10
1 2012
2012
Nauãte
Xxxxxxxse
Xxxx
oblíkat
Xxxx Xxxx Xx
www.cilichili.cz
www.facebook.com/cilichili
/%6$BBLQ]1RWH%ODFNBBB&=B[LQGG
ROZJEZD Fakebook
Františka z Blesku
Veĥejnĕ známá mumie
Pracuje ve spoleĆnosti Módní policie jako Senior drbna
PoĆet lidí, kteĥí se toho bojí 985 693
To sa mi páĆi
Setĥít
Urazit
Ponížit
Zašlápnout
Jméno celebrity
Františka
Pĥed hodinou v okolí místa záchod
KoneĆnĕ jsem zvítĕzila ve fetálním boji s anorexií.
Toto se líbí 1254 koster
Jirka Tak proto jste poslední dobou buclatĕjší!
Františka SAKRA.
To sa mi pĥíĆi
Poslat to pĥíteli
Poslat to nĕkam
Františka
Pĥed 10 hodinami v okolí místa Kino Moskva
Pussy Riot nemají vkus
Tĥi ruská dĕvĆata, o kterých mluví celý svĕt, se neumĕjí pĥed odvolacím soudem obléci ani nalíĆit. Vytahaná triĆka, kruhy pod oĆima,
nezapudrované modĥiny od mlácení, tak se pĥed oÀcínální justinici
nechodí. TriĆka pĥed soudem jsou trapná. Nedĭstojná. Degustující.
Pussy Riot od nás mají horší Ćtyĥku.
Františka
Pĥed 14 hodinami v okolí místa Hudební divadlo Karlín
Yvettĕ BlanaroviĆové by prospĕla epileptace!
Toto se líbí Svazu chlupatých epileptikĤ
Milan Františko, obdivuji vás. Jste Darth Vader Ćeské módy.
Františka
Pĥed 3 hodinami v okolí místa Hostivaĥská pĥehrada
Dnes bez servírkĭ – nudisté se neumĕjí oblékat!
Františka
Pĥed 6 hodinami v okolí místa Malá Strana
Chválíme novináĥku Marcelu
Parlamentová televezní zpravadajka Marcela se vyznamenala pĥi
interfelacích v Poslanecké snĕmovnĕ. Její zpravodalský výron podtrhl
pĥíjemný, dementní úsmĕv provizionální moduritorky a nechal zazáĥit
aportní kostýmek z luxovaného materiátu. Marcela má od nás jedniĆku s hvĕzdou Aldeburan!
Toto se líbí 4212 analfabetĤ
Andrea Proboha ženská, jaké máte vzdĕlání, že si troufáte
hodnotit nĕĆí vzhled?
Foto: Proŏmedia
Františka Neznám nikoho v oboru, kdo by potĥeboval
nĕjaké vzdĕlání.
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Františka byla oznaĆena v Ćlánku
Módní policistka netušila, co nosí!
Komentátorka módy Františka ąížková chodí stále
v Ćerné. Teprve poté, co se na vĆerejším veĆírku
v Chateau Kotĕra chlubila pestrobarevností svého
tmavošedého šátku, vyšlo najevo, že nejde o styl,
ale o barvoslepost. Po odhalení zrakové vady pĥešla
ąížková do protiútoku a vyhlásila, že na praxi svých
Ćernobílých hodnocení nehodlá nic mĕnit.
Františka
Pĥed 20 hodinami v okolí místa Slavín
Otevĥeli jsme rakev Jiĥího Šlitra
Elegotní zpĕvák zvolil slušivý, slavnostní odĕv z trvanlivého metariálu
v temnĕjších odstínech s proužky. NadĆasový stĥih dobĥe doplğuje
tmavá kravata a polobotky. Svĕtlá košile ovšem nejde tón v tónu s bĕlostným povrchem tĕla, outfet pĭsobí nesvižnĕ, celek ztuhle. Mrtvý
Jiĥí od nás odešel zklasiÀkán za dvĕ.
3
ROZJEZD
Malý superman
Balada z hadrů
Je o mně známo, že na módu hodně dám. Třeba tepláky mám troje, v různých barvách. V práci vždycky
udělají velikou parádu. Taky strašně metalových
triček. Až se nevejdou do skříně, takže pak v charitě
potřebným vydávají postarší trika Napalm Death
nebo Deicide. Ponožky doslova miluju. Jenom těch
se Spongebobem mám sadu na týden! K tomu všemu,
pravda, už dva roky jenom jedny boty, ale to patří k ležérnímu stylu. Stejně jako německá vojenská bunda.
Ta je ostatně mojí ženy. Ovšem outdoor mě jako správného modemana samozřejmě moc nebere, v tramvaji
se držím normálně za madlo, ne
cepínem. Jinými slovy: všimli
jsme si, že ne každý Čech je v odíNejdřív vepředu, potom vzadu
vání kovaný jako třeba právě já,
6
BedĜich žije
tak jsme připravili nejen celé
8
Jak je neznáte
téma, ale taky super aplikaci pro
10
Monstra zËbetonu
chytré telefony. Mrkněte do naše12
Jak si módníme?
ho tématu a polepšete se!
34
Superbçžec
[email protected]
Dočtete se u nás
Dopis měsíce
Dobrý den,
v srpnovém čísle Čilichili je (nejméně) na dvou místech zmínka
o našem trampském pozdravu ahoj.
V obou případech se píše o jeho etymologii, podle mého názoru chybně. Každý pravověrný tramp ví, že
původní pravopis tohoto pozdravu
byl – A hoy – tedy člun s plochým
dnem, pramice, někdy se toto slovo
překládalo jako šalupa. A bylo to
volání, kterým námořníci na širém moři vyzývali loď, se kterou
se náhodně setkali, aby zastavila
a počkala na návštěvu, kterou k nim vysílali na šalupě – nebo
podle významu obou lodí žádali o návštěvu případně i jejich
kapitána. Z toho se postupně stal pozdrav při setkání dvou
lodí. Dnes už se málo ví, že první čeští trampové ve Štěchovicích a na Sázavě předstírali, že jsou námořníci, staří mořští
vlci, samo slovo tramp znamenalo původně loď bez pevné
plavební trasy, mořského tuláka. Zbyly z toho stožáry u některých chat, které jim původně měly dodat vzhled lodi, dlouho
nosili námořnická trika, někdy i čepice. A pozdrav, počeštěný
na Ahoj. A používaly ho i další generace trampů, i když se už
– podle dobové módy – tvářili jako cowboyové nebo indiáni.
Zdraví vás tramp Vladimír
<
40
44
54
56
64
NaËMars!
Prožraný San Sebastian
Karbanátky naËhouby
ěíje vËĜíjnu
Ochlastové jižních krajin
123: Vodafone
67
Zprávy zËVodafonu
68
Vodafone experti
70
Férové tarify
72
Studentská nabídka
73
Vodafone menu
74
Mobilní web, aplikace aËe-knihy
76
PĜipojení sËVodafonem
80
PĜedplacené karty
82
SËVodafonem vËzahraniÝí
83
Volací jistina
84
Všechno oËtelefonech
94
Vymyšleno pro ŏrmy
96
Nabídky mçsíce
4
Pěkný den Vladimíre,
my si teda s tím Ahoj trváme na svém, máme na to zdroje, ale
ta vaše etymologie je boží. Přidáváme si ji do zápisníčku.
Děkujeme!
Redakce
MÓDA VËÜILICHILI
ěeditelka redakce –
Markéta Svrchník Moreno
Šéfredaktor – Michal Rukáv Schindler
Zástupce šéfredaktora –
Štefan Nátçlník Švec
Kreativní Ĝeditel – Simon
Blejzr Brown &&& Creative –
www.andandandcreative.com
Editor sekce Vodafone –
Martin Košilka Pistulka
EditoĜi aËpsavci – Jindra SáÝko
Novák, Filip Šle HoráÝek, Martin
Pumpky Groman, Jakub Širák König
DesignéĜi – Petr Pohorka Toman,
Tomáš Roury Trnobranský,
Jakub Rolák MaĜík
Manažer – Marek Konç Slezák
ProdukÝní – Pavel Bejsbolka Matuška
DTP – Aleš Outdoor DuroĎ
Asistenka – Lenka Halenka Ciznerová
Manažer inzerce – Marek Mikina
Hammerschmied
ProdukÝní sekce Vodafone –
Magda MrkváÝe Rückschlossová
TIRÁŽ
Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o.,
Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 –
Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz,
pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 15.Ë9.Ë2012.
Datum vydání 1. 10. 2012. Distribuce
Üeská republika. Periodicita mçsíÝník.
Prodej inzerce Marek Hammerschmied,
e-mail: [email protected]
Uzávçrka podkladĶ inzerce 11/2012 13. 10.
2012 MKÜR 15371. Šaty podçlají Ýlovçka.
Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny
uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou
vyhrazeny. Módní polucie. E-mail doËredakce:
[email protected] Kompletní ceník
sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní
popis podmínek jednotlivých produktĶ
aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz. Ë
Foto: Proŏmedia
RYCHLE ROZPUSTNÉ UMæNÍ
Z TOHOHLE TAJEME
Brazilec Nele Azevedo vydlabal 1000 sošek zËledu, které posadil pĜed
budovu univerzity vËchilském Santiagu. Mçly symbolizovat postup globálního
oteplování.
Zdravotní osvěta
ZËCIZINY:
T
Pot z parfumerie
ŠVÉDSKÝ
PARLAMENT
SE JAKO PRVNÍ
NA SVĚTĚ
ROZHODL
POVOLIT
REGISTROVANÉ
PARTNERSTVÍ
SE PSY.
Pokud si člověk oblékne propocené sportovní oblečení, jeho tělo
o
m
získá pocit, že opravdu sportovalo, a postupně se stane štíhlejším
a vypracovanějším. Oznámil to americký biologický think-tank Building
of Bodybuilding. Výrobci sportovního Protiútok
T
zboží se už chystají vrhnout na trh
první kolekce tzv. Sweatwear. Přijímají
velký počet nových zaměstnanců
Britská královská rodina oznámila, že se při pří(potičů), kteří mají za úkol zajistit doležitosti Dne žurnalistů objeví na balkóně Bucstatečnou propocenost oděvů. Pracuje
kinghamského paláce
se i na vývoji umělého
kompletně bez šatů.
potu, kterým bude oble- Zprávy
„Věříme, že tím ušetříT
čení sprejováno přímo
me našim novinářům
Na univerzitç v Královci byl nalezen poslední rukopis
při výrobě. Zákazníci si
mnoho práce a hodin čekání v nepoŏlozofa Immanuela Kanta. Titulní list svazku, náhodnç
pak budou moci vybrat
hodlných houštinách. Budou si nás
objeveného v univerzitní knihovnç, nese název Kritika
třeba dresy s potem
moci vyfotit ze všech stran, které na ně
Ýistého lihu.
Sereny Williamsové, Mivystrčíme,“ uvedla královna Alžběta II.
lana Baroše nebo Usaina Generální inspekce Ministerstva školství, mládeže
v oficiálním prohlášení. „A pak už nám
aËtçlovýchovy s hrĶzou odhalila, že žádnej neví, co jsou
Bolta.
snad dají pokoj.“
Domažlice.
Nahatá královna
ovna
<
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
<
5
ROZJEZD
Pavlač Emila Hakla
T
Problém s ohozem
LEGENDÁRNÍ „PĚTSETJEDNIČKY“ – NA TĚCH SE
DÁ DOBŘE DEMONSTROVAT, JAK JE TO U NÁS
S OBLEČENÍM.
Nejdřív jsem netušil, že existují, pak jsem se dozvěděl, že ano, ale nebyly, potom začaly být. První mi vydržely sedm let, druhé čtyři, třetí tři a poslední troje
ztratily barvu a ruply po půl roce. Nehledě na to, že
manipulovat s knoflíky je v mnoha situacích směšnější, než použít zip. Typicky na toaletě, kde to musí
odsejpat, a jedinec, co si podezřele dlouho zajišťuje
poklop, působí divně. To ale mluvím o pětsetjedničkách a ne o módě. No, asi se to celkově zlepšuje, Diesel s Calvinem Kleinem si mnou ruce
a thajské manufaktury též. Většina lidí
už pochytala, co se tak nosí, outfity se
mění, vracejí, rotují, vše, jak má být. Některé prvky se, pravda, nevrátí. Třeba
tzv. podnikatelská saka, dvou nebo jednořadé upocené krovky v borůvkové či
bordó barvě, zapínání nejlépe na jeden
knoflík. Po těch se mi stýská. Nedávno
se mi zastesklo po obyčejných keckách.
Prochodil jsem přes dvacet obchodů,
smířil se s tím, že to můžou být konversky za 3 litry, caterpillar nebo podobné, jenže ve všech jsem vypadal jako
pošahaný starý metrosexuál. Všechny
byly barevně vychytané, zženštile filigránské a pokryté logy. Loga mě straší
i na mikinách, ale nedá se nic dělat –
jsme třetí svět a ten bere, co se nabízí,
ne co se nosí v normální Evropě. Takže
tak – kdo chce vypadat jako Kotvald
apod., nemá problém. Koupí originál
nebo kopii, on i originál je vlastně kopie originálu, pravá je jenom značka,
Výstraha
Ekologové varují
před globálním
zateplováním.
6
T
nasadí klobouček a je v nirváně. Kdo se chce obléct
jako normální člověk, vyvážit eleganci s nedbalostí,
musí do toho buď vrazit několik platů, nebo se na to
vykašlat a chodit v mikině, forever young. Každopádně místo dalších pětsetjedniček asi koupím
diesely a vypadnou mi oči, až zjistím, že po čtvrtém
praní dostávají neblahou barvu, dole z nich visí roztřepené francle a seká se zip.
<
51 – Exhumace Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin
Duel
Kabát : Nohavica
PĜevlíká ho jenom kariérista 0 : 1 MĶžete je stĜídat, jak vás napadne
StaÝí hodit naËvçšák aËhotovo 1 : 0 Správnç byste mçli mít žehliÝku
ProstrÝíte pracky aËvymalováno 1 : 0 Dostat se doËkalhot chce cvik
IËbez kabátu mĶžete mezi lidi 1 : 0 Bez gatí snad leda doËbazénu
Schováte pod nçj kde co 1 : 0 ObÝas nçco neÝekanç provalí
Má ji motorovou 1 : 0 Má ji akustickou
5:1
Módní policie má jasno. Kabát vyhrál na plné čáře.
Možná jsme proti němu měli nasadit Střihavku!
Doprava dnes
T
Zebrofobie
Statistiky ministerstva dopravy prokázaly, že
lidé se záměrně vyhýbají přechodům pro chodce,
jelikož z nich mají panickou hrůzu. Někteří z nich
říkají, že si na pruzích připadají jako na lávce nad
propastí. Vyhledávají proto nepruhovaná místa
na vozovkách, kde by mohli přejít. To však způsobuje četné autohavárie, z nichž většina nekončí
šťastně. Odborníci lidem doporučují, aby se prozatím na přechodech jistili lanem, dokud nebude
vynalezen teleport. Ve Švédsku jsou nově přechody
značeny puntíky místo pruhů.
<
UMæNÍ
TO JE MASO
AmeriÝan Jack Link vyrábí portréty zËkouskĶ
sušeného hovçzího. Barack Obameat mu prý
trval asi 50 hodin. Výsledek je ale pĶsobivý.
ObrazĶ zËmasa má umçlec naËkontç už nçkolik.
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
OZNMENÍ
ZTRTILO SE PRVNÍ
PÍSMENO BECEDY!
7
ROZJEZD Čumenda
Kruševo (2007)
8
Zapomenutí obři
Knin (2007)
SCHVÁLNĚ, ZKUSTE NEJDŘÍVE UHÁDNOUT, CO NA
TĚCH FOTKÁCH JE. NEJSOU TO ANI STROJE ZE SCI-FI
FILMŮ, ANI STAVBY DÁVNÝCH CIVILIZACÍ.
Jsou to zapomenuté památníky připomínající bojiště nebo místa koncentračních táborů z 2. světové
války v bývalé Jugoslávii. Jejich vytvoření zadal
sochařům a architektům v 60. a 70. letech minulého
století komunistický vůdce Josip Broz Tito. Pak je
navštěvovali pionýři a svazáci, ale nakonec se na
ně zapomnělo. Až je objevil belgický fotograf Jan
Kempenaers, s mapou je objel a nafotil je a vydal
knižně. A kolekci nazval Spomnik.
www.jankempenaers.info
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
9
ROZJEZD Čumenda
Vlevo nahoře: Ilirska Bistrica, 2007
Vlevo uprostřed: Jasenovac , 2007
Vlevo dole: Nikšic, 2009
Vpravo nahoře: Niš, 2007
Vpravo dole: Kozara, 2007
10
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
11
TÉMA
12
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
13
Te
x
Ka ty: N
ter
a
ina táli
eV
Sa
es
iP
el
ho
to á, Jiř
gr
ap í Ho
lub
hy
ec
Ti
,
tu
lní Lenk
mo
a
de Cizn
lka
e
: Š rová
ár
F
ka
H. oto:
,C
M
ze
ich
ch
ae
os
lov l Kra
ak
to
c
M
od hvíl,
els
On
dř
ej
Ko
šík
,P
etr
Ku
reč
ka
,C
he
ck
Cz
ec
hF
as
hio
n,
M
ar
tin
a
Va
ck
ov
á,
V D N
O KR Ý
JI OB ITIZ JIN
D N A L E OV Ý N
ÁL K Č
Á
Á
L Í . V E N NÍ R O
P. ČE Í A SA D
TO A
SK ST M S
S
BU N U YL A S E T
D A Š S E . M EB A K
E
J E Í A L I D Y T O E, P N E
ŠT P L I O A O V Y
KU Ž
Ě IK
L
B
E
Í
Ú A
ŽA C LÍK VI D J VÁ
S N Í S A J D Í DE
Ě J T Y L Í Č ME
ŠÍ E B Í M
.
EE
ŽÁ
TÉMA
ČEŠI SE
UMĚ JÍ
OBLÉKAT.
A NE ŽE
NE!
Ano, před patnácti či deseti lety jsme se
všichni oblékali poněkud... jinak. Pamatujete
si na legendární fialová saka, uniformy tehdejších pololegálních podnikatelů? Kdo z vás by
se za svoje fotky z té doby nestyděl? Dneska je
situace o dost jiná. Když se podíváte na některý
z projektů mapujících českou pouliční módu
(třeba CheckCzechFashion), uvidíte tam spoustu
originálních kreací. Důkazem toho, že začínáme
na oblékání dbát, je i vlna módních bloggerů.
Podobně jako před časem foodblogeři se ti nejlepší mění v celebrity. Chcete tipy? Mrkněte třeba
na Adu z blogu modnipeklo.cz, holky z jedenactkocek.blogspot.cz nebo na Terezu z terunyblog.
blogspot.cz, kterou chválí i časopis Elle. A kdyby
BEÁTA RAJSKÁ, VYHLÁŠENÁ MÓDNÍ NÁVRHÁŘKA A PEDAGOŽKA NA UMPRUM, NEDÁVNO
PROHLÁSILA: „MÓDA NA ULICÍCH SE ZLEPŠILA,
LIDÉ JSOU ODVÁŽNĚJŠÍ A POSTUPUJEME VÝŠ.“
14
vám chyběl
chlap, je tu
Vítek z webu Czech
Fashionisto.
Češi jsou možná jako
celek konzervativnější, ale
kreativních tvůrců autorské
módy u nás žije bezpočet a můžete
si být jisti, že jejich výrobky rozhodně
nejsou Made in China. Za všechny
jmenujme autorské duo Leeda, streetovou
značku Ségra Ségra, Chatty, značky Yana Thal,
Oldschool, Mayda, Yaxi Taxi, DaDiva, Jakoby,
AtomRat... Je jich mnohem více a všechny hýří
nápady a prodávají svoje zboží za přátelské ceny.
Toho svého designéra si můžete najít třeba přes
Dyzajn Market, Design Supermarket, Holešovice
Fashion Market, CodeMode atd.
Pokud vám streetwear a alternativa příliš nevoní
a chtěli byste něco fakt nóbl, hledejte na portálu
Czech Fashion Centre. Najdete tu butiky Kláry
Nademlýnské, Tatiany Kovaříkové, Hany Havelkové
či značky Timoure et Group. Všechny dámy se
úspěšně uchytily i za hranicemi České republiky
a není se čemu divit. V jejich obchodech se oblečete
pro formální příležitosti i do práce. Na rozdíl
od obchodů v Pařížské ulici v Praze, kde sídlí
obchody světových značek, si tady na nic nehrají,
jejich ceny nepřipomínají astrofyzikální výpočty
a trendy si přebírají po svém. O to víc se zaměřují
na kvalitní materiály a precizní řemeslné zpracování.
Pokud stále pochybujete o originalitě a kreativitě
tohoto národa, zajděte na některou z pravidelných
přehlídek české autorské módy a podívejte se
na portál Fler. Tedy pokud tento první a největší
český server věnovaný nákupu a prodeji rukodělných výrobků, módy a užitého umění už dávno
nevyužíváte. Což je pravděpodobné, protože Fler
navštívilo od jeho vzniku v roce 2008 8 miliónů
uživatelů. Své výtvory tu k prodeji nabízí přes 40 000
kreativních duší. Leckterá jejich dílka jsou barevná,
vtipná a originální. A co boty? Ve svém posledním
rozhovoru nebožtík Tomáš Baťa Lidovým novinám
řekl: „Naší zkušeností je, že se Češi obouvají dosti
dobře. Rozhodně v porovnání tady s touto částí
Evropy.“ Pokud chcete hezké české boty, máte
šanci. Můžete si je nechat ušít na míru v některém
z rodinných podniků. Vyhlášené je umění ševce
Radka Zachariáše, specialisty na luxusní obuv
na celý život, a Libora Podroužka, který umí všechno
od botiček na plesy až po jezdecké a motorkářské
holínky. Krásné botky pro originální slečny na míru
i v malosériových kolekcích šije také česko-slovenská
návrhářka Zuzana Serbáková (www.zuzanaserbak.
blogspot.cz). Balerínky na míru od ní vyjdou tak
na 3000 Kč.
<
JE VEěEJNÝM TAJEMSTVÍM, ŽE
VELKÉ MÓDNÍ ěETæZCE KËNÁM
VOZÍ DVA AŽ TěI ROKY STARÉ
KOUSKY AËSËVELKOU SLÁVOU JE
PRODÁVAJÍ ÜASTO IËSËNæKOLIKASETPROCENTNÍ PěIRÁŽKOU. Aħ
UŽ JDE OËVYVONæNÝ REPLAY,
NEBO LIDOVÉ H & M. IËPROTO
STÁLE VÍCE ÜECHĵ NAKUPUJE
VËCIZINæ. PODÍVEJTE SE, JAK
NAËTO SNADNO A RYCHLE.
New York
Tenhle výlet představuje sice
poněkud vyšší investici, co
se týká času i peněz
za dopravu, ale pokud
obléknete celou svou rodinu
řekněme na tři sezóny
dopředu, vyplatí se to velmi.
Ceny v USA jsou ještě tak
o 30–50 % nižší než
v západní Evropě a obchodními domy se to v New
Yorku jen hemží. Jeden z největších a nejoblíbenějších
Century 21 nabízí snad
všechny evropské i americké
značky. Se slevou tu
nakoupíte 365 dní v roce.
Mezi 34. a 35. ulicí pak jistě
nepřehlédnete obchodní
dům Macy’s, který je největší
na světě. Na 11 pater přecpaných nejrůznějším
zbožím si vyhraďte pokud
možno celý den. Oddělení
slev tu mají také celý rok.
Po předložení pasu vám
navíc v zákaznickém centru
vystaví slevovou kartičku, se
kterou ušetříte dalších 11 %.
Na spodní prádlo se určitě
vypravte do některého
z butiků Victoria’s Secret.
A budete-li mít ještě energii,
vyzkoušejte některý
z obchodních domů Marshall’s nebo Duffy’s. Na kabelky
a obuv se zase specializuje
obchodní řetězec DSW.
Londýn
Koupíte-li si letenku
na letiště Gatwick, přistanete kousek od outletové
vesničky Ashford. Stovka
obchodů slovutných značek
od Adidasu po Vero Modu
tu nabízí své zboží s 60%
slevou. V samotném
Londýně pak určitě navštivte
obchod T.K.MAXX. Ten
prodává oblečení pro
všechny příležitosti, boty
a doplňky v obrovském
množství a ve městě je hned
několikrát. Máte-li pevné
nervy, prolezte si samozřejmě i Oxford Street, kde
v podstatě nic jiného než
oblečení a boty nenajdete.
JAK
NAKOUPIT
VENKU
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Miláno
V Miláně se z pochopitelných důvodů vyplatí
nakupovat hlavně konfekci
italských značek. Výrazně tu
ušetříte při nákupu pánské
formální módy. Oblek
od Armaniho stojí v Praze
zhruba 60 000 Kč, tady ho
pořídíte za polovic. Navíc
každoročně první sobotu
v červenci a první sobotu
v lednu startuje po celém
městě šílenství jménem
výprodej. Ceny pak klesají
ještě o dalších zhruba 30 %.
Fox Town
Na hranicích Švýcarska
a Itálie leží další outletová
víska, kde nakoupíte
oblečení Armani či Valentino
za zlomek jeho původní
ceny. A protože jste mimo
EU, můžete ušetřit ještě
o něco víc a nechat si vrátit
DPH. „Češi o této možnosti
moc nevědí, a proto ji moc
nevyužívají,“ říká Jiří Macas
ze společnosti Global Blue,
která se zabývá vracením
DPH turistům. A tak můžete
při nákupech v Turecku,
Chorvatsku, Norsku či
Švýcarsku plesat dvojnásob.
Je k tomu třeba jen maličko
byrokracie. Při nákupu si
vyžádáte tax free formulář,
který vám prodavač vyplní
a vy si ho na hranicích či
letišti necháte orazítkovat.
Svoje peníze si pak necháte
vyplatit na přepážce buď
před odletem, nebo doma
na Ruzyni.
Drážďany
Je to sem asi nejblíž a taky je
tu často slyšet čeština. Jezdí
se sem především za běžnou
konfekcí, ale i milovníci
luxusu tu nakoupí levněji
než v ČR. Množství obchodů
tu každým rokem roste
a výprodeje začínají poslední
pondělí v lednu a červenci,
kdy se zhruba na deset dnů
město promění v obří outlet.
Sázkou na jistotu je návštěva
hlavní nákupní třídy Prager
Strasse a její velkoobchoďák
Karlstadt. V historickém
centru na vás a vaši
peněženku čeká zhruba
stovka obchodů v Altmarkt
Galerii. Než dojedete
do města, stavte se
v nákupním centru Kaufpark
Dresden kousek od dálnice.
Pozor: Nezapomeňte, že
v neděli je všude zavřeno.
Nákupy po síti
Výhodně nakoupíte také
na specializovaných
portálech (doporučujeme
net-a-porter.com a matchesfashion.com) nebo
v e-shopech zahraničních
značek. V rámci Evropské
unie neplatíte žádné clo,
poštovné např. z Itálie je cca
15 eur, a tak vás nejnovější
džíny DIESEL vyjdou zhruba
stejně jako v českém
kamenném obchodě džíny
2 roky staré. Na všechno je
samozřejmě záruka a zboží
můžete v rozumném čase
vrátit. V amerických
e-shopech jsou ceny proti
tuzemsku až o 80 % nižší, ale
může tu být problém
s objednáváním mimo USA,
proclením (pokud hodnota
zásilky přesahuje 150 eur)
a také platbou cla. I to se dá
ale snadno vyřešit přes specializované české zásilkové
služby, které váš nákup zrealizují a balíček vám doručí až
ke dveřím, kde za něj
zaplatíte v Kč. Vše je
naprosto legální a v podstatě
jde o to, že si prostřednictvím firmy zřídíte poštovní
schránku na americké
adrese, ta váš nákup zaplatí,
zkontroluje, zabalí a odešle
prostřednictvím DHL či jiné
služby do ČR.
15
ŠE
KÓ
D
Y
Č
ES
KÉ
M
Ó
D
Y
V
ST AN
I L KA
ET V
Y LČ
TO K
BY OV
LA Á J
AK E J
CE ED
PR NA
O ZE
PÁ ZA
R KL
KA A
M DA
AR TE
ÁD LE
Ů KP
,D Ř
N EH
ES L
JE ÍD
Z K Y
N A
Í J LT
ED E
N RN
A A
Z T I
H V
LA N
VN Í M
ÍC ÓD
H Y
U CO
D
ÁL DE
O M
ST O
Í S DE
EZ . P
Ó ŘE
N
Y. D
JO
TÉMA
16
Proč jste s CodeMode vlastně začali?
Bylo to v roce 2006 a důvod byl prostý. S kamarádkou jsme si
chtěly koupit hezké věci na sebe, ale nemuset při tom obcházet
půl Prahy po sekáčích a obchůdcích, kterých tehdy ke všemu
ještě moc nebylo. Napadlo nás dát dohromady lidi, kteří doma šijí
a nemají možnost nebo chuť svoje věci dodávat do obchodů.
Takže za tím nebyl úmysl pozvednout českou módní sféru?
Ne, my jsme si prostě chtěly nakoupit oblečení. Až při samotné
akci jsme zjistily, že takové setkání pomáhá jak tvůrcům, tak lidem,
kteří se o módu zajímají.
Máte nějak zmapováno, kolik návrhářů, výrobců a dalších
tvůrců u nás vlastně působí?
To je těžké odhadnout, protože tvůrce může být kdokoliv. Je pak
ale otázka, jestli je ten člověk dostatečně zručný, originální, jestli
má šanci se šitím eventuálně uživit.
Takových jsou u nás odhadem dejme
tomu dvě stovky. Určitě je ale spousta
takových, o kterých nevíme.
Jestli ale mluvíme o lidech, kteří se
můžou módou živit, tak dvě stě není
vůbec málo. Nebo ano?
Málo to není. Je to ale průřez celou
scénou od zavedených značek,
jako je Playbag, až po dvě holky
z Umprumky, na kterých je vidět, že
mají na to se v budoucnu prosadit.
A je to vidět, když se projdete po venku?
Ale ano. Tedy – ona nezávislá módní scéna nebude asi nikdy
schopna konkurovat HMku, kde stojí všechno tři stovky. Stále
víc lidí je ale ochotno si na nějaký originální kus oblečení ušetřit
a dělat s ním parádu, když jdou na nějakou akci.
Co teď mimochodem frčí třeba v Anglii?
Mám dojem, že teď je v kurzu tak trochu dávat najevo, že mě
móda vlastně až tak moc nebere. Spousta lidí chodí ven ve vytahané teplákovce.
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Co česká sekáčová scéna?
Po revoluci tu byla spousta příjemných obchůdků, kde se dalo
koupit originální oblečení z druhé ruky, a navíc za odpovídající
ceny. Dnes mi přijde, že se sekáče přejmenovaly na „vintage
butiky“ a staré onošené věci tam stojí dva tisíce.
Který národ se podle vás obléká nejlépe?
Já mám pořád zafixované dojmy z Francie, kam jsem jako studentka francouzského gymnázia často
jezdila. Jak se Francouzky dokážou
obléknout, je neuvěřitelné. A je přitom
jedno, kolik mají peněz.
MOC MĚ NEBAVÍ BLOGY
OSMNÁCTILETÝCH
SLEČEN, CO SI PROHLÍŽÍ
ELLE A VOGUE A SNAŽÍ SE
JE NAPODOBOVAT. TĚCH
JE BOHUŽEL STRAŠNÁ
SPOUSTA.
Je snaha a tvorba těch dvou stovek
statečných nějak poznat?
Před šesti lety bych řekla, že pochybuji. Tenkrát byla módní komunita soustředěná hodně kolem lidí, kteří šili. Dnes jsem už větší
optimista. Přehlídek, jako je ta naše, už běží spousta, otvírají se
obchody, kde je nezávislá móda k dostání, píšou se blogy...
ČiliChili | 10 | 2012
Když se nebudeme srovnávat s Londýnem a Paříží – co Polsko,
Maďarsko či Slovensko? Jak jsme na tom v porovnání s nimi?
Slovenky si na sebe dovedou vzít věc, kterou bychom u nás brali
jako nevkus, ale ony do toho stejně jdou a tou odvahou ji dokážou
obhájit. V Maďarsku zase scéna návrhářů, šperkařů a designérů
hodně drží pohromadě. Provozují třeba společné webovky, které
výborně fungují, a na jejich akce chodí hromada lidí.
Co vás napadne jako největší rozdíl
mezi Francouzkou a Češkou?
Francouzky nosí podpatky. Stejně je
ale nosí třeba Slovenky. V Česku mají
podpatky trochu stigma coby znak
vysolárkovaných fiflen. Holku z DAMU
na podpatcích skoro neuvidíte.
Co chlapi?
Chlapi jsou těžká kategorie všude.
Když už se na naší přehlídce chlap
do nějaké mikiny zamiluje, tak aby si ji koupil, musí být superfunkční a univerzální, aby v ní mohl i do práce, i do kavárny. Bude
ji nosit pět let, dokud se na něm nerozpadne, a pak si v ideálním
případě koupí úplně stejnou.
Existuje recept, jak se dobře obléct a neutratit majlant?
Nejlépe funguje kombinace konfekce, sekáče a pár originálních kousků. Jestli někoho nebaví postávat ráno před zrcadlem
a kombinovat, tak ať má ve skříni dvacet černých trik, patery džíny
a obměňuje to jen pomocí šperků. Ale pozor – styl není jen o oblečení. Důležité je i to, jak se člověk učeše, jak jde, jaké má doplňky
a jestli do toho dokáže dát něco ze sebe. Znám holku, která má
jeden klobouk, který jí neuvěřitelně sluší. Nosí ho pořád a ostatním oblečením ho jen doplňuje. Našla si něco, co definuje její styl,
nemusí řešit oblečení od hlavy k patě a je pořád svoje.
<
17
TÉMA
PROJEKT CHECK CZECH
FASHION ZALOŽILY ANETA
KADERKOVÁ A MARIETA
KAJABOVÁ. PODPORUJÍ
MLADÉ NÁVRHÁŘE POŘÁDÁNÍM TEMATICKÝCH MÓDNÍCH
PŘEHLÍDEK, A HLAVNĚ MAPUJÍ
DOMÁCÍ POULIČNÍ MÓDU.
ČESKÁ
MÓDA
Z ULICE
18
FESTIVALOVÁ ELEGANCE
Letos vËlétç jsme vyrazili naËhudební
aËfilmové festivaly. NçkteĜí návštçvníci dali pĜednost pohodlí, jiní pĜekvapili stylovým lookem.
ŽLUħÁSEK
Tahle kráska nás vËcentru Prahy
zaujala ladçním doËjediné barvy
aËnetradiÝní kabelkou naËĜetízku.
HIPPIE
IËuprostĜed mçsta narazíte naËsleÝnu, která
zabrousila doËpestrobarevných vod hippie
stylu. Üelenky se teá prostç nosí.
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
VESELÝ KŠILT
IËvËmódç je dĶležitý nadhled. DĶkazem
toho je mladík, který naËfestival vyrazil
sËvtipnými doplĎky.
19
TÉMA
PěÍKLAD
Pánové letos naËOpen Air Festivalu
jednoznaÝnç pĜeválcovali holky.
Mrknçte naËtohohle týpka.
US GIRL
Tahle sleÝna nám naËHip Hop Kempu
pĜedvedla jeden zËnejstylovçjších
outfitĶ léta. Byla sexy aËamerická
vlajka letí.
MILOVNÍK BAREV
Když je Ýlovçk pohodáĜ, nemusí se bát
niÝeho. Ani pestrých kombinací.
20
LADNÁ ROMANTIÜKA
Klobouk aËsnçhobílé šaty? Skvçlý
základ pro romantiku vËneúprosné
mçstské divoÝinç!
ANETA KADERKOVÁ
Jedna ze dvou zakladatelek Check Czech
Fashion vËoutfitu sËrockerskými prvky.
Najdçte si projekt vËGooglu nebo
naËFacebooku!
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
21
TÉMA
22
PONCLE
V SANCLÍCH
<
V
O ZÁ
T Ú Ř
V OR RO Í 20
SA K V 0
N A D NI 9 N
D IV O A
ÁL Á D T
EC K ÍV OČ
H ŮM ÁN IL
.“ N Í V I R
AP Č EP
ŘÍ ES OR
KL KÝ T
AD CH ÉŘ
„Š U L I I N
O IC TE
KU Í R
JÍ CH NE
CÍ . V T
FA D OV
KT OP É T
, Ž RO EL
E V EV
KA O I
ŽD DU ZE
Ý D STR
TŘ R E
IN AM AM
ÁC A .C
T Ý TIC Z Z
CH KÉ AS
O HU E J
D D ED
EC B N
M YP U
Á ŘE KR
N D I
A N T I
N E C
O SL KO
H A U
O M
U O SO
PO D N
N ER DU
O Á
ŽK Y
Na fusekle v sandálech u nás módní snobové nadávají
už 15 let. Možná nevědí, že modelové v naprosto
totožném obutí se dnes procházejí po molu na přehlídkách ikony módnosti, luxusu a stylu – Louise
Vuittona. A v Londýně je to nejnovější top výstřelek.
A najednou už nosit tohle obutí není ostuda a smrtelný hřích proti dobrým mravům, ale trend, který váš
táta vyhmátl už před třiceti lety. Táta navíc nebyl první. Vykopávky
v severním Yokrshiru přinesly šokující objev – římští legionáři,
považovaní za vzor mužné dokonalosti tělesné i duševní, si prokazatelně pod své vysoko vyšněrované sandály natahovali ponožky.
Národ, na jehož nohách se sandálová móda rozšířila po Evropě, si
z ponožek v sandálech nic nedělal.
V Česku je ponožka nazutá do sandálu považovaná za ekvivalent společenské sebevraždy. Nikdo ale přesně neví proč. Když
odhlédneme od neurčitých poznámek typu „Vono to vypadá blbě“,
tak ta kombinace vlastně dává smysl. Užíváte si pohodlí šněrovací
obuvi, přitom vám nesmrdí nohy, větráte, nezasviníte si chodidla
a neošoupete paty o zákeřné kamínky. Za prohřešek proti vkusu
ponožky v sandálech taky nejde snadno označit, protože je kromě
Louise Vuittona na mola pravidelně posílají takové módní ikony,
jako je Marni, Margaret Howellová, Burberry, Galliano, a dokonce
i nejvyšší kněží módního stylu Miuccia Prada a Christian Dior.
I hvězdy, jako jsou Chloe Sevigny nebo Kate Moss, se nerozpakují chodit s ponožkami v otevřených botách. Navíc se zdá, že
proklínaná kombinace je jakýmsi záhadným způsobem propojená
se silnými osobnostmi a vysokým intelektem. Oblíbili si ji třeba
matematický génius Paul Erdos, neporazitelný šachista Bobby
Fischer, softwarový mág a aktivista Richard Stallman a údajně
i Albert Einstein. I na dnešních univerzitách (zejména
matematicko-fyzikálně zaměřených fakultách) je výskyt
ponožek v sandálech vyšší než kde jinde.
Jestli se vám v ponožkách a sandálech dobře
chodí, směle do toho. Na módní teror se
vykašlete a případné kritiky setřete citátem
Oscara Wildea. Ten prohlásil, že „móda
je jen forma ohavnosti, navíc tak
nesnesitelná, že ji musíme každých šest měsíců měnit.“
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
23
TÉMA
MONIKA
NOVÁKOVÁ
Studuje Ateliér odevného dizajnu
naËVysoké škole výtvarných umení vËBratislavç. Už dnes vytváĜí vlastní kolekce aËmezi
zasvçcenci se oËní dobĜe ví.
VERONIKA
BENEŠOVÁ
Navrhuje pod znaÝkou Sophistic. VËroce
2010 otevĜela svĶj vlastní obchĶdek. Tato
práce ji dnes živí aË Veronika si dokáže
poradit iËse sériovçjší výrobou.
MIMI NGUYEN
HOANG LAN
Nestudovala VŠUP ani UMPRUM, ale
mezinárodní vztahy. Už zaËstudií ale zaÝala
vyrábçt modely aËprodávala je spolužákĶm.
Dnes patĜí kËtçm návrháĜĶm, kteĜí mají
vlastní znaÝku (La Femme Mimi) aËbutik.
Mimi ale prodává taky venku. Dokonce oËní
nedávno psali veËVietnamu. Zavolala jí
šéfredaktorka vietnamské Ženy aËživota
aËomlouvala se jí, že je zËmalého plátku,
který Ýtou pouhé 2Ëmiliony ÝtenáĜek.
CO
NA TO
NÁVRHÁŘI
24
CHATTY
VËroce 2004 je založily tĜi mladé sleÝny,
dnes studio vedou jen Anna Tušová
aËRadka Sirková. Mají rády hru sËmateriálovou koláží, technologickým zpracováním
aËužitkovostí modelĶ. Navrhují elegantní
obleÝení naËulici aËpravidelnç je mĶžete
vídat naËvšech prestižních Ýeských módních
akcích.
DANA
HAPALOVÁ
GrafiÝka, ze které se nakonec vyklubala
návrháĜka. Svoji znaÝku založila ještç pĜi
práci už skoro pĜed 9 lety. Její showroom
najdete kousek odËstadionu pražské
Bohemky. Navrhuje aËšije pod znaÝkou
sweet666design. PatĜí kËtçm, které jejich
práce už živí, má vlastní ateliér aËstovky
vracejících se zákaznic.
LA FORMELA
Antonín Soukup, Mirka Kohutiarová
aËKatarina Ravasová se pĜed pár lety
potkali naËstudiích vËLiberci. VËroce 2009
založili znaÝku LaFormela (ano, podle
televizních formelákĶ) aËodstçhovali se
spoleÝnç doËPrahy. NaËrozdíl odËvçtšiny
ostatních návrháĜĶ všichni tĜi chodí
doËnormální práce.
ZUZKA
KUBÍČKOVÁ
LoĎská absolventka pražské VŠUP
studovala iËvËPaĜíži Ýi vËReykjavíku.
VeËdvaceti šesti letech má rodaÝka ze Zlína
naËkontç nçkolik celostátních cen, naËCzech
Grand Designu byla nominována naËObjev
roku iËMódního designéra roku. Ještç
zaËstudií pracovala vËItálii pro uznávanou
znaÝku Gianni Tolentino. Letos vËdubnu se
ale vrátila aËvËPraze si otevírá vlastní ateliér.
MONIKA NOVÁKOVÁ
Jak je na tom česká móda?
Troufám si říct, že se situace zlepšuje. Pomalu, ale
zlepšuje. Jsou samozřejmě momenty, kdy si uvědomím, že to bude ještě nějakou chvíli trvat, než
se srovnáme se západní evropskou úrovní. Tyhle
momenty nastávají hlavně, když navštívím jinou
metropoli nebo zemi v Evropě, a pak se vrátím zpět.
Často ještě s kufrem v ruce, když jedu pražským metrem domů, hledám něco nebo někoho zajímavého.
Snažím se pohledem najít potenciálního zákazníka.
Leckdy marně.
Proč u lidí stále vedou Vuittonky, Lacosty atd.?
Proč nekupují víc českých originálů?
Můžeme jen spekulovat. Protože mají pocit, že tak
každý bude vědět, co a za kolik si koupili? Často jsou
to oděvy, které jsou před slevami za opravdu neuměřenou cenu – když si uvědomíme, že je jich několik set
tisíc na světě a že jejich kvalita je většinou až neuvěřitelně děsná. U nás pořád ještě kupujeme stylem „čím
víc, tím líp“. Máme spoustu trendy oblečení, které už
za rok nevezmeme na sebe. V cizině se přeci jen více
hledí na to mít pár kvalitních, originálních kousků.
<
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
25
TÉMA
VERONIKA
BENEŠOVÁ
Jak to vidíš s českou módou?
Česká móda se v posledních letech
razantně mění. Jedním z důvodů této
proměny je velký nárůst výskytu módních akcí, jako jsou Designblok, Prague Fashion Week/Weekend a různé
prodejní markety. Móda a designové
věci se tak dostávají více mezi lidi a tím
vzniká ekonomický koloběh.
Co je pro návrháře největší
problém?
Český oděvní průmysl.
Většina firem zaměřených
na textilní, oděvní nebo
kožedělnou výrobu pomalu
krachuje nebo už zkrachovala. Je skoro nemožné spojit se s někým a chtít vyrobit
požadovaný materiál pro
kolekci. Takové firmy už buď
neexistují, nebo mají nastavená minima na výrobu, aby
se jim to rentovalo.
<
26
MIMI LAN
Co si myslíš o české módě?
Jsem tady už od roku 1993 a česká móda je na tom
pořád líp. Dokonce jsem na český design hrdá a
pořizuji ho taky své rodině ve Vietnamu. Česká
móda je něco mezi minimalismem a hippie. Vždycky
sleduji nějakou paní v metru a říkám si, co bych na ní
trochu změnila, ne moc, aby to byla pořád ona, ale
tak aby jí to slušelo.
Jaké je prosadit se v Česku?
Jsem úplně jiný případ než ostatní. Nemám žádnou
školu, nestála za mnou žádná módní ikona. Navíc
jsem Vietnamka, která prodává hadry. Prosadit
se chce trpělivost a pracovitost. Pořád se musíte
zlepšovat. Sama navrhuji, sama si zařizuji produkci,
3 dny v týdnu pracuji jako prodavačka, uklízečka,
majitelka, návrhářka. Pořád zkoumám nové materiály i návrhy. Sleduji a vnímám život kolem sebe.
Od politiky až k životnímu stylu. Protože všechno
souvisí se vším. Neumím dělat módu, aniž bych
věděla, co se kolem děje.
<
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
27
TÉMA
28
CHATTY
HATTY
Holky, co česká
móda? Kde jsme?
Česká móda dělá
velké pokroky, ale
upřímně: ještě stále
nedosahujeme ani
na ocas té mezinárodní. Nemluvíme
tu ani tak o nadání
a motivaci českých
návrhářů, ale o přijímání módy jako takové. U nás se
bere módní branže jako roztomilý rozmar několika
nadšenců, v Německu je tamější scéna považována
za regulérní vývozní artikl, za hybnou složku tamější
ekonomiky.
Co je největší problém pro malé návrháře?
Dodavatelé materiálů, galanterie atd. Devadesát
devět procent z nich se nehodlá vůbec zabývat
dodávkou v limitovaných nákladech, nezajímají je
klienti s malým, byť pravidelným odběrem. Návrháři
u nás nemají vůbec špatné nápady, dokázali by
konkurovat zahraniční scéně, ale většinou kolabují
na realizacích, v důsledku nedostatku materiálů,
technologií nebo prostředků.
Vnímají Češi vůbec něco jako českou módu?
Samozřejmě, že Češi vědí, že tu existuje nějaká
módní scéna, a mají na tom zásluhu především
módní periodika, která se o dění v módě zajímají.
Málo se ale o české módě zmiňují například největší
zdejší média, jako jsou veřejnoprávní a soukromé
televizní kanály.
Je těžké se u nás prosadit?
Prosadit se v českém rybníčku podle nás zas až tak
těžké není. Mnohem těžší je vybudovat si respekt
a uznání jako český návrhář i na zahraniční scéně.
<
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
29
TÉMA
DANA
HAPALOVÁ
Jak se ti v Čechách tvoří?
Česká móda je na vzestupu. Něco
se děje, a dokonce nejen v Praze,
a to je jen dobře. Tvoří se mi
úžasně.
Jak dostat věci mezi lidi?
Nejlepší reklama je spokojený
zákazník. Velké plus je mít zajímavé
internetové stránky. Na tom jsem si dala hodně záležet už na začátku. No a pak samozřejmě pomáhají
akce typu Fashion Week, Prague Fashion. Prostě
tam, kde máte možnost svoje věci ukázat a zákazník
si to může koupit.
Proč si lidi pořád chodí pro předražené luxusní
značky, místo aby zkusili něco českého?
U nás se těžko obhajují ceny za kvalitní materiál, šití
v Čechách, a navíc za autorský nápad. Pořád mám
pocit, že obecná nálada ve společnosti je přehnaně
kritická k jakékoliv odchylce či výstřednosti, takže je
tu snaha moc nevybočovat. Na druhou stranu my
zase nepočítáme, že by se na nás vrhaly davy.
<
LA FORMELA:
V ČECHÁCH NENÍ PROSTOR,
KDE SI MŮŽEŠ MÓDU UŽÍT
Má u nás smysl vůbec něco tvořit?
Česká móda smysl rozhodně má. Sice tady pořád
chybí lidem vlastní styl, bojí se názoru ostatních
a raději se oblékají tak, aby nevybočovali z řady.
Navíc tady ještě není prostor, kde si módu můžeš
užít. I to se ale lepší. Lidi pokukují do světa. A snaží
se tomu přibližovat.
Je těžké se u nás prosadit?
Prosadit se je dřina všude, a to nejen v módě. Je
bohužel dost návrhářů, kteří podlehnou a nevydrží
a místo, aby si drželi svůj rukopis, přizpůsobí se
mase. To my nechceme. Jdeme tak sice o dost těžší
cestou, ale od svých nápadů neustupujeme, stojíme
si za nimi. Sice nás to zatím neživí, ale pořád děláme
to, co nás baví.
Proč jste chtěli být návrháři?
Tak v tomhle jsme zajedno. Všichni jsme to věděli
už odmalička. Anton je z prostředí, kde všichni
malovali, a tak si maloval taky. Katka to věděla už
jako děcko a o Mirce ani nemluvě. Ta si první kalhoty
ušila snad ve druhé třídě.
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
31
TÉMA
ZUZKA
KUBÍČKOVÁ
Jak jsi se dostala k tomu, že jsi pracovala pro
Gianni Tolentino?
Jinak než přes známost to nešlo, takže díky módnímu fotografovi Karlovi Losenickému, který znal
osobně návrháře a představil mě. To ale vůbec
neznamenalo, že by bylo vyhráno, čekal mě dvouhodinový pohovor, který dopadl dobře.
Můžeš srovnat, jak se staví k módě Češi a jak
Italové?
Itálie má fungující módní průmysl. Italské značky
jsou všude kolem a Italové se do nich rádi oblékají.
Vetšinou jde o kvalitní vyšší třídu. Typickým příkladem je Max Mara group, u nás luxus. V každém
středním městě jsou obchody s italskými značkami
a návrháři. U nás najdete takové obchůdky jenom
v Praze. Trochu škoda, ne?
Jak se ve světě dívají na českou módu?
Jako na kvalitní. Jen je to otázka čistě v kruzích soukromých zakázek. Italskou módu najdete v obchodních řetězcích. U nás jde jen o limitované prodeje.
Ale je vidět, že něco se hýbe a já to začínám vidět
docela růžově. Nejdříve jsem byla hlavně v Itálii,
teď mám čím dál víc práce tady... Nečekají nás zlé
časy.
<
32
A H
N
ED
VÍ
TE
,C
O
VÁ
M
SE
KN
E
N
KO ER
O N VY
D E DR
S C.
V Ý D ÁS
CH ÍK A J
Y
PŘ AP ÍCÍM
ÍT LI
EL KA U R
K Y C OZ
Ň I ST H
A Y O D
KÁ LE O
M BE VÁ
O E
ŠŮ O NÍ
, N D V V K
EB O AB
O DA I N
D FO K
O
Á
KO NU CH
N SE O
CE O B
O KA CH
O
D
V MŽ D
ŠE IT Ů
CH Ě (AL
D
U OZ E T
ŽI
Ř
VA VÍT EB
E
A
TE
LŮ NÁ I R
T É ZO Á N
H RN OP
LE
Ř
VY A Z ED
V
CH A ŠA
Y T ŽOV T N
ÁV A Í S
KY NÝ KŘ
O ÍN
.
U
T F Í) J
IT E
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Koupit, či nekoupit? Obléct,
či neobléct? Každý z nás občas
potřebuje poradit, jestli nám to
sluší, zda vyhlédnuté džíny nedělají
velký zadek nebo ten kabát opravdu
stojí za ty peníze. V lepším případě
se ptáme kamarádky nebo kamaráda,
když jsou po ruce, v nejhorším si holt
musíte poradit sami. Tedy donedávna.
Od 1. října si můžete do svého chytrého telefonu s Androidem zadarmo
stáhnout aplikaci StyleBee. Ta už
navždycky ukončí vaše váhání při
nákupech. StyleBee funguje jednoduše: vyfotíte se v tom, s čím potřebujete poradit, a pošlete dotaz spolu
s fotkou přes aplikaci vašim kámošům
a kámoškám a ostatním uživatelům
StyleBee. Pak už je na vás, jestli dáte
na jejich doporučení a danou
věc si koupíte, nebo si vyberete
jiný kousek. Názory získáte během
několika minut, takže si na ně můžete
počkat ve zkušební kabince. A nejen
to. Kdykoliv můžete přes StyleBee konzultovat i životní otázku: „Co si dneska
vezmu na sebe?“
Proti MMSkám je aplikace StyleBee
rychlejší, levnější, ale také s její pomocí
získáte mnohem víc názorů během
chvilky. Se StyleBee vás bude oblékání
bavit zas o něco víc.
Kde najdete StyleBee? Nejsnáz a nejrychleji na www.cilichili.cz/stylebee.
33
POKEC
Ještě nikdy jsem
neomdlel
34
U některých lidí nepoznáte, jestli jsou hrdinové,
nebo šílenci. Dvaačtyřicetiletý Daniel Orálek
běhá, na čemž by nebylo nic zvláštního. On
ale miluje ultramaratony, třeba sto kilometrů
zvládne pod sedm hodin. A když běží v kuse
dva dny, uběhne těch kilometrů víc než tři sta
šedesát.
Text: Goča Komárek Foto: Michael Kratochvíl
vyčerpáním
Kolik jste dnes naběhal kilometrů?
Odpočíval jsem, takže jen dvanáct.
Řekněme, že byste zaběhl maraton za tři hodiny.
Co by to pro vás bylo – taky odpočinek?
To by byl vytrvalostní trénink. Závod na sto kilometrů
obvykle běžím tempem, které odpovídá času 2:48
na maraton. Takže bych ten maraton běžel vlastně
pomaleji než při své normální stovce.
Po jakém závodě jste vypadal nejhůř?
Po těch prvních, někdy před osmi lety. Třeba moje
premiérová dvanáctihodinovka! Anebo první závody
na sto kilometrů – to byly hrozné zážitky, při kterých
jsem se dost zrušil. Většinou mě chtěli zachraňovat
lékaři, protože jsem byl bledý až dozelena, měl jsem
křeče a nemohl se pohybovat.
Po pár letech si organismus zvykl?
Zaprvé si zvykl a zadruhé jsem čím dál víc trénoval. Zpočátku jsem naběhal třeba jen tři a půl
tisíce kilometrů ročně, což je sice pro normálního
běžce slušná dávka a na půlmaratony by stačila, ale
na ultramaratony to bylo málo. Takže jsem musel přidat na objemu.
>
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
35
POKEC
A přidáváte si pořád?
Na objemu už ne. Šlo by to, ale nevidím v tom velký
význam. Spíš se snažím přidat na kvalitě.
Co to znamená?
Naběhat osm tisíc ročně stačí, ale musím to dělat
intenzivněji. Rychleji. Nebo ještě víc do kopců... Lidský organismus má hloupou vlastnost, že se rychle
přizpůsobí zátěži, a pak už výkonnost neroste,
naopak se začne zhoršovat. Stále stejný trénink přestává být dostatečným stimulem.
Je vám dvaačtyřicet – můžete se ještě zlepšovat?
Na půlmaratonu se už zlepším jen těžko. Na maratonu ještě můžu, protože jsem s ním začal pozdě –
na první jsem šel až tak v pětatřiceti letech. A s ultramaratony to je v pohodě, protože vytrvalost se věkem
ztrácí daleko pomaleji než třeba tempo. Jasně, kdyby
se dlouhým tratím věnovali mladí běžci, tak by nás
asi poráželi, ale tahle disciplína pro ně není atraktivní.
Čím to je?
Tak hlavně bych dlouhé běhy ani nedoporučoval
lidem pod pětadvacet let, protože ti ještě nemusí
mít uzavřený vývoj kostí a námaha při závodech by
jim mohla ublížit. A potom tu máme rovnici našeho
sportu: Velká námaha, malá atraktivnost... Jiné sporty
se dají dělat snáz a s větším ohlasem. Ultramaraton
není pro mladé lidi kdovíjaká výzva ani zábava.
Vzdáváte někdy závody?
Když ztratím motivaci.
Z nějakého důvodu jsem
Po sto kilometrech bych se asi moc nesmál...
zklamaný, nejde mi to nebo
Přijďte na závody a uvidíte, že se lidi smějí. Víte, když
mám zdravotní problém...
jsem dělal atletiku před pětadvaceti roky, tak jsem
Naposledy jsem vzdal
měl jasný cíl – být co nejlepší, pokud možno vyhráloni noční stovku v Belgii
vat. A trénink býval prostředkem k dosažení tohoto
– po čtyřiceti lehce přepácíle. Kdežto dnes už mě baví samotný trénink –
lených kilometrech na mě
závody nebo vítězství jsou bonus.
přišla taková krize, že se mi
běželo už těžko, a najednou mi bylo jasné, že bych se trápil jenom kvůli
tomu, abych stěží doběhl na hrozném umístění. Mozek to neunesl.
Vzdal jsem.
Hodí se vůbec slovo zábava k ultramaratonům?
Samozřejmě. Kdyby mě to nebavilo, nedělám to.
Kdyby tělo opravdu
nemohlo, tak ztratím
vědomí, což se nikdy
nestalo
Je to pokořující?
V té chvíli je to velká úleva, ale druhý den si člověk říká, že měl raději
vydržet: „Bylo to hrozné – ale nešlo to ještě chvilku zvládnout? Možná
šlo...“ Krize přijde vždycky, skoro v každém závodě vás napadne, že
byste mohl vzdát, ale většinou nezastavím – zvášť, když mě sledují
lidi, které bych zklamal. Třeba loni jsem běžel Spartatlon, legendární
závod z Athén do Sparty, a ten jsem prostě musel dokončit, protože
mě sledovala spousta fanoušků, byli tam i čeští novináři. Kdybych
vzdal, mrzelo by mě to hodně.
36
Přijďte na závody
a uvidíte, že se lidi
smějí
Neměli bychom tělo poslechnout,
když naznačí, že už nemůže?
Spíš se smiřte s tím, že krize přijdou vždycky. Kdyby
tělo opravdu nemohlo, tak ztratím vědomí, což se
nikdy nestalo. Ano, doběhnu vyčerpaný a otupělý,
mám zimnici, křeče, ale neomdlívám.
Kdy se vám zas vrátí energie?
To je hned. Za několik minut už jsem v pořádku.
Míváte při dlouhých bězích mikrospánky?
Nedostatek spánku je ze všeho nejhorší, tím trpím,
hlavně v noci. Když máte běžet dva dny, tak je to pro
hlavu opravdu rána.
Kolik času jste prospal, když jste
si zaběhl osobák na čtyřicet osm hodin?
Dohromady dvě hodiny. Nejdelší spací pauzu jsem
měl dvacet pět minut, ale z toho jsem spal jen čtvrt
hodiny – zbylých deset minut trvá, než člověka
vysvléknou, uloží, postaví a zase obléknou.
Na rovinu – není ten sport příšerně nezdravý?
Nemyslím si. Tělo trochu opotřebujete, ale není to
dramatické, to už bych byl dávno zničený. Vyčerpání
je nepříjemné, ale já jsem vždy do týdne v pohodě.
Říkáte si někdy v cíli: Tohle byl tak krásný závod,
ten jsem si neskutečně užil!
Skoro pokaždé. Všechno, co jsem do závodu vložil,
se mi během několika vteřin vrací. Třeba na Spartatlonu jsem sice nevyhrál, ale měl jsem dobrý čas –
těch několik minut po doběhu jsem si užil tak silně,
že to vyvážilo všechno utrpení. Dobíháte k soše krále
Leonida a diváci vás vítají jako antického hrdinu,
najednou máte na hlavě vavřínový věnec... Ze tří set
závodníků nedokončí těch 246 kilometrů ani polovina, ale z těch, co to zvládnou, je každý vítán, jako by
právě on přinesl důležité poselství... Najednou to je
obrovské zadostiučiní; emoce a endorfiny vyplavou
na povrch: Já toho dosáhl!
Můžete druhý den chodit?
Nohy bolí, ale přinutím se, abych aspoň pomalu klusal.
Já taky občas běhám, ale potom
vždycky tři dny odpočívám.
Škoda. Na druhý den nemusíte přímo běhat, stačí,
když se projedete na kole. Je to výborný způsob, jak
se zbavit bolesti a urychlit regeneraci.
Když týden neběžíte,
míváte abstinenční příznaky?
Mívám. Nedávno jsem byl trochu zraněný, bolela
mě pata, takže jsem nemohl běhat. A čtvrtý den bez
zátěže jsem ve spánku začal dostávat křeče. Prý to
tak mají i jiní, nejsem výjimka. Tělo si prostě zvyklo
na zátěž, a když ji nedostává, v noci protestuje.
Jakou trať máte nejradši?
Pro mě je hlavní ultramaratonskou tratí sto kilometrů,
ale moc se mi líbí taky cesty odněkud někam – běžíte
třeba přes kopce, pozorujete krajinu... Naopak
nejmíň mě baví závody hodinové, čtyřiadvacítky
nebo osmačtyřicítky. Říkám tomu čisté běhání, protože opravdu nemyslím na nic jiného než na samotné
běhání. Právě v těchhle bězích mám největší rezervy.
Jsou nudné?
Pomalu ubíhají. Když běžím odněkud někam, tak si řeknu: „Teď trochu
přidám a v cíli budu dřív.“ Jenže když přidáte na hodinovce, tak sice
budete unavenější, ale do cíle se dřív nedostanete.
DANIEL ORÁLEK
Narodil se roku 1970.
Startuje naËtratích odËpçti
kilometrĶ pĜes maratón až
poËzávody naË48 hodin.
Bçhat zaÝal vËjedenácti. Roku 1989
poprvé startoval naË10Ɠkm, mçl Ýas
30:34. Vzápçtí se naËmistrovství
ÜSSR mezi muži dostal naË30:20
aËnaËME juniorĶ až naË30:13,03.
Všechny výkony tenkrát byly lepší
Ýeskoslovenského rekordu.
Je amatér, pracuje jako inženýr
programátor.
VËroce 2010 byl prvním
Üechem, který bçžel nejtçžší
ultra závod planety – Badwater
Ultramarathon. Závod se startem
vËDeath Valley poË217Ëkilometrech
konÝí pod horou Mt. Whitney.
VËÝasovém limitu 60 hodin
je nutno pĜekonat celkové
stoupáníË4000Ɠm vËteplotách až
55°C veËstínu.
Nçkteré osobní rekordy:
Maratón: 2:36:58, 100Ɠkm:
6:54:50, 12 hodin: 131,270Ɠkm,
24 hodin: 223,990Ɠkm, 48 hodin:
366,872Ɠkm
Když běžíte krajinou, skutečně se někdy kocháte?
Sto kilometrů je ještě hrozně rychlý závod, při kterém se – zvlášť ke konci
– musíte soustředit jen na běh. Ale při opravdu dlouhých závodech máte
času víc a ono je příjemné uvědomit si, že nádherně svítá, že támhle
něco kvete... To zpestří cestu.
Který váš závod byl z tohoto hlediska nejhezčí?
Nádherný zážitek je třeba Badwater v Údolí smrti. To je krása – umocněná tím, že ji málokdo vidí. Turisti tam sice přijedou, ale na chvíli vylezou z auta, řeknou si, to je hrozné horko, a odjedou.
>
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
37
POKEC
Vám horko nebylo?
Taky, ale stejně to byla nádhera... Třeba západ slunce. Ačkoli bylo
opravdu strašné počasí, nějakých pětačtyřicet stupňů, navíc foukal
prudký a horký vítr, takže mi vysychaly oči... Ale když jsme začali
stoupat do kopce, otevřel se neskutečný výhled. U nás máme nejvyšší horu Sněžku – ale na tomhle závodě běžíte z nějakých minus
padesáti metrů do šestnácti set na jediný kopec. Takže si ten krásný
výhled asi dovedete představit.
Když běžíte takhle dlouhý závod, míváte v uších hudbu?
Třeba při závodech na sto kilometrů je to z bezpečnostních důvodů
zakázané, takže smůla. Ale při závodech delších nebo při tréninku
poslouchám muziku běžně.
Jakou? Rychlou?
Rychlá je dobrá, člověk na chvíli přemůže únavu,
takže mám soustu rocku nebo metalu, ale občas to
prostřídám třeba folkem. Mám zkušenost, že i když
pustím do uší naplno něco svižného, tak mě to
po hodině stejně začne uspávat – a pak si pustím ten
folk. Dokonce si ho i zazpívám, což je výborné. Vy
pak potkáte běžce, který si nahlas falešně zpívá...
Nevyčítáte si, že vám to zpívání ubere pár vteřin?
Ne, takové věci jsou mi v tu chvíli ukradené.
Bude mi pětatřicet. Mám naději, že bych stovku
uběhl taky?
Určitě máte. Já bych to jen nedoporučoval lidem,
které běh vlastně nebaví, kteří mají jedinou motivaci
– něco si dokázat. To je zbytečně moc dřiny.
Mě běhání celkem baví.
V tom případě stovka není nedostižným cílem. Většina závodů má limit dvanáct hodin, což je dost času.
Jenže já kouřím.
Nevadí. Znám dobré běžce, kteří kouří taky.
I při běhu?!
Když je přestávka, tak si zapálí. Co jiného mají dělat,
když jsou závislí?
Jakou bych neměl udělat chybu?
Nejhorší je, když někdo začne s velkým nadšením,
přetíží se a za půl roku je odrovnaný. Načež se půl
roku léčí, zkusí to znovu, zase se léčí a pořád dokola.
To jsou lidi, kteří si nechtějí připustit, že si tělo musí
zvykat, zátěž se musí rozumně přidávat.
Kdybych se dostal do špičky – můžu si tím
sportem trochu přivydělát?
Prémie jsou občas při závodech na sto kilometrů.
Největší odměna, kterou jsem kdy dostal za vítězství,
38
Věřím, že čtyři
sta kilometrů
můžu zvládnout
bylo tisíc eur. A když uvážím, že stokilometrových
závodů s prémiemi mám za rok nanejvýš pět, tak...
možná se dostanu na nulu.
V New Yorku mají závod na
3100 mil, což je skoro pět tisíc
kilometrů. To vás neláká?
Zrovna tohle je opravdu příšerná dřina, tam moje
ambice nesahají – navíc: kdo by mi dal dva měsíce
dovolené? To bych musel skončit se zaměstnáním.
Tak čeho ještě chcete dosáhnout?
Na sto kilometrů je pro mě velkou výzvou čas 6 hodin
a 40 minut, což by byl průměr patnáct kilometrů v hodině. A pořád zbývá dost hezkých závodů,
které jsem zatím nezkusil. Chci třeba zažít závod
v Jižní Africe, který se jmenuje Comrades Marathon
a na kterém startuje nejvíc běžců – skoro třicet
tisíc. Většinou místní černoši, ale jezdí tam i řada
Evropanů.
Na to jsem se chtěl zeptat – jak je možné, že
dlouhé tratě ovládají černí běžci, ale na těch ultradlouhých nejsou vidět?
Po několikaleté přípravě by určitě taky vyhrávali,
jenže jak jsem říkal – na dlouhých tratích nic nevyděláte, nula od nuly pojde. Afričani neběhají pro radost,
ale kvůli penězům. Kdyby běželi tři závody s malými
prémiemi ročně, umřou hlady.
Jaký jste zatím uběhl nejdelší úsek?
Tři sta šedesát sedm kilometrů v Brně, to bylo v rámci
osmačtyřicetihodinovky.
Chcete ten výkon překonat?
Určitě to zkusím. S přibývajícím věkem budu asi zkoušet hlavně delší tratě. Věřím, že čtyři sta kilometrů
můžu zvládnout. Protože já mám na těchhle tratích
opravdu velké výkonnostní rezervy.
<
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
CO
Vynikající zvuk.
Oslnivý výkon.
Doporučeno
| Beats Audio™ pro dokonalou kvalitu zvuku
| Dvoujádrový procesor a 4" displej pro vysoký výkon
| Kontinuální snímání pro zachycení perfektního snímku
Powered by
HTC Sense
Copyright © 2012 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Vámi?
ZOOM
KONEC
KLIDU
40
r
g c'h
?
??
PRO
MARŤANY
Mars fascinuje lidi od nepaměti. Když
jsme v roce 1969 dokázali nějakým zázrakem dofrčet na Měsíc, začalo se vážně
mluvit o tom, že za pár let to protáhneme
až na Rudou planetu. Až do dnešního dne
zůstalo jen u plánů.
Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
41
KÁCÍME MODLY
O Marsu sníme už
víc než půlstoletí
NĚKTERÉ PLÁNY
LETU NA MARS
USA a Sovětským svazem, ale dnes vesmírné
programy nejsou zdaleka tak štědře dotovány.
Naděje se tedy vkládají
do nových technologií, úsporných motorů
a alternativních scénářů,
které by měly náklady
srazit.
pilotované výpravě na Mars se začalo
po dlouhé době nahlas mluvit v srpnu,
kdy na povrchu planety přistála automatická sonda Curiosity. Není to
ovšem tak, že bychom se tou myšlenkou až doteď nezabývali. Naopak, scénáře vznikají už od konce 2. světové
války, a některé z nich dokonce ani
nejsou úplně šílené. Když se podíváte na rozpracované plány, zjistíte, že sice zbývá dořešit spoustu problémů, ale žádný z nich není zásadní. Kromě jednoho
– sehnat na to všechno peníze. Odhady nákladů
na vypravení pilotovaného letu k Rudé planetě se
různí, ale od oka lze střelit, že půl bilionu dolarů by
mělo stačit. Na rozdíl od doby, kdy byl vesmírný program prestižní záležitostí studeného souboje mezi
42
WERNHER VON BRAUN (60. léta)
Nçmecký raketový konstruktér, který byl poËII. svçtové
válce pĜevezen doËUSA, poÝítal
sËtisícovkou kosmických letĶ, které
by vynesly naËobçžnou dráhu Zemç
materiál potĜebný kËsestrojení
deseti vesmírných lodí. Ty by
kËMarsu dopravily 700 kosmonautĶ
aËpĜistávaly by pomocí kĜídel (vËjeho
dobç ještç nebyly pĜesné údaje
oËhustotç atmosféry Marsu).
EMPIRE (60. léta)
Teoretický projekt, naËkterém spolupracovala NASA se spoleÝnostmi
Ford, General Dynamics, TRW
aËdalšími soukromými ŏrmami
– nçco, sËÝím poÝítá iËbudoucnost
vesmírného programu. Nikdy nebyl
urÝen kËrealizaci, ale položil teoretické základy pro budoucí projekty.
PŘÍMO NA MARS
Jeden z nejslibnějších
nápadů představil už
v roce 1990 Robert
Zubrin během série
konferencí na Coloradské univerzitě. Na rozdíl
od předchozích scénářů,
které vesměs počítaly
s dosud neznámou technikou a neúnosně
drahými obřími raketami, je Zubrinův
koncept Mars Direct nejen prakticky proveditelný, ale hlavně zredukoval předpokládané náklady asi o 90 %. Díky tomu je
základem pro plány, na kterých pracuje
NASA i dnes. Velmi zjednodušeně by to
mělo vypadat následovně:
Mise Mars Direct by měla odstartovat nadvakrát, vždy během nejvýhodnější konstelace
naší a Rudé planety, která nastává přibližně každých 26
měsíců. Během prvního startovacího okna bude vypraven dálkově ovládaný modul zvaný ERV (Earth–Return
Vehicle). Ten se usídlí na oběžné dráze Marsu a bude
sloužit pro návrat posádky zpět na Zemi. Současně
s ním odstartuje další loď, která ponese jednak zařízení
a vybavení pro samotný pobyt lidské posádky na Marsu,
a hlavně speciální modul MAV (Mars–Ascent Vehicle),
který kosmonauty po skončení mise vynese z povrchu
na oběžnou dráhu. MAV začne po přistání na Marsu okamžitě z přivezených i místních ingrediencí vyrábět palivo
potřebné k výstupu na orbit.
Jakmile MAV ohlásí, že nasyntetizoval dostatek
pohonných hmot, odstartuje ze Země při dalším vhodném „okně“ loď s čtyř až šestičlennou lidskou posádkou.
Na Marsu je sice pouze třetinová přitažlivost, ale to ještě neznamená, že vše
půjde bez problémů. Jerry Linenger prý po pětiměsíčním pobytu na vesmírné
stanici dokázal uzvednout pouze 15 kg a trvalo mu celé měsíce, než se dostal
zpět do kondice. Posadit do rakety mladší kosmonauty nelze kvůli riziku nádorových onemocnění způsobených vesmírným zářením. Starší kosmonauti proti nim
sice nejsou imunní, ale zhoubné bujení by u nich postupovalo pomaleji a byla by
tak větší šance, že na Mars vůbec doletí. O tom, jestli zvládnou cestu zpátky, už
TMK (1981–1996)
panují takové pochyby, že některé scénáře – například „Mars to Stay“, který proRuský projekt, který mçl být
sazuje lunochodec Buzz Aldrin – otevřeně hovoří o tom, že bychom se na zpáodpovçdí naËpĜistání AmeriÝanĶ
teční cestu měli rovnou vykašlat a první vyslanci by na Rudé planetě měli prostě
naËMçsíci. TĜíletá mise kËMarsu
zůstat. Samozřejmě by na Marsu neměli bídně zahynout, ale vybudovat na jeho
aËVenuši mçla odstartovat vËroce
povrchu soběstačnou kolonii, která by postupně přibí1971. Neplánovala pĜistání, ale
rala další osadníky.
shození vçdeckých sond naËpovrch
Na cestě by měla strávit 4–6 měsíců (nové konplanet. Nikdy neodstartovala,
cepty pulzních motorů ovšem mohou dobu zkrá- ZACHRAŇTE PLANETU
protože se nepodaĜilo vychytat
tit na pouhých 90 dní) a na povrchu pobývat asi Rizika ale nehrozí jen samotným kosmonautům.
mouchy naËpotĜebné raketové tech- 18–20 měsíců. Až provedou všechny předepsané Dosavadní robotické sondy sice nepřinesly signály, že
nologii N1.1
úkoly, nasednou do MAV, ten je vynese zpět by na Marsu bujel život, ale přítomnost vody nasvěddo vesmíru, kde přesednou do ERV a pofrčí si čuje, že podmínky pro výskyt určitých forem života
PěÍPAD MARS (1981–1996)
to 56 milionů kilometrů zpátky na matičku Zemi. na planetě existují. Šance, že tam najdeme třímetrové
Poté, co naËMarsu pĜistály vËroce
Pokud se tedy něco nepokazí, k čemuž bude tolik modré krasavice s ohonem, je celkem mizivá. Různé
1976 sondy Viking 1 aË2, se naËColopříležitostí, až se z toho jednomu nedělá dobře.
mikroskopické breberky by se tam hemžit mohly, a my
radské univerzitç odehrála Ĝada
bychom si je tedy mohli přivézt zpátky a nestačit se pak
sympozií, kde se diskutovaly již
VESMÍRNÁ PSYCHÓZA
divit. Riziko ovšem hrozí i obráceně. Lidé sice vzhlížejí
víceménç reálné aËkonkrétní scénáĜe Když si odmyslíte problémy techk Marsu s nadějí, že ho někdy
výpravy naËMars. Robert Zubrin zde nického rázu (odborníci tvrdí,
v budoucnu budou moct osídvËroce 1990 pĜedložil svĶj koncept
že otázka nezní „jestli nastanou“,
lit a přetvořit v obyvatelnou
Mars Direct.
ale „kdy a kolik jich nastane“),
planetu. Předpokládalo by to
spočívá největší neznámá lidské
MARPOST (2000)
ale umělé vytvoření čehosi,
výpravy na Mars v lidech. Na rozRuský plán pĜedpokládající vývoj
čemu se na Zemi přezdívá
díl od ostatních vesmírných misí
rakety sËmotorem pohánçným ioniGaia – samoudržitelného
má let na Mars tu nevýhodu, že
zovaným xenonovým plazmatem
a samoregulujícího systému
se bude postupně prodlužovat
TĜicetisvazkový projekt dokonÝil Jurij
umožňujícího propojené funinterval spojení se Zemí a velkou
Karaš vËroce 2005, letos má být
gování všech živých i neživých
část několikaleté mise budou koshotový plán rakety aËvËroce 2021
systémů. Problém spočívá
monauti odkázáni sami na sebe. Musí počítat
iËraketa samotná.
v tom, že sami netušíme, jak Gaia na Zemi funguje,
s psychickými problémy, ponorkovou (vlastně
natož abychom byli schopni ji zavést na Marsu. Hrozí
PROJEKTY ESA
raketovou) nemocí a dalšími nepříjemnostmi.
ovšem scénář, že bychom svou přítomností na Marsu
ESA, Evropská kosmická agentura,
Moc se o tom nemluví, ale kosmonauti proti nim
mohli tamější ekosystém narušit a nastartovat tak
vypracovala vËroce 2001 dlouhodobý nejsou rozhodně imunní. Například Jerry Linenterraformaci nechtěnou. Důsledky je lepší nedomýšprojekt, který poÝítá sËvysláním lidské ger, který pracoval na orbitální stanici Mir, se svělet, pokud tedy nechceme mít na svědomí zničení už
posádky doËroku 2033. VËsouÝasné
řil, že upadal do letargie, trpěl nespavostí, přivádruhé planety. Tváří v tvář všem problémům, těžkostem
dobç aËpodmínkách se ale zdá, že
děl ho k šílenství neustálý hluk motorů a zápach
a nezodpovězeným otázkám se nabízí legitimní otázka,
naËto nebudou peníze.
ruských kolegů, kteří se celé týdny nesprchovali.
jestli se lidské výpravy na bůhvíjaké planety vůbec
Na palubě Apolla 13 to mezi posádkou a pozemvyplatí. Někteří prudilové už dnes namítají, že přínos
ními kontrolory vřelo natolik, že kosmonauti ohlálidské výpravy je pofidérní a že dálkově řízení roboti
sili, že si berou den volna, aby si mohli všechno vyříkat. Celý
bohatě stačí. Třeba Brent Sherwood, který pracuje pro
den stávkovala i posádka vesmírné laboratoře Skylab 4. A ruští
NASA jako jeden z vesmírných architektů, se nechal slykosmonauti Anatolij Berezovoj a Valentin Lebeděv se zase
šet, že „neexistuje žádný vědecký experiment, který by
během pobytu na stanici Saljut 7 tak zhádali, že Lebeděv zavomísto robotů museli na Marsu dělat lidé.“ Jenže my víme
lal do řídicího střediska: „Okamžitě nás dostaňte dolů! Jinak
své. Dokud do rudého prachu nehňápne lidská noha
Berezovoje zabiju.“
a její majitel nepronese nějakou nesmrtelnou moudrost,
Ani po fyzické stránce nebude let na Mars žádná malina.
tak to prostě nebude ono.
Půl roku ve stavu beztíže se i při pravidelném tělocviku projeví
zakrnělými svaly, odvápněnými kostmi a ztrátou pohyblivosti.
Neexistuje žádný
vědecký experiment,
který by místo robotů
museli na Marsu
dělat lidé.
<
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
43
LETEM SVĚTEM
Za vším hledej ženu, říká se. A zdá se, že ji lze vystopovat i za tím, proč jsou
baskičtí chlapi jedni z nejlepších kuchařů na světě. Ne-li nejlepší.
Text: Filip Serranito Foto: Isifa, Profimedia
Prokousat
se San
Sebastianem
Na to, že je San Sebastian krásné město, kašlete. Proto se sem
nejezdí. Leží sice u moře, přesněji u atlantského pobřeží Španělska
jen kousek od hranice s Francií. Navíc obtáčí jednu z nejhezčích
městských pláží Evropy. Lze tu surfovat, prolézat památky, studovat
tradice i folklor, nakupovat. Jenže důvodem, proč je to jedno z nejnavštěvovanějších míst Španělska (Baskové by trvali na Baskicku),
je jídlo. A máte-li jídlo vášnivě rádi, jako ho mají rádi Baskové, je
návštěva Staré čtvrti (Parte Vieja) povinnost. Už po prvním večeru
jsem si dokázal živě představit obligátní scénku u sv. Petra, lustrujícího budoucí obyvatele ráje. „A v San Sebastianu jsi jedl?“ ptá se
boží klíčník. „Ne? Smůla, protože tady u nás vařej hůř...“
Ostatně John Carlin v článku „Je San Sebastian nejlepším místem na jídlo v Evropě?“ pro list The Observer tohle město popisuje
jako místo, kde „každý lokální bar je kulinářské nebe a michelinské
hvězdy tu rostou na stromech“. To je, abyste neřekli, že jsem si to
vymyslel. Carlin má pravdu, i co se týká michelinských hvězd – San
Sebastian pravidelně boduje v poměru tříhvězdičkových restaurací
k počtu obyvatel. Ale ani to není to, za čím se sem táhnou davy
nenažraných turistů. Většina z nich sem jede na pintxos.
>
44
Zvládnete dát si jen jeden kousek?
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
45
LETEM SVĚTEM
DRŽ SE SVÉHO BARMANA
To, že ke španělské kuchyni patří tapas, ví už dnes
asi každý. No a v Baskicku jim říkaji pintxos (párátka)
a tvrdí, že je vymysleli. (Také třeba říkají, že objevili
Ameriku. Baskičtí námořníci se až k jejím břehům
vydali za úlovkem a nalezli tu obrovská hejna tresek.
Ale protože se báli, aby jim je nevyfoukli Portugalci,
nikomu to neprozradili...) Do jejich přípravy vkládají
snad veškerou zručnost, pečlivost, kreativitu, náročnost a léta zkušeností, které v takovém národě jsou.
A tak se večer co večer do ulic Staré čtvrti vyhrnou
davy místních i turistů a korzují od jednoho baru
k druhému. Ty jsou hustě rozesety v pravoúhlé síti
zdejších uzounkých uliček. V každém si dají sklenici
z výšky nalévané (prý je to tak lepší) sidry (příbuznost názvu s anglickým cider není náhodná – jde
o jablečné víno), txakoli (čti tšakoli – mladé bílé víno)
nebo vína červeného a k tomu pár vyšperkovaných
drobných lahůdek.
A seznamují se a povíDnes vaří Xaver, aneb kluci sobě.
dají si. Hlavně o jídle,
ale klidně o čemkoliv
s výjimkou politiky.
Ta je zcela rozumně
zapovězena.
„Prostě si objednáš pití a tady na baru
si nabereš, co chceš
k jídlu. Pak mi ukážeš,
co sis vybral. Ale jen
mně, protože jen já si
tě budu pamatovat,“
odpovídá nám nad
46
barovým pultem přecpaným nejrůznějšími lahůdkami barman, kterého jsme se zeptali, jak to na takových pintxos chodí. „A až budete chtít platit, řeknete
a já vám to spočítám,“ dodává. Zatím má na vysvětlování čas. Je šest večer. Až se za hodinu uličky zaplní,
dojde nám, co je to za machry, tihle barmani. Pravda
je, že jich v takovém minibaru maká šest i víc, jenže
bary jsou natřískané k prasknutí, samotný bar obležený jak Stalingrad a lidé se neustále mění, přesunují
a nakládají si talíře s jídlem. A tihle chlápci udržují
v tomhle nebetyčném chaosu obdivuhodný řád.
Takže pravidlo číslo jedna zní: Drž se svého barmana.
A ten už ti to podle párátek spočítá.
Ale to není zdaleka jediné dobře míněné pravidlo. Další zní: V každém podniku maximálně jeden
dva kousky. A dva jen opravdu výjimečně. Spíš se
držte toho jednoho. Ani nevíte, jak je to těžké. My
do toho šli vybaveni tímto pravidlem, a stejně jsme
na začátku ulítli. Aby bylo jasné, proč je to tak těžké,
je potřeba si říct, jak to v takovém baru vypadá. Rozhodně to není čisté a nablýskané místo. Hlavní designový prvek je povětšinou omšelost až otřískanost.
Podlaha je navíc hustě vystlána vrstvou použitých
ubrousků. Tahle minijídélka se bez nich jíst nedají,
a pokud by se každý v tom nahuštěném prostoru
ještě sháněl po odpadkovém koši, míra chaosu by
Nejlepší jídlo mají tak nějak za tím ostrůvkem
Nejkrásnější nohy v Baskicku
pravděpodobně přerostla únosnou mez. Nakonec se to prostě zamete. Takže máme takový
omšele útulný a hojným užíváním vystlaný... ano,
chrám, nebo spíš kapličku jídla. Od stropu visí
za kotníčky desítky prasečích nohou, toho času
ve stavu jamón serrano nebo jamón iberrico. Pak
tu máme barový pult, za kterým co chvíli barmani
z výšky minimálně půl metru přesně nalévají skleničky vína či sidry. Zda to pak chutná líp, nevím,
ale rozhodně to vypadá lákavě. Ale střed všeho,
kolem kterého se vše točí, je barový pult. Ten
neslouží k opírání zákazníků. Je celý obležen jídlem. Plátky pečiva naložené krevetami, šunkou,
sýry, zeleninou, rybami v nejroztodivnějších kombinacích, bramborové tortilly a další zapékané
kousky, smažené všechno možné. A teď se máte
udržet a ochutnat jen jeden jediný kousek. Ale
musíte. Protože přejdete o dveře dál a je to totéž.
Navíc jsme probrali jen studenou kuchyni. Jenže v každém z barů
je ještě tabule popsaná křídou, na které jsou další minijídla vyžadující tepelnou úpravu. Nasolená treska, chobotnice, houby...
A ty taky stojí za to. Ona ta jídla sama o sobě nejsou
zase tak překvapivá. Dostane vás dokonalost, s jakou
jsou připravována. Přesně vyvážené kombinace různých druhů absolutně čerstvých surovin. Nic není
navíc a nic neschází. Ano, je to dokonalé.
VAŘÍ KAŽDÝ CHLAP
Náš osobní žebříček? Třeba chobotnicový salát
a smažené papričky z baru Gandarias. Ty papričky
ostatně trochu vysvětlují, oč jde. Autor tohoto článku
rozhodně není magor do zeleniny. Ale... Španělé si
na tohle jídlo pěstují speciální druh papriček – pimientos de padrón. Tmavě zelené sladké papričky. Ty se
zprudka osmahnou na olivovém oleji a posypou hrubou mořskou solí a je to... božské. Nic složitého. Akorát musíte mít tyhle papričky a žádné jiné, mořskou
sůl, přesně odhadnout dobu přípravy i poměr.
>
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
47
LETEM SVĚTEM
TIPY A TRIKY
JAK SE TAM DOSTAT
ZaËpĜijatelnou cenu mĶžete
sËnízkonákladovkou letçt
doËbaskické metropole Bilbaa.
ZËtamního letištç jezdí každou chvíli
doËSan Sebastianu autobus. Cesta
trvá asi hodinu.
KDE BYDLET
Ceny jsou evropské, výbçr aËrozpçtí
také. Dobrá rada zní: PĜed poÝtem
hvçzdiÝek aËluxusem radçji
upĜednostnçte vzdálenost (resp.
blízkost) centra. Nejenže to je
pĜímo uËmoĜe aËvše dál je doËkopce.
PĜedevším ale naËpokoji nebudete
trávit moc Ýasu, tak aĨ ho neztrácíte
ani zbyteÝnými pĜesuny.
A to už není jen tak. Smažené krevety
CO JÍST
v těstíčku z baru Paco Bueno je pak
Všechno. IËkdyž oËjedné vçci jsme
potřeba také ochutnat a vrchol jsou
nemluvili. Budete-li se potĜebovat
houby z baru Ganbara. Na pultu si
spravit poËnároÝné noci, není lepší
vyberete z čerstvých hub. Je na vás, zda
snídanç než churros sËÝokoládou.
to budou lišky, žampiony, hříbky nebo
Churros jsou takové dlouhé
všechny dohromady. Ty vám orestují,
sladké tyÝe zËtçsta podobného
okoření a nakonec vám těsně předtím,
koblihovému. NamáÝené doËšálku
než je přinesou, mezi ně vyklepnou
opravdu husté Ýokolády dçlají
jeden nádherně oranžový žloutek.
zázraky.
Možná vám přijde, že vás tahám
za nos, když tady básním o tak jednoduchém jídle. Tak si poslechněte, co
o něm napsal Anthony Bourdain, slavný americký
kuchař, kterého asi nejspíše budete znát z gastronomicko-cestovatelského pořadu No Reservations. Ve své knize Šéfkuchař na cestách píše toto:
„... přede mnou přistál talířek s mučivě vařícími, krátce
osmahnutými houbami. Byly zlatavě hnědé, křupavé,
černé a žluté. Vprostřed hromádky se pozvolna roztékal syrový žloutek. Po přípitku červeným vínem
jsem jej vidličkou opatrně zamíchal s houbami a vložil do úst velkorysý vzorek směsi. Pod vlivem tohoto
zážitku jsem byl takříkajíc odhodlaný zemřít. Kdyby
48
Takový zdejší Václavák
mě v té chvíli znenadání trefila zbloudilá
střela, v tom kratičkém okamžiku, v posledních
záblescích vědomí bych shledal, že jsem prožil
hodnotný a uspokojivý život, že jsem se v závěrečných momentech přinejmenším řádně, ba
přímo královsky najedl a že jsem pravděpodobně ani nic lepšího jíst nemohl. Že teď klidně
můžu zaklepat bačkorama. Stav degustační
extáze přerušilo další víno...“
Jak tak sedíme u stolečku vystrCO NEDæLAT
čeného před bar, jedné věci si není
Vynechte politiku, baskický
možné nevšimnout. Jako Slovan vím,
separatismus, ETA... VËpintxos
že dál ve světě se nedají očekávat
barech neoslovujte jiného barmana zázraky, ale tady je to do očí bijící.
než toho svého aËsnažte se držet
Zdejší holky jsou opravdu ošklivé. A to
pravidla vËkaždém baru jeden
možná vysvětluje, proč zdejší chlapi tak
kousek.
propadli vaření. Dokonce natolik, že
po celém městě jsou rozesety privátní
ÜÍM OSLNÍTE
kluby, jakési hospody pro uzavřená
NauÝíte-li se pár slov baskicky,
společenství, kam přijmou nováčka jen
Baskové to ocení. Mimochodem San
po náročných testech a jedině za podSebastian je vËbaskiÝtinç Donostia.
mínky, že některý z členů bratrstva
Budete-li vçdçt, že fotbalový
zemřel. A tam se po večer scházejí,
reprezentant Xabi Alonso je Bask,
tlachají, pijí a zpívají. To známe. Ale
urÝitç zabodujete. To, že vaĜí nejlíp
tihle chlapi u toho ještě vaří. A kdo vařit
naËsvçtç, sice vçdí, ale stejnç budou
neumí, toho nevezmou. Jenže to tady
rádi, když jim to dáte najevo.
umí skoro každý.
<
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
VÍKENDOVKA
Dřív bývalo muzeum úctyhodná instituce. Stánek vědy a uspořádaná
kartotéka pokladů minulosti. Dneska se stačí projít po pražském centru
a muzeí na vás vybafnou desítky. Mučicí nástroje, čokoláda, KGB, sex,
strašidla i voskové figuríny. V malém seriálu si ukážeme, jak to v takových podnicích vypadá.
Text: Natálie Veselá Foto: Lucie Kroupová
Podle definice Mezinárodní muzejní rady je muzeum
organizace stálá a nezisková. Jako Národní muzeum
třeba. Žádné z komerčních muzeí tuhle definici
nenaplňuje. Ale možná to nevadí. Vydali jsme se
do pražských turistických podniků zjistit, jaké cenné
poznatky o lidstvu si z nich odnesete.
JAK SE SPRÁVNĚ NAPÍCHNOUT
Začneme zostra, na Křižovnickém náměstí v samém
srdci Prahy je Muzeum mučicích nástrojů. Nořím
se do jedné z nejkřiklavějších pasáží ve městě, přecpané matrjoškami a dalším východním haraburdím.
Za hlasitého tucání diska vstupuji na schodiště
>
50
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
51
VÍKENDOVKA
morálka a etika.“ Účelem tohoto místa je evidentně mučení lingvistů a filozofů.
U nástroje s popiskem garrota, což je železná obruč na krk
s hřebem, kterým vám mučitel postupně láme vaz, dokonce
stojí, že se „jedná o nástroj široce používaný až do dnešních dnů
k nejvyšším trestům ve Španělsku.“ Jak se tohle dočtu, začnu se
rozhlížet po dvojici Španělů od kasy, jestli je ta věc nestresuje.
Jenže ti už jsou pryč. Odhad mladíka z pokladny byl střízlivý.
Do půl hodiny toho má opravdu každý dost.
...každý
do něj zabitý
hřeb mučí
jeho duši.
Zatlučte si
také svůj
hřebík...
52
NAPĚTÍ MEZI PROTILEHLÝMI SVĚTY
Muzeum pražských pověstí a strašidel v Mostecké ulici na Malé
Straně působí o dost příjemněji už zvenku. Z rušné ulice zahnete do klidného nerudovského dvorku, kde se na vás pán
v pokladně mile usmívá. Přízemním prostorem zní goticko-mystická hudba a ze sklepení se ozývá dusot kopyt a ržání.
Z milého pokladníka se později
do domu, který slibuje ve třech patrech šest desítek vyklube duchovní otec a provozovamučicích instrumentů. „Zvládnete to za 20 minut,“ tel tohoto zařízení pan Zvolský. „Jsem
hlásí prodavač lístků španělsky hovořícímu páru. rodilej Malostraňák a vždycky jsem snil
Rychlomuzeum zřejmě. Za 150 korun českých.
o tom, že bych nějak chtěl vzdát hold
Přestože nejsem odborník na historii, rychle pražským pověstem,“ vysvětluje mi,
pochopím, že středověk tu pamatuje jen sám dům. proč to všechno dělá.
Exponáty nedávno zbastlila parta šikovných truhlářů
Na úvod tu stojí tablo s nejdůležia kovářů podle historických nákresů. Takže tu máme tějšími daty historie Prahy v češtině
pranýř – dvě prkna s dírami pro hlavu a ruce, sekyru, a angličtině. Následuje monstrózní
dřevěný kůl s ostrým hrotem a nad ním ilustraci, jak kniha, otevřená na stránce nastiňující
se na něj správně napíchnout, olezlý bič a křeslo pro- možné teorie o původu názvu hlavšpikované hřeby.
ního města. Od Libuše a jejích haluPokud jde o obrázky, jsou to reprodukce a často cinací až k „vysvětlení, že v Praze leží
i fotokopie reprodukcí v rámečcích z IKEA. Většinou práh do jiných světů. Jedno z takových
neuvádějí autora, rok ani místo vzniku. Obdobně míst je přímo na Pražském hradě,
vágní jsou i čtyřjazyčné popisky. Např. „Tento nástroj energetický střed Evropy pak má ležet
byl nedávno objeven v jedné turistické lokalitě.“ Toť na Karlově mostě. Původ tajemné
vše. Nebo „Alsaská bota pravděpodobně pochází energie, která je v Praze přítomna,
z Francie, jak usuzujeme z názvu.“ Mám pocit, že si pramení z věčného napětí mezi dvěma
ze mě italský majitel bizária utahuje.
Postupně jsem si víc a víc jistá, že autorem textů je
překladač google. Jen místy se digitální autor rozjede
a doplní informace vlastní myšlenkou. O dvě patra
výš se ocitám u dalšího pranýře a na cedulce stojí:
„…pranýř, jehož zmizení nás v dnešní době přivádí
na myšlenku, zda s pranýřem nezmizela i veřejná
Dobový erotický obrázek
který je vybaven, jako kdyby se tu měla každým
okamžikem začít natáčet Saxana, mi sděluje například, že Kateřina z Hradce porodila Shakespearovo
dítě, a to se jmenovalo Kelley. Jenže ten byl chudák
neplodný. Shakespeare dostal námět na Sen noci
svatojánské právě od Kelleyho a jejich společný
Když to všechno vypijete,
kámoš John Dee mluvil s anděly. A alchymisté sice
budete mít okno
nenašli recept na výrobu zlata, ale vynalezli pivo, slivovici a skleník. Figuríny tří zmíněných mužů spolu
protilehlými světy.“ Po troše esoteriky přicházejí
s Rudolfem II. slepě koukají, co já na to. A já se ptám,
na řadu exponáty. Tedy, exponáty. Ze zdí tu vystupují
odkud to slečna ví. Prý na to
snad sádrové postavy znázorňující jednotlivá praž- se oběsil bezbožný muž a každý do něj zabitý svým bádáním přišel Ameriská strašidla a dochází i na hmotné doklady. Leží tu hřeb mučí jeho duši. Zatlučte si také svůj hře- čan Vincent Bridges, co bydlí
staré koště, děravý hrnec, zaprášená brokátová šper- bík…“ To musí být oblíbená atrakce. Přicházím tady v domě. Ano, muzeum
kovnice, pár ošoupaných jezdeckých holínek, zreza- k nástěnce věnované svatému Václavovi. Pří- alchymistů, co jiného čekám.
vělé řetězy a další veteš. Každý předmět je naštěstí tomnost světce v tomto obludáriu mi přijde Na závěr prohlídky se ještě
vybaven cedulkou, kde se dozvíte, která zavražděná trochu ujetá, ale což. Nástěnkář listy papírů dovídám: „My tvrdíme, nebo
herečka, víla, vodník, jeptiška, kostlivec či bezhlavý vlastnoručně opálil nad svíčkou a doplnil foto- spíš nám řekli, abychom říkali,
rytíř býval jeho majitelem. Další žert. Ale o poznání grafií Václava tak, jako ho známe z Václaváku. že nohu Kelleymu amputovali
povedenější. Na přiložené mapě si najdete místa Se smíšenými pocity sestupuji do sklepení. po pádu z křivoklátské věže,
výskytu strašidel a už víte, kam v noci nechodit. U dře- Tady v šeru a za strašidelného kvílení z repro- když odtamtud utíkal. Ale mně
věného kříže plného hřebíků stojí: „Kříž, na kterém beden pokračuje přehlídka vcelku slušné práce se to moc nezdá…“ Zato mně
scénografů. Jsme zase na pouti. A pak už venku. se to zdá snad celé. Dole se
nakonec dočtu, že energeSHAKESPEARŮV NEPLODNÝ PRAŽSKÝ SYN
tický střed Evropy je tentokrát
Strašidáriu se asi daří, protože pan Zvolský si k němu pořína Kampě. Asi ani pan Zvolský
dil další podnik, a sice Muzeum alchymistů na nedalekém
v tom nemá úplně jasno. Ale
Jánském vršku. „Tam se vám bude líbit,“ ujišťuje mě. Když
slečna pokladní měla pravdu.
ve dvoře domu U Osla v kolébce otevírám dveře s nápisem
Hezký to je.
Muzeum, slyším, jak slečna v pokladně odpovídá na otázku
týkající se alchymistické dílny magistra Kelleyho v přilehlé
věži: „Originál to není, ale je to tam hezký.“ Aha. Svítá mi. Tady
je to o esoterice úplně celé. Do věže vede šedesát schodů
a nahoře nevím, jestli lapám po dechu kvůli plícím, nebo kvůli
šokujícím informacím od slečny průvodkyně. V prostoru,
<
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
53
SPORÁK
Rostou? Rostou. A kdo hledá, najde. Takže až vám už houby sušené,
houby dušené, kyselé i zadělávané či s vejci míchané polezou i ušima,
udělejte si houbové karbanátky. Jsou bezvadné jako předkrm nebo
lehký oběd. Nebo pro vegoše.
PRO ČILICHILI
VAŘÍ MÁMA IVA
Z PENZIONU
V POLÍCH
www.penzionvpolich.cz
CO POTěEBUJETE
Ýerstvé houby (tak pĶl kila)
4 šalotky
máslo
olivový olej
sĶl
drcený kmín
utĜený Ýesnek
3 vajíÝka
dçtskou krupiÝku
strouhanku
trojobal (mouka, vajíÝko,
strouhanka)
olej na smažení
54
Houbanátky
Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl
Šalotka vás ošálí
1. MISTR ŠALOTKA
Sice dçláme karbanátky zËhub, ale
nejdĜív si kapík poplkáme oËšalotce.
Podle té se totiž pozná, jestli
sËvaĜením zaÝínáte, nebo jste už
sporákem ošlehaný matador. MistĜi
dávají pĜed normální cibulí pĜednost
šalotce. Hlavnç doËomáÝek,
majonéz, pĜedkrmĶ aËvĶbec
menších aËvymazlených jídel. Je
totiž skvçlá. ChuĨovç iËnaËpráci.
Takže si 4 tyhle malé krásky pçknç
nakrájejte nadrobno aËtradá sËnimi
naËžhavou pánev se lžící olivového
oleje aËlžící másla.
2. HOUBELES
Jakmile cibule zesklovatí
(aËuËdrobné aËkĜehké šalotky je to
hned, proto ji kuchaĜi tak milují),
pĜidejte nakrájené houby, sĶl,
drcený kmín aËšpetku utĜeného
Ýesneku. Všechno to duste, dokud
nejsou houby mçkké. Taky to bude
hned, uvidíte. Pak všechno nechejte
vystydnout.
Houby musí vonět
3. SMAŽKY
DoËstudené smçsi pĜidejte tak
3ËvajíÝka, lžíci dçtské krupiÝky aËdvç
lžíce strouhanky. Jestli bude smçs
Ĝídká aËnepĶjdou zËní dçlat karboše,
pĜidejte strouhanku. Kdyby to
bylo naopak moc hustý, pĜidejte
vejce. Umíchejte to vËprima hmotu,
vytvarujte houbanátky aËklasicky je
osmažte vËtrojobalu. KËtomu vaĜený
brambor, posypat pažitkou, trocha
tatarky aËtradááá. =
<
TIP:
Místo vajíÝek mĶžete dát jenom
žloutky, aby smçs byla hutnçjší.
Akorát bacha, tçch žloutkĶ musíte
úmçrnç pĜidat, aby nahradily celá
tĜi vejce.
A teď karbonizujte
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
55
REMIX
Doporučujeme, co jsme sami prubli a dostalo nás
do kolen. Anebo čemu věříme, že se povede a dostane
do kolen vás. Kašleme na novinky z posledního týdne,
tohle prostě bude stát za to pořád.
Text: Michal Pařízek, Magdalena Schlindenbuchová Foto: Profimedia, archiv
56
ZE ZDI NA NÁS TEMNĚ ZÍRÁ
AFÉRA JMÉNEM PLEASE THE TREES
Please The Trees na české scéně vždy trochu
vybočovali, a to nejenom svou snahou neřešit místní dění a prosadit se ve světě. Kapela se
i za cenu častých personálních změn snaží pořád
posouvat dál. Nové album A Forest Affair je toho
důkazem. Kolekce natočená v Kalifornii se jednoznačně vymyká českému průměru. Lesní aféra
zastihuje skupinu někde na pomezí vypjatých
alternativně-rockových momentů a odlehčených
country pozic. Please The Trees zasahují s lehkostí a grácií, skupina skvěle pracuje s tichem
i hlukovými výbuchy. A přitom jde pořád hlavně
o písničky, jasně a zřetelně. A Forest Affair vychází
10. října, ve stejný den ji skupina pokřtí na koncertě v Malostranské besedě v Praze.
www.pleasethetrees.com
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
V roce 2009 vzniklo okolo Francouzského institutu
v Praze několik streetartových počinů od francouzského umělce C215, které vytvořil bokem, když se
podílel na projektu Street Art Štěpánská. Přestože už
tam ta díla pár let jsou, mnoho lidí o nich stále neví.
C215, pravým jménem Christian Guémy, používá
šablony, přes které sprejuje
barvu, a vznikne tak parádní
ojedinělý výtvor. Inspirací
pro jeho portréty jsou většinou zajímaví staří lidé, vousáči, bezdomovci, prostě ti,
kteří jsou přehlíženi společností a vyzařuje z nich touha
po svobodě. Tenhle Banksy
žabožroutů tvořil ve spoustě
měst po světě a také už stihl
zaškolit svou dceru, takže
jeho fígly určitě nezaniknou.
CHŇAPNE VÁS A NEPUSTÍ
Roztomilých slaďoučkých filmů je samozřejmě spousta, ale co
opravdu stojí za gurmánovu pozornost, jsou černé komedie.
A kde jinde je hledat, než za Kanálem. Snímek Chňapáci není
radno brát na lehkou váhu, krasotinkám zakryjte oči. Začátek
je pekelně lekavý a vzhledem k tomu, že v popisu filmu píšou,
že jde o komedii, budete lehce překvapeni. Kde je sranda?
Nemějte strach, po nějaké půlhodince pronese hlavní koumák
(Richard Coyle) klíčovou větu „Mám nápad. Zašijem se v hospodě“ a máte jasno. Pak už to jede jako po másle; nemáte šanci
zastavit salvy chechtotu, které z vás samovolně vycházejí. Jon
Wright dodal filmu správnou dávku peprného irského humoru,
na který nemůžete nevzpomínat.
57
REMIX
ISTANBUL, MÁ LÁSKA
Tureckého spisovatele Orhana Pamuka
už dlouhá léta zbožňují čtenáři i kritika.
Většina jeho děl naštěstí vychází i česky,
a tak se u nás nedávno ve výtečném
překladu Petra Kučery objevil i jeho
zásadní román Černá kniha. Díky
dvěma rovinám příběhu se čtenář
ocitá v těžko uvěřitelném světě narážek, paradoxů, nápověd a náznaků,
který navenek cudná a uvnitř prudce
vroucí turecká společnost dokonale
ovládá. Každé slovo je důležité, na každou situaci je třeba dávat pozor, každá
věta je zásadní. Od čtenáře se vyžaduje
vlastní aktivita, kaskádě příběhů a jinotajů snadno podlehne a časem si začne
pomalu, ale jistě vytvářet svoje vlastní.
Konec příběhu vlastně není tak důležitý jako otevření čtenářovy vlastní imaginace, po přečtení knihy
můžete v příběhu pokračovat vlastně sami. Černá kniha je navíc
možná ta nejlepší pozvánka k cestě do Istanbulu, Orhan Pamuk
knihu napsal během pobytu v New Yorku a je naprosto zřejmé,
jak mu jeho rodiště tehdy chybělo. Vynikající.
www.argo.cz
V BRITÁNII A MIMO
Galerie Rudolfinum připravila na podzim reprezentativní přehlídku
současné britské malby. Expozice se jmenuje Beyond Reality – British Painting Today (Mimo realitu – dnešní britská malba) a jde
většinou o prověřené umělce a díla, která vznikla v posledních
deseti letech. Výstava je koncipovaná přímo pro prostor galerie
v úzké spolupráci se samotnými umělci. Hvězdy typu
Damiena Hirsta si hrají s realitou a jejími úrovněmi
a kromě nezpochybnitelné kvality jde také o slušnou zábavu. Už z názvu výstavy vyplývá, že hlavním
programem skoro všech zúčastněných je dostat
se mimo realitu. Realita je zábavná věc, pojďme se
ale podívat, co by se stalo, kdybychom si ji trochu
upravili, zkombinovali nebo zkreslili. Pochopitelně
nechybí pro Británii typický suchý humor a jakési
sebeznevažování, ze kterého si na britských ostrovech udělali už dávno oblíbený sport. Výstava potrvá
do konce roku 2012.
www.galerierudolfinum.cz
58
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
FENOMÉN
t
Tex
y
žk ý
no lik l
po ve pů
ílé , že ro
y b i si ko
.
ód al t s lo
m izn ka ad lech
do . Př nase ž op čís
u l
la
e
h
ed op za a n ýc
řiv le p oká st, čern
d álo v
á p Krá
er
ům ud ase
kt ní
tí, čet říjm stná tví z
p
s
a
los li ú
dá eš ým ešť lov
u u e s ick a n krá
ko ů, s om ala t se,
n
t
gic rst
iv
s
o
tra z p astr se te, d
k
ě
ed be
a
př ice vým ů. P , sv
s
lo
nů av
h
ýd uk ory lu , by
d
rt ér
ů d ní
Pá ern navz olar hle
c
a č jkl y d tru edia
a
M liard dné o: Profim
i
m oma bec Fot
hr : Jiří Holu
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
60
podobizně slušných 10 milionů ročně. Když máte
v rukou bezpečně zvěčnělou popikonu, máte
zkrátka vyhráno. Nemusíte se starat o její výstřelky
a skandály, utěšovat ji, když se nervově zhroutí, a jen
počítáte, jak se vám sypou tantiémy. Snad jediná
nevýhoda je, že svého koně nemůžete vypustit
jednou za čas na turné.
ZOMBIE NA PÓDIU
Tedy nemůžete – to platilo do dubna letošního
roku. Vše se změnilo na megafestivalu Coachella,
kde během vystoupení superhvězd devadesátkového hiphopu na půl minuty zhasla všechna světla
a před zraky užaslého publika se vyloupnul šest let
mrtvý Tupac Shakur. Pořadatelé se s vysvětlením
celého zázraku vytasili až dlouho poté, co dozněly
výkřiky „já věděl, že Tupac žije“. Shakura samozřejmě nevytáhli z mrazáku. Vystoupení obstaral
„hologram“ vytvořený v dílnách hollywoodských
speciálních efektářů Digital Domain (v práci měli
načka Michael Jackson dnes vydělává
třeba mládnoucího Brada Pitta v Případu Benjamina
jako snad nikdy předtím. Vycházejí
Buttona nebo zázračně omládnutého Jeffa Bridgese
desky, prodávají se licence, a dokonce
v Tron Legacy). O jejich služby už projevili zájem
se plánuje otevření stálé rezidentní
další bossové šoubyznysu a MTV dokonce vypustilo
show Michaela Jacksona v Las Vegas.
nepotvrzenou zprávu, že finalisté X Factoru 2013
Majkl v tomhle není vůbec výjimkou. Existuje
by měli zpívat duety s holografickým Elvisem,
spousta umělců, kteří se začali svým blízkým vypláMichaelem Jacksonem a Amy Winehouse. Nakocet až v okamžiku, kdy zaklepali na nebeskou bránu.
nec, co by ne. Vzkříšení Tupaca prý stálo nějakých
Když si prohlédnete žebříček nejlépe vyděláva400 000 dolarů, což třeba v perspektivě nákladů
jících mrtvých celebrit, který každoročně vydává
na světové turné (o kterém se velmi hlasitě šeptá)
časopis Forbes, pravděpodobně vás napadne, že
není žádná vysoká částka. Za převážení živé hvězdy
čistě z byznys hlediska je lepší celebrita mrtvá než
by promotéři zaplatili daleko víc a ke všemu by ji
živá. Třeba takový Elvis po sobě nechal 5 milionů
nemohli v případě potřeby vypnout.
– dnes každoročně vydělává víc než
Celkový obrat byznysu z mrtvých
desetkrát tolik. Dokonce i úplně
celebrit čítá jen v USA kolem
nešoubyznysový Albert Einstein
FINANČNĚ
2,25 miliard dolarů ročně.
(respektive jeruzalémská Hebrew
NEJPILNĚJŠÍ
Do této částky přitom nejsou
University, které odkázal své dědictví)
DESÍTKA
započítány příjmy z reklam.
vydělává na slavné rozprostovlasatělé
SLAVNÝCH
Tupacův hologram se sice ještě
na turné neobjevil, ale zato má
Michael Jackson 170 milionĶ roÝnç
svůj vlastní Twitter s 27 000
následovníky. Ve světě mrtvých
Elvis Presley 55 milionĶ
celebrit je ale pořád malé pivo.
Marilyn Monroe 27 milionĶ
Pokud by chtěl být Tupac-Hologram lepší aspoň než Elvis
Charles Schulz 25 milionĶ
(73 000 následovníků), musel by
John Lennon 12 milionĶ
se spojit s Tupacem samotným,
který jich nasbíral 146 000. ZdaLiz Taylorová 12 milionĶ
leka by ovšem neměl na Boba
Albert Einstein 10 milionĶ
Marleyho (309 000) nebo Amy
Winehouse (610 000). Největší
Theo Geisel 9 milionĶ
mrtvý šampion Twitteru je pak
Jimi Hendrix 7 milionĶ
samozřejmě Michael Jackson
(818 000).
Z
Stieg Larsson 7 milionĶ
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
61
FENOMÉN
Bob Hulič
62
PO BOKU BLONDÝNY
Zajímavé posmrtné osudy má majetek celebrit, které
zemřely bezdětné. Třeba Marilyn Monroe pověřila
svého učitele herectví Lee Strasberga, aby její pozůstalost rozdal jejím přátelům a kolegům. Namísto toho
skončily artefakty ve skladu a v roce 1999 je za 13 milionů prodala Strasbergova manželka. Ta potom
úspěšně vysoudila i práva na Marilynu podobu
a jméno, která ročně vynáší 25 milionů dolarů a která
letos koupila kanadská reklamka Authentic Brands
Group za blíže nespecifikovaný balík. Marilyn Monroe
ovšem nevydělává jen svým dědicům. Třeba paní Elsie
Poncherová neváhala exhumovat pozůstatky svého
manžela a rodinnou kryptu sousedící s místem hereččina posledního odpočinku vydražit na eBayi za 4,6
milionů dolarů. Výherce – neznámý japonský gentleman – ovšem od koupě nakonec ustoupil. Na rozdíl
od zakladatele Playboye Hugha Hefnera, který v roce
1992 koupil kryptu po Marilynině levém boku a bude
tedy vedle krásné blondýny ležet i po své smrti.
RASTAMAGLAJZ
Ne vždycky je dědictví po skvělém hudebníkovi výhra.
Učebnicovým příkladem může být dredatý apoštol
reggae Bob Marley. Rastafariánská víra mu údajně
nedovolovala přiznat vlastní smrtelnost a tedy ani
sepsat závěť. Přibližně třicetimilionová pozůstalost
měla proto být rozdělena podle jamajského práva,
které přisuzuje naprostou většinu dědictví dětem.
Jelikož jich Bob stačil zplodit 14 legitimních a nespočet levobočných, zbyla na jeho ženu Ritu Marley
pouhá desetina majetku, což se jí samozřejmě nelíbilo. Zapletla se kvůli tomu do dlouhých soudních
pří plných antedatovaných dokumentů a falšovaných podpisů a nakonec byla ráda, že vyvázla jen
s pokutou a právy na manželovu podobu a jméno
Marley. Tím to ale celé neskončilo. Zatímco se Rita
a děti hádaly o dědictví, vstoupil do hry Bobův bratr
Richard Booker, pod bratrovým jménem rozjel několikero byznysů a začal pořádat hudební festival. Kosa
padla na kámen, když založil firmu na výrobu rybích PŮL MEGA NESTAČÍ
pochoutek pod jménem U soudů skončily i děti soulové legendy Raye CharMama Marley. Tím samo- lese. Ten si dal těsně před svou smrtí svolat všech
zřejmě nakrknul hlavně tu svých dvanáct potomků (tedy kromě dvou synů, kteří
opravdovou mámu Marley, zrovna byli v base) a oznámil jim, že každý z nich
která ho zažalovala a zaká- dědí půl milionu dolarů. Všechny ostatní peníze,
zala mu pořádat i festival... autorská práva a výnosy z písní i filmů Ray odkázal
na kterém ovšem tradičně dobročinné nadaci Ray Charles Foundation, která
vystupují minimálně tři její podporuje nevidomé a neslyšící děti. To bylo v roce
vlastní děti.
2004. Letos v dubnu ovšem některým dětem zřejmě
došly peníze. Navzdory tatínkovu poslednímu přání
začaly nárokovat práva na nejstarší (a nejslavnější)
Charlesovy hity a odůvodňují to tím, že autorská
práva patřila vydavatelství Atlantic a poslední vůle se
na ně tedy nevztahuje. Celá záležitost je teď u soudu.
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Z122926_Zivot90_Nasili na seniorech_I_190x245mm.indd 1
31.8.12 18:35
ZAŘÍZNUTO
Dementní
ochlastov
jižních krajin
Když jsem šel z kina, měli slzy v očích i někteří muži. Režisérovi filmu Divoká stvoření jižních krajin nelze upřít, že jeho
snímek je opravdu dojemný. A přes samé slzy nevidíme, že
jde o ideologickou slátaninu, která ukazuje, že ten jediný
správný život prožívají vymatlanci na okraji společnosti.
Text: Jaromír Trpký Foto: Kino Aero
64
Připadá nám nesmyslné
promarnit svůj život
v bažině a dělat ze svých
dětí losery.
K
vé
dybychom debut Benha Zeitlina posuzovali z čistě filmařského hlediska, asi
by bylo na místě mluvit o mimořádném
talentu či dokonce géniovi. V tom filmu prostě
všechno funguje: hudba je výborná, herecké výkony
(a to patří většina zúčastněných mezi neherce)
skvělé a tak dále. Směšně snad působí jen mytická
zvířata – vietnamská prasátka s kly, symbolizující všeničící sílu přírody, bychom čekali spíš v loutkovém
filmu Břetislava Pojara.
PRŠÍ, PRŠÍ
Hlavní hrdinkou filmu je zhruba šestiletá Hushpuppy, malá černoška, která se svým otcem žije
v komunitě vypitých trosek kdesi na pobřeží Jižní
Louisiany. Vyrůstá tu jako dříví v lese, tatínek ji učí
leda to, že jídlu se říká žrádlo a že nejlepší je jíst
pořád dokola kuře. Jednou jí otec zmizí, ale zase
se objeví v nemocničním oblečení, zjevně utekl
ze špitálu, protože nemoci se nejlépe léčí kořínky
a kořalkou. Pak začne pršet, otec se jako obvykle
opije a střílí do nebe, protože se bouřky nebojí,
i když je to hurikán Katrina.
Když je krajina celá pod vodou, Hushpuppy
s otcem najdou zbytek přeživších ubožáků a snaží se
žít dál jako předtím, tedy pít a trhat kraby rukama,
protože když použijete nůž, tak nejste správné
zvíře, a tudíž nestojíte na straně těch opravdových
hodnot. Naopak – když se civilizace snaží chránit
před záplavami hrází, je třeba vyhodit ji do povětří.
A když se vás lidé „z druhé strany“ snaží evakuovat
ze zničené a solí otrávené bažiny, musíte jim utéct,
neboť čistota, lékařská péče a jídlo na talíři smrtelně
ohrožují vaši osobní integritu.
a pak bude vše v pořádku. Něco podobného
bychom čekali spíš od postarší vyznavačky hnutí
New Age, ale přiznejme si, povrchní plácání je
přijatelnější z úst malé holčičky než od padesátileté
ženy jurodivého vzhledu. Pozitivní je, že každý
divák rozumí, co se chce říci, takže se tak nějak bez
námahy stane rovněž filozofem. Instantní moudrost
v téhle podobě je mnohem užitečnější než nějaký
Kant, protože i úplný tupoň si může říct k jakémukoliv tématu své a nevypadá jako blb.
A protože film je takhle myšlenkově jednoduchý,
jsou filmoví kritici nadšení a hned dávají hraběcí
rady třeba takovému Tedu Malickovi, režisérovi
slavné Tenké červené linie a loňského filozofického
opusu Strom života. Kdyby Malick točil jako Zeitlin
a nebyl tak komplikovaný, bylo by to úžasné, mohli
jste číst po premiéře filmu na festivalu v Karlových
Varech. Hm. Kdyby režiséři s opravdu hlubokým
vhledem do života, jako je právě Malick, točili filmy
jako Zeitlin, učili by se budoucí filozofové na vysokých školách o knihách Paula Coelha.
VEN Z BAŽINY
My na druhé straně hráze – tam, kde se ryby jedí
z igelitu, jak nám říká Hushpuppy – nejsme schopni
žít v souladu se sebou a okolím. Asi proto, že nám
připadá nesmyslné promarnit svůj život v bažině
a dělat ze svých dětí losery. Ale když dostaneme
depresi, že náš úděl není to pravé ořechové,
můžeme se v multikině za 160 korun vždycky
dojmout nad uhozeným příběhem o malé holčičce,
která ví všechno líp než my.
<
FILOZOFIE Z PYTLÍKU
Hushpuppy pořád filozofuje o tom, že svět je
z různých součástí, které do sebe musí zapadnout,
ČiliChili | 10 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
65
66
Zadáno pro Vodafone
Tady je Vodafonovo
Zprávy z Vodafonu
67
Vodafone experti
Férové tarify
68
70
Studentská nabídka
Vodafone menu
72
73
Mobilní web, aplikace a e-knihy
Pęipojení s Vodafonem
Pęedplacené karty
76
80
82
S Vodafonem v zahraniÍí
Volací jistina
83
Všechno o telefonech
84
Vymyšleno pro ūrmy
94
Nabídky mÛsíce
96
74
Zadáno pro Vodafone
67
Více informací najdete na: www.vodafone.cz/seniorinspect
Senior Inspect
– bezpeÍí pro vaši babiÍku
Senior Inspect je systém, který pomįže starším Ílenįm vaší rodiny a vám dá vÛdÛt, když se s babiÍkou
nebo dÛdou nÛco stane. Systém dává seniorįm
šanci žít v domácím prostęedí a pęitom mít pomoc
rodiny na dosah. Díky nevelké komunikaÍní jednotce mįže starší ÍlovÛk kdykoliv pęivolat záchranu
zmáÍknutím tlaÍítka SOS. Pęístroj navíc monitoruje
pohyb uživatele a pęi nenadálé situaci automaticky
spustí alarm.
Celé tajemství se skrývá v malé krabiÍce, kterou si
každý dá snadno do kapsy nebo na krk. Zaęízení
je funkÍnÛ obdobou mobilu s jedním nouzovým
tlaÍítkem, ale s ęadou chytrých Íidel uvnitę. Dokáže
rozpoznat krizovou situaci, i když babiÍka nebo dÛdeÍek tlaÍítko nestiskne. Pęístroj zaregistruje delší
nehybnost nebo nestandardní stav (tęeba pád), a to
dokonce i když uživatel nemá krabiÍku u sebe. Pak
vyšle signál na nonstop asistenÍní linku, která si
hlasem ovÛęí stav seniora a vylouÍí planý poplach.
Hned uvÛdomí rodinu nebo záchrannou službu.
Jak ęíká Marie Hrdinová z Prahy, která dostala
krabiÍku od dcery: „Nikdy mÛ nenapadlo, kolik vÛcí
jsem se bála dÛlat. KrabiÍka je mįj hlídací pes a vÛci,
které už jsem radÛji nedÛlala, najednou zase jdou.“
Službu dnes využívá asi 700 uživatelį, z toho
84 % žen. Vyvinula ji a zajišĥuje firma CleverTech
za finanÍního pęispÛní Nadace Vodafone. Vodafone
jako mobilní operátor pomohl uvést systém
do komerÍního provozu, ve kterém službu poęídíte
za 550 KÍ mÛsíÍnÛ. Systém používá už ęada partnerį, tęeba neziskovka Život90, mÛstská policie Brno
a úspÛchy slaví i u partnerį ve Švédsku.
Co všechno vám
Senior Inspect nabízí:
BezpeÏí pro seniora a maximální jistotu
pro rodinu. Nepěetržitou asistenci
a pomoc v krizové situaci (24 hodin
dennÝ, 7 dní v týdnu).
Lokalizaci po celé ÎR, doma i v pěírodÝ.
Detekce polohy umožĊuje vyslat
pomoc v pěípadÝ potěeby na konkrétní
místo.
Automatickou detekci krizových
stavı. Pěístroj snímá ěadu ukazatelı
a vyhodnocuje nestandardní situace
vÏetnÝ nefunkÏnosti zaěízení.
68
Vodafone experti
Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti
Jsme experti
na to,
co vás pálí
Naši borci ze super obchodu
v Ústí nad Labem vám pęedstaví
to nejlepší z nabídky Vodafonu.
Íerpání minut
z tarifu i pro volání
do zahraniÎí.
ÚÎtování
po vteĚinách.
S námi už
nemusíte platit
za Îas, který
doopravdy
neprovoláte.
Za volání do ciziny
vám nepĚidáváme
další minuty. ProstÜ
Îerpáte ty své z tarifu.
Neomezené SMS.
Není super
SMSkovat úplnÜ
bez hranic?
Vodafone experti
Super zvýhodnÜné
telefony k férovým
tarifİm.
Vodafone Smart II
Samsung
GALAXY Ace
Huawei Ascend
G300
PĚenos kontaktİ
do nového telefonu.
Pomİžeme vám
spolehlivÜ pĚevést
kontakty, fotky nebo
SMSky ze starého
telefonu do nového.
69
On-line rezervace
Vodafone experta.
Nastavení
nového zaĚízení.
Telefon, tablet
nebo notebook
pĚipravíme tak,
abyste s nimi mohli
ihned pracovat.
VytvoĚíme vám úÎet
pro Android nebo
Apple, nastavíme
e-mail a pomİžeme
s aplikacemi.
Pokud nenaleznete
odpovÜÐ v Centru péÎe
nebo potĚebujete pomoci
s nastavením svého
zaĚízení, zarezervujte si
na www.vodafone.cz/experti
Vodafone experta v nejbližší
prodejnÜ.
70
Férové tarify
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777
ÚÍtování
po vteęinách
Férové tarify
Víte, že 97 % hovorı v Îeské republice se
úÏtuje dráž, protože se jejich Ïas poÏítá
na minuty a ne na vteěiny? S Vodafonem
to neplatí. NepoÏítáme po minutách, ale
po vteěinách. A to od zaÏátku. Takže když
váš hovor trvá 45 vteěin, odeÏteme vám
45 vteěin, a ne celou minutu.
Máme pro vás nejférovÛjší tarify na trhu.
Chcete vÛdÛt, jak to mįžeme tvrdit?
MrknÛte na hlavní výhody.
Neomezené
SMS
Ìerpání minut
z tarifu i pro volání
do zahraniÍí
ÚÍtování
po vteęinách
Fér tarif 599
Fér tarif 999
Fér tarif 1499
neomezené SMS
neomezené SMS
neomezené SMS
6000
vteĚin volání
další cca 0,08 KÎ/vteĚinu
300 MB
100
minut
18 000
vteĚin volání
další cca 0,08 KÎ/vteĚinu
600 MB
300
minut
36 000
vteĚin volání
další cca 0,08 KÎ/vteĚinu
1,2 GB
PĚipojení pro mobil super
PĚipojení pro mobil premium
PĚipojení pro mobil premium+
1249 KÏ
1715 KÏ
2349 KÏ
599 KÏ
999 KÏ
1499 KÏ
600
minut
Férové tarify
71
Neomezené SMS
Ìerpání minut
z tarifu i pro volání
do zahraniÍí
SMSky do všech sítí mıžete s Férovými
tarify (kromÝ toho nejnižšího) posílat
bez omezení. ProstÝ kolik chcete. Těeba
tisíc dennÝ. Nebo víc.
Za volání do ciziny vám
nepěiÏítáme žádné další minuty.
ProstÝ používáte ty, které máte
v paušálu.
Sleva 25 % pro
studenty
Studenti od nás dostanou Férové
tarify ještÝ o Ïtvrtinu výhodnÝjší.
Mládí se musí podporovat.
Máte IÍO?
Fér tarif 399
neomezené
SMS
v síti Vodafone
ostatní 1,50 KÎ/SMS
3000
50
minut
vteĚin volání
Fér tarif 799
neomezené
SMS
Neomezený
tarif 3299
MrknÜte na
Business Fér tarify
na strany 94, 96–97.
neomezené
SMS
oo
200
12 000
minut
vteĚin volání
minut
neomezené
volání
další cca
0,08 KÎ/vteĚinu
další cca
0,08 KÎ/vteĚinu
150 MB
300 MB
1,2 GB
PĚipojení pro
mobil super
PĚipojení
pro mobil
premium+
677 KÏ
1499 KÏ
4149 KÏ
399 KÏ
799 KÏ
3299 KÏ
PĚipojení pro
mobil standard
Tak od nás
dostanete VPN
zdarma a ještÜ
lepší podmínky
pro volání.
72
Studentská nabídka
Více informací najdete na www.vodafone.cz/student
Férové tarify
pro studenty
Studenti u nás
mají pré. ProÎ?
Sleva platí pro
všechny Férové
tarify.
Pro studenty jsou Férové tarify ještÛ výhodnÛjší. Na
všechny varianty jsme pęipravili slevu 25 %. StaÍí být
student ve vÛku 15–26 let a mít potvrzení o studiu.
Neomezené
SMS
Ìerpání minut
z tarifu i pro volání
do zahraniÍí
ÚÍtování
po vteęinách
Fér tarif 599
Fér tarif 399
Po slevÝ
Po slevÝ
449 KÏ
neomezené SMS
6000
vteĚin volání
další cca 0,08 KÎ/vteĚinu
300 MB
MrknÜte na strany
70–71.
Volání i SMSky do
všech sítí za stejnou
skvÜlou cenu.
neomezené SMS
299 KÏ
v síti Vodafone
ostatní 1,50 KÎ/SMS
100
minut
3000
vteĚin volání
další cca 0,08 KÎ/vteĚinu
150 MB
PĚipojení pro
mobil super
PĚipojení pro mobil
standard
1249 KÏ
677 KÏ
599 KÏ
399 KÏ
50
minut
Vodafone menu
73
Více informací naleznete na www.vodafonepark.cz
Vodafone menu
ProÍ se pęihlásit
do Vodafone menu?
Pokud voláte s námi, tak se prostÝ budete
mít doběe. Pro každého máme exkluzivní
slevy od svÝtových znaÏek, které jinde
nenajdete.
SMS kupón se slevou mıžete mít pěímo
v mobilu – na jedno kliknutí.
Mıžeme vám nabídnout slevy na produkty
nebo služby, napěíklad od tÝchto partnerı:
Nikon, Garmin, Ticketstream, Národní
divadlo, Study.cz, Merell, Diadora, Teva,
Pizza Coloseum, Litex a mnoha dalších.
Máte to absolutnÝ zadarmo.
Když budete chtít, budeme vás
o nových slevách informovat
– ale jen o tÝch, které vás zajímají.
Sleva 30 % na pojištÛní
S Vodafone menu máte u Slavie exkluzivní
slevu 30 % na pojištÝní domácnosti,
cestovní EuropojištÝní a cestovní
pojištÝní SvÝt. Další informace najdete na
www.slavia-pojistovna.cz, kde si mıžete
pojištÝní sjednat online . Pěi objednávce
zadejte slevový kód, který dostanete
z Vodafone menu. Nabídka platí jen
do 31. 10. 2012.
Tady všude a ještÝ u spousty dalších Ůrem dostanete super slevy:
Speciální nabídka pro Íleny
Vodafone menu se slevou 50 %
Díky Vodafone menu máte 50% slevu na dva
produkty Fithall. Zaprvé na edici 3 Fithall
cviÏebních DVD a zadruhé na šestimÝsíÏní
jídelníÏek ušitý na míru. KliknÝte
na www.Ůthall.cz a vložte promo kód, který
dostanete SMSkou z Vodafone menu. Objeví
se vám zvýhodnÝná nabídka a dál nakoupíte
bÝžnÝ jako v ostatních e-shopech. Nabídka
platí jen do 31. 10. 2012.
Jak se pĚihlásit
do Vodafone menu?
Vodafone menu najdete
na www.menu.vodafone.cz.
Po pĚihlášení mrknÜte
na záložku „Moje výhody“.
K registraci
a pĚihlášení
potĚebujete jen
mobilní telefon.
Po registraci vám budou chodit
zdarma SMSky o slevách podle
vašeho gusta.
74
Mobilní web, aplikace a e-knihy
Hromadu dalších skvÝlých aplikací do svého chytrého telefonu najdete ve Vodafone galerii. StáhnÝte si ji na tam.je/glr
Ìasopisy k listování...
Vypucujte si brejle, na ęíjen pro vás máme poęádnou porci Ítení.
StaÍí vám aplikace Floowie a budete mít Íasákį víc než v traūce.
Floowie m
má Îtiva na rozdávání
ÍASÁKY I NOVINY ZADARMO
Když se Ìeši a Slováci dají dohromady, je to
vÛtšinou síla. Takže není divu, že aplikace Floowie,
za kterou stojí Íeskoslovenský tým, má našlápnuto stát se nejvÛtší zdejší knihovnou Íasákį a novin,
kterou mįžete mít kdykoli po ruce.
Na prvni pohled je to stejné jako v trafice – police
plné rozmanitých titulį zdarma nebo za pár
kaÍek. Rozdíl tu ale je! Trafiku máte vždy u sebe,
nehledáte drobáky, protože platíte mobilem
a hlavnÛ nemusíte s sebou tahat stohy potištÛných papírį – jednoduše vybíráte, kupujete
a Ítete pęímo v poÍítaÍi, v mobilu nebo v tabletu.
Pęidejte se k rodinÛ online Ítenáęį pęes
mobilní aplikaci Floowie: Edice Vodafone nebo
na www.floowie.com! U lidí dost bodují tituly jako
E15, Hospodáęské noviny, Koktejl, Respekt, 100+1 zahraniÍních zajímavostí, Playboy a fįra
dalších. Jak by taky ne, když tady najdete už na 8000 publikací. A každým dnem pęibývají další.
UrÍitÛ si užijete jednoduché vyhledávání, kdy staÍí zadat slovo a Floowie vám ho najde ve všech
svých magazínech. A když si ve Floowie svįj vybraný Íasák jednou koupíte, máte ho na vÛky.
U nÛkterých Íasopisį si mįžete koupit rovnou online pęedplatné nebo si ho za zvýhodnÛnou
cenu pronajmout.
A co víc, zanedlouho ve Floowie najdete také Íasáky
z rįzných koutį svÛta! Zkrátka, solidnÛ zásobená trafika
rovnou u vás v mobilu. Nebo v tabletu. To už je na vás.
K Îemu je
Vodafone galerie?
S Vodafone galerií nemusíte
hledat mezi záplavou aplikací
pro chytrý telefon. Ty „nej“
jsme vyzobali za vás.
DoporuÎíme vám ty
nejlepší aplikace a hry
pro iPhone, telefon
s Androidem nebo Windows telefon.
Mobilní web, aplikace a e-knihy
Vodafone
na ěíjen
doporuÏuje
iOS
WAZE
Navigace jako sociální komunita –
varování pěed radary, rychlé dopravní
info i super benzínky.
IKEA KATALOG
Promakané spojení papírového
katalogu s vaším telefonem. Raz dva si
navrhnete vlastní domov.
PINTEREST
Virtuální nástÝnka, kam pěipíchnete,
co vás baví nebo zajímá. A hned víte,
kdo v tom lítá s vámi.
75
… knížky ke studiu
Jestli už nejste školou povinní, tak se vzdÛlávejte sami.
Máme k tomu pro vás pÛkných pár e-knih od Grady.
StaÍí stáhnout.
Co všechno najdete
v sekci E-knihy?
Spousta odborné literatury,
jazykové uÎebnice, dÜtské
e-knihy... Co vám hlava pobere. Tak
doplĉujte e-knihovnu ostošest.
Pošlete SMSkou
kód knížky na
90299 a ÎtÜte!
Nejen školou
ale živ je ÎtenáĚ.
Zalovte u nás i v bestsellerech od
Viewegha, Nesvadbové, Larssona,
Nesba, Irvinga a dalších.
Android
BODOVÝ SYSTÉM
MrknÝte, za jaké pěestupky za
volantem pěijdete o body a o kolik.
DISK GOOGLE
Zálohujte si fotky, dokumenty, videa
a další soubory a s touhle aplikací
k nim máte pěístup kdykoli a kdekoli.
LOGO QUIZ
Těi proužky, fajfka, Ïervená uvozovka,
kosoÏtverec… poznáte znaÏky podle
jejich log?
Windows Phone
ÍSOB SMARTBANKING
Prosté jako facka – první Ïeská
bankovní aplikace pro klienty ÎSOB.
MOJE VÝPLATA
SpoÏítejte si, kolik vám to hodí.
Nechybí srážky a mzdové náklady
zamÝstnavatele.
SMS JÍZDENKA
KliknÝte, jakou jízdenku zrovna
potěebujete a o nic jiného se už
nestarejte. Rovnou mıžete jet.
VŠECHNO JE JINAK
Vladimír Pikora,
Markéta Šichtaęová
TRÉNINK SLOVNÍ
SEBEOBRANY
Matthias Nöllke
NebuÏte jedním ze stáda,
které vÛęí všemu!
Ve spoleÍnosti roste napÛtí.
Nepokoje se šíęí Evropou. Možná
se blíží kolaps. Jak to skonÍí?
Známí ekonomové Vladimír Pikora
a Markéta Šichtaęová odpovídají
zpįsobem srozumitelným každému
laikovi. Boęí jeden mýtus za druhým,
odmaskovávají nekompetentní politiky, odhalují, co nás Íeká. A nemine.
Wooky cena: 229 KÍ
SMS kód: VODAFONE LT2S8
NejprodávanÛjší e-kniha
z nakladatelství Grada
Najít vhodnou odpovÛÏ na hloupé
narážky a umÛt zareagovat v trapných situacích, kdo by to nechtÛl.
Když to umíte, nikdo vás jen tak neuvede do rozpakį. S touto e-knihou
si mįžete pomocí 50 praktických
cviÍení zlepšit své umÛní slovní
sebeobrany. A kdyby to nefungovalo,
zkuste box.
Wooky cena: 144 KÍ
SMS kód: VODAFONE YT2PH
76
Pęipojení s Vodafonem
Internet v mobilu
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet
Internet v mobilu
Je jedno, jestli surfujete Ïasto, nebo chcete platit jen za dny, kdy se
pěipojíte. Máme datové tarify, ze kterých si vybere každý.
Už nemusíte ěešit, kde je nejbližší Wi-Fi. E-maily, sociální sítÝ, chat
i oblíbené weby budete mít poěád u sebe.
S aplikací Mıj Vodafone máte poěád pěehled, kolik jste prosurfovali.
Ceník
Služba
Objem dat (FUP)
Cena
DodateÍný objem dat
Cena
25 MB/24 hodin
25 KÍ
–
–
60 MB/7 dní
49 KÍ
60 MB
39 KÍ
Pęipojení pro mobil standard
150 MB
177 KÍ
150 MB
100 KÍ
Pęipojení pro mobil super
300 MB
249 KÍ
300 MB
100 KÍ
Pęipojení pro mobil premium
600 MB
315 KÍ
600 MB
200 KÍ
Pęipojení pro mobil premium+
1,2 GB
449 KÍ
1,2 GB
200 KÍ
Tarify pro pęíležitostné a týdenní užívání
Pęipojení na den
Pęipojení na týden
MÛsíÍní datové tarify
Jak získat
nejvýhodnÜjší cenu
za Internet v mobilu?
PoĚiÐte si
Férový tarif.
MrknÜte
na strany 70–71.
Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP?
Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat, než je FUP vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou.
Pęipojení s Vodafonem
Internet v tabletu
77
Internet v tabletu
Aħ chcete surfovat na iPadu, Samsung GALAXY Tab nebo jiném tabletu,
s naším pěipojením ho využijete na plné pecky.
Díky nové technologii mıžete surfovat rychlostí až 21,6 Mbps.
Pro každého, kdo se s tabletem potěebuje pěipojit i mimo domov, aħ už
v kavárnÝ, nebo těeba na nádraží.
Snadno si dokoupíte objem dat podle toho, jak zrovna surfujete.
Ceník
Služba
Objem dat (FUP)
Cena
ZvýhodnÛná cena
DodateÍný objem dat
Cena
500 MB
265 KÍ
199 KÍ
500 MB
200 KÍ
1 GB
398 KÍ
299 KÍ
1 GB
200 KÍ
MÛsíÍní datové tarify
Pęipojení pro tablet super
Pęipojení pro tablet premium
PĚipojení pro tablet
mİžete mít
Pokud si ho poĚídíte
za lepší cenu.
s jakýmkoliv balíÎkem
Férových tarifİ.
MrknÜte
na strany 70–71.
Vodafone
Smart Tab 10
OperaÏní systém
Android 3.2
Displej v cm/"
25,6 cm/10,1"
Uživatelská pamÝħ
až 16 GB
Fotoaparát
5Mpix
Pohotovostní
doba (hodiny)
až 300
už od
5477 KÏ
Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP?
Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat, než je FUP vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou.
78
Pęipojení s Vodafonem
Internet v notebooku
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet
Internet v notebooku
Chcete ještÜ
lepší cenu?
Surfujte bez starostí ve vlaku, autÝ i jen tak na Ïerstvém vzduchu.
StaÏí vám jen notebook a USB modem.
Užijte si rychlé pěipojení až 21,6 Mbps a 73 % pokrytí populace sítí 3G.
Aħ už potěebujete být online každý den nebo jen obÏas, pěipojení
máme pro každého. S tarifem i pěedplacenou kartou.
Snadno si dokoupíte objem dat podle toho, jak zrovna surfujete.
PoĚiÐte si Internet
v notebooku
s jakýmkoliv Férovým
tarifem!
Víc najdete
na stranách
70–71.
Ceník
Služba
Objem dat (FUP)
Cena
ZvýhodnÛná cena
DodateÍný objem dat
Cena
Datové tarify
500 MB
75 KÍ/48 hodin
–
–
–
Pęipojení pro notebook standard
Pęipojení na 2 dny
1 GB
398 KÍ/mÛsíc
299 KÍ/mÛsíc
1 GB
200 KÍ
Pęipojení pro notebook super
4 GB
532 KÍ/mÛsíc
399 KÍ/mÛsíc
1 GB
200 KÍ
Pęipojení pro notebook premium
10 GB
1000 KÍ/mÛsíc
750 KÍ/mÛsíc
1 GB
200 KÍ
Internet pro pĚedplacenou kartu
Potęebujete-li mobilní pęipojení jenom na Ías (tęeba na dovolené nebo v nemocnici), máme pro vás pęedplacené sady
mobilního internetu a USB modemu. A až využijete všechna
data v sadÛ, mįžete se tęeba rozhodnout pro datový tarif.
Sada s datovým
objemem 1GB
699 KÏ
NEBO
Sada se 3 mÝsíci
internetu
Vodafone Mobile
Connect K4510
Využití
Notebook, PC
Spojení s poÏítaÏem
USB port
Podporované systémy
Windows Vista, XP, 7, Mac OS X
3G/HSDPA
ano/až 28,8 Mbps
Pěipojení GPRS/EDGE
ano/ano
997 KÏ
už od
Vodafone
Mobile
Connect
K3770
Využití
Notebook, PC
Spojení s poÏítaÏem
USB port
Podporované systémy
Windows Vista, XP, 7,
Mac OS X 10.4.11 a vyšší
3G/HSDPA
ano/až 7,2 Mbps
Pěipojení GPRS/EDGE
ano/ano
už od
577 KÏ
77 KÏ
Pęipojení s Vodafonem
Internet na doma
79
Internet na doma
Kvalitní a rychlé pěipojení na doma až 25 Mbps dostupné pro vÝtšinu
domácností v Îeské republice.
Žádné datové limity, žádná FUP. Surfovat mıžete zcela bez omezení.
VýjimeÏnÝ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími
službami.
Ceník
ADSL 8 Mbps
ADSL
ADSL 16 Mbps/ VDSL 25 Mbps
Plná cena
ZvýhodnÛná cena
Plná cena
ZvýhodnÛná cena
ADSL bez pevné linky
660 KÍ/mÛsíc
396 KÍ/mÛsíc
880 KÍ/mÛsíc
528 KÍ/mÛsíc
ADSL s pevnou linkou
500 KÍ/mÛsíc
–
750 KÍ/mÛsíc
–
Chcete zvýhodnÜnou
cenu za Internet na doma?
Spojte Internet na doma
s kterýmkoliv Férovým
tarifem.
MrknÜte
na strany 70–71.
ADSL/VDSL
modem
Podpora
ADSL/VDSL
Pěipojení
LAN, Wi-Fi
Podporované standardy
802.11 b/g/n
ZabezpeÏení
WPA2-PSK/WPS
PSK/WPS
Napájení
ení
externí
577 KÏ
standardní cena
1677 KÏ
Tip
Pevné pęipojení si mįžete objednat bez modemu, s modemem za plnou cenu 1677 KÍ nebo
s modemem za zvýhodnÛnou cenu 577 KÍ
s úvazkem na 24 mÛsícį.
80
Vodafone karta
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777
Pęedplacené
karty
Výhody našich karet.
Žádný mÜsíÎní paušál
ani vyúÎtování.
Stejné ceny
za volání
po celý den.
Po první minutÜ
úÎtování
po vteĚinách.
KARTA NA MÍRU
Když voláte stejnÜ do všech sítí
DIVOKÁ KARTA
Když voláte nejvíc do Vodafonu
Víkendové volání a SMS v síti Vodafone zadarmo. Napoěád!
Vodafone karta na míru
Volání do všech sítí
Volání v síti Vodafone za 3 KÏ/minutu. Napoěád!
Vodafone divoká karta
6,50 KÍ/min.
Volání v síti Vodafone
3,00 KÍ/min.
7,20 KÍ/min.
SMS do všech mobilních sítí v ÌR
1,50 KÍ
Volání do ostatních sítí v ÌR
MMS do všech mobilních sítí v ÌR
4,50 KÍ
SMS do všech mobilních sítí v ÌR
2,40 KÍ
DoplĈkové balíÍky k Vodafone divoké kartÛ
Super nabídka
pro víkendové kecky
StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ
5 minut nebo poslat 5 zpráv.
A pak už mıžete volat nebo SMSkovat
o víkendu do aleluja. Anebo mıžete
využívat obojí.
Zadarmo a napoěád!
SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm:
Program dvojka
LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti
Vodafone, první nastavení Íísel zdarma.
Víkendové nonstop volání do Vodafonu
Celý aktuální nebo následující víkend budete volat
na všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.
Cena volání:
2,38 KÍ/min.
59,50 KÍ
Vodafone karta
81
Více informací najdete na www.vodafone.cz/mobito
Internet
v mobilu
zdarma
PęEDPLACENÁ KARTA
s Internetem v mobilu zdarma
Nová karta je tady pro všechny, kdo rádi surfují a volají za stejnÛ výhodnou
cenu do všech sítí. StaÍí každý mÛsíc jednorázovÛ dobíjet alespoĈ 300 KÍ,
a mįžete si užívat Internet v mobilu zdarma a napoęád. BuÏte online
vždycky a všude.
Volání 6,50 KÍ za minutu
SMSka za 1,50 KÍ
MMSka za 4,50 KÍ
Internet v mobilu zdarma
SIM karta stojí 300 KÍ a obsahuje kredit 300 KÍ
Novinka
Dobíjejte si kredit pĚes MOBITO,
získáte SMS zdarma do sítÜ Vodafone na 7 dní
S MOBITEM máte peníze v mobilu. No a mobil máte poęád s sebou, takže
máte peníze na dobití kreditu poęád s sebou.
BlackBerry Curve
8520 + Pěedplacená
karta s Internetem
v mobilu zdarma
3777 KÏ
Dobíjení pęes MOBITO je:
Jednoduché – otevěete MOBITO,
zadáte dobíjené Ïíslo a Ïástku k dobití.
Rychlé – dobít si mıžete kdykoliv,
kdekoliv jste a dobito máte okamžitÝ.
BezpeÎné – dobití kreditu je chránÝno
vaším osobním PINem.
82
Volání a data v cizinÛ
Více informací o volání a datech z ciziny najdete na www.vodafone.cz
V cizinÛ jsme doma
Všude dobęe, když je to tam jako doma. Tak jako s novým
tarifem Vodafone Roaming na den. S ním si užijete ze
služebky nebo dovolené volné minuty, SMS a data
z vašeho tarifu ve vÛtšinÛ zemí Evropy stejnÛ jako doma.
Volné minuty,
data a SMS v 41
evropských zemích
99 KÏ/den
Služba
Cena
Co za to?
Vodafone Roaming na den
99 KÍ/den
Volné minuty, data a SMS v 41 evropských zemích
Vodafone Roaming na den
Pěíchozí volání a SMS jsou zadarmo.
Žádné další poplatky.
Minuta hovoru po provolání volných
minut vás bude stát 6,50 KÏ.
Novinka
Cena SMSky po vyÏerpání tÝch volných
bude 1,50 KÏ.
Jak je to
s poplatkem?
Denní poplatek
99 KÎ je úÎtován
pouze v pĚípadÜ
uskuteÎnÜní odchozí
aktivity – volání, SMS,
data – Îi pĚíchozího
hovoru.
SMS, volání a data
z domácího tarifu si
pak mİžete užívat od
okamžiku aktivace do
pİlnoci téhož dne.
Objednání i zrušení
Vodafone Roamingu na den
je zdarma. Zvládnete to
jednoduše pĚes Internetovou
samoobsluhu nebo v našich
prodejnách.
Volací jistina
83
Více na www.vodafone.cz
Volací jistina
Volací jistinu si od vás vezmeme jako zálohu pęi poęizování tarifu nebo pęi
pęechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme.
Když tęi po sobÛ jdoucí VyúÍtování v poęádku uhradíte, automaticky vám ji vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet obou Íástek tvoęí váš Volací limit, což je hranice pro Íerpání
všech vašich služeb v daném úÍtovacím období.
Výše Volací jistiny
Minimální
mÛsíÍní
plnÛní
Minimální výše
Volací jistiny
bez zvýhodnÛného
telefonu
Minimální výše
Volací jistiny
se zvýhodnÛným
telefonem
Minimální výše Volací
jistiny pro stávající
zákazníky pęi poęízení
další SIM
0–276,99 KÍ
500 KÍ
Nenabízíme
zvýhodnÛný telefon
0 KÍ
277–476,99 KÍ
500 KÍ
500 KÍ
0 KÍ
477–776,99 KÍ
500 KÍ
1000 KÍ
0 KÍ
777–1176,99 KÍ
500 KÍ
1500 KÍ
0 KÍ
1177–2176,99 KÍ
500 KÍ
2000 KÍ
0 KÍ
2177 KÍ a více
500 KÍ
3000 KÍ
0 KÍ
Aby bylo jasno
CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ?
Peníze, které se zavážete mÛsíÍnÛ platit za naše služby pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní
se zapoÍítávají platby za pravidelný paušál i za služby využité nad rámec tarifu.
Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na kterou vám v následujícím období budou
chodit faktury.
A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON?
Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá.
Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 24 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního
mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 277–476,99 KÍ, musíte dva roky každý mÛsíc utratit
aspoĈ 277 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu.
Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli
to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod.
Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 24 mÛsícį od poęízení dotovaného
zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.
Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH
84
Nejlepší mobily, co známe
Ty nejlepší
stroje,
co pro vás
máme
LG Optimus L7
OperaÎní systém: Android 4.0
Uživatelská pamÜĦ: až 2,7 GB
Fotoaparát: 5 Mpix
Designový frajer
Huawei Ascend P1
OperaÎní systém: Android 4.0
Uživatelská pamÜĦ: až 2,3 GB
Fotoaparát: 8 Mpix
Stylová žiletka
Do souboje znaÍek mobilních telefonį teÏ pÛknÛ
zostra ęízla jedna moc povedená žiletka. Designový
a dokonale štíhlý telefon Huawei Ascend P1 má
snad všechno, co od chytrého telefonu dneska
Íekáte. A celé to balí do parádního designu.
Inu, asijský tygr. A protože bychom ho tu mohli
chválit hodnÛ dlouho, vypíchneme jenom ty hlavní
vychytávky a funkce, které Ascend P1 má. Výrobci
mu na cestu do svÛta dali 4,3 palce velký dotykový
displej SuperAMOLED s rozlišením 540 × 960
pixelį. A abyste si ho zbyteÍnÛ nezniÍili, chrání ho
gorila. Tedy, odolné sklo Corning Gorilla. A za sklem
odolným tak, že by se na nÛm dalo krájet, si
spokojenÛ vrní dvoujádrový procesor 1,5 GHz
a operaÍní systém Android Ice Cream Sandwich.
Je až s podivem, jak se do tak štíhlého mobilu
vešel osmimegapixelový foĥák s BSI snímaÍem
a možností natáÍení Full HD videa. Ale vešel se a to
je hlavní. A jestli si potrpíte na muziku, nabídne vám
Ascend P1 technologii Dolby Mobile 3.0 s 5.1kanálovým prostorovým zvukem. Inu, zábavný fešák
s poęádnou výdrží.
Tak takového šviháka jsme tu už dlouho nemÛli.
Design je totiž hlavní devíza novinky od LG. Ale
nejen design, taky kvalitní zpracování, dobrá
výdrž baterie nebo pęirozená barevnost displeje.
Optimus L7 poznáte na první pohled. Nejde
o nÛjaký vyęvaný cirkus – naopak, na trh vlítnul
mladší brácha luxusního modelu Prada. A protože
u LG ví, že vzhled není všechno, vsadili na super
zpracování a služby. Velký 4,3palcový IPS displej
a operaÍní systém Android 4.0 jsou hlavní chlouby
nového LG. Tęeba ženy u displeje ocení, že vypnutý
se mÛní ve skoro dokonalé zrcátko. V tomhle
telefonu se uvidíte jako v žádném jiném. Baterku
zase ocení manažeęi – tenhle telefon nepotęebuje
nabíjeÍku v jednom kuse. Díky úspornému displeji
a úsporným funkcím vydrží opravdu hodnÛ dlouho.
A co se týÍe dalších funkcí, tak tam jednoznaÍnÛ
boduje NFC, kdy tęeba staÍí pęiložit k sobÛ dva
mobily, a ony si samy vymÛní tęeba odkazy na web,
na které zrovna koukáte... Jednoduchost ovládání je
na tomhle kousku od LG vįbec skvÛlá.
Nejlepší mobily, co známe
Podívaná pro fajnšmekry
S novinkou od HTC budete fakt koukat. A nejen na to,
co všechno umí, ale hlavnÛ na to, co vás baví. Desire X
je totiž ideální na hraní her nebo na sledování HD videí.
Na Ítyępalcovém Super LCD displeji to bude opravdu
podívaná. Tenhle chytrý telefon je svojí výbavou zase
o poęádný kus dál než jeho pęedchįdci. Má o generaci
modernÛjší Íipovou sadu, více pamÛti a ještÛ lepší
displej. Pohání ho výkonný dvoujádrový procesor
Snapdragon S4 s frekvencí 1 GHz. A to jsme málem
zapomnÛli na pamÛĥ – ta uživatelská má až 4 GB a navíc
se dá rozšíęit pamÛĥovou kartou o dalších až 32 GB.
Jestli máte rádi muziku, tak pak pro vás bude to pravé
oęechové technologie Beats Audio a HTC Music Hub.
Super zvuk a vychytaný zpįsob, jak získat snadný
pęístup k hudbÛ z jednoho místa. K tomu pęidejte
superrychlý foĥák s rozlišením 5 Mpix, co si hravÛ poradí
s momentkami i focením za šera, a navíc mįžete fotit
i bÛhem toÍení videa. Jak ęíkáme, super mobil za rozumnou cenu.
CENTRUM
CHYTRÝCH
TELEFONį:
Nejširší nabídka
smartfounİ ze
všech!
Vodafone se stává centrem
chytrých telefonı a pěedstavuje nabídku tÝch nejvzácnÝjších
a nejnadupanÝjších
smartphonı, které jsou u nás
k mání. Koupit se dají v devíti
vybraných prodejnách:
• Praha, Jugoslávská
• Praha, Nový Smíchov
• Brno, OC Olympia
• PlzeĊ, nám. Republiky
• Olomouc, Ostružnická
• Ostrava, Nová Karolina
• Ostrava, Avion
• Ústí nad Labem,
Mírové námÝstí
• Pardubice,
nám. Republiky
Tyhle vlajkové lodÝ mezi vodafonními obchody nabízejí naprostou špiÏku mobilı dneška.
A k ní samozěejmÝ taky pěíslušenství, které jinde nenajdete,
těeba speciální handsfree,
kryty na smartphony, fólie atd.
Všechny tyhle vychytávky a telefony si samozěejmÝ mıžete
objednat i ve zvláštní sekci
na eshop.vodafone.cz.
HTC Desire X
OperaÎní systém: Android 4.0
Uživatelská pamÜĦ: až 4 GB
Fotoaparát: 5 Mpix
85
Je váš mobil Eko-tęída?
Být šetrný k pĚírodÜ není problém.
StaÎí si dobĚe vybrat
Jak dneska nejste eko, máte utrum. A tak i mobily teÏ mají svoji
Eko-tęídu. Specializované agentury u našich telefonį bedlivÛ
sledují 230 kritérií a rozdÛlují je do tęíd podle toho, jak moc
zatÛžují matiÍku Zemi. Ìím vyšší Eko-tęída, tím lepší hodnocení.
HravÛ si tak mįžete domyslet, jestli telefon pęi výrobÛ spotęebuje hodnÛ vody, kolik pęi tom asi vypustí emisí oxidu uhliÍitého, jak daleko se už on a jeho souÍásti vezly, kolik potęebuje
energie nebo jak je na tom s recyklací. A aby to výrobci nemÛli
tak jednoduché, proklepli jsme i jejich chování a pracovní
podmínky. Tak a teÏ už se podívejte, jak je na tom váš favorit.
A pokud u nÛjakého telefonu uvidíte “neohodnoceno”, nebojte
se, na hodnocení zkrátka ještÛ pracujeme. Víc se o Eko-tęídách
dozvíte na www.vodafone.cz/eko-trida.
86
Telefony
Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Vodafone
Smart II
LG
Optimus L3
Samsung
GALAXY Y
Nokia
C5-00 5MP
BlackBerry
Curve 8520
Huawei
Ascend G300
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
2577 KÍ
2777 KÍ
2977 KÍ
3577 KÍ
3777 KÍ
3977 KÍ
MMP od 277 KÎ
2177 KÍ / 1677 KÍ
2377 KÍ / 1877 KÍ
2577 KÍ / 2077 KÍ
3177 KÍ / 2677 KÍ
3377 KÍ / 2877 KÍ
3777 KÍ / 3277 KÍ
MMP od 477 KÎ
577 KÍ / 77 KÍ
1777 KÍ / 1277 KÍ
1777 KÍ / 1277 KÍ
2177 KÍ / 1677 KÍ
2577 KÍ / 2077 KÍ
2777 KÍ / 2277 KÍ
MMP od 777 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
977 KÍ / 477 KÍ
977 KÍ / 477 KÍ
1377 KÍ / 877 KÍ
1577 KÍ / 1077 KÍ
577 KÍ / 77 KÍ
MMP od 1177 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
377 KÍ / 77 KÍ
577 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
MMP od 2177 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
Tęi barevné kryty v balení
Poslední šance
Poznámka
Poslední šance
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Android
Android
Android
Nokia S60
BlackBerry OS
Android
8,1 cm/3,2“
8,1 cm/3,2"
7,62 cm/3"
5,6 cm/2,2"
6,2 cm/2,46''
10,2 cm/4"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
320x480
240x320
240x320
240x320
320x240
480x800
až 150MB/2GB
až 1,15GB/–
až 180MB/2GB
až 50MB/2GB
až 256MB/2GB
až 2GB/–
832 MHz
800 MHz
832 MHz
600 MHz
512 MHz
1 GHz
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
3Mpix
3Mpix
2Mpix
5Mpix
2Mpix
5Mpix
Procesor
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/•
–/–
–/–
•/–
–/–
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1200
1500
1200
1050
1150
1500
Délka hovoru (minut)
až 360
až 360
až 360
až 720
až 270
až 400
Pohotovostní doba (hodiny)
až 400
až 300
až 120
až 672
až 408
až 420
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
–/•
•/–
•/•
Bluetooth
•
•/3.0
•/3.0
•
•/2.0
•/2.1
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
•/•
•/•
•/•
•/•
–/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900
850/900
/1800/1900/2100
109x58x12,35
102,6x61,6x11,8
104x58x11,5
112x46x12,3
109x60x13,9
122,5x63x10,5
120
109
99,7
89,3
106
140
Íerná + modrá,
rįžová, citrónová
stęíbrno-bílá
šedá
šedá
Íerná
šedá
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Eko-tĚída (viz s. 85)
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací
tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH
Telefony
87
Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Motorola
Defy Mini
Sony
Xperia miro
BlackBerry
Curve 9320
HTC
Desire C
Samsung
GALAXY Ace
Samsung
GALAXY
Ace La Fleur
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
3977 KÍ
4577 KÍ
4577 KÍ
4577 KÍ
4777 KÍ
4777 KÍ
MMP od 277 KÎ
3577 KÍ / 3077 KÍ
3977 KÍ / 3477 KÍ
3977 KÍ / 3477 KÍ
3977 KÍ / 3477 KÍ
4177 KÍ / 3677 KÍ
4177 KÍ / 3677 KÍ
MMP od 477 KÎ
2577 KÍ / 2077 KÍ
3177 KÍ / 2677 KÍ
3177 KÍ / 2677 KÍ
3077 KÍ / 2577 KÍ
3077 KÍ / 2577 KÍ
3077 KÍ / 2577 KÍ
MMP od 777 KÎ
1777 KÍ / 1277 KÍ
2377 KÍ / 1877 KÍ
2377 KÍ / 1877 KÍ
1977 KÍ / 1477 KÍ
577 KÍ / 77 KÍ
577 KÍ / 77 KÍ
MMP od 1177 KÎ
777 KÍ / 277 KÍ
1377 KÍ / 877 KÍ
1377 KÍ / 877 KÍ
1177 KÍ / 677 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
MMP od 2177 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
177 KÍ / 77 KÍ
377 KÍ / 77 KÍ
577 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
Poznámka
Poslední šance
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce
Limitovaná edice
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Procesor
Android
Android
BlackBerry OS
Android
Android
Android
8,12 cm/3,2"
8,89 cm/3,5"
6,2 cm/2,44''
8,9 cm/3,5"
8,9 cm/3,5"
8,9 cm/3,5"
320x480
320x480
320x240
320x480
320x480
320x480
až 120MB/2GB
až 2,2GB/–
až 512MB/2GB
až 90MB/2GB
až 150MB/2GB
až 150MB/2GB
600 MHz
800 MHz
806 MHz
600 MHz
832 MHz
832 MHz
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
3Mpix
5Mpix
3Mpix
5Mpix
5Mpix
5Mpix
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/–
•/•
•/–
•/–
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1650
1460
1450
1230
1350
1350
Délka hovoru (minut)
až 1150
až 360
až 420
až 430
až 660
až 660
Pohotovostní doba (hodiny)
až 510
až 545
až 432
až 570
až 640
až 640
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/2.1
•/2.1
•/2.1
•/4.0
•/3.0
•/3.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
109x58,5x12,5
113x59,4x9,9
109x60x12,7
102x56,6x11,95
113,4x60,5x11,5
113,4x60,5x11,5
107
110
103
100
112
112
Íerná s oranžovým
lemem
Íerná
Íerná
Íerná, bílá
Íerná, bílá
kvÛtinový vzor
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Eko-tĚída (viz s. 85)
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací
tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH
88
Telefony
Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Nokia
Lumia 610
HTC
One V
Samsung
GALAXY
Ace plus
LG
Optimus L7
HTC
Desire X
Nokia
Lumia 800
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
3977 KÍ
4977 KÍ
5177 KÍ
5577 KÍ
6177 KÍ
8577 KÍ
MMP od 277 KÎ
3777 KÍ / 3277 KÍ
4577 KÍ / 4077 KÍ
4577 KÍ / 4077 KÍ
4977 KÍ / 4477 KÍ
5577 KÍ / 5077 KÍ
8177 KÍ / 7677 KÍ
MMP od 477 KÎ
2777 KÍ / 2277 KÍ
3777 KÍ / 3277 KÍ
3777 KÍ / 3277 KÍ
3977 KÍ / 3477 KÍ
4577 KÍ / 4077 KÍ
7177 KÍ / 6677 KÍ
MMP od 777 KÎ
1977 KÍ / 1477 KÍ
2977 KÍ / 2477 KÍ
2777 KÍ / 2277 KÍ
3177 KÍ / 2677 KÍ
3777 KÍ / 3277 KÍ
6377 KÍ / 5877 KÍ
MMP od 1177 KÎ
977 KÍ / 477 KÍ
1277 KÍ / 777 KÍ
1277 KÍ / 777 KÍ
2177 KÍ / 1677 KÍ
1277 KÍ / 777 KÍ
5377 KÍ / 4877 KÍ
MMP od 2177 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
577 KÍ / 77 KÍ
577 KÍ / 77 KÍ
1177 KÍ / 677 KÍ
577 KÍ / 77 KÍ
4177 KÍ / 3677 KÍ
Funguje pouze na
MicroSIM
Poslední šance
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce
Novinka
Funguje pouze
na MicroSIM
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Windows Phone
Android
Android
Android
Android
Windows Phone
9,4 cm/3,7"
9,4 cm/3,7"
9,27 cm/3,65"
10,9 cm/4,3"
10,16 cm/4"
9,4 cm/3,7"
Rozlišení displeje
480x800
480x800
320x480
480x800
480x800
480x800
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
až 8GB/–
až 1GB/–
až 1,8GB/–
až 2,7GB/–
až 4GB/–
až 16GB/–
Procesor
800 MHz
1 GHz
1 GHz
1 GHz
2x1 GHz
1,4 GHz
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
5Mpix
5Mpix
5Mpix
5Mpix
5Mpix
8Mpix
Displej v cm/"
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/•
•/•
–/•
•/–
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1300
1500
1300
1700
1650
1450
Délka hovoru (minut)
až 630
až 500
až 690
až 360
až 600
až 780
Pohotovostní doba (hodiny)
až 670
až 617
až 630
až 550
až 833
až 265
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/2.1
•/3.0
•/3.0
•/3.0
•/4.0
•/2.1
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
119x62,2x11,95
120x59x9,2
116x63,1x11,4
125,5x67x8,8
118,5x62,3x9,3
116,5x61,2x12,1
120
115
115
122
114
142
Íerná
šedá
modrá
Íerná
Íerná
Íerná
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Eko-tĚída (viz s. 85)
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací
tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH
Telefony
89
Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Sony
Xperia P
HTC
One S
HTC
One X
Samsung
GALAXY S III
Apple
iPhone 4S 16GB
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
8977 KÍ
10 577 KÍ
13 177 KÍ
14 577 KÍ
14 977 KÍ
MMP od 277 KÎ
7977 KÍ / 7477 KÍ
9577 KÍ / 9077 KÍ
11 777 KÍ / 11 277 KÍ
12 777 KÍ / 12 277 KÍ
12 977 KÍ / 12 477 KÍ
MMP od 477 KÎ
6977 KÍ / 6477 KÍ
8777 KÍ / 8277 KÍ
11 177 KÍ / 10 677 KÍ
11 777 KÍ / 11 277 KÍ
11 977 KÍ / 11 477 KÍ
MMP od 777 KÎ
6177 KÍ / 5677 KÍ
7977 KÍ / 7477 KÍ
10 177 KÍ / 9677 KÍ
10 977 KÍ / 10 477 KÍ
10 977 KÍ / 10 477 KÍ
MMP od 1177 KÎ
5377 KÍ / 4877 KÍ
6977 KÍ / 6477 KÍ
9377 KÍ / 8877 KÍ
10 177 KÍ / 9677 KÍ
9977 KÍ / 9477 KÍ
MMP od 2177 KÎ
4177 KÍ / 3677 KÍ
5777 KÍ / 5277 KÍ
8177 KÍ / 7677 KÍ
8277 KÍ / 7777 KÍ
8277 KÍ / 7777 KÍ
Funguje pouze na MicroSIM.
Nepodporuje microSD
Poslední šance. Funguje pouze
na MicroSIM. Nepodporuje
microSD
Poznámka
Funguje pouze na MicroSIM
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Procesor
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
Android
Android
Android
Android
iOS
10,16 cm/4"
10,9 cm/4,3"
11,94 cm/4,7"
12,2 cm/4,8"
8,9 cm/3,5"
540x960
540x960
720x1280
720x1280
640x960
až 13GB/–
až 10GB/–
až 25GB/–
až 16GB/–
až 16GB/–
2x1 GHz
2x1,7 GHz
4x1,5 GHz
4x1,4 GHz
2x1 GHz
•/–
•/•
•/•
•/•
•/–
8Mpix
8Mpix
8Mpix
8Mpix
8Mpix
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1305
1650
1800
2100
1420
Délka hovoru (minut)
až 360
až 510
až 400
až 700
až 840
Pohotovostní doba (hodiny)
až 475
až 263
až 400
až 790
až 200
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/2.1
•/4.0
•/4.0
•/4.0
•
•/•
•/•
•/•
•/•
–/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
122x59,5x10,5
131x65x7,8
134x69x8,9
136,6x70,6x8,6
115,2x58,6x9,3
120
119
130
133
140
Íervená
stęíbrná
šedá
modrá, bílá
Íerná, bílá
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Eko-tĚída (viz s. 85)
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací
tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH
90
Tablety
Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Vodafone
Smart Tab 7
Vodafone
Smart Tab 10
Samsung
GALAXY Tab 2 10.1
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
5577 KÍ
6577 KÍ
10 977 KÍ
MMP od 277 KÎ
4977 KÍ / 4477 KÍ
5977 KÍ / 5477 KÍ
9777 KÍ / 9277 KÍ
8977 KÍ / 8477 KÍ
MMP od 477 KÎ
3977 KÍ / 3477 KÍ
4977 KÍ / 4477 KÍ
MMP od 777 KÎ
2977 KÍ / 2477 KÍ
3977 KÍ / 3477 KÍ
8177 KÍ / 7677 KÍ
MMP od 1177 KÎ
1977 KÍ / 1477 KÍ
2977 KÍ / 2477 KÍ
7177 KÍ / 6677 KÍ
MMP od 2177 KÎ
977 KÍ / 477 KÍ
1977 KÍ / 1477 KÍ
6177 KÍ / 5677 KÍ
Poznámka
Poslední šance
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Android
Android
Android
17,7 cm/7"
25,6 cm/10,1''
25,7 cm/10,1''
Rozlišení displeje
800x1280
1280x800
1280x800
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
až 16GB/–
až 16GB/–
až 16GB/–
Procesor
2x1,2 GHz
2x1,2 GHz
2x1 GHz
•/–
•/–
•/–
5Mpix
5Mpix
3Mpix
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
–/•
–/•
–/–
Kapacita baterie (mAh)
4000
6800
7000
Podpora volání/SMS
Pohotovostní doba (hodiny)
–/•
–/•
•/•
až 180
až 300
až 2000
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/2.1
•/2.1
•/3.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
–/•
–/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
194x120x11,4
257x172x11,3
256,6x175,3x9,7
391
672
587
Íerná
Íerná
stęíbrná
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací
tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH
Telefony
91
Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Samsung
GALAXY mini 2
Huawei
Ascend P1
HTC
One S
Samsung
GALAXY Note
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
3977 KÍ
9977 KÍ
10 577 KÍ
11 377 KÍ
MMP od 277 KÎ
3377 KÍ / 2877 KÍ
8177 KÍ / 7677 KÍ
9577 KÍ / 9077 KÍ
11 177 KÍ / 10 677 KÍ
10 177 KÍ / 9677 KÍ
MMP od 477 KÎ
2577 KÍ / 2077 KÍ
7177 KÍ / 6677 KÍ
8777 KÍ / 8277 KÍ
MMP od 777 KÎ
1777 KÍ / 1277 KÍ
6377 KÍ / 5877 KÍ
7977 KÍ / 7477 KÍ
8977 KÍ / 8477 KÍ
MMP od 1177 KÎ
777 KÍ / 277 KÍ
5577 KÍ / 5077 KÍ
6977 KÍ / 6477 KÍ
7977 KÍ / 7477 KÍ
MMP od 2177 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
4377 KÍ / 3877 KÍ
5777 KÍ / 5277 KÍ
6977 KÍ / 6477 KÍ
Novinka
Poslední šance. Funguje pouze na
MicroSIM. Nepodporuje microSD
Poslední šance
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android
Android
Android
Android
8,31 cm/3,27''
10,9 cm/4,3"
10,9 cm/4,3"
13,4 cm/5,29''
Rozlišení displeje
320x480
540x960
540x960
800x1280
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
až 4GB/–
až 2,3GB/–
až 10GB/–
až16GB/–
Procesor
800 MHz
2x1,5 GHz
2x1,7 GHz
2x1,4 GHz
•/–
•/•
•/•
•/•
3Mpix
8Mpix
8Mpix
8Mpix
Displej v cm/"
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
–/–
•/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1300
1800
1650
2500
Délka hovoru (minut)
až 480
až 480
až 510
až 1020
Pohotovostní doba (hodiny)
až 300
až 450
až 263
až 600
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/3.0
•/3.0
•/4.0
•/3.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
–/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
147x83x9,7
109,4x58,6x11,81
129x65x7,7
131x65x7,8
Hmotnost (g)
106
110
119
178
Barevné provedení
žlutá
Íerná
Íerná
Íerná
Eko-tĚída (viz s. 85)
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací
tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH
92
Telefony
Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu
BlackBerry
Bold 9900
Nokia
Lumia 900
Vodafone
353
Nokia
100
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
11 577 KÍ
11 977 KÍ
677 KÍ
MMP od 277 KÎ
10 177 KÍ / 9677 KÍ
11 177 KÍ / 10 677 KÍ
–
–
MMP od 477 KÎ
9377 KÍ / 8877 KÍ
10 377 KÍ / 9877 KÍ
–
–
677 KÍ
MMP od 777 KÎ
8577 KÍ / 8077 KÍ
9577 KÍ / 9077 KÍ
–
–
MMP od 1177 KÎ
7577 KÍ / 7077 KÍ
8577 KÍ / 8077 KÍ
–
–
MMP od 2177 KÎ
6377 KÍ / 5877 KÍ
7377 KÍ / 6877 KÍ
–
–
Funguje pouze na MicroSIM
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
BlackBerry OS
Windows Phone
Vodafone
Nokia S30
7,1 cm/2,8"
10,92 cm/4,3''
4,57 cm/1,8''
4,57 cm/1,8''
Rozlišení displeje
640x480
480x800
128x160
128x160
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
až 8GB/–
až 16GB/–
až 2,8MB/–
–/–
1,2 GHz
1,4 GHz
N/A
N/A
–/–
Displej v cm/"
Procesor
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/–
•/•
–/–
5Mpix
8Mpix
VGA
–
•/–
•/•
–/–
–/–
Kapacita baterie (mAh)
1230
1830
770
800
Délka hovoru (minut)
až 390
až 480
až 360
až 432
Pohotovostní doba (hodiny)
až 307
až 300
až 300
až 35 dní
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
–/–
–/–
Bluetooth
•/2.1
•/2.1
•/2.1
–
•/•
•/•
•/•
•/•
Frekvence (MHz)
850/900
/1800/1900
850/900
/1800/1900/2100
900/1800
900/1800
RozmÜry (mm)
115x66x10,5
127,8x68,5x11,5
109,2x46x12,2
110x45,5x14,9
130
160
68
70
Íerná
Íerná
stęíbrno-Íerná
Íerná
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Eko-tĚída (viz s. 85)
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací
tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH
Telefony
93
ObyÏejné telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Vodafone
155
Nokia
C1-01
Nokia
113
Nokia
C2-01
Samsung
Xcover 2
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
877 KÍ
1077 KÍ
1177 KÍ
1777 KÍ
1977 KÍ
MMP od 277 KÎ
–
–
–
–
–
MMP od 477 KÎ
–
–
–
–
–
MMP od 777 KÎ
–
–
–
–
–
MMP od 1177 KÎ
–
–
–
–
–
MMP od 2177 KÎ
–
–
–
–
–
Poznámka
Poslední šance
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Procesor
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Vodafone
Nokia S40
Nokia S40
Nokia S40
Samsung
4,57 cm/1,8''
4,57 cm/1,8"
4,57 cm/1,8"
5,1 cm/2"
5,6 cm/2,2"
128x160
128x160
128x160
240x320
240x320
–/–
až 64MB/–
až 16MB/–
až 43MB/–
až 40MB/–
52 MHz
N/A
N/A
N/A
N/A
–/–
•/–
•/–
•/–
•/–
–
VGA
VGA
3Mpix
2Mpix
Blesk/Autofocus
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
Kapacita baterie (mAh)
1000
800
800
1020
1300
Délka hovoru (minut)
až 540
až 636
až 468
až 525
až 1140
Pohotovostní doba (hodiny)
až 700
až 528
až 790
až 430
až 1000
Wi-Fi/GPS
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
Bluetooth
–
•
•/2.1
•/2.1
•/3.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
•/–
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900
900/1800
850/900
/1800/1900
900/1800
/1900/2100
850/900
/1800/1900
110x56,5x13,5
108x45x14
110x46x14,8
109,8x46,9x15,3
122,5x52,9x17,9
88
78,8
77
89
110
šedá
šedá
Íerná
stęíbrná
šedá
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Eko-tĚída (viz s. 85)
Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH
94
Pro ūrmy
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma
BuÏte stále online, a máte
podnikání pod kontrolou
Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý z našich nových Business Fér tarifį s úÍtováním po
vteęinách, chytrý telefon za jedineÍnou cenu, ale i super slevu na pęipojení do
tabletu!
Business Fér tarify
PoěiÑte si nÝkterý z našich Business
Fér tarifı s úÏtováním po vteěinách,
neomezenými SMS, volnými minutami
do zahraniÏí a výhodnÝjším voláním do
všech sítí, ale také zvýhodnÝný telefon.
Napěíklad Samsung GALAXY S III za
skvÝlou cenu.
K tomu teÑ navíc mıžete k jakémukoliv
Business Fér tarifu získat slevu 25 % na
PĚipojení pro tablet premium. Budete
vždy online a navíc mıžete telefonovat
v rámci Ůrmy zcela zdarma.
Business Fér
1499
neomezené SMS
36 000
600
minut
vteĚin volání
další cca
0,05 KÎ/vteĚinu
1,2 GB
PĚipojení pro
mobil premium+
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
2589 KÏ
1499 KÏ
4777 KÏ
zvýhodnÝný tablet
Vodafone
Smart Tab 7
Pro ūrmy
95
BlackBerry
pro vaši firmu
PoęiÏte si telefon BlackBerry s kompletním
a plnÛ zabezpeÍeným mobilním ęešením
ūremní komunikace.
BlackBerry – ęešení pro vaši firmu
UmožĊuje spravovat až 10 e-mailových úÏtı v reálném
Ïase na vašem telefonu.
Okamžitá synchronizace e-mailı, kontaktı, kalendáěe.
Poskytuje vÝtší datový komfort i v oblastech bez 3G
pokrytí.
Zdarma posíláte textové, hlasové a multimediální
zprávy na jiné telefony BlackBerry.
BlackBerry Enterprise Server
Express (BESEx)
Máte ve firmÛ vlastní e-mailový server?
V tom pęípadÛ je služba právÛ pro vás.
BlackBerry Internet Service
(BIS)
Nemáte ve firmÛ vlastní e-mailový server? Využijte spolehlivé a pohodlné
e-mailové ęešení.
Co pĚináší
Co pĚináší
Poęízení služby a všechny uživatelské licence zdarma.
Automatickou synchronizaci kalendáęe, kontaktį, úkolį.
ExtrémnÛ jištÛnou bezpeÍnost vaší komunikace pomocí šifrování.
Možnost snadno se propojit s firemními aplikacemi, napę. SAP, Oracle, Java.
Mobilní e-mail
Vzdálený pęístup k firemnímu e-mailu a pęístup na web.
Pro využívání BIS není zapotęebí vlastní BlackBerry server ani jiné poÍáteÍní
investice.
Nastavení je snadné a rychlé pęímo z pęístroje bez nutnosti IT podpory.
Mobilní e-mail
BES Express
449 KÍ
BIS
315 KÍ
Limit pro stahování
1,2 GB
Limit pro stahování
600 MB
96
Snadná cesta k Vodafonu
Business Fér tarify
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma
Nabídka mÛsíce pro firmy
Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý ze skvÛlých Business Fér tarifį navrch
s neomezeným voláním a SMS ve ūrmÛ a ještÛ výhodnÛjšími
podmínkami pro volání.
Business Fér tarify
Neomezené
SMS
Máme pro vás ty nejférovÛjší tarify na trhu. PoęiÏte si je
i s nÛkterým ze zvýhodnÛných chytrých telefonį.
Business Fér
399
neomezené SMS
v síti Vodafone
ostatní 1,50 KÎ/SMS
3000
50
minut
ÚÍtování
po vteęinách
Business Fér
599
Business Fér
799
Business Fér
999
Business neomezený
neomezené SMS
neomezené SMS
neomezené SMS
neomezené SMS
6000
100
minut
12 000
200
minut
18 000
3299
oo
300
minut
minut
vteĚin volání
vteĚin volání
vteĚin volání
vteĚin volání
150 MB
300 MB
300 MB
PĚipojení pro
mobil super
600 MB
PĚipojení pro
mobil premium
PĚipojení pro
mobil premium+
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
917 KÏ
1489 KÏ
1739 KÏ
1955 KÏ
4389 KÏ
399 KÏ
599 KÏ
799 KÏ
999 KÏ
3299 KÏ
další cca
0,08 KÎ/vteĚinu
PĚipojení pro
mobil standard
další cca
0,08 KÎ/vteĚinu
PĚipojení pro
mobil super
další cca
0,08 KÎ/vteĚinu
další cca
0,05 KÎ/vteĚinu
neomezené
volání
1,2 GB
Business Fér tarify
Ìerpání minut
z tarifu i pro volání
do zahraniÍí
HTC One V
VPN
Neomezené
volání a SMS
ve firmÛ
Business Fér
1499
neomezené SMS
36další000
cca
600
minut
0,05 KÎ/vteĚinu
1,2 GB
PĚipojení pro
mobil premium+
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
2589 KÏ
777 KÏ
standardní cena
6577 KÏ
1499 KÏ
Snadná cesta k Vodafonu
97
98
Snadná cesta k Vodafonu
Férové tarify
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777
Nabídka mÛsíce
Tady najdete to nejlepší, co pro vás máme.
Aĥ už internet za bájeÍnou cenu, nebo tęeba
všechny služby dohromady.
Férové tarify
Neomezené
SMS
Máme pro vás ty nejférovÛjší tarify na trhu. PoęiÏte si je
i s nÛkterým ze zvýhodnÛných chytrých telefonį.
Vodafone Smart II
Huawei Ascend G300
Fér tarif 599
neomezené SMS
6000
100
18 000
minut
vteĚin volání
vteĚin volání
300 MB
600 MB
PĚipojení pro
mobil super
1249 KÏ
standardní cena
2577 KÏ
Fér tarif 999
neomezené SMS
další cca
0,08 KÎ/vteĚinu
77 KÏ
ÚÍtování
po vteęinách
599 KÏ
300
minut
další cca
0,08 KÎ/vteĚinu
77 KÏ
standardní cena
3977 KÏ
PĚipojení pro
mobil premium
1715 KÏ
999 KÏ
Férové tarify
Snadná cesta k Vodafonu
99
Internet za
nejvýhodnÛjší ceny
Pęipojení pro notebook, tablet nebo ADSL mįžete mít ještÛ
levnÛji, pokud si ho poęídíte s jakýmkoliv Férovým tarifem.
Už od
299 KÏ
Ìerpání minut
z tarifu i pro volání
do zahraniÍí
Fér tarif 1499
HTC One V
neomezené SMS
36 000
600
minut
vteĚin volání
Internet
v notebooku
Snadno si vyberete mezi
Pěipojením pro notebook
standard s objemem dat
(FUP) 1 GB za 299 KÏ mÝsíÏnÝ
a Pěipojením pro notebook super
s objemem dat 4 GB za 399 KÏ
mÝsíÏnÝ.
Už od
199 KÏ
další cca
0,08 KÎ/vteĚinu
1,2 GB
PĚipojení pro
mobil premium+
Už od
2349 KÏ
777 KÏ
standardní cena
6577 KÏ
1499 KÏ
396 KÏ
Internet
na doma
Ideální pro uživatele, kteěí
chtÝjí data bez limitu.
Podle rychlosti pěipojení
si vyberete tarif za 396 KÏ
mÝsíÏnÝ s rychlostí
8 Mbps nebo za 528 KÏ
mÝsíÏnÝ až 25 Mbps.
Internet
v tabletu
Mıžete volit mezi
Pěipojením pro tablet
super s objemem dat
(FUP) 500 MB za 199 KÏ
mÝsíÏnÝ a Pěipojením
pro tablet premium
s objemem dat 1 GB
za 299 KÏ mÝsíÏnÝ.
KB G2 Komiks 190x245.indd 1
11.09.12 15:09
Download

1 201 2 Xxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xx www.cilichili.cz www