KOSTKA
firemní časopis společnosti BOHEMIA CARGO s. r. o.
1/2014
z obsahu:
Připravili jsme pro vás nový web!
Jaký byl rok 2013 ve skladových službách?
V kamionové dopravě jsou minimální ziskové marže
Od ledna platí nové „Všeobecné zasilatelské podmínky“
Nové občanské a obchodní právo
®
www.bohemiacargo.cz
Úvodník
Zase byly na blátě…
Co? No přece Vánoce! Každý si na to stěžoval, včetně mě. I tak jsem se na ně ale
těšil, a užil si je nejen s rodinou, ale i při
rozjímání u krbu a bilancování uplynulého roku. Co se podařilo, co se naopak nepovedlo, a to nejen po pracovní stránce,
ale i v soukromém životě. Zkrátka jsem
byl rád, že jsem se mohl na chvíli úplně
zastavit a udělat si takový myšlenkový úklid. Nakonec jsem ale vždy stejně
skončil v mysli u práce, protože logistika
se prolíná celým dnešním světem, Ježíška nevyjímaje.
Doufám, že i Vy jste měli tu možnost se
na chvíli zastavit a trávit čas se svými
blízkými, a ve zdraví jste oslavili příchod
roku 2014, který snad bude alespoň
o malý kousek lepší, než rok uplynulý.
Celkové vyhodnocení roku 2013 za
BOHEMIA CARGO by nyní bylo ještě
předčasné, ale obecně lze říci, že je situace oproti minulým rokům lepší.
Nyní je již bláto konečně skryté pod
sněhem, tak si přes samou práci v hektickém lednu a únoru nezapomínejme
užívat tu pravou, českou zimu!
Příjemné čtení, energický start do nového roku a pevné zdraví
Vám přeje
Ing. Jan Kučera ml.
jednatel společnosti
Co se u nás děje:
Strategie rozvoje produktů
je se zpožděním těsně před dokončením
Uprostřed loňského léta byly započaty práce na Strategii rozvoje společnosti BOHEMIA CARGO na příští období. Pracovní skupině i pověřeným
jednotlivcům se ale pro různost názorů nepodařilo na správném cíli a metodách k jeho dosažení dohodnout. Další práce byly až do podzimu
přerušeny.
Byl jsem pověřen, abych místo celkové věci, ale zda děláme ty správné věci.
ty se pobočky budou postupně a poslužba), kde budeme usilovat o další
strategie rozvoje firmy vypracoval rám- Jinak řečeno, některé produkty poskymalu relačně specializovat. Např. Brno
segmenty trhu. Spustíme LTL portál
cový návrh pouze pro Strategii rozvoje tujeme sice dobře, máme z nich stabilní
dělá Polsko, Ukrajinu, Rusko. Praha Itájako pomocný nástroj pro snadnou
příjmy, ale s velmi nízkou marží. Jiné
produktů pro roky 2014 – 2015.
lii, Francii apod.
komunikaci se zaměstnanci klientů a Takový návrh jsem připravil a ten byl produkty naopak poskytujeme v menpřenosy dat se zákazníky. (LTL = tržní
v několika následujících jednáních ve- ších množstvích a při tom zde dosahuV nejbližší době bude tedy Produktomezera s vyšší marží)
vá strategie 2014 - 2015 rozeslána na
Naši velmi kvalitní službu Skladodení společnosti vášnivě a podrobně jeme dvojnásobnou míru marže. Takové
diskutován, projednán a vždy byly před- služby chceme rozvíjet nejen u stávavání se pokusíme uplatnit i na dalších všechna pracoviště a zahájíme projedloženy další návrhy na změny a doplňky. jících zákazníků, ale chceme expandomístech a v pobočkách Praha a Brno.
návání a přípravu na postupnou impleV první lednové dekádě se nám podařilo vat i na jiné tržní segmenty, které jsme
mentaci s příslušnými úkoly, odpovědSkladování spojíme s dalšími přidatuto strategii věcně dokončit a schválit. dosud vůbec neoslovili. Toto je podstata
nými službami a přepravními produk nostmi a lhůtami.
Přeji nám všem úspěch nejen při projedNyní je dokument dokončován z hledis- naší nové strategie, k jejímuž zavádění
ty.
Odpovědný za výsledek a provoz bude návání, ale hlavně při postupném zaváka jasné a srozumitelné formulace, aby hodláme využít nejmodernější elektromohl být rozšířen na všechna pracoviště nické systémy a SW aplikace.
vedoucí pobočky. Pobočka poskytuje dění a při tom, co je vždy nejtěžší – vzít
Nosným prvkem přepravní činnosti
všem zaměstnancům.
všechny naše produkty a odpovědnost nutnost změny za svou věc a pomoci jí
zůstanou celokamionové přepravy
prosazovat.
A oč vlastně v produktové strategii jde?
za odbornost a nastavení systému
Jan Kučera st.
FTL (velký obrat, finanční stabilita,
Pokusím se to velmi zjednodušeně
služby bude mít tzv. produktový specijednatel
nízké marže)
a stručně vysvětlit:
alista (FTL, LTL, Skladování) s celofiPostupně se zaměříme na rozvoj LTL
Přehodnotili jsme současný stav, zda
remní působností.
Mimo služeb pro pobočkové VIP klienpřeprav (dokládky, přikládky, sběrná
pouze neděláme správně zaběhnuté
•
•
•
•
•
Připravili jsme pro Vás nový web!
Svět kolem nás se mění a vyvíjí, stejně tak se mění a vyvíjí naše firma. A jelikož žijeme v elektronické době a internetová komunikace nabyla
výrazného významu, rozhodli jsme se všem změnám přizpůsobit i naše internetové stránky.
Od února budou nové stránky spuště- nologie responzivního designu, což znany, kromě kompletně změněné vizuální mená, že jeho čtení a prohlížení by mělo
stránky a designu jsme hlavně změnili být komfortní na mobilních zařízeních,
strukturu. Stránky jsou zaměřeny více na telefonech a tabletech stejně tak, jako na
popis našich produktů, obsah jsme se sna- stolním počítači.
žili udělat stručný a přehledný, aby čtenáře Doufám, že Vám tato změna bude přínonezatěžoval zdlouhavým slohem. A jeli- sem v podobě snazší orientace a získání
kož razíme heslo „logistika je o lidech“, lepších informací. V únoru tedy vítejte na
u každého produktu je uveden kontakt na novém www.bohemiacargo.cz!
konkrétní zaměstnance i s fotografiemi.
(někteří kolegové sice nebyli z fotografoIng. Jan Kučera ml.
vání nadšeni, ale každému to myslím na
jednatel
portrétu sluší).
Při tvorbě webu byla také použita tech-
Jaký byl rok 2013 ve skladových službách?
Dovolte mi, abych opět lehce zabilancoval… Byl opět o něco těžší než
roky předešlé, avšak přesto se nám dařilo.
Skladová zásoba se zvýšila o téměř 10%, obrat zboží narostl o 7%. Přestože proti tomu
marže klesla o téměř o 3,5 %, byl to nakonec rok úspěšný. Zvýšený obrat to dohnal. Do
roku 2014 vstupujeme s plnými sklady a dvěma obnovenými vysokozdvižnými vozíky,
tedy v plné kondici.
V letošním roce se mimo hlavní sklady v Ústeckém kraji zaměříme více na nové skladové
provozy v Brně a Praze. Zde cítíme potenciál, ale také je tu velká konkurence. Věříme, že
při poctivé práci a také troše štěstí může být rok 2014 ve skladování opět příznivý, lehké
to však nebude.
Skladová statistika roku 2013:
(zdaleka ne všechno dopravované zboží však prochází sklady)
272 106 ks celopalet IN + OUT (938 palet denně)
182 420 malých kusových zásilek bylo zpracováno a rozdistribuováno
588 200 kartonů nebo položek bylo pikováno a sdruženo do nově vzniklých 12 008
ks celopalet
1 222 300 ks čárových kódů k tomu bylo vytištěno a zpracováno v několika úrovních
4 101 204 paletodnů pobylo zboží ve skladech
•
•
•
•
•
Při tom všem jsme dokázali nadále udržet vysokou kvalitu práce i komunikace a udržet si
tím to nejcennější - přízeň zákazníků. Děkuji všem, kteří se na tom podíleli.
Jiří Ullmann - vedoucí střediska skladování
Pražské ohlédnutí
Máme za sebou krásné sváteční období. I když nám nebylo přáno prožít ho v bílé pohádce, což je sen většiny z nás, věřím, že jste ho prožili v klidu
a pohodě v kruhu svých nejbližších. Konec roku bývá vždy plný plánů a zejména předsevzetí. Nevím, jak u Vás, ale u mne vezmou za své vždy
k 3. lednu. Proto už mnoho let zastávám názor, že v osobním životě je lepší jednat někdy impulzívně a jakékoliv předsevzetí realizovat hned
v okamžiku, kdy se nápad dostaví a ne hledat termín „od kdy“…
Jinak je tomu ale ve světě businessu, kde je dobře zajistit přepravu jakékoliv zásilky do/z čtrnácti Protože se jednalo o první rok existence pobočky, Přestože pobočka v Praze vznikla primárně pro
stanovit si ambiciózní, avšak reálné cíle, blížit se zemí Evropy. Celkem jsme za loňský rok přepra- kdy všechny kontakty byly budovány postupně, já rozvoj přepravy kusových zásilek, v letošním
k nim pomocí dobře naplánovaných kroků a rado- vili 8 000 kusových zásilek. S pobočkou v Děčíně osobně hodnotím tento výsledek jako pozitivní. roce se zaměříme i na další služby, abychom
a v Brně dohromady bezmála 11 tisíc kusových Myslím, že je velmi málo firem - pokud by se svým zákazníkům z Prahy a středočeského
vat se z dílčích úspěchů.
Konec roku není ale jen obdobím závazků a před- zásilek o celkové hmotnosti více než 13 tisíc tun. vůbec taková našla - které by se dokázaly během kraje nabídli v co nejkratší době komplexní
sevzetí, ale i časem bilancování období předcho- Vozíme zásilky různých komodit, včetně zboží prvního roku dostat od nuly k takovému objemu. servis v oblasti přepravních služeb a logistiky.
zího. Ráda bych proto zhodnotila první rok čin- vysoké hodnoty. Zkušenosti máme i z oblasti Rozvoj sběrné služby bude i nadále pokračovat,
Slavěna Houdková
nosti naší pražské pobočky. Za první rok se nám automotive, kdy provádíme konsolidaci zásilek od nejsme zdaleka u konce. Naším nejbližším cílem
vedoucí sběrné služby
podařilo navázat kontakt s deseti zahraničními různých dodavatelů v Evropě a následně zajišťuje- je Belgie, Anglie a Skandinávie, kde probíhají inspedičními firmami. Tato spojení nám umožňují me jejich přepravu ke konečnému příjemci v Itálii. tenzívní jednání o spolupráci.
Výuka řidičů manipulační techniky
V jednom z minulých čísel jsme se zmiňovali o tom, že Bohemia Cargo se ve své dceřiné společnosti Akademie logistických profesí zabývá mimo
jiné i výukou nových řidičů manipulační techniky.
Vlastníme evropské certifikáty instruktorů obsluh
manipulační techniky i certifikát zkušebního komisaře (Lukáš Horyna IR 289 + Jiří Ullmann ZK
443).
V loňském roce jsme odborně připravili přes
100 nových řidičů na různé typy manipulační
techniky, všechny s celoevropsky platným průkazem, a provedli dalších 250 periodických ročních
přezkoušení dalších obsluh. Provádíme také
odborné školení logistického zaměření na míru
pro naše zákazníky (skladník profesionál, práce
s čárovým kódem, řízení zásob apod .)
Největší raritou byla rekvalifikace propouštěných
vězňů včetně vystavení dalších 40 evropských
průkazů obsluh MT přímo ve věznicích Karlovarského kraje.
A jak je to u Vás, máte průkazy řidičů a všechna
školení v pořádku?
Jiří Ullmann
vedoucí střediska skladování
®
www.bohemiacargo.cz
V kamionové dopravě jsou minimální
ziskové marže
Společnost Bisnode hodnotila v letech 2010 až 2012 vzorek 113 nejvýznamnějších firem, které podnikají v
oblasti kamionové dopravy. Jejich celkové tržby vzrostly z 35,6 miliardy korun v roce 2010 na 40,6 miliardy v
roce 2012, tedy o 13,9 %. Obdobným tempem rostla výkonová spotřeba (o 13,2 %) a počet zaměstnanců se
zvýšil o necelá 4 % na více než 18 000. Celkový zisk sledované skupiny firem vzrostl ze 479 mil. Kč v roce
2010 na 718 mil. Kč v roce 2012, což představuje navýšení o 49,7 %. V roce 2011 zisk dosáhl 828 mil. Kč,
nicméně v následujícím roce došlo k poklesu a také se zvýšil počet společností, které hospodařily se ztrátou
Kamionová doprava patří k nejrizikovějším oblastem podnikání v Česku. V rámci
hodnocené
firem
v letech
2010
ažroste,
2012
se celkové
(9 v roce 2011
resp. 20 v roce skupiny
2012). „I když113
zisk firmám
z oblasti
kamionové
dopravy
průměrná
zisková
marže
dosahuje%
jenna
1,7731,60
%, což jemiliard
silně pod průměrem
ostatních
odvětvíže
podnikání
v ČR. zisk
Je zřejmé,
že na
tržby zvýšily o 13,9 % na 40,59 miliard korun a výkonová spotřeba stoupla
o 13,2
korun.
Přesto,
celkový
sledované
panuje silný konkurenční boj a firmy, aby přežily, musí důsledně kontrolovat náklady, optimalizovat
skupiny společností vzrostl téměř o polovinu na 718 milionů korun, firmytrhu
podnikající
dopravě
v roce 2012
s průměrnou
procesy
a vytěžovatv kamionové
svá auta,“ říká k výsledkům
studie „Kamionová
doprava“pracovaly
analytička Bisnode
Petra
Štěpánová.
ziskovou marží 1,77 %. Informace vyplývají z analytické studie „Kamionová doprava“, kterou zveřejnila poradenská společnost Bisnode.
Společnost Bisnode hodnotila v letech
2010 až 2012 vzorek 113 nejvýznamnějších
firem, které podnikají v oblasti kamionové
dopravy. Jejich celkové tržby vzrostly z 35,6
miliardy korun v roce 2010 na 40,6 miliardy v roce 2012, tedy o 13,9 %. Obdobným
tempem rostla výkonová spotřeba (o 13,2
%) a počet zaměstnanců se zvýšil o necelá
4 % na více než 18 000. Celkový zisk sledované skupiny firem vzrostl ze 479 mil. Kč
v roce 2010 na 718 mil. Kč v roce 2012, což
představuje navýšení o 49,7 %. V roce 2011
zisk dosáhl 828 mil. Kč, nicméně v následu-
jícím roce došlo k poklesu a také se zvýšil
počet společností, které hospodařily se
ztrátou (9 v roce 2011 resp. 20 v roce 2012).
„I když zisk firmám z oblasti kamionové dopravy roste, průměrná zisková marže dosahuje jen 1,77 %, což je silně pod průměrem
ostatních odvětví podnikání v ČR. Je zřejmé,
že na trhu panuje silný konkurenční boj
a firmy, aby přežily, musí důsledně kontrolovat náklady, optimalizovat procesy a vytěžovat svá auta,“ říká k výsledkům studie
„Kamionová doprava“ analytička Bisnode
Petra Štěpánová.
Nový ministr dopravy
V logistice rostou tržby a klesá ziskovost
Podle zprávy ČTK zvýšily logistické a dopravní firmy v ČR tržby v letech 2010-2012 o 7% na 298 mld. Kč.
Provozní náklady ve stejném období klesly o 4,5% a zisk se snížil o 0,5% na 10,8 mld. Kč. Podle analytiků
panuje na tomto trhu velmi silné konkurenční prostředí, které tlačí ceny dolů. Mnoho firem ve snaze přežít,
ziskovouDobrá
marží. Zajímavé
by určitě
srovnání
státních,
mnohdy z naší
Těsně před vydáním tohoto listu jmenoval preziden republiky členy nové pracuje
vládys minimální
- ministry.
zpráva
probylo
obor
je, bez
žezastoupení
se jím stal
kolega
monopolních, firem jako jsou České dráhy, ČD Cargo, Řízení letového provozu, Čepro, Mero, Česká pošta a
branže Antonín Prachař. Nominant za hnutí ANO dosud pracoval jako generální
ředitel
přerovské
společnosti
Omega
Servis.
Mnozí
z nás
znají tuto
další.
firmu jako poskytovatele dopravních služeb v oblasti chemie, nebezpečných látek a cisteren. Doufejme, že se při rozhodování o výběru mýtného
Má stavba kanálu D-O-L smysl?
na českých silnicích bude řídit zdravým rozumem a zkušenostmi z dosavadního působení. Držme mu tedy palce!
Ministerstvo dopravy si chce nechat za 25 mil. Kč vypracovat studii, která má prokázat ekonomickou efektivitu
koridorového propojení Dunaje, Odry a Labe. Projekt obřího vodního díla, které by mohlo spolykat až 400 mld.
Kč chce oživit dosluhující ministr dopravy Žák a to podle mne na popud prezidenta republiky. Podobné úvahy
tu byly již v minulosti a to jak za Karla IV, tak Tomáše Bati. Součástí plánované vodní cesty jsou i jezy
v Přelouči a Děčíně.
Od ledna platí nové
Všeobecné zasílatelské podmínky
Bohemia Cargo uzavřela servisní smlouvu s TMH CZ
Letos došlo v České republice k největší právní revoluci za posledních 20
zákonů, naopak více než 200 jich bylo zrušeno.
Bohemia Cargo uzavřela se společností Toyota Material Handling CZ novou servisní smlouvu na údržbu a
opravy systémových vozíků v logistickém skladu v Děčíně. Dle jednatele Bohemia Cargo Jana Kučery se
podaří omezit nabyl
provozní výpadky
ve dvousměnném
provozu, kde
denní pohyb více
palet činí
600100
až 1 000
kusů.
let.takÚčinnost
nový Občanský
zákoník
a dalších
než
nových
Změna poskytovatele servisu by měla přinést mírné zvýšení produktivity a úsporu nákladů ve výši zhruba 600
tisíc Kč ročně.
Chtěl bych zde závěrem upozornit na významnější skutečnosti lišící se od bývalé
právní úpravy:
1. Odpovědnost zasílatele z přepravní
smlouvy je upravena tak, že zasílatel neodpovídá za provedení obstarané přepravy,
ledaže by výslovným ujednáním s příkazcem převzal smluvní odpovědnost za provedení přepravy zásilky. Smluvní ujednání
o pevné ceně zasílatele přitom nepředstavuje smluvní převzetí odpovědnosti.
Část podniků se na nové právo odpovědně
připravovala. Ta druhá část, která neměla
dostatečnou časovou kapacitu, se novým
pravidlům bude věnovat až tehdy, až vyvstane konkrétní problém. K této skupině
patří i BOHEMIA CARGO. Neplatí to ale zcela,
protože základní typy těch ,,našich“ smluv
máme dokonale prostudovány a víme, že
v zasílatelské smlouvě, smlouvě o skladování
a ani ve smlouvě o přepravě věci k zásadním
změnám nedochází. Navíc platí půlroční
přechodové období, ve kterém by měly být
náležitosti napraveny.
V současné době jsme identifikovali všechny
typy našich vzorových smluv, objednávek
a dalších dokumentů, které jsou v provozu
používány a připravujeme textové a paragrafové změny. Práce průběžně pokračují, abychom stihli změny zapracovat do praktického
používání co nejdříve.
Jedním ze zrušených předpisů je, kromě Obchodního zákoníku, i vyhl.133/64 Sb., kterou
se vydával Silniční přepravní řád (SPŘ). Tento
řád upravoval nejen odpovědnosti a povinnosti dopravců a jejich zákazníků, ale vycházelo se z něj i pro posuzování vzniku a zániku
přepravní smlouvy a reklamačních náležitostí. Tedy předpis upravující naše vztahy se
zákazníky i s našimi dodavateli – dopravci.
Zasílatelská obec sdružená ve Svazu spedice
a logistiky ČR proto již v předstihu pověřila
svůj výkonný aparát k příslušné novelizaci
dosud platných zasílatelských podmínek
tak, aby nahradily rušený SPŘ a reagovaly na NOZ. Takto připravené zasílatelské
podmínky byly schváleny valnou hromadou SSL ČR dne 12.06.2013 a platí od
01.01.2014. Přímý odkaz na novelizované
znění Všeobecných zasílatelských podmínek na stránkách Svazu spedice a logistiky
ČR (a mnoho dalších důležitých dokumentů z oboru) najdete na našem novém webu
pod záložkou UŽITEČNÉ ODKAZY.
2. Při uzavření zasílatelské smlouvy lze část
obsahu smlouvy určit i pouhým odkazem
na tyto nové Všeobecné zasílatelské podmínky. (§ 1751 odst.3 NOZ).
Předpokládám, že se k nové právní úpravě
zasílatelství a přepravy věcí budeme průběžně v tomto listu podle potřeby vracet.
Jan Kučera st.
jednatel
Střípky z historie dopravy a motorizmu:
Ze světa logistiky:
• Od 1. ledna 1964 byly ve všech státech USA nové automobily povinně vybaveny
bezpečnostními pasy.
V logistice rostou tržby a klesá ziskovost
Podle zprávy ČTK zvýšily logistické a dopravní firmy v ČR tržby v letech 2010-2012 o 7%
na 298 mld. Kč. Provozní náklady ve stejném období klesly o 4,5% a zisk se snížil o 0,5%
na 10,8 mld. Kč. Podle analytiků panuje na tomto trhu velmi silné konkurenční prostředí,
které tlačí ceny dolů. Mnoho firem ve snaze přežít, pracuje s minimální ziskovou marží.
Zajímavé by určitě bylo srovnání bez zastoupení státních, mnohdy monopolních, firem
jako jsou České dráhy, ČD Cargo, Řízení letového provozu, Čepro, Mero, Česká pošta
a další.
• 2. ledna 1974 byl slavnostní jízdou zahájen zkušební provoz metra v tubusu
Nuselského mostu v Praze.
• 5. ledna 1914 zavedla automobilka
Ford Motor Company osmihodinový
pracovní den a minimální mzdu pěti
dolarů denně.
Má stavba kanálu D-O-L smysl?
• 12. ledna 1904 jel Henry Ford
rychlostí 147,01 km/ hod po zamrzlé
hladině jezera Saint Clair v závodním
prototypu s názvem 999, který navrhl
a postavil. Osobně se tak zapsal mezi držitele světového rychlostního rekordu. Ten
sice vydržel pouze měsíc, i tak ale nově vzniklé automobilce přinesl notnou dávku
publicity a popularity.
Poměrně krkolomné
označení model 999
převzal od legendární
parní lokomotivy Empire State Express 999,
která již na sklonku 19.
století překonala hranici
180 km/h. Stala se tak prvním strojem s vlastním pohonem, který překročil magickou hranici 100 mil za hodinu.
Ministerstvo dopravy si chce nechat za 25 mil. Kč vypracovat studii, která má prokázat
ekonomickou efektivitu koridorového propojení Dunaje, Odry a Labe. Projekt obřího
vodního díla, které by mohlo spolykat až 400 mld. Kč chce oživit dosluhující ministr
dopravy Žák a to podle mne na popud prezidenta republiky. Podobné úvahy tu byly již
v minulosti a to jak za Karla IV, tak Tomáše Bati. Součástí plánované vodní cesty jsou
i jezy v Přelouči a Děčíně.
Bohemia Cargo uzavřela servisní smlouvu s TMH CZ
Bohemia Cargo uzavřela se společností Toyota Material Handling CZ novou servisní
smlouvu na údržbu a opravy systémových vozíků v logistickém skladu v Děčíně.
Dle jednatele Bohemia Cargo Jana Kučery se tak podaří omezit provozní výpadky
ve dvousměnném provozu, kde denní pohyb palet činí 600 až 1 000 kusů. Změna
poskytovatele servisu by měla přinést mírné zvýšení produktivity a úsporu nákladů ve
výši zhruba 600 tisíc Kč ročně
Na dopravní infrastrukturu zbylo méně
• Za leden 1934 bylo v Praze přihlášeno 104 nových automobilů z toho 29 továrních.
Za stejné období se v Brně prodalo 10 automobilů.
Státní fond dopravní infrastruktury oznámil, že hodnota vyčerpaných prostředků
v roce 2013 činila 48,9 miliardy Kč. Suma představovala 76 % schváleného rozpočtu. Největší propad byl zaznamenán v evropských zdrojích, ze kterých směřovalo na
dopravní projekty 7 miliard Kč z rozpočtovaných 19,7 miliard. Přesto pravidla pro povinné objemy alokace prostředků EU byla splněna a žádné peníze se tak Bruselu vracet
nebudou.
• 4. února 1927 dosáhl Malcolm Campbell na pláži v Pedine rychlosti 279,79 km/
hod. na voze Naiper.
• Druhým mužem vesmíru se 20. února 1962 stal
Američan John Glenn s lodí Friendship 7 při misi
Mercury-Atlas 6. Po třech obletech Země přistál asi
240 km od Portorika. Stal se národním hrdinou a dočkal se oslavného průvodu jako Charles Lindbergh.
Stal se osobním přítelem rodiny Kennedyů; po
vraždě Johna F. Kennedyho ho Jacqueline Kennedyová
dokonce požádala, aby o tom řekl jejím dětem.
Zdražení mýtného pro kamiony o 8,35 procent
Sazby mýtného se v Rakousku od 1. ledna 2014 zvýšily. Bylo to oznámeno v tamním
úředním listě z prosince 2013. Pro silniční nákladní vozidla o celkové povolené hmotnosti přes 3,5 t se sazby zvýšily na zpoplatněných silničních úsecích a na dálnicích
o 8,35 procent. Proti zvýšení je v hospodářské sféře silný odpor. Alexander Klaczka,
vedoucí sekce dopravy v Hospodářské komoře Rakouska, pohrozil předáním záležitosti
Evropskému soudnímu dvoru. Věří, že k žalobě se připojí dopravní svazy z jiných evropských zemí.
Makléřské historky
Vlekaři a hoteliéři na našich horách ještě
před pár dny naříkali, že si nevydělají, protože tento způsob zimy zdá se jim poněkud
podivný.
Jak tak koukám ven z okna, už chumelí. Dnes
si odpustím odstrašující příběhy zlomenin
a jiných vážných nehod ze sjezdovky, protože nehoda Michaela Schumachera hovoří
za vše.
A protože nás čekají jarní prázdniny, nezapomeňte na sjednání cestovního pojištění
v případě, že je budete trávit jinde než v ČR.
U lyžařských zájezdů je důležité připojištění
Vláda zkrátila dobu s pátečním dražším mýtem
Odstupující vláda premiéra Jiřího Rusnoka schválila zkrácení doby dražších pátečních
jízd, během kterých platí pro kamionovou dopravu vyšší tarif mýtného. Nově by se měla
doba, po kterou platí dražší sazby, zkrátit o hodinu a platit od 15:00 do 20:00. Výběr
mýtného od kamionových dopravců se tímto opatřením sníží o deset milionů korun
ročně, odhadlo ministerstva dopravy.
zimních sportů a odpovědnosti.
Pár desítek korun za sjednané pojištění se
mnohonásobně vyplatí v případě, že si dovezete ze zahraničí suvenýr v podobě sádry.
S novým rokem vstupuje v platnost nová emisní norma
EUR4
Od prvního ledna roku 2014 vstupuje v rámci Evropské unie v platnost emisní norma
Euro 6. Po tomto datu již nebude možné až na výjimky zaregistrovat nová vozidla plnící
pouze limity normy Euro 5.
Jitka Landová
prokuristka ALP
Z tuzemského tisku sestavil : Jan Kučera st. - jednatel
®
www.bohemiacargo.cz
Představujeme naše zákazníky:
DS Smith
Při začátku nového roku by se asi slušelo představit také nového zákazníka. Nebylo by to ale spravedlivé
k těm, s nimiž už léta spolupracujeme a tak jsme vybrali jednoho z nich, který má ovšem nový název DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o.
Je to jeden z celosvětově největších
výrobců lepenky a papírových obalů
a naše spolupráce zde začala v roce
2002. Zákazník, tehdy ještě pod starým
názvem SCA, se tehdy v závodě Boletice
rozhodl řešit expedici a dopravu zboží
k zákazníkům jiným způsobem než
doposud a my jsme byli pro takovou
spolupráci vybráni. V té době jsme
nevěřili, že se denně odváží takové
množství zboží, jaké zástupci zákazníka
slibovali. Záhy jsme se přesvědčili,
že je tomu skutečně tak a navíc jsme
měli možnost se ucházet o spolupráci
s dalšími závody po celé republice.
Byla to pro nás výzva. Zařídili jsme si
kancelář přímo u zákazníka a snažili se
kromě zvládnutí stávajícího množství
přeprav přinést do hry také něco navíc.
Zda se nám to podařilo, je jen na zvážení
zákazníka. Částečnou odpovědí může být
skutečnost, že naše vzájemné spolupráce
trvá již bezmála 12 let a kromě přepravy
pro závody Boletice, Jílové, Nový Bor
a Střítež u Jihlavy, také pro DS Smith
skladujeme a zajišťujeme zde celní
služby.
DS Smith je v současné době jedním
z našich největších zákazníků. Věříme, že
jsme i přes tu dvanáctiletou spolupráci
teprve na začátku cesty a že i do budoucna
budeme firmě DS Smith poskytovat
takové služby, aby se mu i v budoucnu
vyplatilo s námi spolupracovat.
Jiří Šindler - obchodní ředitel
Statistiky
Vzdělávejte se pro růst
Akademie logistických profesí se chopila příležitosti v projektu Vzdělávejte se pro růst a jako dodavatel poskytuje zaměstnavatelům
v podporovaných kategoriích CZ–NACE nejen dodávku odborného vzdělávání v rámci tohoto projektu, ale zajišťuje kompletní podklady
k podání žádosti a následnou administraci.
Tento projekt primárně podporuje odborné
vzdělávání zaměstnanců a umožňuje
podnikům (malým, středním i velkým) získat
finanční prostředky nejen na vzdělávání
či rekvalifikaci, ale i na mzdové náklady
vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu
jejich vzdělávání.
V lednu 2014 úspěšně proběhlo školení
disponentů, skladových operátorů a celních
deklarantů. Nosné téma splnilo požadavky
vedení BOHEMIA CARGO, s.r.o. Novinky
v možnostech využívání programů
dopravních databank a především pak
detailní seznámení s praktikami podvodných
spedic zajisté padlo na úrodnou půdu.
V únoru pak chystáme vzdělávací aktivitu pro
skladníky na téma Balení, obaly a kompletace.
Cílem tohoto školení je zdokonalit odbornosti
vybraných zaměstnanců a nadále tak
zvyšovat kvalitu v péči o zboží zákazníka.
Cílem Akademie jako dodavatele vzdělávacích
aktivit je pak spokojenost zadavatele.
Vzhledem k tomu, že se zaměřujeme téměř
výhradně na odborná školení, je naše
odborné zaměření cennou devizou proti
konkurenčním vzdělávacím firmám.
Jitka Landová
prokuristka ALP
Různé:
Nové občanské a obchodní právo
Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) – dále jen NOZ – představuje pro naše právo zcela zásadní předěl. Se svými
více než třemi tisíci paragrafy je jednoznačně nejrozsáhlejším a nejpodrobnějším právním předpisem nejen v celé české,
ale i československé právní historii. Na jeho přípravě se víceméně soustavně pracovalo 12 let a jeho výsledná podoba je dílem několika desítek odborníků
- od představitelů akademické obce, přes soudce Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, advokáty, notáře až po právníky z podnikové sféry.
• Výrazně se zmenšuje počet případů, kdy je vyžadována písemná smlouva jako podmínka
Tento vpravdě revoluční kodex soukromého práva vstoupil v platnost 1. ledna 2014. K tomuto
její platnosti.
datu vstoupily v platnost rovněž takříkajíc doprovodné zákony – zákon o obchodních
korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém. Současně byl zrušen obchodní
• Smluvní pokuty nemusí být dohodnuty písemně a budou vymahatelné, soudy mají také
zákoník.
větší možnost upravit jejich výši.
Právní úprava soukromého práva prošla na našem území zajímavou historií. První moderní,
• V případě, že jedna ze stran neplní, k čemu se zavázala, dostane se do prodlení –
a jak se ukázalo, velmi životaschopný kodex z roku 1811 platil v zemích rakouského císařství
nastupují nástroje zajištění závazku, tedy především smluvní pokuta a úroky z prodlení. Ty
(vyjma Uherska) téměř 150 let až do roku 1950, tj. včetně období existence 1. Československé
lze nově dojednávat s větší volností.
republiky. Zajímavé jistě je, že v Rakousku a Lichtenštejnsku se podle této právní úpravy
postupuje dodnes. Od roku 1950 prakticky až do konce roku 2013 platily postupně dva
Změny týkající se společností:
občanské zákoníky poznamenané vládou jedné strany a přestože byl ten poslední z roku
1964 po roce 1989 několikrát novelizován, bylo již nanejvýš nutné opustit pozůstatky
• insolvence a zánik společností – nová úprava navazuje na insolventní
komunistického práva a vytvořit kodex zcela nový na úrovni doby i míry integrace naší země
zákon a klade důraz na ochranu věřitelů.
do evropského prostředí.
• manažeři, jejich odměny a odpovědnost – zavádějí se některá
NOZ přináší do našeho soukromého práva velké množství změn a novinek a není možné se jím
pravidla, např. pro odměňování manažerů, ale i pro vracení odměn. Klade se vysoký důraz
zabývat v jednom článku vcelku. Podívejme se tedy, alespoň stručně, co můžeme v NOZ nalézt.
na jejich odpovědnost, ale stanoví se i jejich ochrana. Zatím žádné zkušenosti pochopitelně
NOZ je tematicky rozdělen do pěti částí:
nejsou, ale v praxi to může vyhlížet docela dramaticky. Manažeři musí učinit vše pro
odvrácení úpadku společnosti, jinak přijde trest, který může mít podobu třeba vrácení
část 1 – Obecná část (§ 1 - § 654) – zde jsou především vymezeny pojmy, s nimiž
veškerých výdělků až za dva roky.
následně text NOZ pracuje. Mezi hlavními principy najdeme princip poctivosti a zákazu
zneužití práva, příkaz k dodržování daného slibu a splnění ujednaných smluv.
• orgány a správa společnosti – nově se zavádí možnost uplatnění
část 2 – Rodinné právo (§ 655 - § 975) – v sobě zahrnuje dnešní zákon o rodině
a ve srovnání s ním představuje jen minimum odchylek.
takzvaného monistického modelu, tedy možnosti sloučení orgánů (valná hromada,
představenstvo, dozorčí rada a jednatelé) do jednoho.
část 3 – Absolutní majetková práva (§ 976 - § 1720) – tato část NOZ
představuje asi největší odklon od stávajícího zákona. Jejím obsahem je úprava věcných práv
a práva dědického.
část 4 – Relativní majetková práva – (§ 1721 - § 3014) je nejobsáhlejší.
Zahrnuje kromě obecné úpravy závazkového práva též závazky vznikající ze smluv
a závazky vznikající ze zákona.
část 5 – Ustanovení společná, přechodná a závěrečná (§ 3015
- § 3081) – tato poslední část se zabývá především legislativně technickou problematikou,
mimo jiné tím, které dosavadní zákony jsou novým zákonem zrušeny.
NOZ a zákon o obchodních korporacích přináší zásadní proměnu pravidel obchodování
i života obchodních společností samotných. Týká se živnostníků, stejně jako majitelů firem,
managementu i zaměstnanců. Prakticky okamžitě se projevila nová pravidla pro uzavírání
smluv. Ta se dotknou všech obchodů sjednaných po 1. 1. 2014. Smlouvy uzavřené do
konce roku 2013 budou pokračovat podle starého právního režimu po celou dobu jejich
trvání. Výrazné změny však dopadnou nejen na uzavírání a hodnocení smluv, ale i na běžné
fungování firem.
Jak již bylo uvedeno, rozsah a složitost této právní normy neumožňuje se všemi změnami
a souvislostmi zabývat podrobněji. Uveďme si tedy alespoň některé oblasti, ve kterých čekají
podnikatele hlavní změny:
Nejvýznamnější změny ve smluvním právu:
• NOZ klade především důraz na dohodu stran, mohou si tak změnit i dříve pevná pravidla
pro uzavírání smluv.
• Výslovně se stanoví takzvaná předsmluvní odpovědnost za škodu způsobenou vyjednáváním
o smlouvě bez úmyslu ji skutečně uzavřít nebo záměrně zmařené jednání.
®
Co říci závěrem?
Snad zatím jen to, že kompletní prosazení NOZ do právní praxe a širokého povědomí bude
ještě cesta dlouhá a namnoze asi trnitá.
Musíme si totiž uvědomit, že naprostá většina sporů bude ještě řadu let posuzována podle
starého občanského zákoníku a nikoli podle toho nového. K tomu ještě existuje i jistá
nejednota v názorech na NOZ u samotných právních expertů. Na straně jedné jsou v plném
proudu přípravy rozsáhlých svazků komentáře k NOZ, které mají napomoci k lepšímu
porozumění a snazšímu usazení v praxi a na straně druhé se již nyní objevují názory, že je
nutné tento zákon přepracovat a novelizovat.
Počkejme tedy na první legislativní kroky nové vlády a uvidíme…
Ing. Luboš Jánský
projektový manažer
Dvouměsíčník KOSTKA vydává pro své obchodní partnery a zaměstnance společnost
BOHEMIA CARGO s.r.o. , Chmelnická 98, Děčín 12 - Vilsnice, 405 02
tel.: + 420 412 432 111, www.bohemiacargo.cz
Redakční rada: Petra Filipi, Ing. Jan Kučera ml.
Naši oslavenci:
Horyna Lukáš
Ullmann Michal
Ulrychová Štěpánka
Tesarczyk Petr
Heinrich Jiří
Trypesová Gabriela
Kučera Jan st.
Morvay Ivo
Pavlišová Jana
Kučera Josef
Janoušková Jana
Beneš Karel
Holý Jiří
Staněk Miroslav
10.01.
12.01.
14.01.
16.01.
17.01.
18.01.
22.01.
24.01.
26.01.
04.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Liberec
Děčín
Ústí n/L
Děčín
Děčín
Děčín
Parlesák Ota
Bičovský Václav
Šťásek Jakub
Tůma Michal
Zeman Michal
Dostálová Zuzana Ing.
Mrňák Jaroslav
Engelhart Jan
Větrovská Eva
Snovák Ján
Klimentová Soňa
Varga Ladislav
Chadima Jan
Bílek Petr
07.02.
08.02.
10.02.
16.02.
16.02.
17.02.
19.02.
25.02.
27.02.
28.02.
29.02.
02.03.
07.03.
10.03.
Děčín
Děčín
Děčín
Ústí n/L
Ústí n/L
Děčín
Děčín
Děčín
Ústí n/L
Děčín
Děčín
Ústí n/L
Děčín
Děčín
Konyárik Petr
Faják Josef
Linhart Václav
Štěrba Josef
Beránková Ivana
Staněk Jaroslav Ing.
Volenec Jiří
Hymlarová Hana
Musialek Břetislav
Mazačová Michaela
Kovařík Roman
Kučera Jan Ing.
Málková Martina
Marushka Viktor
Gratulujeme!
Bowling
No a to nejlepší jsme si nechali na závěr … Jak je již
příjemnou tradicí, vždy před koncem roku vyrážíme z
kanceláří a skladů strávit pár společných nepracovních
hodin sportem a zábavou. Ani vloni tomu nebylo jinak,
zase jsme„kouleli“. Abych pravdu řekla, už ani nevím, kdo
v jaké kategorii vyhrál (snad mi vítězové odpustí), zato si
dobře pamatuji, že jsme se všichni dobře bavili. No a pro
ty, kteří si z onoho prosincového večera pamatují ještě
méně než já i pro Vás ostatní, kteří s námi nebyli, zde je
fotodokumentace …
-pf-
11.03.
13.03.
15.03.
16.03.
17.03.
20.03.
23.03.
23.03.
25.03.
29.03.
07.04.
08.04.
08.04.
09.04.
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Ústí n/L
Děčín
Děčín
Děčín
Brno
Děčín
Ústí n/L
Děčín
Praha
Děčín
Download

kostka 1/2014 - Bohemia Cargo