1 2012
2
Xxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xx
Polskoãesko
ZU
BŘ
I
D
I ÍŠ
BŘ
OOB
ŘI
OB
BO
BŘ
I
www.cilichili.cz
2/ 2012
Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení
www.cilichili.cz
www.facebook.com/cilichili
Rozjezd
fakebook
Foto: Proŏmedia
Co mám v ŐepĚ
ŏepa
Narodil se: natvrdo. Základní škola: žádná. StŐední škola: žádná. Vysoká
škola: žádná. Pracuje jako: svĚtový fotbalista v ýeských BudĚjovicích. Bydlí v:
Lamborghini. Ve vztahu se: zamĚnitelná modelka.
Kopat
Lidi
Miþudu
Psy
Hroby
Lidé, které byste mĚli poznat:
Psychiatr
Napiš jméno
Uživatel ŏepa byl oznaþen v þlánku.
RekvaliӾkaþní konzultant
ŏepka napadl semafor, který mu dal þervenou
Na pražské Letné se fotbalista Tomáš ŏepka pokusil zmlátit semafor, který mu ukázal þervenou.
Po nĚkolika ranách pĚstí dal ŏepka sloupu hlaviþku a byl odvezen do stŐešovické nemocnice.
Toto se líbí: 3526 skinŢ
PŐímé kopy
NepŐímé kopy
NepŐíjemné kopy
ŏepa: Znáte mĚ, jsem rovnej chlap. Ten podplacenej
hajzl to udĚlal úplnĚ bezdŢvodnĚ a ještĚ urážel moji
ženu nebo tak nĚco. Já nikdy nelžu.
Jirka Pyšnejþech: Respekt ŏepka! Seš vzor pro mý dĚti.
Kopy vajec
Skupiny
Sparta
Spatra
SpaŐka
Spruda
JiŐí Hromada
Reklama
Zamiluj si reklamu
Chytrá hlaviþka
Jste pŐímý, otevŐený, ale úplnĚ
vylízaný? Nauþíme
vás základy spoleþenské konverzace. Pozor, nejde
o kurz bojového
umĚní!
Uživatel ŏepa byl oznaþen v þlánku.
ŏepkovy blikance zpŢsobují spoluhráþŢm epilepsii
„Dokud bliknul tŐikrát za sezónu, dalo se to
snést,“ Őekl nám ŏepkŢv kolega. „Ale teď má
zkraty poŐád. Bliká jako stroboskop.“
Toto se líbí: ýeská asociace DJ's
ŏepa: Znáte mĚ, jsem rovnej, þestnej, laskavej
a citlivej þlovĚk. Ale jestli zjistim, kdo to Őek, dostanu
takovej blikanec, že se ten þlovĚk bude smát Őití.
PŐejdĚte na zelenou
Po skonþení
kariéry pŐechází
pĚt ze þtyŐ
fotbalových stoperŢ na dopravní
inspektorát. UdĚlejte to také a nauþte se zastavovat
dopravu!
Uživatel ŏepa byl oznaþen v þlánku.
Tomáš ŏepka je nájemný šašek, potvrzují smlouvy
Kopie smluv fotbalových klubŢ se stoperem ŏepkou dokazují, že ho už léta nikdo nenajímá kvŢli
fotbalu. „NávštĚvnost nám Tomáš zvyšuje svými
excesy,“ potvrzuje Karel Poborský z BudĚjovic.
„Má ve smlouvĚ aspoŁ dvĚ þervené karty roþnĚ,
pĚt fakáþŢ, dvacet nadávek a tŐi rvaþky.“
Karel Poborský: ŏapík je profík, maká i nad rámec
smlouvy. PŐíští pŢlrok se chce vyþurat na novináŐe
a pŐekousnout tyþku v brance. Proto ho máme.
Uživatel ŏepa byl oznaþen v þlánku.
Rozhovor s ŏepkou: Vzrušují mĚ poddŢstojníci
V exkluzivním rozhovoru prozradil Tomáš ŏepka,
proþ mluví na sudí a protihráþe tak zblízka, že jim
prská do obliþeje. „Když se mŢžu pŐiblížit k muži
na pár centimetrŢ, dĚlá mi to dobŐe po tĚle.
Miluju americké vojenské Ӿlmy, kde poddŢstojníci
Ővou vojákŢm do oþí. Chci poprosit rozhodþí, aby
mi vymysleli novou, rŢžovou kartu.“
Toto se líbí: 3526 SparŘanŢ
ŏepa: Znáte mĚ, kluci, jsem pŐímej, otevŐenej þlovĚk.
OtevŐenej komukoliv z vás.
Jirka Nicnežnárod: Já to cejtim úplnĚ stejnĚ, Tome.
Nezajdeme na kafe?
ČiliChili | 02 | 2012
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
3
Rozjezd
Poláci, chcete nás?
Polsko bylo už za komančů země zaslíbená. Vyprávěly se úplné legendy
o tom, co všechno se dá koupit v tamních tržnicích. Třeba originál džíska, ať
už to originál znamenalo cokoli. Někdo prý dokonce viděl kazetu s Metallikou. Nevěděli jsme přesně, co je to za kapelu, ale ten název, panebože! Taky
měli moře. A vědělo se, že dokaři v Gdaňsku naflusali na režim už dávno
před zbytkem RVHP. A že za 2. světové právě ve Varšavě konečně vzalo pár
Židů do ruky flinty a užaslí náckové museli rozsekat celé ghetto, než je porazili. A za rok se jim tam postavili sami Poláci, ačkoli museli vědět, že jdou
v podstatě na smrt. No sakra, v Polsku musí být prostě něco ve vzduchu.
Chceme se toho taky nadechnout. Co takhle se s nima spojit? Přes všechnu
tu velikost a hrdinství jsou to přece pořád Poláci. Teprve s námi budou celí!
<
[email protected]
P. S. A pro zajímavost. Která evropská země je v posledních letech ve světě
proslulá špičkovým death metalem? Samozřejmě, katolické Polsko!
Dočtete se u nás
Nová cena pro šmidlaly
Nejdřív vepředu, potom vzadu
T
Česká hudební scéna nevzkvétá.
Rádia i internet přetékají hnojem,
přízraky bez talentu točí klipy. Co
Čech, to bohužel muzikant. A všichni
se tváří, že je to v pořádku.
Není.
ČILICHILI vyhlašuje anketu
o největší hudební paskvil roku. Kdo
je nejhorší? Kdo si zaslouží anticenu
Zlatého Davida? Rozhodnete i vy!
KATEGORIE
Zpěvák -Zpěvačka -Kapela
Song-Videoklip
Hlasujte na
www.cilichili.cz/zlaty-david
Přijďte 7. 3. na oficiální vyhlášení
výsledků do klubu Druhé patro
v Praze.
Tiráž
s. 12; Povzbuzovači sebevrahů s. 16; Filcky ze squatu s. 18;
Jdeme do
Poláků s. 22; Na nákupy s busíkem s. 36; Chlastexpert s. 42;
Brusel jako z komiksu s. 48; Rajská je pošušň s. 54; Kdy bude
TED? s. 56; Širokoúhlá Keira
ČILICHILI United
Knightleyová s. 60. „
ěeditel redakce – Filip Chrapliwy
123: Vodafone
d
Zprávy z Vodafonu s. 67; Připojení s Vodafonem
s. 68; E-knihy s. 75; S Vodafonem v zahraničí
s. 76; Vymyšleno pro firmy s. 78; Všechno
o telefonech s. 80; Předplacené karty s. 90;
Studentská nabídka s. 92 ; Volací jistina s. 93;
Firemní tarify s. 94; Společné tarify s. 96; Osobní
tarify s. 98. „
T
Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma
Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 15. 1. 2012. Datum vydání 1. 2. 2012. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: [email protected] Uzávçrka podkladĶ inzerce 03/2012 13. 2. 2012 MKÜR 15371. TváĜ posetá Poláky. Údaje jsou platné ke dni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové
chyby jsou vyhrazeny. Ještç Polska nekynula. E-mail do redakce: [email protected] Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých
produktĶ aËslužeb najdete na www.vodafone.cz. Ë
4
d
Nafukovací kočka s. 6; Lady Gaga gaga s. 8; Když koukáte z okna a někdo vás vyfotí
d
Šéfredaktor – Michal Szuler
Zástupce šéfredaktora – Stefan Szewc
Kreativní Ĝeditel – Szymon BrÕzowy
&&& Creative – www.andandandcreative.com.
Editor sekce Vodafone – Marcin PistuĊka
EditoĜi aËpsavci – Henryk Novak,
Filip Góraczek, Martin Prostykocur, Jakub Król,
Tomasz KsiÕŊícyzeller
DesignéĜi – Piotr Toman, Tomasz Kolecobranski,
Jakub Marzik
Manažer – Marek Malwak
ProdukÝní – PaweĊ Mateuszka
DTP – Aleksy Taniprocesor
Asistenka – Lena Csiznerowa
Manažer inzererce – Marek MĊotkowal „
Foto: Proŏmedia, Michael Kratochvíl
Co to proboha je?
T
Kdo uhodnul, že jde o vousy zespoda, vyhrál. Brady zepředu a z boku
jsou nudné. Všechny vypadají jako
Sean Connery. Brady zespoda mají
nečekané kouzlo. Objevte tajemství,
které dosud znali jenom trpaslíci. Víc
na www.beardsfrombelow.org
<
086
2
25. 9.
Drobky
Svět dětí
T
Lego koncentrák
Za 1 700 000 korun koupilo Varšavské muzeum model koncentračního tábora, který ze stavebnice lego vytvořil výtvarník Zbigniew Libera.
V táboře vytvořil i plynovou komoru, strážní věže
i pracoviště, kde vědci provádějí pokusy na lidech.
ČILI News
Dílo vytvořil již v roce 1996 za použití kostek, kteT
ré mu darovala samotná společnost Lego, která
ale později uvedla, že netušila, na co je výtvarník
použije. Muzeum sestavu, zabalenou v replice
originální krabice od Lega, nyní Eurokomisař pro ochranu menších
koupilo od soukromého sběrate- lesních zvířat Juko Jezevisiemi oznále. Libera byl původně kritizován, mil, že bude nutné v ČR zrušit ježka
že zlehčuje holocaust, ale jeho v kleci. Týrání volně žijících zvířat
zastánci tvrdí, že v díle zobrazil v těsných schránkách, natož pak
čisté zlo, které vedlo k zakládání jejich vytahování za nejdelší osten
skutečných koncentráků.
největším jejich otvorem, je v civilizované Evropě údajně nepřípustné.=
Jestřáb se
přesypává v urně
Přebíráme
íráme
T
Porodníci budou měřit
miminální trvanlivost.
ČiliChili | 02 | 2012
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
<
<
5
Rozjezd
Přebíráme
Z kultury
d
Bulvár vyšťoural, že
škodovácký slogan
"Simply clever" vznikl z původně v Británii zažitého "Simply
never".
T
Národní knihovna zaÝala Ĝadit
knížky podle barev.
Arcibiskup Duka odsvçtil
Jaroslava Svçceného.
„Silikon jsi aËvËsilikon se obrátíš,“
zaznçlo na pohĜbu Ýeské
modelky.
Pavlač Emila Hakla
Prim
d
Literární kritik JiĜí PeĎás
zaĜíznul BerdychĶv gang.
Polsko znám, dá se říct, odmalička. Když jsem chodil dědo- Fotograf Jan Šibík vydal knihu
vi pro pivo Ke Kahanci, volali hosti velice často: „Polsko!“ Vy- Best of Mrtvoly 1989–2012.
padali při tom jako občané obklopující divně klidného Krista
s křížem na zádech na tom známém obrazu od Bosche. Netušil
jsem, že budu za patnáct let poté křičet s podobně vyřvanými
typy: „Polsko!“ Tak zní zkrácená verze polské vlajky neboli růžovky čili plameňáka – griotky s vodkou, nalít v daném pořadí
a nemíchat. Dodneška jde pít, pokud ingredience nejsou vyložené lowendovky.
Oni s šavlemi, my s Plzní.
Létající kočka
Létající kočky překvapily Magdeburg
T
Desítky vznášejících se nafouklých koček nedávno
překvapily obyvatele předměstí Magdeburgu. Nakonec se ukázalo, že kočky se začaly vznášet poté, co si
pochutnaly na hlodavcích, kteří krátce před tím vyplenili místní skladiště fazolí a sojových bobů.
Když jsem dal nápoj do placu ve Varšavě, byli nadšení a šířili slávu koktejlu dál. Spíš ho ale znali a nechali mě, pražského
kecálka, planě excelovat. Poláci jsou totiž v přepočtu na obyvatele nesrovnatelně srdečnější, otevřenější a přejícnější než
my, i když do držky tam našinec dostane rovněž snadno, neb
mnohá naše slova znějí podobně jako jejich, ale znamenají
něco úplně jiného.
První člověk, kterého jsem po svém prvním výjezdu za železnou oponu potkal, byl Polák, a nabízel mi ke koupi hodinky
Prim. Když poznal, že nosí dříví do lesa, odvyprávěl mi čtyři
polské vtipy o Češích. Chronicky známý je, proč u nás za války nebyli partyzáni: protože to Němci nedovolili. Ostatní jsem
nekapíroval. Krom toho má náš severní bratr dlouhodobě kvalitnější kinematografii, grafiku, rock a pop. Ostatně jaképak
lepší/horší, to je taky hlavně náš zlozvyk, srovnávat nesrovnatelné. Oni s šavlemi proti tankům, my s tankovou plzní proti
přízrakům minulosti, protože i pivko mají poslední dobou
stejně dobré. Takže jsme lepší snad jenom stran zmíněného
koktejlu, a to proto, že česká vlajka by nutně chutnala příšerně,
ať už by se ten modrý vingl imitoval čímkoliv. =
<
6
Foto: Proŏmedia Ilustrace: Eric Sevigny
Před
Po
Zázraky kosmetiky
T
Proměna paní Ilony
Žádný photoshop, žádný silikon, jen opravdové maso!, sliboval inzerát firmy
Proměna na počkání. „Máme unikátní přístup ke změně vizáže,“ informoval
Ze světa:
ještě před zákrokem vizážista firmy naši modelku Ilonu. Proměna byla skutečT
ně netradiční. Paní Ilona si matně vzpomíná, že jí procedura několikrát dosloŠéf OSN vyjel do Üíny jednat
va vyrazila dech. „Chcete mě žalovat, že jsem z Ilonky neudělal unifikovanou
oËekologiÝtçjším provádçní poprav.
plastikovou hydru?“ rozčiloval se vizážista, když ho posléze ze salónu krásy
eskortovala policie. „Chci jen upozornit, že by si všichni měli vážit své přírodní
TĜicetiletý Švéd vystĜílel restauraci,
krásy!“ vykřikoval v pouprotože chtçl být vËtelevizi.
tech. „Skutečně se těším, ČILI news
až budu zase vypadat jako Podnikatelské nápady
Všichni výživoví poradci radí to samé,
T
dřív,“ uznává paní Ilona, ale
zjistili vçdci.
žalobu stáhnout odmítá.
Kontakt na vizážistu nově
Vědcům z USA se podařilo ověřit, že lidé s hypotékou jsou
Ikea prodává The Doors.
zprostředkovává Vazební
mnohem spolehlivějšími zaměstnanci než lidé bez hypotévěznice Ruzyně. Cena za
ky. Podobně jako hypotéky fungují rovněž děti. Podle vědec- Americký dolar se tiskne na jemný
zákrok může být podle odpapír vËruliÝkách.
kého týmu z univerzity ve Stanfordu by měly firmy motivovat
borníků zhruba v rozmezí
zaměstnance k tomu, aby si vzali hypotéku, protože si je tím
3 až 5 let nepodmíněně. =
k sobě připoutají. Vědci firmám doporučují také organizovat
tzv. oplodňovací rodinné víkendy pro bezdětné páry. Tým ovšem upozorňuje, že dvě děti a dvě hypotéky jsou pro motivaci maximum.
Přebíráme
„Člověk se třemi hypotékami nebo třemi dětmi už naopak není
T
motivovaný nijak. Žije v takovém stresu, že je mu v podstatě
všechno jedno a ochota nechat se ponižovat prudce klesá,“ konstatuje závěrečná zpráva nového výzkumu.
Hypotéka pro ovce
<
Praha 10 vyhlásila
samostatný stát.
ČiliChili | 02 | 2012
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
7
Rozjezd
ČILI News
T
Na pomoc anorektičkám
Podprsenku, která díky speciální pulsaci aktivuje
tkáňové vazivo celého těla a soustředí podkožní
tuk na hrudník, vyvinuli odborníci ve švýcarském
středisku jaderného výzkumu CERN. „No áno, funguje to v podstate na bázii urychlovača čiastic. Pred
sviatkami zme trocha popili a chalani sa z hecu šermovali s pulzátormi. No a zrazu zme si všimli, ty kokso,
v mieste úderu sa takmer na 24 hodín utvorí hrča špeku,“ vysvětluje složitou genezi převratného vynálezu
RNDr. Adamko, mladý externista ze
slovenského městečka Krompachy.
Televizní program
Po následné tiskové konferenci se záT
stupci módních značek o zakoupení
chystaného patentu doslova porvali.
Po únavném opakování námçtĶ
„Je to objev, který přezËnemocnic aËod policie pĜicházejí
vrátí oděvní průmysl
ČILI news
Ýeské televize koneÝnç se seriály
naruby. A zasáhne i do
Mafie se třese hrůzou
zËnového prostĜedí:
tržeb za silikonové imT
plantáty. Je to hotová
Prima: Kaŏlerie
revoluce,“ říká R. Hotová z českého zastoupeÜeská televize: Jatka
Útvar boje proti organizovanému zločinu oznámil, že se inspiruje zkušenostmi
ní firmy BraBenetz.
ze zahraničí a do akce proti organizované kriminalitě nasadí volavky. „Zkušená
Nova: Márnice vËrĶžové zahradç
volavka se ve zločineckém prostředí pohybuje zcela nenápadně,“ uvedl mluvčí útvaru s krycím jménem Mluvčí Útvaru, „později zvažujeme vyslat volavky
také do boje proti korupci.“ =
Neseriály
Nová zbraň proti gangům
<
49 – Mejdan roku
8
Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin
ČiliChili | 02 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Foto: Proŏmedia Komix: Nikkarin
e
Volt
i!
goč
a
m
ta
Drobk
Drobky
Nesmysly
nás zajímají
Nesm
T
Mu
Muzeum
ne
neúspěchů otevřeno Neúspěšný rakouský vynálezce získal státní podporu ve výši
Neús
1,2 miliónu
m
korun na otevření muzea nefungujících vynálezů. Fritz
Fr Gall je autorem myšlenky muzea věnovaného chybám
a omy
a omylům ostatních skorovynálezců. Teď se mu ideu povedlo ve
spolu
spolupráci s partnerem Riedlem Umscheidem realizovat a v rakousk
kouském Hernbaumgartenu otevřel Muzeum nesmyslů.
Dále tu najdete vypolstrovaný váleček na
nudle a přenosnou díru.
Ústav se pyšní totálně nesmyslnými kreacemi jako „mobilní anonymiz
nymizér“,
což je kousek černé čtvrtky na špejli, kterou si chudák,
který nechce, aby mu bylo vidět do očí, sám zakryje výhled. Dál tu najdete tužky bez tuhy pro váhavé úředníČILI News
ky, vypolstrovaný váleček na nudle, který vyhoví i nej
T
přísnějším normám bezpečnosti práce, přenosnou díru
a plně skládací cestovní stojan na klobouk. Mezi další
praštěné nápady patří bezštětinový kartáček na zuby
pro bezzubé. „Pořádali jsme první výstavu debilních
Poté, co bude zvolen prezidentem České republiky, chtějí příznivci Tomia
vynálezů a očekávali tak 20 až 30 návštěvníků. Když
Okamury přesvědčit svého favorita, aby se postavil v prezidentském
jich přišlo 5000, bylo nám jasné, že jsme trefili na něco
souboji i Baracku Obamovi. „Jsem světoobčan, a to je skoro jako Ameriextra,“ vysvětlil pan Gall. Muzeum má ještě letos v pláčan. Přítel Barack taky nemá rodný list USA,“ uvedl k tomu Okamura
nu přestěhovat se do větších prostor, kam by se tisíce
vyhýbavě na svém blogu. „Půjdu do toho ovšem jen v případě, že mi
návštěvníků lépe vešly. „Máme státní podporu a také
nevyjde konkláve,“ dodal skromně nadaný státník.=
nějaké soukromé rezervy a doufáme, že lidé venku milují nesmysly tak moc, jak je milujeme my,“ dodal.=
Tomio Okamura bude
americkým prezidentem
<
<
RED BULL NORDIX DO TŘETICE V ČECHÁCH!
Propojení skikrosu a běžeckého lyžování se může zdát jako bláznivý nápad. Jenže velký zájem diváků a závodníků
dokazuje, že je tahle akce baví. A proto se závod Red Bull Nordix znovu vrací do Čech. První dva ročníky se konaly na
Božím Daru, do třetice bude tuhle podívanou hostit 18. února Deštné. Přihlásit se může každý!
Klopené zatáčky, skoky, prudké výběhy. Do
takového závodu se může přihlásit skutečně
kdokoliv nad 15 let. Pak už jen stačí sebrat
odvahu a alespoň něco umět na běžkách. Zájem je velký, víc než 250 startujících v letech
2010 a 2011 mluví za vše. Atraktivní podívaná
se koná i v cizině a účastní se jí jména jako
Northug, Hellner či Cologna.
Při světovém finále v Davosu se pak nechtěně proslavil Dušan Kožíšek, který si rych-
le vyjel náskok. Na posledním skoku už si byl
tak jistý vítězstvím, že chtěl předvést parádičku. Při dopadu se mu ale 4 metry před cílem
zasekly lyže do sněhu a na břiše už jen sledoval, jak ho soupeři předjíždějí.
Letos se světové finále koná poprvé v Norsku a vítěz z Česka tam rozhodně pojede. Navíc má možnost si vydělat nemalou odměnu.
Vloni si ti nejlepší rozdělili prémie ve výši přes
sto tisíc korunu za závod!
Red Bull Nordix • 18.února 2012 • Deštné v Orlických horách
Více info na: www.redbull.cz/nordix
9
Rozjezd
Za lepší svět
ČILI News
T
Nový světový neřád
Nitky globálního ekonomického
systému se sbíhají do obce Mrchojedy ve Středních Čechách. Majitelkou všech nadnárodních finančních
struktur se před Vánoci stala paní
Jindřiška Nováková z čísla popisného 17. Obratnými machinacemi
na trhu s domácími vejci postupně
ovládla Sorose, Murdocha, Abramoviče i celou Bilderbergskou skupinu.
„Trump mi chodí pro rohlíky,“ svěřila
se nám úspěšná důchodkyně. „Teď si
zavedu světovej řád po svým.“
Chacharita
T
Úchyláci pro charitu
Londýnští exhibicionisté nafotili kalendář pro Královskou kliniku léčby sexuálních poruch. Vyfotili se s místy svého obvyklého výskytu. Kalendář je určen
pro školy, úřady i širokou veřejnost. Modelové si fotografování opravdu užívali.=
<
T
ČILICHILI je light a BIO! Předplaťte si
nás a neztloustnete ani o gram!
www.cilichili.cz/predplatne
Kriminální ústředna prosí o pomoc při pátrání po zločinné sýkorce, zachycené při
bránění ve výhledu veřejné kameře během
přepadení zlatnictví v Kolíně.=
<
10
Foto: Proŏmedia Ilustrace: ww.3ax.cz
Duel
Stáhněte si a složte: www.cilichilacky
T
Čeština : Polština
Bachor
Bezcenný
Blahý
Bydlo
Chytrý
Üerstvý
Dívka
Divák
Huba
Jahoda
Jelito
Kanár
Kvçten
Láska
Lichý
Mejdan
Nápad
NožiÝky
Obalit
Opona
Pivnice
Toast
Trefný
Trup
Ubikace
Úleva
1:0
0:1
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:1
1:0
1:0
1:1
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
0:1
1:0
1:0
1:0
1:0
Bachor (spratek)
Bezcenny (drahocenný)
Blahy (bezvýznamný)
BydĊo (dobytek)
Chytry (prohnaný)
Czerstwy (suchý, tvrdý)
Dziwka (dçvka)
Dziwak (podivín)
Huba (choroš)
Jagoda (borĶvka)
Jelito (stĜevo)
Kanar (revizor)
KwiecieČ (duben)
Laska (hĶl)
Lichy (mizerný)
Majdan (hromada vçcí)
Napad (pĜepadení)
NoŊyczki (nĶžky)
ObaliÛ (svrhnout)
Opona (pneumatika)
Piwnica (sklep)
Toast (pĜípitek)
Trefny (pochybný)
Trup (mrtvola)
Ubikacja (záchod)
Ulewa (liják)
24:4
Čeština a polština mají spoustu stejných slov, která ale
znamenají rozdílné věci. Trochu jsme šukali a zjistili, že
v češtině většinou znamenají věci hezčí. Co se dá dělat,
čeština vítězí na plné čáře!
ČiliChili | 02 | 2012
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
Drobky
Wůdydůdydů
T
iPad místo pasu Kanaďan Martin Reisch z Montrealu, který si zapomněl pas,
překročil hranici do Spojených států amerických za pomoci
kopie cestovního dokladu naskenované v iPadu. Na hranici
předal úředníkovi svůj tablet poté, co si uvědomil, že nemá pas.
„Myslel jsem si, že to alespoň zkusím,“ řekl pan Reisch. „On si vzal
iPad do své malé kanceláře a vyšel zpět za dobrých pět,
šest minut. Mně to přišlo jako věčnost. Když se vrátil,
udělal ještě dlouhou dramatickou pauzu a pak mi popřál šťastnou cestu.“ 33letý muž dále
tisku sdělil, že mu kromě toho, že
mluvil pravdu, pomohl také jeho řidi- Šoubyz:
T
čák. Zároveň se šťastlivec, kterému se
Leonardo diCaprio se ztratil ve svém
podařilo vrátit se ten samý den stejnovém trojrozmçrném ŏlmu.
ným způsobem do Kanady, zavázal, že
v budoucnu už si nikdy, ale opravdu
Madonna má blechy.
nikdy pas nezapomene. Přesto věří, že
naskenované dokumenty se jednoho
Na Oscara byli letos nominováni jen
dne stanou normou. „V budoucnu, myanimovaní herci.
slím, bude 100% možné překračovat
hranice s dokumenty v digitální podoMichael Jackson oznámil konec
bě – je to jen otázka času,“ dodal.
kariéry.
<
VËItálii natoÝili Titanic 2.
11
Čumenda
Čumenda: Jasper James
T
Ksichty města
Šen-čen, věž Šen-čen, Čína
Fotograŏe vznikla bçhem oslav
Národního dne, proto ta vlajeÝka.
Od roku 2008 bydlí na světě poprvé v historii víc lidí ve městech
než na venkově. Angličan Jasper James se rozhodl vyfotit, jak se
město do lidí promítá. Tohle obrazové zjednodušení znázorňuje
posun od vztahů mezi několika známými sousedy k anonymnímu davu náhodných známostí ve městě. Nikde na venkově
byste zkrátka do jedné siluety životy tolika jiných lidí nenacpali.
www.jasperjames.co.uk
12
d
Foto: Jasper James
Tokio, mrakodrap Šinjuku, Japonsko
d
Lidi pro své fotograŏe shání Jasper pomocí couchsurŏngu, což je služba, nebo lépe ĜeÝeno sociální síĨ, jejímž
prostĜednictvím cestovatelé nabízejí nebo sdílejí nabídky
na ubytování nebo jen na pokec.
ČiliChili | 02 | 2012
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
13
Čumenda
Tokio, mrakodrap Šinjuku, Japonsko
d
Snímky vznikají tak, že Jasper kombinuje dva snímky do
jednoho. „Fotoaparát mám nastavený na základní nastavení,
upravuji jen sytost a kontrast. Nejsou to ale žádné soŏstikované
retuše,“ vysvçtluje.
14
Foto: Jasper James
Šen-čen, věž Šen-čen, Čína
ČiliChili | 02 | 2012
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
d
15
Modly
y
r
t
j
e
h
e
m
e
j
u
t
j
He
te,
o ha
h
é
k
ík.
glic
z an návistn se jim
o
l
znik
ý ne
kde o
vo v takov órech,
éh
o
l
s
e
aven d
hle hejtr j sních f
b
o
t
o
že
pře
ku
mp
, tak
kali rád. Tak ých dis edměte eska se
t
e
s
v
ít
dn
př
eto
ě ne
ješt ebo nem intern ání bylo loval, a
y
r
t
j
u
a
v
n
s he
ěká
ně n
dět
ereg
o se nenávi ali hlav té pošt ikdo n
c
,
y
t
v
nu
ní n
Pro amená yskyto
akrk množe at.
n
n
v
z
i
h
ř
ž
c
h
jt
ov
ji
co
e he vé, a je ale jejic am sch
s
v
í
Dř
ní k
ollo ohužel
ě ne
lo tr
říka ěchu. B odstat
p
m
pos váním v : Profimedia
oto
o
F
t
hej Jiří Holubec
:
Text
Hejtování neboli více či méně sofistikované nadávání na cokoliv je fenomén. Jeho banálními příklady
jsou žumpoidní diskuse pod články na zprávařských
portálech nebo ČSFD, kde se filmová kritika zvrhla
v kritizování filmů. Hejtování se stalo samostatnou
a populární literární módou, díky které můžete být
snadno cool. K nejčtenějším blogům na českém
internetu patří DFens, jehož zaměřením je nadávání
rozličným lidem do zmrdů. Jiný blog, 1000 věcí, co
mě serou, dostal rovnou Křišťálovou lupu a dočkal
se i knižního vydání prvních 200 postů. Na Facebooku je skupin se jménem začínajícím na Nenávidím (libovolně doplňte šampony, hlad, matematiku,
komáry atd.) tolik, že by možná stálo za to založit
specializovaný Hatebook. A víte co? On už existuje.
SKOČ, TY NULO, SKOČ!
Hejtovacím stránkám se musí přiznat, že dost z nich
je celkem zábavných a některé z nich jsou dokonce
vtipné. Na druhou stranu, napsat hejtovací text je
snadné. Lidská mysl je geneticky naprogramovaná
hledat a pamatovat si hlavně negativní informace.
Člověk přežívá díky tomu, že si pamatuje, co nemá
dělat, nejde do situací, které se ukázaly jako nebezpečné, a nemá rád jedince, kteří mu už vrazili kudlu
do zádě. Vzbuzovat sympatie a získávat oblíbenost
nadáváním na společného nepřítele je tudíž snadné
a lákavé. Co se ale stane, když se to přepískne?
16
Do zajímavé perspektivy postavil internetové hejtry
sociální psycholog Nicholas Epley, který je přirovnal
k fenoménu „povzbuzovačů sebevrahů“. Lidi, kteří
se srocují kolem výškových budov a povzbuzují
nešťastníky stojící v jejich oknech, ať skočí, zkoumali
sociologové už v šedesátých letech. Zjistili, že jejich
počet a agresivita roste v případě, že jsou součástí
většího davu, sebevrah stojí v sedmém a vyšším
patře a je tma ( jinými slovy, jsou-li anonymní). Epley
tvrdí, že stejný vliv má anonymita i na internetové
netové
publicisty. Z psychologického hlediska jsme
me
prý na internetu dál od příčiny svých
frustrací a zároveň tu i daleko méně funguje autocenzura a další seberegulační
mechanismy – třeba strach, že za své
mudrování dostaneme pár facek.
ZPŮSOBÍM VÁM BLBOU
NÁLADU
V sedmdesátých letech minulého století popsali sociologové
Stan Cohen a Jock Young,
jak média ovlivňují nálady
veřejnosti. Dvacet let nato,
v roce 1993, jejich předpovědi
ápřipomněl dlouholetý moderáBC
tor hlavních zpráv televize BBC
Martyn Lewis. Ten veřejně
prohlašuje, že současná
á,
žurnalistika je negativistická,
né
a varuje, že pokud se špatné
Le
ť!
o, le
ovk
ašť
ť, vl
tej jí!
ch
Pole
Pu
st j
zprávy neproloží pozitivními, bude se díky síle médií
společností šířit blbá nálada. Zatímco novinářská
komunita zahrnuje Lewise kritikou a obviňuje ho, že
oslabuje „hlídacího psa demokracie“, jeho předpovědi se začínají rychle naplňovat.
Ilustruje to třeba průzkum veřejného mínění
na téma „nejzávažnější problém, kterému země čelí“,
který proběhl v Texasu v roce 1992. Dvě procenta
respondentů tehdy uvedla, že hlavním problémem
je zločinnost. O rok později odpovídá stejně patnáct
procent lidí a další rok třicet procent. Paradoxní je,
že obavy veřejnosti z rapidního množení padouchů
nekorespondovaly s mírou zločinnosti, která naopak
klesala. Když sociologové pátrali, co stojí za nárůstem
obav, přišli na to, že viníkem je nárůst zpravodajství
o zločinech v televizi a novinách. A to prosím ještě
nikdo netušil, co se stane, až se do věci vloží internet.
S příchodem internetu získali nadávači, hejteři
a notoričtí stěžovači ideální médium k ventilaci svých
frustrací. Ideální proto, že pokud si najdete obecně
oblíbené téma, lze na internetu zasáhnout velké množství čtenářů a zároveň zůstat v relativní anonymitě.
ČiliChili | 02 | 2012
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
í!
HEJTUJI, TEDY JSEM
Možná si říkáte, že není nic špatného na tom, občas
si na něco pořádně zanadávat a ulevit si tím. V době,
kdy je každý novinářem a mediální svět kolem nás
zaplavují dva druhy zpráv (špatné a katastrofické),
ale hejtování a negativismus dospěly do stádia, kdy
je celkem snadné si z nich vytvořit alternativní realitu,
která může zpětně ovlivňovat celou osobnost.
Není to nejspíš tak, že by všichni internetoví hejtři
byli nemocní lidé, kteří si hejtováním kompenzují
svou neschopnost duševně se vyrovnat s okolním
světem. Na tom, že věčné nadávání a negativismus
plodí další negativa, ale něco bude. Nakonec – co si
má člověk myslet o někom, kdo ve svém okolí dokáže
najít 1000 věcí, které ho tak štvou, že si vztek musí
vylévat na veřejnosti a infikovat jím ostatní? Fakt je
v takovém případě chyba v tom okolí?
<
17
Reportáž
Jak jsem
asi chytla filcky
Do Londýna se jezdí hlavně na nákupy. My se ale přijeli poflakovat
po squatech a zapařit na Femme Fatale, večírku s módní přehlídkou.
Je to akce, kde vše řídí ženy, takže žádná třídírna milenek pro fotbalisty. Do squatu se dostanete, jen když znáte ty správné lidi. Když
jsem nadhodila, že by z toho mohla být fajn reportáž, zajímalo je, jaký
nezávislý titul mě vyslal. „No, vydává ho popravdě jedna korporace,“
kuňkla jsem. „What??! Fuck off!“
Text a foto: Máša Dudziaková
Naštěstí jsem se neprozradila rovnou, takže to byl
vcelku prima výlet. Naším domovem se na pár dní
stala zasquatovaná londýnská továrna. Před třemi
lety jsme sem lezli dírou v plotě pod ostnatým
drátem. Letos příjemná změna. Ke staré fabrice
s různobarevně svítícími okny jsme prošli velkou
otevřenou kovovou bránou. Vybetonovaný plac
před squatem býval plný psů a pestře počmáraných
obytných přívěsů, které rozšiřovaly ubytovací kapacitu. Teď je dvůr prázdný, mokrý a plný louží, i když
nepršelo. Slouží prý jako myčka aut. Nejspíš nový
byznys místních obyvatel.
plíseň. „Na squatování není nic špatnýho,“ vysvětluje
jeden z nich. „Průmyslová revoluce je pryč a továrny
už nepotřebujeme. Je to lepší, než aby to tu stálo
prázdné a čekalo na demolici.“
Dokaleno jest. Modrovláska se stěhuje do vedlejšího pokoje k Němce a my tak ve třech získáváme
luxus squatového pokoje jen pro sebe. Moje obavy
z nevytopené tovární haly, kde se budeme válet
mezí vším humusem světa, se naštěstí nevyplnily.
„Doufám, že to zvládnete bez matrací. Tuhle jsme
nějaký dotáhli, ale chytli jsme z toho blechy, tak to
sem už nenosíme,“ přeje dobrou noc.
>
NENÍ SQUATU BEZ BORDELU
Hlásíme, že jsme na místě. Ozve se štěkání psa.
Záclona s lebkou se odhrne a vykoukne střapatá
hlava. Vítá nás squatterka s modrými vlasy a modrým
obočím. Hey! Hey! Odežene obrovského čokla, co si
vykusuje blechy z kožichu, a vede nás přes improvizovanou počmáranou kuchyňku polepenou výstřižky
z novin do svého pokoje. Vládne tu zebří vzorek
a modrá barva. A všude, úplně všude se povalují
nejrůznější krámy, často zcela nepředstavitelného
původu. Ale jak známo, není squatu bez bordelu.
V baráku žije skoro čtyřicet lidí, deset psů a šest
koček. A to není prča. S několika squattery sedíme
na zemi v zebřím pokoji, popíjíme levné polské pivo,
pokuřujeme a bavíme se, co život. Většina z místních
má cizí přízvuk, taková evropská směska. Štvalo je
prostě platit nesmyslné nájmy a vysolit většinu platu
za bydlení. A tak jsou tady, protože jim nevadí, že
nejdou zamknout dveře a po stěně se plazí vlhká
DJka Klubíčko
18
ČiliChili | 02 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Reportáž
Reportáž
Není nad lepicí pásku
ČiliChili | 02 | 2012
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
19
Reportáž
Červený drát je jistota
JAK SE KOUPE SQUATTER?
V noci, s močákem nalitým pivem k prasknutí, čelím
dalším nástrahám squattingu. V kabince trůní mísa,
kde je místo sedátka pneumatika od auta. Aspoň
nestudí. Voda sice ve squatu teče, ovšem nejisté kvality. Na spláchnutí dobrý, ale víc bych s ní neplánovala. Zachraňuje nás spolucestující
Jiří, který jezdí do Indie a přípravu
Zuby divoce rve sukni
pitné vody má zmáknutou. Vytahuje
vyrobenou z něčeho, co
cestovní varnou spirálu a v plechovém hrníčku převařuje jako divý.
jsou v lepším případě
Na čaj, na zuby…
sušená prasečí ouška.
V růžově vymalované koupelně
je jediná vana pro 38 lidí. Visí nad
ní obraz Ježíše Krista. Samotná vana ale ke koupačce zrovna nevybízí. Kdo by se taky svlíkal před
Ježíškem? Po vzoru místňáků volíme „squat shower“,
squatovou sprchu, tedy vlhčené ubrousky. Otíráme
si všechny tělesné zákruty a cítíme se jako dobře
opečovávaná miminka. Kritické jsou nohy, na které
po třech dnech stříkáme dezinfekci z lékárničky,
protože po čase už nic jiného nefunguje.
20
POTÁPĚNÍ DO POPELNIC
Stravování ve squatu jede na komunitním
principu, kdo má, tak dá. Ve velké a samozřejmě striktně vegetariánské kuchyni se
vaří a jí společně. Při minulé návštěvě se
na kuchyňském stole objevila obrovská
papírová krabice plná zákusků. A taky kopec
zeleniny. Všechno k volné konzumaci a každému dle jeho potřeb. Někteří squatteři totiž
pracují v obchodech s potravinami, a protože
britská hojnost přikazuje všechno byť jen
lehce povadlé či okoralé okamžitě vyhodit,
nosí si to domů. Jaképak plýtvání! Další
variantou obstarávání potravy je dumpsterdiving, méně důstojně řečeno vybírání popelnic
u supermarketů, kam se často házejí úplně
nezávadné produkty, třeba jen den prošlé.
Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí
a dobrý squatter se nebojí ani popelnice.
PRASEČÍ MÓDA
Ovšem hlavní důvod našeho londýnského
výletu je samozřejmě undergroundová módní
přehlídka Femme Fatale. Celý večer mají pod
palcem holky. Návrhářky, organizátorky, DJky,
filmařky, umělkyně... Na zvacím letáku stojí,
že podporují ženy z nápravného centra pro
ČiliChili | 02 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
imigranty, ale místo konání chybí. Na to je potřeba
znát ty správné lidi. Podle popisu nakonec nacházíme nízký dům pobitý vlnitým plechem a lezeme
do dalšího squatu.
Barevná načesaná hára modelek voní lakem
na vlasy, dlouhatánské umělé řasy víří cigaretový
kouř. Holky jsou nacpané ve více či méně úchylných
oblečcích. Jedna z návrhářek ještě dolepuje svoje
šaty ze starých duší od pneumatik. Recyklace a DIY
(udělej si sám) je mantrou všech squatterů. A už to
jede, pódium okupují sexy šatečky i drsné modely,
za které by se nestyděla ani pořádná punková lesba.
DJky diktují, večírek šlape. Přehlídka vrcholí lehce
bizarní performancí. Polonahá modelka s bradavkami přelepenými černou páskou se s vyceněnými
zuby plazí po čtyřech po pódiu. Najednou se vrhne
na jinou modelínu, ze které zuby divoce rve sukni
vyrobenou z něčeho, co jsou v lepším případě
sušená prasečí ouška. Prý metafora na konzumní
společnost. Holky se do toho položí, za chvíli
se už spolu válí po pódiu a prasečí ouška létají
vzduchem…
HARDCORE
„Správný“ squat není jen místo k bydlení, ale slouží
i jako centrum alternativní kultury. Zrovna ten náš
je ukázkový. Do bývalé sýrárny se vejdou zkušebny,
nahrávací studio, sítotisková dílna, malířský ateliér,
bar i prostor na koncertování. Vše k uspokojení
uměleckých ambic obyvatelů. Každý něco tvoří.
Jezdí se soundsystémem, vyrábí trika s potiskem,
maluje nebo má kapelu... Za těch šest sedm let,
co tenhle squat existuje, odvedli místní spoustu
práce. Všechno, od funkčních záchodů až po grafitti
na stěnách, udělali vlastníma rukama. Proto mají
svůj squat tak rádi a naopak nefandí novinářkám,
co se jim tam nacpou, očumujou a píšou reportáže
do neundergroundových médií.
Squatting neznamená prostě jen bydlení
zadarmo. Jde hlavně o to, žít si po svém bez
nesmyslných pravidel. Což je ale tvrdě vykoupeno.
Soukromí neexistuje a životní prostor sdílíte s lidmi
a zvířaty všemožných druhů a osudů... Kdo je ale
dneska ještě pro naprostou svobodu ochoten
obětovat tolik?
Upřímně řečeno, když jsme dojeli domů, shodli
jsme se, že my teda ne. Spolucestující Jiří měl celou
dobu paniku z blech. Hlavně z toho, že by musely
dolů dredy. Já jsem pro změnu dostala stíhu, že ze
spacáku chytnu filcky. Pro jistotu jsem shodila veškeré tělesné ochlupení mimo vlasů a obočí. Poslední
spolucestující si jen letargicky postěžovala na černou vodu, která po ní doma zůstala ve vaně.
<
Britský klub jen pro zvané
Švédský stůl
Hudební salónek
21
Téma
22
L
E
Je V
ú nž S K
p
st ln e s Ř
o
vý le ě n ký ÍD
st hr tí n ejl m? LY
je ví a ad ev ep N O
š ě R
y
Po dn se o ysl í p m L
o
d
o
ls u S d u ov ci j ICE
l
P
u l ko. ne ov ob žili ěst so
n á
u
á
.
d
vl ii n
o ky m K si si
se y
p
b
á
o
R
u
v d
ad ž cn a ěh ce
z n
vá Br y o ab a č
lo to ář ku em v b
i
.Z
- šá
a
p lky tán bo ýv esk
ků m lík
o . i u a o
b
o de R i z z ly p
i
ýv
m n u,
s
á p ko
Je bu ps ok a d em ex ol
m ulé ale
s
at ro
ám ho
sp nž do aly u 1 ru í u ilo ko
S
e
p oj p uc sm 94 hé ž vé u a ta řit 50
e
o en a í k
n k m
2
R
e
p c k o lo d svě
n
d u m e ili
ů
p D ták e v Če nf uv ok to
o st sko e s jvě on
ří n á
ed u o v
š
v
n le es c SS i n e
o
é
e t ů
n
l
o
ce až ád jn s N d ším ob
s ut žit ka h. SR aš ra
é
o
n
č
p
Po z os j
l c
es o e ho ěm m e yv
a i i.
v
m
z
ls p t n e id
k
B
p
b
am é a e a ec ina ro ate
ke ra á e
y
lo
m ch pa ál
í a lk s r k n p l,
so Je ch po án tře ťák em tní ský tak
b u. d ní
u S zv
n us zv aly lsk , n d E a. ko sil m že
d p e
e
o
S
em o d
a vím ed láš ka é k ehl vro po ne u stá bu
l
é
r
m
e
e
č
t
e č
kt ě e , m n ty om d py le n v r tům de
í
m ně
č ě e
ě
.
e
j
im ří li s Tu oc , že i v un n od ný d gi . me
ít
a
v
m
m os on
i
n n jim é ším to p
u
e ty t B
zi la ed p ho e ho řes zi v o, alt i si tan u
ž
n de př áv os pa , že o to nár zah e u s lam ou
a n i n tř p
, j o r sp k i
s
t
o
l
c
íle e h o ak d a o o
p . e
h S ols Sta tec ce li že. od bě b ní nič jen ro
em P k r k st d Ž í s lí p í é
z o b
o é š é o ů
, m ls fia í z h u sto e n do Po cí lit y
ke t n a n j e k lá js ic
n m y, á vá a n m o k m e
o
í
h to So s s rii ste ky aj ste y e .
em h l i p jn v í r la
m
i
d
ů
K á
ví o p ar ož lk é m a di
c. ři it n a í ty R
to u á vlá st ni u
m a S vz d o z . Ž sy,
zí ex po y a ah e
sk m m p y
ám is e re n
e i. ou m
n
o
-
o
o t Je
k
s
Če hké. s kým
é
t
ka mít le om, oc.
n
i
l
a
e
ěk m
. M ebud po n á vel á,
u
r
op bě n lížet vdova Ciznerov
k
o
h
a nk e
o
e d isté d poo t opr sková, Le & Creativ
d
j
se bý rie Pá e: &&
a
ej
rop vé, n začít ohli eselá, Ma a Ilustrac
v
E no se
di
eV
v ača om mec, Natáli o: Profime
n ych í Holub ek Fot
b ext:Jiř Berán
OB
ŘI
D
T
ČiliChili | 02 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
ŘÍŠ
OB
B
ZU
BO
BŘ
I
ŘI
sta
Vla
<
23
Téma
Až na několik pohraničních šarvátek jsme
za posledních několik set let nevedli s Poláky žádné
velké války.
ŠKOLY A VZDĚLANCE
Katolické vysoké školy v Lublinu, Krakově a Varšavě, stejně jako řádové školy jezuitů, dominikánů
a dalších řádů v Polsku patří dlouhodobě mezi
prestižní světově univerzity. Katoličtí intelektuálové,
kteří z nich pocházejí, se účastní vědeckého a společenského života a společnost je bere jako přední
autority. V Čechách toto postavení zaujímají moudří
herci, jako je Jiřinka Bohdalová, a sportovci, kteří
zrovna něco vyhráli.
Ý
K
S
E Ř
Č NÁ
S
HUDBU
Kromě Chopina je světovým pojmem
polský jazz. Polish Jazz Society je dodnes
největší jazzovou organizací v Evropě.
Pravidelné jazzové festivaly se v Polsku
pořádají od 50. let, kdy jsme si u nás
prozpěvovali budovatelské písně. V roce
1956 začal vycházet měsíčník Jazz
(nyní zpřístupněný na internetu).
Od roku 1965 vychází legendární
série 76 alb Polish Jazz.
Č
RÁ
ČE
SK
ÝS
BRATRY
Poláci nás mají nejradši ze všech národů na světě.
Podle průzkumu polského Centra pro výzkum
veřejného mínění se tak vyslovilo celých 51 %
dotazovaných, protivní jsme naopak jen asi dvanácti
procentům. Na druhém místě skončili Slováci se
49 % a třetí Američané.
VĚTŠÍ DĚJINY
První polský svatý byl Čech Vojtěch. První polský král
Boleslav byl po matce Čech. Čeští a polští panovníci
se celý středověk přetahovali o Moravu a Slezsko,
česká knížata občas nakrátko ovládla Hnězdno nebo
Krakov. Přemyslovec Václav II. se stal na počátku
14. století polským králem a zavedl tu jako měnu
pražský groš. V roce 1469 Jiří z Poděbrad nabídl
českou korunu polským Jagelloncům.
Ti v zemích Koruny české vládli
až do roku 1526, kdy bezdětný
Ludvík Jagellonský umírá v bitvě
u Moháče proti Turkům.
POLSKÁ PŘÍSLOVÍ
Když se narodí dcera, jako
by se sedm loupežníků
do komory vloupalo.
Nevěsta tam se kloní, kde
zlato zvoní.
Kopřivy trhati nejlépe cizíma
rukama.
Antku, podrž zeď, já jdu
pro výplatu!
Kde jedí, tam jez, a kde
dělají, tam nepřekážej.
Nežertuj s tím, s kým jsi
nevyrůstal.
Lítaly husy za moře, lítaly
– labutě se z nich nestaly.
FESTIVALY
Naše hudební festivaly se dramaturgicky potácejí mezi Chinaski,
Divokým Billem a Kosheenem.
Polský Open’Er oproti tomu
už dvakrát obdržel cenu „Best
Major Festival” za nejlepší velký
evropský hudební festival. Díky
tomu tam každý rok doplují, doletí
a docestují desetitisíce návštěvníků
a během čtyř dnů se na sedmi
hlavních pódiích vystřídají hvězdy,
které jinde neuvidíte. Loni tu například hráli Coldplay, The National,
Caribou, Chromeo, Cut Copy
nebo James Blunt.
PO
24
LSK
V
KRE
SKÁ TO)
POL (LIBRE
ÁK
RE
V
Vlevo režisér Krysztof
Kieślowski při natáčení filmu
Tři barvy: bílá
Dole Artur Rubinstein
Vlevo dole Joseph Conrad
SLAVNÉ KRAJANY
Bronislaw Malinowski:
antropolog, sociolog, autor
teorie potřeb
DIVADLO
Na rozdíl od našich divadel, která přežívají na dotacích nebo na muzikálové dietě, neživoří současné
polské divadlo na okraji zájmu. Vděčí za to opět
polské nechuti podřídit se socialistické normalizaci.
V sedmdesátých a osmdesátých letech mohli ve velkých polských divadlech oficiálně tvořit umělci, kteří
by v tehdejším Československu nesměli ani malovat
kulisy. Díky tomu dokáže dnešní polské divadlo
konkurovat německé, rakouské i ruské scéně. Polsko
je navíc jednou z hlavních zemí dodnes funkční
divadelní avantgardy.
Mikuláš Koperník:
matematik, lékař
a astronom, co přišel na to,
že se Země otáčí kolem
Slunce
Y
V
Á A
L R
S CE
D
era
Dc
vy
Slá
Marie Curie–Sklodowska:
objevitelka radia a polonia
a průkopnice teorie
radioaktivity
Fryderyk Chopin: klavírista
a skladatel
Artur Rubinstein: klavírista
s takřka osmdesátiletou
kariérou, za život odehrál
skoro 6000 koncertů
Helena Rubinstein: narodila
se v Krakově, žila v Austrálii,
Londýně a New Yorku. Její
firma patří k největším
výrobcům kosmetiky
na světě
Max Factor: zakladatel
moderní kosmetiky se
narodil v Lodži
ČiliChili | 02 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Bratři Warnerové: původně
Abraham a Jakob Wonskolaserové založili filmové studio
Warner Brothers
Casimir Funk: objevitel
vitamínů a vědec s nejfunkovějším jménem v historii
Joseph Conrad: klasik
anglické literatury se narodil
jako Józef Teodor Konrad
Korzeniowski
Karol Wojtyla: papež Jan
Pavel II.
Ludwig Lazarus Zamenhof:
vynálezce Esperanta
VĚDU A TECHNIKU
Na špičkové úrovni je dnešní polské inženýrství.
Například tým z technologické univerzity v Białystoku vyhrál mezinárodní soutěž University Rover
Challenge, ve které měly týmy z celého světa sestrojit prototyp robota pro výzkum Marsu. Dva další
polští roboti se umístili na čtvrtém a šestém místě.
MOŘE A TURISTICKÉ ATRAKCE
Jet na dovolenou do Polska je považováno za podivínský vrtoch, což je těžko omluvitelná přezíravost.
Češi pamatují podnikové rekreace na Baltu, mají
jakési povědomí o sídelním městě králů Krakově,
o Osvětimi a díky pálence zubrowce tuší, že se
někde v Polsku pasou zubři. Jenže Polsko má potenciál dát vám pořádnou ránu na solar. Středověké
památky z časů slávy řádu německých rytířů, vysokohorské scenérie na jihu, obrovská jezera na severu,
rozsáhlé pralesy, neproniknutelné mokřady, dlouhé
písečné pláže a duny na březích Baltu...
<
25
Rybi jedí Poláci stejně rádi
jako my. A mají větší výběr,
protože je u nich moře
POLSKÁ HRACHOVÁ
POLÉVKA
Recept na 6 porcí
Ingredience:
2 lžíce másla
100 g hovězího masa
100 g klobásy
160 g loupaného hrachu
100 g anglické slaniny
2 cibule
2 stroužky česneku
20 g hladké mouky
sůl, mletý pepř
POLSKÁ KUCHYNĚ TROCHU PŘIPOMÍNÁ
TU NAŠI. PŘESTO SE PŘI JEJÍM PŘEJÍMÁNÍ
BUDEME MUSET NĚKOLIK VĚCÍ NAUČIT.
NAJDEME V NÍ VLIVY RUSKÉ, LITEVSKÉ
A TAKÉ FRANCOUZSKÉ. POLŠTÍ KUCHAŘI SI
RÁDI POHRÁVAJÍ S INGREDIENCEMI, JAKO
JSOU KOPR, RŮZNÉ DRUHY HUB VE SLADKOKYSELÉM NÁLEVU A ASPIK.
Stejně jako v případě českého jídla většina polských
pokrmů není vhodná pro počítače kalorií a žlučníkáře. Největší oblibě se těší brambory, omáčky
a dušené maso. Národním jídlem je v Polsku bigos,
který se skládá z kyselého a čerstvého zelí, cibule
a různých zbytků masa. Mezi další klasická jídla patří
przekaski (něco jako štika v aspiku), kulebiak (velké
houby v zelném těstíčku) a polské klobásy, které
vypadají jako dlouhý, hubený a velmi pálivý kabanos. Zrazy zawijane jsou bifteky plněné houbami
v kyselé omáčce, které se podávají s pohankou.
V Polsku jsou také velmi oblíbené ryby. Ve značném
množství se tu konzumuje kapr. Obzvláště populární
jsou sledi, které vám připraví na mnoho způsobů.
Velmi důležitým chodem polských menu jsou husté
a syté polévky, někdy i sladké.
<
26
Co s nimi? Hrách povaříme
s hovězím masem do měkka.
Mezitím si nakrájíme cibuli
a utřeme česnek. Uvařené
maso pak vyjmeme a hrách
propasírujeme. Uvařené
maso, klobásu a anglickou
slaninu nakrájíme na malé
kostičky.
Z tuku a mouky si připravíme jíšku, přidáme nakrájenou cibuli a utřený česnek
a vše zalijeme vývarem
z hrachu a vodou. Přidáme
uvařený hrách, osolíme,
opepříme a povaříme.
Nakonec do hrachové
polévky vmícháme
nakrájené maso, klobásu
a anglickou slaninu.
Polskou hrachovou polévku
podáváme s tmavým
chlebem.
<
GOŁĄBKI
Recept na 8 porcí
Ingredience:
2 hlávky bílého zelí
2 kg mletého masa
4 vejce
800 g rýže
6 stroužků česneku
2 hrsti mletého pepře
2 hrsti soli
2 kostky bujónu
2 rajské protlaky
40 g mouky
2 lžíce smetany
2 hrsti kopru
Co s nimi? Ze zelných
hlávek zelí odstraníme
vnitřek a vložíme do osolené
vody. Vaříme cca 5 minut
a následně dusíme. Rýži
vaříme o chvilku méně, než
se píše na obale.
Promícháme maso s rýží,
přidáme rozetřený česnek
a koření. Ze vzniklé hmoty
tvarujeme šišky a balíme je
do zelných listů. Dalšími listy
vyložíme pekáč a pečeme
hodinu a půl. Pro omáčku
stačí zalít bujón horkou
vodou, přidat rajský protlak
a vařit. Mouku rozmícháme
ve studené vodě a následně
do omáčky vlijeme.
Dodáme smetanu, kopr
a koření. Hotovou omáčkou
přelijeme upečené holoubky.
Podáváme s vařeným
bramborem.
BIGOS
Recept na 8 porcí
Ingredience:
1,5 kg vepřového
libovějšího masa
2 kg kysaného zelí
2 klobásy
4 sušené švestky
1 lžíce rozinek
hrst sušených hub
1 rajčatový protlak
1,5 dl piva
1,5 dl bílého vína
cibule, sůl, pepř, mletá
paprika
dusíme do poloměkka,
podléváme vínem a pivem.
Druhý den přidáme
namočené houby, namočené
a nadrobno pokrájené
švestky a rozinky. Osolíme,
opepříme a přidáme mletou
papriku. Opět necháme
přejít varem. Třetí den
přidáme rajský protlak
a povaříme. Vmícháme
osmaženou cibulku.
Co s nimi? Zelí pokrájíme
a dáme do velkého kastrolu
prohřát. Maso nakrájíme
na kostky, klobásu
na kolečka a dáme na pánev
opéct. Vyklopíme do zelí,
ČiliChili | 02 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
27
Téma
ím
jen i
o
p
s
st
ost
Se obno hutn
.
e
o
uc os
stit eské jeho m
n
i
t
ič
je
nír tů se eňova
k
ý stá oc
lsk
Po ašich naučí .
n stě
b
ji půva
a
28
Tomek Kepa je Polák z Katovic, který žije a pracuje
v Česku. Prošel si Prahou, Brnem a Čechy zná dost
na to, aby pomohl vnést trochu jasno do našich
vzájemných vztahů.
Jaký je vztah Poláků k Čechům?
Kdybych to měl vzít hodně obecně, tak vás můžu
potěšit, protože máme Čechy rádi. Dokonce hodně
rádi. Kdokoliv z mých kamarádů navštívil Prahu, tak
se do Česka zamiloval.
Praha ale nejsou Čechy.
Jasně, ale většina Poláků jiné město nezná, protože
se do Čech přijedou podívat jednou za život
se zájezdem. A Praha je něco, co nás fascinuje.
Když do ní přijede Polák poprvé, tak ho okamžitě
napadne: Jak může mít taková malá země plná
Pepíků tak krásné město? Je to tím, že Polsko je
pravé pomezí mezi Východem a Západem. Sice
tvrdíme, že jsme součástí západní Evropy, ale není
to pravda. My jsme pomezí. Česko oproti tomu je
západní Evropa a my, když do Čech přijedeme, tak
se cítíme být na Západě. Obzvlášť v Praze.
Na polských diskusních fórech se člověk může
setkat s pojmem „čechofil“. Co to má znamenat?
Člověk, který bez výhrady považuje cokoliv, co
přichází z Čech, za dobré. Ten výraz už dnes má tak
trochu negativní nádech. Většinou se za čechofily
prohlašují lidé, kteří viděli dva filmy od Zelenky,
přečetli si knížku od Viewegha a prohlašují, že Česko
je rájem na zemi, protože tu lidi můžou kouřit marihuanu. Když se jich zeptám, jestli ví, kdo je to Karel
Čapek, tak kroutí hlavou.
jako Do Czech razy sztuka. Česká literatura a filmy
se ale bohužel redukují na jeden žánr. Zaznamenal jsem třeba rozpačité přijetí filmu Alois Nebel,
protože „to není český film“. Proč? Protože „česká
kniha“ musí být Hrabal nebo Hašek a „český film“
prostě musí vypadat jako Hogo Fogo Homolka.
Žijeme tu nějak jinak než vy?
Mně připadá život v Česku snazší. A Češi mi v porovnání s Poláky připadají otevřenější, přátelštější. Ne
nadarmo zní anglický výraz pro Čechy „Bohémové“.
Bohémskou atmosféru v Polsku moc nenajdete.
To je docela neobvyklé slyšet, většinou moc přátelskostí neslujeme!
Kdybych soudil jen podle chování číšníků v restauraci, tak bych to taky možná netvrdil, ale v denním
kontaktu s lidmi to tak opravdu je, aspoň co já vím.
Dokážou se Poláci smát sami sobě?
Dokážou, v tom jste si s Poláky docela podobní. Češi
jsou ale skromnější, víc se drží při zemi. Taky nejste
tak nábožensky založení, což vám možná vysluhuje
pověst, že jste sexuálně otevření a tolerantní.
Je fakt, že přístup k náboženství je asi největší
rozdíl mezi námi.
Je a projevuje se v hodně věcech. V Polsku byl
za komunismu kostel místem, kam lidi
chodili poslouchat jiné informace,
než které se k nim dostávaly
oficiálními kanály. Dnes
se hlavně u mladých
Znamená to, že být čechofil je v Polsku „in“?
Česko je v Polsku marketingové lákadlo. Všiml jsem
si třeba, že se u českých filmů mění názvy, aby bylo
na první pohled jasné, že jsou z Česka. Kawasakiho
růže šla do distribuce jako Česká chyba a Nestyda
ČiliChili | 02 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
29
Téma
lidí začíná vztah k náboženství měnit, což se odráží
ve vzniku jakéhosi nového, modernějšího směru
v církvi. To je ale pořád velmi nové.
Zazlíváte Čechům, že jsou z velké míry ateisté?
Ani ne. Prostě to bereme jako fakt. A možná i proto
nám připadá život v Česku jednodušší.
za svoje práva. Ono to ale má důvod, že jo. Jste malá
země, jak jste mohli bojovat?
Teď hodím pár stereotypů o Polácích já. Co vy
třeba na to, že všichni Poláci nosí knír?
To už neplatí. Můj otec teda knír má, ale řekl bych,
že je to poslední generace, co si na nich zakládá.
Kníry se teď přestěhovaly do Maďarska.
Četl jsem zajímavý názor, že Poláci jsou odmalička
vychováváni v tom, že Polák se nevzdává, kdežto
Češi se nebojí přiznat, že se něčeho bojí...
A že šišláte, to víte?
Není to tak, že by nám to doma opakovali, ale asi
Ne, to je naopak. Čeština je daleko legračnější než
to do sebe nějak vstřebáme z celkové atmosféry
polština.
kolem sebe. Já bych spíš řekl, že Čech dokáže být
Taky se říká, že Poláci jsou mizerní řidiči.
skromnější a nemá zapotřebí se tak prosazovat,
To taky není pravda. My jsme výborní řidiči. Kdokoprotože doma určitě někdy slyšel: Nevystrkuj moc
liv, kdo se dokáže pohybovat na polských silnicích
hlavu, nebo tě přes ní někdo vezme. Poláka je ale
a přežít, musí být výborný řidič.
všude plno. Když jsem bydlel v Praze
a šel proti mně na ulici dav fotbalových
Možná proto, že jste zvyklí jezdit
Ne, to je
fanoušků, už z dálky jsem poznal, že
na koních s tasenou šavlí.
naopak. Čeština To je zase pověra a navíc taková, se
jsou to Poláci. Ani ne proto, že by dělali
výtržnosti, ale ze způsobu chování,
kterou Poláka spolehlivě naštvete.
je daleko
kterým dávali najevo – „Jsem Polák
Ale víte, co jsem tady slyšel o Polálegračnější než
a kdo je víc?“
cích? Že jsme šmelináři. To pochází
z osmdesátých let, kdy Poláci jezdili
polština
Jsou Poláci vlastenci?
do Čech prodávat džíny a dokázali
Jsou, ale i vlastenectví se mění. Všiml
prodat i ty, co měli na sobě.
jsem si, že se objevuje hrdost na místo
původu – například ve Štětíně, který byl dlouho
Já si pamatuji, že jsme vám vždycky záviděli,
součástí Německa, dnes mladí lidé objevují své
že si dokážete sehnat džíny a trička a kokaněmecké kořeny a hlásí se k nim. Druhý, zvláštní
kolu. Taky jsme kvůli tomu do Polska jezdili.
druh vlastenectví, který pozoruji, je vlastenectví
To je fakt. A hezky to vystihuje náš vztah k vám.
fotbalové. Ve Wroclawi vzdávají fanoušci čest padMy vás bereme jako takového menšího bráchu,
lým vojákům, kteří bojovali po skončení války v 50.
se kterým si navzájem jeden z druhého utahujeme,
letech. Ve Varšavě uctívají fanoušci klubu Polonia
ale pořád to bereme jako legraci. Možná že ten
polské povstalce.
menší bratr je trochu rozmazlený, možná se o sebe
neumí vždycky postarat a neváží si, v jaké pohodě
A cítíte nějaké vlastenectví v Česku?
a v jak krásné zemi žije. Ale v každém případě ho
Rozdíl mezi polským a českým vlastenectvím jsem
máme rádi a víme, že s ním bude legrace. Když
si nejvíc uvědomil v okamžiku, kdy jsem naproti
k nám přijede někdo z Čech na návštěvu, tak si
kostelu svatého Cyrila a Metoděje uviděl hospodu
všichni říkají: Hele, s tím bude sranda, on je z Čech...
U Parašutistů. V Polsku by bylo nemyslitelné
na počest padlých vojáků pojmenovat hospodu.
Existuje nějaká oblast, ve které jsou si Poláci
stoprocentně jisti, že na ně Češi nemají?
Prozraďte nějaké stereotypy, které se v Polsku
To se dá těžko srovnávat, protože bych nechtěl
povídají o Češích.
zabíhat do statistik typu na Oskary vedou Češi 3:0
Říká se, že se čeští chlapi neumí oblékat. O Češkách
a na Nobelovky za literaturu Poláci 4:1. Co ale v Polse říká, že jsou nejhezčí na světě a... docela snadno
sku opravdu lepší je, tak je jídlo. Úroveň té základní
k mání. Taky si děláme legraci z toho, že Česko je
kuchyně, kterou dostanete v každé maloměstské
evropská velmoc v účesech „na fotbalistu“. Takový
hospodě, je v Polsku vyšší. Neuděláte chybu, když si
ten styl krátký vpředu, dlouhý vzadu.
kdekoliv dáte bigos nebo zrazy. S doporučováním
českých utopenců bych byl opatrnější.
Pojďte trochu do nás. Něco negativního. Myslíte
si, že jsme zbabělci, co se místo boje radši skloní?
Dokázal byste žít v Česku natrvalo?
Tak trochu. Že si necháte poručit a poslechnete
Určitě. Musel bych se naučit česky, ale jinak mi život
a myslíte si svoje a smějete se, místo abyste se prali
v Česku vždycky připadal, jako bych byl na permanentní dovolené.
<
30
ČiliChili | 02 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Z POLSKA ZNÁME LEVNÉ PŘÍHRANIČNÍ
TRHY, BOLKA A LOLKA, SLAVNÉHO LOVCE
PAMPALINIHO, FILM SEXMISE, ZUBROWKU
A FIÁTKA ZVANÉHO MALUCH. DOHROMADY TOHO MOC NENÍ. ALE ZA TO SI TOHO
O POLÁCÍCH SPOUSTU MYSLÍME. CO JE
NA POLSKÝCH STEROETYPECH PRAVDY?
Zatímco Češi jsou pro
Poláky Pepíci, oni pro nás
Pšonci. Ta přezdívka je
nejasného původu, snad
vychází z polského zaklení
„psia krew“ – psí krev.
MIZERNÍ ŘIDIČI
Tenhle stereotyp je bohužel
docela oprávněný. V Polsku
umře na silnicích o třetinu
víc lidí na milion obyvatel
než u nás.
POČET OBĚTÍ
DOPRAVNÍCH NEHOD
NA MILION OBYVATEL
2008–2010:
2008
2009
2010
Česko
102
86
71
Maďarsko
100
82
74
Polsko
141
120
101
Rumunsko
140
130
109
Slovensko
105
71
65
Slovinsko
107
84
69
KATOLÍCI:
Ano, 95 procent všech
Poláků se hlásí
k římskokatolické církvi.
ZEMĚ S NEJVĚTŠÍM
PROCENTEM KATOLÍKŮ:
Saint Pierre
& Miquelon 100 %
Itálie
96,5 %
Malta
95 %
Polsko
94,5 %
Rovníková
Guinea
93,5 %
VLASTENCI
Poláci jsou proti Čechům
opravdu velcí vlastenci,
protože jsou po generace
zvyklí za Polsko umírat
v bojích. Rozhodně se
nedivte, když se lidé
rozpláčou před pomníkem
padlým na Westerplatte
v Gdaňsku – tahle pieta
rozhodně není hraná.
ČiliChili | 02 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
ZEMĚ BEZ DÁLNIC
Polsko se opravdu společně
s Estonskem a Finskem řadí
ke státům s nejřidší dálniční
sítí v Evropě. Hustota činí asi
2 km dálnic na 1000 km2.
Méně jich má jen Rumunsko
(1 km/1000 km2). Pod
10 km/1000km2 má dálnic
Bulharsko, Švédsko, Litva,
Irsko, Slovensko a Česká
republika.
ZLODĚJI AUT
V Německu svého času
koloval vtip o tom, jaký
slogan si ministerstvo
turismu vybralo pro zvýšení
cestovního ruchu v Polsku:
„Navštivte Polsko. Vaše auto
už tam je.“ Čímž se
dostáváme ke stereotypu
Poláci kradou auta. Tento
poznatek má svůj původ
v 80. letech minulého století,
kdy se za Odru jezdily krást
západní vozy, které se jinak
v Polsku nedaly sehnat.
Pravdou je, že i dnes je
v Polsku ročně odcizeno
kolem 50 000 aut převážně
lepších značek. Ale u nás to
není o moc lepší.
XENOFOBOVÉ
A ANTISEMITÉ
Xenofobie a antisemitismus
je v Polsku ožehavé téma,
které pramení hlavně z let
těsně po druhé světové
válce. Polsko tehdy bylo
v naprostém chaosu. Jako
jediná země v okupované
části Evropy nekolaborovalo
s Němci a po jejich odchodu
v podstatě neexistovaly
žádné orgány státní ani
místní samosprávy, policie
ani soudy. Navíc kvůli
historické averzi k Rusku
neviděli Poláci v Rudé
armádě osvoboditele, ale jen
další okupanty, což
všeobecné morálce
neprospělo. Násilí,
samozvaným soudcům
a prosazování práva
silnějšího padali za oběti
nejen Židé, ale i Ukrajinci,
Němci a antikomunističtí
Poláci. Kdo by dnes chtěl
považovat Poláky
za nesnášenlivce, ať si
srovná, kolik vášní budí
například muslimové
v Česku. Na východě Polska
žije už od 14. století
komunita bělorusky a polsky
hovořících muslimů –
Tatarů, jejichž duchovním
centrem je dřevěná mešita
z 18. století ve vsi Bohoniki
nedaleko běloruských
hranic.
VODKOPIJCI
Polský vztah k vodce si
v ničem nezadá s naším
vztahem k pivu, ovšem s tím
rozdílem, že ho příliš nepovažují za předmět národní
hrdosti. Je zajímavé, že
polština si všeobecně
nelibuje ve zdrobnělinách
a Poláci si z našich klídečků,
babiček, místeček dělají
legraci. Slovo vodečka u nich
ale existuje. Což o něčem
svědčí.
ÚTOČNÍCI NA KONÍCH
PROTI TANKŮM
Legenda o polských jezdcích
útočících šavlemi
na obrněné tanky vznikla
během akce 4. polské
armády v září 1939.
Plukovník Kazimierz
Mastelarz objevil německý
dělostřelecký batalion
usídlený v otevřeném
prostoru poblíž lesa, a aby
využil momentu překvapení,
dal povel k útoku na koních
( jinak bylo běžnou taktikou
používat koně pouze jako
prostředek rychlého
přesunu). Akce selhala kvůli
neočekávaně přijíždějícím
obrněným vozidlům
s kulomety, polští jezdci se
ale odmítli vzdát a dokázali
na koních prorazit
z obklíčení. Legenda vznikla
z hlášení německého
generála Heinze Guderiana,
který se snažil celý incident
zlehčit a popsal Poláky jako
zoufalé středověké
bojovníky se šavlemi. Ve skutečnosti ale polské jízdní
divize používaly šavle pouze
v boji zblízka, kdy
s přehledem předčily
bajonety. Jízdní oddíly byly
standardně vyzbrojeny
účinnými protitankovými
zbraněmi a dokázaly
německé armádě zničit 674
tanků a 319 obrněných
vozidel. I během okupace
fungovala v Polsku Zemská
armáda o síle skoro půl
milionu mužů, kteří
Němcům pořádně zatápěli
a podle mnoha historiků
hráli rozhodující úlohu
ve vývoji války. Na čtvrt
milionu Poláků potom
bojovalo v anglických jednotkách a každý dvanáctý
pilot v bitvě o Anglii byl
polské národnosti.
Navzdory tomu Angličané
nepozvali Poláky na oslavy
vítězství v roce 1946. Báli se,
že by jejich přítomnost
naštvala Stalina, který
Poláky nenáviděl.
FILMAŘI
Wajda, Zanussi, Polanski,
Kieślowski...
31
Téma
TAK A TEĎ SI UKÁŽEME, JAK BY TO VYPADALO V REÁLU:
PO VYPUKNUTÍ A SPLASKNUTÍ CELOEVROPSKÉ KRIZE
DOŠLO V LEDNU 2014 PO KRÁTKÉM A INTENZIVNÍM
JEDNÁNÍ ČESKÝCH A POLSKÝCH POLITICKÝCH ŠPIČEK
KE SPOJENÍ OBOU ZEMÍ. DENÍK WYBORCZA DNES PŘINESL
STRUČNÝ SOUHRN DOSAVADNÍHO STAVU JEDNÁNÍ O KLÍČOVÝCH OTÁZKÁCH NOVÉ STŘEDOEVROPSKÉ VELMOCI.
Národní hymna:
Národní hrobka:
Zamek na Hradczanach
POLSKOČESKO
Hlavní město:
Počet obyvatel:
48 715 856 Poskoků
Nejvyšší bod:
Rysy 2499,2 m n. m.
Jeszcze Polska domov můj
Kiedy my domov můj,
Voda hučí przemoc wzięła,
Bory šumí odbierzemy.
Prezident:
Helena Vondráčková
Založeno:
12. července 2014
Rozloha: 391 546 km²
Úřední jazyk: Poločeština
Státní znak:
Orlice se dvěma ocasy
Měna: Zloruna
Hlavní média:
Wyborcza Dnes, Český
rozhlas Maria, ČePo TV
Národní jídlo:
Zelo knedlo zelo
Náboženství:
85 % Katolíci
13 % Bezbožníci
2 % Ostatníci
Marsz, Dąbrowski, z jara
květ
Z ziemi włoskiej na pohled
A to je ta krásná zem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Země Česká, domov můj
Marsz, marsz
32
GEOGRAFIE
Nový stát zahrnuje kompletní rozlohu
bývalé České republiky a Polska.
Výjimku tvoří území města Brna, které
se v referendu prohlásilo za svrchované území Moravy a očekávalo, že se
k němu někdo připojí.
STÁTNÍ SYMBOLY
O podobě státního znaku se jedná.
Jisté je, že bude obsahovat lvy a orlice,
ovšem neví se, v jaké sestavě a kolik
budou mít ocasů. Heraldické delegace
se už ovšem shodly na státní vlajce.
Bude červenobílá s řadou vodorovných pruhů, podobně jako na vlajce
USA. Modrý klín bude vsazen doprostřed vlajky vrcholem vzhůru. Symbolika tohoto neobvyklého útvaru bude
vykládána různě. Poláci ho pokládají
za boží oko, Češi za horu Říp.
STÁTNÍ SPRÁVA
Správa nového státu bude řízena
dvoukomorovým parlamentem
a senátem, kde za polskou stranu
zasednou církevní hodnostáři a za českou sbor hospodských mudrců.
Unikátně bylo vyřešeno dilema, kam
umístit hlavní město. Poločeský Těšín
bude oficiálním centrem země, ale
protože se do něj nevejdou žádné
úřady a žádný papaláš tam nechce
bydlet, budou jmenovány ještě dvě
tzv. pobočné metropole. V Praze bude
sídlit moc světská, hlavně z důvodu, že
se tu polským poslancům hrozně moc
líbí. Do Varšavy se přesune centrum
církevní, v čemž si zase libují čeští
hodnostáři, kteří už se těší na to, že je
konečně bude brát někdo vážně.
FINANCE
Společnou měnou nového státu bude
Zloruna. Unikátní budou zejména
mince, které nebudou mít líc, ale dva
ruby, na kterých bude vyražen lev
a orlice.
ČiliChili | 02 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
ZAHRANIČNÍ VZTAHY
Zahraniční politika nově vytvořené
velmoci je předmětem intenzivních
jednání a rýsuje se pouze velmi rámcově. V podstatě jediný jistý bod je, že
nemáme rádi Rusy.
JAZYK
Ustanovení jednoho úředního jazyka
bylo na doporučení lingvistických
expertů odloženo. Až do 10. století se
čeština s polštinou v podstatě shodovaly a ještě dalších čtyři sta let jsme si
bez problémů rozuměli. Očekává se
tedy, že se postupem doby oba jazyky
opět spojí v jeden. Aby se proces
urychlil, bude vydávána příručka,
která bude doporučovat prosazování
některých vybraných výrazů na úřadech, ve školách a masmédiích. Jako
první bylo navrženo sloučení dvou
nejčastějších výrazů v obou jazycích
do neologismu „kurwole“.
KULTURA
Jelikož se česko-polská kulturní
scéna navzájem doplňuje, proběhla
jednání velmi hladce a rokovalo se
pouze o oblasti hudby. Původní
dohoda ministrů kultury měla zajistit
výměnu polského jazzu za Karla Gotta
a Ewu Farnou. Polská strana ovšem
poukázala na fakt, že Ewa je stejně
napůl Polka, a vymohla si dodatek,
jenž přikazuje Ivanu Mládkovi zpívat
jeho největší hit pouze ve verzi „Józek
z bagien”. Podepsání dohody bylo
v jednom momentu ohroženo vlivným
šíbrem české kulturní scény Petrem
Jandou, který ji podmiňoval dosazením sebe sama na pozici prezidenta
Síně českopolské rokenrolové slávy.
Po krátké diskusi byla ovšem funkce
přiřčena kapelníkovi legendární
polské kapely Czerwone Gitary
Jerzymu Kostelovi. V jeho prospěch
rozhodl fakt, že má na rozdíl od Jandy
soudnost, koncertuje pouze výjimečně
a nepředstírá, že mu ještě rostou vlasy.
CESTOVNÍ RUCH
Na pobřeží Baltského moře bude
vybudováno speciální letovisko, kde
bude vyhláškou zakázána němčina
a ve kterém budou mít čeští turisté
vždy rezervována lehátka. Jedná
se rovněž o vybudování speciální
odbočky českopolského plynovodu
Stork, pomocí které by byly v resortu
ohřívány voda a vzduch a koupací
sezóna tak prodloužena z dnešních
čtyř dnů na alespoň čtyři týdny. Polská
strana si v rámci jednání vymohla
postoupení území Krkonoš, kam
stejně už nikdo než Poláci nejezdí.
K dohodě patří i právo přejmenovat
Krakonoše na Liczyrzepa a Trautenberka na Ivana Hrozného.
KULINÁŘSTVÍ
Spojení obou států se zde dočkalo
velkého ohlasu a řada předních
gastronomů už pracuje na fúzi české
a polské kuchyně. Bohužel vepřo-pirogo-zelo, bigosz na smetaně ani
švestkové knedlíky v aspiku se zatím
nesetkaly s úspěchem a na státnických
recepcích se tedy prozatím podává
všeobecně oblíbený vídeňský řízek.
Větší pokrok zaznamenávají nápojoví
odborníci, v jejichž laboratořích se už
rýsuje nový národní nápoj s pracovním názvem pivodka.
<
33
Téma
MACIEJ, 27, RATIBOŘ
Jasně že bych chtěl žít v jednom státě s Čechy!
Všichni Češi, co jsem potkal, měli podobnou
povahu, která se mi moc líbila. Byli milí a měli nadhled. Musíte to nějak sát s mateřským mlékem.
KRZYSZTOF, 35, VARŠAVA
Nejsem velkým zastáncem federací, asociací, unií
a lig, ale teoreticky vzato, proč ne? Podle mě
jste nejpohodovější národ
v Evropě. Nekonfliktní. Nikdy
moc emotivně zabívají vlastní historií a příliš rádi zpívají
ANNA, 36, KRAKOV
jsem se s žádným Čechem
nacionalistické písně typu "rudé máky nad Monte Cassino".
Potkala jsem pár Čechů v Norsku
nepohádal. Tedy pohádal,
Jinak jsou kupodivu kosmopolitní. Koho jsem potkala, měl
a po pár větách jsme si už skvěle
ale jen v tom nejlepším slova
rozuměli. Chápali jsme i hlubší odstíny nějaký exotický koníček, trénoval capoeiru, zpíval ukrajinské
smyslu. Akademicky. Vnímám
písně nebo alespoň střílel z japonského luku. Každý Polák
společné konverzace, což se vám
vás jako lidi, kteří si opravdu
má tajný sen emigrovat do Brazílie. Mohli bychom od nich
s Angličanem nestane. Dovedeme
užívají a milují život způsopochytit obchodní talent a trochu zrdravé podezíravosti.
se prostě chápat i hloub než jenom
bem, který my v Polsku vůbec
Oni by se zase mohli naučit, že Žid není nadávka, homove slovech. Jo a mám ráda vaši hudbu,
neznáme. My jsme oproti vám
sexuál není nemocný a že druhá světová válka už skonhumor a kinematografii.
depresivní megalomani. Za to,
čila. Taky bych asi nechtěla, aby mé dítě povinně chodilo
TOMÁŠ, 31, PRAHA
jak umíte žít, vás opravdu
do hodin náboženství a domobrany. Sloučením bychom
Při Polsku se mi jednoznačně vybaví
zbožňuju.
naopak získali přístup k moři a kulturu na mnohem vyšší
jméno Jacek a špatný řidiči. Věřící, ale
úrovni. Jsem pro.
MICHAL, 32, VARŠAVA
rozhodně ne pokorní lidé. Drží při sobě a k ostatMyslím, že většina polské
LUBOŠ, 33, BRNO
ním se chovají mírně řečeno nadřazeně. Asi to líp
společnosti by na to nebyla
Definice Poláka? Pracant, obchodník a pánbíčnevysvětlím. Je to pocit z nich. Bohužel jsem se
připravená. Museli bychom se
kář. Oproti zaprdlé české kotlině mi přijdou
nesetkal s milým Polákem. Převládá u mě pocit:
nejdřív přestat brát tak vážně.
„S tím člověkem se nepůjde domluvit.“ Kultura, filmy jako snaživci. A holky? Ewa Farna je šukézní,
Mám rád všechny Čechy, to
ale zbytek je o něco lepší než Němky, ale nic,
a muzika v Polsku? Černá díra. Jo, Ewa Farna! Plus
vím jistě. Nikdy jsem nepotkal
co by stálo za řeč. Ej. Teď jim asi křivdím, fakt
pokusy českých kapel proniknout na polský trh,
žádného, který by byl hrubý
je, že když nad tím přemýšlím, tak nic není tak
který skýtá velké množství hlav. Třeba kdysi Kryštof.
nebo nepříjemný. I když šlo
šílenýho jako Němky. Takže v podstatě jsou
Aspoň myslím. Do společného státu bych nechtěl.
třeba o totálně opilé kluky,
to slovanský kočky jako ty naše. Omlouvám
MARIE, 27, OSTRAVA
nikdy nebyli agresivní. To
se tímto všem Polkám, které jsem urazil.
V Polsku jsem žila a pracovala přes tři roky a spopovažuju za dobré znaNemůžete tam dát můj telefon, že bych se jim
lečný stát by mi nevadil. Polsko je jiné na východě
mení. Ukazuje to, že nejste
omluvil osobně? Klidně v jednom státě!
za Lublinem, jiní Poláci žijí ve Wroclawi a úplně jiní
frustrovaní.
DENISA, 37, DĚČÍN
jsou ti z Trojměstí. Společnou mají víru, pohosDo jednoho státu fakt nechci. Polák je pro mě
tinnost a národní hrdost. Někdy se až trochu
katolický kšeftman odsuzující potraty.
34
Čtěte
Hakla
a hn
budete ved
ě
co jsou li dět,
di
zač!
STŘEPY
Z PAVLAČE
Nová knížka Emila Hakla
Exkluzivně a díky ČILICHILI
– Hakl v nejlepší formě: krátké příběhy,
skeptické pointy, jadrná přímá řeč!
– Přes 70 brilantních mikropovídek
z let 2005 až 2011
– Skvělé čtení, skvělý přehled cenami
ověnčeného autorského stylu
– Unikátní e-kniha pro čtečku Wooky
už teď, v tisku teprve během roku
jete v
u
l
i
M
Stahujte do smartphonů nebo tabletů z adresy m.vodafone.cz/
galerie v sekci E-knihy. Najdete tam i podrobný návod, kdyby
byl náhodou potřeba. Čtečku Wooky najdete zdarma v Android
Marketu, App Storu i OVI obchodu.
Pro naše zákazníky v únoru exkluzivně a zadarmo!
Pro ostatní až v březnu a za peníze.
ČiliChili | 02 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
35
Šmrnc
Jako malé jezdily s rodiči na nákupy do Polska. Teď tam z nostalgie vyrazily autobusem spolu. Tentokrát se na to ale parádně vyfikly, aby nedělaly
ostudu. A místo levných hadrů a másla si odtamtud přivezly třeba husu.
Oblékala módní návrhářka Hana Zárubová Fotil Michael Kratochvíl za asistence Petra Kurečky. Modelky nalíčila a načesala Kamila Šimánková. O styling se
postarala Karolína Kadlecová. Modelem stály Xenie Novoselová a Veronika Virostková ze Studia 91 a Kačenka Šonová z BP. Zařídila Lenka Ciznerová.
36
Nastupujeme
Vlevo
Šedé šaty s neoprénovýmí boky, by Hana Zárubová, info o ceně u návrhářky
Tělové triko s prsty, by Hana Zárubová, info o ceně u návrhářky
Tělové legíny s kapsami, by Hana Zárubová, info o ceně u návrhářky
Boty, Kartell (Konsepti), 3150 Kč
Vpravo
Černý nákrčník s kapucí, no. (Hana Zárubová), 1490 Kč
Černé sako, no. (Hana Zárubová), 6490 Kč
Černé kalhoty se spadlým sedem, no. (Hana Zárubová), 3990 Kč
Boty, Kartell (Konsepti), 2450 Kč
37
Šmrnc
Máme to!
Vlevo
Šedý fráček, no. (Hana Zárubová), 9900 Kč
Černý rolák, no. (Hana Zárubová), 2290 Kč
Neoprénový pásek, by Hana Zárubová, info o ceně u návrhářky
Černé legíny s kapsami, no. (Hana Zárubová), 1250 Kč
Boty, Kartell (Konsepti), 3150 Kč
Uprostřed
Tělová péřová bunda, no. (Hana Zárubová), 8490 Kč
Černý rolák, no. (Hana Zárubová), 2290 Kč
Černé legíny s kapsami, no. (Hana Zárubová), 1250 Kč
Boty, Kartell (Konsepti), 3150 Kč
Vpravo
Černé sako s páskem, no. (Hana Zárubová), 6990 Kč
Černé legíny s kapsami, no. (Hana Zárubová), 1250 Kč
Boty, Kartell (Konsepti), 2450 Kč
38
ČiliChili | 02 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Dávej pozor!
Vlevo
Šaty s dlouhým rukávem, no. (Hana Zárubová), 6690 Kč
Neoprénový vestobatoh, no. (Hana Zárubová), 3490 Kč
Boty, Kartell (Konsepti), 3150 Kč
Vpravo
Černý řasený plášť, by Hana Zárubová, info o ceně u návrhářky
Černé legíny s kapsami, no. (Hana Zárubová), 1250 Kč
Boty, Kartell (Konsepti), 2450 Kč
39
Šmrnc
Počkejte na mě, holky!
Černá pelerína, by Hana Zárubová, info o ceně u návrhářky
Tělová tunika, no. (Hana Zárubová), 2490 Kč
Tělové legíny s kapsami, by Hana Zárubová, info o ceně u návrhářky
Boty, Kartell (Konsepti), 3150 Kč
Adresář:
By Hana Zárubová a no. – www.nofashion.eu, www.hanazarubova.cz,
KONSEPTI – KOMUNARDŮ 32, P-7, www.konsepti.com
40
ČiliChili | 02 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
41
Pokec
Zkazit se dá
i gin s tonikem
„Jak jste na mě přišel?“ ptá se ve svém Bugsy’s Baru kousek
od Staroměstského náměstí čtyřicetiletý Václav Vojíř. „No,“
říkám mu, „ptal jsem se po někom, kdo se opravdu vyzná
v alkoholu...“ Vojíř přikývne: „Tak to jo.“
Text: Goča Komárek Foto: Michael Kratochvíl
Jaké pití byste si objednal těsně před popravou?
Opravdu dobré šampaňské. Přál bych si, aby mi ze
sklepa v Champagne přivezli víno, které tam leží
na kvasinkách od konce devatenáctého století.
Kolik takových lahví v Champagni mají?
Těch několik velkých sklepů s dlouhou tradicí, které
myslely na to, že by bylo dobré taková vína uchovávat, mívá několik kusů od jednotlivých ročníků.
A ochutnal jste už někdy šampaňské z 19. století?
Právě že ne... Ale od ledna budeme mít v našem
baru šampaňské staré devadesát let, ročník 1921.
Toho se napijete?
Hrozně rád bych – pokud si ho vydraží člověk, který
mi dá skleničku. Můžu doufat. Ale asi se to nestane.
Ocenil bych ho i já, když piju šampus jen na Silvestra?
Vám by pravděpodobně vůbec nechutnalo... Nechci
vás podceňovat, ale pokud jste zvyklý na běžné
sekty a pijete je jednou za rok, tak asi moc nepřemýšlíte o tom, co vám ten nápoj dává. Přirovnal
bych to k situaci, kdy mladý člověk poprvé v životě
ochutná olivu – většinou ji vyplivne. Kdo nikdy
šumivé víno pořádně nepil, a teď by dostal takhle
staré šampaňské, ten by ho neuměl ocenit.
Dá se vyčíslit, jak je taková lahev drahá?
Lahve tohohle typu se na trhu nevyskytují, ale můžu
říct, že my jsme ji dostali za částku v řádu statisíců
korun. Získali jsme ji jen proto, že s tím sklepem
úzce spolupracujeme sedmnáct let, takže po roce
a půl přemlouvání kývli. Ale kdyby přišel někdo
z ulice a chtěl jim dát milion, tak řeknou: „Promiňte,
nemáme.“ Lahví je opravdu jenom pár, a když
někomu něco prodají, tak už musejí mít dobrý důvod.
42
PRVNÍ HUHUKOKTEJL
Vzpomenete si, kdy jste se stal milovníkem
alkoholu?
Já jsem strašně dlouho neuměl alkohol pít. Když už
jsem v pubertě navštívil mejdan, byla to taková zkušenost, že jsem se pak další dva roky ničeho nedotkl.
Až když jsem po vojně začal pracovat v pohostinství,
začít jsem musel. Ale nikdy jsem to nepřeháněl.
V baru třeba prodáváme jedenáct set druhů destilátů, já všechny ochutnal, ale že bych něčeho vypil
celou láhev? To asi ne. S výjimkou ginu.
Kdy jste poprvé namíchal koktejl?
Jako děti nás fascinoval Huhukoktejl z filmu Čtyři
vraždy stačí, drahoušku, a tak jsme míchali všechno,
co doma bylo. Profesionálně jsem se s míchaným
drinkem potkal na střední gastronomické škole.
Tam se koktejly za minulého režimu učily?
Ne, míchat jsme se tam neučili vůbec. Ale přece jen
existovaly profesní soutěže pro dospělé a za mnou
přišel mistr odborného výcviku: „Hele, ty jsi šikovnej,
běž pomáhat na barmanskou soutěž.“ A tam jsem se
potkal s panem Pavlíčkem, který byl opravdu charismatický. Jako jeden z mála dokázal udržet koktejly
v povědomí veřejnosti i za totality.
Co jste tenkrát míchali?
Tehdy to byly nápoje postavené na českých
lihovinách. Z likérů se dal sehnat jenom Bols –
buď v Tuzexu, nebo v lahůdkách Eso. Dodnes si
vzpomínám třeba na Pražský Vltavín, což byla zelená
ČiliChili | 02 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
VÁCLAV VOJÍŘ
barman
* Narodil se 20. prosince 1970,
po dokončení hotelové školy
a vojny odešel na dva roky
na praxi do Mnichova
* Ve 24 letech otevřel se společníky Bugsy’s bar, jehož
zástavu již nese sám.
* Na jediné barmanské soutěži,
které se zúčastnil, získal
druhé místo ve světovém
finále v Havaně, což je pro
Českou republiku dosud
nejlepší umístění.
* Dnes provozuje kromě
Bugsy’s baru také bary
na klubovém patře O2 Areny,
Potrefenou husu
Na Verandách, hudební klub
PHENOMEN a F&B
Catering.
* Vedle gastronomie
a cestování si užívá i rodiny,
neboť má sedmiměsíční dceru
Amélii.
43
Pokec
s tonikem a citrónovou šťávou... Dnešním pohledem
to vypadá strašně naivně, ale zaplaťpánbůh, že
aspoň něco takového bylo. Drinky vypadaly pěkně
a byly i docela pitné.
Pil jste někdy koktejl, který byl jenom obtížně
poživatelný?
Ale jo, to se stane. Když mě pozvou do poroty
na soutěžích, tak občas narazím na lidi, kteří chtějí
strašně moc vyniknout a použijí tolik ingrediencí,
až to zabíjí logiku. V barmanství přitom funguje
to samé jako v kuchyni – v jednoduchosti je krása.
Důležité je vzít jednu kvalitní, dobrou surovinu,
a trošičku ji vylepšit. Není nezbytné spatlat šest
krásných surovin dohromady.
A naopak? Jsou koktejly, které hnusně vypadají
a přitom jsou skvělé?
Jsou. Třeba ty, které v sobě spojují smetanu nebo
krémový likér a zároveň kyselý citrus. Výsledek se
často zdrcne, což vábně nepůsobí, nicméně na chuť
to může být dobré. Anebo jsou drinky na bázi tmavých likérů, šedivé, džínově modré, oči to nechtějí.
Ale jazyk se přesvědčí, že to má smysl.
44
Jaký nápoj si teď objednáváte nejčastěji vy?
Jak už jsem naznačil, gin. Nejčastěji s tonikem,
protože obvykle nejsem v prostředí, kde bych si
mohl dát nějaký složitější koktejl. Bohužel už jsem
byl i na místech, kde ani obyčejný gin s tonikem
nezvládli.
Co se na tom dá zkazit?
Už třeba to, že vám nalijí tonic, který by vůbec
neměli prodávat. Provozovatelé chtějí ušetřit,
nakoupí velká balení, dvoulitrové lahve, a z těch
bublinky logicky brzy utečou. A když nemá gin
s tonikem bublinky, tak je barman na přesdržku...
A potom bývá problematický poměr – někteří
barmani vezmou sklenici, dají tam panáka, led,
a po okraj to pak doplní limonádou, což je chyba.
Ideální poměr by měl být jedna ku třem, takže
na čtyři centilitry ginu dvanáct toniku. Když dám dvě
deci, tak vznikne limča, ve které o ginu skoro nevím.
Máte ještě nějaké další tipy na drink z ginu?
Rád piju gimlet, což je gin a limetová šťáva. A potom
taky podobně jednoduchý nápoj, který Česká
republika ještě pořád nepoznala. Negroni. Ze
třetiny gin, ze třetiny Campari, ze třetiny červený
vermut. Každý si to může namíchat doma – jenom
s ledem a kusem pomerančové kůry.
To vypadá na dost silný drink...
Ale zároveň je to famózní nápoj a pocucávat se dá
dlouho.
SUNDAT SE NEPÁLSKÝM RUMEM
Dáte si Huhukoktejl?
Osvěžující. A dnes to je asi neprodávanější drink
v republice.
I jinde v Evropě?
To si nemyslím.
Čím to je?
To by mě taky zajímalo... Důležité asi je, že se ten
drink dělá do velkých sklenic, na ledovou tříšť, takže
vám dlouho vydrží. S jedním mojitem můžu stát
hodinu a půl a nevypadá to hloupě, zatímco panáka
vysrknu za deset minut a už si musím dát dalšího.
Jak se u nás mění pijácké trendy?
Myslíte, že Češi rozumějí alkoholu?
Docela zásadně. Když jsme bar před šestnácti lety
Podle mě celkem jo, ačkoli možná mám zkreslený
otevírali, neměli hosté ke koktejlům důvěru. Znali
pohled. Dvacet let pracuju v pohostinství, dnes
bowli z plechovky, po které ráno bolela hlava, ale
a denně se potkávám s lidmi, kteří alkohol milují
netušili, co paří do Manhattanu. Přišli k nám, otevřeli
– ke mně abstinenti nechodí... U nás v baru hosté
si knížku, v níž bylo několik set koktejlů, a řekli: „Tak
od začátku objevovali různé typy pití, věnovali jsme
nám dejte becherovku a dvojku vína.“ My jsme je
se třeba sladovým whisky, pak přišla vlna koňaků,
dennodenně přesvědčovali, že nejsme jedovatí, že
rumů, těch máme sto dvacet druhů, jednu chvíli to
je nechceme zabít, měsíc za měsícem se to zlepšobyl i kvalitní absint, ale s tím jsme měli špatnou zkuvalo, a pak začala druhá vlna.
šenost, tak jsme ho definitivně
Hosté už se nebáli objednat,
vyřadili...
Vypadalo to ošklivě,
ale nevybírali si podle toho, co
rozbitá máta a vydrcené
... počkejte, co se u vás stalo
v drinku je, nýbrž podle toho, co
s absintem?
vidí. „Ten je červenej, smetanolimety, ale když lidi
Nešťastná událost. Absint se
vej, ten se mi líbí!“
překonali odpor, tak
konzumuje dvěma způsoby –
Takže začínali většinou tím
ten tradiční je, že se rozkapává
zjistili,
že
je
chuť
dobrá.
sladkým, krémovým...
ledovou vodou, a potom
Přesně tak, ale to už je dnes
existuje cesta, které se ve světě
taky dávno pryč. Takové drinky
říká Czech Way a při níž se
si objedná jen ten, kdo přijde
do absintu škvaří cukr. Není
do baru jednou za rok. Pravidelným hostům se chuť
to nic špatného, ale měli jsme tady mladý pár z Brivysušila a dnes chtějí jednoduché nápoje, postavené
tánie, fajnové hosty, a když jim chtěl barman zapálit
na jednom destilátu, kde už není moc cukru, kde
třetí lžičku s cukrem, tak vznikl nějaký mikroplamínejsou likéry... Hodně se to zjednodušilo.
nek, který vlétl do lahve. Vyšlehl dvoumetrový plamen, který slečnu popálil, a i když nemá následky,
Jaké pití je dnes opravdu módní?
pro mě to bylo jasné znamení. U nás už nikdy nikdo
U nás teď stoupá obliba Aperolu, což je italský
nedostane ani kapku absintu... Ale abych se vrátil
hořkosladký bitter s nízkým obsahem alkoholu. Je
k otázce – sice mám pocit, že Češi alkoholu rozuto takový mladší bratříček Campari, který vzniká
mějí, ale potom uděláte anketu na ulici, ptáte se, co
na bázi pomerančů a rebarbory. Pít se dá čistý,
je to mojito, a devadesát procent lidí neví. Přitom
ale používá se hlavně v kombinaci s proseccem
mně připadá mojito jako naprosto profláknutý
a sodovkou, to celé na ledu. Vzniká takzvaný Aperol
nápoj, který se skoro stydím dělat.
Spritz, parádní letní drink. U nás jeho spotřeba
poslední dobou mnohonásobně vzrostla, a ještě
Vám mojito nechutná?
bude stoupat, až se teď Češi vrátí z italských nebo
Já ho nikdy moc nepil, zato jsem si s ním prožil
rakouských hor a zjistí, že se tam nepije nic jiného.
svoje. Když jsme roku 1995 otevírali bar, mojito
u nás byl naprosto neznámý pojem, ale sousedka
Dal by se vymyslet koktejl třeba z moravské
měla na zahrádce divokou mátu, a tak jsme to s ním
slivovice?
zkusili. Připravili jsme pár porcí a rozdali to lidem,
Asi dal, dokonce existují, ale já používám ovocné
kteří říkali: „Co je to za odpornej drink, to snad ani
destiláty do míchaných nápojů nerad. Slivovice je tak
pít nebudu...“ Vypadalo to ošklivě, rozbitá máta
silně aromatická, že se hodí k čisté konzumaci.
a vydrcené limety, ale když lidi překonali odpor, tak
zjistili, že je chuť dobrá. Vyvážená. Sladkokyselá.
>
ČiliChili | 02 | 2012
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
45
Rozhovor
V drinku nefunguje. Ještě od nikoho jsem neslyšel
větu: „V koktejlu je slivovice lepší, než kdybych ji
pil čistou...“ Jiná věc by byla, kdybychom ji použili
jako modifikátor, kdybychom díky pár kapkám
slivovice provoněli dejme tomu vodkový drink
švestkou. V takovém případě by použitelná byla,
ale jako základ určitě ne.
Co si vlastně myslíte o chuti slivovice?
Je geniální – jenomže pokud nemáte kamaráda
s palírnou, tak si ji skoro nemáte kde koupit. Když
půjdete do obchodu, tak v něm dostanete slivovici, která je řezaná, což je velká škoda, kvalita jde
do kopru. Což by mohl zákazník poznat už podle
velmi příznivých cen. Nikdo si nemůže myslet, že
dostane za tři sta korun stoprocentní destilát ze
slívy, protože náklady jsou mnohem vyšší.
Přiznáte mi, kde a čím jste se naposledy opil?
Začátkem listopadu. Nepálským rumem, který se
jmenuje Khukri.
Copak v Nepálu mají třtinu?
Ano, na hranici s Indií je úrodná nížina.
Po jednom treku jsme přišli na místo, kde byly
tři stupně Celsia, neměli jsme se kde ohřát ani
usušit, a tak jsme se prohřívali tak dlouho zevnitř,
až jsme se tím rumem sundali. A není to špatné
pití, kupodivu. Na místě je neuvěřitelně levný, ale
patří k těm nejlepším rumům, jaké jsem pil.
<
46
Poprosili jsme Václava Vojíře o dva tipy na koktejly,
které by měl v barech každý ochutnat. Jsou to drinky,
které by měly být dostupné v mnoha barech a zároveň
jsou natolik jednoduché a z dostupných surovin, že si
je můžete klidně připravit doma.
NEGRONI
Drink pocházející z italské Florencie se
jmenuje údajně po hraběti, který
chodíval na své oblíbené Americano
(červený sladký vermut a Campari 1:1
do longové sklenice zalité do plna
sodou) a nechal si do něj přidat
pořádný šplouch ginu. Rovným dílem
smíchaný gin, Campari a červený
(sladký) vermut do sklenky s ledem je
klasickým, poměrně silným drinkem,
který teprve čeká na své znovuobjevení.
*
Nad hladinou nápoje zlomte řez
pomerančové kůry a vložte jej
do nápoje.
*
Pro naředění koncentrace alkoholu
či pro osvěžení bublinkami lze tento
nápoj lehce zastříknout sodovkou.
GIMLET
Jeden z nejjednodušších a přitom tolik
žádaný drink je Gimlet, který nejvíce
proslavil Terry Lennox v Chandlerově
románu Dlouhé loučení. Tam se uvádí,
že Gimlet je stejným dílem gin
a Roseova limetová šťáva, nic víc!
Vy si jej nejlépe připravíte tak, že
do sklenky dáte led, na něj přidáte váš
oblíbený gin a stejným dílem přidáte
Rose’s lime juice. Pozor, nezaměňovat
s čerstvou limetovou šťávou či
s limetovým sirupem!
*
Zastříkněte nápoj 1/6 limetky
a vložte ji do nápoje. Získáte tím
čerstvou svěžest, která nápoj
rozzáří.
*
Zkoušejte různé druhy ginů. Zvláště
oblíbený je pak v poslední době
v barech Saffron gin (šafránový),
který dá navíc nápoji neopakovatelnou barvu.
ČiliChili | 02 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Letem světem
HELE,
ŽROUTI!
V Bruselu kreslí komiksy na zdi
48
KOMIKSOVÉ
Město nad Sennou
Senna byla nejšpinavější řeka v Belgii. Nesnesitelně zapáchala, tak ji
Bruselané ve městě jednoduše zakryli kamením a betonem. Na něm
postavili bulváry s obchody a restauracemi. A takový je Brusel.
Text: Vlasta Beránek Foto: Profimedia
Ošklivé, permanentně rozestavěné
město. Moderní novostavby obklopují
chátrající čtvrti. Turisticky krásných
památek je tu málo, vedle velkoměst
jako Řím, Londýn nebo Paříž je to stěží
druhá liga. Jenže lidé, kteří v Bruselu
žijí, na něj nedají dopustit. Tisíce lidí
z Evropy se do něj v posledních letech
dobrovolně stěhují a tvrdí: „Brusel
je láska na druhý pohled. Musíte se
s ním sžít a zamilujete si ho.“
Brusel je našlapaný: zábavou, kulturou, energií dvacetiletých a odhodláním třicetiletých. Díky EU a jejím
stážistům město pulsuje nočním
životem. Kdykoliv vyjdete ven, máte
jistotu, že najdete pár dobrých podniků se zábavou až do rána a s někým
se seznámíte. Na věčném seznamování tady společenský život stojí, ale
nedávejte vztahům moc šancí – za rok
budete mít jiné přátele, fluktuace lidí
je tady obrovská.
TRH S LIDSKÝM MASEM
Okolí náměstí Schuman rozhodně
není místem, kam byste šli na procházku. Vlastně vůbec v ničem
nepřipomíná náměstí. Hluk, špína,
jeřáby, rozkopané silnice, dělníci,
v tom všem kličkující kravaťáci a ženy
v drahých kostýmcích. Přes stavební
zátarasy sice nemůžou přejít silnici,
di
ČiliChili | 02 | 2012
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
ale splnil se jim životní sen. Tady sídlí
instituce EU, jejich výtah k úspěchu.
Vstupní visačka do institucí, nedbale
se pohupující na krku, znamená
úspěch. Právě o něm sní mladí lidé,
kteří postávají na nedalekém Place
de Lux s lahvemi vína a plechovkami
piva v ruce. Je středa večer a tady,
před budovou Evropského parlamentu, se koná novodobý neformální
trh s lidským masem, nebo přesněji
s lidskými mozky. Zaměstnanci evropských institucí, poslanci, úředníci sem,
mezi bavící se hloučky, občas zavítají
hledat pracovní síly. Získat jakékoliv,
i podřadné angažmá v institucích
znamená cenné kontakty a příslib
skvělé budoucnosti. Trh s masem
je to i doslova: mladí nabobové
z parlamentu tady balí naivní stážistky
a kariéristky. Ti, kteří se v Bruselu
už etablovali, se setkávají v okolních
kavárnách. S udržováním náležitých
společenských kontaktů tady život
stojí a padá. Mladý právník Jindřich
je zaměstnaný v Evropské komisi,
právem EU se živí i Veronika a další
mladá Češka Petra je zatím stážistkou
v parlamentu. Na život v Bruselu
svorně nedají dopustit.
„Mám srovnání s Prahou a s Londýnem, kde jsem předtím žila. Praha
je pro mě trochu nuda-nuda šeď-šeď,
jak kulturně, tak lidsky, Londýn žije
zase až moc, člověk je pořád v presu.
Brusel je takovej fajn střed, žije se tu
tak nějak snadno,“ tvrdí nad dvojkou
belgického piva Petra.
„Baví mě ten multikulturalismus,“
vysvětluje Veronika. „Jsou tu lidi z celé
Evropy a jsou na stejné vlně. Funguje
tady obrovská interakce. Fascinuje
mě život institucí, je to takový stát
ve městě, který jede ve svých kolejích.
Cítím se tu svobodně. Nikdo neřeší,
No vždyť říkáme. Na zdi
Letem světem
NEJDġÍV HRUČ
VYPNU, A PAK
ZAPNU
Potkáte tu chodící polštáře...
že mi je devětadvacet a že tedy musím
být kariéristka, když ještě nemyslím na vdávání. Jo a skvěle se tady
nakupuje,“ směje se. „Pokud najdeš
obchod otevřený,“ kontruje Jindřich.
„Obchody zavírají brzy, o víkendu
jsou většinou úplně zavřené, některý
ani nemají vyvěšenou otevírací dobu.
Podle mě je to tím, že si Belgičani
váží rodinného života a kvůli zisku se
nepřerazí. To mi přijde sympatické.“
TIPY & TRIKY
Co jíst
Musíte ochutnat trojici národních
specialit: mušle, hranolky, vafle. Že si nic
z toho nebudete dávat na turisticky
orientovaném Grand Place, je snad jasné.
Když už v centru, dejte si mušle
v prestižní Aux Armes de Bruxelles
na Rue de Bouchers. Nebo se vypravte
za zážitky do eurokratické čtvrtě kolem
stanice Schuman a poobědvejte tyhle
dary moře v místními ceněné restauraci
La Bonne Humeur v Chausee de
Louvain. Vafle si dejte zásadně jen
sypané cukrem, všechny ostatní ozdoby
jsou turistické! Klasicky vám je naservírují třeba v Mokafé v Galeries Royales
Sint-Hubert. Dobré hranolkárny najdete
u Porte de Hal nebo na Place Jourdain.
Za ochutnání rozhodně stojí nám zcela
neznámá africká kuchyně, zkuste třeba
kuře načerno v některé z restaurací
v Matonge u St. Bonifac.
50
Kdo dál, kluci?
HRANOLKY, ZÁKLAD STÁTU
Chci ochutnat nejproslulejší bruselské
hranolky, míříme proto Leopoldovým parkem na blízké Place Jourdan
a já vidím, do čeho jdu. Park je plný
ležících jedinců s otupělým výrazem –
zmuchlané mastné papírové kornouty
svědčí o tom, že procházejí cholesterolovým raušem. Čtvrtkilový náklad
belgického bramborového vynálezu
s výběrem ze čtyřiceti druhů majonéz
za pouhá tři eura vás spolehlivě zlikviduje. Číšník v pouliční restauraci vám
chápavě přisune židli. Je zvyklý, že lidi
si hranolky přijdou sníst do restaurace
a objednají si jen pivo. Lepší nějaký
zákazník než žádný. Posedlost
hranolky tady nezná hranic – konsternovaně zírám, když mi stánkař nabízí
další místní specialitu: bagetu plněnou
hranolky.
SECESNÍ ORGIE
Přes kamaráda z institucí jsem se
dostal na oblíbený trh mladé bruselské smetánky na Place Chatelein.
Tohle prý musím vidět. Mladí snobové,
kteří zahltili přilehlé uličky luxusními
vozy, tady ve stoje srkají předražené
ústřice, zapíjejí je podobně předraženým šampaňským, pod nohama tašky
s „biopotravinami“ od okolních stánkařů. Jestli něco v Bruselu znamenáte,
parmskou šunku a rajčata nakupujete
tady. Jestli máte rozum, nakoupíte
totéž od stejných specialistů v neděli
na trhu u Gare de Midi za zlomek
ceny. Místo moderního popu vám
k tomu ale bude znít křik arabských
trhovců.
DđLÁM
V EUROPARLAMENTU
...Lucky Luka...
....a spoustu pindíků
ČiliChili | 02 | 2012
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
VŠECHNY ZVUKY BOTANIKY
Parkujeme před Botanique v nevábně
vyhlížející čtvrti v centru. Opuštěné
výškové budovy ponechané napospas osudu, o kus dále podobná
novější a stále funkční monstra ze skla
a železa. Při obsesi Bruselanů neustále
něco přestavovat je otázkou času, kdy
sprejeři dostanou k volnému použití
i je. Areál bývalé botanické zahrady
je nyní centrem klubové zábavy, koncerty jsou prakticky denně, často i dva
za večer. Lidé
na ně chodí
Posedlost hranolkami
i naslepo, protady nezná hranic
stě důvěřují
dramaturgům
klubu. Kolem
nás po zdech jsou obrázky s bublinami „Belgie je takovou kolébkou
komiksu“, poučuje mě Jindřich.
„Kromě muzea komiksu mají tuhle
otevřenou galerii, po celém městě je
asi čtyřicet zdí pomalovaných nějakým
známým seriálem. Pořiď si mapu,
sedni na kolo a dej si tour de komiks.“
BRUSELSKÉ ATOMY ČEŠSTVÍ
Slunné ráno, v Bruselu tak vzácné,
dává vyniknout blyštivé konstrukci
Atomia. Je staré přes půl století, ale
neztratilo nic ze své impozantnosti.
Kdybych měl být v Bruselu jen jedno
dopoledne, strávil bych ho pod ním.
Z Atomia čiší víra lidí z roku 1958
ve vědu a její využití pro životní
komfort. Atomium svou smělostí
slibuje zářnou, bezproblémovou
budoucnost. Někde se sice něco zvrtlo
– obilí na Měsíci stále nepěstujeme,
na rodinné výlety k Marsu jsme vesmírné autobusy zatím také nevypravili
a člověk se dožívá stovky jen za nevyjasněných okolností – ale něco z optimismu té doby na vás v Atomiu stále
dýchá. A na Čechy dýchne otázka,
jestli bychom se dnes mohli pochlubit
takovými designérskými nápady jako
tenkrát. Češi jsou v Bruselu oproti
jiným EU národům vůbec nějak více
rozpuštění. „Pár institucí, jako Pražský
dům nebo České centrum, to tady
nějak drží, ale Češi tu třeba nemají ani
vlastní restauraci nebo krám,“ vysvětluje mi český expat. „Poláci jich mají
nepočítaně, i Bulhaři mají restaurace
tři. Česká restaurace Golem bylo to
nejhorší z české gastronomie, nakonec je dobře, že ji zavřeli: akorát nám
dělala špatnou reklamu.“
>
Co nedělat
Nedejte na první dojem z města.
Nemluvte francouzsky ve vlámských
částech (platí jak pro Brusel, tak pro
celou Belgii), řadši zvolte angličtinu.
Nepodivujte se nad tím, že Belgie už přes
rok nemá vládu, lidem je to jedno. Pokud
nemáte dobrodružné ambice, vyhněte se
čtvrtím jako Anderlecht nebo
Molenbeek. Nedivte se velkým kontrastům: z výstavních náměstí zahnete často
rovnou do temných a nebezpečně vyhlížejících ulic. K nádraží Gare du Nord
přijdete moderními bulváry, druhou
stranou z něj vyjdete rovnou do Rue
d’Aerschot, centra červených neonů
s prostitutkami v oknech.
51
Letem světem
TIPY & TRIKY
Co byste v euroměstě nečekali
Rušný noční život – kluby, hospody
a bary. V tomhle ohledu je Brusel jedním
z nejživějších evropských měst. Kvanta
mladých, kteří sem přijeli pro eurokratickou zkušenost, se prostě chtějí v noci
vylít. Největší dopravní zácpy zažijete
v noci na Rue d’Aerschot s výlohami
plnými svlečených holek ukazujících vám
čtyři (zoufalejší jen tři) prsty – je libo
východoevropskou nebo africkou chvilkovou lásku za čtyřicet euro?
V neděli ráno jděte na trhy na Gare du
Midi, večer do barů na St. Gery, choďte
po klubech (do Botanique a Ancienne
Belgique na koncerty, do Fuse na parties,
do Jeux d´Hiver na snobské parties,
pokud máte k dispozici porsche).
Vyzkoušejte multižánrové centrum
moderního umění Les Briggitines
(brigittines.be). Sedněte si jen tak
do parku na piknik (nejoblíbenější je
„bruselský Bouloňský les“, park Ter
Kameren, v centru potom park před královským palácem). Půjčte si Villo
a projeďte Brusel za hubičku na kole.
Fandové komiksu musí do Muzea
komiksu v Hortově secesní budově
(comicscenter.be). Projděte si art
nouveau památky v St. Gilles a Ixelles
a dejte si pivo v Maison du Peuple
na Parvis St. Gilles, kde přednášel Lenin.
Pořiďte si mapu města z edice Use-It
s tipy od místních mladých lidí. Zjistěte si,
co se děje na webech agenda.be, bdw.be
a brusselsisburning.be.
52
Toto není Bukurešť
Čůrající chlapeček je nuda
ŽIVOT BEZ AUTORIT
Den po příjezdu jsem měl pro
svého letitého kamaráda připravený
proslov, jak propadl životu eurokrysy
ve fádním kravaťáckém městě. Nikdy
jsem ho nevyřknul. Město mě pohltilo.
Ošklivost mě přestala iritovat – to
málo krásného aspoň v sousedství
škaredého více vynikne. Přestaly mi
vadit nespolehlivé tramvaje, protože
se téměř kamkoliv v centru dostanu
rychle pěšky. Začal jsem vnímat sympatický odpor Bruselanů k autoritám.
Objevil jsem Malou Afriku ve čtvrti
Matonge se skvělým černým kuřetem
po konžsku. Začal jsem chodit
do Cinemateque, kde za pakatel
promítají slavné filmy pětkrát denně.
Navykl jsem si, že mě v baru zcela
běžně oslovují ženy – kvůli evropským
institucím jich tu totiž je přesila. Zjistil
jsem, že znalost vlámštiny vám leckde
otevře dveře – Vlámové za své místo
v převážně frankofonním Bruselu
tvrdě bojují a jsou vděční za každého
potenciálního spojence. Za hodinu
jsem na pláži u moře – Severního sice,
ale i to je super pro někoho ze země
ohraničené jen horami.
Když se ošklivosti přejím, vyměním jí
za středověkou malebnost nedalekých
Brug. Naučil jsem se vyhýbat centru
alkoholové zábavy z turistických průvodců, megabaru s třemi podlažími
a třemi stovkami piv s příznačným
názvem Delirium tremens, a místo
toho po večerech chodím na náměstí
St. Géry nebo do věčně našlapaného
Café Belga na náměstí Flagey. Na trávnících v parku se ujišťuju, že nikdy
nebudu mít takovou kopací techniku
jako Portugalci. Přestane mi vadit, že
noční doprava je ve městě katastrofální a musíte doprovázet všechny
holky domů, protože se bojí arabských
taxíkářů. Už vím, proč byla elektronika zdejší slavné kapely Front 242
tak temná, industriální a energická.
Hluk stavebních strojů každé ráno
za oknem mě ujistí, že vše v Bruselu je
v pořádku.
Cestou na metro přes architektonicky výstavní Grand Place mě zastavuje japonský důchodce s otázkou,
kde je Manekken Pis. Nevím. Čůrajícího chlapečka, turistický symbol
Bruselu, jsem prostě ani po týdnech
neviděl. Nemám na něj čas.
ČiliChili | 02 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
800
www.nokia.cz
Sporák
Nedělní
dlabanec z ráje
Britský kuchařský sprosťák Gordon Ramsay učí své
Angličany, aby se zase vrátili k nedělním obědům. Jenže
sedněte si se starou tetou Celestýnou k jednomu stolu
a hodinu tam tvrdněte nad ostrovním lojovým nákypem.
Naštěstí my máme rajskou. U nás je nedělní oběd ráj.
Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl
TIP: máčte o
udělá ší, děti
Když
lad
s
u
ch
u.
ku tro ní utlučo ,
se po te víc octa
dá
zase
Když
ou se
utluč
i.
tatínc
Poď táto, dem se po tom utlouct.
54
1
NAŽHAVIT
Ze všeho nejdřív na směsi rozžhaveného másla a oleje orestujte nadrobno nakrájenou cibuli a kořenovou
zeleninu. Jakmile je zelenina zlatá, přisypte cukr krystal. Za chvíli zelenina
začne karamelizovat. Přihoďte koření
a skořici s citrónem. Koření si můžete
zavázat do kousku látky, abyste ho pak
nemuseli složitě lovit.
TIP:
jte
ně de ,
i klid
s
ku
í
lí
n
t
o py
Koře
ovéh o pak
k
t
á
l
h
do
duše
ete
jedno e, nebud
t
e
ky
n
č
h
li
á
u
t
k
vy
lovit
t
e
s
c
še h
mu
í po v
kořen tech.
čer
Pro ČILICHILI vaří máma
Iva z Penzionu v polích
www.penzionvpolich.cz
Co potřebujete na vaření:
— nakrájenou kořenovou zeleninu
(2 mrkve, petržel, půlku celeru)
— 1 litr hovězího vývaru
— 1 cibuli
— máslo
— olej
— tři špetky cukru krystal
— 2 bobkové listy
— 5 kuliček nového koření
— 10 kuliček pepře
— 1/2 celé skořice
2
NAMIXOVAT
Koření ještě trochu orestujte spolu se
zeleninou a zalijte vývarem (připravte
si ho pomalým vařením klidně den
předem z masa, které pak budete
servírovat k omáčce). Přidejte rajský
protlak, vytáhněte koření a základ
omáčky rozmixujte. Pak ji přeceďte
přes sítko, tedy propasírujte. A můžete
přidat i trochu nastrouhaného perníku. Omáčku rozmixujte ještě jednou.
— kus citrónu bez slupky
— 250 gramů rajského protlaku
3
NALADIT
A je tu finále: Ještě zjemněte trochou
smetany, dosolte a dochuťte cukrem
a octem. Místo octa můžete použít
citrón, je méně agresívní. Smetanu
dejte aspoň 31 %, sníte jí jenom trochu, takže o linii se bát nemusíte, ale
dodá omáčce plnou chuť. Jestli chcete
mít omáčku tmavší a víc rajčatovou,
přidejte víc protlaku. Dochucenou
omáčku stáhněte z plotny a rozmíchejte v ní ještě lžičku studeného
másla – omáčka bude lesklejší.
— kousek perníku
— lžíci 31 % smetany
Co potřebujete k servírování:
— přední hovězí maso z vývaru,
houskový, dobře nasákavý knedlík
ČiliChili | 02 | 2012
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
Jednou bude protlak z každýho.
VÍTE, CO JE ŠPETKA?
Říká se, že je to tolik, kolik chytíte mezi
palcem a ukazováčkem. Ale to je tak
na osolení talíře. K vaření potřebujete větší
špetku, tedy to, co se vejde mezi všechny
prsty. Je to tak třetina kávové lžičky.
55
Remix
Doporučujeme, co jsme sami prubli
a dostalo nás do kolen. Anebo čemu
věříme, že se povede a dostane do kolen
vás. Kašleme na novinky z posledního
týdne, tohle prostě bude stát za to pořád.
Text: Michal Pařízek Foto: Profimedia, archiv
CHYTRÝ JAKO RÁDIO
Jestli ještě neznáte TED, koukněte se
na www.ted.com. Najdete tam stovky
přednášek v délce nejvýš 20 minut,
ve kterých nejchytřejší lidé na světě
říkají, na co přišli. A protože zajímavé
osobnosti nejsou jenom v Americe
a nemluví jenom anglicky, konference
TED se konají i jinde po světě pod
názvem TEDx. V Praze byl TEDx prvně
roku 2009 a byl skvělý. Letošní se koná
3. března v pražském Divadle Archa.
www.tedxprague.cz
5
56
KOMIKSY OD NÁS
Příběhy válečných veteránů, bývalých vězňů koncentračních táborů, politických vězňů, ale i komunistů a agentů StB a mnoha dalších pamětníků
totality zpracovali do podoby komiksů přední čestí tvůrci tohohle žánru.
Knihu Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století na základě autentických
výpovědí a za účasti české komiksové špičky sestavilo občanské sdružení
Post Bellum a nejdelší příběh z téhle knihy Borské povstání pravidelně
vychází na stránkách našeho časopisu. Celkem třináct příběhů zpracovali
komiksoví výtvarníci Tomáš Kučerovský, Toy_Box, Nikkarin, Vojtěch Šeda,
Václav Šlajch, Jan Bažant, Miloš Mazal, Vhrsti, Martin Plško, Jiří Husák,
Prokop Smetana, Petr Včelka a Branko Jelinek. Tahle kniha není oddychovka, ale zato vás určitě zaujme. Vždyť místo smyšleného Gotham City,
sužovaného gangstry, tady najdete místa, která dobře znáte, jen v sevření
některého ze skutečných totalitních režimů. Knihu spoluvydává nakladatelství Argo a Ústav pro studium totalitních režimů.
www.postbellum.cz
BOMBA BOMBARĎÁK
BRATŘI, JAK SE PATŘÍ
S alby pro děti, poskládanými z písniček různých
pytel, se u nás roztrhnul kapel. To máte Havěť
všelijakou 1 a 2, Kašpárka v rohlíku (i když to
je vlastně jeden projekt) a konečně i 3G Bongo
Bonboniéru, které teď vyšel druhý díl s názvem
3B Bongo Bombarďák. Na desce proti ostatním
podobným najdete docela dost rapování a taky
lehce přiblblého průvodce Bombarďáka, ale
jinak je tu spousta super písniček, ke kterým si
děcka budou přizpívávat už tak na druhý poslech.
Najdete tu Květy, Karolínu Kamberskou, Obří
broskev, Jablkoň, Bran nebo Nuck Chorris Gang.
No a každopádně tu nejsou Maxim Turbulenc.
Kolik znáte kapel, ve kterých jsou tři bráchové? Tedy pochopitelně
kromě Bee Gees a Jackson 5. Žádnou? Tak tady jedna je – jmenují
se Pontiak a 23. února budou hrát na strahovské Sedmičce. A bude
to jeden z těch malých koncertů, na které se bude ještě dlouhá léta
vzpomínat. Když tady hráli před dvěma lety poprvé, tak totálně fascinovali svou elegantní souhrou a porozuměním, tvrdě metalové riffy
střídaly rozvolněné psychedelické pasáže a všechno bylo jen tak jakoby
náhodou úplně vtahující a dotažené. Stejná krev se prostě pozná. Nové
album Echo Ono, které vyjde těsně před pražským koncertem, nahráli
ve svém vlastním studiu umístěném na rodinné farmě, a to striktně
analogově. Bedny z roku 1969, bicí souprava dokonce ještě o 22 let
starší; v honbě za nedostižným starým zvukem udělali Pontiak téměř
všechno. A na nahrávce je to slyšet, Echo Ono zní jako by bylo nahráno
ve Woodstocku. Pontiak působí jako kolize Steppenwolf, Doors a Can,
slámu v botách ukazují s hrdostí, a co si myslí ostatní, je jim dost
fuk. Zmíněný letitý aparát asi na koncertech neuvidíme, ale to není
podstatné. Tahle kapela vás dostane úplně samozřejmě, ani si toho
nevšimnete a najednou se hlava kýve a ruce letí nahoru…
www.pontiak.net
ČiliChili | 02 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
57
Remix
KUJME PIKLE
Konečně zase pořádná poctivá špiónská šaráda. Tvůrci snímku
Tinker, Tailor, Soldier Spy (v českých kinech pod titulem Jeden
musí z kola ven) měli vysoko nastavenou laťku. Nejenom díky
tomu, že literární předloha známého konspirátora Johna Le
Carré je až notoricky známá, ale taky díky kultovnímu seriálu BBC
z osmdesátých let, který toto téma zpracoval s nebývalou elegancí.
Ale povedlo se, švédský režisér Thomas Alfredsson má za jedna.
Navíc přidal potřebný odstup a v klidu ukočíroval plejádu skvělých
herců. Hvězdy typu Garyho Oldmana a Colina Firtha doplňují
méně známí, ale nijak nezaostávající, většinou britští herci. Svůj
razantní nástup do první ligy zde opět potvrzuje Benedict Cumberbatch, kterého znáte coby představitele Sherlocka Holmese
v populární televizní sérii (ne, opravdu si ho nespletete s Robertem Downeym Jr.). Dobová žánrovka je zasazena do roku 1973,
britská tajná služba pátrá po sovětské škodné ve vlastních řadách,
je třeba udržet království v klidu a královnu v teple. Který ze zkušených ambiciózních agentů se zaprodal rudému zlu, se dozvíte až
v kině, byla by to škoda prozradit. Upovídaná (v žádném případě
ale nudná) podívaná se skvělou atmosférou, geniálními dobovými
detaily a skvělou hudbou Alberta Iglesiase. James Bond bledne
vzteky někde v ruském kasínu. Ano, takhle to má vypadat!
www.aerofilms.cz
VOSKOVEC A WERICH NEUMŘELI
SIFON SYČÍ V BANDĚ
WWW patří mezi momentálně neúspěšnější české klubové formace. Vzhledem k jejich hudbě, která je poměrně hodně svébytná, originální a vůbec ne „easy listening“, by se mohlo zdát,
že to s tou českou scénou není zase tak špatné. Kapela soustředěná kolem leadera Sifona už se na české scéně pohybuje
téměř dvě desítky let, začátky si prožila v legendárním klubu
Alterna Komotovka, ale první album Neurobeat vyšlo až v roce
2006. Od té doby se ale WWW skoro nezastavili, na úspěch
debutu o tři roky později stejně dobře navázalo druhé album
Tanec Sekyr. Dvoudiskové album WWW – Live! je záznamem
koncertu v pražském Rock Café z loňského dubna a jednoznačně jde o jedno z nejlepších koncertních alb na české scéně
vůbec. Nejenom, že věrně zachycuje tajemnou, strašidelnou
a zároveň velmi intimní atmosféru koncertů WWW, ale pyšní se
i skvělým zvukem. U WWW je zároveň jasnou samozřejmostí
výrazné grafické zpracování obalu. Na desce najdete třiadvacet
skadeb – hity jako Pikola, Tikající muž nebo Ohni se mnou pojď
samozřejmě nechybí.
www.bigboss.cz
www.bandzone.cz/wwwneurobeat
58
Teda vlastně umřeli, ale v jistém smyslu jsou tady
furt. A zajímají nás. Jejich obsáhlá korespondence se
nedávno prodávala v knihkupectvích jako máslo pod
pultem a v Národním divadle Brno z ní dokonce udělali divadlo. Těžko uvěřit, že by se z dopisů dalo postavit dobré divadlo, ale představení Korespondence
V + W je excelentní. Mladí herci hrajou staré chlapy,
představení odkazuje svojí poetikou na předválečnou
avantgardu a je to celé vtipné a tragické zároveň,
ostatně přesně tak, jak osudy obou velkých divadelníků byly. Tahle pocta oběma pánům se nevyhýbá
problémovým chvílím (Werichově sebestřednosti,
jeho podpisu anticharty...), ale zůstává poctou. Takhle
se má dělat divadlo o divadelní minulosti.
www.ndbrno.cz/reduta/korespondence-v-w
TAK NAPŘÍKLAD EXAMPLE
V upoutávkách na jeho koncert, který bude 26. února v Lucerna
Music Baru, se mimo jiné dočtete, že písnička „Kickstarts“
nasbírala na Youtube 10,9 miliónů diváků. To je ovšem historie,
dneska už je to víc než 15 miliónů. Není se čemu divit, že chlapík
s přezdívkou Example baví i nás. První dva singly, které vypustil
z nové desky „Playing In The Shadows“, se v Britské hitparádě
staly jedničkami. A naživo je prý ještě mnohem lepší, takže jeho
koncert v Praze slibuje zážitek hustší než 33% smetana.
www.lucerna.musicbar.cz
ČiliChili | 02 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
MYSLISMRŠŤ
Loni v létě měla v Německém muzeu hygieny v Drážďanech vernisáž pozoruhodná
výstava Obrazy mysli/Mysl v obrazech, která je nyní až do 18. března k vidění
v Moravské galerii v Brně. Expozice není úplně stejná, ale snad kromě cenných
originálních rukopisů Sigmunda Freuda a několika dalších exponátů nechybí nic
podstatného, naopak je brněnská verze výstavy doplněna o domácí autory. K vidění
jsou vědecké instalace, virtuální podoby lidského mozku a mnohé další čistě lékařské studie; stejně jako sbírky obrazů, různá videa a 3D přehlídky toho, jak si představujeme, že funguje lidská mysl. Jinde zase máme možnost vidět středověké traktáty,
kresby Leonarda da Vinci, lékařské ilustrace či biomedicínské obrazy nebo vizualice
v nejmodernější hi-tech podobě. Vedle ikonických děl výtvarného umění (Albrecht
Dürer, Edvard Munch, Rembrandt, ale třeba i Jan Zrzavý nebo Josef Váchal) mají
návštěvníci možnost vidět v rámci doprovodného programu různé sci-fi filmy
i lékařské dokumenty. Organizátoři doporučují vyhradit si na expozici dostatečné
množství času. Mozek ji prostě musí zpracovat.
www.moravska-galerie.cz
VELVET UNDERGROUND POD DROBNOHLEDEM
V hudbě se na ně odvolává kdekdo a tak se o důležitosti The Velvet Underground pro rockovou hudbu moc nepochybuje. Teď je konečně v Čechách
na trhu knížka, která jejich význam mapuje detailně. Masivní spis Ritchie Unterbergera White Light/White Heat – The Velvet Underground den po dni vyšla
krátce před koncem roku 2011 ve výtečném překladu Petra Ference. Konečně
nemusí čtenář zakopávat o různé obrácené významy, popletená pohlaví
a špatné datace. Už z názvu knihy je jasné, o co půjde, skoro slovníková podoba
mapuje skutečně každý den důležitý pro historii skupiny, od dat narození jednotlivých členů až po současnost. Samozřejmostí je bohatá obrazová dokumentace,
vedle důvěrně známých fotografií kniha obsahuje spoustu přetisků neviděných,
raritních snímků a dobových dokumentů. Knížka chce rozhodně čas, čtyři stovky
stran ve velkém formátu s poměrně drobným písmem dají zabrat. Ovšem pořád
je lehčí přečíst tohle než uposlouchat poslední album někdejšího leadera Velvetů
Lou Reeda, které nahrál s neméně slavnou Metallikou. Vsaďte se!
www.volvox.cz
8+4.3-926/.+=
Rádi byste získali pro svoji školu počítačovou učebnu?
Soutěžte nejen o učebnu, ale i spoustu zajímavých cen!
D+ĺ+>/5=9?>ĮĊ/#
</13=><?4>/=/9.
ČiliChili | 02 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
59
Fenomén
Jak vám
televize
kazí filmy
Filmový průmysl jde ke dnu. Přestože Harry Potter, Ethan
Hunt, Jack Sparrow, upíři i transformeři loni dělali, co mohli,
hlásí Hollywood nejnižší tržby za posledních 16 let. Zdá se, že
s nástupem digitálního vysílání a velkoformátových obrazovek
nám už nestojí za to chodit do kina. Když se ale pořádně
podíváte, co televize s filmy dělá, vycházíme z toho jako diváci
dost bídně.
Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia
Keira Knightley 16:9
60
OBRAZ
Abychom si v tom udělali pořádek hned na začátku.
Klasická televizní obrazovka, která sídlila v našich
obývácích až do nástupu širokoúhlých placatic, má
poměr stran 4:3 čili skoro čtvereček. Širokoúhlá televize má poměr stran 16:9 a v kinech se až na výjimky
promítá v ještě širším formátu 2,35:1.
Širokoúhlé natáčení vstoupilo do filmu v době
hollywoodských velkospektáklů v padesátých letech
a dnes se už ve filmovém mainstreamu jiný formát
v podstatě nepoužívá. V kině je to samozřejmě
lahůdka. Zádrhel nastane, když chcete promítnout
film v takhle širokém formátu na klasickou televizi.
V podstatě máte dvě možnosti. Buď promítnete celý
obraz, ale výsledkem bude úzká nudle orámovaná
nahoře a dole černými pásy. Druhá možnost je využít celou výšku obrazovky, což ( jak vám asi dojde)
znamená obětovat něco ze šířky obrazu. To „něco“
ovšem představuje docela podstatnou část. Na širokoúhlé televizi přijdete skoro o čtvrtinu a na klasické
čtverečkové obrazovce dokonce o půlku každého
záběru, se kterým se kameraman s režisérem piplali.
Při pečlivém převodu z filmového do televizního
formátu se tenhle problém řeší procesem, kterému
se říká pan&scan. V něm se prochází celý film záběr
po záběru a hledá se, kterou část z něj zachovat a co
Pět statečných
lze uříznout, aby ve výsledném obrázku zůstalo vše
podstatné. Bohužel na něco takového dnes není čas
a filmy se ořezávají jak na běžícím páse – prostředek necháme, ukrojíme kus zleva a kus zprava a je
vymalováno. Výsledky bývají často bizarní, zejména
když sledujete na staré televizi kovbojku překypující širokoúhlými záběry s pistolníky na opačných
stranách obrazu. V televizi z toho dramatu zbude
záběr prostředku scény, kde se na ulici nudí před
saloonem uvázaný kůň.
Širokoúhlé televizory tenhle problém do jisté
míry vyřešily, ale zároveň ho přenesly jinam. Když
si na nich pustíte film pro pamětníky, který byl
natočen ve formátu 4:3, budete mít při správném
nastavení obrazu černé pruhy po stranách. To se
nám samozřejmě nelíbí, protože když už jsme vrazili
tolik peněz do plazmy, tak chceme, aby nám hrála
pěkně celá. Automatické nastavení nám tedy obraz
buď roztáhne do šířky, anebo zachová poměr stran
a ořízne obraz nahoře a dole. V prvním případě
bude chudák Vlasta Burian vypadat jako přejetý
parním válcem, v tom druhém bude mít co dělat,
aby nepřišel o hlavu.
ZVUK
Na diskusních serverech a v odborných časopisech
už pár let běží ostrá diskuse odpůrců a zastánců
fenoménu, kterému se říká filmový dabing. Jedni
ho zatracují jako prznění hereckého a filmařského
umění, druzí argumentují tím, že se při čtení titulků
nemohou soustředit na sledování obrazu. Pravdu
mají samozřejmě všichni.
V české kinematografii dabing před druhou
světovou válkou prakticky neexistoval. Zahraniční
filmy se titulkovaly, a navíc bylo ve zvyku filmových
studií natáčet filmy ve více jazykových verzích. Třeba
zrovna rozpláclý Vlasta Burian běžně natáčel v češtině a němčině, Greta Garbo mluvila stejně dobře
anglicky, německy i švédsky a doslova jazykovými
šampióny byli komici Laurel a Hardy. Jejich film
Ghost at Midnight byl natočen v angličtině, francouzštině, němčině, španělštině a italštině.
Dabování filmů má kořeny v nacionalistických
evropských režimech. Prosazovali ho Mussolini,
Hitler, Stalin i Franco a viděli v něm prostředek
boje proti sílícímu vlivu Ameriky. Jejich vliv přetrval
i po válce, kdy začala zlatá éra dabingu v takzvané
eurozóně FIGS (Francie, Itálie, Německo, Španělsko) a samozřejmě v sovětských satelitech, tedy
i v Československu. U nás se sice s dabingem
Chudák
Vlasta Burian
bude vypadat
jako přejetý
parním válcem
>
ČiliChili | 02 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
61
Fenomén
Běžná TV
4:3
Širokoúhlá TV
Plátno v kině
16:9
začalo experimentovat už ve 30. letech, ale kromě
disneyovky o Sněhurce a trpaslících šlo o sporadické a nepovedené pokusy. Stálé dabingové studio
vzniklo až po nástupu komunismu a počínaje rokem
1950 se už dabovalo hlava nehlava.
Nechme stranou fakt, že hlasový projev herce
tvoří obrovskou část jeho výrazových prostředků
a často je například jeho přízvuk podstatnou částí
samotného děje. S dabingem ale nepřicházíme
„jenom“ o hercův hlas. Filmy televizím dodávají distributoři v digitálním formátu s několika zvukovými
stopami, z nichž jedna obsahuje separátně nahrané
dialogy. Při dabování filmu by se teoreticky měla
vyměnit jen tato stopa a všechny ostatní zvuky,
jako jsou ruchy a hudba, by se měly ponechat tak,
jak je nahrál a smíchal původní zvukař. S výjimkou
případů, kde si výsledek hlídá samo studio (dělá to
běžně Disney, u některých filmů Warner Brothers),
ale probíhá běžná dabingová produkce dost sekernicky. Největší zvěrstva se páchají na prostorovém
rozmístění – zvukaři kašlou na to, jestli jde hlas
zleva nebo zprava, a prostě ho plácnou doprostřed.
Míchat nadabované dialogy do ruchů a hudby dá
taky moc práce, takže je běžnou praxí všechno
ztlumit a ve filmu nechat jenom odfláknutý přednes
příslušníka „zlaté české dabingové školy“, který se
ještě nestačil vzpamatovat ze čtyř dílů venezuelské
telenovely, jež daboval dopoledne. Nejhůře z toho
vycházejí akční filmy. Během dialogů neslyšíte nic
jiného než agenta 007 s hlasem majora Zemana,
a jakmile se přestane mluvit a začne se střílet, urve
vám náhle vytažená ruchová stopa uši.
2,35:1
zvuk, titulky nebo dabing podle vlastního gusta.
V praxi ale tuhle možnost poskytuje jen několik prémiových kanálů a ani u těch si nemůžete být jisti, že
se pod volbou „původní znění“ nedočkáte v lepším
případě českého, v tom horším třeba maďarského
dabingu. A co se týče formátování obrazu – tam
bývá zádrhel většinou na naší straně obrazovky,
protože mačkat nějaká tlačítka a hledat formátová
nastavení je neskonale složitější než zkousnout
kovbojku bez kovbojů nebo krále komiků s širokoúhlým obličejem. Když už ale nechodíme do kina,
mohli bychom si aspoň doma pouštět filmy tak, aby
stály za to.
<
Ufiknutá Lara Croft
LENOST
Chtělo by se říct, že dnešní technologie podobné
problémy rychle odstraní. V éře digitálního vysílání
by teoreticky neměl být problém pouštět do éteru
signál, z něhož bychom si mohli vybrat původní
62
ČiliChili | 02 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Go city!
Go KA za 179 990 Kč včetně klimatizace.
Proč byste si měli pořídit obyčejnou nákupní tašku na čtyřech kolech? Vždyť
můžete mít Ford KA se stylovým designem, s kterým zabodujete nejen před
supermarketem, ale i v ulicích města! Nyní za 179 990 Kč s klimatizací a rádiem
bez příplatku! Cena platí při platbě v hotovosti, ale využít můžete i výhodného
úvěru Ford Credit: zaplatíte pouhých 67 500 Kč a zbývající částku s 0% úrokem!*
FORD KA
ford.cz
Nabídka platí do 31. 3. 2012 nebo do odvolání. Na nabídce se podílí FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., společně s participujícími
autorizovanými partnery Ford. Kombinovaná spotřeba: 4,1–4,9 l/100 km; emise CO2 109–115 g/km. Foto je pouze ilustrační.
Více informací u prodejců Ford, na www.ford.cz nebo volejte 800 367 329. * RPSN 12,53 % (vč. pojištění), výpůjční úroková
sazba 0 %, poplatky 0 Kč, výše úvěru 112 494 Kč, výše splátky včetně havarijního pojištění a pojištění odpovědnosti 2 818 Kč,
celková splatná částka 169 080 Kč, doba trvání 60 měsíců.
Cilichili 190x245_city.indd 1
5.1.12 14:30
V påedchozí kapitole: Poslanec Broj zvaný Kozina si myslel, že si méže v parlamentu otevírat ústa
na komunisty. Gottwald mu slíbil, že to dlouho nepotrvá a pomáry se zmání. Kozina se spoléhal
na demokratické ministry Drtinu a Masaryka. Agenti StB Drtinu tážce zranili, Masaryka zavraždili.
A pak to šlo ráz na ráz. Kozina byl odsouzen na pát let za „vádál – nepovádál“, tj. neoznámil,
že se jeho påátelé pokusili o úták na Západ. Takový påíbáh vypráví Broj alias Kozina u mariáše
v cihelná v Üernovicích, bachaå Petrlík nechce váåit svým uším. Teß si bere slovo ten nejmladší…
Borské povstání-5. kapitola: Otecko
Mladý knáz z kazatelny
mluví k Ýtyãem babiÝkám,
u oltáãe sedí mladý
ministrant.
ZaÝátek léta roku
1948. Kostel nákde
ve vesnici u Vizovic.
Scénáĕ: Mikuláš Kroupa
Kresba: Petr Vďelka
Toníku,
kam jedeme
na výpravu
a kde bude
vlastná
letos
tábor?
Kãesåan
ví, kde je
jeho místo,
kde ho
potãebují!
Pojedeme na
hranice, abyste
vidáli, co dokáže
lidská nenávist!
Jak vypadají
Sudety.
Tatínek
mi to asi
nedovolí,
ãíkal, že
skaut je
svinstvo.
Skauting je,
hochu, výchova
svobodných vçdcç,
a ne nájakých
poslušných
otrokç! To vyãiß
tatínkovi.
Na výletá. Kolem vesnické hospody procházejí skauti. Zpívají.
Špioni,
chtáj pães
kopeÝky!
Na den svatého Rçfa, na póóli
moravském, krev Ýééská téékla
proudem, až zrçžovála zem..
Stmívá se, skauti na louce
rozdálávají oheé...
Junáci vzhçru...
... a z lesa
je pozoruje
oddíl SNB.
paf!
paf!
paf!
Neutíkejte!
paf!
f! paf!
paf!
Rádi byste si přečetli víc komiksů o naší nedávné
minulosti? Kniha „Ještě jsme ve válce“ ke koupi od
listopadu 2011. K dostání také CD „Příběhy 20. století“.
Příběh je inspirován vzpomínkami pamětníků, které zaznamenali lidé ze sdružení Post
Bellum. Nahrávky naleznete na www.pametnaroda.cz. Z vyprávění pamětníků vznikají rozhlasové dokumenty Příběhy 20. století, které vysílá Český rozhlas - Rádio Česko vždy v neděli v 10:05. Chcete-li podpořit Post Bellum, sdružení, které již deset let zaznamenává příběhy, zašlete DMS
ve tvaru: DMS ROK PAMET na číslo 87777, cena roční podpory činí 12 x 30 Kč. Post Bellum obdrží
27,- Kč z každé DMS. Nebo se staňte členem Klubu přátel Paměti národa na www.pametnaroda.cz.
paf
!!
!
nééé,
je po
nám!!!
prásk!!!
ko p! k o
p!
ko
p u f ! pu f! b l a m !
Salve Regina,
Mater misericordiae…
Salve Regina,
Mater misericordiae…
Vázeãský lágr,
båezen 1950,
v maringotce...
Svát...
bl
Soudruzi,
soudruzi,
nepraseÝte!
Potãebujem
taky nájaký
živý!
p!
am
!
Otecko,
jak jsi to
proboha
pãežil?
... hvázdnaté
nebe...
Mál jsem
štástí. Jeden
z esenbákç
to básnání
zastavil.
Soudili má
za pãepadení,
prý jsme
byli ozbrojení a na
hlídku jsme
zaútoÝili...
... se
zavírájí
do tmy...
Našels
své
místo.
My tá tady
potãebujeme,
Otecko, kdo by
zachraéoval
ty sebevrahy,
když se s muklem rozejde
žena.
Vçl!
A hraj.
Nákdy
se mi
zdá,
že
všichni
slušní
lidé
sedí.
A co
jsem
já
podle
tebe?!
To bych
neradil,
Co se do titu
ruku
má furt
bys mál
navážíš! do
vteãiny
Abych ti zlomenou.
jednu
nebouchl!
pokraÝování påíštá...
Projekt
podporují:
MF Dnes, Pink Produktions, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jan
Dobrovský, Petr Pudil, Everesta, Scio, AutoCont CZ, Perfect Catering, hlavní město
Praha, Český rozhlas - Rádio Česko, Ústav pro studium totalitních režimů, KomiksFEST!
66 Zadáno pro Vodafone
Tady je Vodafonovo
Zprávy z Vodafonu
67
Připojení s Vodafonem
E-knihy
68
75
S Vodafonem v zahraničí
Vymyšleno pro firmy
76
78
Všechno o telefonech
Předplacené karty
80
90
Studentská nabídka
Volací jistina
93
Firemní tarify
94
Společné tarify
Osobní tarify
96
98
92
Zadáno pro Vodafone 67
Specialista pęes data.
Zadarmo.
Taky máte nÛkdy vztek, že váš chytrý telefon je chytęejší než vy?
Že neumíte využívat všechny ty vychytávky, které váš miláÍek slibuje?
Tak si pęestaĈte dÛlat starosti. Máme pro vás osobního datového
specialistu, kterého si teÏ jednoduše mįžete zamluvit on-line.
Ten vám vysvÛtlí jak na to.
Vyzrajte na telefon
Rezervujte si termín
Pokud jste dospÛli k závÛru, že svému smartphonu,
pęezdívanému chytrý telefon, prostÛ nerozumíte,
buÏte v klidu, nejste sami. Smartphony jsou chytré
telefony, ale nÛkdy jsou až tak chytré, že to s nimi
všichni hned neumíme. Takže pokud tušíte, že váš
telefon umí nÛco, co vy ne, a bÛžné seznámení
s telefonem pęi jeho koupi vám nestaÍilo nebo jste
mu nevÛnovali dostateÍnÛ pozornost, nechte si poradit. V našich prodejnách si teÏ mįžete rezervovat
specialistu, který se vám bude vÛnovat potęebnou
dobu a v termínu, který vám ÍasovÛ vyhovuje.
Poradí vám, jak zacházet s telefonem, tabletem
nebo tęeba i notebookem.
Místo toho staÍí otevęít naše internetové stránky,
vpravo nahoęe kliknout na O Vodafonu, najet na
seznam našich prodejen a pak už si jenom vybrat
prodejnu, kterou máte nejblíž, a specialistu si
zamluvit. PęesnÛ na takovou dobu, jakou budete
potęebovat, protože nový rezervaÍní systém vám
dokáže podle požadavku spoÍítat dobu, kterou
budete potęebovat k tomu, abyste nakonec nad
svým miláÍkem s pęehledem zvítÛzili.
Poradí, nastaví, nauÎí
Na specialistu se mįžete obracet opravdu s Íímkoliv. Aĥ už je to správné nastavení pro využívání
internetu, posílání MMS nebo spousta tÛch dalších
služeb, které váš miláÍek nejspíš dokáže. A to
nemluvíme o parádiÍkách, jako je synchronizace
telefonu s poÍítaÍem, kdy tak do telefonu vlastnÛ
nacpete veškeré kontakty a termíny schįzek nebo
možnosti používat e-mail. ZároveĈ vám ale taky
dokáže poradit a odkázat vás na užiteÍné aplikace,
nebo vám rovnou pomįže s nastavením. Tęeba
s pęístupem do Android Marketu, Appstoru Íi Ovi
storu. ProstÛ pokud chcete, ale nevíte, jak na to,
nerozmýšlejte se a zajdÛte na nÛkterou z našich
prodejen, kde takového specialistu mají. Jejich seznam najdete na této strance. Nejdęív si specialistu
ale zamluvte pęes internet. Budete mít jistotu, že
na vás bude mít Ías a beze spÛchu s vámi probere
všechno, Íemu nerozumíte, a ukáže vám vÛci, které
neumíte. No a navíc se vyhnete tomu, že zrovna
v dobÛ, kdy pęijdete, pęed vámi bude jiný zákazník
a vy budete muset pęijít jindy nebo chvíli poÍkat.
Prodejny, kde si
odborníka na data
rezervujete on-line.
Brno, OC Olympia
Olomouc, Ostružnická
Pardubice, námÛstí Republiky
PlzeĈ, námÛstí Republiky
Praha 2, Jugoslávská
Praha 5, OC Nový Smíchov
Ústí nad Labem, Mírové námÛstí
Další prodejny, kde si mįžete rezervovat naše machry na on-line, najdete na
www.vodafone.cz/o_vodafonu v Kontaktech.
68 Mobilní web a aplikace
Bez netu to
dneska nejde
Mobily dneska už dávno nejsou jenom o volání.
S chytrými aplikacemi si mįžete pęímo z telefonu
zaęídit spoustu vÛcí a skvÛle se pobavit.
ÍSOB SmartBanking
BANKA V KAPSE
Aplikace ÌSOB SmartBanking vám umožní pohodlnou obsluhu vašich
úÍtį v mobilním zaęízení s Androidem. Snadno zadáte pęíkaz, zjistíte
zįstatek úÍtu, vyhledáváte nejbližší bankomat Íi poboÍku nebo si
vytvoęíte vlastní design platební karty pęímo z fotoaparátu mobilu.
Stažení aplikace je zdarma, její funkce jsou pak zpoplatnÛny stejnÛ
jako v internetovém bankovnictví ÌSOB.
Portmonka
ZÁKAZNICKÉ KARTY V MOBILU
Portmonka je praktická aplikace,
která vám umožní nosit vÛrnostní
a zákaznické karty v mobilu místo
v penÛžence. Karty v Portmonce
nezabírají místo, nezapomenete je
doma a mįžete jich u sebe nosit,
kolik chcete. S Portmonkou tak
získáte nejen tenÍí penÛženku, ale
také víc ušetęíte. Karty do aplikace
zadáte snadno naskenováním
Íárového kódu.
Aplikace pro
Android
Aplikace
pro iPhone
Mobilní web a aplikace 69
Mobilní Samoobsluha
NAŠE SÁMOŠKA
Mobilní
web
Vodafone Mobilní Samoobsluha vám
pomįže ovládat úÍet u Vodafonu
pohodlnÛ pęes telefon. MrknÛte na
ms.vodafone.cz, jakou máte dosavadní útratu, nebo si snadno a rychle
aktivujte nové služby. Mobilní samoobsluha má nyní nový kabát, takže
se vám v ní bude orientovat ještÛ
snadnÛji! StaÍí nastartovat mobilní
prohlížeÍ a jste tam!
BIG Launcher
ABYCH TÛ LÉPE VIDÛLA
Jestli máte telefon s Androidem, tahle aplikace upraví jeho hlavní
obrazovku tak, aby se líp ovládala lidem s horším zrakem. Používá
velká tlaÍítka a písmo pro všechny základní funkce telefonu a navíc
je v ÍeštinÛ. SOS tlaÍítko umožĈuje automatické vytoÍení pęedem
definovaného Íísla nebo zaslání nouzové SMS s GPS souęadnicemi.
Aplikaci mįžete zakoupit, v prįbÛhu února také ve Vodafone galerii
prostęednictvím Premium SMS nebo kreditu.
Aplikace pro
Android
Horská služba
BEZPEÍNÛ V HORÁCH
Aplikace
pro iPhone
Horská služba ÌR ve spolupráci
s Ìeskou pojišĥovnou pęichází s aplikací Horská služba, která návštÛvníkįm Íeských hor pęedevším usnadní
pęivolání pomoci a lokalizaci pomocí
GPS. Dále v ní najdete aktuální informace o situaci na horách.
70 Připojení s Vodafonem Internet v mobilu
Internet v mobilu
Aĥ máte kartu nebo tarif, u nás si
vyberete pęesnÛ takové pęipojení
k internetu, jaké vám opravdu
sedne. A je jedno, jestli surfujete
obÍas nebo každý den.
S telefonem na síti
Užijete si ho s tarifem
i s pĚedplacenou kartou, staÎí mít
v telefonu internetový prohlížeÎ
nebo Vodafone live!
Mİžete si vybrat pĚipojení
napoĚád, nebo jenom na jeden
den. Za jasnou a koneÎnou cenu.
Každou stránku pĚizpİsobíme
pĚímo pro displej vašeho mobilu.
Bude tak dobĚe Îitelná a naÎte se
rychleji.
Internet v mobilu na den
Na Facebook, do mejlu nebo na
pĚedpovÜÐ poÎasí se mİžete podívat kdekoliv. Snadno si najdete
nejbližší dobrou restauraci, benzínku nebo veĚejný záchod.
Internet v mobilu
Internet v mobilu naplno
Ideální pro toho, kdo s telefonem
surfuje málokdy – platíte jen za dny,
kdy se pěipojíte.
SkvÝlý, pokud jste s mobilem na síti
pravidelnÝ – platíte pevný mÝsíÏní
paušál.
Má ho k dispozici každý bez jakékoliv
aktivace. Zapnete ho jednoduše
otevěením internetové stránky
v mobilu.
PohodlnÝ si s ním poradíte na
cestách díky Google Maps a mıžete
být ve stálém kontaktu s ostatními
těeba na Facebooku.
Výborný, pokud máte chytrý telefon
a internet v mobilu využíváte fakt
Ïasto – platíte pevný mÝsíÏní paušál
a mıžete stáhnout spoustu dat,
těeba svoji oblíbenou hudbu.
Malý ceník
Služba
Cena
FUP limit
Obnovení FUP limitu
17 KÍ/den
20 MB/den
–
Internet v mobilu
177 KÍ/mÛsíc
150 MB/mÛsíc
100 KÍ
Internet v mobilu naplno
315 KÍ/mÛsíc
600 MB/mÛsíc
200 KÍ
Internet v mobilu na den
FUP je limit pro stahování, po jehož pęekroÍení vám internet trochu zpomalí.
Obnovení FUP limitu po jeho vyÎerpání
TeÏ už se nemusíte bát, že vám pęi stahování vÛtších souborį internet najednou zmrzne a poplazí se dál jako želvák.
Podle svého aktuálního datového tarifu si mįžete celý FUP limit jednorázovÛ navýšit.
Za pár minut si službu snadno aktivujete pęes Internetovou samoobsluhu v sekci Chytrý pęehled.
Víc informací dostanete v našich prodejnách, na m.internetdomobilu.cz nebo na 800 777 777
Více o nabídce Vyzkoušej a kup, o službě Po svém a všech ostatních nabídkách najdete na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
Připojení s Vodafonem Internet v mobilu 71
Ušetęete se skvÛlými internetovými balíÍky
Náš Internet v mobilu je nejvýhodnÛjší v kombinaci s ostatními službami. S našimi balíÍky máte
pohromadÛ všechny služby, které potęebujete, s tou nejlepší cenou široko daleko.
BalíÎky s Internetem v mobilu
150 MB
internetu
v mobilu
50
150 MB
internetu
v mobilu
volných
minut
PıvodnÝ
487 KÏ
50
volných
362 KÏ
SMS
125
volných
minut
PıvodnÝ
777 KÏ
100
volných
552 KÏ
SMS
BalíÎky s Internetem v mobilu naplno
600 MB
internetu
v mobilu
naplno
100
volných
SMS
600 MB
250
volných
internetu
v mobilu
naplno
minut
PıvodnÝ
1165 KÏ
790 KÏ
4
kamarádi
v síti
Vodafone
Pokud právÝ nepotěebujete
zvýhodnÝný telefon, vyberte
si ze skvÝlé Speciální edice
Tarifı na míru s dvojnásobným poÏtem volných minut!
Více na stranÝ 99.
400
volných
minut
PıvodnÝ
1600 KÏ
1065 KÏ
Neomezený balíÎek
Máte telefon
BlackBerry a chcete jej
využít naplno?
3 GB
pĚipojení na neomezené
stálo
volání
PıvodnÝ
3725 KÏ
neomezené
SMS
Tip
3094 KÏ
NejvýhodnÜjší
nabídka na trhu
Ke Speciálním edicím Tarifı
na míru si mıžete zdarma
zapnout službu BlackBerry
Internet Service a e-mailovat,
surfovat a vıbec využívat
internet bez omezení.
72 Připojení s Vodafonem Internet v notebooku a PC
Internet pro poÍítaÍ
S naším mobilním pęipojením budete na svém poÍítaÍi surfovat, kdekoliv potęebujete.
Na cestách ve vlaku, autem i jen tak na Íerstvém vzduchu. Díky nové technologii HSPA+
je naše 3G pęipojení teÏ mnohem rychlejší a surfovat mįžete rychlostí až 21,6 Mbps.
Internet v notebooku
Internet v mobilu naplno
VYCHYTÁVKA
PĚipojení na stálo
SkvÝlé pěipojení na obÏasné cesty.
PĚipojení na 2 dny
Ideální pěipojení, pokud cestujete
poěád nebo nechcete pevné
pěipojení k internetu.
Jmenuje se sice Internet v mobilu
naplno, ale i s notebookem si s ním
mıžete snadno Ïíst poštu, chatovat
nebo se dozvÝdÝt, co je kde nového.
Na stálo vás pěipojí ke všem vÝcem,
které vás na internetu zajímají.
Plnou rychlostí budete surfovat až
do objemu FUP 600 MB.
Plnou rychlostí mıžete surfovat až
do objemu FUP 3 GB.
Ideální volba na výlet nebo
výjimeÏnou práci z chalupy. Platíte
za pěipojení, jen když ho opravdu
potěebujete.
48 hodin plnou rychlostí za 75 KÏ.
Plnou rychlostí brouzdáte po síti až
do objemu FUP 500 MB.
Malý ceník
Typ pęipojení
Co za to
Technologie
Internet v mobilu naplno
315 KÍ/mÛsíc
3G, EDGE
Pęipojení na stálo
525 KÍ/mÛsíc
3G, EDGE, CDMA
Pęipojení na 2 dny
75 KÍ/48 hodin
3G, EDGE
Ideální zaęízení
3G USB, modem,
notebook
3G USB, modem, Kombo
modem, notebook
3G USB, modem,
notebook
Tip
Pęipojení na stálo mįžete mít o 25 % levnÛjší! Za pouhých 394 KÍ ho dostanete buÏ pęi úvazku na
12 mÛsícį, nebo s jakýmkoliv balíÍkem ze Speciální edice Tarifį na míru a SpoleÍných tarifį na míru.
Obnovení FUP limitu po jeho vyÎerpání
TeÏ už se nemusíte bát, že vám pęi stahování vÛtších souborį internet najednou zmrzne a poplazí se dál
jako želvák.
Podle svého aktuálního datového tarifu si mįžete celý FUP limit jednorázovÛ navýšit.
Za pár minut si službu snadno aktivujete pęes Internetovou samoobsluhu v sekci Chytrý pęehled.
FUP limit
Obnovení FUP limitu
600 MB
200 KÍ
3 GB
450 KÍ
500 MB
–
Sleva
25 %
Připojení s Vodafonem Internet v notebooku a PC 73
Internet na doma
Kvalita a rychlé pĚipojení na doma
až 25 Mbps.
ADSL
novÝ
u Vodafonu
Dostupný pro vÜtšinu domácností
v Íeské republice.
Žádné FUP limity.
Bez FUP
limitu!
VýjimeÎnÜ výhodné ADSL bez
pevné linky v kombinaci s dalšími
službami a balíÎky.
BalíÍek
ADSL 8 Mbps
ADSL 16 Mbps/ VDSL 25 Mbps
VysvÛtlivky
ADSL + Internet v mobilu naplno
645 KÍ/mÛsíc
755 KÍ/mÛsíc
SouÍet ceny Internetu v mobilu naplno
a ADSL/VDSL po slevÛ.
ADSL + Pęipojení na stálo
750 KÍ/mÛsíc
877 KÍ/mÛsíc
SouÍet ceny ADSL/VDSL po slevÛ a Pęipojení
na stálo po slevÛ.
Dohromady s mobilním internetem
Dohromady se speciálními balíÍky našich tarifį
ADSL
ke Speciální edici Tarifį na míru
396 KÍ/mÛsíc
528 KÍ/mÛsíc
Tolik zaplatíte po slevÛ na ADSL/VDSL.
K tomu už si jen pęipoÍtÛte cenu Speciální
edice Tarifį na míru.
ADSL + Internet v mobilu naplno
ke Speciální edici Tarifį na míru
614 KÍ/mÛsíc
667 KÍ/mÛsíc
Tolik zaplatíte po slevÛ na ADSL/VDSL a na
Internet v mobilu naplno. K tomu už si jen pęipoÍtÛte cenu Speciální edice Tarifį na míru.
ADSL + Pęipojení na stálo
ke Speciální edici Tarifį na míru
659 KÍ/mÛsíc
772 KÍ/mÛsíc
Tolik zaplatíte po slevÛ na ADSL/VDSL a na
Pęipojení na stálo. K tomu už si jen pęipoÍtÛte
cenu Speciální edice Tarifį na míru.
ADSL bez pevné linky
660 KÍ/mÛsíc
880 KÍ/mÛsíc
Standardní cena za ADSL/VDSL.
ADSL s pevnou linkou
500 KÍ/mÛsíc
750 KÍ/mÛsíc
Standardní cena za ADSL/VDSL.
Samotné pevné pęipojení
K mobilnímu pęipojení pro poÍítaÍové balíÍky je tęeba mít USB modem se samostatnou SIM kartou.
Tip
Pevné pęipojení si mįžete objednat bez modemu (pokud máte vlastní), s modemem za plnou cenu
1677 KÍ nebo s modemem za zvýhodnÛnou cenu 577 KÍ s úvazkem na 24 mÛsícį. Více o nabízeném
ADSL modemu na stranÛ 74.
Nevíte si rady? Navštivte www.vodafone.cz/internet
74 Připojení s Vodafonem Datová zařízení
Acer 5742
S naším mobilním pęipojením
budete na svém poÍítaÍi
surfovat, kdekoliv potęebujete.
Na cestách ve vlaku, autem i jen
tak na Íerstvém vzduchu.
OperaÏní systém
Windows Home Premium 64bit
Displej/Rozlišení
15,6"/1366x768
Procesor
Intel Pentium P6200 (dvoujádrový
s 3MB interní vyrovnávací pamÛtí
– L2 cache s frekvencí 2,13 GHz)
Harddisk
500 GB
Hmotnost
2,6 kg
Vodafone Mobile
Connect Kombo
Využití
Notebook, PC
Spojení s poÏítaÏem
USB port
Podporované systémy
Windows 2000, 7, Vista, XP
Mac OS 10.4 a vyšší
3G/HSDPA
ano/7,2 Mbps
Pěipojení GPRS/EDGE/CDMA
ano/ano/ano
Vodafone Mobile
Connect K3770
Vodafone Mobile
Connect K3765
Vodafone Mobile
Connect K4510
Využití
Notebook, PC
Spojení s poÏítaÏem
USB port
Podporované systémy
Windows Vista, XP, 7,
Mac OS X 10.4.11 a vyšší
3G/HSDPA
ano/až 7,2 Mbps
Pěipojení GPRS/EDGE
ano/ano
Využití
Notebook, PC
Spojení s poÏítaÏem
USB port
Podporované systémy
Windows Vista, XP, 7
3G/HSDPA
ano/až 7,2 Mbps
Pěipojení GPRS/EDGE
ano/ano
Využití
Notebook, PC
Spojení s poÏítaÏem
USB port
Podporované systémy
Windows Vista, XP, 7, Mac OS X
3G/HSDPA
ano/až 28,8 Mbps
Pěipojení GPRS/EDGE
ano/ano
Vodafone Mobile
ADSL/VDSL
Broadband Sharing modem
Dock
Podpora
Využití
Notebook, PC, herní konzole
Spojení s poÏítaÏem
WiFi
Podporované systémy
Windows 7, Vista, XP, Macc OS
Podporované standardyy
802.11 b/g/n
ZabezpeÏení
WEP/WPA/WPA2/
WPA (PSK)/WPA (PSK2)
ADSL/VDSL
Pěipojení
LAN, WiFi
Podporované standardy
802.11 b/g/n
ZabezpeÏení
WPA2PSK/WPSS
Napájení
externí
Vodafone Mobile
WiFi
Využití
Notebook, PC, herní konzole
Spojení s poÏítaÏem
WiFi
Podporované standardy
802.11 b/g
Napájení
baterie
Hmotnost
90 g
E-knihy 75
E-knihy na únor
Pęipravte se na další balík e-knih. Žádný strach, jsou lehouÍké a v polici vám žádné
místo nezaberou. Hledejte v e-shopu Ráj knih tu, která bude vašemu srdci nejbližší.
Výhody e-knihy!
Uspoěíte místo ve vaší knihovnÝ, vaše taška bude lehÏí, penÝženka tÝžší, e-knihy jsou:
CenovÝ výhodnÝjší proti tištÝným knihám.
Koupíte je snadno a rychle kdekoliv a kdykoliv – i na dovolené, Ïi ve vlaku, v ÏekárnÝ
u lékaěe pomocí internetu, vÏetnÝ mobilního internetu.
Elektronická kniha se nikdy nevyprodá, mıžete vyhledávat text, vytváěet záložky,
zvÝtšovat písmo…
Naše
jedineÏná
únorová
nabídka!
NepĚehlédnÜte!!!
Dárkové poukazy
Blíží se Svatý Valentýn
a vy máte nyní jedineÏnou
možnost darovat své drahé
poloviÏce e-knihu.
Vybírejte z nÝkolika
zdaěilých šablon
dárkového poukazu.
Milénium, Stieg a já
Eva Gabrielssonová
Pokud jste Íetli trilogii od Stiega
Larssona Milénium – pak si nenechte
ujít tuto knihu. Životní partnerka
Larssona Eva Gabrielssonová v ní
pęibližuje Stiegįv život. Navzdory
larssonovskému byznysu, který
ovládl svÛt, chce pęedstavit Stiega
tak, jak ho vidÛla ona: jako zastánce
ženských práv, velkorysého ÍlovÛka
plného entuziasmu, investigativního
novináęe s autoritou, ale i smyslem
pro humor.
Wooky cena: 189 KÍ
SMS kód: VODAFONE P329C
Zakázaná žena – Mİj život
se šejchem Chálidem
z Dubaje
Verena Wermuthová
Teror a lži, 11. záĚí 2001 –
Dİkazy o tom, že všechno
bylo jinak
Andreas von Rétyi
Ve své strhující autobiografické knize
autorka vylíÍila, jakými cestami se
mįže ubírat láska pod vlivem arabské
rodiny a islámských tradic. Jednoho
dne vidí Švýcarka Verena pęed sebou
jen jedinou cestu. Bez varování
odejde z Chálidova života a zmizí
navždy. AlespoĈ tak si to pęedstavuje.
Všechno se ale sebÛhne jinak.
Wooky cena: 179 KÍ
SMS kód: VODAFONE E32CQ
Máte-li rádi spiklenecké teorie, je
tohle kniha pro vás. Autor tvrdí, že
má nové dįkazy a dosud neznámá
fakta, která nasvÛdÍují tomu, že útok
z 11. záęí 2001 byl ęízen tajnými silami
v ęadách americké vlády. Podle autora
byla v oficiálních „studiích“ o 11. záęí
falšována data, zamlÍovány stÛžejní
informace, umlÍováni dįležití svÛdci
a odstraĈovány nežádoucí indicie.
Wooky cena: 199 KÍ
SMS kód: VODAFONE R32QD
OzvláštnÝte jej
osobním vÝnováním
nebo vyberte z mnoha
pěeddeŮnovaných
citátı.
Oslovte svého blízkého
jménem nebo oblíbenou
pěezdívkou.
Možnost, jak vÝnovat
e-knihu, najdete v detailu
vámi vybrané knihy
ve Vodafone galerii.
76 Volání a data v cizině
V cizinÛ jako doma
Volat a surfovat s námi mįžete i v cizinÛ stejnÛ výhodnÛ jako doma.
Zaplatíte nevelký spojovací poplatek a pak už máte domácí ceny.
Volání ze svÛta
Vodafone Passport
S touhle službou budete mít volání ze
zahraniÎí za stejnou cenu jako v Íeské
republice.
Navíc zaplatíte jen spojovací poplatek
podle místa, kde zrovna jste. SvÜt jsme
rozdÜlili do tĚí pĚehledných zón, abyste
mÜli jasno.
Spojovací poplatek platíte vždy
jednou za 20 minut volání.
ZAęIÏTE SI HO HNED TEÏ
Pošlete zdarma textovku ROAM PASS A 1234 na Ííslo 7700 (místo 1234 napište své osobní
Ííselné heslo do naší Samoobsluhy).
Jestli vás nebaví psát SMSky, mrknÛte do naší Internetové, pęípadnÛ Mobilní samoobsluhy a tam si
Vodafone Passport zakliknÛte.
Mįžete taky zavolat do Hlasové samoobsluhy na *077 – zvolte si menu Mé služby > Aktivovat
služby.
Zóna (mrknÛte na
mapku dole)
Spojovací
poplatek
Cena za minutu
zóna
1
22 KÍ
Stejná jako v ÌR
zóna
2
50 KÍ
Stejná jako v ÌR
zóna
88 KÍ
Stejná jako v ÌR
3
PęEHLED ZÓN
Kompletní pęehled zemí najdete na www.vodafone.cz/roaming
Zóny jsou jednotné pro služby Vodafone
Passport, Vodafone World Roaming i datové
služby.
Zóna 1: všechny zemÛ Evropské unie,
Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Island
Zóna 2: evropské zemÛ mimo zónu 1,
Spojené státy, Kanada, Austrálie, Ìína, Egypt
Zóna 3: zbytek svÛta
Aktuální ceníky služeb do a ze zahraničí, stejně jako informace o dalších produktech a službách, najdete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
Volání a data v cizině 77
Vodafone Data Passport si teÐ mİžete
užít v celé zónÜ 1, což je 41 evropských
zemí vÎetnÜ Chorvatska!
Data v cizinÛ
Vodafone Passport Data
S Vodafone Data Passportem se
budete moci podívat na Facebook
nebo zkontrolovat e-maily
kdekoliv v EvropÜ za domácí ceny.
Zaplatíte jen denní nebo mÜsíÎní
poplatek a pak už surfujete za
domácí cenu.
Aktivujte si tenhle tarif ještÜ doma,
z ciziny už to nepİjde.
Služba
AktivaÍní poplatek
Kolik dat mohu použít
Vodafone Passport data na den
50 KÍ
150 MB
Vodafone Passport data na mÛsíc
350 KÍ
600 MB
78 Pro firmy Nabídka
Firemní edice Tarifį na míru
Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý ze zvýhodnÛných balíÍkį Firemní edice Tarifį
na míru, ke kterému dostanete buÏ dvojnásobek volných minut navíc, nebo
zvýhodnÛný telefon.
Dvakrát tolik minut
ZvýhodnÜný telefon
PoěiÑte si nÝkterý z našich vybraných balíÏkı
Firemní edice Tarifı na míru a dostanete od nás
dvojitou porci volných minut. ProstÝ jen tak.
Nabídka platí do 31. běezna 2012.
oo
neomezená
VPN
volných
minut
100
+250
volných
SMS
600 MB
250
internetu
v mobilu
naplno
volných minut navíc
Jestli byste radÝji nový telefon,
pak si vyberte nÝkterý z balíÏkı
Firemní edice Tarifı na míru a k tomu
zvýhodnÝný chytrý telefon. Napěíklad
Nokii Lumia 710 za skvÝlou cenu.
oo
400
neomezená
VPN
volných
minut
100
600 MB
volných
SMS
790 KÏ
pıvodní cena
1405 KÏ
internetu
v mobilu
naplno
1065 KÏ
pıvodní cena
1655 KÏ
5077 KÏ
pıvodní cena
7577 KÏ
Chcete poradit, jaký tarif je pro vás nejlepší? Zeptejte se na nejbližší prodejně.
Nebo skočte na www.vodafone.cz/podnikani-online
Chcete poradit,
jaký tarif je pro vás
nejlepší? Zeptejte se
v nejbližší prodejnÜ.
Pro firmy Nabídka 79
BlackBerry pro vaši firmu
PoęiÏte si telefon BlackBerry s kompletním a plnÛ zabezpeÍeným mobilním
ęešením ūremní komunikace.
BlackBerry Ěešení pro vaši ŭrmu
UmožĊuje spravovat až 10 e-mailových úÏtı
v reálném Ïase na vašem telefonu.
Okamžitá synchronizace e-mailı, kontaktı,
kalendáěe...
Poskytuje vÝtší datový komfort i v oblastech bez
3G pokrytí.
Zdarma posíláte textové, hlasové a multimediální
zprávy na jiné telefony BlackBerry.
BlackBerry Enterprise Server
Expres (BESEx)
Máte ve firmÛ vlastní e-mailový server?
V tom pęípadÛ je služba právÛ pro vás.
Co pĚináší
Poęízení služby a všechny uživatelské licence zdarma.
Automatickou synchronizaci kalendáęe, kontaktį, úkolį.
ExtrémnÛ jištÛnou bezpeÍnost vaší komunikace pomocí šifrování.
Možnost snadno se propojit s firemními aplikacemi, napę. SAP, Oracle, Java.
Mobilní e-mail
Limit pro stahování
BlackBerry Internet Service
(BIS)
Nemáte ve firmÛ vlastní e-mailový server? Využijte spolehlivé a pohodlné
e-mailové ęešení.
Co pĚináší
BES Express
3977 KÏ
Vzdálený pęístup k firemnímu e-mailu a pęístup na web.
Pro využívání BIS není zapotęebí vlastní BlackBerry server ani jiné poÍáteÍní
investice.
Nastavení je snadné a rychlé pęímo z pęístroje bez nutnosti IT podpory.
Mobilní e-mail
525 KÍ
3 GB
Více informací ke službě na 800 77 77 00 nebo na www.vodafone.cz/firemni
BIS
315 KÍ
Limit pro stahování
600 MB
80 Nejlepší mobily, co známe
Ty nejlepší
stroje,
co pro vás
máme
PRADA phone
by LG 3.0
Operační systém:
Android 2.3
Interní paměť: až 4 GB
Fotoaparát: 8 Mpix
ExtrémnÜ chytrá modelka
PRADA phone by LG je manekýnem mezi smartphony. Však ho taky v LG vytvoęili spoleÍnÛ
s módní znaÍkou Prada. OÍekávejte tedy Ïábelsky elegantní design, exkluzivní Íernobílý look
a štíhlé linie. Vždyĥ mÛęí v pase sotva 8,5 mm.
4,3” displej typu NOVA má poęádné rozlišení 480x800 obrazových bodį. Asi abyste si na nÛm
mohli pohodlnÛ prohlédnout všechny ty krásné fotografie, co nafotíte 8Mpixelovým fotoaparátem. Dvoujádrový procesor je taktovaný na 1 GHz, RAM má kapacitu 1 GB. Uživatelskou pamÛĥ až
4 GB mįžete snadno rozšíęit pomocí pamÛĥových karet, a to až do 32 GB. Všechno frÍí perfektnÛ
na operaÍním systému Android. A se svÛtem internetu mįžete komunikovat pęes HSPA+, nebo
Wi-Fi. Všechny ostatní smartphony vám teÏ budou závidÛt.
Nejlepší mobily, co známe 81
MALEJ ŠPAČEK
PŘEDSTAVUJE:
Nejširší nabídka
smartfounů ze
všech!
Vodafone se stává centrem
chytrých telefonů a představuje nabídku těch nejvzácnějších a nejnadupanějších
smartphonů, které jsou
u nás k mání. Koupit se
dají v šesti vybraných
prodejnách:
• Praha, Jugoslávská
• Praha, Nový Smíchov
• Brno, OC Olympia
• Plzeň, nám. Republiky
• Olomouc, Ostružnická
• Ústí nad Labem,
Mírové náměstí
• Pardubice,
nám. Republiky
Tyhle vlajkové lodě mezi vodafonními obchody nabízejí
naprostou špičku mobilů
dneška. A k ní samozřejmě
taky příslušenství, které jinde nenajdete, třeba speciální
handsfree, kryty na smartphony, fólie atd. Všechny
tyhle vychytávky a telefony
si samozřejmě můžete
objednat i ve zvláštní sekci
na eshop.vodafone.cz.
Kdo je špaček
Je to špunt, co fakt rozumí
mobilům. Našli jsme ho pod
vitrínou mezi telefony, kde
se narodil. A od té doby nám
pyskuje do ČILICHILI.
MoudĚí už vÜdí
Máme pro vás hned dva super kousky pęímo
z naší líhnÛ. Dámy a pánové, pęedstavujeme vám
Vodafone Smart Tab 7 a Smart Tab 10. Nejsou
to žádná oęezávátka. Elegancí srší tak, že s nimi
neudÛláte ostudu ani ve víru plesové sezóny.
A pod róbou ukrývají Android 3.2 Honeycomb.
O slušnou rychlost se starají dvoujádrové procesory
Qualcomm taktované na 1,2 GHz a 1GB RAM. Do
16GB interní pamÛti se vám toho vejde opravdu
dost, ale pokud vám to nestaÍí, snadno ji rozšíęíte
micro SD kartami o dalších až 32 GB. Dįkladnou
výbavu doplĈuje dvojice kamer. Zadní má 5 Mpix,
pęední, urÍená primárnÛ pro videohovory, 2 Mpix.
No a teÏ si to všechno pęeÍtÛte ještÛ jednou, jelikož
jste to nemohli napoprvé všechno chytit.
Oba nové tablety se liší hlavnÛ velikostí. Menší
brácha má sedmipalcový displej, ten vÛtší to dotáhl
až na deset palcį. Oba mají rozlišení 800×1280
obrazových bodį.
Pokud vás tedy tablety chytly, vyzkoušejte tyhle
dva chytré elegány od Vodafonu. Ve svÛtÛ se s nimi
rozhodnÛ neztratíte.
Vodafone Smart Tab 7
a Smart Tab 10
Operační systém:
Android 3.2
Interní paměť: až 16 GB
Fotoaparát: 5 Mpix
82 Telefony
Vodafone
858 Smart
Samsung
GALAXY mini
Nokia
C5-03
Nokia
C5-00 5MP
Samsung
GALAXY 551
Sony Ericsson
Live with
Walkman
Pro každého, kdo si poĚídí nÜkterý z našich skvÜlých datových tarifİ, máme podle výše minimálního mÜsíÎního plnÜní (MMP) telefony za tyto zvýhodnÜné ceny.
Standardní cena
2177 KÍ
3577 KÍ
3977 KÍ
3977 KÍ
4577 KÍ
4777 KÍ
MMP od 277 KÎ
1977 KÍ
3177 KÍ
3377 KÍ
3277 KÍ
4077 KÍ
4077 KÍ
MMP od 477 KÎ
1177 KÍ
2377 KÍ
2777 KÍ
2577 KÍ
3577 KÍ
3377 KÍ
MMP od 777 KÎ
577 KÍ
1577 KÍ
2577 KÍ
1777 KÍ
2977 KÍ
2577 KÍ
MMP od 1177 KÎ
77 KÍ
377 KÍ
1577 KÍ
777 KÍ
1977 KÍ
1377 KÍ
MMP od 2177 KÎ
77 KÍ
77 KÍ
477 KÍ
77 KÍ
977 KÍ
177 KÍ
Poznámka
Poslední šance
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android 2.2
Android 2.2
Nokia S60
Nokia S60
Android 2.2
Android 2.3
Displej v cm/"
7,1 cm/2,8"
8 cm/3,14"
8,1 cm/3,2"
5,6 cm/2,2"
8,1 cm/3,2"
8,1 cm/3,2"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Podpora HSPA+
Fotoaparát
240x320
240x320
360x640
240x320
240x400
320x480
až 136MB/2GB
až 150MB/2GB
až 40MB/2GB
až 50MB/2GB
až 140MB/1GB
320MB/2GB
–
–
–
–
–
–
2Mpix
3Mpix
5Mpix
5Mpix
3Mpix
5Mpix
Blesk/Autofocus
–/–
–/–
–/–
•/–
–/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1200
1200
1000
1050
1200
1200
Délka hovoru (minut)
až 270
až 570
až 684
až 720
až 550
až 402
Pohotovostní doba (hodiny)
až 320
až 570
až 600
až 672
až 520
až 850
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
–/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/2.0
•/3.0
•
•
•/2.1
•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
104x57x12,5
110,4x60,6x12,1
105,8x51x13,8
112x46x12,3
111x55x14,7
56,5x106x14,2
100
105,8
93
89,3
116,2
115
Íerná
Íerno-zelená
Íerno-zelená
šedá
Íerná
Íerná
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Chytré telefony
Cena telefonu platí pęi aktivování a setrvání na tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno nebo Pęipojení na stálo, a to od minimálního mÛsíÍního plnÛní 277 KÍ (s DPH), po dobu 6 mÛsícį. Na
jakékoliv další informace o cenách a tarifech se doptáte u našich prodejcį.
Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH
Telefony 83
HTC
Wildfire S
Sony
Ericsson
Xperia
mini pro
Nokia
E52
Samsung
Motorola
GALAXY Ace Defy +
Sony
Ericsson
Xperia Ray
Nexus S
Pro každého, kdo si poĚídí nÜkterý z našich skvÜlých datových tarifİ, máme podle výše minimálního mÜsíÎního plnÜní (MMP) telefony za tyto zvýhodnÜné ceny.
Standardní cena
5177 KÍ
5377 KÍ
5577 KÍ
5777 KÍ
6577 KÍ
6977 KÍ
6977 KÍ
MMP od 277 KÎ
4577 KÍ
4777 KÍ
4977 KÍ
5177 KÍ
5977 KÍ
6177 KÍ
6177 KÍ
MMP od 477 KÎ
3777 KÍ
3977 KÍ
4277 KÍ
4377 KÍ
5177 KÍ
5377 KÍ
5777 KÍ
MMP od 777 KÎ
2977 KÍ
3177 KÍ
3577 KÍ
3577 KÍ
4377 KÍ
4577 KÍ
4977 KÍ
MMP od 1177 KÎ
1777 KÍ
1977 KÍ
2477 KÍ
2377 KÍ
3077 KÍ
3377 KÍ
3977 KÍ
MMP od 2177 KÎ
777 KÍ
777 KÍ
1077 KÍ
1177 KÍ
1977 KÍ
2377 KÍ
Poznámka
Poslední šance
u bílé barvy
Dostupná pouze
v anglickém jazyce
Poslední šance
2977 KÍ
Poslední šance
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android 2.3
Android 2.3
Nokia S60
Android 2.2
Android 2.3
Android 2.3
Android 2.3
Displej v cm/"
8,1 cm/3,2"
7,6 cm/3"
6,1 cm/2,4"
8,9 cm/3,5"
9.4 cm/3,7"
8,3 cm/3,3"
10,2 cm/4"
320x480
320x480
240x320
320x480
480x854
480x854
480x800
až 512MB/2GB
až 1GB/2GB
až 60MB/1GB
až 150MB/2GB
až 1,19GB/2GB
až 300MB/4GB
až 16GB/–
–
–
–
–
–
–
–
5Mpix
5Mpix
3Mpix
5Mpix
5Mpix
8Mpix
5Mpix
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1230
1200
1500
1350
1700
1500
1500
Délka hovoru (minut)
až 430
až 340
až 480
až 660
až 450
až 420
až 510
Pohotovostní doba (hodiny)
až 360
až 340
až 672
až 640
až 342
až 440
až 530
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/3.0
•
•
•/3.0
•
•
•/2.1
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
–/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
101,3x59,4x12,4
92x53x18
116x49x9,9
60,5x113,4x11,5
107x59x13,4
111x53x9,4
125x63x12
105
136
98
112
118
100
142
bílá, tmavÛ šedá
Íerná
Íerná
Íerná, bílá
Íerná
Íerná
Íerná
Chytré telefony
Cena telefonu platí pęi aktivování a setrvání na tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno nebo Pęipojení na stálo, a to od minimálního mÛsíÍního plnÛní 277 KÍ (s DPH), po dobu 6 mÛsícį. Na
jakékoliv další informace o cenách a tarifech se doptáte u našich prodejcį.
84 Telefony
LG P970
Optimus
Black
Nokia
Lumia 710
Nokia
700
HTC
Desire S
HTC
Sensation
Nokia
Lumia 800
Samsung
GALAXY S II
Pro každého, kdo si poĚídí nÜkterý z našich skvÜlých datových tarifİ, máme podle výše minimálního mÜsíÎního plnÜní (MMP) telefony za tyto zvýhodnÜné ceny.
Standardní cena
7177 KÍ
7577 KÍ
7777 KÍ
8977 KÍ
11 577 KÍ
11 977 KÍ
13 177 KÍ
MMP od 277 KÎ
6777 KÍ
6977 KÍ
6977 KÍ
7777 KÍ
10 377 KÍ
10 977 KÍ
11 777 KÍ
MMP od 477 KÎ
5977 KÍ
6177 KÍ
6177 KÍ
7077 KÍ
9577 KÍ
10 177 KÍ
10 977 KÍ
MMP od 777 KÎ
5377 KÍ
5377 KÍ
5377 KÍ
6377 KÍ
8777 KÍ
9377 KÍ
10 377 KÍ
MMP od 1177 KÎ
4077 KÍ
4577 KÍ
4177 KÍ
5177 KÍ
7577 KÍ
8577 KÍ
8977 KÍ
MMP od 2177 KÎ
3077 KÍ
3577 KÍ
3177 KÍ
4177 KÍ
6577 KÍ
7577 KÍ
7977 KÍ
Poslední šance
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce.
Funguje pouze na
MicroSIM
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce.
Funguje pouze na
MicroSIM
Poznámka
Poslední šance
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android 2.2
Windows Phone 7.5
Symbian Belle
Android 2.3
Android 2.3
Windows phone 7.5
Android 2.3
Displej v cm/"
10,16 cm/4"
9,4 cm/3,7"
8,1 cm/3,2"
9,4 cm/3,7"
10,9 cm/4,3"
9,4 cm/3,7"
10,9 cm/4,3"
480x800
480x800
360x640
480x800
540x960
480x800
480x800
až 1,3GB/2GB
8GB/–
až 2GB/–
1,1GB/8GB
až 1GB/8GB
16GB/–
až 16GB/–
–
–
–
–
–
–
•
5Mpix
5Mpix
5Mpix
5Mpix
8Mpix
8Mpix
8Mpix
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/•
•/•
•/–
•/•
•/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1500
1300
1080
1450
1520
1450
1650
Délka hovoru (minut)
až 300
až 410
až 430
až 590
až 495
až 780
až 1100
Pohotovostní doba (hodiny)
až 400
až 400
až 403
až 430
až 350
až 265
až 710
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•
•/2.1
•
•/2.1
•/3.0
•/2.1
•/3.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
122x64x9,5
119x62,4x12,5
110x50x9,7
115x59,8x11,63
126,1x65,4x11,3
116,5x61,2x12,1
125,3x66,1x8,5
108
125,5
96
130
148
142
116
Íerná
Íerná
Íerná
stęíbrná
šedá
Íerná
Íerná
Chytré telefony
Cena telefonu platí pęi aktivování a setrvání na tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno nebo Pęipojení na stálo, a to od minimálního mÛsíÍního plnÛní 277 KÍ (s DPH), po dobu 6 mÛsícį. Na
jakékoliv další informace o cenách a tarifech se doptáte u našich prodejcį.
Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH
Telefony 85
Apple
iPhone 4S
16GB
Vodafone
555 Blue
Vodafone
858 Smart
Huawei
IDEOS X3
BlackBerry
Curve 8520
HTC
Explorer
ZTE
Skate
Pro každého, kdo si poĚídí nÜkterý z našich skvÜlých datových tarifİ, máme podle výše minimálního mÜsíÎního plnÜní (MMP) telefony za tyto zvýhodnÜné ceny.
Standardní cena
16 277 KÍ
1577 KÍ
2377 KÍ
3377 KÍ
3977 KÍ
3977 KÍ
5577 KÍ
MMP od 277 KÎ
14 377 KÍ
–
2177 KÍ
2977 KÍ
3777 KÍ
3577 KÍ
4777 KÍ
MMP od 477 KÎ
13 377 KÍ
–
1377 KÍ
2177 KÍ
2977 KÍ
2977 KÍ
3977 KÍ
MMP od 777 KÎ
12 777 KÍ
–
577 KÍ
1577 KÍ
2177 KÍ
2177 KÍ
3377 KÍ
MMP od 1177 KÎ
11 577 KÍ
–
77 KÍ
77 KÍ
1177 KÍ
977 KÍ
2377 KÍ
MMP od 2177 KÎ
10 377 KÍ
–
77 KÍ
77 KÍ
177 KÍ
77 KÍ
1077 KÍ
Novinka.
2 barevné kryty
v balení (fialový, žlutý)
Poslední šance
Dostupný i jako
pęedplacená sada,
více na str. 47
Funguje pouze
na MicroSIM
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
iOS
Vodafone
Android 2.2
Android 2.3
BlackBerry OS 5.0
Android 2.3
Android 2.3
8,9 cm/3,5"
6 cm/2,4"
7,1 cm/2,8"
8,1 cm/3,2"
6,2 cm/2,46"
8,1 cm/3,2"
10,9 cm/4,3"
640x960
320x240
240x320
320x480
320x240
320x480
480x800
až 16GB/–
až 40MB/–
až 136MB/2GB
až 256MB/–
256MB/2GB
až 512MB/–
až 150MB/–
–
–
–
–
–
–
–
8Mpix
2Mpix
2Mpix
3Mpix
2Mpix
3Mpix
5Mpix
•/•
•/–
–/–
–/–
–/–
–/–
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1420
1000
1200
1200
1150
1230
1400
Délka hovoru (minut)
až 840
až 240
až 270
až 250
až 270
až 460
až 320
Pohotovostní doba (hodiny)
až 200
až 650
až 320
až 300
až 408
až 485
až 250
Wi-Fi/GPS
•/•
–/–
•/•
•/•
•/–
•/•
•/•
Bluetooth
•
•
•/2.0
•
•
•
•
–/•
–/•
•/•
•/•
–/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
900/1800
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900
850/900
/1800/1900/2100
900/1800/2100
115,2x58,6x9,3
110x61,1x12
104x57x12,5
110x56,5x11,2
109x60x13,9
103x58x13
126x67x11,3
140
100
100
104
106
107
140
Íerná, bílá
bílo-stęíbrná
bílá
Íerná
Íerná
Íerná
Íerná
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Chytré telefony
Rožšíęená nabídka chytrých telefonį, k dostání v e-shopu a ve vybraných prodejnách.
Cena telefonu platí pęi aktivování a setrvání na tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno nebo Pęipojení na stálo, a to od minimálního mÛsíÍního plnÛní 277 KÍ (s DPH), po dobu 6 mÛsícį. Na
jakékoliv další informace o cenách a tarifech se doptáte u našich prodejcį.
86 Telefony
Vodafone
Smart Tab 7
Samsung
Wave III
Nokia
E6-00
Vodafone
Smart Tab 10
Apple
iPhone 3GS
8GB
HTC
Sensation
XE
Pro každého, kdo si poĚídí nÜkterý z našich skvÜlých datových tarifİ, máme podle výše minimálního mÜsíÎního plnÜní (MMP) telefony za tyto zvýhodnÜné ceny.
Standardní cena
7777 KÍ
8177 KÍ
8577 KÍ
8977 KÍ
9777 KÍ
12 577 KÍ
MMP od 277 KÎ
6977 KÍ
7177 KÍ
7577 KÍ
8177 KÍ
8777 KÍ
11 177 KÍ
MMP od 477 KÎ
6077 KÍ
6577 KÍ
6977 KÍ
7377 KÍ
7977 KÍ
10 377 KÍ
MMP od 777 KÎ
5377 KÍ
5777 KÍ
6177 KÍ
6577 KÍ
7177 KÍ
9577 KÍ
MMP od 1177 KÎ
4177 KÍ
4577 KÍ
4977 KÍ
5377 KÍ
5977 KÍ
8377 KÍ
MMP od 2177 KÎ
3177 KÍ
3377 KÍ
3977 KÍ
4377 KÍ
4977 KÍ
7377 KÍ
Poznámka
Novinka
Poslední šance
Novinka
Funguje pouze
na MicroSIM
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android 3.2
Bada 2.0
Nokia S60
Android 3.2
iOS
Android 2.3
Displej v cm/"
17,7 cm/7"
10,16 cm/4''
6,2 cm/2,46"
25,6 cm/10,1''
8,9 cm/3,5"
10,92 cm/4,3"
Rozlišení displeje
800x1280
480x800
640x480
1280x800
640x960
540x960
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
až 16GB/–
až 4GB/–
do 350MB/–
až 16GB/–
až 8GB/–
až 1GB/16GB
–
–
–
–
–
–
5Mpix
5Mpix
8Mpix
5Mpix
5Mpix
8Mpix
Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
Kapacita baterie (mAh)
Délka hovoru (minut)
•/•
•/•
–/–
•
–/•
•/•
4000
1500
1500
4000
1420
1730
–
až 450
až 888
–
až 840
až 445
Pohotovostní doba (hodiny)
až 5
až 500
až 681
až 6
až 300
až 540
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/2.1
•/3.0
•
•/2.1
•
•/3.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
–/•
•/•
•/•
–/•
–/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
194x120x11,4
126,8x63,5x9,9
115,5x59x10,5
257x172x11,3
115,2x58,6x9,3
126,1x65,4x11,3
391
123
133
672
137
148
Íerná
Íerná
stęíbrná
Íerná
Íerná
Íerná
Rožšíęená nabídka chytrých telefonį, k dostání v e-shopu a ve vybraných prodejnách.
Cena telefonu platí pęi aktivování a setrvání na tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno nebo Pęipojení na stálo, a to od minimálního mÛsíÍního plnÛní 277 KÍ (s DPH), po dobu 6 mÛsícį. Na
jakékoliv další informace o cenách a tarifech se doptáte u našich prodejcį.
Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH
Telefony 87
Samsung
GALAXY S II
Nokia
N9
HTC
Titan
BlackBerry
Bold 9900
PRADA
phone by
LG 3.0
Samsung
GALAXY
Nexus
Motorola
Razr
Pro každého, kdo si poĚídí nÜkterý z našich skvÜlých datových tarifİ, máme podle výše minimálního mÜsíÎního plnÜní (MMP) telefony za tyto zvýhodnÜné ceny.
Standardní cena
13 177 KÍ
13 377 KÍ
13 577 KÍ
13 577 KÍ
13 777 KÍ
13 777 KÍ
14 377 KÍ
MMP od 277 KÎ
11 777 KÍ
12 177 KÍ
12 777 KÍ
11 777 KÍ
12 377 KÍ
12 577 KÍ
12 977 KÍ
MMP od 477 KÎ
10 977 KÍ
11 377 KÍ
11 977 KÍ
10 977 KÍ
11 777 KÍ
11 777 KÍ
12 377 KÍ
MMP od 777 KÎ
10 377 KÍ
10 577 KÍ
11 177 KÍ
10 177 KÍ
10 977 KÍ
10 977 KÍ
11 577 KÍ
10 377 KÍ
MMP od 1177 KÎ
8977 KÍ
9577 KÍ
9977 KÍ
9977 KÍ
9977 KÍ
9777 KÍ
MMP od 2177 KÎ
7977 KÍ
8577 KÍ
8977 KÍ
9177 KÍ
9077 KÍ
8577 KÍ
Poznámka
Poslední šance.
Funguje pouze
na MicroSIM
Poslední šance
9177 KÍ
Dostupná pouze
v anglickém jazyce.
Funguje pouze
na MicroSIM
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
Kapacita baterie (mAh)
Android 2.3
Meego
Windows Phone 7
BlackBerry OS 7.0
Android 2.3
Android 4.0
Android 2.3
10,9 cm/4,3"
9,9 cm/3,9"
11,93 cm/4,7"
7,1 cm/2.8"
10,9 cm/4.3"
11,8 cm/4,65''
10,9 cm/4,3''
480x800
480x854
480x800
640x480
480x800
720x1280
540x960
až 16GB/–
až 16GB/–
až 16GB/–
až 8GB/–
až 4GB/–
až 16GB/–
až 11,5GB/–
•
–
–
–
•
•
–
8Mpix
8Mpix
8Mpix
5Mpix
8Mpix
5Mpix
8Mpix
•/•
•/•
•/•
•/–
•/•
•/•
•/•
1650
1450
1600
1230
1500
1750
1780
Délka hovoru (minut)
až 1100
až 660
až 710
až 390
až 270
až 1180
až 560
Pohotovostní doba (hodiny)
až 710
až 340
až 460
až 307
až 330
až 210
až 340
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/3.0
•
•
•/2.1
•/3.0
•/3.0
•/3.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
•/•
•/•
–/•
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
800/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
130,7x68,9x7,1
125,3x66,1x8,5
116,45x61,2x12,1
131,5x70,7x9,9
115x66x10,5
127,5x69x8,5
135,5x67,9x8,9
Hmotnost (g)
116
135
160
130
138
135
127
Barevné provedení
bílá
Íerná
tmavÛ šedá
Íerná
Íerná
šedá
Íerná
Rožšíęená nabídka chytrých telefonį, k dostání v e-shopu a ve vybraných prodejnách.
Cena telefonu platí pęi aktivování a setrvání na tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno nebo Pęipojení na stálo, a to od minimálního mÛsíÍního plnÛní 277 KÍ (s DPH), po dobu 6 mÛsícį. Na
jakékoliv další informace o cenách a tarifech se doptáte u našich prodejcį.
88 Telefony
Samsung
GALAXY
Note
Samusng
GALAXY Tab 10.1
Apple
iPhone 4
32GB
Apple
iPhone 4S
64GB
Vodafone
246
Samsung
e1081T
Pro každého, kdo si poĚídí nÜkterý z našich skvÜlých datových tarifİ, máme podle výše minimálního mÜsíÎního plnÜní (MMP) telefony za tyto zvýhodnÜné ceny.
Standardní cena
15 377 KÍ
16 977 KÍ
18 577 KÍ
21 977 KÍ
477 KÍ
MMP od 277 KÎ
13 777 KÍ
15 577 KÍ
16 577 KÍ
19 577 KÍ
–
–
MMP od 477 KÎ
12 977 KÍ
14 777 KÍ
15 577 KÍ
18 377 KÍ
–
–
577 KÍ
MMP od 777 KÎ
12 377 KÍ
13 977 KÍ
14 977 KÍ
17 977 KÍ
–
–
MMP od 1177 KÎ
10 977 KÍ
12 777 KÍ
13 777 KÍ
16 377 KÍ
–
–
MMP od 2177 KÎ
9977 KÍ
11 577 KÍ
12 777 KÍ
15 577 KÍ
–
–
Poslední šance.
Funguje pouze
na MicroSIM
Funguje pouze
na MicroSIM
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
Kapacita baterie (mAh)
Android 2.3
Android 3.1
iOS
iOS
Vodafone
Samsung
13,4 cm/5,29''
25,6 cm/10.1"
8,9 cm/3,5"
8,9 cm/3,5"
3,7 cm/1,5"
3,63 cm/1,43''
800x1280
1280x800
640x960
640x960
128x128
128x128
16GB/–
až 32GB/–
až 32GB/–
až 64GB/–
–/–
až 1MB/–
–
•
•
–
–
–
8Mpix
3Mpix
5Mpix
8Mpix
–
–
•/•
•/•
•/•
•/•
–/–
–/–
2500
7000
1420
1420
670
800
Délka hovoru (minut)
až 1020
–
až 840
až 840
až 240
až 450
Pohotovostní doba (hodiny)
až 600
až 2120
až 300
až 200
až 200
až 550
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
–/–
–/–
Bluetooth
•
•
•
•
–
–
•/•
–/•
–/•
–/•
–/–
–/–
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
900/1800
900/1800
147x83x9,7
256,7x175,3x8,6
115,2x58,6x9,3
115,2x58,6x9,3
107x46x11
107,4x45,5x13,6
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
178
565
137
140
60
64
Íerná
Íerná
Íerná
Íerná, bílá
Íerná
Íerná
Rožšíęená nabídka chytrých telefonį, k dostání v e-shopu a ve vybraných prodejnách.
ObyÍejné telefony
Cena telefonu platí pęi aktivování a setrvání na tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno nebo Pęipojení na stálo, a to od minimálního mÛsíÍního plnÛní 277 KÍ (s DPH), po dobu 6 mÛsícį. Na
jakékoliv další informace o cenách a tarifech se doptáte u našich prodejcį.
Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH
Telefony 89
Nokia
100
Nokia
1800
ZTE
S202
Nokia
C1-01
Vodafone
550
Nokia
C2-01
Samsung
Xcover 2
Pro každého, kdo si poĚídí nÜkterý z našich skvÜlých datových tarifİ, máme podle výše minimálního mÜsíÎního plnÜní (MMP) telefony za tyto zvýhodnÜné ceny.
Standardní cena
777 KÍ
777 KÍ
1077 KÍ
1377 KÍ
1377 KÍ
2177 KÍ
2377 KÍ
MMP od 277 KÎ
–
–
–
–
–
–
–
MMP od 477 KÎ
–
–
–
–
–
–
–
MMP od 777 KÎ
–
–
–
–
–
–
–
MMP od 1177 KÎ
–
–
–
–
–
–
–
MMP od 2177 KÎ
–
–
–
–
–
–
–
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce
Poslední šance
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Nokia S30
Nokia S30
ZTE
Nokia S40
Vodafone
Nokia S40
Samsung
4,57 cm/1,8''
4,57 cm/1,8"
4,2 cm/1,7"
4,57 cm/1,8"
7,6 cm/3"
5,1 cm/2"
5,6cm/2,2"
128x160
128x160
3 ęádky
128x160
240x400
240x320
240x320
až 40MB/–
–/–
–/–
–/–
až 64MB/–
až 20MB/–
až 43MB/–
Podpora HSPA+
–
–
–
–
–
–
–
Fotoaparát
–
–
–
VGA
2Mpix
3Mpix
2 Mpix
Blesk/Autofocus
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
Kapacita baterie (mAh)
800
800
1000
1020
800
1020
1300
Délka hovoru (minut)
až 432
až 780
až 300
až 636
až 240
až 525
až 1140
max 35 dní
až 837
až 300
až 528
až 320
až 430
až 1000
Wi-Fi/GPS
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
Bluetooth
–
–
–
•
•
•/2.1
•/3.0
Pohotovostní doba (hodiny)
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
ObyÍejné telefony
•/•
•/–
•/–
•/•
•/•
•/•
•/•
900/1800
900/1800
900/1800
850/900
/1800/1900
900/1800
900/1800
/1900/2100
850/900
/1800/1900
110x45,5x14,9
107x45,4x15,4
108x49,5x15,1
108x45x14
103x53,25x12,75
109,8x46,9x15,3
122,5x52,9x17,9
70
72,6
82
78,8
100
89
110
Íerná
stęíbrná
stęíbrná, šedá
šedá
bílá
stęibrná
šedá
90 Vodafone karta
Pęedplacené karty
Jestli jste zvyklí dobíjet si kredit a nechcete platit
složenky, snadno si vyberete z našich karet. Mají
skvÛlé a fér podmínky, které jinde najdete jen
u paušálu.
KARTA NA MÍRU
Když voláte stejnÜ do všech sítí
Volání
do všech síti
Víkendové volání a SMS v síti Vodafone zadarmo. Napoěád!
3,50 KÏ
6,50 KÏ
Vodafone karta na míru
Volání do všech sítí
Snížili jsme cenu pro
všechny zákazníky
s Kartou na míru
3,50 KÍ/min.
SMS do všech mobilních sítí v ÌR
1,50 KÍ
MMS do všech mobilních sítí v ÌR
4,50 KÍ
Nabídka je platná od 15. 11. 2011 do 31. 3. 2012. Od 1. 4. 2012
pak staÍí mÛsíÍnÛ dobíjet za 300 KÍ a voláte dál za stejnou cenu.
Super nabídka
pro víkendové kecky
StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ
5 minut nebo poslat 5 zpráv.
A pak už mıžete volat nebo
SMSkovat o víkendu do aleluja.
A nebo mıžete využívat obojí.
Zadarmo a napoěád!
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777
Vodafone karta 91
Speciální nabídka
Výhody našich karet
PĚedplacená karta
s Internetem v mobilu zdarma
Žádný mÜsíÎní paušál ani vyúÎtování.
Stejné ceny za volání po celý den.
Nová karta je tady pro všechny, kdo rádi surfují a volají za stejnÛ
výhodnou cenu do všech sítí. StaÍí každý mÛsíc pravidelnÛ dobíjet
alespoĈ 400 KÍ (do 30. 6. 2012 vám bude staÍit dokonce jen 300 KÍ)
a mįžete si užívat Internet v mobilu zdarma a napoęád. BuÏte online
vždycky a všude.
Po první minutÜ úÎtování po vteĚinách.
Volání 6,50 KÍ za minutu
SMS za1,50 KÍ
MMS za 4,50 KÍ
Internetu v mobilu zdarma
SIM karta stojí 300 KÍ a obsahuje kredit 300 KÍ
novinka
DIVOKÁ KARTA
Když voláte nejvíc do Vodafonu
Volání v síti Vodafone za 3 KÏ/minutu. Napoěád!
Vodafone divoká karta
Volání v síti Vodafone
3,00 KÍ/min.
Volání do ostatních sítí v ÌR
7,20 KÍ/min.
SMS do všech mobilních sítí v ÌR
2,40 KÍ
DoplĈkové balíÍky k Vodafone divoké kartÛ
Program dvojka
LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti
Vodafone, první nastavení Íísel zdarma
Cena volání:
2,38 KÍ/min.
Víkendové nonstop volání do Vodafonu
Celý aktuální nebo následující víkend budete volat
na všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.
SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm:
59,90 KÍ
Chcete chatovat rychle a zbÛsile, jak se vám zlíbí? Tak si tuhle
kartu poęiÏte s chytrým telefonem BlackBerry Curve 8250
s pohodlnou plnou klávesnicí za 3977 KÍ.
92 Studentská nabídka
Studenti to mají levnÛjší
StaÍí být student ve vÛku 15–26 let, a naše služby dostanete za opravdu studentské ceny. A mįžete si je
poskládat podle sebe do balíÍku Student na míru.
Výhody Studenta na míru
Cena za volání i SMS je do všech sítí poěád stejná. Je jedno, jestli budete volat ve všední
dny, pěes noc nebo o svátcích. NemÝní se ani po vyÏerpání jednotek z tarifu.
BalíÏek si navíc mıžete rušit a znovu aktivovat pěesnÝ tak, jak zrovna aktuálnÝ
potěebujete.
Se Studentem
máte SMS jen za
0,50 KÏ
BalíÏky mıžete využívat 12 mÝsícı od aktivace, bez ohledu na to, kdy si je poěídíte.
A pokud budete další rok nadále splĊovat podmínky, mıžete si Studenta na míru
aktivovat znovu.
Co za to? Aneb malý ceník
BalíÍky
MÛsíÍní paušál
PoÍet jednotek
Student volání
150 KÍ
50 min.
Cena za jednotku
3 KÍ
Student SMS
100 KÍ
200 SMS
0,50 KÍ
Student internet*
89 KÍ
* Student internet je služba Vodafone Internet v mobilu s FUP 150 MB.
Náklady pod kontrolou
ÚÎtování v reálném Îase
Vodafone nyní úÍtuje v reálném Íase. To znamená, že ve Vodafone Samoobsluze okamžitÛ
uvidíte, kolik jste právÛ utratili a kolik volných
jednotek vám zbývá.
Více na www.vodafone.cz
Kontrola nákladİ
Aktivujte si zdarma službu FlexiStrop a neutratíte nad vámi nastavený limit ani korunu navíc.
Pravidelné SMSky vám zase ęeknou, kolik už
jste provolali.
Volací jistina 93
Volací jistina
Volací jistinu složíte pęi poęizování našeho tarifu nebo pęi pęechodu z Vodafone
karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme.
Abyste u nás nemuseli podepisovat smlouvu, pro jistotu si od vás na první tęi mÛsíce vezmeme jistinu. Když tęi po sobÛ jdoucí
VyúÍtování vÍas a ęádnÛ uhradíte, zase vám ji automaticky vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám
složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet tÛchto Íástek tvoęí váš Volací limit, což je limit pro Íerpání všech vašich
služeb v daném úÍtovacím období.
Výše Volací jistiny
Minimální
mÛsíÍní
plnÛní
Minimální výše
Volací jistiny
bez zvýhodnÛného
telefonu
Minimální výše
Volací jistiny
se zvýhodnÛným
telefonem
Minimální výše Volací
jistiny pro stávající
zákazníky pęi poęízení
další SIM
0–276,99 KÍ
500 KÍ
Nenabízíme
zvýhodnÛný telefon
0 KÍ
277–476,99 KÍ
500 KÍ
500 KÍ
0 KÍ
477–776,99 KÍ
500 KÍ
1000 KÍ
0 KÍ
777–1176,99 KÍ
500 KÍ
1500 KÍ
0 KÍ
1177–2176,99 KÍ
500 KÍ
2000 KÍ
0 KÍ
2177 KÍ a více
500 KÍ
3000 KÍ
0 KÍ
Aby bylo jasno
CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ?
Minimální finanÍní plnÛní, ke kterému se zavážete pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní se
zapoÍítávají platby za mÛsíÍní paušály i služby využité nad rámec tarifu.
Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na niž vám v následujícím období budou chodit
faktury.
A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON?
Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá.
Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 6 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního
mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 277–476,99 KÍ, musíte pįl roku každý mÛsíc utratit
aspoĈ 277 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu.
Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli
to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod.
Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 6 mÛsícį od poęízení dotovaného zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.
Více na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
94 Snadná cesta k Vodafonu Podnikatelské tarify na míru
Volejte neomezenÜ v rámci ŭrmy i svým partnerİm.
Podnikatelské
tarify na míru
Bez písemné smlouvy Îi se smlouvou, jak si vyberete.
30denní záruka spokojenosti.
Kontrola nákladİ podle vašich aktuálních potĚeb.
Telefony už od 7 KÎ.
Pro každé Îíslo ve ŭrmÜ si chci zvolit služby jednotlivÜ
Co hledám
Co mohu získat
Kamarádi
Neomezené volání
a psaní na vybraná Ïísla
v síti Vodafone
1 Ííslo
175 KÍ
Volání
na ostatní Ïísla
0 minut
6,50 KÍ/min.
0 KÍ
SMS
na ostatní Ïísla
0 SMS
1,50 KÍ/SMS
0 KÍ
Internet
BuÑte on-line, kdykoliv
potěebujete
2 Íísla
225 KÍ
20 minut
5,50 KÍ/min.
110 KÍ
Internet
v mobilu na den
17 KÍ/den
(platíte, jen když se pęipojíte)
3 Íísla
260 KÍ
50 minut
5 KÍ/min.
250 KÍ
125 minut
4 KÍ/min.
500 KÍ
4 Íísla
285 KÍ
250 minut
3 KÍ/min.
750 KÍ
400 minut
2,50 KÍ/min.
1000 KÍ
neomezené
volání
0 KÍ/min.
2700 KÍ
50 SMS
1,20 KÍ/SMS
60 KÍ
100 SMS
1 KÍ/SMS
100 KÍ
250 SMS
0,80 KÍ/SMS
200 KÍ
neomezené SMS
0 KÍ/SMS
500 KÍ
Internet
v mobilu
177 KÍ
Internet
v mobilu naplno
315 KÍ
Pęipojení
na 2 dny
75 KÍ
Pęipojení
na stálo
525 KÍ
3000 minut
3,30 KÍ/min.
9900 KÍ
5000 minut
3 KÍ/min.
15 000 KÍ
Pro všechna Îísla ve ŭrmÜ chceme mít služby dohromady*
Nejdęív zvolíme objem volání
Sdílené minuty
500 minut
4,80 KÍ/min.
2400 KÍ
1000 minut
4,20 KÍ/min.
4200 KÍ
2000 minut
3,60 KÍ/min.
7200 KÍ
Pak vybereme, co dál je tęeba
Sdílené SMS
0 SMS
1,80 KÍ/SMS
0 KÍ
VPN
Žádná VPN
0 KÍ/min.
0 KÍ
* Nabídka se hodí pro 5–49 SIM karet pęi uzavęení smlouvy na 24 mÛsícį.
Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
200 SMS
1,50 KÍ/SMS
300 KÍ
VPN firma
1,20 KÍ/min.
48 KÍ
500 SMS
1,20 KÍ/SMS
600 KÍ
1000 SMS
0,90 KÍ/SMS
900 KÍ
VPN neomezenÛ
0 KÍ/min.
240 KÍ
Snadná cesta k Vodafonu Podnikatelské tarify na míru 95
NABÍDKA MÛSÍCE
Dvakrát tolik volných minut s našimi tarify
PoěiÑte si nÝkterý z vybraných Tarifı na míru
a dostanete od nás dvojitou porci volných minut .
Napoěád.
Nabídka platí do 31. 3. 2012.
oo
volných
minut
100
+250
volných
SMS
Vybraných balíÏkı pro vás máme
samozěejmÝ celou ěadu. Vyberte si
podle toho, který vám bude vyhovovat
nejlíp!
150 MB
internetu
v mobilu
50
volných
SMS
600 MB
250
neomezená
VPN
internetu
v mobilu
naplno
volných
minut navíc
50
volných
minut
+50
volných
minut navíc
790 KÏ
pıvodní cena
1405 KÏ
150 MB
volných
minut
100
+125
volných
SMS
362 KÏ
4
400
oo
400
volných
minut
neomezená
VPN
volných
minut
oo
600 MB
100
600 MB
neomezená
VPN
internetu
v mobilu
1065 KÏ
pıvodní cena
1840 KÏ
volných
SMS
internetu
v mobilu
naplno
1065 KÏ
pıvodní cena
1655 KÏ
volných
minut navíc
552 KÏ
pıvodní cena
487
KÏ
487KÏ
Îísla
125
internetu
v mobilu
pıvodní cena
777 KÏ
oo
neomezená
VPN
100
volných
SMS
400
volných
minut
3GB
pĚipojení
na stálo
1275 KÏ
pıvodní cena
1865 KÏ
96 Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro rodinu
SpoleÍné
tarify
na míru
S novým rodinným tarifem si za jeden paušál pro všechny mİžete
vzájemnÜ volat a psát úplnÜ bez obav. Už od 2 SIMek!
Za dlouhé hovory v rámci rodinného balíÎku nepĚiplácíte, hned od
první vteĚiny si vzájemnÜ voláte zdarma.
Jeden tarif si sestavíte podle potĚeb celé rodiny a platí za nÜj jeden,
ostatní ho užívají zdarma.
Ve spoleÎném tarifu mİžete mít i své nejbližší s pĚedplacenou kartou.
Ceny za volání a SMSky platí i po vyÎerpání spoleÎných balíÎkİ.
Vyberte si služby pro celou smeÎku
Co hledáme
PoÍet Íísel
Vzájemné volání
a SMSky za jeden paušál
SpoleÍné minuty
Na volání mimo rodinu
a do všech sítí
SpoleÍné SMS
SMSky mimo rodinu
a do všech sítí
Co mįžeme získat
2 Íísla
300 KÍ
3 Íísla
450 KÍ
4 Íísla
600 KÍ
5 Íísel
750 KÍ
50
spoleÍných minut
5,50 KÍ/min.
275 KÍ
100
spoleÍných minut
5 KÍ/min.
500 KÍ
200
spoleÍných minut
4,50 KÍ/min.
900 KÍ
300
spoleÍných minut
4 KÍ/min.
1200 KÍ
500
spoleÍných minut
3,50 KÍ/min.
1750 KÍ
0
spoleÍných SMS
1,50 KÍ/SMS
0 KÍ
100
spoleÍných SMS
1,20 KÍ/SMS
120 KÍ
200
spoleÍných SMS
1 KÍ/SMS
200 KÍ
400
spoleÍných SMS
0,80 KÍ/SMS
300 KÍ
1000
spoleÍných SMS
0,50 KÍ/SMS
500 KÍ
Tipy
Každý Ïlen rodiny mıže mít navíc svıj vlastní datový balíÏek nebo těeba balíÏek MMS.
Snadno nastavíte pevný limit na Ïerpání volných minut Ïi SMSek pro libovolného Ïlena
rodiny. Výdaje vás tak nikdy nepěíjemnÝ nepěekvapí.
Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro rodinu 97
NABÍDKA MÛSÍCE
Speciální edice SpoleÎných tarifİ na míru
PoěiÑte si Speciální edici SpoleÏných tarifı a získáte k tomu
chytrý telefon za bájeÏnou cenu. Těeba SpoleÏný tarif za 1656 KÏ
a telefon Sony Ericsson Xperia Ray.
200
3
spoleÎných
minut
Îísla
1,50
1656 KÏ
3x
Internet
v mobilu
KÎ za
SMS
3377 KÏ
pıvodní cena
1881 KÏ
standardní cena
6977 KÏ
Získejte Sony Ericsson Xperia Ray za super cenu i s jakýmkoliv jiným
balíÏkem ze Speciální edice SpoleÏných tarifı na míru.
S balíÏky ze Speciální edice získáte navždy 50% slevu na volání a psaní
v rámci rodiny.
2
Îísla
1,50
KÎ za
SMS
100
4
spoleÎných
minut
Îísla
2×
1,50
Internet
v mobilu
300
5
spoleÎných
minut
Îísel
4×
1,50
KÎ za
SMS
1004 KÏ
pıvodní cena
1154 KÏ
Internet
v mobilu
2208 KÏ
pıvodní cena
2508 KÏ
Tip: Chcete si nakombinovat speciální edici sami?
Pokud budete mít pro všechny Ïleny rodiny aktivovaný mÝsíÏní datový balíÏek, mıžete si
navolit libovolný poÏet volných minut a SMSek.
KÎ za
SMS
500
spoleÎných
minut
5×
Internet
v mobilu
3010 KÏ
pıvodní cena
3385 KÏ
98 Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro jednotlivce
Osobní
tarify
na míru
Vyberete si jen ty služby, co fakt chcete.
Žádné písemné smlouvy.
30denní záruka spokojenosti.
Stejná cena volání po celý den do všech sítí.
Po první provolané minutÜ úÎtování po vteĚinách.
100% kontrola nákladİ.
Vyberte si služby, které opravdu chcete
Co hledám
Co mohu získat
Kamarádi
Neomezené volání
a psaní na vybraná Ïísla
v síti Vodafone
1 Ííslo
175 KÍ
Volání
na ostatní Ïísla
0 minut
6,50 KÍ/min.
0 KÍ
SMS
na ostatní Ïísla
0 SMS
1,50 KÍ/SMS
0 KÍ
Internet
BuÑte on-line, kdykoliv
potěebujete
2 Íísla
225 KÍ
20 minut
5,50 KÍ/min.
110 KÍ
Internet
v mobilu na den
17 KÍ/den
(platíte, jen když se pęipojíte)
50 minut
5 KÍ/min.
250 KÍ
3 Íísla
260 KÍ
125 minut
4 KÍ/min.
500 KÍ
4 Íísla
285 KÍ
250 minut
3 KÍ/min.
750 KÍ
400 minut
2,50 KÍ/min.
1000 KÍ
neomezené
volání
0 KÍ/min.
2700 KÍ
50 SMS
1,20 KÍ/SMS
60 KÍ
100 SMS
1 KÍ/SMS
100 KÍ
250 SMS
0,80 KÍ/SMS
200 KÍ
neomezené SMS
0 KÍ/SMS
500 KÍ
Internet
v mobilu
177 KÍ
Internet
v mobilu naplno
315 KÍ
Pęipojení
na 2 dny
75 KÍ
Pęipojení
na stálo
525 KÍ
Studentská nabídka
S nabídkou Student na míru se teÑ mıžete sami rozhodnout, jestli chcete spíše výhodnÝ volat, smskovat, nebo používat data. Platíte jen
za to, pro co se opravdu rozhodnete, a navíc za opravdu studentské ceny.
Student
volání
50 minut
3 KÍ/min.
150 KÍ
Student
SMS
200 SMS
0,50 KÍ/SMS
100 KÍ
Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
Student
Internet
v mobilu
89 KÍ
Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro jednotlivce 99
NABÍDKA MÛSÍCE
Speciální edice Tarifİ na míru s dvojnásobkem volných minut navíc
K vybraným balíÏkım vám dáme dvojnásobek volných minut,
které vám zıstanou napoěád. Nabídka trvá do 31. 3. 2012!
150 MB
50
150 MB
internetu
v mobilu
volných
minut
50
volných
362 KÏ
+50
volných
SMS
minut navíc
600 MB
250
volných
internetu
v mobilu
naplno
minut
internetu
v mobilu
PıvodnÝ
487 KÏ
PıvodnÝ
777 KÏ
552 KÏ
100
+125
volných
volných
SMS
600 MB
internetu
v mobilu
naplno
PıvodnÝ
1165 KÏ
790 KÏ
100
+250
volných
volných
SMS
125
volných
minut
minut navíc
400
volných
minut
4
PıvodnÝ
1600 KÏ
1065 KÏ
kamarádi
v síti
Vodafone
minut navíc
Tip
Pokud budete chtít i zvýhodnÝný telefon, mıžete si vybrat z balíÏkı na stranÝ 71.
Neomezený balíÎek do všech sítí
Neomezené volání, neomezené SMSky a naše
nejlepší datové pěipojení za skvÝlou cenu.
oo
neomezené
volání
oo
neomezené
SMS
3 GB
3094 KÏ
pĚipojení na pıvodní cena
stálo
3725 KÏ
Poslouchej
hudbu tak,
jak má znít.
HTC Sensation XE s Beats Audio TM
a BeatsTM by Dr. Dre Solo TM sluchátky. Chytrý
telefon pro dokonalý multimediální zážitek,
navíc s dvoujádrovým procesorem.
Nyní exklusivně u Vodafone.
Dostane Tě.
s
Download

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně