Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 5 | 2013
CHEMIE
LÁSKY
ROZJEZD Fakebook
Mimibazar
Komunita
DostaveníĆko tĕhulek, snažilek, mamískĭ, bydlenek, vaĥilek,
tvoĥilek, prdĕlek, muÀnek, tulískĭ a koĥalek.
Toto se líbí: 8536 cynikĭ
O mnĕ – Navrhnout genocidu
BlitíĆko |
Výprdek
PapáníĆko
Hadĥíky
Mimísci
Naše zlatíĆka
Nedostalky
Ukázat vše
VyĆutnout na svĕt?
Myšutka
KoĆiny, nebudete vĕĥit, co ten náš prcínek zase vyvedl! Slavískovali
jsme jeho tĥetí narozeninky, letos už pošestý, protože von, cibulínek,
chce poĥád nový dáreĆky. No a zatímco jsme mu plácali dorīulík, tak
von vzal nĭžky a naši Mícu a ustĥíhnul jí hlavu!!!!
Īupka: Šikulík!!!! :D :D :D :D :D :D :D :D
Jĭlinka
ZdenĕĆek
MoniĆka
Karolínka
Finīulka
Mám bomba mğamku, manža to miluje. Vezmete lanĆmít, nakrájíte na
kostiĆky, dáte do talíĥe na polívku a zalejete pivem. Je to za pĭl hoĐky
hotový a fakt mlsáníĆko jak tuleníĆko s biĆíĆkem!
Grglinkaa: To je zlatíĆko, jak ten náš! 8D 8D 8D 8D
Ornella: To zní žužínkovĕ! Jak tomu ĥikáš? :))))))) :))))))
Frnda: :O :O :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D !!!!!
Finīulka: Ĥíkám tomu lanĆmít s pivem.
Grglinkaa: ąlovĕk to po nich musí vždycky uklízet, viĐ?
Ale dĕlá to rád, pro ty jejich krásný kukadla!! :D :D :D :D :D
Kudlanka: ąvachtá si i s nealkem?
Finīulka: A jak! Mĭže mĕ po tom umlátit, úplnĕ!
Bezvadlinka
Foto: Lenka Hatašová / iDNES.cz / Proŏmedia
Šušiny, další Ćupr kaufík. Prodávám pemprsky, pĥed pĭl rokem použitý,
ale nĕkterý jak nový, naše bambulka je mĕla tĥeba jenom tĥi hoĐky
a sotva se do nich vyĆĭrala. Sou znaĆkový, mám ještĕ Ćárovej kód od
obalu, kdybyste to chtĕly ovĕĥit. Dvanáct kusĭ za pĭlku, co v obchodĕ.
Když si pro to pĥijedete, dám vám k tomu i ten Ćernej igeliīák, co to v
nĕm na balkónĕ skladujeme!
Lucinka: A sou to Ćtyĥky, nebo pĕtky? My už jsme veliký.
Bezvadlinka: Trojky, ale tim použitím se trochu natáhly.
Klidnĕ bych to použila jako pĕtky, teda pokud nemáte
chlapeĆka, aby mu nevylezly varlátka nosem.
Indulonka
Ğuğalky, vĆera pĥišel pĥíīa z robĭtky. Jsem mu zas ĥekla, že chci mimíska. Rovnou jsem to vzala rtĕnkou o zeĐ. Pak po mnĕ chvilku šlapal,
zavĥel mĕ ve sklepĕ, rozšlapal mi brejle, oholil mi pĭlku hlavy rašplí a
zasypal mĕ briketama. Myslíte, že nám to s tím drobeĆkem vyjde?
Grglinkaa: UrĆitĕ to nevzdávej, to se stává. My to mĕli
podobnĕ a dneska platí alimenty skoro pravidelnĕ! :D :D :D
MušliĆka: Láska všechno pĥekoná. XD XD XD XD XD
Panímanda: Vy zamilovaný! Jak bych se do tĕch dob vrátila!
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
3
ROZJEZD
ÜILICHILI VËSEZNAMCE
ěeditel redakce
– Markéta energická Moreno
Šéfredaktor
– Michal romantický Schindler
Zástupce šéfredaktora
– Štefan se zájmem o kulturu Švec
Kreativní Ĝeditel
– Simon cizinec Brown &&& Creative
– www.andandandcreative.com
Editor sekce Vodafone
– Martin sportovní typ Pistulka
EditoĜi aËpsavci – Jindra se zájmem
oËturistiku Novák, Filip hraji na kytaru
HoráÝek, Martin skvçle vaĜím Groman, Jakub rád zpívám König
DesignéĜi – Petr fotím, cestuji
Toman, Tomáš nekuĜák Trnobranský,
Jakub mladý MaĜík
Manažer – Marek zajištçný Slezák
ProdukÝní – Pavel zlaté povahy
Matuška
DTP – Aleš se závazky DuroĎ
Asistenka – Lenka upĜímná Ciznerová
Manažer inzerce – Marek pçkný vztah
k dçtem Hammerschmied
ProdukÝní sekce Vodafone
– Magda sympaĨaÝka Rückschlossová
6
8
10
26
36
42
46
50
56
58
62
BedĜich vËkurzu
Tvrdost vajec
Láska v laborce
ěešení zásadní otázky
Bedna pro dçti
DrsĎáci v rĶžové
Zastání pro fastfoody
Maskované Švýcarsko
Jako tele na chĜest
Kulturní mixák
Kádrováci vchodĶ
123: Vodafone
68
70
72
74
76
80
82
92
93
94
96
Zprávy zËVodafonu
Vodafone experti
Neomezené tarify
Mobilní web, aplikace
PĜipojení sËVodafonem
PĜedplacené karty
Všechno o telefonech
EkotĜída
Volací jistina
Vymyšleno pro ŏrmy
Chytré telefony za kaÝku
Láska je grunt
Máj je lásky čas, o tom žádná. Zamilované pohledy
a rdící se líčko jdou prostě ke kvetoucí přírodě víc než
do laviny. Jenomže láskou všecko teprve začíná
a vztahy se můžou po čase taky pěkně zamotat. Taková hrdlička možná vydrží zasněně vrkat durch, ale co si budeme povídat, málokterá hrdlička má hypotéku. Nic, to jsem odbočil. Vztahy
mezi lidmi jsou prostě hotová chemie. No a zřejmě, jak u nás máme
rádi chemii i v jídle (hlavně, když je buřt
za kačku), jsou i naše řeči o vztazích samá kalorie: taháme se na vařené nudli,
skáčeme si na špek a podobně. O lásce
říkáme rovnou, že prochází žaludkem
(což taky nejspíš naznačuje, proč si
po čase v tom žaludku začneme vzájemně i ležet). A protože lásku podporujeme a na Petříně se zrovna Karel
s Hynkem přetahují o Jarmilu, kapku
jsme se na to jarní třeštění mrkli. Prima
muckání přejem!=
[email protected]
<
Aħ NÁM NEUSCHNETE
PRAKTICKÉ TŘEŠNĚ
Tady od nás máte rozkvetlé tĜešnç. MĶžete se pod nimi políbit aËnemusíte se
kvĶli tomu trmácet do pĜírody. Také neobsahují žádné alergeny. A navíc
neuschnou a neopadají, takže se pod nimi mĶžete líbat tĜeba celý rok.
4
TIRÁŽ
Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o.,
Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 –
Troja, tel.: 244 023 201,
www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech
Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o.
Uzávçrka vydání 15. 4. 2013. Datum vydání
4. 5. 2013. Distribuce Üeská republika.
Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek
Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@
bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce
6/2013 13. 5. 2013 MKÜR 15371. Láska i nory
zanáší. Údaje jsou platné keËdni uzávçrky.
Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby
jsou vyhrazeny. Láska z masáže. E-mail
doËredakce: [email protected] Kompletní
ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ
aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz. Ë
Foto: Michael Kratochvíl, Proŏmedia
Dočtete
se u nás
i s obrázky
Duel
Rande : Večer
s kámošema
Ještç než zaÝne, sežere spoustu Ýasu
vËkoupelnç
0:1
PĜed zrcadlem to nemusíte pĜehánçt
Když se zvrhne veËschĶzku sËkámošema,
dopadlo to špatnç
0:1
Když se zËtoho vyvrbí nçjaké rande,
je to bonus
MĶžete naËveÝeĜi, doËkina, naËprocházku...
1 :0
AĨ jdete kamkoliv, stejnç skonÝíte vËbaru
VËdemokratické diskusi máte pĶlku hlasĶ
1:0
Kamarádi vás pĜehlasují
Konverzace pĜipomíná chĶzi minovým
polem
0:1
MĶžete si žvanit, co chcete
OBJEV
ČEŠTÍ LÉKAŘI VIDÍ
HLOUBĚJI
2:3
Odborníci zËVI. lékaĜské fakulty UK vËKozovazech
veËspolupráci se Svazem nedobrovolných hasiÝĶ
vynalezli nový nástavec pro kolonoskopická
vyšetĜení. „PoËdiagnostice sËnaším nástavcem jsou
všechny stĜevní potíže navždy vyĜešeny,“ uvádí šéf
týmu MUDr.ËKamil Trh.
Bylo to o fous. Pravda je, že ani bez jednoho
se dlouhodobě neobejdete.
Kačenky
T
SPOLKU
SKEPTIKŮ
SISYFOS SE
ZJEVIL AŠTAR
ŠERAN.
VZDæLÁNÍ
POËÚSPæCHU LESNÍCH
ŠKOLEK SE MINISTERSTVO
ŠKOLSTVÍ CHYSTÁ POVOLIT
ROVNæŽ ŠKOLKY ěÍÜNÍ,
SKALNÍ AËBAHENNÍ.
Bojovníci za práva hydrosexuálĶ
prosazují registrované partnerství
sËvodou.
Üokoláda je nezdravá, varují výrobci
lízátek.
Hubneme chytře
T
Zhubněte
do plavek!
Novou budovou Národní knihovny
se stane Sazka Aréna.
Vatikán zahájil výrobu plyšových
kardinálĶ.
Foto: Proŏmedia
Unikátní metoda, kterou si může dovolit opravdu každý. Výsledek zaručen, už po pár dnech hubne 98 % lidí.
Neváhejte! Zavolejte ihned a my vám seženeme práci
v asijské večerce. Poznejte, co je opravdová práce,
a hubnutí přijde samo. Hubněte s východní filozofií,
která říká nečum a makej! =
<
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
5
ROZJEZD
Pavlač Emila Hakla
T
Love is life
Fakt, že jde ve skutečnosti jen o nějaké kyselinové řetězce, které mají vrozenou potřebu se navazovat, nikoho nezachrání od citové nadstavby, kterou mnozí
vnímají, jako by šlo o život. A ono jde, jenže v obecné
rovině. Existence jednotlivce nehraje roli, i když z druhé strany se to bez něj neobejde. Co horšího – kdekdo
to má v téhle oblasti lehčí než člověk. Špaček, kuna,
hyena, slepýš atd. udělají, co mají, a jdou od toho. všeho kalibru), a hlavně – sex je průmysl. Uměle proMy jednak myslíme (ne- dukované mediální harašení permanentně žene
ní to žádná sláva, ale cosi na hřiště globální cílovku, tj. všechny, komu zmíněné
se v mozku přec jen ode- řetězce fungují. Tvrdá hra s tvrdými pravidly. Nic pro
hrává, čímž si to výrazně zamilované.
Přesto Ti, Marcelo, musím říct, že když jsem v roce
obohacujeme komplexy
2001 ve čtyři ráno ocucával jeden po druhém dlouhé
a štíhlé prsty Tvých nohou, cítil jsem cosi, co bylo nesrovnatelně výš a dál než já. Byl květen – žádné ponožky. Jen sandály, prach, pyl, feromony a my. Pyl proto, že
to bylo na Petříně, kde je ho plno. Rád bych Tě ujistil, že
na tu chvíli nikdy nezapomenu. Na zbytek jedinec zapomene často vzápětí a mnohdy i rád. Uvádím to proto, že i u nás, rádoby chytrých opic, hraje zásadní roli
úvodní rituál, jemuž lze jen podlehnout. Poté nastane
testovací fáze. Má / nemá schopnost vcítit se, má /
nemá trpělivost, vztah k dětem, byt, hypošku, bohatý
<
T
AKUPUNKTURA
ÚDAJNĚ DOKÁŽE
VYLÉČIT
HOMEOPATII.
Piškvorky se staly olympijským
sportem.
Japonským vçdcĶm se podaĜilo
naklonovat tužku.
PoÝítaÝová hra Tetris koneÝnç vyšla
jako komiks.
Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin
Picture Credit: Proŏmedia
57 – Kurz
rodiče, řidičák. Tam lze lavírovat. Splátky + citlivé srdce
= měsíc až rok. Schopnost cele se oddat + nemajetní rodiče = týden až půl roku.
Pokud se dvojice proklestí těmito nástrahami a bez
úhony dospěje na louku plnou kvetoucích kopretin,
pak už nic nebrání dokonalému splynutí dvou řetězců,
jemuž se říká nový život. „Nový“ neznamená, že bude
jiný než ty předešlé,
spíš naopak.=
Kachničky
6
Tip na výlet
T
Botanická zahrada srdečně
zve na výstavu narcisů v Praze–Troji
Radíme géniům
T
Máte talent?
Píšete poezii?
Narcissus entropae
Narcissus gigant
Narcissus kodet
Narcissus krausbleae
Narcissus saudkii
Narcissus janeckiana
Narcissus noidiam
Narcissus hehehae
Narcissus haxna
Narcissus mini
Narcissus uffo
Pseudonarcissus martucci
Nabízíme nový sdílecí systém pro vaši
první sbírku! Pošlete rukopis rychlým
a hygienickým způsobem a máte záruku, že se s ním stane totéž co v renomovaném nakladatelství. Přejeme šťastné
čekání na výsledek! =
Foto: JiĜí Salik Sláma, Anna Vavríková / MAFRA / Proŏmedia
<
ZDRAVÍ
Trpíte poruchou
barvocitu?
Ano
Ne
V případě přetrvávajících problémů
si přečtěte 256 odstínů šedi.
Příručku rastrové grafiky. =
<
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
7
ROZJEZD
MEDICÍNA
CHĵZE POZADU LÉÜÍ Duchovní život
T
CELULITIDU, TVRDÍ
Nový
papež
vytáhl
do boje
AMERICKÝ LÉKAě, ABY SE
DOSTAL DOËMÉDIÍ. proti eutanazii
Papež František v encyklice nazvané tradičně podle
prvních slov „Tak schválně, jestli tahle fixka bude psát“
zahájil tažení proti dobrovolnému ukončení života.
Nově zavádí v kanonickém právu za eutanazii
a jakýkoliv další způsob
sebevraždy trest smrti. =
<
HUBNEME CHYTěE JEŠTæ JEDNOU
VÝŽIVOVÝ SPECIALISTA
NA BEZLEBKOVOU DIETU –
DNES KONZULTACE ZDARMA!
Více naËnaËwww.vyzivovyspecialistanabezlebkovoudietudneskonzultacezdarma.cz
Skandála
T
Miss Česko
vyloučena z Miss
World
Ke skandálnímu vyloučení české missky došlo na Miss
World. Jak uvedl ředitel soutěže Claude Debjeaut, důvodů bylo více: „Špatně vedená plemenná kniha, důvodné pochyby o čistokrevnosti a především
obotoxovaná morda.“=
<
Syrové vejce
Vejce naměkko
Vejce natvrdo
Picture Credit: Proŏmedia
UŽITEÜNÁ INFOGRAFIKA
8
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Copyright © 2013 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Tvoje živá galerie
Umíš si vychutnat život?
THE OFFICIAL SMARTPHONE
TÉMA
CHEMIE
LÁSKY
10
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Alchymisti, což bývaly nejprogresivnější vědecké mozky
planety, si za cíl svého bádání určili tři věci: kámen
mudrců přeměňující obyčejné kovy ve zlato, nápoj
nesmrtelnosti a elixír lásky. První dva body už mají po pár
staletích jakž takž zmáknuté (akorát jim dnes říkají
kapitálové trhy a genetické inženýrství). S receptem
na lásku ale bojujeme pořád marně. Změní to internet?
Text: Jiří Holubec, Martin Pistulka, Lenka Ciznerová Ilustrace: &&& Creative Foto: Archiv
11
TÉMA
Není to tak dávno, kdy páry seznámené na internetu vyvo- (hledá je 64 % uživatelů), jejichž párování logicky tvoří
lávaly ve společnosti houštiny zvednutých obočí. Když jednu z hlavních položek v tajných algoritmech. A v tom
se podíváte do statistik, zjistíte, že v roce 1997 se online vězí druhý háček. Společné zájmy totiž nejsou podle vztarandění věnovalo pouhých 7 % lidí. Možná že jich bylo hových psychologů pro partnerské štěstí vůbec důlevíc, ale na virtuální seznamky se pohlíželo jako na shro- žité. V jedné z největších mezinárodních studií z roku
maždiště úchylů a peďourů a ne každý byl ochoten se 2010 (účastnilo se jí 23 000 lidí z Velké Británie, Austrák takové zvrhlosti přiznat.
lie a Německa) se „společné
Dnes, kdy trávíme na interzájmy“ do celkové spokojenosti ve vztahu promítly mizinetu v průměru 15 hodin
týdně, je všechno jinak. Intervými 0,5 %.
netovému seznamování proNavzdory tvrzení, že své
padla skoro čtvrtina z nás
rovnice zakládají na „letech
a stal se z něj legitimní byznys.
empirického a klinického
Existují stránky, které dávají
studia sezdaných párů“,
dohromady lidi podle sexutoho seznamovací algoritmy
álních preferencí, vzhledu,
moc nedokážou. Odfiltrují
genetických parametrů, ale
část kandidátů, v lepším příi chemické kompatibility. Zdašéfporadkynç stránky Chemistry.com Helen Fischerová
padě úplných mimoňů, popříleka nejvíc seznamek na to jde
padě zvýrazní někoho, koho
matematicky. S tvrzením, že
„TO, JESTLI AËJAK SI SËPROTæJŠKEM BUDEME
bychom sami v záplavě inzevám partnera vyhledá pomocí
ROZUMæT, NEJSME SCHOPNI ROZPOZNAT,
rátů přehlédli. Není to ovšem
matematického algoritmu,
DOKUD HO NEPOTKÁME TVÁěÍ VËTVÁě.“
příliš rozdílné od toho, když si
přišla jako první stránka eHarPsycholog Eli J. Finkel
necháte z nabídky vyjet jenom
mony v roce 2000. Zakrátko
vysokoškolsky vzdělané blonnásledovaly portály PerfectMatch, OKCuALGORITMUS ďáky ve věku 30–40 s obvodem hrudníku nad
pid a další a další a všichni tvrdili, že jen ta
LÁSKY
metr dvacet. Konečný výběr ovšem bude opět
jejich rovnice zaručuje nejspolehlivější nale- podle seznamky OKCupid: jen na vás samotných, a sofistikovaný prození životní lásky.
ces vybírání se tak vrací ke starému dobrému
ZaÝne se vyplĎováním
šmírování fotek na profilech. Při něm přitom
STATISTIKA, CO NEMÁ CENNÉ ÚDAJE
vstupních dotazníkĶ. Jde
máme tendenci vybírat si potenciální partnery
Reklamy největších seznamovacích portálů
a partnerky stejně jako zboží v internetovém
oËotázky typu: „Jak Ýasto
se tak dlouho přebíjely v chlubení se zázračobchodě. Jinými slovy – vybírat, až přebereme
si Ýistíte zuby?“ „Máte rádi
nou rovnicí lásky, až se o jejich tajemství začali
a nevybereme si nic.
strašidelné ŏlmy?“ atd.
zajímat opravdoví vědátoři. A zjistili, že je to
Prosté párování stejných
všechno trochu jinak. Hlavní problém vězí
HARMONIE DĚKOVNÝCH DOPISŮ
odpovçdí ale nestaÝí. Když
v tom, že seznamky slibují zázračný elektroAť už se necháte na internetu seznamovat
dáte dohromady dva lidi,
nický elixír lásky, ale nedělají v podstatě nic
matematickým kódem nebo chemickým slokteĜí „jsou rádi centrem
jiného, než že se snaží nalézt ve změti dat páry pozornosti“, tak si zadçláváte žením vašeho podpaží, online seznamky jsou
s určitou kompatibilitou. V takovém přístupu
lidská záležitost. Pravidelně sice krmí média
naËprĶšvih. Uživatelé
ale je několik háčků. Za prvé, lidé v poskytorádoby vědeckými zprávami typu: „Páry, které
seznamky proto vypisují
vání dat lžou, a to tak, že hodně a především
se seznámily prostřednictvím eHarmony,
iËideální odpovçdi svého
v údajích, které protějšky považují za důleŏktivního partnera. Aby bylo vykazují lepší schopnost řešit své partnerské
žité. Například ženy nejčastěji upravují údaje
neshody než páry seznámené běžným způvše ještç pĜesnçjší, oznaÝují
o své váze a postavě, zatímco muži mlží nejuËkaždého povahového rysu, sobem.“ Ve skutečnosti ale není žádná z nich
častěji o věku a výšce. Skoro polovina uživaschopna svá tvrzení doložit jinak než prostředzaËjak dĶležitý ho považují.
telů seznamek přitom považuje fyzický vzhled
Samotný algoritmus pak
nictvím anket a děkovných dopisů. Jinými slovy
potenciálního partnera za druhý nejdůleži– jejich tvrzení je věrohodné asi jako chlubení
už jen vyhledává partnera,
tější atribut. Předčí ho jenom „společné zájmy“
věštců a tvůrců horoskopů.
který nejvíce vyhovuje vašim
„ZAMILOVANOST
NENÍ NIÜÍM JINÝM NEŽ
NALEZENÍM ÜLOVæKA
SE SPRÁVNÝMËPROFILEM
HORMONĵ“
oÝekáváním, aËposuzuje, nakolik
splĎujete oÝekávání jeho.
12
<
DROGY ZAMILOVANOSTI
Kašlete na chemický rauš. Láska s vámi udělá to samé.
Adrenalin
Testosteron
Vasopresin
Oxytocin
Dopamin
PRVNÍ FÁZE:
PERVITIN
Fenyletylamin
Noradrenalin
Kortizon
DRUHÁ FÁZE:
HEROIN
Projevy: Chemický koktejl má
podobné úÝinky jako amfetaminy
(pervitin aËspol.), jeho úÝinky jsou návykové
aËvËnepĜítomnosti milované osoby pociĨujeme
absĨák. Nejsilnçjší šlehu nám dává fenyletylamin,
který je zodpovçdný zaËeuforické stavy (jeho
pĜirozeným zdrojem je Ýokoláda). Ostatní
hormony se shodují sËtçmi, které se vyplavují pĜi
stresových situacích, aËmají iËpodobné pĜíznaky
– zrychlený tep, zpocené ruce aËfunçní. Stresové
situace totiž pomáhají bourat ostych. Produkce
testosteronu poËnçjaké dobç uËmužĶ klesá
(chovají se pak citlivçji), kdežto uËžen naopak
roste (aËzvyšuje chuĨ naËsex).
Trvání: Vçtšinou kolem tĜí mçsícĶ. UËodolných
jedincĶ pouze pár týdnĶ, uËobzvláštç citlivých
individuí až pár let.
Endorŏny
TěETÍ FÁZE:
EXTÁZE
Projevy: Endorŏny jsou
známé jako hormony dobré
nálady, ale veËskuteÝnosti nejsou nic jiného
než analogy morŏnĶ, což jsou silné opiáty
(heroin aËspol.). Mají zklidĎující úÝinky, navozují
pocit intimity, jistoty aËdĶvçry aËtlumí bolest.
NepĜinášejí rauš jako amfetaminový koktejl
prvotní zamilovanosti, ale oËto jsou stálejší
aËvíce návykové. Mark Goulston, profesor
psychologie zËKalifornské univerzity, prohlásil,
že „adrenalinová láska je oËnás samotných, líbí
se nám, že jsme milováni. SËendorŏny skuteÝnç
milujeme.“ Vasopresin považují vçdci zaËhormon
monogamie. UËlidí (jak vidno) není jeho
produkce zĜejmç dostaÝující.
Trvání: Asi ÝtyĜi roky, poËjejichž uplynutí hrozí
Projevy: Oxytocin je tradiÝnç
spojován sËprocesy vËtçle rodící
aËkojící matky. Jeho úÝinky ale pĶsobí naËoba
partnery. Oxytocin má antistresové úÝinky
aËvyvolává podobné pocity jako fajn trip
naËextázi: uvolnçní, uspokojení aËnáklonnost.
PĜezdívá se mu také hormon vçrnosti
(hodnç vysvçtluje fakt, že ho tçlo nejvíce
vyplavuje poËorgasmu). Jeho nadmçrná
produkce mĶže údajnç navozovat závist
aËsoutçživost, pravdçpodobnç vËdĶsledku pocitu
zodpovçdnosti zaËpotomky.
Trvání: ÚÝinky oxytocinu jsou dlouhodobé,
ale snadno je pĜebíjí touha poËadrenalinovém
rauši.
<
vztahu nejvçtší riziko rozvodovosti. Klasický ŏlm
sËMarilyn Monroe Seven Year Itch (Slamçný
vdovec) by se veËskuteÝnosti mçl jmenovat
Four Year Itch
Rychlorecept
Profesor Arthur Arun zËNewyorské univerzity provádçl bçhem svého výzkumu dynamiky navazování vztahĶ následující pokus:
Posadil keËstolu muže aËženu, kteĜí se nikdy pĜedtím nevidçli. Každý mçl pĶl hodiny naËto, aby odhalil svému protçjšku nejtajnçjší
tajnosti svého života. Pak si beze slov navzájem zírali 4 minuty doËoÝí. PoË34. minutç experimentu kËsobç testované páry cítily
silnou náklonnost aËdva páry skonÝily uËoltáĜe. Zkoušejte pouze naËvlastní nebezpeÝí.
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
13
TÉMA
NEJDIVNĚJŠÍ
SEZNAMKY SVĚTA
Nevěřili byste, kolik zajímavých druhů seznamek
na internetu je. A s jakým zájmem se setkávají.
NAËMOBILU PRO KLUKY
grindr.com
Zástupce nové generace online seznamek, které
jedou naËplatformç smartphonĶ. Zaregistrovaní
uživatelé mohou kdykoliv zveĜejnit své GPS
souĜadnice, chatovat sËlidmi, kteĜí jsou poblíž,
aËpopĜípadç vyjádĜit zájem... se seznámit.
Podobných aplikací existuje celá Ĝada, Grindr
se specializuje naË„gay, bi aËzvçdavé muže“.
Dostal se doËhlavních zpráv bçhem londýnské
olympiády, kdy se jeho servery pod náporem
zhroutily vËokamžiku, když doËolympijské
vesnice dorazili sportovci.
VËroce 2012 Grindr
oznámil, že ho používají
4 miliony
lidí
VEË192 ZEMÍCH
RUÜNÍ PRÁCE
threedayrule.com
Seznamka Three Day Rule se chlubí tím,
že výbçr vËní je tak exkluzivní, jako by ho
specializovaní výbçrÝí provádçli ruÝnç.
DoËportfolia seznamky se dostanete jen
naËpozvání jiného Ýlena nebo poËnároÝné
pĜijímací proceduĜe. To má být zárukou pro
to, abyste se vyhnuli obvyklým bolestem
ostatních seznamek – spoustç magorĶ, kteĜí vás
budou obtçžovat, falešným proŏlĶm aËvýzvám
kËokamžitému sexu.
1,1 MILIONU UŽIVATELĵ
HO POUŽÍVÁ DENNæ
TuĎárna:
GrindrXtra – Ještç víc klukĶ bez reklam
14
JAKOU MÁŠ KYSELINU?
genepartner.com
Služba, která jde naËproblém nalezení
správného protçjšku pĜísnç vçdecky. Ze
zaslaného vzorku slin udçlá rozbor DNA
aËpartnera vybírá podle Ĝetçzení vašich
aminokyselin (úÝtuje si zaËto 99Ë$). Ještç
podrobnçji vás prozkoumají uËScientiŏc Match,
kde zájemcĶm dohazují biologicky, geneticky
aËimunologicky (!) kompatibilní partnery.
Ülenství pĜijde bratru naË2000 dolarĶ, ale zato
je (bĶhvíproÝ) doživotní.
CHCETE MOJE DÍTæ?
datemysinglekid.com
Autorkou téhle trochu podezĜelé seznamky
je jistá Geri Brinová, která se (jako každá
správná maminka) bála, že si její syn Colby
nikdy nenajde tu pravou. Odstartovala tedy
seznamovací sekci, kde nabízí podobnç
starostlivým matkám možnost nçkoho svým
potomkĶm dohodit. NaËprvní pohled to mĶže
vypadat jako spolehlivý zpĶsob, jak totálnç
znemožnit své dospçlé dçti naËmezinárodní
úrovni. Brin ale vçĜí, že randçní se má
provozovat jedinç pod dohledem zkušeného
rodiÝe. AËkdyž to nevyjde, tak je aspoĎ možné to
svést naËmámu.
KRÁSNÍ LIDÉ
beautifulpeople.com
NaËtéhle stránce se smçjí seznamovat pouze
krásní lidé. NaËnápad pĜišel Dán Greg Hodge
poté, co zhlédl vËtelevizi Zoolandera (fakt!).
Oŏciálnç má služba kolem pçti milionĶ
uživatelĶ, ale pouze 20Ë% zËpĜihlášených se
dostane doË„komunity“, která spolu randí.
Eliminace se dçje prostĜednictvím hlasování
(možnosti jsou „krása“, „hmm ujde“, „ne“
aË„hnus“), které probíhá neustále, takže udržet
se vËelitním klubu dá dost práce. MimochodemË–
když se stránka otevĜela uživatelĶm iËmimo
Dánsko, probçhl médii Ýlánek, který porovnával
úspçšnost uživatelĶ jednotlivých zemí. Üešky
se se 78% úspçšností usadily naËšpiÝce, zatímco
naši pánové skórují pouhými 17Ë% aËplahoÝí
se uËdna poËboku IndĶ aËKorejcĶ. NejhĶĜ jsou
naËtom Britové, kterým pĜijali 15Ë% mužĶ
aË13Ë% žen (proto si asi založili Ugly Bugball,
viz následující stránka). Nejnovçjší vychytávka
je sekce otevĜená iËpro obyÝejné ošklivce, kteĜí
si veËvirtuálním genovém poolu mohou vybrat
dárce krásné spermie nebo vajíÝka.
HOLKY ZAËMěÍŽEMI
womenbehindbars.com
Seznamka pro pány, jejichž snem je mít
pĜítelkyni zaËkatrem. Seznamka frÝí naËponçkud
primitivnç vyhlížejících stránkách sËpĜíkazy jako
„vložit doËkošíku“. Což je zavádçjící, protože
jediná forma kontaktu sËvaším „zbožím“ je
dopisování aËmožná nçkdy návštçva uËsklençné
pĜepážky sËpokecem pĜes telefon.
NAPSAL JSEM VËPOSLEDNÍ
DOBæ TěEM ŽENÁM VE VæZENÍ
AËVŠECHNY ODPOVæDæLY. CHCI
VÁM PODæKOVAT... NAŠEL JSEM
SI PAK DALŠÍ TěI... AËMUSÍM
PODæKOVAT JEŠTæ JEDNOU!
MARTIN
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
STEJNÁ KREVNÍ SKUPINA
mybloodtypedating.com
Tahle stránka je velmi populární hlavnç
vËJaponsku. DĶvodem je zde oblíbená teorie, že
krevní skupina ovlivĎuje chování Ýlovçka, aËje
tedy dĶležité ji brát vËpotaz pĜi seznamování.
MĶže se to zdát jako pitomost, ale vËJaponsku
aËleckde jinde vËAsii se krevní skupiny berou
hodnç vážnç. VËJižní Koreji se mĶžete podívat
naËromantickou komedii MĶj pĜítel má skupinu
B aËnaËjaponských pískovištích se vyskytuje
dokonce iË„krevní harašení“ (bura-hara). Když
se dçti naËpískovišti posmívají nešĨastnému
kamarádovi, že je obyÝejná nula, tak to mohou
myslet doslova...
NAJDI DVOJNÍKA
ŏndyourfacemate.com
Stránka založená naËponçkud zvláštním
nápadu, že ideálním protçjškem je nçkdo,
kdo vypadá co nejvíc jako vy. Zdejší software
zmapuje vaši fotku, vËdatabázi vyhledá ciferník
vám nejvíce podobný aËje to. VËsekci „oËnás“ se
doÝtete, že „vçdci tvrdí“, že podobnost pĜináší
harmonické souznçní duší, ale kolik šĨastných
párĶ se tímto zpĶsobem dalo dohromady, se tu
nedoÝtete. Celá stránka je už naËprvní pohled
dost divná. Jestli si chcete vyhledat dvojníka,
vyzkoušejte radši novozélandský projekt
Doggelganger, který podobnou technologií
hledá nové páníÝky opuštçným psíkĶm.
OTESTUJ SE
okcupid.com
Seznamka, která je založená naËmatematice,
testování aËkvízech. Sami mĶžete odpovídat
naËotázky, sami si urÝit, které otázky jsou
pro vás dĶležité, mĶžete hodnotit odpovçdi
ostatních aËostatní hodnotí vaše odpovçdi.
AËtaky mçĜí vaši atraktivitu. NaËzákladç všech
tçchhle výpoÝtĶ aËsrovnání pak dostanete výbçr
vhodných partnerĶ.
Kdo zËaktuálních cizích celebrit
kËsobç ladí podle tváĜe
Ellie Gouldingová &
Drake
Britney Spearsová & Matt Czuchry
Jennifer Lawrencová & Bradley Cooper
HLEDACÍ FACEBOOK
zoosk.com
Zoosk je jedna ze seznamek, kterým se celkem
daĜí být zároveĎ sociální sítí. Uživatelé vËní mají
proŏly, mĶžou si dokonce kupovat virtuální
mçnu aËdrobné digitální dárky. Zoosk má iËsvoji
sekci pro úspçšnç zadané, kde mají proŏly celé
páry. Tam se mĶžete jít nasosat štçstí, pokud
sami ještç spárovaní nejste.
Katie Holmesová & Joshua Jackson
Jennie Garthová & John Stamos
OKCUPID MÁ VÍC
NEŽ 5.6 MILIONU
UŽIVATELĵ.
ZËNICH JSOU TěI
MILIONY AKTIVNÍ
JSI TAM?
blendr.com
Blendr se snaží najít vám protçjšek co nejblíž
místu, kde právç jste. Právç proto používá vaše
GPS souĜadnice. Zadáte se doËaplikace aËuž to
jede. Objevíte zajímavé lidi vËokolí, mĶžete jim
navrhnout sraz, pokec aËcokoliv dalšího.
15
TÉMA
ŠEREDOVÉ AËŠEREDKY
theuglybugball.com
Anglický projekt, který vzal zaËbernou minci
fakt, že polovina AngliÝanĶ je škaredých
aËoškliví lidé se lépe seznamují poËinternetu než
vËhospodç. Nakolik jsou ta tvrzení pravdivá, je
tçžko Ĝíct, ale seznamka už oslavila první svatbu.
UNIFORMY LETÍ
uniformdating.com
Než se ze seznamek stala obecnç akceptovaná
zábava, sjíždçli je hlavnç lidé se speciŏckým
zamçĜením. Jinými slovy – sËfetišem. TĜeba
se slabostí pro uniformy. Dává to tak trochu
smysl. Když budete postávat pĜed hasiÝárnou
nebo pĜed policejní stanicí aËsvĶdnç mrkat,
mĶžete namísto naËrande skonÝit vËklepetech.
NaËstránkách Uniform Dating najdete
vztahuchtivého nositele uniformy daleko
efektivnçji aËbezpeÝnçji.
VYMæčME SI MIKROBY!
stdmatch.net
Partnery mĶže spojovat leccos. SpoleÝná láska
keËzvíĜatĶm, strach zËvýšek anebo sdílená
pohlavní choroba. Ti poslední se doufejme
seznámili naËSTD (Sexualy Transmitted
Disease) Match, protože, pĜiznejme si, zkoušet
najít nçkoho takového tĜeba vËbaru je docela
složité. OËmetodç pokus-omyl ani nemluvç.
PODLE POSLEDNÍCH PRĵZKUMĵ
MÁ AŽ 80Ɠ% ŽEN GENITÁLNÍ
PAPILOMAVIRUS – JINAK HPV
„MÁME HPV!!!“
CO TAKHLE...
howaboutwe.com
Ohromnç úspçšná stránka, která (jak sama
tvrdí) „vrací srandu doËinternetového randçní“.
Založili ji kamarádi zËBrooklynu Aaron
Schildkrout aËBrian Schechter, kteĜí pĜišli
naËjednoduchý nápad, jak se vyhnout trapnému
tichu naËprvním rande. NaËstránce uživatelé
nevyplĎují jen osobní proŏl, ale hlavnç navrhují,
kam by sËnimi potenciální zájemce mohl zajít.
MĶžete napsat: „Co takhle zajít doËsportbaru
naËfotbálek?“ Nebo „Co takhle uspoĜádat
spiritistickou seanci aËvyvolat ducha mého
kĜeÝka?“ Jestli se nçkdo ozve, máte minimálnç
šanci, že naËprvním rande budete mít nçco
spoleÝného. TĜeba náklonnost kËmrtvým
mazlíÝkĶm.
Jméno téhle stránky (vËpĜekladu Ples
ošklivých hmyzákĶ) možná pochází ze staré
disneyovky Summer Magic
(1963). VËní je písniÝka, kde se zpívá:
Once aËlonely caterpillar sat and cried
To aËsympathetic beetle by his side
I’ve got nobody to hug
I’m such an ug-i-ly bug
Then aËspider and aËdragonŐy replied
If you’re serious and want
to win aËbride
Come along with us,
To the glorious annual ugly bug ball
(PláÝe smutná housenka
kËbrouÝkovi, kterého zná:
„Nemám koho obejmout
protože jsem šeredná.“
Pavouk sËvážkou Ĝekli jí:
„Máš-li dost svých smutných dnĶ,
pojá si najít ženicha
naËPles hnusných hmyzákĶ.“)
Tahle opravdu zábavná stránka má
5 MILIONĵ ÜLENĵ
12
JAZYKY SI VËNÍ DOMLOUVAJÍ
NEJRĵZNæJŠÍ ŠÍLENÁ
DOBRODRUŽSTVÍ
JAKO JEDINÁ SEZNAMOVACÍ
STRÁNKA ZARUÜUJE POKAŽDÉ
OPRAVDOVÉ RANDE. JAKOŽE
NAŽIVO.
16
Zkuste všechny divné
seznamky najednou,
třeba vám to vyjde.
TÉMA Test
ZADÁNÍ
>
VELKÝ
TEST
SEZNAMEK
NA
INTERNETU
TESTEŘI
>
SEZNAMKY
>
SEZNAMKA ŠTæSTÍ
stesti.cz
O JJsem 30/178
On:
30/178, štíhlý nekuĜák.
k Ĝák Hl
Hledám
dá milou
il aËpĜíjemnou
Ĝíj
dívku odË20 doË30
let. Jako redaktor webového deníku moc žen nepotkám, aËtak se tçším, že se
seznámíme nejdĜív takhle aËpak iËnaživo. Rád Ýtu, chodím doËpĜírody, baví mç
sport aËkino.
PROFIL
PĜezdívka: Petrkuba
Vçk:
30
Bydlištç: Praha
KuĜák:
Ne
Alkohol: PĜíležitostnç
Znamení: Panna
Zájmy:
Knížky, výlety, dobré ŏlmy, sport
SEZNAMKA.CZ
seznamka.cz
ZNÁMOST.CZ
znamost.cz/
seznamka.php
KěESħANSKÁ SEZNAMKA
krestanskaseznamka.cz
SEZNAMKA HARMONIE
zivotni-energie.cz/seznamka-harmoniehledani-stesti.html
Pravidla: Vzali jsme existující pár,
tedy dva přibližně stejně atraktivní
lidi. Každému jsme vytvořili stejně
nicneříkající profil a inzerát na sedmi
známých seznamovacích stránkách.
Po týdnu jsme zhodnotili počet
odpovědí na všechny inzeráty.
LÁSKA JE LÁSKA
laskajelaska.com
ELCHRON
eseznamka.wz.cz
OOna: Já 28/165
28/165, dldlouhovlasá
h l á štíhlá ttmavovláska.
lá k TTy 25
25–40,
4 nekuĜák, se
smyslem pro humor. Pracuju vËmédiích aËuž nechci potkávat zajímavé muže
jen naËchodbách aËuËkávovaru. Mám ráda knížky, výlety poËhorách aËkoncerty,
naËkterých se dá tanÝit. Napiš. Tçším se naËsetkání.
PROFIL
PĜezdívka: Andreaivova
Vçk:
28
Bydlištç: Praha
KuĜák:
Ne
Alkohol: PĜíležitostnç
Znamení: Panna
Zájmy:
Knížky, výlety, dobré ŏlmy, tanec
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
17
TÉMA Test
JEHO VÝSLEDKY
<
AHOJ, NECHCEŠ SI PSÁT?
JANA
www.stesti.cz
www.seznamka.c
z
www.znamost.cz/seznamka.php
ww
www.krestanskaseznamka.
cz
ka-harmonie-hledani-stesti.htm
l
seznam
e.cz/
ergi
n
e
ni
www.laskajelask
t
o
a.com
iv
w.z
www.eseznamk
a.wz
.cz
0
0
0
1
1
0
0
PETRKUBA
CELKEM ODPOVæDÍ
2
18
<
JEJÍ VÝSLEDKY
AHOJ, MOHL BYCH Tæ NæKAM
POZVAT AËKOUPIT TI NæJAKÝ
DÁREK?
www.stesti.cz
www.seznamka.c
z
www.znamost.cz/seznamka.php
ww
www.krestanskaseznamka.
cz
7
2
ka-harmonie-hledani-stesti.htm
l
seznam
e.cz/
ergi
n
e
ni
www.laskajelask
t
o
a.com
iv
w.z
www.eseznamk
a.wz
.cz
2
0
ANDREAIVOVA
162
AHOJEKY JA JSEM RADEK
RAD SEZNAMIT SE ODEPIS VIC
INVORMACE SMS NAËMOBILU JU
Ahoj, vidíš aËzrovna kávovar bych nezatracoval.
Já uËnçj sice potkávám prakticky jen pánské
kolegy, natož zajímavou ženu, ale co by byl
svçt bez kávy :) Takže jestli ti padnu aspoĎ
trochu doËoka, mĶžeme tĜeba naËnçjakou kávu
vyrazit aËpoznat, jestli jsme jeden pro druhého
dostateÝnç zajímaví.
Milan
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
53
Ahoj odpovídám naËtvĶj inzerát aËposílám
ti oËsobç pár ĜádkĶ David36kozoroh,174/75
veselá mysl Praha. Pracuju jako kanceláĜská
krysa aËveËvolném Ýase volejbal, prkno,
brusle, kolo, chaloupka, pes, vaĜení, cestování,
courání poËhorách vËKrakonošovç aËtaky
obÝas jako pán bleskĶ krotím el. proud zatím
ahoj aËpçkný den ti pĜeje David. PS. Budu rád,
když pošleš pár ĜádkĶ
20
73
CELKEM ODPOVæDÍ
Vážená sleÝno,
podávám pĜihlášku doËvašeho výbçrového
Ĝízení. Je mi 35 let, pĶvodem jsem zËHané.
Vystudoval jsem vysokou školu popeláĜskou, ale
vçnuji se kosmonautice.
Mezi mé zájmy patĜí cyklistika, turistika,
vaĜení, masáže, míchání exotických nápojĶ
aËsamozĜejmç Lego. Život beru sËhumorem,
aËproto tvrdím: sËúsmçvem jde všechno líp!
SËpozdravem váš soutçžící.
DOBRÝ DEN. PěEDPOKLÁDÁM,
ŽE UŽ BUDETE MÍT SPOUSTU
POZVÁNÍ NAËDOBROU
VEÜEěI, ALE CO TAKOVÉ
POZVÁNÍ NAËSNÍDANI? TěEBA
NAËPARNÍKU. PETR
19
TÉMA Anketa
Svádění jako
hobby
JIŘÍ
Ptáme se zkušeného
Pro nçkoho mĶžou být rande naslepo zlým snem.
Jirka si zËnich udçlal adrenalinového koníÝka.
Jak jsi se k randění po internetu dostal?
Přes fotky v Googlu jsem zasurfoval na Rande.cz, a jelikož
jsem zrovna neměl do čeho píchnout, založil jsem si profil.
Když říkáš, že jsi neměl do čeho píchnout...
Myslím tím, že jsem byl zrovna bez práce. A nezadanej
teda taky.
Za jak dlouho jsi šel na první rande?
Nejdřív se asi čtrnáct dní nic nedělo, protože jsem čekal, že
se mi nějaká ozve sama. Jenže tak to nefunguje. Na internetu musíš být aktivní, pokud možno i trochu neodbytnej.
Ale ne zas vlezlej. V každým případě se mi osvědčilo napsat
pár holkám normální vzkaz, že mi
připadají fajn a jestli někam nechtějí
zajít. Zhruba jedna z pěti odepsala.
To je všechno? Nemáš nějakou
tajnou taktiku?
Spousta lidí si pořád myslí, že
na internetu loví jen zoufalci a úchylové. Na seznamkách
jsou přitom normální lidi, kterým připadá lepší něco si
o tom druhým přečíst, než s ním zajdou na panáka. Strategie napsat normální, upřímnej vzkaz se ukázala jako
nejlepší.
Ale existují i jiné, ne?
Určitě. To je nakonec standardní téma první schůzky
naslepo – zážitky. Jedna holka mi vyprávěla, že si kvůli
neodbytnému úchylovi musela třikrát změnit profil
a vždycky ji vystopoval a psal jí třeba sto vzkazů denně.
Taky je spousta typů, co píšou natvrdo vzkazy jako: „Vypadáš super, nechceš si za****t?“
A těm to funguje?
Asi jo. Když takových vzkazů napíšeš padesát denně, tak
dřív nebo později trefíš holku, která to má hozený stejně.
Pokud se z ní potom na rande nevyklube chlap...
I to je možný. Mně se to ale nikdy nestalo. Kluci na kluky mají
svoje vlastní seznamky. Jiná věc je, že když se dáš na takovouhle hru, nemůžeš čekat, že přijde supermodelka. Ty se
chodí nechat balit do barů a vybírají si chlapy podle klíčků
od auta, který mají položený před sebou. To nekecám!
Kdo je JiĜí?
Odborník, který absolvoval nespoÝet úspçšných rande pĜes
seznamku aËmá je jako koníÝka.
Jak to, že nevíš, kdo ti přijde na rande?
To se na profily nedávají fotky?
Dávají. Ale fotka a realita jsou dvě úplně různý věci. Jednou jsem si domluvil schůzku s holkou. Na profilu super
kočka. Snědá, černý vlasy do pasu, dokonce jsme si volali
a po telefonu měla hrozně sexy hlas. Když jsme se sešli
v hospodě, tak jsem zjistil, že má metr devadesát a váží
plus mínus metrák. Spíš plus. A taky měla tak trochu knír...
To zní jako bezva rande. Co jsi dělal?
Mezi lidma, co randí naslepo, existuje termín „hodit
otočku“ a přesně to jsem chtěl udělat. Jenže jsem se trochu bál, že mě chytne a dá mi pár facek. A taky mi přišla
po telefonu a po internetu sympatická, takže jsem si sedl,
dali jsme si pár piv a bylo to jedno z nejlepších rande,
na kterých jsem byl. Kamarádili jsme spolu pár let. Pak
šla na hormonální léčbu, shodila třicet kilo a provdala se
někam do Států.
Takže kdybys hodil otočku, tak bys přišel o kamarádku.
Já zásadně otočky nedávám. Když už
jednou na rande přijdu, tak si ho odsedím. Postupně se z toho stal trochu koníček. Výzva. Nikdy to nebylo tak hrozný,
aby to nespravily pivní brejle. Vím, že
mě ta holka chce vidět, že přišla z toho
důvodu co já. A že je plus mínus 50% šance, že to rande
neskončí v hospodě.
Padesát na padesát na prvním rande?
Možná víc... Jak kdy.
A holky to taky berou jako hru?
Eeee... taky jak kdy. Někdy si jednoduše řeknete: „Čau,
bylo to fajn, si zavoláme, jo?“ Když chtějí, tak ti napíšou,
když se neozýváš, tak pochopí a už o nich nikdy neuslyšíš. Stalo se mi ale, že mi během pár dnů slečna zahltila
telefon smskama, že kdy se zase uvidíme. Od té doby
mám na randění separátní telefon s předplacenou simkou.
Dobrý tip. Máš ještě nějaký?
Držet se své věkové kategorie. O náctiletých vůbec nemluvím, tam si člověk jednak koleduje o průser a taky jsou
úplně mimo. Se staršíma jsem zase nervózní. Jo, co je důležitý, je mít kamaráda na telefonu. Když tušíš, že rande bude
průšvih, tak popros kamaráda, aby ti hodinu po začátku
zavolal. Pak se můžeš omluvit, že jako sorry, ale spolubydlící si zabouchl klíče, musím mu jít otevřít.
Na to fakt ještě někdo skočí?
Většinou spíš pochopí, o co jde, a rozejdete se v pokoji.
OTOÜKU NIKDY
NEHÁZÍM
20
<
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
21
TÉMA Anketa
Svádění jako
profese
JOŽO
Ptáme se zkušeného
Abychom trochu narušili genderovou rovnováhu, nezeptali jsme se po JiĜím nçjaké dívky, ale dalšího muže.
Jožo se živí jako gay spoleÝník. AËvydçlává slušnç. Svoji práci dçlá už pçt let aËví, co naËchlapy platí.
Jak se k tobě dostanu, když budu mít zájem?
Sú na to webovské stránky, kde sa ponúkajú chlapci.
V zahraničí sa dá nahlásit aj na stránky, kde si ťa objednávajú aj ženy. Ale v gay komunite sa lepšie zarába.
Takže stačí hledat a najdu?
Google nájde všetko. U gay escortu sú stránky celosvetové, kde sa chlapci ponúkajú, majú svoje profily a fotky
a v profile napísené údaje, ako koľko má rokov, výška,
váha a čo všetko ponúka.
Jde vždycky jenom o sex?
Vo väčšine prípadov ide o sex. Zvyšok chce iba spoločnosť. To sú
takí, čo majú veľa peňazí, ale zdravie hlavne tam dole im nedovoľuje
sexovať, takže na to ani nemyslia. Sú
aj takí, ktorých musíš trošku spracovať, keď si s nimi píšeš, a pomotať
im hlavu.
Někdo si tě najde, líbíš se mu. Co
když se ti ale nebude líbit on?
Môže byť škaredý alebo smradľavý,
starý... Je to moja práca, ktorú som
si vybral. Každého zákazníka beriem
ako platiča. Keď smrdí, tak si ho umyjem. Keď je škaredý, tak mu dám najavo, že na kráse nezáleží a že pre mňa je pekný a je mi s ním dobre. Klient
nespozná, že to hrám. On je rád a zaplatí mi dvakrát toľko
a potom si ma objednáva stále dokola. A ja som splnil svoju
misiu získať ďalšieho stáleho klienta. Keď ich budem mať
20 a každý z nich si ma objedná raz do mesiaca, tak už
nepotrebujem vysedávať na počítači a písat si s inými.
Co musíš udělat, aby s tebou klientovi bylo dobře?
Co na chlapy funguje?
Všetko je to iba o hre. Je treba zahrať, že mi je s tým človekom dobre. Tak aby sa on cítil v pohode a trošku som v ňom
nabudil pocit šťastia. Mnohí noví chalani si myslia, že to je
iba o tom rozkročiť nohy. Ale u klienta je treba prebudiť
pocit, že si jeho kamarát, že vám to ide spoločne. Musíš sa
odviazať a urobiť super služby. Všetko je len na tebe. Nie
sú nijaké triky, lebo na každého platí niečo iné. Sto ľudí,
sto chutí. Žiadne smutné výrazy, alebo bože chráň, že by
som sa tváril, že mi je z neho na grcanie. Úsmev a ísť na to.
Co když se klient zamiluje?
Stáva sa to, ale ja im hneď na rovinu vravím, že teraz to
nejde a že musím zarobiť ešte veľa peňazí. Ale že ak ma
zabezpečí finančne, tak toho nechám. Niektorí chcú, ale
ja sa vždy voľajako vykecám, lebo viem, že by som musel
byť závislý, a to nebudem a nechcem.
Mám klienta, ktorý za mnou chodí
už 4 roky a chcel ma zobrať k sebe
do Anglicka. Povedal som mu, že nie.
Ale on ma miluje, tak za mnou chodí
aspoň raz za mesiac, aby ma videl.
Ty ses nikdy nezamiloval?
Ja určite nie. Ja som heterák a tak to
aj ostane.
Jak o sebe musíš pečovat?
Snažím sa starať komplet o celé
telo. Naštevujem solárko, fitko, pravidelne zubára, starám sa o pleť. Vždy
som perfektne oholený, čisto oblečený a všetko okolo toho. Klienti
to majú radi. Rád sa starám o seba
a samozrejme sa snažím zdravo jesť, ale zas sa nijak neobmedzujem, ja si dám, na čo mám chuť.
Můžeš říci, o jakých to je penězích? Jestli to není tajný?
Na hodinku ťa vyjdem od 150 do 200 eur. Keď spolu strávime večer, tak sa všetko ráta od taxy na hodinu. Keď
budeme spolu na večeri 3 hodinky, tak sa urobí zľava
a zaplatíš 350 eur, ale cena sa dá dohodnúť, záleží od toho,
či to bude iba večera, alebo po večeri sex. To môže byť
aj 500 eur. Veľa klientov si radšej zaplatí celú noc, čo je
od 800 eur do 1000 eur a nôcka trvá väčšinou od večera
od 20. hodiny do nejakej 8. hodiny ráno. Víkend by ťa
vyšiel cez 2000 eur. A keď na dovolenku, tak klient platí
celú dovolenku plus okolo 4000 eur, lebo tebe stojí práca
a nemôžeš robit klientov, tak preto taká suma. Ale iní berú
oveľa menej a tým kazia ceny.
NAVŠTæVUJEM
SOLÁRKO, FITKO,
PRAVIDELNE
ZUBÁRA, STARÁM
SA OËPLEħ. VŽDY
SOM PERFEKTNE
OHOLENÝ.
22
<
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
23
TÉMA
Čísla digitální
lásky
10Ë%
lidí, kteĜí vyzkouší internetové
seznamky, je opustí bçhem 3 mçsícĶ
MUŽI NEJÜASTæJI LŽOU OË:
1. VæKU
2. VÝŠCE
3. PěÍJMU
NEJDĵLEŽITæJŠÍ VLASTNOSTI, KTERÉ HLEDÁME NAËSEZNAMKÁCH:
14Ë% Smysl pro humor
10Ë% RĶzné úchylárny
64Ë%
23Ë%
SpoleÝné zájmy
Vzhled
17Ë%
30Ë%
49Ë%
Osobnost
Fyzický vzhled
všech párĶ sezdaných vËroce 2012
se seznámilo online. PrĶmçrnç každý
takový pár randil 42 mçsícĶ.
AËCO ŽENY?
Ženy lžou – kdo by to Ĝekl – pĜedevším oËsvé
váze. AËmožná ani nelžou, ale vçĜí, že té váhy
dosáhnou, než se sËdaným vyvoleným potkají
naživo. Vedle váhy lžou ženy oËpostavç aËvçku.
53Ë%
UŽIVATELĵ
SEZNAMEK
RANDÍ
SËVÍCE NEŽ
JEDNOU
OSOBOU
24
0Ë% SEZNAMEK 33Ë% ŽEN NA
ZARUÜUJE, ŽE SE INTERNETOVÝCH
DÍKY NIM VDÁTE SEZNAMKÁCH
KOLIK TO STOJÍ
MÍVÁ SEX PěI
PrĶmçrný uživatel seznamek
PRVNÍM RANDE.
doËinternetového randçní investuje
nçkolik set korun roÝnç. Celkovç se Ýísla
seznamkového byznysu naËcelém svçtç
pohybují vËmnoha miliardách dolarĶ. VËUSA
uživatelé zaËseznamky utrácejí vËprĶmçru
239 $
ROÜNæ
KLUCI, NEBO HOLKY?
Uživatelé seznamek jsou zË52Ɠ% muži aËze
48Ɠ% ženy, pomçr se mçní sËvçkem. DoË26Ëlet
vçku pĜevažují muži, ale nad 48 rokĶ je
vËseznamkách dvakrát víc žen.
20Ë%
vztahĶ se dnes navazuje online
JAK JSOU NAËTOM GRÁZLÍCI?
Ženy, alespoĎ podle toho, co oËsobç tvrdí,
hledají mnohem Ýastçji hodné kluky než
grázlíky. Zatímco pro hodné kluky se
vyslovilo 38Ɠ% žen, grázlíka hledá 15Ɠ%
zËnich. Nerozhodných, tedy hledajících mix
mezi hodným klukem aËgrázlíkem, je 34Ɠ%.
Muži hledají podle svých slov nejÝastçji
zabezpeÝenou ženu sËvlastní kariérou (42 %),
holku odvedle (34Ɠ%) aËkrásnou, atraktivní ženu
(24 %). To zní krásnç, viáte?
<
TA MALIČKÁ,
TA JE MÁ
TYPOLOGIE
HOLEK ZE
SPEED
DATINGU
TA, KTERÁ LEPÍ DÍRU
TA, KTERÁ VÍ, CO CHCE
TA, KTERÁ JE SAMA
Ještç pĜed mçsícem byla zadaná aËuž pár
let vËpodstatç spokojená. Ani veËsnu by ji
nenapadlo, že ještç nçkdy bude sedçt proti
cizímu chlápkovi aËdçlat si poznámky, jestli je
aspoĎ pĜijatelný. Ale co jí zbývá. PĜeci nebude
sama.
VËtomhle pĜípadç je rande ryzí pĜijímací
pohovor. ZË95Ë% je rozhodující vçk, práce
aËkvalita života. NaËzbyteÝné pindání není Ýas,
emoce stranou, pokud nevyhovujete, jde se dál.
Už to trvá dlouho. Vlastnç si ani nepamatuje,
kdy naposledy prala slipy nçkomu jinému než
omylem mladšímu sourozenci. AËdĶvod, proÝ
je sama, je patrný naËprvní pohled. PĜípadnç
naËdruhý.
TA, KTERÁ SE PěIŠLA POBAVIT
TA, KTERÁ VæěÍ
TA, KTERÁ JE MIMO
TA, KTERÁ JE KAMARÁDKA
Je hezká, nebo si to oËsobç alespoĎ myslí, aËpĜišla
si to užít, protože se nudí aËtrápit uhrovité ajĨáky
mĶže být zábava. Není zlá, aËkdyž naËto pĜijde, tak
dokáže být svým zpĶsobem iËcitlivá: „Bylo mi ho
líto, tak jsem mu Ĝekla, že je milej.“
Životní lásku mĶžete potkat omylem vËÝekárnç
uËzubaĜe, nebo mĶžete jít, jak Ĝíkají fotbalisti,
štçstíÝku naproti. Jednou to pĜeci vyjít musí.
StaÝí být optimistická aËvçĜit.
NaËcizí pány se nemluví. Je to oËstrach. Ale tĜeba
zaÝnu plavat, když sama sebe hodím doËvody.
Když ne hned, tak naËpátý nebo desátý pokus.
UrÝitç.
Nejmilejší aËnejpĜirozençjší bytost, která tu
je, nicménç svou pĜítomností zcela zbyteÝná.
Pravdçpodobnç je „rozebraná“. Jenže ona by
Miládka sama nešla, tak ji pĜišla podpoĜit.
Když není kde brát, přijde
i na rychloseznamování. Je to trend
a na první poslech to zní skvěle.
Každého tam vidíte jen na pár minut
a bez rizika. Jenže koho na takové
akci potkáte?
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
<
25
ŠMRNC
Největší
dívčí
dilema
Fotil: Michael Kratochvíl Líčila: Kačenka Lorencová
Modelem stála a o oblékala se: Tereza Belčáková z blogu www.tereziamia.blogspot.cz
Peklo před první schůzkou. Co na sebe Zařídila: Lenka Ciznerová
hodit? Protentokrát jsme zkusili modely
od Hanky Noble, která šije pod značkou Lazy Eye. Vrátili
jsme se do padesátých let, protože jsou sexy.
26
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
27
28
KYTIČKY? PROUŽKY?
TO JE TO, OČ TU BĚŽÍ.
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
vlevo
Šaty, Lazy Eye
vpravo
NámoĜnické šaty, Lazy Eye
Bílé lodiÝky, H&M
KĜivák, modelky
29
ŠMRNC
TAK TEDA
PUNTÍKY... NEBO PŘECE JEN TY PROUŽKY?
ZÁLEŽÍ MU NA TOM?
30
vlevo
Bílé šaty, Lazy Eye
Puntíkovaná košile, H&M
vpravo
Fialový top – corselette, Agent Provocateur
Pruhovaná suknç, Lazy Eye
Fialové lodiÝky, Agent Provocateur
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
31
ŠMRNC
vlevo
Bílé šaty, Lazy Eye
Puntíkovaná košile, H&M
Üervená spodniÝka, Lazy Eye
PunÝocháÝe, Agent Provocateur
Üervené lodiÝky, Melissa
DoplĎky, vintage
vpravo
Üerné boty, Zara
Leopardí lodiÝky, Topshop
Bílé lodiÝky, H&M
Fialové lodiÝky, Agent Provocateur
Üervené lodiÝky, Melissa
Üerné lodiÝky v ruce modelky, Agent Provocateur
32
BOTY? PUNČOCHY?
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
33
34
PROČ VYHRÁLY ZELENÉ ŠATY? JEJICH BARVA PERFEKTNĚ LADILA S MÝMI VLASY
A MATERIÁL, ZE KTERÉHO JSOU VYROBENY, MI DÁVAL POCIT LUXUSU. ČERVENÁ
SPODNIČKA TO JEŠTĚ KRÁSNĚ PODTRHLA. SVĚT BY BYL URČITĚ MNOHEM
HEZČÍ, KDYBY VÍC ŽEN SEBRALO PODOBNOU ODVAHU.
vlevo
Zelené šaty, Lazy Eye
Üervená spodniÝka, Lazy Eye
Üervené šaty, Lazy Eye
AdresáĜ
Lazy Eye, Lazy Boudoir, Dobrovského 11, Praha 7, www.lazyeye.cz
Agent Provocateur, PaĜížská 12, Praha 1, www.agentprovocateur.com
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
35
POKEC
36
Pravidla
pohádky pro
pokročilé
Pokud nás okolní stoly poslouchaly, nejspíš nechápaly. Dva
chlapi, skoro čtyřicetiletí, se tu nad pivem hádají o kvalitu
Šmoulů. Ale má to tak být, protože Luděk Horký pohádkami
žije – je manažerem vývoje Centra dramaturgie dětské tvorby
v České televizi a klíčovou postavou pražského divadla Radar,
které se dětem věnuje.
Text: Goča Komárek Foto: Michael Kratochvíl
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
37
P
řekvapilo vás, co letos vyhrálo anketu o nejlepší český večerníček?
Myslíte Krakonošovy pohádky, které jsou z roku
1974 – neboli stejně staré jako já? Nepřekvapilo. Sám bych je uvedl mezi prvními, protože
v nich je správná rovnováha humoru, mravního poslání i pohádkovosti.
Humoru? Osobně bych volil něco vtipnějšího.
Jistě, dalo se uvažovat, jestli nevyhrají třeba
Králíci z klobouku nebo Maxipes Fík... Ale já jsem asi menšinový typ, který měl v dětství raději pohádky hrané než
kreslené.
Copak byly ještě nějaké jiné hrané večerníčky? Nějak se
mi vykouřily z mozku.
Opravdu jich bylo málo.
Tušíte důvod?
Pro hranou dramatiku bývala spousta všelijak dlouhých
formátů, ale animátoři museli spoléhat hlavně na ty večerníčky. Není divu, že se staly jejich výsostným územím.
Jak by asi anketa dopadla, kdyby v ní
hlasovaly jenom dnešní děti?
Ty by měly potíž, jak rozlišit pohádky večerníčkovské
od jiných, protože dnes je v televizi obrovská konkurence...
Tipnu si, že šestileté a mladší by daly pořád ještě nejvíc
bodů přívětivému a beztextovému Krtečkovi. Vysoko by
38
se umístily i ty Krkonošské pohádky, Příběhy včelích medvídků anebo Pat a Mat.
Tak to se nedivím – Pat a Mat jsou skvělí.
A víte, že já se divím? Coby dítě mě trošku frustrovalo, jak
těm dvěma věčně nic nejde.
Současnější pohádky by neuspěly?
Kultovní je třeba Bořek stavitel – jenže ono je těžké srovnávat tyhle obrovské zahraniční projekty, na které jsou
napojeny například sady hraček v obchodech, s tradičním večerníčkem.
Nic českého v posledních letech nezáří?
Ale ano, třeba Krysáci. Ti kdyby vznikli v osmdesátých
letech, tak jsou na vrcholu taky, ale doba se změnila –
v dnešní konkurenci nekonečných zahraničních pohádek
se pár dílů jednoho českého večerníčku prosazuje těžko.
Můžeme se teď bavit subjektivně, o mých dětech?
Kolik jim je?
Klukovi osm, holce tři. A kluk například vůbec nesleduje hrané pohádky o králech a princeznách – proti
Shrekovi nemají šanci. Je to trend?
POKEC
DNEŠNÍ DæTI NEJSOU
PěIPRAVENÉ NAËSETKÁNÍ SE
SMRTÍ, SËNEMOCÍ, SE STÁěÍM...
DěÍV TO PěECE BYLO BæŽNÉ.
Tak zaprvé – nic nesmíte posuzovat podle vlastních dětí,
to bývá slepá ulička. Věřte mi, že kdykoli hrané pohádky
o princeznách nasadíme, míváme vynikající výsledky;
i když je pravda, že za to zdaleka nevděčíme jen dětem.
Jde o jeden z mála formátů, u kterých se schází celá rodina,
přičemž snad nejpočetnější bývají prarodiče. Ale i u malých
dětí mívají fenomenální úspěch premiéry hraných pohádek
vánočních, jakou byla například loňská Micimutr.
To máte pravdu. Jediná hraná pohádka,
kterou náš mladý uznává, je Anděl Páně.
Na tu jsme hrdí.
Rozhodně nás bavila víc než Popelka. Tušíte,
za jak dlouho sláva Libušky Šafránkové zvadne?
To si ještě počkáte. Víte, pohádka je v Česku výjimečně silným fenoménem, náš národ inklinuje k idealizaci a k harmonii. No a Tři oříšky pro Popelku, to je oproti většině
ostatních pořád skvost; dobře napsaný i nasnímaný... A co
sleduje vaše dcera?
Je normální, že se dívá ve třech letech na Simpsonovy?
Tak se jednou podívejte společně a všímejte si, co jí to přináší. Podle mě příběh nechápe, ale baví se. Rozhodně jí
to neublíží, protože Simpsonovi jsou kvalita. Jejich hlavní
cena je ovšem v ironii nebo sarkasmu, a podle psychologů vnímají děti ironii nejdřív od deseti, od dvanácti let.
Určitě se jí líbí, jak jsou ty postavičky nakreslené.
To se nedivím – výtvarno je tam o mnoho stupňů výš než
třeba u Šmoulů. Já osobně bych se na Simpsonovy klidně
díval pořád.
mlátí a křičí bolestí, jenže na rozdíl od Toma a Jerryho to není
groteskní.
Mě vždycky štvalo Andersenovo Děvčátko se sirkami
a podobné horory. Vlastním
dětem bych nic takhle smutného nepustil.
To s vámi moc nesouhlasím. Ano,
Andersen není po srsti, nejsou to
Šmoulové, ale promluvte si s dobrým psychologem. Jistě vám potvrdí, jak dnešní děti nejsou
připravené na setkání se smrtí, s nemocí, se stářím... Dřív
to přece bylo běžné – ve staré pohádce O kohoutkovi a slepičce kohout zemřel, v pohádce O neposlušných kůzlátkách
vlk kůzlata roztrhal. A když se tyhle drsnější věci přestanou
dětem nabízet, izoluje je to od skutečného života.
Vám snad v dětství Děvčátko se sirkami vyhovovalo?
Tu pohádku jsem nenáviděl, ale zpětně už ty pocity zlé
nejsou. Jisté je, že pokud chcete prožít katarzi, měl byste
si s hrdinou prožít i lítost.
V čem jsou dnešní pohádky jiné než ty z minulého století?
Jsou rychlejší, příběh se skládá rafinovaněji. Vezměte si
třeba film Kuky se vrací – před dvaceti lety by se vztahy
mezi figurami musely vysvětlovat mnohem déle, ale dnešní
děti jsou zvyklé vnímat víc věcí najednou a rychleji. Musíme
počítat s faktem, že fůru věcí vědí.
Jsou chytřejší, než jsme bývali my?
Mají víc informací, jenže často si je neumí dát do souvislostí, nerozumí jim citově. A z toho můžou vznikat frustrace.
Je vám těch dětí ve světě moderní techniky líto?
Není – znalost techniky jim snad i závidím. Berou ji jako
samozřejmost, stejně jako jejich vnoučata budou brát
samozřejmě třeba teleport... Líto je mi jich v jiném ohledu.
Rodiče dnes mají málo času. Třeba já měl dva mladší
Šmoulové? Ty jste
trefil, ti u nás běží ze
všeho nejčastěji.
Ale uznejte, že z hlediska uměleckého je
třeba s Jiřím Trnkou
srovnávat nemůžete.
Copak by děti měla
nutně zajímat
umělecká kvalita?
Zajímat by to mělo
vás, protože pohádka
podprahově formuje vkus vašich
dětí... Šmoulové sice
nejsou přímo kýč,
ale uznejte, že líbiví
se snaží být hodně.
Což je jedno – určitě
se shodneme na tom,
že jsou roztomilí.
Jaké pohádky vás opravdu štvou?
Špatné většinou vypínám, ale obecně nesnáším ty, které by klidně mohla vysílat veřejnoprávní televize, protože jsou neškodné
– jenomže zároveň příšerně nudné. Třeba anglický seriál
Co nového ve Šnekově, který má opravdu nesnesitelně
pomalé, šnečí tempo… No a pak mi vadí pohádky prvoplánově agresivní.
Trocha násilí být musí, jinak Bajaja nezabije draka.
Souboje jsou třeba, ale důležité je, kolik krve v nich cáká
a jestli je jí tolik třeba. Dnes existuje spousta animovaných příběhů ve stylu Toma a Jerryho, v nichž se hrdinové
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
>
39
POKEC
LUDĚK HORKÝ
Manažer vývoje Centra
dramaturgie dçtské tvorby
vËÜeské televizi se narodil
30.ËÝervence 1974.
Vystudoval divadelní vçdu
naËFilozoŏcké fakultç UK,
roku 1992 se stal Ýlenem
divadla Radar.
VËdivadelním souboru Ty-já-tr
pracuje odËsezony 1993/94,
dodnes je jeho dramaturgem.
sourozence a naši nám četli před
Stojí vËÝele výbçrových
spaním. Vzpomínám, že už jsem
souborĶ Hrobeso aËNaÝerno
uměl číst sám, ale táta s mámou
aËkaždoroÝnç pĜipravuje letní
se u nás stejně střídali s knížkou, dçtské tábory pro celý soubor.
stihli nám přečíst dokonce ještě
Robinsona nebo verneovky...
A po pohádce byla písnička – máma zazpívala lidovku,
táta zahrál na kytaru třeba Mládka; takhle pro nás končil
den. Což je cenné. Zvlášť před spaním bývá osobní kontakt potřeba.
Proč myslíte?
Dítě zavře očí a dostane se na území nikoho. Ta chvíle
před usnutím je zvláštní.
Poslední srpnový den spustíte v České televizi nový
kanál ČT:D. V čem se má lišit od dávno
zavedených dětských programů?
Bude to bezpečný prostor bez agrese, bez vulgarit – a bez
reklam. A zajímat nás bude taky estetická úroveň pohádek.
Co ti Šmoulové, prošli by?
Svým výtvarným uchopením jsou hraniční, ale asi bych si
je u nás představit dovedl... Pak taky budeme trvat na tom,
aby každý pořad splňoval pomyslný trojúhelník: aby kromě
televize zasáhl taky internet a běžný dětský život.
Tomu nerozumím.
Hypotetický příklad: v televizi poběží cestopisný týdeník, na internetu děti vyzveme, aby v okolí svého bydliště
40
pátraly po něčem zajímavém, a kdo při hledání uspěje, ten příště může být hostem v tom
pořadu... A podobně.
Je vidět, že vás práce těší. Kdy vám došlo,
že v životě chcete bavit děti?
Pohádku jako fenomén jsem zbožňoval
vždycky a práce s dětským divákem mě lákala
už od pozdní puberty. Od šestnácti jsem vedl
kroužky jako instruktor, na vejšce jsem psal
diplomku o metodách v divadlech pro mládež ve čtyřicátých letech minulého století...
... prostě celý život v dětském světě.
Nemohlo to nějak ovlivnit vaši osobnost?
Když někdo bere tuhle práci vážně, tak to nejspíš bude typ, který v sobě kus dítěte má. Což
je celkem příjemný dar, protože takový člověk bývá hravý a tvárný, ale jak říkáte – trochu
hrozí, že vás ta profese zdeformuje. Dospělý
člověk se v dětském světě nesmí zacyklit,
a proto dělám celkem běžně divadlo i pro
dospělé, coby hostující dramaturg. Minulou
sezonu třeba Racka ve slovenském Národním
divadle, v Hradci Králové jsem spolupracoval
na Richardovi III. A tohle vás, uznejte, od Červené karkulky celkem spolehlivě odpoutá.
<
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
VIA BONA
2013
CENA ZA INDIVIDUÁLNÍ
A FIREMNÍ FILANTROPII
NADACE VIA SPOLEČNĚ S PARTNERY
VYHLAŠUJÍ 16. ROČNÍK CENY VIA BONA.
NOMINUJTE
SVÉHO
SRDCAŘE!
Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku je
e
udělována jedinci, který se dlouhodobě
bě
a s výrazným osobním nasazením angažuje
gažuje
ve prospěch dobročinných projektů nebo
ebo
neziskových organizací. Konkrétní veřejně
řejně
prospěšnou oblast zároveň zásadním
způsobem mění či posouvá pozitivním
m
směrem. Podrobnosti o této kategorii
a nominační formuláře naleznete na:
www.cenaviabona.cz
Pomozte nám najít toho
správného srdcaře. Děkujeme.
Soška dárce od Františka Skály,
tradiční symbol ceny VIA BONA
Uzávěrka nominací: 14. června 2013
GENERÁLNÍ PARTNER:
POD ZÁŠTITOU:
PARTNEŘI:
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
ZOOM
Žádné
vykroucené
princezničky
Jeden z největších stereotypů o gayích říká, že být teplý znamená nebýt chlap. S označením
gay si kdekdo automaticky spojuje představu módního návrháře s vysokým hláskem,
groteskního stylisty nebo kadeřníka ve flitrech. Tenhle stereotyp je ale dost mimo.
Text: Natálka Veselá Ilustrace: Tereza Vašků
Máme pro vás příklady borců, kteří toho dokázali dost
i v nejtvrdším chlapském světě, a přitom se rozhodli svoji
homosexualitu neskrývat. Zdá se, že v posledních měsících se s coming outy ve sportu roztrhl pytel. Tak jen houšť.
Americký režisér a producent Christopher Hines natočil
v roce 2009 svůj celovečerní debut s názvem The Butch
Factor. V České republice se film
o rok později objevil na festivalu v tom, být archetypem mužství. Jezdci rodea, hokejisti,
Mezipatra pod titulem Chlapský hasiči a zálesáci, drsní svalnatí chlápci diváky postupně
faktor. Dokument představuje přesvědčují o tom, že sexualita není pro hledání vlastní
divákům celou řadu gayů, kte- identity jediným klíčem, ale mnohem víc rozhoduje to, jaké
rým jejich sexualita vůbec nebrání máte zaměstnání, koníčky a přátele a jakým způsobem
trávíte svůj volný čas. Zkrátka, není důležité stavět svou
identitu na sexuální orientaci, ale opravdu zjistit a „poznat,
kým jsem, být a zůstat sám sebou“. Klidně třeba homosexuálním drsňákem.
>
42
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
43
ZOOM
HRÁÜ KRIKETU
BOXER
V současné době čtvrtý nejlepší
boxer lehké váhy světa a ikona
mužnosti, jedenatřicetiletý Portoričan, se v loňském roce stal
prvním profesionálním boxerem, který se kdy otevřeně přihlásil k homosexuální orientaci.
V historii kontaktních sportů jde
bezesporu o mezník a odvážný
Latinoameričan své rozhodnutí
jít s kůží na trh okomentoval v médiích úplně prostě: „Nechci už
skrývat jakoukoliv část svého já.“
44
Šestadvacetiletý talentovaný
Brit na sebe v roce 2011 upoutal
pozornost i mimo kriketová hřiště, když veřejně prohlásil, že je
gay. I on se tak stal prvním profesionálem v historii tohoto sportu,
který to udělal. Své rodině se svěřil už pět let předtím, a dospěl
tedy k závěru, že nechce nic
předstírat ani před spoluhráči.
V exkluzivním interview pro Telegraph Sport dodal, že odhalení
pravdy má jisté dopady na vztahy
a atmosféru v šatnách britského
kriketového týmu. „Je to to největší rozhodnutí, které jsem kdy
udělal, a zatím také to nejtěžší,”
přiznal.
FOTBALISTA
I striktně homofobní svět fotbalu se postupně dočkává svých
odvážlivců. Dnes už bývalý útočník britského Leedsu a rodilý Kaliforňan Robbie Rogers po svém
přiznání homosexuality „prozatím vyklidil pole”. Ve světě fotbalu jde teprve o třetí případ,
kdy se profesionál veřejně svěřil s minoritní sexuální orientací.
První byl v roce 1990 britský fotbalista Justin Fashanu, který si
o pár let později v sedmatřiceti
vzal život. V roce 2011 vystoupil
se svým přiznáním Švéd Anton
Hysen, dvacetiletý střední útočník göteborského klubu Utsiktens BK. Jeho případ zřejmě
dodal odvahu i Robbiemu, který
své „doznání” ukončil větou: „Teď
jsem konečně svobodný.” Britská
fotbalová asociace mu vyjádřila
plnou podporu, ať už se rozhodne u fotbalu zůstat nebo ne.
RAGBISTA
Devětatřicetiletý Velšan, bývalý
kapitán British Lions a ostrovany
zbožňovaný „Alfie“ oznámil svou
sexuální orientaci v prosinci 2009
a následně ukončil manželství.
Moderátorka Ellen DeGeneres
jej ve svém pořadu tehdy uvedla
slovy: „Gareth Thomas je prvním mužským atletem v profesionálním týmu, který se veřejně
přihlásil k homosexualitě. Je to
hrdina.” Thomas odpověděl, že
ať je to s ním jakkoliv, je především hráčem ragby a mužem.
Hollywoodský herec Mickey
Rourke projevil nedlouho poté
zájem zahrát si Thomase ve filmu.
Přestože ho nakonec nehraje,
v Hollywoodu se skutečně dokončuje snímek o ragbistově životním
příběhu.
AUSTRALSKÝ FOTBALISTA
MOTOCYKLISTA
Americký profesionální jezdec
a majitel agentury Luke Management, která pomáhá prorazit
mladým závodníkům, se svou
orientací také netají a tvrdí, že
ve světě uřvaných motorů a drsných hochů mu jeho sexuální preference nedělají žádné potíže.
„Na dráze je vaše orientace vedlejší. Buď ostatní porazíte, nebo
ne. O nic víc nejde,“ říká.
Tabu padlo loni také v australském fotbalu, což je něco mezi
ragby, fotbalem a irským fotbalem. Postaral se o to čtyřiadvacetiletý Jason Ball, záložník klubu
Yarra Glen, svým veřejným
coming outem. Tomu předcházelo těžké rozhodování. „Neznal
jsem žádné jiné fotbalisty, kteří
by byli na kluky,“ řekl. Přesto se
v klubu, kde hraje od svých pěti
let, dočkal pochopení a respektu
a rovnou se pustil i do organizování kampaně, jejímž úkolem je
donutit Australskou fotbalovou
ligu zaujmout odmítavý postoj
k diskriminaci homosexuálů.
DREZURNÍ JEZDEC
Jednačtyřicetiletý Nizozemec
a jeho kůň Toto dominovali
v tomto olympijskému sportu
několik let. V roce 2010 získali společně na Světových
hrách v Lexingtonu v USA tři
zlaté medaile, což je kousek,
který nikdo před nimi nedokázal. Z olympijských her v Londýně odjel Gal vloni s bronzem.
V koňáckém světě se mu přezdívá „rocková hvězda jezdectví“
a o jeho talentu se popsaly tuny
papíru. Gal žije v dlouholetém
vztahu se svým týmovým kolegou Hansem Minderhoudem.
<
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
45
1.
týden
Během prvního týdne si Kuba ještě
udržel na břiše pekáč buchet.
46
KÁCÍME MODLY
Nekopejte
do fastfoodu
Jestli se chcete uvést v intelektuálně alternativní komunitě,
popřípadě nasbírat lajky na Facebooku, určitě se nespletete, když si
rejpnete do rychlého občerstvení. Proč? To je tak trochu záhada.
Text: Jiří Holubec Foto: Michael Kratochvíl
JÍME JENOM
NARYCHLO
Všichni dçlají testy, pĜi
kterých jedí jenom ve
fastfoodech a pozorují, co
to s nimi dçlá.
Tak jsme to prubli taky. Náš
kolega Jakub chodil pçt týdnĶ
na snídanç do McDonald's,
na obçdy do KFC a na veÝeĜe
do Ýínského bistra Království
chutí.
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Hamburgery a fastfood obecně jsou veřejní nepřátelé
číslo jedna. Což je paradox, protože restaurace s rychlým občerstvením jsou českou slabostí a jejich ambasadoři
v čele s Ronaldem McDonaldem a plukovníkem Sandersem si nás pochvalují jako nejúspěšnější trh v Evropě. Jenže
když se zeptáte průměrného člověka, jestli svého oblíbeného ham- se takovým výzkumem zabývají, je doktor Brian Wansink
báče považuje za něco dobrého z Food and Brand Lab na Cornellově univerzitě. V jednom
nebo dokonce zdraví prospěš- z pokusů, zvěčněném v televizním seriálu Bullshit, přinese
ného, nejspíš provinile zakroutí menu z KFC a nechá ho profi kuchařem přetransformovat
hlavou. Anebo vám rovnou v něco, čemu říká „autentický jižanský kukuřičný bisque“.
udělá přednášku, že rychlojídlo Když ho dá ochutnat testovací skupině, sklízí uznalé mlasje zlo horší než mňamky z diskusí kání jako „Zajímavá práce s texturou a chutí.“, „Lahodné
na e-miminu. To vše vám podpoří a výborně dochucené.“ a dokonce i: „Jó, takhle vařila moje
nezvratným důkazem v podobě babička.“ Na stupnici, kde jednička označuje jídlo z fastdokumentu Supersize Me a toho foodu a desítka kulinářskou delikatesu, dostávalo kuře
videa na Youtube, kde měsíc starý rozmixované s kukuřicí a salátem v průměru kolem sedhamburger nezplesnivěl.
mičky. Jedna paní dokonce dala desítku a cítila se uraženě,
Proč jsme ochotni dát si když jí prozradili, na čem si tak pošmákla.
v restauraci třikrát týdně vepřové
koleno, ale kus mletého masa TĚŽKÝ NEBO LEHKÝ
v housce považujeme za zlo, je Ještě zajímavější byl pokus, kdy dvěma skupinám naservíotázka hodná seriózního vědec- rovali naprosto identický kuřecí salát v tortile. První skupina
kého výzkumu. Jedním z lidí, kteří věděla, že pochází z texmex řetězce Taco Bell. Druhá ho
dostala s velmi zdravě a bio vypadajícím letáčkem z fiktivní
restaurace California Garden Café. Výsledek si asi domyslíte. Lidé z první skupiny hodnotili salát jako „mastný,
>
47
2.
3.
týden
Růst uší a vousů
týden
Objevuje se nečekaný
baletní talent.
těžký, nezdravý“ a jeho kalorickou hodnotu odhadovali
(velmi přesně) na zhruba 900 kalorií. Ti druzí ho označili
jako „čerstvý, lehký a lahodný“ a v odhadu kalorií se mýlili
o 50 % směrem dolů.
SUPERBLBOST
Nojo, můžete namítnout, ale to, že nám jídlo z KFC naservírují s francouzským jménem, přece neznamená, že se zázrakem stane zdravé. A to, že jídlo z fastfoodu je nezdravé,
přece ví každý, ne? Inu, jak se to vezme. Tuzemští jídloznalci,
kteří zakládají své analýzy na faktech z internetových diskusí a zdrojích od jedné paní, vám to odpřisáhnou. V USA,
kde se obezita dostává na úroveň celonárodní epidemie
a kde není problém zažalovat knajpu za to, že vám roste
panděro, se na to podívali trochu vědečtěji. A nestačili se
divit. Výzkumníci agentury Rand Corporation proklepli
během osmnáctiměsíční kampaně celkem 31 000 jídel
servírovaných ve 250 „rodinných“ restauracích napříč
Spojenými státy a porovnávali je s pokrmy velkých fastfoodových řetězců. Výsledek? 96 % restaurací servírovalo
kaloričtější jídla obsahující více tuků a sodíku (způsobuje
vysoký krevní tlak) než hamburgrárny. Jenom samotné
předkrmy skrývaly o 271 kalorií a 16 gramů tuku více než
jejich protějšky z řetězců rychlého občerstvení. Čili v porovnání s běžným poledním meníčkem si kus masa v housce
a pytlík hranolků nestojí vůbec špatně. Na tom
nic nemění ani „důkaz“, který přinesl ve slavném dokumentu Supersize Me režisér Morgan Spurlock. Jestli jste o něm neslyšeli, tak
jde o to, že sám režisér jedl celý měsíc třikrát
denně u McDonalda, načež přibral asi třicet
kilo a málem ho klepla pepka. Byl za to nominován na Oscara a pasován za rytíře klanu
bojovníků proti zlému klaunu Ronaldovi.
Je o to zajímavější, že se skoro neví o velmi
podobném filmu Spurlockovy kolegyně Soso
Whaley, jménem Me and Micky D’s. Soso se
v něm také stravuje výhradně u McDonalda.
Ne měsíc, ale celých devadesát dní. Nejenže
to přežila v naprostém zdraví, ale navíc dokázala zhubnout o patnáct kilo. Že by to bylo
těmi konzervanty, které se – jak opět všichni
víme – do hamburgerů přidávají? Fáma, že
McDonald’s smaží karbanátky na balzamovací tekutině, probíhá sociálními sítěmi přibližně třikrát
do týdne. Důkazem bývá youtube video, kde někdo nechá
hamburger týden na stole a on nezplesniví. Z čehož logicky
48
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
KÁCÍME MODLY
ZKRÁTKA, TO, ŽE VÁM
DOMA NEPLESNIVÍ JÍDLO,
NEZNAMENÁ, ŽE JE
VYROBENÉ ZËROPY.
vyplývá, že ten humáč je nepoživatelný i pro plísně, že ano? Ve skutečnosti by bylo divné, kdyby
zplesnivěl. Když necháte housku
na stole, tak na ní nevyraší muchomůrky, ale oschne a ztvrdne, ať
je koupená kdekoliv (zeptejte se
babičky, jak se vyrábí strouhanka).
Když necháte na stole kus mletého osmaženého hovězího,
tak taky nezplesniví, ale oschne a ztvrdne (koneckonců
ho ani nemusíte smažit – zeptejte se indiánů, jak se vyrábí
sušené maso beef jerky). Zkrátka, to, že vám doma neplesniví jídlo, neznamená, že je vyrobené z ropy. Znamená to,
že v kuchyni nemáte dostatečně vlhko na to, aby spóry
plísní měly z čeho vyklíčit. Gratulujeme – žijete ve zdravém a čistém prostředí. S chemickým složením Big Macu
to ale nemá nic společného. Jestli nevěříte, najděte si hezký
a obsáhlý článek The Myth of the 12-Year Old McDonald’s
Burger That Just Won't Rot, ve kterém autoři celý mýtus
vyvracejí pomocí velmi vědeckých srovnávacích metod.
že můžeme jíst dosyta.
A zrovna tak je pravda,
že toto privilegium zneužíváme a cpeme se až
moc. „Jídlo je jednou
z největších záhad našich životů,“ říká doktor Wansink. „Co
jíme, kolik a proč to jíme, nemá nic společného s rozumným uvažováním. Ani s logikou nebo znalostmi kalorických tabulek. Naopak záleží na zdánlivých maličkostech.
Na tom, kde jíme. Jak nám jídlo servírují. Jak se jídlo jmenuje.“ Takže vybrat si jeden druh jídla a udělat z něj morovou ránu a obětního beránka všech civilizačních neduhů
je blbost. Superveliká a s dvojitými hranolky.
<
JÍDLO JE ZÁHADA
Jestli teď máte dojem, že cheeseburger je základem
zdravé snídaně ( jak tvrdí v památné scéně z Pulp Fiction
Jules Winnfield), tak to tak není. Jenže zrovna tak burgr
není zlo smažené na jedu. Faktem je, že máme to štěstí,
4.
týden
Překvapivé těhotenství.
5.
týden
Nekontrolovatelné
nadýmání.
49
REPORTÁŽ
Švýcaři
jsou punk
Během svého karnevalu jsou Basilejci hákliví na tři věci. Zaprvé, nesmíte říkat
jejich karnevalu karneval. Je to Fasnacht, řekněme fašank. Zadruhé, nesmíte
se opít. Opilec je pro Švýcary Němec. Zatřetí, rozhodně nenaznačujte, že jste se
byli podívat taky v Curychu a že je to tam lepší.
Text: Tereza Šimůnková Foto: Autorka a Olga Cieslarová
Basilejská Fasnacht je jediný
V Basileji to není jako v Praze mezi Dejvicemi a Trojou,
protestantský karneval na světě. kde na druhý břeh můžete leda zamávat a pak to hodinu
Na rozdíl od masopustů kato- objíždíte metrem. Švýcaři si na rozdíl od nás přes řeku umí
lických začíná s týdenním zpož- postavit mosty. Ale do historického centra se stejně nejděním v pondělí po Popeleční raději plaví přívozem, ačkoli by tam pěšky došli rychleji
středě. To by ještě šlo. Sílu a zadara. Švýcaři jsou totiž taky trochu Francouzi a blížit
vašeho etnografického odhod- se na dřevěné bárce ke středověké katedrále Münster je
lání prubne fakt, že tahle třídenní kovaná romantika. Scházíme k noční řece. Něco zašploulegrace s maskami, píšťalami chá a pak se ze tmy vynoří silueta hromotluka s rozježea tunami konfet začíná ve čtyři nými vlasy a ve vytahaném svetru, který vypadá, jako by
hodiny – ráno. Čtvrtá hodina zna- si ho nositel štrikoval sám doma po večerech. Později
mená v zemi švýcarských hodinek se dozvíme, že je to pravda. Ikonický převozník Jacques
doopravdy 4:00 a ne 3:59 anebo mluví zásadně basilejským nářečím bez ohledu na to,
dokonce 4:01. Jeden rok to omy- jestli mu rozumíte. Z fleku by mohl hrát v Pánovi prstenů.
lem spustili o minutu dřív a vyro- Nebo Viléma Tella. Odrazí přívoz a tibetské vlaječky navěbili si takové trauma, že v další šené na laně A od přídě lodi k lanu B napnutému mezi
sezoně naopak minutu počkali.
Pořádek musí být a Švýcaři jsou přeci jenom taky trochu
Němci. Takže budík na půl třetí. Ať žije folklor. Škoda že
nejsem pekařka, měla bych natrénováno. V polospánku
se s kamarády hrabu k Rýnu.
>
50
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
51
REPORTÁŽ
POSTAVIT MASOPUST
NAËSEXU JAKO VËRIU,
TANEÜNICÍM SAMBY
VËPAVÍCH PERECH BY
UMRZL ZADEK.
břehy se zatřepetají. Lana slouží tomu, aby Rýn pramici
neurval. Pramení totiž relativně nedaleko ve švýcarských
Alpách a Basilejí se doslova řítí. Místní oblíbená letní kratochvíle je vyvézt se tramvají na konečnou za město, svléct
se do plavek, nacpat hadry do igeliťáku a na pneumatice
prodriftovat celým městem.
BOHATŠÍ NEŽ TURISTI
Jacques nás vyklopí pod katedrálou. Než se vyhrabeme
nahoru na baštu, jsou pomalu čtyři. Ulice se rychle plní
dalšími masochisty. Na Fasnacht se aktivně podílí osmnáct tisíc lidí, k tomu připočtěte jejich bližní, kteří se musejí
přijít podívat už jen proto, aby byl doma klid. Město Fasnacht žije. Ten, kdo jí nežije, radši odjede na hory. Zaujmeme výhodné stanoviště na rohu dvou malebných
ulic, nalejeme si další dávku čaje z termosky, přitáhneme
péřovky k tělu, a zrovna když si začínáme říkat, že jsme
měli přece jenom zůstat v posteli, naráz zhasnou všechny
pouliční lampy. Není to výpadek proudu, i když Švýcaři
52
jsou taky trochu Italové. Znamená
to oficiální začátek festivalu neboli
Morgenstreich.
Nejdřív je slyšíme, pak vidíme.
Od Münsteru se za pištění píšťal a dunění bubnů valí průvod lidí v kostýmech a v obřích maskách. Na ramenou
vlečou dvoumetrovou, zevnitř osvětlenou a pomalovanou dřevěnou konstrukci, které se říká laterna – lucerna.
Další světýlka mají připevněná na čepicích. Doufám, že
si pořešili požární bezpečnost, přece jenom Rýn je pouhých pár kroků odtud a vtírá se vzpomínka na Mistra Jana
Husa. Masky vypadají trochu strašidelně a obdivuhodně
synchronně pochodují, což musí dát ohromnou práci,
poněvadž ať bubny určí jakýkoli rytmus, píšťaly ho okamžitě rozhodí. Jen co nás mine jeden průvod, vyloupne
se ze tmy další a další a další... A přesně tohle budou dělat
do čtvrtka: mašírovat křížem krážem městem, kakofonicky
vyhrávat a občas se jít zahřát do hospody. Ještě chvíli koukáme, jak si to kolem nás plápolají, a pak jdeme do hospody taky. Bude v pět ráno otevřeno...? Otevřeno sice
je, ale tak natřískáno, že místa jsou jen na čekačku. Fasnacht je pro basilejské hospodské zlatý důl. Objednáváme
fasnachtovou specialitu za tři stovky. Těším se na fondue
laterny ze včerejší noci, a publikum si tak za denního
světla může prohlédnout, co je na nich vlastně namalováno. Basilejský fašank totiž není jen tak nějaká lidová
a přistane mi kvasnicová polívka. Taky co chci, zábava, nýbrž sofistikovaný svátek satiry a intelektu.
když objednávám to nejlevnější. Švýcarsko je Podle tradice směli lidé jednou za rok povědět vrchnosti
i mimo fasnacht spolehlivě nejdražší země, do očí, co si o ní myslí, a vyvázkterou jsem kdy navštívila. Drahota na dru- nout z toho se zdravou kůží, Švýcaři jsou punk! Největší úspěch sklidil průvod inspihou stranu přináší překvapivé souvislosti. Švý- a Basilejci se toho drží dodnes. rovaný případem Pussy Riot. Na tahači jede klec s postacaři dobře vědí, že už teď mají víc peněz než Na laternách si dělají legraci vami v typických barevných punčocháčích přes hlavu,
turisti, a kdyby ceny ještě vyšroubovali, začnou z toho, co zrovna hýbe světem, za nimi mašíruje parta hodně ostrých „ruských“ bachařek,
si Němci vozit řízky ve staniolu. A tak se vykaš- Švýcarskem nebo aspoň Basilejí. od kterých bych nechtěla dostat ani povolení k vycházce,
lali na obvyklou kašírku pro turisty a nejenom To vyřešili moudře. Postavit maso- poměrně dost Putinů, ale hlavně stopadesátihlavé hejno
fašank, ale i centrum města si dělají hezké pro pust na sexu jako v Riu, tanečni- černobílých kosatek nesoucích transparenty Free Willy.
sebe. Po českých umělohmotných Karlštej- cím samby v pavích perech by Ani nemusím zdůrazňovat, že kosatky hrají muži. Intelekumrzl zadek. Na laterny se letos tuál si v Basileji zkrátka přijde na své.
nech a Staromácích je to příjemná změna.
dostal třeba papež, britská královFREE WILLY
ská rodina anebo skupina míst- CITRUSY A KULOMET
Když se druhý den o polednách hrabeme ních paní, které jen tak z plezíru Jak tak obdivuju vozy, přistane mi na rameni pomeranč.
z peřin, zvenku to zvláštně kvílí. Nejsou to obháčkovaly kus mostu přes Rýn. Dneska asi dvanáctý. Jauvajs! Ovoce je do davu odpalonoční pikoly a bubny. Spíš jako by Krajanka
váno z vozů, mají ho plné bedny, stejně jako bonbonů
s Evou a Vaškem džemovali na Vlachovce. Vykouknu z bala kytek, které vypadají jako smetáček na prach. Díky basilejkonu a vida: na chodníku to rozjela jedna z fasnachtových
skému masopustu prý taky vznikly konfety. Byly to původně
dechovek, které jsou tím úspěšnější, čím hrají falešněji.
cukrové koule, také metané mezi obecenstvo. Hod koulí
Švýcaři mají smysl pro humor, ne že ne.
byl později zakázán a nahrazen právě sypáním papíroHlavní pondělní atrakcí jsou však cortége čili průvody
vých ústřižků, kterým tu říkají „räppli“. To sedí, rapl, kam
alegorických vozů. Dodávky a valníky vezou městem
se podívám. Dostat pomerančem bolí, ale ani konfety
Růžovka
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
>
53
nejsou žádná výhra. Cizí harant mi jich v nestřežené
chvíli obrací na hlavu celý pytel. Večer je vyklepávám
i z podprsenky.
Z konfet vyroste během dne slušný papírový koberec.
Ale jinak jsou ulice až hygienicky čisté. Švýcaři ani v největší tlačenici nepohodí na zem flašku od piva. Maximálně
šlupku od pomeranče. A to už je, pane, odvaz! Tím větší
překvápko nás čeká večer, když nám basilejský domácí ukazuje svou sbírku zbraní: dva revolvery, pušku a něco, co
bych volně přeložila jako kulomet. Švýcaři jsou neutrální,
a tak mají nejlépe vyzbrojenou armádu v Evropě. Domácí
zbrojnice jsou prý celkem běžné, akorát pro náboje musejí
v případě nouze do přilehlých skladů.
STARÁ TETKA
Mezi kostýmy pierotů, harlekýnů, napoleonských vojáků,
smrťáků a všemožných zviřátek se nápadně často opakuje maska chlápka s obrovským frňákem, rozcuchaným hárem, v dřevácích a s úsměvem Otíka z Vesničky
mé, střediskové. Říká se mu Waggis a marně v něm hledáme politický rozměr. Je to prostě trouba sedlák z Alsaska.
Nejlepší legrace je ze sousedů. Projít se městem s organizovanou skupinou masek je pro člověka zvenku v podstatě nemožné. My ale máme insidera v osobě Češky Olgy
Cieslarové, dost možná největší propagátorky basilejské
Fasnacht. Propadla jí před třemi lety, napsala o ní knížku
a hlavně ji přenesla do Prahy jako satirickou oslavu 17.
listopadu Sametové posvícení. Jestli jste to nestihli loni,
na letošní podzim se plánuje repete. Olga se v mezičase stala lokální kuriozitou. Plynnou basilejštinou dává
54
rozhovory pro rozhlas, noviny, večer
je v televizi. Obdivuju ji. Také proto,
že dokáže prodat
svou knihu o festivalu – v češtině –
Švýcarům. A právě
Olga dostala naši
českou partu do své
fasnachtové party
(„kliky“), která si říká
Duschuurli – Navždy.
Když se na sebe v masce podívám do zrcadla, doufám, že
tohle mi tedy navždy nezůstane. Vyfasovala jsem tradiční
kostým Alti Dante – Staré tetky, a i když je extravagance mé
druhé jméno, slepici na hlavě mám poprvé. I ostatní Češi
navlékají více či méně sofistikované masky: hipíka, zebru,
banditu se zuby z nábojnic, zřejmě ze zbrojních skladů.
Připojujeme se za Olžinu kliku a následující hodinu kazíme
Švýcarům jejich vzorné pochodové tempo.
Když se loučíme, ulicemi bloudí už jen pár Ainzelmasgge, individualistických masek samotářů. Zároveň vyjíždí
první pometací vůz. Do rychtyku to tu začnou dávat hned
ve čtvrtek ve 4:00. Aby je v Curychu nepomluvili.
IËKDYŽ JE
EXTRAVAGANCE
MÉ DRUHÉ
JMÉNO, SLEPICI
NAËHLAVæ MÁM
POPRVÉ.
<
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
SPORÁK
Když to na
talíři chřestí
Letos sice začala chřestová sezona o fous později, ale už to fičí. Neváhejte a prubněte
ho s telecím. Na začátek malý fígl – víte, jaký je rozdíl mezi chřestem typu „mňam“
a typu „nevím, co na tom máte“? Rozdíl spočívá v čase, který uplyne mezi sklizní
téhle dobroty a snězením. Čím čerstvější totiž chřest je, tím je sladší a křupavější.
Jakmile ho necháte okorat, hodí se tak leda na šimrání pod nosem.
Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl
56
SPORÁK
• DO MĚKKA
Maso oÝistçte, odblaĎte, nakrájejte naËkostky.
VËkastrolu naËmásle zpçĎte šalotku, pĜidejte
maso aËpoĜádnç ho orestujte. Osolte
aËopepĜete, zalijte vývarem aËpod pokliÝkou
vaĜte doËmçkka. Jakmile se maso skoro
rozpadá, vyndejte ho zËhrnce.
• • DO HUSTA
Malé hĜiby nakrájejte nahrubo, klidnç staÝí
rozpĶlit. Dejte je doËomáÝky, která zbyla vËhrnci
poËuvaĜení masa, aËduste. Mezitím si zËmásla
aËmouky udçlejte jíšku. Pamatujte, že kolik
másla, tolik mouky, takže jestli dáte tĜi lžíce
másla, dejte iËtĜi lžíce mouky. Jíšku umíchejte
aËpĜidejte trochu vývaru, aby se jíška rozpustila
aËvËomáÝce vám pak neudçlala cucky.
PRO ČILICHILI
VAŘÍ
MÁMA IVA
Z PENZIONU
V POLÍCH
www.penzionvpolich.cz
CO POTěEBUJETE
1Ɠkg telecího plecka
3 šalotky nakrájené najemno
1 litr hovçzího vývaru
(nemusíte použít celý)
3 hrsti malých hĜíbkĶ
3 lžíce másla
3 lžíce hladké mouky
sĶl, pepĜ
svazek chĜestu
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
*ChĜestTipzelený, nebo bílý? Oba jsou
super. My volíme radši bílý. Ale
hlavnç si najdçte nejbližší farmu nebo
zaruÝeného dodavatele aËvËsezonç
teá vsaáte naËÝerstvý Ýeský chĜest.
Pražáci to mají nejblíž doËHostína
uËMçlníka. Hodnç chĜestu se pçstuje
naËHodonínsku.
• • • DO KONCE
VraĨte maso kËhoubám doËhrnce aËpĜilejte
rozpuštçnou jíšku. Všechno to pár minut vaĜte,
aby omáÝka zhoustla. Mezitím si oÝistçte
aËpĜipravte chĜest. OhĜejte ho vËpáĜe, staÝí pár
minut. TĜeba 6 až 10 podle toho, jak Ýerstvý
chĜest máte. AËpak už jenom chĜest naËtalíĜ
aËpĜes nçj super maso sËomáÝkou. Nebo naopak,
maso aËnaËnçj chĜest. Jak chcete.
57
ás
talo n tane
s
o
d
a dos
ubli a
e,
mi pr e povede
a
s
týdn
e
o
s
m
h
e
í
s
j
ž
n
,
o
e
osled
me, c
ěřím
mu v ovinky z p
učuje
e
r
č
o
o
p
Do
neb
na n
řád.
len. A Kašleme
o
k
o
to po
.
d
s
a
á
z
v
t
stá
len
do ko ostě bude
iv
: Arch
r
p
ek Foto
l Paříz
a
tohle
h
ic
vá, M
dziako
áša Du
Text: M
58
REMIX
POTICHU
DAVIDŮV DEN
Takový dárek si k narozeninám jen tak někdo nedá.
David Bowie si nadělil celosvětovou pozornost,
když na svoje šedesáté šesté narozeniny z ničeho
nic vypustil po téměř desetileté odmlce do světa
zbrusu novou píseň Where Are We Now?, doprovázenou sice zatraceně nostalgickým, ale báječným
videoklipem a hlavně informací o novém albu. Bowie
byl více méně odepsaný, o jeho zdravotním stavu
už se ani nedrbalo, zmizel ze scény tak, že to vypadalo napořád. A najednou je tady The Next Day,
kompletně nové album s famózním vtipem na obalu
a hlavně obrovskou porcí hudby. David Bowie si až
na výjimky držel kvalitu celou kariéru, přesto byly
obavy na místě. Přece jen byl deset let mimo. Ale
všechno zbytečné, je pořád vynikající. Stylově jde
vlastně o derivát Bowieho zvuku za posledních pětadvacet let; trocha poctivého glamu, soul, funky, elektronika, pop, ale hlavně fantastické songy. Z alba je
cítit obrovská porce radosti a štěstí, teď už jenom pár
koncertů a bude to dokonalé. Ale to bychom možná
chtěli moc, už tohle překvapení je vlastně nad plán.
Děkujeme a všechno nejlepší!
www.davidbowie.com
Před pár lety se londýnští The xx doslova přes noc
stali z poměrně neznámé čtveřice totálními hvězdami. Třeba koncert ve strahovské Sedmičce se tehdy
vyprodal vlastně během pár hodin. Hlavní mozek
kapely Jamie xx se stal „horkým zbožím“, téměř nikdo
ho neznal a najednou mu před dveřmi stála fronta
uchazečů o spolupráci. Většinou měli smůlu, ale
třeba společné album s Gilem Scottem-Heronem
je vynikající. Druhé album Coexist z loňského roku
je vlastně ještě tišší a křehčí než debut, přesto tisícihlavé davy tyhle introvertní melodie žerou. Jako loni
na festivalu Primavera Sound, kde hráli snad pro dvacet tisíc lidí a byl to zásadní zážitek. Publikum konsternované jen tichými tóny. Minimální show, žádné
vtipy ani povídání, jen soustředění na hudbu. To
je po půlnoci na festivalu naprostý unikát a ve Španělsku zvlášť! The xx vystoupí ve Velkém sále pražské Lucerny ve čtvrtek 16. května, a kdyby na vás
náhodou nezbyly vstupenky, tak máte další šanci
na Colours of Ostrava o pár týdnů později. Rozhodně to stojí za to.
www.dsmacku.com, www.colours.cz
<
<
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
59
REMIX
MUŽ, CO DĚLÁ NEVIDITELNÝ PLÁŠŤ
Chlapík, který se podílí na projektu neviditelného
pláště, se jmenuje Tomáš Tyc a je to fyzik. Jeho
a spoustu dalších zajímavých řečníků uslyšíte na
konferenci TEDx Prague, která se koná 25. května
v pražské hale Na Folimance. Konference TED
jsou fenomén posledních let – zajímaví lidé na nich
mají cca 20 minut na to, aby divákům řekli to nejzajímavější, na co přišli. TEDová přednáška je už
mezi řečníky samostatný žánr a skvěle se osvědčila. I Praha koneckonců hostí TEDx už počtvrté.
Kromě Tomáše Tyce uvidíte letos třeba londýnského guerillového zahradníka Steva Wheena
nebo vědce Nicka Goldmana, který hustí informace do syntetické DNA. Je na co se těšit.
www.tedxprague.cz
<
MAFIE V HLAVNÍ ROLI
KTERÁ KAPELA JAKO JEDINÁ
NA GRUNGE NEVYDĚLALA?
Komu nosil Kurt Cobain v osmdesátých letech aparát? Kdo slaví v letošním roce čtvrtstoletí? Tři otázky
a jediná odpověď. Mudhoney. Tahle parta byla vždycky
vzorem všem pozdějším hvězdám, o Cobainovi už
byla řeč a členové Pearl Jam se od Marka Arma a Steva
Turnera učili rámus v dnes polozapomenutém sdružení Mother Love Bone. Mudhoney se nikdy úplně
neproslavili, ale možná právě proto zůstali normální.
Letos jim po pěti letech vyšlo nové album Vanishing
Point a je to čistá pankárna v rychlém tempu; deset
songů a stopáž lehce přes půl hodiny. A teď se podle
vlastních slov fakt těší na dlouho odkládané světové
turné, které nemine 29. května ani Prahu. Žádné
hvězdy, jen obyčejní chlápci v letech, co si po práci
odpočívají u rock’n’rollu. Zpěvák a šéf kapely Mark
Arm dokonce dělá skladníka u kultovního vydavatelství Sub Pop. Doby, kdy Mudhoney definovali žánr,
jsou dávno pryč, ale občas je fajn si zavzpomínat.
Můžete 29. května v pražském Lucerna Music Baru.
Spolu s nimi vystoupí mladí Australani The Treatment
a jako speciální host domácí Gnu.
www.scrapesound.cz, www.silver-rocket.cz
<
60
Italský novinář Roberto Saviano si z psaní o mafii udělal
živnost. Mafii se to ale nelíbí. Kvůli knize Gomorra se
před ní Saviano musí ukrývat, což mu ovšem nebrání
v tom, aby do ní šil dál. A dělá to čtivě a poutavě. Jeho
nová kniha Pojď se mnou pryč je založená na stejnojmenné televizní debatě, jejíž čtyři pokračování
na programu RAI Tre sledovalo v Itáli víc lidí než finále
Ligy mistrů. Debaty se zúčastnil samotný autor, což
samozřejmě vedlo k masivním bezpečnostním opatřením, protože Saviano už skoro osm let žije pod
policejním dohledem. „Jestli narazím na ty, co píšou
knihy o mafii... přísahám, že jim zakroutím krkem,”
řekl Silvio Berlusconi coby italský premiér v době,
kdy Saviano na knize pracoval. Uf!
www.paseka.cz
<
ULIČNICKÁ GALERIE
Naproti Národní galerii v Praze vznikla nová Uličnická galerie. Asi to bude projekt dočasný. Jednak
se italských majitelů domu, kteří čekají, až památkově chráněný dům spadne, aby místo něj mohli
postavit hotel, asi nikdo neptal. A za druhé desky
natřené tabulovou barvou ve zlatých rámech nehlídá
žádná ochranka, takže se jejich osud dá předvídat. Do té doby se tu ale můžete stavit a pomocí
křídy světu sdělit, co vám leží na srdci, nebo jen
tak něco načmárat.
<
NEJLEPŠÍ FESTIVAL? NEJLEPŠÍ FESTIVAL!
Organizátoři jedné z nejrespektovanějších přehlídek posledních let, barcelonské přehlídky Primavera Sound, letos přišli s poměrně zajímavou strategií. Dlouhé měsíce v kolonce
Artists svítilo jedno jediné jméno, Blur. Jasně, tahle kapela přiláká tisíce lidí sama o sobě, ale přesto to bylo pořádně divné.
Najednou se na Twitter účtu festivalu začala objevovat značka
#bestfestivalever a po pár dnech to bouchlo. Přišlo oznámení
všech vystupujících naráz a přehnaně vypadající tvrzení dostalo
naprosto reálný základ. Ve zkratce: Nick Cave and The Bad
Seeds, Jesus & The Mary Chain, Wu Tang Clan, Dead Can Dance,
The Breeders, Deerhunter, Phoenix, My Bloody Valentine, Animal Collective, Fionna Apple, The Knife, Liars, Fuck Buttons,
Swans, Adam Greene, Hot Chip, James Blake, Dinosaur Jr, Tame
Impala a desítky dalších jmen. Zasloužilé lahůdky, spousta čerstvé krve a jako dezert naprosté exkluzivity typu Jima Jarmusche
nebo Rodrigueze. A hlavně všechno pěkně pohromadě od 22.
do 26. května na břehu moře v Parc del Forum v báječné Barceloně, kam by se mělo jezdit nejmíň jednou za rok. Navíc tenhle
festival bohatě překračuje hranice areálu, hraje
se doslova po celém městě. Například loni tam
v obchodu s deskami o velikosti dvou trafik hráli
KONTEJNERY OBSADÍ MĚSTA
kompletní Wilco a takhle to vypadá celé čtyři dny.
Veřejný prostor Plzně, Prahy, Brna a Ostravy obsadí
Není divu, že permanentky už jsou fuč a zbývají
v květnu přepravní kontejnery. Umístí je tam občanposlední vstupenky na jednotlivé dny. Letos to asi
ské sdružení K světu a uvnitř nebude žádné zboží
nevyjde, ale za rok neváhejte, Primavera Sound
určené k přepravení, ale třeba kavárna, kino, hudební
za to stojí a Barcelona taky. Adios!
klub, čítárna, knihovna, galerie nebo divadlo. A taky
www.primaverasound.es
obchod s biopotravinami, designem, komunitní centrum nebo třeba kostel, hvězdárna, rozhledna a mnoho
dalšího. Jednotlivá města budou spolu navíc vzájemně propojena přes informační obrazovky, díky
kterým budou lidé moci sledovat dění na jiných místech a navzájem spolu mluvit.
www.ksvetu.cz
<
<
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
61
Nejsi
dost cool,
kámo
Myšlenka, že by o vašem vpuštění či nevpuštění do klubu měl
rozhodovat váš obličej nebo cena ohozu, je na první pohled
bizarní (aspoň pro civilizovanějších mozky). Strážní psi
nočních podniků, kteří pouštějí dovnitř jen některé lidi, jsou
ale fenomén velkého světa.
Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia
62
Pagination replace
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
ZA ČÁROU
O pět let později jí Rothschildové zafinancovali vlastní
podnik, kde se mohla začít patřičně realizovat. Vzala to
hezky hákem. Klub Chez Régine měl tak striktní požadavky na návštěvníky, že první měsíc dovnitř nepustili vůbec nikoho. Vyčuraná majitelka raději pověsila
na dveře ceduli „Klub je plný“, nechala hudbu puštěnou na plné pecky a čekala na správné hosty. Když se
pověst rozkřikla, praskal klub ve švech. Dovnitř se nedostal nikdo, kdo nesplňoval přísné vizuální parametry,
potřebné pro vytvoření kulis elitě štamgastů, mezi které
patřili Belmondo, Delon, Pompidou nebo Bardotová.
Poškrábala jsem Pachu Feiskontrola! Tak zní titulek třístránkového rozhovoru, který pořídil redaktor jednoho
moskevského plátku s kluberkou jménem Barbie. Proč
by to mělo koho zajímat? Protože Pacha Feiskontrol je
instituce moskevského nočního života. Pavka Pičugin
ke svému (podstatně atraktivnějšímu) pseudonymu přišel díky působení u dveří ruské pobočky řetězce Pacha,
pojmenovaném po stejnojmenném klubu, který operuje na Ibize od 70. let. Tehdy jste do původní Pachy
mohli nakráčet v tílku a sandálech a zatancovat si s připálenou německou důchodkyní, která na sobě neměla
nic než tanga. Do moskevské Pachy vás Pavka nepustí,
pokud nejste slečna v supersexy ohozu s dokonalou
postavou a perfektním chrupem (na tom si Feiskontrol zakládá). Pánové to mají lehčí, protože u nich hraje
hlavní roli značkové oblečení a naditá prkenice. Uvnitř
podniku to podle svědectví několika málo vpuštěných
šťastlivců vypadá jako ve špatném sci-fi filmu, ale majitelé jsou navýsost spokojeni a o služby Pachy Feiskontrola se přetahují další kluby. Jeden z nich – hiphoperský
podnik Black Star – dokonce zavedl předvýběr v podobě
„car control“. Na příjezdovou rampu klubu smíte vjet,
pouze pokud řídíte ferrari, lamborghini nebo podobné
vozítko. A když vylezete, nemáte zaručeno, že projdete
druhým, vzhledovým kolem u dveří.
ZA SAMETOVÝM LANEM
Zatímco Régine třídila lidi v Paříži, za oceánem zaváděla Face Control Sybil Burtonová, exmanželka hollywoodské superhvězdy Richarda Burtona. Když ji
Richard vyměnil za Elizabeth Taylorovou, vzala vysouzené peníze, otevřela si klub jménem Arthur a před vstup
natáhla sametové lano. Přes něj směli vkročit pouze
ti, kteří prošli skenerem první celebrity mezi face controllery jménem Mickey Deans. V knize Turn the Beat
Around jeho strategii popisují pamětníci jako: „Koktejl
namíchaný z celebrit, slečen v minisukních, excentrických typů a několika prostitutek a gangsterů.“ Deans,
původně nepříliš úspěšný klavírista, se díky své funkci
stal sám celebritou a pátým manželem Judy Garlandové, známé coby Dorotka z Čaroděje ze Země Oz. Své
face controllery měl i klub všech klubů – legendární Studio 54, kde se z výběrového řízení u vchodu stal rituál.
Jeho vstup strážili na přeskáčku Marc Benecke, který
se díky tomu stal hercem na Broadwayi, a Al Corley,
kterého můžete znát jako Stevena Carringtona ze seriálu Dynastie. Opravdovým vládcem brány byl ale sám
majitel Steven Rubell, u kterého si nikdo nemohl
>
FACE CONTROL V DĚJINÁCH
Mýlí se ten, kdo ksichtopolicii považuje za moderní vynález. Ve skutečnosti se ke klubové scéně lepí od samého
počátku. Za její průkopkyni se považuje Régine Zylbergergová, která svou kariéru zahájila v roce 1953 jako šatnářka v legendárním pařížském klubu Whiskey-A-Go-Go.
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
63
ZA ČÁROU
Proč bych měl
chodit někam,
kde bude
tlustý debil
jménem Boris
rozhodovat
o tom, jestli
jsem dost
hezký?
být jistý ničím. Na otvírací párty se dovnitř
nedostali ani Mick Jagger a Frank Sinatra,
zatímco sedmdesátiletou tanečnici jménem Disco Sally nebo transvestitu ve svatebních šatech a na kolečkových bruslích
uvítal málem s poklonou. Nemilosrdnou
a občas dost nelogickou facekontrolovou
politikou dokázal Rubell a jeho pomocníci naštvat spoustu vlivných lidí. Spekuluje se, že i to mohlo být důvodem, proč
jednoho dne vtrhlo do podniku policejní
komando a začalo tahat z klimatizačních šachet pytle
nezdaněných dolarů. Studio 54 tím pádem skončilo, ale
odkaz jeho fejs kontrolerů žije dodnes v podobě jednoho z největších tanečních hitů historie.
Nile Rodgers a Bernard Edwards (dohromady
známí jako Chic) byli pozvaní jako VIP hosté na oslavu
Nového roku, ale Steven Rubell na ně zřejmě neměl
náladu a rozhodl se je ignorovat. Naštvaným muzikantům nezbylo než koupit si láhev whisky, pytel
trávy a v hotelovém pokoji napsat song jménem Fuck
Off. Druhý den změnili refrén na Freak Out a odnesli
nápad do studia. Le Freak je dodnes jedním z nejhranějších hitů všech dob, kterého se prodalo víc než 3,5
milionu kusů.
VYKOPNI HASIČE
Ne každý ksichtostrážník má na to, aby byl pro svého
zaměstnavatele přínosem. Peter Burton, manažer někdejšího exkluzivního londýnského gay klubu Bang, vzpomíná, jak náhodou vyšel před dveře a z hrůzou zjistil,
64
že jeho zaměstnanec hledí ze svých dvou
metrů na malého, bělovlasého pána a arogantně se ho ptá, „jestli ví, do jakého podniku se to cpe“. „Stačil jsem jen tak tak
skočit a začít ho ujišťovat: Pane Warhole,
račte dovnitř, vše je samozřejmě zdarma
pro vás i pro padesát vašich kamarádů...“
Dnes by Andy možná takové štěstí neměl.
Pro spoustu klubů neexistuje lepší PR strategie než vykopnout od dveří celebritu,
a dostat se tak do drbů. Jenomže taktika
„čím víc lidí nepustíme dovnitř, tím víc se
jich tam bude chtít dostat“ se může lehce obrátit proti
podniku samotnému. Autor blogu England-Moscow
píše, že kvůli nesmyslnému facecontrollingu zůstává
spousta moskevských klubů prázdná: „Proč bych měl
chodit někam, kde bude tlusťoch s debilním účesem
jménem Boris rozhodovat, jestli jsem dostatečně hezký
na to, aby mě pustil dovnitř?“ V nejhorším případě se
může stát, že si někdo vylije zlost radikálním způsobem.
Tak už Pacha Feiskontrol dostal nesčetněkrát na budku
a taky po něm párkrát stříleli. Jednomu z nejexkluzivnějších podniků Diaghliev Project, jehož vstup Pavka strážil, se stalo ještě něco horšího. Jednoho dne z neznámých příčin kompletně lehl popelem a nezbyl po něm
ani záchod. V Moskvě se ještě dlouho poté vyprávěl vtip,
že hasiči mohli požár zvládnout, ale že je Pacha nepustil dovnitř, protože neměli uniformy od Armaniho.
<
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
AKCE
Slavné filmy
do minuty
Jste filmoví nadšenci? Víte přesně, jak by se dal ten který biják zkrátit? Nebo
se prostě odmítáte koukat na filmy, které mají stopáž přes dvě hodiny? Tak
nejen vy oceníte soutěž Jameson Done in 60 Seconds, v níž poměří síly ti,
kteří dokážou vtěsnat děj svého oblíbeného filmu do 60 vteřin. Ostatně i vy
můžete natočit svůj soutěžní kousek.
Text: Filip Serranito Foto: Archiv
Máte oblíbený film? Natočte ho znovu tak, aby se vešel
do jedné minuty, a můžete se dostat na české finále Jameson Done in 60 Seconds, které se bude konat v rámci
48. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Pokud vyhrajete, pojedete do Londýna
na mezinárodní finále. Tak jako loni filmařský amatér
Petr Černý, který do jedné minuty natlačil celý Vřískot.
„Londýn byla bezvadná zkušenost, kterou bych všem,
a hlavně nadšeným filmovým maniakům jen doporučil. Je to zážitek, dodá vám to energii a získáte kontakty
na filmaře z dalších zemí. Všichni, kdo o tom přemýšlejí,
by měli zkusit štěstí,” prohlásil po návratu. Projekt Jameson Done in 60
Seconds je soutěží, kterou
ve světě dělají již několik let
a od roku 2011 také v České
republice. Vítězem prvního
ročníku se stal Forrest
Gump Petra Brunnera.
Letošní vítěz získá kromě
účasti na londýnském finále také skvělou kameru Go Pro.
Soutěž je vhodná pro všechny – amatérské filmové nadšence, mladé začínající filmaře nebo filmové studenty.
Svůj film mohou přihlásit všichni bez ohledu na věk nebo
vzdělání na stránkách www.jamesonempirediss.com.
Uzávěrka přihlášek je 16. června 2013. Úspěšná videa
si můžete prohlédnout na adrese soutěže.
www.youtube.com/user/JamesonEmpireDISS.
<
66
ČiliChili | 5 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
68
Zadáno pro Vodafone
Tady je Vodafonovo
Zprávy z Vodafonu
Vodafone experti
69
70
Neomezené tarify
72
Mobilní web a aplikace
74
Pęipojení s Vodafonem
76
Pęedplacené karty
80
Všechno o telefonech
Ekotęída
Volací jistina
82
92
93
Vymyšleno pro ūrmy
Chytré mobily za kaÍku
94
96
Zadáno pro Vodafone
69
Více informací najdete na www.vodafone.cz
Trendy a novinky
máme pod palcem
Sledujete každý náš krok? Ìíháte na každou novinku? Fajn,
rozhodnÛ vám to nebudeme rozmlouvat. Naopak, jsme rádi, že
vás tak zajímáme. A abyste nemuseli hledat novinky z Vodafonu
po všech Íertech, najdete je teÏ pÛknÛ pokupÛ v naší
Samoobsluze. Dozvíte se tam tęeba i to, že platit za naše služby
teÏ už mįžete i pęes QR kód.
Novinky z Vodafonu
Když se pęihlásíte do Vodafone samoobsluhy, najdete tady teÏ
novinku na druhou. Tedy novÛ jsme tu pro vás udÛlali sekci Novinky
z Vodafonu. Po ruce a hned tu máte všechny zprávy o našich službách
a produktech. PrávÛ tady vždy uvidíte, když budeme nÛco mÛnit
v našich Všeobecných obchodních podmínkách nebo kdyby došlo
k nÛjakému tomu výpadku. Dáme vám tu vÛdÛt i o tom, kdy plánujeme
odstávky systému. Zkrátka je to místo pro všechny potęebné aktuality,
které by vás mohly zajímat. A nezapomnÛli jsme ani na návody, rady,
tipy a triky pro váš telefon.
QR Platby
Když už jsme u tÛch novinek, tak rovnou je tu jedna hodnÛ žhavá,
abyste ani na ten web nemuseli bÛžet a mohli v klidu dál listovat naším
Íasákem: QR kódy už dávno nejsou záležitostí geekį. TeÏ si i vy mįžete usnadnit platby za svá VyúÍtování. V Internetové samoobsluze,
na tištÛném i PDF VyúÍtování najdete QR kód pro rychlou platbu. StaÍí
vzít chytrý telefon s bankovní aplikací tęeba od Raiffeisenbank, ÌSOB,
ERA, KomerÍní banky nebo Air Bank, naskenovat kód a odeslat platbu.
70
Vodafone experti
Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti
Jsme experti
na to, co vás pálí
Naši borci ze super obchodu
Centro ve ZlínÛ vám pęedstaví to
nejlepší z nabídky Vodafonu.
Neomezené
volání.
Povídejte si
hodiny, dny,
mÜsíce, roky...
Neomezené SMS.
Není super
SMSkovat úplnÜ
bez hranic?
Vodafone experti
71
Super zvýhodnÜné
telefony k Neomezeným
tarifİm.
Samsung
GALAXY Fame
PĚenos kontaktİ
do nového telefonu.
Huawei
Ascend G510
Samsung
GALAXY mini 2
Online rezervace
Vodafone experta.
Pokud nenaleznete odpovÜÐ
v Centru péÎe nebo potĚebujete
pomoci s nastavením svého
zaĚízení, zarezervujte si
na www.vodafone.cz/experti
Vodafone experta v nejbližší
prodejnÜ.
Pomİžeme vám
spolehlivÜ pĚevést
kontakty, fotky nebo
SMSky ze starého
telefonu do nového.
Nastavení
nového zaĚízení.
Telefon, tablet
nebo notebook pĚipravíme tak,
abyste s nimi mohli ihned pracovat.
VytvoĚíme vám úÎet pro Android
nebo Apple, nastavíme e-mail
a pomİžeme s aplikacemi.
72
Neomezené tarify
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777
Neomezené tarify
Promažte si panty v puse! Máme pro vás neomezené
tarify, se kterými si mįžete volat i psát bez pęestávky.
MrknÛte na hlavní výhody.
Neomezené
volání v síti
Neomezené volání do sítÜ Vodafone
+50
minut volání do ostatních sítí
Neomezené SMS do sítÜ Vodafone
150 MB
Internet v mobilu
399 KÏ
Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a platí pěi uzavěení smlouvy na 24 mÝsícı
Neomezené tarify
73
Neomezené volání
do všech sítí
Neomezené volání
Neomezené SMS
1,2 GB
Internet v mobilu
699 KÏ
Neomezené SMS
SMSky do všech sítí mįžete
s neomezenými tarify posílat bez
limitį.. ProstÛ kolik chcete. Tęeba
tisíc dennÛ. Nebo víc.
Neomezené volání
Nestarejte se o to, kolik minut
voláte. Mįžete spolu mluvit poęád.
A poęád. A poęád a poęád a poęád.
PoěiÑte si k neomezenému tarifu i chytrý telefon za korunu.
Více informací najdete na str. 98–99.
74
Mobilní web, aplikace
Hromadu dalších skvÝlých aplikací do svého chytrého telefonu najdete ve Vodafone galerii. StáhnÝte si ji na tam.je/glr
Máme stroj Íasu!
Taky jste si vždycky pęedstavovali, jaké by to bylo, pęenést
se na chvíli do minulosti? Vyzkoušet si všechny ty super
retro vÛci v dobÛ, kdy ještÛ nikdo nevÛdÛl, že jednou
budou retro. Tak to pro vás máme super zprávu. TeÏ máte
možnost se pęenést zpátky v Íase. Tęeba do roku 1985.
DEKA JAKO BLÁZEN
Plutoniem pohánÛný DeLorean z Návratu do budoucnosti pro vás sice nemáme. Ale víte co? Není
potęeba. VystaÍíte si se svým smartphonem. Ten
vás totiž do minulosti mįže pęenést stejnÛ dobęe.
A pokud se u toho budete cítit stylovÛji, obléknÛte
svému telefonu alespoĈ tematický kabátek.
Pokud jste tehdá nemÛli deku,
nic jste neznamenali. Vepęedu
nakrátko, vzadu nechat viset
houni... a byli jste za krasavce. Jak
byste s tímhle vymazleným úÍesem vypadali? Vyzkoušejte si to
v aplikaci MULLETIZER. Zadáte
svoji fotku a bÛhem pár chvil je
z vás frajer jedna báseĈ.
ABSOLUTE 80s
ABSOLUT
BASIC
Pamatujete si ještÛ na programovací jazyk BASIC? Ne? No, tak
to je právÛ ta dávná minulost.
V tomhle jednoduchém
programu jste si mohli na starém
Atari nebo Didaktiku Gama
naprogramovat ledasco. Takže
pokud ve vás dęímá programátorský retromaniak, mįžete ho
koneÍnÛ pustit ze ęetÛzu.
V Ìesku máme „štígro“, že
nás rádia osmdesátkovými
vypalovaÍkami ládují dnes
a dennÛ. Ale pokud byste mÛli
chuĥ poslechnout si, co v té dobÛ
frÍelo ve svÛtových rádiích, zkuste internetové rádio ABSOLUTE
80s. Dostanete se k tÛm nejstylovÛjším flákįm, nejupnutÛjším
elasĥákįm, nejtrvalejším trvalým.
ProstÛ osmdesátá léta jako
vyšitá.
PAC-MAN
Totální retro. Žlutý žrout kuliÍek PAC-MAN ovlivnil
generaci vyrįstající po roce 1980 jako máloco.
Jednoduchá a nekoneÍnÛ zábavná hra vás zabaví
na celé hodiny. A ještÛ jste in, anžto PAC-MAN
je naprostý kult. Když si ho necháte vytetovat
na rameno, stanete se ozdobou každé párty. Starší
budou uznale kynout, mladí se budou zvÛdavÛ
vyptávat. Ideál.
K Îemu je
Vodafone galerie? MrknÜte
na tam.je/glr a dozvíte se víc.
S Vodafone galerií nemusíte
hledat mezi záplavou aplikací
pro chytrý telefon. Ty „nej“
jsme vyzobali za vás.
DoporuÎíme vám
ty nejlepší aplikace
a hry pro iPhone,
telefon s Androidem
nebo Windows
telefon.
Mobilní web, aplikace
75
Vodafone
na kvÝten
doporuÏuje
iOS
SORTEE
Všude kolem nuda jak v BrnÝ? Tak si hrejte. Kdo si
hraje, nezlobí. A se Sortee se nudit nebudete nikdy.
MINIBAR
Stovka koktejlı vždy po ruce. StaÏí mrknout
do mobilu, vybrat recept a jste za barmana.
GAMEURVIDEO
Oscaěi se těesou strachy. S touhle aplikací si natoÏíte,
sestěíháte a domazlíte biják podle svého gusta.
Android
VF QR ÍTEÍKA
ÎteÏka QR kódı – rychlá, jednoduchá, vychytaná
a zdarma. A se spoustou vychytávek.
ANALOG FOTO
NU PAGADI
Opravdovská klasika. Takovouhle digihru mÛli ti
movitÛjší spolužáci a nikomu ji nechtÛli pįjÍovat,
prý že se pęesvítí displej. Ve skuteÍnosti ale šlo spíš
o to, abyste náhodou nenachytali víc vajíÍek a nezabrali jim nejlepší místo v tabulce výsledkį.
TeÏ už nemusíte s nikým šmelit svaÍinu, NU
PAGADI si normálka stáhnÛte do mobilu. Uvidíte,
že se vám o tom osmibitovém kvokání digitálních
slepic bude i zdát.
Minulost mÛla taky velmi specifický vizuální šmak. Pęipomenout
si ho mįžete s hromadou fotografických aplikací. Namátkou
jsme vybrali ANALOG FOTO.
Umožní vám vybrat z padesáti
rįzných „analogových” filtrį,
kterými proženete své fotografie.
A pęi troše štÛstí vyrobíte stejnÛ
máklou fotku, jakou máte doma
v albu z dovolené na RujánÛ.
AKATASTR
Ěešíte nemovitosti? Tak mrknÝte do katastru rovnou
z mobilu. Jedna z nej Aplikací roku 2011.
FARE BANDIT
Jezdit na Ïerno se nemá. Jestli tomuhle „sportu“ ale
pěesto fandíte, tady vám ěeknou, kde jsou revizoěi.
Windows Phone
ISPORT
První liga, oběí slalom, atletika a klidnÝ i šachy. Jestli
máte rádi sport, stáhnÝte si iSport.cz do mobilu.
TURN BY TURN
ŠpiÏková navigace. DotknÝte se bodu na mapÝ, kam
chcete dorazit, a navigace vás tam dovede.
POÍASÍ
Všichni ěeší poÏasí. Vám ale staÏí mrknout
do telefonu a víte, jak bude. Aktualizuje se co pıl
hodiny.
Takže vzhįru do minulosti! Všechno je pęipraveno,
odpoÍítávejte to s námi: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
START!
76
Pęipojení s Vodafonem
Internet v mobilu
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet
Internet v mobilu
Je jedno, jestli surfujete Ïasto, nebo chcete platit jen za dny, kdy se
pěipojíte. Máme datové tarify, ze kterých si vybere každý.
Už nemusíte ěešit, kde je nejbližší Wi-Fi. E-maily, sociální sítÝ, chat
i oblíbené weby budete mít poěád u sebe.
S aplikací Mıj Vodafone máte poěád pěehled, kolik jste prosurfovali.
Ceník
Služba
Objem dat (FUP)
Cena
DodateÍný objem dat
Cena
25 MB/24 hodin
25,21 KÍ
–
–
60 MB/7 dní
49,41 KÍ
60 MB
39,33 KÍ
Tarify pro pęíležitostné a týdenní užívání
Pęipojení na den
Pęipojení na týden
MÛsíÍní datové tarify
Pęipojení pro mobil standard
150 MB
178,48 KÍ
150 MB
100,83 KÍ
Pęipojení pro mobil super
300 MB
251,08 KÍ
300 MB
100,83 KÍ
Pęipojení pro mobil premium
600 MB
317,63 KÍ
600 MB
201,67 KÍ
Pęipojení pro mobil premium+
1,2 GB
452,74 KÍ
1,2 GB
201,67 KÍ
Jak získat
nejvýhodnÜjší cenu
za Internet v mobilu?
PoĚiÐte si
neomezený tarif.
MrknÜte
na strany 72–73.
Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP?
Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat, než je FUP vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou.
Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
Pęipojení s Vodafonem
Internet v tabletu
77
Internet v tabletu
Aħ chcete surfovat na iPadu, Samsung GALAXY Tab, nebo jiném tabletu,
s naším pěipojením ho využijete na plné pecky.
Díky nové technologii mıžete surfovat rychlostí až 43,2 Mbps.
Pro každého, kdo se s tabletem potěebuje pěipojit i mimo domov, aħ už
v kavárnÝ, nebo těeba na nádraží.
Snadno si dokoupíte objem dat podle toho, jak zrovna surfujete.
Ceník
Služba
Objem dat (FUP)
Cena
ZvýhodnÛná cena
DodateÍný objem dat
Cena
500 MB
267,21 KÍ
200,41 KÍ
500 MB
201,67 KÍ
1 GB
401,32 KÍ
300,99 KÍ
1 GB
201,67 KÍ
MÛsíÍní datové tarify
Pęipojení pro tablet super
Pęipojení pro tablet premium
PĚipojení pro tablet
mİžete mít
Pokud si ho poĚídíte
za lepší cenu.
s jakýmkoliv
neomezeným tarifem.
MrknÜte
na strany 72–73.
Tip
Vodafone
Smart Tab II 10
OperaÏní systém
Android 4.0
Displej v cm/"
25,65 cm/10,1"
Uživatelská pamÝħ
až 16 GB
Fotoaparát
5Mpix
Pohotovostní
doba (hodiny)
až 600
Už od
6077 KÏ
Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP?
Budete-li nÝkdy potěebovat více dat, než je objem vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové
samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou.
Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
78
Pęipojení s Vodafonem
Internet v notebooku
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet
Internet v notebooku
Chcete ještÜ
lepší cenu?
Surfujte bez starostí ve vlaku, autÝ i jen tak na Ïerstvém vzduchu.
StaÏí vám jen notebook a USB modem.
Užijte si rychlé pěipojení až 43,2 Mbps a 73 % pokrytí populace sítí 3G.
Aħ už potěebujete být online každý den, nebo jen obÏas, pěipojení
máme pro každého. S tarifem i pěedplacenou kartou.
PoĚiÐte si Internet
v notebooku
s jakýmkoliv
neomezeným tarifem!
Snadno si dokoupíte objem dat podle toho, jak zrovna surfujete.
Víc najdete
na strany
72–73.
Ceník
Služba
Objem dat (FUP)
Cena
ZvýhodnÛná cena
DodateÍný objem dat
Cena
500 MB
75,63 KÍ/48 hodin
–
–
–
Datové tarify
Pęipojení na 2 dny
Pęipojení pro notebook super
4 GB
536,43 KÍ/mÛsíc
402,32 KÍ/mÛsíc
1 GB
201,67 KÍ
Pęipojení pro notebook premium
10 GB
1008,33 KÍ/mÛsíc
756,25 KÍ/mÛsíc
1 GB
201,67 KÍ
Internet pro pĚedplacenou kartu
Potęebujete-li mobilní pęipojení jenom na Ías (tęeba na dovolené nebo v nemocnici), máme pro vás pęedplacené sady
mobilního internetu a USB modemu. A až využijete všechna
data v sadÛ, mįžete se tęeba rozhodnout pro datový tarif.
Sada s datovým
objemem 1GB
699 KÏ
Už od
Podporuje pęipojení
až 43,2 Mbps
Už od
NEBO
Sada se 3 mÝsíci
internetu
997 KÏ
Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
Vodafone Mobile
Connect K4605
977 KÏ
Vodafone
Mobile
Connect
K4305
Podporuje pęipojení
p j
až 21,6 Mbpss
77 KÏ
Pęipojení s Vodafonem
Internet na doma
79
Internet na doma
Kvalitní a rychlé pěipojení na doma až 40 Mbps dostupné pro vÝtšinu
domácností v Îeské republice.
Surfovat mıžete zcela bez omezení.
VýjimeÏnÝ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími
službami.
Ceník
ADSL 8 Mbps
ADSL
VDSL 20 Mbps
VDSL 40 Mbps
Plná cena
ZvýhodnÛná cena
Plná cena
ZvýhodnÛná cena
Plná cena
ZvýhodnÛná cena
ADSL bez pevné linky
665,50 KÍ/mÛsíc
399,30 KÍ/mÛsíc
665,50 KÍ/mÛsíc
399,30 KÍ/mÛsíc
887,33 KÍ/mÛsíc
532,40 KÍ/mÛsíc
ADSL s pevnou linkou
504,17 KÍ/mÛsíc
–
756,25 KÍ/mÛsíc
–
756,25 KÍ/mÛsíc
–
Chcete zvýhodnÜnou
cenu za Internet na doma?
Spojte Internet
na doma s kterýmkoliv
neomezeným tarifem.
Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
ADSL/VDSL
modem
MrknÜte
na strany 72–73.
Podpora
ADSL/VDSL
Pěipojení
LAN, Wi-Fi
Podporované standardy
802.11 b/g/n
ZabezpeÏení
WPA2-PSK/WPS
PSK/WPS
Napájení
ení
externí
977 KÏ
80
Vodafone karta
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777
Pęedplacené karty
Ne každý chce mít paušál. I tady máme ale skvÛlé
ęešení. Vyberte si nÛkterou naši pęedplacenou kartu
pęesnÛ podle svých potęeb.
Celý hovor
Volání na
dvÝ Ïísla za
do sítÝ Vodafone
jen za 7 KÏ
1,90 KÏ
KARTA DO SÍTÛ / DIVOKÁ KARTA
Když voláte nejvíc do Vodafonu
Volání v síti Vodafone už od 1,90 KÏ za minutu. Napoěád!
KARTA DO VŠECH SÍTÍ / KARTA BEZ LIMITU
NekoneÎné hovory za hubiÎku
Karta do sítÛ
Volání v síti Vodafone
3,00 KÍ/min.
Volání do ostatních sítí v ÌR
7,50 KÍ/min.
SMS do všech mobilních sítí v ÌR
2,40 KÍ
DoplĈkové balíÍky ke KartÛ do sítÛ
Program dvojka
LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti
Vodafone, první nastavení Íísel zdarma.
Víkendové nonstop volání do Vodafonu
Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na
všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.
Cena volání:
1,90 KÍ/min.
Navíc od nás dostanete jako dárek 100 SMS na 1 mÝsíc
zdarma.
Vodafone karta bez limitu
Volání v síti Vodafone
Volání do ostatních sítí v ÌR
59,50 KÍ
SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim vybraným partnerįm:
Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
Každý hovor do sítÝ Vodafone jen za 7 korun a minuta volání
mimo síħ Vodafone za 3,50 KÍ.
7,00 KÍ/hovor
3,50 KÍ/min.
SMS do všech mobilních sítí v ÌR
2,40 KÍ
MMS do všech mobilních sítí v ÌR
4,50 KÍ
Vodafone karta
Výhody našich karet.
Platnost kreditu
10 mÜsícİ.
Dobití možné
více než
10 zpİsoby.
Zákaznická linka
zcela zdarma.
KARTA SE VŠÍM VŠUDY
Když si chcete užívat všechny služby naplno
Volání, SMSky a internet v mobilu zdarma máme pro
všechny jako dárek. Záleží jen na tom, za kolik si jednorázovÝ
dobijete.
Všechny těi dáreÏky získáte najednou a zdarma. Aktivovány
budou do 24 hodin po dobití.
Dobíjená
Íástka
Dárek
Doba
trvání
300–599 KÍ
Volání a SMS v síti Vodafone,
Internet – Pęipojení na týden
zdarma na
7 dní
600 KÍ a více
Volání a SMS v síti Vodafone,
Internet – Pęipojení na týden
zdarma na
14 dní
Karta se vším všudy
Volání do všech sítí
4,90 KÍ/min.
SMS do všech mobilních sítí v ÌR
1,50 KÍ
MMS do všech mobilních sítí v ÌR
4,50 KÍ
Pęipojení na týden 60 MB
49 KÍ
81
82
Nejlepší mobily, co známe
Ty nejlepší
stroje, co pro
vás máme
Zázrak ovládaný pohledem
U nového smartphonu Samsung GALAXY S4 si
vlastnÛ nejsme jistí, jestli jde spíš o science fiction,
nebo o naprostý zázrak. Už ty normální vÛci jsou
totiž v pęípadÛ GALAXY S4 nadstandardní. Jako
první na svÛtÛ tu najdete Full HD Super AMOLED
displej s úhlopęíÍkou 5 palcį a naprosto jedineÍnou
jemností 441 ppi. Navíc ho chrání extrémnÛ odolné
Gorilla Glass 3*.
Pak je tu 13Mpix foĥák se spoustou vychytávek.
Tęeba funkce Oboustranné snímání vám umožní použít pęední i zadní kameru souÍasnÛ. Takže si užijete
spoustu legrace s prolínáním fotografií a vkládáním
obrazu. S funkcí Zvuk a foto zas nahrajete bÛhem fotografování i zvuky, a tak snadno zachytíte jedineÍnou atmosféru okamžiku.
Díky systému Group Play mįžete s ostatními
uživateli Samsungu GALAXY S4 sdílet hudbu, fotografie, dokumenty a hry, aniž byste potęebovali
Wi-Fi. Stejnou skladbu si tak pęehrajete klidnÛ na víc
telefonech najednou. A to bude teprve párty.
Ovšem nejvÛtší zázrak je podle nás ovládání
displeje pohledem. Napęíklad funkce Inteligentní
pauza zastaví pęehrávané video, když od nÛj odtrhnete oÍi. Pomocí Inteligentního posouvání zas
mįžete projíždÛt e-maily Íi internet naprosto bez
dotyku. No fakt! A podobných vychytávek nabízí
Samsung GALAXY S4 celou ęadu. Jenže na to by
nám jeden Íasopis nestaÍil. Zbytek už budete muset objevit sami.
Samsung GALAXY S4
OperaÎní systém: Android
VnitĚní pamÜĦ*: až 16 GB
Fotoaparát: 13 Mpix
*PamÝħ dostupná pro uživatele je nižší než celková vnitění pamÝħ
CENTRUM
CHYTRÝCH
TELEFONį:
Nejširší nabídka
smartphonİ ze
všech!
Vodafone se stává centrem
chytrých telefonı a pěedstavuje nabídku tÝch nejvzácnÝjších
a nejnadupanÝjších
smartphonı, které jsou u nás
k mání. Koupit se dají v tÝchto
vybraných prodejnách:
• Praha, LetĊany
• Praha, Centrum Îerný Most
• Praha, Jugoslávská
• Praha, Nový Smíchov
• Brno, OC Olympia
• Brno, VaĊkovka
• PlzeĊ, nám. Republiky
• Olomouc, Ostružnická
• Ostrava, Nová Karolina
• Ostrava, Avion
• Ústí nad Labem,
Mírové námÝstí
• Pardubice, nám. Republiky
Tyhle vlajkové lodÝ mezi vodafonními obchody nabízejí naprostou špiÏku mobilı dneška.
A k ní samozěejmÝ taky pěíslušenství, které jinde nenajdete,
těeba speciální handsfree,
kryty na smartphony, fólie atd.
Všechny tyhle vychytávky a telefony si samozěejmÝ mıžete
objednat i ve zvláštní sekci
na eshop.vodafone.cz.
Nejlepší mobily, co známe
83
Parádní dotykáÎ za skvÜlou cenu
Chytrý telefon s takovouhle výbavou vÛtšinou
stojí majlant. Ale Huawei Ascend G510 poęídíte
za cenu opravdu pęátelskou. A to zdaleka není jediná skvÛlá vÛc.
Už na první pohled si všimnete vychytaného designu a solidního zpracování. Na velkém 4,5palcovém IPS displeji se vám bude po internetu surfovat
jedna radost. A fotky vyfocené 5Mpix fotoaparátem
s pęisvÛtlovací LED diodou na nÛm budou vypadat
jak živé. O výkon se stará dvoujádrový procesor
s frekvencí 1,2 GHz, takže všechno šlape jako hodinky. Vnitęní pamÛĥ až 4 GB snadno rozšíęíte pomocí
microSD karty. Což se šikne.
Telefon bÛží na operaÍním systému Android
a používá vychytané uživatelské rozhraní Huawei
Emotion UI. Takže se mįžete tÛšit na snadné a intuitivní ovládání, díky kterému už ho nedáte z ruky.
Huawei Ascend G510 je zkrátka dotažený smartphone se vším všudy. U Vodafonu ho navíc mįžete
mít za kaÍku, takže není co ęešit.
Huawei Ascend G510
OperaÎní systém: Android
VnitĚní pamÜĦ*: až 4 GB
Fotoaparát: 5 Mpix
VýjimeÎný šikula
Tenhle tenký a elegantní smartphone vás na první
pohled zaujme svým krásným kovovým vzhledem,
praktickou notifikaÍní diodou, jejíž barvu si sami nastavíte, a výjimeÍným designem. LG Optimus L5 II
má 4palcový IPS displej s pęirozenými barvami,
1GHz procesor, slušnou výdrž baterie a vnitęní pamÛĥ až 4 GB. Tu mįžete navíc pomocí microSD karty
zvýšit až o 32 GB. No prostÛ bezva kousek, který urÍitÛ stojí za to vyzkoušet na vlastní kįži.
LG Optimus L5 II
Tento chytrý telefon mįžete dostat za 1 KÍ s tarifem Neomezené volání do všech sítí.
Další telefony za 1 KÍ a bližší informace najdete na str. 98–99.
OperaÎní systém: Android
VnitĚní pamÜĦ*: až 4 GB
Fotoaparát: 5 Mpix
84
Telefony
Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Vodafone
Smart II
Samsung
GALAXY Y
Samsung
GALAXY
mini 2
Sony
Xperia E
Huawei
Ascend G300
HTC
Desire C
ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP)
Standardní cena
2577 KÍ
2777 KÍ
3177 KÍ
3377 KÍ
3577 KÍ
3977 KÍ
MMP od 250 KÎ
1277 KÍ
2077 KÍ
2277 KÍ
2477 KÍ
1977 KÍ
3077 KÍ
MMP od 490 KÎ
77 KÍ
1277 KÍ
1 KÍ
1477 KÍ
1777 KÍ
2277 KÍ
MMP od 790 KÎ
77 KÍ
277 KÍ
1 KÍ
1 KÍ
1277 KÍ
1277 KÍ
MMP od 1290 KÎ
77 KÍ
77 KÍ
1 KÍ
1 KÍ
277 KÍ
277 KÍ
MMP od 1990 KÎ
77 KÍ
77 KÍ
1 KÍ
1 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
MMP od 2490 KÎ
77 KÍ
77 KÍ
1 KÍ
1 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
Tęi barevné kryty v balení
Poslední šance
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Android
Android
Android
Android
Android
Android
8,1 cm/3,2“
7,62 cm/3"
8,31 cm/3,27''
8,89 cm/3,5''
10,2 cm/4"
8,9 cm/3,5"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ/
PamÜĦová karta v balení
320x480
240x320
320x480
320x480
480x800
320x480
až 150MB/2GB
až 180MB/2GB
až 4GB/–
až 2,75GB/–
až 2GB/–
až 90MB/4GB
832 MHz
832 MHz
800 MHz
1 GHz
1 GHz
600 MHz
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
3Mpix
2Mpix
3Mpix
3Mpix
5Mpix
5Mpix
Procesor
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/•
–/–
–/–
–/•
•/•
•/–
Kapacita baterie (mAh)
1200
1200
1300
1500
1500
1230
Délka hovoru (minut)
až 360
až 360
až 480
až 375
až 400
až 430
Pohotovostní doba (hodiny)
až 400
až 120
až 300
až 530
až 420
až 570
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•
•/3.0
•/3.0
•/2.1
•/2.1
•/4.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
•/•
•/•
–/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
109x58x12,35
104x58x11,5
109,4x58,6x11,81
113,5x61,8x11
122,5x63x10,5
102x56,6x11,95
120
99,7
106
115,7
140
100
Íerná + modrá,
rįžová, citrónová
šedá
Íerná
Íerná
šedá
Íerná
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Eko-tĚída
www.vodafone.cz/eko-trida
Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.
Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
Telefony
85
Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Sony
Xperia miro
Samsung
GALAXY Fame
Samsung
GALAXY Ace
Samsung
GALAXY
Ace La Fleur
LG
Optimus L5 II
LG
Optimus L7
ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP)
Standardní cena
3977 KÍ
4377 KÍ
4577 KÍ
4577 KÍ
4577 KÍ
4577 KÍ
MMP od 250 KÎ
3077 KÍ
3477 KÍ
3677 KÍ
3677 KÍ
3677 KÍ
3477 KÍ
MMP od 490 KÎ
2477 KÍ
2477 KÍ
977 KÍ
977 KÍ
2677 KÍ
2677 KÍ
MMP od 790 KÎ
1 KÍ
1 KÍ
577 KÍ
577 KÍ
1877 KÍ
1877 KÍ
MMP od 1290 KÎ
1 KÍ
1 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
877 KÍ
877 KÍ
MMP od 1990 KÎ
1 KÍ
1 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
MMP od 2490 KÎ
1 KÍ
1 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
Poslední šance
Poslední šance
Novinka
Poslední šance
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Android
Android
Android
Android
Android
Android
8,89 cm/3,5"
8,9 cm/3,5"
8,9 cm/3,5"
8,9 cm/3,5"
10,16 cm/4"
10,9 cm/4,3"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ/
PamÜĦová karta v balení
320x480
320x480
320x480
320x480
480x800
480x800
až 2,2GB/–
až 4GB/–
až 150MB/2GB
až 150MB/2GB
až 4GB/–
až 2,7GB/–
800 MHz
1 GHz
832 MHz
832 MHz
1 GHz
1 GHz
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
5Mpix
5Mpix
5Mpix
5Mpix
5Mpix
5Mpix
Procesor
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/–
Kapacita baterie (mAh)
1460
1300
1350
1350
1650
1700
Délka hovoru (minut)
až 360
až 860
až 660
až 660
až 372
až 360
Pohotovostní doba (hodiny)
až 545
až 580
až 640
až 640
až 800
až 550
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/2.1
•/4.0
•/3.0
•/3.0
•/3.0
•/3.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
113x59,4x9,9
113,2x61,6x11,5
113,4x60,5x11,5
113,4x60,5x11,5
117,5x62,2x9,2
125,5x67x8,8
110
121
112
112
103,3
122
Íerná
modrá
Íerná, bílá
kvÛtinový vzor
šedá
Íerná
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Eko-tĚída
www.vodafone.cz/eko-trida
Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.
Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
86
Telefony
Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Samsung
GALAXY
Ace plus
Huawei
Ascend G510
HTC
Desire X
Windows
Phone 8S
by HTC
Sony
Xperia J
LG
Optimus L9
ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP)
Standardní cena
4777 KÍ
5777 KÍ
5777 KÍ
5777 KÍ
5777 KÍ
MMP od 250 KÎ
3877 KÍ
3877 KÍ
4677 KÍ
4677 KÍ
4677 KÍ
5277 KÍ
MMP od 490 KÎ
2877 KÍ
3077 KÍ
3677 KÍ
3677 KÍ
3677 KÍ
4277 KÍ
MMP od 790 KÎ
2077 KÍ
1 KÍ
2877 KÍ
2877 KÍ
2877 KÍ
3477 KÍ
MMP od 1290 KÎ
877 KÍ
1 KÍ
1 KÍ
1877 KÍ
1877 KÍ
2477 KÍ
MMP od 1990 KÎ
77 KÍ
1 KÍ
1 KÍ
877 KÍ
877 KÍ
1477 KÍ
MMP od 2490 KÎ
77 KÍ
1 KÍ
1 KÍ
277 KÍ
277 KÍ
877 KÍ
Funguje pouze na
MicroSIM
Poslední šance. Bílý
výmÛnný kryt v balení
Poznámka
Poslední šance
6577 KÍ
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Android
Android
Android
Windows Phone 8
Android
Android
9,27 cm/3,65"
11,2 cm/4,5"
10,16 cm/4"
10,16 cm/4"
10,16 cm/4"
11,9 cm/4,7''
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ/
PamÜĦová karta v balení
320x480
480x854
480x800
480x800
480x854
540x960
až 1,8GB/–
až 1GB/–
až 4GB/–
až 350MB/–
až 2,8GB/–
až 2,33GB/–
1 GHz
2x1,2 GHz
2x1 GHz
2x1 GHz
1 GHz
2x1 GHz
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/•
5Mpix
5Mpix
5Mpix
5Mpix
5Mpix
5Mpix
Procesor
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1300
1750
1650
1700
1700
2150
Délka hovoru (minut)
až 690
až 350
až 600
až 1300
až 438
až 450
Pohotovostní doba (hodiny)
až 630
až 400
až 833
až 559
až 607
až 450
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/3.0
•/2.1
•/4.0
•/2.1
•/2.1
•/3.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
•/•
•/•
•/•
–/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
116x63,1x11,4
134x67x9,9
118,5x62,3x9,3
120x63x10
124,3x61,2x9,2
131,9x68,2x9,1
115
150
114
113
124
125
Íerná
Íerná
Íerná, bílá
modrá
Íerná, bílá
Íerná
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Eko-tĚída
www.vodafone.cz/eko-trida
Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.
Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
Telefony
87
Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Samsung
GALAXY S III
mini
Apple
iPhone 4 8GB
Samsung
GALAXY S III
HTC
One
Samsung
GALAXY S4
Apple
iPhone 5 16GB
ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP)
Standardní cena
7577 KÍ
9777 KÍ
12 977 KÍ
15 377 KÍ
16 977 KÍ
MMP od 250 KÎ
6277 KÍ
8277 KÍ
11 277 KÍ
13 477 KÍ
14 277 KÍ
14 877 KÍ
MMP od 490 KÎ
5477 KÍ
7277 KÍ
10 277 KÍ
12 477 KÍ
13 277 KÍ
13 877 KÍ
17 377 KÍ
MMP od 790 KÎ
4477 KÍ
6277 KÍ
9477 KÍ
11 677 KÍ
12 277 KÍ
12 877 KÍ
MMP od 1290 KÎ
3477 KÍ
5277 KÍ
8477 KÍ
10 677 KÍ
11 277 KÍ
11 877 KÍ
MMP od 1990 KÎ
1 KÍ
4277 KÍ
7477 KÍ
9477 KÍ
10 277 KÍ
8277 KÍ
MMP od 2490 KÎ
1 KÍ
3877 KÍ
5477 KÍ
9077 KÍ
9277 KÍ
7677 KÍ
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce
Funguje pouze na
nanoSIM
Poslední šance. Funguje
pouze na MicroSIM
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Android
iOS
Android
Android
Android
iOS
10,16 cm/4"
8,9 cm/3,5"
12,2 cm/4,8"
11,94 cm/4,7"
12,68 cm/5"
10,16 cm/4"
Rozlišení displeje
480x800
640x960
720x1280
1080x1920
1080x1920
640x1136
Uživatelská pamÜĦ/
PamÜĦová karta v balení
až 8GB/–
až 8GB/–
až 16GB/–
až 32GB/–
až 16GB/–
až 16GB/–
Procesor
2x1 GHz
1 GHz
4x1,4 GHz
4x1,7 GHz
4x1,9 GHz
2x1,02 GHz
•/–
•/–
•/•
•/•
•/•
•/•
5Mpix
5Mpix
8Mpix
Ultrapixel technologie
13Mpix
8Mpix
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1500
1420
2100
2300
2600
N/A
Délka hovoru (minut)
až 800
až 840
až 700
až 1572
až 1020
až 840
Pohotovostní doba (hodiny)
až 500
až 300
až 790
až 464
až 350
až 225
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/2.1
•
•/4.0
•/4.0
•/4.0
•/4.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
•/•
–/•
•/•
•/•
•/•
–/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
800/850/900/1800
/1900/2100/2600
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
121,6x63x9,9
115,2x58,6x9,3
136,6x70,6x8,6
137,4x68,2x9,3
136,6x69,8x7,9
123,8x58,6x7,6
110
137
133
143
130
112
modrá, bílá – La Fleur
Íerná
modrá
stęíbrná
Íerná, bílá
Íerná, bílá
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Eko-tĚída
www.vodafone.cz/eko-trida
Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.
Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
88
Tablety a telefony
Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Vodafone
Smart Tab II7
Vodafone
Smart Tab II10
Nexus 7
Samsung
GALAXY Tab 2 10.1
ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP)
Standardní cena
4977 KÍ
6977 KÍ
7977 KÍ
MMP od 250 KÎ
4077 KÍ
6077 KÍ
7077 KÍ
9277 KÍ
MMP od 490 KÎ
3277 KÍ
5077 KÍ
6077 KÍ
8477 KÍ
10 977 KÍ
MMP od 790 KÎ
2277 KÍ
4077 KÍ
5277 KÍ
7477 KÍ
MMP od 1290 KÎ
1477 KÍ
3077 KÍ
4277 KÍ
6477 KÍ
MMP od 1990 KÎ
277 KÍ
2077 KÍ
3277 KÍ
5477 KÍ
MMP od 2490 KÎ
77 KÍ
1577 KÍ
2777 KÍ
5077 KÍ
Poznámka
Poslední šance
Funguje pouze na MicroSIM
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Android
Android
Android
Android
17,78 cm/7“
25,65 cm/10,1“
17,7 cm/7"
25,7 cm/10,1''
Rozlišení displeje
600x1024
1280x800
800x1280
1280x800
Uživatelská pamÜĦ/
PamÜĦová karta v balení
až 1,8GB/–
až 16GB/–
až 27GB/–
až 16GB/–
1 GHz
2x1,5 GHz
4x1,3 GHz
2x1 GHz
•/–
•/•
•/•
•/–
2Mpix
5Mpix
1,2Mpix
3Mpix
Procesor
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
–/–
•/•
–/–
–/–
Kapacita baterie (mAh)
3550
6340
4325
7000
Délka hovoru (minut)
Pohotovostní doba (hodiny)
–
–
–
–
až 507
až 600
až 200
až 2000
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/3.0
•/3.0
•/3.0
•/3.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
–/•
–/•
•/•
•/•
900/1800/1900/2100
850/900/1800/1900/2100
850/900/1800/1900/2100
850/900/1800/1900/2100
175,3x256,6x9,7
192x122x11,5
178x259,8x8,69
198,5x120x10,65
Hmotnost (g)
400
580
350
587
Barevné provedení
šedá
šedá
tmavÛ hnÛdá
stęíbrná
Eko-tĚída
www.vodafone.cz/eko-trida
Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.
Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
Tablety a telefony
89
Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Samsung
GALAXY Note 10.1
BlackBerry
Curve 9320
HTC
One SV
BlackBerry
Bold 9900
Windows Phone
8X by HTC
ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP)
Standardní cena
14 377 KÍ
4577 KÍ
8577 KÍ
10 977 KÍ
11 777 KÍ
MMP od 250 KÎ
12 677 KÍ
3477 KÍ
7077 KÍ
9077 KÍ
10 277 KÍ
MMP od 490 KÎ
11 877 KÍ
2677 KÍ
6077 KÍ
8077 KÍ
9277 KÍ
MMP od 790 KÎ
11 077 KÍ
1877 KÍ
5277 KÍ
7277 KÍ
8477 KÍ
MMP od 1290 KÎ
10 077 KÍ
877 KÍ
4277 KÍ
6277 KÍ
7477 KÍ
MMP od 1990 KÎ
8877 KÍ
77 KÍ
3277 KÍ
5277 KÍ
6477 KÍ
MMP od 2490 KÎ
8477 KÍ
77 KÍ
2677 KÍ
4877 KÍ
6077 KÍ
Poznámka
Funguje pouze na MicroSIM
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android
BlackBerry
Android
BlackBerry
Windows Phone 8
25,7 cm/10,1“
6,2 cm/2,44''
10,92 cm/4,3"
7,1 cm/2,8"
10,9 cm/4,3"
Rozlišení displeje
1280x800
320x240
480x800
640x480
720x1280
Uživatelská pamÜĦ/
PamÜĦová karta v balení
až 16GB/–
až 512MB/2GB
až 8GB/–
až 8GB/–
až 11,5GB/–
Procesor
4x1,4 GHz
806 MHz
2x1,2 GHz
1,2 GHz
2x1,5 GHz
•/•
•/–
•/•
•/–
•/–
5Mpix
3Mpix
5Mpix
5Mpix
8Mpix
Displej v cm/"
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
Kapacita baterie (mAh)
Délka hovoru (minut)
•/•
•/–
•/•
•/–
•/•
7000
1450
1800
1230
1800
–
až 420
až 1574
až 390
až 710
až 2230
až 432
až 377
až 307
až 360
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/4.0
•/2.1
•/4.0
•/2.1
•/3.0
Pohotovostní doba (hodiny)
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
•/•
•/•
–/•
•/•
–/•
850/900/1800/1900/2100
850/900/1800/1900/2100
850/900/1800
/1900/2100/2600
850/900 /1800/1900
850/900
/1800/1900/2100
132x66x10
RozmÜry (mm)
180x262x8,9
109x60x12,7
128x66,9x9,2
115x66x10,5
Hmotnost (g)
600
103
122
130
130
Barevné provedení
šedá
Íerná
modrá
Íerná
Íerná
Eko-tĚída
www.vodafone.cz/eko-trida
Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.
Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
90
Telefony
Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Nokia
Lumia 820
BlackBerry Z10
Samsung
GALAXY
Note II
Sony
Xperia Z
Apple
iPhone 5
64GB
ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP)
Standardní cena
11 977 KÍ
14 377 KÍ
14 777 KÍ
15 977 KÍ
MMP od 250 KÎ
10 077 KÍ
12 077 KÍ
12 677 KÍ
13 077 KÍ
19 677 KÍ
MMP od 490 KÎ
9277 KÍ
11 077 KÍ
11 877 KÍ
12 077 KÍ
18 677 KÍ
MMP od 790 KÎ
8477 KÍ
10 277 KÍ
10 877 KÍ
11 277 KÍ
17 677 KÍ
MMP od 1290 KÎ
7477 KÍ
9277 KÍ
9877 KÍ
10 277 KÍ
16 677 KÍ
22 577 KÍ
MMP od 1990 KÎ
6477 KÍ
8477 KÍ
8877 KÍ
9477 KÍ
16 077 KÍ
MMP od 2490 KÎ
6077 KÍ
7877 KÍ
8477 KÍ
9077 KÍ
15 477 KÍ
Poznámka
Poslední šance
Funguje pouze na MicroSIM
Funguje pouze na nanoSIM
Technická specifikace
OperaÎní systém
Windows Phone 8
BlackBerry
Android
Android
iOS
10,9 cm/4,3''
10,7 cm/4.2''
14 cm/5,5"
12,7 cm/5“
10,16cm/4"
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
480x800
768x1280
720x1280
1080x1920
640x1136
Uživatelská pamÜĦ/
PamÜĦová karta v balení
až 8GB/–
až 16 GB/–
až 16GB/–
až 11GB/–
až 64GB/–
Procesor
2x1,5 GHz
2x1,5 GHz
4x1,6 GHz
4x1,5 GHz
2x1,02 GHz
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
8Mpix
8Mpix
8Mpix
13Mpix
8Mpix
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1650
1800
3100
2330
N/A
Délka hovoru (minut)
až 840
až 600
až 1140
až 840
až 840
Pohotovostní doba (hodiny)
až 360
až 312
až 600
až 550
až 225
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/3.0
•/4.0
•/4.0
•/4.0
•/4.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
•/•
–/•
•/•
•/•
–/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
123,8x68,5x9,9
130x65,6x9
151x81x9,4
139x71x7,9
123,8x58,6x7,6
160
167
180
146
112
Íerná
Íerná
šedá
Íerná
Íerná, bílá
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Eko-tĚída
www.vodafone.cz/eko-trida
Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.
Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
Telefony
91
ObyÏejné telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Vodafone
353
Nokia
100
Vodafone
155
Nokia
113
Nokia
C2-01
Samsung
Xcover 2
ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP)
Standardní cena
677 KÍ
677 KÍ
877 KÍ
1177 KÍ
1777 KÍ
1977 KÍ
MMP od 250 KÎ
77 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
377 KÍ
977 KÍ
1177 KÍ
MMP od 490 KÎ
77 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
577 KÍ
777 KÍ
MMP od 790 KÎ
77 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
MMP od 1290 KÎ
77 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
MMP od 1990 KÎ
77 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
MMP od 2490 KÎ
77 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
77 KÍ
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Vodafone
Nokia S30
Vodafone
Nokia S40
Nokia S40
Samsung
4,57 cm/1,8''
4,57 cm/1,8''
4,57 cm/1,8''
4,57 cm/1,8"
5,1 cm/2"
5,6 cm/2,2"
Rozlišení displeje
128x160
128x160
128x160
128x160
240x320
240x320
až 2,8MB/–
–/–
–/–
až 16MB/–
až 43MB/–
až 40MB/–
Procesor
N/A
N/A
52 MHz
N/A
N/A
N/A
Internet/Podpora HSPA+
•/–
–/–
–/–
•/–
•/–
•/–
Fotoaparát
VGA
–
–
VGA
3Mpix
2Mpix
Uživatelská pamÜĦ/
PamÜĦová karta v balení
Blesk/Autofocus
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
Kapacita baterie (mAh)
770
800
1000
800
1020
1300
Délka hovoru (minut)
až 360
až 432
až 540
až 468
až 525
až 1140
Pohotovostní doba (hodiny)
až 300
až 35 dní
až 700
až 790
až 430
až 1000
Wi-Fi/GPS
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
Bluetooth
•/2.1
–
–
•/2.1
•/2.1
•/3.0
•/•
•/•
•/–
•/•
•/•
•/•
900/1800
/1900/2100
850/900
/1800/1900
122,5x52,9x17,9
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
900/1800
900/1800
900/1800
850/900
/1800/1900
109,2x46x12,2
110x45,5x14,9
110x56,5x13,5
110x46x14,8
109,8x46,9x15,3
68
70
88
77
89
110
stęíbrno-Íerná
Íerná
šedá
Íerná
stęíbrná
šedá
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Eko-tĚída
www.vodafone.cz/eko-trida
Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.
Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
92
Ekotęída
Ekologické
je logické
Specializované agentury u našich telefonį bedlivÛ
sledují 230 kritérií a rozdÛlují je do tęíd podle toho, jak
moc zatÛžují matiÍku Zemi.
Ìím vyšší Eko-tęída, tím lepší hodnocení. HravÛ si tak mįžete domyslet, jestli telefon pęi
výrobÛ spotęebuje hodnÛ vody, kolik se pęi ní vypustí oxidu uhliÍitého, jak daleko se už
on a jeho souÍásti vezly, kolik potęebuje energie nebo jak je na tom s recyklací. A aby
to výrobci nemÛli tak jednoduché, proklepli jsme i jejich chování a pracovní podmínky.
Tak a teÏ už se podívejte, jak je na tom váš favorit. A pokud u nÛjakého telefonu uvidíte
„neohodnoceno“, nebojte se, na hodnocení zkrátka ještÛ pracujeme. Víc se o Eko-tęídách
dozvíte na www.vodafone.cz/eko-trida.
Sony Xperia E
Sony Xperia miro
VýbÝr
z našich
eko-strojı
Samsung GALAXY mini 2
Volací jistina
93
Více na www.vodafone.cz
Volací jistina
Volací jistinu si od vás vezmeme jako zálohu pęi poęizování tarifu nebo pęi
pęechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme.
Když tęi po sobÛ jdoucí VyúÍtování v poęádku uhradíte, automaticky vám ji vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet obou Íástek tvoęí váš Volací limit, což je hranice pro Íerpání
všech vašich služeb v daném úÍtovacím období.
Výše Volací jistiny
Minimální
mÛsíÍní
plnÛní
Minimální výše
Volací jistiny
bez zvýhodnÛného
telefonu
Minimální výše
Volací jistiny
se zvýhodnÛným
telefonem
Minimální výše Volací
jistiny pro stávající
zákazníky pęi poęízení
další SIM
0–49,99 KÍ
500 KÍ
Nenabízíme
zvýhodnÛný telefon
0 KÍ
50–249,99 KÍ
500 KÍ
Nenabízíme
zvýhodnÛný telefon
0 KÍ
250–489,99 KÍ
500 KÍ
500
0 KÍ
490–789,99 KÍ
500 KÍ
1000
0 KÍ
790–1289,99 KÍ
500 KÍ
1500
0 KÍ
1290–1989,99 KÍ
500 KÍ
2500
0 KÍ
1990–2489,99 KÍ
500 KÍ
3500
0 KÍ
2490 KÍ a více
500 KÍ
3500
0 KÍ
Aby bylo jasno
CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ?
Peníze, které se zavážete mÛsíÍnÛ platit za naše služby pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní
se zapoÍítávají platby za pravidelný paušál i za služby využité nad rámec tarifu.
Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na kterou vám v následujícím období budou
chodit faktury.
A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON?
Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá.
Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 24 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního
mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 250–489,99 KÍ, musíte dva roky každý mÛsíc utratit
aspoĈ 250 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu.
Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli
to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod.
Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 24 mÛsícį od poęízení dotovaného
zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.
Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
94
Pro ūrmy
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma
Podnikáte?
Dostanete od nás víc.
Jestli se nebojíte stát na vlastních nohách a podnikáte, mįžete se tÛšit
na pÛknou porci výhod od Vodafonu. Víme, co to je za práci být svým
pánem, a tak jsme se rozhodli, že vám to trochu ulehÍíme.
S kolegy zadarmo
Vychytávky pro váš
byznys
Díky VPN si budete volat a posílat
textovky zdarma. ProÍ byste taky
mÛli platit za to, že se potęebujete na nÛÍem domluvit s kolegy.
Na síti od rána
do rána
Bez internetu to dnes už snad ani
nejde. My vás pęipojíme meteleskublesku kdekoli, rychle a pro
podnikatele taky dost výhodnÛ.
Telefony za hubiÎku
Vybrané chytré telefony od nás
mįžete mít za ještÛ výhodnÛjší
ceny.
Online kanceláĚ
Abyste mÛli kanceláę opravdu
v kapse, dáme vám službu
Microsoft Office 365. Je to
cloudové ęešení, kdy mįžete využívat známé nástroje Microsoft
Office za zlomek ceny klasického modelu nákupu licencí
softwaru a jeho následné údržby,
a to doslova kdekoli. Zaplatíte
vždy jenom mÛsíÍní poplatek
a máte jistotu, že máte jen a jen
nejnovÛjší verzi softwaru.
Postaráme se vám rádi i o takové
vÛci jako web nebo e-shop.
KlidnÛ vám zaęídíme vlastní 3G
zónu, abyste mÛli rychlý web
vždy po ruce. Nebo co byste ęekli
na vlastního Auto manažera –
postará se o knihy jízd, hlídání
spotęeby, zjistí, kde zrovna auta
máte... A jestli je to poęád málo,
pęidáme ještÛ bezpeÍnostní
kamery. Nespustí z oÍí vaše
kanceláęe, prodejny, sklady a jiný
majetek. ProstÛ, postaráme
se o vaše podnikání opravdu
z gruntu.
Pro ūrmy
PosuĈte své podnikání dál.
Díky mobilnímu internetu
a skvÛlému tabletu.
95
Za kolik vám tablet
pĚipojíme?
PĚipojení pro tablet mİžete mít za
zvýhodnÜnou cenu s kterýmkoliv
balíÎkem neomezených tarifİ.
Pěipojení pro
tablet super
500 MB
Objem dat
(FUP)
268 KÏ
Vodafone
Smart Tab II7 už od
4077 KÏ
201 KÏ
standardní cena
977 KÏ
4 977KÏ
Pěipojení pro
tablet premium
1 GB
Objem dat
(FUP)
402 KÏ
301 KÏ
Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH. Uvedené ceny jsme zaokrouhlili na celé koruny
Samsung
GALAXY Note 10.1
12 677 KÏ
standardní cena
377 KÏ
14 377KÏ
96
Snadná cesta k Vodafonu
Neomezené tarify
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma
Máte Ůrmu a potěebujete individuální nastavení pro každého zamÝstnance? Volejte zdarma 800 777 700
Neomezené tarify
s telefonem za kaÍku
Máte IÌO? Díky našim tarifįm už vás ve volání nic
neomezí a navíc mįžete mít telefon za kaÍku.
Neomezené tarify
Máme pro vás ty nejlepší tarify na trhu. PoęiÏte
si je i s nÛkterým ze zvýhodnÛných chytrých
telefonį.
Neomezené
volání v síti
HTC Desire X
Neomezené
volání
Neomezené
SMS
1,2 GB
Internet
v mobilu
1 KÏ
standardní cena
5777 KÏ
901 KÏ
Za 1 KÍ s tarifem Neomezené volání v síti.
Ceny tarifı a dotovaných telefonı platí se smlouvou na 24 mÝsícı. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH
Neomezené tarify
Snadná cesta k Vodafonu
97
Neomezené volání
do všech sítí
Samsung
GALAXY Fame
Neomezené
volání ve ŭrmÜ
Výhody
neomezených tarifİ.
Neomezené
volání do sítÜ
Vodafone
+50
minut volání do
ostatních sítí
Neomezené
SMS do sítÜ
Vodafone
150 MB
Volání ve ŮrmÝ v rámci
tarifu Neomezené
volání v síti je díky VPN
zdarma.
Nový chytrý telefon
mıžete mít za ještÝ
lepší cenu.
Internet
v mobilu
1 KÏ
standardní cena
3177 KÏ
597 KÏ
Za 1 KÍ s tarifem Neomezené volání do všech sítí.
S neomezenými
tarify máte SMSky
neomezené.
98
Snadná cesta k Vodafonu
Neomezené tarify
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777
Chytré telefony
za korunu
Tohle je silná sestava. Vodafone vám pęináší
fakt super mobily po jedné korunÛ za kus.
KouknÛte na naše fešáky za kaÍku a vyberte
si pro sebe ten nejlepší!
Neomezené
volání v síti
Samsung
GALAXY mini 2
Neomezené
volání do sítÜ
Vodafone
+50
minut volání
do ostatních sítí
1 KÏ
standardní cena
3177 KÏ
Neomezené
SMS do sítÜ
Vodafone
150 MB
Internet
v mobilu
597 KÏ
Za 1 KÍ s tarifem Neomezené volání v síti.
Ceny tarifı a dotovaných telefonı platí se smlouvou na 24 mÝsícı. Pokud chcete neomezený tarif bez dotovaného telefonu, kouknÝte se na str. 72–73
Všechny ceny uvádíme i s 21 % DPH
Neomezené tarify
Snadná cesta k Vodafonu
Neomezené volání
do všech sítí
Samsung
GALAXY Fame
Sony Xperia E
Neomezené
volání
Neomezené
SMS
1,2 GB
Internet
v mobilu
1 KÏ
standardní cena
4377 KÏ
1 KÏ
standardní cena
3377 KÏ
Sony Xperia miro
Huawei Ascend G510
1 KÏ
standardní cena
3977 KÏ
1 KÏ
standardní cena
5777 KÏ
Za 1 KÍ s tarifem Neomezené volání do všech sítí.
901 KÏ
99
6SROHéQÉNSURŖLYRW
ZZZVDPVXQJF]
Download

CHEMIE LÁSKY