Obsah
1/ PSYCHOLOGICKÉ A SOCIÁLNÍ ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
str.1 - 12
A/ Základní finanční formulace a pojmy:
- Příjmy
- Výdaje
- Finanční bilance
- Hrubá a čistá mzda
- Inflace
- Spotřebitelské ceny
B/ Rodinný rozpočet a zajištění příjmů:
- Aktiva
- Pasiva
- Finanční bilance
- Pyramida jistot
- Rizika ohrožující příjem
- Zajištění příjmů
- Rezervy
- Finanční nezávislost
C/ Sociální vrstvy - přemýšlení o rozpočtu a možnostech:
- typologie lidí
- ohrožení
D/ Chtít a mít
2/ INFORMAČNÍ GRAMOTNOST V RÁMCI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
A/ Zákony jako ochrana aneb důležité body z:
Občanského zákoníku:
- Obecná část
- Rodinné právo
- Absolutní majetková práva
- Relativní majetková práva
Obchodního zákoníku:
- Podnikání a neoprávněné podnikání
- Obchodní firma
- Obchodní rejstřík
- Hospodářská soutěž
- Nekalá soutěž
str. 13 - 44
- Klamavá reklama
- Kupní smlouva
- Smlouva o nájmu
- Smlouva o dílo
- Smlouva o úvěru
- Mandátní smlouva
- Smlouva o zprostředkování
- Smlouva o obchodním zastoupení
Zákonu o spotřebitelském úvěru:
- Schopnost splácet
- RPSN
- Odstoupení od smlouvy
- Výpověď smlouvy o spotřebitelském úvěru
- Předčasné splacení spotřebitelského úvěru
Zákoníku práce:
- Základní zásady pracovněprávních vztahů
B/ Pracovně-právní vztahy:
- Životopis
- Motivační dopis
- Pracovní pohovor
- Odměna za práci
- Pracovní smlouva
- Výpověď
C/ Finanční produkty a jejich použití
- Běžné a spořící účty
- Termínované vklady
- Doplňkové penzijní spoření – III. pilíř
- Důchodové spoření – II. pilíř
- Stavební spoření
- Pojištění životní a neživotní
- Pravidelné a jednorázové investice
- Hypotéční úvěry
- Spotřebitelské úvěry
- Řádný a překlenovací úvěr ze stavebního spoření
D/ Situace na našem trhu – průzkum
3/ OCHRANA SPOTŘEBITELE
str. 45 - 52
A/ Finanční desatero:
- Sleva není zadarmo
- Mít vždy jasno
- Partner k jednání
- Finanční plán
- Řádky pod čarou a za hvězdičkou
- Transparentnost a rozhodčí doložka
- Výnos nebo ztráta
- Investice beze strachu
- Pojištění není spoření
- Osobní data jako poklad
B/ Sebeobrana v supermarketu:
- Jak prokouknout supermarketové pasti
- Respekt vůči sobě samým
4/ PENĚŽNÍ GRAMOTNOST
str. 53 - 65
- Inflace
- Energie peněz
- Peníze jako zdroj, peníze jako zbraň
- Kolik peněz je Vašich?
- Správný tok peněz
- Finanční produkty a k čemu slouží
5/ CENOVÁ GRAMOTNOST
- Výrobní cena
- Velkoobchodní cena
- Maloobchodní cena
- Marže
- Sleva není zadarmo
- Ceny versus inflace
- Ceny versus kvalita
- Inflační doložka
- Trh a typy trhů
- Poptávka, nabídka a konkurence
str. 66 - 73
6/ ROZPOČTOVÁ GRAMOTNOST
str. 74 - 83
- Finanční bilance
- Motivy a cíle
- Zajištění příjmů aneb cena za klid
- Závazky a rezervy
- Finanční plán
- Důchodová reforma
7/ PRÁVNÍ GRAMOTNOST
str. 84 - 92
- Kam se obrátit, když…
- O které zákony se opřít
8/ INSOLVENCE
- Definice pojmů
- Kde hledat pomoc a řešení
- Ochrana proti insolvenci zaměstnavatele
- Prevence je lepší než medicína
str. 93 - 99
1/ PSYCHOLOGICKÉ A SOCIÁLNÍ ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
A/ Základní finanční formulace a pojmy:
Příjmy:







Příjem ze zaměstnání
Příjem z podnikání
Příjem z pronájmu
Příjem z kapitálového majetku
Bonusy, prémie
Výživné
Sociální příspěvky:
Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb. Podle tohoto zákona se
poskytují následující dávky:
Přídavek na dítě
Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají
rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima.
Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 3 126 Kč.
Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 2 880
Kč.
Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí
měsíčně
a) 2 600 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,
b) 2 250 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,
c) 1 960 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,
d) 1 600 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.
Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte.
Věk nezaopatřeného dítěte:
Měsíční přídavek na dítě v Kč:
Do 6-ti let věku
500,-
Od 6-ti do 15-ti let věku
610,-
Od 15-ti do 26-ti let věku
700,-
Rodičovský příspěvek
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně
a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky
220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.
-1-
Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 %
30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo
nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském
pojištění, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální
měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ:
pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč,
rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního
vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto
částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně.
V případě, že vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší.
Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.
Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský
příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve
výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.
Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle,
mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46
hodin v kalendářním měsíci. Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo
jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti
v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně.
Dítě zdravotně postižené může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení
pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně.
Dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni III
nebo IV, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti
předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně.
U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena.
Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku
zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě
jinou zletilou osobou.
Rodičovské příspěvky, na které vznikl nárok podle právní úpravy platné do 31. 12. 2011,
mohou přejít na novou právní úpravu kdykoli od ledna 2012 dle rozhodnutí rodiče.
Příspěvek na bydlení
Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy.
Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému
pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a
zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady
stanovené zákonem.
Výplata příspěvku na bydlení je časově omezena na 84 měsíce v období posledních 10
kalendářních let.
Toto omezení neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let a pro osoby
se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech.
-2-
Porodné
Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související
s narozením prvního dítěte.
Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním
čtvrtletí předcházejícím narození dítěte musí být nižší než 2,4násobek životního minima
rodiny.
Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě. Narodí-li se s prvním živě
narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, výše porodného činí 19 500 Kč.
Pohřebné
Na pohřebné má nárok osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě,
která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni
úmrtí trvalý pobyt na území ČR.
Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou 5 000 Kč.
Výdaje:

Pasiva
Domácnost a její běžný provoz: benzín, potraviny, platby za telefon, atd.
Finanční trh: úrazové, majetkové, cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti, úvěry,
leasingy

Aktiva
Stavební spoření, životní pojištění, investice, běžné a spořící účty, penzijní připojištění
(nově důchodové spoření – 2. pilíř a doplňkové penzijní spoření – 3. pilíř)
Finanční bilance:
Rozdíl mezi příjmy a výdaji. Z tohoto rozdílu by měl směřovat cca 70% na realizaci motivů a
zbytek na tvorbu krátkodobé rezervy – pokud ji lidé nemají vytvořenou. Vše vychází
z podrobné analýzy a individuálních možností každého člověka.
-3-
Vlastní finanční bilance
Výdaje
Příjmy
Pasiva
Bydlení
Doprava do zaměstnání
Auto+benzin
Mobily+pevná linka+net
Jídlo
Oblečení+obuv
Hobby
Hospody
Cigarety
Děti zájmy, kroužky, koníčky
Vánoce, dárky, narozeniny
Dovolené
Jazykové školy,ost. vzdělání
Alimenty
Hlavní pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr
Vedlejší pracovní poměr
Vedlejší pracovní poměr
Mateřská
Sociálka
Alimenty
Ostatní
Ostatní
Domácí mazlíčci
Dluhy
Dluhy
Dluhy
Dluhy
Ostatní
Ostatní
za pasiva celkem
Úrok p.a.
Kolik let se bude dluh
splácet
Měsíčně jen za dluhy:
Aktiva
Datum bilance:
Stavební spoření
Životní pojištění
Renta
Stáří
Ostatní
Ostatní
Ostatní
Ostatní
Ostatní
Za aktiva celkem
Výdaje celkem:
Příjmy celkem:
0
0
Výsledná bilance:
Investice do aktiv:
0
%
Investice do pasiv:
-4-
%
Pracovní list – Vlastní finanční bilance
Hrubá mzda:
Hrubá mzda je součástí superhrubé mzdy, což je hrubá mzda spolu s částkou odváděnou
zaměstnavatelem na zdravotní a sociální pojištění a zálohou na daň z příjmu.
Složky hrubé mzdy jsou:






Základní mzda
Příplatky (nárokové, nenárokové)
Náhrady mzdy (dovolená, svátek)
Odměny
Další plnění
Dávky nemocenského pojištění
Čistá mzda:
Rovná se hrubá mzda mínus sociální a zdravotní pojištění a daň.
Inflace a spotřebitelské ceny:
V tržním hospodářství se ceny za zboží a služby mohou kdykoli měnit. Některé ceny rostou,
jiné klesají. O inflaci mluvíme tehdy, když zdražuje zboží a služby obecně, nikoli pouze v
jednotlivých případech. Z toho vyplývá, že za 1 euro nakoupíte méně zboží a služeb. Pokud
to vezmeme z druhého konce, euro má pak menší hodnotu než dříve.
Inflace:
Inflace ukazuje změnu cenové hladiny a znehodnocování peněz v čase, např. dnes si
koupíte 100 rohlíků za částku 200,- Kč, ale za rok si za ty stejné peníze koupíte těch rohlíků
již méně….
Inflaci měří Český statistický úřad a uvádí se v procentech. Dlouhodobě je inflace 2,5% 3% ročně, za rok 2012 byla dokonce 3,3% p.a.
Spotřebitelské ceny:
Spotřebitelské ceny vzrostly v prosinci 2012 proti listopadu 2012 o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnil
růst cen zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje.
Průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2012 proti
průměru roku 2011 byla 3,3 %, což je o 1,4 procentního bodu více než v roce 2011 a
nejvyšší hodnota za poslední čtyři roky.
Při výpočtu průměrného růstu cen mají ceny zboží a služeb, za které platíme více (např.
elektřina), větší váhu než ceny zboží a služeb, za které platíme méně (např. cukr nebo
poštovní známky).
Každá domácnost má jiné nákupní zvyklosti: jedna má auto a jí se v ní maso, členové
dalších domácností jezdí jenom veřejnou dopravou nebo jsou vegetariáni. Průměrné nákupní
-5-
zvyklosti všech domácností dohromady určují, jakou váhu má jednotlivé zboží a služby při
měření inflace.
Pro měření inflace se používá všechno zboží a veškeré služby, které domácnosti
spotřebovávají:



zboží každodenní spotřeby (jako jsou potraviny, noviny a benzín)
zboží dlouhodobé spotřeby (jako je oblečení, počítače a pračky)
služby (jako je návštěva kadeřníka, pojištění a nájemní bydlení)
Veškeré zboží a služby, které domácnosti během roku spotřebují, jsou zastoupeny v
pomyslném nákupním koši. Každé zboží a každá služba v tomto koši má stanovenou cenu,
která se může časem měnit. Meziroční míra inflace je celková cena koše v daném měsíci
oproti jeho ceně ve stejném měsíci o rok dříve.
B/ Rodinný rozpočet a zajištění příjmů:
Aktiva:
stavební spoření, životní pojištění, investice, běžné a spořící účty, penzijní připojištění (nově
důchodové spořen – 2. pilíři a doplňkové penzijní spoření – 3. pilíř)
Pasiva:


domácnost a její běžný provoz: benzín, potraviny, platby za telefon….
finanční trh: úrazové, majetkové, cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti, úvěry,
leasingy
Finanční bilance = rozdíl mezi příjmy a výdaji.
PŘÍJMY
STÁT 55%
NUTNÁ
SPOTŘEBA 35%
REZERVA
10%
Investuji
Utrácím
AKTIVA
PASIVA
Peníze, které
mi vydělají další
peníze
Peníze, které
mi nevydělají
další peníze
-6-
Pyramida jistot
INVESTICE
DĚTI
RENTA
ŽIVOTNÍ
STANDART
BYDLENÍ
Rizika ohrožující příjem:







Úmrtí
Závažná nemoc
Úraz a jeho trvalé následky
Invalidita
Pracovní neschopnost
Hospitalizace
Ztráta zaměstnání
Hrubý příjem
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
50 000
60 000
70 000
Invalidita
3. stupně
9 170
10 437
11 334
12 231
13 128
14 025
14 922
16 716
18 510
20 304
-7-
REZERVA
Hrubá mzda Náhrada 4.-21. den
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
24 000
28 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
199
249
298
348
398
447
497
596
672
705
851
934
1 017
1 099
Nemocenská
od 22. dne
Náhrada mzdy
celkem*
143
178
214
249
285
320
356
427
480
504
608
668
727
786
2 388
2 988
3 576
4 176
4 776
5 364
5 964
7 152
8 064
8 460
10 212
11 208
12 204
13 188
Nemocenská
celkem
Celkem**
1 287
1 602
1 926
2 241
2 565
2 880
3 204
3 843
4 320
4 536
5 472
6 012
6 543
7 074
3 675
4 590
5 502
6 417
7 341
8 244
9 168
10 995
12 384
12 996
15 684
17 220
18 747
20 262
Zajištění příjmů:
Tvorba rezervy v krátkém horizontu (2-3násobek příjmu)
Rezervy:




Krátkodobé – překonat inflaci, mít železnou zásobu pro nenadálé události a dále
rezervu na plnění krátkodobých cílů.
Střednědobé – delší horizont, překonat inflaci a již něco vydělat, plnění motivů:
Předčasné umoření hypotéky, peníze pro děti, tvorba rezervy na finanční nezávislost
a další.
Dlouhodobé – překonat inflaci a vydělávat i s menšími částkami více, tvořit rezervu
na finanční nezávislost.
Finanční nezávislost:
je stav, kdy máme nakumulované takové množství movitého a nemovitého majetku, který
nám generuje potřebný příjem a nejsme závislí na státu nebo někomu jinému.
Správným rozložením finančních prostředků a investování do vhodného nástroje lze tohoto
stavu dosáhnout.
-8-
C/ Sociální vrstvy – přemýšlení o rozpočtu a možnostech
Typologie lidí:
Dlužník: vydělá méně, než spotřebuje
Spotřebitel: vydělá a spotřebuje stejné množství peněz, je prakticky pořád na nule
Střadatel: vydělá víc než spotřebuje a tvoří rezervy
Ohrožení:
Nejvíce ohrožení jsou spotřebitelé (střední třída).
Zvyknou si na vyšší příjem a místo, aby tvořili efektivně rezervy či investovali, zvyšují si
měsíční náklady v závislosti na zvýšení životní úrovně – nové auto, byt,
dovolená…..předčasný nadstandard, který je může uvést až do dluhové pasti.
„Bohatý není člověk z peněz, které vydělá, ale z peněz, které neutratí.“ – Henry Ford
Pracovní list – Zařazení se dle typologie
D/ Chtít a mít
Vědomé a nevědomé motivy k hospodaření s penězi, vše je o emocích…
Je velmi důležité umět se vyznat sám v sobě. Když něco moc chci, ať už se jedná o nový
telefon, auto či dovolenou nebo cokoliv jiného, nejdůležitější je zjistit, zda to, co chci,
skutečně potřebuji a proč. Anebo zda to chci z nějakého nevědomého důvodu, který lze
rozkrýt mnoha technikami, ať už pod vedením zkušeného kouče nebo sebereflexí. Velmi
-9-
častým motivem je naše ego, image, závist, soutěživost, zvyšování prestiže a sebevědomí
prostřednictvím pořizování hmotných statků.
Pečlivou prací s emocemi a rozkrytím skutečného motivu, proč po dané věci toužíme,
můžeme dojít k závěru, že to taková priorita pro nás zase není a uchránit se zbytečných a
mnohdy nesplatitelných závazků.
Slovníček pojmů:
Aktivum – peníze, které vydělávají další peníze
Pasivum – peníze, které se spotřebují a nevydělají další zpět
Finanční trh – místo, kde se potkává poptávka po penězích s jejich nabídkou
Finanční bilance – rozdíl mezi příjmy a výdaji
Inflace – znehodnocování peněz
Pyramida jistot – princip, jak správně nasměrovat priority a tok peněz, které je zajistí
Zdroje:
www.penize.cz
Wikipedie
Zák. č. 117/1995 Sb.
Studijní materiály Partners Financial Services, a.s.
Pracovní listy:
1/ Vlastní finanční bilance
2/ Zařazení se dle typologie
- 10 -
Pracovní list – Vlastní finanční bilance – téma 1
Vlastní finanční bilance
Výdaje
Příjmy
Pasiva
Bydlení
Doprava do zaměstnání
Auto+benzin
Mobily+pevná linka+net
Jídlo
Oblečení+obuv
Hobby
Hospody
Cigarety
Děti zájmy, kroužky, koníčky
Vánoce, dárky, narozeniny
Dovolené
Jazykové školy,ost. vzdělání
Alimenty
Hlavní pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr
Vedlejší pracovní poměr
Vedlejší pracovní poměr
Mateřská
Sociálka
Alimenty
Ostatní
Ostatní
Domácí mazlíčci
Dluhy
Dluhy
Dluhy
Dluhy
Ostatní
Ostatní
za pasiva celkem
Úrok p.a.
Kolik let se bude dluh
splácet
Měsíčně jen za dluhy:
Aktiva
Datum bilance:
Stavební spoření
Životní pojištění
Renta
Stáří
Ostatní
Ostatní
Ostatní
Ostatní
Ostatní
Za aktiva celkem
Výdaje celkem:
Příjmy celkem:
0
0
Výsledná bilance:
Investice do aktiv:
0
%
Investice do pasiv:
- 11 -
%
Pracovní list – Zařazení se dle typologie – téma 1
Pracovní list
Zařazení se dle typologie
Datum:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Dlužník: vydělá méně, než spotřebuje
Spotřebitel: vydělá a spotřebuje stejné množství peněz, je prakticky pořád na nule
Střadatel: vydělá víc než spotřebuje a tvoří rezervy
Dle tohoto rozřazení lidí patřím do skupiny:……………………………………………………………………………………..
Chci být ve skupině:………………………………………………………………………………………………………………………….
- 12 -
2/ INFORMAČNÍ GRAMOTNOST V RÁMCI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
A/ Zákony jako ochrana aneb důležité body z:
Občanského zákoníku:
Smyslem Občanského zákoníku je přesně formulovat soukromé právo v České republice.
Občanský zákoník upravuje až na výjimky veškeré soukromoprávní vztahy v jednom kodexu.
Přispívá k naplňování občanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a
nedotknutelnosti vlastnictví. Upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob,
majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem. V občanskoprávních vztazích mají
účastníci rovné postavení.
Nejčastějšími oblastmi občanského práva v denním životě jsou:
Obecná část
základní zásady; osoby (fyzické a právnické osoby, spotřebitel, podnikatel); zastoupení; věci
a jejich rozdělení; právní skutečnosti
Účastníci občanskoprávních vztahů:
Fyzické osoby
Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením. Tuto způsobilost má i
počaté dítě, narodí-li se živé.
Smrtí tato způsobilost zanikne.
Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti
(způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí, tj. dovršením osmnáctého
roku. Před dosažením tohoto věku se zletilosti nabývá jen uzavřením manželství. Takto
nabytá zletilost se neztrácí ani zánikem manželství ani prohlášením manželství za neplatné.
Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, není vůbec schopna
činit právní úkony, soud ji způsobilosti k právním úkonům zbaví. Fyzická osoba má právo na
ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i
soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.
Právnické osoby
Způsobilost mít práva a povinnosti mají i právnické osoby.
Právnickými osobami jsou:
a) sdružení fyzických nebo právnických osob,
b) účelová sdružení majetku,
c) jednotky územní samosprávy,
d) jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon.
Ke zřízení právnické osoby je potřebná písemná smlouva nebo zakládací listina. Způsobilost
právnické osoby nabývat práva a povinnosti může být omezena jen zákonem. Právní úkony
právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o zřízení
právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem. Za právnickou osobu mohou činit právní
- 13 -
úkony i jiní její pracovníci nebo členové, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech
právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé
Zájmová sdružení právnických osob
K ochraně svých zájmů nebo k dosažení jiného účelu mohou právnické osoby vytvářet
zájmová sdružení právnických osob. Sdružení nabývá právní způsobilosti zápisem do
registru sdružení vedeného u krajského úřadupříslušného podle sídla sdružení. K návrhu na
zápis do registru se přikládá zakladatelská smlouva nebo zápis o ustavující členské schůzi
spolu se stanovami. Sdružení zaniká výmazem z registrace.
Pokud je účastníkem občanskoprávních vztahů stát, je právnickou osobou.
Spotřebitelé
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého
povolání.
Podnikatelé
Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním
jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.
Podnikatelem podle tohoto zákona je:
a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních
předpisů,
d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního
předpisu.
Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo podnikání v obchodním
rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel, který je fyzickou osobou, je
povinen zapisovat do obchodního rejstříku nebo do jiné zákonem upravené evidence své
skutečné místo podnikání. Podnikatel je povinen mít k zapsaným prostorám právní důvod
jejich užívání po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsány jako jeho místo podnikání.
Zastoupení
Zastoupení je právní institut umožňující, aby právní úkony činili i ti, kteří by je jinak pro
nedostatek způsobilosti k právním úkonům činit nemohli, nebo ti, kdo by je sice činit mohli,
ale za dané situace nemohou, anebo kdo je sami činit nechtějí. Při zastoupení činí právní
úkony za zastoupeného zástupce.
- 14 -
Jedná-li jménem zastoupeného, jde o zastoupení přímé; práva a povinnosti z jednání
zástupce vznikají přímo zastoupenému. Jedná-li zástupce jménem vlastním, ale na účet
zastoupeného, jde o zastoupení nepřímé, tzv. náhradnictví; práva a povinnosti vznikají
zástupci, který je pak povinen převést je na zastoupeného.
Rozlišuje se zastoupení zákonné (vznikající buď přímo ze zákona, např. zastoupení
nezletilých dětí jejich rodiči, nebo z úředního, zejména soudního výroku) a zastoupení
smluvní, tj. zastoupení na základě dohody o zastoupení, popř. dohody o plné moci
(opravňující zástupce činit za zastoupeného příslušné právní úkony).
Věci a jejich rozdělení
Věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.
Věc určená k obecnému užívání je veřejný statek.
Plod je to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým
účelovým určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez něho.
Užitky jsou to, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy.
Lidské tělo ani jeho části, třebaže byly od těla odděleny, nejsou věcí.
Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není
věcí.
Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a
jejích dluhů.
Rozdělení věcí

Věci hmotné a nehmotné
Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu.
Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty.
Na ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje, se použijí přiměřeně ustanovení o
věcech hmotných.

Nemovité a movité věci
Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i
věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní
předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na
místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.
Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.

Zastupitelná věc
Movitá věc, která může být nahrazena jinou věcí téhož druhu, je zastupitelná; ostatní věci
jsou nezastupitelné. V pochybnostech se případ posoudí podle zvyklostí.
- 15 -

Zuživatelná věc
Movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení, je
zuživatelná; zuživatelné jsou i ty movité věci, které náleží ke skladu nebo k jinému souboru,
pokud jejich běžné užití spočívá v tom, že jsou prodávány jednotlivě. Ostatní věci jsou
nezuživatelné.

Hromadná věc
Soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako
takový nesoucí společné označení, pokládá se za celek a tvoří hromadnou věc.

Právní skutečnost
Právní skutečnost je okolnost, se kterou právní norma spojuje vznik, změnu nebo
zánik právního vztahu, tj. subjektivních práv a povinností. Lze ji obecně definovat jako
skutečnost, která např. na základě zákona způsobí právní následky.
Rodinné právo
Rodinné právo lze vymezit jako soubor právních norem upravujících osobní a majetkové
vztahy mezi členy rodiny. Pojem rodina je v právních předpisech jen zřídkakdy definován, v
českých tomu tak není nikde. Základním pramenem českého rodinného práva je zákon o
rodině.
Manželství je trvalé společenství ženy a muže založené zákonným způsobem, jehož hlavním
cílem je založení rodiny a řádná výchova dětí. Uzavírá se svobodným a úplným souhlasným
prohlášením muže a ženy, že spolu vstupují do manželství učiněným před matričním
úřadem. Prohlášení se děje veřejně, slavnostní formou za účasti dvou svědků. Před
uzavřením manželství musí být partneři obeznámeni se svým zdravotním stavem, dohodnuti
o uspořádání bydlení a hmotného zajištění a také jaké budou používat příjmení.
Manželství se uzavírá sňatkem, a to buď občanským před starostou, místostarostou nebo
pověřeným členem zastupitelstva obce, nebo církevnípřed registrovanou církví. V cizině lze
sňatek uzavřít před českým zastupitelským orgánem.
Oba manželé mají stejná práva a povinnosti. Jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně
respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné
prostředí. O záležitostech rodiny rozhodují společně. Pečují společně o dítě, mají vyživovací
povinnost. Poskytování peněžních prostředků na náklady domácnosti může být vyváženo
osobní péčí o dítě nebo domácnost. Manželé se mohou v běžných záležitostech vzájemně
zastupovat. Majetkové vztahy řeší občanský zákoník (Společné jmění manželů).
Manželství zaniká smrtí, prohlášením za mrtvého nebo rozvodem.
Rodičovská zodpovědnost
Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností při péči o dítě, která zahrnuje péči o
jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, zastupování dítěte a správa jeho
majetku. Náleží oběma rodičům bez výjimky, nekončí tedy rozvodem. Ve výjimečných
případech může být rozhodnutím soudu rodičovská zodpovědnost odebrána.
- 16 -
Vyživovací povinnost
Jedná se o povinnost rodiče vůči dítěti, ten je povinen přispívat na výživu a životní úroveň
dítěte. Vyživovací povinnost platí také mezi manžely navzájem a recipročně tj.: děti mají
vyživovací povinnost vůči rodičům, pokud to oni potřebují.
Pokud není vyřešen rozsah vyživovací povinnosti obou manželů, nelze manželství rozvést.
Práva a povinnosti dětí
Práva a povinnosti dětí vychází ze zákona o rodině a mezinárodních smluv. Dítě má právo
na život a jméno, nebýt odděleni od rodičů, právo na vlastní názor a svobodu projevu. Dítě
má právo být živeno (dokud se není schopno samo uživit), soukromí a také na ochranu cti a
pověsti. Naopak má povinnost ctít a respektovat rodiče, pomáhat dle svých schopností,
přispívat na úhrady rodiny (pokud je výdělečně činné) a přispívat rodičům na jejich životní
úroveň ve stáří.
Náhradní rodinná péče
Náhradní výchova a péče o děti se dělí na dva typy:

ústavní (dětské domovy a kojenecké ústavy)

rodinná (osvojení, pěstounská péče, poručnictví a opatrovnictví).
Náhradní rodinná péče usiluje o to, aby dítě bylo vychováváno v prostředí co nejvíce
podobnému běžné rodině.
Osvojení
Osvojitel přijme dítě za své a tím zanikají vztahy a povinnosti k původní rodině dítěte.
Osvojitel je způsobilý k právním úkonům. Osvojit si lze jen nezletilé dítě, kterému je však více
jak 1 rok.
Pěstounská péče
Stát zajišťuje hmotné zabezpečení dítěte a přiměřenou odměnu pro pěstouny. Vzniká
rozhodnutím soudu a zaniká zletilostí nebo také rozhodnutím soudu. Dítě může být v
kontaktu se svou původní rodinou.
Poručnictví
Ustanovuje soud, pokud rodiče dítěte zemřou nebo jsou zbavení rodičovské zodpovědnosti.
Obvykle je jím ustanovena osoba určená rodiči pokud to neodporuje zájmům dítěte,
zpravidla se jedná o příbuzné nebo osobu blízkou. Pokud se nenajde vhodná fyzická osoba
je poručníkem ustanoven OSPOD. Poručník je zákonným zástupcem dítěte spravujícím jeho
majetek, ale při závažných rozhodnutích je povinen se poradit se soudem. Poručník nemá k
dítěti vyživovací povinnost, a pokud je správa majetku dítěte spojena se značnou námahou
má právo na odměnu. Zaniká dosažením plnoletosti dítěte nebo rozhodnutím soudu.
- 17 -
Opatrovnictví
Opět určuje soud, který vydá ustanovení, co smí a co nesmí opatrovník dělat. Zbývá se
například správou majetku během řízení o osvojení. Často jím bývá stanoven OSPOD.
Nesezdané soužití
Není přímo upraveno v zákoně o rodině a právní následky se vyvozují z jednotlivých
ustanovení občanského zákoníku k domácnosti či spolu žijícím osobám, ze zákona o rodině
k rodičovským vztahům a výživnému, z práva sociálního zabezpečení k některým dávkám
apod.
Registrované partnerství
Registrované partnerství je právní institut upravující soužití stejnopohlavních párů; rovněž
není upraven zákonem o rodině, avšak svojí povahou spadá do rodinného práva a řadou
jednotlivých ustanovení do něj zasahuje.
Dědictví
Smrt je nepochybně velmi bolestná událost v životě každého z nás. Období po smrti blízkého
člověka není jen dobou truchlení a zvykání si na novou realitu bez zemřelého, ale zároveň je
také třeba v tomto období řešit dědictví po zemřelém.
Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele (zemřelého). Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z obou
těchto důvodů.
Řízení se zahajuje bez návrhu na základě úmrtního listu, který soudu zašle matrika.
Notář je ve funkci soudního komisaře pověřen soudem k vyřízení dědictví. Úkony notáře jsou
hrazeny dědicem (případně společně všemi dědici). Výše odměny notáře záleží na ceně
majetku.
V dědickém řízení notář jako první kontaktuje dědice, většinou to bývá osoba, která se
postarala o pohřeb zůstavitele, a sdělí, co bude třeba pro vyřízení dědictví učinit.
Soudní komisař musí vyrozumět dědice o jejich dědickém právu a možnosti dědictví
odmítnout ve lhůtě jednoho měsíce. Zároveň se dotáže na zůstavitelovy osobní (např. zda
měl zůstavitel nějaké potomky) a majetkové poměry (např. zda zanechal nějaký movitý či
nemovitý majetek).
Pokud se děje vypořádání dědictví dohodou, což je nejčastější forma, pak musí být uzavřeno
před notářem.
Dědic odpovídá do výše ceny nabytého dědictví za přiměřené náklady spojené s pohřbem
zůstavitele a za zůstavitelovy dluhy, které na něj přešly zůstavitelovou smrtí.
Dědic, který nabyl dědictví, má povinnost zaplatit dědickou daň. Od daně dědické jsou
osvobozeni příbuzní v řadě přímé a manželé.
- 18 -
Absolutní majetková práva
Vlastnictví
Vlastnictví vyjadřuje vztah lidí k věcem; právo vlastnictví přiřazuje vlastníku pravomoci
zacházet s určitou věcí libovolně a zamezit jiným jakékoli zásahy, pokud to neodporuje
zákonům či neomezuje práva jiných. Právo na vlastnictví a jeho ochrana před svévolným
vyvlastněním je v současnosti uznáváno a zaručeno jako součást lidských a občanských
práv v převážné části světa. Úprava vlastnického práva v různých společenských a
ekonomických systémech se liší zejména ve vymezení relevantních statků a v rozsahu i
obsahu dispoziční moci vlastníka (např. možnost vyvlastnění při zneužívání vlastnictví nebo
v zájmu veřejném.
Spoluvlastnictví
Spoluvlastnictví označuje vlastnictví dvou nebo více osob k jedné společné věcizároveň.
V České republiceje obecně upraveno pod názvem podílové spoluvlastnictví. Podobným
právním institutem je společné jmění manželů, které ale může vzniknout jen mezi manželi.
Spoluvlastnictví vzniká převážně na základě smlouvyo koupi či darování věci, kterou na její
kupující (obdarované) straně uzavře více subjektů. Může vzniknout také jako
výsledek dědického řízení.
Spoluvlastníci rozhodují o společné věci prostou většinou podle velikosti svých podílů,
přičemž podíly nejsou reálně určenou částí věci, ale ideální mírou určující vliv na nakládání s
danou věcí. Není-li spoluvlastníky určeno jinak, jsou všechny podíly stejné. Při rovnosti hlasů
nebo při nemožnosti dosáhnout většiny, případně jde-li o důležitou změnu společné věci a
přehlasovaní spoluvlastníci s přijatým rozhodnutím nesouhlasí, rozhodne na návrh některého
spoluvlastníka soud. Z právních úkonů týkající se společné věci jsou oprávněni i povinni
společně a nerozdílně.
Každý ze spoluvlastníků má předkupní právo na podíly ostatních spoluvlastníků; to neplatí,
pokud má druhý spoluvlastník v úmyslu převést svůj podíl na osobu blízkou.
Kromě zániku společné věci spoluvlastnictví zaniká, pokud se všechny spoluvlastnické
podíly sejdou v rukách jednoho vlastníka, čímž splynou. K tomu může samozřejmě dojít na
smluvním základě, pokud by šlo o nemovitost, musí být smlouva písemná. Nedojde-li však k
dohodě, spoluvlastnictví bude na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka zrušeno a vypořádáno
soudem.
Správa cizího majetku
Zákoník rozlišuje dvojí správu cizího majetku: prostou a plnou. Při prosté správě je
povinností správce pečovat o zachování podstaty a účelu majetku. Při plné správě vzniká
správci širší oprávnění – správce může se spravovaným majetkem učinit vše, co je potřebné
k jeho zachování, zhodnocení nebo rozmnožení.
Věcná práva k věci cizí
Jsou to věcná práva, jejichž obsahem jsou pouze určitá oprávnění, částečné právní panství
nad věcí, která oprávněnému nepatří. Jsou tedy opakemvlastnictví a vlastníka věci ve
výkonu jeho práva v určitém rozsahu omezují. Mají často zajišťovací funkci, zejména
k pohledávcevůči vlastníkovi věci.
- 19 -
Patří mezi ně:


zástavní právo
věcné břemeno

zadržovací právo

předkupní právo

dědické právo
Současné české dědické právo je založeno na těchto zásadách:
Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele.
Právním důvodem děděnímůže být zákon, závěť nebo kombinace obou.
Dědic má právo dědictví odmítnout.
Dědictví, které nenabyl žádný dědic, připadne státu jako odúmrť.
Přechod práv a závazků děděním má charakter univerzální sukcese.
O dědictví se vede civilní soudní řízení, nabytí dědictví nebo jeho vypořádání potvrzuje soud.
Při dědění se použije hmotné i procesní právo platné v době úmrtí zůstavitele.
Relativní majetková práva
Smlouva, obsah závazků, změny závazků a jejich zánik; závazky z právních jednání;
přenechání věci k užití jinému; závazky ze smluv příkazního typu; závazky z odvážných
smluv – pojištění; závazky z deliktu – náhrada škody
Smlouva
Smlouva (někdy též kontrakt, dohoda) je dvoustranný či vícestranný právní úkon spočívající
ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran, směřujících ke vzniku,
změně či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují.
Smlouva je jeden ze základních pilířů soukromého práva, obzvláště práva civilního
(občanského).
Změny závazků
Změny závazků se týkají buď jejich obsahu, nebo účastníků.
Změny v obsahu závazků se zásadně uskutečňují dohodou účastníků, jednostranně jenom
výjimečně když to připouští zákon, nebo si to účastníci dohodli.
Ke změnám závazku dochází také prodlením dlužníka nebo věřitele.
- 20 -
Prodlení dlužníka
Je případ kdy dlužník svůj závazek nesplnil včas a řádně.
Nesplní-li závazek ani v dostatečně přiměřené lhůtě má věřitel právo odstoupit od smlouvy.
Dlužník, který je v prodlení s plněním peněžitého dluhu, je povinen vedle dluhu zaplatit
věřiteli i úroky z prodlení ve výši stanovené prováděcím předpisem k občanskému zákoníku.
Prodlení věřitele
Věřitel je v prodlení, jestliže od dlužníka nepřijal řádné nabídnutí plnění dluhu, nebo mu
v době plnění neposkytl potřebnou součinnost.
Dlužník má poté právo na úhradu nákladů, které mu tím vznikly.
Za dobu věřitelova prodlení není povinen dlužník platit úroky.
Změny účastníků
Jedná se buď o postoupení pohledávky (změní-li se věřitel) anebo o převzetí dluhu (změní-li
se osoba dlužníka).
Změna věřitele (postoupení pohledávky) se uskutečňuje i bez souhlasu dlužníka a to
písemnou smlouvou mezi stávajícím a novým věřitelem.
Převzetí dluhu je však přípustná jen se souhlasem věřitele.
Dohoda musí mít písemnou formu.
Zajištění závazku
Plnění zajištění závazků zajišťuje stát, který prostřednictvím svých mocenských orgánů
vynucuje plnění povinností vyplývajících ze závazkových vztahů.
V některých případech by bylo vymáhání plnění závazků ze strany státu zdlouhavé anebo
dokonce neúspěšné, proto náš právní řád umožňuje, aby si plnění závazků zajistili věřitelé
sami, aby státní orgány nemusely vůbec zasahovat, k tomu slouží:



a) zástavní a zadržovací právo
b) smluvní pokuty: sjednávají se písemně, kdo poruší závazek je povinen pokutu
zaplatit, i když druhému účastníkovi nevznikla žádná škoda
c) ručením: vzniká písemným prohlášením ručitele, že věřitelovu pohledávku
uspokojí, jestliže jí neuspokojí dlužník ani na písemnou výzvu věřitele.
- 21 -

d) srážky ze mzdy: dohoda o srážkách ze mzdy mezi věřitelem a dlužníkem musí mít
písemnou formu.
Zánik závazku
Nejčastěji:

a) splnění dluhu:
Případ kdy závazek byl splněn řádně a na čas.
Není-li určena doba splnění je dlužník povinen dluh splnit v následující den, kdy byl
věřitelem o to požádán. Není-li dohodnuto místo plnění je jím bydliště nebo sídlo
dlužníka. V případě, že se dluh plní prostřednictvím pošty nebo peněžního ústavu je
dluh splněn dnem, kdy byla částka poukázána.
Dlužník může odepřít splnění závazku v případě, že mu věřitel nevydá potvrzení o
splnění dluhu (kvitanci- potvrzení o splnění dluhu).

b) zánik závazku dohodou o zániku závazku:
Věřitel se může s dlužníkem dohodnout o zrušení závazku anebo o nahrazení novým
závazkem.
Jakékoli ujednání musí mít písemnou formu.

c) zánik závazku nemožnosti plnění:
Stane-li se plnění nemožným, dlužníkova povinnost zaniká, plnění je nemožné
zpravidla tehdy zanikne-li předmět.
Týká-li se nemožnosti jen části plnění, zanikne dlužníkova povinnost související jen
s touto částí.
Věřitel může odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v OZ.

d) zánik závazku uplynutím doby:
Např. nájemní smlouvy, které jsou ujednány na dobu určitou.

e) zánik závazku smrtí dlužníka:
Zaniká jen takový závazek, jehož obsahem bylo plnění, které měl dlužník provést
osobně.

f) zánik závazku započtením neboli kompenzací:
Pokud mají věřitel a dlužník vzájemné pohledávky stejného druhu např. peněžní,
zaniknou započtením do té výše, do které se vzájemně kryjí, uhradí se pouze rozdíl.
Postačí jen jednostranný právní úkon.

g) zánik závazku výpovědí:
Výpověď je jednostranný právní úkon, kterým se ukončuje závazek ujednaný na
neurčitou dobu.
- 22 -
Pokud ze smlouvy, nebo ze zákona nevyplývá výpovědní doba, lze smlouvu
vypovědět ve lhůtě 3 měsíců ke konci kalendářního čtvrtletí.

h) propadnutím práva neboli prekluze:
Právo lze uplatnit jen do určité doby např. odpovědnost za vadu věci podle záruční
doby.
Soud nebo jiný příslušný orgán je povinen zjisti prekluzi a ve svém rozhodnutí k ní
přihlédnout, i když na to žádný účastník neupozorní.

ch) promlčení:
Promlčením právo nezaniká, ale se pouze oslabuje věřitelovo postavením v právním
vztahu.
Soud k promlčení přihlédne jen v případě, když dlužník námitku promlčení uplatní.
Promlčují se všechna majetková p. s výjimkami p. vlastnického.
Všeobecná promlčecí doba je 3 roky.
Závazky z právních jednání:
Darování
Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje
obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá.
Kdo druhému dar jen slíbí, není zavázán darovat, ale ten, kdo slib obdržel, má právo, aby mu
slibující nahradil náklady účelně vynaložené v očekávání daru.
Při darování věci zapsané do veřejného seznamu vyžaduje smlouva písemnou formu.
Písemnou formu vyžaduje smlouva také tehdy, nedojde-li k odevzdání věci zároveň s
projevem vůle darovat a přijmout dar. Dárce je zavázán k odevzdání daru, není však povinen
platit úrok prodlení.
Příkazní smlouva
Nejedná se o pracovně právní vztah ani o dohodu mimo pracovní poměr, není to ani zakázka
ve smyslu smlouvy o dílo. Její uzavření je vhodné v těch případech, kde nelze využít
zákoníku práce ani obchodního zákoníku. Nejedná se tu o vztah podřízenosti a
nadřazenosti, nelze určovat pracovní dobu a podmínky. Příkazní smlouva tedy určuje, do kdy
se má přesně vymezená práce předat a pracovník koná bez dalších příkazů.
Částka dohodnutá touto smlouvou je pro příkazníka (tedy toho „dodavatele“) příjmem podle §
10 zákona o daních z příjmů. Jedná se v podstatě o obdobu proplacení faktury. Proto se
neodvádí ani SP ani ZP a příkazník podává daňové přiznání, pokud příjmy podle § 10 bude
- 23 -
mít vyšší než 20 tis. Kč.
Ač se jedná v případě vykonání nějaké práce o výjimečný vztah, tak omezení na pouze 1
příkazní smlouvu na jednoho příkazníka právní předpisy neobsahují.
Neprochází tedy přes mzdovou agendu.
Podstatnou náležitostí příkazní smlouvy, vedle identifikace smluvních stran, je přesná
specifikace věci, která má být obstarána, nebo činnosti, která má být vykonána. Zejména
"věc", která má být předmětem příkazní smlouvy, je zapotřebí chápat poměrně úzce, neboť
občanský zákoník upravuje speciální smluvní typy, které se právě uzavírají za účelem
obstarání určité movité, případně i nemovité věci.
Závazek příkazníka může zahrnovat zejména jednání pro příkazce před různými státními
orgány, soudy počínaje a např. živnostenskými úřady konče, ale příkaz může zavazovat
příkazníka i pro jednání v hmotně právních vztazích, zejména při uzavírání smluv,
uplatňování pohledávek apod. Příkaz dle smlouvy může zavazovat též ke správě určitého
movitého nebo nemovitého majetku apod.
Podstatnou náležitostí příkazní smlouvy není stanovení odměny příkazníka a tudíž ani její
výše. Podle zákona je příkazce povinen poskytnout příkazníkovi odměnu pouze tehdy,
jestliže byla odměna dohodnuta nebo je obvyklá, zejména vzhledem k povolání příkazníka. V
takovém případě má příkazník nárok na odměnu, i když výsledek činnosti, ke které byl podle
příkazu povinen, nenastal, ledaže nezdar jednání byl způsoben porušením povinnosti
příkazníka. Forma příkazní smlouvy není občanským zákoníkem stanovena. Jedná se tedy o
smlouvu neformální, která bude platně uzavřena i v ústní formě, pokud smluvní strany
nestanoví písemnou formu dohodou.
Závazky z odvážných smluv
Závisí-li podle ujednání stran prospěch, anebo neprospěch alespoň jedné ze smluvních stran
na nejisté události, jedná se o smlouvu odvážnou.
Pojištění
Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě
pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se
zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.
Není-li pojištění ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok, vyžaduje smlouva
písemnou formu. Přijal-li pojistník nabídku včasným zaplacením pojistného, považuje se
písemná forma smlouvy za zachovanou.
Neurčí-li se v nabídce, do kdy má být přijata, vyžaduje se její přijetí do jednoho měsíce ode
dne doručení nabídky druhé straně; je-li však uzavření smlouvy podmíněno lékařskou
prohlídkou, vyžaduje se přijetí nabídky do dvou měsíců. Nabídku pojistitele může pojistník
- 24 -
přijmout i včasným zaplacením pojistného ve výši uvedené v nabídce.
Považuje-li se odpověď na nabídku za nový návrh, platí, že byl odmítnut, nepřijme-li jej druhá
strana do jednoho měsíce ode dne doručení.
Navrhuje-li strana změnu smlouvy, použijí se odstavce 1 a 2 obdobně.
Pojistitel sdělí před uzavřením smlouvy zájemci o pojištění údaje, jejichž rozsah a způsob
předání stanoví jiný zákon upravující pojišťovnictví. To platí i o skutečnostech, k jejichž
změně dojde za trvání pojištění.
Závazky z deliktu
Delikt - porušením určité povinnosti, která je označena jako povinnost primární, vzniká
delikventovi povinnost sekundární – odpovědnost (závazek) nahradit poškozenému
způsobenou škodu, případně uvést věci do původního stavu. Může být navíc odpovědný i
za přestupek, nebo trestný čin.
Škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění v případech stanovených
zvlášť zákonem.
Jasně jsou definovány:














Škoda způsobená několika osobami
Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání
Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi
Škoda z provozní činnosti
Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným
Škoda na nemovité věci
Škoda z provozu dopravních prostředků
Škoda způsobená zvířetem
Škoda způsobená věcí
Škoda způsobená vadou výrobku
Škoda na převzaté věci
Škoda na odložené věci
Škoda na vnesené věci
Škoda způsobená informací nebo radou
Obchodního zákoníku:
Tento zákon upravuje postavení podnikatelů a obchodní závazkové vztahy. Jasně definuje,
co znamená:
Podnikání a neoprávněné podnikání
Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním
jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.
Podnikatelem podle tohoto zákona je:

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
- 25 -



b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle
zvláštních předpisů,
d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle
zvláštního předpisu.
Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo podnikání v obchodním
rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel, který je fyzickou osobou, je
povinen zapisovat do obchodního rejstříku nebo do jiné zákonem upravené evidence své
skutečné místo podnikání. Podnikatel je povinen mít k zapsaným prostorám právní důvod
jejich užívání po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsány jako jeho místo
podnikání. Sídlem organizační složky podniku (§ 7) se rozumí adresa jejího umístění.
Osoba, která uskutečňuje činnost, k níž se podle zvláštních právních předpisů vyžaduje
ohlášení nebo povolení, bez takového ohlášení nebo povolení, a osoby, které takovou
činnost uskutečňují jménem jiné osoby anebo na její účet, podnikají neoprávněně.
Obchodní firma, obchodní rejstřík
Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku.
Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou. Firma nesmí být zaměnitelná s
firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě.
Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o
podnikatelích. Obchodní rejstřík je veden v elektronické podobě.
Obchodní rejstřík vede k tomu zvláštním právním předpisem určený soud.
Obchodní rejstřík je každému přístupný. Každý do něj může nahlížet a pořizovat si z něj
kopie či výpisy.
Rodné číslo se zapisuje do obchodního rejstříku, neuvádí se však ve výpisu z obchodního
rejstříku ani se nezveřejňuje v Obchodním věstníku. Je-li rodné číslo uvedeno v listinách
zakládaných do sbírky listin, zveřejňují se tyto listiny postupem podle tohoto zákona včetně
rodného čísla.
Z obchodního rejstříku se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy
podle zvláštního právního předpisu. Do obchodního rejstříku se zapisují:




obchodní společnosti a družstva,
b) zahraniční osoby podle § 21 odst. 4,
c) fyzické osoby, které jsou podnikateli a mají bydliště v České republice a osoby
podle § 21 odst. 5, které podnikají na území České republiky, pokud o zápis požádají,
d) další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis.
Hospodářská soutěž, nekalá soutěž, klamavá reklama
Fyzické i právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikatelé,
mají právo svobodně rozvíjet svou soutěžní činnost v zájmu dosažení hospodářského
- 26 -
prospěchu a sdružovat se k výkonu této činnosti; jsou však povinny přitom dbát právně
závazných pravidel hospodářské soutěže a nesmějí účast v soutěži zneužívat.
Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v
rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům,
spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Nekalá soutěž se zakazuje.
Nekalou soutěží je zejména:
 klamavá reklama.
 b) klamavé označování zboží a služeb,
 c) vyvolávání nebezpečí záměny,
 d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele,
 e) podplácení,
 f) zlehčování,
 g) srovnávací reklama,
 h) porušování obchodního tajemství,
 i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí.
Klamavou reklamou je šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či
výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu
podniku v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku prospěch na úkor jiných
soutěžitelů, spotřebitelů nebo dalších zákazníků.
Za šíření údajů se považuje sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením,
fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem.
Klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za
nichž byl učiněn, může uvést v omyl.
Kupní smlouva
Kupní smlouvou je dokument, kdy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc
(zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k
této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. Ve smlouvě musí být kupní cena
dohodnuta nebo musí v ní být alespoň stanoven způsob jejího dodatečného určení, ledaže z
jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran ji uzavřít i bez určení kupní ceny.
Za kupní smlouvu se nepovažuje smlouva, podle níž převážná část závazku strany, která má
zboží dodat, spočívá ve vykonání činnosti nebo závazek této strany zahrnuje montáž zboží.
Smlouva o nájmu
Předmětem této smlouvy je přenechání blíže specifikovaného prostředku, předmětu či
prostoru pronajímatelem nájemci, aby jej nájemce užíval a provozoval a platil za to
pronajímateli nájemné. Předmět nájmu, který je touto smlouvou pronajímán, musí být přesně
specifikován.
Pronajímatel i nájemce souhlasně prohlašují, že je předmět nájmu, na základě shora
uvedené specifikace, dostatečně určitě a srozumitelně popsán, aby nemohl být zaměněn s
- 27 -
jinou věcí.
Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci předmět nájmu podle této smlouvy do nájmu k
užívání a provozování za účelem obvyklým a řádně jej nájemci předat při podpisu této
smlouvy.
Nájemce se zavazuje předmět nájmu užívat pouze za účelem dohodnutým, od pronajímatele
jej převzít a platit pronajímateli dohodnuté nájemné.
Nebezpečí škody na předmětu nájmu nese po dobu doby nájmu nájemce, s výjimkou
případů, kdy škodu způsobil pronajimatel.
Pronajímatel touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět nájmu nájemci
přenechává do nájmu, nájemce touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět
nájmu od pronajímatele bere do nájmu.
Smlouva o dílo
Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k
zaplacení ceny za jeho provedení.
Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité
věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně
zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava
nebo úprava stavby nebo její části.
Cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího
určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran uzavřít smlouvu i bez tohoto
určení.
Smlouva o úvěru
Smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch
peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky
vrátit a zaplatit úroky.
Strany mohou určit peněžní prostředky, jež jsou předmětem smlouvy, i v jiné než české
měně, pokud to není v rozporu s devizovými předpisy. Pokud se strany nedohodnou jinak, je
dlužník povinen vrátit peněžní prostředky v měně, v níž mu byly poskytnuty, a v téže měně
platit úroky.
Za sjednání závazku věřitele poskytnout na požádání peněžní prostředky lze sjednat úplatu,
jestliže poskytování úvěru je předmětem podnikání věřitele.
- 28 -
Mandátní smlouva
Mandátní smlouvou se zavazuje mandatář, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu
určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo
uskutečněním jiné činnosti, a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu.
Mandatář je povinen postupovat při zařizování záležitosti s odbornou péčí.
Činnost, k níž se mandatář zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů mandanta a v
souladu s jeho zájmy, které mandatář zná nebo musí znát. Mandatář je povinen oznámit
mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na
změnu pokynů mandanta.
Od pokynů mandanta se může mandatář odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu
mandanta a mandatář nemůže včas obdržet jeho souhlas. Ani v těchto případech se však
mandatář nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo mandantem.
Mandatář odpovídá za škodu na věcech převzatých od mandanta k zařízení záležitosti a na
věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani
při vynaložení odborné péče. Tyto věci je mandatář povinen dát včas pojistit, jen když to
stanoví smlouva nebo když jej mandant o to požádá, a to na účet mandanta. Mandant může
smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Mandatář může smlouvu
vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena mandantovi, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější.
Smlouva o zprostředkování
Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující
k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se
zavazuje zaplatit zprostředkovateli úplatu (provizi).
Zprostředkovatel je povinen bez zbytečného odkladu sdělovat zájemci okolnosti důležité pro
jeho rozhodování o uzavření zprostředkovávané smlouvy a zájemce je povinen sdělovat
zprostředkovateli skutečnosti, jež pro něho mají rozhodný význam pro uzavření této smlouvy.
Zprostředkovateli vzniká nárok na provizi, je-li uzavřena smlouva, jež je předmětem
zprostředkování.
Vyplývá-li ze smlouvy, že zprostředkovatel je povinen pouze obstarat pro zájemce příležitost
uzavřít s třetí osobou smlouvu s určitým obsahem, vzniká zprostředkovateli nárok na provizi
již obstaráním této příležitosti. Smlouva o zprostředkování zaniká, jestliže smlouva, jež je
předmětem zprostředkování, není uzavřena v době určené ve smlouvě o zprostředkování.
Není-li tato doba takto určena, může kterákoli strana smlouvu ukončit tím, že to oznámí
druhé straně.
- 29 -
Smlouva o obchodním zastoupení
Smlouvou o obchodním zastoupení se obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel
zavazuje dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu
smluv nebo sjednávat a uzavírat obchody jménem zastoupeného a na jeho účet.
Obchodním zástupcem nemůže být:



osoba, která může jako orgán zavazovat právnickou osobu,
b) společník či člen podle zákona zmocněný zavazovat ostatní společníky nebo
členy,
c) likvidátor nebo insolvenční správce.
Smlouva o obchodním zastoupení musí mít písemnou formu.
Obchodní zástupce je povinen spolupůsobit v rámci svého závazku při uskutečňování
uzavřených obchodů podle pokynů zastoupeného a v zájmu zastoupeného, které jsou nebo
musí být obchodnímu zástupci známé, zejména při řešení nesrovnalostí, jež vzniknou z
uzavřených obchodů.
Obchodní zástupce nesmí sdělit údaje získané od zastoupeného při své činnosti bez
souhlasu zastoupeného jiným osobám nebo je využít pro sebe nebo pro jiné osoby, pokud
by to bylo v rozporu se zájmy zastoupeného. Tato povinnost trvá i po ukončení smlouvy o
obchodním zastoupení.
Zákonu o spotřebitelském úvěru:
Tento zákon zapracovává předpisy a upravuje některá práva a povinnosti související s
odloženou platbou, půjčkou, úvěrem nebo jinou obdobnou finanční službou poskytovanou
nebo přislíbenou spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkovatelem.
Zákon se ale nevztahuje na odloženou platbu, půjčku, úvěr nebo jinou obdobnou finanční
službu poskytnutou pro účely bydlení, v níž je pohledávka zajištěna zástavním právem k
nemovitosti a jejímž účelem je nabytí vlastnického práva k nemovitosti, vypořádání
vlastnických vztahů k nemovitosti nebo výstavba či rekonstrukce nemovitosti.
Schopnost splácet
Jedná se o posouzení celé řady skutečností, které hrají roli při splácení jakéhokoliv úvěru.
Musíme brát v potaz současnou situaci člověka s jeho příjmy, výdaji, sociálním a rodinným
zázemím, ostatními závazky a hraje zde roli mnoho dalších faktorů. To znamená posoudit i
jeho historii na finančním trhu, případné zdravotní komplikace, rizika, která mohou ovlivnit
jeho příjmy – tj. ztráta zaměstnání, zdravotní indispozice, porucha i běžných součástí života
jako auto, televize atd. tzn. výši dostupných rezerv.
Schopnost splácet se dá i pojistit, ale nelze na tento způsob spoléhat 100%. Vždy při
sjednání takového produktu je třeba důkladná analýza potřeb a plnění. Mnohem lepší je
- 30 -
dívat se na věci reálně, nepředlužovat se a vycházet spíše ze skutečných možností než iluzí,
že „na to mám“….
RPSN
RPSN je „roční procentuální sazba nákladů“, což je pojem, který vyjadřuje celkové roční
náklady na úvěr. Tento pojem v sobě obsahuje běžnou úrokovou sazbu úvěru, ale k tomu
ještě i veškeré náklady s vyřízením a správou úvěru spojené. Je tudíž velmi zavádějící řídit
se při výběru úvěru pouze jeho úrokovou sazbou. Nutno vždy posoudit v celkové dispozici i
s RPSN!
Odstoupení od smlouvy
Spotřebitel může od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odstoupit bez
uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
Od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, lze odstoupit podle odstavce písemně,
a to v souladu s informací uvedenou v této smlouvě o právu na odstoupení. Lhůta pro
odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno věřiteli v listinné
podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Došlo-li k
odstoupení, je spotřebitel povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode
dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu. V tomto případě je spotřebitel povinen zaplatit
věřiteli úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy
nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina
splacena.
Výpověď smlouvy o spotřebitelském úvěru
Spotřebitel je oprávněn kdykoliv vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou,
a to s okamžitou účinností, pokud nebyla sjednána výpovědní lhůta. Výpověď nesmí být
věřitelem zpoplatněna. Sjednaná výpovědní lhůta však nesmí být delší než 1 měsíc.
Věřitel je oprávněn, je-li to sjednáno ve smlouvě, ukončit spotřebitelský úvěr sjednaný na
dobu neurčitou písemnou výpovědí, a to v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
Výpovědní lhůta nesmí být kratší než 2 měsíce.
Je-li to dohodnuto ve smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, uzavřené na dobu
neurčitou, může věřitel spotřebiteli z objektivních důvodů ukončit oprávnění čerpat
spotřebitelský úvěr. O této skutečnosti a důvodech, které ho k tomu vedou, musí věřitel
spotřebitele informovat předem; není-li to možné, pak bez zbytečného odkladu po této
skutečnosti. Informaci předá v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
- 31 -
Předčasné splacení spotřebitelského úvěru
Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání
spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na poměrné snížení
celkových nákladů spotřebitelského úvěru.
Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu
nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s
předčasným splacením.
Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše
spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem
spotřebitelského úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady
nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.
Věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení
a) pokud splacení bylo provedeno v rámci plnění z pojistné smlouvy určené k zajištění
splacení spotřebitelského úvěru,
b) v případě přečerpání, nebo
c) pokud splacení bylo provedeno v období, pro které není stanovena pevná úroková sazba.
Náhrada nákladů nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od
předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru.
Zákoníku práce:
Zákoník práce upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a
zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními. Dále upravuje některá práva a
povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu dočasně práce
neschopného zaměstnance a některé sankce za jeho porušení.
Základní zásady pracovněprávních vztahů:

zákonná ochrana postavení zaměstnance - rovnost zacházení se všemi zaměstnanci
a zákaz diskriminace /žen, starších, rasových či náboženských odlišností.

b) uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro výkon práce – zaměstnavatel je
povinen zajistit bezpečnost pro své zaměstnance, poskytnout jim nezbytná školení a
ochranné pracovní pomůcky. Zaměstnanci jsou povinni se školení zúčastnit a
veškeré ochranné prostředky používat.

c) spravedlivé odměňování zaměstnance – na základě pracovní smlouvy je
zaměstnanci poskytována odměna za práci v pravidelných termínech podle jeho
zařazení do funkce, platové třídy či skupiny a možností či vůle zaměstnavatele ocenit
zvýšené úsilí zaměstnance zvláštní prémií či odměnou.

d) řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele
– zaměstnanec nesmí vykonávat v pracovní době jinou pracovní činnost než která je
smluvně ujednána, nesmí vykonávat ani činnost pro jiného zaměstnavatele či
využívat informací a možností svého zaměstnavatele ku prospěchu někoho dalšího.
- 32 -
Zaměstnanec v pracovním poměru se podílí svou prací za mzdu podle pokynů
zaměstnavatele na plnění jejích úkolů.
Pracovní poměr se zakládá smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Před
uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance s právy a
povinnostmi, které by pro něho z pracovní smlouvy vyplynuly, a s pracovními a mzdovými
podmínkami, za nichž má práci konat. V případech stanovených orgány státní zdravotní
správy je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se zaměstnanec před uzavřením pracovní
smlouvy podrobil vstupní lékařské prohlídce.
B/ Pracovně-právní vztahy:
Životopis a motivační dopis
Motivační dopis je velmi důležitou součástí při žádosti o práci. Jedná se o jednu z prvních
informací o Vás – pokud se bude líbit, můžete na jeho základě postoupit k pohovoru. Hodně
lidí má sice výborně napsaný životopis, ale motivační dopis podceňují. To je ovšem velká
chyba, motivační dopis je pro personalisty stejně důležitý.
Průvodní dopis by měl být přehledný a zajímavý. Má za úkol personalistu informovat, o jakou
profesi se ucházíte, vysvětlit důvody Vašeho zájmu a nastínit Vaše předpoklady k výkonu
práce.
Motivační dopis by měl být krátký, ale výstižný (neměl by přesáhnout rozsah jedné strany).
Pokud jde o formu, průvodní dopis by měl být napsaný na počítači, neměla by chybět adresa
(Vaše i zaměstnavatele), oslovení, pozdrav a ruční podpis.
Uvádějte pouze pravdivé informace, můžete odkazovat na přiložený životopis a zbytečně
neupozorňujte na své nedostatky.
V motivačním dopise byste měli uvést, kde jste se o nabídce dozvěděli, o jakou pozici se
ucházíte, proč byste měl/a být na pozici přijat/a právě Vy. Snažte se co nejvíce upozornit na
své klady (vlastnosti jako kreativita, komunikativnost, flexibilita, organizační schopnosti a
další), uveďte své nejdůležitější dosavadní zkušenosti v oboru a vyjádřete také přání k
Vašemu osobnímu setkání s kontaktní osobou.
Zdůrazněte, co Vás láká na nové práci a snažte se adresáta přesvědčit o tom, že právě Vy
jste tím nejlepším kandidátem.
Následující fráze jsou vhodné na úvod motivačního dopisu:


Reaguji na Vaši nabídku práce ... na serveru … Ráda bych se o tuto pozici ucházela.
Zaujal mě inzerát, ve kterém hledáte .... Podle zveřejněných požadavků se považuji
za vhodného kandidáta na nabízenou pozici.
Motivační dopis – Vzor
Profesní životopis - Vzor
- 33 -
Pracovní pohovor
Správně zvolený termín
Je třeba zvážit, na který den a hodinu si domluvíte pohovor. Zaměstnavatel Vám dá
pravděpodobně vybrat ze dvou možností, někdy možná i z více. Je možné se setkat s tím, že
na pohovory mají zaměstnavatelé vyhrazen jeden den a nelze to zařídit jinak, ale zrovna tak
existují firmy, kde můžete dostat termín pohovoru kdykoliv. V každém případě je třeba si
zařídit dostatek času a to s rezervou na cestu, možnost protažení či zdržení se přímo ve
firmě. Není žádoucí, abyste u pohovoru byli nervózní, protože se musíte vrátit k původnímu
zaměstnavateli či jste zrovna objednáni k lékaři. Vaše rozpoložení velmi ovlivňuje průběh i
výsledek pohovoru.
Oblečení a vystupování
Vždy si musíte důkladně zjistit základní informace o společnosti, kde se ucházíte o pracovní
místo. Není nic trapnějšího, než když jdete na nábor do automobilky a netušíte, jaká auta
vyrábí, či se zajímáte o místo v bance a přijdete v džínách a tričku. Je třeba tedy určitě
pročíst internetové stránky nebo alespoň náborové materiály a typu pracovního místa
přizpůsobit i své vystupování, oblečení, obuv, účes atd. O zákazu žvýkačky netřeba hovořit.
Odměna za práci
Při stanovení odměny za práci lze vycházet z:





pracovních zkušeností
věku
praxe v oboru
místa práce
hodnoty vykonávané činnosti
Pracovní smlouva
Pracovní smlouva je dokument, který jasně definuje vztah mezi zaměstnavatelem a
zaměstnancem a veškeré náležitosti potřebné k výkonu práce pro danou společnost. Od
pracovní smlouvy je možné odstoupit, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce.
Pracovní smlouva musí obsahovat:




druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a)
vykonávána,
c) den nástupu do práce.
d) obvykle pracovní smlouva obsahuje i domluvenou odměnu za práci nebo další
podmínky, na kterých mají zúčastněné strany zájem.
- 34 -
Pracovní smlouva na dobu určitou obsahuje jasně vymezené termíny nástupu do práce i
ukončení činnosti /např. při zastupování ženy na MD či v jiných případech/.
Pracovní smlouva na dobu neurčitou obsahuje datum nástupu do zaměstnání, nikoli však
dobu ukončení činnosti. Pokud chce zaměstnavatel či zaměstnanec pracovní poměr ukončit,
je k tomu třeba využít jedné z několika možností, viz dále.
Výpověď
Pracovní poměr může být rozvázán:





a) dohodou
b) výpovědí
c) okamžitým zrušením
d) zrušením ve zkušební době
Pracovní poměr též končí uplynutím doby určené ve smlouvě či smrtí zaměstnance.
Výpověď dohodou
Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí
pracovní poměr sjednaným dnem.
Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně. V
dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to
zaměstnanec.
Jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru vydá zaměstnavatel zaměstnanci.
Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být
dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná.
Výpověď ze strany zaměstnance
Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení
důvodu.
Výpověď ze strany zaměstnavatele
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z těchto důvodů:






a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele,
d) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského
posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy dlouhodobě způsobilosti
konat dále dosavadní práci,
e) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon
sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele,
f) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl
okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení pracovní kázně; pro
- 35 -


soustavné méně závažné porušování pracovní kázně lze dát zaměstnanci výpověď,
jestliže byl v době posledních šesti měsíců v souvislosti s porušením pracovní kázně
písemně upozorněn na možnost výpovědi.
g) zaměstnavatel nemá možnost ho dále zaměstnávat v místě, které bylo sjednáno
jako místo výkonu práce, ani v místě jeho bydliště, a to ani po předchozí průpravě,
h) zaměstnanec není ochoten přejít na jinou pro něho vhodnou práci, kterou mu
zaměstnavatel nabídl v místě, které bylo sjednáno jako místo výkonu práce, nebo v
jeho bydlišti, nebo podrobit se předchozí průpravě pro tuto jinou práci.
Důvod musí ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným
důvodem, jinak je výpověď neplatná. Důvod výpovědi nelze dodatečně měnit.
Výpověď, která byla doručena druhému účastníku, může být odvolána pouze s jeho
souhlasem; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním je třeba provést písemně.
C/ Finanční produkty a jejich použití
Běžné a spořící účty
Našli bychom jen malé procento obyvatel naší republiky, kteří nemají vlastní běžný účet.
Běžný účet je součást našeho života a většinou tvoří základ každého finančního portfolia.
Měli bychom ho využívat k pohybu peněz ve směru od nás a k nám, tzn. k přijímání
finančních prostředků a jejich zasílání na nejrůznější účely od plateb nájemného, úvěrů,
pojištění a dalších pravidelných plateb. Na trhu existuje celá řada běžných účtů, které se liší
cenou, obsahem služby a možnostmi, které nám dávají.
Existují již i účty pro žáky a studenty, které primárně plní vzdělávací funkci, kdy si mladý
člověk má zažít správné zacházení s finančními nástroji.
Běžný účet by v žádném případě neměl plnit funkci rezervního účtu, tzn., že bychom na něm
neměli uchovávat větší sumy peněz, než potřebujeme na své měsíční výdaje. Zhodnocení
na něm je velmi nízké, tudíž nepokryje inflaci, platíme z výnosu státu 15% daň a ještě
obvykle i poplatky za jeho vedení.
Spořící účet naopak již svým názvem nabádá ke spoření, tedy tvorbě rezervy. Měla by to být
ale rezerva krátkodobá, tzn. ve výši cca 3 měsíčních příjmů, pro případ, že nám vzniknou
nečekané výdaje /oprava auta, koupě nového spotřebiče/ nebo nám znenadání např.
z důvodu nemoci či ztráty zaměstnání přechodně vypadne příjem.
Na spořícím účtu je možné dostat lepší zhodnocení než na účtu běžném, takže se alespoň
trochu zmírní dopad inflace.
Není ale vhodný k tvorbě rezervy na delší horizont, tedy spořit si na penzi či pro děti na
studia touto formou nelze doporučit.
- 36 -
Termínované vklady
Termínované vklady slouží ke zhodnocení peněz, které nebudete určitou kratší dobu
potřebovat. U termínovaného vkladu se zavážete na určité časové období a až po skončení
tohoto období můžete peníze vybrat. Termínované vklady jsou vhodné zejména
pro konzervativní investory, kteří se bojí investicí do akcií či komodit.
Zhodnocení se zde pohybuje obvykle kolem hladiny inflace, někde i výš. Vždy záleží na
situaci na trhu a konkrétní situaci klienta.
Doplňkové penzijní spoření – III. pilíř
Doplňkové penzijní spoření, tzv. III. pilíř důchodové reformy, nastupuje za původní penzijní
připojištění, kde jsme si spořili na penzi a mohli získat od státu dotaci a daňovou úlevu.
Zároveň zde byla zajištěna i garance nenulového zhodnocení. Od 1. 1. 2013 tuto garanci
není možné využít, státní příspěvky v rozpětí 90,- Kč až 230,- Kč však nadále ano. Zůstává
zachována i možnost daňového odpočtu až 1000,- Kč od základu daně. Do původních i
nových smluv mohou přispívat zaměstnavatelé formou benefitů, což je výhodné jak pro
zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance. Mezi jednotlivými fondy lze přecházet a můžeme
volit i investiční strategii. Úspory lze jednorázově vybrat, avšak pokud spoříme s cílem tvořit
rezervu na stáří, není rozumné peníze vybrat např. na nákup auta, po kterém toužíme.
Důchodové spoření – II. pilíř
Jedná se o nový fondový systém, který umožňuje vzít tři procenta z pravidelných odvodů,
které posíláme státu, a přidat k nim další dvě procenta ze své hrubé mzdy, a spořit je na
vlastním účtu. Peníze jsou majetkem klientů, je možno je dědit a v důchodovém věku vyplatit
buď ve formě 20-ti leté penze nebo doživotního důchodu.
Z II. pilíře nejde vystoupit, avšak častá obava potenciálních klientů, z čeho budou spořit,
pokud nebudou zrovna pracovat, je zbytečná. V případě, že zrovna v některém období svého
života nebude klient pracovat, logicky žádná % z hrubé mzdy neodvádí.
Stavební spoření
Stavební spoření slouží k podpoře bydlení a s tímto tématem souvisejících situací. Je to
garantovaný způsob uložení peněz se státní podporou až 2 000,- Kč ročně. Úročení z vkladů
se pohybuje dle smlouvy mezi 1% - 2%, takže z hlediska překonání inflace to není silný
nástroj. Je chybou zakládat stavební spoření s cílem ušetřit peníze na potřebu, kterou budu
mít za 15 -20 let. K tomu lze využít mnohem lepších nástrojů finančního trhu. Mělo by tedy
opravdu sloužit pouze k využití v horizontu 5 – 6 let, kdy např. plánujeme rekonstrukci
nemovitosti, případně její pořízení. Ze stavebního spoření lze vzít i úvěr, viz níže.
- 37 -
Pojištění životní a neživotní
Pojištění je nástroj, díky kterému se můžeme zajistit pro případ nenadále životní situace.
Rozdělujeme je na životní a neživotní.
Životní pojištění, jak už z názvu vyplývá, slouží k pojištění rizika úmrtí, ale může v sobě
kombinovat i nejrůznější připojištění, např. úrazu, hospitalizace, pracovní neschopnosti,
invalidity, závažných onemocnění atd.
Existuje pojištění s rezervotvornou složkou, tzv. kapitálové /dnes již zastaralé/ a investiční.
Tzn., že kromě pojistné ochrany smlouva i pracuje na zhodnocení peněz klienta. Primárním
úkolem pojištění je, ale zajištění životního standardu, nikoliv spoření.
Dále známe pojištění rizikové a úrazové, které rezervotvornou složku nemá, tudíž je levnější,
ale platby za něj jsou opravdu jen naší „platbou za klid“.
Podobně je tomu i u neživotního pojištění, kdy platíme pojišťovně určitý obnos za to, že
v případě pojistné události, např. požár, krádež, nehoda apod., budeme mít díky vyplacené
částce prostředky na to, abychom dali situaci do pořádku.
Můžeme pojistit svou odpovědnost, svůj majetek, lze pojistit i veterinární náklady na léčení
zvířat, pojišťujeme auta – povinné ručení.
Pravidelné a jednorázové investice
Investovat své peníze do podílových fondů znamená nejlépe je ochránit před inflací, zvláště
v dlouhodobém hledisku. Investovat můžeme v pravidelných měsíčních úložkách nebo
jednorázovou sumu, záleží vždy na možnostech každého investora a jeho současné situaci,
kterou je třeba podrobit důkladné analýze.
Podílové fondy jsou nástroje kolektivního investování, jejichž fungování spočívá v tom, že
investoři /klienti/ svěřují své peníze profesionálním správcům, kteří je obhospodařují a
zhodnocují.
Podílový fond nemá právní status, spravuje ho investiční společnost. Velkou výhodou pro
investory je to, že jsou neustále majiteli svých peněz, nikoli jen účtu. Jejich prostředky jsou
odděleny od prostředků investiční společnosti a tudíž se při respektování investičního
horizontu a dalších nastavených pravidel nemůže stát, že by klienti o své peníze přišli.
Podílové fondy rozdělujeme na:





fondy peněžního trhu
dluhopisové
smíšené
realitní
akciové
Investovat lze samozřejmě i jinam než do podílových fondů, např. komodit. Komodita
je zboží, které je na trhuobchodováno bez rozdílů v kvalitě /např. ropa, zlato, pšenice, atd./.
- 38 -
Hypotéční úvěry
Hypotéka je dlouhodobý úvěrový produkt a jeho splacení je zajištěno zástavním právem
k nemovitosti. Rozlišujeme hypotéční úvěry účelové a neúčelové. Hypotéky se poskytují od
částky 200 000,- Kč.
Hypotéční úvěr účelový můžeme použít na koupi, výstavbu či rekonstrukci nemovitosti,
případně na vyplacení půjčky již dříve poskytnuté na tento účel nebo k vypořádání
majetkových poměrů /např. po rozvodu nebo při dědickém řízení/. Jeho splatnost v současné
době bývá nastavena na max. dobu 30 let. Úrokové sazby se v průměru pohybují kolem 3%
ročně, ale lze zařídit úvěr jak s nižší, tak s vyšší sazbou, vždy záleží na konkrétním
nastavení podmínek v úvěrové smlouvě.
Neúčelový hypotéční úvěr lze použít na cokoliv, např. na nákup auta či cesty kolem světa,
má pochopitelně vyšší úrokovou sazbu než účelový, ale i tak je mnohem výhodnější než
např. úvěr spotřebitelský.
U obou typů úvěrů můžeme nastavit fixaci úrokové sazby, kdy nám banka po stanovenou
dobu nesmí zvednout její výši, anebo můžeme zvolit plovoucí sazbu, která není fixovaná, ale
zase poskytuje možnost mimořádných splátek či předčasné umoření bez vyšších sankcí. U
hypotéčního úvěru splácíme většinou anuitně, což znamená, že zároveň ve splátce splácíme
úrok i jistinu.
Spotřebitelské úvěry
Spotřebitelský úvěr je úvěr určený pro jednotlivce na nepodnikatelské účely, typicky nákup
spotřebního zboží, automobilu, vybavení domácnosti a podobně.
Nemusí být zajištěný ručením. To má, pokud je výše půjčované částky vyšší než určitý limit,
který se v současnosti pohybuje přibližně kolem půl milionu korun. Je-li ručení vyžadováno,
musí ten, který si chce spotřebitelský úvěr vzít, ručit nějakou movitou věcí nebo nemovitostí,
nebo sehnat ke svému úvěru ručitele.
Spotřebitelský úvěr běžně zajišťují banky a další finanční instituce, existují ale i úvěrové
společnosti, které se na ně specializují. Strana, která finanční hotovost poskytuje, z úvěru
získává úrok. Jeho výše může být různá, ale většinou se pohybuje mezi 8,5 a 16 % ročně.
Spotřebitelský úvěr je typicky splácen v měsíčních splátkách v dohodnutém datu v měsíci.
Počet splátek je volitelný a odvíjí se od toho, co nabízí úvěrová společnost, od finančních
možností jednotlivce a výše úvěru.
Všechny okolnosti úvěru jsou zakotveny ve smlouvě o spotřebitelském úvěru, která musí být
písemná. Ve smlouvě je stanoveno:







jaké jsou strany smlouvy (příjemce půjčky musí být starší 18 let)
výše půjčeného finančního obnosu
výše úroku, RPSN (případně rozepsaná do jednotlivých splátek)
datum první splátky (mnoho spotřebitelských úvěru mají mezi poskytnutím hotovosti a
první splátkou prodlení, někdy i několik měsíců)
výše a perioda dalších splátek (popřípadě kompletní splátkový kalendář)
podmínky předčasného splacení
řešení neplnění smlouvy (smluvní pokuty, případně i osud věci, která byla na úvěr
pořízena)
- 39 -

a další případné náležitosti
Samotné uzavření smlouvy může být poskytovatelem úvěru zpoplatněno (obvykle kolem 1 %
z půjčované částky).
Řádný a překlenovací úvěr ze stavebního spoření
Účastník stavebního spoření má možnost požádat o úvěr. Ten může být buď řádný, nebo
překlenovací.
Získat řádný úvěr má klient možnost v případě splnění několika podmínek, kterými jsou:



min. dva roky spořit
mít naspořeno min. 40% cílové částky,
splněno hodnotící číslo /pohled stavební spořitelny na klienta
Poté splácí také anuitně jako u hypotéky.
V případě, že některá z těchto podmínek není splněna, klient si může požádat o
překlenovací úvěr. To znamená, že sice dostane částku, kterou potřebuje na řešení své
situace, ale musí zároveň dospořovat do doby, než splní podmínku 40% a k tomu splácí
úroky z celé cílové částky. Proto bývá tento typ úvěru méně výhodný než hypotéční úvěr a
nedoporučuje se na vyšší částky.
Podle podmínek jednotlivých stavebních spořitelen lze do různé výše úvěru, někdy až do
800000,- Kč čerpat úvěr i bez zajištění nemovitostí. Vždy je ale potřeba zvážit, zda při
takovéto sumě se ještě vyplatí mít úvěr nezajištěný nemovitostí anebo, zda by bylo
výhodnější zajistit úvěr a nepřeplatit zdaleka tolik na úrocích.
- 40 -
D/ Situace na našem trhu – průzkum
ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 – MINISTERESTVO FINANCÍ ČR
- 41 -
56 až 65 % míra finanční negramotnosti Čechů
Odkud čerpáte informace o finančních otázkách?
70
60
62,0
60,0 60,3
58,7
15 - 25 let (n=300)
35 - 50 let (n=300)
51,7
60 a více let (n=300)
50
45,0
40,0
40
33,7
30
34,7
36,7
24,7
22,0 22,3
19,0
20
12,3
11,7
10,3
10
17,3
8,0
6,0
1,3
0
škola / v práci média (R,T, tisk)
příbuzní
přátelé, známí
Zdroje:
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Zákoník práce
Studijní materiály Partners Financial Services, a.s.
ČNB
AKAT
Ministerstvo financí
Pracovní listy:
1) Motivační dopis – Vzor
2) Profesní životopis - Vzor
- 42 -
na internetu
z letáků, reklam
nezajímám se o finance
Motivační dopis – Vzor – téma 2
V Praze, dne 10.2.2013
ABC a.s
Pozořická 78
111 00 Praha
Vážený pane,
reaguji na Vaši nabídku práce asistentky marketingového ředitele zveřejněnou dne 20.1.2013 na serveru www.prace.cz.
Jak se můžete přesvědčit v přiloženém životopise, splňuji všechny požadavky na tuto pozici. Vystudovala jsem manažerskoekonomický obor na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a mluvím plynně
anglicky.
S marketingem mám zkušenosti, protože jsem na obdobné pozici pracovala dva roky během studia, připravovala jsem podklady
pro marketingovou komunikaci ve společnosti AMEC, a.s. Reklamní kampaň, na které jsem se podílela, byla vyhodnocena jako
nejlepší kampaň firmy za rok 2010.
Věřím, že Vás můj životopis zaujme, ráda se dostavím na osobní pohovor.
Těším se na případnou spolupráci.
S pozdravem
Jana Nováková
Bezručova 866
280 02 Kolín 2
tel: 767 775 224
e-mail: [email protected]
- 43 -
Profesní životopis – Vzor – téma 2
Strukturovaný životopis
Osobní informace
Josef Novák
10. 02. 1965
Rozvedený
Praha 1, Planná 54, 110 00
Tel.: 737 884 263
Mail: [email protected]
Pracovní zkušenosti
1990 – 2012 OSVČ Maloobchod, velkoobchod – majitel Obchodu Novák
1987 – 1990 ŽOS Kolín, truhlář
1983 – 1987 Středočeské dřevařské závody Velký Osek, truhlář
Dosažené vzdělání
1980 - 1983 Střední odborné učiliště Hluboš, obor truhlář nábytkář
Znalosti a dovednosti
Jazykové znalosti
Anglický jazyk – základní
Počítačová gramotnost
Word, Excell, Certifikát na tvorbu webových stránek, internet
Další dovednosti
ŘP sk. B, C
V Praze dne 30. 01. 2013
Josef Novák
- 44 -
3/ OCHRANA SPOTŘEBITELE
A/ Finanční desatero:
Sleva není zadarmo
Je třeba si uvědomit, že prodejci, ať už finančních či jiných služeb nebo zboží jsou
podnikatelé a svou činnost zaměřují výhradně na zisk.
Pokud některou službu dostanete „zdarma“ či se „slevou“, zaplatíte za ni zcela určitě jiným
způsobem. Vždy byste si měli dopředu zjistit přesné podmínky a poplatky za zboží či službu.
Mít vždy jasno
Každý člověk by měl dobře vědět, co a kdy potřebuje mít či koupit. Není rozumné se nechat
zlákat a rozhodovat se na základě manipulativní reklamy či postoje „když to mají oni, tak já
také“.
Když už se pro nějakou službu či produkt rozhodneme, je nutné nejen porovnat si ostatní
dostupné nabídky, ale poradit se, jak s konkrétním prodejcem, tak hlavně s nějakou
nezávislou a zkušenou osobou. Velmi důležité je to hlavně u vyšších závazků, mezi
finančními produkty se jedná zejména o úvěry, hypotéky či investice. Je třeba si ověřit
základní informace o vybraném produktu a nedůvěřovat jen tomu, co vám sdělí prodejce.
Snížíte tak tím pravděpodobnost přistoupení na velmi nevýhodnou nabídku.
Partner k jednání
Vždy musíte vědět, s jakým smluvním partnerem jednáte a jak získal povolení k provozování
činnosti. Důležité je také vědět, zda je možno konkrétního partnera kontrolovat přes vyšší či
veřejný orgán jako je například Česká národní banka nebo Česká obchodní inspekce, a jaké
mu daný kontrolní orgán může udělit případné sankce.
Není na místě se bát ozvat a v případě nespokojenosti váhat podat stížnost. Vždy se
musíme snažit o nápravu. To samé platí i v případě, kdy jenom něčemu nerozumíme, opět
platí ozvat se a udělat si jasno.
Finanční plán
Finanční plán je vlastně doporučení, jak se svými prostředky nakládat tak, aby pracovaly
efektivně pro vás a nikoli pro ostatní. Funkční plán je takový, který myslí na rezervy, jak
v krátkém, tak i delším horizontu a vždy jste připraveni na řešení neočekávaných životních
situací jako je například ztráta zaměstnání, nemoc, neplánované výdaje apod. Vždy je třeba
- 45 -
mít rezervu, která je kdykoliv dostupná a hlavně se chránit před závazky, které jsou na
hranici únosnosti.
Řádky pod čarou a za hvězdičkou
Mnohdy se stává, ať už v obchodě při výběru zboží nebo v jednání s finančními obchodníky,
že se vám prodejce snaží podsunout myšlenku, že vše podstatné vám již bylo sděleno a
není tedy třeba podrobně zkoumat a číst smlouvu.
Je velmi vhodné si smlouvu vzít domů nebo ke konzultaci s nezávislou osobou a poradit se o
ní. Když vám prodejce odmítne půjčit dokument k podrobnému prostudování, je to pro vás
důrazné varování, že věc asi není zcela v pořádku.
Zároveň je třeba číst i všeobecné obchodní nebo pojistné podmínky a nechat si je důkladně
vysvětlit. Je to časově méně náročné než později řešit případné problémy a nepříjemné
situace.
Transparentnost a rozhodčí doložka
Téměř vždy můžeme říci, že čím je daný obchod nejasnější a nevýhodnější pro klienta, tím je
smlouva o něm delší. Velmi důležité je číst tzv. prohlášení klienta o podepsání smlouvy bez
nátlaku a zároveň potvrzení, že byl důkladně seznámen se všemi podmínkami a nevnímá
smlouvu jako nevýhodnou.
Důvodem k opatrnosti mohou být ve smlouvě obsažená slova jako:


„neplatí“
„nepoužije se“ apod.
Mnoho obchodníků a prodejců přidává do svých smluv tzv. rozhodčí doložku. Rozhodčí
doložka je druhem smlouvy, která upravuje řešení potenciálních budoucích sporů
majetkového charakteru. Tedy pokud vznikne spor na základě určité smlouvy, nebude jej
řešit nezávislý soud, nýbrž rozhodce v rozhodčím řízení.
Jeho průběh nemá náležitosti jako soudní líčení a není daný zákonem. Je určený právě
ujednáním v rozhodčí doložce. Ta může obsahovat údaje o tom jak a kde, za jakých
konkrétních podmínek bude rozhodčí řízení probíhat a kdo bude rozhodcem.
Rozhodčí nález obvykle nemusí obsahovat odůvodnění. Tento způsob ošetřování
smluvních vztahů umožňuje rychlé a efektivní řešení situace.
Pokud tedy klient podepsal smlouvu s jednostranně výhodnými podmínkami rozhodčí
doložky, zbavil se tak v podstatě právní ochrany v podobě spravedlivého soudu. Typickými
oběťmi, neznalými právního charakteru takové části smlouvy, jsou žadatelé o úvěr.
Od 1. 4. 2012 se již nesmí tyto rozhodčí doložky vkládat do smluv o spotřebitelských
úvěrech, ale musí být sepsány samostatně. Již to by mohlo být varovným signálem pro
spotřebitele.
- 46 -
Výnos nebo ztráta
Existuje hodně lidí, kteří své rezervy chtějí zhodnocovat. Když se rozhodujete mezi
výnosem a riziky, berte v úvahu následující důležitá kriteria:
a) Zda máte dostatečné množství rezerv, které jsou dostupné ihned.
b) Jak dlouho investované peníze zaručeně nebudete potřebovat.
c) Jaký výnos chcete a jak jste schopni vnímat případné kolísání vaší investice.
Vždy mějte na paměti, že každá nabídka, která neodpovídá reálnému stavu finančního trhu,
s sebou pravděpodobně přinese minimálně zklamání a většinou i ztrátu. Pokud vám někdo
takovou nabídku dává, chtějte vysvětlit detaily, proč jste ji dostali zrovna vy, co přinese vám
a co přinese prodejci.
Investice beze strachu
Součástí finančního trhu je i tzv. kapitálový trh. Je to místo, kde dochází ke
směně kapitálu prostřednictvím cenných papírů. Státní a veřejné instituce, finanční instituce
a firmy vydávají cenné papíry a nabízejí je k prodeji na burze. Tímto způsobem získávají
zdroje pro financování vlastní činnosti.
Kapitálový trh zabezpečuje pohyb střednědobého a dlouhodobého kapitálu (splatnost nad
jeden rok).
Občané běžně investují prostřednictvím investičních společností, kterých je na trhu celá
řada.
Pokud se rozhodnete investovat přímo na kapitálovém trhu, vždy se poraďte s nezávislým
poradcem, který vám vysvětlí veškerá rizika i přínosy, a hlavně pravidla, která je nutno
dodržovat, aby vaše investice nebyla ztrátová. Pokaždé je třeba vyplnit investiční dotazník.
Je to dokument, kde je přesně vystiženo, za jakým cílem chce klient investovat, na jakou
dobu, jakou míru rizika je ochoten nést, jaké má v dané oblasti znalosti a zkušenosti. V
podstatě chrání vás jako klienta před možností výběru nesprávného produktu nebo jeho
špatného nastavení. V žádném případě se nesmíte nechat vmanipulovat do odpovědí,
se kterými se neztotožňujete. Zároveň nevěřte extrémně výhodné investici do jediného
produktu. Základem pro bezpečnost vašich prostředků je rozložení rizik neboli
diverzifikace. Diverzifikací se rozumí rozložení investice do více investičních nástrojů
z důvodu minimalizace rizik.
Investovat lze do krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého horizontu podle toho, jaké
jsou vaše záměry. V každém případě je investování jediná cesta, jak ochránit hodnotu vašich
peněz nebo ji zvýšit, protože jedině tak je možné překonat inflaci, která naopak jejich
hodnotu snižuje.
Pojištění není spoření
Mnoho lidí uzavře životní pojistku a ani netuší, zda a jak jsou v ní pojištěni pro případ
nečekaných událostí, jako je úmrtí, nemoc, úraz, invalidita apod. Bohužel je možné se často
- 47 -
potkat s životními pojistkami, v kterých nejsou zajištěna výše zmíněná rizika, ale klient v nich
spoří své finanční prostředky. Obchodníci, kteří uzavírají takto nastavené smlouvy, často
argumentují tím, že si klient spoří na stáří, pro děti, že je spoření garantováno a podobnými
informacemi, které obvykle nebývají pravdivé.
Pojištění je jednoduše od toho, aby v něm byl klient řádně pojištěn tak, že v případě
neočekávané životní situace mu smlouva slouží jako náhradní zdroj příjmu a tedy jeho
životní standart zůstal zachován. Tudíž doporučení zní: podrobně rozebrat, co může ohrozit
váš příjem a příjem vaší rodiny, ve smlouvě tato rizika ošetřit v patřičné výši. A pokud je
smlouva tak kvalitní, že i při minimální částce, která se v moderních exkluzivních produktech
investuje, na sebe pojistka „vydělá“ a část peněz za pojistné se vám vrátí po čase zpět, je to
jen bonus navíc. V žádném případě by pojistná smlouva neměla sloužit primárně jako nástroj
na zhodnocování peněz, protože klient vždy zaplatí zdvojené poplatky, zdaní svůj výnos a
peníze nejsou příliš likvidní neboli dostupné.
Osobní data jako poklad
Všichni znáte zákon 101/Sb. o ochraně osobních údajů. Jistě si všichni hlídáte své osobní
údaje, občanský průkaz, řidičský průkaz a třeba jiné. Bohužel se někteří lidé již tak nechrání,
pokud se jedná o platební karty, internetové bankovnictví a údaje s nimi spojené.
Zvláště pokud se jedná o přístupová hesla a PINy, mívají lidé tyto důležité údaje někdy na
volně přístupných místech, jako jsou nezabezpečené počítače, peněženky, mobilní telefony
apod. Je to hazard s vlastními prostředky. Tyto údaje je třeba pečlivě chránit a zrovna tak
chránit i smluvní dokumentaci, která se k nim váže. Od ní vždy vyžadujte kopii a trvejte na
písemné formě.
B/ Sebeobrana v supermarketu:
Všichni znáte nástrahy v podobě televizní či jiné reklamy a snahy zlákat vás k nákupu
čekoholiv, co vlastně vůbec nepotřebujete. Během nákupů byste měli přemýšlet nad triky
obchodníků a naučit se je přehlížet a lákavým nabídkám nepodléhat.
Jak prokouknout supermarketové pasti



Když se již vydáte na nákupní stezku, můžete si hned na začátku všimnout umístění
nejvýhodnějších produktů s nejvyšší marží. Snažte se projít kolem a nenechat se
zlákat tím, co vidíte jako první.
Opatrnosti také není nazbyt v oddělení ovoce a zeleniny, chladící boxy s dobrým
nasvícením udělají divy a vám se i povadlá mrkev zdá čerstvá. Vyberte zboží a jděte
si ho prohlédnout jinam na běžné světlo.
Uličkou pravdy (pravdy o tom, jak moc jste ukáznění a posloucháte sami sebe) je
obvykle místo, kde mezi regály s každodenními potravinami nacházíte nádobí, knihy,
elektroniku apod. V „akci“ a s výraznou slevou. To, co opravdu každý den potřebujete
pečivo, mléko nebo uzeniny, je obvykle umístěno v supermarketu vzadu. Zajeli byste
- 48 -




až dozadu, kdyby tyto produkty denní potřeby byly umístěny již v přední části
obchodu?
Proč myslíte, že ve většině supermarketů jsou instalovány bankomaty?
I přes vaše plány a odhodlání koupit jen důležité věci se často dostáváte do zmatku
s přestěhovanými regály apod. Je to proto, že čím déle bloudíte, tím víc zboží vám
„padne do oka“ a vy najednou zjistíte, že vlastně potřebujete ještě toto a
toto…poslední nástrahou bývá ulička před pokladnami – tam leží ty nejdražší varianty
všeho druhu zboží. A pokud vám k tomu ještě hraje příjemná hudba z reproduktorů,
kterou občas proloží správně volená slova o výhodných nabídkách, zůstáváte
v obchodě déle a váš nákupní koš je plnější než jste plánovali…
Důležité je také srovnávat v jednom regálu – zboží uprostřed neboli ve výšce očí
bude dražší než to, ke kterému se musíte sklonit nebo naopak natáhnout.
Zlaté pravidlo – nechoďte nakupovat hladoví a na nákup si vždy stanovte přesný čas,
který chcete v obchodu strávit. Jako dobrá pojistka slouží domluvená schůzka hned
poté.
Pracovní list – Sebeobrana v supermarketu
Respekt vůči sobě samým
Pracovní list – Dotazník - Respekt vůči sobě samým
- 49 -
Slovníček pojmů:
Finanční plán - doporučení, jak se svými prostředky nakládat efektivně
Výnos – příjmy, které z investice plynou.
Riziko – určitá dávka nejistoty, kterou v sobě investice nese.
Likvidita – možnost přeměnit rychle investice zpět na hotovost.
Investiční trojúhelník – poměr výnosu, rizika a likvidity prostředků.
Kapitálový trh – místo, kde probíhá pohyb střednědobých a dlouhodobých peněz.
Diverzifikace - rozložení investice do více investičních nástrojů z důvodu minimalizace rizik.
Zdroje:
www.penize.cz
AKAT
MF
ČNB
Wikipedie
Pracovní listy:
1) Pracovní list – Sebeobrana v supermarketu
2) Pracovní list – Dotazník - Respekt vůči sobě samým
- 50 -
Pracovní list – Sebeobrana v supermarketu - téma 3
OCHRANA SPOTŘEBITELE - PRACOVNÍ LIST - SEBEOBRANA V SUPERMARKETU
Popište či spojte:
1/ začátek nákupu
2/ zóna pokladen
3/ bankomat
4/ ovoce,zelenina
5/ lahůdky
6/ chléb, pečivo
7/ ulička " pokušení "
8/ koše s "akcemi"
- 51 -
Pracovní list – Respekt vůči sobě samým – téma 3
PRACOVNÍ LIST – DOTAZNÍK - Respekt vůči sobě samým
Datum:
_________________________________________________________________________________
1/ Jak zareagujete na člověka, který Vás osloví před obchodním domem s konkrétní nabídkou? Proč?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2/ Jak se zachováte v supermarketu, když Vám hosteska nabídne ochutnávku potravin s cílem
prodeje?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3/ Kolik času strávíte v supermarketu u stojanů se slevovými akcemi?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4/ Jak dokážete odolat těmto akcím? Označte na stupnici od 1 do 10 /1 je nejméně/.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5/ Jak to ovlivňuje Váš čas a hlavně rozpočet?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6/ Jak pevní dokážete být ve svých plánech na nákupy? Řídíte se seznamem nebo lákadly v regálech?
Označte od 1 do 10 /10 znamená pevné zásady/.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7/ Kolikrát jste se zúčastnili předváděcí akce na zboží jen pro příslib obědu zdarma či jiné pozornosti?
Jaký to mělo výsledek, byli jste ve skutečnosti ve výhodě a výsledně v „plusu“?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8/ Co si myslíte, že by Vám nejvíce pomohlo v odhodlání respektovat své plány a nenechat se
strhnout reklamou či jinými manipulacemi obchodníků?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- 52 -
4/ PENĚŽNÍ GRAMOTNOST
Peněžní gramotnost jsou znalosti, dovednosti a přístup či postoj lidí k tomu, jak zabezpečit
sebe a svou rodinu v rámci společnosti. Finančně gramotný člověk se orientuje v základních
otázkách týkajících se peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat svůj rozpočet podle
toho, jak se mění jeho momentální situace.
Peněžní gramotnost zahrnuje i schopnost zajistit si příjem, odhadnout důsledky svých
rozhodnutí na další příjem, orientovat se na trhu pracovních příležitostí, rozhodovat o
výdajích apod.
Peněžní gramotnost představují kompetence nutné pro správu hotovostních a
bezhotovostních peněžních transakcí a dále správu nástrojů k těmto operacím určených
(např. běžný účet)
Inflace
V tržním hospodářství se ceny za zboží a služby mohou kdykoli měnit. Některé ceny
rostou, jiné klesají. O inflaci mluvíme tehdy, když zdražuje zboží a služby obecně, nikoli
pouze v jednotlivých případech. Z toho vyplývá, že za 1 euro nakoupíte méně zboží a služeb.
Pokud to vezmeme z druhého konce, euro má pak menší hodnotu než dříve.
Inflace ukazuje změnu cenové hladiny a znehodnocování peněz v čase, např. dnes si
koupíte 100 rohlíků za částku 200,- Kč, ale za rok si za ty stejné peníze koupíte těch rohlíků
již méně….
Jedná se tedy o trvalý a všeobecný růst cen v ekonomice, který snižuje kupní sílu peněz.
Tím tedy poškozuje všechny lidi s pevně daným příjmem. Dlouhodobou příčinou cenové
inflace je nafukování objemu peněz v ekonomice.
Měřítkem inflace je index spotřebitelských cen, s kterým pracuje Český statistický úřad a
uvádí se v procentech. Dlouhodobě je inflace 2,5% - 3% ročně, za rok 2012 byla dokonce
3,3% p.a.
Spotřebitelské ceny vzrostly v prosinci 2012 proti listopadu 2012 o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnil
růst cen zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje.
Průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2012 proti
průměru roku 2011 byla 3,3 %, což je o 1,4 procentního bodu více než v roce 2011 a
nejvyšší hodnota za poslední čtyři roky.
Při výpočtu průměrného růstu cen mají ceny zboží a služeb, za které platíme více (např.
elektřina), větší váhu než ceny zboží a služeb, za které platíme méně (např. cukr nebo
poštovní známky).
Každá domácnost má jiné nákupní zvyklosti: jedna má auto a jí se v ní maso, členové
dalších domácností jezdí jenom veřejnou dopravou nebo jsou vegetariáni. Průměrné nákupní
zvyklosti všech domácností dohromady určují, jakou váhu má jednotlivé zboží a služby při
měření inflace.
- 53 -
Pro měření inflace se používá všechno zboží a veškeré služby, které domácnosti
spotřebovávají:



zboží každodenní spotřeby (jako jsou potraviny, noviny a benzín)
zboží dlouhodobé spotřeby (jako je oblečení, počítače a pračky)
služby (jako je návštěva kadeřníka, pojištění a nájemní bydlení)
Veškeré zboží a služby, které domácnosti během roku spotřebují, jsou zastoupeny v
pomyslném nákupním koši. Každé zboží a každá služba v tomto koši má stanovenou cenu,
která se může časem měnit. Meziroční míra inflace je celková cena koše v daném měsíci
oproti jeho ceně ve stejném měsíci o rok dříve.
Tržní hospodářství – trh je místo, kde se setkává poptávka po zboží a službách s jejich
nabídkou. Tržní hospodářství je vlastně vzájemné působení poptávky, nabídky a ceny, které
nutí např. podniky, aby prodávaly své výrobky za cenu přijatelnou pro kupujícího apod.
Cenová hladina – jeden z hlavních ukazatelů, které sleduje ekonomie, a představuje
všeobecnou úroveň cen v ekonomice. Zvýšení nebo snížení cenové hladiny znamená
zvýšení nebo snížení kupní síly peněz. Nárůst cenové hladiny se nazývá inflace, zatímco její
pokles je označován jako deflace.
Kupní síla peněz – je termín, který vyjadřuje množství zboží či služeb, které lze získat za
určitý finanční obnos. Pokud roste inflace, kupní síla peněz klesá, protože za stejné
množství peněz můžeme nakoupit méně zboží nebo služeb.
Index spotřebitelských cen – vyjadřuje cenovou hladinu jako průměrnou úroveň cen výrobků
a služeb, která spotřebovává běžná průměrná domácnost.
Energie peněz
Peníze jsou energie jako každá jiná a musí proudit. Pokud s nimi nakládáme nesprávně,
nesprávně proudí i jejich energie. To se může ukázat nejen na naší finanční situaci, ale
celkově na naší životní situaci. Vše, co není v rovnováze, se vždy projeví nejen v naší
bilanci, ale také ve vztazích, zdraví, pracovních úspěších či neúspěších.
Nejčastějšími jevy, které narušují správné proudění peněz, jsou:

zadržování (vědomé či nevědomé odmítání nasměrovat peníze, kam mají téct – např.
pozdní placení závazků, využívání peněz mezi dvěma transakcemi kvůli zisku),

plýtvání (neustálé utrácení finančních prostředků za nepotřebné služby či statky,
nevyužívání potenciálu již pořízených hodnot, např. cigarety, kosmetické služby,
nakupování jídla, které nezkonzumujeme a poté vyhodíme),

předplácení (směřování prostředků či energie tam, kde nejsou nyní třeba, ale mohly
by být využity později)

utajování (velmi častý jev – např. jeden z partnerů se bojí říct druhému, že investoval
do něčeho, co druhému nepřipadá tak důležité),

snižování hodnoty věcí a služeb (strach přiznat, že jsem si dovolil pro sebe pořídit
něco, po čem jsem toužil – „oficiální“ cenu snížím tak, aby to bylo pro moje okolí
přijatelné, snižuji tím ale svoji vlastní hodnotu),
- 54 -

manipulace /pomsta, vydírání, úplatky/.
Peníze jako zdroj, peníze jako zbraň.
Tak jako se můžeme rozhodnout, jak a na co budeme využívat veškerou svou energii,
můžeme se svobodně rozhodnout, jak a na co budeme využívat své peníze. Většina lidí není
však ochotna připustit, že za své peníze a celkovou situaci mají odpovědnost jen a pouze
oni, a proto se potkáváme s nejrůznějšími výmluvami, proč to mají s penězi jinak než by si
přáli.
Je to o prioritách a každý zkrátka má peníze na to, na co je chce mít.
Někteří lidé využívají peníze jako zdroj ke zkvalitnění svého života, jiní na to, aby mohli
manipulovat s ostatními.
Investice do rozvoje osobnosti:

vzdělávání, studium, četba

sport, zájmové kroužky,

práce se zvířaty,

koučing.
Prostředky destrukce:

cigarety,

alkohol,

drogy,

nekontrolované plýtvání,

úplatky.
Peníze
Peníze jsou statek, který ve společnosti slouží jako prostředek směny, tedy jsou platidlem a
jsou využívány k placení za služby či zboží. Dále se využívají k vyjádření hodnoty daného
zboží nebo služby. Konkrétní peněžní jednotka každého státu se označuje jako jeho měna.
Lidé nedrží veškeré své peníze ve formě hotovosti doma, ale ukládají je do finančních
institucí, které pro ně případně najdou zhodnocení v nejrůznějších produktech, viz. Finanční
produkty a k čemu slouží.
Peníze lze rozdělit na tyto základní druhy:
- 55 -



Komoditní peníze – využívání vzácných komodit (např. surovin) k placení a
transakcím.
Státní peníze - jsou peníze, které sestávají z věcí oddělených od ostatních zvláštní
zákonnou úpravou.
Úvěrové peníze - sestávají z nároků proti fyzickým či právnickým osobám.
Kolik peněz je Vašich?
Většina dospělé populace má nějaký příjem – ať už ze zaměstnání, podnikání, různých
sociálních dávek. Zaměřme se nyní na největší procento obyvatel, na lidi, kteří jsou
zaměstnáni. Chodí do práce a dostávají za ni zaplaceno.
Jak je to ale ve skutečnosti? Dostanou opravdu tolik peněz, kolik vydělají? Co s penězi
následně dělají?
Z částky, kterou skutečně vydělají:

55% odevzdají státu prostřednictvím daní, sociálního a zdravotního pojištění

35% jde na nutnou spotřebu: bydlení, jídlo, oblečení, benzin, telefony, léky – peníze
z nutné spotřeby tedy nejsou jejich, stávají se vlastně sponzory institucí, od kterých si
uvedené statky a služby pořizují

10% zbývá na rezervu, za kterou si v různých časových horizontech opět pořizují
nejrůznější věci či služby, nebo ji nechávají na většinou nesprávně zvolených účtech.
To znamená, že zase platí nejprve někomu jinému než sobě – bankám a jiným
společnostem.
55% stát – daně, sociální a zdravotní
pojištění
35% nutná
spotřeba:
Kaufland,
10% -rezerva
Benzina,
T-Mobile,
OP Prostějov,
Baťa,
Zentiva
- 56 -
Málo lidí si umí představit, že celý tento koloběh mohou velmi dobře ovlivnit ve svůj
prospěch. Je to v podstatě jednoduché. Stačí vstoupit na tento trh – finanční trh, trh práce,
začít podnikat a ovlivňovat svobodně svoje příjmy a výdaje. Nejsou žádná jiná omezení než
ta, která si dáváme sami. Pokud se rozhodneme situaci změnit, není těžké najít způsob, jak
to udělat. Vše je jen o informacích a obchodování s nimi. A to je velký potenciál. Informace
z finančního a pracovního trhu potřebuje každý a jejich předávání je vždy přínosem. Peníze
tedy mohou pracovat pro Vás.
Správný tok peněz
Aby peníze pracovaly pro své majitele a nikoliv pro finanční instituce, měly by být rozděleny
v určitém poměru do třech časových horizontů – krátkodobého, střednědobého a
dlouhodobého. Rozdělení je nutné z toho důvodu, že peníze pracují v různých časech jinak a
není možné, aby prostředky, které si člověk spoří na dovolenou nebo nákup auta za rok
ležely na stejném místě jako například peníze na důchodový věk.
V každém z časových horizontů je důležité vytvářet rezervy, které jsou dostupné v případě
potřeby. Celé toto rozložení je nutno zastřešit tak, aby byl vždy a za každých okolností
zajištěn životní standart.
Zajištění životního standartu
65%
20%
15%
Finanční
Finančníbilance
bilance
Krátkodobý horizont:
Řešíme běžné a spořící účty, tvorbu krátkodobé rezervy tak, aby ztráty díky inflaci byly
minimální, ideálně aby inflaci pokryly. Velká většina lidí v krátkodobém horizontu řeší hlavně
bydlení, případně nákup automobilu, zařízení domácnosti apod.
Střednědobý horizont:
Ve středním horizontu převážně financujeme předčasné umoření hypotéčních úvěrů či úvěrů
ze stavebního spoření, které nám řešily nákup či rekonstrukci nemovitosti. Dále do tohoto
- 57 -
období spadá i již zmíněná rekonstrukce stávajícího bydlení, ale v neposlední řadě téma
zajištění dětí a jejich start do života.
Dlouhodobý horizont:
V dlouhodobém horizontu zpravidla řešíme zásadní otázku, jak bude vypadat naše stáří.
Budeme cestovat, nebo jak jinak chceme svůj důchodový věk prožít? Chceme si uchovat
stejnou životní úroveň, na kterou jsme zvyklí, či se chceme cíleně uskromňovat? Pokud tuto
otázku začneme řešit včas, lze i toto období prožít velmi kvalitně a být finančně nezávislí.
Finanční produkty a k čemu slouží
Lidé realizují pohyb svých peněz na finančním trhu prostřednictvím většinou několika smluv
o finančních produktech. Tomuto souboru smluv říkáme finanční portfolio. Aby bylo
správně a smysluplně postaveno, je k tomu zapotřebí především třech důležitých bodů –
disciplíny, plánu a peněz. Pokud jeden z těchto elementů nemáme, ani s naším finančním
portfoliem to nebude dobré.
Ve finančních portfoliích běžných domácností najdeme různé finanční produkty, kdy každý
z nich má svou funkci a pravidla pro správné využití. K nejběžnějším produktům finančního
trhu patří:
Běžný účet
Je součást našeho života a většinou tvoří základ každého finančního portfolia. Měli
bychom ho využívat k pohybu peněz ve směru od nás a k nám, tzn. k přijímání finančních
prostředků a jejich zasílání na nejrůznější účely od plateb nájemného, úvěrů, pojištění a
dalších pravidelných plateb. Na trhu existuje celá řada běžných účtů, které se liší cenou,
obsahem služby a možnostmi, které nám dávají.
Existují již i účty pro žáky a studenty, které primárně plní vzdělávací funkci, kdy si mladý
člověk má zažít správné zacházení s finančními nástroji.
Běžný účet by v žádném případě neměl plnit funkci rezervního účtu, tzn., že bychom na něm
neměli uchovávat větší sumy peněz, než potřebujeme na své měsíční výdaje. Zhodnocení
na něm je velmi nízké, tudíž nepokryje inflaci, platíme z výnosu státu 15% daň a ještě
obvykle i poplatky za jeho vedení.
Spořící účet
Naopak již svým názvem nabádá ke spoření, tedy tvorbě rezervy. Měla by to být ale rezerva
krátkodobá, tzn. ve výši cca 3 měsíčních příjmů, pro případ, že nám vzniknou nečekané
výdaje /oprava auta, koupě nového spotřebiče/ nebo nám znenadání např. z důvodu nemoci
či ztráty zaměstnání přechodně vypadne příjem.
Na spořícím účtu je možné dostat lepší zhodnocení než na účtu běžném, takže se alespoň
trochu zmírní dopad inflace.
Není ale vhodný k tvorbě rezervy na delší horizont, tedy spořit si na penzi či pro děti na
studia touto formou nelze doporučit.
- 58 -
Termínované vklady
Slouží ke zhodnocení peněz, které nebudete určitou kratší dobu potřebovat. U
termínovaného vkladu se zavážete na určité časové období a až po skončení tohoto období
můžete peníze vybrat. Termínované vklady jsou vhodné zejména pro konzervativní
investory, kteří se bojí investicí do akcií či komodit.
Zhodnocení se zde pohybuje obvykle kolem hladiny inflace, někde i výš. Vždy záleží na
situaci na trhu a konkrétní situaci klienta.
Doplňkové penzijní spoření – III. Pilíř
III. pilíř důchodové reformy, nastupuje za původní penzijní připojištění, kde jsme si spořili na
penzi a mohli získat od státu dotaci a daňovou úlevu. Zároveň zde byla zajištěna i garance
nenulového zhodnocení. Od 1. 1. 2013 tuto garanci není možné využít, státní příspěvky
v rozpětí 90,- Kč až 230,- Kč však nadále ano. Zůstává zachována i možnost daňového
odpočtu až 1000,- Kč od základu daně. Do původních i nových smluv mohou přispívat
zaměstnavatelé formou benefitů, což je výhodné jak pro zaměstnavatele, tak i pro
zaměstnance. Mezi jednotlivými fondy lze přecházet a můžeme volit i investiční strategii.
Úspory lze jednorázově vybrat, avšak pokud spoříme s cílem tvořit rezervu na stáří, není
rozumné peníze vybrat např. na nákup auta, po kterém toužíme.
Důchodové spoření – II. pilíř
Nový fondový systém, který umožňuje vzít tři procenta z pravidelných odvodů, které
posíláme státu, a přidat k nim další dvě procenta ze své hrubé mzdy, a spořit je na vlastním
účtu. Peníze jsou majetkem klientů, je možno je dědit a v důchodovém věku vyplatit buď ve
formě 20-ti leté penze nebo doživotního důchodu.
Z II. pilíře nejde vystoupit, avšak častá obava potenciálních klientů, z čeho budou spořit,
pokud nebudou zrovna pracovat, je zbytečná. V případě, že zrovna v některém období svého
života nebude klient pracovat, logicky žádná % z hrubé mzdy neodvádí.
Stavební spoření
Slouží k podpoře bydlení a s tímto tématem souvisejících situací. Je to garantovaný způsob
uložení peněz se státní podporou až 2 000,- Kč ročně. Úročení z vkladů se pohybuje dle
smlouvy mezi 1% - 2%, takže z hlediska překonání inflace to není silný nástroj. Je chybou
zakládat stavební spoření s cílem ušetřit peníze na potřebu, kterou budu mít za 15 -20 let.
K tomu lze využít mnohem lepších nástrojů finančního trhu. Mělo by tedy opravdu sloužit
pouze k využití v horizontu 5 – 6 let, kdy např. plánujeme rekonstrukci nemovitosti, případně
její pořízení. Ze stavebního spoření lze vzít i úvěr, viz níže.
Pojištění životní a neživotní
Pojištění je nástroj, díky kterému se můžeme zajistit pro případ nenadále životní situace.
Rozdělujeme je na životní a neživotní.
Životní pojištění
Slouží k pojištění rizika úmrtí, ale může v sobě kombinovat i nejrůznější připojištění, např.
úrazu, hospitalizace, pracovní neschopnosti, invalidity, závažných onemocnění atd.
- 59 -
Existuje pojištění s rezervotvornou složkou, tzv. kapitálové (dnes již zastaralé) a investiční.
Tzn., že kromě pojistné ochrany smlouva i pracuje na zhodnocení peněz klienta. Primárním
úkolem pojištění je, ale zajištění životního standardu, nikoliv spoření.
Dále známe pojištění rizikové a úrazové, které rezervotvornou složku nemá, tudíž je levnější,
ale platby za něj jsou opravdu jen naší „platbou za klid“.
Neživotní pojištění
Platíme pojišťovně určitý obnos za to, že v případě pojistné události – např. požár, krádež,
nehoda apod., budeme mít díky vyplacené částce prostředky na to, abychom dali situaci do
pořádku.
Můžeme pojistit svou odpovědnost, svůj majetek, lze pojistit i veterinární náklady na léčení
zvířat, pojišťujeme auta – všichni známe povinné ručení.
Pravidelné a jednorázové investice
Investovat své peníze do podílových fondů znamená nejlépe je ochránit před inflací, zvláště
v dlouhodobém hledisku. Investovat můžeme v pravidelných měsíčních úložkách nebo
jednorázovou sumu, záleží vždy na možnostech každého investora a jeho současné situaci,
kterou je třeba podrobit důkladné analýze.
Pro konzervativního investora bude vhodné jiné portfolio než pro investora dynamického.
Konzervativní investor je člověk, který by rád nechal pracovat své peníze za účelem výnosu,
ale příliš se obává rizika ztráty. Pro něj jsou vhodné bezpečné nástroje finančního trhu, které
ale nevydělají příliš.
Naopak dynamický investor je klient, který se nebojí rizika ztráty, do určité míry ho i láká, ale
hlavně mu jde o vysoký výnos. Za tu cenu je ochoten i riskovat.
Podílové fondy
Nástroje kolektivního investování, jejichž fungování spočívá v tom, že investoři (klienti)
svěřují své peníze profesionálním správcům, kteří je obhospodařují a zhodnocují.
Podílový fond nemá právní status, spravuje ho investiční společnost. Velkou výhodou pro
investory je to, že jsou neustále majiteli svých peněz, nikoli jen účtu. Jejich prostředky jsou
odděleny od prostředků investiční společnosti a tudíž se při respektování investičního
horizontu a dalších nastavených pravidel nemůže stát, že by klienti o své peníze přišli.
Podílové fondy rozdělujeme na:

fondy peněžního trhu - nejkonzervativnější druh fondů, nakupuje státní pokladniční
poukázky a další krátkodobé dluhopisy, doporučený investiční horizont je 6 – 12
měsíců, výnosy těchto fondů jsou velmi nízké a srovnatelné např. s výnosy na
spořicích účtech /1% - 1,5%/,
- 60 -

dluhopisové – tyto fondy investují do státních či firemních dluhopisů, na rozdíl od
fondů peněžního trhu nesou vyšší riziko a nejsou vhodné pro ukládání rezerv na
dobu kratší než 2 roky,

smíšené – tyto fondy míchají více typů investic, umožňují klientovi dosáhnout
maximálního rozložení rizika při investičním horizontu 3 roky a více,

realitní – obvykle nakupují kancelářské budovy či obchodní centra a výnos pro klienta
závisí na tom, jak dobře se podaří nemovitost pronajmout a jaký je vývoj cen. Nejsou
vhodné pro krátkodobé investice, protože nemovitosti nejsou likvidní. Fondy musí ale
své podílníky vyplácet a pro tyto případy mají rezervu, která není investována
v nemovitostech. I tak se ale může stát, že až na 2 roky pozastaví odkupy, a s tím
musí investoři počítat,

akciové – tyto fondy investují do akcií a jsou sice nejvýnosnější, ale zároveň
nejrizikovější. Investovat do nich je doporučeno minimálně na dobu 5 let a více.
Těchto typů fondů jsou stovky, můžeme je dělit např. regionálně, podle odvětví,
velikosti firem apod.
Investovat lze samozřejmě i jinam než do podílových fondů, např. komodit.
Komodita je zboží, které je na trhu obchodováno bez rozdílů v kvalitě (např. ropa, zlato,
pšenice, atd.)
- 61 -
Investiční teploměr
PLUS
MINUS
30% Nebankovní půjčky
20% Kreditní karty
Spotřebitelské úvěry
Výnosy investic
Akciové fondy
10%
IŽP akciové strategie
8% Podnikatelský úvěr
Leasing
Smíšené fondy
5%
Nemovitost k pronájmu, penzijní připojištění
Dluhopisy, zajištěné fondy, stavební spoření
Fond peněžního trhu, KŽP,
kapitálové životní
stavební spoření
pojištění
Termínovaný vklad
Spořící účet
Úvěry z SS
3% Inflace
Běžný účet
Hypotéční úvěry
Náklady úvěrů
1%-2%
0%
- 62 -
Hypotéční úvěr
Dlouhodobý úvěrový produkt a jeho splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti.
Rozlišujeme hypotéční úvěry účelové a neúčelové. Hypotéky se poskytují od částky
200 000,- Kč.
Hypotéční úvěr účelový
Můžeme použít na koupi, výstavbu či rekonstrukci nemovitosti, případně na vyplacení půjčky
již dříve poskytnuté na tento účel nebo k vypořádání majetkových poměrů /např. po rozvodu
nebo při dědickém řízení/. Jeho splatnost v současné době bývá nastavena na max. dobu 30
let. Úrokové sazby se v průměru pohybují kolem 3% ročně, ale lze zařídit úvěr jak s nižší tak
s vyšší sazbou, vždy záleží na konkrétním nastavení podmínek v úvěrové smlouvě.
Neúčelový hypotéční úvěr
Lze použít na cokoliv, např. na nákup auta či cesty kolem světa. Má pochopitelně vyšší
úrokovou sazbu než účelový, ale i tak je mnohem výhodnější než např. úvěr spotřebitelský.
U obou typů úvěrů můžeme nastavit fixaci úrokové sazby, kdy nám banka po stanovenou
dobu nesmí zvednout její výši, anebo můžeme zvolit plovoucí sazbu, která není fixovaná, ale
zase poskytuje možnost mimořádných splátek či předčasné umoření bez vyšších sankcí. U
hypotéčního úvěru splácíme většinou anuitně, což znamená, že zároveň ve splátce splácíme
úrok i jistinu.
Spotřebitelský úvěr
Je úvěr určený pro jednotlivce na nepodnikatelské účely, typicky nákup spotřebního zboží,
automobilu, vybavení domácnosti a podobně.
Nemusí být zajištěný ručením. To má, pokud je výše půjčované částky vyšší než určitý limit,
který se v současnosti pohybuje přibližně kolem půl milionu korun. Je-li ručení vyžadováno,
musí ten, který si chce spotřebitelský úvěr vzít, ručit nějakou movitou věcí nebo nemovitostí,
nebo sehnat ke svému úvěru ručitele.
Spotřebitelský úvěr běžně zajišťují banky a další finanční instituce, existují ale i úvěrové
společnosti, které se na ně specializují. Strana, která finanční hotovost poskytuje, z úvěru
získává úrok. Jeho výše může být různá, ale většinou se pohybuje mezi 8,5 a 16 % ročně.
Spotřebitelský úvěr je typicky splácen v měsíčních splátkách v dohodnutém datu v měsíci.
Počet splátek je volitelný a odvíjí se od toho, co nabízí úvěrová společnost, od finančních
možností jednotlivce a výše úvěru.
Všechny okolnosti úvěru jsou zakotveny ve smlouvě o spotřebitelském úvěru, která musí být
písemná.
Ve smlouvě je stanoveno:






jaké jsou strany smlouvy (příjemce půjčky musí být starší 18 let)
výše půjčeného finančního obnosu
výše úroku, RPSN (případně rozepsaná do jednotlivých splátek)
datum první splátky (mnoho spotřebitelských úvěru mají mezi poskytnutím hotovosti a
první splátkou prodlení, někdy i několik měsíců)
výše a perioda dalších splátek (popřípadě kompletní splátkový kalendář)
podmínky předčasného splacení
- 63 -


řešení neplnění smlouvy (smluvní pokuty, případně i osud věci, která byla na úvěr
pořízena)
a další případné náležitosti
Samotné uzavření smlouvy může být poskytovatelem úvěru zpoplatněno (obvykle kolem 1 %
z půjčované částky).
Řádný a překlenovací úvěr ze stavebního spoření
Účastník stavebního spoření má možnost požádat o úvěr. Ten může být buď řádný, nebo
překlenovací.
Získat řádný úvěr má klient možnost v případě splnění několika podmínek, kterými jsou:
-
min. dva roky spořit,
mít naspořeno min. 40% cílové částky,
splněno hodnotící číslo /pohled stavební spořitelny na klienta/.
Poté splácí také anuitně jako u hypotéky.
V případě, že některá z těchto podmínek není splněna, klient si může požádat o
překlenovací úvěr. To znamená, že sice dostane částku, kterou potřebuje na řešení své
situace, ale musí zároveň dospořovat do doby, než splní podmínku 40% a k tomu splácí
úroky z celé cílové částky. Proto bývá tento typ úvěru méně výhodný než hypotéční úvěr a
nedoporučuje se na vyšší částky.
Podle podmínek jednotlivých stavebních spořitelen lze do různé výše úvěru, někdy až do
800000,- Kč čerpat úvěr i bez zajištění nemovitostí. Vždy je ale potřeba zvážit, zda při
takovéto sumě se ještě vyplatí mít úvěr nezajištěný nemovitostí anebo, zda by bylo
výhodnější zajistit úvěr a nepřeplatit zdaleka tolik na úrocích.
- 64 -
Slovníček pojmů:
Inflace – znehodnocování peněz v čase, nárůst cenové hladiny
Deflace – pokles cenové hladiny
Tržní hospodářství – vzájemné působení nabídky a poptávky
Peníze – prostředek směny a zákonné platidlo
Finanční portfolio – soubor smluv s cílem zajistit nejrůznější motivy
Investiční teploměr – ukazatel výnosu a ztrát v nástrojích finančního trhu
Zdroje:
Wikipedie
Studijní materiály Partners Financial Services, a.s.
ČNB
Pavel Kohout – Finance po krizi
Dušan Šídlo – Život jako riziko
- 65 -
5/ CENOVÁ GRAMOTNOST
Cenovou gramotnost představují schopnosti nezbytné pro porozumění cenovým
mechanismům, inflaci a všemu, co ovlivňuje. Dále vyjadřuje porozumění principu ceny peněz
v čase, rozdíl mezi jejich nominální a reálnou hodnotou, a v neposlední řadě i porozumění
cenám finančních nástrojů v konkrétní podobě např. jejich poplatků.
Výrobní cena
Určování cen patří k nejobtížnějším marketingovým rozhodnutím. Ceny jsou pro zákazníka
jedním z nejdůležitějších faktorů při nákupu, měly by odrážet hodnotu toho, jaké má výrobek
vlastnosti, ale zároveň musí dávat smysl v současných tržních podmínkách.
Tvorba ceny se odehrává na střetu nabídky a poptávky. Jsou věci, které mají cenu jen pro
někoho – například známky, za které by někdo nedal ani korunu, vášnivý sběratel je ale
ochoten za raritní známku nebo za celou sbírku zaplatit jmění. Stále tedy jde o průnik
nabídky a poptávky.
Nalákat může jak nejnižší cena, tak i ta vyšší, může naopak navozovat dojem vyšší kvality
daného produktu či služby.
Způsobů, jak určit cenu produktu nebo služby, je více:
Nákladově orientovaná tvorba cen
Je nejjednodušší metodou tvorby cen. Vychází z kalkulace úplných nákladů na výrobu
produktu či poskytnutí služby, k těm se přičte žádoucí zisková přirážka (tzv. marže). Výhodou
je jednoduchost a přehlednost.
Poptávkově orientovaná tvorba cen
Bere za základ ceny hodnotu výrobku pro zákazníka. Základem úspěšného použití této
metody je přesné zjištění názoru kupujícího na hodnotu nabízeného výrobku.
Konkurenčně orientovaná tvorba cen
Odvozuje ceny od úrovně cen u konkurence. Výrobce zjistí průměr konkurenčních cen,
vyhodnotí přednosti a slabiny vlastního produktu a cenu stanoví buď nad, nebo pod
konkurenčním průměrem.
Při stanovení ceny je vhodné uvedené metody kombinovat.
- 66 -
Velkoobchodní cena
Velkoobchod je obchod prováděný ve větším měřítku, který není určen pro
koncového spotřebitele (domácnosti, jednotlivé osoby). Může jít o obchod mezi přímými
výrobci a dalšími obchodníky nebo o obchod mezi specializovanými obchody konkrétního
sortimentu (elektro, nápoje, stavebniny) a maloobchodníky. Velkoobchodní prodejní jednotky
pak zásobují maloobchodní síť.
Velkoobchodní ceny jsou vždy nižší než ceny maloobchodní, které jsou zvýšeny o
příslušnou maloobchodní marži. Tato marže musí pokrýt dopravu do prodejen, náklady za
místo v obchodech, uskladnění, elektřinu, platy prodavačů, v některých případech i
prostředky na podporu prodeje (reklamy, „regálovné“, …).
Maloobchodní cena
Maloobchod je způsob prodeje menšího objemu zboží konečnému spotřebiteli – tedy obchod
v malém měřítku.
Ceny v maloobchodu jsou vždy vyšší než ve velkoobchodu. Zahrnují v sobě totiž nejen
výrobní cenu /nákupní cenu/, ale i náklady na dopravu, uskladnění, energie, platy
zaměstnanců, náklady na reklamu a v neposlední řadě zisk.
Marže
Marže vyjadřuje rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou na zboží nebo službě. Počítá se buď
absolutně, nebo v procentech.
Důležité je si vědět, že marže obchodníka není zisk. Zisk je marže snížená o náklady
spojené s prodejem zboží či služby, jako například mzdové náklady, nájemné, elektřina atd.
Sleva není zadarmo
Ať už v maloobchodě nebo velkoobchodě, všude se potkáváme s obchodníky, tedy
s podnikateli, kteří svoji činnost vyvíjejí za účelem zisku.
Kdykoliv zákazník dostane něco „zdarma“ nebo se „slevou“, zaplatí to nějak jinak. Ve většině
případů obchodník vydělá dost i na zlevněném zboží, protože jeho původní cenu příliš
nadsadil a nešlo na odbyt. Slevou tedy dosáhne jak obratu, tak i určitého zisku.
Zákazník by měl být tudíž velmi obezřetný v případě, že mu je cokoliv nabízeno „zdarma“ či
s výraznou slevou.
- 67 -
Ceny versus inflace
Inflace je, jak již víme, především přerozdělováním bohatství. V okamžiku, kdy jsou nově
vytvořené peníze vpuštěny do oběhu, všichni držitelé hotovosti ztrácejí. Ti, kdo se však k
novým penězům dostávají první, naopak na jejich úkor získají, protože mohou za staré ceny
nakupovat novými penězi. Za běžných okolností každá bankovka odpovídá nějaké službě,
kterou její současný majitel musel předchozímu poskytnout, aby ji získal. Může to být
například mzda, která je vyplácena za poskytnutí pracovní síly.
Nejtvrději inflace dopadá na lidi, kteří z nějakého důvodu nemohou změnit podmínky smluv,
které uzavřeli. Mohou to být například penzisté, kterým nejsou důchody zvyšovány spolu s
inflací. Též různé dlouhodobé smlouvy, ve kterých při podpisu nebyla zabudována inflační
doložka, mohou přinést jedné straně ztrátu. Ochraně proti takovým změnám se říká indexace
cen.
Ceny versus kvalita
Víme, že ačkoliv by cena měla vypovídat o skutečné hodnotě výrobku či služby, hraje zde
roli mnoho vlivů, které zapříčiňují, že tomu tak vždy není.
Pracovní list – Ceny versus kvalita
Inflační doložka
Dokument, který upravuje nájemní smlouvy s ohledem na pohyb inflace. Nájemní smlouvy
bývaly dřív postavené tak, že majitel nemovitosti neměl možnost pracovat s výší nájemného
a tak mohl přijít o poměrně velkou sumu peněz. Tato doložka zajišťuje, že nájemné může být
regulováno podle toho, jak se chová inflace. Funguje tedy jako regulátor a ochrana pro
majitele.
Trh a typy trhů
Trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a utváří se cena zboží. Nabízející chtějí
zboží nebo služby při určitých cenách prodat, kupující chtějí za své peníze zboží a služby
výhodně koupit.
Trh musí být regulován tak, aby nebyly narušovány zájmy prodávajících, kupujících ani státu.
Trhy lze rozdělit z několika hledisek:

1) podle počtu zboží, které na trhu sledujeme
dílčí – prodává se a kupuje jediný druh zboží (např. pečivo)
agregátní – trh veškerého zboží
individuální – trh jednoho kupujícího

2) co je předmětem koupě a prodeje
- 68 -
a) trh výrobních faktorů:
-
trh práce
trh se surovinami
trh kapitálu
b) trh financí / kapitálu
c) trh zboží a služeb (největší – tzv. trh produktů)
Trh práce
Je souhrnem nabídky práce (nabízejí domácnosti) a poptávky po práci (firmy). Na trhu práce
se utváří cena práce, tj. mzda. Rovnovážný stav na trhu práce nastává tehdy, jsou-li nabídka
a poptávka po práci vyrovnány.
Jestliže poptávka po práci ze strany podnikatelů roste, pracovníci snadno nacházejí
uplatnění a mzdy rostou. S růstem reálných mezd roste i nabídka práce.
Jestliže poptávka po práci ze strany podnikatelů klesá, pracovníci nacházejí obtížně
uplatnění. Vzniká reálná možnost nezaměstnanosti. Za nezaměstnané se považují ti
práceschopní občané, kteří aktivně hledají vhodné zaměstnání a jsou registrování na
úřadech práce.
Finanční trh
Představuje souhrn nabídky a poptávky po penězích. Dochází na něm k soustřeďování,
rozdělování a přerozdělování peněžních prostředků:
a) mezi podniky navzájem
b) mezi podniky a obyvatelstvem
c)mezi obyvatelstvem, podniky a státem
Rozlišujeme dále 2 pohledy na finanční trh:

1) podle účastníků a používaných nástrojů:
a) trh bankovní (peněžní instituce, obyvatelstvo – hotové peníze, depozita, úvěry)
b) trh cenných papírů (primární – emise cenných papírů, sekundární – burzy, banky)
c) trh devizový (devizy – bezhotovostní výměna peněz, valuty - hotovostní, zlato)

2) podle časového hlediska:
a) trh peněžní – krátkodobé prostředky (hotovost, krátkodobé úvěry, krátkodobé
cenné papíry) se splatností do 1 roku
b) trh kapitálových prostředků – dlouhodobé povahy se splatností nad 1 rok,
dlouhodobé úvěry, dlouhodobé cenné papíry
Cena peněz na finančním trhu se nazývá úrok (výnos z půjčených peněz) a renta (výnos
z podnikání) na základě působení nabídky a poptávky.
- 69 -
Na devizovém trhu se utváří cena peněz ve formě kurzu měny (devizový kurz), tj. ceny
měnové jednotky ceně vyjádřené v peněžní jednotce jiné země.
Trh zboží a služeb
Stát podporuje fungování trhu protimonopolními zákony (kartelový zákon, zákon o
hospodářské soutěži)
Ideální situace na trhu jednotlivých druhů zboží a služeb nastává tehdy, je-li vyrovnaná
nabídka a poptávka. Cena, při které toto vyrovnání nastává, se nazývá rovnovážná cena. Je
to cena, za kterou jsou výrobci ochotni prodat a kupující koupit.
Jiné dělení trhu:
a) místní
b) národní
c) mezinárodní
Poptávka, nabídka a konkurence
Konkurence je jev, kdy se potkávají zájmy různých ekonomických subjektů. Každý, kdo
vstupuje na trh, chce docílit toho, co pro něho bude výhodné a vstupuje tam tedy s určitými
zájmy a záměry.
Když je na trhu nedostatek zboží, vzniká konkurence poptávky. Zanikne však hned, když je
zboží dostatek. Konkurence na straně poptávky je odrazem střetu zájmů spotřebitelů. Každý
spotřebitel chce maximalizovat svůj užitek, chce nakoupit co nejvíce a co nejlevněji, třeba i
na úkor ostatních. Význam konkurence na straně poptávky roste, když poptávka převyšuje
nabídku a vede ke zvyšování ceny. Jestliže nabídka převyšuje poptávku, pohybují se
spotřebitelé v prakticky bezkonkurenčním prostředí.
- 70 -
Zdroje:
Wikipedie
ČNB
Studijní materiály Partners Financial Services, a.s.
Macáková Libuše a kolektiv – Mikroekonomie – základní kurz
Pracovní list:
Pracovní list – Ceny versus kvalita
- 71 -
Pracovní list – Ceny versus kvalita – téma 5
CENOVÁ GRAMOTNOST – CENY VERSUS KVALITA
Pracovní list
Datum:
1/ Co v sobě zahrnuje velkoobchodní cena?
2/ Co v sobě zahrnuje maloobchodní cena?
3/ Co je to marže?
4/ Čemu by měla odpovídat cena výrobku?
5/ Co ovlivňuje tvorbu cen?
6/ Co a jak může ovlivnit cena? Příklady.
- 72 -
Pracovní list – Ceny versus kvalita – téma 5
Dlouhodobý horizont:
- 73 -
6/ ROZPOČTOVÁ GRAMOTNOST
Rozpočtová gramotnost
Je chápana jako schopnost spravovat své osobní či rodinné finance, svůj rozpočet. Každý
člověk by měl být schopen si stanovovat finanční cíle a rozhodovat se rozložení svých
finančních zdrojů. Rozpočtová gramotnost s sebou nese i schopnost zvládnou nejrůznější
životní situace z hlediska financí, starat se o své vklady, investice či pojištění, a zároveň
pečlivě dbát na plnění svých závazků.
Osobní finance jsou peníze, o kterých rozhoduje sám jednotlivec. Již od dětství je možno
dítě učit zacházet s penězi prostřednictví určité výše kapesného, které slouží jako jeho
osobní finance. Do tohoto pojmu lze samozřejmě zařadit i prostředky, které využívají dospělí
k platbám za zboží nebo služby pro svůj rozvoj či jiné využití. Rozhoduje si o nich každý
sám.
Rodinné finance jsou však již peníze, které ovlivňují rodinu jako celek a o kterých rozhodují
partneři společně. Proto je vhodné vést rodinný rozpočet, který vlastně vyjadřuje a hlídá, jak
rodina se svými prostředky nakládá, jak s nimi dokáže vyjít, případně ušetřit. S čím
v rozpočtu počítáme, to nás nepřekvapí, a pro nenadálé případy bychom měli budovat
rezervy. Kde a jak rezervy správně tvořit je rozvedeno v oddíle finančních produktů.
Tématem rodinných financí se zabývá mnoho odborníků a médií, jsou pořádány nejrůznější
semináře. Kdo chce hledat způsoby, jak se svými financemi nakládat lépe, určitě má velké
množství možností, kde čerpat.
Finanční bilance
Finanční bilance slouží k přesnému přehledu našich příjmů a výdajů. Zahrnuje tedy částky,
které vydáváme za bydlení, nutnou spotřebu domácnosti, automobil a jeho provoz, telefony,
školné, platby za úvěry či jiné finanční nástroje, sumy na dovolené nebo cokoliv dalšího, co
chceme nebo potřebujeme ve svém životě mít, a tudíž na to potřebujeme peníze. Druhá část
finanční bilance obsahuje stránku příjmů ať už ze zaměstnání, podnikání, pronájmů nebo
nejrůznějších dávek od státu. Porovnáme-li tyto dvě strany, dojdeme k číslu, které přesně
vyjadřuje naši finanční situaci.
- 74 -
Motivy a cíle
Každý člověk má svá přání, po něčem touží, něco si chce pořídit. Jsou lidé, kteří jsou
schopni dlouhé roky střádat peníze k tomu, aby si tato svá přání mohli dopřát, a jsou i tací,
kteří neušetří nic, byť svých přání mají také dostatek. K tomu, abychom si mohli svá přání co
nejlépe profinancovat, slouží právě práce s finanční bilancí a kvalitní plánování.
K nejčastějším motivům patří:






Bydlení
Peníze pro děti
Dovolená
Auto
Vlastní podnik
Cyklické motivy (např. pračka, lednička apod).
Naše cíle by měly vycházet nejen z našich tužeb, ale hlavně z našich možností. Pokud
člověk vydělává 15 000,- Kč měsíčně, těžko si splní sen mít do dvou let novou jachtu.
Bohužel i taková nereálná přání se někdy objeví a jsou lidé, kteří jsou schopni se nesmyslně
zadlužit, jen proto, aby si podobný sen splnili. Velmi často je však pro ně takové rozhodnutí
likvidační a dostanou se do velkých problémů.
Zajištění příjmů aneb cena za klid
V životě lidí se stávají nejrůznější situace, kdy z jakéhokoliv důvodu vypadne příjem. Může
se stát, že člověk přijde o práci, onemocní nebo si způsobí úraz. Toto všechno velmi ovlivní
jeho příjmy a životní standart jeho rodiny. Jak toto řešit a ochránit sebe i svou rodinu před
komplikacemi?
Řešení určitě spočívá v kombinaci tvorby rezervy a kvalitního zajištění, tzn. životní pojistky.
Běžná krátkodobá rezerva, kterou lze kdykoliv použít, by měla být alespoň ve výši
trojnásobku měsíčního příjmu rodiny. To znamená, jestliže příjem rodiny je např. 30 000,- Kč,
rezerva téže rodiny by měla činit alespoň 90 000,- Kč. Kolik lidí má takovouto rezervu
vytvořenou? Velmi malé procento populace, pokud ano, tak většinou na běžném účtu, který
k tomuto účelu není zcela vhodný.
Pokud má člověk mít životní pojistku, je třeba pečlivě rozebrat, jaká rizika ho ohrožují a co se
stane s jeho životním standardem a standardem jeho rodiny, pokud:






Bude v pracovní neschopnosti,
Způsobí si úraz a nebude moci pracovat,
Vážně onemocní,
Bude mu přiznán invalidní důchod,
Bude hospitalizován nebo
Dojde k úmrtí.
- 75 -
Mnoho lidí si vůbec neuvědomuje, jak tyto situace mohou ovlivnit budoucí život jich
samotných nebo jejich dětí. Málokdo ví, o kolik peněz konkrétně přijde, pokud bude
v pracovní neschopnosti či pokud by šel do invalidního důchodu. Právě pro tyto situace je
třeba vytvořit krytí přímo na míru každému konkrétnímu člověku, aby mohl klidně spát a
věděl, že o svou životní úroveň a případné závazky je postaráno, ať se v jeho životě stane
cokoliv.
Jinak asi bude vypadat zajištění pro člověka, který pracuje z domova u počítače a například
zlomená noha ho neomezí ve výdělečné činnosti, jinak musí vypadat u někoho, kdo se živí
jako profesionální řidič a právě ta zlomená noha mu znemožní vydělávat.
Na finančním trhu lze najít nepřeberné množství pojistných produktů, mezi kterými jsou i
takové moderní nástroje, které „na sebe dokážou vydělat“. To znamená, že se v investičním
životním pojištění zhodnocují finanční prostředky, které lze za určitou dobu vybrat a použít
na některý z cílů daného člověka. V některých případech lze pojistnou smlouvu nastavit tak,
že v podstatě se prostředky vložené do pojištění po letech vrátí zpět. Jak ale již bylo
zmíněno v kapitole o finančních produktech, pojištění slouží primárně k tomu, aby byl člověk
dobře pojištěn pro případ krizových nenadálých situací, nikoli k tomu, aby se v něm spořilo.
Životní pojištění lze rozdělit na investiční a rizikové. Investiční životní pojištění má
rezervotvornou složku, tudíž se v něm spoří peníze, rizikové pouze kryje rizika a žádné
rezervy nevytváří.
Závazky a rezervy
Prakticky každý člověk má své osobní finanční závazky. U někoho může jít pouze o platbu
nájmu v bytě či složenku za telefon, u dalšího se jedná o desetitisíce měsíčně na splátky
nejrůznějších úvěrů či leasingů. Těmto okolnostem by měl být přizpůsoben tok financí
v domácnosti a hlavně výše rezervy. Jak již bylo zmíněno, běžná rezerva pro krátkodobý
výpadek v příjmech, by měla činit alespoň trojnásobek měsíčních příjmů rodiny. To z toho
důvodu, aby pokud např. člověk přijde o zaměstnání, dokázal do doby, než najde nové,
spolehlivě krýt své závazky a nedostal se do situace neschopnosti splácet.
Rezervu je třeba tvořit prostřednictvím nástrojů k tomu určeným jako jsou spořící účty,
případně termínované vklady nebo konzervativní podílové fondy, ze kterých lze peníze
kdykoliv v případě potřeby vybrat. Mnoho lidí si tvoří rezervu pouze na běžném účtu, který
bývá poplatkově zatížen, výnosem zdaleka nepokryje míru inflace a navíc ještě z
tohoto minimálního výnosu je třeba zaplatit 15% daň státu.
Finanční plán
Finanční plán slouží ke správnému nasměrování toku peněz a realizaci jednotlivých cílů.
Měl by zajistit, aby všechna přání člověka byla profinancována v co nejkratší době a s co
nejnižšími náklady. K tomu, aby bylo možno vytvořit kvalitní finanční plán, je třeba udělat
důkladnou analýzu potřeb a možností klienta. Je nutno perfektně zmapovat současnou
situaci, znát zkušenosti daného klienta z finančního trhu a jeho nastavení, zda je to člověk
konzervativní nebo naopak nepotřebuje garance a dá přednost např. výnosu. Finanční plán
- 76 -
musí vycházet z historie daného člověka a nese s sebou nutný audit stávajícího portfolia. To
znamená, že správný poradce nahlédne do současných smluv, které již klient na finančním
trhu uzavřel, a zhodnotí, zda správně pracují pro něj a zda ještě plní účel, za kterým byly
původně uzavřeny. Mnohdy se stává, že lidé mají spoustu různých smluv, které nic neřeší a
oni tedy pouze vyhazují peníze a živí finanční instituce. Ve finančním plánu se peníze
přerozdělí do třech časových horizontů, do krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého.
Je to z toho důvodu, že peníze pracují v čase a prostředky, které budeme potřebovat v blízké
budoucnosti, nemohou být umístěny na stejných účtech či dalších produktech jako ty
prostředky, kterými si chceme například zajistit pěkné stáří nebo jimi podpořit děti na
studiích. Finanční plán není dokument, který se vytvoří a je neměnný. V každém případě by
se mělo jednat o dlouhodobou spolupráci klienta a poradce tak, aby se postupnými kroky
dostali ke kýženým cílům a zároveň byl stoprocentně zajištěn životní standart klienta a jeho
rodiny. Jak se mění situace u klienta, mění se i situace na finančním trhu. Proto tedy portfolio
musí být otevřené, aby se do něj dalo kdykoliv vstoupit a dle potřeb a situace ho upravit.
Důchodová reforma
Mediálně nyní hodně diskutované téma důchodové reformy nechává v klidu jen málokoho.
V naší republice dosud fungoval zastaralý systém, který je již neudržitelný a je nutná
významná změna. Touto změnou prošla spousta evropských zemí a nyní se toto téma týká i
nás.
Již dnes víme, že do sociálního pojištění měsíčně přibude zhruba polovina z částky, která je
na nejrůznějších dávkách (starobní důchody, invalidní důchody, podpora v nezaměstnanosti
apod.) vyplácena občanům. Z toho plyne, že schodek se prohlubuje a státní důchody, které
jsou vypláceny v současnosti, do budoucna určitě vypláceny nebudou. Dnes prakticky
pracují dva aktivní lidé na jednoho důchodce, v horizontu několika desetiletí se tento poměr
otočí. Dnešní třicátníci a mladší lidé budou mít velmi nízký státní důchod, ze kterého sotva
bude možné důstojně žít. Proto je třeba se tímto tématem zabývat již nyní a myslet na dobu,
kdy už nebudeme chtít nebo moci pracovat. Stát se o nás příliš nepostará, tato odpovědnost
tedy je na každém z nás.
V rámci důchodové reformy došlo k několika změnám a každý občan si může vybrat, jakou
formou se bude na své stáří připravovat. Máme k dispozici tři pilíře důchodové reformy.
Prvním pilířem se rozumí státní sociální systém, který zůstává téměř beze změny. Každý
pracující člověk do tohoto systému odvádí 28% ze své hrubé mzdy. Zpřísňují se podmínky
pro výplatu důchodů, mění se jejich výpočet a prodlužuje se věk odchodu do důchodu.
Peníze, které do tohoto systému každý odvede, nejsou předmětem dědictví. To znamená, že
pokud člověk zemře dříve, než do důchodu odejde, prakticky všechny peníze zůstanou státu
a nikdo je nečerpá, nemůže je dostat například rodina.
Druhý pilíř důchodového systému s sebou nese tu výhodu, že peníze dědičné jsou, takže
v případě úmrtí účastníka tohoto pilíře jsou převedeny na důchodový účet dědice. Stát nám
za předpokladu, že si budeme odkládat 2% ze své hrubé mzdy na tento důchodový účet,
přidá ze státního ještě další 3%. Ve státním systému tedy zůstane našich 25% a dalších 5%
spoříme sami. Z tohoto systému nelze vystoupit, takže pokud se jednou rozhodneme být
jeho účastníky, už jimi zůstaneme. Není třeba se obávat toho, že v případě, kdy nebudeme
- 77 -
aktivně pracovat (ztráta zaměstnání či mateřská dovolená), bychom měli povinnost do tohoto
pilíře posílat peníze, které by nám chyběly v běžném rozpočtu. V takovém případě se účet
„zmrazí“ a přispívat začneme zase až s aktivním příjmem. Nemožnost vybrat peníze
předčasně funguje jako ochrana před námi samotnými. Je mnoho případů, kdy si člověk
spoří peníze například v původním penzijním připojištění, ale po čase je vybere a koupí si
třeba auto nebo jede na dovolenou. To ale není cílem spoření na penzi a nemožnost peníze
předčasně vybrat nás chrání před takovým nezodpovědným krokem.
Peníze je možné rozložit do všech čtyř typů fondů a lze mezi nimi i přecházet. Zrovna tak je
možné i měnit penzijní společnost.
Zde si můžeme vybrat z fondů s pevně danou strategií a různou mírou rizika:

Důchodový fond státních dluhopisů – smí investovat pouze do dluhopisů či nástrojů
peněžního trhu, dluhopisy musí tvořit minimálně 90% jeho portfolia ( složení,skladba
investice) a je plně zajištěn proti měnovému riziku.

Konzervativní důchodový fond – investuje také do dluhopisů a nástrojů peněžního
trhu, dále může investovat do podílových fondů peněžního trhu a kromě státních
dluhopisů i do korporátních dluhopisů. Je taktéž zajištěn proti měnovému riziku.

Vyvážený důchodový fond – tento fond investuje do stejných nástrojů jako
konzervativní důchodový fond, ale může držet i akcie, jejichž podíl může činit
maximálně 40%. Proti měnovému riziku je zajištěn do výše 75% portfolia.

Dynamický důchodový fond – zde se opakuje možnost investování jako u
vyváženého důchodového fondu, ovšem hodnota akcií může být až 80% z hodnoty
celého portfolia. Měnové riziko je zajištěno na 50%.
Spořit může každý občan, který již dosáhl věku 18 let. Osoba ve věku nad 35 let může
vstoupit do tohoto systému ale pouze do konce června 2013, takže pro mnohé z nás je to
opravdu velmi aktuální téma.
Správně se rozhodnout, zda vstoupit nebo nevstoupit do druhého pilíře, je nutno na základě
konkrétních propočtů a informací. Jsou mezi námi lidé, kterým se tento krok nevyplatí, a jsou
i tací, pro které bude velmi zajímavý. Vše vychází z důkladné a profesionální analýzy.
Obecně lze pouze konstatovat, že lidé s vyšším nebo průměrným příjmem budou zde mít
vyšší důchod než od státu.
- 78 -
Příklad 1:
Muž, narozen 1. 1. 1980, hrubý měsíční příjem 15 000,- Kč
Odchod do důchodu – 67 let
Počet let do odchodu do důchodu – 34 let
Důchod v I. Pilíři – 10 861,- Kč
Státní důchod při vstupu do II. pilíře – 9 666,- Kč
Soukromý důchod při vstupu do II. pilíře – 1 134,- Kč
Důchod celkem při vstupu do II. pilíře – 10 800,- Kč
Rozdíl – minus 61,- Kč
Tomuto člověku se tedy vstup do II. pilíře NEVYPLATÍ !
Příklad 2:
Muž, narozen 1. 1. 1980, hrubý měsíční příjem 30 000,- Kč
Odchod do důchodu – 67 let
Počet let do odchodu do důchodu – 34 let
Důchod v I. Pilíři – 13 655,- Kč
Státní důchod při vstupu do II. pilíře – 12 153,- Kč
Soukromý důchod při vstupu do II. pilíře – 2 269,- Kč
Důchod celkem při vstupu do II. pilíře – 14 422,- Kč
Rozdíl – plus 767,- Kč
Tomuto člověku se tedy vstup do II. pilíře VYPLATÍ !
Ve třetím pilíři můžeme spořit v transformovaném fondu /dříve penzijním připojištění / či
v nově vzniklém doplňkovém penzijním spoření se státním příspěvkem. Tyto produkty lze
daňově odpočítávat a může nám do nich přispívat zaměstnavatel. I zde jsou úspory
předmětem dědictví. V původním penzijním připojištění navíc máme garantováno nenulové
zhodnocení, tzn., že i kdyby penzijní společnost hospodařila se ztrátou, náš účet nemůže jít
do mínusu. Nově vzniklé doplňkové penzijní spoření může na rozdíl od původních penzijních
- 79 -
připojištění být ve ztrátě. Každý člověk si může zvolit strategii, se kterou bude své prostředky
investovat, ale vždy bude moci mít pouze jednu ze dvou variant tohoto pilíře. Není možné mít
zároveň penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření.
Penzijní připojištění v podobě, jak ho známe z let minulých, již dnes nelze sjednat.
STÁTNÍ DOTACE – DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ
PŘÍSPĚVEK ÚČASTNÍKA
100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,-
STÁTNÍ DOTACE
0,0,90,110,130,150,170,190,210,230,-
Pracovní list – Státní dotace doplňkové penzijní spoření
PENZIJNÍ SPOLEČNOST
TRANSFORMOVANÝ
FOND
Původní penzijní
připojištění
ÚČASTNICKÉ FONDY
Doplňkové penzijní
spoření
ANO
Státní příspěvky a úspora na daních
Příspěvky zaměstnavatele
Možnost jednorázového výběru úspor
ANO
ANO
Garantované nezáporné zhodnocení
Možnost výběru až poloviny prostředků po
15letech
NE
NE
Převody mezi fondy
Výběr investiční strategie
ANO
Po 12 měsících spoření
Možnost předčasného ukončení smlouvy
Po 24 měsících spoření
- 80 -
Pracovní list – Penzijní společnost - možnosti
Slovníček pojmů:
Rozpočtová gramotnost – schopnost spravovat finance
Finanční bilance – rozdíl mezi příjmy a výdaji
Leasing – pronájem zařízení /auta, strojů, budov/
Finanční plán – správné rozdělení a nasměrování toku peněz
Důchodová reforma – změny v systému vyplácení starobních důchodů
Zdroje:
Studijní materiály Partners Financial Services, a.s.
Macáková Libuše a kolektiv – Mikroekonomie – základní kurz
Pracovní listy:
1) Pracovní list – Státní dotace doplňkové penzijní spoření
2) Pracovní list – Penzijní společnost - možnosti
- 81 -
1) Pracovní list – Státní dotace doplňkové penzijní spoření - téma 6
PRACOVNÍ LIST – ROZPOČTOVÁ GRAMOTNOST – STÁTNÍ DOTACE DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ
STÁTNÍ DOTACE – DOPŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ
PŘÍSPĚVEK ÚČASTNÍKA
STÁTNÍ DOTACE
100,-
200,-
300,-
400,-
500,-
600,-
700,-
800,-
900,-
1000,-
- 82 -
2) Pracovní list – Penzijní společnost – možnosti – téma 6
PRACOVNÍ LIST – ROZPOČTOVÁ GRAMOTNOST – PENZIJNÍ SPOLEČNOST – MOŽNOSTI
PENZIJNÍ SPOLEČNOST
TRANSFORMOVANÝ FOND
Původní penzijní připojištění
ÚČASTNICKÉ FONDY
Doplňkové penzijní spoření
Státní příspěvky a úspora na daních
Příspěvky zaměstnavatele
Možnost jednorázového výběru úspor
Garantované nezáporné zhodnocení
Možnost výběru až poloviny prostředků po 15letech
Převody mezi fondy
Výběr investiční strategie
Možnost předčasného ukončení smlouvy
- 83 -
7/ PRÁVNÍ GRAMOTNOST
Kam se obrátit, když…
Člověk se během svého života může vlivem nejrůznějších okolností dostat do situací,
s kterými si nebude vědět rady, a netuší, jak vzniklý problém řešit.
Na tyto situace pamatují nejrůznější zákony, které upravují práva a povinnosti jednotlivých
stran, vymezují pojmy a statuty, a zároveň jsou vodítkem pro řešení.
Základní orientaci, kde můžeme hledat správnost úsudku či cestu z problému a ochránit
sebe a své zájmy, lze najít ve výtahu z jednotlivých zákoníků a zákonů. Jednotlivé části by
nám měly dobře pomoci při hledání tématu.
Pokud potřebujeme poradit od odborníků, nemusíme hned hledat placené právnické služby.
Existuje celá řada organizací na ochranu spotřebitelů, viz níže.

Spotřebitelské informační centrum SOS
Rytířská 10, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 211 948
Sdružení obrany spotřebitelů provozuje telefonickou poradnu o právech spotřebitelů na tel:
900 08 08 08. Poradci na lince „SOS po telefonu“ poskytují základní informaci o právech
spotřebitele, reklamačním řízení, délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace, či
podmínkám odstoupení od kupní smlouvy, případně odpovědí na jiné nekomplikované
otázky. Současně jsou na poradenské lince k dispozici aktuální kontaktní adresy poraden
SOS, na kterých je i nadále možné bezplatně konzultovat spotřebitelský problém buď
osobně, nebo písemně.

Občanské sdružení TEST
Černomořská 419/10
Praha – Vršovice, 101 00
Tel.: 241 404 922
Tel.: 299 149 009
Občanské sdružení TEST má za úkol sloužit spotřebitelům a chránit je. Jelikož
„spotřebitelství“ zahrnuje vše, co člověka životem provází a co k životu potřebuje, jsou zde
prioritou výrobky. Právě za ně spotřebitelé vydávají nejvíce peněz a přece nikdo nechce
utrácet za zboží, které za chvíli přestane fungovat, nebo může být dokonce nebezpečné.
Když spotřebitelé budou vědět, které výrobky jsou dobré a spolehlivé a naopak kterým se
obloukem vyhnout, když budou mít k dispozici dostatek objektivních informací, dokáží s jejich
pomocí ochránit sebe i svou peněženku.
Od roku 1992 měsíčně sdružení publikuje testy výrobků na stránkách časopisu dTest. Kdo
má informace, ten ví a kdo ví, ten se může chránit.

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Tel.: 296 366 360
- 84 -
Česká obchodní inspekce (ČOI)
Česká obchodní inspekce (ČOI) je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu
průmyslu a obchodu ČR. ČOI byla ustanovena zákonem č. 64/1986 Sb., o České
obchodní inspekci. Je nástupnickou organizací někdejší Státní obchodní inspekce.
Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající
nebo dodávající výrobky a zboží na trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou
činnost, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržnice, pokud podle zvláštních
právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad.
Česká obchodní inspekce kontroluje:





dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží nebo výrobků (kromě
potravin) včetně jejich zdravotní nezávadnosti, podmínek pro skladování a dopravu;
zda se při prodeji zboží používají ověřená měřidla, dodržování podmínek
stanovených právními a jinými příslušnými předpisy,
zda při uvádění výrobků na trh byly tyto výrobky opatřeny náležitým povinným
označením, popřípadě zda k nim byl vydán či přiložen předepsaný certifikát,
zda výrobky uváděné na trh jsou bezpečné;
zda jsou při sjednávání spotřebitelského úvěru dodržovány povinnosti stanovené
právními předpisy (pokud dozor v daném případě nevykonává Česká národní banka).
Nejčastěji se setkáváme s těmito situacemi:










Prodejce při nákupu nevystaví na požádání prodejní doklad - § 31odst. 17
živnostenského zákona,
Prodejce nepředá kupujícímu záruční list - § 31odst. 17 živnostenského zákona, §
422 obchodního zákoníku,
Prodejce krátí záruční dobu, která je ze zákona:
 u spotřebního zboží 24měsíců
 u potravin 8 dní /jiná úprava musí být uvedena na obale/
 u krmiv 3 týdny
 při prodeji zvířat 6 týdnů
 při zhotovení věci na zakázku 6 měsíců
 u opravy 3 měsíce
 u stavby 3 roky
 na stavební práce 18 měsíců
 jinak musí být u věci vyznačena lhůta k použití - § 55odst. 1,
§ 56odst. 3 a 627odst. 3 občaského zákoníku,
Prodejce protahuje lhůtu pro vyřízení reklamace - § 19 o ochraně spotřebitele,
Prodejce je cizinec a tvrdí, že nerozumí česky - § 31odst. 9 živnostenského zákona,
Prodejce nechce přistoupit na náhradu nákladů spojených s reklamací,
Prodejce odmítá věc k reklamaci převzít bez původního obalu,
Servis poškodil věc převzatou k opravě - § 421 a § 442odst. 2 občanského zákoníku,
Zhotovitel objednané věci naúčtoval jinou než dohodnutou cenu - § 635odst. 4
občanského zákoníku,
Prodejce odmítá převzít vrácenou věc objednanou přes internet - § 52 občanského
zákoníku.
- 85 -
O které zákony se opřít:
Občanský zákoník (Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník)
úvod
Hlavička zákona
část I.
§ 1 - 122
Obecná ustanovení
část II.
§ 123 - 180
Věcná práva
část III., IV., V.
§ 181 - 414
Zrušeny
část VI.
§ 415 - 459
Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení
část VII.
§ 460 - 487
Dědění
část VIII.
Závazkové právo
Hlava 1
§ 488 - 587
Obecná ustanovení
Hlava 2
§ 588 - 627
Kupní a směnná smlouva
Hlava 3
§ 628 - 630
Darovací smlouva
Hlava 4
§ 631 - 656
Smlouva o dílo
Hlava 5
§ 657 - 658
Smlouva o půjčce
Hlava 6
§ 659 - 662
Smlouva o výpůjčce
Hlava 7
§ 663 - 723
Nájemní smlouva
Hlava 8
§ 724 - 741
Příkazní smlouva
Hlava 9
§ 742 - 746
Jednatelství bez příkazu
Hlava 10
§ 747 - 753
Smlouva o úschově
Hlava 11
§ 754 - 759
Smlouva o ubytování
Hlava 12
§ 760 - 773
Smlouvy o přepravě
Hlava 13
§ 774 - 777
Smlouva zprostředkovatelská
Hlava 14
§ 778 - 787
Vklady
Hlava 15
§ 788 - 828
Zrušena (dříve Pojistné smlouvy)
Hlava 16
§ 829 - 841
Smlouva o sdružení
Hlava 17
§ 842 - 844
Smlouva o důchodu
Hlava 18
§ 845 – 846
Sázka a hra
Hlava 19
§ 847 – 849
Veřejná soutěž
Hlava 20
§ 850 - 852
Veřejný příslib
Hlava 21
§ 852a - 852k
část IX.
§ 853 - 880
Cestovní smlouva
Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení
- 86 -
Obchodní zákoník (Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník)
úvod
Hlavička zákona
část I.
§ 1 - 55
Obecná ustanovení
část II.
Obchodní společnosti a družstvo
Obchodní společnosti
Hlava1
Díl 1
§ 56 - 75c
Díl 2
§ 76 - 92
Díl 3
§ 93 - 104
Díl 4
§ 105 - 153
Díl 5
§ 154 - 220zb
Hlava 2
Obecná ustanovení
Veřejná obchodní společnost
Komanditní společnost
Společnost s ručením omezeným
Akciová společnost
§ 221 - 260
Družstvo
část III.
Hlava1
Obchodní závazkové vztahy
§ 261 - 408
Obecná ustanovení
Zvláštní ustanovení o některých obchodních
závazkových vztazích
Hlava2
Díl 1
§ 409 - 470
Kupní smlouva
Díl 2
§ 471 - 475
Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou
Díl 3
§ 476 - 488a
Smlouva o prodeji podniku
Díl 3A
§ 488b - 488i
Smlouva o nájmu podniku
Díl 4
§ 489 - 496
Smlouva o koupi najaté věci
Díl 5
§ 497 - 507
Smlouva o úvěru
Díl 6
§ 508 - 515
Licenční smlouva k předmětům průmyslového
vlastnictví
Díl 7
§ 516 - 526
Smlouva o uložení věci
Díl 8
§ 527 - 535
Smlouva o skladování
Díl 9
§ 536 - 565
Smlouva o dílo
Díl 10
§ 566 - 576
Smlouva mandátní
Díl 11
§ 577 - 590
Smlouva komisionářská
Díl 12
§ 591 - 600
Smlouva o kontrolní činnosti
Díl 13
§ 601 - 609
Smlouva zasílatelská
Díl 14
§ 610 - 629
Smlouva o přepravě věci
Díl 15
§ 630 - 637
Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Díl 16
§ 638 - 641
Smlouva o provozu dopravního prostředku
Díl 17
§ 642 - 651
Smlouva o zprostředkování
Díl 18
§ 652 - 672a
Díl 19
§ 673 - 681
Smlouva o tichém společenství
Díl 20
§ 682 - 691
Smlouva o otevření akreditivu
Díl 21
§ 692 - 699
Smlouva o inkasu
Díl 22
§ 700 - 707
Smlouva o bankovním uložení věci
Díl 23
§ 708 - 715a
Smlouva o obchodním zastoupení
Smlouva o běžném účtu
- 87 -
Díl 24
§ 716 - 719b
Díl 25
§ 720 - 724
Cestovní šek
Díl 26
§ 725 - 728
Slib odškodnění
Hlava3
§ 729 - 755
Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v
mezinárodním obchodu
§ 756 - 775
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
část IV.
Smlouva o vkladovém účtu
Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce)
Úvod
Hlavička zákona
část I.
Všeobecná ustanovení
Hlava 1.
§1-§5
Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních
vztahů
Hlava 2.
§ 6 - § 12
Hlava 3.
§ 13 - § 15
zrušena
Hlava 4.
§ 16 - § 17
Rovné zacházení a zákaz diskriminace
Hlava 5.
§ 18 - § 29
Právní úkony
Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů
část II.
Pracovní poměr
Hlava 1.
§ 30 - § 32
Postup před vznikem pracovního poměru
Hlava 2.
§ 33 - § 39
Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik
pracovního poměru
Hlava 3.
§ 40 - § 47
Změny pracovního poměru
Hlava 4.
§ 48 - § 73a
část III.
§ 74 - § 77
Skončení pracovního poměru
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
část IV.
Pracovní doba a doba odpočinku
Hlava 1.
§ 78 - § 80
Obecná ustanovení o pracovní době a délka
pracovní doby
Hlava 2.
§ 81 - § 87
Rozvržení pracovní doby
Hlava 3.
§ 88 - § 89
Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka
Hlava 4.
§ 90 - § 92
Doba odpočinku
Hlava 5.
§ 93 - § 93a
Hlava 6.
§ 94
Noční práce
Hlava 7.
§ 95
Pracovní pohotovost
Hlava 8.
§ 96 - § 99
Hlava 9.
§ 100
Práce přesčas
Společná ustanovení o pracovní době a době
odpočinku
Zmocňovací ustanovení
část V.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Hlava 1.
§ 101 - § 102
Předcházení ohrožení života a zdraví při práci
Hlava 2.
§ 103 - § 106
Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti
zaměstnance
Hlava 3.
§ 107 - § 108
Společná ustanovení
část VI.
Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost
- 88 -
a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního
vztahu
Hlava 1.
§ 109 - § 112
Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z
dohod
Hlava 2.
§ 113 - § 121
Mzda
Hlava 3.
§ 122 - § 137
Plat
Hlava 4.
§ 138
Odměna z dohod
Hlava 5.
§ 139
Mzda nebo plat při výkonu jiné práce
Hlava 6.
§ 140
Odměna za pracovní pohotovost
Hlava 7.
§ 141 - § 144
Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z
dohod a odměně za pracovní pohotovost
Hlava 8.
§ 145 - § 150
Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu
část VII.
Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce
Hlava 1.
§ 151 - § 155
Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných
zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce
Hlava 2.
§ 156 - § 172
Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci
zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3
Hlava 3.
§ 173 - § 181
Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci
zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3
Hlava 4.
§ 182 - § 189
Společná ustanovení o cestovních náhradách
Hlava 5.
§ 190
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a
předmětů potřebných pro výkon práce
část VIII.
Překážky v práci
Hlava 1.
§ 191 - § 205
Hlava 2.
§ 206
Hlava 3.
§ 207 - § 210
Překážky v práci na straně zaměstnance
Společné ustanovení o překážkách v práci na
straně zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnavatele
část IX.
Dovolená
Hlava 1.
§ 211
Hlava 2.
§ 212 - § 214
Hlava 3.
§ 215
Hlava 4.
§ 216 - § 223
Základní ustanovení
Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část,
výměra dovolené a dovolená za odpracované dny
Dodatková dovolená
Společná ustanovení o dovolené
část X.
Péče o zaměstnance
Hlava 1.
§ 224 - § 226
Pracovní podmínky zaměstnanců
Hlava 2.
§ 227 - § 235
Odborný rozvoj zaměstnanců
Hlava 3.
§ 236
Hlava 4.
§ 237 - § 247
Stravování zaměstnanců
Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců
část XI.
Náhrada škody
Hlava 1.
§ 248 - § 249
Předcházení škodám
Hlava 2.
§ 250 - § 264
Odpovědnost zaměstnance za škodu
Hlava 3.
§ 265 - § 271
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
- 89 -
Hlava 4.
§ 272 - § 274
Hlava 5.
§ 275
část XII.
Společná ustanovení o odpovědnosti za škodu
Zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z
povolání
Informování a projednání, působnost odborové
organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Hlava 1.
§ 276 - § 277
Základní ustanovení
Hlava 2.
§ 278 - § 280
Informování a projednání
Hlava 3.
§ 281 - § 285
Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Hlava 4.
§ 286 - § 287
Působnost odborové organizace
Hlava 5.
§ 288 - § 299
Přístup k nadnárodním informacím
část XIII.
Společná ustanovení
Hlava 1.
§ 300
Množství práce a pracovní tempo
Hlava 2.
§ 301 - § 304
Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích
zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti
některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné
činnosti
Hlava 3.
§ 305 - § 306
Vnitřní předpis
Hlava 4.
§ 307
Hlava 5.
§ 308 - § 309
Agenturní zaměstnávání
Hlava 6.
§ 310 - § 311
Konkurenční doložka
Hlava 7.
§ 312 - § 315
Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní
posudek
Hlava 8.
§ 316
Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a
ochrana osobních práv zaměstnance
Hlava 9.
§ 317 - § 319
Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců,
vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k
výkonu práce na území jiného členského státu
Evropské unie
Hlava 10.
§ 320 - § 323
Oprávnění odborových organizací, organizací
zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních
vztazích
Hlava 11.
§ 324
Hlava 12.
§ 325 - § 328
Zajištění závazků a smrt zaměstnance
Hlava 13.
§ 329 - § 333
Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek
a uplynutí doby
Hlava 14.
§ 334 - § 337
Doručování
Hlava 15.
§ 338 - § 345
Přechod práv a povinností z pracovněprávních
vztahů a zánik práv a povinností z
pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv a
povinností z pracovněprávních vztahů
Hlava 16.
§ 346
Mzdová, platová a ostatní práva
zrušena
Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s
- 90 -
pravidelným pracovištěm v zahraničí
Hlava 17.
§ 347 - § 350
Zvláštní zákazy a výklad některých pojmů
Hlava 18.
§ 351 - § 362
Průměrný výdělek
Hlava 19.
§ 363
Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy
Evropské unie a ustanovení, od kterých není možné
se odchýlit
část XIV.
Přechodná a závěrečná ustanovení
Hlava 1.
§ 364 - § 394
Přechodná ustanovení
Hlava 2.
§ 395 - § 396
Závěrečná ustanovení
Zákon o účetnictví (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví)
úvod
Hlavička zákona
část I.
§1-8
Obecná ustanovení
část II.
§ 9 - 17
část III.
§ 18 - 23b
část IV.
§ 24 - 28
Způsoby oceňování
část V.
§ 29 - 30
Inventarizace majetku a závazků
část VI.
§ 31 - 32
Úschova účetních písemností
část VII. § 33 - 40
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Rozsah vedení účetnictví, účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy
Účetní závěrka
Zákon o daních z příjmů (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
úvod
§1
Hlavička zákona
část I.
§ 2 - 16a
Daň z příjmu fyzických osob
část II.
§ 17 - 21
Daň z příjmu právnických osob
část III.
§ 22 - 38fa
Společná ustanovení
část IV.
§ 38g - 38t
Zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů
část V.
§ 39 - 39b
Registrace
část VI.
§ 39c - 39o
Odvod z úhrnu mezd (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna
2015.)
část VII.
§ 39p - 39q
Pravomoci vlády a ministerstva financí (Tato novelizace nabývá
účinnosti 1. ledna 2015.)
část VIII. § 40 - 42
Přechodná a závěrečná ustanovení
- 91 -
Zákon o dani z přidané hodnoty (Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
úvod
Hlavička zákona
část I.
Základní ustanovení
Hlava 1
§ 1 - 4a
Obecná ustanovení
Uplatňování daně
Hlava 2
Díl 1
§ 5 - 6i
Daňové subjekty
Díl 2
§ 7 - 12
Díl 3
§ 13 - 20
Vymezení plnění
Díl 4
§ 21 - 25
Uskutečnění plnění a daňová povinnost
Díl 5
§ 26 - 35a
Díl 6
§ 36 - 46
Díl 7
§ 47 - 48a
Díl 8
§ 51 - 62
Osvobození od daně bez nároku na odpočet
daně
Díl 9
§ 63 - 71g
Osvobození od daně s nárokem na odpočet
daně
Díl 10
§ 72 - 79c
Odpočet daně
Díl 11
§ 80 - 87
Místo plnění
Daňové doklady
Základ daně a výpočet daně, oprava základu
daně a oprava výše daně, opravný daňový
doklad
Sazby daně a oprava sazby daně
Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně
Hlava 3
§ 88 - 92g
Zvláštní režimy
Hlava 4
§ 93 - 110
Správa daně v tuzemsku
část II.
§ 111 - 113
Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení
Zdroje:
http://www.spotrebitele.info
http://www.coi.cz
www.dtest.cz
www.mpsv.cz
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Zákoník práce
Zákon o účetnictví
Zákon o daních z příjmu
Zákon o dani z přidané hodnoty
- 92 -
8/ INSOLVENCE
Definice pojmů:
Insolvence
Insolvence je neschopnost splácet své finanční závazky. Do insolvence se může člověk
dostat jako fyzická osoba i jako podnikatel. Osobní bankrot se ovšem týká pouze fyzických
osob, jejichž dluhy nepocházejí z podnikatelské činnosti. To je hlavní podmínka, o které
hovoří insolvenční zákon. Další pravidla, která stanoví zákon pro osobní bankrot a
schválení oddlužení jsou přísná a bez právního vzdělání takřka není člověk schopen
dosáhnout odpuštění dluhu.
Insolvenční zákon
Přesný název insolvenčního zákona je: „Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon)“. Tento insolvenční zákon přesně řeší a definuje pravidla, jak se
osobní bankrot fyzické osoby řeší a jak k němu může dojít. Také vysvětluje, jak je možno
dojít k oddlužení a za jakých podmínek.
Insolvenční zákon upravuje řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením
tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem
a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitel. Dále řeší
oddlužení dlužníka.
Insolvence fyzických osob
Insolvence fyzických osob je ustanovení, které nás má ochránit před nátlakovými skupinami
(exekutorské firmy, vymahači apod.) ve chvíli, kdy nejsme schopni své dluhy splácet a
situace ohrožuje například důstojné živobytí pro naše děti. Soud udělí podmínky, za kterých
dojde k našemu oddlužení a během pěti let nařídí splatit 30% - 50% z výše našeho dluhu.
Osobní bankrot
Pokud dlužník dodrží přísná pravidla a podmínky osobního bankrotu, je část jeho dluhů
soudem odpuštěna a tím je vše vyřešeno a vyrovnáno. Je však třeba projít náročnou
administrativou a vše na příslušný soud podat v předepsané formě. Nedodržení správného
postupu bývá často důvodem zamítnutí návrhu.
Vyhlášení osobního bankrotu není žádným způsobem limitováno věkem či faktem, zda
dlužník pracuje či pobírá jakoukoliv formu důchodu. Ať již tedy pobírá důchod starobní,
invalidní, vdovský či sirotčí, vždy bude mít na oddlužení nárok.
V případě, že příjem dlužníka na oddlužení nestačí, bude třeba sehnat si třetí osobu, která
bude ochotna mu na splátky oddlužení měsíčně přispívat. Může to být v podstatě kdokoliv,
kdo má sám alespoň nějaký pravidelný měsíční příjem. Druhou možností je najít si brigádu či
jiný přivýdělek.
- 93 -
Insolvenční řízení
Insolvenční řízení je občanské soudní řízení. Jeho charakteristickou zvláštností je to, že v
sobě zahrnuje jak prvky řízení nalézacího, tak i řízení vykonávacího. K tomu, aby insolvenční
řízení mohlo proběhnout, není třeba exekučního titulu.
Cílem řízení je dosáhnout majetkového uspořádání mezi větším počtem subjektů, které by
krizovou situaci překonalo anebo z ní vyvodilo nezbytné důsledky. Jde o uspořádání
majetkových poměrů většího množství subjektů. Uplatňuje se zásada par conditiocreditorium
= rovné podmínky pro věřitele, nicméně v určitých právních úpravách jsou určité výjimky určité skupiny věřitelů mají zvýhodněné postavení podle druhu pohledávek.
Insolvenční soud
Insolvenčním soudem je věcně příslušný krajský soud (§ 9 odst. 4), místní příslušnost se řídí
§ 85a. Soud má v řízení dvojí funkci: vydává rozhodnutí a provádí jednání, druhá funkce je
činnost dohlédací, tzn., že zajišťuje průběhu řízení, dozor nad činností ostatních subjektů
apod. Proti těmto rozhodnutím se nelze odvolat.
Dlužník a věřitelé
Účastníky insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči
dlužníkovi. Vedlejší účastenství není v insolvenčním řízení přípustné. Nejde-li o přihlášené
věřitele, jsou jiné osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení účastníky tohoto řízení
jen po dobu, po kterou insolvenční soud o tomto právu jedná a rozhoduje.
Věřitelské orgány
Věřitelskými orgány jsou schůze věřitelů a věřitelský výbor. Vytváří se z toho důvodu, že
věřitelů bývají spousty a nelze jednat s každým zvlášť. Věřitelské orgány nejsou nositelé
hmotněprávních oprávnění a reprezentují zájmy věřitelů. Dohlížejí také na činnost správce a
podávají procesní návrhy. Schůze věřitelů ustavuje věřitelský výbor a vykonává jen tu
činnost, kterou si sama vyhradí. Věřitelský výbor se ustavuje vždy, když je víc než 50
věřitelů, a pokud je nižší počet, může být zvolen zástupce věřitelů.
Insolvenční správce
Insolvenční správce se ustanovuje ze seznamu insolvenčních správců, který vede
Ministerstvo spravedlnosti. Insolvenční správce ustanovuje a zprošťuje funkce soud. Pro svůj
poměr k věci nebo osobám účastníků může být insolvenční správce vyloučen pro podjatost.
Insolvenční správce má zcela samostatné postavení vůči věřitelům i vůči dlužníku. Od
rozhodnutí soudu o úpadku nemůže řízení probíhat bez něj. Odpovídá rovněž za škodu.
Státní zastupitelství
Státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, může podat opravný prostředek
proti rozhodnutí insolvenčního soudu, jen mají-li toto právo všichni účastníci řízení.
- 94 -
Likvidátor dlužníka
Likvidátor dlužníka vykonává v insolvenčním řízení svou působnost v rozsahu, v jakém
nepřešla na insolvenčního správce. Do jeho působnosti patří i součinnost s insolvenčním
správcem uložená zákonem dlužníkovi.
Kde hledat pomoc a řešení:
Jak již bylo zmíněno, k insolventnímu řízení je třeba dodržet naprosto přesně správný postup
a návrh musí být podán v předepsané formě. Jelikož jen málokdo tento proces může
zvládnout sám, vznikla již řada organizací a sdružení, která s tímto problémem dlužníkům
pomáhají. Nemusí tedy být zoufalý ještě z toho, že by si musel najmout drahého právníka,
který by vše administrativně zpracoval, zastupoval ho u soudu a celým procesem ho provedl.
Některé organizace dokonce nabízí v rámci svých služeb i následný servis po schválení
oddlužení, aby se nemohlo stát, že dlužník z jakéhokoliv důvodu po dobu 5-ti let nebude plnit
své povinnosti nebo si s něčím nebude vědět rady.
Pomoc a řešení může dlužník najít například u níže jmenovaných organizací:




Dluhová poradna - centrála
Studničná 224/15
Liberec 1 460 01
Tel.: 774 222 225, 776 002 255
- pobočka Mladá Boleslav
Tel.: 602 135 491
[email protected]
www.dluhovaporadna.com
Abivia, s.r.o.
Náměstí Přemyslovců 166/17
Nymburk 288 02
Tel.: 606 90 474
[email protected]
http://www.abivia.cz
Rubikon centrum
Korunní 101
Praha 3 130 00
Tel.: 739 470 408
[email protected]
Oddlužovací centrum s.r.o.
Olšanská 5
Praha 3 130 00
Tel.: 773 609 553
[email protected]
www.oddluzovacicentrum.cz
Ochrana proti insolvenci zaměstnavatele:
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele je stanovena za podmínek
uvedených v zákoně č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
- 95 -
zaměstnavatele a o změně některých zákonů v platném znění. Ochrana spočívá v přiznání
mzdových nároků úřadem práce zaměstnanci, které mu nebyly vyplaceny zaměstnavatelem,
který je v platební neschopnosti.
Zaměstnancem se rozumí fyzická osoba, s níž zaměstnavatel sjednal pracovní poměr nebo
dohodu o pracovní činnosti. Na základě této smlouvy vznikly zaměstnanci v rozhodném
období mzdové nároky nevyplacené zaměstnavatelem; rozhodným obdobím je kalendářní
měsíc, ve kterém bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo ve
kterém byl podán insolvenční návrh, jakož i 3 kalendářní měsíce předcházející tomuto měsíci
a 3 kalendářní měsíce následující po tomto měsíci.
Mzdové nároky
Mzdové nároky znamenají mzdu, její náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z
pracovního poměru, nebo odměna, která zaměstnanci náleží podle dohody o pracovní
činnosti, jejichž výplatu neprovedl zaměstnavatel, který je v platební neschopnosti.
Zaměstnavatel v platební neschopnosti
Zaměstnavatel je v platební neschopnosti, jestliže neuspokojil splatné mzdové nároky
zaměstnanců a to dnem následujícím po dni, kdy na něho bylo vyhlášeno moratorium před
zahájením insolvenčního řízení nebo po dni, kdy byl na něho podán insolvenční návrh u
příslušného soud. Insolvenční návrh je oprávněn podat kromě dlužníka (zaměstnavatele)
také kterýkoliv z jeho věřitelů (tedy i zaměstnanec). O vyhlášeném moratoriu před zahájením
insolvenčního řízení nebo o podaném insolvenčním návrhu informuje insolvenční soud úřad
práce, v jehož obvodu má zaměstnavatel sídlo, místo podnikání, bydliště nebo je zde
umístěna organizační složka nadnárodního zaměstnavatele, který nemá sídlo na území ČR.
Úřad práce poté zveřejní na své úřední desce informace o zaměstnavateli, jehož
zaměstnanci mohou uplatnit své mzdové nároky u úřadu práce, a současně informuje o
lhůtě, do které mohou zaměstnanci tyto nároky uplatnit. Tyto informace rovněž sdělí
Ministerstvu práce a sociálních věcí, které je zveřejní na své internetové stránce a současně
je oznámí všem úřadům práce. Úřady práce tyto informace vyvěsí na své úřední desce nebo
je oznámí jiným rovnocenným způsobem.
Uplatňování mzdových nároků
Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů
následujících po dni, kdy úřad práce zveřejnil na své úřední desce informace soudu o
zaměstnavateli, na jehož majetek bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního
řízení nebo byl podán insolvenční návrh a jsou-li splněny další podmínky stanovené tímto
zákonem. Jestliže v této lhůtě zaniklo moratorium vyhlášené před zahájením insolvenčního
řízení nebo soud rozhodl o insolvenčním návrhu jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, lze
mzdové nároky uplatnit nejpozději v den zániku moratoriu nebo v den právní moci soudního
rozhodnutí. Nárok na uspokojení mzdových nároků podle zákona č. 118/2000 Sb., zaniká,
není-li uplatněn ve lhůtách uvedených ve větě první a druhé. Právo zaměstnance na
uplatnění těchto mzdových nároků u soudu tím však není dotčeno.
Žádost o uspokojení mzdových nároků
Zaměstnanec může uplatnit mzdové nároky u kteréhokoliv úřadu práce. Pokud zaměstnanec
žádá o uspokojení mzdových nároků úřad práce, který není místně příslušný, postoupí
- 96 -
neprodleně tento úřad práce žádost místně příslušnému úřadu práce. Mzdové nároky
uplatňuje zaměstnanec písemně. Tiskopisy „Žádost o uspokojení mzdových nároků“ a
„Doložení mzdových nároků zaměstnance“ obdrží zaměstnanec u kteréhokoliv úřadu práce
nebo si tyto tiskopisy může zaměstnanec stáhnout z integrovaného portálu MPSV. Při
uplatnění mzdových nároků je zaměstnanec povinen prokázat dobu trvání pracovního
poměru nebo dohody o pracovní činnosti.
Rozsah a výše mzdových nároků
Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným
mzdovým nárokům za 3 kalendářní měsíce rozhodného období. Zaměstnanec si může sám
vybrat, za které měsíce si uplatní mzdové nároky. Pokud zaměstnanci vznikl nárok na
odstupné, nejedná se o samostatný mzdový nárok, ale tento mzdový nárok se zahrnuje do
měsíce, ve kterém zaměstnanec u zaměstnavatele naposledy pracoval. Po uspokojení
alespoň části uplatněných mzdových nároků může úřad práce uspokojit další mzdové nároky
zaměstnance uplatněné vůči témuž zaměstnavateli až po uplynutí 12 měsíců ode dne vydání
příkazu k úhradě mzdových nároků.
Celková výše mzdových nároků vyplacených 1 zaměstnanci, nesmí překročit za 1 měsíc
jeden a půl násobku rozhodné částky. Rozhodnou částku vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo
práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na
dobu 12 kalendářních měsíců, a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za
předchozí kalendářní rok. Vychází se z rozhodné částky platné v den vyhlášení moratoria
před zahájením insolvenčního řízení nebo v den podání insolvenčního návrhu.
Dokládání uplatněných mzdových nároků
Po uplatnění mzdových nároků alespoň jedním ze zaměstnanců, úřad práce vyzve písemně
zaměstnavatele, aby nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy předložil písemný seznam
dlužných mzdových nároků všech svých zaměstnanců. Pokud byl ještě před vydáním
rozhodnutí úřadu práce o přiznání mzdových nároků ustaven soudem insolvenční správce,
vyzve úřad práce tohoto správce o předložení tohoto seznamu.
Pokud zaměstnavatel nebo insolvenční správce nepředloží seznam dlužných mzdových
nároků zaměstnance a tím nepotvrdí jeho nárok na uplatněné mzdové nároky a ani
zaměstnanec nepředloží doklady, které by prokazovaly, že mu mzda za uplatněné měsíce
skutečně nebyla vyplacena, budou mu rozhodnutím úřadu práce přiznány mzdové nároky
pouze ve výši částky rovnající se minimální mzdě. Zaměstnanec však může sám
prokazatelně osvědčit nevyplacené mzdové nároky potvrzením zaměstnavatele o
nevyplacené mzdě nebo prohlášením mzdové účetní, že částka na výplatní pásce určená k
výplatě, nebyla zaměstnanci skutečně vyplacena. Po vydání rozhodnutí úřadem práce může
zaměstnanec dodatečně prokázat mzdové nároky ve výši rozdílu mezi poskytnutou částkou
a jejich skutečnou výší nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy je mu doručeno
rozhodnutí podle odstavců 1 až 4 § 9 zákona č. 118/2000 Sb., jinak vůči úřadu práce
zanikají.
Jestliže úřad práce neuspokojil mzdové nároky ve výši uplatňované zaměstnancem nebo
mzdové nároky nepřiznal vůbec, může je zaměstnanec uplatnit spolu s dalšími peněžitými
pohledávkami, které má vůči zaměstnavateli, přímo u insolvenčního správce.
- 97 -
Vrácení neoprávněně vyplacených mzdových nároků
Zaměstnanec je povinen vrátit úřadu práce finanční prostředky včetně úroků z prodlení,
jestliže věděl nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně určené nebo
omylem vyplacené, a to do 3 týdnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl. O vrácení
těchto částek úřad práce rozhodne do 3 let od jejich přiznání, jinak právo zanikne.
Prevence je lepší než medicína, varovné signály:
Abychom se nedostali do situace, kdy budeme řešit osobní bankrot, měli bychom o svých
financích přemýšlet a chovat se zodpovědně. K tomu patří plánování cílů a výdajů, rozumné
a smysluplné rozkládání finančních prostředků.
Rozumné dozajista není neustálé zadlužování kvůli pořízení nějakého výrobku nebo služby,
kterou nemusíme nutně mít. Protože mnoho lidí je naivních a hlavně nemá správné
informace např. o podmínkách půjčky, lehce se může v dluzích zabydlet. Ty pak nezvládá
platit a mnohdy je řeší vybavením další a větší půjčky, která má vyřešit tu první. Tento jev
patří mezi základní varovné signály – místo toho, aby se daný člověk „umravnil“, dočasně
třeba žil skromněji a snažil se zvýšit si svůj příjem, roztočí kolotoč půjček, ze kterého lze jen
velmi těžko vystoupit. Dalším signálem problémů jsou potíže se splácením, opakované
porušování platební morálky, hrozba exekucí. Někdy dlužníka zachrání rodina či přátelé,
kteří se ale obvykle nakonec potkají jen s tím, že jejich dlužník jim lže a vymlouvá se na
nejrůznější důvody, proč nemůže dostát svým závazkům. Mnohdy případ končí fatálně, kdy
dlužník nakonec přijde nejen o „drobnosti“, kvůli kterým se zadlužil, ale třeba i o střechu nad
hlavou a v souvislosti s tím i o rodinu, práci, pověst.
Slovníček pojmů:
Insolvence – neschopnost splácet své závazky
Osobní bankrot – oddlužení
Exekuce – vymožení peněžité částky, nucený výkon nařízený soudem
Zdroje:
Wikipedie
www.dluhovaporadna.com
http://www.abivia.cz
www.oddluzovacicentrum.cz
www.mpsv.cz
- 98 -
1. VZDĚLÁVACÍ MODUL - ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI – TEST
Jméno a příjmení:
1/ Finanční bilance je:
a) rozdíl mezi příjmy a výdaji
b) způsob výpočtů nákladů domácnosti
c) součet příjmů a výdajů
2/ Hypoteční úvěr je:
a) úvěr na spotřební zboží
b) úvěr na bydlení či vypořádání majetkových poměrů
c) forma leasingu
3/ RPSN je:
a) roční procentuální skladba nájemného
b) roční procentuální sazba nákladů
c) rozpočtový plán společných nákladů
4/ Inflace je:
a) znehodnocování peněz v čase
b) zhodnocování peněz v čase
c) zafixování hodnoty peněz v čase
5/ Občanské sdružení TEST:
a) slouží spotřebitelům a chrání je proti obchodním praktikám
b) slouží obchodníkům a pomáhá s reklamacemi zákazníků
c) provádí průzkumy trhu a výsledky předává ČOI
6/ Rozpočtová gramotnost je: a) schopnost spravovat osobní či rodinné finance
b) certifikát o absolvování studia
c) schopnost vypočítat výši výplaty
7/ Běžný účet slouží k:
a) běžným transakcím s finančními prostředky
b) tvorbě rezervy
c) investování finančních prostředků do dluhopisů
8/ Aktiva jsou:
a) peníze, které prodělávají
b) peníze, které vydělávají
c) účty pro tvorbu rezervy
9/ Insolvence je:
a) investování solventních subjektů na finančním trhu
b) neschopnost splácet své závazky
c) dodržování splátkového kalendáře
10/ Finanční plán je:
a) doporučení pro efektivní nakládání s finančními prostředky
b) rozdíl mezi příjmy a výdaji
c) plán státního rozpočtu
- 99 -
Download

1. Základy finanční gramotnosti