RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která působí v ČR již 18 let
v oblasti prevence kriminality a efektivního řešení následků trestných činů.
Cílem našeho sdružení, všech projektů a aktivit, které zajišťujeme, je opětovné začlenění lidí
s trestní minulostí do společnosti, rozvoj jejich schopností pro uplatnění na trhu práce a dosažení
jejich sociální a pracovní integrace Tím významně pomáháme v začleňování rizikových skupin
a ke snižování jejich recidivy. Šetříme tak nemalé finanční prostředky nás všech. Pomáháme také
osobám, které řeší závažné finanční problémy, související s jejich zadlužeností.
RUBIKON Centrum pracuje s lidmi, které spojuje především konflikt, izolace a snížená schopnost
řešit vlastní problémovou situaci. Kromě osob s kriminální minulostí se věnujeme osobám ze
sociálně vyloučených lokalit, mladistvým a od roku 2011 poskytuje poradenství obětem trestných
činů. Naše služby komplexně reagují na potřeby našich klientů ve snaze zlepšit jejich sociální
a ekonomickou stabilitu. Na dosažení našich cílů spolupracujeme s partnerskými organizacemi
a zaměstnavateli. Dosahujeme výborných výsledků v práci s vysoce rizikovou skupinou a používáme inovativní postupy. Za naši činnost jsme získali prestižní ocenění „International Community
Justice Award“ za rok 2000 pro oblast podpory vzniku alternativních trestů, probace a mediace
a Evropskou cenu Křišťálové váhy spravedlnosti za rok 2009 za inovativní projekt „Služba Mentor“
Jak na dluhy
Vytváříme programy na pomoc lidem s kriminální minulostí. Proč? Protože je to nejlevnější způsob,
jak bojovat proti sociálnímu vyloučení.
Praha 2013
RUBIK N
CENTRUM pomáháme překročit minulost
OBSAH
Tato brožura slouží k základní orientaci v dluhové problematice pro všechny, kdo chtějí řešit
své zadlužení, zjistit, co je čeká, pokud své závazky nesplatí včas, nebo řeší svůj osobní/rodinný
rozpočet.
Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny krátkým ilustračním příkladem a doplněny tabulkami či vzorovými výpočty.
Při snaze o maximální srozumitelnost dané problematiky jsme upustili od důrazu na přesnost
právních či ekonomických pojmů a úplnost výkladu.
Pokud by při řešení Vaší situace informace z brožury nestačily, obraťte se na dluhovou poradnu
RUBIKON Centra či na některou z organizací uvedených v seznamu na konci příručky.
Příjemné čtení a úspěšné řešení Vaší ekonomické situace Vám přeje
RUBIKON Centrum
1. Mapování dluhů.......................................................................................................... 3
2. Příjmy × výdaje.......................................................................................................... 6
3. Jak se dluh a jeho vymáhání mění v čase................................................................. 9
4.Exekuce ..................................................................................................................... 11
5.Oddlužení ................................................................................................................. 14
6. Důležité kontakty, adresy, odkazy.......................................................................... 17
Vydání brožury bylo financováno projektem Pomoc obětem a pachatelům trestných činů
(CZ.1.04/3.1.02/67.00034), který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
1. Mapování dluhů
Stručný přehled nejčastějších druhů závazků, tedy subjektů a institucí, u nichž je možné být zadlužen:
A.Stát
•
•
Martina je krátce po propuštění z výkonu trestu. Byla odsouzena na 2 roky za
zpronevěru, je to její druhý trest, poprvé byla ve vězení 5 měsíců za maření výkonu
úředního rozhodnutí. Chce dát svůj život do pořádku, našla si práci, bydlí u rodičů,
navázala znovu vztahy se svou rodinou a přáteli. Všechno ale není tak růžové, jak se
ze začátku zdálo. Už během druhého trestu začaly Martině chodit do věznice dopisy
od soudu a kurátorů. Martina se v životě několikrát stěhovala a nikdy se moc netrápila otevíráním dopisů. Měla i období, kdy si brala nějaké půjčky, jezdila „na černo“
po Praze a nepracovala.
Teď, když potřebuje začít znovu, se objevují kostlivci v podobě srážek ze mzdy, má
zablokovaný účet, dostává mnoho dopisů od různých soudů a exekutorů.
Nepamatuje si, kde všude dluží, a neví, co s tím.
•
Daně a poplatky
(např. daň z příjmu, dědická daň, daň z převodu nemovitosti, poplatky za odpad, atd.)
Sociální a zdravotní pojištění
Pokuty
B. Dluhy z trestné činnosti
•
•
•
Náhrada škody poškozenému
Náklady soudního řízení a obhajoby
Náklady výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody
C. Nestátní věřitelé na základě smlouvy
•
•
•
•
Úvěry a půjčky (od banky, rodiny, atd.)
Nezaplacené účty (nájemné, telefon, atd.)
Nedoplatky (např. na energiích)
Pokuta od dopravních podniků
D. Výživné (vůči dětem i vůči manželce/manželovi)
První úkol: Zmapování svých dluhů
Základním předpokladem pro vypořádání se se svými dluhy je MÍT O NICH PŘEHLED. Znamená to, zjistit si
o každém svém dluhu následující informace:
•
•
•
•
Věřitele (to je ten, komu dlužím)
Datum vzniku dluhu (od kdy dlužím)
Celkovou výši dluhu (aktuální – dluh se v čase mění viz str. 9.)
V jaké fázi je dluh – například zda je již nařízena exekuce
Kde zjistím, že dlužím?
Pro vyhledání svých závazků je dobré pokusit se vzpomenout si na půjčky, pokuty, jiné závazky a oslovit
věřitele s žádostí o informaci o výši dluhu. Dále je možné požádat okresní soud v místě bydliště o výpis všech
řízení vedených proti mně, je možné nahlédnout do centrální evidence exekucí či do registru dlužníků (Solus)
– informace z registrů jsou však vždy za poplatek.
Pro vytvoření přehledu je možné použít tabulku na str. 5.
3
4
Měsíční splátky
2. Příjmy × výdaje
V jaké fázi je dluh?
Zásady při vytváření rodinného (osobního) rozpočtu:
1.
Datum vzniku dluhu
(tj. od kdy dlužím)
2.
3.
4.
Soupis všech čistých příjmů – to znamená soupis všech peněz, které za měsíc vydělám či dostanu
Mzda, sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti, příjmy z brigád atd.
Shrnutí všech měsíčních výdajů – všechno, za co musím peníze vydat
Nájem, energie, jídlo, drogerie, jízdné, školné, platby za telefon, internet, pojistky, oblečení, zábava atd.
Porovnání příjmů s výdaji
Příjmy musí vždy být vyšší nebo alespoň stejně vysoké jako výdaje!
Přehodnocení a upravení výdajů a příjmů
Pokud jsou příjmy nižší než výdaje, je nutné zvýšit příjmy nebo snížit výdaje!
Druh dluhu
(půjčka, pokuta…)
Důležité!
REZERVA NA „HORŠÍ ČASY” = zajištění proti nečekaným výpadkům příjmů
I když budete myslet na všechny pravidelné výdaje, musíte počítat i s nečekaným vydáním – onemocníte,
budete mít úraz, ztratíte peněženku, nebo vám ji ukradnou, dostanete výpověď v zaměstnání, rozbije se
vám auto atp.
Často právě to vede k zadlužení – pokud nemáte rezervu na horší časy, nečekané výdaje bez půjček či
nezaplacení některých plateb nezvládnete.
VĚŘITEL (včetně přesné
adresy a kontaktu)
TABULKA PŘEHLEDU DLUHŮ
Celková výše dluhu
Martina zjistila alespoň přibližné částky svých dluhů. Ráda by začala splácet, ale
neví, co platit dřív. Jeden měsíc se jí podařilo zaplatit něco z dluhu u jednoho věřitele,
ale nezaplatila celý nájem a nezbylo jí ani na obědy pro syna. Musí si rozmyslet, kolik
vlastně může měsíčně dávat na dluhy.
Je naprosto nezbytné přizpůsobit svůj život výši příjmů a mít na paměti, že nerespektování
tohoto pravidla neodvratně vede k soustavně se opakujícím finančním obtížím.
5
6
Aby se mohl dlužník rozhodnout, co a kolik komu splácet, musí nejprve zjistit, jaký je jeho rozpočet, kolik
peněz může měsíčně dávat na splátky a ty poté rozdělit mezi věřitele. Je spravedlivé rozdělit je ve stejném
poměru a žádného věřitele neopomenout. Z ekonomického hlediska však jsou některé dluhy nebezpečnější
než jiné. Pro Martinu z našeho příběhu bude lepší domluvit si u dluhu za plyn pravidelné splácení po menších
částkách a více zaplatit u půjčky, kde jí naskakují úroky z prodlení či smluvní pokuta.
Nikdy neopomeňte platit pravidelně platby, které jsou pro Vás nebezpečné z existenčního hlediska – tedy
NÁJEM, ENERGIE, JÍDLO, VÝŽIVNÉ, popř. PENĚŽITÝ TREST.
PRACOVNÍ LIST: PŘÍJMY A VÝDAJE
Vyplňte si své příjmy a výdaje v současnosti a za rok, abyste viděli, jak by se Vaše situace mohla změnit, pokud
si najdete práci, brigádu, stabilizujete svůj rozpočet, budete mít stálé bydlení, splatíte některé dluhy, nebo
naopak přijdete o podporu v nezaměstnanosti, příspěvek na děti apod.
PRACOVNÍ LIST: PŘÍJMY A VÝDAJE
Příjmy
Současné příjmy
Čistá mzda
Důchod (starobní, invalidní, vdovský…)
Dávky státní sociální podpory:
a) přídavky na dítě
b) rodičovský příspěvek
c) příspěvek na bydlení
d) sociální příplatek
Dávky pomoci v hmotné nouzi
Podpora v nezaměstnanosti
Výživné
Příjmy z pronájmu ne/movitého majetku
Další příjmy
Další příjmy
Příjmy celkem
0 Kč
Výdaje
Současné výdaje
Bydlení:
a) nájem
b) plyn, voda, elektřina, odpady
Jídlo
Oblečení, obuv
Cestování (MHD, automobil…)
Finanční závazky:
a) pojištění (např. důchodové)
b) stavební spoření
c) výživné
d) jiné závazky
Telefon/mobil/kabelovka/internet
Léky
Služby (kadeřník, kino…)
Cigarety/Alkohol/Sázení
Další výdaje
Další výdaje
Výdaje celkem
0 Kč
Volné zdroje
(Příjmy celkem minus výdaje celkem)
7
8
Očekávané příjmy
za rok
0 Kč
Očekávané výdaje
za rok
0 Kč
3. Jak se dluh a jeho vymáhání
mění v čase
•
•
návrh na nařízení výkonu rozhodnutí/exekuce – pokud není závazek dobrovolně
splněn, věřitel může nechat nařídit exekuci/výkon rozhodnutí
exekuce / výkon rozhodnutí
- srážky ze mzdy
- přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu
- prodej nemovitosti, movitého majetku
OSA RŮSTU ZADLUŽENOSTI
Vítek si půjčil 10 000 Kč. Zaplatil pouze první dvě splátky. Dál splácet nemohl – byl
odsouzen na 18 měsíců. Ve věznici pro něj nebyla práce. Před propuštěním dostal
exekuční příkaz a zjistil, že má zaplatit více než 50 000 Kč. Je rozčilený, nechápe, jak
je možné, že mu dluh narostl takovým způsobem. Chce proti tomu podávat odvolání, odmítá připustit, že by dlužil tolik peněz, a zlobí se, že mu všichni říkají, že už je na
odvolání pozdě a celou částku bude muset zaplatit.
Co všechno se stalo s jeho půjčkou od té chvíle, kdy nezaplatil splátku? Jak je možné,
že dluh narostl do takové výše?
•
•
upomínka od věřitele
není povinnost posílat, bývá zpoplatněna
•
•
•
•
Zde jsou pro lepší představu dva příklady, jak dramaticky může narůstat výše dluhu, pokud není splácen.
Výše půjčky
10 000 Kč
50 000 Kč
Doba splácení
55 týdnů
55 týdnů
Souhrnný poplatek:
7 360 Kč
36 800 Kč
RPSN:
215,73 %
215,73 %
Celkem ke splacení
17 360 Kč
86 800 Kč
Nezaplacení řádné splátky může mít za důsledek:
Uzavření smlouvy o půjčce
opoždění splátek
Zde by měl dlužník okamžitě začít komunikovat s věřitelem, požádat o odklad splatnosti a snažit se
pravidelně měsíčně hradit alespoň částku, kterou si může dovolit – jestliže bude nařízeno soudní jednání
a dlužník bude moci předložit doklad o provedených splátkách, soud velmi často nechá dlužníka hradit
ve splátkách, nebo stanoví delší dobu vykonatelnosti rozhodnutí.
•
Příklad nárůstu dlužné částky
předžalobní upomínka
žaloba na zaplacení nebo návrh na vydání platebního rozkazu, rozhodčího nálezu
soudní řízení nebo rozhodčí řízení
rozsudek, platební rozkaz, rozhodčí nález
= exekuční titul (rozhodnutí o právním nároku věřitele)
Rozhodnutí musí nabýt právní moci (uplynutím lhůty k odvolání) + vykonatelnosti = doba, po kterou může
dlužník závazek dobrovolně splnit (ze zákona 3 dny po nabytí právní moci, soud může uložit delší lhůtu).
9
úrok z prodlení
Např.: 1 475 Kč/1 rok prodlení
Např.: 7 378 Kč/1 rok prodlení
smluvní pokuta
Např.: 8 000 Kč
Např.: 25 000 Kč
Soudní rozhodnutí o právním nároku:
náklady soudního řízení
V tomto případě: 5 694 Kč
V tomto případě: 13 472 Kč
náklady protistrany
na soudní řízení
2 000 Kč
10 000 Kč
odměna exekutora
V tomto případě: 3 000 Kč
V tomto případě: 13 020 Kč
náklady exekuce
3 500 Kč
5 736 Kč
Exekuce
Celkem zaplatím:
41 029 Kč
10
161 406 Kč
4. Exekuce
Co exekutor nesmí zabavit:
• b ěžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti
(to znamená věci, které potřebujete ke každodennímu životu) • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy Vítek přišel do dluhové poradny. Obdržel exekuční příkaz přikázáním pohledávky
z účtu bankovního ústavu za nezaplacenou pokutu u dopravních podniků. Na pokutu dávno zapomněl, jen si vzpomíná, že před dvěma lety mu přišel nějaký platební
rozkaz, který rovnou hodil do koše. Jak to, že ho nepozvali k soudu?
A proč má zablokovaný účet?
Exekuce je výkon rozhodnutí, kterým se zabavuje majetek dlužníka
na úhradu jeho dluhů.
Exekucí můžete přijít o byt, dům, chatu, auto i jakýkoli jiný movitý majetek. Může být postižena Vaše mzda
i Váš účet. Exekuci se nevyhnou ani důchodci a nezaměstnaní, protože postihnout exekucí je možné i starobní
či invalidní důchod i rodičovský příspěvek.
Aby mohla být exekuce provedena, věřitel musí získat tzv. EXEKUČNÍ TITUL – to znamená rozsudek, platební
rozkaz, rozhodčí nález (po uplynutí doby na odvolání).
Výjimku tvoří dluhy u státních institucí (např. státní policie, finanční úřad, zdravotní pojišťovna) – ti využívají
správní řízení a k exekuci mohou přistoupit i bez rozhodnutí soudu.
JE DŮLEŽITÉ VYZVEDÁVAT SI POŠTU A INFORMOVAT VĚŘITELE O ZMĚNĚ TRVALÉHO BYDLIŠTĚ,
ABYSTE MOHLI PODAT ODVOLÁNÍ, ODPOR PROTI ROZHODNUTÍ SOUDU.
Po nařízení exekuce je příliš pozdě se bránit.
•
•
•
• hotové peníze do částky dvojnásobku životního minima
Průběh exekuce
1. Návrh na nařízení exekuce
Podává oprávněný (věřitel), podmínkou je, že o dluhu již bylo pravomocně rozhodnuto – viz exekuční titul.
2.Soud na základě návrhu pověří exekutora provedením exekuce.
3. Exekutor vydá exekuční příkaz.
4.Po provedení exekuce (převedení prostředků na účet exekutora) vydá exekutor Příkaz k úhradě
nákladů exekuce, ve kterém se stanoví náklady exekutora + náklady věřitele v exekučním řízení.
Náklady exekuce se skládají z odměny exekutora, která činí 15 % z vymožené částky, nejméně 3 000 Kč,
a hotových výdajů, které jsou stanoveny paušální částkou 3 500 Kč – pokud exekutor tuto paušální
částku přesáhne, musí své výdaje doložit.
Po nabytí právní moci příkazu k úhradě nákladů exekuce dochází ke skončení exekuce a odblokování
postiženého majetku dlužníka.
Co dělat, když přijde exekutor
•
•
•
•
Exekuce může probíhat těmito způsoby:
•
• zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě Srážky ze mzdy či z jiných příjmů (i z dávek podpory v nezaměstnanosti, invalidního důchodu,
starobního důchodu apod.)
Přikázání pohledávky (zablokování a zabavení peněz na účtu v bance)
Prodej movitých věcí Exekutor či jeho zaměstnanec se dostaví do místa, kde by dlužník mohl mít
uložené věci (nemusí to být pouze trvalé bydliště!). Věci olepí žlutými nálepkami a sepíše do soupisu
majetku (kopii soupisu zanechá dlužníkovi), věci může rovnou odvést pouze tehdy, je-li to účelné pro
provedení exekuce. Věci se následně ocení a prodají v dražbě. Nelze zabavit věci, které tvoří tzv. obvyklé
vybavení domácnosti (co to je, se posuzuje v každém jednotlivém případě).
Prodej nemovitosti – Nemovitost exekutor nechá ocenit soudním znalcem a draží se za vyvolávací
cenu 2/3 odhadu znalce.
11
•
Domluva s věřitelem nebo s exekutorem na zaplacení dluhu ve splátkách.
Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu majetku – v případě, že je do soupisu majetku při exekuci
zahrnuta i věc, která nepatří dlužníkovi.
Návrh se podává u exekutora do 30 dnů – podává ho majitel věci; pokud exekutor návrhu nevyhoví,
lze podat ještě vylučovací žalobu přímo k nařizovacímu soudu.
Odklad provedení exekuce - návrh na odklad se podává u exekutora, a to v případě, že se dlužník bez
vlastní viny přechodně ocitl v takovém postavení, že by provedení exekuce mohlo mít pro něho nebo
příslušníky jeho rodiny zvlášť nepříznivé následky (zdravotní problémy, které pominou).
Návrh na zastavení exekuce
• použije se zejména v případech, kdy exekuce byla zaplacena, nebo pokud je výkon exekuce nepřípustný (např. byla zabavena věc, která tvoří obvyklé vybavení domácnosti); k návrhu na zastavení
se vždy musí přiložit důkazy k prokázání uvedených tvrzení.
• z důvodu nemajetnosti – může zastavit pouze věřitel nebo exekutor (dlužník může informovat
o své nemajetnosti a dát podnět).
12
5. Oddlužení
PŘÍKLAD VÝPOČTU SRÁŽEK ZE MZDY pro rok 2013:
Ženatý muž s jedním dítětem, dluh má u VZP – přednostní pohledávka
•
•
Měsíční čistý příjem:
10 000 Kč
Manželka:
ano
Počet vyživovaných osob (kromě manželky):
jedno dítě
Základní částka:
9 097 Kč
Přednostní pohledávky dle § 279 odst. 2 OSŘ:
ano
Celková nezabavitelná částka:
9 398 Kč
tato částka dlužníkovi zůstává
Celková srážka:
602 Kč
Přednostní pohledávka - pohledávky na výživném, vůči státu, pokuty, na zdravotním a sociálním
pojištění, v jiných případech, kdy to stanoví zákon.
Nepřednostní pohledávka - pohledávky ze smluvních ujednání (půjčky, úvěry, dluhy na nájmu,
za telefon, pokuty u dopravních podniků atd.).
Petr a Lucie jsou manželé, mají jedno dítě a mnoho společných dluhů. Půjčovali si na
nové auto, vybavení domácnosti i dovolenou. Petr měl celkem vysoký plat a splácení
zvládali. Pak Petr o práci přišel a trvalo skoro tři měsíce, než našel novou. Lucie se
bála být v prodlení se splátkami a přesvědčila Petra, že si půjčí na zaplacení splátek
starých dluhů. Půjčili si nakonec třikrát, a když Petr konečně práci našel, s hrůzou
zjistil, že celý jeho příjem padne na splátky dluhů. Snažili se šetřit, Petr si hledal brigádu ke své práci, Lucie obvolávala věřitele a prosila o snížení splátek. Růst dluhů se
jim nepodařilo zastavit. Zaplatili vždy těm věřitelům, kteří se nejvíc ozývali, nakonec
přišel jeden platební rozkaz, pak druhý, následovaly exekuční příkazy. Lucie se od
kolegyně z práce dozvěděla o možnosti oddlužení a za pomoci dluhového poradce
vyplnili s manželem insolvenční návrh s žádostí o oddlužení. Soud jim oddlužení
schválil. Petr s Lucií se sice museli uskromňovat ještě pět let, ale úleva to byla obrovská, zaplatili 50 % svých dluhů, nemuseli se již bát exekucí a od zbytku svých dluhů
byli osvobozeni.
Pro koho je určen osobní bankrot?
1. Osobní bankrot je určen pro nepodnikatele (problém jsou i dluhy z minulého podnikání –
záleží pak na jejich výši).
2. Základní podmínkou je úpadek nebo hrozící úpadek, to znamená:
• máte min. dva věřitele,
• nejste schopni své závazky plnit (jste po splatnosti min. 30 dní se splátkou či s plněním
jiné povinnosti nebo již víte, že nadcházející splátku nebudete schopni splnit).
3. Jste schopni vyplatit min. 30 % z vašich závazků.
13
14
Dvě formy osobního bankrotu:
Zmíněné vyplacení věřitelů z min. 30% může probíhat dvěma způsoby:
1. SPLÁTKOVÝM KALENDÁŘEM po dobu pěti let (zde je nutný pravidelný legální příjem – např. mzda,
plat, důchod; výpočet výše srážek z Vašeho příjmu je přesně stanoven zákonem, a to podle toho, zda
žijete sami, nebo vyživujete další osoby, a podle výše příjmů).
2. PRODEJEM MAJETKOVÉ PODSTATY (tedy majetku, který vlastníte – např. nemovitosti).
Výhody:
zaplatíte pouze část svých závazků (min. 30 %), pro zbytek si požádáte soud o odpuštění,
uspokojíte všechny své věřitele rovným dílem,
dluhy už se nezvyšují,
není možné provádět exekuce (po podání návrhu k soudu),
skončí tlak ze strany věřitelů a stres spojený s předlužením,
při splátkovém kalendáři je Vám srážena z příjmu jedna částka, kterou pak insolvenční správce
rozděluje věřitelům.
•
Dokumenty dokládající Vaši současnou a budoucí výši příjmů (čistý příjem) – v návrhu musíte
doložit, že máte příjem, ze kterého budete své oddlužení plnit. Jedná se tedy o pracovní smlouvu (ideální
je na dobu neurčitou), doklad z ČSSZ o výši důchodu atd.
•
Doklady o výši Vaši Vašeho čistého přijmu za poslední
3 roky – soud posuzuje, jak byly Vaše příjmy v minulosti stabilní a zda jste, pokud to Vaše situace dovolovala, byli zaměstnáni. Pokud tomu tak nebylo, bude vhodné to do návrhu vhodně zdůvodnit. Potřebujete
tedy doklad o výši čisté mzdy (může být i evidenční list důchodového pojištění), doklady o výši podpory
z ÚP, doklady o dávkách státní sociální podpory, doklad o výši a datu přiznání důchodu apod. – vše tři
roky zpětně.
•
Výpis z rejstříku trestů – pokud jste byl v posledních pěti letech pravomocně odsouzen za trestný čin
majetkové či hospodářské povahy, soud nemusí oddlužení schválit.
•
Rodné listy dětí, pokud žijí s Vámi a ještě se samy nevyživují
Jak návrh podat?
•
•
•
Nevýhody:
Konzultujte s odborníky – vyhledejte bezplatnou pomoc dluhové poradny, občanské poradny apod.
Návrh se podává na předepsaném formuláři, který najdete na www.insolvencni-zakon.cz + je třeba
doložit předepsané přílohy (např. soupis majetku, soupis závazků, čestná prohlášení o tom, že nemáte
zaměstnance).
Návrh musí být podán s ověřeným podpisem a doručen ke krajskému soudu podle místa Vašeho bydliště.
platíte insolvečního správce (jeho osobu určí soud): 1089 Kč/měsíc (65 340 Kč za 5 let) nebo
15 % z ceny prodaného majetku,
z příjmu Vám zůstává pouze tzv. nezabavitelná částka,
až vaše oddlužení poběží, musíte si dávat pozor, abyste neměli zpoždění s Vašimi dalšími platbami
více než 30 dní (poplatky, pokuty, nájem apod.), jinak Vám hrozí zrušení oddlužení a konkurz,
náročná administrativa spojená s podáním návrhu – raději požádejte o pomoc bezplatné dluhové či
občanské poradny.
Jaké dokumenty si musíte k podávanému návrhu připravit:
•
Aktuální dokumenty od všech dluhů – ke každému z dluhů je potřeba doložit jeho výši (kolik
nyní aktuálně dlužíte) a jeho stav (zda už je vykonavatelný, tedy zda už bylo soudem či rozhodcem
rozhodnuto o právním nároku věřitele, či nikoli). Potřebujete tedy nejlépe poslední dokument, který Vám
byl k dluhu zaslán (ať už věřitelem, od soudu, vymáhací agenturou či exekutorem). Pokud je takovýto
doklad starší více než půl roku, je vhodné, abyste požádali věřitele či exekutora o sdělení aktuální výše
dlužné částky. Ideální je u dluhů, které ještě nebyly zažalované, doložit smlouvu o vzniku závazku a např.
upomínku s aktuální výší dlužné částky. U dluhů, které již žalovány byly, doložte rozsudek, příp. usnesení
o nařízení exekuce, a aktuální výši dlužné částky.
15
16
6. Důležité kontakty, adresy,
odkazy
RUBIKON Centrum
Korunní 101, 130 00 Praha 3
GPS Loc: 50°4‘31.939“N, 14°27‘14.73“E
Tel: +420 296 180 297, +420 739 470 408
E-mail: [email protected]
Web: www.rubikoncentrum.cz
SEZNAM DLUHOVÝCH PORADEN
Zlínský kraj
OP Uherské Hradiště
Velehradská tř. 181, 572 540 72
bezplatně DP i OB
[email protected], www.uhradiste.charita.cz
OP Zlín - Strop
Dlouhá 2699, 571 110 896
[email protected], www.strop-zlin.cz
OP Frýdek - Místek
Dolní 96, 558 439 823, [email protected]
www.cnnfm.cz/oporadna/index.php
bezplatná DP i OB
OP Bohumín při Charitě Bohumín
Štefánikova 957, 596 016 715, 739 002 717
[email protected], www.bohumin.charita.cz
bezplatná DP i OB
OP Slezské diakonie v Karviné
Fryštátská 168, 596 323 031
[email protected], www.slezskadiakonie.cz
bezplatná DP i OB
OP Opava, při Charitě Opava
Kylešovská 10, 553 616 437, [email protected]
www.obcanskaporadnaopava.cz
bezplatná DP, základní infomace o OB
OP Ostrava - Přívoz - Jekhetane
Palackého 49, 596 113 890, [email protected]
www.jekhetane.cz
bezplatná DP i OB
OP Ostrava-Poruba
Dělnická 387/20, 591 124 979, 602 248 693
[email protected]
www.jekhetane.cz
JEKHETANE, o. s. usiluje o rovné šance pro romskou
menšinu v majoritní společnosti, prostřednictvím
poskytování sociálních služeb a jiných doprovodných
aktivit, bezplatná DP i OB
bezplatné, nestranné, diskrétní a nezávislé poradenství
v oblastech sociálního zabezpečení, pracovněprávních
vztahů, bydlení, rodinných vztahů apod., DP i pomoc s OB
Moravskoslezský kraj
IČO: 60446871
DIČ: CZ 60446871
č.ú.: UniCredit Bank 2107786583/2700
registrace u Ministerstva vnitra ČR pod č.j. II/s-OS/1-24642/94-R
Sekretariát a příjem klientů Praha
Tel.: +420 296 180 297, +420 739 470 408
E-mail: [email protected]
Kontaktní osoba: Hana Kramlová
Vítkovická 1 (budova ÚAN), 595 532 740
Poradna při finanční tísni Ostrava [email protected]
www.financnitisen.cz/kontakt_ostrava.php
Pobočka a příjem klientů Ústí nad Labem
Velká Hradební 2, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 209 930, +420 734 491 029
E-mail: [email protected]
Podporujeme spotřebitele radou a konzultací při
hledání a výběru takových řešení, která jim umožní co
nejlépe zvládnout následky jejich neschopnosti splácet
dluhy, bezplatná DP i OB
JEKHETANE, o. s. usiluje o rovné šance pro romskou
menšinu v majoritní společnosti, prostřednictvím
poskytování sociálních služeb a jiných doprovodných
aktivit, bezplatná DP i OB
OP Jekhetane - Šumperk
Bulharská 4, 725 101 815
[email protected]
www.jekhetane.cz
Poradenské centrum pro
dlužníky - SPES
Dolní náměstí 27/38, 777 723 598, [email protected]
www.pomocsdluhy.cz/index.php/bezplatna-poradna
poradna po telefonu každý čtvrtek 9:0 - 13:00, veškeré
služby jsou poskytovány zdarma
Poradna při finanční tísni
Šumperk
Městský úřad, 2. patro budovy, Jesenická 31, 595 532 740
[email protected]
www.financnitisen.cz/kontakt_sumperk.php
Vypracováváme klientům návrh na oddlužení – insolvenční návrh (osobní bankrot). Konzultujeme také klienty již
vypracované návrhy podle externích vzorů, bezplatná
DP i OB
Pod křídly Valašské Meziříčí,
při o.s.
Zašovská 784, 571 629 068, 731 898 934
[email protected]
www.podkridly.cz/poradna
Občanská poradna poskytuje rady a informace každému
zájemci ve všech oblastech se zaměřením na sociální problematiku, pracovněprávní vztahy, bydlení, problematiku
rodiny, mezilidské vztahy, lidská práva a spotřebitelské
rady. Problém klienta je řešen jako celek a v případě
jeho rozdělení na jednotlivé odborné části je poradnou
koordinován, bezplatná DP i OB
MÚ Jeseník
K. Čapka 1147/10, 607 697 015, [email protected]
proškolený pracovník RUBIKON Centrem
Olomoucký kraj
Pobočka a příjem klientů Cheb
Tel.: +420 777 021 270
E-mail: [email protected]
Odkazy s informacemi o oddlužení:
www.insolvencni-zákon.cz
www.justice.cz
www.vyplata.cz
17
18
Pardubický kraj
Poskytovat informace, rady a pomoc všem, kteří se na poradnu
obrátí v nepříznivé sociální situaci nebo ve chvíli, kdy jim tato
situace hrozí.bezplatná DP i OB
OP Pardubice,o.s.
17. listopadu 237, dům služeb, 5. patro, 466 989 574
[email protected], www.obcanskaporadnapardubice.cz
OP Polička
Vrchlického 185, 461 723 758, 731 898 556
[email protected]
bezplatná DP i OB
http://policka.charita.cz/socialni-sluzby/obcanska-poradna/
OP Ústí nad Orlicí
17. listopadu 69, 465 520 520,
731 402 324 (Ústí nad Orlicí), 468003465 (Vysoké Mýto),
734 281 415 (Letohrad, Lanškroun, Králíky)
Plzeňský kraj
OP Plzeň
Koterovská 41, 377 456 468, 777 964 563, 774428497
[email protected], www.opplzen.cz
bezplatná DP i OB
DP Dobřany (pobočka OP Plzeň)
nám. TGM 5, 777 944 563
bezplatná DP i OB
Poradna při finanční tísni, Plzeň
Martinská 2, přízemí budovy, 222 922 240
[email protected], www.financnitisen.cz/kontakt_plzen.php
bezplatná DP i OB
OP Rokycany
Svazu Bojovníků za Svobodu 68, 373 728 536
[email protected], www.rokycany.diakoniecce.cz
sociální služby všem těm, kteří se
v důsledku věku, zdravotního postižení či
jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní
situace, bezplatná DP i OB
Kraj Vysočina
OP Bystřice p.Pernštejnem
Zahradní ul. 580
566 688 227, 731 487 284, 733 510 693
bezplatná DP
OP Havlíčkův Brod
B. Němcové 188, 569 425 630, 777 736 048
[email protected], www.charitahb.cz/nase-sluzby/49.html
bezplatná DP i OB
OP Jihlava
Žižkova 13, 567 330 164
[email protected], www.obcanskaporadna.cz
bezplatná DP i OB
OP Světlá nad Sázavou
Sázavská 598, 777 736 048, [email protected]
www.charitahb.cz/nase-sluzby/49.html
bezplatná DP i OB
OP Třebíč
Přerovského 126/6, 568 845 348, 724 304 718
[email protected], www.optrebic.ic.cz
DP, SJM bezplatně
OP Nové město na Moravě
Vratislavovo nám. 12, 566 616 121, 731 487 284,
733 510 693, [email protected]
www.sdruzeninovemesto.cz/obcanskaporadna.php?t=13
RUBIKON Centrum
Korunní 101, Praha 3, 296 180 297, 739 470 408
[email protected], rubikoncentrum.cz/kontakty.php
bezplatné služby
OP Jižní Město
Donovalská 1862, Praha 11, 272 950 984
[email protected], www.spolcest.cz/poradna
bezplatně
OP REMEDIUM Praha
Křišťanová 15, Praha 3, 272 743 666, 605 284 737
[email protected], www.remedium.cz
bezplatně
OP Společnou cestou, o.s.
Spytihněvova 4, Praha 2, 223 011 642
[email protected],
www.spolcest.cz/obcanska-poradna-o-s-spolecnou-cestou/
bezplatně DP i OB
Proxima Sociale, o.s.
Rakovského 3138, Praha 12, 775 610 452
[email protected], www.proximasociale.cz
pomáhají s OB, bezplatně DP
Poradna při finanční tísni Praha
Americká 22, Praha 2
222 922 240, 222 922 245, 727 553 426
[email protected]
www.financnitisen.cz/kontakt_praha.php
Koordinujeme, podporujeme, asistujeme a vytváříme podmínky pro komunikaci a spolupráci mezi spotřebiteli, jejich věřiteli,
soudy a soudními exekutory. Pomáháme spotřebitelům nalézt
takový návrh řešení jejich situace, který by mohl být pro jejich
věřitele přijatelný a přitom zachovává alespoň minimální
finanční stabilitu spotřebitele, bezplatná DP i OB
bezplatně
Královéhradecký
OP Jičín
Sladkovského 111, 493 523 495, 736 472 676, [email protected]
www.ops.cz/index.php?akce=obcpor&table=obcanporadna&kod=3
bezplatná DP
OPS Hradec Králové, středisko
o.p.s.
Veverkova 1343, 498 500 357, 734 734 818, [email protected]
www.ops.cz/index.php?akce=obcpor&kod=3&ids=12&table=obcanporadna
bezplatné sociálně-právní poradenství
Poradna při finanční tísni, Hradec Třída Karla IV. 430, 595 532 740, [email protected]
Králové
www.financnitisen.cz/kontakt_hradec.php
bezplatná telefonická poradna vždy
v pondělí
OPS Náchod
Hálkova 432, 491 421 723, 734 370 960, [email protected]
www.ops.cz/index.php?akce=obcpor&kod=3&ids=14&table=obcanporadna
OPS Trutnov
Horská 5/1, 499 859 301, [email protected]
OP Rychnov nad Kněžnou, při
o.s. AGAPÉ
Panská 1492, 494 535 112, 775 475 796
[email protected], www.oprk.cz
bezplatné sociálně-právní poradenství
Jihočeský kraj
INKANO Písek
poradenství v oblastech orientace
v sociálních systémech, práva aj.
bezplatná DP i OB
Liberecký kraj
OP Liberec, OS "D"
Švermova 32, 485 152 070
[email protected], www.d-os.net
bezplatná DP i OB
OP Jablonec nad Nisou
Spolkový dům, ul. Floriánové, 723 093 253, 483 320 649,
775 077 234 (Frýdlant), 774 116 779 (Nový Bor)
[email protected], www.poradna-jbc.cz
řešení sociálně-právní problematiky DP, bezplatná, OB
19
Praha
Karlova 108/3, 382 210 319, [email protected]
www.inkano.cz
zvýšit informovanost občanů o jejich právech a povinnostech a zlepšit schopnost formulovat jejich potřeby
Středočeský kraj
OP Nymburk,o.s.
Přemyslovců 14/11, 325 511 148, 731 588 632
[email protected], www.opnymburk.cz
odborné sociální poradenství (s názvem Občanská poradna),
intervenční centrum (s názvem Intervenční centrum Nymburk) a odborné sociální poradenství pro oběti trestných činů
(s názvem Centrum pro pomoc obětem).bezplatná DP i OB,
pro velké množství klientů pouze na objednání
Poradna města Příbram
Tyršova 108, 318 402 291, [email protected]
www.pribram-city.cz/index.php?vid=1587&
index.php?vid=1347
DP a OB zdarma
20
Ústecký kraj
Poznámky:
RUBIKON Centrum
Velká Hradební 2, 475 209 930, 734 491 029
[email protected], rubikoncentrum.cz/kontakty.php
bezplatné služby
OP Děčín při Charitním sdružení
Děčín
Palackého 16, 412 517 368, [email protected]
www.chsd.cz/top_sluzby/dluhova_problematika.html
bezplatná DP i OB
OP Most
Tř. Budovatelů 2957, 417 638 954, 721 258 865
[email protected], most.diakonie.cz/vyhledavaniv-adresari/?s=obcanska-poradna-most
občanská poradna, bezplatné poradenství
OP při Farní charitě Teplice
Thámova 711/20, 411 202 998, [email protected]
www.teplice.charita.cz
občanská poradna, bezplatné poradenství, OB
OP při Farní charitě Rumburk
Sukova 1055, 412 384 745, [email protected]
charitarumburk.cz/obcanska-poradna/
bezplatné služby, OB
Poradna při finanční tísni Ústí
nad Labem
Dlouhá 15 (budova B krajského úřadu),
411 135 200, zelená linka (pracovní pondělí od 8.30 do
12, od 13 do 17.30) tel.: 800 722 722
[email protected]
www.financnitisen.cz/kontakt_usti.php
Pomáháme při prevenci vzniku tíživé finanční situace a problémů se splácením na straně spotřebitele. Vyvíjíme svou činnost
takovým směrem, který působí na spotřebitele, aby si půjčovali
chytře, obezřetně a zodpovědně, bezplatná DP i OB
Poradna při finanční tísni
Litvínov
Sídlo Sociálních služeb MÚ Litvínov, Hamerská 281
411 135 200, zelená linka (pracovní pondělí od 8.30 do
12, od 13 do 17.30) tel.: 800 722 722
[email protected]
www.financnitisen.cz/kontakt_litvinov.php
bezplatná, poskytují OB
Poradna při finanční tísni
Česká Lípa
Sídlo obecního živnostenského úřadu Česká Lípa,
Jindřicha z Lipé 127
411 135 200, zelená linka (pracovní pondělí od 8.30 do
12, od 13 do 17.30) tel.: 800 722 722
www.financnitisen.cz/kontakt_ceska_lipa.php
[email protected]
bezplatná, poskytují OB
OP OPS
DP
OB
SJM
-
-
-
-
-
Občanská poradna
Občanské poradensk středisko
Dluhové poradenství
Osobní bankrot
Společné jmění manželů
21
22
Download

Brožura jak na dluhy