ROČNÍ BILANČNÍ ZPRÁVA
2013
Obsah
04
I. Úvod
08
II. Investiční skupina DRFG
10
Činnosti a cíle
12
Lidé
18
Struktura
20
III. Představení společností
22
DRFG a.s.
26
2 Crowns Capital a.s.
30
Compass Communication a.s.
32
UNIFER alfa a.s.
34
Compass Consulting Service a.s.
36
Galard Brno s.r.o. a Galard Fashion s.r.o.
38
FinFin s.r.o.
40
Comsense Capital s.r.o.
42
CargoPass s.r.o.
44
Cloud Technologies s.r.o.
46
DRFG Invest I. s.r.o.
46
DRFG Invest II. s.r.o.
46
DRFG Invest III. s.r.o.
46
DRFG ENERGY s.r.o.
46
DRFG TELCO s.r.o.
48
E.L.Z.E.T. Olomouc s.r.o.
48
RV Corporate Support s.r.o.
50
IV. Kontakty
I.
ÚVOD
6
www.drfg.cz
Úvodní slovo
V ážení obchodní partneři a přátelé,
každý rok života, ať už firmy nebo jednotlivce,
je v něčem významný. Rok 2013 byl ovšem
zcela zásadní, co se týče budoucího vývoje
a fungování skupiny společností tvořících
dohromady investiční skupinu DRFG.
Odstartovali jsme totiž novou obchodní
a investiční strategii postavenou na vizi, kde
DRFG působí jako moderní finanční skupina
zhodnocující kapitál prostřednictvím nákupu
a správy významných a kontrolních podílů
v dalších společnostech.
naše aktivity v oblasti vzdělávání a výzkumu,
vývoje software, výroby a v oboru finančních
služeb, v nichž spatřujeme významný potenciál
pro další růst.
Každá společnost je natolik silná a zdravá
nakolik jsou pevné vazby a vztahy mezi lidmi.
Proto chci vyjádřit upřímné díky všem svým
kolegům, přátelům, obchodním partnerům
a spolupracovníkům a budu rád, když budeme
společně pokračovat v další etapě rozvoje investiční skupiny DRFG.
Dnes již máme zázemí a infrastrukturu
potřebnou pro realizaci naší strategie. Máme tým
odborníků a schopných manažerů v čele všech
firem. Jako skupina jsme se stali významným
zaměstnavatelem, zadavatelem na dodávky
výrobků a služeb a prostřednictvím dceřiných
firem jsme vstoupili do života tisíců zákazníků
a klientů. To vše nás zavazuje k pokračování a realizaci dalších kroků naší strategie.
Za klíčový prvek rozvoje skupiny v nejbližším
období považuji realizaci kapitálových vstupů,
na kterých jsme v minulém roce začali pracovat
tak, abychom je letos mohli uskutečnit. Chceme se zaměřit především na oblasti telekomunikací, energetiky, nemovitostí, zdravotnictví
a služeb, které považujeme z hlediska našich
cílů za perspektivní. Nadále budeme rozvíjet
David Rusňák
předseda představenstva
7
II.
INVESTIČNÍ SKUPINA DRFG
ČINNOSTI A CÍLE
18,7%
investiční skupiny DRFG, v jejímž cenC ílem
tru stojí DRFG a.s., je zhodnocovat kapitál
prostřednictvím private equity investic do majetkových podílů v perspektivních společnostech
a projektech.
ROA
Řídíme se investiční filozofií založenou na
upřednostňování investic v oborech, kterým
dobře rozumíme, v lokalitách, které jsou nám
kulturně i geograficky blízké a v projektech, kde
můžeme získat významný rozhodovací podíl.
Preferujeme investice v oborech finančních
služeb, energetiky, nemovitostí, zdravotnictví, technologií, vzdělávání a výzkumu, výroby
a služeb, a startupů.
39,7%
ROE
SOUHRNNÉ EKONOMI
Čísla jsou uvedena v milionech Kč
Hodnoty k 31.12. 2013
10
www.drfg.cz
470
Aktiva
221
Vlastní kapitál
ICKÉ UKAZATELE
88
Zisk před zdaněním
11
Lidé
Vedení a expertní tým skupiny DRFG k 30. červnu 2014
DAVID RUSŇÁK
Předseda představenstva a akcionář DRFG a.s.
investiční skupiny DRFG, která v roce 2011 zastřešila všechny společnosti, v kterých
Z akladatel
držel majoritní podíl. Dnes udává směr dalšímu vývoji skupiny a vyhledává nové investiční
příležitosti.
12
www.drfg.cz
Michal Mička
Místopředseda představenstva a akcionář DRFG a.s.
obchodní ředitel skupiny DRFG podporuje obchodní aktivity jednotlivých firem ve skupině
J ako
a zodpovídá za aktivity skupiny v oblasti finančního sektoru. Vystudoval Bankovní institut, obor
finanční makléř. Pracoval s klienty jako poradce v Generali Pojišťovně, později v rodinné poradenské
firmě Ekvilibrium, kterou spoluzakládal. V roce 2011 založil vlastní finančně poradenskou společnost
FinFin, kterou na začátku roku 2014 vložil do skupiny DRFG.
13
nastoupil do investiční skupiny DRFG
O ndřej
jako hlavní analytik a jeho první úkol bylo
vybudovat analytické zázemí pro celý holding. Ondřej má bohaté zkušenosti zejména
s podnikatelským plánováním a finančním
modelováním obecně z desítek podnikatelských projektů. Finančně poradenské obci je
rovněž znám díky svým konstrukčním analýzám
finančních produktů. Studoval na Vysoké škole
ekonomické v Praze.
Ondřej Záruba
Člen představenstva DRFG a.s., hlavní analytik a stratég v oblasti financí
a energetiky skupiny DRFG
za styk s klienty a obchodními
Z odpovídá
partnery, kde uplatňuje více než dvacet let
zkušeností ze strojírenství a obchodu.
Petr Kuběna
člen představenstva DRFG a.s.
14
www.drfg.cz
akviziční
činnost
skupiny
Z astřešuje
a dohlíží na dodržování obchodních plánů
jednotlivých projektů a společností. Před
příchodem do DRFG působil jedenáct let jako
finanční ředitel pro střední a východní Evropu
v nadnárodní společnosti OTIS (součást United
Technologies), kde byl zodpovědný za finanční
řízení a monitoring poboček v deseti zemích.
Leoš studoval na VUT v Brně a VŠE v Praze,
titul MBA získal na Brno Business School VUT
Brno (Nottingham Trend University) a LL.M. na
Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno
(Nottingham Trend University).
Leoš Vídenský
Výkonný ředitel se zaměřením na akvizice
trvale spolupracující se skupinou
A dvokát
DRFG. Poskytuje společnostem skupiny
právní poradenství a služby včetně zastupování
ve správních a soudních řízeních. Vystudoval
Právnickou fakultu Univerzity Palackého
v Olomouci. Po absolvování koncipientské praxe
se věnoval samostatnému výkonu advokacie se
zaměřením na právo obchodních společností
a právo kapitálových trhů.
Marian Vařečka
Člen dozorčí rady DRFG a.s.
15
za správu investičních fondů
Z odpovídá
skupiny DRFG, kde využívá své právní
znalosti dané problematiky, stejně jako praktické
znalosti spojené s aktivním řízením fondu nabyté
při práci v lichtenštejnském podílovém fondu
Vega FX. Dále je zodpovědný za Proprietary
Trading aktivity skupiny DRFG a akviziční
projekty v oblasti zdravotnictví. Josef studoval
na právnické a ekonomicko-správní fakultě
Masarykovy Univerzity a dále v zahraničí na
London School of Economics.
Josef Eim
ídí obchodování na kapitálových trzích za
Ř DRFG
a ve společnosti Comsense Capital
zodpovídá za strategie služby Aktivní správa
Comsense. Radek vystudoval obor Finance
na Masarykově univerzitě a obor Procesní
inženýrství na VUT v Brně. Pro obchodování na
finančních trzích používá synergie ekonomického
a technického vzdělání a pokročilých metod
evoluční matematiky, které podle něho vystihují
měnící se dynamiku komplexních systémů
trhů nejlépe. V roce 2013 také působil jako
investment advisor lichtenštejnského podílového
fondu Vega FX.
RADEK STACHA
16
www.drfg.cz
projekty skupiny v sektoru energetiky,
Ř ídí
především oblasti teplárenství a výroby
elektřiny z obnovitelných zdrojů. Má zkušenosti
z práce pro Slovenský plynárenský priemysel,
ministerstvo průmyslu a obchodu či Velvyslanectví
ČR v Tallinnu. Studoval Masarykovu Univerzitu,
obor Energetická bezpečnost a Tallinn University
v Estonsku.
Pavel Svoreň
firem skupiny DRFG působí
V rámci
dlouhodobě jako jeden z nejstabilnějších
pracovníků. V roce 2012 promovala na Fakultě
sociálních studií Masarykovy university v Brně,
obor Mezinárodní vztahy a Evropská studia. Adéla Hoffmannová
OFFICE MANAGER
17
STRUKTURA
Investiční skupinu DRFG tvoří skupina společností
propojených prostřednictvím jejich hlavního akcionáře
a podílníka, Davida Rusňáka. DAVID
RUSŇÁK
100%
Bio Produkt z Podchřibí s.r.o.
100%
2 Crowns Capital a.s.
DRFG
FinFin s.r.o.
100%
DRFG Invest I. s.r.o.
100%
DRFG Invest II. s.r.o.
100%
DRFG Invest III. s.r.o.
100%
DRFG TELCO s.r.o.
100%
DRFG ENERGY s.r.o.
100%
85%
18
www.drfg.cz
Comsense Capital s.r.o.
MICHAL
MIČKA
G a.s.
93%
75,5%
67%
55%
50%
75%
Compass Consulting Service a.s.
UNIFER alfa a.s.
Galard Brno s.r.o.
100%
55%
Compass Communication a.s.
Galard Fashion s.r.o.
RV Corporate Support s.r.o.
Cloud Technologies s.r.o.
CargoPass s.r.o.
19
III.
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTÍ
22
www.drfg.cz
OBCHODNÍ AKTIVITY
k obchodní strategii vystupovat
V zhledem
jako finanční investor a nakupovat vlastnické podíly v dalších společnostech, spočívá
hlavní podnikatelská činnost DRFG a.s. ve vyhledávání zajímavých investičních příležitostí
a poskytování služeb a zázemí dceřiným
společnostem.
DRFG a.s.
Protože DRFG a.s. realizuje většinu svých
zisků odprodejem vlastněných investic v horizontu několika let po akvizici, podílí se na tvorbě
a realizaci obchodních strategií jednotlivých
společností a systematicky pracuje s managementy firem na zvyšování tržní hodnoty každé
z nich.
2013
2012
121 673
7 055
Vlastní kapitál (tis. Kč)
21 517
2 297
Čistý obrat (tis. Kč)
28 799
2 055
Zisk před zdaněním (tis. Kč)
19 457
226
Aktiva (tis. Kč)
Kontakty
Provozovny a další kontaktní místa:
BRNO
Hlinky 155/86
603 00 Brno
[email protected]
BRNO
Palác Padowetz
Bašty 2
602 00 Brno
PRAHA
Palác Koruna
Václavské náměstí 1
110 00 Praha 1
[email protected]
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Senovážné náměstí 15
370 01 České Budějovice
[email protected]
Sídlo společnosti:
Holandská 878/2
639 00 Brno
+420 773 185 990
[email protected]
www.drfg.cz
23
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Zpráva o účetní závěrce
jsme přiloženou účetní závěrku k 31.12.2013 společnosti DRFG a.s. Brno, tj. rozvahu,
O věřili
výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu
použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti DRFG a.s. Brno jsou uvedeny v příloze
této účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá
statutární orgán společnosti DRFG a.s. Brno. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit
vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní
metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.
Odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli
v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni
dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že
účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách
a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku
auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které
jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol
je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též
zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených
vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný
a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku
Bez výhrad
24
www.drfg.cz
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace
společnosti DRFG a.s. Brno k 31.12.2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
2013 v souladu s českými účetními předpisy.
Výroční zpráva
Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti DRFG a.s. Brno k 31.12.2013 s účetní závěrkou
k 31.12.2013 této společnosti. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti
DRFG a.s. Brno. Naším úkolem je vydat na základě ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní
závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními
doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval
a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávu,
které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech
významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené
ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti DRFG a.s. Brno k 31.12.2013 ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou společnosti k 31.12.2013.
Zpráva o vztazích
Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
společnosti DRFG a.s. Brno za rok končící 31.12.2013. Za sestavení této zprávy o vztazích je
zodpovědný statutární orgán společnosti DRFG a.s. Brno. Naším úkolem je vydat na základě
provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.
Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard
vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva
o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především
na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené
prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit
jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.
Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že
zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti DRFG a.s. Brno za rok končící 31.12.2013
obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.
Výrok auditora je určen pro akcionáře společnosti DRFG a.s., Holandská 878/2, Štýřice,
639 00 Brno, IČ 28264720, DIČ CZ28264720, pro partnery společnosti a pro potřeby publikování.
Datum zpracování:
19. 8. 2014
BK AUDIT spol. s.r.o.
č. oprávnění 179
Michelská 60
140 00 Praha 4
RNDr. Bohuslav Kohoutek
č. oprávnění 503
jménem auditorské společnosti
vypracoval zprávu
25
26
www.drfg.cz
OBCHODNÍ AKTIVITY
obchodní aktivity společnosti v roce
H lavní
2013 spočívaly v získávání finančních zdrojů
prostřednictvím emisí vlastních dluhopisů. Takto
získané prostředky dále společnost poskytovala na smluvním základě mateřské společnosti
DRFG a.s. za podmínek, které jí umožňují
pokrývat náklady spojené s touto činností.
Všechny emitované dluhopisy jsou dluhopisy na
jméno, v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou 50.000,- Kč. Dluhopisy jsou obchodovatelné
bez veřejné nabídky ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Distribuci zajišťují
smluvní partneři. Společnost udržuje registr
držitelů dluhopisů.
2 Crowns Capital a.s. se tak stala základním
stavebním kamenem úspěšného vytvoření
investiční skupiny DRFG. 2 Crowns Capital a.s.
2013
2012
Aktiva (tis. Kč)
208 870
134 927
Vlastní kapitál (tis. Kč)
121 442
134 519
Čistý obrat (tis. Kč)
23 500
2
Zisk před zdaněním (tis. Kč)
15 014
2
Kontakty
Provozovny a další kontaktní místa:
BRNO
Hlinky 155/86
603 00 Brno
BRNO
Palác Padowetz
Bašty 2
602 00 Brno
PRAHA
Palác Koruna
Václavské náměstí 1
110 00 Praha 1
Sídlo společnosti:
Holandská 878/2
639 00 Brno
+420 777 49 49 49
www.2crownscapital.cz
27
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Zpráva o účetní závěrce
jsme přiloženou účetní závěrku k 31.12.2013 společnosti 2 Crowns Capital a.s. Brno, tj.
O věřili
rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohu této účetní závěrky, včetně
popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti 2 Crowns Capital a.s. Brno jsou
uvedeny v příloze této účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá
statutární orgán společnosti 2 Crowns Capital a.s. Brno. Součástí této odpovědnosti je navrhnout,
zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat
vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.
Odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli
v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni
dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že
účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách
a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku
auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které
jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol
je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též
zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených
vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný
a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku
Bez výhrad
28
www.drfg.cz
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace
společnosti 2 Crowns Capital a.s. Brno k 31.12.2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření
za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy.
Výroční zpráva
Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti 2 Crowns Capital a.s. Brno k 31.12.2013 s účetní
závěrkou k 31.12.2013 této společnosti. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán
společnosti 2 Crowns Capital a.s. Brno. Naším úkolem je vydat na základě ověření výrok o souladu
výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními
doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval
a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávu, které
popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných
ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje
přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti 2 Crowns Capital a.s. Brno k 31.12.2013 ve všech významných ohledech v souladu s účetní
závěrkou společnosti k 31.12.2013.
Zpráva o vztazích
Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
společnosti 2 Crowns Capital a.s. Brno za rok končící 31.12.2013. Za sestavení této zprávy o vztazích
je zodpovědný statutární orgán společnosti 2 Crowns Capital a.s. Brno. Naším úkolem je vydat na
základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.
Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard
vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva
o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především
na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené
prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit
jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.
Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že
zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti 2 Crowns Capital a.s. Brno za rok končící
31.12.2013 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.
Výrok auditora je určen pro akcionáře společnosti 2 Crowns Capital a.s., Holandská 878/2, Štýřice,
639 00 Brno, IČ 293 65 074, DIČ CZ29365074, pro partnery společnosti a pro potřeby publikování.
Datum zpracování:
19. 8. 2014
BK AUDIT spol. s.r.o.
č. oprávnění 179
Michelská 60
140 00 Praha 4
RNDr. Bohuslav Kohoutek
č. oprávnění 503
jménem auditorské společnosti
vypracoval zprávu
29
30
www.drfg.cz
OBCHODNÍ AKTIVITY
Communication a.s. poskytuje
C ompass
vývojářské a konzultační služby v oblasti
informačních technologií, internetových a mobilních aplikací, vývoje software na zakázku
a navrhování, rozšiřování a implementace
vnitropodnikových analytických, plánovacích
a komunikačních systémů.
V roce 2013 se společnosti podařilo upevnit
postavení projektu KWE-PORTAL, který postoupil z lokálního informačního systému do
globálních měřítek, když se klíčový zákazník,
Kintetsu World Express rozhodl o globální implementaci této aplikace.
Compass Communication a.s.
Úspěšně proběhla implementace systému
řízení a výroby slévárny přesného lití IEG.
První meziměsíční měření na straně zákazníka
potvrdila
zajímavou
návratnost
projektu
už jen díky energetickým úsporám, které
optimalizovaná regulace pecí přináší.
Kromě těchto klíčových projektů se Compass
Communication a.s. v průběhu roku dařilo
především v oblasti implementací podnikových
informačních systémů. Její tým se aktivně podílel
na zajištění servisu v oblasti informačních technologií a vnitropodnikových systémů pro sesterské firmy v rámci investiční skupiny DRFG.
2013
2012
107 087
35 685
Vlastní kapitál (tis. Kč)
70 213
16 397
Čistý obrat (tis. Kč)
19 266
32 164
Zisk před zdaněním (tis. Kč)
53 816
740
Aktiva (tis. Kč)
Kontakty
Sídlo společnosti:
Holandská 878/2
639 00 Brno
+420 606 745 829
[email protected]
www.compass-com.eu
31
32
www.drfg.cz
OBCHODNÍ AKTIVITY
NIFER alfa a.s., založená v roce 2013, je proU jektem
skupiny DRFG v oblasti vzdělávání
a výzkumu. Jedná se o centrum inovativní spolupráce stojící na čtyřech základních hodnotách: inspirace, přidaná hodnota, zodpovědnost
a efektivita, kde elitní studenti spolupracují se
zkušenými profesionály na reálných projektech.
Cílem UNIFERu je, aby firmy získávaly ta
nejlepší řešení svých problémů, studenti
osobnostně rostli a pracovali na smysluplných
projektech, univerzity zvyšovaly uplatnění svých
absolventů na trhu práce a region tak zvyšoval
svou konkurenceschopnost.
Hlavní podnikatelskou činností UNIFERu je
zprostředkování obchodu a služeb, organizační
a ekonomické poradenství a v neposlední
řadě také podpora výzkumu a vývoje v oblasti
společenských věd.
Spektrum nabízených služeb v roce 2013 tvořily
služby z oblastí marketingu, PR, lidských zdrojů
a ekonomických analýz, kdy specializované týmy
studentů jako například graphic team, campaign
team, PR team, video team, social media team,
assessment centre team a další pracovaly pod
vedením zkušených mentorů.
UNIFER alfa a.s.
2013
Aktiva (tis. Kč)
2 641
Vlastní kapitál (tis. Kč)
508
Čistý obrat (tis. Kč)
107
Zisk před zdaněním (tis. Kč)
- 1 492
Kontakty
Sídlo společnosti:
Zvonařka 92/5
602 00 Brno
+420 602 266 356
[email protected]
www.unifer.cz
33
34
www.drfg.cz
OBCHODNÍ AKTIVITY
podnikatelskou činností Compass
H lavní
Consulting Service a.s. je poskytování
poradenství a komplexního servisu právnickým
osobám v oblasti čerpání dotací z fondů
Evropské Unie při výběru dotačního programu,
podání žádosti, čerpání prostředků a prokázání
splnění všech podmínek přidělení dotace.
Omezení dotačních programů ze strany
Evropské Unie se v minulém roce zákonitě
přeneslo i do činnosti Compass Consulting
Service a.s., kdy společnost vyvíjela jen minimum
aktivit při poskytování poradenství některým ze
společností investiční skupiny DRFG. Compass Consulting Service a.s.
2013
2012
Aktiva (tis. Kč)
5 494
9 307
Vlastní kapitál (tis. Kč)
3 980
3 939
Čistý obrat (tis. Kč)
1 506
7 812
52
962
Zisk před zdaněním (tis. Kč)
Kontakty
Sídlo společnosti:
Holandská 878/2
639 00 Brno
[email protected]
www.cocose.cz
35
36
www.drfg.cz
OBCHODNÍ AKTIVITY
Brno s.r.o. a Galard Fashion s.r.o.
G alard
provozují síť salónů pánského krejčovství
značky Galard.
dle skutečné krejčovské tradice, košile na míru
způsobem „made-to-measure“ v dílně nedaleko
česko-slovenských hranic.
Galard je krejčovství vycházející z hodnot
kvality, dokonalosti a poctivosti krejčovského
řemesla. Obléká gentlemany v celé České republice i v okolních zemích. Obleky jsou šité
v České republice způsobem „bespoke tailoring“
Pro dokonalost stylu každého zákazníka Galard
nabízí výběr z několika řad britských bot Loake
a další módní doplňky, jako jsou opasky na míru,
hedvábné kravaty, manžetové knoflíčky a kapesníky do saka a šály.
Kontakty
Sídlo společnosti a salón Brno:
Sídlo společnosti a salón Praha:
Galard Brno s.r.o.
Údolní 552/31
602 00 Brno
+420 775 775 988
www.galard.cz
Galard Fashion s.r.o.
Vyskočilova 1326/5, lokalita BB Centra
140 00 Praha 4
+420 776 301 601
www.galard.cz
37
38
www.drfg.cz
OBCHODNÍ AKTIVITY
s.r.o. poskytuje fyzickým osobám
F inFin
a
domácnostem
služby
finančního
a investičního poradenství, v některých
případech, podle preferencí klienta, placené
přímo klientem. Podstatou poradenství je sestavení dlouhodobého finančního plánu nebo
investiční strategie postavené na detailním
porozumění situace a přání klienta.
Při realizaci finančních a investičních plánů
tým poradců FinFin s.r.o. zprostředkovává
klientům sjednání smluv k jednotlivým finančním
produktům, jako jsou hypotéky, pojištění,
podílové fondy a další exkluzívní investiční
produkty.
Pro
zajištění
nejvýhodnějších
podmínek pro své klienty FinFin s.r.o. pracuje
s širokým spektrem dodavatelů těchto produktů:
bankami, pojišťovnami, správci podílových
fondů a dalšími subjekty.
Poradci se při práci s klienty řídí poradenskými
principy založenými na maximální transparentnosti, informovanosti klienta, porozumění jeho
situace, kvalitní péči a budování dlouhodobého
vztahu mezi poradcem a klientem.
Kontakty
Provozovny a další kontaktní místa:
BRNO
Palác Padowetz
Bašty 2
602 00 Brno
PRAHA
Palác Koruna
Václavské náměstí 1
110 00 Praha 1
Sídlo společnosti:
Holandská 878/2
639 00 Brno
+420 734 767 427
[email protected]
www.finfin.cz
39
40
www.drfg.cz
OBCHODNÍ AKTIVITY
Capital s.r.o. je společností, která
C omsense
se zabývá zejména analytickou činností
pod vedením hlavního analytika skupiny DRFG
Ondřeje Záruby. Zaměření analýz společnosti
Comsense Capital s.r.o. je především oblast
investování.
Zákazníci společnosti jsou kromě mateřské
společnosti DRFG zejména investiční poradci
a zprostředkovatelé. Comsense Capital s.r.o.
analyticky pokrývá oblast veřejných kapitálových
trhů, jako jsou akciové či dluhopisové burzy,
podílových fondů, retailových investičních
instrumentů, FX trhů, ale také segmenty private
equity a alternativních investic.
Comsense Capital s.r.o. rovněž poskytuje administrativní zázemí společnostem a jednotlivcům,
kteří
vykonávají
činnost
investičního
zprostředkování pod dohledem České národní banky. Aktivně se podílí na vývoji nových
investičních produktů.
Comsense Capital s.r.o. poskytuje svým partnerům zázemí v následujících oblastech:
•
Pestré a kvalitní produktové portfolio v oblasti investic
•
Analytická podpora v oblasti investování
•
Vzdělávání v oblasti znalosti investiční problematiky
•
Vzdělání a trénink v oblasti obchodních dovedností pro investiční poradce
•
Podpora v oblasti nastavení vhodného obchodního modelu investičního poradenství
•
Compliance zázemí pro vázané zástupce
Kontakty
Provozovny a další kontaktní místa:
BRNO
Palác Padowetz
Bašty 2
602 00 Brno
PRAHA
Palác Koruna
Václavské náměstí 1
110 00 Praha 1
Sídlo společnosti:
Holandská 878/2
639 00 Brno
+420 775 130 993
[email protected]
www.comsense.cz
41
42
www.drfg.cz
OBCHODNÍ AKTIVITY
s.r.o. již od roku 2008 provozuje
C argoPass
a zdokonaluje online databázi nabídek
a poptávek v oblasti silniční dopravy. Jedná se
o specializovanou webovou aplikaci určenou
dopravním, spedičním a výrobním společnostem.
Přínosem aplikace je zvýšená produktivita
a ziskovost všech uživatelů využívajících tento
systém.
CargoPass s.r.o. poskytuje uživatelům aplikace tyto služby:
•
Cargopass Plus
Dopravní a spediční databanka
•
Cargopass Assistant
Ovládání databanky prostřednictvím proškolených zaměstnanců
•
Cargopass Cash Service
Služby a poradenství při řešení sporů mezi subjekty v automobilové nákladní dopravě
Kontakty
Sídlo společnosti:
Holandská 878/2
639 00 Brno
+420 775 525 968
[email protected]
www.cargopass.cz
43
44
www.drfg.cz
OBCHODNÍ AKTIVITY
Technologies s.r.o. poskytuje dlouhoC loud
dobý servis v oblasti informačních technologií nejen zákazníkům, kteří využívají softwarové řešení dodané společností Compass
Communication a.s.
Maximálním vytěžením ICT kapacit dokáže
Cloud Technologies s.r.o. svým zákazníkům
nabídnout špičková řešení v oblasti openERP/
komplexních informačních systémů za zlomky
pořizovací ceny.
Nad principy, které jsou pro všechny stejné,
umí postavit a provozovat individuální řešení
dle přání zákazníka. Zákazníkům tím odpadají
náklady spojené s provozem a údržbou vlastního
IT, které mnohdy není tak silné, aby vyžadovalo
jednoho či dva zaměstnance na plný úvazek,
čímž Cloud Technologies s.r.o. vytváří velmi
zajímavou přidanou hodnotu zejména pro malé
a střední firmy.
Kontakty
Sídlo společnosti:
Holandská 878/2
639 00 Brno
+420 606 745 829
[email protected]
www.cloudtech.cz
45
I N V E S T I.
I N V E S T I I.
I N V E S T I I I.
E N E R GY
TE LCO
46
www.drfg.cz
DRFG INVEST I. s.r.o.
DRFG Invest I. s.r.o. se zaměřuje se na investování do inovativních projektů a mladých firem s vysokým potenciálem růstu.
DRFG INVEST II. s.r.o.
DRFG Invest II. s.r.o. se specializuje na analýzy finančních produktů, kapitálových a komoditních
trhů a následně realizuje obchody na vlastní účet.
DRFG INVEST III. s.r.o.
DRFG Invest III. s.r.o. se specializuje na investování do nemovitostí s cílem generovat zisk při
následném prodeji.
DRFG energy s.r.o.
DRFG ENERGY s.r.o. se zaměřuje na investice do projektů v energetice, sestávajících z
kogeneračních jednotek, tepláren, projektů zpracovávajících ekologicky odpad a do výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů.
DRFG telco s.r.o.
DRFG TELCO s.r.o.se zaměřuje se na investice do společností a projektů v telekomunikacích.
Kontakty
Sídlo společností:
Holandská 878/2
639 00 Brno
+420 773 185 990
[email protected]
www.drfg.cz
47
48
www.drfg.cz
OBCHODNÍ AKTIVITY
L.Z.E.T. Olomouc s.r.o. od roku 2009
E. vyrábí
dvouvrstvou vlnitou lepenku v rolích.
Jedná se o papírový obalový materiál, který se
používá v průmyslu, strojírenství, nábytkářství
a dalších oborech. Odběrateli a zákazníky jsou
jak přímí výrobci produktů, tak velkoobchody
s papírenskými výrobky a obalovými materiály.
Kromě vlastní výroby vlnité lepenky společnost
rozšiřuje sortiment o další doplňkové obalové
materiály jako například kartonáž, až pětivrstvou
vlnitou lepenku a další produkty, které nakupuje přímo u výrobců, ať už domácích nebo
zahraničních.
E.L.Z.E.T. Olomouc s.r.o. je zahrnuta do
investiční skupiny DRFG na základě smlouvy
o tichém společenství.
Kontakty
Sídlo společnosti:
Jana Sigmunda 302
783 49 Lutín
+420 585 652 770
[email protected]
www.elzet-ol.cz
OBCHODNÍ AKTIVITY
Corporate Support s.r.o. zprostředkovává daňové a právní poradenství společnostem v rámci
R Vskupiny
DRFG i dalším subjektům.
Kontakty
Sídlo společnosti:
Holandská 878/2
639 00 Brno
+420 773 185 990
49
IV.
KONTAKTY
Sídlo DRFG a.s.
Holandská 878/2
639 00 Brno
+420 773 185 990
[email protected]
www.drfg.cz
PROVOZOVNY A DALŠÍ KONTAKTNÍ MÍSTA
BRNO
Hlinky 155/86
603 00 Brno
[email protected]
52
www.drfg.cz
BRNO
Palác Padowetz
Bašty 2
602 00 Brno
PRAHA
Palác Koruna
Václavské náměstí 1
110 00 Praha 1
[email protected]
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Senovážné náměstí 15
370 01 České Budějovice
[email protected]
Download

ROČNÍ BILANČNÍ ZPRÁVA 2013