Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 1 | 2013
ČiliChili | 1 | 2013
şESKÁ REPUBLIKA
Česká elita
0
KŠ
şESKÁ REPUBLIKA
0
KŠ
şESKÁ REPUBLIKA
şESKÁ REPUBLIKA
0
KŠ
şESKÁ REPUBLIKA
şESKÁ REPUBLIKA
0
KŠ
şESKÁ REPUBLIKA
şESKÁ REPUBLIKA
0
KŠ
şESKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ
ELITA
0
şESKÁ REPUBLIKA
www.cilichili.cz
0
KŠ
şESKÁ REPUBLIKA
www.facebook.com/cilichili
0
0
KŠ
KŠ
şESKÁ REPUBLIKA
0
KŠ
şESKÁ REPUBLIKA
0
KŠ
KŠ
şESKÁ REPUBLIKA
0
KŠ
şESKÁ REPUBLIKA
0
KŠ
0
KŠ
şESKÁ REPUBLIKA
0
KŠ
şESKÁ REPUBLIKA
0
KŠ
0
KŠ
şESKÁ REPUBLIKA
0
KŠ
şESKÁ REPUBLIKA
0
KŠ
PRUBNĚTE
KALENDÁŘ
PETRA SÍSE
Kalendář je potřeba, to
je jasná věc. Na letošek
si můžete pořídit jeden
opravdu jedinečný od
světoznámého výtvarníka
Petra Síse. Celý je
sestavený z jeho známých
filmových plakátů, na
světě ho existuje jen
150 exemplářů a každý
z nich je podepsaný
autorem.
A co je nejlepší, když si
ho koupíte, pomůžete tím
dětem a jejich rodinám
v těžkých životních
situacích prostřednictvím
nestátní neziskové
organizace Dům tří přání.
Ta z utržených peněz
zaplatí obnovu tvůrčí
dílny pro děti.
No a když se necháte
kalendářem inspirovat,
můžete si letos pustit
12 opravdu báječných
filmů. Doporučujeme!
Kalendář můžete koupit na webu
www.dumtriprani.cz nebo na
Facebooku organizace.
Stojí 2000 Kč.
Víc se dozvíte na webu
www.dumtriprani.cz nebo
na už zmíněném Facebooku.
ROZJEZD Fakebook
Ladislav ŠpaĆek
Tvĭrce spoleĆenských pravidel pro každou pĥíležitost.
Pracuje jako žaket.
Žije v lati.
Narodil se se stĥíbrnou lžiĆkou v ústech.
Burani 16 375
Urovnat |
Oprášit|
Vypucovat
Vyrazit
Ladislav
Smrkat do náprsní kapsy je možné pouze v neosvĕtleném kinĕ.
Ladislav
Pro stále širší komunitu gamblerĭ jsme vydali karetní hru Etiketa je váš
žolík. Kupujte v našem e-shopu!
Ladislav
Olizovat si pĥi pĥijímacím pohovoru oboĆí je nepĥípustné.
Zdenĕk: Myslíte vlastní, nebo vzájemnĕ?
Ladislav: Zajímavá otázka! Máte zĥejmĕ bohatý vnitĥní život.
Ladislav
Máte syna matfyzáka? Kupte mu 3D puzzle Dokonalý skládací gentleman. Více v našem e-shopu.
Foto: MICHAL SVÁÜEK/MF DNES/Proŏmedia.cz
Ladislav
SpoleĆenská pravidla pro vystupování na konferenci a vystupování
z tramvaje se liší jen v detailech.
Zdenĕk: V jakých?
Ladislav: Pĥi vystupování z tramvaje se napĥíklad
nedoprovázíme powerpointovou prezentací.
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Burani 10 000 000
Burani 24 856
Marie Hájková napsala na zeĐ Ladislav ŠpaĆek
Pane ŠpaĆku, mohu se vás zeptat, zda je vhodné sedĕt v restauraci
naproti toaletám a umístit si pod nos vázu s kvĕtinami kvĭli zápachu?
Ladislav: Vážená paní Hájková, protože jste dáma a navíc
tato konverzace neprobíhá osobnĕ, nýbrž prostĥednictvím
elektronických médií, není, kdo by nás pĥedstavil. Proto bych
netrval na oÀciální seznamovací formuli a myslím, že se
mne skuteĆnĕ bez problémĭ zeptat mĭžete.
Ladislav
Pod frak výhradnĕ smoking!
Ladislav
Volali mi ze sodovkáren, že potĥebují navrhnout nĕjaké etikety. Prima!
Tornádo Kyd napsal na zeĐ Ladislav ŠpaĆek
Moje frau si nechce u nás v obejváku opejkat buĥty. Je to její
spoleĆenská povinnost?
Ladislav: Není slušné nutit dámu k aktivitĕ, o kterou sama
nemá zájem. Ĥešení vidím ve výmĕnĕ dámy.
Ladislav
Ĥada lidí se mĕ ptá, je-li možné políbit dámu pĥi prvním setkání dĥíve
než až pĥi rozlouĆení. V nĕkterých pĥípadech ano. Více v mé knize
SpoleĆenská pravidla pĥi swingers party, sv. 3.
Ladislav
Ve spolupráci s partnery v ąínĕ vám nabízíme prdící polštáĥek
s nápisem Etiketa. Kupujte v našem e-shopu.
3
ROZJEZD
Dočtete
se u nás
i s obrázky
7
8
10
12
24
30
34
38
44
48
54
56
62
Hadr na psa
BedĜich
Lážo plážo
Jelita
To si dáte za rámeÝek
Obývákový trénink motorkáĜe
GoĨákem snadno a rychle
Smutné historky z natáÝení
Porodní táta
To je fakt SibiĜ
Vrabec nevrabec
Dobrej starej Young
Dé dé dé
123: Vodafone
66
68
70
72
73
74
76
80
82
83
84
94
96
Zprávy zËVodafonu
Vodafone experti
Férové tarify
Studentská nabídka
Tarify na míru
Mobilní web, aplikace aËe-knihy
PĜipojení sËVodafonem
PĜedplacené karty
Mobito
Volací jistina
Všechno oËtelefonech
Vymyšleno pro ŏrmy
Nabídky mçsíce
Zabijačka
Čechům chybí Thomas Bernhard. Světově proslulý spisovatel a dramatik, Rakušák, který většinu svého díla věnoval líčení Rakouska jako nejhnusnější a nejstupidnější země na světě, ve které žijí
především omezenci a burani nejhoršího kalibru. Už jenom dýchat rakouský vzduch považoval za životu nebezpečné! A nejspíš věděl proč,
protože celý život trpěl následky plicní
choroby z dětství. Čechům chybí inte- TIRÁŽ
lektuální antikrist, který by nám omlátil Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o.,
o hlavu všechny ty naše provlhlé pelíš- Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 –
Troja, tel.: 244 023 201,
ky a otevřeně popsal ta báječná léta pod
www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech
psa od první republiky až dodnes. Měli Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o.
jsme Ivana Jirouse, ale to bylo málo. Po- Uzávçrka vydání 15. 12. 2012. Datum vydání
řád si ještě myslíme, že nenápadná prů- 1. 1. 2013. Distribuce Üeská republika.
měrnost je nejlepší, o co lze usilovat, Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek
a každou snahu vystoupit z davu odmě- Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@
bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce
níme kolektivní nenávistí. Těžko u nás
2/2013 13. 1. 2013 MKÜR 15371. VepĜové
může vzniknout elita. Protože máme se spoleÝenskou smetánkou. Údaje jsou
radši jelita.=
platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených
[email protected]
údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny.
<
Z hebÝí spoleÝnosti. E-mail doËredakce:
[email protected] Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní
popis podmínek jednotlivých produktĶ
aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz. Ë
4
ELITY V ÜILICHILI
ěeditel redakce
– Markéta lvice Moreno
Šéfredaktor
– pilot F1 Michal Schindler
Zástupce šéfredaktora
– Štefan kardinál Švec
Kreativní Ĝeditel
– zasloužilý umçlec
Simon Brown &&& Creative –
www.andandandcreative.com
Editor sekce Vodafone
– zlatý slavík Martin Pistulka
EditoĜi aËpsavci – jeho excelence
Jindra Novák, velkostatkáĜ Filip
HoráÝek, uhlobaron Martin Groman,
subreta Jakub König
DesignéĜi – žijící legenda Petr
Toman, laureát Tomáš Trnobranský,
objev roku Jakub MaĜík
Manažer – myslitel Marek Slezák
ProdukÝní – továrník Pavel Matuška
DTP – primátor Brna Aleš DuroĎ
Asistenka – královna matka Lenka
Ciznerová
Manažer inzerce – rektor Marek
Hammerschmied
ProdukÝní sekce Vodafone
– konzulka Magda Rückschlossová
ROZJEZD
ÜETBA NA POKRAÜOVÁNÍ
„Dalo vám
to mnoho
práce,
než jste
přerazil tu
mramorovou
desku?“
otázal se se
zájmem.
Škola fotografie
Zprávy
Vidíme první
T
Celý Harry...
Italští paparazziové se opět dostali, kam neměli. Zástupce britského královského dvora zvažuje žalobu. =
<
T
Portrét
T
VEDLE POLNÍHO
MARŠÁLA
ZAVEDLA
ČESKÁ ARMÁDA
FUNKCI LESNÍHO
MARŠÁLA
A ŘÍČNÍHO
MARŠÁLA,
UVEDL
GENERÁLVOJÍN
PETR PETR.
Vatikánské hokejisty vydçsil
týmovýËduch.
Na Opavsku hoĜel rodinný krb.
Bezpečnost
T
Jedy budou mít
nové, hrůzné
označení
Foto: Proŏmedia
Správně
Rušivé pozadí
Podle ochráncĶ zvíĜecích práv se
mezi majiteli Ýistokrevných psĶ šíĜí
rasismus.
VËÝeských lékárnách se neprojevily
obavy z pásma gázy.
Státní úřad pro kontrolu jedů oznámil, že mění povinné označení nebezpečných látek. „Lebka a kosti jsou
dnes skoro na každém dětském oblečení i školních pomůckách. Děti se jich nebojí, naopak po nich prahnou.
Když uvidí tekutinu označenou lebkou, hned ji chtějí
vypít,“ uvádí šéf úřadu Arsene Durman. „Musíme jako
označení použít něco, z čeho se děti opravdu počurávají strachy. Nejspíš Dádu.“=
<
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
5
ROZJEZD
Přežili jste
potopu světa?
Gratulujeme !
Šťastný Starý rok!
OD NAŠICH VÝVOJÁěĵ
TĚHOTENSKÝ I-TEST
Byznys
T
Tolkien si pakuje
kapsy v hrobě
Nová aplikace vám umožní okamžitç zjistit, jestli
Ýekáte radostnou událost, nebo si mĶžete
oddechnout. StaÝí poÝurat svĶj iPhone. Ukáže-li
displej dvç Ýárky, jste vËtom až po uši. Neukáže-li
nic, pak možná ne. Úspçšným tçhulkám následnç
telefon zËposledních sil doporuÝí iËjméno dçĨátka.
Pozor, test je jen jednorázový!
44 kusů pečiva
Po Pánu prstenů a Hobitovi, filmech podle
J. R. R. Tolkiena, zaznamenává obrovský úspěch
i film Silmarillion. A to přesto, že má 19 hodin
a mluví se v něm pouze elfskými jazyky. „Axor
cotumolmavar ilcuvar anaressë. Úvëa súri súyir
antolya,“ říká k tomu produkční trpaslík nového
snímku. =
<
Arabské jaro
Dluhovou krizi vËěecku
Akci Dçkujeme, odcházíme
T
Kouzelníka Žita
omylem semlela
malešická pekárna
ÜERNÁ KRONIKA
SDRUŽENÍ TÝRANÝCH
MANŽELŮ OZNÁMILO,
ŽE NEVÍ, KTERÁ BIJE.
6
Úmrtí Václava Havla
Havárii jaderné elektrárny ve
Fukušimç
ObÝanskou válku vËLibyi
SÝítání lidu, domĶ aËbytĶ
Vraždu Simony Monyové
Za 23 let pĜijde 17. listopad
„Obávám se, že skončil jako Bulka pšenično-žitná – vyrobeno ze
zmraženého polotovaru“ uvedl mluvčí pekárny. Kulturní veřejnost je v šoku. „To ho teda vypekli. Ale myslím,
že Dan by byl rád, že dopadl jako světlé pečivo,“ dodal David Matásek.=
<
Foto: Proŏmedia
?
T
PROTOŽE VLONI
DOŠLO KE KONCI
SVĚTA, VRACÍ
SE HISTORIE
NAZPĚT A LETOS
BUDEME PSÁT
ROK 2011.
CO LZE
OČEKÁVAT:
ROZJEZD
TOP
10
10 šik outfitů
pro psy
Někdy je taková klendra, že mrznou i ti,
kdo mají chlupy. A tak si musejí dát něco teplého a zároveň elegantního.
1
2
Pes s kopyty
Prožral jsem se čepicí
Snoop Doggy Dog
4
Potřebujete pyrotechnika?
7
Santa pes
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
5
Vlezla jsem si pod koberec
8
DJ Dog
6
Ještě trenky, mami
9
Pojedeme na Krétu?
10
Mám vytáhnout jazyk?
7
Foto: Proŏmedia
3
ROZJEZD
Pavlač Emila Hakla
T
Pyramida
v kostce
Elity jsou poslední dobou často na talíři. Přitom nikdo pořádně neví, jak by měly vypadat. Může být, že
tu nikdy žádné nebyly, čili nemáme mustr. Nebo možná kdysi dávno byly a přirozeně fungovaly, takže nebylo třeba je definovat. Ať tak či onak, tvrdí se, že tu jsou.
V rámci naivního sice,
ale názorného modelu
mocenské pyramidy by skutečné elity vůbec neukazují na světle a místo sebe
měly mít pronajaty open nastrkují tzv. elity pomocné, v podstatě své zaměstspacy někde v horní čtvr- nance, kteří můžou přijít kdykoliv o flek. Je to složitý
tině. Úplně nahoře jsou problém. Kdo chce, ať si poslechne přednášku Mouž jen majitelé republiky censká posedlost neuropatologa MUDr. Koukolíka
(viz YouTube), takže pojďme rovnou k tomu, co nás
a nad nimi její hlava.
A hned u ní začíná pálí – kdo na místo nejvyššího představitele?
Je zřejmé, že jedinec v dané nabídce kandidátů
problém – tvoří nejvyšší
představitel špici elity? nevyhoví. Optimální by tedy bylo zvolit všech osm až
Těžko, když se dnes deset prezidentů – každý občan by si našel toho svého a přineslo by to spoustu dalších výhod. Státníci by
si mohli dělit práci a efektivněji naplňovat povinnosti – jeden by byl na oficiální návštěvě Konga, druhý
by konejšil sněmovnu, třetí by vyznamenával význačné občany, další by mohl brousit k dokonalosti
novoroční projev. Byl bych pro co nejpestřejší skladbu. Rozhodně bych byl pro vietnamského prezidenta,
54 – Operace
8
neb Vietnamci jsou jediní, kdo v téhle zemi pracuje.
Též bych byl pro řádně oddaný pár téhož pohlaví. Pokud by to byli muži, mohl by vzniknout problém, kdo
by plnil roli první dámy. A tak dále – skládanku nechť
si doplní každý sám.
Na elity však raději zapomeňme. Uskupení hodná
toho názvu by měla být něco jako mozkový trust, rodinné stříbro, duchovní poklad státu.
Mládež a sport
Výteční jedinci, kteří
T
vylepšují celkovou MATURITA
úroveň. A ty nám mo- Z TĚLOCVIKU
hou bývalí herci, od BUDE POVINNÁ
reality odtržení novi„Na sexuální výchovu je pozdç,“
náři a arogantní kšefuvedl šéf pĜedmçtové komise
ťáci s jednou nohou
ministerstva školství. „Školní dçti
v base dost těžko
potĜebují sexuální pĜevýchovu.“
nahradit.=
Dçti zËdçtských domovĶ pĜispçly
samy na sebe.
<
Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin
CO
Vynikající zvuk.
Oslnivý výkon.
Doporučeno
| Beats Audio™ pro dokonalou kvalitu zvuku
| Dvoujádrový procesor a 4" displej pro vysoký výkon
| Kontinuální snímání pro zachycení perfektního snímku
Powered by
HTC Sense
Copyright © 2012 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Vámi?
ROZJEZD Čumenda
Fotky z pláže
Na pláži bývají lidé uvolnění,
usměvaví, prostě tak nějak v pohodě.
Navíc je tu potkáte takřka nahé, což se vám ve veřejném prostoru
povede málokdy. I vaše domácí fotoalba obsahují spoustu důkazů, že na hromadách písku na břehu moře se navíc všichni rádi
fotíme. Toho všeho využil Benoit Paillé. Půjčil návštěvníkům jedné
mexické pláže u all-inclusive hotelu foťák, dal jim do ruky spoušť
a okamžik, kdy ji zmáčknou, nechal na nich. A pak už jen čekal, co
z toho vyleze. Tak se na to mrkněte.
www.benoitp.com
10
<
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
11
Foto: Benoit Paillé
TÉMA
12
Tvrdí se o nás, že jsme národ plebejců. Nemáme rádi nikoho, kdo vystrkuje
hlavu, nos nebo jinou část těla moc vysoko. Bohužel to znamená i to, že
nemáme žádné vzory, ke kterým bychom se mohli vztahovat, a uctíváme
místo nich barevné tvářičky pop průmyslu.
Text: Jiří Holubec, Natálie Veselá, Magdalena Schlindenbuchová
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
13
TÉMA
Masarykovy boty
P
řesně před dvaceti
lety, v lednu 1993,
začala Česká televize
vysílat seriál dokumentárních miniportrétů s názvem GEN – Galerie elity národa.
Po několika odvysílaných dílech došlo
k nenápadné, ale velmi výmluvné změně.
Podtitul „Galerie elity národa“ zmizel
a nahradil ho neutrální slogan „Sto Čechů
dneška“. Což dost přesně vystihuje náš
postoj ke skupině lidí, kterým se obecně
přezdívá „elita“.
Když se podíváte, jak to s našimi elitami během historie dopadalo, tak se zas
není až tak čemu divit. Vždycky, když to
vypadalo, že se u nás nějaké vyloupnou,
něco do toho vlezlo. Bílá Hora, první světová válka, druhá světová válka, komunisti, soudružská pomoc na pásech tanků.
Každý takový zásek znamenal totální rozpad a celý proces musel začít nanovo.
Elitní deˇdicové
Zatím poslední pokus, který začal po roce
1989, hodnotí ve své práci Vznikání
nových elit – Český případ sociální antropolog Josef Kandert. Dočtete se u něj, že
na počátku devadesátých let se pokusilo
navázat na elity s kořeny z předválečných
let několik skupin. A to tak, že neúspěšně.
České šlechtě to nevyšlo, protože Češi
odchovaní povinnou školní četbou dobře
vědí, že jediný hodný šlechtic byla paní
kněžna z Babičky. Všichni ostatní jsou pro
nás cizáci, kterým nejde o mravní obrodu
národa, ale o navrácení zabavených
14
Složité postavení našich elit dobĜe ilustruje
osud obĜího T. G. Masaryka nedaleko
moravského Kunštátu. AmeriÝané vytesali
busty svých nejvçtších prezidentĶ doËmasivu
Mount Rushmore, Rumuni zvçÝnili dáckého
vĶdce Decebala doËvápencové stçny
vËsoutçsce Dunaje. My vzpomínáme naËtatíÝka
uËvelkých pískovcových bot.
majetků. K návratu prvorepublikové ekonomické elity také nedošlo. Buď ztratila
svůj vliv úplně, nebo si za čtyřicet let vybudovala pozice v zahraničí a o zplundrované, konkurence neschopné podniky
nejevila zájem.
Nedařilo se ani elitě politické. V jejím
případě vidí Josef Kandert příčinu v našem
„lhostejném, ne-li přímo nepřátelském
postoji“ vůči emigrantům, kteří nám přijeli kázat, jak se co má dělat, když my to
přece nejlépe víme sami. Sami jsme si tedy
vytvořili systém, který dneska máme.
O větším vlivu duchovní elity s výjimkou pár jedinců nemá v ateistickém Česku
cenu ani uvažovat.
DRUHÉ VYSVæTLENÍ JE DALEKO PROSTŠÍ.
AËSICE FAKT, ŽE UËNÁS ZATÍM ŽÁDNÉ OBECNæ
AKCEPTOVATELNÉ ELITY NEVYROSTLY. TO
JE ALE DOCELA NEBEZPEÜNÁ VæC.
Jediný, kdo byl schopen získat vůbec
nějaký vliv, byla skupina intelektuálů,
která si budovala pověst dědiců hodnot
předválečného Československa a zásad
tatíčka Masaryka. Jak ovšem Josef Kandert uvádí: „Na přelomu let 1996 a 1997
přestává intelektuální elita v debatách
o podobě českých elit existovat.“ Vstupem
do politiky se z intelektuálů stali politici
nebo byrokrati a jediný, kdo dokázal obojí
spojit, byl Václav Havel, „jehož osoba
a role intelektuála nabývá ve své osamělosti až charakteru kulturního hrdiny.“
Bizarní torzo sochy prvního Ýeskoslovenského
prezidenta pochází zËdíla sochaĜe samouka
Stanislava Rolínka. KvĶli tçžké nemoci
pĜišel oËpráci aËjedinou zálibou se pro nçj
stala sochaĜina. Poté, co hasiÝskou sekerkou
aËzlomenými nĶžkami naËstĜíhání ovcí vytesal
zËpískovcové skály sousoší husitských vĶdcĶ,
všiml si jeho práce vlastenec aËvelkouzenáĜ
František Burian aËobjednal uËnçj vytvoĜení
patnáctimetrové sochy T. G. Masaryka.
Samouk Rolínek ji vysekal ze skály podle
poštovní známky nalepené naËlešení
aËzaËpouhých osm mçsícĶ vytvoĜil jednu
zËnejvçtších soch vËEvropç. Sám brzo naËto
zemĜel naËtuberkulózu.
Krátce poËzaÝátku II. svçtové války poslal
anonymní snaživec naËprotektorátní úĜad
upozornçní, že socha prezidenta budí vËÜeších
protiĜíšské nálady. Snaha zamaskovat
Masarykovu hlavu narychlo postaveným
srubem nevyšla, stejnç jako pokus vyĜíznout
ze sochy jakousi obĜí bustu aËschovat ji.
PoËsérii udání aËvýslechĶ byla socha zniÝena
aËzĶstal zËní jen pár obĜích bot.
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Elitní novorozenci
E
J
Jelikož
se nikdo z elitní „staré školy“ neuchytil, nezbývalo nám, než – opět – doufat
ve vznik elity nové. V prostředí divokých
devadesátých let se ovšem daleko snáze
prosazovali ostří hoši ve fialových sakách
než osobnosti snažící se o dlouhodobou
morální obrodu národa. Zatímco se nová
podnikatelská a politická elita historicky
znemožňovala, vyrůstala vedle nich prakticky jediná nová skupina, kterou jsme při
troše dobré vůle byli ochotni za elitu považovat – celebrity. Proto si dodnes čteme
ve zprávách radši o soukromí Ewy Farné,
Bolka Polívky nebo Lenky Kořínkové než
o myšlenkách Jana Sokola.
Není to moc dobrˇe
N
„
„Debata
probíhající v denním tisku má
mírně schizofrenní ráz – celkově to
vypadá, jako by občané nějakou elitu
docela rádi měli, ale přitom neustále dávají
najevo, že žádná ze skupin, která za elitu
chce být považována, touto elitou není,“
píše Josef Kandert v závěru studie a nabízí
dvě možná vysvětlení.
První je, že Češi jsou opravdu tak zarytí
rovnostáři, jak se o nich často tvrdí. Jedinou elitou, kterou jsme schopní akceptovat, je tak vymyšlený Jára Cimrman. Hru
na něj hraje celý národ, a kdyby nebyli
organizátoři suchaři, mohl vyhrát i soutěž
o Největšího Čecha.
Druhé vysvětlení je daleko prostší: sice
fakt, že u nás zatím žádné obecně akceptovatelné elity nevyrostly. To je ale možná
dost nebezpečná věc. Sociolog Milan
Tuček, který se zabývá teorií elit, o tom
říká: „Jedna z důležitých funkcí elit je
tvorba norem chování. Jelikož vnímáme
elity jen skrze zprávy o skandálech, hrozí
nebezpečí, že budeme spíše přebírat
vzorce negativní.“
15
TÉMA
UmŤlci
Jak je vnímáme
Kulturní elity mají u nás tradičně silné
postavení už od Rakouska-Uherska,
ve kterém intelektuálové zachraňovali
český jazyk, obhajovali českou identitu
a víceméně suplovali politiky. Dodnes vnímáme třeba herce jako svědomí národa.
ČELEDI
VŮDCŮ
Česká elita není zdravá. A hlavně
není kompletní. Dvacáté století
znamenalo několikastupňovou
systematickou likvidaci domácích
elit a nějaké nové po téhle genocidě
schopných ještě nestihly vyrůst.
Nebo aspoň ne v plné šíři. Jaké
druhy elit fungují ve světě a kdo by je
(případně) mohl představovat u nás?
K čemu to vede
Sociologové naznačují, že záliba v moudrých klaunech může stát i za naší věčnou
nespokojeností s reálnými politiky. Představitelé kulturní elity u nás totiž fungovali
jako tvůrci hodnot a norem chování (často
značně idealizovaných), kterým potom
v reálném světě takřka nikdo nedostál.
Kdo to je ve světě: Umberto Eco, Salman
Rushdie, Bob Dylan, Francis Bacon, Martin
Scorsese, Nikita Michalkov, Peter Gabriel
Kdo by to mohl být u nás: Pavel
Šrut, Jan Kačer, Miloš Forman,
Arnošt Goldflam, Josef Topol, Jiří
Bělohlávek, Libor Pešek, Eva Jiřičná
Vojáci
Jak je vnímáme
Vůbec netušíme, že by něco jako armádní
elita mohlo existovat. Armáda má už skoro
osmdesát let naprosto zmasakrovanou
pověst a vojáky automaticky vidíme jako
zelené bezmozky.
K čemu to vede
I ty jednotky, které jsou prestižní a které
zahraniční kolegové uznávají, jsou u nás
za žoldáky. Nevnímáme je jako ty, kdo
nasazují život za naše civilizační hodnoty,
ale jako ty, kdo jdou z blbosti za peníze
do nebezpečí. Abychom u nás vítali padlé
vojáky ve špalírech kolem silnic, jako se to
děje v USA nebo Kanadě, to ani náhodou.
Kdo to je ve světě: David Petraeus, Knud
Bartels, H. Norman Schwarzkopf
Kdo by to mohl být u nás: Gen. Petr Pavel
16
Politici
Jak je vnímáme
Politickou elitu sice uznáváme, ale
nemáme ji rádi a její kulturu a vliv hodnotíme velmi, velmi negativně. Oblíbenosti
požívali naši politici na začátku devadesátých let. Od té doby důvěra k nim strmě
klesá a výjimku tvoří jen pár oblíbených
komunálních celebrit nebo nové tváře,
než se stihnou zdiskreditovat.
ZËěAD INTELEKTUÁLĵ POCHÁZELY
NEJVÝZNAMNæJŠÍ OSOBNOSTI
PRVNÍËREPUBLIKY, JAKO BYLI
MASARYK AËBENEŠ.
K čemu to vede
Negativní postoj k politickým elitám
se odráží v nezájmu o politiku obecně,
v klesající účasti ve volbách a v návratu
ke starému dobrému hospodskému nadávání na „ty nahoře“.
Kdo to je ve světě: Helmut Kohl, Margaret
Thatcherová, Michail Gorbačov,
Henry Kissinger, Bill Clinton
Kdo by to mohl být u nás:
Petr Pithart, Vladimír Špidla
Tradiıní rodiny
Jak je vnímáme
Elity pocházející z rodinných klanů to
u nás neměly nikdy dobré. Šlechtické tituly
jsme zakázali za Masaryka. Pak přišla válka,
během které to schytaly rody hlásící se
k české národnosti. Německé famílie jsme
odsunuli po válce a českým, které válku
přečkaly, jsme aspoň zabavili majetek.
Intelektuálové
Jak je vnímáme
K intelektuálům máme trochu rozpolcený postoj. Vysokoškolští profesoři patří
podle výzkumů veřejného mínění k nejprestižnějším povoláním, ale platově se
v mezinárodním srovnání osmadvaceti
zemí umístili v poslední čtvrtině. Z řad
intelektuálů pocházejí nejvýznamnější
K čemu to vede
Škodové, Kolbenové a Baťové už u nás
nejsou. Nové byznys famílie, jako Břízové (Koh-i-Noor) nebo Škodové (Foto
Škoda), teprve absolvují první střídání
generací. Šlechtici fungují jako nepočetná
nefunkční ozdobička.
Kdo to je ve světě: Rothschildové,
Hiltonové, Kennedyové, Bushové,
královské rodiny obecně
Duchovní
K čemu to vede
Ve věcech náboženských jsme nejen nejvlažnější, ale i nejnevzdělanější v Evropě.
Ani vysokoškolsky vzdělaní lidé často
neznají rozdíl mezi katolíky a protestanty.
Kdokoliv u nás mluví o morálce, vypadá
jako bigotní fanatik.
Kdo to je ve světě: Dalajláma,
Desmond Tutu, Benedikt XVI.
Kdo by to mohl být u nás:
Tomáš Halík, Karol Sidon
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Jak je vnímáme
Původní spíš pozitivní obraz (začínajícího) podnikatele z počátku devadesátých
let se uchoval jen v hodnocení drobných
a středních podniků. Fungování velkého
byznysu vnímáme prostřednictvím médií,
které se vyžívají ve zprávách o korupci,
cinknutých výběrových řízeních a nečistém boji o státní zakázky. Ve studii Pohled
české veřejnosti na elity působící v politice
a ekonomice se dočteme, že „Negativní
charakteristiky, jako jsou podvody, likvidace konkurence, nomenklaturní
původ a obcházení zákonů se mezi drobnými podnikateli vyskytují až čtyřikrát
méně často než při hodnocení velkých
podniků.“
K čemu to vede
Kdokoliv úspěšný je automaticky podezříván z nekalých čachrů, a tím pádem radši
zůstává v ústraní, aby se nedostal do řečí.
Šéfredaktor českého vydání časopisu
Forbes se v rozhovoru svěřil, že na tuto tendenci naráží při hledání příběhů úspěšných
(a poctivých) podnikatelů. Jelikož nám tím
pádem chybí pozitivní příklady, čím dál
tím více se utvrzujeme v názoru, že jinak
než podvodem se u nás uspět nedá.
Kdo by to mohl být u nás:
Lobkowitzovi, Medkovi, Štěpánkovi
Jak je vnímáme
Duchovní a kněze vnímáme daleko pozitivněji než instituci, kterou reprezentují.
Sociolog a antropolog Josef Kandert
uvádí, že „proti příslušníkům katolického
kléru jsou v textech vedeny časté útoky,
které zpochybňují jejich morální a lidské hodnoty. Kněžstvo nepatří k českým
elitám a výjimku tvoří několik jedinců,
k nimž je možné počítat arcibiskupa Vlka
nebo profesora Halíka. Lze mluvit o elitních osobnostech, ne o elitní skupině.“
Bohatí
politické osobnosti první republiky, jako
byli Masaryk a Beneš (zajímavé je, že
i německá menšina v nově vzniklém československém státu si své ministry vybrala
z kulturních elit – Franz Spina a Robert
Mayr-Harting byli oba univerzitní profesoři). Porevoluční intelektuální elita ale
dorachtala s odchodem Václava Havla
z prezidentského postu a zůstalo po nich
jen nové sprosté slovo pravdoláskař.
Kdo to je ve světě: Bill Gates, George
Soros, Warren Buffett, Ingvar Kamprad
Kdo by to mohl být u nás: Petr Kellner,
Ivo Lukačovič, Karel Janeček
K čemu to vede
Zatímco snad v každém evropském státě
existuje minimálně jedna světově uznávaná intelektuální veličina, u nás už
žádnou takovou star nemáme.
Kdo to je ve světě: Umberto Eco,
Slavoj Žižek, Elie Wiesel
Kdo by to mohl být u nás:
Václav Bělohradský, Jan Sokol
17
TÉMA
ANI JEDEN
FILOZOF
Obří sociologický průzkum o našich
elitách udělala Česká televize roku
2005. Jmenoval se Největší Čech a byla
to reality show, ve které odpovídaly
desítky tisíc lidí. Ukázala, že místo
elit uznáváme mediální figury.
18
USA
Portugalsko
Největší
Američan
AOL 2005
Největší
Portugalec - RTP
2007
39 žijících, zËtoho:
28 žijících, zËtoho:
10 politikĶ aËstátníkĶ
8 hercĶ aËrežisérĶ
8 sportovcĶ:
zËtoho 6 fotbalistĶ
aËfotbalových trenérĶ
5 sportovcĶ
5 politikĶ aËstátníkĶ
4 byznysmeni
4 herci aËkomici
4 mediální ŏgury
(1Ëmoderátorka,
1Ëtelevizní psycholog,
2Ëkomici)
3 lékaĜi
İeská
republika
Největší Čech,
Česká televize,
2005
27 žijících, zËtoho:
8 sportovcĶ
7 zpçvákĶ
5 hercĶ aËrežisérĶ
4 politici aËstátníci
1 spisovatel
1 pianista
1 voják
1 zpçvaÝka
1 kosmonaut
2 generálové
1 malíĜ
2 ex první dámy
1 spisovatel
1 kazatel
1 vçdec
1 zpçvaÝka
1 architekt
1 politický komentátor
1 byznysmen
1 spisovatelka
1 voják
Protože podobná anketa se konala
ve spoustě dalších zemí po celém světě, je
co srovnávat. Vybrali jsme ze 100 prvních
umístěných ty, kdo byli v době konání
ankety naživu, a rozdělili je podle povolání. Na co jsme přišli?
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Tak třeba v USA se mezi 100 největších
Američanů dostalo hned 39 žijících lidí,
zatímco u nás jen 27. Pokud jde o portfolio
žijících elit, většina národů ho má širší než
my. U Němců se do první stovky dostali
třeba aktivista za práva zvířat nebo feministická novinářka, u Řeků vědkyně. Stejně
jako u nás, většina národů uznává své sportovce a herce. My jsme výjimeční jenom
tím, že třeba vůči politikům nebo intelektuálům je uznáváme mnohem víc.
Nakonec pár perliček: Jediný exBeatle,
který se nedostal mezi 100 největších Britů,
je Ringo Starr. Princezna Diana byla podle
Britů důležitější osobností než Shakespeare. Francouzi a Nizozemci za největší
žijící spoluobčany zvolili fotbalisty. Němci
a Ukrajinci si vybírali i osobnosti, které
k jejich národům vůbec nepatřily – Němci
třeba Rakušany Mozarta a Freuda, zkusili
to i s Polákem Koperníkem. Ukrajinci vzali
za své Vladimíra Iljiče Lenina, Alexeje Stachanova nebo Nikitu Chruščova.
<
19
TÉMA
Jan Werich
HERCI
NA HRAD
Kvůli nedostatku skutečně elitních
myslitelů si vyrábíme mudrce
z těch chytřejších herců a zpěváků.
Citujeme jejich duchaplnosti,
posloucháme je jako živé modly,
a kdyby kandidovali na Hrad (což
naštěstí nečiní, protože jsou soudní),
tak se tam bez problémů dostanou.
20
Moudrý klaun
Dokázal si dělat legraci z buržoustů, nácků
i komunistů a z jeho mouder bychom
mohli sestavit novou českou ústavu.
Ve filmu prakticky nikdy nehrál zápornou roli (Herman Göring v komunistické
agitce Pád Berlína je takřka neznámý).
A prostřednictvím jeho citátů může člověk
nadávat jak špaček, a přitom vypadat jako
intelektuál. „Člověk sní a plánuje,“ píše
v jednom dopise kolegovi Voskovcovi,
„pak přijde prase, nebo 360 000 prasat, a všechno se obrátí v niveč. Už jsi byl
někdy v nivči? Já v něm bydlím.“ Vytaste
se dnes s takovou perlou v hospodě (nebo
na Facebooku) a budete automaticky zvolen za obvodního intelektuála.
„KDYŽ UŽ ÜLOVæK JEDNOU JE, TAK MÁ
KOUKAT, ABY BYL. AËKDYŽ KOUKÁ,
ABY BYL, AËJE, TAK MÁ BÝT TO, CO JE,
AËNEMÁ BÝT TO, CO NENÍ, JAK TOMU
VËMNOHA PěÍPADECH JE.“
ZdenŤk SvŤrák
Učitel národa
Vzpomínky na moudrého třídního učitele
jsou pro nás nezbytnou součástí emocionální výbavy. Pro ty z nás, kteří ve škole
vyfásli uječenou neurotičku, je vousatý
kantor něco jako náplast na duševní jizvy.
Navíc je Zdeněk Svěrák ztělesněním skutečného největšího Čecha Járy Cimrmana,
tváří nadace Paraple a v případě potřeby
dokáže pronést dobře mířený šrapnel typu
„Hovno, Majere, hovno máš.“ Jeho hlavní
a nezpochybnitelná deviza se skrývá
ve schopnosti napsat milou, hezkou českou komedii, která nás utvrzuje v jistotě,
že ať se děje, co se děje, pivo ze sedmého
schodu bude vždycky chutnat nejlépe.
„HUMOR JE KVALITA, KTEROU TENHLE
NÁROD MÁ, AËTÍM ěEŠÍ SVÉ KOMPLEXY,
SVÁ NEŠTæSTÍ, SVOU BEZMOCNOST.
MNOHOKRÁT HO ZACHRÁNIL, AËPROTO
BYCHOM SI JEJ MæLI VÁŽIT.“
Tomáš Klus
Marek Eben
Slušňák
Češi měli vždycky slabost
pro dětské herce. Marek
Váleček Eben měl na cestě
k oblíbenosti díky tomu slušně
našlápnuto. Navíc je dobrý muzikant
(ačkoliv jeho hudbu málokdo poslouchá,
protože ji nehrají na Impulsu), mluví spisovně (zásadně a pořád, takže to nezní
divně) a opravdu hezky se usmívá. Zkombinujte si to všechno dohromady a už
vám nebude divné, proč ve vás sledování
intelektuálních rozhovorů Na plovárně
zanechává dojem, že se Marek většině
hostů v životní moudrosti minimálně
vyrovná. No a protože jako první moderoval TýTý tak, že jsme se za to nemuseli
stydět, dodnes ho obdivujeme i ve Festivalových vteřinách z Varů. Je důkazem toho,
že v Česku stačí být slušný a normální, aby
z vás lidi byli u vytržení.
„OBÜAS SE VËŽIVOTæ PěIHODÍ VæCI,
KTERÉ SE NAËPRVNÍ POHLED JEVÍ JAKO
KATASTROFA. TEPRVE SËODSTUPEM LET
ZJISTÍTE, ŽE MæLY HLUBOKÝ SMYSL.“
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Nové svědomí národa
Na písničkáře a autory satirických protestsongů jsme země úrodná. Nový národní
slavík Tomáš má navíc spoustu skrytých
es v rukávu. Zviditelnil se v Superstar,
odkud ovšem vypadl a získal tím image
sympatického outsidera. Pak randil
s Ewou Farnou, ale nechal toho dřív, než
nějakého producenta napadlo nechat je
nazpívat duet. Samozřejmě mu neublíží
ani fakt, že vypadá jako princ (střihnul si
ho v pohádce Tajemství staré bambitky)
a je ve věku, kdy u jeho fotek mohou
svorně vzdychat náctileté holčičky i jejich
maminky. I tak těžká PR munice ovšem
hraje jen doprovodnou kytaru k hlavní
ingredienci Tomášova úspěchu. Totiž
ke schopnosti zveršovat obecné nadávání na poměry do tříakordové melodie,
u které máme pocit, že to „těm nahoře“
pěkně natíráme.
<
„VËINDII MAJÍ LIDÉ RÁDI JEDEN DRUHÉHO,
AËPěITOM VĵBEC NIC NEMAJÍ. NAËDRUHOU
STRANU JIM ANI ÜLOVæK NEMĵŽE PěÁT,
ABY NæCO MæLI, NEBOħ BY SE PAK CHOVALI
JINAK. ONI NEVæDÍ, ŽE SE MOHOU MÍT LÉPE,
TAK SE MAJÍ DOBěE.“
21
TÉMA
Ivan Wernisch
Dostal Státní
cenu zaËliteraturu.
Hledá vlastní,
úplnç nové druhy
poetiky, píše
vËrĶzných žánrech,
uspoĜádal
obĜí antologie
zapomenutých
básníkĶ. Kromç
autorské
tvorby pĜekládá
zËnçmÝiny,
francouzštiny,
italštiny,
vlámštiny, ruštiny
aËlatiny.
22
Radim Uzel
VËtelevizi mluví
oËpináourech
aËani se uËtoho
nezaÝervená. Mçl
rád Nezávislou
erotickou
iniciativu.
Bohdan PomahaÝ
JakoËchirurg
pĶsobí vËUSA.
Šéfuje týmu
lékaĜĶ, který
provedl první
úspçšnou
transplantaci
obliÝeje naËsvçtç.
Byznys
Stanislav
Bernard
VaĜí slušné
pivo aËnechá se
fotit naËvlastní
billboardy. Udçlal
ze sebe mluvÝího
malých pivovarĶ.
ELITY
Michal Viewegh
Napsal ÚÝastníky
zájezdu aËdalší
knížky, podle
kterých se toÝí
ŏlmy. Hodnç
prodává.
Medicína
CELEBRITY
Literatura
Eduard KuÝera
Spoluzaložil
ŏrmu avast!,
jejíž antivirový
program používá
pĶl svçta
aËje to jedna
zËnejznámçjších
Ýeských znaÝek
vĶbec.
vs.
FotograÁe
UmŤní
VŤda
Hudba
NæJAK TAKHLE
VIDÍME ROZDÍL MEZI
CELEBRITAMI
AËELITOU.
Jan Saudek
Fotí nahotinky, chová se zvláštnç aËjeho
žena si vzala zaËmuže jeho syna. DobĜe
prodává iËveËsvçtç, jeho fotky jsou sexy.
Kristián Kodet
Nosí kolem krku
šátek, chová
se nabubĜele
aËnaËvernisáže mu
chodí Gott.
Jan Cimický
Je mediálním
psychiatrem,
píše detektivky
aËknížky proti
stresu.
KateĜina Šedá
Je první aËjedinou
Ýeskou umçlkyní,
kteráËvystavovala
vËlondýnské galerii
Tate Modern.
Radek ZboĜil
Je svçtovou
kapacitou vËoboru
nanotechnologií.
Má desítky
patentĶ vËoblasti
nejmodernçjších
materiálĶ, jeho
práce nasbíraly
naË1500 citací
vËprestižních
vçdeckých
Ýasopisech.
PĜednáší vËEvropç,
USA aËJaponsku.
NIC PROTI
CELEBRITÁM, JSOU
TO VæTŠINOU
SCHOPNÍ
AËPRÁVEM ÚSPæŠNÍ
LIDÉ. ALE ELITY
JSOU PROSTæ FAKT
JINÁ LIGA.
Josef Koudelka
Je dlouholetým Ýlenem prestižní agentury
Magnum, byl oblíbencem Henri Cartiera-Bressona aËvĶbec je to jeden zËnejrespektovançjších svçtových fotografĶ. Proslavil
se tĜeba fotkami invaze zËroku 1968. Žije
aËpĶsobí veËFrancii.
Karel Gott
Je to Karel Gott,
zpívá už strašnç
dlouho, má krásný
tenor, aËnavíc je
známý veËsvçtç,
pĜedevším
vËNçmecku.
Jan Hammer
Je jedním
zËnejvlivnçjších
svçtových hráÝĶ
naËklávesové
nástroje, pionýr
syntezátorĶ
aËspoluzakladatel
legendárních
Mahavishnu
Orchestra. Drží
dvç svçtové
Grammy zaËznçlku
keËkultovnímu
seriálu Miami
Vice.
<
Ctihodný pan J. Fortescue
CIMRMANI
SVĚTA
Horatio Hornblower
USA
Anglie
Osoba lékaře a průkopníka hygieny J. FortePostavu geniálního mořeplavce, stratéga
Na Járu Cimrmana jsme jako národ
scua vznikla jako legrace na večírcích lékaře
a neporazitelného karbaníka původně
pyšní jako na máloco jiného. Kdyby
Rawsona Pickarda a jeho kumpánů, kteří se
vymyslel spisovatel C. S. Forester.
mu pořadatelé nebránili, vyhrál by
během prohibice jezdili opíjet do Mexika.
Do roviny oživlých legend ji ale posunul až
i toho zpropadeného Největšího
Jménem J. Forescua založila parta vtipálků
C. Northcote Parkinson (autor známých ParČecha. Vymyšlený univerzální
organizaci jménem „Mezinárodní výbor
kinsonových zákonů o nekontrolovatelném
génius je pro nás důkazem
pro hygienu“, a po korespondenci s ústřemnožení úředníků). Ten v roce 1970 pubvlastního nadhledu, humoru,
dím Ligy národů dokonce dosáhla v roce
likoval admirálovu fiktivní biografii „Život
a jedinečnosti. Právě on je pro nás
1926 jejího oficiálního uznání. J. Fortescue se
a doba Horatia Hornblowera“, která byla
elitou vyjadřující tu pravou esenci
během následujících let stal členem mnoha
tak přesvědčivá, že se románová postava
češství. Nojo, jenže co když mají
oficiálních výborů, publikoval články, studie
stala předmětem několika vážně míněných
podobného hrdinu i ostatní, a navíc
a poskytoval (korespondenční) rozhovory.
vědeckých studií. Poté, co do Královského
si ho vymysleli mnohem dřív?
Proslul jako vědec moderních názorů,
muzea v Greenwichi přicestoval výzkumník
když na billboardech v San Diegu propagoz Kanady s přáním nahlédnout do osobních
val zdravý životní styl, navrhoval zavedení zdravotních inspekcí
spisů admirála Hornblowera, považovali zástupci muzea za nutné
v restauracích a publikoval (ve své době šokující) studie o sexuálupozornit na jeho neexistenci na svých webových stránkách.
ním chování amerických mužů. Dodnes je jeho jméno k nalezení
v publikacích „Kdo je kdo“.
Vojáci
Poté, co se do druhé světové války zapojila americká armáda,
Rusko
začali němečtí vojáci nacházet tajemné sdělení „Kilroy was here“
Ruský intelektuální bohatýr se narodil roku 1801. Za svou kariéru
(Byl jsem tu, Kilroy) namalované křídou na zdech. Zanedlouho se
zastával vysoké úřednické posty včetně státního rady a ředitele
díky tomu rozkřikla pověst o nepolapitelném agentovi US Army,
Cejchovního úřadu a veškeré své volné chvíle věnoval umění. Byl
který dokázal proniknout úplně všude. Legendární hlášku prý
básník, bajkář, dramatik, filozof a historik. Proslavil se hned první
dokonce našel Stalin na VIP toaletách během Postupimské konhrou Fantazie, ze které osobně uprchl car Mikuláš I. a která končí
ference a neznámý agent se podepsal i na zeď nejnedobytnějšího
prohlášením hlavního hrdiny „V takové pitomosti hrát nebudu!“
sejfu na světě – Fort Knox. Poté, co byl sejf v sedmdesátých letech
(podobnost s oblíbeným fórem Monty Pythonů je – snad –
po čtyřech desetiletích rozpečetěn a pod přísným dohledem
náhodná). Až do své smrti v roce 1863 chrlil Kozma hry, opery,
kamer prováděn audit zlatých rezerv, objevili úředníci za zarovnabajky, povídky, verše, anekdoty a aforismy, a stal se tak nedílnou
ným regálem nápis: „Kilroy was here 13. 5. 1937“.
částí literárních dějin. Skoro je těžké uvěřit, že jeho osobnost je
výplodem mystifikačních kejklů bratrů spisovatelů Alexeje a Vladimíra Žemčužnikových a jejich kumpána Alexeje Konstantinoviče
Srbsko
Tolstého (autora několika velmi podařených hororů o upírech).
Podle srbských pramenů jde o jednoho z největších duševních
velikánů historie. Legendy vyprávějí, že malý Mihajlo při pasení
krav sám od sebe zjistil, že když zapíchne do hlíny nůž a přiloží
Francie
ucho k jeho rukojeti, slyší dusot dobytka na mnohem větší vzdáNicolas Bourbaki byl geniální matematik, který se snažil postavit
lenost, než kdyby běžně naslouchal. Na základě tohoto principu
celou matematickou teorii na základě teorie množin. Ve skutečprý vynalezl telefon, kterýžto vynález mu vyfouknul nějaký Bell.
nosti šlo o pseudonym, pod kterým publikovala řada tehdy velmi
V 16 letech odcestoval Mihajlo Pupin do USA, kde se stal vědecvážených vědců, včetně průkopníka počítačů a teorie her Reného
kou kapacitou, několikanásobným profesorem, úspěšným
de Possela. Skupina působí dodnes pod názvem Asociace spoluprasportovcem, diplomatem, zakladatelem NASA a držitelem někocovníků Nicolase Bourbakiho.
lika desítek patentů od ladicího mechanismu rádia po sekundární
rentgenové paprsky. Za svou autobiografii „Od emigranta k vynálezci“ získal Pulitzerovu cenu. Na příběhu je fascinující to, že
Mihajlo Pupin skutečně existoval.
Kilroy
Kozma Petroviı Prutkov
Mihajlo Idvorski Pupin
Nicolas Bourbaki
<
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
23
ŠMRNC
24
KOHO SI DÁT ZA RÁMEČEK
V cizině Českou republiku reprezentují hlavně sportovci. Ale taky krásné
mladé holky. Poprosili jsme čtyři české značky, aby nám pomohly obléct
dívky na oficiální portrét. Jo a mimochodem, jedna z našich značek obléká
skutečně i českou první dámu. (Kdybyste chtěli vědět, která, tak E.daniely.)
Fotil: Michael Kratochvíl Oblékala: E.daniely, Zdeňka Imreczeová a Zuzana Serbáková, Timoure et group, sweet666design Modelem stály: Hoang Minh
Phuong, Paulina Nakashole, Petra Brandalíková, Kačenka Lorencová Líčila: Kačenka Lorencová Zařídila: Lenka Ciznerová
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
25
ŠMRNC
Romka
vËmodelu sweet666design
od návrháĜky Dany Hapalové
Skandinávka
vËmodelu Timoure et group,
od návrháĜek Saši Pavalové a
Ivany Šafránkové
26
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
27
ŠMRNC
28
Üerrnoška
Üernoška
vËmodelu
vËm
modelu ZdeĎky Imreczeové
a v botách Zuzany Serbákové
Asiatka
Asia
atka
vËmodelu
vËm
modelu E.daniely od návrháĜek
Dan
niely Flejšarové a Evy Janouškové
Daniely
AdrresáĜ
AdresáĜ
E.daniely,
E.da
aniely, Na struze 1, Praha 1,
www
w.edaniely.cz
www.edaniely.cz
ZeĎ
Ďka Imreczeová, adresa
ZeĎka
showroomu: Šmeralova 16, Praha 7,
wwww.zdenkaimreczeova.cz
www.zdenkaimreczeova.cz
Tim
moure et group, VËKolkovnç 6, PrahaË1,
Timoure
Mar
rtinská 4, Praha 1, www.timoure.cz
Martinská
swe
eet666design, adresa
sweet666design,
showroomu: Sámova 12, Praha 10,
www
w.sweet666design.cz
www.sweet666design.cz
Zuz
zana Serbáková,
Zuzana
www
w.zuzanaserbak.blogspot.com
www.zuzanaserbak.blogspot.com
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
29
POKEC
30
POKEC
Na závod
jsem trénoval
na Playstationu
Nejnebezpečnější motorkářský závod na ostrově Man vloni vůbec
poprvé vyhrál Čech. Jede se půldruhé hodiny a často v rychlostech
přes 200 kilometrů v hodině. Kamil Holán nejdřív vůbec nevěřil, že se
na Man stihne připravit.
Text: Eva Srpová Foto: Michael Kratochvíl, Gert Meulman, Shutterstock
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
31
POKEC
PěEDSTAVTE SI,
ŽE JEDETE TěEBA
SEDM KILOMETRĵ
HODNæ NAD
DVæËSTæ.
S pravdou ven, kolik vám tachometr
v životě ukázal nejvíc?
Oficiálně to změřené nemám, ale tři sta,
možná přes tři sta. To se ale samozřejmě týká
jízdy na okruhu.
A kolikrát jste v životě spadnul?
To se snad nedá ani spočítat, spadnul
jsem opravdu mockrát. Nehod jsem měl
na motorce dost, některé z nich byly hodně
vážné. Naposledy jsem si před dvěma lety
poškodil nervy v ruce, když jsem nejdřív spadnul na závodě v Hořicích a potom v Anglii.
Reálně mi hrozilo, že ta ruka ochrne a s motorkama bude úplný konec. Kvůli tomu jsem musel odložit
všechny plány a na Manu jsem nakonec startoval až letos.
A nakonec jste závod vyhrál. Co ale vlastně znamená
kategorie newcomers, ve které jste zvítězil? Vy závodíte už přes deset let, takže přece nováček nejste.
Na Manu se jezdí vlastně dva závody. Ten nejznámější se
jmenuje Tourist Trophy, v něm ale jezdí tovární týmy a jejich
jezdci. No a pak je tu závod Manx Grand Prix, kde počítají
i s tím, že někteří sem přijeli poprvé, a právě pro ně založili
kategorii newcomers. I to jsou ale všechno zkušení závodníci. Úplný nováček se tam nedostane, protože podmínkou
je úspěšně odjet v poslední sezóně alespoň šest oficiálních závodů. Navíc si organizátor předem dobře prověří
vaši závodní historii.
Čím je vlastně přírodní okruh na Isle of Man tak výjimečný, že se považuje za nejtěžší motorkářský závod?
Je to zázrak, že to pořád funguje. I v dobách, kdy se jezdilo na motorkách jen na přírodních tratích, tedy na běžné
silnici, byl závod na Manu unikátní. Jedete ho půldruhé
hodiny a často v rychlostech kolem 250 kilometrů v hodině.
Tady nesmíte udělat chybu.
Letos udělali velkou chybu dva jezdci, a přidali se tak ke zhruba dvěma stům třiceti
obětem okruhu…
To je ta odvrácená strana Manu.
Teď už chápu, proč jste se na závod připravoval i hrou na Playstationu. Dá se pomocí
hry, ve které jezdíte na motorce po silnicích
tohoto ostrova, reálná trať naučit?
Okruh má šedesát kilometrů. Běžná trať má
pět, sedm, to si projedete dvakrát třikrát a už
víte, jaká zatáčka bude následovat, a už se jen
snažíte je projet rychleji. Jenže tenhle okruh
s tolika zatáčkami, různým povrchem a s různým sklonem a převýšením se nedá zapamatovat ani po desátém průjezdu. Máte dvě
možnosti, jak se na to připravit. Buď sledovat
on-board videa natočená na kamery připevněné na helmy závodníků, kteří tam jezdili,
anebo hrát hru TT Superbikes pro Playstation 2. Rozhodně vás to nepromění v lepšího závodníka, ale znalost trati je zrovna
v tomhle případě klíčová.
To jste si dokázal zapamatovat 60 kilometrů zatáček?
Celou trať ne, ale jednotlivé pasáže a klíčová místa s nebezpečnými zatáčkami ano, věděl jsem, co přijde. Mám
výhodu, že na zatáčky mám dobrou paměť. Hra vás ale
vůbec nepřipraví na vysokou rychlost, kterou si musíte tak
dlouhou dobu udržet. Nejrychlejší kolo jsem zajel při průměrné rychlosti 180 km/h. Představte si, že jedete třeba
sedm kilometrů hodně nad dvě stě. Na něco tak jedinečného nejde zapomenout.
Máte v tu chvíli strach?
Mám, ale i překonávání strachu je motivací a součástí závodění. Vím, že to, co dělám, je nebezpečné a nemůžu pak
brečet, že se mi něco stalo.
32
Takhle si to na ostrově Man motorky rozdávají
o takzvaný café racer, motorku ve stylu šedesátých let,
ale s novými technologiemi. Vypadá nádherně a i při stotřicítce si tu jízdu maximálně užiju.
Máte nějakou vysněnou motorku, kterou byste si chtěl
vyzkoušet naživo, ať už na okruhu nebo silnici?
Jasně, motorku z MotoGP, ale to se podaří jen jedenácti
lidem za rok. Na druhou stranu ale motorky testuji pro
České motocyklové noviny, takže jsem měl
Jak jste se vůbec k závodění dostal?
možnost si jich vyzkoušet spoustu.
Začal jsem relativně pozdě, protože mě k tomu nikdo moc To je parádní práce. Takže kterou byste
nevedl. Ale jako každému klukovi se mi motorky líbí. S brá- chtěl zrovna teď?
chou jsme dostali bláznivý nápad a za svoje první vydě- V tuhle chvíli BMW S1000RR, to je super
lané peníze koupili napůl motorku – Yamahu R1. To byla motorka. Nebo třeba novou Kawasaki ZX10.
samozřejmě hloupost, protože je to hodně silná motorka. Všimla jsem si, že teď se okolo motorek
Takže jsem první rok jezdil jako blázen. Naštěstí jsem se motá víc holek a že mnohem víc jich i jezdí
brzo dostal na volné jízdy na závodním okruhu v Brně a to a dokonce závodí? Čím to je?
mě úplně nadchlo. Rovnou jsem se přihlásil do závodu. Když jezdí holka se svým chlapem na závody,
Ale vůbec jsem nevěděl, co to obnáší.
podporuje ho a třeba mu i motorku leští, obdiTo není zrovna obvyklé, koupit si motorku napůl. Holky vuju to. Moje manželka ale ne a já jsem za to
a motorky se přece nepůjčují…
rád, mám klid a nemusím se rozptylovat. Ale
Taky jsme brzo zjistili, že to není ono, brácha si pak koupil že holky víc jezdí, toho jsem si všimnul a líbí
motorku podle svých představ, a mně zůstala erjednička. se mi to. Mám i kamarádky, které řídí silné
U téhle motorky jste zůstal dodnes, jen ji měníte
motorky na okruhu, ale je důležité si uvědoza novější modely. Znamená to, že máte rád jen
mit rizika a vlastní možnosti, protože v tomhle
„Japonky“, motorky z Japonska?
sportu nenajdete ženskou a mužskou kategoNepovažuji se za zarytého vyznavače jedné značky, ale rii. Jízda na motorce je skvělý adrenalin a úplně
důležitá je pro mě spolehlivost. Důvod je ale prozaičtější – chápu, že se líbí jak chlapům, tak holkám.
na Yamahu jsem si dokázal pořídit levnější závodní díly.
Ještě vlastním civilní motorku Triumph Thruxton. Jde
<
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
33
REPORTÁŽ
Vy jste přestal bručet!
Když zpívám, tak řvu. Což je škoda, protože zpívám rád. Většinou mě
ale nenechají nebo brzy umlčí. Prý je to strašné. To se teď ovšem změní,
přihlásil jsem se na pěvecký rychlokurz.
Text: Martin Pistulka Foto: Michael Kratochvíl
34
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
35
V nabídce na www.konecnezpivam.cz se píše, že mě naučí
zpívat za tři dny. Na první pohled je to instantní pěvecký
guláš, což mojí představě přesně vyhovuje. Nechci jít
do Superstar, nehodlám se zpěvem živit. Chci se prostě jen
naučit zpívat tak, abych se za sebe nemusel stydět. Tři dny
musí stačit, úplná troska bez hlasivek a uší přece nejsem...
POLYKAT, POLYKAT
Ánanas, ánanas...
Lektorka Maruška je mladá, nadšená, možná
lehce afektovaná, ale zpívá skvěle. Snad to
bude aspoň trochu nakažlivé. Upřímně jsem
doufal, že se dneska ještě zpívat nebude. Že
bude víc teorie. Nicméně, rozdávají se notičky
a jde se na věc.
Začínáme bručením. Jak říká Maruška,
pořádné brumendo je základ pořádného zpívání. Je to pod mou důstojnost, na druhou
stranu jsem na koni. Mám baryton, a co se
týče bručení, hrál jsem prim v každém kolektivu. Jen mě nenapadlo, že už to třeba může
být umění.
Pak už se jde skutečně zpívat. Očekával
jsem náročnější šlágry, takže nekonečné opakování odrhovačky „Jéde-jéde-poštovský-panáček“ podvědomě uráží i mou amatérskou úroveň. Stud se prohlubuje,
bohužel bude ještě hůř. Na řadu přichází cosi jako zelinářská hymna a mně je strašně, strašně, strašně trapně.
„Mangooo, mango, mangoooo, mango.“…„Kiwi-kiwi-kiwi-kiwi-kiwi.“ Jako by to nestačilo, začínáme bohužel i tančit.
A k tomu poslední sloka: „ánanas, bananas, ánanas…“ Není
se kam schovat. K dovršení společenské potupy dostávám
na konci prvního dne na hlavu kýbl. Abych se lépe slyšel.
Jakmile vkročím do ateliéru divadla Kampa, mám navzdory
původnímu odhodlání pocit, že to nebyl dobrý nápad.
Roky komplexů mě odnaučily zpívat před lidmi. Navíc
tuším, že budu muset polykat tolik hanby jako nikdy.
Aspirujících zpěváků je nás dohromady dvanáct, z toho
dva chlapi. Člověk by čekal, že mužů bude víc, spousta
z nás spíš kráká, než pěje. Chlapům je ale kvalita jejich hlasové produkce asi ukradená. Na rozdíl od dívek a slečen.
Na začátku se rozesadíme v kruhu jako na setkání anonymních alkoholiků. Postupně vyprávíme, proč jsme tady.
U většiny je to dost podobné – vesměs kolem třicítky nám
přišlo líto, že neumíme zpívat, a teď to zkoušíme změnit.
Fajn, alespoň jsem mezi svými.
Na tohle všechno mám myslet?!
36
REPORTÁŽ
CHVÍLI JSEM MæL
POCIT, ŽE Mæ
VËPOSTPRODUKCI
MILOSRDNæ
VYMAZALI. PAK
JSEM SE POZNAL.
Skvělý zážitek mi to ale zkazit nemůže. Takhle pěkně jsem
si nezazpíval roky. Po druhém dni odcházím zcela nadšený
a doma ženě zpívám. To jsem nedělal nikdy!
BRUČÍM HEZKY
Elán mě neopouští ani poslední den. „Vy jste nějak špatně
spal! Tak divně dýcháte,“ degraduje moje nadšení učitelka Maruška. „A zase bručíte…“ vrtí hlavou. No jo, bručím. Sakra, jak to? A dobrá nálada jde zase do kýble. Chuť
je velká, ale zjevně jsem se úplně nepotkal se zpěváckou
formou. Pokud se tedy o něčem takovém v mém případě
dá vůbec mluvit. A včera mi to šlo tak pěkně…
Vrcholem třídenního snažení je natáčení společného
MEZI NÁMI ZPĚVÁKY
cédéčka. Nahrává se pankáčsky na diktafon, což ovšem
Druhý den. Moje nadšení se přes noc vytratilo v podstatě
nemění nic na tom, že to chceme zvládnout co nejlíp.
beze zbytku. „Nejste slyšet!“ mračí se Maruška. Aby taky
Bude to ostatně důkaz, že se za svoje zpívání nemusíme
jo, když nezpívám. Asi mě zlomil ten kýbl. Ztratil jsem
před nikým stydět.
důvěru a především chuť spolupracovat. Chci to prostě
V povzneseně umělecké a spokojené náladě končíme.
přetrpět. Na úvod jedeme rozehřívací cvičení a pak už
Jako zpěváci. Kdo chce, může, když bude mít zájem, pokrajsou na řadě zpívánky. Kromě sborů nás čeká také jedna
čovat v serafinovském sboru. Před opravdovými lidmi. Já
sólová minilekce, v jejímž rámci se mě paní
nicméně ne. Mně to takhle stačí.
Maruška snaží přesvědčit, že hlas mám moc Odpoledne jsem nicméně dál pasivní. Maruška mě pesCédéčko přišlo po čase pošpěknej. Prý ho mám mít rád, poněvadž bez kuje: „Lepší nahlas než blbě, ju? Ju?“ Budiž, jestli si myslí, tou. Do věže jsem ho strkal s roztoho to nejde. Moc jí to nevěřím, ale vlastně že to tak bude lepší, rozbalím to. Po pěti hodinách už stejně pačitým očekáváním a chvíli jsem
poprvé jsem trochu v klidu. A ze zpívání mám nedokážu vzdorovat, takže odhazuju poslední zábrany. Už měl pocit, že mě snad v postproo notu lepší pocit.
jsem před cizími lidmi bručel, zpíval poštovského panáčka dukci milosrdně vymazali. Pak
a tančil jako mango, takže horší to být nemůže.
jsem se ale přeci jen poznal.
A kupodivu není. „Vy jste přestal bručet!“ chválí moje Uprostřed sboru vlastně nezním
energičtější pěvecké pojetí Marie. Samou radostí jsem tak mizerně, jak bych čekal!
ztratil tón. Naštěstí jsem taky spolknul poznámku, že až Na nějaké závodní zpívání to sice
doposud bylo moje bručení to nejlepší, co bylo v místnosti skutečně není, ale to je fuk. Budu
ke slyšení. Zpívat sice neumím, ale hluchý nejsem. Kdybych řvát a bručet, poněvadž bručím
měl objektivně posoudit, co se mi zatím společně poda- a řvu hezky. Navíc dcera bruřilo vyprodukovat, mohl bych to shrnout jedním slovem: mendo miluje.
tragédie! Pochvala mě nicméně nakopla, takže do toho
jdu naplno. Zpívám! Pouštím baryton ze řetězu. Zbytek
odpoledne je můj. Strhávám ostatní, diktuju začátky, prostředky a všechny melodie. Jsem slyšet a dělá mi to radost.
Sebevědomější přístup samozřejmě není vždycky ku
prospěchu věci a přináší i drobné problémy. Spolupěvci
se pod tlakem decibelů neslyší, a když nasazuju, jdou slepě
za mnou. Nárazově tak degenerují části textu, refrény
i celé písničky. Postupně si ode mě všichni odsedají. Vzdala
to i ta-které-nevadí-že-vedle-ní-někdo-řve, takže ačkoliv
ve sboru, zpívám v podstatě sám. Respektive s ostatními,
ale stranou, abych nerušil.
<
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
37
JACKIE CHAN, SKOK Z VRTULNÍKU, 1996
38
ZOOM
Smutné historky
z natáčení
Vyprávěnky o příhodách z placu najdete v každé
herecké estrádě. Většinou je to bžunda jak z praku.
Jenže u filmu se dějí i horší věci. O těch už se tak
často nemluví...
Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
39
ZOOM
F
akt, že si Brad Pitt v roli Achillea ve velkofilmu Trója urval achillovku, by se ještě dal
brát s humorem. Smrt už ale tak veselá
nebývá. Jako jedna z největších tragédií
v historii filmu proslulo natáčení výpravného bijáku Dobyvatel (The Conqueror)
v roce 1957. Jako věrohodné kulisy Čingischánových dobrodružství vybral producent Howard
Hughes místo v jihozápadním Utahu. A to přesto, že věděl,
že tři roky před natáčením proběhly na nedaleké nevadské jaderné střelnici testy atomové bomby. Po týdnech
natáčení se navíc výstřední miliardář Hughes rozhodl převézt několik vagonů zamořené hlíny do hollywoodských
studií, aby z nich vytvořil scenérie pro natáčení v interiérech. Důsledky byly katastrofální. Z dvousetčlenného
štábu skoro polovina onemocněla rakovinou, včetně hlavní
hvězdy Johna Wayna. Film navíc totálně propadl a je označován za jeden z nejhorších snímků v historii kinematografie. Podivín Hughes se prý nikdy nevyrovnal s pocitem
viny za smrt skoro padesáti lidí.
Za 12 milionů dolarů odkoupil
všechny vyrobené kopie a nonstop si je promítal ve svém soukromém kině. K opětovnému
promítání filmu svolil až dva roky
před svou smrtí v roce 1974.
O osm let později, při natáčení
akčních scén epizody Timeout filmu
Twilight Zone, zahynul herec Vic
Morrow a dva dětští herci Myca
Dinh Le a Renee Shin-Yi Chenová.
Ve scéně přicestuje hlavní postava
zpět časem do vietnamské vesnice, kterou ostřeluje helikoptéra
US Army. Ve snaze zachránit dvě opuštěné děti s nimi hrdina
utíká mezi explozemi přes řeku. Při natáčení ovšem helikoptéru zasáhly příliš silné výbuchy pyrotechniky a pilot s ní
nešťastnou náhodou havaroval právě v místech, kde utíkal
Morrow se dvěma dětmi v náručí.
Herec Jim Caviezel sice při natáčení Umučení Krista
nezemřel, ale neměl k tomu daleko. Před začátkem prací
ho varoval sám režisér a producent Mel Gibson, že ho
role Krista bude bolet. Caviezel prý netušil, jak moc se to
varování vyplní. Během natáčení viděl kvůli mejkapu jen
na jedno oko, což mu způsobovalo úporné bolesti hlavy,
ke kterým se přidaly kožní záněty. Nesčetněkrát ho pobodala autentická trnová koruna, sešvihal bič, těžký kříž mu
pohmoždil záda a vymknul rameno. Několikrát trpěl silným podchlazením, onemocněl zápalem plic a při natáčení Kázání na hoře do něj uhodil blesk. Nejhorší na tom
prý bylo, že když zářil jako vánoční stromeček, byl mimo
záběr kamery, a jakmile na něj došvenkovala, Mel Gibson
všechny seřval kvůli jeho rozcuchané frizuře.
Vin Diesel v xXx přežil. Jeho kaskadér ne.
40
podobného se stalo i legendárnímu seriálu MASH. Požár
vypukl až na samotném konci natáčení, takže ho autoři
mohli pohotově zakomponovat do děje poslední epizody.
Čaroděj ze země Oz u nás není takovým kultem jako
v USA, nicméně zlou zelenoksichtou čarodějnici si možná
vybavíte. Ve filmu ji hrála Margaret Hamiltonová, které se
natáčení málem stalo osudným. Ve scénáři bylo psáno, že
se čarodějnice pomalu rozpouští v oblacích dýmu a nakonec zmizí v zášlehu plamene. Při natáčení jedna z dýmovnic vzplála předčasně, a než herečka zmizela v propadlu,
vzplanul na ní kostým. S popáleninami strávila Hamiltonová měsíc v nemocnici, přesto film dotočila a po producentech ani nežádala bolestné. Prohlásila, že takové věci
se prostě u filmu stávají, ale vymínila si, že nebude natáčet
žádné scény s ohněm. Dobře udělala, protože do konce
natáčení se vážně popálily dvě její kaskadérky.
JESTLI TO
CHCETE
VIDĚT
Trochu zvláštní je, že
nçkteré zËtragédií,
oËkterých tu píšeme, jsou
kËvidçní naËYoutube
Pád vrtulníku, který zabil
Vica Morrowa aËdvç dçti,
které nesl, najdete, když si
naËYoutube zadáte slova
Twilight Zone Accident
ěada dokumentĶ oËsmrti
Bruce Lee aËBrandona Lee je
naËYoutube volnç keËzhlédnutí
No aËpro rĶzná zrançní Jackie
Chana staÝí zadat Jackie Chan
injuries
V Top Gunu se letělo pro smrt
DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ
TELEVIZNÍ TRAGÉDIE
Ani českým hercům se tragédie na place nevyhnuly. Můžete se dívat na ty nejveselejší seriály a netušit, kolik bolesti se v nich skrylo. Při
natáčení slavné série Byli jednou dva písaři se
Miroslavu Horníčkovi utopilo jediné dítě, syn
Jan. Bylo mu jedenadvacet a utopil se pravděpodobně při epileptickém záchvatu ve vodní
nádrži nedaleko místa, kde jeho otec s Jiřím
Sovákem pracovali na seriálu. V komedii Jak
utopit dr. Mráčka měl původně hrát i Jan Libíček. Přímo během natáčení ale zemřel, a to
v pouhých dvaačtyřiceti letech. Jeho roli musel
pak znovu natočit Zdeněk Řehoř.
Tragické nehody se nevyhýbají ani veselohrám. V komedii
Hej rup se dodnes smějeme při scéně, kdy rozjetý parní
válec boří zahradní restauraci. Při jejím natáčení bohužel
došlo k nehodě, která stála život Vladimíra Marka. Bratr
herečky Xeny Longenové se do komparsu dostal náhodou,
špatně chodil a při natáčení se díval do kamery. Byl kvůli
tomu přesazen na jiné místo, odkud nestihl před řítícím
se strojem utéct. Z následujícího soudního řízení si režisér Martin Frič odnesl rozsudek pět měsíců podmíněně.
Rozjeté vozidlo bylo příčinou nehody i při natáčení
poslední bondovky Skyfall. Jedna z vypjatých honiček se
odehrává v istanbulském Velkém bazaru. Při natáčení
ztratil kaskadér nad autem kontrolu a ve snaze nikoho
nezranit ho zapíchl do nejbližšího obchodu. Ukázalo se,
>
OHŘEJ MĚ, PLAMÍNKU
Oheň patří k přirozeným nepřátelům filmařského života.
Poslední zápis zaznamenal při natáčení Harryho Pottera
a Relikvie smrti. Tvůrci speciálních efektů se trochu moc
rozjeli při ztvárnění bitvy na nádvoří Bradavic a pyrotechnikou podpálili celou obrovskou kulisu zámku. Hašení
požáru zabralo skoro hodinu, škoda přimázla k rozpočtu
filmu 100 000 liber, ale nikdo naštěstí nebyl zraněn. Něco
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
41
ZOOM
BOHUŽEL SE BUBÍNEK ZASTAVIL
PRÁVæ NA MÍSTæ S NÁBOJEM
A PAPÍROVÁ
UCPÁVKA
VYLÉTLA...
že jde o jedno z nejstarších klenotnictví na světě, které
nepřetržitě funguje už 330 let. Vlastně fungovalo...
NECHTE TAM TO, JAK SE ROZMÁZ
Práce kaskadéra patří k nejnebezpečnějším vůbec. Pražské
natáčení akčního bijáku xXx stálo život Harryho L. O'Connora, dabléra Vina Diesela. Ve scéně má sjet po laně nataženém mezi padák a ponorku podjíždějící oblouk Palackého
mostu. Kaskadér bohužel nestačil sjet dostatečně nízko,
narazil v plné rychlosti do mostní konstrukce a byl na místě
mrtev. Scéna (s ustřiženým koncem) ve filmu zůstala jako
pocta poslednímu O'Connorovu výkonu.
Pro natáčení náborového filmu amerického letectva,
známého pod přezdívkou Top Gun, byla najata spousta
pilotních es. Mezi nejopráskanější profíky patřil Art Scholl,
mistr letecké akrobacie, zkušený vzdušný kameraman a dlouholetý instruktor. Během přípravy natáčení scény, kdy letadlo provádí nebezpečný výkrut, se ze Schollovy vysílačky
ozvalo „Mám tu problém, mám velký problém...“ Co se
na palubě odehrálo, nikdo neví. Letadlo havarovalo nad
Tichým oceánem a nebylo nikdy nalezeno.
vysypal střelný prach z pravých nábojů, zarazil
kulku zpátky do nábojnice a myslel si, že devítimilimetrová Magnum bude jen neškodně štěkat. Energie zápalné
kapsle ovšem stačila titulků. Jelikož se nenechává zastupovat kaskadéry, jde
vystřelit kulku rych- o dost drsnou podívanou, což platí dvojnásob u filmu Božlostí dostatečnou ská relikvie (Armour of God). V jedné scéně má hrdina
ke způsobení tragé- skočit z hradeb zámku na opodál rostoucí strom a sešpldie. Sedmadvacetiletý hat po něm na zem. Něco takového zvládá Jackie na první
herec zemřel v nemoc- dobrou s prstem v nose, ale jelikož je perfekcionista, vyžánici během operace. dal si ještě druhé jetí pro jistotu. Při druhém skoku pod
Ve zbývajících scé- ním praskla větev a následoval nekontrolovaný pád hlavou
nách ho, stejně jako napřed na skálu, po kterém si zarazil kus lebky do mozku.
jeho otce v posled- Okamžitá operace mu zachránila život, ale dodnes má
PIF PAF
ním filmu, zastupuje v hlavě díru ucpanou plastovou destičkou. Kromě toho má
Tragická smrt vycházející hvězdy kungfu filmů Brandona dvojník.
zlámanou snad každou kost v těle včetně několika obratlů,
Lee se připisuje kletbě, kterou na sebe přivolal jeho otec
Slepá nábojnice pánve a očního oblouku. Málem mu usekli ruku mečem,
Bruce. Tím, že vyučoval tajná bojová umění západní bar- stála život i herce který rekvizitáři zapomněli ztupit, nedoslýchá na jedno
bary, prý naštval jakousi tajnou sektu, která nejdříve zamor- a modela Jona-Erika ucho a je zapsán v chirurgických skriptech jako jediný
dovala jeho (Bruce Lee umřel za nejasných okolností během Hexuma. Při natáčení člověk, který si dokázal vymknout lícní a hrudní kost.
natáčení filmu Hra smrti) a následně jeho syna. Zprávy seriálu Cover Up došlo
o tom, co se při natáčení filmu Vrána (The Crow) vlastně na záběr, ve které Hexumova postava nabíjí velstalo, se různí a nezní o nic méně bizarně než konspirační korážný kolt. Režisér nebyl s výsledkem spokoteorie o kletbě východních mistrů. Jedna z verzí tvrdí, že jen, a zatímco se přestavovala scéna, Hexum
nezkušený rekvizitář zapomněl koupit slepé náboje pro v žertu vyndal z koltu pět nábojů, zatočil bubínnatáčení přestřelky. Chtěl proto zachránit situaci tím, že kem a zahrál si „ruskou ruletu“. Bohužel se
bubínek zastavil právě na místě s nábojem,
jehož papírová ucpávka byla vystřelena se silou dostačující ke smrtelnému zranění. Po šesti dnech v nemocnici byl
Hexum prohlášen za mrtvého, lékaři se souhlasem rodiny
darovali jeho srdce, ledviny, kůži a rohovky k transplantaci.
<
ŠÍLENEC NA KONEC
Málokterý z herců se nehodami veřejně chlubí. Jednou z výjimek je legenda akčních snímků Jackie Chan, který své držkopády a nepovedené záběry pouští během závěrečných
42
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
“JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ BÝ T PŘÍMO NA MÍSTĚ A ZA JISTIT PRO
NAŠE LÉKAŘE A ZDRAVOTNÍKY PŘÍMÝ PŘÍSTUP K PACIENTŮM.
TI JSOU Č ASTOKRÁT KONFRONTOVÁNI S DESTRUKCÍ OKOLÍ,
ČELÍ NÁSILÍ, HLADU, NEMOCEM, STRACHU PŘED SMRTÍ,
VZPOMÍNKÁM NA DĚSIVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ OVLIVŇUJÍ JE JICH
ŽIVOT. JE PROTO DŮLEŽITÉ BÝ T S NIMI PŘI TOM A POMOCI JIM.“
D E N I S A AU G U S T Í N O VÁ
ZAKLADATELKA MAGNA DĚTI V TÍSNI
MAGN
MA
GGN
NA DDĚĚTII V TÍÍSSNI
N - huuman
m itáární or
organ
ganiza
izace
ce užž 10 let
e po
p máh
á á přím
áh
přímo
o v te
terén
rén
nu.
u
Př
Přess 350
5 pr
p aco
c vní
vníků
k denně
ků
den
enně zac
a hraňuj
hraaňuje
e děts
ětské
ké živ
životy
oty.
POMOCI MŮŽETE I VY! STAŇTE SE MAGNA Z ACHRÁNCEM.
UŽ 50 KČ ZACHRÁNÍ DĚTSKÝ ŽIVOT!
P is
Př
ispě
sp
pě
ět mů
m žže
ete pří
přímo
mo
on
naa www.
ww
ww.ma
maagn
gnad
ad
adet
det
e ivvti
t sn
sni.i.cz
cz
ne
n
eb
bo
o na úč
ú et
et: MA
M GN
GNA DĚ
DĚTI
ĚTI
T V TÍS
ÍSNI
N , o.
NI
o.p.
p s.
p.
121
12
11
10
00
049
4 97
7/5
55
50
00 R
Raaiff
ffei
ff
e se
ei
sen
n ba
bank
n
www.magnadetivtisni.cz
Mamlas
na porodním sále
44
Bývaly doby, kdy byly povinnosti nastávajících otců omezeny
na odvoz maminky do porodnice, nákup karafiátu a trpělivé vyčkávání
na nemocniční chodbě (případně v přilehlém restauračním zařízení).
Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
45
KÁCÍME MODLY
nes, kdy máme k dispozici moderní technologie, jako dámské časopisy
a diskusní fóra o dětičkách
a pesíkách, je samozřejmě
všechno jinak. Chlap, který
neabsolvuje předporodní nácvik
hekání, posilování pánevního dna a kurs
anatomie dělohy, riskuje veřejné opovržení. A ten, který by
se chtěl vyhnout pobytu na porodním sále, je bez debat
bezcitné zvíře, které nemá v 21. století co dělat.
„Podpora partnera spočívá nejen v psychice,“ píše
nadšený novotatínek v diskusním fóru ona.idnes. „Taky
je dobrý, aby otec hlídal ty řezníky na jatkách, pěkně jsem
je prudil, aby koukali dělat všechno, co maj, a taky jsem
od začátku běhal za mladým, aby ho nevyměnili za nějaký
cikáně. Jednoznačně je to dobrý bejt u porodu, člověk získá
jinej pohled na svět a o vztahu k dítěti nemluvě, ovšem
nesmíte mít, milé dámy, za manžela debilní hovado.“
NÁMITKY
PORODNÍHO DĚDKA
Když si představíte, v jaké pohodě
musel porod pod starostlivým
dohledem tak milého pána probíhat, snad vám až přijde divné,
že otcové na porodníky nedohlíželi odjakživa. Ve skutečnosti se
totiž na sálech začali tatínci sem
tam objevovat až v sedmdesátých letech. Podle sociologů
se to stalo proto, že se právě v tomto období začalo ve velkém rodit v nemocnicích a zároveň se razantně změnila
struktura tradiční rodiny. Manželé bydleli poprvé v historii
odděleně od svých rodičů a pro matku se tím pádem její
muž stal jedinou osobou, která v porodnici vytváří aspoň
zdání rodinného prostředí. Což je přesně ta role, kterou
má chlap na porodním sále hrát. Průšvih nastane v případě, kdy hrdinný ochránce potřebuje víc péče než žena
v křesle, anebo (a to je nejhorší) je u porodu z donucení
a je to na něm vidět. V roce 2008 přinesl denník Daily Mail
rozsáhlý článek, sepsaný porodnickou kapacitou jménem
Michael Odent. „Po padesáti letech praxe, během které
46
BOXÍK PRO
ALTERNATIVCE
Porodní zvyky moudrých
PAPUA NOVÁ GUINEA
jsem provedl 15 000 porodů, jsem dospěl k názoru, že
musím říct jednu věc nahlas: Z přítomnosti otce u porodu
může vzejít jen málo dobrého, a to jak pro něj, tak pro
matku,“ píše se v něm.
Doktor Odent přitom není žádný medicínský technokrat, odmítající cokoliv alternativního (autora knihy „Funkce
orgasmu – Cesty k transcendentnu“ z toho fakt nelze
podezřívat). Vyslovil jen nahlas něco, co si jeho kolegové
porodníci, asistentky, porodní báby a dědci myslí, ale
báli se s tím vyrukovat na veřejnost naočkovanou rozumy
z dámských časopisů.
Bçhem tçhotenství naËsebe
muž pĜebírá ženské
povinnosti, napĜíklad peÝuje
oËdomácnost aËvaĜí. Bçhem
porodu leží pĜed domem
aËpĜedstírá porodní bolesti,
aby naËsebe pĜevzal iËfyzické
utrpení.
žertuje a tatínci si stěžují na smůlu. Jenže štěstí a smůla s tím
má máloco společného. Ve skutečnosti se matka konečně
byla schopna uvolnit a nechat věcem volný průběh.“
POZOR NA POTOM
Ačkoliv se může zdát, že o tatínka jde u porodu až
v poslední řadě, Michael Odent upozorňuje na mnoho příAMERIÜTÍ INDIÁNI
padů, kdy jeho asistence neskončila happyendem. „Mužská poporodní deprese je reálná věc,“ tvrdí. „Zdraví jedinci
UËnçkterých kmenĶ se
ji většinou svedou na únavu nebo kocovinu. Zažil jsem
praktikuje zvyk, že bçhem
ale i mnoho případů, že úplně vyrovnaní pánové, kteří
porodu otcové vyrážejí
drželi svou partnerku během porodu za ruku, se druhý
naËvytrvalostní bçh, aby si
den sbalili a nikdy už se nevrátili. U jednoho naprosto
ulevili odËnapçtí aËnepĜekáželi.
zdravého muže se dva dny po porodu dokonce projeMASAJOVÉ
vila schizofrenie.“ „Je až neuvěřitelné, u kolika partnerMAMINKOVSKÝ AUTOPILOT
ských problémů lze vysledovat prapůvod neshod právě
Zatímco se ženy starají
Abychom si rozuměli, porodníci nemají nic proti tomu,
u přítomnosti muže u porodu,“ doplňuje ho psycholožka
oËmaminku, muži porážejí
když maminku v neznámém prostředí podporuje blízká
Rachel Andrewová. „I relativně normální porod může být
dva tuÝné berany aËpĜipravují
bytost, která jí dodává sílu. Budoucí tatík při tom ale musí
pro muže velmi traumatizující. Vidí, že jejich partnerka trpí,
zËnich hostinu – naËkteré
pamatovat na skutečnost, že jeho žena prochází něčím,
a cítí bezmoc, že jí nemohou pomoci. Pocit viny za utrovšem hodují pouze ženy.
o čem on sám nemá ani páru, a že jeho hlavní rolí je – nerupení partnerky může mít obrovský dopad na jejich intimní
šit. Lékaři, porodní asistentky a další profesionálové vědí,
a rodinný život.“ Pokud se jako partneři dohodnete, že
že během porodu produkuje mozek budoucí maminky
u porodu chcete být spolu, dobře se
ve velké míře hormon oxytocin ( jméno tohohle hormonu
na to připravte, a hlavně si upřímně
pochází z řeckých slov oxys a tokos, které dohromady znařekněte, jestli do toho chcete oba
menají „rychlý porod“). Jeho zvýšená hladina působí jako
dva dobrovolně jít. Jestli i potom
přírodní anestetikum, které vypne všechny nepotřebné
zní odpověď „Ano“, určitě to dobře
tělesné funkce a přeladí ženu na jakýsi program autopidopadne a otec mamince opravdu
lota, vytvářený po miliony let k jedinému účelu – aby vše
pomůže.
proběhlo co možná nejrychleji a bez komplikací. Pro proJestli se ale kdokoliv z vás na přídukci oxytocinu je důležitých několik věcí. Zaprvé to, aby
tomnost otce na sále netěší, vykašlete
byly co nejvíc utlumeny „myslící“ části mozku. Což dost
se na kamarilu kamarádek i pseudodobře nejde, pokud mamince žmoulá zpocený manžel stresový hormon adrenalin, který
odborníky z Mimibazaru a rozhodruku a hučí do ní uklidňující fráze nabiflované v předpo- má tu zajímavou vlastnost, že je
něte se podle svého. Během jednoho
rodních kurzech. Dalším předpokladem pro pořádnou nakažlivý podobně jako zívání.
z nejdůležitějších okamžiků lidského
hormonální šlehu je to, aby se žlázám do práce nepletly Když vedle vás bude stát nerživota by se totiž vážně nemělo cokojiné hormony. Za největšího škůdce platí v tomto případě vózní člověk, nebude trvat dlouho
liv lámat přes koleno.
a nervozita se přenese i na vás.
Představte si, co se stane, když v roli nositele stresové
nákazy bude budoucí tatínek, kterému adrenalin pomalu
teče i z uší. „Nespočítám, kolikrát jsem během své praxe
zažil situaci, kdy se matka trápila s porodem, zatímco
se ji otec snažil neuměle utěšovat. Ve chvíli, kdy byť jen
na minutu odejde z místnosti, je po problémech a porod
je za chvíli u konce,“ říká Michael Odent. „Pak se o tom
ÚPLNæ VYROVNANÍ
PÁNOVÉ SE DRUHÝ
DEN SBALILI AËNIKDY
UŽ SE NEVRÁTILI.
<
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
47
LETEM SVĚTEM
Výchova mládeže
za Uralem
Lézt Rusům do zadku, to je něco, jako byste si vykopali
hrob a pak do něj ulehli. Na Sibiři musíte být sebejistí
a prosadit si svou. Tedy pokud nemluvíte s policajty.
Text: Jan Drtil Foto: Profimedia
48
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
49
LETEM SVĚTEM
T
ranssibiřská magistrála je dlouhá
štreka, takže je třeba si ji rozsekat
na snesitelné kousky. Tím mým ždibíčkem bylo putování mezi městy
Novosibirsk a Krasnojarsk.
Letiště v Novosibirsku vypadá jako
hangár a už tady je jasně znát, že přijetí s otevřenou náručí neproběhne. „Zničili jste mi kufr,“
začne se rozčilovat jakási paní, ale pod drsným pohledem
policisty zmlkne, jako kdyby jí někdo dálkovým ovládáním
vyřízl jazyk. Uniforma se v Rusku ctí.
Neutěšenou krajinou, kde se chýše z ruských pohádek
střídají se sídlišti, se maršrutkou dostanu na nádraží. Odrazový můstek k poznávání civilizovanějšího kousku Sibiře.
ANATOMIE MEDVĚDA
S trochou abstrakce vypadá Rusko na mapě opravdu jako
Lovci medvědů
obrovský medvěd. Zatímco jeho evropská část připomíná
hlavu s pevnou šíjí, Sibiř je tučným tělem. A jím se vine jako žíla Bez trochy povyražení totiž ani ruský čelavěk nepřetrpí
Transsibiřská magistrála. Jen pro dálky, které, jak v temnotě může jen tušit, se míhají za okny.
úplnost, jde o nejdelší železniční
„To je tedy kultura spaní! To nám sem vozíte z Evropy?“
trať na světě. Z Moskvy do Vladi- sprdne mě ajznboňačka ve středních letech, protože si
vostoku je dlouhá 9288 kilometrů. namísto povlečení rozbalím spacák. Je to rychlejší a jedNádraží na ní jsou křižovatkami nodušší, říkám jí, tak ať si trhne nohou. Zrána dojedeme
pro cestovatele a živými centry do Krasnojarska, kde už na mě čeká kamarádka Oxana,
společenského ruchu. Už tady která u nás studuje architekturu. Hned se vrhám do víru
si uvědomím, že se slušným cho- sibiřského velkoměsta.
váním se opravdu neprosadím,
V milionové postmoderně se tady střídají komunistické
takže vystrčím lokty a deru se bytovky s polomrakodrapy bohatých společností. A staví
do správného vlaku.
se dál a dál. Ve zdejším muzeu, připomínajícím egyptský
Jedu. Ve vlaku to žije i přes chrám, ale mají stále obrovské expozice o moderní historii
noc. Děžurné se ve vlacích starají Ruska: Stalin, Gorbačov, ale hlavně všudypřítomný Lenin.
o cestující, jak nejlíp umí. Občas
jim ohřejí vodu na čaj, někdy je LENINOVA CHALOUPKA
sprdnou kvůli hluku. A není divu. „Velká vesnice s několika ulicemi, většinou hliněnými a špinavými. Stojí ve stepi, žádné ovocné sady nebo zelenající
se zahrady. Jsme obklopeni hnojem, který lidé nerozvážejí
po polích, ale sypou za ves,“ popsal Lenin vesnici Šušenskoje, kam byl v květnu roku 1897 dopraven do vyhnanství. Ta se pak stala na tři roky jeho domovem. Moc se
toho od Leninových časů nezměnilo, jen z vesničky se
stalo městečko. Na konci hlavní třídy stojí hotel Turist.
Pokoj stojí zhruba našich 300 korun, což je nejnižší cena,
50
Dědku, to abys nás někam vyvez
Tipy & triky
* KDE
SPÁT
kterou na Sibiři platím. Nedaleko odtud se nachází místní
skanzen se starými roubenkami. „To není jen muzeum
Lenina, ale celé historie téhle oblasti,“ osopí se na mě
hlídač po otázce, kde najdu Leninovu chaloupku. Zpočátku Lenin bydlel u jednoho ze sedláků. „Prvních pár dní
žil s námi ve společné místnosti a pak požádal o samostatný pokoj. Rozhodli jsme se, že mu dáme malý rohový.
Nanosili jsme mu tam dřevěnou postel, stůl se čtyřmi židlemi a později i menší knihovnu. Tam žil dalších čtrnáct
měsíců,“ zapsal si místní hospodář. Chalupa vypadá jako
z Mrazíka a visí na ní pamětní deska.
Ruský angličák
stínítkem a spoustu knih. Po dvou
měsících se pak v místním kostele vzali. Ostatně Naděžda,
která skanzenem prováděla,
Krupskou dost připomíná.
Na konci skanzenu stojí ťurma,
tedy vězení, které tvoří dvě malé
budky a chalupa. Když si předstaREVOLUCIONÁŘKA MANŽELKOU
vím, jak zde zločinci trávili dlouhé
Právě odtud napsal Lenin revolucionářce Naděždě Krup- týdny ve čtyřicetistupňových
ské, která byla také odsouzena k vyhnanství, jestli by se mrazech, je mi jich líto. K hotelu
za něj v Šušenském neprovdala. „Když manželkou, tak Turist večer přijíždí kolona merbudu manželkou,“ neprotestovala. Do Šušenského dora- cedesů. V restauraci se totiž
zila v květnu 1898. Leninovi dovezla lampu se zeleným koná schůze okolních starostů.
Už o dvě hodiny později někteří
z nich chrápou na křeslech v chodbě. Vodka zabrala.
V místním kině mi poradí, že si mám sehnat sedm kolegů,
a možná začnou i hrát. Vzdávám to. V jedné z náleven
pozoruji, jak místní střídají polku s kozáčkem na staré
hity skupin ABBA a Boney M. Znenadání ke mně přiskočí
drobná dívenka a tancujeme.
OdËcarských dob se toho
vËRusku moc nezmçnilo.
Turista je tam považován
buá zaËdost otravného
vagabunda, anebo kohouta
kËoškubání, nad kterým musí
mít Ýetníci navíc neustále
dohled. VËkaždém vçtším
mçstç pĜesto nabízí nocleh
alespoĎ jeden luxusnçjší hotel,
byĨ vypadá jako socrealistická
králíkárna pro zasloužilé
nositele ěádu práce, anebo
Ĝada levnçjších ubytoven.
První je nastaven naËšrajtoŐe
velikosti pošĨácké brašny
místních oligarchĶ, druhé
jsou klasickou partyzánštinou.
Když už je najdete, musíte se
smíĜit sËÝastuškami až doËrána
aËmožná iËsËvýmçnou názorĶ
sËožralými otravy. Asi nejlepší
je pĜespat uËmístních. VËÜesku
žijí tisíce RusĶ aËto by bylo,
abyste mezi pĜáteli svých
pĜátel nenašli nçkoho, kdo má
rodinu naËširé SibiĜi. Dost se
osvçdÝuje naplánovat si cestu
tak, že budete spát vËnoci
veËvlaku aËveËdne se kochat.
>
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
51
LETEM SVĚTEM
Mladá garda
Nataša je z Kazachstánu, studuje v blízkém Abakanu a její
táta má tři doly. Nataša se chce vdávat. Stejně jako některým dalším dívkám v Rusku jí stačí vizitka svobodný Evropan. „Nět, nět,“ unikám, abych neskončil jako Lenin.
ŠIROKÁ SIBIŘ
„Kdyby bylo možné stěhovat celé země z jedné části zeměkoule na druhou,“ napsal jeden cestovatel o Sibiři v 19. století, „mohli byste vzít celé Spojené státy americké a posadit
je doprostřed Sibiře, aniž by se kdekoliv dotýkaly jejích hranic. Poté byste mohli vzít Aljašku a všechny státy Evropy,
s výjimkou Ruska ovšem, a vyplnit jimi zbylý okraj jako
kousky rozřezané mapy.“ Rozlehlost tohohle fláku země
je pověstná a zažijete ji právě na železnici. Den jízdy vlakem tady není žádná míra a lány polí tvoří nekonečný pás
krajiny. Ještě že je podzim, protože v zimě tu teploty klesají
až na mínus pětatřicet stupňů Celsia, někdy i mínus šedesát. V takových podmínkách se rtuť mění v olovo a brandy
se stává sirupem.
Tenhle kus Ruska má svou krvavou historii. Pro Stalina byly neruské národnosti, hlavně ty, jež neměly žádný
průmyslový proletariát a bojovaly v občanské válce proti
bolševikům, nesnesitelné, a rozhodl se proto zničit jejich
společnosti a kultury. Degenerace Chantů, Čukčů, Evenků
či Burjatů ale na Sibiři postupuje mílovými kroky dodnes.
52
Ke mně čelem, k Ivanovi zády!
& triky
* JAKTipyCESTOVAT
K ČEMU MYSLÍTE, ŽE JSTE
SE NARODILY?
Hlavní roli hraje Ýas.
NaËTranssibiĜskou magistrálu
je lepší koupit jízdenku až
vËRusku. Nemáte-li moc Ýasu,
kupte si letenku doËnçkterého
vçtšího mçsta aËzaÝnçte tam.
VËlidnatých regionech jezdí
vlaky, autobusy, maršrutky.
První je celkem luxusním
zpĶsobem dopravy sËÝajem
aËboršÝem uËobsluhy, druhý
naËmenší vzdálenosti také
není kËzahození, tĜetí je tĜeba
rozvážit. ěidiÝi maršrutek se
obÝas chovají jako nenasytní
taxikáĜi aËzaËmlÝení místních
vás zkusí natáhnout.
AËstopování? To je ruská
ruleta. Üastçji narazíte
naËdobrotivé Ivany, co vás
zavezou kamkoliv, obÝas ale
mĶžete potkatËmaníky, co si
poËnocích plní bobĜíky odvahy
vËlámání lidských kostí.
Britská spisovatelka Anna Reidová
popsala příhodu z města Mirnyj,
která o beznaději na tomhle kuse
světa vypovídá nejvíc. V tamní
ubytovně pro svobodné dělníky
se setkala s ženou jménem Věra.
V místnosti připomínající dřevěnou kůlnu bydlela s manželem
a dvěma dcerami. Celá rodina
na necelých čtyřech metrech čtverečních sdílela společnou skládací
postel a její členové si museli svůj
nejintimnější majetek rozvěšovat
po stěnách. V ubytovně byly tři
páchnoucí záchody, které sloužily padesáti lidem. Nic z toho
ovšem Věru z rovnováhy nevyvedlo. Hulila jako tovární komín
a na své malé holčičky pokřikovala: „Mazejte mámě pro pití! Kvůli čemu myslíte, že jste
se narodily?“
Když se jí spisovatelka zeptala, co dělá, když je minus
čtyřicet stupňů a děti chtějí dovádět, jen nevzrušeně odvětila: „Pověsíme je na chvilku z okna. Když pak rozmrzají,
tak jsou nějakou dobu zticha!“ Je pravda, že takhle brutální
výchovu dívek na Sibiři jsem nezažil, ale k výrostkům se tu
Ob
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
CO NEDæLAT
CO SI PěIVÉZT
Moc toho není. NaËstáncích
se prodávají bçžné šmuky.
Suvenýry jsou takový kýÝ, že
riskujete ztrátu smyslu pro
estetiku. Partyzánské Ýepice,
armádní elpíÝka, matrjošky,
odznaky aËĜády až poËHrdinu
SSSR, ale ten koštuje oËĜády
rublĶ víc. SamozĜejmç si
mĶžete odvézt iËexkluzivnçjší
dáreÝky. OdËsobolích, sobích
aËmedvçdích kĶží pĜes zbranç
neurÝitého niÝení až poËakcie
tamních výnosných podnikĶ
sËnejistým zhodnocením.
CO SI DÁT
Co žaludek dovolí. Lovci
samozĜejmç své úlovky.
Takový šašlik zËmedvçdího
masa anebo naËohni opeÝená
ryba je asi nejvçtší pochoutkou
dobrodruha. VËmçstských
restauracích aËjídelnách
mají šašlik, boršÝ, pelmenç,
skopové aËtím to skoro konÝí.
KËtomu brambory, kroupy,
pohanku Ýi komisárek. VĜele
doporuÝuji cukrovinky,
jsou cukrovatçjší než cukr.
VËhospĶdkách je tĜeba kËnápoji
ochutnat zdravé dobroty.
Semínka sluneÝnice, jedlé
šišky anebo kaviár aËsušené
ryby jsou oproti chemii
rĶzných brambĶrek opravdu
lepší. AËvodka, pivo, zejména
Baltika, Ýi šumivé víno. Ale jen,
co žaludek dovolí.
„TO JE TEDY
KULTURA
SPANÍ! TO NÁM
SEM VOZÍTE
ZËEVROPY?“
pořád chovají dost drsně. Občas
dojde i k seřezání páskem přímo
na ulici. Není divu, že se v ruských městech, a to i před Uralem,
bez přístřeší nachází nespočet
sirotků, kteří utekli z domova
a nemají nikde zastání. V drsném
sibiřském podnebí to mají samozřejmě mnohem horší. Jako by tu
na ně matka Sibiř pořád řvala, ať
mažou pro vodku, jinak uvidí.
Opravdu není tĜeba lézt
RusĶm doËzadku. Snaživec
niÝeho nedocílí aËskonÝí jako
opovrhovaný podÝlovçk. Kdo
se chová jako zbabçlec, skonÝí
zle. Opak, tedy nadutost
aËvĶbec chování carského
dĶstojníka, je pĜedností.
VeËmçstech je ale vËklubech
Ýi nálevnách dĶležité vçdçt,
kudy rychle zmizet. Vçtšinu
podnikĶ ovládá maŏe aËsetkat
se, byĨ iËjen sËregionálním
„vorem vËzakonç“, by
nemuselo skonÝit happy
endem. Velejemnç je tĜeba
zacházet iËsËpolicií. Mejdanem
pro postsovçtské strážníky
je, když si turistu podají až
zaËmez jeho dĶstojnosti.
PĜi neznalosti místního
nezákonného chaosu mĶžete
dostat pokutu iËzaËopilost
naËulici, kĜivou chĶzi nebo
dloubání vËnose.
<
CO ÚPLATEČEK?
Vlak je tady nejpohodlnější
a nejlevnější formou transportu.
Ve všech třídách si cestující přes
noc vytáhnou lůžka a většinu
cesty prochrupou. Když můj
vlak projíždí Achinsk, odpočítávám devětadevadesátou ovečku.
Procitnu až v Novosibirsku, kde
dalšího rána dorazím zpět na letiště Tolmačevo. Po nakouknutí
do dokumentu o pobytu mě celník odvádí kamsi do kanceláře
v útrobách letištní haly. Uvnitř
vysvětluji, že nemám patřičná razítka z hotelů, protože
jsem často přespával ve vlacích nebo v noclehárnách, kde
mi je nechtěli dát. Prý jsem tím porušil zákon.
„Berou u vás v Česku policajti úplatky?“ položí celník
řečnickou otázku. Nebo až tak řečnická není? Začínám
hrát divadlo, že neumím rusky, že se mi dělá nevolno a tak
dále. „Tak vypadni,“ zaslechnu otráveného celníka. Ještě
chvíli zevluju, ale když naznačí hlavou, abych mazal, jsem
v tu ránu pryč. Přestože mnozí tvrdí, že se Ruska není třeba
bát, někdy mi z tamních poměrů naskakuje husí kůže.
<
53
SPORÁK
PRO ČILICHILI
VAŘÍ
MÁMA IVA
Z PENZIONU
V POLÍCH
www.penzionvpolich.cz
CO POTěEBUJETE
NAËVRABCE
1Ɠkg vepĜového plecka
2–3 vçtší cibule
7–8 stroužkĶ Ýesneku
sĶl, pepĜ, kmín
10 dkg másla
vodu nebo vývar
Oškubánkovaný
vrabec
Když chcete někoho dostat v lednu do postele, utáhněte
ho na moravského vrabce. Super je to v neděli. K obědu
vrabec, škubánky a špenát, a než se nadějete, máte oběť
na divanu... A sami spíte v křesle.
Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl
54
NAËŠKUBÁNKY
10 stĜedních brambor
1 stroužek Ýesneku
hrnek polohrubé mouky
NAËŠPENÁT
špenátový protlak
cibulku
máslo
trochu smetany
sĶl, pepĜ
Ýesnek podle chuti
TAKY JSTE SI JAKO MALÍ
MYSLELI, ŽE SE TOHLE JÍDLO
DæLÁ ZËVRABCĵ? KDEPAK.
ZËPRASETE.
• VRABČÁK
Vrabce mĶžete péct vËremosce
nebo vËtroubç. Plech nebo remosku
vymažte máslem aËšup tam maso
nakrájené naËvçtší kostky. Maso
potĜete rozetĜeným Ýesnekem
aËposypte plátky Ýesneku, pĜidejte
pokrájenou cibuli, sĶl, pepĜ, kmín,
poklaáte ještç kousky másla aËvšechno
podlejte vodou nebo vývarem.
VËremosce peÝte asi hodinu, vËtroubç
nçjakých 45 minut. Zkrátka až bude
maso mçkké aËbude mít kĜupavou
kĶrÝiÝku.
• • • ŠPENÁT
• • ŠKUBÁNKY
UvaĜte oloupané brambory vËosolené
vodç, rozšĨouchejte je, pĜidejte
trochu lisovaného Ýesneku. PĜisypte
polohrubou mouku – staÝí tolik, aby
brambory zhoustly veËhmotu, ze
které se dají škubánky tvarovat. Tçsto
zËbrambor zakryjte igelitem. Brambory
by mçly být pĜi matlání ještç teplé,
aby se zapaĜily. PoËasi pĶlhodinç
tvarujte zËtçsta škubánky aËsmažte
naËpánvi.
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Špenát je už hraÝka. VËrendlíku
naËmásle osmažte cibulku aËpĜidejte
špenát, jaký máte rádi. Jakmile
je mçkký, pĜilijte trochu smetany,
osolte, opepĜete aËochuĨte Ýesnekem
podle chuti.
Tip
*Škubánky
se dají udçlat taky nasladko, tĜeba sËmarmeládou nebo
peÝenými jablky. Akorát pĜi jejich pĜípravç vynechte Ýesnek.
55
e,
i
ubl věřím
r
p
mi
mu
e sa bo če s.
m
s
e
,
j
vá
, co en. An olen týdne
e
k
m
l
o
e
o
o
j
h
k
d
dní
do uču
ne
por lo nás dosta posle ořád.
o
D sta
z
p
a
v
ky
to
de
rchi
o
a d pove novin stát za oto: FDB, a
e
a
áF
že s eme n bude denbuchov
ě
l
in
t
l
š
h
s
c
aS
ro
Ka
alen
agd
le p
toh al Pařízek, M
ich
t: M
Tex
56
REMIX
TŘI OŘÍŠKY OD NEILA
Cele se
poddej svým
obsesím.
Stejně nic
lepšího
nemáš.
Neil Young si jako jeden z mála nevšiml, že éra hippies už opravdu
skončila. Jako hipík si to profrčel až do současnosti. A teď se rozhodl podívat zpátky a zavzpomínat na mládí, a to jednou knížkou a dvěma deskami. Kniha vzpomínek Waging Heavy Peace je
vynikající čtení. Zatím tedy pouze anglicky, ale ve velkých knihkupectvích se sežene i u nás. A protože Neil Young je samozřejmě
hlavně muzikant, tak si zavzpomínal i hudebně. Album Americana
je kolekcí amerických tradicionálů. V pořádně šťavnatém podání
Youngovi přiležitostné kapely The Crazy Horse získávají mnohé
odrhovačky nečekané grády, doporučujeme hlavně Oh Susannah
nebo Get a Job. A ani stará známá Clementine není vůbec špatná.
To hlavní ale přichází s albem Psychedelic Pill, kolekcí vlastních skladeb postavených na společných jamech s The Crazy Horse. Neil
Young si nikdy s délkou písniček nelámal hlavu, tady je to ale opravdu
na hraně. Dva z devíti songů mají více než čtvrt hodiny a úvodní Driftin’ Back dokonce přes 27 minut. Nu
což, v době, kdy se prodávají daleko
ROZKOŠ Z DĚTSKÝCH OBSESÍ
víc písničky než celá alba, je to možná
Pár kroků od toho nejhrubšího turistického byznysu na Staroměstcesta. Album navíc nenudí ani sekundu
ském náměstí se nabízí krásný únik z reality. V Domě U kamena třeba taková She’s Always Dancing
ného zvonu od konce října probíhá retrospektivní výstava Jana
je snad jednou z nejkrásnějších písní,
Švankmajera Možnosti dialogu: Mezi filmem a volnou tvorbou. Hned
které tenhle durdivý mrzout napsal.
po prvním kroku do prostor výstavy nejspíš zapomenete na reálný
Politika zůstala stranou a to je jenom
svět, Švankmajerova imaginace vás okamžitě pohltí. Málokterá
dobře. Neil Young získává za loňský
výstava je tak vtahující, ošizeni nebudou ani ti, kterým umělcova
rok jednu velkou jedničku, teď už jen
tvorba dosud nic neříkala; prostory galerie jsou totiž doslova okuten koncert v ČR.
povány desítkami děl, filmových dekorací, rozkresů, plánů a dalších
www.neilyoung.com
memorabilií, že mohou připomenout pověstnou sbírku Rudolfa II.
(na kterou Švankmajer několikrát odkazuje). Po desítkách minut
strávených uprostřed expozice musí snad každý návštěvník odcházet jako Švankmajerův fanoušek, pokud ovšem není tupý jako kartáč a nezařadí se tak rovnou mezi rekvizity z filmu Spiklenci slasti.
Šoty a vlastně i celé snímky tvoří samozřejmě také součást expozice. Ta je uspořádaná chronologicky, ovšem Švankmajerovo dílo je
natolik konzistentní, že to možná nejzajímavější je sledovat, v jakých
cyklech se jeho inspirace pohybuje, jak na svoji minulou tvorbu
navazuje a jakým způsobem vytváří svůj vlastní svět, do kterého
nás nechává nahlédnout. „Cele se poddej svým obsesím. Stejně
nic lepšího nemáš. Obsese jsou relikty dětství. A právě z hlubin
dětství pocházejí ty největší poklady...“ Do hlavy Jana Švankmajera můžete nahlédnout do 3. února. Ale pozor: na tuhle výstavu
hodina opravdu nestačí.
www.ghmp.cz
<
<
ČiliChili | 1 | 2013
13
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
book.com/cilichili
57
REMIX
no tak si
sem zavedu
HOHNWŏLQX
co na tom?
]DWUDFHQę
WRMVRX
9ã,&+1,6(0
0/È'(å,0È0$9È0
&+&(1Ę&2ŎÌ&7
0co na tom?“,
a jak to
ŏtNiHOHNWŏLQD
EXGHäPtWVjídlem?
VWRMtSUDFK\ jak
QHERSOiQXMHä
budeš platit
]GHFKQRXWKODG\"
~ÿW\"
0È0,1,0$/Ì
3202&1Ì&,³
to budeš muset
VHMPRXWDVWiKQRXW
KDIRYHYHUHNDE\V
WRYäHFKQR]DSODWLO
FRVH
GęMH
mami?
XPtUiä
QHERFR"
QHDOH
MHWR
GšOHæLWp
SRVOHGQtGRERXMHQWDNWDN
Y\MGHPVSHQę]LSURWRMVHPVH
UR]KRGODQDMtWVL
]DPęVWQiQt
$/(
1(
tak to budeš
SRWŏHERYDWSXäNX
QiERMHDORYHFNRX
OLFHQFLDWRWDN\QęFR
VWRMt
EXGX
ORYLW]Yęŏ
DSURGiYDW
NRæHäLQ\
.'21È6
1$.50Ì
'åÌ3
.'21È0
9<3(5(
35È'/2
D]WęFKYHYHUÿtFK
VWHMNšWLEXGH]D
FKYtOL]OH
MRRR~SOQęWRYLGtP
MDNVHSURGtUiPOHVHP
YHÿW\ŏNROFH
WREXGHQiŏH]
DNRPXYšEHF
SURGiäW\]GHFKOLQ\NG\æEXGHäætW
XSURVWŏHG
GLYRÿLQ\"
noo, to jako
budeš chodit
GYęVWęNLOiNš
GRPęVWD
po svejch?
QRSRÿNHMMiP\VOHO
æHFHOiP\äOHQNDE\ODR
~WęNX]FLYLOL]DFHDW\WHĎ
GUWtäGLYRÿLQX
WHUpŀiNHP
BUDU
MÍT
'åÌ3
FRMVHäWR]DGtWę
SŏtURG\"MHGQXFKYtOL
chceš být robinson
FUXVRHDWHĎ]DVH
PDGPD[
9588880
)$-19ã(&+12&2327Ŏ(%8-8-(658%
52ã7Ę1.$67(5(23Ŏ(+5È9$þ38ã.$
127$.
SŏHVWDŀWH
NŀRXUDWDQDŏtNDW
XæQHMVWHPDOpGęWL
MVWHXæYäLFKQLGRVW
VWDŏtQDWRDE\VWH
VHRVHEHGRYHGOL
SRVWDUDWP\VOtP
æHMHQDÿDVHDE\VWH
VLXYęGRPLOLæHæLYRW
QHQtSHŏtÿNRDæHNDæGë
PXVtQpVWRGSRYęGQRVW
ViP]DVHEHWDNæH
SRÿtWiPVWtPæHVH
YäLFKQL]DSRMtWH
DSRPšæHWH
NDæGëVYëP
GtOHP
GREŏH
PDPL
]NXVt
PHWR
DPRæQi
MHäWęYtŏLYNX
TAKOVÁ NORMÁLNÍ HNUSNÁ RODINKA
32'Ę/$1È/,&(1&('åÌ3$752&+8
3(1Ę=1$-Ì'/2%(1=Ì11È%2-($
MHVWOLQHEXGHWHSRPiKDW
WDNYiV=$%,-8
(/(.7Ŏ,181,&9Ì&
72-(9ã(&+12
'2%5ê'2%5ê
0<7,9ĘŎÌ0(
8./,'1,6(
Pro teenagera je rodinný život neustálou válkou o pozici a názor, hlavně
když má hned dva sourozence. S tím už se potýkali hrdinové jako
Adrian Mole, Nick Twisp a desítky dalších. Teď ale přichází na český
trh Buddy Bradley a jeho povedená rodinka. Komiksy Petera Baggeho
začali vycházet zkraje osmdesátých let v periodiku Neat Staff pod všeobjímajícím názvem Hate (Nenávist), s jejich souborným vydáním
v českém překladu přichází nyní výběrové komiksové vydavatelství Al
Dente. První ze sedmi knih vyšla v listopadu 2012. Zběsilé historky ze
života rodiny Bradleyových leckomu mohou připomenout jeho vlastní
dětství, samozřejmě i autor sám přiznává jistou dávku inspirace svými
zkušenostmi, pochopitelně hlavně co se týče ostatních rodinných příslušníků. Pokud vám Simpsonovi přijdou jako synonymum maloměšťácké familie, tak Bradleyovi vás zadupou do země.
Tolik vzteku, nesympatií a tupé arogance pohromadě
aby jeden pohledal a je úplně jedno, jestli se podíKDYŽ DOJDOU SLOVA
váme na hlavního hrdinu, jeho dva sourozence, nebo
Francouzský film Few Words vypráví příběh franrodiče. Dysfunkční rodina? Pokud to znamená, že je
couzského průkopníka volného (freeride) lyžování
otec tlustý a líný, matka vzteklá a děti neschopné, tak
Candida Thovexe. Už v sedmnácti letech dokázal
ano. Umístění seriálu do začátku osmdesátých let
na lyžích to, co předtím jen snowboardisti. Freestyle
přináší spoustu milých popkulturních reálií, Duran
soutěže bral útokem a s lehkostí. Ovšemže po tak
Duran počínaje a třeba Solidaritou konče. Bradleykrkolomných akrobatických kouscích nezůstal bez
ovi baví a odpuzují zároveň, navíc mamka Bradlezranění. Zlomenina obratle ho na chvíli vyřadila ze
yová jako by z oka vypadla Gábi Smolíkové, to snad
hry. Je to ale houževnatý chlapík, měl štěstí a dnes zase
ani nemůže být náhoda. Pokud vás terorizují rodiče
brázdí svahy pokryté neporušeným sněhem. Nezánebo sourozenci, tak tahle kniha může být v mnoleží na tom, jestli máte k tomuhle sportu blízko, nebo
hém inspirativní.
ne, film vás prostě dostane. Ukazuje způsob, jakým
www.aldenteshop.cz
může člověk splynout s přírodou. Občas s nějakou
tou zlomeninou, samozřejmě. Nicméně, dechberoucí záběry monumentálních hor už nedostanete
z hlavy. Budete lyžovat ze spaní a bude se vám zdát,
že Yetti je váš nejlepší kámoš.
www.facebook.com/fewwordsfilm
konec.
55
1
<
<
58
Dozvíte se, jak
se vaří rýže
na Sumatře
nebo pomocí
čeho přežil
Hrabě Monte
Christo
v pevnosti If.
MALÁ NEVINNÁ LEŽ
LIŠTIČKA VZPOMÍNÁ NA MAMINKU
Louisa Rose Allen není jen tak ledajaká hnědooká
zpěvačka jako každá druhá. V osmnácti se přestěhovala do Londýna, protože ji inspiruje jako nic jiného
na světě, a začala si říkat Foxes. Zdá se, že jí londýnský duch svědčí. Její elektro-popové písně totiž znějí
skoro tak majestátně jako hymny. Jo a jsou trošku
plačtivé, ale díky podmanivému hlasu to ani nevadí.
Texty jsou plné vzpomínek z dětství a touhy po svobodě. Hudba slečny Foxes je překvapivě upřímná
a třeba skladba Youth nechává posluchače nahlédnout
do zpěvaččiny zdivočelé duše. Najděte si ji na YouTube. Už bylo načase, aby někdo přišel na britskou
scénu plnou indie rocku s něčím novým.
www.iamfoxes.com
<
Snímky dánského režiséra Thomase Vinterberga
mají dokonale připravenou zápletku, nebezpečně
blízkou našim každodenním situacím. Stejné je to
u snímku Hon, který získal hned tři ceny na letošním
festivalu v Cannes. Hlavní hrdina je součástí komunity malého města. Jedna nevinná lež pro něj ale zničehonic znamená totální vykořenění vztahů budovaných po dlouhá léta a kompletní změnu života.
A vlastně i atmosféry ve dřív pospolité společnosti.
Netušené rozbroje a divoká tajemství najednou vyvěrají
na povrch. Hrozivá nálada a gradující napětí snímku
vás dostanou, stejně tak jako sugestivní závěr. V Honu
excelují Mads Mikkelsen a Thomas Bo Larsen v rolích
nerozlučných přátel, které rozdělí až několik nevinných dětských slov. Výjimečné.
www.cinemart.cz
PŘEŽILI JSTE. PŘEŽIJETE?
<
Je leden a konec světa jsme už přežili.
Jak se chovat ve světě po tomhle konci
a třeba i po dalších koncích, které nás
možná co nevidět čekají, píše Václav
Cílek a jeho kolegové v knize Tři svíce
za budoucnost. Knížka, která se bude
hodit nejenom všem „preppers“ (připraveným na apokalypsu), popisuje různé
scénáře, které náš svět čekají, a možnosti, jak se s nimi vyrovnat. Dozvíte
se, jak se vaří rýže na Sumatře nebo
pomocí čeho přežil Hrabě Monte
Christo v pevnosti If. A to se může
hodit, i když žádná apokalypsa čirou
náhodou nepřijde.
www.novelabohemica.cz
<
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
59
REMIX
HRB NA ZÁDECH MÁ
Karel Plíhal je terorista. Když posloucháte jeho
desku Vzduchoprázdniny, řeknete si, že je to starý
dobrý Plíhal. Možná trošku víc patlá, možná se
ještě trošku víc zadýchává než dřív, ale starý dobrý
Plíhal. Jenže pak tu desku doposloucháte a v hlavě
se vám na příštích několik týdnů uznízdí jediná
věc. Refrén z písničky Velbloud: „Velbloud nosí
hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech. Velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech má...“
Tyhle teroristické útoky vyrábí Plíhal cíleně a pravidelně, jeho fanoušci si určitě vzpomenou na vosu,
co plavala v Kofole a další ušní červy. Plíhal, zdánlivě nevinný medvídkoidní písničkář s úžasnými
texty, je poťouchlý otorynolaryngologický záškodník, poteče vám i ušima a nosem. A přesto stojí
za to si Vzduchoprázdniny pořídit. Velbloud nosí
hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech...
www.karelplihal.cz
<
SJEZD ANGLIČÁKŮ
Kdo by neznal autíčka, která svoji kariéru odstartovala tím, že se vešla do krabičky od sirek. V pražském Uměleckoprůmyslovém museu jich teď
můžete až do 1. dubna pohromadě vidět na 1500
modelů, a to od prvních hraček z přelomu čtyřicátých a padesátých let až po modely z nedávné
doby. Pokud se chcete dozvědět něco víc o fenoménu angličák, není lepší příležitost. Pořadatelé
navíc účastníky vyzývají: vezměte s sebou svoje
angličáky a zjistěte, zda jsou mezi vystavenými,
nebo jestli máte doma nějaký raritní kousek.
www.upm.cz
<
60
ČiliChili
Či
Č
Čil
Čili
iliCh
il
iiC
Chiili
Ch
illlii | 1 | 2013
20
013
13
cilichili.cz
cilic
ccil
iillichil
ichilii.cz
ich
ic
cz | facebook.com/cilichili
fac
fa
fac
acebo
eeb
book
bo
ok.com
ok.
k com
co /ci
/ci
/c
c lic
lichil
li
hili
hil
li
CILICHILLI_190x245.indd 1
19.10.12 11:29
Třetí smrt
třetího
rozměru
Film ve 3D se tváří jako technologická novinka posledních let.
Ve skutečnosti se jím filmaři zabývali v historii už nejméně
dvakrát a dvakrát s ním pohořeli. Čeká je to potřetí?
Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia
62
FENOMÉN
P
rincip trojrozměrného obrazu znali
už naši prapradědečci, když si prohlíželi dva hanbaté obrázky skrz stereokukátko. S fotografií je jednoduché
pořízení, u filmu je to daleko složitější.
Přestože nám v multiplexech tlučou do hlavy, že 3D
film je poslem budoucnosti, ve skutečnosti mu rostou pořádné fousy. První pokusy o prostorový obraz
začaly v podstatě zároveň s rozvojem kinematografie, kvůli technické náročnosti ale zůstalo u pokusů.
Vytvořit prostorový obraz totiž není jen tak. Pokud
bychom vzali dvě kamery, dali je vedle sebe do vzdálenosti lidských očí a pustili je naráz, vznikl by sice
ve výsledku trojrozměrný film, ale při jeho sledování
by nám pravděpodobně vytekl mozek ušima. Nerušená iluze prostoru totiž vznikne jen v případě, že oba
obrazy jsou dokonale stejné a běží synchronizovaně
s přesností na milisekundy. Zvládnout něco takového
pomocí prosté mechaniky je ohromně náročné, což
je jeden z důvodů, proč se až do nástupu digitálních
kamer 3D filmy moc neujaly. Jedinou výjimkou bylo
krátké období na začátku 50. let, kdy kinům vyrostl
mocný nepřítel v podobě televize a filmová studia vlastnící řetězce kinosálů vytáhla do protiútoku.
Do boje nasadila superširoká plátna, stereozvuk,
technicolorové barvy a jako nejtěžší kalibr trojrozměrné bijáky. Celý boom ale trval jen dva a půl roku.
Pak americký antimonopolní úřad zakázal filmovým
studiím vlastnit kina a proud financí potřebný k vychytání much nedokonalé technologie rázem vyschnul.
Kina se vydala cestou širokoúhlého, nicméně 2D
obrazu, a navíc nastoupila éra nezávislých filmů, které
stály spíš na scénářích a hercích než na technickém
hračičkování. Jak jste si možná všimli, dnes je situace
přesně opačná, což znamená, že dozrála doba ideu
trojrozměrného kina znovu oživit.
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
3D promítačka
DIVÁCI NA TO KAŠLOU
Začátek nové éry 3D kinematografie odstartovala
pohádka o tom, jak nás modří mimozemští indiáni nakopou do pozadí. Od její premiéry už uplynuly tři roky,
a přestože je 3D filmů všude plno, nezdá se, že by klasickým bijákům zvonila hrana. Naopak. V časopisech, blozích a odborných diskusích se čím dál tím častěji mluví
o tom, že 3D obraz znovu míří do slepé uličky. To, že nejde
jen o plkání staromilců, dokazují i nejpovolanější statistiky – tržby z prodaných lístků. Například Shrek: Zvonec
a konec vydělal v roce 2010 za první víkend 60 % tržeb
v 3D kinech. Už o rok později ale třírozměrné verze vydělávaly méně než dvojrozměrné. 3D Kung Fu Panda 2 přispěla k celkovým tržbám za premiérový víkend jen 45 %
a pixaří Auta 2 ve 3D pouhými 37 %. Když za placatými
verzemi zaostaly i hrané třidéčkové megahity, jako je
Harry Potter a Relikvie smrti nebo Kapitán Amerika
>
63
( jejichž natáčení ve 3D je oproti animákům nesrovnatelně náročnější), začala se ve filmařském světě
šířit panika. Trojrozměrné filmy, které měly přilákat
lidi do kin a vylákat z nich větší vstupné, najednou
získávají pověst něčeho, co diváky spíš odpuzuje.
PROSTOROVÉ MOUCHY
Když si projedete odborné články o 3D filmech, zjistíte, že se jim vyčítá kde co. Od psychologizujícího
nadávání, že umělá perspektiva vlastně
brání ponoření se do filmu, až po technická úskalí blikajícího obrazu při horizontálním pohybu kamery. Zdaleka nejvíc stížností se ale snáší na fakt, že skrze
brýle se třírozměrný obraz jeví jako moc
malý, a navíc tmavý.
Tmu způsobuje fakt, že polarizační
brýle pouštějí do každého oka jen půlku
světla vysílaného projektorem. Specializovaná 3D kina, jako je IMAX, se s touto
ztrátou vypořádávají tím, že film promítají z dvojnásobně širokého filmového
pásu, a navíc ze dvou ultrasvítivých projektorů zároveň (proto jsou lístky tak drahé). V běžném kině ale 3D technologie ubírají z celkového
jasu 50, podle některých odborníků až 85 %. Zdánlivě malý obraz je zase důsledkem toho, že část
jeho šířky se obětuje na vytvoření 3D efektu. S tím
se dá vyrovnat buď obrovským promítacím plátnem ( jak to dělá ten IMAX), anebo tím, že se nepříznivý dojem malého obrázku přebije jeho hloubkou. Toho se ale filmaři a majitelé kin bojí. Steve
Schklair, ředitel firmy 3ality, tvrdí, že slušný 3D
Mozek byl
po 600
milionů
let evoluce
zvyklý
na něco úplně
jiného
64
A film se nám rozjíždí
efekt se projeví tehdy, když se pro jeho vytvoření použijí aspoň 2 % šíře plátna (při desetimetrovém plátnu jsou obrazy pro levé a pravé oko
vzdáleny 20 cm) a ideál jsou zhruba 4 %. Většina filmů ale využívá pouze půl procenta, protože se bojí, že větší hloubka by byla pro diváky
moc náročná na sledování. Z prvních několika
řad sedadel by se navíc na film nedalo koukat
vůbec. Což se pojí s asi největším problémem
3D technologií, na který upozornil jeden z nejuznávanějších hollywoodských střihačů Walter
Murch (podílel se třeba na Apocalypse Now).
ZAVAŘENÝ MOZEK
Murch se celou svou kariéru zabývá tím, jak člověk vnímá filmový obraz. V dopise filmovému
kritikovi Rogeru Ebertovi popisuje, že naše oči
běžně provádějí zároveň dvě různé činnosti. Jednak každé oko zaostřuje a zároveň obě oči upravují svou vzájemnou polohu podle toho, jak je sledovaný předmět od nás vzdálený (když ho máme
před nosem, tak šilháme s očima do kříže, při koukání do dálky máme čočky takřka rovnoběžně).
V běžném životě jsou tyto dvě funkce vzájemně
propojené, ve 3D kině je ale nutíme fungovat rozděleně. Je to tím, že oči máme stabilně zaostřené
na plátno, ale zároveň je nutíme sledovat předměty, které se zdánlivě nacházejí před ním nebo
za ním. Náš mozek to sice zvládá – jinak by 3D
ČiliChili | 1 | 2013
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
FENOMÉN
FENOM
ZAJÍMAVOSTI
Premiéru si 3D ŏlmy odbyly už
vËroce 1890. Britský ŏlmový
prĶkopník William Friese-Greene
promítal dva synchronizované
obrazy naËjedno plátno, které divák
sledoval skrze speciální kukátko.
První éra zájmu oË3D ŏlmy se odehrála
veË20. letech. VeË30. letech vynalezl
Edwin H. Land polarizaÝní fólii, která
propouští pouze svçtlo dopadající
technologie nemohly fungovat – ale jelikož byl
pod urÝitým úhlem. Vynález se
po 600 milionů let evoluce zvyklý úplně na něco
neprosadil kvĶli krizi aËválce.
Když ale tyto opravdové 3D filmy srovnáte s postprodukčními fušeřinami,
jako je Souboj titánů, uvidíte, že rozdíl je nebetyčný. Není divu, že sám
James Cameron patří k velkým projiného, chová se jako přetížený počítač. Nastapagátorům 3D technologií a zárovení správného poměru ostření a polohy očí Nejznámçjší ŏlm padesátkové éry
veň kritikům trojrozměrných nedomu sice trvá jen milisekundy, ale pro filmaře 3D ŏlmĶ – horror House of Wax,
dělků. „Každý dnes honem převádí
to znamená, že musí obětovat záběry „z ruky“ který byl zároveĎ prvním ŏlmem
filmy do 3D a očekává, že se z nich
a rychle stříhané sekvence, které jsou chle- se stereofonním zvukem – natoÝil
automaticky stanou hity,“ nechal se
bem a solí každého režiséra moderního akč- režisér André deToth, který vidçl
slyšet v rozhovoru pro online magaňáku. Lidé s pomalejším procesorem v hlavě jen naËjedno oko aËoËprostorovém
zín Deadline. „Ve skutečnosti se poušby si jinak mohli odnést z kina náladubenáladube obrazu tedy nemçl ponçtí.
tějí do kin podřadné produkty a jejich
roucí migrénu.
Prvním vydaným 3D ŏlmem
snaha rychle vydělat se nakonec obrátí
natoÝeným digitálnç vËHD rozlišení
proti samotné 3D technologii.“ Michael
NENÍ 3D JAKO 3D
nebyl Avatar aËdokonce se nepromítal
Bay to vidí podobně: „Konverze do 3D
Abychom byli k průkopníkům
ani vËkinech. Šlo oËkrátký videoklip
nikdy nebude fungovat tak jako oprav3D technologie féroví, je třeba
kËpísniÝce Bowling Balls, který vËroce
dové 3D natáčení. Na place pro mě
uznat, že největší kritika se snáš
snáší
2004 vypustili naËsvém DVD úchylní
pracují filmařské špičky. A já pak mám
na filmy natočené klasickým dvoudvou
vzít jejich produkt, poslat ho bůhvírappeĜi Insane Clown Posse.
rozměrným způsobem a prostorový
kam do Indie, aby ho tam prohnali
efekt dostaly až v digitáln
v digitální
počítačem, a doufat, že z toho vyleze
postprodukci. Což dost
d
dobře
něco lepšího? Jestli je studio ochotné obětovat vzhled
nefunguje, protože vytvoření
mého filmu s tím, že jim taková legrace přihodí tři dolary
dokonalého trojro
trojrozměrného
na vstupence, tak já tedy ne!“
obrazu vyžaduj
vyžaduje jiný způsob stavění kkompozic,
MÁ 3D NADĚJI?
svícení, používání
p
Čím dál tím častější kritika ze strany diváků i filmařů může
speciální kamerové
budit dojem, že se nová éra 3D filmařiny blíží ke stejnému
optiky, p
plánování
konci jako její předchůdci. Naštěstí se zdá, že tentokrát
střihů a spoustu
hodí novátorům záchranné lano něco, co je v minulosti
dalšíc
dalších detailů.
poslalo ke dnu: technika. Firma 3ality, která se dlouNatáčení ve 3D
Natá
hodobě zabývá vývojem trojrozměrné videotechniky,
se tí
tím pádem
nedávno uvedla na trh zbrusu novou 3D kameru TS-5.
oproti klasické
opro
Jde vlastně o dvoukamerový systém vybavený speciálfilmařině
lma
dost
ním čipem, který dokáže ovládat každou kameru zvlášť
protahuje (natáprotah
a zároveň obě dokonale synchronizovat. Náročné 3D
čení Avata
Avatara zabralo
natáčení, které doopravdy ovládá asi jen James Cameron,
celé čtyři ro
roky) a prose s její pomocí má změnit zpátky na klasickou filmařinu
mítá se do celkového
do celko
rozs tím, že o výsledný efekt se postará chytrá technologie.
počtu, který si moh
mohou dovolit
Jestli se to povedlo, se dozví každý, kdo si prohlédne
jen prémioví producenti, jjako James
debut TS-5, tedy filmového Hobita.
Cameron (Avatar) nebo Mi
Michael Bay
(Transformers 3: Odvrácená strana Měsíce).
<
65
66
Zadáno pro Vodafone
Tady je Vodafonovo
Zprávy z Vodafonu
67
Vodafone experti
Férové tarify
68
70
Studentská nabídka
72
73
Tarify na míru
Mobilní web, aplikace a e-knihy
Pęipojení s Vodafonem
Pęedplacené karty
Mobito
76
80
82
Volací jistina
83
Všechno o telefonech
84
Vymyšleno pro ūrmy
94
Nabídky mÛsíce
96
74
Zadáno pro Vodafone
67
Více informací najdete na www.vodafone.cz/escribe
Psaní na lísteÍky
odzvonilo
A jak Vodafone eScribe funguje? Je to hraÍka. Neslyšící požádá pracovníka u nás v prodejnÛ o pęepis ęeÍi pro usnadnÛní jednání. Pracovník
prodejny zapne eScribe a naváže spojení s centrem pęepisu. Když
je všechno pęipravené, mįže rozhovor zaÍít. Všechno, co pracovník
ęekne, se ukáže jako text na monitoru. „Online pęepis ęeÍi umožĈuje
neslyšícímu i prodavaÍi bÛžnou konverzaci plnou doplĈujících otázek
a vysvÛtlujících pęíkladį,“ popisuje princip Pęemysl Filip, senior manažer spoleÍenské zodpovÛdnosti.
Pęijít o sluch není legrace. Víte ale, že lidí,
kteęí mají se sluchem vÛtší nebo menší
problémy, je u nás pįl milionu? A tak jsme
si ęekli, že se s nimi budeme domlouvat
jednoduše a efektivnÛ. LísteÍky jsou na nic,
Vodafone teÏ uvedl na trh službu eScribe.
A ještÛ je zadarmo.
Vodafone teÏ totiž jako první mobilní operátor u nás usnadĈuje komunikaci sluchovÛ postiženým a zavádí ve 12 ze svých prodejen službu
eScribe, tedy online pęepis ęeÍi. Zákazníci se sluchovým postižením
si tak zvládnou i bez pomoci zaęídit vše potęebné – koupit mobil,
objednat služby, prostÛ cokoli. „Nejsou díky tomu pęi jednáních odkázáni na cizí pomoc. Pęesným pęepisem mluveného projevu získávají
kompletní informace, což je pro neslyšící velmi dįležité,“ vysvÛtluje
koordinátor simultánního pęepisu ęeÍi a dlouhodobý spolupracovník
Ìeské unie neslyšících Jaroslav Winter.
Vývoj eScribe finanÍnÛ podpoęila Nadace Vodafone
Ìeská republika Ítyęmi miliony korun. Služba vznikla
ve vývojovém centru na ÌVUT a do bÛžného provozu
ji zavádí sociální firma Transcript Online. Dalším cílem
je vytvoęení softwaru pro automatické rozpoznávání
ęeÍi, který by v budoucnu nahradil centrum pęepisu
a také pęepis na mobilních telefonech.
eScribe pomáhá
v tÜchto našich
prodejnách:
Ostrava – Forum Nová
Karolina
Ostrava – Avion shopping
park
PlzeĈ – námÛstí
Republiky
Praha – Národní tęída
Praha – OC Palladium
Praha – Vinohradská
Liberec – Pražská
Ústí nad Labem – Mírové
námÛstí
Pardubice – námÛstí
Republiky
Brno – Masarykova
Brno – OC Olympia
Ìeské BudÛjovice
– námÛstí Pęemysla
Otakara II.
68
Vodafone experti
Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti
Íerpání minut
z tarifu i pro volání
do zahraniÎí.
Jsme experti
na to,
co vás pálí
Naši borci ze super obchodu
v Teplicích vám pęedstaví to
nejlepší z nabídky Vodafonu.
Za volání do ciziny
vám nepĚidáváme
další minuty. ProstÜ
Îerpáte ty své z tarifu.
ÚÎtování
po vteĚinách.
S námi už
nemusíte platit
za Îas, který
doopravdy
neprovoláte.
Neomezené SMS.
Není super
SMSkovat úplnÜ
bez hranic?
Vodafone experti
PĚenos kontaktİ
do nového telefonu.
Super zvýhodnÜné
telefony k Férovým
tarifİm.
Vodafone Smart II
Samsung
GALAXY Ace
Huawei Ascend
G300
Pomİžeme vám
spolehlivÜ pĚevést
kontakty, fotky nebo
SMSky ze starého
telefonu do nového.
Online rezervace
Vodafone experta.
Nastavení
nového zaĚízení.
Telefon, tablet
nebo notebook
pĚipravíme tak,
abyste s nimi mohli
ihned pracovat.
VytvoĚíme vám úÎet
pro Android nebo
Apple, nastavíme
e-mail a pomİžeme
s aplikacemi.
Pokud nenaleznete
odpovÜÐ v Centru péÎe
nebo potĚebujete pomoci
s nastavením svého
zaĚízení, zarezervujte si
na www.vodafone.cz/experti
Vodafone experta v nejbližší
prodejnÜ.
69
70
Férové tarify
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777
Férové tarify
Máme pro vás nejférovÛjší tarify na trhu.
Chcete vÛdÛt, jak to mįžeme tvrdit?
MrknÛte na hlavní výhody.
50
minut volání
další
4,99 KÎ/minutu
neomezené SMS
v síti Vodafone
ostatní 1,50 KÎ/SMS
150 MB
PĚipojení pro
mobil standard
Víte, že 97 % hovorı v Îeské republice se úÏtuje dráž,
protože se jejich Ïas poÏítá na minuty, a ne na vteěiny?
S Vodafonem to neplatí. NepoÏítáme po minutách, ale
po vteěinách. A to od zaÏátku. Takže když váš hovor trvá
45 vteěin, odeÏteme vám 45 vteěin, a ne celou minutu.
Ìerpání minut
z tarifu i pro volání
do zahraniÍí
ÚÍtování
po vteęinách
Fér tarif 399
ÚÍtování po vteęinách
Fér tarif 599
100
Fér tarif 799
200
Fér tarif 999
300
Neomezené
SMS
Fér tarif 1499
Sleva 25 % pro
studenty
Neomezený
tarif 3299
600
minut volání
minut volání
minut volání
minut volání
další
4,99 KÎ/minutu
neomezené
volání
neomezené SMS
neomezené SMS
neomezené SMS
neomezené SMS
neomezené SMS
300 MB
600 MB
další
4,99 KÎ/minutu
300 MB
další
4,99 KÎ/minutu
další
4,99 KÎ/minutu
1,2 GB
1,2 GB
PĚipojení pro
mobil super
PĚipojení pro
mobil super
PĚipojení pro
mobil premium
PĚipojení pro
mobil premium+
PĚipojení pro
mobil premium+
677 KÏ
1249 KÏ
1499 KÏ
1715 KÏ
2349 KÏ
4149 KÏ
399 KÏ
599 KÏ
799 KÏ
999 KÏ
1499 KÏ
3299 KÏ
Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz
Férové tarify
Neomezené SMS
Íerpání minut
z tarifu i pro volání
do zahraniÎí
Za volání do ciziny vám nepęiÍítáme žádné další minuty. ProstÛ
používáte ty, které máte v paušálu.
SMSky do všech sítí mįžete
s Férovými tarify (kromÛ toho
nejnižšího) posílat bez omezení.
ProstÛ kolik chcete. Tęeba tisíc
dennÛ. Nebo víc.
Sleva 25 % pro
studenty
Studenti od nás dostanou Férové
tarify ještÛ o Ítvrtinu výhodnÛjší.
Mládí se musí podporovat.
PoěiÑte si jeden ze 7 telefonı za férových 7 KÏ.
Více informací najdete na str. 98–99.
71
72
Studentská nabídka
Více informací najdete na www.vodafone.cz/student
Férové tarify
pro studenty
Studenti u nás
mají pré. ProÎ?
Sleva platí pro
všechny Férové
tarify.
Pro studenty jsou Férové tarify ještÛ výhodnÛjší. Na
všechny varianty jsme pęipravili slevu 25 %. StaÍí být
student ve vÛku 15–26 let a mít potvrzení o studiu.
Ìerpání minut
z tarifu i pro volání
do zahraniÍí
ÚÍtování
po vteęinách
Fér tarif 399
50
minut volání
další 4,99 KÎ/minutu
neomezené SMS
Neomezené
SMS
Fér tarif 599
Po slevÝ
299 KÏ
100
minut volání
Po slevÝ
449 KÏ
další 4,99 KÎ/minutu
v síti Vodafone
ostatní 1,50 KÎ/SMS
neomezené SMS
150 MB
300 MB
677 KÏ
1249 KÏ
399 KÏ
599 KÏ
PĚipojení pro mobil
standard
MrknÜte na strany
70–71.
Volání i SMSky do
všech sítí za stejnou
skvÜlou cenu.
PĚipojení pro
mobil super
Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz
Tarify na míru
73
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777
Tarify na míru
Pokud se vám nehodí žádný Férový
tarif, sestavte si prostÛ svįj podle
vlastních pęedstav.
Kamarádi
Neomezené volání
a SMS na vybraná
Îísla v síti Vodafone
Volání
SMS
Internet
v mobilu
1 Ïíslo
3 Ïísla
225 KÎ
4 Ïísla
260 KÎ
285 KÎ
50 minut 100 minut 200 minut 300 minut 600 minut
300 KÎ
500 KÎ
další
4,99 KÎ/minutu
750 KÎ
další
4,99 KÎ/minutu
další
4,99 KÎ/minutu
900 KÎ
1400 KÎ
další
4,99 KÎ/minutu
další
4,99 KÎ/minutu
neomezené
volání
3200 KÎ
50 SMS
100 SMS
200 SMS
300 SMS
další 1,50 KÎ/SMS
další 1,50 KÎ/SMS
250 KÎ
další 1,50 KÎ/SMS
další 1,50 KÎ/SMS
neomezené SMS
500 KÎ
25 MB
150 MB
300 MB
600 MB
1,2 GB
PĚipojení pro
mobil na den
PĚipojení pro
mobil standard
PĚipojení pro mobil
super
PĚipojení pro mobil
premium
PĚipojení pro mobil
premium+
100 KÎ
60 KÎ
25 KÎ
177 KÎ
175 KÎ
249 KÎ
315 KÎ
449 KÎ
500 MB
1 GB
PĚipojení pro tablet super
PĚipojení pro tablet premium
265 KÎ
v tabletu
v notebooku
2 Ïísla
175 KÎ
Internet
Internet
Tarify na míru
úÍtujeme také
po vteęinách.
398 KÎ
500 MB
1 GB
PĚipojení na dva dny
PĚipojení pro
notebook standard
75 KÎ
398 KÎ
4 GB
532 KÎ
PĚipojení pro notebook super
Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz
10 GB
1000 KÎ
PĚipojení pro
notebook premium
74
Mobilní web, aplikace a e-knihy
Hromadu dalších skvÝlých aplikací do svého chytrého telefonu najdete ve Vodafone galerii. StáhnÝte si ji na tam.je/glr
Abyste mÛli jasno
v operaÍních systémech
Taky jste si všimli, jak se furt kdekdo hádá, který operaÍní
systém je ten nej? Android, iOS, nebo Windows? Tak abyste se
v tom vyznali, máme pro vás základní pęehled nejužívanÛjších
platforem. Aĥ nám pak nenadáváte, že jste nevÛdÛli, do Íeho se
svým novým mobilem jdete. Nebo aĥ víte, o Íem se mluví.
Android
A
An
Windows Phone
Windo
iOS
O ÍEM TEN ANDROID JE?
Nadupané, jednoduše nastavitelné uživatelské
rozhraní, které do svých mobilních mazlíÍkį tlaÍí
továrny poÍínaje HTC až po Samsung. Telefony lze
navíc koupit ve všech cenových relacích.
O ÍEM JE WINDOWS?
Tahle mobilní platforma dorazila na trh s chytrými
telefony teprve nedávno. Windows Phone 7.5 tak
najdete v nÛkterých hodnÛ nadupaných telefonech.
CO JE VLASTNÛ IOS?
Tahle profláklá platforma podporuje zakoupené
aplikace napęíÍ všemi svými zaęízeními, jako iPad,
iPhone a iPod Touch. Jednoduše se napíchnete,
zesynchronizujete a hodíte do latÛ na svém poÍítaÍi.
JAKÉ MÁ VÝHODY?
Na Google Play je dnes k mání více než 700 000
užiteÍných aplikací. A kdo se bojí o svįj telefon, tomu
pęijde vhod bezva bezpeÍnostní prvek Androidu 4,
nabízející rozpoznávání obliÍejį.
JAKÉ MÁ VÝHODY?
V Microsoftu se hodnÛ snažili, a tak se vám s MS
Office aplikacemi bude v telefonu pracovat jako
po másle. Vychytané živé dlaždice nabízejí náhledy
na vše pęes zprávy až k postįm na sociálních sítích.
To všechno pęímo na domovské stránce telefonu.
PROÍ DO NÛJ JÍT? / PROÍ SI HO POęIZOVAT?
Google nabízí plnÛ integrované mobilní služby, takže
se nemusíte bát, že byste se za pohybu nedostali
k datįm uloženým na jiných zaęízeních. Úložna
na online Google disku vám totiž vytrhne trn z paty.
PROÍ DO NÛJ JÍT? / PROÍ SI HO POęIZOVAT?
Mají integrovaný Xbox LIVE, takže si s telefonem
mįžete hrát do aleluja. Na SkyDrive najdete 25 GB
úložného prostoru, takže mįžete vesele zálohovat
tuny fotek, dokumentį a dalšího odpadu.
K Îemu je
Vodafone galerie? MrknÜte
na tam.je/glr a dozvíte se víc.
S Vodafone galerií nemusíte hledat
mezi záplavou aplikací pro chytrý
telefon. Ty „nej“ jsme vyzobali za vás.
DoporuÎíme vám ty nejlepší
aplikace a hry pro iPhone, telefon
s Androidem nebo Windows telefon.
JAKÉ MÁ VÝHODY?
Uživatelsky pęíjemné rozhraní za to stojí. StejnÛ jako
vychytaný design všech jablíÍkáęských zaęízení,
pro která na App Storu najdete více než 700 000
všemožných aplikací pro vaęení, smartbanking, hraní
si a bįhvíco ještÛ. iCloud vám pro sichr uchová fotky,
videa, hudbu a dokumenty a mįžete se vsadit, že pęi
upgradu na novou verzi OS si nebudete rvát vlasy.
PROÍ DO NÛJ JÍT? / PROÍ SI HO POęIZOVAT?
Tahle zaęízení umožĈují exkluzivnÛ neomezené
posílání textovek pęes službu iMessage, sledování
iPhonu, iPadu, iPodu pomocí aplikace Najdi mįj
iPhone – to kdyby se ten váš miláÍek náhodou
nÛkomu zalíbil. V iTunes si mįžete nakoupit
hudby, filmį a knížek, co ráÍíte. Stahování za chįze
a synchronizace do všech zaęízení od Applu je
samozęejmostí.
Mobilní web, aplikace a e-knihy
Vodafone
na leden
doporuÏuje
iOS
WATCH THAT!
ProcviÏte si pamÝħ na svém iPadu nebo iPhonu s touhle
bezva hrou, kterou máte v plné verzi jako naši zákazníci
zdarma!
CRAZY SNOWBOARD
Zábava na prknÝ na svahu, u které vás urÏitÝ nebudou
zebat ruce a téct nudle z nosu.
KALORICKÉ TABULKY
Pěehled o kalorických hodnotách potravin i o aktivitÝ,
která je nutná ke „spálení“ jídlem nabytých kalorií.
75
Trháky do Wooky
na nový rok
VÛęíme, že Ííst se bude i v novém roce, takže vám
rovnou dáváme na výbÛr dva knižní hity, kterými
ten rok 2013 mįžete prima zaÍít. Politika, sex, láska,
vztahy, o nic nebude nouze. Tak prima Ítení.
Chcete e-knížku?
Pošlete SMSkou její
kód na 90299 a ÎtÜte!
ęÍZKAęI
Barbara Nesvadbová
Android
RUNTASTIC
Tenhle mobilní kouÏ vám bude spolu s vaším chytrým
telefonem v patách na každém kroku!
DRINK REMINDER
Lidské tÝlo je tvoěeno ze 70 % vodou, a proto je
nezbytný pravidelný pitný režim. Tahle aplikace bude
na doplĊování tekutin myslet za vás.
MILIONÁę
Kdo by po Vánocích nechtÝl být milionáěem? I vy jím
mıžete být, teda alespoĊ tím virtuálním.
Windows Phone
E15
Ranní rychloÏetba po cestÝ do práce, aħ jste v kurzu, co se
dÝje v politice, na burze nebo v zahraniÏí.
NU, POGODI!
Populární hra z osmašedesátého „Jen poÏkej, zajíci!“.
Zahrajte si a zavzpomínejte na mládí.
ENDOMONDO SPORTS TRACKER
Perfektní pomocník pro shazování „povánoÏních“ kil a je
mu jedno, jestli bÝháte, plavete, nebo šlapete na kole.
Nové pęepracované vydání!
Každá žena má okolo sebe pár „Ęízkaęį“. Opravují
auta, vodovodní kohoutky a zklamané duše.
Bohužel se do nich nikdy nezamilujeme. Knížka
Ęízkaęi je soubor povídek o mužích, o ženách,
o vztazích… Asi po dvou hodinách se pomalu oblékl
a ęekl: „Víš, problém je v tom, že ty ode mne chceš
jen sex. A já potęebuji city, lásku!“ „VÛtšinou to bývá
naopak, ne?! VymÛnili jsme si role!“ Smála jsem se.
Wooky cena: 99 KÍ
SMS kód: VODAFONE 6X2AF
MRÁZ PęICHÁZÍ Z HRADU
Michal Viewegh
Nová kontroverzní e-kniha od našeho
nejprodávanÛjšího autora. Tęaskavá,
explozivní, Ítivá.
NÛkdo na politiky jen nadává. NÛkdo chodí
na demonstrace. NÛkdo nechodí k volbám.
A Michal Viewegh píše knížky…
Román „Mráz pęichází z Hradu“ volnÛ navazuje
na loĈský bestseller Mafie v Praze. Nyní autor
využil coby hlavní postavy rovnou souÍasné
politiky, lobbisty, pęedstavitele církve a jiné
známé tváęe. Skrz jízlivou satiru ukazuje obraz
Íeské reality. Smíchal dohromady pęípady, které
se reálnÛ staly, s drby, spekulacemi a svými
fabulacemi. A pęiznává, že román napsal kvįli
absolutnímu znechucení nad tím, co se dÛje.
Wooky cena: 225 KÍ
SMS kód: VODAFONE GX2FT
76
Pęipojení s Vodafonem
Internet v mobilu
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet
Internet v mobilu
Je jedno, jestli surfujete Ïasto, nebo chcete platit jen za dny, kdy se
pěipojíte. Máme datové tarify, ze kterých si vybere každý.
Už nemusíte ěešit, kde je nejbližší Wi-Fi. E-maily, sociální sítÝ, chat
i oblíbené weby budete mít poěád u sebe.
S aplikací Mıj Vodafone máte poěád pěehled, kolik jste prosurfovali.
Ceník
Služba
Objem dat (FUP)
Cena
DodateÍný objem dat
Cena
25 MB/24 hodin
25 KÍ
–
–
60 MB/7 dní
49 KÍ
60 MB
39 KÍ
Pęipojení pro mobil standard
150 MB
177 KÍ
150 MB
100 KÍ
Tarify pro pęíležitostné a týdenní užívání
Pęipojení na den
Pęipojení na týden
MÛsíÍní datové tarify
Pęipojení pro mobil super
300 MB
249 KÍ
300 MB
100 KÍ
Pęipojení pro mobil premium
600 MB
315 KÍ
600 MB
200 KÍ
Pęipojení pro mobil premium+
1,2 GB
449 KÍ
1,2 GB
200 KÍ
Jak získat
nejvýhodnÜjší cenu
za Internet v mobilu?
PoĚiÐte si
Férový tarif.
MrknÜte
na strany 70–71.
Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP?
Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat, než je FUP vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou.
Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz
Pęipojení s Vodafonem
Internet v tabletu
77
Internet v tabletu
Aħ chcete surfovat na iPadu, Samsung GALAXY Tab, nebo jiném tabletu,
s naším pěipojením ho využijete na plné pecky.
Díky nové technologii mıžete surfovat rychlostí až 43,2 Mbps.
Pro každého, kdo se s tabletem potěebuje pěipojit i mimo domov, aħ už
v kavárnÝ, nebo těeba na nádraží.
Snadno si dokoupíte objem dat podle toho, jak zrovna surfujete.
Ceník
Služba
Objem dat (FUP)
Cena
ZvýhodnÛná cena
DodateÍný objem dat
Cena
500 MB
265 KÍ
199 KÍ
500 MB
200 KÍ
1 GB
398 KÍ
299 KÍ
1 GB
200 KÍ
MÛsíÍní datové tarify
Pęipojení pro tablet super
Pęipojení pro tablet premium
PĚipojení pro tablet
mİžete mít
Pokud si ho poĚídíte
za lepší cenu.
s jakýmkoliv balíÎkem
Férových tarifİ.
MrknÜte
na strany 70–71.
Novinka
Vodafone
Smart Tab II 10
OperaÏní systém
Android 4.0
Displej v cm/"
25,65 cm/10,1"
Uživatelská pamÝħ
až 16 GB
Fotoaparát
5Mpix
Pohotovostní
doba (hodiny)
až 600
Už od
8077 KÏ
Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP?
Budete-li nÝkdy potěebovat více dat, než je objem vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové
samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou.
Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz
78
Pęipojení s Vodafonem
Internet v notebooku
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet
Internet v notebooku
Chcete ještÜ
lepší cenu?
Surfujte bez starostí ve vlaku, autÝ i jen tak na Ïerstvém vzduchu.
StaÏí vám jen notebook a USB modem.
Užijte si rychlé pěipojení až 43,2 Mbps a 73 % pokrytí populace sítí 3G.
Aħ už potěebujete být online každý den, nebo jen obÏas, pěipojení
máme pro každého. S tarifem i pěedplacenou kartou.
Snadno si dokoupíte objem dat podle toho, jak zrovna surfujete.
PoĚiÐte si Internet
v notebooku
s jakýmkoliv Férovým
tarifem!
Víc najdete
na stranách
70–71.
Ceník
Služba
Objem dat (FUP)
Cena
ZvýhodnÛná cena
DodateÍný objem dat
Cena
Datové tarify
Pęipojení na 2 dny
500 MB
75 KÍ/48 hodin
–
–
–
Pęipojení pro notebook standard
1 GB
398 KÍ/mÛsíc
299 KÍ/mÛsíc
1 GB
200 KÍ
Pęipojení pro notebook super
4 GB
532 KÍ/mÛsíc
399 KÍ/mÛsíc
1 GB
200 KÍ
Pęipojení pro notebook premium
10 GB
1000 KÍ/mÛsíc
750 KÍ/mÛsíc
1 GB
200 KÍ
Vodafone
Mobile
Connect
K3772
77 KÏ
Internet pro pĚedplacenou kartu
Potęebujete-li mobilní pęipojení jenom na Ías (tęeba na dovolené nebo v nemocnici), máme pro vás pęedplacené sady
mobilního internetu a USB modemu. A až využijete všechna
data v sadÛ, mįžete se tęeba rozhodnout pro datový tarif.
Sada s datovým
objemem 1GB
699 KÏ
Vodafone Mobile
Connect K4605
Už od
Podporuje pęipojení
až 43,2 Mbps
Už od
NEBO
Sada se 3 mÝsíci
internetu
977 KÏ
997 KÏ
Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz
Podporuje pęipojení
p j
až 7,2 Mbps
Pęipojení s Vodafonem
Internet na doma
79
Internet na doma
Kvalitní a rychlé pěipojení na doma až 25 Mbps dostupné pro vÝtšinu
domácností v Îeské republice.
Žádné datové limity, žádná FUP. Surfovat mıžete zcela bez omezení.
VýjimeÏnÝ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími
službami.
Ceník
ADSL 8 Mbps
ADSL
ADSL 16 Mbps/ VDSL 25 Mbps
Plná cena
ZvýhodnÛná cena
Plná cena
ZvýhodnÛná cena
ADSL bez pevné linky
660 KÍ/mÛsíc
396 KÍ/mÛsíc
880 KÍ/mÛsíc
528 KÍ/mÛsíc
ADSL s pevnou linkou
500 KÍ/mÛsíc
–
750 KÍ/mÛsíc
–
Chcete zvýhodnÜnou
cenu za Internet na doma?
Spojte Internet na doma
s kterýmkoliv Férovým
tarifem.
MrknÜte
na strany 70–71.
ADSL/VDSL
modem
Podpora
ADSL/VDSL
Pěipojení
LAN, Wi-Fi
Podporované standardy
802.11 b/g/n
ZabezpeÏení
WPA2-PSK/WPS
PSK/WPS
Napájení
ení
externí
577 KÏ
standardní cena
1677 KÏ
Tip
Pevné pęipojení si mįžete objednat bez modemu, s modemem za plnou cenu 1677 KÍ nebo
s modemem za zvýhodnÛnou cenu 577 KÍ
s úvazkem na 24 mÛsícį.
Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz
80
Vodafone karta
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777
Pęedplacené
karty
KARTA NA MÍRU
Když voláte do všech sítí
K tomu víkendové volání a SMSky v síti Vodafone zadarmo.
Napoěád!
Super nabídka
pro víkendové kecky
Výhody našich karet.
StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ
5 minut nebo poslat 5 zpráv.
Platnost kreditu
10 mÜsícİ.
Dobití možné
více než
10 zpİsoby.
A pak už mıžete volat nebo
SMSkovat o víkendu do aleluja.
Anebo mıžete využívat obojí.
Víkendové
volání a SMS v síti
Vodafone
zdarma
Zadarmo a napoěád!
Zákaznická linka
zcela zdarma.
Vodafone karta na míru
Volání do všech sítí
Internet
v mobilu
6,50 KÍ/min.
SMS do všech mobilních sítí v ÌR
1,50 KÍ
MMS do všech mobilních sítí v ÌR
4,50 KÍ
zdarma
Volání na
dvÝ Ïísla za
PęEDPLACENÁ KARTA
s Internetem v mobilu zdarma
Karta je tady pro všechny, kdo rádi surfují a volají za stejnÛ výhodnou cenu
do všech sítí. StaÍí každý mÛsíc jednorázovÛ dobíjet alespoĈ 300 KÍ,
a mįžete si užívat Internet v mobilu zdarma a napoęád. BuÏte online
vždycky a všude.
Volání 6,50 KÍ za minutu
SMSka za 1,50 KÍ
MMSka za 4,50 KÍ
Internet v mobilu zdarma
DIVOKÁ KARTA
Když voláte nejvíc do Vodafonu
2,38 KÏ
Volání v síti Vodafone za 3 KÏ za minutu. Napoěád!
Vodafone divoká karta
Volání v síti Vodafone
3,00 KÍ/min.
Volání do ostatních sítí v ÌR
7,20 KÍ/min.
SMS do všech mobilních sítí v ÌR
2,40 KÍ
DoplĈkové balíÍky k Vodafone divoké kartÛ
Program dvojka
LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti
Vodafone, první nastavení Íísel zdarma.
Víkendové nonstop volání do Vodafonu
Celý aktuální nebo následující víkend budete volat
na všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.
SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm:
Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz
Cena volání:
2,38 KÍ/min.
59,50 KÍ
Vodafone karta
81
Volejte v síti Vodafone,
jak dlouho chcete,
a mimo síĦ jen za 2,50 KÎ.
NekoneÍné
hovory
za hubiÍku
100 SMS jako dárek.
Žádné další
podmínky.
Volání mimo síħ
Vodafone jen za
2,50 KÏ
VÁNOÍNÍ PęEDPLACENÁ KARTA
Máme pro vás limitovanou edici pěedplacené karty, se kterou
vás každý hovor do sítÝ Vodafone stojí jen 7 korun. Takže
mıžete volat, až se vám bude od uší prášit, a vždycky to bude
stát jen 7 korun. KlidnÝ hodinku. A poěád je to jen za 7 korun.
Aby toho nebylo málo, každá minuta volání mimo síħ
Vodafone vás až do konce ledna 2013 bude stát 2,50 KÍ.
S touhle pěedplacenou kartou tak budete mít hovory
skuteÏnÝ za hubiÏku!
Nabídka je platná od 15. 11. 2012 do 31. 1. 2013. Pěi aktivaci
do 31. 1. 2013 navíc dostanete jako dárek 100 SMS na
1 mÝsíc zdarma. Cena je 200 KÏ za 200 KÏ kreditu.
Další výhodou je, že vás nebudeme nutit kartu dobíjet
a budete ji využívat, jak se vám bude chtít. Do ostatních sítí
vám bude volání po první minutÝ úÏtováno po vteěinách.
VÁNOÌNÍ PĘEDPLACENÁ KARTA
Volání v síti Vodafone
Volání do ostatních sítí v ÌR
7,00 KÍ/hovor
2,50 KÍ/min.
SMS do všech mobilních sítí v ÌR
2,40 KÍ
MMS do všech mobilních sítí v ÌR
4,50 KÍ
Do jiných sítí voláte
od minuty po
vteĚinách.
Celý hovor
do sítÝ Vodafone
jen za 7 KÏ
82
MOBITO
Více informací o službÝ a výhodách najdete na www.vodafone.cz/mobito
Nebo si rovnou stáhnÝte MOBITO aplikaci z Google Play Ïi App Storu
MOBITO,
nabito, platí to
PenÛženky nechejte doma. S MOBITEM
totiž máte peníze v mobilu. No a mobil máte
poęád s sebou, takže peníze máte také.
Novinka
Rychlé a bezpeÎné
platby na internetu
i u obchodníka
MOBITO umí nejjednodušší
a nejbezpeÍnÛjší platbu na
internetu a platby u vybraných
obchodníkį.
Dobíjení pęes MOBITO
MOBITO je nová služba, která vám umožĉuje
Dobíjení kreditu, komukoliv potęebujete.
BezpeÍnÛ platit za zboží a služby s rįznými výhodami
u obchodníkį.
Pęímo z vašeho mobilu.
Jednoduché – otevěete MOBITO,
zadáte dobíjené Ïíslo a Ïástku k dobití.
Rychlé – dobít si mıžete kdykoliv,
kdekoliv jste a dobito máte okamžitÝ.
BezpeÎné – dobití kreditu je chránÝno
vaším osobním PINem.
Okamžité dobíjení
kreditu telefonu
MOBITEM mįžete dobít kredit
na volání svého i jiného telefonu
kdykoliv a odkudkoliv. OkamžitÛ
a bezpeÍnÛ.
Okamžité pĚevody
penÜz mezi
kamarády
MOBITEM mįžete zdarma posílat peníze své rodinÛ a známým
kdykoliv a odkudkoliv. OkamžitÛ
a bezpeÍnÛ.
Volací jistina
83
Více na www.vodafone.cz
Volací jistina
Volací jistinu si od vás vezmeme jako zálohu pęi poęizování tarifu nebo pęi
pęechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme.
Když tęi po sobÛ jdoucí VyúÍtování v poęádku uhradíte, automaticky vám ji vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet obou Íástek tvoęí váš Volací limit, což je hranice pro Íerpání
všech vašich služeb v daném úÍtovacím období.
Výše Volací jistiny
Minimální
mÛsíÍní
plnÛní
Minimální výše
Volací jistiny
bez zvýhodnÛného
telefonu
Minimální výše
Volací jistiny
se zvýhodnÛným
telefonem
Minimální výše Volací
jistiny pro stávající
zákazníky pęi poęízení
další SIM
0–276,99 KÍ
500 KÍ
Nenabízíme
zvýhodnÛný telefon
0 KÍ
277–476,99 KÍ
500 KÍ
500 KÍ
0 KÍ
477–776,99 KÍ
500 KÍ
1000 KÍ
0 KÍ
777–1176,99 KÍ
500 KÍ
1500 KÍ
0 KÍ
1177–2176,99 KÍ
500 KÍ
2000 KÍ
0 KÍ
2177 KÍ a více
500 KÍ
3000 KÍ
0 KÍ
Aby bylo jasno
CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ?
Peníze, které se zavážete mÛsíÍnÛ platit za naše služby pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní
se zapoÍítávají platby za pravidelný paušál i za služby využité nad rámec tarifu.
Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na kterou vám v následujícím období budou
chodit faktury.
A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON?
Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá.
Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 24 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního
mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 277–476,99 KÍ, musíte dva roky každý mÛsíc utratit
aspoĈ 277 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu.
Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli
to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod.
Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 24 mÛsícį od poęízení dotovaného
zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.
Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz
84
Nejlepší mobily, co známe
Ty nejlepší
stroje, co pro
vás máme
Král Androidİ
Mluví se o nÛm jako o králi telefonį s Androidem. A právem.
HTC One X+ má výkonný Ítyęjádrový procesor s frekvencí 1,7 GHz
a masivní vnitęní pamÛĥ s dostupností až 57 GB pro uživatele.
NeuvÛęitelná rychlost, vylepšený fotoaparát a prodloužená výdrž baterie katapultují tenhle smartphone vysoko nad ostatní a dÛlají z nÛj
naprostou špiÍku. Tak tęeba baterka má kapacitu 2100 mAh a s tím
už se rozhodnÛ nemusíte bát, že se nedožije veÍera. Foĥák se chlubí
8 megapixely, automatickým ostęením a LED diodou, a pęedevším
kosmickou rychlostí, mįžete cvakat ostošet, jak profíci u Íerveného
koberce pęi pęedávání Oscarį. Anebo s ním mįžete natáÍet FULL HD
video. Tohle všechno najdete v tenké a lehké konstrukci se zakęiveným
4,7palcovým displejem, skvÛle Íitelným i z extrémních úhlį. A že jste
hudební nadšenci? VÛęte tomu nebo ne, k tomuhle kousku u nás navíc
dostanete skvÛlá sluchátka urBeatsTM v limitované edici za korunu. Co
dodat? Je to prostÛ královsky nadupaný dotykáÍ.
HTC One X+
OperaÎní systém: Android
VnitĚní/Uživatelská pamÜĦ: až 64/57 GB
Fotoaparát: 8 Mpix
CENTRUM
CHYTRÝCH
TELEFONį:
Nejširší nabídka
smartphonİ ze
všech!
Vodafone se stává centrem
chytrých telefonı a pěedstavuje nabídku tÝch nejvzácnÝjších
a nejnadupanÝjších
smartphonı, které jsou u nás
k mání. Koupit se dají v tÝchto
vybraných prodejnách:
• Praha, LetĊany
• Praha, Jugoslávská
• Praha, Nový Smíchov
• Brno, OC Olympia
• Brno, VaĊkovka
• PlzeĊ, nám. Republiky
• Olomouc, Ostružnická
• Ostrava, Nová Karolina
• Ostrava, Avion
• Ústí nad Labem,
Mírové námÝstí
• Pardubice, nám. Republiky
Tyhle vlajkové lodÝ mezi vodafonními obchody nabízejí naprostou špiÏku mobilı dneška.
A k ní samozěejmÝ taky pěíslušenství, které jinde nenajdete,
těeba speciální handsfree,
kryty na smartphony, fólie atd.
Všechny tyhle vychytávky a telefony si samozěejmÝ mıžete
objednat i ve zvláštní sekci
na eshop.vodafone.cz.
Nejlepší mobily, co známe
85
Na velikosti displeje záleží
Vypadá jako luxusní mobil, je vybavený jako luxusní mobil, má displej
jako luxusní mobil, ale kapsu vám nevyluxuje. Co to je? No pęece nový
LG Optimus L9. Už podle jeho vzhledu každý hned uvidí, že to není
žádný prįmÛrný chytrý telefon. Má pęíjemnÛ velký 4,7palcový displej
s pęirozenými barvami. K internetu se pęipojí pÛknÛ rychle, s e-maily si
poradí jako nic, interní pamÛĥ až 2,33 GB mįžete pomocí microSD karty zvÛtšit až o parádních 32 GB. Musíme ęíct, že nás na nÛm hroznÛ baví
chytrá klávesnice, která umí spoustu užiteÍných vychytávek. Tęeba pęi
psaní na výšku staÍí tahem klávesnici pęiblížit k levému nebo pravému
okraji displeje, podle toho, jestli píšete levou, nebo pravou. Pęi psaní
na šíęku se vám zase klávesnice prakticky rozdÛlí na dvÛ pįlky ke krajįm displeje, abyste mohli hravÛ mastit ty svoje SMSky. Mohli bychom
tu tÛch vychytávek jmenovat ještÛ víc: tęeba funkci QuickMemo, se
kterou si hravÛ napíšete poznámky do mapy, internetové stránky nebo
fotky a mįžete si je uložit, poslat kamarádįm e-mailem nebo nÛkam
na internet. Ale nejlepší bude si to všechno zkusit na vlastní palce. Jestli
totiž hledáte chytrý telefon s fakt velkým displejem a dobrou výdrží,
je LG Optimus L9 super volba za rozumné peníze. O tomhle švihákovi
zkrátka platí ono Íeské: za málo penÛz spousta muziky.
LG Optimus L9
OperaÎní systém: Android
Uživatelská pamÜĦ: až 2,33 GB
Fotoaparát: 5 Mpix
Vodafone Nexus 7
OperaÎní systém: Android
VnitĚní/Uživatelská pamÜĦ: až 32/27 GB
Fotoaparát: 1,2 Mpix
Tablet parĦák
Google hledí do budoucnosti. A zve vás tam s sebou. Zrovna totiž pustil na trh nový tablet
Nexus, který jak si jednou poęídíte, už se od nÛj neodtrhnete. ProstÛ parĥák na všední den
i na svátek. TÛšte se na rychlý systém Android 4.2 Jelly Bean, 1 GB operaÍní pamÛti, procesor NVidia Tegra 3 a vnitęní pamÛĥ až 32 GB. Ovládání je intuitivní, jednoduché a rychlé.
Nexusu 7 nic nechybí ani nepęebývá. Je to skvÛlý parĥák na cesty, do rodiny i pro filmové
nadšence. Když k tomu pęipoÍtete parádní grafický Íip, je jasné, že dobrá vÛc se podaęila.
Pokud jste kolem svÛta tabletį dosud jen váhavÛ kroužili a nevÛdÛli, kde zaÍít, vÛzte, že
Nexus 7 je ideální hraÍkou, a to nejen do zaÍátku. Nadupanou, a za rozumnou cenu.
86
Telefony
Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Vodafone
Smart II
Samsung
GALAXY Y
Nokia
C5-00 5MP
Samsung
GALAXY
mini 2
Huawei
Ascend
G300
Sony
Xperia miro
Nokia
Lumia 610
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
2577 KÍ
2777 KÍ
3377 KÍ
3577 KÍ
3977 KÍ
3977 KÍ
3977 KÍ
MMP od 277 KÎ
1777 KÍ / 1277 KÍ
2577 KÍ / 2077 KÍ
2977 KÍ / 2477 KÍ
2977 KÍ / 2477 KÍ
3577 KÍ / 3077 KÍ
3577 KÍ / 3077 KÍ
3577 KÍ / 3077 KÍ
MMP od 477 KÎ
507 KÍ / 7 KÍ
1777 KÍ / 1277 KÍ
2177 KÍ / 1677 KÍ
1277 KÍ / 777 KÍ
2577 KÍ / 2077 KÍ
1677 KÍ / 1177 KÍ
2577 KÍ / 2077 KÍ
MMP od 777 KÎ
77 KÍ / 7 KÍ
777 KÍ / 277 KÍ
1377 KÍ / 877 KÍ
507 KÍ / 7 KÍ
507 KÍ / 7 KÍ
507 KÍ / 7 KÍ
1977 KÍ / 1477 KÍ
MMP od 1177 KÎ
77 KÍ / 7 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
377 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
977 KÍ / 477 KÍ
MMP od 2177 KÎ
77 KÍ / 7 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
Poznámka
Tęi barevné kryty
v balení
77 KÍ / 77 KÍ
Poslední šance.
Funguje pouze na
MicroSIM
Poslední šance
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ/
PamÜĦová karta v balení
Procesor
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
Android
Android
Nokia S60
Android
Android
Android
Windows Phone 7.5
8,1 cm/3,2“
7,62 cm/3"
5,6 cm/2,2"
8,31 cm/3,27''
10,2 cm/4"
8,89 cm/3,5"
9,4 cm/3,7"
320x480
240x320
240x320
320x480
480x800
320x480
480x800
až 150MB/2GB
až 180MB/2GB
až 50MB/2GB
až 4GB/–
až 2GB/–
až 2,2GB/–
až 8GB/–
832 MHz
832 MHz
600 MHz
800 MHz
1 GHz
800 MHz
800 MHz
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
3Mpix
2Mpix
5Mpix
3Mpix
5Mpix
5Mpix
5Mpix
•/•
–/–
•/–
–/–
•/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1200
1200
1050
1300
1500
1460
1300
Délka hovoru (minut)
až 360
až 360
až 720
až 480
až 400
až 360
až 630
Pohotovostní doba (hodiny)
až 400
až 120
až 672
až 300
až 420
až 545
až 670
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
–/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•
•/3.0
•
•/3.0
•/2.1
•/2.1
•/2.1
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
•/•
•/•
•/•
–/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
109x58x12,35
104x58x11,5
112x46x12,3
109,4x58,6x11,81
122,5x63x10,5
113x59,4x9,9
119x62,2x11,95
120
99,7
89,3
106
140
110
120
Íerná + modrá,
rįžová, citrónová
šedá
šedá
oranžová, Íerná
šedá
Íerná, bílá
Íerná
Eko-tĚída
www.vodafone.cz/eko-trida
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací
tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz
Telefony
87
Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
HTC
Desire C
Samsung
GALAXY Ace
Samsung
GALAXY
Ace La Fleur
BlackBerry
Curve 9320
Samsung
GALAXY
Ace plus
LG
Optimus L7
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
4177 KÍ
4577 KÍ
4577 KÍ
4577 KÍ
4977 KÍ
4977 KÍ
MMP od 277 KÎ
3777 KÍ / 3277 KÍ
4177 KÍ / 3677 KÍ
4177 KÍ / 3677 KÍ
3977 KÍ / 3477 KÍ
4377 KÍ / 3877 KÍ
4577 KÍ / 4077 KÍ
MMP od 477 KÎ
2977 KÍ / 2477 KÍ
3077 KÍ / 2577 KÍ
3077 KÍ / 2577 KÍ
3177 KÍ / 2677 KÍ
3377 KÍ / 2877 KÍ
3777 KÍ / 3277 KÍ
MMP od 777 KÎ
1977 KÍ / 1477 KÍ
677 KÍ / 177 KÍ
677 KÍ / 177 KÍ
2377 KÍ / 1877 KÍ
2577 KÍ / 2077 KÍ
2777 KÍ / 2277 KÍ
MMP od 1177 KÎ
1177 KÍ / 677 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
1377 KÍ / 877 KÍ
507 KÍ / 7 KÍ
1977 KÍ / 1477 KÍ
MMP od 2177 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
377 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
777 KÍ / 277 KÍ
Poznámka
Poslední šance
u bílé barvy
Limitovaná edice
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ/
PamÜĦová karta v balení
Procesor
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Android
Android
Android
BlackBerry OS
Android
Android
8,9 cm/3,5"
8,9 cm/3,5"
8,9 cm/3,5"
6,2 cm/2,44''
9,27 cm/3,65"
10,9 cm/4,3"
320x480
320x480
320x480
320x240
320x480
480x800
až 90MB/4GB
až 150MB/2GB
až 150MB/2GB
až 512MB/2GB
až 1,8GB/–
až 2,7GB/–
600 MHz
832 MHz
832 MHz
806 MHz
1 GHz
1 GHz
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
5Mpix
5Mpix
5Mpix
3Mpix
5Mpix
5Mpix
Blesk/Autofocus
•/–
•/•
•/•
•/–
•/•
•/–
Kapacita baterie (mAh)
1230
1350
1350
1450
1300
1700
Délka hovoru (minut)
až 430
až 660
až 660
až 420
až 690
až 360
Pohotovostní doba (hodiny)
až 570
až 640
až 640
až 432
až 630
až 550
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/4.0
•/3.0
•/3.0
•/2.1
•/3.0
•/3.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
102x56,6x11,95
113,4x60,5x11,5
113,4x60,5x11,5
109x60x12,7
116x63,1x11,4
125,5x67x8,8
100
112
112
103
115
122
Íerná, bílá
Íerná, bílá
kvÛtinový vzor
Íerná
Íerná
Íerná
Eko-tĚída
www.vodafone.cz/eko-trida
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací
tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz
88
Telefony
Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Nokia
Lumia 800
HTC
Desire X
Sony
Xperia J
Windows
Phone 8S
by HTC
Samsung
Sony
GALAXY S III Xperia P
mini
Huawei
Ascend P1
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
5177 KÍ
5977 KÍ
5977 KÍ
6577 KÍ
7977 KÍ
8977 KÍ
9577 KÍ
MMP od 277 KÎ
4777 KÍ / 4277 KÍ
5577 KÍ / 5077 KÍ
5377 KÍ / 4877 KÍ
5977 KÍ / 5477 KÍ
7177 KÍ / 6677 KÍ
7977 KÍ / 7477 KÍ
7977 KÍ / 7477 KÍ
MMP od 477 KÎ
3977 KÍ / 3477 KÍ
4577 KÍ / 4077 KÍ
4377 KÍ / 3877 KÍ
4977 KÍ / 4477 KÍ
6177 KÍ / 5677 KÍ
6977 KÍ / 6477 KÍ
6977 KÍ / 6477 KÍ
MMP od 777 KÎ
3177 KÍ / 2677 KÍ
3777 KÍ / 3277 KÍ
3577 KÍ / 3077 KÍ
3977 KÍ / 3477 KÍ
5177 KÍ / 4677 KÍ
6177 KÍ / 5677 KÍ
5977 KÍ / 5477 KÍ
MMP od 1177 KÎ
2177 KÍ / 1677 KÍ
507 KÍ / 7 KÍ
507 KÍ /7 KÍ
2977 KÍ / 2477 KÍ
4177 KÍ / 3677 KÍ
5177 KÍ / 4677 KÍ
4977 KÍ / 4477 KÍ
MMP od 2177 KÎ
1177 KÍ / 677 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
77 KÍ / 7 KÍ
1977 KÍ / 1477 KÍ
3177 KÍ / 2677 KÍ
4177 KÍ / 3677 KÍ
3977 KÍ / 3477 KÍ
Poznámka
Funguje pouze na
MicroSIM
Bílý výmÛnný kryt
v balení
Pęipravujeme.
Funguje pouze na
MicroSIM
Pęipravujeme
Poslední šance.
Funguje pouze na
MicroSIM
Poslední šance
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ/
PamÜĦová karta v balení
Procesor
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
Windows Phone 7.5
Android
Android
Windows Phone 8
Android
Android
Android
9,4 cm/3,7"
10,16 cm/4"
10,16 cm/4"
10,16 cm/4"
10,16 cm/4"
10,16 cm/4"
10,9 cm/4,3"
480x800
480x800
480x854
480x800
480x800
540x960
540x960
až 16GB/–
až 4GB/–
až 2,8GB/–
až 1,4GB/–
až 8GB/–
až 13GB/–
až 2,3GB/–
1,4 GHz
2x1 GHz
1 GHz
2x1 GHz
2x1 GHz
2x1 GHz
2x1,5 GHz
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/•
8Mpix
5Mpix
5Mpix
5Mpix
8Mpix
8Mpix
8Mpix
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1450
1650
1700
1700
1500
1305
1800
Délka hovoru (minut)
až 780
až 600
až 438
až 1300
až 800
až 360
až 480
Pohotovostní doba (hodiny)
až 265
až 833
až 607
až 559
až 500
až 475
až 450
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/2.1
•/4.0
•/2.1
•/2.1
•/2.1
•/2.1
•/3.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
•/•
•/•
•/•
–/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
116,5x61,2x12,1
118,5x62,3x9,3
124,3x61,2x9,2
120x63x10
121,6x63x9,9
122x59,5x10,5
129x65x7,7
142
114
124
113
110
120
110
Íerná
Íerná, bílá
Íerná, bílá
modrá
modrá
Íervená
Íerná
Eko-tĚída
www.vodafone.cz/eko-trida
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací
tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz
Telefony
89
Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Apple
iPhone 4
8GB
HTC
One S
HTC
One X
Samsung
GALAXY S III
Apple
iPhone 4S
16GB
Apple
iPhone 5
16GB
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
9977 KÍ
10 577 KÍ
12 977 KÍ
13 977 KÍ
14 977 KÍ
17 577 KÍ
MMP od 277 KÎ
8977 KÍ / 8477 KÍ
9577 KÍ / 9077 KÍ
11 577 KÍ / 11 077 KÍ
12 577 KÍ / 12 077 KÍ
12 977 KÍ / 12 477 KÍ
15 577 KÍ / 15 077 KÍ
MMP od 477 KÎ
7977 KÍ / 7477 KÍ
8777 KÍ / 8277 KÍ
10 777 KÍ / 10 277 KÍ
11 577 KÍ / 11 077 KÍ
11 977 KÍ / 11 477 KÍ
14 577 KÍ / 14 077 KÍ
MMP od 777 KÎ
6977 KÍ / 6477 KÍ
7977 KÍ / 7477 KÍ
9977 KÍ / 9477 KÍ
10 577 KÍ / 10 077 KÍ
10 977 KÍ / 10 477 KÍ
13 577 KÍ / 13 077 KÍ
MMP od 1177 KÎ
5977 KÍ / 5477 KÍ
6977 KÍ / 6477 KÍ
8977 KÍ / 8477 KÍ
9577 KÍ / 9077 KÍ
9977 KÍ / 9477 KÍ
12 577 KÍ / 12 077 KÍ
MMP od 2177 KÎ
4977 KÍ / 4477 KÍ
5777 KÍ / 5277 KÍ
7777 KÍ / 7277 KÍ
8277 KÍ / 7777 KÍ
8277 KÍ / 7777 KÍ
8277 KÍ / 7777 KÍ
Poslední šance. Funguje
pouze na MicroSIM.
Limitovaná edice
sluchátek urBeats™
Poslední šance. Funguje
pouze na MicroSIM.
Limitovaná edice
sluchátek urBeats™
K Neomezenému tarifu
3299 pouze za 1 KÍ!
Poslední šance u bílé
barvy. Funguje pouze na
MicroSIM
K Neomezenému tarifu
3299 pouze za 1 KÍ!
Poslední šance. Funguje
pouze na MicroSIM
Funguje pouze na
nanoSIM
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
iOS
Android
Android
Android
iOS
iOS
8,9 cm/3,5"
10,9 cm/4,3"
11,94 cm/4,7"
12,2 cm/4,8"
8,9 cm/3,5"
10,16 cm/4"
Rozlišení displeje
640x960
540x960
720x1280
720x1280
640x960
640x1136
Uživatelská pamÜĦ/
PamÜĦová karta v balení
až 8GB/–
až 10GB/–
až 25GB/–
až 16GB/–
až 16GB/–
až 16GB/–
1 GHz
2x1,7 GHz
4x1,5 GHz
4x1,4 GHz
2x1 GHz
2x1,02 GHz
•/–
•/•
•/•
•/•
•/–
•/•
5Mpix
8Mpix
8Mpix
8Mpix
8Mpix
8Mpix
Procesor
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1420
1650
1800
2100
1420
N/A
Délka hovoru (minut)
až 840
až 510
až 400
až 700
až 840
až 840
Pohotovostní doba (hodiny)
až 300
až 263
až 400
až 790
až 200
až 225
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•
•/4.0
•/4.0
•/4.0
•
•/4.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
–/•
•/•
•/•
•/•
–/•
–/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
115,2x58,6x9,3
131x65x7,8
134x69x8,9
136,6x70,6x8,6
115,2x58,6x9,3
123,8x58,6x7,6
137
119
130
133
140
112
Íerná
stęíbrná
šedá
modrá, bílá
Íerná, bílá
Íerná, bílá
Eko-tĚída
www.vodafone.cz/eko-trida
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací
tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz
90
Tablety a telefony
Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Vodafone
Smart Tab II7
Nexus 7
Vodafone
Smart Tab II10
Samsung
GALAXY Tab 2 10.1
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
4977 KÍ
7977 KÍ
8977 KÍ
10 977 KÍ
MMP od 277 KÎ
4577 KÍ / 4077 KÍ
7577 KÍ / 7077 KÍ
8577 KÍ / 8077 KÍ
9777 KÍ / 9277 KÍ
MMP od 477 KÎ
3777 KÍ / 3277 KÍ
6977 KÍ / 6477 KÍ
7977 KÍ / 7477 KÍ
8977 KÍ / 8477 KÍ
MMP od 777 KÎ
2777 KÍ / 2277 KÍ
5977 KÍ / 5477 KÍ
7177 KÍ / 6677 KÍ
7977 KÍ / 7477 KÍ
MMP od 1177 KÎ
1977 KÍ / 1477 KÍ
4977 KÍ / 4477 KÍ
6177 KÍ / 5677 KÍ
6977 KÍ / 6477 KÍ
MMP od 2177 KÎ
777 KÍ / 277 KÍ
3977 KÍ / 3477 KÍ
5177 KÍ / 4677 KÍ
5977 KÍ / 5477 KÍ
Poznámka
Funguje pouze na MicroSIM
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Android
Android
Android
Android
17,78 cm/7“
17,7 cm/7"
25,65 cm/10,1“
25,7 cm/10,1''
Rozlišení displeje
600x1024
800x1280
1280x800
1280x800
Uživatelská pamÜĦ/
PamÜĦová karta v balení
až 1,8GB/–
až 27GB/–
až 16GB/–
až 16GB/–
1 GHz
4x1,3 GHz
2x1,5 GHz
2x1 GHz
•/–
•/•
•/•
•/–
3Mpix
1,2Mpix
5Mpix
3Mpix
Procesor
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
–/–
–/–
•/•
–/–
Kapacita baterie (mAh)
3550
4325
6340
7000
Délka hovoru (minut)
Pohotovostní doba (hodiny)
–
–
–
–
až 507
až 200
až 600
až 2000
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/3.0
•/3.0
•/3.0
•/3.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
–/•
•/•
–/•
•/•
900/1800/1900/2100
850/900/1800/1900/2100
850/900/1800/1900/2100
850/900/1800/1900/2100
175,3x256,6x9,7
192x122x11,5
198,5x120x10,65
178x259,8x8,69
Hmotnost (g)
400
350
580
587
Barevné provedení
šedá
tmavÛ hnÛdá
šedá
stęíbrná
Eko-tĚída
www.vodafone.cz/eko-trida
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací
tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz
Tablety a telefony
91
Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Samsung
GALAXY Note 10.1
Samsung
GALAXY Camera
LG
Optimus L9
Sony
Xperia T
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
14 777 KÍ
12 977 KÍ
6977 KÍ
11 177 KÍ
MMP od 277 KÎ
13 177 KÍ / 12 677 KÍ
10 977 KÍ / 10 477 KÍ
6177 KÍ / 5677 KÍ
10 177 KÍ / 9677 KÍ
MMP od 477 KÎ
12 377 KÍ / 11 877 KÍ
9977 KÍ / 9477 KÍ
5377 KÍ / 4877 KÍ
9177 KÍ / 8677 KÍ
MMP od 777 KÎ
11 577 KÍ / 11 077 KÍ
9177 KÍ / 8677 KÍ
4377 KÍ / 3877 KÍ
8377 KÍ / 7877 KÍ
MMP od 1177 KÎ
10 577 KÍ / 10 077 KÍ
8177 KÍ / 7677 KÍ
3377 KÍ / 2877 KÍ
7377 KÍ / 6877 KÍ
MMP od 2177 KÎ
9377 KÍ / 8877 KÍ
6977 KÍ / 6477 KÍ
2377 KÍ / 1877 KÍ
6177 KÍ / 5677 KÍ
Novinka
Funguje pouze na MicroSIM
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android
Android
Android
Android
25,7 cm/10,1“
12,12 cm/4,77''
11,9 cm/4,7''
11,55 cm/4,55"
Rozlišení displeje
1280x800
1280x720
540x960
720x1280
Uživatelská pamÜĦ/
PamÜĦová karta v balení
až 16GB/–
až 8GB/–
až 2,33GB/–
až 10,8GB/–
Procesor
4x1,4 GHz
4x1,4 GHz
2x1 GHz
2x1,5 GHz
•/•
•/–
•/•
•/•
8Mpix
16Mpix
5Mpix
13Mpix
Displej v cm/"
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
Kapacita baterie (mAh)
Délka hovoru (minut)
•/•
•/•
•/•
•/•
7000
1650
2150
1780
–
–
až 450
až 420
až 2230
až 280
až 450
až 450
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/4.0
•/4.0
•/3.0
•/3.1
•/•
–/•
•/•
•/•
Pohotovostní doba (hodiny)
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
850/900/1800/1900/2100
850/900/1900/2100
850/900/1800/1900/2100
850/900/1700
/1800/1900/2100
180x262x8,9
128,7x70,8x19,1
131,9x68,2x9,1
129,4x67,3x9,3
Hmotnost (g)
600
300
125
139
Barevné provedení
šedá
bílá
Íerná
Íerná
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Eko-tĚída
www.vodafone.cz/eko-trida
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací
tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz
92
Telefony
Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu
BlackBerry
Bold 9900
Nokia
Lumia 820
Windows
Phone 8X
by HTC
HTC
One X+
Samsung
GALAXY
Note II
Apple
iPhone 5 64GB
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
11 577 KÍ
11 977 KÍ
11 977 KÍ
13 377 KÍ
15 577 KÍ
22 977 KÍ
MMP od 277 KÎ
10 177 KÍ / 9677 KÍ
10 577 KÍ / 10 077 KÍ
10 977 KÍ / 10 477 KÍ
11 977 KÍ / 11 477 KÍ
13 977 KÍ / 13 477 KÍ
20 577 KÍ / 20 077 KÍ
MMP od 477 KÎ
9377 KÍ / 8877 KÍ
9777 KÍ / 9277 KÍ
9977 KÍ / 9477 KÍ
11 177 KÍ / 10 677 KÍ
13 177 KÍ / 12 677 KÍ
19 577 KÍ / 19 077 KÍ
MMP od 777 KÎ
8577 KÍ / 8077 KÍ
8977 KÍ / 8477 KÍ
9177 KÍ / 8677 KÍ
10 377 KÍ / 9877 KÍ
12 177 KÍ / 11 677 KÍ
18 577 KÍ / 18 077 KÍ
MMP od 1177 KÎ
7577 KÍ / 7077 KÍ
7977 KÍ / 7477 KÍ
8177 KÍ / 7677 KÍ
9377 KÍ / 8877 KÍ
11 377 KÍ / 10 877 KÍ
17 577 KÍ / 17 077 KÍ
MMP od 2177 KÎ
6377 KÍ / 5877 KÍ
6777 KÍ / 6277 KÍ
6977 KÍ / 6477 KÍ
8177 KÍ / 7677 KÍ
10 177 KÍ / 9677 KÍ
16 577 KÍ / 16 077 KÍ
Pęipravujeme
Funguje pouze na
MicroSIM
Limitovaná edice
sluchátek urBeats™
Funguje pouze na
MicroSIM
Funguje pouze na
nanoSIM
BlackBerry OS
Windows Phone 8
Windows Phone 8
Android
Android
iOS
7,1 cm/2,8"
10,9 cm/4,3''
10,9 cm/4,3"
11,94 cm/4,7"
14 cm/5,5"
10,16cm/4"
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
640x480
480x800
720x1280
720x1280
720x1280
640x1136
Uživatelská pamÜĦ/
PamÜĦová karta v balení
až 8GB/–
až 8GB/–
až 11,5GB/–
až 57GB/–
až 16GB/–
až 64GB/–
1,2 GHz
2x1,5 GHz
2x1,5 GHz
4x1,7 GHz
4x1,6 GHz
2x1,02 GHz
•/–
•/•
•/–
•/–
•/•
•/•
5Mpix
8Mpix
8Mpix
8Mpix
8Mpix
8Mpix
Procesor
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/–
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1230
1650
1800
2100
3100
N/A
Délka hovoru (minut)
až 390
až 840
až 710
až 495
až 1140
až 840
Pohotovostní doba (hodiny)
až 307
až 360
až 360
až 350
až 600
až 225
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/2.1
•/3.0
•/3.0
•/4.0
•/4.0
•/4.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
•/•
•/•
–/•
•/•
•/•
–/•
850/900 /1800/1900
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
115x66x10,5
123,8x68,5x9,9
132x66x10
134,3x69,9x9,3
151x81x9,4
123,8x58,6x7,6
130
160
130
129
180
112
Íerná
Íerná
Íerná
Íerná
šedá
Íerná, bílá
Eko-tĚída
www.vodafone.cz/eko-trida
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací
tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz
Telefony
93
ObyÏejné telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Vodafone
353
Nokia
100
Vodafone
155
Nokia
113
Nokia
C2-01
Samsung
Xcover 2
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
677 KÍ
677 KÍ
877 KÍ
1177 KÍ
1777 KÍ
1977 KÍ
MMP od 277 KÎ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
377 KÍ
977 KÍ
1177 KÍ
MMP od 477 KÎ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
577 KÍ
777 KÍ
MMP od 777 KÎ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
MMP od 1177 KÎ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
MMP od 2177 KÎ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
7 KÍ
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ/
PamÜĦová karta v balení
Vodafone
Nokia S30
Vodafone
Nokia S40
Nokia S40
Samsung
4,57 cm/1,8''
4,57 cm/1,8''
4,57 cm/1,8''
4,57 cm/1,8"
5,1 cm/2"
5,6 cm/2,2"
128x160
128x160
128x160
128x160
240x320
240x320
až 2,8MB/–
–/–
–/–
až 16MB/–
až 43MB/–
až 40MB/–
Procesor
N/A
N/A
52 MHz
N/A
N/A
N/A
Internet/Podpora HSPA+
•/–
–/–
–/–
•/–
•/–
•/–
Fotoaparát
VGA
–
–
VGA
3Mpix
2Mpix
Blesk/Autofocus
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
Kapacita baterie (mAh)
770
800
1000
800
1020
1300
Délka hovoru (minut)
až 360
až 432
až 540
až 468
až 525
až 1140
Pohotovostní doba (hodiny)
až 300
až 35 dní
až 700
až 790
až 430
až 1000
Wi-Fi/GPS
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
Bluetooth
•/2.1
–
–
•/2.1
•/2.1
•/3.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
•/•
•/•
•/–
•/•
•/•
•/•
900/1800
900/1800
850/900/1800/1900
850/900/1800/1900
900/1800/1900/2100
850/900/1800/1900
109,2x46x12,2
110x45,5x14,9
110x56,5x13,5
110x46x14,8
109,8x46,9x15,3
122,5x52,9x17,9
68
70
88
77
89
110
stęíbrno-Íerná
Íerná
šedá
Íerná
stęíbrná
šedá
Eko-tĚída
www.vodafone.cz/eko-trida
Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz
94
Pro ūrmy
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma
BuÏte stále online, a máte
podnikání pod kontrolou
Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý z našich nových Business Férových tarifį
s úÍtováním po vteęinách, chytrý telefon za jedineÍnou cenu, ale i super slevu
na pęipojení do tabletu!
Business Férové tarify
PoěiÑte si nÝkterý z našich Business
Férových tarifı s úÏtováním po vteěinách,
neomezenými SMS, volnými minutami
do zahraniÏí a výhodnÝjším voláním do
všech sítí, ale také zvýhodnÝný telefon.
Napěíklad Samsung GALAXY S III za
skvÝlou cenu.
K tomu teÑ navíc mıžete k jakémukoliv
Business Férovému tarifu získat slevu
25 % na PĚipojení pro tablet premium.
Budete vždy online, a navíc mıžete
telefonovat v rámci Ůrmy zcela zdarma.
Business Fér
1499
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
600
minut volání
další
2,99 KÎ/minutu
neomezené SMS
1,2 GB
PĚipojení pro
mobil premium+
2589 KÏ
1499 KÏ
Vodafone
Smart Tab II7 už od
4077 KÏ
Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz
Pro ūrmy
95
BlackBerry
pro vaši firmu
PoęiÏte si telefon BlackBerry s kompletním
a plnÛ zabezpeÍeným mobilním ęešením
ūremní komunikace.
BlackBerry – ęešení pro vaši firmu
UmožĊuje spravovat až 10 e-mailových úÏtı v reálném
Ïase na vašem telefonu.
Okamžitá synchronizace e-mailı, kontaktı, kalendáěe.
Poskytuje vÝtší datový komfort i v oblastech bez 3G
pokrytí.
Zdarma posíláte textové, hlasové a multimediální
zprávy na jiné telefony BlackBerry.
BlackBerry Enterprise Server
Express (BESEx)
Máte ve firmÛ vlastní e-mailový server?
V tom pęípadÛ je služba právÛ pro vás.
BlackBerry Internet Service
(BIS)
Nemáte ve firmÛ vlastní e-mailový server? Využijte spolehlivé a pohodlné
e-mailové ęešení.
Co pĚináší
Co pĚináší
Poęízení služby a všechny uživatelské licence zdarma.
Automatickou synchronizaci kalendáęe, kontaktį, úkolį.
ExtrémnÛ jištÛnou bezpeÍnost vaší komunikace pomocí šifrování.
Možnost snadno se propojit s firemními aplikacemi, napę. SAP, Oracle, Java.
Mobilní e-mail
Vzdálený pęístup k firemnímu e-mailu a pęístup na web.
Pro využívání BIS není zapotęebí vlastní BlackBerry server ani jiné poÍáteÍní
investice.
Nastavení je snadné a rychlé pęímo z pęístroje bez nutnosti IT podpory.
Mobilní e-mail
BES Express
449 KÍ
BIS
315 KÍ
Limit pro stahování
1,2 GB
Limit pro stahování
600 MB
96
Snadná cesta k Vodafonu
Business Férové tarify
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma
Máte Ůrmu a potěebujete individuální nastavení pro každého zamÝstnance? Volejte zdarma 800 777 700
Nabídka mÛsíce pro firmy
Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý ze skvÛlých Business Férových tarifį
navrch s neomezeným voláním a SMS ve ūrmÛ a ještÛ výhodnÛjšími
podmínkami pro volání.
Business Férové tarify
Máme pro vás ty nejférovÛjší tarify na trhu. PoęiÏte si je
i s nÛkterým ze zvýhodnÛných chytrých telefonį.
VPN
Neomezené
volání a SMS
ve firmÛ
ÚÍtování
po vteęinách
Business Fér
399
Business Fér
599
Business Fér
799
Business Fér
999
Business neomezený
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
50
100
200
3299
300
minut volání
minut volání
minut volání
neomezené
volání
v síti Vodafone
ostatní 1,50 KÎ/SMS
neomezené SMS
neomezené SMS
neomezené SMS
neomezené SMS
150 MB
300 MB
300 MB
PĚipojení pro
mobil super
600 MB
PĚipojení pro
mobil premium
PĚipojení pro
mobil premium+
917 KÏ
1489 KÏ
1739 KÏ
1955 KÏ
4389 KÏ
399 KÏ
599 KÏ
799 KÏ
999 KÏ
3299 KÏ
minut volání
další
4,99 KÎ/minutu
neomezené SMS
PĚipojení pro
mobil standard
další
4,99 KÎ/minutu
PĚipojení pro
mobil super
další
4,99 KÎ/minutu
další
2,99 KÎ/minutu
Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz
1,2 GB
Business Férové tarify
Snadná cesta k Vodafonu
97
Výhody Business
Férových tarifİ.
Ìerpání minut
z tarifu i pro volání
do zahraniÍí
Samsung GALAXY Note II
Neomezené
SMS
600
minut volání
další
2,99 KÎ/minutu
neomezené SMS
1,2 GB
PĚipojení pro
mobil premium+
2589 KÏ
1499 KÏ
10 877 KÏ
Nový chytrý telefon
mıžete mít za ještÝ
lepší cenu.
Business Fér
1499
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
standardní cena
15 777 KÏ
Volání a SMS ve ŮrmÝ
v rámci Business
Férových tarifı je díky
VPN zdarma.
S vybranými Business
Férovými tarify máte
výhodnÝjší sazbu
volání za 2,99 KÏ.
98
Snadná cesta k Vodafonu
Férové tarify
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777
7 chytrých telefonį
za férových 7 korun
SedmiÍka je šĥastné Ííslo. Vodafone pro vás teÏ má sedm super mobilį
po sedmi korunách za kus. Pęed Vánoci se to šikne, co ęíkáte? MrknÛte na
našich sedm stateÍných a vybírejte, který se vám líbí nejvíc!
Vodafone Smart II
Fér tarif 599
Sony Xperia miro
100
300
minut volání
minut volání
neomezené SMS
neomezené SMS
300 MB
600 MB
další
4,99 KÎ/minutu
7 KÏ
standardní cena
2577 KÏ
PĚipojení pro
mobil super
1249 KÏ
další
4,99 KÎ/minutu
PĚipojení pro
mobil premium
7 KÏ
standardní cena
3977 KÏ
599 KÏ
Za 7 KÍ s Fér tarifem 599.
Fér tarif 999
1715 KÏ
999 KÏ
Za 7 KÍ s Fér tarifem 999.
Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz
Férové tarify
Snadná cesta k Vodafonu
Samsung GALAXY mini 2
Samsung GALAXY
Ace plus
99
Huawei Ascend G300
Fér tarif 1499
600
minut volání
další
4,99 KÎ/minutu
neomezené SMS
1,2 GB
PĚipojení pro
mobil premium+
7 KÏ
7 KÏ
standardní cena
3577 KÏ
standardní cena
3977 KÏ
Za 7 KÍ s minimální mÛsíÍní útratou 777 KÍ na dva roky.
Sony Xperia J
HTC Desire X
2349 KÏ
7 KÏ
1499 KÏ
standardní cena
5177 KÏ
Za 7 KÍ s Fér tarifem 1499.
7 KÏ
standardní cena
5977 KÏ
7 KÏ
standardní cena
5977 KÏ
Za 7 KÍ s minimální mÛsíÍní útratou 1177 KÍ na dva roky.
/%6$BBSULQWB&=B[LQGG
30
Download

ČESKÁ ELITA