•/•
•/•
–/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
800/850/900
/1800/1900/2100/2600
850/900
/1800/1900/2100
121,6x63x9,9
115,2x58,6x9,3
136,6x70,6x8,6
137,4x68,2x9,3
123,8x58,6x7,6
110
137
133
143
112
modrá, bílá – La Fleur
Íerná
modrá
stęíbrná
Íerná, bílá
Eko-tĚída
www.vodafone.cz/eko-trida
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací
tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
88
Tablety a telefony
Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Vodafone
Smart Tab II7
Vodafone
Smart Tab II10
Nexus 7
Samsung
GALAXY Tab 2 10.1
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
4977 KÍ
6977 KÍ
7977 KÍ
10 977 KÍ
MMP od 250 KÎ
4577 KÍ / 4077 KÍ
6577 KÍ / 6077 KÍ
7577 KÍ / 7077 KÍ
9777 KÍ / 9277 KÍ
MMP od 490 KÎ
3777 KÍ / 3277 KÍ
5577 KÍ / 5077 KÍ
6577 KÍ / 6077 KÍ
8977 KÍ / 8477 KÍ
MMP od 790 KÎ
2777 KÍ / 2277 KÍ
4577 KÍ / 4077 KÍ
5777 KÍ / 5277 KÍ
7977 KÍ / 7477 KÍ
MMP od 1290 KÎ
1977 KÍ / 1477 KÍ
3577 KÍ / 3077 KÍ
4777 KÍ / 4277 KÍ
6977 KÍ / 6477 KÍ
MMP od 1990 KÎ
777 KÍ / 277 KÍ
2577 KÍ / 2077 KÍ
3777 KÍ / 3277 KÍ
5977 KÍ / 5477 KÍ
MMP od 2490 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
2077 KÍ / 1577 KÍ
3277 KÍ / 2777 KÍ
5577 KÍ / 5077 KÍ
Poznámka
Poslední šance
Funguje pouze na MicroSIM
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Android
Android
Android
Android
17,78 cm/7“
25,65 cm/10,1“
17,7 cm/7"
25,7 cm/10,1''
Rozlišení displeje
600x1024
1280x800
800x1280
1280x800
Uživatelská pamÜĦ/
PamÜĦová karta v balení
až 1,8GB/–
až 16GB/–
až 27GB/–
až 16GB/–
1 GHz
2x1,5 GHz
4x1,3 GHz
2x1 GHz
•/–
•/•
•/•
•/–
2Mpix
5Mpix
1,2Mpix
3Mpix
Procesor
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
–/–
•/•
–/–
–/–
Kapacita baterie (mAh)
3550
6340
4325
7000
Délka hovoru (minut)
Pohotovostní doba (hodiny)
–
–
–
–
až 507
až 600
až 200
až 2000
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/3.0
•/3.0
•/3.0
•/3.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
–/•
–/•
•/•
•/•
900/1800/1900/2100
850/900/1800/1900/2100
850/900/1800/1900/2100
850/900/1800/1900/2100
175,3x256,6x9,7
192x122x11,5
178x259,8x8,69
198,5x120x10,65
Hmotnost (g)
400
580
350
587
Barevné provedení
šedá
šedá
tmavÛ hnÛdá
stęíbrná
Eko-tĚída
www.vodafone.cz/eko-trida
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací
tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
Tablety a telefony
89
Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Samsung
GALAXY Note 10.1
BlackBerry
Curve 9320
LG
Optimus L9
HTC
One SV
BlackBerry
Bold 9900
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
14 377 KÍ
4577 KÍ
6777 KÍ
8577 KÍ
11 377 KÍ
MMP od 250 KÎ
13 177 KÍ / 12 677 KÍ
3977 KÍ / 3477 KÍ
5977 KÍ / 5477 KÍ
7577 KÍ / 7077 KÍ
9777 KÍ / 9277 KÍ
MMP od 490 KÎ
12 377 KÍ / 11 877 KÍ
3177 KÍ / 2677 KÍ
4977 KÍ / 4477 KÍ
6577 KÍ / 6077 KÍ
8777 KÍ / 8277 KÍ
MMP od 790 KÎ
11 577 KÍ / 11 077 KÍ
2377 KÍ / 1877 KÍ
4177 KÍ / 3677 KÍ
5777 KÍ / 5277 KÍ
7977 KÍ / 7477 KÍ
6977 KÍ / 6477 KÍ
MMP od 1290 KÎ
10 577 KÍ / 10 077 KÍ
1377 KÍ / 877 KÍ
3177 KÍ / 2677 KÍ
4777 KÍ / 4277 KÍ
MMP od 1990 KÎ
9377 KÍ / 8877 KÍ
377 KÍ / 77 KÍ
2177 KÍ / 1677 KÍ
3777 KÍ / 3277 KÍ
5977 KÍ / 5477 KÍ
MMP od 2490 KÎ
8977 KÍ / 8477 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
1777 KÍ / 1277 KÍ
3177 KÍ / 2677 KÍ
5577 KÍ / 5077 KÍ
Novinka k dostání v prįbÛhu
mÛsíce
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Android
BlackBerry
Android
Android
BlackBerry
25,7 cm/10,1“
6,2 cm/2,44''
11,9 cm/4,7''
10,92 cm/4,3"
7,1 cm/2,8"
Rozlišení displeje
1280x800
320x240
540x960
480x800
640x480
Uživatelská pamÜĦ/
PamÜĦová karta v balení
až 16GB/–
až 512MB/2GB
až 2,33GB/–
až 8GB/–
až 8GB/–
Procesor
4x1,4 GHz
806 MHz
2x1 GHz
2x1,2 GHz
1,2 GHz
•/•
•/–
•/•
•/•
•/–
8Mpix
3Mpix
5Mpix
5Mpix
5Mpix
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
Kapacita baterie (mAh)
Délka hovoru (minut)
•/•
•/–
•/•
•/•
•/–
7000
1450
2150
1800
1230
–
až 420
až 450
až 1574
až 390
až 2230
až 432
až 450
až 377
až 307
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/4.0
•/2.1
•/3.0
•/4.0
•/2.1
Pohotovostní doba (hodiny)
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
•/•
•/•
•/•
–/•
•/•
850/900/1800/1900/2100
850/900/1800/1900/2100
850/900/1800/1900/2100
850/900/1800
/1900/2100/2600
850/900 /1800/1900
115x66x10,5
180x262x8,9
109x60x12,7
131,9x68,2x9,1
128x66,9x9,2
Hmotnost (g)
600
103
125
122
130
Barevné provedení
šedá
bílá
Íerná
modrá
Íerná
Eko-tĚída
www.vodafone.cz/eko-trida
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací
tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
90
Telefony
Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Nokia
Lumia 820
Windows
Phone 8X
by HTC
BlackBerry
Z10
Samsung
GALAXY
Note II
Sony
Xperia Z
Apple
iPhone 5
64GB
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
11 977 KÍ
11 977 KÍ
14 377 KÍ
14 777 KÍ
15 977 KÍ
22 977 KÍ
MMP od 250 KÎ
10 577 KÍ / 10 077 KÍ
10 977 KÍ / 10 477 KÍ
12 577 KÍ / 12 077 KÍ
13 177 KÍ / 12 677 KÍ
13 577 KÍ / 13 077 KÍ
20 577 KÍ / 20 077 KÍ
MMP od 490 KÎ
9777 KÍ / 9277 KÍ
9977 KÍ / 9477 KÍ
11 577 KÍ / 11 077 KÍ
12 377 KÍ / 11 877 KÍ
12 577 KÍ / 12 077 KÍ
19 577 KÍ / 19 077 KÍ
MMP od 790 KÎ
8977 KÍ / 8477 KÍ
9177 KÍ / 8677 KÍ
10 777 KÍ / 10 277 KÍ
11 377 KÍ / 10 877 KÍ
11 777 KÍ / 11 277 KÍ
18 577 KÍ / 18 077 KÍ
MMP od 1290 KÎ
7977 KÍ / 7477 KÍ
8177 KÍ / 7677 KÍ
9777 KÍ / 9277 KÍ
10 377 KÍ / 9877 KÍ
10 777 KÍ / 10 277 KÍ
17 577 KÍ / 17 077 KÍ
MMP od 1990 KÎ
6977 KÍ / 6477 KÍ
6977 KÍ / 6477 KÍ
8977 KÍ / 8477 KÍ
9377 KÍ / 8877 KÍ
9977 KÍ / 9477 KÍ
16 977 KÍ / 16 477 KÍ
MMP od 2490 KÎ
6577 KÍ / 6077 KÍ
6577 KÍ / 6077 KÍ
8377 KÍ / 7877 KÍ
8977 KÍ / 8477 KÍ
9577 KÍ / 9077 KÍ
16 277 KÍ / 15 777 KÍ
Funguje pouze
na MicroSIM
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce
Funguje pouze
na MicroSIM
Poznámka
Funguje pouze
na nanoSIM
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Windows Phone 8
Windows Phone 8
BlackBerry
Android
Android
iOS
10,9 cm/4,3''
10,9 cm/4,3"
10,7 cm/4.2''
14 cm/5,5"
12,7 cm/5“
10,16cm/4"
Rozlišení displeje
480x800
720x1280
768x1280
720x1280
1080x1920
640x1136
Uživatelská pamÜĦ/
PamÜĦová karta v balení
až 8GB/–
až 11,5GB/–
až 16 GB/–
až 16GB/–
až 11GB/–
až 64GB/–
Procesor
2x1,5 GHz
2x1,5 GHz
2x1,5 GHz
4x1,6 GHz
4x1,5 GHz
2x1,02 GHz
•/•
•/–
•/•
•/•
•/•
•/•
8Mpix
8Mpix
8Mpix
8Mpix
13Mpix
8Mpix
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1650
1800
1800
3100
2330
N/A
Délka hovoru (minut)
až 840
až 710
až 600
až 1140
až 840
až 840
Pohotovostní doba (hodiny)
až 360
až 360
až 312
až 600
až 550
až 225
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/3.0
•/3.0
•/4.0
•/4.0
•/4.0
•/4.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
•/•
–/•
–/•
•/•
•/•
–/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
123,8x68,5x9,9
132x66x10
130x65,6x9
151x81x9,4
139x71x7,9
123,8x58,6x7,6
160
130
167
180
146
112
Íerná
Íerná
Íerná
šedá
Íerná
Íerná, bílá
Eko-tĚída
www.vodafone.cz/eko-trida
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací
tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
Telefony
91
ObyÏejné telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Vodafone
353
Nokia
100
Vodafone
155
Nokia
113
Nokia
C2-01
Samsung
Xcover 2
Základní cena
Standardní cena
677 KÍ
677 KÍ
877 KÍ
1177 KÍ
1777 KÍ
1977 KÍ
MMP od 250 KÎ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
377 KÍ
977 KÍ
1177 KÍ
MMP od 490 KÎ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
577 KÍ
777 KÍ
MMP od 790 KÎ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
MMP od 1290 KÎ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
MMP od 1990 KÎ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
MMP od 2490 KÎ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Vodafone
Nokia S30
Vodafone
Nokia S40
Nokia S40
Samsung
4,57 cm/1,8''
4,57 cm/1,8''
4,57 cm/1,8''
4,57 cm/1,8"
5,1 cm/2"
5,6 cm/2,2"
128x160
128x160
128x160
128x160
240x320
240x320
až 2,8MB/–
–/–
–/–
až 16MB/–
až 43MB/–
až 40MB/–
Procesor
N/A
N/A
52 MHz
N/A
N/A
N/A
Internet/Podpora HSPA+
•/–
–/–
–/–
•/–
•/–
•/–
Fotoaparát
VGA
–
–
VGA
3Mpix
2Mpix
Uživatelská pamÜĦ/
PamÜĦová karta v balení
Blesk/Autofocus
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
Kapacita baterie (mAh)
770
800
1000
800
1020
1300
Délka hovoru (minut)
až 360
až 432
až 540
až 468
až 525
až 1140
Pohotovostní doba (hodiny)
až 300
až 35 dní
až 700
až 790
až 430
až 1000
Wi-Fi/GPS
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
Bluetooth
•/2.1
–
–
•/2.1
•/2.1
•/3.0
•/•
•/•
•/–
•/•
•/•
•/•
900/1800
/1900/2100
850/900
/1800/1900
122,5x52,9x17,9
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
900/1800
900/1800
900/1800
850/900
/1800/1900
109,2x46x12,2
110x45,5x14,9
110x56,5x13,5
110x46x14,8
109,8x46,9x15,3
68
70
88
77
89
110
stęíbrno-Íerná
Íerná
šedá
Íerná
stęíbrná
šedá
Eko-tĚída
www.vodafone.cz/eko-trida
Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
92
Pęíslušenství
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz
Pęíslušenství
nám sluší
Chodíte do našich prodejen jen jednou za
Ías pro tarif nebo telefon? DÛláte chybu.
Máme pro vás totiž i obrovský výbÛr
znaÍkového pęíslušenství od WG, který by
vám nemÛl uniknout.
Ve vÛtšinÛ prodejen Vodafonu seženete znaÍkové pęíslušenství k mobilním telefonįm jako
napęíklad:
NabíjeÎky
Baterie
Bluetooth zaĚízení
Datové kabely
Držáky do auta
Handsfree sady
Flash disky
To všechno ve velkém výbÛru a za moc
hezké ceny.
Tak se k nám pęijÏte mrknout.
Volací jistina
93
Více na www.vodafone.cz
Volací jistina
Volací jistinu si od vás vezmeme jako zálohu pęi poęizování tarifu nebo pęi
pęechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme.
Když tęi po sobÛ jdoucí VyúÍtování v poęádku uhradíte, automaticky vám ji vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet obou Íástek tvoęí váš Volací limit, což je hranice pro Íerpání
všech vašich služeb v daném úÍtovacím období.
Výše Volací jistiny
Minimální
mÛsíÍní
plnÛní
Minimální výše
Volací jistiny
bez zvýhodnÛného
telefonu
Minimální výše
Volací jistiny
se zvýhodnÛným
telefonem
Minimální výše Volací
jistiny pro stávající
zákazníky pęi poęízení
další SIM
0–49,99 KÍ
500 KÍ
Nenabízíme
zvýhodnÛný telefon
0 KÍ
50–249,99 KÍ
500 KÍ
500 KÍ
0 KÍ
250–489,99 KÍ
500 KÍ
500 KÍ
0 KÍ
490–789,99 KÍ
500 KÍ
500 KÍ
0 KÍ
790–1289,99 KÍ
500 KÍ
1000 KÍ
0 KÍ
1290–1989,99 KÍ
500 KÍ
1500 KÍ
0 KÍ
1990–2489,99 KÍ
500 KÍ
2000 KÍ
0 KÍ
2490 KÍ a více
500 KÍ
3000 KÍ
0 KÍ
Aby bylo jasno
CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ?
Peníze, které se zavážete mÛsíÍnÛ platit za naše služby pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní
se zapoÍítávají platby za pravidelný paušál i za služby využité nad rámec tarifu.
Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na kterou vám v následujícím období budou
chodit faktury.
A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON?
Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá.
Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 24 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního
mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 250–489,99 KÍ, musíte dva roky každý mÛsíc utratit
aspoĈ 250 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu.
Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli
to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod.
Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 24 mÛsícį od poęízení dotovaného
zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.
Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
94
Pro ūrmy
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma
BuÏte stále online, a máte
podnikání pod kontrolou
Pęehlednost, rychlost a intuitivní ovládání tabletį jsou to pravé pro váš
byznys. Využijte nejmodernÛjší technologie pro svįj úspÛch a také
relaxaci, hry a nejnovÛjší zprávy ze svého oboru.
Za kolik vám tablet
pĚipojíme?
PĚipojení pro tablet mİžete mít za
zvýhodnÜnou cenu s kterýmkoliv
balíÎkem Férových tarifİ.
Pěipojení pro
tablet super
500 MB
Objem dat
(FUP)
268 KÏ
Vodafone
Smart Tab II7 už od
4077 KÏ
201 KÏ
standardní cena
4 977
KÏ
977KÏ
Pěipojení pro
tablet premium
1 GB
Objem dat
(FUP)
402 KÏ
301 KÏ
Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH. Uvedené ceny jsme zaokrouhlili na celé koruny
Samsung
GALAXY Note 10.1
12 677 KÏ
standardní cena
377 KÏ
14 377KÏ
Pro ūrmy
95
BlackBerry
pro vaši firmu
PoęiÏte si telefon BlackBerry s kompletním
a plnÛ zabezpeÍeným mobilním ęešením
ūremní komunikace.
BlackBerry – ęešení pro vaši firmu
UmožĊuje spravovat až 10 e-mailových úÏtı v reálném
Ïase na vašem telefonu.
Okamžitá synchronizace e-mailı, kontaktı, kalendáěe.
Poskytuje vÝtší datový komfort i v oblastech bez 3G
pokrytí.
Zdarma posíláte textové, hlasové a multimediální
zprávy na jiné telefony BlackBerry.
BlackBerry Enterprise Server
Express (BESEx)
Máte ve firmÛ vlastní e-mailový server?
V tom pęípadÛ je služba právÛ pro vás.
BlackBerry Internet Service
(BIS)
Nemáte ve firmÛ vlastní e-mailový server? Využijte spolehlivé a pohodlné
e-mailové ęešení.
Co pĚináší
Co pĚináší
Poęízení služby a všechny uživatelské licence zdarma.
Automatickou synchronizaci kalendáęe, kontaktį, úkolį.
ExtrémnÛ jištÛnou bezpeÍnost vaší komunikace pomocí šifrování.
Možnost snadno se propojit s firemními aplikacemi, napę. SAP, Oracle, Java.
Mobilní e-mail
Vzdálený pęístup k firemnímu e-mailu a pęístup na web.
Pro využívání BIS není zapotęebí vlastní BlackBerry server ani jiné poÍáteÍní
investice.
Nastavení je snadné a rychlé pęímo z pęístroje bez nutnosti IT podpory.
Mobilní e-mail
BES Express
449 KÍ
BIS
315 KÍ
Limit pro stahování
1,2 GB
Limit pro stahování
600 MB
96
Snadná cesta k Vodafonu
Business Férové tarify
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma
Máte Ůrmu a potěebujete individuální nastavení pro každého zamÝstnance? Volejte zdarma 800 777 700
Nabídka mÛsíce pro firmy
Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý ze skvÛlých Business Férových tarifį
navrch s neomezeným voláním a SMS ve ūrmÛ a ještÛ výhodnÛjšími
podmínkami pro volání.
Business Férové tarify
Máme pro vás ty nejférovÛjší tarify na trhu. PoęiÏte si je
i s nÛkterým ze zvýhodnÛných chytrých telefonį.
VPN
Neomezené
volání a SMS
ve firmÛ
ÚÍtování
po vteęinách
Business Fér
399
Business Fér
599
Business Fér
799
Business Fér
999
Business neomezený
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
50
100
200
300
3299
další 5,03 KÎ/min.
další 5,03 KÎ/min.
další 5,03 KÎ/min.
další 3,01 KÎ/min.
neomezené
volání
neomezené SMS
neomezené SMS
neomezené SMS
neomezené SMS
neomezené SMS
150 MB
300 MB
300 MB
PĚipojení pro
mobil super
600 MB
PĚipojení pro
mobil premium
PĚipojení pro
mobil premium+
925 KÏ
1502 KÏ
1754 KÏ
1972 KÏ
4426 KÏ
399 KÏ
599 KÏ
799 KÏ
999 KÏ
3299 KÏ
minut volání
v síti Vodafone
ostatní 1,51 KÎ/SMS
PĚipojení pro
mobil standard
minut volání
do mobilních sítí
PĚipojení pro
mobil super
Ceny jsou platné od 30. 3. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
minut volání
do mobilních sítí
minut volání
do mobilních sítí
do mobilních sítí
1,2 GB
Business Férové tarify
Snadná cesta k Vodafonu
97
Výhody Business
Férových tarifİ.
Ìerpání minut
z tarifu i pro volání
do zahraniÍí
Samsung GALAXY Note II
Neomezené
SMS do mobilních
sítí
600
minut volání
další 3,01 KÎ/min.
neomezené SMS
do mobilních sítí
1,2 GB
PĚipojení pro
mobil premium+
2611 KÏ
1499 KÏ
8877 KÏ
Nový chytrý telefon
mıžete mít za ještÝ
lepší cenu.
Business Fér
1499
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
standardní cena
14 777 KÏ
Volání a SMS ve ŮrmÝ
v rámci Business
Férových tarifı je díky
VPN zdarma.
S vybranými Business
Férovými tarify máte
výhodnÝjší sazbu
volání za 3,01 KÏ.
98
Snadná cesta k Vodafonu
Férové tarify
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777
7 chytrých telefonį
za férových 7 korun
SedmiÍka je šĥastné Ííslo. Vodafone pro vás teÏ má sedm super mobilį po
sedmi korunách za kus. MrknÛte na našich sedm stateÍných a vybírejte,
který se vám líbí nejvíc!
Samsung
GALAXY Fame
Fér tarif 799
Huawei Ascend G510
200
200
minut volání
minut volání
další 5,03 KÎ/min.
další 5,03 KÎ/min.
neomezené SMS
neomezené SMS
300 MB
300 MB
do mobilních sítí
7 KÏ
standardní cena
4377 KÏ
PĚipojení pro
mobil super
1512 KÏ
do mobilních sítí
PĚipojení pro
mobil super
7 KÏ
standardní cena
5777 KÏ
799 KÏ
Za 7 KÍ s Fér tarifem 799.
Fér tarif 799
1512 KÏ
799 KÏ
Za 7 KÍ s Fér tarifem 799.
Férové tarify
Snadná cesta k Vodafonu
Samsung GALAXY mini 2
Samsung
GALAXY S III mini
99
Sony Xperia E
Fér tarif 3299
neomezené
volání
neomezené SMS
do mobilních sítí
1,2 GB
PĚipojení pro
mobil premium+
7 KÏ
7 KÏ
standardní cena
3177 KÏ
Za 7 KÍ s minimální mÛsíÍní
útratou 490 KÍ na dva roky.
Sony Xperia miro
standardní cena
3377 KÏ
Za 7 KÍ s minimální mÛsíÍní
útratou 790 KÍ na dva roky.
HTC Desire X
4184 KÏ
7 KÏ
3299 KÏ
standardní cena
7577 KÏ
Za 7 KÍ s Fér tarifem 3299.
7 KÏ
standardní cena
3977 KÏ
Za 7 KÍ s minimální mÛsíÍní
útratou 790 KÍ na dva roky.
7 KÏ
standardní cena
5777 KÏ
Za 7 KÍ s minimální mÛsíÍní
útratou 1290 KÍ na dva roky.
Download

Sdílení, nebo život