ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA
MĚSÍČNÍK  ZÁŘÍ 2013  ROČNÍK XVI.  ČÍSLO 9 (104)  ZDARMA
Historický
okamžik
Nastal čas největší lidové slavnosti na Mostecku. Nejen primátor s manželkou zvolí oděv v modrobílých barvách
města pod Hněvínem, s nimi i stovky, ne-li tisíce dalších občanů. Mostecká slavnost je událostí, v jejímž průběhu jsme
si zvykli zapomenout na starosti všedních dnů. Pojďme se těšit ze vzájemných setkání, radujme se z maličkostí a třeba
permoníkům popřejme, aby se nedočkali konce zdejších šachet.
Foto: Petr PROKEŠ
Nastává nová etapa činnosti občanských aktivit zrozených na půdě družstva. Člen
představenstva Krušnohoru
Vlastimil Vozka, jehož dobře znáte jako primátora Mostu a člena hnutí Severočeši.cz
a občanského Sdružení Mostečané Mostu, bude jedním ze
čtyř z nás, kteří mohou novou
etapu rozvoje občanských aktivit zahájit.
Netajili jsme se tím, že pokud Severočeši.cz budou osloveni Andrejem Babišem a jím
založeným hnutím ANO, sdružujícím občany nespokojené
s dosavadní politikou vládnoucích garnitur, že naše odpověď
bude vstřícná. Stalo se. Severočeši.cz nabídku dostali, kývli na ni a čtyři členové se stanou součástí severočeské kandidátky ANO. Jsme svědky
historického okamžiku. Lidé
z iniciativ vzniklých v Krušnohoru se poprvé budou snažit
o úspěch ve spojení s celostátně působícím volebním subjektem. Pojďme jim dát svůj hlas.
Víte dobře, že je co napravovat. Vládní garnitury se doposud snažily zlikvidovat bytové
družstevnictví, opomíjely politiku podporující bydlení, zcela
se vykašlaly na sociální bydlení. Naši kandidáti se v uvedených záležitostech dobře orientují a vědí, jak problémy řešit. Zaslouží si proto zasednout
do lavic Poslanecké sněmovny
a pracovat ve prospěch nás –
družstevníků a vlastníků bytů.
PŘEDSTAVENSTVO SBDK
STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, 434 01 MOST
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Krušnohor , zpravodaj stavebního bytového družstva
Ú�EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV� STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND�LÍ A ST�EDA 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TAV E B N Í H O BY T OV É H O D R U Ž S T VA K R U Š N O H O R
2
HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE�INK 476 146 199
POND�LÍ, ST�EDA 7.00 – 17.00 ÚTERÝ, �TVRTEK, PÁTEK 7.00 – 13.00
Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe�inku spole�nosti Hasman – Výtahy na telefonním �ísle
800 136 018 nebo 417 639 296
E-mailová adresa:
Oficiální internetové stránky:
Spojovatelka: 476 146 100
[email protected]
www.sbdkrusnohor.cz
Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš�ování kvality poskytovaných služeb nahrávány.
P�EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD)
P�edseda
Laur Roman
476 146 104
Místop�edseda
Ryba František
476 146 104
�lenové
Ing. Hokr Roman
Ing. Koranda Ji�í
Ing. Pa�ourek Ivo
Šev�ík Arnošt
Ing. Vozka Vlastimil
KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK)
P�edseda
Mertlík Ji�í
�lenové
Vajshajtl Stanislav
Mgr. N�me�ková Zde�ka
Ing. Goldbergerová Jana
�erník Vladimír
Bucha Petr
Petrilová Jana
ÚSEK �EDITELE (Ú�)
�editel družstva
Ryba František
476 146 105
Vedoucí sekretariátu �editele
Domínová Leona
476 146 104
Fax
476 146 101
Informace
Varhulíková Anna
476 146 106
Podatelna
Hokrová Monika
476 146 107
Sekretá�ka
Karochová Daniela
476 146 108
Tiskový mluv�í, redakce zpravodaje
Mgr. Prokeš Petr
476 146 109
EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ)
Vedoucí
Erlitzová Alena
476 146 110
Sekretariát vedoucí EÚ
Hájková Dagmar
476 146 111
Fax
476 146 102
Správce sít�
Gerthner Daniel
476 146 112
Pobo�ka Litvínov
Fax
476 754 084
Vegnerová Hana
476 146 115
Blahoutová Eva
476 146 116
�andová Martina
476 146 117
[email protected]
reditel
predstavenstvo
predseda.kk
kontrolni.komise
reditel
sekretariat.reditele
informace
podatelna
sekretariat
tiskovy.mluvci
hlavni.ekonom
sekr.ekonom
sprava.site
pobocka.litvinov
ÚSEK INŽENÝRSKÉ �INNOSTI (ÚI�)
Vedoucí
inzenyrska.cinnost.vedouci
Jánská Hana
476 146 180
Investi�ní referent
Renka Adam
476 146 181
investicni.referent1
Hor�á�ek Miroslav
476 146 182
investicni.referent2
Zámecký Jan
476 146 183
investicni.referent3
R�ži�ková Simona
476 146 184
investicni.referent4
Referentka
inzenyrska.cinnost.referent
Kolmanová Lucie
476 146 185
Z d�vodu v�tší p�ehlednosti uvádíme u e-mailových adres na jednotlivá
pracovišt� a pracovníky pouze tu �ást adresy, která je p�ed
"zaviná�em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt� p�idat
" @sbdkrusnohor.cz ".
EÚ - EKONOMICKÉ ODD�LENÍ (EO)
Vedoucí EO a vedoucí Ú�JE
Ing. Kurková Kate�ina
476 146 120
Provozní ú�tárna pro SVJ
Charvátová Lenka
476 146 121
Žaludová Vlasta
476 146 122
Kultscherová Miroslava
476 146 123
Fakturace
Švecová Petra
476 146 124
Kastnerová Stanislava
476 146 125
Provozní ú�tárna
Pousková Blanka
476 146 127
Pokladna
Gerthnerová Dana
476 146 129
Evidence zálohových plateb
Andrtová Irena
476 146 131
Referentka úv�r�
Libecajtová Lucie
476 146 133
Evidence majetku - inventury
Feiglová Martina
476 146 135
Mzdová a personální kancelá�
Šáfrová Liliana
476 146 137
ekonomicke.odd.vedouci
provozni.uctarna
fakturace
provozni.uctarna
pokladna
topna.sezona
uvery
evidence.majetku
mzdy
EÚ - ODD�LENÍ PRO �LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O�Z)
Vedoucí
clenske.zalezitosti.vedouci
Petrovická Zuzana
476 146 140
�lenská evidence
clenska.evidence
Kindermannová Romana
476 146 141
Pletková Lucie
476 146 142
476 146 143
Šindelá�ová Lenka
Evidence nájemného
evidence.najemneho
Kubíková Lenka
476 146 145
Reichlová Iveta
476 146 146
P�edpisy nájemného
predpisy.najemneho
Sojková Milena
476 146 148
Pecková Kate�ina
476 146 149
evidence.pohledavek
Vedoucí evidence pohledávek
Matoliaková Iva
476 146 150
Evidence pohledávek
evidence.pohledavek
Zvárová Mária
476 146 151
Bílková Lucie
476 146 152
St�íšková Kate�ina
476 146 153
Hudecová Jitka
476 146 154
Nebytové prostory - pojišt�ní
nebytove.prostory.pojisteni
Pátková Lenka
476 146 156
Spole�né prostory
nebytove.prostory.pojisteni
Šev�íková Alena
476 146 157
TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ)
Vedoucí
Ing. �apková Irena
476 146 160
Stavební technik
Bertlová Zde�ka
476 146 161
Vlasáková Zuzana
476 146 162
Vilhelmová Monika
476 146 163
Vydra Radovan
476 146 164
Šebek Zden�k
476 146 165
Losos Martin
476 146 166
Šebková Hedvika
476 146 167
Požárn� bezpe�nostní technik - MTZ
P�ibyl František
476 146 171
Energetik
Ing. Korol Valerij
476 146 172
Referentka
Rybová Kate�ina
476 146 174
Dispe�ink
Hilbertová Lenka
476 146 199
technicky.usek.vedouci
technik1
technik2
technik3
technik4
technik5
technik6
technik7
bezpec.technik
energetik
technicky.usek.referent
dispecink
ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
2
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Co jsme pro vás
připravili:
František Ryba: Byl jsem nejmladším předsedou . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5
Beverly Hills v Janově? Sci-fi nebo skutečnost? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 8
Domovníci dokážou zajistit pořádek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10
Podmínka převzetí funkce: uklízečka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 15
Muži a ženy zákona 29. září ukážou, co umějí . . . . . . . . . . . . . str. 16
Chytré hlavy plní přání za milion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 21
Bronislav Schwarz je navržen na lídra kandidátky . . . . . . . . . . . . . . . . str. 24
Mostečané otevřeli svá srdce i peněženky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 26
KRUŠNOHOR – zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební
bytové družstvo Krušnohor, tř. ČSA 1766, 434 01 Most. IČ: 00043257. Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda),
tel.: 476 146 104, e-mail: [email protected], fax: 476 146 101, Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš.
Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: 476 146 109, e-mail: [email protected] Rozšiřuje SBD Krušnohor
jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový – Česká reklamní společnost, Most, tel. 777 722 122, fax: 776 404 544,
e-mail: [email protected] Náklad: 23 000 výtisků. Dáno do tisku: 28. 8. 2013. Vyšlo: 4. 9. 2013. Uzávěrka příštího čísla:
20. 9. 2013. Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí.
Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597
3
EDITORIAL
Vážení čtenáři!
Stalo se něco nečekaného. Mostečané
otevřeli svá srdce a s nimi i peněženky. Z nich vyndali přes dvanáct tisícovek. Poslouží malému Jakoubkovi a jeho rodičům k částečné úhradě nákladů
na pořízení asistenčního psa, kterého
chlapec potřebuje kvůli svému zdravotnímu postižení jako sůl. Zatím vypůjčený pejsek je nejen chlapcovým kamarádem, stal se navíc pomocníkem
maminky a sportovním parťákem tatínka. Je to prostě víceúčelové zvířátko. Doslova k nezaplacení! V okrese
s nejvyšší nezaměstnaností v republice a množstvím sociálních problémů
je vůbec div, že mezi lidmi byla tak velká ochota pomoci. Zdá se, že ještě nejsme tak moc zdeptáni bojem s problémy a že ještě máme sílu zvednout se
v hospodě od půllitru piva.
Zda budou lidé na Mostecku a v Ústeckém kraji stejně velkoryse chtít pomoci i naším regionálním politikům, to ukážou předčasné parlamentní volby. Řečeno sportovní terminologií – my, obyvatelé tohoto okresu a kraje, máme na volební kandidátce celostátně působícího
volebního subjektu žhavá želízka v ohni
v podobě čtyř lidí z členské základny
Severočechů.cz. Tři z nich jsou z mosteckého okresu. Jména Vozka – Zelenka – Schwarz všichni dobře známe a víme, že pokud se tito muži díky našim volebním hlasům dostanou do Poslanecké
sněmovny, že se v ní za nás budou bít
jako lvi. Ostatně podnikatel Babiš by je
tam v lavicích ani usnout nenechal. Ano,
pochopili jste dobře. Severočeši.cz čekají na naše hlasy na kandidátce ANO.
Tak jim to své „ano“ dejte.
Když se řekne Beverly Hills, smysl pro
geografickou orientaci vyšle naše pohledy směrem na západ – za velkou
louži – do slepence padesátky států,
v nichž všichni hovoří jedním jazykem,
a proto tam všichni vědí, o čem je řeč.
Nastal ale čas, abychom náš smysl pro
orientaci naučili nepřekračovat hranice.
Nejen kontinentů a států, ba ani okresní
hranice ne. Beverly Hills máme přímo
za humny – v litvínovském Janově. Pokud si zrovna myslíte, že máme o kolečko víc, pak si zalistujte o pár stránek
dál a dozvíte se, že počet našich koleček odpovídá normálu.
Až stodevadesátkou si to mohou nyní šněrovat Černí andělé. Určitě ne po
palubovce, ve sportovní hale by si na
svých hlavách udělali pořádné boule (jimiž by ostatně mohli před utkáním děsit
své soupeře a psychicky je vykolejovat,
což by byla velká výhoda). Šněrovat si
to pěkně budou po silnicích a dálnicích,
protože mostecký autosalon jihokorejské automobilky je vybavil dvěma pěknými fáry. Takže šťastnou cestu za novými vítězstvími, vy naše černoandělská děvčátka!
Petr PROKEŠ
4
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
Zazdili okna
Zajistit si bezpečnost majetku před
nenechavýma rukama zlodějů se
dá různými způsoby. Družstevníci ze SA 43 (blok 1) v Luční ulici
na litvínovském sídlišti Janov dali
přednost zazdění sklepních oken.
Souběžně s tím si zateplili sokl.
Pojistná událost
Vlastníci ze SV 232 (blok 411)
v Moskevské ulici v mostecké Severní čtvrti si nechali vyměnit vchodové dveře. Stalo se to v rámci pojistné události. V září dojde na výměnu vstupních dveří ve SV 602
(blok 562) v ulici Karla Jaromíra
Erbena na sídlišti Pod Lajsníkem.
Tato akce je řádně naplánována.
Lodžie a sokly
Hned ve dvou případech došlo v Litvínově na opravy lodžií a soklové části domu. Práce
proběhly v domech SV 287 a SV
288 na Mostecké ulici (čp. 2019
a čp. 2020).
Dlažba a linoleum
Z nové dlažby v přízemní části
domu se radují družstevníci ze
SA 24 (blok G) v Litvínově-Janově. Vyměnit dlažbu na vstupních
podestách se rozhodli vlastníci
ze SV 101 (blok 200) na ulici Josefa Skupy v Mostě. Součástí jejich objednávky byla také výměna
dveří. Práce by měly být již hotovy. Pokládka dlažby na podestách
a výměna PVC na schodišťových
ramenech proběhla ve SV 285
(blok A2) v Janově.
Hydroizolace
Voda je trapitelkou – a nejen o povodních. Do některých domů i při
menším dešti zatéká, vlhkost způsobuje šíření plísní, dochází ke
škodám na majetku a vybavení
domu, zvláště pak ve sklepních
prostorách. S negativním působením vody mají nedobré zkušenosti vlastníci ze SV 197 (blok 250A)
a SV 199 (blok 250B) v mostecké
ulici Zdeňka Fibicha. Proto se připravují na provedení hydroizolace suterénních stěn. Součástí stavební akce bude také nezbytná
rekonstrukce chodníků u domů.
Malování
Mít hezčí společné prostory v domě chtějí vlastníci ze SV 219 (blok
291) na ulici Jaroslava Vrchlického v Mostě. Nechají si vymalovat
chodbové stěny.
Připravili: (tú, pp)
Dejte na frak představenstvu
RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ
Pane řediteli, pořád se chlubíte – stejně jako to vaše shromáždění delegátů (viz červencové číslo zpravodaje) – spoluprací družstva se Severočechy.cz a Sdružením Mostečané Mostu. V nějakém rozhovoru jste se dokonce
zmínil o tom, že byste chtěl spolupracovat s podnikatelem Babišem a jeho hnutím ANO. Uplynula už nějaké doba – a stále nic. To
už vám vyschl pramen a jste na
suchu?
Z. Š., Most
Panu Z. Š. bych rád odpověděl osobně, ale protože jde o téma,
o něž se zajímá mnoho občanů, odpovím prostřednictvím zpravodaje.
Nejdříve ale upřesnění. „Moje“
shromáždění delegátů není moje, je
všech, kteří jsou členy družstva. Je
to nejvyšší orgán SBD Krušnohor.
Protože je nejvyšší, stojí tedy i nade mnou, já ho musím poslouchat,
jsem tudíž „jeho“.
Shromáždění delegátů se nechlubilo. Jen projednalo pravidelnou
zprávu o činnosti politického hnutí Severočeši.cz a občanského Sdružení Mostečané Mostu. Obě občanské aktivity vznikly před lety právě
na půdě SBD Krušnohor z iniciativy
družstevníků, vlastníků bytů a dalších občanů, a proto je přirozené, že
se SD zajímá o jejich činnost.
A protože Severočeši.cz a členové SMM hájí zájmy občanů, mají
výsledky, voliči je oceňují (připomínám dvojnásobné vítězství
SMM v mosteckých komunálních
volbách a zvýšení počtu mandátů
Severočechů.cz v krajském zastupitelstvu), tak jsme kolektivně začali uvažovat o tom, že bychom se
pokusili vstoupit i do celostátní politiky na sněmovní půdě. Motivací nám byl předchozí úspěch v senátních volbách. Dobře víte, že za
Severočechy.cz máme v horní komoře parlamentu Alenu Dernerovou z Mostu a Jaroslava Doubra-
vu z Telnice. Oba pracují aktivně
a s pozitivními ohlasy. Jistě dobře víte i to, že občané jsou obecně
znechuceni chováním velkých politických stran, ty se na zájmy obyčejných lidí neohlížejí, a proto občanům vycházíme vstříc a nabízíme
jim alternativu v podobě kandidatury pracovitých a vážených lidí, kteří by pro nás všechny mohli pracovat v Poslanecké sněmovně.
Bronislav Schwarz
Nevyschli jsme tedy, pane Z. Š.
S hnutím ANO – což je zkratka názvu Akce nespokojených občanů –
a podnikatelem Andrejem Babišem
jako jeho zakladatelem jsme jednali a stále jednáme. Naše rozhovory
začaly v prvních dnech prázdnin.
Dnes již mohu sdělit, že pokročily natolik, že jsme se s krajskou organizací ANO a celostátním vedením tohoto hnutí dohodli na tom, že
ANO a Severočeši.cz opravdu vytvoří jednotnou kandidátku. V hnutí Severočeši.cz jsme zatím oslovili
Ing. Bronislava Schwarze, Ing. Jiřího Zelenku, Ing. Vlastimilu Vozku a Lukáše Wünsche. Naše návrhy podporují senátoři Alena Dernerová a Jaroslav Doubrava.
Naším kandidátem na lídra je
Bronislav Schwarz. Dobře ho znáte
jako ředitele Městské policie v Mostě. Pod jeho vedením dosáhli stráž-
níci významných úspěchů, které
byly oceněny jak stavovskou celostátní organizací sdružující městské
policie, tak i ministerstvem vnitra.
Je také zapojen do komunální politiky – v Lomu je radním, v Ústí
nad Labem krajským zastupitelem.
Je to komunikativní a vstřícný člověk, který okamžitě řeší podněty občanů. Dosahuje výborných výsledků, v profesi i mimo ni. Vykonává
funkci místopředsedy hnutí Severočeši.cz. Na celostátní úrovni by rád
pomohl s řešením mnoha problémů
– především pak v zajišťování bezpečnosti občanů. Podnikatel Jiří Zelenka a mostecký primátor Vlastimil
Vozka jsou rovněž známými osobnostmi, podrobnosti k nim uvádět
proto nemusím. Neznámou tváří pro
obyvatele našeho okresu může být
Lukáš Wünsch. Ten bydlí v Litoměřicích a je pracovníkem Českých aerolinií. Vykonává funkci šéfa stevardů. Je spoluorganizátorem mezinárodní letecké přehlídky Memorial
Air Show v Roudnici nad Labem
a na tamním letišti po dvacet let působí jako pilot letadla.
Našich kandidátů může být ještě víc. Mohu tedy čtenáře zpravodaje ujistit, že se na předčasné parlamentní volby připravujeme a věříme, že Severočechům.cz kandidujícím pod hlavičkou hnutí ANO dáte
své hlasy. Připomínám, že volby se
konají 25. a 26. října.
Pokud máte zájem o další podrobnosti k této věci, zalistujte si na
dvoustranu 24 – 25, kde najdete podrobný článek. Upozorňuji však, že
obsahuje informace z období před
uzávěrkou tohoto čísla zpravodaje.
Moje sdělení, které jste si právě přečetli, je čerstvější, protože mám tu
výhodu, že jsem jej mohl napsat až
po uzávěrce – právě z důvodu, abych
mohl tazateli i vám všem poskytnout
naprosto čerstvé informace.
František RYBA
ředitel družstva
w w w. s b d k r u s n o h o r. c z
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
5
František Ryba: Byl jsem
nejmladším předsedou
Družstevník, zpravodaj ústeckého SBD Družba, zveřejnil obsáhlý rozhovor s ředitelem Krušnohoru Františkem Rybou.
Protože text obsahuje řadu zajímavých informací, přinášíme
jej i našim čtenářům.
Stavební bytové družstvo
Krušnohor je v segmentu bydlení
pojmem. Z vcelku malého družstva v 70. letech minulého století se na konci tohoto časového
údobí stal gigant – největší bytové družstvo v republice.
Vedle růstu proslul Krušnohor
i mnoha inovátorskými postupy při zpracování bytové agendy
a několika legislativními návrhy,
které by měly slušným občanům
zajistit klidné a důstojné bydlení,
stejně jako svým zapojením do
komunální a krajské politiky. To
jsou důvody pro to, abychom zajeli do Mostu, kde družstvo síd-
František Ryba
Foto: (ld)
lí, a popovídali si s místopředsedou představenstva a ředitelem
FRANTIŠKEM RYBOU.
Bezmála dvacet let se pohybujete ve vedení největšího družstva v kraji i republice, proto si
vás dovolíme poprosit: představte se krátce našim čtenářům…
Vystudoval jsem stavební průmyslovku, věnoval jsem se stavařině, která mě vždycky bavila, a ta mě zavedla k péči o dům,
v němž jsem bydlel na litvínovském sídlišti Janov. Dělal jsem
v něm předsedu družstevní samosprávy. V té době jsem byl nejmladším předsedou samosprávy
v Krušnohoru. Funkci jsem vykonával 21 roků.
Pokračování na str. 6
PRÁVNÍ PORADNA
Mohu si pronajmout sušárnu?
Chtěla jsem si pronajmout
sušárnu od našeho společenství vlastníků jednotek (SVJ).
Bylo mi ale řečeno, že se jedná
o společný prostor, a proto mi
ho nepronajmou. Jaký je rozdíl mezi společným prostorem
a nebytovým prostorem? Kde
o tom mohu najít definici a podrobnosti?
Jana S., Most
Legální definice nebytového
prostoru a společných částí domu
je obsažena v ustanovení § 2 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů (dále jen „ZoVB“).
Podle ustanovení § 2 písm. c)
ZoVB je nebytovým prostorem
místnost nebo soubor místností,
které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným
účelům než k bydlení; nebytovými prostory nejsou příslušenství
bytu nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu.
Oproti tomu společnými částmi domu jsou podle ustanovení
§ 2 písm. g) ZoVB části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé
a vodorovné konstrukce, vchody,
schodiště, chodby, balkony, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny,
kotelny, komíny, výměníky tepla,
rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy,
hromosvody, společné antény, a to
i když jsou umístěny mimo dům;
dále se za společné části domu považují příslušenství domu (například drobné stavby) a společná zařízení domu (například vybavení
společné prádelny).
Co je nebytovým prostorem
a co společnou částí domu v konkrétním případě, pak určuje prohlášení vlastníka budovy. Prohlášení vlastníka budovy činí v souladu s ustanovením § 4 ZoVB
vlastník budovy před převodem
vlastnického práva k jednotkám
jednotlivým vlastníkům. Prohlášení vlastníka určuje mimo jiné
prostorově vymezené části budovy, které se stanou jednotkami
ať už bytovými nebo nebytovými
a společné části domu, přičemž
toto určení je povinnou náležitostí prohlášení vlastníka.
Nebytový prostor je pak ve
vlastnictví některého z členů společenství vlastníků jednotek a je
s ním spojen spoluvlastnický podíl na budově případně pozemcích. Vlastník nebytové jednotky pak může s jednotkou disponovat, tj. například ji pronajmout.
Naproti tomu společné části domu jsou v podílovém spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek (případně jen některých určených v prohlášení vlastníka)
a jsou určeny k společnému užívání všech těchto vlastníků.
Mgr. Věra
KADLECOVÁ VALNÁ
advokátka
ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
Zájem o vymoženost
O bezpečnost v domech je mezi
bydlícími stále větší zájem a tím
pádem i o prostředky, které ji mají
zajistit. Nelze se proto divit, že bezpečnostní kamerové systémy se
staly v objektech ve správě Krušnohoru hitem. Této optické vymoženosti chtějí začít využívat také vlastníci bytů sdružení do SV
257 v bloku 564 na Topolové ulici
v mostecké Zahradní čtvrti. V době uzávěrky tohoto vydání zpravodaje měla firma, jež vyhrála ve výběrovém řízení na vybudování kamerového systému, zahájit potřebné práce.
Oprava a výměna
Na výměnu sklepních oken a opravu obou průčelí suterénu by mělo
dojít v následujících týdnech v bloku 618, kde působí SA 57. Na uvedené práce v tomto domě na České ulici v Mostě-Výsluní je právě zpracovávána projektová dokumentace.
Zakázka na plášť
Realizaci velké zakázky si objednali vlastníci bytů ze SV 626 v bloku 546 v Rozmarýnové ulici v Zahradní čtvrti. Jejich dům čeká sanace pláště. Tak zní objednaná
zakázka.
Úspory v teple
Rozsáhlý objem prací se stal skutečností ve SV 192 v bloku 327
v mostecké ulici Pionýrů. Stará okna na chodbách jsou zde vyměňována za okna nová plastová
a dům je zateplován. Vlastníci se
tedy mohou těšit na zimu. Bude-li
krutá, jak někteří lidé předpovídají,
bydlící budou pěkně v teple. A ještě k tomu ušetří energii dodávanou
do otopné soustavy a tudíž zároveň uspoří i nějakou tu korunu.
Sanace střech
Velkým šlágrem ve stavebních
pracích prováděných na domech
ve správě družstva jsou střechy.
Do jejich sanace se pustili dělníci firem na domě SV 637, což je
blok 525 v Javorové ulici v Zahradní čtvrti, a také na domě SV 643,
což je blok 714 v ulici Jana Kříže
na sídlišti Liščí Vrch. Do sanace
střešního pláště se dělníci pustili
na domě SV 625 v centru statutárního města (blok 376 v ulici U Věžových domů).
Připravili: (tú, pp)
6
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Ředitel František Ryba přiznal: Byl jsem tehdy
Dokončení ze str. 5
Postupně jsem se dostal až k tomu, že jsem byl zvolen do představenstva družstva. S jedním stejně
mladým kolegou jsme zjistili nějaké nepravosti, které jsme chtěli napravit, což nakonec vedlo k tomu,
že odešlo původní vedení družstva
a nastoupili jsme my – jako nová
generace vedoucích. Tehdy jsem
řekl, že budu dělat na chvíli ředitele
družstva – a to jen na vedlejší pracovní poměr. Opravdu jsem si tehdy
naivně myslel, že to tak půjde. Pochopitelně jsem po několika dnech
zjistil, že je to nesmysl, takže z vedlejšího se stal hlavní pracovní poměr. V té době jsem ještě podnikal,
takže jsem ještě musel utlumit svoje podnikání a šel jsem dělat ředitele
družstva na plný pracovní úvazek.
Funkci vykonávám od ledna 1997.
Protože jsem zvyklý dělat všechnu
práci pořádně a na sto procent, tak
jsem se pořádně pustil do družstva.
V ten rok, kdy jsem usedl do ředitelského křesla, začala privatizace
bytového fondu v Mostě. S novým
představenstvem jsme si řekli, jakým způsobem chceme dál rozvíjet
naši organizaci. Konstatovali jsme,
že její rozvoj formou výstavby bytů
je v našem okrese nereálný, protože je v něm nadbytek stabilizačních
bytů z předchozího období komplexní bytové výstavby. Jiná varianta našeho rozvoje spočívala ve vstupu do privatizace bytového fondu
měst Mostu, Litvínova a Meziboří.
To se nám povedlo. Privatizací jsme
se rozrostli z původních 6,5 tisíce na
dnešních necelých 22 tisíc bytů.
Představte nám vaše družstvo, kolik bytů původně družstvo vlastnilo, jak se projevila privatizace bytů, kolik spravujete
SVJ z privatizovaných bytů družstva a kolik SVJ tzv. cizích? Kolik bytů v současné době spravujete, v kolika SVJ jste jako pověřený vlastník?
Družstvo v současné době spravuje 319 objektů s 21 619 byty
a 321 nebytovými jednotkami. Dále
spravujeme 6 areálů s 1 031 garážemi. Máme 86 družstevních samospráv, 6 samospráv garáží a 233
společenství vlastníků, z nichž
jsme u 220 pověřeným vlastníkem.
Všichni vlastníci bytů jsou členy
družstva. Družstevních bytů máme
6 900 a vlastnických asi 14 tisíc.
Pro čtrnáct cizích subjektů zajišťujeme správu.
Jaký funkcionářský systém
máte zavedený v domech? Každý dům je samostatně hospodařícím střediskem, nebo je zapojen do větších ekonomických celků? Jaký máte způsob odměňování funkcionářů? A jaký systém
je u správců nebo pověřených
vlastníků?
Každý dům je samosprávou,
která je v podstatě samostatná, je
to vlastně hospodářské středisko.
Družstevní samosprávy mají svoje
výbory, společenství vlastníků kopírují organizační systém družstevních samospráv, ve společenstvích
vlastníků máme domovní výbory
– to je něco, co zákon o vlastnictví
bytů vůbec nezná. To jsme si přidali do stanov sami. Domovní výbory jsou postaveny na úroveň samospráv v družstevních domech.
Funkcionáři jsou odměňováni podle směrnice družstva, která jim přesně stanovuje, kolik mohou dostat
odměn a jak vysoké jsou. Směrnice o odměnách funkcionářů visí na
webových stránkách pro informaci
všech členů družstva. Odměňujeme
tak, že předseda výboru samosprávy či předseda domovního výboru
může dostat 20 tisíc korun funkcionářské odměny za rok, člen výboru samosprávy 15 tisíc za rok. K tomu předsedové samospráv a domovních výborů dostávají 10 korun
z bytu, což je tzv. tužkovné – to je
částka určená na nákup různých papírů do tiskáren, špendlíků a dalších
drobných věcí potřebných k výkonu
funkce.
Kolik delegátů má vrcholný
orgán družstva, kolik členů představenstvo? Kolik je zaměstnanců
na správě družstva a jaká je výše
poplatku na správu?
Podle volebního řádu pořádáme
dvoukolové volby. V prvním kole
volí družstevníci a vlastníci bytů na
svých schůzích v domech své zástupce – volitele, kteří reprezentují jednotlivé volební okrsky. Tito
volitelé ve druhém kole voleb dávají hlasy jednotlivým delegátům
budoucího shromáždění delegátů.
Dvoukolovým způsobem voleb docilujeme toho, že máme 80 racionálně pracujících delegátů z kdysi původních asi 350 rozvášněných emocemi a nevědoucích o co vůbec jde.
Delegáti volí představenstvo, které je sedmičlenné, a kontrolní komisi, ta je rovněž sedmičlenná. Na
správě družstva máme 56 zaměstnanců. Náš poplatek na správu pro
družstevníky a družstevníky-vlastníky je stanoven ve výši 129 korun
za měsíc.
Předpokládám, že toho čeho
jste dosáhli ve správě bytů a jejich počtu v rámci měst Mostu,
Litvínova a Meziboří, kde Krušnohor působí, je i díky tomu, že
jste jedním z duchovních otců založení občanského Sdružení Mostečané Mostu a následně politického hnutí Severočeši.cz. Seznamte nás stručně s důvodem založení
a posláním těchto subjektů. A ještě jedna doplňující otázka: Jaký
máte názor na možnost zapojení
segmentu bydlení do ovlivňování bytové politiky v této oblasti ve
městech a vůbec ve společnosti?
Má to několik rovin – hlavní jsou
dvě. První je ta, že jsme bojovali v Mostě a Litvínově s dodavateli
tepla a teplé vody. Hlavně v Mostě
se s námi dodavatelé trvale odmítali
bavit, chovali se velmi arogantně –
a to i v případě nutnosti řešit některé triviální problémy, které trápily
obyvatele domů. Pokoušeli jsme se
postupovat prostřednictvím magistrátu, tam jsme ale narazili, zjistili
jsme, že existuje úzký komplot mezi
městem a dodavatelem tepla a že je
tento vztah neprůstřelný. My, jako
Krušnohor, jsme postupně začali
růst a rostli jsme pořád dál, stávali
jsme se důležitějšími a důležitějšími
odběrateli, až jsme se nakonec stali zcela dominantním odběratelem
tepla. Proto jsme si ani nemohli dovolit neřešit problémy s dodávkami
tepla a teplé vody. Celé to vedlo až
k tomu, že jsme vymysleli a založili Sdružení Mostečané Mostu, což je
občanské nepolitické sdružení. Řekli jsme si, že ho nebudeme tlačit doprava ani doleva, prostě kamkoli
politicky ne, že nám jde o to dělat
dobrou a poctivou komunální politiku, starat se o město tak, aby to
vyhovovalo jeho obyvatelům. Proto jsme založili Sdružení Mostečané Mostu a těšili se na první účast
ve volbách. Kandidátka byla složena z 99 procent lidí pracujících na
správě družstva nebo vykonávajících funkce v družstvu. Míním tím
především funkcionáře představenstva a lidi ze samospráv – hlavně
předsedy domů. V prvním volebním období jsme dostali od voličů tolik hlasů, že to stačilo na zisk
5 křesel v zastupitelstvu, ve druhém volebním období to bylo již 18
mandátů. Stali jsme se dominantní volební stranou ve městě Most,
vytvořili koalici s KSČM a vládli městu po čtyři roky. Zřejmě jsme
nevládli špatně, protože v následujícím volebním období jsme získali již 26 mandátů, což je ve 45členném zastupitelstvu výrazně nad polovinou. My si opravdu myslíme, že
lidé kvitovali to, co pro ně děláme
a že provádíme komunální politiku tak, jak si to občané představují.
Během našich dvou vlád v Mostě se
bohužel ukázalo, že je to stále málo
a že potřebujeme větší sílu. K tomuto poznatku nás přiměli krajští politici. Zvláště ti, kteří vzešli z Mostu, především Jiří Šulc, který namísto toho, aby Mostu pomáhal, tak mu
škodil – prohlásil, že pokud budou
v Mostě vládnout „ti družstevníci“,
tak že sem (do Mostu) nepůjde ani
koruna. A taky to dodržel. Za dvě
volební období, co Sdružení Mostečané Mostu městu vládne, opravdu
nepřišla do Mostu ani koruna z kraje. Město nedostalo nic ani z dotačních titulů. S humornou nadsázkou
nyní proto mohu říci, že jsme jedním z mála měst, kde hospodářská
kriminálka nešetří podezření ze spáchání trestných činů souvisejících
s čerpáním peněz z Regionálního operačního programu Severozápad. Do Mostu jsme tedy nedostali ani korunu a museli jsme se starat sami. Věděli jsme, že takto to dál
jít nemůže a že musíme z kraje aspoň něco dostat. Proto jsme založili politické hnutí Severočeši.cz, které působí na území celého Ústeckého kraje. Toto hnutí opět není vyhraněno doleva ani doprava. Jeho ideologií je řádně zpracovaný volební
program, jenž vychází z požadavků občanů Ústeckého kraje. V prvním volebním období jsme v kraj-
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
7
nejmladším předsedou družstevní samosprávy
ském zastupitelstvu měli osm volebních mandátů, ve druhém – tom
nynějším – devět. V prvním volebním období byly v krajském zastupitelstvu čtyři volební strany, Severočeši.cz byli jednou z nich, ve druhém volebním období pět stran, jednou z nich jsou opět Severočeši.cz.
Je to rozhodně zajímavý volební
výsledek, který využijeme ve prospěch obyvatel. Druhá rovina vzniku Severočechů.cz se vztahuje k bytovému družstevnictví. Od začátku,
co jsem začal vykonávat funkci ředitele družstva, jsem jezdil do ústředí Svazu českých a moravských bytových družstev a do Rady bytových
družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj). Mockrát jsem
byl svědkem toho, jak se tam omílaly věci kolem podpory té či oné
politické straně. Šlo to od mantinelu k mantinelu. Jednou jsme podporovali ODS, protože v tu chvíli to byla ta jediná a správná strana,
než se z ní stalo „stádo blbců“, které pro družstva nedělalo nic. A tak
jsme začali podporovat ČSSD, protože tato strana byla jediná správná a nejlepší. A pochopitelně to dopadlo tak, že když se ředitelé vrátili
na svá družstva a řekli, na jaké podpoře jsme se dohodli, tak se představenstva vzbouřila a řekla, že v žádném případě takové rozhodnutí nebudou akceptovat. Pochopitelně.
V každém představenstvu sedělo
pár členů ODS a pár členů ČSSD,
také několik zelených a dalších stra-
níků. Kvůli tomuto hašteření nikdy
nemohlo dojít k dohodě. Tak jsem
navrhl, abychom nechali politické
strany stát mimo, založili něco svého a družstevní problematiku si zajišťovali „tím jiným“ subjektem
sami. A to družstva těžko mohou
říci, že nebudou podporovat „jejich“
politickou platformu. Když vznikli
Severočeši.cz, oslovil jsem bytová
družstva v regionu a nabídl jsem jim
účast v tomto hnutí; chtěl jsem, aby
družstva Severočechy.cz víc podpořila. Kupodivu jsem opět narazil, protože představenstva řekla, že
ona nic takového podporovat nebudou, protože družstva jsou apolitická. Takový výrok je směšný, možná
až trestuhodně komický. Výsledkem
takového postoje je potom to, že
„apolitická“ bytová družstva jenom
slintají, když jim vyprávím o tom,
jak úzce spolupracujeme s městem
Most, jak v Mostě vládne naše družstvo, protože téměř všichni členové
představenstva družstva jsou zastupiteli a někteří z nich dokonce i radními, primátor že je členem představenstva družstva a podle toho pak
vypadá úroveň spolupráce. To se
vám to spolupracuje, když tam vládnete – říkají „apolitická“ družstva
a viditelně závidějí. Jenže my jsme
si to museli všechno odpracovat, nic
nám nespadlo samo do klína. Založili jsme Severočechy.cz – tak proč
ti ostatní se nepřidají? Asi proto, že
lidé v „apolitických“ družstvech by
museli začít něco navíc dělat?!?
V SBD Krušnohor probíhají velké rekonstrukce domů. Jejich výsledkem je nejen zvýšení kvality bydlení, ale také likvidace panelové šedi, kterou nahrazují
pestrobarevné fasády. Na snímku blok O stojící na rozhraní litvínovských čtvrtí
Hamr a Janov.
Foto: Petr PROKEŠ
Jaký je váš názor na ovlivňování politiky bydlení přes organizace typu Sdružení bytových družstev a SVJ, Sdružení nájemníků
ČR, Občanské sdružení majitelů
domů, SČMBD apod.? Kacířská
myšlenka: Jak se díváte na možnost sjednocení těchto subjektů
v politice bydlení?
Vidím to nereálně. Vždycky si
nějací funkcionáři hřejí polívčičku.
Jsou to lidé, kteří nejsou ochotni komunikovat s těmi ostatními. Na druhou stranu to vidím jako vysoce potřebné spojení. To, že by se tyto subjekty měly spojit v jakousi asociaci
či ve svaz – prostě v jeden provaz,
za který budou společně táhnout – je
jednoznačné. Spojit by se měly, protože by dostaly sílu na to, aby mohly ovlivňovat celou politickou scénu
v této republice. Jelikož ale v těchto záležitostech víc převládají osobní zájmy funkcionářů nad tím, co by
měli dělat pro své členy a klienty,
tak případnému sjednocujícímu procesu nedávám vůbec žádnou naději.
Jak město Most dosáhlo toho,
že nevybírá poplatek za odvoz komunálního odpadu a jakou roli
v tom sehrálo vaše družstvo?
To je docela jednoduché. Vyhráli
jsme volby a ve volebním programu
jsme měli bod týkající se bezplatného svozu odpadu. Volební program
byl vytvořen na přání občanů. Jejich
přání jsme zjišťovali prostřednictvím námi pořádaných anket mezi
lidmi. Občané velmi často v anketách zmiňovali svoz odpadu zdarma.
Proto se také stal součástí volebního
programu. A když jsme volby vyhráli, tak jsme předvolební slib splnili. A jakou roli v tom sehrálo družstvo? Jednoduchou. Družstvo rovná
se vedení města.
Pane řediteli, jak vidíte budoucnost bytového družstevnictví v souvislosti se změnami zákonů, které budou účinné od 1. ledna následujícího roku?
Bytové družstevnictví je od
roku 1990 v našem státě soustavně zadupáváno do země. Je zvláštní, že za těch 23 let ho naši politici do země ještě zcela nezadupali. Z toho mi plyne, že je to platforma, která je více než životaschopná, když se ho blbům politikům ne-
podařilo zlikvidovat. Zadupávání
mají na svědomí různé lobbistické
skupiny, které chtěly rozkrást celý
bytový fond. To byla lobby advokátů, notářů, realitních kanceláří
a různých agentur. Tyto organizace
zlobbovaly politiky. Bylo až neuvěřitelné, co naši politici dokážou.
Bylo to, jako když mluví tupouni
nejhrubšího zrna. Cosi mleli o tom,
že bytové družstevnictví je přežitkem komunismu, přitom družstva
tady existují 120 – 130 let, s komunisty tedy neměla nic společného. Naopak bych si dovolil připomenout, že řada bytových družstev skrývala ve svých funkcionářských útrobách lidi nemilé komunistům. Bytová družstva byla jedinými organizacemi tohoto druhu
plně soběstačnými, která se obešla
bez příspěvků státu, ten jim nic nemusel dávat, a ona fungovala a žila. Bytová družstva opravovala
domy a zvelebovala tento stát. Přečkala i dobu komunismu. Ukázalo
se, že garnitura politiků nezná ani
situaci v zahraničí, kde je bytové
družstevnictví v rozmachu a leckde je i podporováno vládní politikou. Bytové družstevnictví existuje po celém světě. Vyplňuje segment bydlení, který státy potřebují zajistit pro občany. A je tomu tak
i u nás, přestože bytová družstva
pořád někdo zašlapává do země.
Bohužel, nově přijaté zákony vedou k tomu, že budoucnost bytového družstevnictví bude u nás jiná,
bude v jiné podobě, než jakou známe nyní. Z bytových družstev se
podle mne stanou správcovské organizace bytového fondu. Ty nebudou mít konkurenci, protože zajištují správu širokého typu – od věcí
technických přes věci ekonomické,
členské, právní, až po vztahy s institucemi. Bytová družstva se již
nyní starají o domy naprosto komplexně, což pseudosprávci, kteří
se různě objevují, nedělají. Ve své
činnosti tito pseudosprávci zajištují pouze jeden segment – například jen ekonomiku – a víc je nezajímá. Družstva jsou v tomto opravdu bezkonkurenční. Jsou naprosto
univerzální a členy družstev a klienty všeobjímající.
Rozmlouval:
JUDr. Miroslav MACHALA
8
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Beverly Hills v Janově? Sci-fi nebo skutečnost?
„Nebudete tomu věřit, ale i v Janově je hezké bydlení.
V našem bloku A2 v Kopistské ulici s čísly popisnými 225
a 226 je domovnicí paní Jana Stanková. Svojí nezměrnou
péčí o tento dům, ale i jeho okolí vytváří krásné prostředí.
Rozhodl jsem se proto jí veřejně za naše dva vchody poděkovat,“ napsal do redakce Stanislav Sentenský ze vchodu 226.
Chválit někoho v dnešní hektické době je poměrně neobvyklé a v případě Janova, který je celostátně znám jako vyloučená lokalita, je pochvala něčím co docela připomíná sci-fi.
Proto jsme se rozhodli vypravit
na největší litvínovské sídliště,
abychom zjistili, co se za hřejivými slovy vlastníka bytu z Kopistské ulici vlastně skrývá.
NEJHEZČÍ
Stanislav Sentenský nás již
očekával před domem. Jen co
nás zahlédl, začal ukazovat na
pestrobarevné plochy u domu
a my se na vlastní oči přesvědčili o tom, že snímky, které nám
do redakce zaslal, nejsou fotomontáží. Věřte nebo ne, na janovském sídlišti se opravdu daří
rostlinám zkrášlujícím tamní
prostředí.
„A není to jen o květinách,“
vzal si Stanislav Sentenský slovo a dal se do vysvětlování: „Od
doby, kdy jsem se sem přistěhoval z Teplic, zjišťuji, že paní
Stanková se o dům stará neskutečným způsobem, je pro tu práci doslova zapálená. Je mi záhadou, jak všechno může stíhat.
Má zaměstnání, pracuje na směny, její manžel je rovněž směnař,
starají se o dva kluky. Díky její
péči je dům uvnitř i vně krásný.
Podle mého soudu je blok A2
nejhezčím domem v Janově –
od sklepa až po střechu.“
ZÁSTUPKYNĚ
My o vlku a vlk za našimi zády – jak se říká. Stanislav
Sentenský dořekl poslední větu
a Jana Stanková již vycházela z domu. „Jsem právě po noční, ale budu se vám samozřejmě
ráda věnovat,“ oznámila.
Dozvěděli jsme se, že je členkou domovního výboru SV 285
vedeném předsedou Ivo Řezáčem. Bydlícími je tady vnímána
jako zástupkyně předsedy. Asi se
není čemu divit, protože bydlící
ji vidí pořád po domě nebo kolem něj, má s nimi stálý a přímý
kontakt a lidové označení domovnice ji vůbec nevadí, protože v obou vchodech bloku uklízí
a snaží se dům zkrášlovat.
JEDENÁCT
„Máme to tady léta,“ sdělila a podivila se tomu, na co že
jsme se to vlastně přijeli do Janova podívat. Okrasné plochy
u domu považuje totiž za naprostou samozřejmost. „Starala jsem se o ně již za existence domovní správy. „Aby to
tady bylo hezké, rozhodli jsme
se pečovat o tyto plochy a udělat z nich plochy ozdobné,“ poznamenala a dala se do počítání,
aby nám přesně řekla, jak dlouho o květiny pečuje: „U Krušnohoru jsme sedm let, předtím to
bylo čtyři roky u domovky – čili
je to jedenáct let, co se o záhonky starám.“
Janu Stankovou překvapilo, o co jsme se zajímali.
MÁ JE RÁDA
Péči o ně nepovažuje za starost, ale za radost. „Okopete, zalejete a kvetou,“ popsala jednoduchou proceduru Jana Stanková. Mezi květinami vysloveně
nemá žádnou favoritku. „Mám
je ráda všechny. Dívám se na
ně z balkonu a je to moc hezký
pohled,“ svěřila se. Prý jsou to
všechno trvalky.
Podivili jsme se, že se Jana
Stanková nezmínila o krádežích
rostlin či devastaci okrasných
ploch. V Janově nic neobvyklého. „Stane se, že si kytku někdo
někdy odnese, ale jsou to zcela výjimečné případy. Ale že by
tady kdosi vysloveně květiny ničil, tak to určitě ne. Není to zase
Stanislav Sentenský je ten, kdo uměl pochválit.
až tak pravda, co se o Janovu všeobecně povídá. Žijí tady i slušní
lidé. Tady té spodní části sídliště se říká janovské Beverly Hills
– a k tomu se ty květiny náramně
hodí,“ řekla Jana Stanková.
ROZMNOŽOVÁNÍ
Když pracuje na směny, jak
se k péči o květiny vůbec dostane? „Jdu sem dělat, když mám
volno – jako třeba teď po noč-
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
A k tomu s květinami?
9
Potřebujete byt?
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
o provedení elektronické dražby členských práv a povinností povinného
v bytovém družstvu
Elektronické dražební jednání se koná dne 2. 10. 2013 ve 13.00 hodin
prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz
Předmětem dražby je:
podíl povinných manželů Zdeňka a Boženy Vidličkových,
jemuž odpovídají práva a povinnost člena Stavebního bytového družstva
Krušnohor, Československé armády 1766, 434 01 Most, IČO: 00043257,
s právem užívání družstevního bytu č. 8 situovaného v budově čp. 327,
Litvínov-Janov, 3. podlaží, vel. 1+4, o výměře 82,66 m2
Jana Stanková nezapře, že již má
v sobě rutinu.
Semínka jsou pro rostliny zárukou budoucí existence.
ní. Nebo večer, když mám chvilku. Jinak uklízím v domě – myji
okna, vytírám podlahy, utírám
prach, zametám, zvelebuji záREKLAMA
Opečovávané rostliny mají své obdivovatele.
honky – docela dobře to do sebe
zapadá. Záhonky vypleju, květiny ostříhám. Pořád je upravuji,“
popsala svoji činnost.
Ani s rozmnožováním rostlin si velkou hlavu nedělá. „Natrhám si semínka a zjara zaseju. Když jsem s péčí o záhonky
začala, ze začátku mi lidé nosili
semínka ze zahrádek. Nyní si už
dokážu poradit sama. Kdyby ale
chtěl někdo rozšířit škálu květin
o další druhy, nic tomu nebrání.
Přijmu ho s otevřenou náručí,“
uzavřela povídání o svém koníčku Jana Stanková.
Mimochodem a pro zajímavost řečeno: vykonává dělnickou profesi ve výrobně zdravotnických potřeb. Kdo by lásku ke
květinám v duši takové ženy vůbec hledal, že?
Text a foto: Petr PROKEŠ
Výsledná cena draženého členského podílu
činí částku 95 000 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 63 333 Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 40 000 Kč
Informace:
dražební vyhláška č.j. 103 Ex 45497/11-32
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
o provedení dražby práv a povinností k družstevnímu bytu
Dražební jednání se koná dne 26. 9. 2013 v 9.45 hodin v Interhotelu
Bohemia, Mírové náměstí 2442/6, 400 01 Ústí nad Labem
Předmětem dražby jsou:
práva a povinnosti k družstevnímu bytu na jméno zůstavitele – bytu č. 16
v ulici Luční čp. 309 v Litvínově-Janově o velikosti 1+4, výměře 78,42 m2,
který vlastnicky patří Stavebnímu bytovému družstvu Krušnohor, včetně
členského podílu 23 861 Kč a základního členského vkladu ve výši 300 Kč
Výsledná cena dražených nemovitostí činí 80 000 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 40 000 Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 10 000 Kč
Informace:
Dražbyprost, s. r. o., IČ: 28741552,
Mírové náměstí 2, 400 01 Ústí nad Labem
dražební vyhláška č.j. 118/013
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Trmačová Jana, Moskevská bl. 406, čp. 252, čb. 128, Most
Dražební jednání se koná dne 9. 10. 2013 v 15.45 hodin v kanceláři soudního
exekutora na adrese Cihelní 14, Karlovy Vary-Dvory
Předmětem dražby je nemovitost:
bytová jednotka č. 3058/128 o velikosti 1+4, výměře 86,10 m2 ve 2. podlaží,
vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy
Výsledná cena dražených nemovitostí činí 201 000 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 134 000 Kč
Dražebním jistota se stanoví ve výši 70 000 Kč
Informace:
Exekutorský úřad Karlovy Vary
Mgr. Luděk Němec
dražební vyhláška č.j. 55 Ex 544/08-261
INFORMACE O IPRM JANOV NAJDETE NA STRANÁCH 40 – 41
10
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Domovníci dokážou zajistit pořádek
v domech a tlumit negativní jevy
Zrušení funkce domovníků před lety bylo chybou.
Následující vývoj to jasně ukázal. V domech začal být nepořádek, po společných prostorách se začaly promenovat
neznámé osoby, docházelo k poškozování majetku.
Obecně platí, že z chyb je třeba
se ponaučit, abychom je neopakovali. V případě zrušené funkce domovník se o to snaží nový projekt
realizovaný ministerstvem vnitra.
A Krušnohor byl u toho.
TŘÍHODINOVÁ LEKCE
V úterý 13. srpna se v budově
správy družstva uskutečnilo praktické vzdělávání domovníků-preventistů. Ti přijeli z Rotavy (okres
Sokolov) a Obrnic. Téma znělo: Základní zásady zabezpečení objektů
z pohledu prevence kriminality.
„Z Rotavy přijeli všichni tři domovníci a mentor asistentů prevence kriminality, z Obrnic oba
domovníci,“ shrnul v úvodu Tomáš Koníček z ministerského odboru prevence kriminality. Vzdělávací akce se zúčastnil jako lektor také Petr Fráz, cechmistr (předseda) Cechu mechanických zámkových systémů (muže i organizaci znáte z našeho pravidelného
cyklu Bezpečná země, pokračování najdete na dvoustraně 12 – 13),
program obohatil svými poznatky z praxe spolumajitel mostecké
firmy Blesk Daniel Šimandl (firma rozvíjí projekt Bezpečná země
v podmínkách mosteckého okresu
i okresů sousedních) a se zájmem
přihlížel také ředitel Krušnohoru
František Ryba.
BEZPEČNOST
PRO BYDLÍCÍ
Domovníci byli seznámeni se
širokou oblastí dané problematiky a dostali informace, které mohou uplatnit v rámci své domovnické činnosti. Hovořilo se o profesi zámkař, jež prožívá svoji renesanci; důraz byl kladen na užívání mechanických zábranných
prostředků (zámky, mříže, dveře,
fólie aj.); byl proanalyzován spo-
lečný preventivní projekt ministerstva vnitra, Policie ČR a Cechu
mechanických zámkových systémů Bezpečná země; došlo na debatu o uzamykacích systémech,
cylindrických vložkách, o bezpečnostních dveřích; podrobně byl rozebrán systém generálního klíče;
zdůrazněna nutnost nakupovat jen
certifikované výrobky a komunikovat jen se seriózními výrobci zabezpečovací techniky; byly probrány výhody tzv. klíčového hospodářství (zejména v případě společných prostor v domech); hovořilo se o systému uzamykání domů
a možnostech nouzového otevírání
dveří; debata se rozproudila kolem
požadavků na zajištění výroby kvalitních klíčů.
Proškolení domovníků trvalo tři
hodiny. Rozhodně to nebyl ztracený čas. Projektový manažer Tomáš Koníček z ministerstva společně s Petrem Frázem z cechu nastínili záměry pilotního projektu Domovník-preventista, předali rady
a informace k zabezpečení majetku
a osob a také odpověděli na dotazy.
dům – bezpečná lokalita,“ zdůraznil Tomáš Koníček.
Z ministerstvem zveřejněných
pokynů vyplývá, že základním předpokladem udělení dotace pro realizaci projektu Domovník-preventista
je splnění několika podmínek – především dům či domy jsou ve vlastnictví obce, domovník bydlí v daném domě a dokonale zná lokalitu;
výběr domovníka zajistí obec z více
uchazečů a vybraného jedince připraví na výkon profese; vytvoří podmínky pro zaměstnání domovníka
minimálně na šest měsíců v rámci
DPP; domovník musí být součinný
se strážníkem obecní policie (okrskářem) a asistenty prevence kriminality; musí koordinovat svoji činnost včetně vzdělávání, supervize
a výstupů z pilotního projektu s odborem prevence kriminality.
Česká televize ve svém pořadu
Události v regionech upozornila
na pozitivní příklad Obrnic, kde se
po obnově funkce domovníků daří
utlumovat výskyt negativních jevů
nejen v jednotlivých domech, ale
zároveň v celé obci. Obrnice tak
jsou příkladem celému Česku.
Text a foto: Petr PROKEŠ
Tomáš Koníček zhodnotil během promítání zabezpečení balkonů.
DOMOVNÍK-PREVENTISTA
„Pilotní projekt Domovník-preventista je zkoušen v pěti místech
republiky. Jde o Rotavu, Obrnice,
Orlovou, Frýdek-Místek a Břeclav. Od 1. července tohoto roku je
zaměstnáno celkem 17 domovníků na 50 hodin měsíčně s pomocí
finanční dotace ministerstva vnitra na Program prevence kriminality. Projektový záměr je přímou
odpovědí na stávající potřeby obcí
ve smyslu zvýšení bezpečnosti, zajištění veřejného pořádku, posílení osobní odpovědnosti občanů za
dodržování bezpečnostních standardů a společenských norem, nastolení systému opatření v rámci triády situační prevence kriminality bezpečný občan – bezpečný
Daniel Šimandl upozornil na záludnosti kolem zajištění dveří.
Petr Fráz poučil o bezpečnostních systémech.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
11
Řasy na fasádách, ale nejen řasy
JAK NA GRAFFITI (5)
Bez očisty to nejde. Ruce si myjeme několikrát denně, celé
tělo nejméně jednou denně, auto každý týden a silnice alespoň jednou po zimě. Proč bychom tedy neměli občas očistit
také fasády domů?
ŠEĎ VERSUS BARVY
U domů postavených v architektonickém stylu užívaném
před několika desítkami let to
bylo docela jednoduché. Panelák byl šedý a břízolit tmavě okrový. Domy vypadaly ušpiněně,
sotva je stavbaři postavili. V důsledku zateplování v posledních
patnácti letech domy – ať už bytové či rodinné – ožily zářivými
barvami.
my Axiom real, s. r. o. Josef Szabo, jenž se čištěním fasád zabývá
už patnáct let, a dodává: „Za užití
kombinace chemických prostředků a tlakové vody se při jednom
čištění vypořádáme jak s organickým znečištěním – tedy zejména
s řasami a mechy –, ale z omítky
také důkladně vyplavíme zejména prach. A stopy po užitých chemických prostředcích, které ve
fasádě zůstanou, ji dlouhodobě
chrání proti dalšímu znečištění.
Hlavně proti tomu organickému.“
Text a foto:
Ing. Jaroslav HLAVÁČ
„JINÁ“ FASÁDA
Aniž bychom to příliš vnímali, po pěti až deseti letech jsou
barvy fasád úplně jiné, než byly
v době, když byla fasáda nová.
Ani se to třeba na první pohled
až zas tak moc nezdá. Za viníka
zpočátku považujeme vyblednutí barev. Zvláště na velkých průčelních plochách, ale také na místech, kam se světlo a voda dostávají nepravidelně, je znečištění
fasády vidět obzvláště dobře.
ČIŠTĚNÍ
Je zapotřebí přistoupit k vyčištění fasády. Částka 120 až
150 Kč/m2 za vyčištění a ošetření fasády může někomu připadat
jako vysoká. S fasádou je to ale
stejné jako se vším, co je zapotřebí udržovat. Pokud rozpočteme náklady na dobu, po kterou
bude vyčištěná fasáda zase krášlit dům, pak se dopočítáte zjištění, že na vyčištění fasády bytových domů si vlastně musíte měsíčně spořit ne více než 10
korun od každého, kdo v domě
bydlí. Skoro neuvěřitelné!
STOPY CHRÁNÍ
„Pokud jde o čištění fasád,
máme s ním dlouholeté zkušenosti, “ říká vedoucí technik fir-
Na přání předsedy domu byla fasáda vyčištěna jen ve spodní části fasády – nejvýše po 2. poschodí. Rozdíl ve
vzhledu ošetřené a neošetřené fasády je zřejmý. (Obyvatelé domu si zatím víc dovolit nemohou, čeká je finančně
náročná rekonstrukce výtahu.
Mytí fasád
Čištění povrchů
Ochranné
Antigraffiti nátěry
Opravy fasád
A2KroCkyE ITI
Fasádní nátěry
274 811 433
F
Í GRAF
N
ru
Ě
T
t
á
Š
I
n
Č
ffiti ě
a
r
ig
t
n
za
A
ZDARM
��������������������������������
���������������
12
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Jasná zpráva: Bezpečí a jistotu nám přinese
PROJEKT BEZPEČNÁ ZEMĚ (10)
Jedinečnost projektu Bezpečná země spočívá ve spojení více
subjektů tak, aby společně působily na občany Česka a doporučovaly jim pouze kvalitní, prověřené a certifikované
mechanické zábranné prostředky dostupné na našem trhu.
PETR
FRÁZ,
cechmistr (předseda) Cechu mechanických zámkových systémů České republiky, objasňuje další záměry tohoto projektu.
Pane inženýre, být klidný
po celý den, kdy jsme mimo
domov, a nemít starost o to,
zda nás někdo nezvaný nenavštívil, to dá někdy fušku.
Řekněme si to takto na rovinu. Naše vlastní bezpečnost
má pro každého z nás velký
význam. Především doma si
chceme být jisti, že pouze určité osoby mají přístup do domu
a bytu. Vedle peněz a dalších
hodnotných předmětů máme
doma také věci osobní povahy, které nejdou finančně nahradit. Na co se máme spoléhat pří zabezpečení bytu před
odjezdem do práce, na služební cestu nebo dovolenou?
Zasloužený klid a pohodu
v zaměstnání, na služební cestě či dovolené si dopřejeme jen
s vědomím toho, že jsme udělali maximum pro zabezpečení
majetku. Pojištění je sice určitě
správné opatření, je ale jen doplňujícím faktorem celkového
zabezpečení. Proto se musíme
spolehnout na naše vložky, zámek a klíče. Pokud usoudíme,
že je zapotřebí řešit bezpečnost
zároveň výměnou vstupních
dveří, je třeba navštívit jednoho
až dva členy Cechu mechanických zámkových systémů, kteří nám správně poradí a doporučí řešení. Takový odborník, jenž
vám certifikované bezpečnostní produkty nabídne i s montáží, musí mít příslušné oprávnění v podobě udělené koncese.
Jedná se o koncesi na poskytování technické pomoci k ochraně majetku a osob (číslo 313). Jí
by se měl pracovník firmy prokázat. Teprve potom bychom
měli začít jednat o možnostech
a variantách zabezpečení majetku s ohledem na povahu informací o současném zabezpečení bytové jednotky. Nevzít to
nejlepší by znamenalo šetřit na
špatném místě. Cech má pro vás
připraveno řešení v podobě certifikovaných a patentově chráněných produktů. Jeho členové
ochotně poradí s výběrem a doporučí kombinace produktů. Jejich snahou je, abyste odcházeli spokojeni a s vědomím, že
jste učinili správné rozhodnutí na cestě k zabezpečení bytu.
Máme pro každého zájemce připraveno mnoho řešení, jež se
dají vzájemně kombinovat tak,
abychom vyhověli přáním, potřebám a očekáváním. Cylindrická vložka je srdcem dveří –
ať už jsou to dveře certifikované
bezpečnostní nebo renovované
stávající. Zásadně jde tedy o to
neprojednávat zabezpečení majetku na prahu dveří do bytu, ale
zajít do prodejny označené logem projektu Bezpečná země.
Jak poznám, že firma, která mi nabízí nějaký zabezpečovací produkt, je oprávněna
k této činnosti?
Především
doporučujeme,
aby si zákazník před návštěvou takové firmy zjistil reference o ní, zda v oboru pracuje nějakou dobu a má tak dostatek zkušeností. Firma nebo pracovník musí mít koncesi na poskytování technické pomoci při
ochraně majetku a osob. Tu vydává příslušný živnostenský
úřad. Členové cechu mají cechovní členský list a průkaz člena, což je další dokument k prokázání odborné způsobilosti.
Členové cechu absolvují nejméně čtyřikrát do roka pravidelná školení v rámci technické
sekce této organizace. Mají tak
přístup k novinkám a získávají znalosti a dovednosti z oboru.
Dalším velmi důležitým dokumentem jsou certifikace výrobků. V rámci projektu Bezpečná
země doporučujeme správná řešení v podobě certifikovaných
produktů. Jedná se o certifikáty RC – bezpečnostní třídy podle ČSN EN 1627:2012. Dalším
certifikátem je doklad Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ)
k výrobku. Tyto certifikáty vydávané akreditovanou zkušebnou a NBÚ tvoří základ, který
je z hlediska bezpečnosti velmi důležitý. V oblasti mechanických zábranných prostředků je nezbytný – a to jak v případě bezpečnostních cylindrických vložek, tak v oblasti bezpečnostních dveří jako celku.
Jak postupovat v případě,
že se rozhodnu pro výměnu
vstupních dveří? Je možné ponechat stávající zárubně?
Postup je stejný jako u výběru bezpečnostních vložek. Především je třeba zajít k odborníkům, u bezpečnostních dveří to platí dvojnásob. Na trhu
se setkáváme s rádoby odborníky s nabídkou „bezpečnostních dveří“. Dnes už má každá firma vlastní webové stránky, na nichž nabízí produkty
a poskytuje základní informace. Zde si lze udělat představu
o ceně výrobku i o způsobu instalace. Certifikované bezpečnostní dveře poznáme na první pohled podle výrobního štítku. Tento štítek musí být kovový, nese označení výrobce a původu země, bezpečnostní třídu RC, číslo výrobku, informaci o požární odolnosti EW30/
EI30, EW45/EI45 a případně
sdělení o zkušebně, která vydala certifikát. Nutno dodat, že
bezpečnostní dveře jsou celokovové, případně opláštěné dýhou
nebo materiálem podle výběru zákazníka a nabídky výrobce. Ve dveřích pracuje složitý
a důmyslný mechanismus, který za pomoci jedné bezpečnostní zámkové vložky zajistí uzamčení dveří ve více bodech. Po-
BEZPEČNÁ ZEMĚ
NA MOSTECKU
Blesk Š&Š
Daniel Šimandl
604 625 776
[email protected]
čet aktivních a pasivních bodů
tvoří odstupňování v bezpečnostních třídách, stejně jako použité materiály. Z těchto důvodů nelze takové dveře instalovat
do stávajících zárubní, jež nejsou na tuto zátěž konstrukčně
připraveny. Bezpečnostní dveře
jsou certifikovány jako celek se
zárubní, která má připravené otvory pro všechny body zajištění.
Firma, jíž jsme si vybrali jako
dodavatele, by nám měla nabídnout demontáž stávajících dveří
a zárubní a následně instalovat
novou zárubeň i dveře. Taková
odborná firma zpravidla jeden
den demontuje stávající zárubeň a zároveň provede nové zazdění. Následující den nasadí na
místo provizorních dveří bezpečnostní a vše seřídí podle pokynů výrobce. Po instalaci vydá
příslušný protokol o montáži
a osvědčení o shodě. U takto instalovaného mechanického zabezpečení máme jistotu správné funkčnosti. Vše vzájemně
souvisí a i tady je v souladu typ
bezpečnostního kování a bezpečnostní vložky s bezpečnostní třídou jako u dveří. V případě bytových dveří vše tedy nese
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
13
nákup certifikovaného výrobku u odborníka
a místnosti se zvláštním režimem. Takovými prostorami mohou být například ordinace praktických lékařů, v nichž z důvodu uchovávání osobních údajů
je nutno naplňovat literu zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně
osobních údajů). Bezpečnostní
dveře RC2 jsou doporučovány
pro sklepy a sklady v provozovnách. Vždy je třeba zjistit předem též podmínky pro pojištění, které by měly být v souladu
s bezpečnostním požadavkem.
Ceny takových bezpečnostních
dveří v RC3 se pohybují v rozmezí od 20 do 30 tisíc a u bezpečnostních dveří v RC4 od 30
do 40 tisíc korun.
označení RC3. Také na některých nových produktech lze nalézt přehled označení úrovně
bezpečnostní třídy RC.
Jakou bezpečnostní třídu
zvolit u bytové jednotky?
V případě vstupních dveří
do bytu je třeba řešit především
první zónu, kterou je vstupní
portál do bytového domu. Tento by měl být zabezpečen opět
podle norem platných ve stavebnictví i v prevenci bezpečnosti.
Jedná se zejména o zachování
únikového východu při zajištění bezpečnostních prvků zabraňujících nežádoucímu vniknutí
do objektu. O této problematice jsme hovořili v minulém čísle měsíčníku Krušnohor. Pokud
máme vstupní portál v domě
správně a hlavně bezpečně zajištěn, lze přistoupit k zóně čís-
lo dvě – a tou jsou vstupní dveře do bytové jednotky. Bezpečnostní třídy se řadí podle průlomové odolnosti na RC1 až RC5.
Pro bytové dveře jsou doporučovány dveře certifikované podle ČSN EN 1627:2012 ve třídě
RC3. Ta je doporučována pro
bytové jednotky, bytové domy
a rodinné domy. Bezpečnostní
třída RC4 je doporučována pro
komerční prostory, provozovny
Je možné někde získat přehled o doporučeních pro jednotlivé úrovně zabezpečení?
Pokud ano, kde se s ním lze
seznámit?
Po tomto materiálu je z dlouhodobého hlediska poptávka, na
jejímž základě se podařilo odborným organizacím – takovou
je především Asociace Grémium Alarm – vytvořit s přispěním cechu ve spolupráci s odborem prevence kriminality ministerstva vnitra a Úřadu pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ucelený dokument v podobě technické normalizační informace
(TNI) úrovně zabezpečení objektů a provozoven proti krádežím vloupáním. Cílem TNI
je poskytnout ucelený přehled
o mechanických zábranných
systémech a představit jejich
optimální kombinaci při ochraně majetku a osob, dát jistá pravidla pro jejich aplikaci v návaznosti na poplachové systémy
a zajistit tak optimalizaci zabezpečení majetku pro konkrétní rizika. Tato informace bude představena na konferenci pořádané
ve spolupráci s ÚNMZ v rámci
veletrhu Pragoalarm 2013. Konat se bude ve dnech 23. – 25.
října na výstavišti v Praze-Holešovicích.
Rozmlouval:
Tomáš KONÍČEK
Fotografoval: Petr FRÁZ
14
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Změny v programové nabídce IPTV
CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE
Ani v parném a slunném létě nemají lidé pracující ve společnosti SOFTEX NCP prázdniny. Na novinky ve firmě
a především v Centrální informační síti (CIS) jsme se zeptali
ředitele MIROSLAVA PRŮŠI.
Jaké novinky jste pro uživatele digitální televize připravili?
Do nabídek TV Prcek, TV
Macek a TV Obrmacek jsme zařadili další dva kanály s rozlišením HD (Hight Definition). Jsou
jimi TV Barrandov HD a Prima
Cool HD. Zároveň jsou do všech
zmíněných balíčků zařazeny české kanály Óčko Gold a TV Pohoda. Od 1. srpna bylo ukončeno vysílání zahraničních kanálů
Al Jazeera, Deutsche Welle, English Club, TV5 Monde, France
24, Sky News a CNBC Europe.
K ukončení bylo přistoupeno na
1 Gbit/s
internet
základě vyhodnocení sledovanosti a zájmu klientů. Na konci srpna byla do nabídek TV Prcek, TV Macek a TV Obrmacek
zařazen nový kanál ČT:D/ČT
art (Déčko je pro děti a mládež,
art je orientován na umění. Od
1. září byla na žádost klientů provedena výměna kanálů Sport 2 za
Sport 2 HD. Tato změna se týká
tematických balíčků TV – Sport
HD, Můj výběr, Mých 5, Mých
10 a základního tarifu Obrmacek. Zároveň bude ze všech základních tarifů úplně vyřazen kanál Harmonie TV.
120
TV kanálů
digitální TV
Jak pokračují práce v domech
na zavádění kabelů pro CIS?
Navzdory vysokým teplotám
a rozmarům počasí stále intenzivně pracujeme na rozšiřování CISu, a to zejména v domech,
kde se vedení družstevní samosprávy či společenství vlastníků pozitivně vyjádřilo k realizaci vnitřních kabelových rozvodů
na základě akce Instalace CISu
zdarma. Akce nadále pokračuje
a je možné se stále hlásit. Stačí
vyplnit formulář, který obsahuje
souhlas s instalací CISu, a předat na správu družstva k projednání a evidenci. Naše operátorky
ochotně poradí zájemcům na čísle 840 77 88 99 nebo při osobním jednání v sídle společnosti SOFTEX NCP. Do konce roku
provedeme připojení ještě několika stovek bytů v domech spravovaných SBDK.
Co je nového v CISu?
Bylo výrazně posíleno propojení do sítě internetu v uzlovém
bodě v Praze. Jednoduše řečeno:
nyní máme pro CIS rezervovanou „do celého světa“ přístupovou rychlost oběma směry v objemu 60 Gbps. S ohledem na stále stoupající nároky uživatelů na
rychlost a objem přenesených
dat jsme vykročili určitě správným směrem.
Rozmlouvala:
Alena PRŮŠOVÁ ml.
volání
volání
+
SMS
bez omezení
bez omezení
+
PBX
telefon GSM
telefon VoIP
přístupová rychlost
až 1 Gbit/s
až 120 TV kanálů
v rámci tarifu
volání bez omezení
do všech sítí v ČR
volání bez omezení
do všech sítí v ČR
od 170 Kč měsíčně
v optické síti
tematické balíčky
volání bez omezení
na pevné linky
okolních zemí
volání bez omezení
na pevné linky
okolních zemí
mobilní data 1 MB na den
moderní IP telefon
SMS do všech sítí v ČR
bez omezení
funkce pobočkové ústředny
vlastní výběr kanálů
nahrávání / přetáčení
pořadů
již od 99 Kč měsíčně
instalace kabelového rozvodu + aktivace ZDARMA
SOFTEX NCP ®
INFORMACE
obě služby za cenu 787 Kč
777 861 010
840 77 88 99
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
15
Podmínka převzetí funkce: uklízečka
JAK JSME ZAČÍNALI (76)
Svraštil čelo překvapením a vyslovil nečekanou větu: „Panebože,
ten čas letí! Vždyť je to už 23 let,
co dělám předsedu družstevní samosprávy!“ Takto reagoval hned
v úvodu našeho setkání, při němž
jsme ho požádali o informace do
tohoto pravidelného cyklu.
Tím překvapeným byl předseda SA 089 v bloku 723 na mosteckém sídlišti Liščí Vrch Ing. JIŘÍ
KORANDA. Do domu se nastěhoval mezi prvními – již v roce
1988 – a předsedu samosprávy začal dělat do roka a do dne. „Přišel
za mnou tehdejší výbor a zeptal se
mě, zda bych nevzal funkci v samosprávě. Bránil jsem se, nechtěl
jsem nic dělat, stejně jako většina.
K POPUKÁNÍ
„Funkci jsem přijal pod podmínkou, že o čistotu v domě se
bude starat uklízečka. Za rok, co
jsme s manželkou v domě bydleli, nikdo nemyl okna na chodbách,
o podlahách raději vůbec nemluvím. Okna se ani nikdo nesnažil rozebrat, aby z jejich vnitřního prostoru odebral papír od výrobce a stavbařů. Prostě katastrofa!“ popsal tehdejší stav předseda.
Humorné scénky podle jeho vyprávění provázely snahu tehdejšího výboru zjistit formou kontrol, kdo přistupuje k provádění
úklidu zodpovědně a kdo ne. Ještě více legrace prý zažil od okamžiku, kdy bydlícím oznámil, že
úklid si vezme na starost uklízečka. Samozřejmě že za nějaký poplatek. V tu chvíli se nejvíce začali ozývat ti, kteří ani jednou nevzali hadr do ruky, s návrhy, že by si
lidé měli přece jen uklízet v domě
sami. „Bylo to prostě k popukání,“ neudržel se předseda a dodal:
„Letos jsme již za tu dobu počtvrté
vyměnili uklízecí firmu.“
ROZUMNĚ
A PRO VŠECHNY
Doby dohadů o úklidu jsou již
naštěstí dávno pryč a výbor samosprávy se může zabývat důležitěj-
„Na sídlišti Liščí Vrch je málo prostoru,“ říká Jiří Koranda. Na blok 723 se z jedné strany tlačí automobily, z druhé další paneláky.
šími věcmi. „Je pětičlenný, každý vchod v něm má svého zástupce, s prací výboru jsem spokojen,“
zhodnotil předseda.
Za svojí prací se může Jiří Koranda se členy výboru ohlédnout
bez uzardění. „Hned na začátku
jsme se museli mezi prvními pustit do výměny vodovodního potrubí, stavbaři tehdy namontovali do
nového domu již rezavé. Byly to
počátky plastového potrubí, dnes
po dvaceti letech musíme ležaté rozvody znovu vyměnit,“ sdělil předseda.
Udělali generálku střechy, systému odvětrání bytů, vyměnili
okna, zrenovovali vchody, vyměnili vchodové dveře, zajistili renovaci společné televizní antény
a kabelových rozvodů, zateplili
plášť domu atd. Nyní se chystají
na instalaci čipů. „Budou nejmo-
dernějšího typu a přispějí k úrovni kázně bydlících,“ předpověděl
Jiří Koranda. Pro příští rok plánují zahájit rekonstrukci plynového
potrubí a v dalším období rekonstrukci výtahů. „Budeme si muset vzít úvěr a zvýšit příspěvek
do fondu údržby. Nyní platíme
22 korun a nepatříme ke špičce.
Když jsme měli příspěvek ve výši
17 korun, ostatní domy byly na
částce pouhých 7 a 8 korun, byli
jsme na čele pelotonu a vyplatilo se nám to, měli jsme našetřeno a stíhali opravovat bez úvěru,“
proanalyzoval Jiří Koranda. Vždy
se objeví negativní reakce družstevníků, nejvíc většinou u družstevníků, kteří plánují odstěhování a chtějí po zbytek času platit co nejméně. Před důležitými
rozhodnutími je nutná práce samosprávy. „S lidmi jsme se nako-
nec vždycky domluvili,“ zdůraznil Jiří Koranda.
ZDRAVÉ NAŠTVÁNÍ
Na otázku co se úspěšnému
předsedovi za ty roky ve funkci nepovedlo, Jiří Koranda marně hledal odpověď. A nakonec se vyznal:
„Někteří bydlící mě štvou, protože nemají dobrý vztah k majetku
a neuvědomují si, že tím, že něco
zničí, poškozují sami sebe, protože zničené musíme samozřejmě
zaplatit. Zaplatit z našich peněz,
které platíme do fondu údržby. Nikdo nám tam jiné peníze nepřidá.
Jsou to desítky tisíc korun ročně.
Je zoufalé, že to doposud někteří
nechápou. Za tolik let se mi to nepodařilo jim to vysvětlit.“
Text a foto: Petr PROKEŠ
HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 136 018
16
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Muži a ženy zákona 29. září ukážou
na mosteckém polygonu co umějí
ZE ŽIVOTA POLICIE ČR (30)
V neděli 29. září se od 10.00
do 16.00 hodin koná na mosteckém polygonu (v areálu autodromu) Den s Policií České republiky. Akce byla kvůli nasazení policistů v povodní zasažených oblastech přeložena z původního
termínu v polovině června na konec září.
Den s Policií České republiky
pořádá Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje ve spolupráci
s Centrem bezpečné jízdy Polygonu Most. Program je prioritně
zaměřen na zvýšení bezpečnosti v silničním provozu a také na
rozsáhlou prezentaci složek Integrovaného záchranného systému
(IZS), podpůrných složek tohoto
systému a také představení organizací, jež se zabývají bezpečností silničního provozu. Přinášíme
snímky z archivu Policie ČR zachycující účast mužů a žen zákona v předchozích ročnících akce.
Záštitu nad ní převzal ředitel
Služby dopravní policie Policejního prezidia ČR a také šéf Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.
ŠTĚNICE ZA OSM TISÍC
Kvůli báchorce o deratizaci přišla o peníze další seniorka.
Poškozenou kolem poledne oslovila neznámá žena a chtěla po ní
zálohu 2 500 korun na deratizaci
v mosteckém domě kvůli výskytu štěnic. Během toho se jí vloudila do bytu. Seniorka nejprve
byla opatrná a peníze dát nechtěla. Podvodnice přitvrdila a vyrukovala s tvrzením, že pokud
teď nedá částku 2 500 korun, tak
bude muset posléze zaplatit deratizaci celého domu. To by prý činilo 160 tisíc korun. Poškozená
se zalekla a neznámé ženě dala
4 tisíce, na které jí měla vrátit. Pro
peníze na vrácení měly jít spolu
do vozidla parkujícího před domem. Než se tam vydaly, tak seniorka zjistila, že se jí z bytu ztratily ještě další peníze. Během chvíle zmizela i neznámá žena. Podvodnice obrala poškozenou o celkovou částku 8 tisíc korun. Policisté po pachatelce pátrají. Prosí
širokou veřejnost o pomoc. Pachatelkou je žena ve věku zhruba 35 až 40 let, asi 170 cm vysoká, je silnější postavy. Měla světlou pleť, hnědé oči a krátké vlnité
tmavě hnědé vlasy.
Podvodné jednání v souvislosti se smyšlenou deratizací policisté již v Mostě zaznamenali, a to na konci července. Opět
upozorňují občany (zejména
starší generace), aby dbali větší
opatrnosti při kontaktu s cizími
lidmi. Pro všechny bydlící platí
upozornění: Do bytu nepouštějte
nikoho cizího! Pokud se setkáte
s podezřelým jednáním, volejte
ihned linku 158.
Snímek z roku 2011: policisté předvádějí zásah ze vzduchu.
OBLÉKL SI KRADENÉ
Policisté šetří krádež v mostecké prodejně. Podezírají z ní
23letého muže. Mostečan se vydal do nákupního centra coby
zákazník. Tam se měl obléct do
vyhlédnuté teplákové soupravy
a na nohy si měl nazout značkové sportovní boty. Při odchodu z prodejny ho s věcmi za téměř 1 500 korun chytil pozorný
pracovník ostrahy. Mostečana si
potom odvezli přivolaní policisté. Vzhledem k jeho kriminální
minulosti mu sdělili podezření
z trestného činu krádeže.
Připravila:
por. Alena BARTOŠOVÁ
tisková mluvčí
KŘP Ústeckého kraje
V letech 2011 a 2012 se představila také jízdní policie.
Souhra složek IZS při demonstraci havárie vozu.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
17
Zloděj nebo odborník na dveře?
Začal nový školní rok, děti se vrátily z prázdninových pobytů a dospělí z dovolených. Zloději sice žádný odpočinek
neměli, ale energie jim nechybí – aktivní v naplňování
svých nenechavých choutek budou i nadále.
Proto myslete na základní zajištění svého bytu – před odchodem do zaměstnání, na nákupy či
jinam zkontrolujte, zda máte zavřená všechna okna včetně ventilaček,
zamkněte balkonové dveře, nezatahujte rolety. Pokud jedete na několikadenní služební cestu, nařiďte si
na určitý čas autobudík či automatické rozsvěcování osvětlení v bytě,
aby hraní rádia a světlo v pokoji (či
pokojích) vytvářelo dojem, že jste
přítomni. Přátele či sousedy, jimž
důvěřujete, požádejte o to, aby vám
vybírali poštovní schránku.
A pokud vám zbyly po návratu
z dovolené nějaké peníze, účelně
je investujte do ochrany svého majetku formou důmyslnějšího zajištění. To vám umožní pořádné dveře. Ty znesnadní či úplně znemožní zlodějům vstup do bytu.
Vaše „papíráky“ zloděje přímo
lákají – což v době rozsáhlé kriminality, jejíž součástí je i narůstající počet vloupání do bytů, vytváří
nebezpečné riziko.
Co proti tomu dělat? Obrátit se
na profesionálního výrobce zabezpečovací techniky. Máme pro vás
tip: zkuste Portas!
Dveře u panelových nebo i zděných domů z 50. let minulého století (ale i pozdějšího období) jsou
pro zloděje opravdu jako stvořené.
Proto je rychle vyměňte! Nechte
si vyrobit bezpečnostní dveře na
míru; dveře splňující požadavky
státní zkušebny a ověřené bezpečnostním atestem.
A pokud na tom nejste finančně
zrovna nejlépe, rozhodněte se aspoň pro jednoduché úpravy – dveře
se dají oplechovat, vybavit několika
zámky s bezpečnostním kováním,
případně dalšími jistícími prvky.
Takový komplexní přístup nabízí metoda Portas. „Veškeré zmí-
něné úpravy dveří se dají provést
během jediného dne, bez nutnosti bourání a dalších souvisejících stavebních úprav,“ vysvětluje
František Došek z Odborného závodu PORTAS v Lomu. Doporučuje: vydejte se do vzorkové prodejny, kde možnosti zabezpečení
uvidíte na vlastní oči, nebo zatelefonujte do firmy zabývající se zabezpečením dveří. „Odborný pracovník vás navštíví a nabídne takové řešení, aby přispělo k vašemu klidnějšímu spánku,“ zdůrazňuje František Došek.
Odborník na zabezpečení dveří bude ve vašem bytě jistě vítanou
návštěvou – na rozdíl od zlodějského nenechavce.
(prn)
Obchodní zástupce: František Došek  tel.: 777 963 881
18
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Prvními pojištěnci byli Féničané
VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH (3)
Určitě také vnímáte skutečnost, že neuplyne snad ani jediný den,
v jehož průběhu by reklama ve sdělovacích prostředcích nemasírovala naši mysl nabídkou nejrůznějších pojistných produktů.
Následně houfy agentů táhnou krajem a přesvědčují o tom,
že právě s nimi sjednaná smlouva zaručí celoživotní štěstí.
Někdy skutečně můžete pojistný produkt potřebovat, ale
abyste uměli rozhodnout, jaká rizika hrozí a v jaké výši je nutné
se proti nim zajistit a kdy se naopak jedná už jen o sponzorování pojišťoven a pojišťováků, je
třeba se ve věci alespoň rámcově orientovat. A právě dnes se tomuto budeme věnovat. A začneme pěkně takříkajíc od podlahy.
Dnes je pojišťovnictví opravdu velmi zajímavý a celosvětově
rozšířený byznys. Jak to ale vlastně všechno kolem něj začalo?
OCHRANA
PŘED BOUŘÍ I PIRÁTY
Je známo, že Féničané – ve
starověku jeden z obchodně nejúspěšnějších národů – založili
svoji prosperitu na vynikajícím
mořeplaveckém umění. Obchodní lodě brázdily vlny Středozemního moře a rozšiřovaly oblast
fénického vlivu do stále vzdálenějších míst. Féničané mimo
jiné založili Kartágo, které později svým vlivem konkurovalo i všemocnému Římu a málem
se mu podařilo jej vojensky porazit; na severozápadě vybudovali obchodní centrum Massilii,
kterou dnes známe pod názvem
Marseille.
Situace nebyla ovšem tak
úplně idylická. Flotilám hrozila mnohá nebezpečí – počínaje
mořskými bouřemi a konče nájezdy pirátů. Každoroční ztráty
na lodích i posádkách byly značné. Tehdejší náklady na stavbu
lodí byly nemalé. (Ostatně jako
dneska.)
S piráty se Féničané pokoušeli vypořádat pro tu dobu obvyklým způsobem. Pokud jim některý z nich padl do rukou, stáhli ho
zaživa z kůže – velmi pomalu,
aby pořádně trpěl bolestí. Systém ale příliš dobře nefungoval,
nájezdy pirátů neřídly. A na špatné povětrnostní podmínky neměl tento postup vůbec vliv, ačkoli rituální popravy byly provozovány jako oběť příslušným bohům, kteří tenkrát měli „na starosti“ počasí.
Pokud přišel bohatý rejdař
o galéru či dvě, určitě mu pár dní
nechutnalo. Majitel pouze jedné
či dvou lodí byl ale ohrožen přímo existenčně. Problém vyžadoval řešení – velmi rychlé a jasné.
POJIŠTĚNÍM
PROTI ZTRÁTÁM
Jak už asi tušíte, princip pojištění byl záhy na světě. Jestliže se několik (řekněme patnáct)
co do majetku menších majitelů
obchodních lodí dohodlo na společném podniku a vložilo do něj
jako základní kapitál každý jednu galéru, pak v případě ztráty
jedné či dvou z nich utrpěl společný podnik ztrátu ve výši jedné či dvou patnáctin celkového
majetku. Nikdo ze zúčastněných
však nezůstal na mizině, což by
se stalo obchodníkovi samotnému. A pokud podnik odkládal
v průběhu roku část zisku stranou, nebyl problém flotilu opět
doplnit.
Dnes již není třeba zakládat
vlastní pojišťovnu, pokud snad
nehodláte v této lukrativní oblasti podnikat. Postačí, jestliže s dostatečně kapitálově vybavenou
institucí (pojišťovnou) uzavřete
dohodu (pojistnou smlouvu), že
KDO JE
Mgr. JAN MARTÍNEK
A JAK HO
KONTAKTOVAT
 Nezávislý finanční konzultant
 Kancelář: ul. Pionýrů 2806
(VŠFS), 434 01 Most
 Tel.: 605 000 255
 E-mail: jan.martinek@
ovbmail.cz
 Další rady a tipy najdete na
www.jan-martinek.cz
za určitou úplatu (pojistné) převezme na sebe předem určené riziko, jež by pro vaše domácí či
podnikatelské hospodaření znamenaly vážné ohrožení.
VĚTŠÍ NEHODA NESMÍ
EKONOMICKY OHROZIT
Mějme ale oči otevřené. Lidé
mnohdy totiž nakupují pojistky
jenom podle toho, co jim poradí pojišťovací agenti. Nejčastějšími argumenty těchto prodejců
bývá vysoké zhodnocení peněz,
daňová úspora nebo připojištění zdarma, přitom pojem pojistka už v samotném názvu napovídá, k čemu má sloužit – to jest
k pojištění, jak jsme se o tom rozepsali v předchozích řádcích,
prostě k zajištění takových situací, které bychom sami finančně nezvládli. Ztráta střechy nad
hlavou po povodni nebo požáru
nás může výrazně ekonomicky
ohrozit. Rozbité okno ale zvládneme zaplatit sami. Podobné to
je u životních a úrazových pojistek. Když někdo po autonehodě zůstane na invalidním vozíku,
přichází o budoucí příjmy v hodnotě stovek tisíc nebo milionů
korun. Je to velké riziko, jež se
vyplatí mít pojištěné. Zlomená
ruka nebo vyražený zub je událost, která nás ekonomicky neohrozí a je zbytečné za takové riziko platit. Více informací k pojistkám najdete na webu (viz barevný rámeček) v odkazu „Vyznejte se v pojištění“.
DOPORUČENÍ
Z uvedené archaické historky plyne několik doporučení pro
současnost:
 Rizika, která jsou pro náš profesionální či osobní život kritická, je třeba zajistit.
 Zajišťujeme jen taková rizika, která nejsme sami schopni
zvládnout.
 Povšimněte si obratu „předem
určené riziko“ – při uzavírání smlouvy je třeba se ujistit
o tom, co je a co není pojištěno; pokud to zjistíte až při pojistné události, pravděpodobně budete příštích pár dnů bez
nálady.
 Důležitým prvkem zajištění je
tvorba vlastních majetkových
rezerv – jak se zvyšují, snižuje se nutnost pojištění, a o to
více prostředků můžeme využít pro jiné účely.
POTŘEBUJETE PORADIT?
Nevíte si s něčím na finančním trhu rady? Zavolejte na uvedený kontakt. Rádi se vám budeme věnovat.
Mgr. Jan MARTÍNEK
nezávislý finanční konzultant
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
19
Při výběru bezpečnostních dveří
se vždy obraťte na odborníky
Dveře jsou vstupní bránou do našeho soukromí a zároveň
důležitým prvkem ochrany našich bytů, domů a pracovišť
před okolním světem.
Jak vyplývá ze statistik, až
90 % všech vloupání do objektů je uskutečněno právě dveřmi.
V bytech ve vyšších patrech je to
navíc pro zloděje jediná přístupová cesta do bytu. Z tohoto důvodu je při pořizování dveří zapotřebí věnovat pozornost nejen
jejich vzhledu, ale i ochranným
prvkům. Řešením jsou kvalitní
bezpečnostní dveře.
Základní charakteristikou bezpečnostních dveří je zařazení do
bezpečnostní třídy. Proto se při
výběru bezpečnostních dveří vyplatí obrátit na odborníky a ptát
se na stupeň zabezpečení podle
normy ENV 1627. „Bezpečnostní třída definuje stupeň odolnosti dveří proti násilným pokusům
vniknutí. Bezpečnostní třídy se
dělí podle použitých nástrojů
a času potřebného k překonání
zábrany,“ říká Roman Balín, vedoucí mostecké pobočky firmy
SEPOS, předního prodejce dveří
a zárubní se sítí vzorkových prodejen po celé republice. „Klasifikováno je šest tříd, přičemž platí, že čím je číslo vyšší, tím vyšší
stupeň ochrany dveře poskytují.
Bezpečnostní dveře 2. a 3. třídy
představují dveře schopné velmi dobře ochránit soukromý majetek. Bezpečnostní dveře ve
4. třídě se používají především
v archivech a bankách. Dveře
v 5. a 6. třídě svým charakterem
spadají spíše do skupiny trezorových dveří, které se používají
na muniční sklady, pro armádní
účely a podobně,“ upřesňuje Roman Balín.
 Jednoznačně s certifikátem!
Zabezpečovací prvky určují,
jaké „namáhání“ bezpečnostní
dveře vydrží, tak také výši pojistného a míru pojistného plnění. Proto je dobré zjistit si informace o potřebné míře zabezpečení domu nebo bytu ve vztahu
k pojistným podmínkám. Přestože každá pojišťovna požaduje
jiný stupeň zabezpečení při určování výše pojistky a hodnoty pojištěných věcí, všechny pojišťovny požadují dveře certifikované. „Certifikace výrobku pro vás
znamená záruku splnění všech
vlastností výrobku, které byly
u vzorového kusu prověřeny fyzickými zkouškami. Při nákupu
bezpečnostních dveří musíte obdržet platné certifikáty,“ doplňuje Roman Balín.
 Základem jsou bezpečnostní prvky a spolehlivé fungování dveří.
Bezpečnostní dveře musí být
funkční, účinné, vyrobené z pro-
věřených materiálů s dlouhou
životností. Odolnost (tedy bezpečnostní třída) vychází z konstrukčního know-how výrobce, kvality použitých materiálů a výrobního procesu. Základ
bezpečnostních dveří by měl
tvořit pevný rám z tvrdého dřeva
nebo kovu s bezpečnostní výplní
z různých materiálů v závislosti
na konkrétním výrobci. Kvalitní
konstrukce v kombinaci s aktivními a pasivními čepy tvoří štít
proti násilnému vniknutí. Čepy
(někteří výrobci je nazývají trny
nebo body) zabraňují vysazení
dveří ze závěsů, vypáčení a vytlačení ze zárubně. Záleží také
na jejich umístění, nejvhodnější je umístění těsně pod nadpražím a těsně nad podlahou. Pasivní čepy jsou umístěné na pantové straně. Jsou nepohyblivé
a zabraňují vysazení dveří už při
pouhém zavření. Naopak aktivní
čepy jsou vysouvatelné a ovládají se otočením klíče.
 Nezapomeňte na bezpečnostní zárubně, kování a kvalitní zámkovou vložku!
Bezpečnostní dveře obvykle samy o sobě nestačí. Je mnohem lepší ochranu pojmout komplexně a zároveň investovat i do
bezpečnostních zárubní. Pokud
jsou bezpečnostní dveře osazeny do stávající kovové zárubně
je v každém případě nutné provést určitá opatření – jako napří-
klad zabetonování do stěn a podlahy podle platných předpisů.
Bezpečnostní dveře 3. třídy jsou
již většinou dodávány v kompletu se speciální bezpečnostní zárubní. Také zámková vložka by
měla splňovat bezpečnostní kritéria. „Lidé často chybují, když
pořizují k novým bezpečnostním
dveřím levné zámkové vložky.
Volbu je nutné přizpůsobit bezpečnostní třídě vybraných dveří
– zvolit si stejnou nebo ještě lépe
vyšší bezpečnostní třídu deklarovanou u bezpečnostních dveří. Ideální je kombinace s bezpečnostním kováním s překrytím
zámkové vložky. Překrytí chrání
zámkovou vložku proti odvrtání
a vylomení,“ říká Roman Balín.
 Protipožární úprava působí
jako bariéra proti šíření požáru.
Bezpečnostní dveře se vyrábějí také v kombinaci s protipožárním provedením. Mohou tedy
disponovat protipožární odolností, kterou zajišťuje jak speciální protipožární výplň, tak
protipožární páska. Bezpečnostní dveře se většinou využívají v místech, kde musí plnit také
zvukově izolační funkci. Proto
si při jejich výběru ověřte, zda
mají vzduchovou neprůzvučnost
minimálně 32 decibelů.
Text: Lada KAMENÍKOVÁ
Foto: SEPOS
Poznámka redakce: Kontakty na odborníky najdete v tomto
vydání Krušnohoru na straně 46
nahoře.
Bezpečnostní dveře KAVAN.
Kování s překrytím zámkové vložky.
Pasivní čep.
Zámková vložka.
20
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Daří se nám, máme spoustu mladých
posluchačů, tvrdí Petr Říbal
LIDÉ Z GAMA RÁDIA A ALFA TELEVIZE
Ráno ho vidíte ve Snídani s Novou, uprostřed dne posloucháte jeho hlas v Gama Rádiu, odpoledne a v podvečer ho
zastihnete při moderování mnoha akcí, mezitím ještě natočí
reportáže pro Alfa TV – a vy se nestačíte divit, co všechno
tento vitální člověk stihne. „Opravdu mám hodně práce,
vždycky jsem si to takto přál, teď to mám a baví mě to,“ říká
moderátor PETR ŘÍBAL.
Petře, práci v médiích, především pak v rádiu, se věnuješ již
řadu let. Co ti ta práce a ta léta
dala?
Určitě nadhled a zkušenosti.
Také jsem poznal spoustu lidí, ke
kterým bych se jinak neměl šanci dostat a právě díky jim jsem už
několikrát přehodnotil svůj pohled na spoustu věcí, takže mohu
opravdu říci, že tato práce obohatila můj život. Je to jako když jdeš
občas na pivo, vždycky si z hospody přineseš nějaké to moudro. Já to takhle mám s prací. Miluju lidi a mám radost, když se
baví. Kvůli tomuto pocitu bych
klidně umřel. Chci, aby ti, co si
Gama Rádio zapínají, měli z vysílání hezký pocit a dobrou náladu.
Je samozřejmě spousta věcí, které nemůžu ovlivnit. Třeba muziku, tu má na starosti náš dramaturg, nebo události, které se stanou a nemusejí být vždycky veselé. Ale celkový dojem z vysílání
musí být pozitivní.
Co ti jako moderátorovi nejvíce vadí?
Obecně jsem v klidu, ať si každý dělá, co chce a kde chce. Pokud to není zrovna s mojí přítelkyní. (Směje se.) Ale teď vážně. Jako
moderátorovi mi vadí, že řada lidí,
kteří by měli umět mluvit, to prostě neumějí. Nejde jen o to, že jim
není rozumět. Oni chtějí něco říct
a přitom vysloví opravdu hodně věcí najednou a ještě k tomu
o nich hovoří zdlouhavě, a tak se
vlastně nikdo z poslouchajících
nedozví vůbec nic. Neuměním
mluvit se vyznačují například politici, ale nejen oni.
Jak by se tedy mělo mluvit?
Držím se zásady, že ideální je
mluvit krátce, jasně, stručně. Když
jsem v rádiu začínal, učili nás pravidlo KISS (keep it short and simple). Projev má být krátký (shortly) a jednoduchý (simple). Ostatně
v jednoduchosti je krása – říká jedno české přísloví.
Je o tobě známo nejen to, že
jsi v Gama Rádiu od začátku
jeho vysílání, ale i to, že jsi přešel
z dříve vysílajícího Radia Most,
dnes Hitrádia FM Severní Čechy. Musel to být pro tebe velký
skok. Most byl popovým rádiem,
Gama Rádio je rockové…
A to musím ještě upozornit na
historický okamžik. Byl jsem totiž posledním moderátorem, který
do Radia Most nastoupil před jeho
zánikem. Snad ho nezavřeli kvůli
mně?!? (Směje se.) Ale ke tvé otázce. Ano, skok to byl. Ve všech směrech. Co se týká muziky, přiznám
se, že na začátky Gama Rádia radši zapomenu. Hrálo se všechno –
a ještě k tomu bez ladu a skladu.
Samozřejmě vývoj nezastavíš. Přišli jsme na to, že takhle to prostě
nejde a Gama Rádio se začalo profilovat. Myslím si, že se tenhle proces nikdy nezastaví. A ani nemůže!
Všechno kolem nás prochází vý-
Petr Říbal je jednou z tváří největší české soukromé televize. Na snímku je zachycen ve studiu Snídaně s Novou.
vojem a my na to musíme reflektovat. Zatím se nám daří, poslechovost roste a potěšilo mě, že máme
spoustu mladých posluchačů –
a doufám, že i posluchaček. Mimochodem, jsme sice rádio, takže
nás při vysílání není vidět a nemusíš mi tedy věřit, stejně jako čtenáři měsíčníku Krušnohor, ale přesto
to řeknu: u nás dělají jen samí hezcí lidé, vnitřně bohatí. Proto věřím,
že moje představy o rádiu najdou
naplnění. Chci, abychom byli RÁDIO – a ne zvuková kulisa v kancelářích či jinde. Chci, aby nás lidi
pozorně poslouchali, a ne abychom
jen hráli a čas plynul. Chci, aby se
s námi posluchači probouzeli, pracovali, sportovali, usínali.
Jak si vysvětluješ skutečnost,
že máte mladé posluchače?
Řekl bych, že muziku, kterou hrajeme, může poslouchat jak
„miminko v kočárku“, pokud má
progresivní rodiče – Dáda už prostě nefrčí –, tak i děda na smrtelné posteli. Rocková hudba navíc
zažívá renesanci. Jen si vezmi kolik existuje festivalů a kolik lidí
na ně jezdí! Na Gama Rádiu hrajeme novou progresivní muziku,
ale samozřejmě nemůže chybět
klasika. Každý zná třeba Nirvanu nebo ACDC. Možná si řekneš,
že to jsou „vykopávky“, ale když
občas hraju na diskotéce a pustím
třeba zrovna ACDC, měl bys vidět
to taneční peklo, které se rozpoutá
v sále! Obecně se prostě snažíme
dělat vysílání ještě pestřejší, zařazujeme do něj informace, které posluchači jinde neuslyší. Gama Rádio má obrovský potenciál. Soudím, že z něj využíváme zatím jen
dvacet procent. Jeden můj známý a úspěšný podnikatel mi kdysi řekl: „Když máš kolem sebe superlidi, funguje to, dokážeš cokoli
a v jakémkoli oboru.“ Věřím, že se
nám to povede i s Gama Rádiem.
Rozmlouval: Petr PROKEŠ
Foto: archiv TV NOVA
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
21
Chytré hlavy plní přání za miliony
S příchodem nového školního roku vyhlašuje akciová společnost Vršanská uhelná již čtvrtý ročník grantového programu
nazvaného Chytré hlavy pro sever.
Základní, střední a vysoké školy, které se do programu zapojí, se
mohou těšit i na zajímavé bonusy,
o nichž se více dozvědí během
školního roku 2013/2014.
ČTYŘI MILIONY
Za tříletou existenci grantového programu Chytré hlavy pro
sever se podařilo uskutečnit řadu
zajímavých projektů. Nejčastěji
školy projevily zájem o vybudo-
inzerce2 - 246x196_tisk.indd 1
DEJME JE DOHROMADY
Program, jímž se těžební společnost snaží pomáhat školství v okrese, byl zahájen dnem
2. září s mottem Dejme hlavy dohromady. Opět je určen středním
a vysokým školám na Mostecku a po loňské premiéře také základním školám, jež mají vlastní
kategorii.
Novinkou letošního ročníku je
časové rozložení na školní rok,
nikoliv na rok kalendářní.
vání a vybavení specializovaných
učeben na přírodovědné předměty nebo na pořízení moderních
informačních a komunikačních
technologií. Ke splnění těchto
přání pomohly Chytré hlavy bezmála čtyřmi miliony korun.
Text a foto:
Romana TOLAŠOVÁ
Vršanská uhelná, a. s.
8/20/13 8:57:02 PM
v místním tisku a na zmíněných
webových stránkách, aby mohla o vítězi v každé z obou kategorií rozhodnout ve zhruba měsíc trvajícím hlasování prostřednictvím internetu a esemesek.
V půlce listopadu budou vyhlášeny letošní vítězné projekty.
Mostecké gymnázium získalo vloni grant z Chytrých hlav na vybudování odborného centra.
KDE HLEDAT
Všechny detailní informace
o zaměření programu, o podmínkách pro získání grantu i registrační formulář jsou zveřejněny
na webových stránkách programu
(www.chytrehlavy.cz) a na stránkách akciové společnosti (www.
vuas.cz).
DO 10. ŘÍJNA
Své projekty na vybudování
nových učeben nebo na vybavení
stávajících moderními učebními
pomůckami a podobně mohou
školy zasílat do 10. října tohoto
roku. Veřejnost se s nimi seznámí v polovině uvedeného měsíce
Poprvé se loni do Chytrých hlav zapojily také základní školy. Premiéra byla úspěšná pro ZŠ Václava Talicha v Mostě.
Získala 600 tisíc korun.
22
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Zřídili jsme novou konečnou stanici,
CO PRO NÁS DĚLÁTE, ZASTUPITELÉ?
Od začátku září se síť městské hromadné dopravy v Mostě
rozrostla a vznikla nová konečná stanice. Na přípravě změn
se pracovalo půl roku.
V první dekádě srpna se vypravili čtyři muži do terénu (viz foto),
aby zjistili, zda uskutečnění záměru na poslední chvíli něco nezabrání. Těmi muži byli Miroslav
Fencl, radní ze Sdružení Mostečané Mostu zastávající roli veřejného ochránce práv městských částí,
Marcel Dlask, ředitel Dopravního
podniku měst Mostu a Litvínova,
František Berger, což je vrcholový
manažer podniku – vedoucí střediska MHD Most a zároveň člen
představenstva podniku za Sdružení Mostečané Mostu a Bronislav
Schwarz (Severočeši.cz), ředitel
Městské policie Most. Čtveřice se
na místě přesvědčila o vhodnosti
trasy prodloužených autobusových
linek a o vhodnosti místa pro zřízení nové konečné.
Prodlouženy byly dvě autobusové linky – číslo 5 a 25. Autobusy
doposud končily jízdu na zastávce
Vtelno umístěné na náměstíčku
před restaurací. Tato původní konečná se v září změnila na běžnou
nácestou zastávku, autobusy jedou
zhruba o půl kilometru dál do nové
konečné. Ta nese jméno po místní
lokalitě – Vtelno, Na Gruntě.
dávno, hovoříme o něm nejméně půl roku – a to v souvislosti
s dokončováním výstavby sídliště rodinných domků Na Gruntě,“ připomněl Miroslav Fencl,
který tak odmítl spojitost se šířenými fámami o údajně připravované petici jakýchsi nespokojených obyvatel Vtelna. „V této
době je nejaktuálnější přistoupit ke konkrétním krokům. Připravují se totiž nové jízdní řády.
Rozprava o záměru byla poměrně dlouhá a dlouhá byla proto, aby se podařilo spoje na prodloužených autobusových linkách zařadit do taktového provozu zavedeného v síti MHD a aby
autobusy měly návaznost na další městské linky v přestupních
zastávkách a uzlech. Věříme, že
to, co jsme vymysleli, prospěje
občanům,“ sdělil v srpnu Miroslav Fencl.
„O zlepšení pro občany uvažujeme také v dalších městských
částech – Souš, Čepirohy a Ru-
dolice, ale i v případě nového
sídliště rodinných domků Benedikt-východ,“ dodal radní a připomněl, že Sdružení Mostečané
Mostu tak plní volební slib o tom,
že MHD ještě více zpřístupní občanům. Uvažuje se i o nákupu
menších autobusů, které by pro
zajišťování dopravy v okrajových částech Mostu byly vhodnější a mobilnější.
ČTYŘMINUTOVÁ
„Provoz na novou konečnou budou zajišťovat linky číslo 25 přes den a číslo 5 vpodvečer a večer. Grafikon ještě upřesníme. Ideální čas pro zprovoznění nové konečné je počátek
září – přesněji začátek školního roku,“ uvedl v srpnu Marcel
Dlask. „Hlavním cílem zřízení
nové konečné je zmenšit obyvatelům Vtelna docházkovou vzdálenost na zastávky MHD,“ doplnil ředitel. Docházková vzdálenost je z některých míst Vtelna na zastávky MHD nyní poloviční – ani ne čtyřminutová. Ta
je v porovnání s jinými částmi
Mostu doslova „luxusní“. Dopravní podnik se snaží v celé síti
MHD na Mostecku plnit svůj závazek vůči cestujícím v podobě
nepřekračování osmiminutové
docházkové vzdálenosti. Ředitel
Dlask v této souvislosti uvedl,
že Vtelenští jdou na své zastávky podstatně kratší dobu než například obyvatelé domů v České
ulici na mosteckém sídlišti Výsluní na zastávku linek č. 12 a 17
Zdeňka Štěpánka.
VZNIKNOU
POCHYBNOSTI?
Případné obavy ohledně možného zhoršení životního prostředí
v důsledku prodloužení tras dvou
linek MHD nejsou namístě. Lidem provoz autobusů vadit nebude, protože prodloužená trasa
je vedena ulicemi Mostecká a Na
Gruntě, kde jsou domy dál od vozovky. Kromě toho jsou chráněny
vcelku vysokým oplocením majitelů pozemků, které odráží zvuky zpět do prostoru komunikace.
Nová konečná se navíc nachází
u fotovoltaické elektrárny – tedy
VÝHODY
Nová konečná má několik výhod – 1) obyvatelům nově budovaného sídliště rodinných domků
ve Vtelně ulehčuje spojení s centrem Mostu, 2) naopak obyvatelům
města zabývajícím se zahrádkařením umožňuje vystoupit z autobusů přímo před kolonií jejich zahrádek a 3) milovníci pěší turistiky a cykloturistiky jsou přiváženi autobusy až na zdejší pokračování 30kilometrové cesty vyznačené modrou turistickou značkou
vedoucí na vrch Milá a do Loun.
PŮLROK
„Záměr prodloužit autobusové linky a zřídit novou konečnou stanici byl předjednán již
Miroslav Fencl, Bronislav Schwarz, Marcel Dlask a František Berger se sešli v první dekádě srpna přímo v terénu, aby
upřesnili trasy prodloužených autobusových linek a vjezd do nové konečné.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
23
vyhovuje i zahrádkářům a turistům
František Berger držel po celou dobu jednání v terénu plán s navrženými trasami. Fialová barva vyznačuje novou konečnou.
mimo souvislou zástavbu Vtelna
– pohyb vozů při otáčení do směru zpět nikoho z bydlících nebude
rušit. A kromě toho frekvence jízd
autobusů na linkách vedených do
Vtelna není nikterak vysoká, takže jízdy autobusů nebudou místní
obyvatele vyrušovat ani při koupání v zahradních bazénech nebo
při jiné činnosti na pozemcích
přiléhajících k domům.
Miroslav Fencl je přesvědčen
o správnosti rozhodnutí o pro-
dloužení dvou autobusových linek. Již zhruba rok má poznatky
o tom, že obyvatelé této městské
části i lidé přímo z města projevovali zájem o prodloužení linek.
„Vždy se hovořilo nejen o vtelenských obyvatelích a školácích,
ale také o zahrádkářích, turistech
a cykloturistech z Mostu, kteří
prodloužených linek MHD budou
rádi využívat. Proto jsem o tomto záměru začal s kolegy ze Sdružení Mostečané Mostu před více
než šesti měsíci hovořit,“ sdělil
Miroslav Fencl.
Ředitel dopravního podniku
Marcel Dlask je v předběžném
hodnocení účelnosti prodloužení linek opatrnější. Zodpovídá za
hospodaření firmy. „Nepředpokládáme plnou obsazenost vozů,
proto perspektivně uvažujeme
o zakoupení menších. Budeme
pečlivě sledovat provoz na prodloužených linkách a pravidelně
vyhodnocovat frekvenci cestují-
cích. Podle jejich zájmu přistoupíme k úpravám jízdních řádů.“
Případných komplikací se neobává předseda politického hnutí Severočeši.cz a výkonný sekretář občanského Sdružení Mostečané Mostu František Ryba: „Přiblížení MHD lidem považujeme
za jeden z důležitých úkolů života ve městě. Prioritou je spokojenost občanů.“
Text a foto: Petr PROKEŠ
Otázka pro...
NAŠI POSLANCI
JSOU TU
PRO VÁS!
Každou první pracovní
středu v měsíci – tentokrát
2. října (František Berger)
a 6. listopadu (Pegy Syrová)
– vás očekávají zastupitelé ze
Sdružení Mostečané Mostu.
Od 15.00 do 17.00 hodin jeden
z nich v kanceláři tiskového
mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1)
vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele
města Mostu.
Využijte této příležitosti!
www.mostecane.cz
MICHALA TOMKA (SMM),
člena dopravní komise, poradního orgánu Rady města Mostu
Co vás v komisi aktuálně
trápí?
Nejdříve bych rád upozornil
na skutečnost, že si někteří občané pletou naši – tedy dopravní – komisi s přestupkovou komisí, která „oceňuje“ řidiče za jejich
provinění. Dopravní komise nemá
nic společného s projednáváním
přestupků, zabývá se řešením problémů souvisejících se zajištěním
bezpečnosti v dopravě na území
statutárního města a dává radním
podněty k jejich řešení. Tolik na
vysvětlenou.
A co nás aktuálně trápí? Nedostatek parkovacích míst. O tomto problému hovoříme neustále.
Každý občan na vlastní oči vidí,
že nová parkovací místa vznikají,
nicméně nestačí to, protože v rodinách již není pouze jedno auto, jsou
dvě i tři. Nechápu lidi, kteří křičí, že
nemají kde zaparkovat a přitom píšou petice proti budování parkovacích domů a parkovišť. Připomínám
sídliště Výsluní, kde mohla vzniknout nová parkovací místa v ulici
Mistra Jana Husa a také v ulici Kapitána Jaroše, ale po protestech občanů město zastavilo přípravné práce. Občané by se měli nad tímto jednáním zamyslet. Sami se tím připravují o možnost pohodlně zaparkovat
v blízkosti svého bydliště.
A když jsme u parkování, ještě
jedna informace. Letos jsme posuzovali pravidla o užívání vyhrazených
parkovacích míst a doplnili je
o možnost jejich převodu v případě osob, jimž byl odebrán průkaz
ZTP, při úmrtí v rodině uživatele parkovacího místa, při rozvodu
manželství apod. Osobně mi vadí
obecné pravidlo, že uživatelem
parkovacího místa je člověk s trvalým bydlištěm v Mostě, což je
v pořádku, ale parkovacího místa kdekoli na území města. Spíše
bych uvítal změnu na kratší docházkovou vzdálenost – třeba pětiminutovou. Je to ale můj osobní
názor, časem třeba o tom budeme
v komisi diskutovat. V současnosti se již další placená parkovací místa nepřidělují.
(pp)
24
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Volby: Bronislav Schwarz je navržen na lídra
Termín předčasných voleb do Poslanecké sněmovny se blíží
a Severočechy.cz dosud neopustila chuť se jich také zúčastnit. Motivaci mají ve volbách do Senátu v roce 2010, kdy
dosáhli stoprocentního úspěchu a voliči vynesli jejich kandidáty Alenu Dernerovovou z Mostu a Jaroslava Doubravu
z Telnice do lavic horní parlamentní komory.
K zajištění případného úspěchu
v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny ale potřebují – jako
regionální politické hnutí – partnera působícího na celostátní politické
scéně. Severočeši.cz již dříve avizovali, že by se jim zamlouvala spolupráce s hnutím ANO (Akce nespokojených občanů) podnikatele Andreje Babiše.
NÁMLUVY
Námluvy obou volebních subjektů začaly v létě. Na přelomu druhé
a třetí dekády srpna o tom informovala Česká tisková kancelář. „Hlavním představitelem Severočechů.cz
bude v předčasných parlamentních
volbách Bronislav Schwarz,“ uvedl
podle agentury předseda hnutí František Ryba.
V té době Severočeši.cz dál vyjednávali o spojenectví s hnutím
ANO. Rokování probíhala na úrovni krajských organizací obou sub-
jektů. Protože tehdy ještě nebyla
ukončena, nebylo tudíž jasné, jak
bude případná společná kandidátka nakonec vypadat a kdo bude na
prvním místě. Skutečností ale je,
že ANO již rozjelo billboardovou
kampaň a vedle obrovské fotografie
obličeje podnikatele Babiše se objevují fotografie jiných obličejů – ale
kandidátů, kteří členy hnutí Severočeši.cz nejsou.
„Naším kandidátem číslo jedna bude Bronislav Schwarz,“ uvedl podle ČTK František Ryba ještě
v době před zahájením billboardové
kampaně hnutí ANO. „Je to krajský
zastupitel, hodně aktivní, má dobré
výsledky ve svém povolání,“ zdůvodnil volbu František Ryba.
Bronislav Schwarz je několik
let členem předsednictva strany, od
roku 2007 je ředitelem Městské policie v Mostě.
Další jména případných kandidátů nechtěl František Ryba zatím
sdělit.
Bronislav Schwarz
„Se Severočechy.cz jednáme,
v tuto chvíli o podmínkách a případných jménech na kandidátku,“
potvrdila novinářům mluvčí hnutí
ANO Radka Burketová. Vzájemná spolupráce obou hnutí by podle ní měla být formulována tak,
že Severočeši podpoří ve volbách
právě ANO.
„Kandidátku sestaví společně
krajské organizace ANO a Severočechů.cz, konečné slovo ale bude
mít naše předsednictvo,“ dodala
Radka Burketová. Kandidátka by
podle ní měla být hotová zhruba do
dvou týdnů (tedy v době vydání tohoto čísla měsíčníku Krušnohor.)
ŠANCE HNUTÍ
Andrej Babiš
Podpora neparlamentních stran
sílí, říkají výsledky výzkumu veřejného mínění z poloviny srpna.
„Občané chtějí výraznou změnu
na politické scéně. Do středu zájmu veřejnosti se dostávají nové
neparlamentní politické subjekty. Valná většina Čechů (83 %) je
navíc přesvědčena o tom, že by
nové strany a hnutí měly ve volbách dostat šanci. Výrazné sympatie občanů získává SPOZ a hnutí ANO. Sympatie těchto stran jsou
navíc v současné době srovnatelné
s ODS,“ popsal zpravodajský server Aktuálně.cz.
Ten uvedl, že vlastní realizaci, sběr dat a vyhodnocení výsledků kompletně provedlo ppm factum
research a garantuje tak správnost
a nezávislost zjištění. Otázky byly
kladeny prostřednictvím telefonického dotazování (CATI) na mobilních telefonech ve dnech 12. až
16. srpna na reprezentativním vzorku 1 002 občanů Česka ve věku od
18 let, získaném kvótním výběrem.
„Z výzkumného šetření vyplývá, že naprostá většina občanů
(95 %) si myslí, že Česká republika
potřebuje výraznou změnu. Pouze
3 % občanů se domnívají, že věci
by obecně měly zůstat tak, jak jsou
dnes (2 % neví). Z aktuálního šetření dále vyplývá, že se lidé znovu
obracejí na nová politická uskupení, zatímco důvěra ve stávající parlamentní strany oslabuje,“ sdělil
server Aktuálně.cz.
„Nárůst preferencí hnutí ANO je
pravděpodobně spojen s nárůstem
aktivit tohoto hnutí (billboardová
kampaň, mediální zájem o hnutí, aktivita na sociálních sítích),“ usoudili
analytici. „Ke stranickým preferencím je velmi důležité dodat, že velké
procento voličů je nerozhodnutých
(25 %), rovněž 10 % voličů by žád-
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
25
společné kandidátky Severočechů.cz a ANO
budeme panem Babišem osloveni a on projeví zájem pokrýt předvolební kampaň v Ústeckém kraji našimi kandidáty – tedy Severočechy.cz –, pak na takovou spolupráci přistoupíme,“ odpověděl
nám začátkem tohoto roku František Ryba.
RUKA V RUKÁVĚ?
František Ryba
Jiří Zelenka
Alena Dernerová
nou politickou stranu nevolilo,“
oznámili analytici.
stupoval podnik zahraničního obchodu Petrimex v Maroku. Později,
v období 1991 – 1995, působil ve
funkci ředitele obchodního oddělení podniku zahraničního obchodu Petrimex. Po vynuceném odchodu začal podnikat v oblasti potravinářství a chemie. Byl členem statutárních orgánů mnoha společností, proslul především svým působením ve společnosti Agrofert. V listopadu 2011 založil hnutí ANO.
Andrej Babiš ostře kritizuje poměry v celostátní politice, známá jsou
jeho mediální vystoupení – například v České televizi (v Otázkách
Václava Moravce). Otevřeně hovoří o vlivu korupce na vysokou politiku a o nekoncepčnosti řešení problémů ve státě. „Chce to změnu,“
říká Andrej Babiš.
takové přání –, pak musí najít pro
parlamentní volby celostátně působícího partnera. Na rovinu přiznáváme, že máme tendenci spolupracovat s hnutím ANO, vedeném Andrejem Babišem. Programově je nám nejbližší. Jestliže
STOJÍ ZA BABIŠEM
Senátorka Alena Dernerová
z Mostu reagovala na oznámení, že
Severočeši.cz jsou připraveni jít do
parlamentních voleb, kladným vyjádřením. Nápad se jí líbí, je s ním
ztotožněná, podporuje ho. Je ale
předvolební spojení Severočechů.
cz s ANO Andreje Babiše opravdu
dobrým nápadem? Zeptali jsme se
na to senátorky přímo. Za Andrejem Babišem dětská neuroložka neochvějně stojí. „Vážím si toho, že
když koupí firmu, udělá z ní perspektivní provoz. Vystaví ji, postará
se o její rozvoj, soustavně ji rozvíjí,
neprodá ji, nedělá z ní Potěmkinovu vesnici. Je to tak, že firmu, která je na dně, dá dohromady, zaměstná lidi. Daně odvádí u nás, ne v zahraničí. Firmy netuneluje. Z tohoto úhlu pohledu pana Babiše sleduji a hodnotím,“ zdůvodnila svůj
vstřícný postoj Alena Dernerová.
KDO JE ANDREJ BABIŠ
Andrej Babiš je veřejností vnímám jako velmi úspěšný podnikatel a zakladatel hnutí ANO. Ve
svém životopise uvádí, že je absolventem Fakulty obchodní Vysoké
školy ekonomické v Praze. Od roku
1978 působil v podniku zahraničního obchodu Chemapol Bratislava. Zde pracoval v obchodní skupině, kde se zabýval kontrolou dovážených surovin. Svého času byl
členem Komunistické strany Slovenska. V letech 1985 – 1991 za-
PŘEDNOST MENŠÍM
Loni v kampani ke krajským
volbám se lídr kandidátky Severočechů.cz Jiří Zelenka opakovaně
zmínil i o tom, že po stoprocentním úspěchu ve volbách do Senátu mělo politické hnutí zvažovat také o účasti v parlamentních
volbách. Ve svých úvahách vycházel ze skutečnosti, že občané jsou
arogantním chováním velkých politických stran znechuceni a dají
proto přednost menším aktivitám
vzniklým z iniciativy lidí.
„Politické hnutí Severočeši.cz
je regionální. Přednostně tedy zajišťuje zájmy občanů ve městech
a obcích Ústeckého kraje. Pokud
by naše hnutí mělo ambici zapojit se také do celostátní politiky –
někteří členové otevřeně vyjadřují
Předčasné parlamentní volby
se konají 25. a 26. října. Hlasovací lístky budou do našich poštovních schránek doručeny nejpozději týden předem. Z jejich obsahu
se dozvíme, zda se námluvy Severočechů.cz s Babišovým ANO vydařily a zda je tedy ruka v rukávě.
Text a foto: Petr PROKEŠ
Foto A. Babiše: Wikipedie
K tématu také článek na str. 4.
STALO SE PO UZÁVĚRCE
Plaketa pro primátora
Vedoucí Územního odboru Policie ČR v Mostě Jiří Volprecht předal z pověření ředitele
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje Tomáše Landsfelda plaketu Policie ČR primátorovi města Mostu Vlastimilu Vozkovi (Sdružení Mostečané Mostu a Severočeši.cz). Slavnostní předání plakety se uskutečnilo při pravidelném setkání obou
představitelů, při kterém probírají otázky bezpečnosti a veřejné-
ho pořádku. Ocenění udělil policejní prezident Martin Červíček. Primátor získal plaketu za
příkladnou a aktivní spolupráci
s Policií ČR při řešení záležitostí
vnitřního pořádku a bezpečnosti. Předání plakety byli přítomni
i další představitelé bezpečnostních složek – zástupce vedoucího mostecké Policie ČR Jindřich
Bergmann a ředitel městské policie Bronislav Schwarz.
Text a foto: PČR
26
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Mostečané otevřeli svá srdce i peněženky,
Matylda – jezero v mostecké městské části Souš – zažila
premiéru. V sobotu 24. srpna se zde odehrál první ročník
hudebního festivalu Country Matylda. Muzikanti přišli nejen zahrát, ale napomohli i dobré věci.
Tou dobrou věcí bylo vybrání peněz na pořízení asistenčního psa pro
zdravotně postižené dítě žijící v Mostě. Návštěvníci festivalu vhazovali do kasičky finanční částky představující dobrovolné vstupné. První
částku ve výši 500 korun vhodil novinář plnící na festivalu své pracovní
povinnosti. Dal tím ostatním motivaci. Stejnou částkou přispěly ze svého symbolického honoráře všechny vystupující kapely. Velkou vstřícnost projevili dříve narození diváci.
„Máme radost z každé finanční částky – i z té sebemenší. Víme, že je dávána od srdce, což je na této akci nejkrásnější, a je i důkazem o tom, že si
lidé umějí pomáhat,“ řekl radní města Mostu Miroslav Fencl (Sdružení
Mostečané Mostu a Severočeši.cz),
veřejný ochránce práv městských
částí statutárního města.
MYŠLENKA
Právě v jeho hlavě se před rokem
zrodila myšlenka na uspořádání takového festivalu. „Bylo to vnuknutí
na využití pěkného prostoru u Matyldy ke kulturnímu účelu ve spojení s prospěšnou záležitostí,“ upřesnil Miroslav Fencl a dodal: „Pracovali jsme na tom s kolegou Honzou
Koláčků z kapely Karolína.“ Oba
muži našli pochopení u statutárního
města Mostu, které festival Country Matylda 2013 uspořádalo právě ve spolupráci s Karolínou a za
podpory Vršanské uhelné, Technických služeb města Mostu, Raprintu,
Sdružení Mostečané Mostu a SBD
Krušnohor.
SEDM A HVĚZDA
Na festival Country Matylda
2013 přijelo sedm kapel z Mostecka a jako host současná špička nejen české countryové hudby Pavlína Jíšová s dcerou. Zahrály kapely
Borel, Penál, Žižka Band, Sosna,
Pomezí, Karolína a Paradox. Jejich
vystoupení viděly zhruba tři stovky posluchačů. Někteří návštěvníci
se nechali hudbou strhnout k tanci
před pódiem.
PŘEKVAPENÍ
Charitativní dobrovolné vstupné vyneslo 12 560 Kč. Jistě jde
o překvapivě vysokou částku na
akci uspořádanou poprvé. Odhady
z publika, k nimž vyzval moderátor Vlasta Vébr, byly o výrazně nižších částkách. Vybraná suma svědčí o tom, že návštěvníkům festivalu nebyl osud nemocného dítěte, na
jehož asistenčního psa se vybíralo,
lhostejný.
Přišla noc a konec festivalu s příjemným překvapením.
Hrdina akce – Bentley.
JAKUB
Tím dítětem je chlapeček Jakub
Mašek. „Pejska máme na canisterapii. Kubíček je spastický. Při polohování s pejskem se Kubíčkovi
uvolňují svaly, což mu přináší úlevu. Pejsek umí podávat různé před-
Důchodci rádi přispěli na prospěšnou věc.
měty, naučili jsme ho odnášet plínky do koše, umí svlékat Kubíkovi
oblečení,“ popsala maminka Hana
Vykysalá. Podle jejího vyjádření
Jakub prodělal krvácení do mozku, má dětskou mozkovou obrnu,
trpí záchvaty a spasticidou všech
končetin. „On je ležící miminko.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
27
Jakoubkovi přispěli na asistenčního pejska
Skupina Karolína byla spolupořadatelem akce.
Pětistovkou přispěly všechny skupiny
– i Penál.
Bentley a jeho smečka – Jakubova rodina.
Pestrá společnost zapůjčila
Bentleyho do rodiny pro secvičování a sžívání, pro celkovou adaptaci psa na nové prostředí.
Je mu sice již pět let, ale dodneška je vlastně novorozencem,“ sdělila matka.
BENTLEY
Psovi zapůjčenému do rodiny
byly v červenci dva roky. Jmenuje
se Bentley a je to border kólie. „Jde
o velice kontaktního pejska. Je vycvičen na canisterapii a základy asistence – podávání předmětů, otvírání dveří a skříněk, podávání léků.
Výcvik trval rok a půl, včetně stravy a zdravotní péče stál 180 tisíc
korun,“ informovala metodička výcviku Michaela Perčinová z Pestré
společnosti, což je organizace zabývající se výchovou a výcvikem vodicích, asistenčních, canisterapeutických a signálních psů.
„Pes je neskutečně velkým pomocníkem v rodině,“ zhodnotil tatínek Josef Trejman a dodal: „Pro
Kubíka je důležitý z hlediska canisterapie, pro maminku je pomocníkem a pro mě sportovním parťákem. Provozujeme freesbee, což je
sportovní házení umělohmotných
talířů. Kubík pejska velice dobře
vnímá, kontakt s ním ho dělá viditelně šťastnějším.“
DĚKUJEME!
Michaela Perčinová předvádí canisterapeutický úkon.
S reportérkou Alfa TV Markétou Sochorovou byl Jakub hned
kamarád. Novinářka ocenila vztah otce k dítěti.
„Vůbec jsme to nečekali. Je to
od vás hezké – od Mostečanů, že
jste se zapojili do sbírky přímo.
Moc děkujeme! Penízky na pejska opravdu potřebujeme! Ještě
jednou velké díky!“ oslovila publikum maminka Hana Vykysalá.
Nadšení z povedené akce neskrýval její duševní otec – radní
Miroslav Fencl. „Po dnešku bychom chtěli dosáhnout 100. výročí existence festivalu Country Matylda. Budeme pokračovat
v roce 2014 druhým ročníkem
a opět chceme pomoci zdravotně
postiženému člověku.“
Kytarová skupina Pomezí byla
atmosférou festivalu tak zasažena, že po jeho skončení vytvořila
akční prezentaci Country Matyldy 2013. Zhlédnout ji můžete na
webu skupiny (www.pomezi.estranky.cz).
Text a foto: Petr PROKEŠ
28
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Pozor změna! Průvod
vychází z 1. náměstí
Zubní
pohotovost
Průvod městem, který tradičně
zahajuje Mosteckou slavnost, vyrazí
letos z 1. náměstí. Je to změna oproti zažité tradici. Průvod doposud vycházel z náměstí Velké mostecké
stávky (prostranství před Repre).
„Kdo se chce přidat do průvodu, může tak učinit buď přímo na
1. náměstí nebo kdekoli po trase
vedoucí po třídě Budovatelů až ke
kostelu Nanebevzetí Panny Marie.
V průvodu očekáváme pracovní,
sportovní nebo jiné kolektivy, občany v barvách města – tedy modré
a bílé – stejně jako všechny ostatní, kteří s námi chtějí projít společ-
ně městem až do místa dějiště největší městské slavnosti,“ pozvala
tisková mluvčí města Alena Sedláčková. Modrobílý oděv můžete
doplnit vhodnými doplňky ve stejných barvách – třeba šátkem, čepicí, kravatou či korály.
Letošní Mostecká slavnost se
koná v sobotu 14. září. Průvod
vyjde z 1. náměstí v 11.00 hodin.
Předpokládá se velká účast občanů – návštěvnost v dřívějších ročnících dosáhla až k hranici 20 tisíc lidí. Program Mostecké slavnosti zveřejňujeme na sousední
tiskové straně.
(pp)
„Přijďte v modrobílém oblečení – v barvách města,“ vyzval opět po roce občany
primátor Vlastimil Vozka, zakladatel nového mosteckého zvyku. Vloni nejnápaditěji oblečené odměnil na pódiu Mostecké slavnosti. Doporučila je módní
policie.
Foto: Petr PROKEŠ
Ve středu 25. září v 16 hodin bude
na Hněvíně slavnostně odhalena socha Duše středohoří, dílo Jitky Křivancové vzniklé na letošním sochařském sympoziu v areálu chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Oznámila to
tisková mluvčí města Alena Sedláčková. Dílo Jitky Křivancové bude
umístěno na travnaté ploše před hradem. Na slavnostní odhalení zve veřejnost statutární město Most.
Je také známo, kam budou
umístěny další sochy ze sympozia.
Podle vyjádření Aleny Sedláčkové
dílo autora Karla Gyurjana ozdobí
travnatou plochu na Zahražanech,
socha Pavla Špeldy bude stát na
kruhové křižovatce ulic Chomu-
tovská a Československé armády, dílo Josefa Zedníka spočine na
travnaté ploše před aquadromem
a dílo Milana Bezaniuka spočine
v lapidáriu areálu chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
(pp)
Kamenné sochy zkrášlí Most
Softex daroval vůz
Již počtvrté věnovala mostecká
společnost SOFTEX NCP sponzorský dar na nový automobil.
Tentokrát byl vůz darován Kojeneckému ústavu v Mostě.
Společnost pokračovala také
v tradiční sportovní aktivitě. V polovině srpna uspořádala na mosteckém golfovém hřišti již čtvrtý
ročník tradičního turnaje SOFTEX
GOLF MASTERS. Tento turnaj je vždy spojen s ochutnávkou
vína. V letošním roce byly „koštovány“ nápoje Vinařství Volařík
z Mikulova – nositele titulů Vinař roku 2011 a Král vín let 2010,
2011, 2012. Vydařenou akci skvěle
uváděl a s humorem sobě vlastním
ceny předával oblíbený moderátor
a komik Josef Mladý.
(ap)
Zubní pohotovost nově zajišťuje
přímo ve své ordinaci ve třetím patře mostecké polikliniky lékařka Tamara Sionková. Přístup do ordinace je přes centrální příjem nemocnice. Pohotovost funguje každou sobotu a neděli od 9 do 17 hodin. Veřejnost o tom informovalo vedení
města Mostu.
Tamara Sionková nahradila předchozí zubní pohotovost ve zdravotním středisku Paracelsus, z důvodu
dlouhodobé nemoci lékaře je tamní ordinace už několik měsíců uzavřena. Na provoz nové pohotovosti poskytlo statutární město Most
neinvestiční dotaci ve výši 100 tisíc korun.
Stomatologická ordinace ve
zdravotním středisku Paracelsus
v Litvínově-Záluží, kterou občané
přijali před léty s úlevou jako zubní pohotovost vniklou z iniciativy
Sdružení Mostečané Mostu a vedení města ve spolupráci s ostatními obcemi, byla z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti lékaře na jaře uzavřena. Mostecký magistrát a sdělovací prostředky o této
skutečnosti informoval ředitel Paracelsu Luboš Vodvářka.
Obyvatelé našeho okresu mohli náhradou využívat zubní pohotovost v Lounech či Ústí nad Labem.
Ústecká, která slouží jako krajská, má otevřeno v pátek od 16 do
20 hodin, o víkendu a svátcích od
8 do 20 hodin.
(pp)
Stane se Most v roce 2015 Evropským městem sportu?
O prestižní titul Evropské město sportu pro rok 2015 usiluje město
Most. Titul uděluje Evropská komise prostřednictvím Asociace evropských měst sportu při Evropské unii
(ACES) a vybírá z měst, která se do
klání o titul přihlásí.
Z České republiky přídomek Evropské město sportu získal v uplynulých letech Liberec, Náchod a v příštím roce se jím bude pyšnit Ostrava.
Do rodiny těchto měst by se Most
také rád zařadil. „Důvody pro to
skutečně máme,“ říká primátor Vlastimil Vozka. „Statutární město Most
sportu nejen fandí, ale především ho
významně finančně podporuje, tak
například v loňském roce šlo z městského rozpočtu na sport více než 36
milionů korun. Oproti jiným městům
se navíc můžeme pochlubit jedinečnými sportovišti, které město má,“
připomíná primátor Vlastimil Vozka.
Jsou jimi autodrom, hipodrom, aerodrom, aguadrom s nerezovými bazény i golfové hřiště, nebo třeba Are-
ál netradičních sportů určený hlavně pro hokejbal. Patří mezi ně také
nově zrekonstruovaná sportovní hala
za 250 milionů korun, v níž se konají
mezinárodní zápasy a vysílají se odsud televizní přenosy. Mostecký hipodrom patří mezi nejkrásnější závodiště nejen v Česku, ale i v Evropě, možná na světě. Unikátní je svažující se cílová rovinka. Řadu zajímavých dostihů mohli vidět televizní diváci ve všech koutech republiky.
Autodrom, hipodrom a golfové hřiš-
tě jsou ještě k tomu navíc výkladními skříněmi české rekultivační školy, která má světovou úroveň.
Do klání o titul jde severočeský
Most s veškerou potřebnou razancí a sebevědomím. Přihlášku i prezentaci proto už Most podal. Někdy v průběhu příštího roku město čeká návštěva komisařů z asociace. Ti pak teprve rozhodnou, které
město se v roce 2015 bude honosit
titulem Evropské město sportu.
(as, pp)
POZVÁNKY NA AKCE ZVEŘEJŇUJEME NA STRANĚ 46
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
29
30
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Výrobce vylepšil recepturu Brillantu Creative
VÁŠ RÁDCE NEJEN O NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH (60)
Rádi bychom vám přiblížili výrobek Brillant Creative.
Proč? Výrobci se podařilo vylepšit recepturu a designově
sladit novou řadu odstínů. V dalším pokračování tohoto
cyklu se vás proto budeme snažit alespoň trošku nalákat na
provedení změn ve vaší domácnosti podle nových trendů.
Máte jedinečnou možnost využít naší akční nabídky: získejte bílý odstín Brillantu Creative
zdarma! Více informací o akci
najdete na straně 32.
KOLEKCE ODSTÍNŮ
Nový Brillant Creative přináší
výběrovou kolekci odstínů a barevných řešení zohledňující moderní trendy v bytovém designu.
Jednotlivé barvy umožňují vzájemnou kombinaci a dávají prostor pro kreativní přístupy. Jejich vhodnou volbou lze vytvořit
v místnosti jedinečnou a osobitou atmosféru, modelovat a měnit
její proporce tak, aby výsledek co
nejlépe odrážel vaši individualitu
a životní styl.
Přednosti:
 výborná krycí schopnost
 otěruvzdornost za sucha
 odolnost vůči šetrnému omytí
 výborná paropropustnost
 perfektní zpracovatelnost
 matný vzhled
ŠEDÁ SOLID
+
FIALOVÁ MAGIC
(obrázek č. 1)
Šedé tóny jsou v současnosti velmi oblíbené a hodí se téměř
do všech typů interiérů. Používa-
1
Vydatnost:
 6 – 10 m2/kg v jedné vrstvě
podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy
Balení:
 4 kg
Odstín:
 bílý + 19 barevných odstínů
Můžete se inspirovat ukázkami
kombinací některých odstínů.
2
jí se většinou do kombinace s výraznými odstíny teplých i studených barev. Samotná šedá je nenápadná, neutrální, chladná a tím
dává dostatečný prostor k vyniknutí ostatním barevným doplňkům a odstínům v interiéru.
HNĚDÁ ELEGANT
+
ŽLUTÁ FRESH
(obrázek č. 2)
Hnědá barva a její béžové
pododstíny navozují pocit tepla,
domova, klidu a jistoty. Je nenápadná, a proto velmi vhodná do
kombinace s výraznými odstíny teplých barev. Syté odstíny
hnědé je vhodné kombinovat se
světlými odstíny malby či dalších interiérových doplňků a nábytku, aby interiér nepůsobil příliš tmavě.
Hnědé odstíny jsou univerzální, hodí se do kuchyní, obývacích pokojů, ložnic i pracoven.
Jednoduše všude tam, kde je požadován odstín decentní, ale také
elegantní.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
31
5
3
4
6
TYRKYSOVÁ FANTASY
+
BÉŽOVÁ DELICATE
(obrázek č. 3)
ZELENÁ FUNNY
+
BÉŽOVÁ ROMANTIC
(obrázek č. 4)
ŽLUTÁ ENERGY
+
BÉŽOVÁ ROMANTIC
(obrázek č. 5)
Tyrkysová je barvou dálek,
vody, tropických moří, je chladná, uklidňující a zároveň osvěžující. Je vhodná především do ložnic, koupelen, pracoven, dětských
pokojů, ale oblíbená je také pro
reprezentativní interiéry. Vyniká v kombinaci se světlými a neutrálními odstíny, jako jsou béžové a šedé. Exkluzivně vypadá
v kombinaci se sklem a chromovými či stříbrnými interiérovými
doplňky.
Světlé odstíny zelené jsou velmi oblíbené. Znázorňují život,
jaro, přírodu, energii. V interiéru
jejich použitím dosáhneme přátelské, veselé a celkově pozitivní
atmosféry. Ve světlých odstínech
opticky rozšiřují prostor a dodávají mu vzdušnost a svěžest. Mají
blahodárný vliv na oči. Jsou to odstíny univerzální a použitelné téměř všude, jako například v obývacích a dětských pokojích, v kuchyních, ložnicích i pracovnách.
Jasné syté žluté odstíny patří
obecně k nejpoužívanějším. Jsou
symbolem slunce, tepla, energie.
Povzbuzují, uvolňují, jsou veselé
a podporují komunikaci. V interiéru působí velmi výrazně, rozzáří
ho, mezi ostatními odstíny opticky vystupují do popředí a poutají
pozornost. Kombinují se převážně s neutrálními světlými odstíny
studených i teplých barev. Vhodné do kuchyní, jídelen, dětských
i obývacích pokojů.
CYKLUS RAD PRO VÁS PŘIPRAVUJE:
ČERVENÁ DYNAMIC
+
ŠEDÁ SOLID
(obrázek č. 6)
Syté červené odstíny představují nejčastěji lásku, vášeň,
oheň či krev. Červená je dynamická, vzrušující, dráždivá, pomáhá trávení, je barvou pro odvážné. Vašemu interiéru dodá
energii a pulz života. Je výrazná
a do kombinace vhodná většinou
s jemnými a neutrálními tóny
teplých i studených barev. Ideální do kuchyní a jídelen.
Text a foto:
Barbora ŠIBRAVOVÁ
poradkyně prodejen StarColor
Poznámka autorky: Vaše dotazy
ráda zodpovím na e-mailové adrese [email protected] a na telefonním čísle 414 120 299. Popsané zboží si můžete zakoupit
v prodejně StarColor v Topolové ulici čp. 1456 v Mostě. Personál vám poradí s výběrem a doporučí vhodný postup při aplikaci. V prodejně je také zákaznický
koutek, v němž mimo jiné najdete mnoho katalogů.
32
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
33
K vynikající sportovní kvalitě patří vynikající
autokvalita, řekl jednatel sponzora
Černí andělé – házenkářky DHK Baník Most – jsou mobilnější. Umožnuje jim to sponzorský dar Autosalonu Hyundai
Most. Děvčata získala do ročního bezplatného pronájmu
dva vozy jihokorejského výrobce. Byla si je osobně převzít
přímo v autosalonu v ulici Nad Koridorem.
„Rozhodli jsme se, že chceme sponzorovat na Mostecku nějaké sportovní odvětví. Vzhledem k tomu, že házená je v Mostě díky Černým andělům sportem
číslo 1, dali jsme přednost jí. Hyundai je značka na vzestupu, stejně jako Černí andělé, vybrali jsme
pro sponzorování právě tato děvčata,“ vysvětlil jednatel autosalonu Josef Solnař. Byl pozván na
zápas, hra ho oslovila, nadchla,
a přestože se věnuje masovějším
sportům (jako třeba fotbalu), přece jen se rozhodl pro sponzorování házené. „Děvčata jsou skromná
a přitom mají za sebou vynikající výsledky. Je na nich vidět sportovní duch a bojovnost,“ zdůraznil jednatel.
Sponzorský dar spočívá v pronájmu dvou vozů na jeden rok
s úhradou všech provozních nákladů. Předběžná kalkulace vychází na částku kolem dvou set tisíc korun.
Oba automobily byly vyrobeny v moravskoslezských Nošovicích. Mají pětiletou záruku. Jde
o nejprodávanější modely. Jsou
prostorné, pětimístné, mají šestistupňové převodovky. „Vozy dosahují maximální rychlosti až
190 kilometrů za hodinu. Děvčata mohou jezdit jako draci, na našich silnicích si ale této rychlosti neužijí,“ doplnil Josef Solnař.
V běžném prodeji jsou vozy k dostání za 250 až 280 tisíc korun.
„Jsme rádi za tyto krásné vozy.
Hyundaie vidím poprvé, povedly
se, vypadají hezky. Doufám, že
budou sloužit dlouho. Mám pár
let škodovku, ta slouží dobře.
Na rychlosti až zas tak nezáleží,
jako na bezpečnosti jízdy. Dojet
v pořádku je mnohem důležitější,“ svěřila se hráčka Hana Martinková.
„Osobně jsem zatížen na jinou značku, je japonská, ale jde
o to, zda nám tyto vozy pomohou
či nepomohou. Určitě představují posun klubu k ještě vyšší profesionalizaci. Je to přínos k tomu,
aby klub pracoval tak, jak má. Je
to krok ke splnění našich dalších
cílů. Ulehčí nám práci. Z tohoto
pohledu je tento sponzorský dar
velice prospěšnou věcí,“ sdělil
trenér Dušan Poloz. Jeden z vozů bude využívat ke služebním
jízdám právě on (zatím jezdil autem manažera klubu Rudolfa Junka), druhý vůz poslouží děvčatům
dojíždějícím do Mostu z Prahy na
tréninky a zápasy. „Petra Vítková
bude hlavní řidičkou,“ prozradil
Dušan Poloz při přebírání klíčků.
Za statutární město Most přihlížela první náměstkyně primátora
Hana Jeníčková (Sdružení Mostečané Mostu a Severočeši.cz): „Vedení města smeká před dárcem klobouk. Jeho čin je vyjádřením velmi pěkného vztahu nejen ke sportu jako takovému, ale především
vůči našim házenkářkám. Je to vynikající podpora ze strany podnikatelského prostředí Černým andělům. Jako město se snažíme pomoci tomuto sportu dalšími způsoby. Dnešní akt je opravdu krásný.
Osobně přeji děvčatům, aby s auty
jezdila dobře, nikde si je nenabourala a dlouho jim vydržela.“
„Děkuji autosalonu za tato
dvě krásná auta. A také za spolupráci, kterou jsme navázali.
Tato auta budou reprezentovat
náš klub i firmu Hyundai na cestách po České republice. Děvčata
najezdí spoustu kilometrů, vozy
budou plně využity. Auta jsou
nová, takže máme v klubu již vyhlášenou soutěž o to, kdo je první nabourá. Naštěstí je máme od
autosalonu pojištěné,“ uzavřel
slavnostní akt převzetí sponzorského daru manažer Černých andělů Rudolf Jung.
Text a foto: Petr PROKEŠ
(Další snímky na následující
straně.)
34
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
V Mostě je házená populární i mimo sezonu,
ČERNÍ ANDĚLÉ
Tři zápasy během tří dnů – tímto způsobem zahájily hráčky
Dámského házenkářského klubu Baník Most svou herní
přípravu na novou sezonu. Navázaly tak na předcházející
fyzickou přípravu. Dosáhly zajímavých výsledků.
Do severočeského Mostu přicestoval prověřit Černé anděly trojnásobný mistr Německa
Thüringer HC a také norský celek
Follo HK, který hraje ve své zemi
3. ligu a byl v Mostě na soustředění. Jeho hráčkám se ve zrekonstruované hale velice líbilo.
PŘEHLED ZÁPASŮ
 3. srpna: DHK Baník Most –
Thüringer HC 16:29 (8:15)
 4. srpna: DHK Baník – Thüringer HC 19:30 (7:18)
 5. srpna: DHK Baník – Follo
HK 27:18 (12:10)
Podle trenéra Dušana Poloze
bylo úkolem utkání zapracovat
nové hráčky do sestavy. Jsou jimi
Borovská, Matoušková, Motejlová. Další nová hráčka Jeřábková
je zraněná.
THÜRINGER HC
V prvních dvou zápasech prověřil sílu domácích Černých andělů jeden z nejlepších celků Evropy – Thüringer HC. Oba zápasy se
hrály za úmorného vedra v nevět-
rané mostecké hale. Do prostředí
připomínající saunu přišlo na zápasy překvapivě dost diváků.
Utkání s německým mistrem
vyzněla ve prospěch hostujícího
týmu. Ten těžil z vyspělosti svých
profesionálních hráček, převážně
reprezentantek spolkových zemí.
V klubu je mimo jiné zaměstnána
i nejlepší házenkářka Česka Iveta
Luzumová.
Soupeř praktikoval náročnou
obranu 3:3, s níž si mostecká děvčata nedokázala poradit. Nároč-
FOTOREPORTÁŽ
K vynikající sportovní kvalitě patří…
Nikol Motejlová likviduje nebezpečnou střelu.
Petra Vítková přebírá klíčky z rukou Josefa Solnaře.
Michaela Borovská při střelecké chuti.
Hana Martinková se seznamuje s interiérem vozu. Velice se jí líbil.
Petra Vítková odjíždí z autosalonu, jihokorejským vozem je nadšena.
Iveta Matoušková se snaží zabodovat.
Snímky: archiv DHK Baník Most
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
35
fanouškové přišli také v úmorných vedrech
ný divák však i přesto mohl vidět atraktivní házenou plnou pěkných akcí.
FOLLO HK
Do „mostecké sauny“ přišlo
opět hodně diváků. Na programu
byl třetí zápas – tentokrát s norským třetiligovým družstvem
Follo HK.
Po rozpačitém prvním poločasu se dokázaly domácí hráčky
prosadit a zvítězily.
TRENÉRŮV POHLED
„V přípravě si volíme soupeře, od kterých se máme co
učit. Minulý rok jsme v Německu s Thüringenem také dvakrát
prohráli o víc než deset branek,
v tomto směru jsme se neposunuli dopředu. Z druhého zápasu
mám trochu lepší pocit. Po přestávce jsme měli agresivní obranu
a druhý poločas skončil remízou
12:12. Německý tým je celkem
evropské úrovně a má na každém
postu reprezentantku dané země,
chceme-li se posunout, jsou nám
celky tohoto typu dobrým učitelem. Nejde mi v těchto zápasech
o výsledek, ale o herní projev,“
poznamenal trenér Dušan Poloz.
NORSKO
Hned po zápase s celkem Follo HK odcestoval tým DHK Baník
Most do norského Larviku. Tam
během čtrnácti dnů absolvoval devět tréninkových jednotek a odehrál jedenáct zápasů, včetně utkání
s finalistou Ligy mistrů Larvikem.
Petr SADÍLEK
DHK Baník Most
PODZIMNÍ ROZLOSOVÁNÍ
DOMÁCÍ SOUTĚŽE WHIL
7. září (18.00 h)
DHK Baník – Sokol Poruba
4. ledna (18.00 h)
DHK Baník – DHC Slavia Praha
14. září (15.00 h)
HC Zlín – DHK Baník
11. ledna (??.?? h)
HK Slávia Partizánské – DHK Baník
28. září (18.00 h)
DHK Baník – Házená J. Hradec
18. ledna (18.00 h)
DHK Baník – Šala
5. října (15.00 h)
EHF Cup
DHK Baník – Levanger HK (Norsko)
1. února (18.00 h)
DHK Baník – HC Zlín
16. října (18.00 h)
DHK Baník – HC Veselí n. M.
2. listopadu (17.30 h)
Iuventa Michalovce – DHK Baník Most
9. listopadu (18.00 h)
DHK Baník – Zora Olomouc
17. listopadu (18.00 h)
ŠKP Piccard Senec – DHK Baník
15. února (18.00 h)
DHK Baník – Písek
1. března (18.00 h)
DHK Baník – Iuventa Michalovce
15. března (18.00 h)
DHK Baník – ŠKP Piccard Senec
12. dubna (18.00 h)
DHK Baník – HK Slávia Partizánské
(pch, sap)
Mostečanky se v Norsku neztratily
Házenkářky DHK Baník Most, které byly na letním soustředění v Norsku, se zúčastnily místního velkého turnaje
Skjaeegard lekene. Uspořádán byl ve městě Tonsberg.
Turnaj byl vyhlášen pro ženy
a muže a také pro mladší dorostenky a dorostence. Nás ovšem
zajímala kategorie žen, kde se
představili v rámci přípravy právě Černí andělé z Mostu.
OSM DRUŽSTEV
V této kategorii bylo přihlášeno celkem osm družstev převážně z norské ligy. Celky byly rozděleny do dvou skupin po čtyřech
účastnících. První skupinu tvořily
týmy DHK Baník Most, Glassver-
ket, Halden a Sola. Do druhé skupiny byly zařazeny celky domácího Flintu, dále Gjoviku, Nordstrandu a Stabaeku.
Ve skupinách se hrálo systémem každý s každým a mezi skupinami podle umístění – první s prvním, druhý s druhým atd. Jako první
prověřil mostecký celek silný tým
(pozdější vítěz) z města Drammen.
Družstvo Glassverketu předvádělo klasickou norskou házenou a vyhrálo 28:15. V dalším zápase Černí
andělé dosahli po důrazné domluvě trenéra Dušana Poloze prvního
vítězství – porazili celek Sola HK
v poměru 22:18. Posledním soupeřem mosteckých házenkářek byl
tým HK Halden, který v turnaji dosud nevyhrál a ze všech sil se snažil
o první výhru. Černí andělé odolali tlaku soupeře a vyhráli i tento zápas (v poměru 26:23). Ve své skupině (první) obsadil Baník Most
2. místo a ve finále ho čekal boj
o 3. – 4. místo. Ve druhé skupině se
na 2. místě umístilo družstvo Stabaek Handball, jež se podle propozic turnaje stalo dalším soupeřem
mosteckých děvčat. V dramatickém
zápase zvítězili Černí andělé 21:19
a v celkovém pořadí obsadili v silné
konkurenci velmi pěkné 3. místo.
Výsledky v 1. skupině
DHK Baník – Glassverket
15:28, Sola – Baník DHK 18:22,
Glassverket – Halden 31:18, Halden – Sola 18:26, Baník DHK –
Halden 26:23, Glassverket – Sola
26:19.
Pořadí v 1. skupině
1. Gassverket
2. DHK Baník
3. Sola
4. Halden
Výsledky ve 2. skupině
Nordstrand – Flint 25:18, Stabaek
– Gjovik 20:18, Flint – Stabeak
18:24, Gjovik – Nordsrand 17:34,
Nordstrand – Stabeak 28:21, Flint
– Gjovik 22:14.
Pořadí ve 2. skupině
1. Nordstrand
2. Stabeak
3. Flint
4. Gjovik
Finále
o 1. místo Glassverket – Nordstrand 26:21
o 3. místo DHK Baník – Stabeak
21:19
o 5. místo Flint – Sola 23:19
o 7. místo Halden – Gjovik 31:20
Celkové pořadí
1. Glassverket
2. Nordstrand
3. DHK Baník
4. Stabeak
5. Flint
6. Sola
7. Halden
8. Gjovik
Petr SADÍLEK
DHK Baník Most
36
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
PODĚKOVÁNÍ
Skvělý přístup
Štěnice v domě – to je velké trápení pro všechny bydlící.
Jedni, kteří je v bytě mají, hořekují nad svým osudem, druzí, kteří je ještě v bytě nemají,
se obávají jejich příchodu. My
jsme si toto trápení prožívali od
února roku 2011, kdy se v našem domě štěnice objevily poprvé. Po dvou letech jsme na
tom o mnoho lépe, štěnic výrazně ubylo. Představovalo to
nemalé pracovní úsilí kolektivu
zaměstnanců firmy DDD Soni
Ritterové z Mostu, kterou jistě
znáte ze seriálu o tzv. fujtajblících v měsíčníku Krušnohor. Tito zaměstnanci dodneška provedli 97 postřiků a ještě dva
preventivní. Práce byla odvedena ve vzorné kvalitě a s ohleduplným přístupem k bydlícím.
Rád bych touto cestou poděkoval zaměstnancům firmy DDD
Soni Ritterové za skvělý přístup
k provádění deratizačních zásahů a za všechny bydlící vyjádřil radost z pozitivních výsledků jejich práce v našem domě.
Ing. Zdeněk ŘEHÁK
předseda SV 247/bl. 95-96
tř. Budovatelů, Most
●●●
Byli na mě milí
Někteří lidé mi říkali, že na
správu družstva nemám raději ani chodit, že se s pracovníky
Krušnohoru nedá mluvit. Přesto jsem to zkusila a na správu
družstva zašla vyřídit svoje záležitosti. Nelituji. Jsem dokonce
nadšená. Navštívila jsem kancelář předpisu a evidence nájemného na oddělení pro členské záležitosti. Zažila jsem zde
vstřícné a přívětivé jednání. Totéž platí o recepci ve vstupní
hale. Prostě všichni na mě byli milí a hodní. Proto jim touto
cestou za jejich jednání děkuji!
Jsem příjemně překvapená.
Zdena KUPOVÁ
Zd. Fibicha bl. 314/2670,
Most
●●●
Jste jediní, kdo poradí
Vážená redakce měsíčníku
Krušnohor, děkuji za pomoc radou ve vaší rubrice Právní poradna. Mohu vám říci, že jste jediní z těch, na něž jsem se obrátila v několika rubrikách, kteří
mi pomohli právní radou. Díky!
Lenka KRUPOVÁ
Most
Informace z představenstva
Dnešní informace jsou ze zasedání č. 13 (1. července 2013), č. 14
(15. července 2013) a č. 15 (29. července 2013).
PŘEDSTAVENSTVO
SCHVÁLILO:
 v neveřejném výběrovém řízení,
s doporučením předsedů SA a SV,
firmy na práce, opravy a výměny
zařízení v domech:
SA 019/blok 556, 033/čp. 994, 036/
Koldům (2x), 065/blok 630 (2x),
073/blok 637, 099/blok 733, 100/
blok 724;
SV 114/blok 83, 173/blok 355, 203/
blok 316A, 222/blok 268, 224/blok
289, 227/blok 401, 203/blok 518,
233/blok 519, 252/blok 406, 280/
čp. 965-967, 287/čp. 2019 (dodatek), 625/bl. 376, 637/blok 525;
 mimořádné odměny předložené předsedy SA 064 a SV 122, 126,
185 za druhé pololetí roku 2013
a řádné odměny SV 253 za první
pololetí 2013;
 limitní cenu ve výši 80 tisíc Kč
ze 100 tisíc Kč u bytů 1+3 a 1+4
v Litvínově-Janově;
 zadání modernizace 8 kusů výtahů firmou Jiří Hasman-Výtahy v souladu s rámcovým výběrovým řízením na opravy výtahů pro
SA 073/blok 637, 080/blok 706, SV
120/blok 84;
 86 smluv, dohod a cenových
ujednání, členské podíly 0 bytů,
1 žádost o povolení držení domácího zvířete;
 přijetí 26 nájemníků za členy
družstva, žádosti 23 nájemníků na
ukončení členství, znovupřijetí 0 nájemníka za člena družstva;
 žádosti – 2 o pronájem nebytového prostor (NP), 0 týkající se NP,
0 ke stavebním úpravám NP, 2 výpovědi z pronájmu NP, 3 výpovědi z pronájmu společných prostor
(SP), 4 o pronájem SP;
 917 návrhů změn předpisů nájemného a příspěvku vlastníka,
změny v předpisech 0 SA, 1 SV;
 stavební úpravy v bytech 42 žadatelů, 16 žádostí o připojení internetu;
v ostatní členské, bytové a nebytové záležitosti.
PŘEDSTAVENSTVO
NESCHVALUJE:
 žádost p. Uhlíře (SV 645) o připojení k internetu;
 pí Mastíkové Josefě, po podrobném prověření všech podkladů k vyúčtování TS 2012, přepracování vyúčtování. Jmenované bude nabídnut
splátkový kalendář.
PŘEDSTAVENSTVO
ULOŽILO:
 předsedovi představenstva zajistit další informace od firmy Ulimex k vyúčtování TS 2012 – studená
voda (žádost pí Mastíkové Josefy);
Úspěšní luštitelé křížovky
Také křížovka ze srpnového čísla měsíčníku Krušnohor má své vítězné luštitele. Ti byli vylosováni redakční radou. Tajenka celostránkové křížovky
zněla: Výuka Montessori rozvíjí kreativitu dětí.
Sponzorem, jenž zaplatil honorář autora křížovky i hodnotné knižní ceny
pro tři výherce, byla tentokrát zakladatelka Montessori školky a školy
v Mostě PhDr. Dita Břečková. Ta zřídila nové zařízení pro batolata, předškoláky a školáky s netradičním druhem výuky a výchovy v areálu hotelu
Širák na mosteckém Širokém vrchu (viz měsíčník Krušnohor č. 6/2013,
str. 18 – 20).
Také v dnešním vydání zpravodaje najdete křížovku (na sousední tiskové
straně). Přejeme příjemné luštění a držíme palce při losování úspěšných
Redakční rada
luštitelů.
VÝHERCI ZE SRPNOVÉHO ČÍSLA:
Jitka Mačková, Česká 755/69, Most
Bohunka Prinichová, tř. Budovatelů 382, Most
MUDr. Evžen Oros, Nad Vinicí 3242, Most
 řediteli družstva uskutečnit kroky potřebné k ukončení funkce pověřeného vlastníka a ukončit správu domu SV 226/blok F1 v Litvínově-Janově – velmi špatný stav
domu, z 24 bydlících platí pouze devět, jsou ničeny prázdné byty
a úřední správce již dále není schopen situaci zvládat.
PŘEDSTAVENSTVO
VZALO NA VĚDOMÍ:
 informaci o výpovědi ze správy
SV 253/blok 96 ke dni 31. prosince
2013;
 informaci o kontrole zápisů
z VČS a VS SV 2013;
 prodloužení nájemní smlouvy
k pronájmu části nemovitosti blok
603/čp. 49.
Roman LAUR
předseda představenstva
BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci září oslaví své narozeniny tito předsedové a předsedkyně SA a SV.
003
028
030
037
062
063
078
080
096
108
117
119
146
150
155
173
174
199
204
206
223
229
254
271
287
605
616
637
641
644
Baňková Jana
Brinsa Vítězslav
Dragoun Josef
Schneppová Nina
Polívka Karel
Miksová Jaroslava
Jelínek Jan
Laur Roman
Ing. Tvrdík Vladimír
Sem Zdeněk
Faltus Josef
Bartlová Olga
Siebr M. Jiří
Križanová Podolánová
Lucie
Zůzová Jana
Kubík František
Vilhem Bronislav
Městka Jaroslav
Ing. Čapková Irena
Kalinová Danuše
Moravec Josef
Mrázek František
Zvárová Mária
Šotolová Elvíra
Vondra Josef
Kuszniruková Hana
Nedvědová Lucie
Krupecz Václav
Ocásek Václav
Vančurová Naděžda
HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 136 018
Download

Číslo 9 - Stavební bytové družstvo Krušnohor