DNV Akademie
Naše zkušenosti pro Váš růst
KATALOG KURZŮ 2014
Vítejte v DNV
GL Akademii
DNV GL Akademie Vám prostřednictvím široké nabídky
kurzů pomáhá získat nové zkušenosti, poučit se z chyb
jiných a poznat nejlepší praktiky mezinárodních firem.
Naše kurzy Vám umožní sdílet dlouholeté zkušenosti,
které DNV GL získalo při spolupráci s množstvím výjimečných firem po celém světě. Základní myšlenkou
DNV GL Akademie je inovační přístup, cesta k úspěchu.
Jak se přihlásit na kurz?
Pokud máte zájem o některý z nabízených otevřených kurzů, vyplňte
­závaznou přihlášku. Přihlášku si lze stáhnout na našich webových
stránkách www.dnvba.cz nebo Vám bude zaslána na požádání.
Závaznou přihlášku odešlete na e­‑mail: [email protected]
Na jednu přihlášku je možné uvést více účastníků kurzu.
Poplatek za kurz účastníci neplatí před kurzem. Po ukončení kurzu je
vystavena faktura a až po jejím uhrazení je zaslán certifikát.
Cena kurzu obsahuje studijní materiály, podklady pro řešení cvičení
a případových studií, obědy a občerstvení během kurzu.
Pokud počet přihlášených účastníků nebude dostačovat na pokrytí ná‑
kladů, kurz nebude realizován.
DNV si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo
úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. DNV GL se zavazuje,
že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí.
V případě změny termínu konání kurzu účastník dostane možnost
zúčastnit se kurzu v náhradním termínu.
Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte
ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici. O vaší neúčasti nás
vždy s předstihem informujte.
2
Globální vědomosti s lokálním dopadem
DNV nabízí odborné kurzy.
Pracujeme s mezinárodními zákazníky, navrhujeme a poskytujeme tré‑
ninkové programy globálně, ale i v rámci specifického kulturního kon‑
textu, který může poskytnout jen lokální školitel. Tím, že budujeme naše
služby na stejné tréninkové metodologii a pedagogických zásadách, jsme
schopni poskytnout identickou službu globálně s lokální „příchutí“.
Naši školitelé jsou profesionálové z praxe s bohatými znalostmi místního
trhu. Mají však navíc k dispozici i rozsáhlou síť DNV – s konsolidova‑
nými zkušenostmi a světovým jménem.
Základní schopností DNV je identifikovat, hodnotit a řídit rizika
a chceme, abyste se prostřednictvím DNV Akademie stali managery ří‑
zení rizik první třídy.
DNV Akademie Vám kromě veřejných kurzů nabízí i firemní kurzy.
Můžete si vybrat z naší rozsáhlé knihovny vzdělávacích programů, nebo
vám můžeme kterýkoli z kurzů přizpůsobit přímo na míru specifickým
potřebám podnikatelským cílům Vaší společnosti.
DNV Akademie na svých kurzech využívá kvalifikovaných interních,
ale i externích lektorů a odborníků z různých průmyslových oblastí,
kteří své bohaté praktické zkušenosti na našich kurzech předávají dále.
Díky odborným znalostem našich 9000 zaměstnanců ve 100 zemích na
celém světě, vám může DNV Akademie pomoci zlepšit výsledky pod‑
niku a dosáhnout Vašich podnikatelských cílů, se zaměřením na Vaše
konkrétní potřeby.
Naše vzdělávací programy jsou z oblastí např.:
•• Kvalita
•• Provozní spolehlivost
•• Bezpečnost a zdraví
•• Životního prostředí,
•• Řízení bezpečnosti potravin
•• Environment a energetika
•• Společenská odpovědnost.
Naše zkušenosti s výzkumem a inovací v oblasti řízení rizik nám umož‑
ňují vytvořit vysoce účinné interaktivní školení, které Vám pomůže do‑
sáhnout Vašich podnikatelských cílů.
Akreditované IRCA školící programy
DNV má ve své nabídce i kurzy, které jsou akreditovány mezinárodně
uznávanou organizací IRCA (International Register of Certified
Auditors), která registruje certifikované auditory manažerských sy‑
stémů.
ISRS
ISRS (International Safety Rating System – ISRS) je celosvětově ve‑
doucí systém pro měření, zlepšování a prokazování výkonnosti v oblasti
podnikání, kvality, environmentu a bezpečnosti. Je to praktický a vy‑
zkoušený systém řízení rizik na pracovišti a zlepšování podnikatelské
­výkonnosti. Přetrvávající úspěch ISRS v průběhu více než ¼ století je
svědectvím jeho správných zásad a principů. DNV nabízí celou řadu
kurzů a worshopů založených na požadavcích ISRS tak, aby přispělo
a napomáhalo svým klientům při jejich cestě ve zlepšování.
3
Obsah
Management kvality 6
Risk management 19
Praktická implementace ISO 9001:2008 7
Interní auditor ISO 9001:2008 7
Zvyšování kvalifikace interních auditorů dle ISO 19011 8
Ekonomika kvality a měření v systémech řízení kvality 8
Vedoucí/externí auditor ISO 9001:2008 8
Základy mapování procesů a řízení rizik 20
Integrace rizikového přístupu v manažerském systému QESMS 20
Enterprise risk management / Celofiremní řízení rizik 21
Identifikace rizik 21
Základní informace o Business Continuity Management 22
BCM a jeho implementace 22
Management životního prostředí 9
Interní auditor ISO 14001:2004 10
Vedoucí/externí auditor ISO 14001:2004 10
Legislatívní požadavky EMS 11
Společenská odpovědnost 23
Společenská odpovědnost firem 24
SA 8000:2008 – standard pro ověření sociální odpovědnosti firmy 24
Interní auditor dle SA 8000:2008 25
Energetický management 12
Implementace normy ISO 50001:2011 13
Interní auditor podle normy ISO 50001:2011 13
Řízení bezpečnosti ­informací 26
Moderní řízení bezpečnosti 15
Interní auditor dle OHSAS 18001:2007 15
Vedoucí/externí auditor dle OHSAS 18001:2007 16
Personální certifikace SCC – Safety Contractor Checklist 16
Interní auditor ISMS dle ISO/IEC 27001:2013 27
Vedoucí/externí auditor ISMS dle ISO/IEC 27001:2013 27
Praktické řízení rizik ISMS 28
Měření účinnosti ISMS 28
Pravidla a principy zavádění systému řízení služeb IT podle
ISO/IEC 20000 29
Specifika řízení kontinuity činností v IT (ISO/IEC 27031) 29
Integrované systémy řízení 17
Speciální kurzy pro potravinářský průmysl 30
Interní auditor integrovaného systému řízení
QESMS dle ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
a OHSAS 18001:2007 18
Monitorování a měření v systémech řízení 18
Zajištění bezpečnosti potravin podle ISO 22000:2005 31
Management BOZP 14
Speciální kurzy pro zdravotnictví 32
Interní auditor dle ISO 13485:2012 33
Risk management v oblasti zdravotnických prostředků dle
ISO 14971 33
Manager/vedoucí auditor MDD 93/42/E EC pro zdravotnické
­prostředky 34
4
Speciální kurzy pro výrobce kolejových v
­ ozidel 35
Interní auditor dle IRIS:2009 Rev.2 36
Speciální kurzy pro automobilový průmysl 37
Interní auditor ISO/TS 16949:2009 38
Zvyšování kvalifikace interních auditorů ISO/TS 16949:2009 38
Global 8D Report 39
Nástroje na zabezpečení kvality – QFD a DOE 39
Řešení problémů a analýza kořenových příčin 40
3 metodiky – PPAP, APQP a FMEA 40
FMEA – analýza možných chyb a důsledků 41
SPC – vyrobená kvalita 41
MSA – způsobilost měřících systémů 42
Plánování a řízení projektů v automobilovém průmyslu 42
Hodnocení dodavatelů v automobilovém průmyslu 43
VDA 6.5 – audit produktu (nelicencované) 43
VDA 6.3 – audit procesu (nelicencované) 44
Technik kvality 21. století 44
7 jednoduchých nástrojů zlepšování kvality 45
7 pokročilých nástrojů zlepšování kvality 45
Procesní přístup v automobilovém ­průmyslu 46
Základy Six Sigma 46
Kontrolní plán – eliminace reklamací 47
Poka Yoke 47
VDA 2:2012, 5. vydání v porovnání s PPAP:2006, 4. vydání 48
Tréninkový plán 50
5
Management kvality
Zavedení systému řízení kvality je mocným nástrojem,
který může pomoci Vší organizaci dosáhnout jejich obchodních cílů.
6
Interní auditor ISO 9001:2008
Jedním z důležitých požadavků normy ISO 9001:2008 je pravi­
delné vykonávání interních auditů. Zodpovědnost interních audi­
torů spočívá v prověření, zda celý systém řízení kvality je v sou­
ladu s požadavky normy, jak efektivně je zaveden a jak efektivně
v praxi funguje. Přínosem interních auditů je především vyhledání
potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkonnosti organizace.
Další úlohou auditorů je rozšiřování filozofie povědomí kvality
ve firmě.
Cíl kurzu:
Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykoná‑
vání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy
ISO 9001:2008, pochopí 8 zásad řízení kvality a jeho přínosy, získají
praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, po‑
chopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné pře‑
kážky, se kterými se mohou při vykonávání auditu setkat.
Praktická implementace ISO 9001:2008
Obsah kurzu:
•• Seznámení se souborem norem ISO 9000 a vysvětlení vztahu mezi
nimi
•• Stručný výklad požadavků ISO 9001:2008 a terminologie
•• Účel vykonávání interních auditů
•• Plánování interních auditů a sestavování programu interního auditu
•• Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
•• Výklad postupu vykonání interního auditu
•• Zacházení se zjištěními z auditu
•• Dokumentování výsledků auditu
•• Vypracovaní zprávy z auditu
•• Řešení neshod
•• Úloha interního auditora
•• Zkušenosti pro efektivní vedení auditu
•• Psychologické aspekty auditu
•• Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
•• Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu
Máte ve firmě vytvořený a zavedený systém managementu kvality:
•• Nepřináší vám očekávanou přidanou hodnotu?
•• Neidentifikuje a neřídí hrozby a rizika ovlivňující kvalitu?
•• Neobsahuje management rizik?
•• Nezabezpečuje dostatečnou identifikaci a monitorování procesů?
•• Není dostatečně jednoduchý a pragmatický?
•• Způsobuje vám zbytečnou byrokracii a práci navíc?
Tento kurz Vám ukáže normu ISO 9001 jako vhodný nástroj a návod
na řízení ztrát a rizik a pomůže vám zjednodušit existující složitý a hod‑
notu nepřinášející systém.
Cíl kurzu:
Účastníci kurzu se na praktických příkladech seznámí s požadavky
normy ISO 9001:2008. Získají vědomosti o praktickém použití systému
managementu rizik a jeho využití při řízení ztrát ve spojeni s identifikací
procesu a jejich monitorováním. Budou způsobilí zlepšit a zjednodušit
svoje systémy managementu kvality tak, aby se stali součástí jejich busi‑
ness systemu. Pochopí normu ISO 9001:2008 jako návod a nástroj na
řízení ztrát a rizik.
Kurz je určený:
Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou
kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů.
Obsah kurzu:
Kurz je akreditovaný IRCA (International Register of Certi­
ficated Auditors – Mezinárodní registr certifikovaných
­auditorů).
••
••
••
••
Terminologie normy
Identifikace procesů, monitorování procesů a vztah k cílům kvality
Praktický management rizik v oblasti kvality
Interpretace normy ISO 9001:2008 s praktickými příklady a cviče‑
ními
•• Řešení praktických příkladů a situací účastníků kurzu
•• Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu
Kurz je určený:
Kurz je určený pro všechny, kteří chtějí zlepšit a zjednodušit svoje sy‑
stémy, ozřejmit si praktickou aplikaci požadavků, lépe argumentovat
při auditech druhé strany, mají na starosti vybudování jednoduchých
a hodnotu přinášejících systemu a chtějí využívat všechny přednosti
normy ve svůj prospěch.
4 000 Kč
1 den
9 800 Kč
DLE ZÁJMU
7
2 dny
19.–20. ÚNORA
2.–3. ČERVNA
18.–19. SRPNA
11.–12. LISTOPADU
5.–6. ÚNORA 2015
Zvyšování kvalifikace interních auditorů
dle ISO 19011
Vedoucí/externí auditor ISO 9001:2008
Úspěšným absolvováním kurzu Vedoucí/externí auditor ISO
9001:2008 splní účastníci náročné odborné požadavky na kvalifi­
kaci nutnou pro zvládnutí plánování a vedení auditu nezávislou
třetí stranou a tím i jedno z kritérií kvalifikačních předpokladů
pro registraci u organizace IRCA. Vedoucí auditor registrovaný
IRCA (International Register of Certificated Auditors) získává ce­
losvětově uznávaný certifikát vedoucího auditora pro vykonávání
externích auditů.
Zodpovědnost interních auditorů spočívá v prověření, zda celý sy­
stém managementu kvality je v souladu s požadavky normy, jestli
je efektivně zavedený a jestli v praxi efektivně funguje. Přínosem
interních auditů je především vyhledání potenciálu a příležitostí
pro zlepšování výkonnosti organizace. Další úlohou auditorů je ší­
ření filozofie povědomí kvality ve firmě.
Cíl kurzu:
Cíl kurzu:
Účastníci kurzu si na praktických příkladech procvičí vykonávání inter‑
ních auditů. Získají a rozšíří si praktické zkušenosti týkající se přípravy
a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a bu‑
dou připraveni na možné překážky, s kterými se možná při vykonávání
auditu setkají.
Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykoná‑
vání nezávislých externích auditů druhou (tj. auditů u dodavatelů) a třetí
stranou podle normy ISO 9001:2008 tím, že se podrobně seznámí se
všemi IRCA definovanými zásadami a postupy pro vykonávání auditu
druhou a třetí stranou a prokáží praktické zvládnutí znalostí a zkušeností
pro plánování a vedení auditu.
Obsah kurzu:
••
••
••
••
••
••
••
Praktické řešení modelových situací z interních auditů
Procvičení určování příčin zjištěných neshod
Zopakování hlavních zásad auditování
Zajímavosti z praxe auditora DNV
Simulace interního auditu v praxi
Zodpovězení otázek účastníků kurzu
Vykonání závěrečného testu
Obsah kurzu:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Kurz je určený:
Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, anebo si zvýšit odbornou
kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů.
Předpokládá se základní znalost požadavků normy ISO 9001:2008.
4 500 Kč
1 den
Porozumění požadavkům souboru norem ISO 900x
Seznámení se s 8 zásadami systému řízení kvality
Účel vykonávání nezávislých auditů druhou a třetí stranou
Procesní přístup k vykonání auditu
Plánování auditu
Vedení úvodního a závěrečného setkání
Přezkoumání dokumentace systému řízení kvality
Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
Výklad postupu a zásad vykonání externího auditu
Zjištění z auditu, definování neshod, kategorizace neshod a zjištění
Dokumentace výsledků auditu
Vypracování závěrečné zprávy z auditu
Řešení neshod, opatření k nápravě a nápravné činnosti
Periodické audity
Akreditační schéma a jejich kritéria
Kvalifikační požadavky na externího auditora
Zkušenosti pro efektivní vedení externího auditu
Příprava na závěrečnou písemnou zkoušku
Vykonání závěrečné písemné zkoušky
Kurz je určený:
3. BŘEZNA
4. ČERVNA
2. ZÁŘÍ
15. PROSINCE
2. BŘEZNA 2015
Pro všechny zkušené auditory, kteří chtějí získat certifikát IRCA za
­účelem prokázání odborné kvalifikace a způsobilosti vedení externích
auditů druhou a třetí stranou a pro všechny, kteří si chtějí zvýšit svoji
odbor­nou kvalifikaci a způsobilost a získat podrobné informace týkající
se postupů a zásad na vykonávání externích auditů.
Ekonomika kvality a měření v systémech
řízení kvality
Jedním z důležitých požadavků normy ISO 9001:2008 je monito­
rování a měření procesů, analýza dat a zlepšování systému man­
agementu. Manažeři kvality potřebují také nástroje, kterým si
mohou ověřit výkonnost systému řízení kvality. Tyto oblasti je
možné postihnout měřením finančních ukazatelů ve společnosti.
Neoddělitelnou součástí měření v systémech řízení kvality je též
sledování spokojenosti zákazníka, sledování spokojenosti zaměst­
nanců.
30 000 Kč
DLE ZÁJMU
8
5 dnů
24.–28. ÚNORA
22.–26. ZÁŘÍ
16.–20. BŘEZNA 2015
Management
životního prostředí
Zvýšení povědomí o udržitelném rozvoji dává environmentálně důvěryhodné
­společnosti konkurenční výhodu jak na národních, tak i na mezinárodních trzích.
­Ověřený systém řízení v oblasti životního prostředí zároveň dokazuje, že vaše firma
­podniká aktivní kroky ke splnění svých povinností.
9
Interní auditor ISO 14001:2004
Vedoucí/externí auditor ISO 14001:2004
Jedním z důležitých požadavků normy ISO 14001:2004 je pravi­
delné vykonávání interních auditů. Odpovědnost interních audi­
torů spočívá v prověření, zda je celý systém environmentálního
managementu v souladu s požadavky normy a legislativy, jak
efektivně je zaveden a jak efektivně v praxi funguje. Přínosem
inter­ních auditů je především vyhledání potenciálu a příležitostí
pro zlepšování výkonnosti organizace. Další úlohou auditorů je
rozšiřování filozofie povědomí environmentu ve firmě.
Úspěšným absolvováním kurzu Vedoucí/externí auditor EMS
ukončeným písemnou zkouškou splní účastníci kurzu náročné
­odbor­né požadavky na kvalifikaci potřebné pro zvládnutí schop­
ností pro plánování a vedení environmentálního auditu nezá­
vislou třetí stranou a splní tak kvalifikační předpoklady pro pří­
padnou registraci IRCA. Vedoucí auditor registrovaný IRCA (Inter­
national Register of Certificated Auditors) získává celosvětově
uznávaný certifikát pro vykonávání externích environmentálních
auditů.
Cíl kurzu:
Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykoná‑
vání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy
ISO 14001:2004 a legislativními požadavky v oblasti životného pro‑
středí, získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení
auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na
možné překážky, se kterými se mohou při vykonávání auditu setkat.
Cíl kurzu:
Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykoná‑
vání externích auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy
ISO 14001:2004 a legislativními požadavky v oblasti životného pro‑
středí, získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení
auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na
možné překážky, se kterými se mohou při vykonávání auditu setkat.
Obsah kurzu:
•• Seznámení se souborem norem ISO 1400x a vysvětlení vztahu mezi
nimi
•• Stručný výklad požadavků ISO 14001:2004 a terminologie
•• Legislativní požadavky v oblasti životního prostředí
•• Účel vykonávání interních auditů
•• Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
•• Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
•• Výklad postupu vykonání interního auditu
•• Zjištění z auditu
•• Dokumentace výsledků auditu
•• Vypracovaní zprávy z auditu
•• Řešení neshod
•• Úloha interního auditora
•• Zkušenosti pro efektivní vedení auditu
•• Psychologické aspekty auditu
•• Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
•• Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu
Obsah kurzu:
•• Seznámení se souborem norem ISO 1400x a vysvětlení vztahu mezi
nimi
•• Stručný výklad požadavků ISO 14001:2004 a terminologie
•• Legislativní požadavky v oblasti životného prostředí
•• Účel vykonávání nezávislých auditů druhou a třetí stranou
•• Procesní přístup k vykonání auditu
•• Plánování auditu
•• Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
•• Výklad postupu a zásad vykonání externího auditu
•• Zjištění z auditu, definování neshod, kategorizace neshod a zjištění
•• Dokumentace výsledků auditu
•• Vypracování závěrečné zprávy z auditu
•• Řešení neshod, opatření k nápravě a nápravné činnosti
•• Periodické audity
•• Akreditační schéma a jejich kritéria
•• Kvalifikační požadavky na externího auditora
•• Zkušenosti pro efektivní vedení externího auditu
•• Příprava na závěrečnou písemnou zkoušku
•• Vykonání závěrečné písemné zkoušky
Kurz je určený:
Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou
kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů.
Kurz je určený:
Kurz je akreditovaný IRCA (International Register of Certi­
ficated Auditors – Mezinárodní registr certifikovaných audi­
torů).
9 800 Kč
2 dny
Pro všechny zkušené externí auditory nebo potenciální externí auditory,
kteří chtějí získat certifikát IRCA za účelem prokázání odborné kvalifi‑
kace a způsobilosti vedení externích auditů druhou a třetí stranou. Dále
pro představitele vedení, managery environmentu, kteří se chtějí po‑
drobně seznámit se zásadami a postupy vykonávání externího auditu
nezávislou stranou a rozšířit si tak svoje znalosti a zvýšit si svoji odbor‑
nou kvalifikaci a způsobilost, a získat podrobné informace týkající se
­postupů a zásad na vykonávání externích auditů.
30 000 Kč
19.–20. BŘEZNA
18.–19. LISTOPADU
10
5 dnů
12.–16. KVĚTNA
13.–17. ŘÍJNA
Legislatívní požadavky EMS
Legislativní proces v oblasti životního prostředí je v současnosti
velmi intenzivní na celém světě a v Evropské unii obzvlášť.
Environmentální legislativa stanovuje podmínky, jejichž cílem je
zabezpečit vhodné chování fyzických a právnických osob více či
méně člověkem ovlivněného přírodním prostředím se snahou do­
sáhnout optimální vztah mezi ekonomickou, sociální a environ­
mentální dimenzí rozvoje, jako hlavního principu koncepce trvale
udržitelného rozvoje lidské společnosti.
Cíl kurzu:
Cílem kurzu je poskytnut účastníkům kurzu základní přehled legislativy
životného prostředí v ČR a naučit je aplikovat uvedené požadavky zá‑
konů v praxi.
Obsah kurzu:
Zákon o vodách a o změně zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o přestupcích ve znění pozdějších předpisů:
•• Základní povinnosti při nakládaní s vodami
•• Všeobecné užívání vod
•• Povolení na osobitné užívání vod, jejich změny, zrušení, zánik
•• Povolení na vodní stavby – souhlas, vyjádření
•• Evidence o vodách
•• Vypouštění odpadových a osobitných vod do povrchových vod, pod‑
zemních vod, veřejné kanalizace
•• Zacházení s nebezpečnými látkami
•• Mimořádné zhoršení kvality vod nebo mimořádné ohrožení kvality
vod, opatření na nápravu
•• Vodní stavby – povinnosti vlastníka
Zákon o odpadech a o změně a doplnění některých zákonů:
•• Základní ustanovení
•• Udělování souhlasu, autorizace
•• Povinnosti právnických a fyzických osob – držitele odpadu
•• Povinnosti při přepravě nebezpečných odpadů
•• Povinnosti provozovatele na zhodnocování nebo zneškodňování
­odpadů
•• Nakládaní s komunálními odpady a s drobnými stavbami
•• Nakládaní s nebezpečnými odpady
•• Speciální nakládání
•• Příspěvky do recyklačního fondu
Zákon o ochraně ovzduší:
•• Zdroje znečištění ovzduší, jejich přípustná úroveň znečištění
•• Informování veřejnosti o kvalitě ovzduší
•• Měření úrovně znečištění ovzduší
•• Opatření na zamezení znečištění ovzduší
•• Povinnosti provozovatelů zdrojů znečištění ovzduší
•• Povolování zdrojů znečištění ovzduší – jejich změny, zrušení, zánik
Zákon o poplatcích za znečištění ovzduší:
•• Poplatková povinnost – výpočet, oznamování, placení poplatků, pokut
Kurz je určený:
Pro všechny, kteří si chtějí zvýšit odbornou kvalifikaci a získat základní
informace o legislativě EMS.
4 500 Kč
1 den
1. DUBNA
8. ČERVENCE
10. LISTOPADU
3. BŘEZNA 2015
11
Energetický management
Energetická účinnost je výhodná, jak pro Vaše podnikání, tak i pro životní prostředí.
Prostřednictvím systematického zkoumání Vašich procesů je možné identifikovat
oblasti s nevyužitým potenciálem pro úspory energie.
12
Implementace normy ISO 50001:2011
Interní auditor podle normy
ISO 50001:2011
ISO 50001:2011 je mezinárodní norma, která nabízí systematický
postup na zlepšení energetické efektivnosti. Implementace této
normy pomáhá organizacím lépe využívat stávající aktiva řízenou
spotřebou energie. Norma ISO 50001 může být použita každou
společností, nezávisle na její velikosti, anebo příslušnosti v rámci
průmyslového odvětví, resp. odvětví služeb.
ISO 50001:2011 je mezinárodní norma, která nabízí systematický
postup na zlepšení energetické účinnosti. Implementace této
normy pomáhá organizacím lépe využívat stávající aktiva řízenou
spotřebou energie. Podobně jako u všech ostatních norem ISO,
tak i podle normy ISO 50001 může být vykonávaný interní, anebo
externí audit, jehož výsledky mohou být výhodou a konkurenční
výhodou pro organizaci a její zákazníky.
Cíl kurzu:
Účastníci kurzu se obeznámí s požadavky normy ISO 50001:2011.
Účastníci kurzu se naučí jak implementovat požadavky normy ve své
společnosti a jak integrovat normu ISO 50001 do již existujících sy‑
stémů managementu.
Cíl kurzu:
Účastníci kurzu se seznámí s požadavky normy ISO 50001:2011 a naučí
se vykonávat interní audity podle uvedené normy.
Obsah kurzu:
Obsah kurzu:
•• Výklad požadavků normy ISO 50001:2011 –úvod, rozsah, termíny
a definice
•• Význam a přínos implementace systému energetického managementu
v organizaci
•• Požadavky na uplatňování energetického managementu v organizaci
•• Energetická politika a energetické plánování
•• Společné požadavky ISO 14001 a ISO 50001
•• Praktické příklady k efektivnímu řízení energetického managementu
v organizaci
•• Praktické příklady jak integrovat normu ISO 50001 s ostatními nor‑
mami (např. s ISO 14001, OHSAS 18001) systému managementu
•• Diskuse
•• Výklad požadavků normy ISO 50001:2011 – úvod, rozsah, termíny
a definice
•• Požadavky na uplatňování energetického managementu v organi­
zacích
•• Všeobecné požadavky a zodpovědnost managementu
•• Energetická politika a energetické plánování
•• Vykonávání auditů podle normy ISO 50001:2011
•• Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
•• Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu
•• Výklad postupu vykonání interního auditu
•• Zjištění z auditu
•• Řešení neshod
•• Dokumentace výsledků auditu
•• Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
•• Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu
Kurz je určený:
Pro všechny, kterým záleží na zodpovědném přístupu k životnímu pro‑
středí a též všem, kteří jsou zodpovědní za hospodaření s energií v rámci
vlastní organizace.
Kurz je určený:
Pro všechny zodpovědné pracovníky, kteří budou vykonávat interní
­audity podle normy ISO 50001 a pro všechny, kteří jsou zodpovědní
za hospodaření s energiemi v rámci vlastní organizace.
9 000 Kč
4 500 Kč
1 den
8. DUBNA
6. ŘÍJNA
13
2 dny
16.–17. DUBNA
1.–2. ŘÍJNA
5.–6. BŘEZNA 2015
Management BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je problematikou ovlivňující
všechny organizace a zavádění řízení systému bezpečnosti a ochrany zdraví
je v mnoha zemích zákonným požadavkem.
14
Moderní řízení bezpečnosti
Kurz je zaměřen na poskytnutí potřebných znalostí o základních
pojmech, metodách a technikách efektivního systému řízení bez­
pečnosti a ochrany zdraví při práci.
Cíl kurzu:
Účastníci se naučí jak identifikovat a hodnotit rizika v každodenním
procesu pomocí řízení ztrát, definovat systémové prvky a činnosti, které
se ukázaly jako efektivní při minimalizaci rizik a ztrát. Rovněž budou
uplatňovat základní principy a techniky řízení při návrhu, vývoji a za­
vádění systémů řízení bezpečnosti. Budou sledovat a řídit změnu bez‑
pečnostní kultury organizace.
Interní auditor dle OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) Certifikační
systém je vytvořen sdružením národních normalizačních orgánů,
certifikačních orgánů / registrátorů a odborných konzultantů.
DNV Business Assurance se aktivně podílel na vývoji standardu.
Obsah kurzu:
•• Řízení rizik prostřednictvím efektivních systémů řízení BOZP (zá‑
klady systému řízení ztrát)
•• Příčiny, následky a řízení ztrát (základy příčinného modelu ztrát)
•• Plánovaní inspekce (základy procesu inspekce)
•• Komunikace (základy osobní a skupinové komunikace)
•• Tvorba pravidel a řízení osobních ochranných pracovních prostředků
(základy tvorby pravidel)
•• Systém řízení ochrany zdraví při práci (základy řízení zdravotních
­rizik)
•• Řízení škod na majetku: most k řízení ztrát (základy řízení majetko‑
vých ztrát)
•• Měření a monitorování bezpečnosti (základy měření a monitorování)
•• Podpora bezpečnosti (základy podpůrných programů)
•• Vyšetřování nehod/incidentů (základy vyšetřování)
•• Havarijní připravenost a plánování (základy havarijní připravenosti)
•• Identifikace, analýza a dokumentování kritických činností (základy
­řízení kritických činností)
•• Řízení změn v chování (základy řízení změny)
Cíl kurzu:
Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykoná‑
vání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy
OHSAS 18001 a legislativními požadavky v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, získají praktické zkušenosti týkající se pří‑
pravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu
a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při vyko‑
návání auditu setkat.
Obsah kurzu:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Kurz je určený:
Kurz je vhodný pro managery na různých úrovních (hlavně úroveň
středního managementu a nižšího managementu). Dále pro představi‑
tele managementu systému řízení BOZP, interní auditory systému řízení
BOZP, managery a zaměstnance útvaru bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v organizacích, pro zástupce zaměstnanců pro BOZP, případné
zaměstnance orgánů státní správy. A je též nutným předpokladem pro
efektivní zavedení, udržování a zlepšování systému řízení bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci podle normy OHSAS18001:2007, tak i pro
změnu bezpečnostní kultury v rámci organizace.
Stručný výklad požadavků OHSAS 18001 a terminologie
Legislativní požadavky v oblasti BOZP
Účel vykonávání interních auditů
Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
Výklad postupu vykonání interního auditu
Zjištění z auditu
Dokumentace výsledků auditu
Vypracovaní zprávy z auditu
Řešení neshod
Úloha interního auditora
Zkušenosti pro efektivní vedení auditu
Psychologické aspekty auditu
Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu
Kurz je určený:
Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou
kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů.
2 dny
9 000 Kč
15
2 dny
27.–28. BŘEZNA
29.–30. ŘÍJNA
Vedoucí/externí auditor dle OHSAS
18001:2007
Personální certifikace SCC –
Safety Contractor Checklist
Úspěšným absolvováním kurzu Vedoucí auditor OHSAS
18001:2007 ukončeného písemnou zkouškou, splní účastníci
kurzu náročné odborné požadavky na kvalifikaci, potřebnou na
zvládnutí dovedností pro plánování a vedení auditu nezávislou
třetí stranou, a tím i jedno z kritérií kvalifikačních předpokladů
pro registraci v IRCA. Vedoucí auditor registrovaný v IRCA (Inter­
national Register of Certificated Auditors) získává celosvětově
uznávaný certifikát pro vykonávání externích auditů.
SCC (Safety Contractor Checklist) je nástrojem k hodnocení sy­
stému řízení bezpečnosti a výsledků bezpečnosti dosahovaných
dodavatelem. Uplatňování SCC je prostředkem ke zlepšování bez­
pečnosti v organizacích vykonávajících nebezpečné práce. Certifi­
kát SCC zajišťuje důvěryhodnost, že nebezpečné práce provádějí
kompetentní organizace s kvalifikovaným personálem, profesio­
nálním řízením bezpečnosti a silným vědomím bezpečnosti. Jeden
z požadavků normy SCC je i proškolení pracovníků, kteří prová­
dějí výkon prací u zákazníka. Je potřeba, aby tyto zaměstnanci
měli i certifikát jako důkaz, že školením úspěšně prošli.
Cíl kurzu:
Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) na vykonávání
nezávislých externích auditů druhé (tj. zákaznických auditů nebo auditů
u dodavatele) a třetí strany podle normy OHSAS 18001:2007 tím, že
se podrobně seznámí se všemi IRCA definovanými zásadami a postupy
na vykonávání auditu druhou a třetí stranou a prokáže praktické zvlád‑
nutí znalostí a schopností pro plánování a vedení auditu.
Významných zlepšení v oblasti bezpečnosti výkonu lze dosáhnout
tím, že budou poskytnuty dodatečné a specifické bezpečnostní
školení pro zaměstnance, které zvyšují jejich znalosti a zkušenosti
a jejich povědomí o bezpečnostních rizicích. Z tohoto důvodu od­
povídající vzdělání a podrobný návod mají velký význam pro pre­
venci nehod a mimořádných událostí, zejména pokud se jedná
o high­‑rizikové práce.
Obsah kurzu:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Porozumění požadavkům normy OHSAS 18001:2007
Účel vykonávání nezávislých auditů druhou a třetí stranou
Procesní přístup k vykonávání auditu
Plánování auditu
Vedení úvodní schůzky (úvodní návštěvy)
Přezkoumání dokumentace systému řízení bezpečnosti
Přezkoumání vyhodnocování a zlepšování systému řízení bezpečnosti
Identifikace rizik a souvisejících právních požadavků
Legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Stanovení cílů, cílových hodnot a programů systému řízení
Řízení ztrát prostřednictvím efektivního systému řízení rizik
Příčina, následky, řízení ztrát
Měření a monitorování bezpečnosti
Systém plánování inspekcí
Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
Výklad postupu a zásad vykonávání externího auditu
Zjištění z auditu, definice neshod, kategorizace neshod
Dokumentace výsledků auditu, vypracování závěrečné zprávy
z auditu
Řešení neshod, opatření k nápravě
Periodické audity
Akreditační schéma a jejich kritéria
Kvalifikační požadavky na externího auditora
Schopnosti pro efektivní vedení externího auditu
Příprava na závěrečnou písemnou zkoušku
Vykonání závěrečné písemné zkoušky
Kurz provádíme ve dvou variantách:
•• pro dělnické profese: SCC/BES ‑­ Basic Elements of Safety
•• pro operátory nebo manažery zakázek: SCC/SOS ‑­ Safety for Ope‑
rational Supervisors
Cíl kurzu:
Účastnící získají kvalifikaci na vykonávání prací (i nebezpečných) u va‑
šich zákazníků a dodavatelů. Po úspěšném ukončení kurzu zkouškou
bude pro účastníka vydán certifikát pod holandskou akreditací RvA
s platností na 10 let.
Obsah kurzu:
Kurz SCC/BES zahrnuje základní znalosti o
•• právních a správních předpisech, výkladu významu slova ‚riziko‘,
preven­tivních a nápravních opatření, Iceberg teorii, rozpoznávání
nebez­pečných situací, zprávách o nehodách, pracovním povolení,
práci s nebezpečnými chemických látkami, požáru, výbuchu, práci
v uzavřených prostorách, nářadí a strojích, zdvihacích zařízení, zve‑
dání, nošení, zakopnutí, uklouznutí, pádu, výškových prácích, sváření,
elektřině a o osobních ochranních pomůckách.
Kurz SCC/SOS zahrnuje navíc znalosti o:
•• evropských směrnicích, příčinách nehod, metodách bezpečných pra‑
covních postupů, organizaci a pořádání schůzí, SCC certifikaci, bez‑
pečnostních postupech, základní analýze rizik, rizicích a kontrolních
opatření týkající se hluku, elektrické energie, záření, a azbestu, hava‑
rijních plánech firmy, a ergonomii.
Kurz je určený:
Rozsah kurzu:
Pro všechny potenciální externí auditory, kteří chtějí získat certifikát
IRCA za účelem prokázání odborné kvalifikace a způsobilosti vedení
exter­ních auditů druhou a třetí stranou.
25 000 Kč
5 dnů
Školení bude provedeno v rozsahu 24 vyučovacích hodin, poté budou
probíhat zkoušky pracovníků. Zkoušky boudou v českém jazyce a každá
školící se skupina může mít maximálně 20 účastníků.
9 000 Kč
11.–15. SRPNA
16
3 dny
28.–30. ČERVENCE
13.–15. ŘÍJNA
12.–14. LEDNA 2015
Integrované systémy řízení
Integrované systémy jsou velmi výhodný způsob vytvoření systému řízení,
který zohledňuje nejen kvalitu výrobků a služeb, ale i přístup k životnímu prostředí
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
17
Interní auditor integrovaného systému
­řízení QESMS dle ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007
Interní audity integrovaného systému řízení představují nejúčel­
nější formu vykonávání interních auditů a přispívají ke komplex­
nímu zvyšování efektivnosti systému managementu firmy. Odpo­
vědnost interních auditorů spočívá v prověření, zda celý systém
­řízení je v souladu s požadavky normy, jak efektivně je zaveden
a jak efektivně v praxi funguje. Přínosem interních auditů je pře­
devším vyhledání potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkon­
nosti organizace. Další úlohou auditorů je rozšiřování filozofie
povědomí kvality ve firmě.
Cíl kurzu:
Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykoná‑
vání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky norem
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dále pochopí
8 zásad managementu kvality, přínosy integrovaného systému řízení s le‑
gislativou životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví, získají
praktické dovednosti týkající se přípravy a vlastního vedení a provádění
auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na
možné překážky, se kterými se mohou při vykonávaní auditu setkat.
Monitorování a měření v systémech řízení
Obsah kurzu:
•• Seznámení se souborem norem ISO 9000, ISO 14000
a OHSAS 18000
•• Vysvětlení vzájemného vztahu mezi nimi, společné a specifické poža‑
davky
•• Základné principy systému řízení kvality, životného prostředí a bez‑
pečnosti a ochrany zdraví při práci
•• Zásady integrace celého systému
•• Výklad integrovaných požadavků
•• Legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a legislativa život‑
ního prostředí
•• Základy metrologie
•• Účel vykonávání interních auditů
•• Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
•• Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
•• Výklad postupu vykonávání interního auditu
•• Zjištění z auditu
•• Dokumentace výsledků auditu
•• Vypracování zprávy z auditu
•• Řešení neshod
•• Úloha interního auditora
•• Schopnosti pro efektivní vedení auditu
•• Psychologické aspekty auditu
•• Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
•• Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu
V současné době již mnoho společností má zaveden integrovaný
systém řízení (systém managementu kvality, systém environmen­
tálního managementu a systém bezpečnosti práce o ochrany
zdraví). I když tyto systémy jsou zavedeny na stejných platfor­
mách norem ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001, přístup k nim bývá
rozdílný v závislosti na velikosti společnosti. V praxi se často při
externích auditech setkáváme s tím, že popisy procesů jsou velmi
formální, nejsou nastaveny parametry prokazující dosta­tečně je­
jich výkonnost, environmentální profil a výkonnost systému BOZP
nemá vypovídající charakter.
Cíl kurzu:
Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.
Cílem tohoto školení je tedy osvětlit:
•• Základní pravidla procesního řízení
•• Úloha managementu a vlastníků procesů při implementaci a aplikaci
procesního řízení
•• Mapa procesů
•• Nastavení parametrů pro monitorování a měření procesů (KPI, cont‑
rolling jako manažerský nástroj, systém balanced score cards, tvrdé
a měkké, finanční a nefinanční ukazatele) – marketing, obchod, logis‑
tika, skladování, realizační procesy, servisní procesy, personalistika
•• Monitorování a měření produktu – splňuje náš produkt zákazníkem
požadované parametry?
•• Environmentální profil společnosti
•• Výkonnost BOZP podniku
•• Klíčové ukazatele výkonnosti jako motivační prvek
Doporučené navazující školení:
Kurz je určený:
Kurz je určený:
Manažerům integrovaných systémů, majitelům menších a středních
­firem
Zvyšování kvalifikace interních auditorů dle ISO 19011 (viz str. 8)
12 000 Kč
3 dny
7.–9. DUBNA
18.–20. ZÁŘÍ
9.–11. ÚNORA 2015
DLE ZÁJMU
18
Risk management
Rizika jsou součástí podnikatelské života. Jestliže se s nimi správně nakládá,
můžeme tyto rizika přetransformovat do podnikatelských příležitostí.
19
Základy mapování procesů a řízení rizik
Integrace rizikového přístupu
v manažerském systému QESMS
„Většina problémů a možností zlepšování je v oblasti procesů.“
Dr. W. Edwards Deming
V současnosti má mnoho organizací zavedený systém řízení, který
formálně plní požadavky podle norem na subsystémy řízení kva­
lity, environmentu a BOZP. Přesto tyto subsystémy nejsou často­
krát integrované, spíše jsou izolované. Jedním z důvodů, pro
které neumí organizace překonat problém integrace, je absence
společného rizikového přístupu. DNV přichází s kurzem, který má
pomoci organizacím pochopit integraci rizikového přístupu
a jeho zavedení v praxi.
Pan Deming neřekl tuto větu bezdůvodně. Jako jeden z nejvý­
znamnějších představitelů v oblasti systémů řízení kvality věděl,
že se tyto systémy skládají z jednotlivých procesů, činností
a kroků a právě v nich hledal možnosti zlepšování.
Většina mezinárodních norem systémů řízení vyžaduje identifikaci a ří‑
zení procesů, avšak nestanovuje konkrétní metodiku. Jednou z možností
je tzv. mapování procesů, kde praktické výsledky mohou přispět k:
•• lepšímu porozumění procesů
•• jednoznačnému stanovení součinnosti mezi jednotlivými částmi orga‑
nizace
•• zlepšenému monitorování/měření procesů a jejich efektivnosti
•• optimalizaci procesů a lepšímu pochopení fungování organizace
•• zlepšení efektivnosti interní a externí komunikace
•• zvýšení efektivity řízení
•• zvýšení zainteresovanosti vedení
•• přesnějšímu a jasnějšímu specifikování zodpovědností a pravomocí
•• podpoře týmové práce
Cíl kurzu:
Účastníci kurzu získají základní informace o tom, co je to řízení rizik,
seznámí se s principy a procesem řízení rizik. Tyto budou jednoduše
­použity tak, aby bylo možné integrovat environmentální rizika, rizika
BOZP a rizika v kvalitě do systému řízení organizace. Pomocí praktic‑
kých příkladů se naučí, jak hodnotit rizika a jak je přiměřeně řídit.
Obsah kurzu:
•• Seznámit se se základními pojmy při řízení rizik, více definicemi
podle norem AS/NZS 4360:2004, ISO DIS 31000:2009, ISO 27001:
2013 apod.
•• Porovnání požadavků norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
s normami pro řízení rizik.
•• Stručný úvod do problematiky řízení rizik, atributy efektivního řízení
rizik a vysvětlení základních principů.
•• Strukturovaný přístup k řízení rizik z hlediska politiky, procesů a orga‑
nizační struktury.
•• Vysvětlení významu klíčových prvků řízení rizik, jejich logických va‑
zeb: iniciace, posuzování rizik (identifikace, analýza a hodnocení ri‑
zik). Zdůraznění úlohy efektivního řízení rizik (plánování opatření,
přijímání rozhodnutí a realizace opatření), včetně zbytkových rizik,
zpětné vazby a komunikace.
•• Ukázky vzorů registrů rizik, jejich možné struktury a použití pro účely
řízení rizik.
•• Diskuse otázek vztahu k existujícím manažerským systémům, prak‑
tická stránka řízení rizik, vazba mezi registry rizik a organizací řízení
rizik.
•• Součástí kurzu jsou řešení konkrétních modelových situací a praktic‑
kých příkladů.
•• Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu.
S procesy jsou neodmyslitelně spjaty rizika, nebezpečí a ohrožení ve
všech oblastech jako jsou kvalita, environment, bezpečnost, IT, finance,
reputace apod. Abychom uměli tyto nebezpečí a ohrožení řídit, je po‑
třebné implementovat systém risk managementu. Tento základní kurz
risk managementu vám pomůže:
•• získat vědomosti o rizikovém prostředí, ve kterém žijeme;
•• lépe pochopit co je to řízení rizik;
•• vysvětlit aplikaci řízení rizik;
•• získat vědomosti o vztahu mezi řízením společnosti řízením rizik;
•• přiblížit metodiku stanovení nebezpečí a ohrožení a posoudit rizika
s nimi spojená;
•• řídit rizika prostřednictvím různých opatření.
Cíl kurzu:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Proč orientace na proces?
Použití mapování procesů
Model procesu (systém – proces – činnost – úloha)
Rozdíl mezi mapováním procesů vs. vývojový diagram
Vytvoření rámce procesu
ICOM (Input/vstup – Control/řízení – Means/prostředky –
Output/Výstup)
Kroky mapování procesů
Praktické použití kroků mapování procesů
Skupinová práce – Použití mapování procesů
Identifikace nebezpečí a ohrožení pro definované procesy z hlediska
kvality, environmentu a BOZP
Návrh odhadu a posouzení rizika
Řízení rizika
Kurz je určený:
Pro managery SEM, SM BOZP a managery kvality a jiné managery,
kteří stojí před otázkou, jak efektivně integrovat řízení rizik z těchto
­subsystémů.
Kurz je určený:
Pro ty pracovníky společnosti, kteří jsou zodpovědní za systémy řízení
a současně za jejich neustále zlepšování a optimalizaci procesů a zvýšení
jejich efektivnosti, příp. účinnosti.
9 800 Kč
2 dny
9 800 Kč
24.–25. DUBNA
9.–10. ŘÍJNA
4.–5. BŘEZNA 2015
20
2 dny
6.–7. ÚNORA
11.–12. ZÁŘÍ
12.–13. ÚNORA 2015
Enterprise risk management / Celofiremní
řízení rizik
V současnosti organizace podnikají v prostředí, které je charakte­
rizované rostoucím a komplexnějším rizikem. Společnost si po­
stupně osvojuje stále menší toleranci k selhání a každé selhání fi­
rem je pod drobnohledem masových komunikačních prostředků,
zpřísňují se „pravidla hry“ ze strany regulačních orgánů. V tomto
dynamickém světě je potřebné mít zavedený takový systém ří­
zení, který zvládá významné hrozby. Jedním ze způsobů reakce je
mít zpracovaný a zavedený systémový rámec pro celopodnikové
řízení rizik – Enterprise Risk Management Framework.
Cíl kurzu:
Účastníci kurzu získají základní informace o tom, co je to řízení rizik, na
čem je založený systémový přístup k řízení rizik. Obeznámí se s principy
a procesy řízení rizik a jak implementovat řízení rizik do celofiremního
systému řízení organizace (Corporate governance). Pomocí praktických
příkladů se naučí, jak hodnotit rizika a jak je přiměřeně řídit. Kurz je za‑
ložený na praktických zkušenostech DNV z řízení rizik v mnohých ob‑
lastech.
Identifikace rizik
Metoda identifikace procesů a rizik nám pomáhá zjistit, jak od­
halit rizika a slabá místa v podnikových procesech a jak mít rizika
pod kontrolou?
Obsah kurzu:
•• Seznámení se s pojmy risk management, více definicemi rizik podle
norem AS/NZS 4360:2004, ISO DIS 31000:2009, ISO 27001:2005
apod.
•• Stručný úvod do problematiky řízení rizik, atributy efektivního řízení
rizik a vysvětlení základních principů
•• Možné přístupy k řízení rizik, přínosy a omezení každého z nich.
•• Strukturovaný přístup k řízení rizik z hlediska politiky, procesů a orga‑
nizační struktury
•• Pozornost bude věnovaná klíčovým prvkům řízení rizik:
•• Iniciace, stanovení kontextu
•• Posuzování rizik (identifikace, analýza a hodnocení rizik)
•• Řízení rizik (plánování opatření, přijímání rozhodnutí a realizace
opatření)
•• Komunikace a zpětná vazba
•• Výklad principů a ukázky metodik kvalitativní, semi kvantitativní
a kvantitativní analýzy rizik.
•• Diskuse a vysvětlení otázek vztahu k existujícím managerským sub­
systémům a praktické stránce řízení rizik, vazba mezi registry rizik
a organizace řízení rizik, zvýšená rizika a efektivnost řízení rizik.
•• Organizace řízení rizik, rolí, zodpovědností, komunikace, hlášení
a eskalace hrozeb a efektivnost řízení.
•• Součástí kurzu jsou řešení konkrétních modelových situací a praktic‑
kých příkladů
•• Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu
Cíl kurzu:
Kurz je určený:
Kurz je určený:
•• Pro pracovníky, kteří stojí před otázkou, jak efektivně řídit rizika v or‑
ganizaci ve více oblastech, při řízení projektů, nebo organizačních
jednotek.
Manažerům (vrcholovým a středním), majitelům firem, auditorům,
­poradcům, pracovníkům v oblasti lidských zdrojů, controlingu, mana­
gementu kvality, bezpečnosti.
9 800 Kč
2 dny
Účastníci se seznámí se zásadami managementu rizik a s univerzálně
použitelnou metodou IDENTIFIKACE PROCESŮ A RIZIK (IPR).
Obsah kurzu:
•• Získat podklady pro rozhodování managementu CO a PROČ je třeba
změnit a zároveň návod JAK z dnešních problémů udělat konku‑
renční výhodu pro zítřek
•• Podnikový systém řízení rizik
•• Metoda IPR – systematické hodnocení podniku, podnikového řízení
a procesů
•• Postup odhalování potenciálních rizikových procesů a příčin, které se
podílejí nebo mohou podílet na vzniku selhání, snížení kvality hlav‑
ních organizačních nebo provozních pro­cesů, výkonnosti, efektivity,
spolehlivosti, bezpečnosti, produktivity
•• Spolehlivost lidského činitele
•• Zaměření na kořenové (primární) příčiny a jejich vzájemnou součin‑
nost a synergii
•• Klasifikace identifikovaných rizik podle závažnosti a urgentnosti po‑
třebných změn
•• Navrhování potřebných nápravných a preventivních opatření, pří‑
prava změnových projektů, komunikace se zaměstnanci, implemen‑
tace nápravných a preventivních opatření
•• Využívání metody IPR jako nástroje podnikového řízení
5 200 Kč
6.–7. BŘEZNA
14.–15. SRPNA
15. LEDNA 2015
21
1 den
7. ČERVENCE
16. ÚNORA 2015
Základní informace o Business Continuity
Management
BCM a jeho implementace
V současnosti organizace podnikají v prostředí, které je charakte­
rizované rostoucím a komplexnějším rizikem. V tomto dynamic­
kém světě navíc dochází k situacím, které mají za následek neče­
kané přerušení výroby nebo poskytování služeb. I když většina
tako­výchto přerušení jsou tzv. „tiché katastrofy“, které nejsou
publikovány v médiích, mohou mít katastrofické následky na dů­
ležité funkce a životaschopnost firem. Management kontinuity
činností organizace – Business Continuity Management (BCM) –
představuje systémový přístup k připravenosti firem na takovéto
přerušení, jejich zvládání s minimalizací dopadů. Tím přispívá
k dlouhodobé odolnosti, udržitelnosti podnikání a důvěře zainte­
resovaných stran.
Business Continuity Management (též Řízení kontinuity činností
organizace nebo BCM) je systém řízení podporovaný vedením
společnosti, který identifikuje potenciální nenadálé incidenty,
havá­rie a přerušení výroby a hodnotí jejich dopad na důležité
funkce a životaschopnost firmy. Vytváří systémový přístup pro
zvládání takových situací s minimalizací dopadů a pro obnovu
provozu, zvýšení odolnosti a udržitelnosti podnikání. V rámci sy­
stému je nutno vytvořit postupy a prostředí, které umožní zajistit
kontinuitu a obnovu klíčových procesů a činností organizace na
předem stanovené úrovni a také minimalizovat dobu po kterou
se organizace dostane opět na obnovenou novou normální úro­
veň produkce.
Cíl kurzu:
Obeznámit účastníky o tom, co je potřeba vykonat pro zpracování a za‑
vedení efektivního systému BCM do praxe. Účastníci se seznámí s prin‑
cipy, klíčovými prvky a procesem BCM včetně řízení rizik a s tím, jak
implementovat BCM do systému řízení organizace (Corporate gover‑
nance). Pomocí praktických příkladů si procvičí, na co je potřebné se
soustředit v příslušných fázích budování BCM. Kurz je založený na
praktických celosvětových zkušenostech DNV s řízení BCM ve více ob‑
lastech.
Kontinuita činností organizace (Business Continuity) je chápána jako
strategická a taktická způsobilost organizace být připraven a reagovat na
incidenty a narušení činností organizace na předem stanovené přijatelné
úrovni s minimalizaci dopadů pro odběratele a majitele. Představuje
konkurenční výhodu v porovnáním s organizacemi, jenž nejsou na ta‑
kové situace připraveny a pro které takové situace mohou vést ke kata‑
strofálním důsledkům.
Cíl kurzu:
Obsah kurzu:
Účastníci jednodenního workshopu získají základní informace o poža‑
davcích systému řízení kontinuity činností BCM a proč je důležité jej za‑
vést a integrovat do řízení firem. V rámci kurzu jsou vysvětleny základní
principy systému řízení kontinuity s důrazem na možnosti praktického
využití.
•• Stručný úvod do problematiky BCM, terminologie podle normy BS
25999­‑1:2006, přehled klíčových prvků efektivního BCM, vysvětlení
smyslu příslušných fází a životního cyklu při obnově podnikání
•• Pozornost bude věnována klíčových prvkům a procesům efektivního
BCM:
•• Program BCM (cíle, závazek managementu, zdroje)
•• Stanovení rozsahu BCM (politika, kritické procesy, rozsah a zamě‑
ření systému)
•• Analýzy dopadů a rizik (kritické aktivity, BIA – analýza dopadů,
maximální tolerovatelná doba přerušení a cíl obnovy činností, ma‑
nagement rizik…)
•• Strategie BCM (priority, uspořádání pro dosáhnutí cílů obnovy)
•• Plánování odezvy BCM (struktura odezvy na incidenty, plány na je‑
jich řízení)
•• Nácviky a testy, udržování, zlepšování
•• Manažerské systémy a systém BCM – diskuze a vysvětlení otázek
vztahu k existujícím manažerským subsystémům
•• Organizace řízení, role, odpovědnosti, dokumentace, komunikace,
hlášení a eskalace hrozeb a efektivnost řízení, zpětná vazba
•• Součástí kurzu jsou řešení konkrétních modelových situací a praktic‑
kých příkladů
Obsah kurzu:
••
••
••
••
Stručný úvod do problematiky BCM
Terminologie podle normy BS 25999­‑1:2006
Přehled klíčových prvků efektivního BCM
Životní cyklus BCM – vysvětlení smyslu příslušných fází a životního
cyklu při obnově podnikání
•• Porozumění činnosti organizace
•• Strategie BCM
•• Příprava, prověření a údržba plánů kontinuity činností
Kurz je určený:
Pro pracovníky všech organizací, kteří se chtějí seznámit s principy sy‑
stému řízení kontinuity činností podle doporučení normy BS 25999 –
Řízení kontinuity činností organizace.
Kurz je určený:
Je určen pro manažery rizik a pro pracovníky, kteří stojí před otázkou,
jak zvýšit odolnost organizace před možnými incidenty a přerušením
produkce a jak je efektivně řídit. Je vhodný také pro pracovníky finanč‑
ních institucí a pojišťoven, kteří posuzují poskytování půjček a pojištění
na podnikatelské projekty. Vede je k změně přístupu – k zapracování
­dohledu nad realizaci těchto projektů, k sledování kritických dodavatelů
a částí podnikatelských projektů, čímž se posiluje prevence a snižuje ne‑
příjemné překvapení. Kurz je registrován v BCI – v Institutu pro konti‑
nuitu činností.
5 200 Kč
1 den
9 800 Kč
23. DUBNA
13.–14. LISTOPADU
22
2 dny
1.–2. KVĚTNA
2.–3. PROSINCE
Společenská odpovědnost
Společensky odpovědná firma staví na první místo nad rámec plnění legislativních
­požadavků odpovědné chování, které uplatňuje dobrovolně nad rámec zákonných
­povinností. Výsledkem je pozitivní vliv na společnost a konkurenční výhoda,
jak z pohledu zaměstnance, který pro takovou společnost pracuje, tak i pro firmu
­samotnou, jenž je v očích dalších obchodních partnerů považovaná za solidní
v mnoha ohledech.
23
Společenská odpovědnost firem
SA 8000:2008 – standard pro ověření
­sociální odpovědnosti firmy
Nezní to jako samozřejmost, že když chráníte majetek vaší
­společnosti, hmotný i ten nehmotný, chráníte i jejich hodnotu?
A o tom je udržitelné podnikání.
Cíl kurzu:
Získání povědomí o standardu SA 8000 (SA – Social Accountibility)
a udržování systému sociální odpovědnosti podle SA 8000 ve firmě,
vazby se systémy řízení podle norem ISO. Seznámení s praktickými zku‑
šenostmi a problémy při aplikaci standardu z pohledu certifikační spo‑
lečnosti. Důležité informace při rozhodování co vše obnáší certifikace
dle SA 8000. Získání osvědčení o absolvování kurzu.
Využíváme­-li přírodních zdrojů odpovědným způsobem, budou
nadále k naší dispozici i zítra. Spolupracujeme­-li s našimi zákaz­
níky a dalšími zainteresovanými stranami korektně, je méně prav­
děpodobné, že nás nepodpoří v našem úsilí. Máme­-li komuniko­
vat s investory o úrovni řízení rizik v naší společnosti, je jasné že
ocení efektivní systém řízení. Řídíme­-li naše podnikání udržitelně,
získáme silnou integritu ve světě, kde byla důvěra veřejnosti
v korporace a v komerční sektor obecně dramaticky snížena.
Obsah kurzu:
••
••
••
••
••
••
••
••
přínosy certifikace SA 8000
důvody pro certifikaci v ČR a pohled na situaci v Evropě
sociální odpovědnost – vyysvětlení pojmů a principů
hodnocení sociální odpovědnosti – výběr norem
vznik a účel standardu SA 8000
výklad požadavků SA 8000
role zainteresovaných stran
vazba mezi požadavky SA 8000 zákonnými předpisy ČR
(Zákoník práce, související legislativa)
•• kompatibilita s ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
•• SA 8000 – činnosti při auditu, příklady neshod
•• akreditace SAI schvalující certifikáty SA 8000
Cíl kurzu:
Společenská odpovědnost/udržitelnost se dnes stává strategickou volbou
mnohých předních společností. Protože je to dobré pro podnikání. Ze‑
jména v recesi.
Obsah kurzu:
••
••
••
••
••
••
••
Nové rizika současnosti
Úvod do společenské odpovědnosti
Musíme dělat všechno?
Kde začít?
Správa o společenské odpovědnosti
Příklady nejlepší praxe společenské odpovědnosti a řešení případů
ISO 26000:2008 nová základní norma pro společenskou odpovědnost
Kurz je určený:
Vrcholovým manažerům odpovědným za rozhodnutí o certifikaci dle
SA 8000, manažerům CSR a SA 8000, manažerům jakosti, pracovní‑
kům v oblasti HR a H & S a pracovního práva, pracovníkům odpověd‑
ným za zavádění a udržování systému SA 8000.
Kurz je určený:
Manažerům (vrcholovým a středním), majitelům firem, interním audi­
torům, poradcům, pracovníkům v oblasti společenské odpovědnosti,
controlingu, PR oddělení.
4 500 Kč
1 den
4 500 Kč
18. DUBNA
19. LEDNA 2015
24
1 den
12. ČERVNA
20. LEDNA 2015
Interní auditor dle SA 8000:2008
Cíl kurzu:
Kurz je určený:
Získání povědomí o provedení ověření úrovně sociální odpovědnosti ve
firmě prostřednictvím interního auditu, podstatě standardu SA 8000
a udržování systému sociální odpovědnosti podle SA 8000, vazby se sy‑
stémy řízení podle norem ISO. Získání znalostí o způsobu a technice
provádění interních auditů. Seznámení s praktickými zkušenostmi
a problémy při aplikaci standardu z pohledu certifikační společnosti.
Získání osvědčení o absolvování kurzu.
Manažerům odpovědným za implementaci sociální odpovědnosti ve
firmě, manažerům jakosti, pracovníkům v oblasti HR a H & S a pracov‑
ního práva, pracovníkům odpovědné za zavádění a udržování systému
SA 8000, pracovníkům provádějícím tzv. interní audity dle SA 8000.
Obsah kurzu:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
statut „interních auditů“ dle SA 8000
společenská odpovědnost – pojmy, principy
hodnocení společenské odpovědnosti
vznik a účel standardu SA 8000
výklad požadavků SA 8000
role zainteresovaných stran
vazba mezi požadavky SA 8000 a zákonnými předpisy ČR (Zákoník
práce, související legislativa)
kompatibilita s ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
SA 8000 – činnost při auditu, příklady neshod
požadavky na kvalifikaci interních auditorů
provádění auditů – nejčastější neshody
ověření získaných znalostí
9 000 Kč
2 dny
5.–6. SRPNA
21.–22. LEDNA 2015
Řízení bezpečnosti
­informací
Řízení bezpečnosti informací představuje ochranu informací a informačních systémů
před zneužitím, neoprávněným přístupem, změnou nebo zničením.
26
Interní auditor ISMS
dle ISO/IEC 27001:2013
Vedoucí/externí auditor ISMS
dle ISO/IEC 27001:2013
Jedním z důležitých požadavků normy ISO/IEC 27001:2013 je pra­
videlné vykonávání interních auditů. Interní auditoři prověřují,
zda celý systém bezpečnosti informací je v souladu s požadavky
normy, zda je efektivně zavedený a jak efektivně v praxi funguje.
Přínosem interních auditů je především vyhledání potenciálu
a příležitostí pro zlepšování výkonnosti organizace.
Kurz Vedoucí auditor ISMS – IRCA podle normy ISO/IEC
27001:2013 – Systém řízení informační bezpečnosti naučí účast­
níky základní techniky a poskytne informace potřebné pro audi­
tování tohoto systému. Tento kurz je registrovaný řídím orgánem
IRCA (Mezinárodní registr certifikovaných auditorů) a splní část
kvalifikačních požadavků pro ty, kteří usilují o registraci jako ve­
doucí auditor podle tohoto schématu.
Cíl kurzu:
Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykoná‑
vání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy
ISO/IEC 27001:2013. Podrobně se seznámí s procesem posuzování ri‑
zik (Risk Assessment), který je základním prvkem této normy a s jeho
přínosy. Seznámí se s procesem implementace ISMS, získají praktické
zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu. Pochopí psy‑
chologické aspekty auditu a budou připravení na možné překážky, s kte‑
rými se mohou při vykonaní auditu setkat.
Cíl kurzu:
Tento intenzivní 5denní kurz připraví účastníky na to, jakým způsobem
vykonávat audity pro certifikační orgány a napomáhá registračnímu
procesu podle ISO/IEC 27001:2013.
Cvičení a přednášky o auditování jsou založeny na normě ISO
19011:2011 (návod na auditování systémů řízení pro kvalitu a environ‑
ment). Účastníci též získají vědomosti a zručnosti potřebné k tomu, aby
byli způsobilí poskytnout praktickou pomoc a informace ostatním jed‑
notlivcům a organizacím, které se snaží o dosažení souladu s touto nor‑
mou.
Obsah kurzu:
•• Seznámí se souborem norem ISO/IEC 27000 a vysvětlení vztahu
mezi nimi
•• Posuzování rizik (Risk Assessment)
•• Stručný výklad požadavků ISO/IEC 27001:2013 a terminologie
•• Implementace ISMS (manažerského systému bezpečnosti informací)
•• Účel vykonávání interních auditů
•• Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
•• Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
•• Výklad postupu vykonání interního auditu
•• Zjištění z auditu
•• Dokumentace výsledků auditu
•• Vypracování zprávy z auditu
•• Řešení neshod
•• Úloha interního auditora
•• Zkušenosti pro efektivní vedení auditu
•• Psychologické aspekty auditu
•• Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
•• Novinky spojená s připravovanými revizemi ISO/IEC 27001:20013
a ISO/IEC 27002:2013
•• Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu
Obsah kurzu:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Co je informační bezpečnost
Důležitost informační bezpečnosti
Výklad požadavků normy ISO 27001:2013
Přehled o hrozbách a zranitelnosti informační bezpečnosti
Řízení rizik informační bezpečnosti
Výběr řízení informační bezpečnosti
Jak vybudovat systém řízení informační bezpečnosti (ISMS)
Techniky auditování ISO 27001:2013
Řízení a vedení auditního týmu při auditu ISO 27001:2013
Plánování auditů a sestavení programu auditu
Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu
Zjištění z auditu, definice neshod, kategorizace neshod
Dokumentace výsledků auditu, vypracování závěrečné zprávy
z auditu
Řešení neshod, opatření k nápravě
Schopnosti pro efektivní vedení externího auditu
Psychologické aspekty auditu
Příprava na závěrečnou písemnou zkoušku
Vykonání závěrečné písemné zkoušky
Kurz je určený:
Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou
kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů.
9 000 Kč
2 dny
Kurz je určený:
Pracovníkům bezpečnosti IT systémů, IT manažerům, auditorům podle
normy ISO 27001:2013 nebo ISO/IEC 17799:2005 anebo poradcům
zavádějícím systém informační bezpečnosti.
35 000 Kč
26.–27. ÚNORA
23.–24. DUBNA
2.–3. ČERVENCE
16.–17. PROSINCE
23.–24. BŘEZNA 2015
27
5 dnů
29. ZÁŘÍ AŽ 3. ŘÍJNA
16.–20. ÚNORA 2015
Praktické řízení rizik ISMS
Měření účinnosti ISMS
Řízení rizik je základním prvkem systému řízení bezpečnosti in­
formací (ISMS), který má rozhodující vliv na chod celého systému.
V praxi se nicméně často se setkáváme s formálními přístupy,
při kterých uživatelé ani pořádně netuší, co jim řízení rizik může
přinést.
Tvrdíme­-li, že řízení bezpečnostních rizik je základem pro ustano­
vení systému řízení bezpečnosti informací, pak měření účinnosti
bezpečnostních opatření má rozhodující vliv na účelný rozvoj
ISMS, protože umožní plánovat rozvoj na základě skutečné
úrovně prosazení bezpečnostních opatření. Význam této oblasti
potvrzuje i nově vydaná mezinárodní norma ISO/IEC 27004.
Cíl kurzu:
Pochopení přínosů práce s rizikovými scénáři dovolí účastníkům jedno‑
denního kurzu přejít ze zkoumání obecných hrozeb na tvorbu a rozví‑
jení konkrétních scénářů, které jsou vlastní dané organizaci a tudíž mají
vyšší vypovídající schopnost, která dovoluje významně zpřesnit poža‑
davky při prosazování ISMS.
Cíl kurzu:
Obsah kurzu:
Obsah kurzu:
•• Cíle, principy a metody řízení rizik ISMS
•• Místo řízení rizik v ISMS
•• Identifikace a ohodnocení aktiv, rozlišení primárních a podpůrných
aktiv
•• Správná metoda řízení rizik aneb cesta od analýzy ke zvládání rizik
•• Hodnocení rizik a příklady tvorby rizikových scénářů
•• Zvládání rizik a způsoby výběru bezpečnostních opatření
•• Použití automatizovaných nástrojů
••
••
••
••
••
Účastníci jednodenního kurzu se seznámí s pravidly pro vytváření a sle‑
dování bezpečnostních metrik a prohloubí si praktické schopnosti nutné
pro úspěšné využití měření účinnosti ISMS pro rozvoj systému řízení
bezpečnosti informací.
Kurz je určený:
Všem manažerům bezpečnosti informací a auditorům ISMS, kteří si
chtějí prohloubit praktické schopnosti měření účinnosti řízení bezpeč‑
nosti a obohatit se o řadu zkušenosti a účelných doporučení spojených
s měřením účinnosti ISMS.
Kurz je určený:
Všem manažerům bezpečnosti informací a auditorům ISMS, kteří si
chtějí prohloubit praktické schopnosti řízení rizik a obohatit se o řadu
zkušenosti a účelných doporučení spojených s řízením rizik.
4 500 Kč
1 den
Místo měření účinnosti ISMS v systému řízení bezpečnosti informací
Principy měření účinnosti ISMS
Popis metriky a její základní parametry
Příklady použití vhodných ukazatelů pro měření účinnosti ISMS
Použití modelu vyzrálosti CMM
4 500 Kč
5. ÚNORA
18. LISTOPADU
28
1 den
6. ÚNORA
19. LISTOPADU
Pravidla a principy zavádění systému
­řízení služeb IT podle ISO/IEC 20000
Specifika řízení kontinuity činností v IT
(ISO/IEC 27031)
Norma ISO/IEC 20000 prosazuje přijetí integrovaného procesního
přístupu k účelné dodávce řízených služeb IT tak, aby byly spl­
něny požadavky poskytovatele služeb i všech jeho zákazníků.
Koordino­vané prosazování procesů řízení služeb IT prohlubuje
účelné chování poskytovatele služeb, zvyšuje účinnost realizova­
ných činností a dovoluje neustálé zlepšování.
Řízení kontinuity činností IT (ITCM) je specifická součást řízení
kontinuity organizace, které se věnuje zvláštnostem řízení kon­
tinuity v prostředí informačních a komunikačních technologií.
Snahou ICTCM je pomocí ověřených metod prohloubit schopnost
prostředí IT zvládat krizové situace.
Cíl kurzu:
Účastníci dvoudenního kurzu získají odbornou kvalifikaci pro zavádění
a ověřování systému řízení služeb IT (ITSMS) podle normy ISO/IEC
20000 – Informační technologie –­ Řízení služeb. V rámci kurzu jsou vy‑
světleny základní principy systému řízení služeb IT s důrazem na mož‑
nosti praktického využití a účelného prosazování požadavků norem.
Účastníci jednodenního kurzu se seznámí se specificky, která na řízení
kontinuity klade prostředí IT. Hlavními metodickými východisky jsou
doporučení norem ISO/IEC 27031 Směrnice pro připravenost IT na
řízení kontinuity. V rámci kurzu jsou vysvětleny základní principy řízení
kontinuity IT s důrazem na možnosti praktického využití a účelného
prosazování požadavků norem.
Obsah kurzu:
Obsah kurzu:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Cíl kurzu:
Úvodní informace o východiscích řízení služeb IT
Normy ISO/IEC 20000, principy, určení, historie a vývoj
Možnosti použití norem ISO/IEC 20000
Model PDCA jako základní princip ITSMS
Procesní přístup a jeho využití při budování ITSMS
Stanovení rozsahu a způsobilosti systému řízení služeb IT
Procesy systému řízení služeb IT a jejich praktická realizace
Postupy auditu systému řízení služeb IT
Závěrečný test
Kurz je určený:
Pro pracovníky všech organizací, kteří se chtějí seznámit s principy a do‑
poručeními řízení kontinuity činností v prostředí IT podle doporučení
normy ISO/IEC 27031. Po ukončení kurzu budou účastníci schopni
­plnit základní role jako je manažer či koordinátor řízení kontinuity IT.
Kurz je určený:
Pro pracovníky poskytovatelů služeb a útvarů informatiky, kteří se chtějí
seznámit s principy systému řízení služeb IT podle doporučení normy
ISO/IEC 20000 – Informační technologie – Řízení služeb. Po ukončení
kurzu budou účastníci schopni plnit základní role v systému řízení slu‑
žeb IT jako je manažer systému řízení služeb, manažer jednotlivých pro‑
cesů či interní auditor. Účastníci kurzu by měli mít základní znalosti
o řízení služeb IT ideálně na úrovni ITIL Foundation.
9 000 Kč
2 dny
Cíle a určení řízení kontinuity IT, vazba na obecné BCM
Techniky pro určování potřeb řízení kontinuity IT
Strategie a politika řízení kontinuity IT
Příprava, prověření a údržba plánů kontinuity IT
Promítnutí řízení kontinuity do prostředí IT
20.–21. LISTOPADU
DLE ZÁJMU
29
Speciální kurzy
pro potravinářský průmysl
Potravinářský sektor je sektor, který se týká nás všech spotřebitelů. Jasné kompetence
a neustále vzdělávání jsou jedním z prvních kroků k systematickému přístupu k řízení
bezpečnosti a udržitelnosti potravinářského sektoru.
30
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Zajištění bezpečnosti potravin podle
ISO 22000:2005
Cesta k úspěšnému rozvoji potravinářského průmyslu vede přes
zajištění kvality a bezpečnosti potravin. Kvalita a bezpečnost vý­
roby jsou tak klíčovými ke konkurenceschopnosti firem, které
v tomto oboru podnikají. V současné době se z důvodu prosazení
se v silné konkurenci dostává do popředí zajištění bezpečnosti
potravin podle mezinárodně uznávaných norem a standardů.
Cíl kurzu:
Cílem kurzu je představit účastníkům požadavky nové normy
ISO 22 000:2005 a to hlavně v porovnání s právními předpisy a s po­
žadavky normy ISO 9001:2008. Účastníci kurzu si doplní svoje znalosti
v systému zajištění bezpečnosti potravin, které jim umožní zlepšení exis‑
tujícího zavedeného systému HACCP a splnění požadavků zákazníků.
••
••
••
••
Obsah kurzu:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Plánování a realizace bezpečných produktů
7 základných principů HACCP
Programy nevyhnutelných předpokladů
Předběžné kroky umožňující analýzu rizika
Analýza rizika
Vytvoření operačních programů, nevyhnutelných předpokladů
Plánování ověření
Systém sledovatelnosti
Řízení neshod
Validace, ověřování a zlepšování systému řízení bezpečnosti potravin,
validace kombinací ovládaných opatření, řízení, monitorování a mě‑
ření, ověřování a zlepšování systému řízení bezpečnosti potravin.
Vzájemný vztah mezi ISO 9001 a ISO 22 000
Vzájemný vztah mezi HACCP a ISO 22000
Certifikace podle ISO 22000
Představení základních požadavků dalších standardů: BRC, IFS, BRC
pro obaly, EurepGAP, GMP
Kurz je určený:
Význam systému zajištění bezpečnosti potravin
Základní právní předpisy vztahující se k potravinám
Normy a standardy vztahující se k systému bezpečnosti potravin
Termíny a definice ISO 22 000
Seznámení se s požadavky normy ISO 22 000
Požadavky na dokumentaci
Osobní angažovanost a aktivita managementu
Politika bezpečnosti potravin, plánování, zodpovědnost a pravomoc
Interní a externí komunikace
Připravenost a reakce na nepředvídanou událost
Přezkoumání systému managementu vrcholovým vedením
Řízení zdrojů, lidské zdroje, infrastruktura, pracovní prostředí
Pro představitele vedení v potravinářských firmách, managery bezpeč‑
nosti potravin, vedoucí pracovníky potravinářské výroby, interní audi‑
tory kvality a HACCP.
4 500 Kč
31
1 den
21. KVĚTNA
25. ZÁŘÍ
Speciální kurzy
pro zdravotnictví
Zabezpečování kvality a systému řízení kvality v zdravotnictví dosahuje v posledních
­letech výrazné podpory ze strany zdravotnického průmyslu po celém světě.
32
Interní auditor dle ISO 13485:2012
Risk management v oblasti zdravotnických
prostředků dle ISO 14971
Norma ISO 13485:2012 definuje požadavky na systém řízení kva­
lity týkající se navrhovaní/vývoje, výroby, instalace a servisu zdra­
votnických prostředků. Shrnuje všechny zásady správné výrobní
praxe (GMP).
Norma ISO 14971:2012 specifikuje postup pro výrobce zjistit rizika
související se zdravotnickým zařízením, včetně diagnostiky in vitro
zdravotnických prostředků, odhadnout a vyhodnotit plán na kon­
trolu těchto rizik a na monitorování účinnosti kontroly. Poža­
davky normy ISO 14971:2012 se vztahují na všechny fáze život­
ního cyklu lékařského přístroje.
Cíl kurzu:
Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykoná‑
vání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy
ISO 13485:2012, pochopí 8 zásad managementu kvality a jeho přínosy.
Získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení au‑
ditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na
možné překážky, s kterými se mohou při vykonaní auditu setkat.
Cíl kurzu:
Účastníci kurzu se podrobně seznámí se zásadami a moderními přístupy
v oblasti řízení rizik zdravotnických prostředků a rozšíří si tak svoje zna‑
losti. Zvýší si odbornou kvalifikaci a způsobilosti s důrazem na praktické
využití v každodenní práci.
Obsah kurzu:
•• Seznámení se souborem norem ISO 9000 a ISO 13485:2012 a vy‑
světlení vztahu mezi nimi
•• Změny v revizi normy ISO 13485
•• Stručný výklad požadavků ISO 13485:2012 a terminologie
•• Procesní přístup, identifikace procesů organizace
•• Systém risk managementu
•• Účel vykonávání interních auditů
•• Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
•• Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
•• Výklad postupu vykonání interního auditu
•• Zjištění z auditu
•• Dokumentace výsledků auditu
•• Vypracování zprávy z auditu
•• Řešení neshod
•• Úloha interního auditora
•• Zkušenosti pro efektivní vedení auditu
•• Psychologické aspekty auditu
•• Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
•• Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu
Obsah kurzu:
•• Co je zdravotnický prostředek?
•• Stručný přehled směrnice 93/42/EHS s návazností na risk manage‑
ment
•• Stručný přehled normy ISO 14 975
•• Risk management podle normy ISO 14971:2012
•• Risk Management File
•• Klíčová slova a definice pojmů
•• Plán managementu rizik
•• Identifikace kvalitativních a kvantitativních parametrů vztahujících se
k bezpečnosti
•• Identifikace známých, nebo předvídatelných nebezpečí
•• Odhad rizika pro každé nebezpečí
•• Hodnocení rizika
•• Kontrola rizika
•• Zhodnocení celkového reziduálního rizika
•• Identifikace pracovníků a organizace, která vykonala analýzu rizik
•• Závěry a zpráva o řízení risk managementu
•• Změna plánu během životnosti zdravotnického prostředku
•• Kontrola – přezkoumání dokumentace řízení rizika
•• Diskuze
Kurz je určený:
Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou
kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů.
Kurz je určený:
Pro střední a vrcholové vedení společnosti, kvality managery, vývojové
pracovníky a všechny, kteří si chtějí zvýšit odbornou kvalifikaci.
Rozsah kurzu: 1 den
12 000 Kč
3 dny
4 500 Kč
30. ČERVNA–1. ČERVENCE
6.–8. ŘÍJNA
16.–18. ÚNORA 2015
33
1 den
2. ČERVNA
4. ČERVENCE
7. LISTOPADU
27. BŘEZNA 2015
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Úloha harmonizovaných norem
Povýrobní dozor
Systém Vigilance a ohlašování nežádoucích příhod
Čisté prostory a sterilizační metody
Validace procesů
Klasifikační pravidla – Příloha IX.
Checklist základních požadavků Přílohy I.
Technická složka, Design Dossier,
Klinické hodnocení, Klinické zkoušky
Risk management podle normy ISO 14971
Národní legislativa
Požadavky DNV týkající se žádosti o CE značku, vlastního prověřo‑
vání, mechanismu udělování označení CE a kontrolních periodických
auditů
•• První informace o změnách v směrnici 93/42/EHS
Manager/vedoucí auditor MDD 93/42/E EC
pro zdravotnické prostředky
Direktiva MDD 93/42/EHS je jednou ze základních směrnic,
kterou se řídí výrobci zdravotnických prostředků.
Cíl kurzu:
Účastníci kurzu se podrobně seznámí se směrnicí 93/42/EHS a budou
ji moci využít pro zvýšení efektivity své práce.
Obsah kurzu:
•• Co je zdravotnický prostředek?
•• Stručný přehled směrnice 93/42/EHS
•• Jaké jsou regulační mechanizmy vztahující se k výrobcům a uvádění
zdravotnických prostředků na trh?
•• Jaké jsou mechanizmy/způsoby pro získání CE značky?
•• Kompetentní autorita a notifikovaná osoba a jejich role v systému
•• Označení a štítky, metodické pokyny
15 000 Kč
3 dny
Kurz je určený:
Pro zástupce výrobců zdravotnických prostředků.
13.–15. ŘÍJNA
34
Speciální kurzy
pro výrobce kolejových
­vozidel
IRIS je mezinárodní normou určenou pro výrobce železničních komponentů,
­implementaci a certifikaci, která zaručuje dosažení standardu kvality.
35
Interní auditor dle IRIS:2009 Rev.2
Obsah kurzu:
••
••
••
••
••
••
••
••
zopakování zásad vykonávání interních auditů
stručné zopakovaní požadavků normy ISO 9001:2008
seznámení s normou IRIS:2009 Rev.2 a výklad jejich požadavků
rozdíly mezi normou IRIS:2009 Rev.2 a normou ISO 9001:2008
vykonávání auditů podle normy IRIS:2009 Rev.2
vyhodnocení výsledků auditu podle IRIS:2009 Rev.2
zkušenosti pro efektivní vedení auditu
příklady na praktické procvičení používání normy IRIS:2009 Rev.2
při auditovaní
•• prostor na diskuzi o normě IRIS:2009 Rev.2 a auditovaní podle ní.
Jedním z důležitých požadavků normy IRIS:2009 Rev.2 je pravi­
delné vykonávání interních auditů, podobně jako je to u normy
ISO 9001:2008. Zodpovědnost interních auditorů spočívá v prově­
ření, zda celý systém kvality podle IRIS:2009 Rev.2 je v souladu
s požadavky normy, jak efektivně je zavedený a jak efektivně
v praxi funguje. Přínosem interních auditů je především vyhledání
potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkonnosti organizace.
Další úlohou auditorů je rozšiřování filozofie povědomí o normě
IRIS:2009 Rev. 2 ve firmě.
Kurz je určený:
Cíl kurzu:
Pro všechny interní auditory kvality podle ISO 9001:2008, kteří chtějí
získat kvalifikaci pro vykonávání interních auditů podle normy
IRIS:2009 Rev.2.
Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykoná‑
vání interních auditů podle normy IRIS tím, že se podrobně seznámí
s požadavky této normy, s jejími rozdíly oproti normě ISO 9001:2008
a se zásadami auditování podle normy IRIS:2009 Rev.2.
9 000 Kč
36
2 dny
3.–4. BŘEZNA
12.–13. LISTOPADU
Speciální kurzy
pro automobilový průmysl
Automobilový průmysl v současnosti podstupuje masivní přechod do nových
výrobních geografických míst, prochází významnou restrukturalizací
dodavatelských řetězců – a to jak plánovanou i neplánovanou – a rostoucími
obavami v souvislosti s náklady na suroviny, energie a palivo.
37
Interní auditor ISO/TS 16949:2009
Zvyšování kvalifikace interních auditorů
ISO/TS 16949:2009
Technická specifikace ISO/TS 16949:2009 sjednocuje celosvětové
požadavky zákazníků v automobilovém průmyslu (členové IATF).
Jedním z požadavků této specifikace je vykonávání interních au­
ditů. Interní auditor je zodpovědný za prověření souladu systému
řízení kvality s požadavky normy a též zhodnocení efektivnosti
zavedeného systému. Přínosem interních auditů by mělo být pře­
devším vyhledávání potenciálu a příležitostí pro zlepšování vý­
konnosti organizace. Interní auditoři též bývají nástrojem pro
zvyšování povědomí o systémech řízení kvality ve společnosti.
Cíl kurzu:
Účastníci kurzu si na praktických příkladech procvičí vykonávání inter‑
ních auditů. Získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního
vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni
na možné překážky, se kterými se mohou při vykonaní auditu setkat.
Obsah kurzu:
•• Změny v revizi normy ISO/TS 16949:2009 v porovnání s verzí
ISO/TS 16949:2002
•• Procesní přístup k auditování, zaměření auditu na hodnocení výkon‑
nosti procesů
•• Úloha specifických požadavků zákazníka
•• Práce ve skupinách – zopakování si požadavků normy ISO/TS 16949
•• Řešení modelových situací z interních auditů, formulace zjištění au‑
ditu
•• Diskuze – Zodpovězení otázek účastníků kurzu zaměřených na kon‑
krétní/vybrané požadavky ISO/TS 16949
•• Vykonání závěrečného testu
Cíl kurzu:
Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykoná‑
vání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy
ISO/S16949 a pochopí vztah k normě ISO 9001. Pochopí a naučí se
používat procesní přístup při auditování v automobilovém průmyslu, zís‑
kají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu,
pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné
překážky, se kterými se mohou při vykonávání auditu setkat.
Obsah kurzu:
•• Vztah ISO/TS 16949 k normě ISO 9001
•• ISO/TS 16949 – záměr a strategie, přístup jednotlivých automo­
bilových zákazníků
•• Specifické požadavky zákazníka, jejich význam a uplatňování
v ISO/TS 16949
•• Následné publikace IATF k ISO/TS 16949
•• Procesní přístup k auditování
•• Používaná terminologie a definice
•• Požadavky ISO/TS 16949 nad rámec normy ISO 9001
•• Případové studie zaměřené na znalost požadavků ISO/TS 16949
•• Formulace zjištění z auditu, správná klasifikace zjištění
•• Prezentace zkušeností pro efektivní vedení auditu
•• Řešení konkrétních modelových situací
•• Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu
Kurz je určený:
Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbor‑
nou kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů
v automobilovém průmyslu.
Kurz je určený:
Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit kvalifikaci
a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů v automobilovém
průmyslu.
12 000 Kč
3 dny
4 500 Kč
11.–13. BŘEZNA
15.–17. ČERVENCE
8.–10. PROSINCE
18.–20. BŘEZNA 2015
38
1 den
30. BŘEZNA 2015
Global 8D Report
Nástroje na zabezpečení kvality –
QFD a DOE
Global 8D je doporučená metodika řešení problémů s kvalitou
­výrobku. Pomáhá nám, navádí nás, abychom při řešení problému
a hledání opatření nedělali chyby z unáhlenosti a nedůslednosti.
Vyplněný formulář je prvkem našeho „know-how“ o vadách na­
šeho výrobku.
Cíl kurzu:
Rychle a jednoduše se seznámit s nástroji kvality.
Obsah kurzu:
QFD – Rozpracování funkce kvality (Quality Function
Deployment)
•• Co to je kvalitní výrobek
•• QFD konstrukce
•• Rozdíl mezi „vyrobenou“ a „vykontrolovanou“ kvalitou
•• Dům jakosti
•• QFD technologie
DOE – Navrhování experiment (Design of experiments)
•• Kdy se využívá
•• Taguchiho přístup k DOE
•• příklady
•• přínosy: „zlepšování zadarmo“
•• na co si dát pozor
Cíl kurzu:
Účastníci kurzu se seznámí s významem a postupem aplikace metody
Global 8D Report a získají znalosti, které jim umožní stát se aktivními
členy řešitelských týmů. Takto vyškolené týmy budou moci zjišťovat pří‑
činy problémů, uskutečňovat a stanovovat nápravná opatření, která za‑
brání jejich opakovanému výskytu a doporučovat zlepšování procesů.
Práce těchto týmů bude efektivnější, účinnější a výsledkem bude větší
spokojenost interních a externích zákazníků.
Obsah kurzu:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Potřeba zlepšování kvality
Kdy se využívá metodika 8D
Vytvoření týmu
Formulace a popis problémů
Stanovení dočasných opatření
Stanovení a ověření příčin problémů: Ishikawův diagram, 5× PROČ
Výběr trvalých opatření k nápravě
Uskutečnění nápravných opatření
Prevence opakovaného výskytu
Uznání přínosu týmu a jednotlivců
Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
Kurz je určený:
Tyto nástroje se mají využívat především v projektech, před zahájením
sériové výroby. DOE jako nástroj zlepšování může vyžít každý, kdo chce
řešit složité problémy s nekvalitou.
Kurz je určený:
Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.
4 500 Kč
1 den
4 500 Kč
27. BŘEZNA
9. ČERVNA
5. PROSINCE
39
1 den
28. BŘEZNA
8. ZÁŘÍ
26. LEDNA 2015
3 metodiky – PPAP, APQP a FMEA
Součástí požadavků kladených na dodavatele v automobilovém
průmyslu je aplikace metod progresivního plánování kvality jako
nástroje pro zabezpečení realizace produktu. APQP stanovuje po­
stupy a metodiky pro plánování kvality. Cílem FMEA je už ve fázi
vývoje nového výrobku definovat všechny možné chyby souvise­
jící s daným výrobkem/procesem a pro potenciálně nejrizikovější
chyby realizovat preventivní opatření. Cílem PPAP je zabezpečit,
že organizace rozumí požadavkům zákazníka ve vztahu k specifi­
kacím a záznamům o technickém návrhu a že proces má poten­
ciál vyrábět výrobky tak, že budou plněny požadavky v reálném
objemu výroby a při dohodnuté rychlosti výroby.
Cíl kurzu:
Účastníci se seznámí s postupy podle příručky APQP, se způsobem se‑
stavení realizačního týmu pro řešení FMEA průřezově všemi dotčenými
procesy v organizaci. Účastníci kurzu se naučí dvě základní metodiky
aplikované pro uvolnění výrobního procesu a produktu a to podle směr‑
nice svazu německého automobilového průmyslu VDA 2 – „zabezpe­
čování kvality dodávek“ a podle manuálu řady QS­‑9000 tzv. PPAP –
„Proces schvalování dílů k výrobě“.
Obsah kurzu:
•• Plánování a definování programu
•• Návrh a vývoj výrobku a procesu (včetně metodiky pro tvorbu plánu
regulace)
•• Validace výrobku a procesu
•• Zpětná vazba – posuzování a nápravná opatření
•• FMEA a její význam v systémech řízení kvality
•• Cíle a metodika
•• FMEA procesu a návrhu
•• Určení míry rizika
•• Stanovení nápravných opatření a měření jejich účinností
•• Vazby na systémy řízení kvality pro automobilový průmysl
•• Výběr dodavatelů/kvalitativní způsobilost
•• Požadavky na proces PPAP/PPF
•• Oblast použití PPAP/PPF
•• Úrovně předkládání/volba úrovní předkládání
•• Status uvolnění
•• Dokumenty v procesu PPAP (zprávy, formuláře)
•• Zabezpečování kvality produktu v sériových dodávkách
•• Dohoda o zabezpečování kvality
•• Praktická aplikace
Řešení problémů a analýza kořenových
příčin
Za kořenové příčiny je možné považovat konkrétní možné příčiny
následků, které už není potřeba dále dekomponovat a na jejichž
odstranění je možné navrhnout konkrétní nápravné nebo pre­
ventivní opatření.
Cíl kurzu:
Získat správné znalosti a dovednosti týkající se analýzy kořenových
příčin problémů s cílem stanovení správných a efektivních náprav‑
ných opatření.
Obsah kurzu:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Účel a požadavky norem manažerských systémů
Stromový diagram
Zvláštní a náhodné příčiny (využití regulačních diagramů)
Strukturovaná metoda 8D
Flow Charts
Brainstorming
Ishikawův diagram
Metoda 5× proč (5 WHY?)
Metoda DOE
Nápravné opatření, verifikace a validace
Případové studie
Kurz je určený:
Pro všechny, kteří působí v automobilovém průmyslu a mají zájem zvýšit
si odbornou kvalifikaci.
Kurz je určený:
Pro všechny, kteří chtějí získat nebo si zvýšit odbornou
kvalifikaci.
4 500 Kč
1 den
9 000 Kč
2. ČERVNA
7. LISTOPADU
31. BŘEZNA 2015
40
2 dny
2.–3. DUBNA
16.–17. ČERVNA
4.–5. LISTOPADU
25.–26. BŘEZNA 2015
FMEA – analýza možných chyb a důsledků
SPC – Vyrobená kvalita
FMEA je zkratkou anglických slov Failure Mode and Effect Analysis, což je do češtiny překládané jako analýza možných způsobů
a důsledků poruch. Cílem FMEA je už ve fázi vývoje definovat
možné poruchy vzhledem k funkčním požadavkům, odhadnout
pravděpodobnost výskytu příčin poruch, možnost jejich detekce
a přijetí opatření na nejvýznamnější rizika.
Statistická regulace procesu je nástrojem „vyrobené kvality“. SPC
je kontrolní technologie za odměnu. Pokud děláte správně SPC,
nepotřebujete výstupní kontrolu, zákazník nepotřebuje vstupní
kontrolu, neznáte slovo zmetek ani reklamace. Chlubíte se kvali­
tou své práce.
Cíl kurzu:
Účastníci kurzu se seznámí s podmínkami, které musí splnit, aby mohli
„za odměnu“ dělat SPC. Procvičíme si SPC, dokážeme si, že je jedno‑
duché.
Cíl kurzu:
Účastníci kurzu budou seznámeni se způsobem sestavení realizačního
týmu pro řešení FMEA, se samotnou metodikou FMEA, s identifikací
možných poruch, možných důsledků poruch, možných příčin poruch
včetně využívání jednotlivých nástrojů pro jejich správnou identifikaci.
Stanovení rizik a priorit pro řešení s cílem zvýšit bezporuchovost pro‑
duktu.
Obsah kurzu:
••
••
••
••
••
Obsah kurzu:
••
••
••
••
••
••
••
FMEA a její význam v systémech řízení kvality
Cíle a metodika
FMEA produktu a procesu
Identifikace zvláštních znaků
Určení míry rizika
Vazba na plány kontroly a řízení
Stanovení nápravných opatření a měření jejich efektivnosti
Co to je kvalitní výrobek
Histogram
Rozdíl mezi „vyrobenou“ a „vykontrolovanou“ kvalitou
Indexy způsobilosti produktu
SPC měřením
Kurz je určený:
Povinné pro pracovníky útvaru Kvality. Vhodné pro všechny, kteří chtějí
rozumět „vyrobené kvalitě“.
Kurz je určený:
Pro všechny, kteří působí v automobilovém průmyslu, ale i mimo auto‑
mobilový průmysl, protože uvedená metodika zaznamenává stále zvyšu‑
jící se aplikace i v ostatních sektorech a mají zájem zvýšit si odbornou
kvalifikaci.
4 500 Kč
1 den
9 000 Kč
14. DUBNA
18. LISTOPADU
20. ÚNORA 2015
41
2 dny
24.–25. ÚNORA
11.–12. ČERVNA
7.–8. ŘÍJNA
11.–15. PROSINCE
MSA – způsobilost měřících systémů
Plánování a řízení projektů
v automobilovém průmyslu
Praktický návod k využití metod určování způsobilosti měřících
­systémů v souladu s požadavky normy ISO/TS 16949:2002. Klíčo­
vou otázkou pro řízení výrobního procesu je kvalita naměřených
údajů. Kvalita těchto údajů souvisí se statistickými vlastnostmi
­sytému měření, které je možné využívat pro analytické studie
pro zvýšení poznatků o příčinách ovlivňujících proces.
Vytvoření a udržení kvality procesu a produktu v projektu vyža­
duje systematický přístup. Standardy projektového managementu
jako jsou ISO 10006, PMI nebo IPMA jsou aplikovatelné pro pro­
jekty různé složitosti, různé prostředí bez ohledu na druh pro­
duktu resp. procesu. Logicky tyto postupy doplňují návody uve­
dené v normě ISO 9004.
Cíl kurzu:
Cílem kurzu je vysvětlit vlastnosti systému měření, druhy variability
v systémech měření, chyby měření jako jsou strannost, stabilita, linea‑
rita, opakovatelnost a reprodukovatelnost, návody pro stanovení způso‑
bilosti měřícího systému, včetně kritérií a posuzování přijatelnosti měří‑
cího systému.
Cíl kurzu:
Získat základní zručnosti a vědomosti týkající se projektového manage‑
mentu, definování a monitorování projektu, metodami projektového
managementu a řízením rizik v projektech.
Obsah kurzu:
Obsah kurzu:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Základní pojmy, účel a terminologie
Vývojový diagram použití analýzy měřících systémů
Zdroje variability měření a vliv na rozhodování
Popis variability (stabilita, strannost, linearita, opakovatelnost a repro‑
dukovatelnost)
Rozlišovací schopnost systému měření
Strategie a příprava na posuzování systému měření
Studie způsobilosti přímo ukazujícího systému měření (kvantitativní
údaje)
Studie porovnávacích systémů měření (atributivní, kvalitativní údaje)
Různé grafické a analytické metody
Kurz je určený:
Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.
principy řízení projektů,
přínosy projektového managementu,
souvislost projektového a procesního managementu,
založení projektu a jeho řízení s vazbou na strategii,
hlavní znaky projektu, stanovení projektových cílů,
organizační struktura projektového managementu,
týmová práce v rámci projektu,
harmonogram projektu,
metody projektového managementu,
dokumentace projektu,
audity v rámci projektu a procesů,
standardy projektového managementu (ISO 10006, PMI, IPMA),
studie realizovatelnosti,
omyly a chyby v projektovém managemente,
software pro oblast řízení projektů,
diskuze
Kurz je určený:
Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.
4 500 Kč
1 den
4 500 Kč
26. ÚNORA
9. ČERVENCE
1. PROSINCE
42
1 den
16. DUBNA
5. ČERVNA
12. LISTOPADU
Hodnocení dodavatelů
v automobilovém průmyslu
VDA 6.5 – audit produktu
(nelicencované)
Zabezpečování kvality dodávek v dodavatelském řetězci je jedním
z klíčových témat. Při nedostatečné specifikaci a komunikaci na
rozhraních mezi dodavatelem a zákazníkem mohou vznikat vý­
znamné ztráty, které je možné eliminovat standardizovanými
­postupy.
Jedním z požadavků kladených na dodavatele v automobilovém
průmyslu je v stanovených intervalech vykonávat audity pro­
duktu, jejichž cílem je ověřit shodu produktu se všemi specific­
kými požadavky na produkt. Jedná se o specifické nástroje, které
se uplatňují nezávisle na výstupní kontrole produktu. Pro reali­
zaci tohoto typu auditů musí mít organizace k dispozici připra­
vený kvalifikovaný personál.
Cíl kurzu:
Účastníci budou obeznámeni s postupy týkajícími se procesu nakupo‑
vání, vstupní kontroly, výběru dodavatelů a hodnocení výkonnosti do­
davatelů v reálném čase, metodikami pro rozvoj dodavatelů a principy
partnerské spolupráce.
Cíl kurzu:
Zabezpečení teoretické způsobilostí auditorů produktu, s důrazem na
vytvoření správného katalogu otázek k auditu, hodnocení rizikovosti
a závažnosti identifikovaných chyb, vysvětlení přístupu ve smyslu VDA
6.5.
Obsah kurzu:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
základní pravidla nakupování,
požadavky na dodavatele,
uzavírání obchodních smluv,
objednávky­‑specifikace produktu,
požadavky na dokumentaci,
minimální a maximální skladové zásoby,
vstupní kontrola­‑přejímací kritéria,
zapracování přebíracích kritérií do smluv,
výběr a hodnocení dodavatelů, kritéria hodnocení,
zákaznické audity,
budování dodavatelských vztahů
Obsah kurzu:
•• vysvětlení účelu auditů produktu – vazba na požadavky zákazníka
a ISO/TS 16949
•• průběh auditu výrobku, správný odběr vzorků
•• katalog otázek k auditu
•• metodiky auditu
•• navrhujeme jako součást tréninku vykonat i praktický trénink přímo
ve výrobě – přímé vykonání auditu vybraných produktů.
•• řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
Kurz je určený:
Pro všechny, kteří chtějí získat nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.
Kurz je určený:
Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.
4 500 Kč
1 den
4 500 Kč
26. ÚNORA
6. ČERVNA
29. ŘÍJNA
30. BŘEZNA 2015
43
1 den
6. KVĚTNA
11. PROSINCE
Technik kvality 21. století
Důležitou konkurenční výhodou v současném tržním prostředí je
kvalita naší práce a našich výrobků. Abychom toho dosáhli, mu­
síme mít kvalifikované zaměstnance. Kurz „Technik Kvality“ při­
praví Vaše klíčové pracovníky na vykonávání svých činností. První
část kurzu je teoretická, v druhé procvičujeme nástroje a techniky
kvality na výrobcích Vaší firmy. Závěrečný test Vám prokáže šikov­
nost a výkonnost Vašich techniků.
Cíl kurzu:
Účastníci kurzu si procvičí všechny základní nástroje, techniky a postupy
kvality. Hlavním cílem je umět předepsat kontrolní plán tak, aby na vý‑
robek nepřišly žádné reklamace. Technici kvality musí umět analyzovat
a řešit problémy s kvalitou tak, aby se už neopakovaly. Technik kvality
rozumí všem prvkům systému kvality, umí ostatním vysvětlit jejich smysl
a přínos a pomáhá s jejich úspěšnou aplikací. Chceme být hrdí na svoji
práci, jak pomáháme výrobkům, zákazníkům, firmě a spolupracovní‑
kům.
Obsah kurzu:
Část 1:
•• Postavení kvality v dnešním podnikatelském prostředí;
•• Kvalita výrobku;
•• Kontrola výrobku měřením, proměnlivost, histogram
•• Gaussovo rozdělení
•• Rozdíl mezi „vyrobenou“ a „vykontrolovanou“ kvalitou
•• Indexy způsobilosti procesu, stroje a měřidla
•• SPC měření
•• Statistická přejímka srovnáváním
•• Riziko vadného výrobku
•• Kontrolní technologie
VDA 6.3 – audit procesu (nelicencované)
Audity procesu jsou významným nástrojem zaměřeným na hod­
nocení efektivnosti všech výrobních procesů s cílem zhodnocení
výkonnosti a způsobilostí procesu, interních neshod, způsobilostí
pracovníků, výrobních kapacit, komunikace, atd. Zároveň je
možné tyto postupy aplikovat interně nebo externě i v takových
procesech jako jsou marketing, vývoj atd. Pro realizaci těchto au­
ditů je nevyhnutelný kompetentní personál, který ovládá nástroje
managementu kvalitu.
Část 2:
•• QFD, určení kritických znaků výrobku
•• Analýza vad, určení kritických vad výrobku
•• Kontrolní plán se zárukou za kvalitu výrobku
•• FMEA procesu
•• DOE
Cíl kurzu:
Zabezpečit potřebnou způsobilost interních auditorů pro realizaci au‑
ditů procesu ve smyslu postupů VDA 6.3 a hodnocení výsledků auditu
a určování potenciálu na zlepšování procesů.
Část 3:
•• Metodiky a nástroje zlepšování;
•• Ishikawův diagram, FTA, 5 WHY, 8D-Report
•• Základy systému managementu jakosti
•• Audity jakosti
•• Úvod do štíhlé výroby
•• Závěrečný test
Obsah kurzu:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Audit kvality
Potřeby vedení organizace
Zdroje pro prověřování
Typy auditů
Příprava a vykonání auditu
Hodnocení, závěrečná schůzka
Nápravné opatření a ověření jejich účinnosti
Zpráva z auditu a dokumentace
Plánování vývoje
Realizace vývoje výrobku
Plánování, realizace vývoje procesu
Dodavatelé/suroviny
Výroba: Personál/kvalifikace
Výrobní prostředky a zařízení
Doprava/manipulace/skladování/balení
Analýza chyb/nápravných opatření/trvalé zlepšování
Péče o klienty/spokojnost zákazníků/servis
Kurz je určený:
Kurz je určený především pro pracovníky kvality, kteří mají za úkol plá‑
novat kvalitu, analyzovat kvalitu, garantovat kvalitu a zlepšovat kvalitu
výrobku. Kurz je velkým poučením a inspirací pro každého manažera
a technického pracovníka firmy, která chce konkurovat kvalitou.
Rozsah kurzu: 9 dnů
Kurz je určený:
Pro všechny, kteří chtějí získat nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.
12 000 Kč
3 dny
26 000 Kč
10.–11. ČERVENCE
9.–10. PROSINCE
44
9 dnů (3× 3)
19.–21. LISTOPADU
1.–3. PROSINCE
15.–17. PROSINCE
7 jednoduchých nástrojů
zlepšování kvality
7 pokročilých nástrojů
zlepšování kvality
7 osvědčených nástrojů, které již dávno prokázaly svou užitečnost
nejen při zlepšování kvality. Mohou pomáhat všem, manažerům,
technikům i operátorům. Není cílem se s nimi jen seznámit, ale
hlavně procvičit jejich použití. Přineste si své výrobky, na kterých
budete procvičovat využití všech nástrojů.
Na každém výrobku, na každém pracovišti se mohou vyskytnout
chyby. Úkolem dneška je, řešit je tak, aby se neopakovaly. V tom
nám pomáhají osvědčené nástroje zlepšování. Není cílem se
s nimi jen seznámit, ale hlavně procvičit jejich použití. Přineste si
své výrobky, na kterých budete procvičovat využití všech nástrojů.
Cíl kurzu:
Cíl kurzu:
Procvičit využití 7 jednoduchých nástrojů. Odnést si do firmy příklady
aplikací, které by měly pomoci snižovat množství zmetků, práce navíc,
záměn, zpoždění, úrazů a plýtvání.
Procvičit využití nástrojů zlepšování. Odnést si do firmy příklady apli‑
kací, které by měly pomoci snižovat množství zmetků, práce navíc, zá‑
měn, zpoždění, úrazů a plýtvání.
Obsah kurzu:
Obsah kurzu:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Dnešní podnikatelské prostředí
Kvalita výrobku
Vývojový diagram
Bodový, korelační diagram
Histogram
SPC karta
Ishikawův diagram
•• Paretův graf
•• Záznamníky, 8D­‑Report
•• Motivace ke zlepšování
•• Závěrečný test
Kurz je určený:
Pro všechny, kteří chtějí pomoci a být prospěšní, pro ty kteří se chtějí
zlepšovat a zvyšovat svou kvalifikaci. Povinné pro všechny pracovníky
oddělení kvality. Aplikace těchto nástrojů v praxi je jejich pracovní po‑
vinností.
Kurz je určený:
Pro všechny, kteří chtějí pomoci a být prospěšní, pro ty kteří se chtějí
zlepšovat a zvyšovat svou kvalifikaci. Povinné pro všechny pracovníky
oddělení kvality.
9 000 Kč
2 dny
Dnešní podnikatelské prostředí
FMEA – analýza možných chyb výrobků
Ishikawův diagram
FTA – analýza stromů poruch
5 WHY
Poka Yoke
DOE
Motivace ke zlepšování
Závěrečný test
9 000 Kč
15.–16. DUBNA
27.–28. LEDNA 2015
45
2 dny
17.–18. DUBNA
29.–30. LEDNA 2015
Procesní přístup v automobilovém
­průmyslu
Základy Six Sigma
Slovo „sigma“ označuje písmeno řecké abecedy, které se používá
na vyjádření míry proměnlivosti veličiny. Úroveň Sigma ukazuje
s jakou pravděpodobností se v procesu vyskytne chyba. Vyšší
úrovně kvality Sigma představují procesy, při kterých dojde
s menší pravděpodobností k chybě, způsobující nenaplnění po­
žadavků zákazníka.
Procesní přístup představuje úplně novou orientaci, soustředění
se na proces, který je chápaný jako řetězec aktivit/činností/sub­
procesů výsledkem kterých je koncový produkt. Je založený na
principu řízení a vzájemného působení všech podnikových pro­
cesů tak, aby plnily určené cíle. Efektivní průběh podnikových
procesů je nástrojem udržení a posilnění pozice podniku
v trhově­‑orientovaném prostředí.
Cíl kurzu:
Obeznámit se s metodikou Six Sigma a s jejími nástroji pro zlepšení
­výkonnosti podniku.
Cíl kurzu:
Získání znalostí o procesním přístupu a praktických zručností při jeho
zavádění v rámci řízení podniku.
Obsah kurzu:
•• Co je Six Sigma (historie, účel, klíčové pojmy, vysvětlení principů
Six Sigma)
•• Návrh procesů a jejich klasifikace (sestavení procesní mapy)
•• Definování výstupů klíčových procesů a měření výkonnosti
•• Zlepšování procesů (DMAIC)
•• Výběr vhodných Six Sigma projektů
•• Základné metody a nástroje Six Sigma (QFD, FMEA, SPC, MSA,
diagram příčin a následků, DOE)
•• Aplikace metody Six Sigma (definování organizační struktury a úloh
v rámci Six Sigma projektů)
•• Praktické cvičení
Obsah kurzu:
••
••
••
••
••
••
Vysvětlení a definice procesu
Procesní přístup a požadavky norem ISO 9001 a ISO/TS 16949
Návrh procesů – sestavení procesní mapy
Popisy procesů (diagram želvy)
Měření výkonnosti procesů
Praktické cvičení
Kurz je určený:
Pro všechny, kteří chtějí získat nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.
Kurz je určený:
Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.
4 500 Kč
1 den
9 000 Kč
5. ČERVNA
4. LISTOPADU
46
2 dny
18.–19. PROSINCE
Kontrolní plán – eliminace reklamací
Poka Yoke
Pokud máte správný kontrolní plán, neznáte slovo reklamace
a nemusíte se bát žádné třídící ani svolávací akce. Po každé rekla­
maci se musí kontrolní plán upravovat, protože neochránil ani
nás ani naše zákazníky před problémy s kvalitou našich výrobků.
Pokud má dodavatel správné kontrolní plány, nepotřebujeme
vstupní kontrolu.
Všichni jsou omylní. Každý může udělat chybu, která způsobí
­nespokojenost zákazníka, chybné kusy, nebo více práce, zpoždění
nebo zbytečné navýšení nákladů. Tyto chyby mohou způsobit
úraz nebo ohrozit zdraví. Poka Yoke je upřímná a cílevědomá
snaha minimalizovat rizika chyb z nepozornosti.
Cíl kurzu:
Seznámit účastníky s metodou Poka Yoke, naučit je najít a zrealizovat
opatření, která jim pomohou minimalizovat riziko výskytu nežádoucích
Cíl kurzu:
Jednoduše i lajkům vysvětlit, jaký je rozdíl mezi „vyrobenou“ a „vykont‑
rolovanou“ kvalitou. Inspirovat i odborníky, jak zdokonalit stávající kon‑
trolní plány. Dodávat kvalitní výrobky, nemít reklamace, nepotřebovat
vstupní kontrolu.
událostí a chyb.
Obsah kurzu:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Obsah kurzu:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Dnešní podnikatelské prostředí
Kvalita výrobku, co kontrolovat a proč
Rozdíl mezi kontrolami výrobku a procesu
Histogram a stabilita
Rozdíl mezi „vyrobenou“ a „vykontrolovanou“ kvalitou
Úvod do SPC
Úvod do statistické přejímky srovnáváním
Účinnost 100% kontroly
Kontrolní technologie
Kontrolní plán se zárukou na kvalitu
Diskuse
Identifikace možných chyb
Kontrola nejkritičtějších chyb
Analýza příčin chyb
Oblasti využití Poka Yoke
Principy a hlavní myšlenky Poka Yoke
Nástroje Poka Yoke
Příklady
Motivace k Poka Yoke
Diskuse
Kurz je určený:
Pro všechny, kteří chtějí pomoci a být prospěšní, pro ty, kteří se chtějí
zlepšovat a zvyšovat svou kvalifikaci. Doporučujeme všem pracovníkům
oddělení kvality.
Kurz je určený:
Pro všechny ředitele, kteří chtějí vědět, co mají požadovat od svých
­pracovníků kvality. Pro techniky, aby uměli spolupracovat s pracovníky
kvality, když do technologického postupu zakomponovávají kontroly
s přidanou hodnotou. Pro všechny pracovníky výroby, aby chápali, že
kontrola nám pomáhá, chrání nás, naše výplaty a zákazníky. Pro pra­
covníky nákupu, aby věděli, co požadovat od dodavatelů.
9 000 Kč
2 dny
4 500 Kč
15.–16. ZÁŘÍ
22.–23. LEDNA 2015
47
1 den
21. LEDNA 2015
VDA 2:2012, 5. vydání v porovnání
s PPAP:2006, 4. vydání
Úspěšné vedení a fungování organizace vyžaduje, aby byla řízena
systematickým a jasným způsobem. Úspěch může být výsledkem
zavádění a udržování takového systému managementu, jehož
­cílem je neustálé zlepšování efektivnosti a účinnosti chodu a čin­
ností organizace.
Cíl kurzu:
Účastníci kurzu si na praktických příkladech procvičí provádění inter‑
ních auditů. Získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního
vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni
na možné překážky, s nimiž se mohou při provádění auditu setkat.
Obsah kurzu:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Uplatnění požadavku OEMs na uvolnění výrobního procesu/dílu
Iniciátor postupu uvolnění PPF
Principiální průběh vzorkování výrobních dílů
Požadavky na dokumentaci předložení
Výběr stupně předložení
Vzorkování a rozhodnutí o uvolnění sériových dodávek
Specifické požadavky vybraných OEMs (VW, Daimler, Ford)
Shrnutí a závěr
Diskuse
Kurz je určený:
Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.
4 500 Kč
48
1 den
3. ČERVNA
6. LISTOPADU
31. BŘEZNA 2015
49
Det Norske Veritas Česká republika Tréninkový plán
MANAGEMENT KVALITY
Praktická implementace ISO 9001:2008
Interní auditor dle ISO 9001:2008
Zvyšování kvalifikace interních auditorů ISO 9001:2008
Ekonomika kvality a měření v sytémech řízení kvality
Vedoucí/Externí auditor dle ISO 9001:2008
MANAGEMENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Interní auditor dle ISO 14001:2004
Vedoucí/Externí auditor dle ISO 14001:2004
Legislativní požadavky EMS
ENERGETICKÝ MANAGEMENT
Implementace normy ISO 50001:2011
Interní auditor ISO 50001:2011
MANAGEMENT BOZP
Moderní řízení bezpečnosti
Interní auditor dle OHSAS 18001:2007
Vedoucí/Externí auditor dle OHSAS 18001:2007
Personální certifikace SCC
INTEGROVANÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ
Interní auditor integrovaného systému QESMS dle ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007
Monitorování a měření v systémech řízení
RISK MANAGEMENT
Základy mapování procesů a Risk Management
Integrace rizikového přístupu v manažerském systému QESMS
Enterprise Risk Management / Celofiremní řízení rizik
Identifikace rizik
Základní informace o Bussines Continuity Management
Bussines Continuity Management a jeho implementace
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Společenská odpovědnost firem – CSR
SA 8000:2008 – Standard pro ověření sociální odpovědnosti firmy
Interní auditor dle SA 8000:2008
Nefinanční reporting GRI
ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ
Interní auditor ISMS dle ISO/IEC 27001:2013
Vedoucí / Externí auditor ISMS dle ISO/IEC 27001
Praktické řízení rizik ISMS
Měření účinnosti ISMS
Pravidla a principy zavádění systému řízení služeb IT podle ISO/IEC 20000
Specifika řízení kontinuity činností v IT (ISO/IEC 27031)
SPECIÁLNÍ KURZY PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL
Zajištění bezpečnosti potravin podle ISO 22000:2005
SPECIÁLNÍ KURZY PRO ZDRAVOTNICTVÍ
Interní auditor dle ISO 13485:2003
Risk Management pro výrobce zdravotnických prostředků (ISO 14971:2007)
Vedoucí auditor/Manažer MDD 93/42/E EC pro zdravotnické prostředky
SPECIÁLNÍ KURZY PRO VÝROBCE KOLEJOVÝCH VOZIDEL
Interní auditor dle IRIS-2:2009
SPECIÁLNÍ KURZY PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL
Interní auditor dle ISO/TS 16949:2009
Zvyšování kvalifikace interních auditorů ISO/TS 16949:2009
Global 8D report
Nástroje na zabezpečení kvality – QFD a DOE
Řešení problémů a analýza kořenových příčin
3 METODIKY (APQP, FMEA a PPAP)
FMEA – analýza možných chyb a důsledků
SPC – základy statistiky
MSA – způsobilost měřících systémů
Plánování a řízení projektů v automobilovém průmyslu
Hodnocení dodavatelů v automobilovém průmyslu
VDA 6.5 – audit produktu (nelicencované)
VDA 6.3 – audit procesu (nelicencované)
Technik kvality 21. století
7 jednoduchých nástrojů zlepšování kvality
7 pokročilých nástrojů lepšování kvality
Procesní přístup v automobilovém průmyslu
Základy Six Sigma
Kontolní plán – eliminace reklamací
Poka Yoke
VDA 2:2012, 5. vydání v porovnání s PPAP:2006, 4. vydání
Cena v CZK
Rozsah
Akreditace
2014
Únor
4 000
9 800
4 500
1
2
1
IRCA
19.–20.
Březen
Duben
Květen
5
IRCA
9 800
30 000
4 500
2
5
1
IRCA
IRCA
4 500
9 000
1
2
9 000
25 000
9 000
1–3
2
5
3
12 000
3
Červenec
2.–3.
4.
3.
30 000
Červen
Srpen
Září
Říjen
18.–19.
dle zájmu
24.–28.
Prosinec
2015
Leden
11.–12.
2.
Únor
Březen
5.–6.
15.
2.
22.–26.
16.–20.
19.–20.
18.–19.
12.–16.
13.–17.
1.
8.
10.
8.
16.–17.
3.
6.
1.–2.
27.–28.
5.–6.
29.–30.
IRCA
RvA
11.–15.
28.–30.
13.–15.
7.–9.
12.–14.
18.–20.
9.–11.
dle zájmu
9 800
9 800
9 800
5 200
5 200
9 800
2
2
2
1
1
2
4 500
4 500
9 000
1
1
2
24.–25.
9.–10.
6.–7.
4.–5.
11.–12.
6.–7.
12.–13.
14.–15.
15.
7.
16.
23.
13.–14.
1.–2.
2.–3.
18.
19.
20.
21.–22.
12.
5.–6.
20.–21.
9 000
35 000
4 500
4 500
9 000
2
5
1
1
2
26.–27.
23.–24.
2.–3.
IRCA
16.–17.
23.–24.
29. 9.–3. 10.
16.–20.
5.
6.
18.
19.
20.–21.
dle zájmu
4 500
1
27.
12 000
4 500
15 000
3
1
3
9 000
2
3.–4.
12 000
4 500
4 500
4 500
4 500
9 000
4 500
9 000
4 500
4 500
4 500
4 500
12 000
26 000
9 000
9 000
4 500
9 000
9 000
4 500
4 500
3
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
3
3× 3
2
2
1
2
2
1
1
11.–13.
21.
25.
30. 6.–1. 7.
2.
4.
6.–8.
4.
16.–18.
7.
27.
13.–15.
12.–13.
15.–17.
27.
28.
27.–29.
8.–10.
9.
26.
2.
16.–17.
2.–3.
14.
24.–25.
26.
7.
4.–5.
18.
11.–12.
7.–8.
5.
6.
26.
31.
25.–26.
20.
11.–15.
1.
9.
16.
18.–20.
30.
5.
8.
12.
29.
30.
6.
10.–11.
19.–21.
11.
9.–10.
1.–3. a 15.–17.
15.–16.
17.–18.
27.–28.
29.–30.
5.
4.
18.–19.
15.–16.
22.–23.
21.
3.
6.
Uvedené ceny jsou bez DPH
50
Listopad
51
31.
Pro bližší informace nás kontaktujte:
DET NORSKE VERITAS CZ s.r.o.
Thákurova 531/4
160 00 Praha 6
tel.: +420 233 321 231
fax: +420 233 321 232
email: [email protected]
www.dnvba.cz
Lenka Matějková
mob.: +420 739 342 681
email:
[email protected]
Lubomíra Zachová
mob.: +420 737 212 732
email:
[email protected]
Radka Lukášová
mob.: +420 777 001 498
email:
[email protected]
Download

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst