KOSTKA
firemní časopis společnosti BOHEMIA CARGO s. r. o.
4/2013
z obsahu:
Povodně na Labi
Výsledky hospodaření 2013 ve zkratce
Rozvoj zahraniční sběrné služby
Novinky ve skladování
My a naši zákazníci
®
www.bohemiacargo.cz
Úvodník
Okurková sezóna se nekoná …
Vážení čtenáři, milí kolegové,
když jsem psala úvodník do minulého
čísla KOSTKY a hudrovala nad mizerným
počasím, ještě jsem netušila, co
neutuchající déšť přinese v následujících
dnech. V době kdy na stránkách našeho
časopisu ještě zasychala čerstvá tiskařská
barva už jsme ale všichni věděli, že to
nebude nic dobrého. Naše obavy se
bohužel potvrdily a naší krásnou malou
českou zemí se opět prohnala ničivá velká
voda. Rozvodněné řeky přes veškerá přijatá
(mnohde evidentně nedostatečná nebo
ani po celých 11 letech nezrealizovaná)
protipovodňová opatření opět pustošily
své okolí a braly vše, co jim přišlo do cesty,
bohužel i lidské životy. Mnoha lidem
z jejich domovů zbyly jen trosky a oči pro
pláč. Nikoho z našich zaměstnanců ani
naši firmu jako takovou naštěstí nic tak
fatálního nepostihlo a potíže s dopravou
do práce a zpět, s nimiž se někteří z nás
potýkali, se tak dají považovat za zcela
zanedbatelné.
Jak ale víte, doprava, a zejména ta (za
běžných okolností) suchozemská, je
naším denním chlebem a tak bylo pro
mnohé kolegy těch několik červnových
dnů opravdu napínavých. Zejména
disponenti museli více než kdy jindy
improvizovat, neboť situace se měnila
z hodiny na hodinu. Přestože mnohdy
dělali skoro nemožné, realizovat po
zásahu této „vyšší moci“ a po následně
přijímaných mimořádných opatřeních
některé představy našich zákazníků
skutečně nebylo vždy v lidských silách, pro
což bohužel ne všichni měli pochopení.
Obvyklá míra stresu, která k této práci
neodmyslitelně patří, tak v těchto krizových
dnech často stoupala nad běžnou hranici.
Naštěstí jsou tihle naši prvolinioví vojáci
již skutečně ostřílení harcovníci, a tak
v péči doktora Chocholouška ani tentokrát
nikdo z nich neskončil, byť občas to bylo
o prsa (nemám ovšem na mysli parametry
hrudníků mých sošných kolegyň, ale
spíš takového Vládi Muchny…takže
to bylo spíš o chlup!). Mají můj obdiv.
Aby toho adrenalinu nebylo málo, od
povodňové vlny uběhly sotva dva týdny
a jako velká voda (podpořena razancí
policejního komanda) vtrhla na naši
politickou scénu kauza Nagyová (kam
čert nemůže, nastrčí ženskou – ideálně
blondýnu) a začaly se dít VĚCI. Nemilovaná
vláda padla, a pak se do věci s buldočí
elegancí a originalitou sobě vlastní vložila
hlava státu, překonala všechna očekávání
a od té doby nerozumím ale už vůbec
ničemu. A až mě zaráží a téměř znepokojuje
fakt, jak mě to už ani nepřekvapuje. Jestli
je teď kromě pana prezidenta a jeho
vyvolených (Neplést s avizovanou reality
show jedné z komerčních televizí, tohle
bude daleko větší jízda! A vezeme se
všichni!) někdo spokojen, tak to jsou
určitě novináři. Namísto obvyklé okurkové
sezóny jim nastaly pravé žně a nejsou tak
odkázáni jen na excesy našich mediálních
celebrit. Na ty přespolní už totiž taky není
spoleh – Travolta se ukázal být nechutně
normálním a jeden bezproblémový porod
následníka trůnu to také nevytrhne!
Ještěže jsou ty prázdniny! Doma se
s rodinou moc nevyskytujeme, televizi
téměř nezapínám, noviny nečtu a na
internetu vyhledávám povětšinou jen
turistické cíle a mapy, takže vlastně ani
nevím, v jaké fázi (a čeho) se momentálně
nacházíme, natož kde a s kým (a v jakém
stavu) se zrovna nachází ta druhá padlá
blondýna… A je mi tak nějak líp. Zkuste
to taky!
Petra Filipi - šéfredaktorka
Co se u nás děje:
Povodně na Labi a BOHEMIA CARGO s.r.o.
Hladina řeky Labe v Děčíně podle informační zprávy Povodí Labe kulminovala ve čtvrtek 6.6.2013 na úrovni 10,7 metru. V Litoměřicích začala
voda zvolna klesat, hladina ráno byla na 8,99 metru. Původně vodohospodáři odhadovali, že řeka v Ústí i Děčíně vystoupá až na 11 metrů. Při
velkých povodních v roce 2002 dosáhlo Labe v krajském městě 11,96 metru. Obvykle tam korytem protéká méně než tři metry vody.
Tolik úřední zpráva, ale jak se s povodní
vypořádala naše společnost?
Největší překážkou se stala přístupová
cesta do našeho objektu. Podjezd pod
silnicí Děčín – Ústí nad Labem byl zcela
zatopen (viz foto) a voda dosahovala
až do železničního viaduktu, takže
se k nám kamiony nemohly dostat.
Denní zásobování našich zákazníků
z děčínského skladu se tak stalo velmi
obtížným. Navíc byl zastaven provoz
na trase DC – UL pro nákladní dopravu
a průjezd městem Děčín byl pro vozidla
nad 3,5 tuny několik dnů vyloučen.
Nejvíce těžkostí musel řešit disponent
dopravy skladování Radek Husár,
který si na několik dnů přestěhoval
dispečink vždy večer i do svého
domova. Podle vyjádření některých
klientů však zvládl situaci na jedničku
a zásobování výrobních provozů nebylo
nikde přerušeno. Velké množství
problémů však zažívaly i ostatní
provozy a také naši dodavatelé
– dopravci. Všem zúčastněným
děkujeme za příkladnou spolupráci
a našim zákazníkům za trpělivost
a shovívavost při improvizacích.
Naše výsledky hospodaření 2013 ve zkratce
Celkové výsledky firmy za první pololetí jsou příznivé. Podařilo se nám v hlavních ukazatelích splnit náš vlastní rozpočet a to je velmi pozitivní.
V některých parametrech se již dostáváme na předkrizovou úroveň a to i přes značně negativní informace ze sdělovacích prostředků o vývoji
ekonomiky. Osobně se domnívám, že mimo stavebníků se daří většině našich zákazníkům překonávat ekonomické problémy a to je velmi dobře.
Tržby za první pololetí jsou 301,5 mil
Kč, to je sice proti minulému roku
pokles o cca 22 mil Kč, ale provozní
zisk jsme dosáhli o cca 1 mil Kč vyšší,
zhruba na úrovni 21 mil. Ukazatel
výsledku EBITDA potom 10,3 mil
Kč. Účetní hospodářský výsledek
vykazujeme za šest měsíců 6 mil Kč.
Počet přepravených zásilek dosáhl
čísla 24 803, což je o více než 5 tisíc
více proti předchozímu roku. Velmi
pozitivní je informace, že skladování
dosáhlo meziročního zvýšení zisku
o 1,4 mil Kč. Negativní je skutečnost,
že průměrná doba inkasa stále mírně
roste – naši klienti platí stále později
a abychom dostáli našich závazků
vůči dodavatelům, musíme využívat
nákladově náročnější bankovní úvěry
a factoring.
Jan Kučera – jednatel
Strategie rozvoje zahraniční sběrné služby
Zahraniční sběrná služba, pobočka Praha (s pracovišti Praha, Kolín, Děčín) se
již přehoupla s měsíčními tržbami za své služby přes 3 mil Kč. Měsíčně se počet
zásilek zvyšuje a přiblížil se k tisícovce. Dále pracujeme na přípravě rozšíření
dalších sběrných relací se zahraničními partnery.
Počet dílčích zásilek (menších než celovozová První porada na toto téma proběhla 10.
zásilka) na všech pobočkách již překročil 1/3 června a účastníci předložili 7 návrhů na
z celkového množství.
řešení. Na další strategické poradě 16.
Proto se vedení firmy rozhodlo zamyslet července byly vyhodnoceny jednotlivé
se nad možnostmi využití ekonomického návrhy a v současné době vedení společnosti
potenciálu, který spočívá v možných připravuje 2-3 doporučené varianty
synergiích při společných přepravách tzv. k projednání v širším kolektivu a předání
malých zásilek. Jde o to, abychom uměli nově jmenovanému realizačnímu týmu.
soustředit 3-4 dílčí zásilky na vozidlo Předpokládaná změna přepravy tzv. malých
a z takto vzniklé úspory dopravních nákladů zásilek je plánována od ledna 2014.
mohli konkurovat velkým nadnárodním
spedičním koncernům a stali se tak postupně Jan Kučera – jednatel
specialisty na tuto činnost.
Co nového ve sběrné službě?
Oddělení sběrné služby v Praze za sebou má prvních pět měsíců fungování. Od začátku je naším hlavním
zaměřením hledání vhodných partnerských spojení v Evropě, která nám otevřou možnost přeprav malých
zásilek do nejrůznějších destinací, někdy i za hranice Evropy. Jak už víte, v roce 2012 jsme zahájili sběrnou
službu s Holandskem, Německem a v březnu letošního roku s Itálií. V našem úsilí pokračujeme dál, a proto
bych Vás ráda seznámila s novinkami.
Navázali jsme spolupráci s rakouskou
firmou Jöbstl, čímž se nám otevřela cesta
k přepravám malých sběrných zásilek
do zemí bývalé Jugoslávie a Albánie.
Všechny ceníky a ostatní podmínky byly
rozeslány.
Další novinkou je možnost přeprav do
Irska, jako alternativa k přepravám
Jan Kučera – jednatel
via Velká Británie. Ceny jsou zajímavé
a k dispozici na obchodním oddělení.
Dále máme pro klienty možnost zajištění
přeprav do Tunisu a Maroka. Způsob
přepravy je dobrým kompromisem
mezi leteckou a námořní dopravou, tzn.
cenově přijatelnější než letecká a časově
příjemnější než námořní přeprava.
Podmínky a ceník byly rovněž předány.
Byla otevřena sběrná služba mezi ČR
a Bulharskem. Odjezdy každý pátek –
doručení příjemci v Bulharsku v úterý.
Z cenového i časového hlediska jde určitě
o konkurenceschopný produkt.
Rozpracované máme další projekty,
o kterých Vás budeme informovat
v příštím vydání. Teď si jen držme palce,
ať se nám daří i po obchodní stránce, aby
se otevírané linky plnily zbožím a ceníky
nezůstaly jen bezcenným cárem papíru.
Slavěna Houdková
vedoucí sběrné služby
®
www.bohemiacargo.cz
Sběrná služba Polsko – od 1. 9. 2013
Na základě doporučení od našeho holandského partnera jsme byli v říjnu roku 2012 osloveni polskou firmou Pekaes s možností spolupráce
v oblasti sběrné služby mezi Českou republikou se Slovenskem na jedné straně a Polskem na straně druhé. Vyjednávání, které trvalo řadu měsíců,
přineslo své ovoce. V červenci představenstvo Pekaes rozhodlo o změně svého dosavadního českého partnera v náš prospěch. Spolupráci zahájíme
počátkem září tohoto roku.
Podle statistiky zahraničního obchodu společně provozovat sběrnou linku kamionu každý den a zároveň budeme Finální jednání před spuštěním
je Česká republika pro Polsko druhým s odjezdy 3 týdně z polského terminálu moci rozdělit zboží tak, abychom zásilky spolupráce proběhne v srpnu
největším importérem. Z českého Czechowice do Brna a zpět. Jak směřující do Čech naložili na linku směr v Czechowicích za účasti provozního
pohledu je Polsko rozvíjejícím se velkým v Polsku, tak na české straně bude překladiště v Kolíně, zatímco zásilky personálu, který bude denní operativu
a blízkým trhem. Předpokládáme tedy zboží z terminálů rozvezeno koncovým s příjemci na Moravě a Slovensku zajišťovat.
úspěšné budování synergií na sběrných příjemcům do druhého pracovního dne. budou dále zasílané do Brna. Stejnou
linkách mezi oběma státy.
Cílem je vybudovat takovou synergii, praxi očekáváme i opačným směrem, Mgr. Martin Mach – obchodní manažer
Na počátku spolupráce budeme která umožní odjezdy linkového tedy do Polska.
Novinky ze skladování
V průběhu minulých let se během prázdninových měsíců běžně mnoho nového nedělo. U našich zákazníků byla doba dovolených většinou časem
odpočinku, kdy výroba a produkce klesala až o 30% a tak i pracovníci našich skladových provozů čerpali své dovolené a nabírali nových sil. V letošním
roce je však vývoj zcela opačný. Velká část zákazníků zpracovává právě nyní důležité zakázky, většina výroby běží i navzdory prázdninám stále
naplno a dohání skluzy v plánech z minulých let, ve kterých se moc nedařilo. Tato situace se samozřejmě přenesla i do našich provozů skladování.
Aby mohli naši stálí zaměstnanci čerpat letní dovolenou, byl stav kmenových pracovníků navýšen a provoz posílen také o prázdninové pomocníky
na mytí obalů.
Naše sklady jsou nyní již dlouhodobě v Děčíně – Boleticích.
s bezplatným zapůjčením náhradní
vysoce vytížené (v průměru na 92,8%) V bývalém areálu výrobce plastových
techniky do doby dodání nové. Nová
a zároveň obrat zboží v nich nyní oken HOCO budou v nejbližších dnech
technika pak ve službách našich stálých
o prázdninách dosahuje rekordů, ve dvou etapách rozšířeny pronajaté
skladů zůstane pracovat po dobu dalších
kterých jsme za posledních deset let skladovací prostory pro dalších celkem
cca 8 let a starší bude pracovat v externích
dosahovali jen málokdy (v průměru 20,5 až 4.650 paletových míst. Skladovat se
skladech. Nejstarší, již neekonomická
tis pal/měs). Jako flexibilní společnost zde bude převážně kartonové zboží na
zařízení bude prodána nebo zrušena.
samozřejmě řešíme vysokou poptávku paletách. Zároveň byli zajištěni další
A pak, že jsou prázdniny okurková sezóna!
po skladování i v těchto prázdninových pracovníci i potřebná technika.
měsících a v souvislosti s tímto nárůstem Zde jsme využili synergie strategicky
Jiří Ullmann
nyní otevíráme další skladový provoz plánované obnovy manipulační techniky
vedoucí střediska skladování
Představujeme naše zákazníky:
HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.
Birmingham – Děčín umožnila poměrné
rozdělení společně využitého ložného
prostoru na vozidle mezi obě firmy, a tím další
úsporu nákladů.
Věřím, že tato spolupráce, kdy v závěru týdne
v naší režii probíhá v Anglii konsolidace
zásilek a víkendová přeprava do ČR, poběží
ke spokojenosti obou závodů koncernu Hella
až do okamžiku, kdy nám porodníci v úzké
spolupráci s inženýry biotechnology nebudou
hned po narození implantovat světelné čipy
přímo do očí.
Mgr. Martin Mach – obchodní manažer
na anglický„sběrák“. Pro výšení efektivity byly
hned v počátku do systému začleněny také
zásilky pro sesterskou firmu Hella Slovakia
Ze světa logistiky:
Devadesát let od založení
Českých aerolinií
Maďarsko od července zavedlo nový systém výběru mýtného
Dne 17. července 1923 byl ministerskou radou
schválen plán ministra veřejných prací na
zřízení státního podniku Československé státní
aerolinie – ČSA. Oficiální založení ČSA se datuje
k 6. říjnu téhož roku. Domovským letištěm
nově vzniklé společnosti bylo Letiště Praha –
Kbely. První dopravní let ČSA se měl uskutečnit
u příležitosti oslav vzniku republiky 28. října 1923. Z důvodu nepřízně počasí
byl však let o den odložen, a tak dvouplošník Aero A-14 odstartoval z letiště
Praha – Kbely do Bratislavy až o den později. Jediným civilním cestujícím byl
redaktor Lidových novin Václav König, k němuž do konce roku 1923 přibylo
dalších dvacet pasažérů. V následujícím roce byla trať prodloužena do Košic
a roku 1926 se začalo létat i do Brna.
FORD - symbol
automobilové
revoluce
Přesně před 110 lety se
zubaři Ernestu Pfeningovi
splnil sen, když usedl
23. července 1903 za
volant svého nového
auta. Byl to FORD model
A – první exemplář dosud neznámé automobilky. Stačilo však jen pár let
a Henry Ford způsobil revoluci v americké společnosti i průmyslu. Zpočátku
však nebyl schopen vyrobit za měsíc víc než 11 vozidel. Chtěl proto změnit
způsob výroby a po roce 1910 se intenzivně zabýval rozvojem pásové výroby.
Inspirací mu byl provoz městských jatek.
Zavedením masové produkce pásovou výrobou zlevnil jeho model T v roce
1913 z dosavadních 550 na 440 dolarů. To znamená, že si auto mohl pořídit
dělník z jeho fabriky za 88 dní práce.
Poznámka pro srovnání: průměrná mzda dělníka v továrně Škoda v roce 2012
byla 32 500 Kč. Novou Fabii si tak může pořídit až za 7 měsíců. Jaký to pokrok
za 100 let!
Vynálezce Josef Ressel se narodil
30. července v Chrudimi
Mohelnický výrobce světlometů do automobilů je dceřinou firmou německého koncernu Hella.
Naše vzájemná spolupráce připomíná dobře promazaný stroj, který bez nutnosti zásahů údržby tiše
a bezvadně pracuje již sedmý rok.
První kontakt byl učiněn směrem k nám
z mohelnického závodu jednoho jarního
dne v roce 2006, kdy vedoucí dopravy pan
Radek Pavlíček hledal efektivní způsob, jak
zajistit dopravu komponentů do výroby od
dodavatelů z Anglie. V té době jsme měli
krátce po spuštění spolupráce s firmou
HH Logistics, jejíž překladiště v oblasti
Birminghamu využíváme pro svozy a rozvozy
zásilek, které nejsou na trase našeho
kamionu. Naše nabídka provádět svozy
kusových zásilek od jednotlivých dodavatelů
do Birminghamu, kde dojde ke konsolidaci
zboží a následně v rámci pátečního sběrného
kamionu dovezeme do ČR, byla potvrzena
během 24 hodin.
Ještě v závěru téhož proběhl první svoz zboží
a následný týden pondělí ráno již čekalo
v Děčíně tuzemské vozidlo směr Mohlenice
Střípky z historie dopravy a motorizmu:
Od mládí stále něco vynalézal a je autorem několika
desítek vynálezů a patentů. Nejznámější počin
českého rodáka je vynález lodního šroubu. Ten
vynalezl ve svém druhém bydlišti v přímořském
městě Terst. Zemřel 10.10.1857 v Lublani.
Registrace nových vozidel v Praze
V červenci 1924 bylo v Praze registrováno 74 nových osobních aut a 15
motocyklů. Z toho bylo 19 automobilů Praga, 10 automobilů Laurin
a Klement. Ze zahraničních bylo nejvíce 7 Fiatů a 3 vozy Salmson.
Kvalitnější a levnější benzín
Od 1. srpna 1959 byl zaveden do prodeje benzín o oktanovém čísle 72 za
cenu 4 Kčs za litr. Novinkou byl také benzín speciál 80-84 s cenou 4,30 Kčs.
O pět let později v roce 1964 pak došlo k neočekávanému zlevnění. Litr
obyčejného benzínu stál 2,10 Kčs a litr speciálu potom 2,40 Kčs.
Od 1. července 2013 byl v Maďarsku zaveden systém elektronického výběru mýtného,
jehož výše bude úměrná ujeté vzdálenosti. Mýtné se týká celkem 6513 km maďarské
silniční a dálniční sítě (dálnice, rychlostní komunikace a hlavní silnice), která prakticky
úplně pokryje trasy vhodné pro nákladní dopravu. Nový systém, který nese jméno HUGO, odpovídá technologickým požadavkům Evropské unie a směrnicím Evropské služby
elektronického mýtného (EETS).
Povinnost uhradit mýtné ve výši úměrné ujeté vzdálenosti se vztahuje na nákladní automobily
s celkovou povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny. Netýká se tedy motocyklů a vozidel
s hmotností do 3,5 tuny, které nadále platí časové poplatky. Výše mýtného placeného úměrně
ujeté vzdálenosti závisí na typu použité silnice (dálnice, rychlostní silnice nebo hlavní silnice),
na kategorii motorového vozidla – počtu náprav (J2, J3, J4) a na jeho zařazení dle emisní normy.
Bližší informace je možno získat (i v českém jazyce) na: www.hu-go.hu
Německá pošta vytváří 20.000 nových „paketshops“
Tato přebírací místa v rámci privátního zasílání balíků mají být k dispozici od konce roku
2014. Podnik tak reaguje na narůstající obchod online. „Ještě nikdy jsme v rámci našeho
koncernu nepřepravovali tolik balíků jako v uplynulém roce a k nárůstu bude docházet po
celý rok 2013.“ Tržba ze zasílání balíků se zvyšuje průběžně od roku 2009 v průměru o 10,5
procent.
Nové „balíkové šopy“ DHL mají vznikat hlavně v kioscích a v dalších obchodech ve velkých
aglomeracích. Prvních 10.000 přebíracích míst má být k dispozici do konce tohoto roku.
Německá pošta je v SRN největším doručovatelem balíků. V pracovní den jich přepravuje
kolem 3,2 milionu. Tržba z této oblasti měla loni obnášet kolem 3,5 miliardy EUR (cca 85
miliard Kč).
V Dánsku se zvýší maximální hmotnost nákladních vozidel
Dánský parlament před prázdninovou přestávkou rozhodl velkou většinou o zlepšení
produktivity v silniční nákladní dopravě. Dopravci a speditéři budou moci do budoucna lépe
využívat kapacitu nákladních návěsových souprav o šesti a více nápravách. Šestinápravové
soupravy budou moci mít po rozhodnutí parlamentu maximální povolenou hmotnost 50
tun namísto dosavadních 48, zatímco tato hranice u souprav o sedmi nápravách se zvýší
z 54 na 56 tun. Změna vstoupí v platnost od počátku příštího roku. Parlament rovněž
schválil kroky k rozšíření silniční sítě pro nákladní soupravy o délce 25 m.
Rusko chce prodloužit širokorozchodnou trať přes
Slovensko do Vídně
Až do Vídně přes Ukrajinu a Slovensko se v budoucnu možná prodlouží širokorozchodná
transsibiřská železniční trať. Ředitelé železničních společností z Ruska, Ukrajiny, Slovenska
a Rakouska o tom podepsali dohodu o porozumění. Celkové náklady na projekt se odhadují
na šest miliard € (155,8 miliardy Kč), definitivní částku ale ještě bude třeba upřesnit.
Projekt vodního koridoru D-O-L podporuje
prezident Zeman i Polsko
Letitý záměr na vybudování propojení tří řek – Dunaje, Odry a Labe, k jehož významným
zastáncům patří i nový prezident Miloš Zeman, získává další příznivce. Návštěva Miloše
Zemana v Polsku, přinesla na konci května významný obrat ve vnímání záměru na
vybudování vodního koridoru D-O-L. Po Rakousku vyjádřilo podporu projektu i Polsko.
Polský prezident Bronislaw Komorowski a jeho český protějšek se shodli na významu
vybudování kanálu Dunaj-Odra a modernizaci oderské vodní cesty. Konstatovali, že
budování dopravní infrastruktury by mohlo významně přispět k překonání stávající
hospodářské krize a přinést dotčeným regionům silný impuls pro jejich další rozvoj.
Z tuzemského tisku sestavil : Jan Kučera st. - jednatel
Signal-Lighting s.r.o. se závodem v Bánovcích
nad Bebravou. Získaná synergie na úseku
®
www.bohemiacargo.cz
My a zákazníci
Různé:
Protože jsme před nějakým časem v našem časopisu zveřejnili článek „My a dopravci“, rozumí se samo sebou, že by se na stejných stránkách
měl objevit i článek „My a zákazníci“, nebo spíše
„My a NAŠI zákazníci“
Jestli samozřejmě někoho tento přivlastňovací název příliš nepohorší. On totiž více vystihuje vztah naší společnosti k jejím zákazníkům.
Kdo navštíví naši velkoprostorovou
kancelář v Děčíně a trochu se po ní
rozhlédne, padne mu do oka na zdi
velkým písmem napsané firemní
heslo: „Zákazník je u nás vždy na
prvním místě“. Heslo je na tomto místě
hlavně proto abychom i my, kdo zde
pracujeme, nezapomněli na hlavní
motto naší činnosti. Již kdysi někdo
známý řekl, že stát se má udržovat
tím, čím vznikl. Tato poučka platí
nejen pro státy, ale i pro firmy a my
víme, že naši firmu se podařilo do
současné velikosti vybudovat právě
díky důsledné prozákaznické politice.
Nikdy jsme neoznamovali jako to,
s dovolením, dělají velké nadnárodní
koncerny, že nabízíme službu v určité
podobě a neptali se, zda jí zákazník
chce, či nechce využít. Nejsme tak
velcí jako oni, nevybudovali jsme ještě
tak věhlasnou značku a v neposlední
řadě máme na tuto věc jiný názor.
My jsme totiž od samého počátku
klepali u zákazníka na dveře a ptali
se, jakou službu potřebuje. Podle jeho
přání jsme se potom snažili utvořit
a přizpůsobit nabízený produkt. Pokud
jsme u zákazníka s takovou službou
uspěli, snažili jsme se dále vztah
a kvalitu služeb budovat a vylepšovat
tak, abychom o zákazníkovi mohli
říct, že je náš. O každého zákazníka
se stará konkrétní disponent který ví,
že tato starost je smyslem jeho práce.
Vždy jsme si byli vědomi, že pouze
z přízně našich zákazníků naše firma
může žít a růst. Dbalo se na to a stále
se dbá, abychom toto krédo měli zažité
my všichni, kdo ve firmě pracujeme.
Uvědomujeme si, že jsme s našimi
zákazníky v dobrém i zlém na jedné
lodi. Náš zákazník, který k nám zavolá,
nikdy neuslyší dnes známé: ,,Chcete-li
objednat přepravu, stiskněte jedničku!“.
Věřím, že pokud z této prozákaznické
filozofie neslevíme a dál u nás bude
zákazník na prvním místě, nemusíme
se o naši budoucnost bát.
Radomír Vyhnálek – vedoucí provozu
přepravy
Statistiky
Narozeniny slaví:
Horák Martin
Štěchová Drahomíra
Slámová Zdena
Turková Věra
Čermáková Miroslava
Chloubová Alena
Rejlová Alena
Houdková Slavěna
Husár Radek
02. 08.
06. 08.
09. 08.
19. 08.
25 .08.
26. 08.
01. 09.
05. 09.
10. 09.
Všem oslavencům blahopřejeme!
Děčín
Kolín
Děčín
Praha
Děčín
Děčín
Děčín
Praha
Děčín
Turpiš Martin
Podrábská Marika Bc.
Černíková Veronika
Šindler Jiří
Adamcová Kateřina
Boček Radek
Polkoráb Milan
Chovancová Alena
Kamenický Jakub
21. 09.
21. 09.
26. 09.
30. 09.
01. 10.
01. 10.
05. 10.
08. 10.
08. 10.
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Praha
Děčín
Děčín
Děčín
Motoroadtrip Slovensko – aneb když cesta je cíl
Na motorce jezdím od svých 12ti let. Začalo to na Pionýru, pokračovalo nějakými Simsony, až konečně nastal ten den a já osedlal svou
první dospělou motorku. Vždycky jsem ale jezdil tak nějak „kolem baráku“ a nejdál se projel pár desítek kilometrů, abych se vyřádil.
S přibývajícím věkem mě ale začalo velmi bavit cestování kamkoliv (když pominu víkendové cesty za nákupy) a říkal jsem si, jak pěkné
by bylo tyto dvě aktivity spojit. Až jednoho večera jsme s kamarádem u piva přemýšleli, že už bychom si rádi od všeho trochu odpočinuli
a někam vypadli. Slovo dalo slovo a nápad na výlet na motorkách byl na světě. A jelikož mám rád přírodu a cestování v okolí už mi bylo
krátké, volba padla na Slovensko.
Cíl byl jasný - pořádně se projet v pěkném
prostředí. Sestavení itineráře trasy jsem
pak s velkým zaujetím provedl během
pěti minut, a to následovně. Co nejrychleji
se dostat na západ Slovenska, což bylo
nejrychlejší po dálnici ze Shořelce přes
Wroclav až do Krakowa, odtud pak na
území Slovenska. Dále jsme pak chtěli
pokračovat přes polské Tatry až na východní
Slovensko, dojet tam co nejdál a poté
se z divokého východu přesunout na
slunečný jih a následovně vjet opět do hor
přes Horehronie, projet Nízké Tatry a přes
Poprad a Vysoké Tatry zamířit směr západ
a následně domů. Trasa v kilometrovníku
tedy vedla téměř podél hranic celého státu,
kromě jihozápadu.
Po přejezdu Polska jsme dorazili na
Oravskou přehradu do poklidného města
Námestovo. Překvapila mě cena za noc
v penzionu u vody za nějakých 64 EUR,
takže turistická ubytovna za 10 EUR/osoba
byla výhra. Následující den jsme chtěli
přejet Tatry z polské strany ze severu, odkud
jsem je ještě nikdy neviděl. Město Zakopane
nás přivítalo čilým turistickým ruchem,
následně už nás čekaly jen krásné výhledy
na ostré štíty velehor stoupajících kolmo
vzhůru a ohromující svou majestátností. Co
mě zde opravdu velmi mile překvapilo, byla
místní architektura. Staré domy i ty nově
vznikající jsou celé ze dřeva, připomínající
roubenky u nás v horách, ale vzhledově asi
tak tři století nazpět. Žádný beton, žádné
podnikatelské baroko, vše krásně pasovalo
do divoké přírody.
V kombinézách jsme ale po horách chodit
nemohli, takže jsme jeli opět dál, přes
Červený Kláštor do středověkého Bardejova.
Středověké je tedy centrum s hradbami,
které je zapsáno na seznamu UNESCO, to
však ostře kontrastuje s dokola přiléhajícími
paneláky. Trasa následujícího dne měla být
velmi dlouhá, klidné ubytování v soukromí
tedy přišlo vhod, stejně jako časná snídaně
průsmykem, „Kdeže se tu tedy vedlo to
tažení spojeneckých armád?“ Jeho gesto
rukou ukazovalo přes celý horizont, i daleko
na náměstí. Ráno jsme dojeli do Svidníku.
Bylo čím dál více znát, že jsme již opravdu
na východě. Města i vesnice položené do
polí a luk jakoby chtěla příroda pohltit,
jakoby sem ani nepatřily, husté lesy mizely
v nedohlednu.
Po návštěvě svidnického vojenského
muzea, věnovanému 1. a 2. sv. válce
a zejména Dukelskému průsmyku, jsme
jeli tento navštívit. To místo připomíná
válku na každém kroku. Po krajině jsou
za hranice. Dnes už si takové bitvy ani
neumíme představit.
Po malé lekci historie jsme vyrazili na úplný
východ přes Medzilaborce, odkud pocházejí
předci Andyho Warhola, do nejvýchodnější
obce Nová Sedlica. Zde jsme přijeli na
trojmezí Polsko, Ukrajina, Slovensko. Čím
víc na východ, tím srdečnější lidé zde byli.
Při zastávce na zmrzlinu například místní
živě popisovali místa v Děčíně i jejich
rodiny zde žijící, a my se nestačili divit.
Východňári vzpomínali na Československo
jen v dobrém a každý se k nám hned hlásil,
na rozdíl od západní části země, kde jsme
někde cítili až nevraživost.
Po návštěvě hraničního přechodu Ubla na
Ukrajinu a zanádávání si, že jsme si nevzali
pasy na přejezd dál, jsme si to namířili na
hojně rozesety tanky a památníky armád
a padlých hrdinů se tyčí vysoko do nebe.
Trapný okamžik nastal po mé otázce
k pamětníkovi na vrcholu rozhledny nad
Zemplínskou Šíravu nedaleko Michalovců.
Je to druhá největší vodní plocha Slovenska,
nicméně pozdní příjezd nám dovolil
prozkoumat pouze pobřežní restaurační
®
zařízení, což nám tak úplně nevadilo.
Následujícího dne bylo rozhodnuto přejet
na Horehronie, tedy směrem zpět do Čech.
Cílem byla ovšem hlavně samotná cesta,
takže trasa mezi kopci, lesy a skálami přes
Košice, Rožňavu, Rimavskú Sobotu až do
Brezna, byla dostatečně uspokojující.
Poslední den jízdy na Slovensku se nesl
ve znamení hor. Nízké Tatry táhnoucí se
nad celým Horehroním mě lákaly k pěším
výletům, ale díky vysokým teplotám
a kožené kombinéze jsem si nechal
zajít chuť. Další zastávka v Popradu na
namazání řetězu (kamarádova, já jel
na stroji s kardanem a tak jsem šel na
kafe), natankování motorek benzínem
a žaludků domácí kapustnicou, a jede se na
Kežmarok. Štíty Vysokých Tater už z dálky
člověku dávají najevo, že příroda je zde
pánem.
Ale nemohlo být vše perfektní, takže celý
přejezd z Tatranské Lomnice až daleko za
Štrbské pleso pršelo, a tak ty nejkrásnější
výhledy jsme museli vyměnit za opatrnou
jízdu na vodě a otírání mlžících se plexi
na helmách. Poslední cíl našeho putování,
Liptovská Mara, je největším vodním dílem
na Váhu. Večerní koupání s výhledem na
Chopok a Ďumbier byla sladká tečka na
závěr.
Pak už následoval jen přesun domů
a vyčištěné hlavy se opět plnily pracovními
povinnostmi. Podtrženo sečteno, za 6 dní
jsme najeli 2,5 tisíce kilometrů, projeli
několik národních parků a pohoří, poznali
fajn lidi a hlavně se skvěle projeli a užili si
výbornou atmosféru u našich sousedů.
Svoboda, kterou zažívám na motorce
v kombinaci s pěknou krajinou, je pro mě
nenahraditelná.
Jan Kučera ml.
Dvouměsíčník KOSTKA vydává pro své obchodní partnery a zaměstnance společnost
BOHEMIA CARGO s.r.o. , Chmelnická 98, Děčín 12 - Vilsnice, 405 02
tel.: + 420 412 432 111, www.bohemiacargo.cz
Redakční rada: Petra Filipi, Ing. Jan Kučera ml.
Sběrná služba Itálie
Nabízíme Vám naše přepravní služby mezi Českou
republikou a Itálií v exportu a importu od kartonu
po celovůz.
Vedle dopravních služeb jako jsou svozy/rozvozy na terminál BOHEMIA CARGO a terminály smluvních
partnerů v Itálii, jsme schopni Vám v případě potřeby zajistit i ostatní služby související s danou
přepravou, jako např. uskladnění, rozdělení a konsolidaci zásilek, neutralizaci dokladů apod. Díky
dlouholetým zkušenostem zajistí BOHEMIA CARGO veškeré nabízené služby v požadovaných termínech.
Případné dotazy, související s Vašimi přepravními požadavky rádi zodpovíme:
tel.: 272 652 048
e-mail: [email protected]
Dodací lhůty:
do 4 pracovních dnů u sběrných zásilek
do 2 pracovních dnů u celovozových zásilek
Pravidelné odjezdy z terminálů:
ÚT, PÁ – z České republiky
ÚT, PÁ – z Itálie
LTL a FTL zásilky zajišťujeme denně
Sběrná střediska v Itálii: Como, Padova, Bologna, Prato
více na www.bohemiacargo.cz
Download

kostka 4/2013 - Bohemia Cargo