N O V I N Y
Z A M Ě S T N A N C Ů
S P O L E Č N O S T I
,
č l e n a
s k u p i n y
ČÍSLO 9-10 / ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011
PŘEROVSKÝ CHEMIK
Výstava "Náš život s chemií"
slavila úspěch
3
Za dobu trvání přivítala více než
tisícovku návštěvníků, což je v letních
měsících velký úspěch.
Titanová běloba ve světě vláken 4
Akce Nespokojených Občanů
Celkově se v dnešní době ročně spotřebovává
zhruba 90-92 milionů tun vláken za rok, z toho
cca 55% chemických (syntetických) vláken
Podpořte lepší budoucnost pro sebe
a pro svoje děti na webových stránkách
www.ANO2011.cz
7
NAŠE ANKETA
ROZHOVOR S NOVÝM GENERÁLNÍM ŘEDITELEM PRECHEZY, ING. IVO HANÁČKEM / Ing. Zuzana Šálková
Jaký film, který jste v poslední době viděl, byste
čtenářům doporučil?“
PRECHEZA má nového generálního ředitele
Bc. Jiří
Valenta výzkumný
pracovník
ČTC AP
Po dlouhé době jsem navštívil kino
– přilákala mě komedie Muži v naději s Bolkem Polívkou a Jiřím Macháčkem. Můžu vřele doporučit, pobavila mě i manželku. Jinak za vidění
stojí třeba akční thriller Obchodník se smrtí s Nicolasem Cagem.
Ing. Marek
Ostrčil –
výzkumný
pracovník
ČTC AP
Doporučuji film Gejša, který se mi líbil hlavně díky tomu, že se neodchyluje od knižní předlohy. Film ukazuje nelehký život japonských společnic před druhou světovou válkou.
Ing.Pavel
Kovář výzkumný
pracovník
ČTC AP
Každý má samozřejmě jiný vkus.
Doporučil bych cokoliv od Monty
Python, u toho se pokaždé zasměju.
Bc. Petr
Červenka –
výzkumný
pracovník
ČTC AP
Pro náročnějšího diváka: Donnie
Darko. Pro oddech: Tron - Legacy
Donnie Darko je mystický sci-fi film
ze současnosti o jednom neobyčejném
americkém středoškolákovi, který sklidil velmi pochvalnou kritiku z řad
filmových fajnšmekrů. Tron Legacy
je technologickým sci-fi sequelem
k původnímu filmu Tron z počátku
80. let minulého století o tom, jak
by to mohlo fungovat v našich
počítačích. Doporučuji shlédnout
oba dva filmy kvůli návaznosti.
Od 1. září 2011 byl jmenován do
funkce generálního ředitele a místopředsedy představenstva PRECHEZA a.s. Ing. Ivo Hanáček (48). Z titulu své pozice je také předsedou představenstva ČTCAP a místopředsedou představenstva KEMIFLOC.
Je absolventem VŠCHT Pardubice,
je ženatý, má dvě děti.
Od roku 1995 působil v Deze, kde
prošel celou řadu pozic. Pracoval
jako vedoucí oddělení prodeje, vedoucí výroby benzol, vedoucí divize, technický ředitel a výrobní ředitel. V září 2009 byl jmenován generálním ředitelem Fatra, a.s. Hovoří
aktivně anglicky, domluví se rusky
a polsky. Mezi jeho záliby patří sport,
moderní technologie a pobyt v přírodě.
Na postu výkonného ředitele nahradil Ing. Tomáše Procházku, který
v současnosti zastává pozici technického ředitele a člena představenstva SYNTHESIA a.s.
Pane řediteli, můžete popsat svou
profesní dráhu směřující k vaší současné pozici?
Myslíte můj vztah k Precheze? Tak
ten začal už před takřka 30 lety, když
jsem nastoupil do Hranic na chemickou průmyslovku. Naše škola s Prechezou spolupracovala a my jsme zde
vykonávali odbornou praxi a chodili
na brigády. Na vysoké škole jsem
poté studoval anorganickou technologii. Bohužel poslední čtvrt století
jsem byl zaměstnán mimo obor. Nicméně přepokládám, že ode mne tady
nikdo neočekává odbornou práci
v oblasti technologie či v chemickém
inženýrství.
Během mého působení v DEZE
jsme si s kolegy z Prechezy intenzivně vyměňovali zkušenosti a myslím,
že to bylo přínosné pro obě strany.
Mohl byste i za tak krátkou dobu
porovnat rozdíl mezi naší firmou
a vašimi předchozími působišti ve
Fatře a Deze?
Těch rozdílů je strašně moc a každá
společnost je jiná, něčím výjimečná.
Např. DEZA je významný světový
zpracovatel produktů vznikajících
při koksování uhlí. Výhodou společnosti je dostupnost surovin v Ostravsko- katowické oblasti a dostatečně velká výrobní kapacita. Velká
tak, že u některých výrobků výrazným způsobem ovlivňuje světový
trh. Výrobní technologie je umístěná
pod širým nebem a je velmi náročná
na řízení. Pracuje se s velkými objemy materiálu, při vysokých teplotách, za vysokého tlaku nebo naopak
za vakua, často v prostředí s nebezpečím výbuchu a většinou s hořlavými látkami. Z uvedeného výčtu
vyplývá, že jsou zde kladeny vysoké
nároky na bezpečnost práce a požární zabezpečení.
Fatra, to je něco jiného. Výrobní linky jsou umístěny v halách na relativně malé ploše, ale zato ve dvou závodech v Napajedlích a v Chropyni.
Společnost má ohromně široký sortiment výrobků a obrovské množství
zákazníků. Fatra je z pohledu organizace, obchodu a administrativy
nesmírně náročná firma.
A pokud jde o první dojmy z Prechezy, tak ty jsou zatím velice dobré.
Nicméně pro všechny uvedené
firmy platí jedno společné. Bez zkušené obsluhy zařízení, skvělých techniků a obchodníků by byly odsouzeny k brzkému zániku. Dnes není
problém podobné fabriky postavit
kdekoliv na světě, je to jen otázka
peněz. Ovšem umět je řádně provozovat, na to potřebujete kvalifikované zaměstnance. Takové jen tak na
ulici nenajdete, ty si musíte vychovat. Vždyť Precheza s tím má své zkušenosti v Číně.
Jaké přednosti a naopak i nedostatky má Precheza oproti jiným firmám?
Výhodou i nedostatkem zároveň je
závislost na jednom druhu výrobku.
Všechno je sice jednodušší, ale na
druhé straně jsme více závislí na výkyvech trhu. Momentálně nám to
nevadí, neboť trh se vychýlil pro nás
správným směrem. Ceny jsou vysoké, stále ještě není problém s odbytem. Otázkou je, jak dlouho to bude
trvat a jak jsme připraveni čelit případnému poklesu poptávky. To, že
taková situace nastane, je jisté. Je jen
otázkou, kdy to bude, a jak velký ten
pokles bude. Výhodu Prechezy vidím
v tom, že dokáže vyrábět různé typy
titanové běloby a ty pak prodávat do
různých odvětví průmyslu. Vím, že
udržovat široký sortiment výrobků je
náročné na organizaci výroby, ale na
druhé straně dokážeme lépe rozložit
riziko spojené s poklesem poptávky.
Někdo moudrý mi kdysi řekl, že
není silná ta firma, která vydělá hod-
ně peněz v období růstu, ale ta, která
přežije krizi. A na krizi se musíme
připravit, když se dobře daří.
Tady musím vzpomenout na sesterskou Fatru, která v posledním období čelí poklesu poptávky ve stavebnictví. Navíc jim neuvěřitelným způsobem rostly ceny vstupních surovin, mimo jiné i titanky z Prechezy.
Naštěstí má Fatra ještě řadu dalších
výrobků, díky kterým všechno
zvládá.
Není tajemstvím, že vaším specifickým úkolem v PRECHEZE
jsou organizační změny. Můžete
prozradit, co si od těchto změn
slibujete?
Je pravdou, že chystáme začlenit
obchod do společnosti Precheza.
Pevně věřím, že se to tentokrát povede a Precheza bude mít obdobnou
organizační strukturu jako jiné firmy
ve skupině Agrofert. Od této změny
si slibuji zjednodušení procesů a zlepšení komunikace mezi výrobou a obchodem.
Komunikace mezi útvary ve firmě
je moje oblíbené téma, založené na
osobních zkušenostech.
Do společnosti DEZA jsem nastupoval jako obchodník. Mladý, ambiciózní a radikální. Obchod mne
nesmírně bavil a naivně jsem si myslel, že nic jiného už v životě dělat
nebudu. O to větší šok mi způsobil
můj tehdejší šéf pan Průša, který mi
nabídl místo ve výrobě. Byla to obrovská změna, ale také nejlepší rozhodnutí v mé kariéře. Získal jsem schopnost dívat se na věci z více stran.
Dnes komunikaci mezi výrobou
a obchodem považuji za své poslání.
Jedni bez druhých nemohou existovat, stačí jen, aby se naučili vzájemně
respektovat.
pokračování na str. 2
CESTA OD ŠÁLKU KÁVY K CISTERNĚ / Mgr. Eva Jehlářová, Ing. Pavel Valášek
První cisterna AV-SL opustila brány Prechezy
Začátky etapy nového výrobku bývají někdy zcela nevyzpytatelné.
Tak tomu bylo i v našem případě.
Do konce roku 2010 jsme jako zástupci Prechezy měli možnost setkávat se několikrát ročně se všemi
významnými výrobci nátěrových
hmot, dodavateli surovin a obalových materiálů, zástupci výzkumných ústavů a vysokých škol z České republiky na jednáních Asociace
výrobců nátěrových hmot a účastnit se tak aktivně jak pracovních,
tak společenských akcí, které Asociace pořádala.
A jak už to tak bývá, tak se o přestávce na kávu mezi jednáními přešlo
i na téma, co nového můžeme nabídnout jednomu z nejvýznamnějších
výrobců „malířovin“ v České i Slovenské republice - společnosti Primalex a.s., která je součástí sekce
Architectural Coatings EMEA celosvětového dodavatele ochranných a dekorativních barev - firmy PPG. Tato
společnost je naším dlouholetým odběratelem práškových anatasů a upravených rutilových druhů. V historii
již několikrát otestovali zkušební výrobky anatasové suspenze AV-SL,
avšak neúspěšně. Až dalším rozvojem technologií a bližším upřesněním kvalitativních požadavků odběratele byly ve spolupráci s výrobním
úsekem titanové běloby postupně
pokračování na str. 2
UDÁLOSTI
2
AKTUALITY
ROZHOVOR / Ing. Zuzana Šálková
Rekonstrukce železniční
stanice Přerov a Precheza
pokračování ze str. 1
V současnosti probíhá rekonstrukce železniční stanice Přerov. Část prací ze směru od
Horní Moštěnice je již hotova. Další etapa
činností se přesunula na pravý břeh Bečvy
a dotkne se i areálu naší společnosti. Spolupráci s realizátorem akce zajišťuje útvar
Hospodářské služby. Nejdůležitější je zajištění bezpečnosti a čistoty areálu, proto byl
navýšen objem strážní činnosti a realizátor
stavby - firma OHL ŽS se smluvně zavázala
komunikace průběžně čistit. Během rekonstrukcí kolejí za mostem přes Bečvu směrem
na Dluhonice bude pro příjezd na staveniště
používaná komunikace v našem areálu. Nákladní auta budou projíždět od vrátnice Strhanec kolem zdravotního střediska a hlavního skladu na železniční násep. Jedná se
o období od 21.10. do 5.12. 2011. V této
době nedojde k žádnému omezení přístupu
na ulici nábř. Dr. Edvarda Beneše.
Podpořili jsme soutěž hasičů
ve vyprošťování zraněných
osob z havarovaných vozidel
Ve středu 7. září se v Přerově před obchodním domem Prior uskutečnil XVI. ročník regionální soutěže jednotek požární ochrany
HZS Olomouckého a Zlínského kraje ve
vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Na start této náročné disciplíny se postavilo celkem deset družstev
z obou soutěžních krajů. Organizátoři si pro
závodníky připravili velmi obtížné případy
simulovaných dopravních nehod. Tato soutěž pomáhá zdokonalit přípravu na pomoc
při dopravních nehodách. V konečném hodnocení se nejlépe umístila tato tři družstva
– zvítězilo místní družstvo požární stanice
v Přerově před hasiči z Uherského Brodu
a družstvem z Olomouce.
Co považujete za nejdůležitější při
řízení společnosti?
Jak jsem se již zmínil komunikaci
a také spolupráci. Vůbec nepochybuji
o tom, že v Precheze máme schopné dělníky, techniky a ostatní zaměstnance. Zároveň ale nepochybuji
o tom, že stále máme rezervy dělat
věci lépe. Tady bych Vás všechny rád
vyzval, pomožte mi ty rezervy najít.
Naše cíle jsou jasné – zvyšování hodnoty firmy a dosažení co nejlepších hospodářských výsledků. Cesta k dosažení
těchto cílů však může být různá. Já osobně mám nejraději cestu spolupráce.
Jaké vlastnosti a hodnoty preferujete u zaměstnanců?
AKTUALITY Z ODBORŮ
Větrání plic
Dne 28. září 2011 odborová organizace
pořádala velmi oblíbenou akci Větrání plic.
Zúčastnilo se 46 zájemců o toulky přírodou.
Letošní již 33. ročník byl ve znamení
poznávání hanáckého kraje, konkrétně byla
naplánována trasa z Bouzova do Javoříčka.
Výletníci si mohli vybrat dvě turistické trasy
a na závěr prohlédnout Javoříčské jeskyně.
Nejvíce si vážím slušnosti, zásadovosti a poctivého vztahu k firmě. Je
mi jasné, že nikdo nejsme dokonalý.
Každý z nás má kromě předností
i své nedostatky. Mou snahou bude
spíše hledat a využívat ty přednosti.
Čiší z vás optimismus. Co vám pomáhá udržet se v dobré náladě
a skvělé fyzické kondici?
Především rodina a přátelé. Někdy
mám trochu výčitky svědomí, že
rodinu zanedbávám. Bohužel to asi
patří k mému povolání.
Chtěl byste na závěr něco vzkázat
našim čtenářům?
Těším se na spolupráci s vámi.
Děkuji za rozhovor.
EUROCOAT - TENTOKRÁT VE MĚSTĚ NA SEINĚ / Ing. Tomáš Andrle, Mgr. Eva Jehlářová, Ing. Petr Vrána
Světová výstava a kongres EUROCOAT se v letošním roce konala
v jedné z nejkrásnějších metropolí
Evropy v Paříži, v slavné Mekce módního průmyslu čítající 105 kilometrů čtverečních a přes dva milióny
obyvatel. Brány prestižní Grande
Halle de la Villette se otevřely 27.
září a nic již nebránilo zahájení třídenních prezentací, obchodních
a technických jednání, přednášek,
workshopů i diskuzí v odborných
kruzích.
portfolia a.s. Precheza a aktivit jejího
výhradního prodejce. Slavnostní otevření společné české expozice provedla Její Excelence paní Marie Chatardová, velvyslankyně ČR ve Francii.
Pořádající organizace „Unie Technických asociací zemí Středozemního moře“ (UATCM) připravuje každoročně tuto rotující výstavu v čtyřvodu a to zejména v oblasti nátěrových hmot.
Společnost PRECOLOR se prezentovala na samostatném stánku
v rámci společné expozice CzechTradu a Hospodářské komory České
republiky spolu s konsorciem CPU
– Centrum pro povrchové úpravy,
firmami DSD-Dostál a.s., Rokospol
a.s. a Trystom spol. s r.o., zejména
s výrobky řady PRETIOX, FEPREN
a fotokatalytickými druhy. Po celou
dobu výstavy byly na velkoplošné
obrazovce promítány informace seznamující návštěvníky s organizací
Agrofertu, zaměřením jeho jednotlivých skupin, s přehledem výrobního
Podzimní školička v Dluhonicích
Český svaz žen Dluhonice uspořádal v sobotu 8. října 2011 podzimní školičku. Děti
pletly s pedigu košíky, obaly na květináče,
tužkovníky a další zajímavé výrobky. Každému, ať už zručnému, tak i méně zručnému,
se povedl nějaký ten výrobek uplést. Děti
vymýšlely, kombinovaly, až zapomněly na
čas a když musely odejít, hrdě a spokojeně
si odnášely svůj výrobek.
Náš dík na tuto zdařilou akci patří společnosti PRECHEZA, neboť se mohla uskutečnit na základě vaší finanční podpory.
Za ZO ČSŽ Dluhonice předsedkyně Lenka
Dohnalová.
PŘEROVSKÝ CHEMIK
letém cyklu, a to liché roky ve Francii, sudé roky střídavě v Itálii a Španělsku. Akce s již 35-ti letou tradicí je
pro obchodníky, odborníky i veřejnost přehlídkou know-how a inovací
firem dodávajících suroviny a zařízení pro výrobce barev, laků a lepidel.
Dále poskytuje nejnovější informace
z oblasti legislativy průmyslu a životního prostředí.
Letošního ročníku se aktivně účastnilo 280 firem z 28 zemí. Pořadatelé
rozdělili vystavovatele do tří skupin:
nátěrové hmoty, obalové materiály
a manipulační technika. Nejpočetnější zastoupení měly podskupiny
nátěrových hmot - suroviny (kam jsme
Všechna jednání potvrdila obecně
obrovský zájem o titanovou bělobu
na celosvětovém trhu. Kromě jihoevropské klientely, která tvořila podstatnou část návštěvníků naší expozice, se rapidně zvýšil zájem z afrických zemí. Bylo realizováno přes čtyřicet jednání jak s konečnými zákazníky a stávajícími distributory, tak
s firmami, které by měly zájem stát
se našimi distributory. Příští EUROCOAT se bude konat v září 2012
v Barceloně.
JUBILEA
30
35
40
Nepřetržité zaměstnání dovršili:
Petříková Růžena ze stř.19101,
let
řidička pracovních strojů, v a.s. 1.10.1981
Táborský Jaroslav ze stř. 29001,
mechanik MaR, v a.s. 1.10.1976
Petr Zdeněk ze stř. 14261, chemik
kontaktář na ŽPM, v a.s. 1.10.1971
Životní jubilea - blahopřejeme!
let
60
Vosáhlo Zdeněk Mgr. ze stř. 90312,
vedoucí útvaru Informatika,
let
v a.s. od roku 1997
Marcoň František ze stř.12151, chemik
kyselinář provozu Kyseliny, v a.s. od r. 1979
Odchod do důchodu
patřili i my), doplňkové produkty
a chemikálie. Zájem byl i o expozice
z oblasti povrchové úpravy, automatizace a měření, životní prostředí
a kolorimetrie/laboratorní techniky.
Mezi vystavovateli dominovaly distributorské firmy, které zastupovaly
řadu dodavatelů surovin a aditiv pro
nátěrové hmoty. Dále se zde prezentovali výrobci průmyslových zařízení
na výrobu nátěrových hmot a vyhodnocovacího software.
Sehnálek Jiří ze stř.52110,
provozní elektrikář, v a.s. od roku 1968
Ondruška Vladimír ze stř. 52901,
provozní elektrikář, v a.s. od roku 1968
Šindler Jiří ze stř. 19411,
provozní zámečník, v a.s. od roku 1969
Bartoník Zdeněk ze stř. 13231,
chemik-řízení výroby provozu Vodní
hospodářství, v a.s. od roku 1969
Hanák Zdeněk ze stř. 11631, chemik povrchové úpravy provozu Titanová běloba,
v a.s. od roku 1999
Sup Zdeněk ze stř. 96001,
vedoucí referent provozního odd.
Hospodářské služby, v a.s. od roku 1969
Hlavní téma kongresu bylo věnováno chemii na bio-bázi. Chemie na
bio-bázi je fantastickou myšlenkou
sázky na budoucnost, která přinese
alternativu k surovinám ropného pů-
PŘEROVSKÝ CHEMIK
Zpravodaj zaměstnanců PRECHEZA a.s. Přerov
CESTA OD ŠÁLKU KÁVY K CISTERNĚ / Mgr. Eva Jehlářová, Ing. Pavel Valášek
Zájezd do Polska
Dne 12. října 2011 se konal zájezd na burzu
do Polska.
Akce pro zaměstnance
Podniková rada pořádá v měsíci listopad a prosinec tyto akce pro zaměstnance:
• 22.11. - turnaj v bowlingu v areálu u Zubra
• 3.12. - zájezd na Slavkov- prohlídka
zámku a rekonstrukce bitvy tří císařů
• 6.12. - Mikulášská nadílka pro děti
našich zaměstnanců
Zájemci volejte p. Mlčocha, tel. 581 252 266.
pokračování ze str. 1
připraveny nové provozní vzorky
s již optimalizovanými optickými a fyzikálními parametry. Tyto vzorky
byly odzkoušeny ve firemních laboratořích a.s. Primalex. Následně v úzké spolupráci mezi Precolorem, Prechezou a ČTCAP byl pro Primalex
nastaven firemní standard AV-SL.
Pak již nic nebránilo tomu, aby byly
realizovány první dodávky AV-SL
pro tohoto významného zákazníka.
Pokrok však nikdo nezastaví, a tak
vzhledem k výraznému nárůstu objemu dodávek, které byly realizovány
v plastových kontejnerech, vznesla
společnost Primalex požadavek na
odběr v cisternách. Manipulace s kon-
tejnery je příliš časově náročná a obsah nelze před dávkováním do výroby promíchávat. Navíc díky mechanickému opotřebení dochází k nežádoucím ztrátám a v zimních měsících, kdy se teplota pohybuje pod
bodem mrazu, přibývá i riziko zamrznutí, a tím jejího znehodnocení.
Výrobní úsek titanové běloby
možnost realizace dodávek AV-SL
v cisternách přivítal. Na základě tohoto požadavku byl v listopadu 2010
vypracován investiční projekt, jehož
stavba byla dokončena v červenci tohoto roku. Ve zkratce se dá říci, že od
přání zákazníka po realizaci takovéhoto projektu nás v případě ideálních podmínek dělí pouze 9 měsíců.
Díky spolupráci všech přerovských
organizací Agrofertu bylo dílo
úspěšně dokonáno a první expedice
AV-SL do cisterny byla historicky
realizována ve středu 14. září.
Tímto patří dík všem spolupracovníkům, kteří se na přípravě a realizaci
podíleli. Pevně věříme, že náš zákazník bude s dodávkami i způsobem
přepravy nadále spokojen a po realizaci dopravy v cisternách pro dalšího
tuzemského klíčového zákazníka
bude přes 90% produkce expedováno právě tímto způsobem. Možná,
že spousta z nás bude mít právě náš
výrobek AV-SL v interiérové barvě
na stěnách svého domova.
Vydavatel PRECHEZA a.s.
Adresa redakce: Přerovský chemik,
nábřeží Dr. E. Beneše 24, 751 62 Přerov.
Šéfredaktorka: Ing. Zuzana Šálková
E-mail: [email protected]
Telefon: 581 252 583
Uzávěrka čísla 8.11.2011
Číslo 9-10/2011
Místo: PRECHEZA a.s. Přerov
NEPRODEJNÉ.
Povoleno pod registrační značkou MK ČR E 12616.
Podávání novinových zásilek povoleno severomoravským ředitelstvím spojů Ostrava čj. 2360/93/P/1
ze dne 23.8.1993.
PRECHEZA A MY
PŘEROVSKÝ CHEMIK
3
JAK SE CO DĚLÁ / Ing. Miroslav Štrajt, Ing. Tomáš Příkopa
Laboratoř mezioperační kontroly ŽPM
V minulém čísle „Chemika“ jste
se, vážení čtenáři, dozvěděli zajímavé informace o laboratoři mezioperační kontroly na TB a přesunuli jsme se tematicky od laboratoří „výstupních“ a „centrálních“
k laboratořím provozním. V tomto
čísle v provozu zůstaneme a povíme si něco o mezioperační laboratorní kontrole na „červeních“.
Laboratoř MOK ŽPM zajišťuje analytický servis pro výrobnu železitých
pigmentů a monosalu. Rovněž provádí analýzy pro výrobnu kyseliny
S1. Za tímto strohým konstatováním
se skrývá mnoho odpovědné činnosti, kterou provádí laborantky mezioperační kontroly. Výsledky a kvalita jejich práce přispívají nemalou
měrou i k tomu, že železité pigmenty všech barev mají právě takový
odstín i jiné vlastnosti, jaké po nás
zákazníci požadují. Provoz labora-
1
toře je nepřetržitý, celkem je na tomto pracovišti dislokováno 6 pracovnic (4 směnové laborantky, předačka
a střídačka). Laboratoř je umístěna
v prvním patře administrativní budovy ŽP.
Spektrum analýz prováděných laboratoří MOK ŽPM je široké. Základní
činností laboratoře jsou analýzy vzorků z termické linky a linky výroby
směsných a standardizovaných pigmentů, pravidelně odebíraných operátory výroby. Veškeré tyto činnosti
(kdo, kdy, jak, případně kolik) jsou
popsány příslušnými předpisy a ve
výsledku poskytují soubor informací,
na základě kterých je řízena výroba
ŽP a umožňují i zpětné vyhodno-
nách v komíně u budovy PS20 je
kontinuálně měřen pomocí sondy.
Funkci této sondy je třeba kontrolovat laboratorním stanovením. Plyn
se absorbuje v roztoku škrobového
mazu s obsahem jódu. Oxid siřičitý
reaguje s jódem v absorpční nádobce
za vzniku jodovodíku, rekce se projevuje zesvětlením roztoku. Koncentrace oxidu siřičitého je pak úměrná
změně hladiny v dělící nádobce
aparatury.
cení provedených zásahů. Laboratoř
dále zajišťuje analýzy zelené skalice,
monohydrátu a monosalu, surovin
pro povrchovou úpravu ŽP, tekutých
pigmentů a plynů z K-systému.
souřadného systému CIE L*a*b*.
Stanovuje se odchylka od standardu
ECMC.
2. Sítová analýza – foto 3
2
Mezi nejdůležitější prováděné analýzy patří:
1. Stanovení barevného odstínu
v pastě – foto 1, 2
Jde o klíčovou analýzu, pomocí které se koriguje režim kalcinace. Laborantka odváží předepsané množství
pigmentu a standardní titanové běloby, přidá předepsané množství lněného oleje. Vzniklá směs se rozetře
pomocí talířového roztíracího stroje.
Pak se pasta nanese v rovnoměrné vrstvě na nátahové sklíčko. Na tabulku
se položí gumové kolečko a tabulka
se vloží do přístroje. K analýzám se
používá přístroj ULTRASCAN XE.
Odstín se charakterizuje pomocí
3
Pomocí sítové analýzy se kontroluje granulometrie výrobku TP303G
a monosalu MS30. Odváží se určité
množství vzorku, na třepacím stroji se
upevní příslušná sada sít, navážka se
nasype na síto s největšími oky, třepe
se po 10 minut. Nejčastěji se používají
síta o velikosti ok 0,1 – 0,6 mm. Vysoké
hodnoty zbytků na sítě indikují špatnou funkci třídění (prasklé síto atp.)
3. Stanovení plynů na K-systému –
foto 4
K-systém zpracovává spaliny z kalcinační pece. Oxid siřičitý je v zařízení podroben konverzi na oxid
sírový, ze kterého je vyráběna 76%
kyselina sírová. Obsah SOx ve spali-
4. Stanovení pH a vodivosti
Stanovení pH se provádí v provozní suspenzi nebo ve výluhu. Tato
analýza slouží především k ověření
správné funkce provozních pH metrů. Dále samozřejmě ověřuje, zda byla suspenze oxidu železitého řádně
zneutralizována louhem sodným před
sušením. Stanovení vodivosti pomocí konduktometru umožňuje kontrolovat, zda byl kalcinát dostatečně
VÍTE, ŽE...?
Jak se vyrábí MEŘO?
Hlavní surovinou pro výrobu MEŘO
je řepkový olej, získávaný lisováním
a extrakcí řepkového semene. Technologie výroby MEŘO vyžaduje, aby
tento řepkový olej dosahoval určitých
kvalitativních parametrů, jako je např.
množství volných mastných kyselin
a obsah fosfolipidů pod 10 ppm fosforu. Proto se olej upravuje tzv. odslizením (angl. degumming), při kterém
se odstraní fosfolipidy a chemickou
neutralizací poté i volné mastné kyseliny.
Základním technologickým postupem výroby MEŘO z takto upraveného oleje je přeesterifikace rostlinného oleje metanolem. Proces, při kterém bezvodý metanol reaguje s řepkovým olejem za přítomnosti alkalického katalyzátoru, v případě PREOLU metanolátu sodného. Reakce
probíhá ve čtyřech stupních, ve čtyřech reaktorech. Po přeesterifikaci se
4
promyt od nezreagovaných síranů
(vodorozpustných solí).
5. Stanovení mokrého zbytku A na
sítě
Jde o stanovení zbytku na sítě o velikosti 45 mikrometrů. Vzorek se promývá na sítě vodou za současného
roztírání pomocí štětce. Zbytek na
sítě se pak po vysušení zváží. Tato
analýza slouží ke sledování správné
funkce provozního souboru Hydroseparace, ve kterém dochází k vydělování hrubých (nepigmentových
částic) o velikosti nad 45 mikrometrů
pomocí hydrocyklónů. Vysoké zbytky
A indikují špatnou funkci hydrocyklónu – opotřebení trysek.
reakční směs rozdělí na dvě nemísitelné fáze – esterovou a glycerinovou.
Esterová fáze se neutralizuje, promývá a zbavuje metanolu a vody. Tím
se získá MEŘO. Glycerinová fáze se
zbaví metanolu a působením minerální kyseliny se zneutralizuje zbylý
katalyzátor a rozloží obsažená mýdla.
Získá se surový glycerin (o obsahu glycerinu zhruba 80%) a mastné kyseliny. Glycerin se dále destiluje za účelem získání čistého glycerinu v tzv.
farmaceutické kvalitě, který dosahuje
čistoty až 99,5%.
jako surovina pro výrobu spodia.
Také se mohli dozvědět mnohé pozoruhodnosti o počátcích chemického průmyslu přímo v Přerově. Samozřejmě nechyběly ani informace o našich výrobcích a jejich použití nebo
o historii továrny či společenských
aktivitách. Pro vášnivé chemiky byla
k dispozici upoutávka na interaktivní populárně-naučnou webovou strán-
ku www.chemgeneration.com, která
byla vytvořena na míru právě pro
mladou generaci.
Věřím, že se oslava chemie podařila a že naplnila očekávání návštěvníků všech věkových kategorií. Každý
účastník výstavy se mohl na vlastní
kůži přesvědčit o tom, že chemie neoddělitelně patří do našeho života
a stala se naší součástí.
VÝSTAVA „NÁŠ ŽIVOT S CHEMIÍ“ SLAVILA ÚSPĚCH / Ing. Zuzana Šálková
V předchozích číslech našich novin
jsme Vás, milí čtenáři, informovali
o tom, že se PRECHEZA ve dnech
20. května – 18. září 2011 spolupodílela na výstavě s názvem „Náš život
s chemií“. Tato výstava byla realizována u příležitosti vyhlášení roku 2011
Mezinárodním rokem chemie a konala se v Historickém sále přerovského zámku. O tom, že byla zahájena
vernisáží a jak probíhala, jste se také
mohli dříve dočíst.
či ukázkou nazvanou „hrnečku, vař“.
Tato chemická show vzbudila u přítomných studentů zájem o chemii. Některá “kouzla“ si totiž pod odborným
dohledem mohli vlastnoručně vyzkoušet. Ocenili zejména změny barev roztoků ve zkumavkách, ale bez výkladu zkušených chemiků by těžko chápali, jak lze docílit z čiré kapaliny pokaždé jinak zabarvený roztok.
Dospělí návštěvníci se mohli dozvědět mnohé jinak těžko dostupné zajímavosti z tajů chemie, třeba že destilaci alkoholu zvládli již lidé asi už
v závěru starší doby bronzové, „ledkaři“ hledali ledek nejen v přírodě,
ale i v hospodářských staveních, kde
ho seškrabovali ze zdí stájí a chlévů,
nebo že vozy plné mamutích kostí
z Předmostí skončily v cukrovarech
Ale jaké byly ohlasy přímo na
výstavu?
Za dobu trvání přivítala více než
tisícovku návštěvníků, což je podle
slov kurátorky výstavy s přihlédnutím k průměrné návštěvnosti v letních měsících velký úspěch.
Největší podíl návštěvníků tvořili
studenti základních a středních škol,
které přilákala chemie v akci. Jednalo
se o pásmo chemických pokusů, které
demonstrovali mladí chemici z Hranic
a za které by se nemuseli stydět ani
světoznámí kouzelníci. Hraničtí studenti ohromili přítomné peklem ve
zkumavce, výrobou zlata, tajného
inkoustu, čpavkovým vodotryskem
Foto: Dominik Bachůrek, Týdeník Sedmička
4
PRECHEZA A MY
PŘEROVSKÝ CHEMIK
TITANOVÁ BĚLOBA VE SVĚTĚ VLÁKEN / RNDr. Milan Laskafeld
Přírodní a chemická vlákna dnes
představují velmi důležitou surovinu, bez které se moderní průmysl
jakéhokoliv odvětví neobejde. Celkově se v dnešní době ročně spotřebovává zhruba 90-92 milionů
tun vláken za rok, z toho cca 55%
chemických (syntetických) vláken.
Jejich hlavní použití je v textilním
průmyslu, přičemž význam technických vláken rok od roku roste.
Používají se stále více a více v automobilovém průmyslu, při výrobě
pneumatik, ve stavebnictví (náhrada asbestu) a pro některé další speciální technické účely jako vzduchotechnika, klimatizace apod.
Přírodní vlákna mohou být původu rostlinného (bavlna, konopí, sisal,
len) nebo živočišného (vlna, hedvábí). Nejpoužívanějšími přírodními
vlákny jsou bavlna a vlna, která tvoří
asi osmdesátiprocentní podíl přírodních vláken. Používají se zejména do
řady výrobků v textilním průmyslu.
Ostatní přírodní vlákna mají omezenější použití.
K syntetickým vláknům vyráběným
z monomerů polykondenzací, polyadicí a polymerací patří zejména poly-
esterová (polyetylentereftalová) vlákna (70-75% vyráběných syntetických
vláken), vlákna polyamidová, polyakrylonitrilová, polypropylenová
a vlákna viskózová i acetátová, která
se sice skládají hlavně z přírodního
materiálu (celulózy), ale jsou vyráběna speciálním chemickým procesem. V menším měřítku jsou vyráběna i vlákna polyuretanová, polyvinylchloridová a polyetylenová.
Dnešní textilní syntetická vlákna
jsou velice pevná a pružná. Jednou
z důležitých charakteristik je jejich
velmi malá tloušťka – textilní hodnota jednotlivého vlákna může být
1 DTX (detex), což není neobvyklé.
Jedno vlákno váží při délce 10 km
1 gram, což klade vysoké nároky na
používané suroviny (TiO2, polymer)
a zařízení při výrobě. Používaná titanová běloba musí být snadno se
dispergující a s dobrými optickými
vlastnostmi. V textilní výrobě se proto používá stále více syntetických
vláken pro jejich přednosti oproti
přírodním. V dnešní době se často
uplatňují i směsové materiály ze syntetických a přírodních vláken, kde se
využívají velmi dobré vlastnosti
z obou materiálů.
Syntetická vlákna se matují titanovou bělobou, jejíž obsah v hotovém vláknu příznivě mění vlastnosti
vyrobeného vlákna. Dochází k určitému zdrsnění povrchu, které zlepšuje jeho schopnost dodatečného
obarvení organickými barvivy za nižší teploty a tlaku, zvyšuje se bělost
vlákna a UV odolnost, což ocení hlavně spotřebitelé.
Obsah TiO2 ve vlák-ně se pohybuje od 0,05% (mikromat) přes 0,20,3% (polomat) až k úrovni 0,8-1,5%
(hluboký mat). Nejpoužívanějším
dávkováním je polomat, protože se
tato vlákna hlavně uplat-ňují v textilním průmyslu. Titanová běloba se
k vláknu přidává buď v heterogenní
suspenzi (etylen glykol nebo voda)
před polymerací vlákna, nebo v kon-
centrované formě (masterbatch)
k tavenině příslušného polymeru.
Pro matování syntetických vláken se
používají (s výjimkou polypropylenových) vesměs anatasové druhy pro
jejich nižší abrazivitu vláknovodícího výrobního zařízení. Pro PET
vlákna se používají anorganicky neupravené a modifikované Sb2O3 druhy titanové běloby. U viskózových
vláken se přidávají jen anorganicky
neupravené typy. Polyamidová a polyakrylonitrilová vlákna vyžadují
anorganicky upravené typy TiO2.
Používané druhy musí být velmi
jemné, bez aglomerátů, hrubších částic a velmi snadno dispergovatelné
v daném prostředí.
Pouze málo světových firem se
sulfátovou technologií výroby titanové běloby je schopno vyrábět
anatasové druhy pro matování syntetických vláken.
PRECHEZA díky vynikající práci a vývoji je schopna vyrábět kvalitní speciální druh pro polyesterová vlákna PRETIOX AV-03 F/S,
který se podílí na celkovém vývozu
titanové běloby 5-6%. Tento výrobek
se vyváží hlavně do Indie.
BENCHMARKING, SROVNÁVÁNÍ SE S (NEJ)LEPŠÍMI / Ing. Pavel Mollin
Benchmarking je nástroj strategického managementu, se kterým poprvé přišla firma Xerox Corporation na počátku 80. let 20. století.
Jedná se o nepřetržitý proces porovnávání vlastní organizace s organizacemi ostatními za účelem definovat cíle zlepšování vlastních aktivit.
Benchmarking je tedy proces, kdy
organizace přebírá a sobě přizpůsobuje praxi jakékoli jiné, lepší, organizace kdekoliv ve světě, a tím
zlepšuje svoji vlastní výkonnost.
Platí přitom jedna jediná zásada:
Buď nejlepším z nejlepších.
Zjednodušená poučka říká, že správný benchmarking (čti „benčmárkink“)
se dělá tak, že se vezme můj výrobek
a k němu Pé výrobků konkurenčních
a začne se srovnávat. Výrobce Á je nejlepší v parametru Bé, zatímco já jsem
na tom v parametru Bé o Cé jednotek
horší. Výrobce Dé je nejlepší v parametru É, zatímco já jsem na tom v parametru É o Ef jednotek horší a tak dále až k Vé, Dabljů, Iks, Ypsilon a Zet.
Co z toho nakonec vyjde? Na první
pohled by se mohlo zdát, že takové
srovnání musí pokaždé a pro každý
výrobek každého výrobce dopadnout
jako desetibojař, který by chtěl zaběhnout stovku stejně rychle jako Bolt,
hodit oštěp stejně daleko jako
Železný a o tyči skočit stejně vysoko
jako Bubka. Je jasné, že ani při nejlepší snaze se to našemu desetibojaři
nepodaří a podařit ani nemůže, specialista bude vždycky o něco lepší.
Pokud místo fiktivního desetibojaře
nasadíme nefiktivní PRETIOX nebo
FEPREN, dopadne to stejně. Někteří
naši konkurenti mají lepší tenhle
parametr, jiní zase další a ze srovnání
„já versus ten nejlepší“ pak vypadne,
že jsme někde na sedmdesáti nebo tak
nějak podobně procentech optimálního stavu. Je tedy na místě otázka, jestli
je to hodně nebo málo, a co s tím dál.
Naštěstí od norem systému managementu kvality, kde „organizace musí“
(jinak nebude certifikát), není benčmárkink aktivitou předepsanou, ale
ryze dobrovolnou. Je to metoda, jak
zvyšovat výkonnost, do češtiny, jak se
ve fabrice neustále zlepšovat. Je to
metoda jedna z mnoha, protože metod
„co dělat, aby firma šlapala lépe“ je
poměrně hodně. S některými jsme se
už i v naší praxi setkali (Six Sigma,
Balanc Skórkárd), některé jsme ještě
nezkusili (Quality Function Deployment, Global 8D). Co je však všem
těmto metodám společné a co se nakonec dostalo i do ízovštiny (9001),
je analýza dat a rozhodování na základě objektivních důkazů. Benčmárkink totiž není televizní reklama, kde
stačí prohlásit, že „můj prací prášek je
lepší než běžný prací prostředek“ a nepodpořit toto tvrzení ničím jiným
než zubatým úsměvem dobře zaplacené herečky. Základem totiž není jen
zjištění, jak na tom jsem já, a toto zjištění objektivně změřit (to je ono výše
zmíněné srovnání s nejlepší konku-
rencí). Musí totiž následovat několik
dalších kroků, na které se v běžné praxi
často zapomíná. A totiž, poté, až zjistím, jak jsem na tom já, musím totéž
udělat i pro všechny ostatní kolegy a
konkurenty, a pokud má být benčmárkink skutečně objektivní, musím toto
srovnání udělat i pro firmy a společnosti jiných odvětví. Kde je totiž napsáno, že se já jako chemický podnik
nemohu něco nového a podnětného
naučit od strojařů (viz Six Sigma)?
Na první pohled to celé vypadá
hrozně jednoduše a lákavě. Sesypu
svoje data do Excelu a dostanu číslo.
Sesypu konkurenční data do téhož
Excelu a dostanu plno jiných čísel.
Všechno to porovnám a vidím, jak
jsem na tom já a jak jsou na tom jiní.
A jak to funguje v praxi? Dovedete si
představit, co se asi stane, když na vrata fabriky zaklepe blíže neznámý jedinec a řekne „… dělám tady benčmárkinkový průzkum, řekněte mi, jaká je
vaše produktivita práce a jaké máte
problémy s kvalitou …“. Nevím jak
vy, ale já osobně bych takového
průzkumníka hnal, že by se nezastavil
ani za Hranicema (v Bělotíně). A to
je ten největší problém celého benčmárkinku. Jak získat data, která aspoň
trochu odpovídají skutečnosti a jak
získat data, která pocházejí z prostředí, které aspoň trochu odpovídá
tomu, co dělám já (v celé ČR je jak
známo poměrně málo anorganických
chemiček s naším sortimentem, naším
počtem zaměstnanců a naším obratem
a pokud se týká zahraničí, je to ještě
horší). Naprosto nezávidím hochům
z ČBA (což je Česká Benchmarkingová Asociace), kteří se dali na vojnu
a teď musí bojovat, objíždět, přemlouvat, získávat, ověřovat a srovnávat a na-
konec často skončit u oblíbeného
Sokratovského „vím, že nic nevím.“
A hlavně, na co by se zapomínat
nemělo - benčmárking je nikdy
nekončící proces. Ta analýza „jak na
tom jsem já a jak jsou na tom jiní“ je
díky neustálému vývoji ve světě a v oboru platná pouze pro těch pár momentů poté, co byla zpracována.
Proto se v této souvislosti mluví nejen
o benčmárkingu, ale také o „benčlérninku“, tedy nejen zanalyzovat a porovnat svou pozici a pozice těch ostatních, ale hlavně se z tohoto srovnání poučit. Poučit se od konkurence,
poučit se od jiných firem z oboru a pokusit se posbírat i zkušenosti mimo
obor. Teprve pak se dá mluvit o skutečném zlepšování, zvyšování výkonnosti a o skutečné kvalitě. A kvalita je,
jak známo, věcí nás všech.
PS: Pro ty, kteří by si chtěli o benčmárkinku něco přečíst, pár tipů:
Nenadál, Jaroslav: Měření v systémech
managementu jakosti, Management
Press, Praha, 2. doplněné vydání,
2004, ISBN 80-7261-110-0
Nenadál, Jaroslav; Vykydal, David; Halfarová, Petra: Benchmarking. Mýty a skutečnost. Model efektivního učení se a zlepšování. Management Press, Praha, 1. vydání, 2011, ISBN 978-80-7261-224-6
RIZIKA SE TÝKAJÍ I KVALITY, NEJEN BEZPEČNOSTI A EKOLOGIE / Ing. Pavel Mollin
Zatímco v systémech environmentálního managementu a managementu bezpečnosti práce se o rizicích jedná až v první řadě, systém řízení kvality se tváří, jako by o rizicích nikdy neslyšel. ISO 9001 dokonce výslovně
uvádí, že „… neobsahuje požadavky,
které jsou … vlastní … managementu
rizik ...“ Přitom je jasné: „kvalitativní“
rizika existovala, existují a existovat budou.
Průkopník (pioneer, pathfinder)
a průzkumník (explorer, scout) to mají vždycky o něco těžší. V našem případě byl takovým průzkumníkem
pokus dát garanci, že zboží neregulované sféry bylo vyrobeno alespoň
v takové kvalitě, že s ním jeho uživatelé nebudou nespokojeni. Psal se
rok 1987 a zrodila se první norma sys-
témů zabezpečování jakosti, ISO 9001.
Pokud se vám zdá předchozí
odstavec poněkud podezřelý, pak
vězte, že právem. Je v něm totiž zakopaných hned několik pejsků. Ten
první se nazývá „neregulovaná sféra“.
O přehršli předpisů Made in EC tehdy ještě nikdo neslyšel, ale už se řešilo, jak sešněrovat jakost, která je dána
jen smluvně - v neregulované sféře,
jak známo, na jakost není paragraf.
Druhý problém je pojem „zabezpečit“. My chytří ízoznalci totiž víme,
že „zabezpečit“ neznamená nic jiného než popsat plno papírů, které pak
u eventuálního soudu mohou sloužit jako důkaz, že jsem udělal všechno proto, aby můj výrobek při používání nezpůsobil škodu, a to ještě deset let
poté, co jsem ho prodal, izovštinou
řečeno „…poskytl jsem objektivní důkaz, že požadavky na kvalitu jsou plněny…“. A ten třetí čokl do mariáše je
sám pojem „nebýt nespokojen“. Někomu stačí, když mu jeho žena nenadává (pardon, nedává najevo svou nespokojenost). V byznysu samozřejmě platí to samé, nenadávající zákazník ale vůbec neznamená totéž co spokojený nebo uspokojený zákazník.
Poté co si pionýr a skaut 9001 vydobyl své pofiderní renomé byrokrata papíromila, poučily se dvě další
ízo komise (pro ekologii a bezpečnost práce) a přišly s pojmem „management“ a tak se jakost (Akosť, Quality, Qualität, Qualité, Calidad, Качественност) po jejich vzoru začala
„řídit“ místo „zabezpečovat“. V praxi
to znamenalo jediné - namísto pa-
sivní obrany (papíry použitelné u soudu) se kvalitáři začali aktivně zabývat tím, jak se zlepšovat a tím zvyšovat spokojenost svého okolí, nikoli
jen nezpůsobovat jeho nespokojenost. A už jsme u jádra pudla čtvrtého. Chytří a z karambolu kvalitářů
poučení ekologové a bezpečáci se už
od samého počátku vůbec nezabývali tím, jestli jsou nebo nejsou jejich
procesy popsány v příslušném předpise a jestli jsou nebo nejsou o jejich
výsledcích vedeny záznamy (viz ISO
9001:1987), ale začali se raději zabývat tím, že se v jejich práci může
vyskytnout „nebezpečí“ (havárie,
úrazu), a že některá tato nebezpečí
jsou závažnější než ta druhá. A právě tato „míra“ této závažnosti je
(zjednodušeně) ono „riziko“.
Do češtiny přeloženo, pokaždé když
sedám do auta, vystavuji se nebezpečí, že v něm zabiji sebe nebo někoho jiného. Pokud jezdím slušně, toto
nebezpečí sice pořád existuje, ale nemusí se projevit. Pokud však jezdím
jako hovado obecné… A ekologie
a bezpečnost? Každý z nás může způsobit ekologickou havárii, každý si
může přivodit pracovní úraz. Chovámli se jako hovado obecné… A pochopitelně pro kvalitu platí to samé.
Každý z nás, kdo v našem podniku
cokoliv dělá, se podílí na tom, jaká bude výsledná kvalita jeho výrobků a služeb a na každém z nás proto záleží,
jestli se nebezpečí, že nevyrobíme, neprodáme, způsobíme škodu a v důsledku toho zkrachujeme, projeví nebo ne.
A proto je kvalita věcí nás všech.
PŘEROVSKÝ CHEMIK
PRECHEZA A MY
5
HAM RÁDIO – KOUZLO RADIOAMATÉRSTVÍ / Ing. Miroslav Šmíd
Předesílám, že se šunkou nemá HAM
rádio nic společného. Je to zažité celosvětové označení pro radioamatérské vysílání a radioamatéry. Přiznávám, že v dnešní přetechnizované době internetu a mobilních
telefonů působí příznivci amatérského vysílání poněkud podivínsky. Je to přece tak snadné, „zmáčknout knoflík“ a zavolám si komukoliv, třeba na druhý konec zeměkoule. Nebo se s ním spojím na
Facebooku.
Amatérské vysílání přesto žije, rozrůstá se a má přes milion příznivců
na celém světě. Jedním z hlavních
důvodů jeho obliby je, že trvale drží
krok se vším novým, co se vyskytne
v technice radiového spojení. Základním vybavením každého radioamatéra je vysílací zařízení a anténa. Dnes
již není potřeba laborovat s vysílačkou vlastní konstrukce, protože jsou
k dostání kvalitní tovární zařízení za
rozumnou cenu. Naopak antény nabízí nekonečné možnosti pro experimentování a neustálé vylepšování. I zde,
stejně jako u TV příjmu platí, že nejlepším zesilovačem je dobrá anténa.
Je to krásný pocit, když se pomocí
antény vlastní konstrukce dovoláte
někam na druhý konec zeměkoule.
Vše začalo asi před 115 lety, kdy
pan Marconi nalezl praktické využití
pro elektromagnetické vlnění a vznikl
fenomén „rádio". Řadu našich pradědečků posedla myšlenka rádio nejen
poslouchat, ale i vysílat. Od počátku
je základem radioamatérství vysílání
na krátkých vlnách. Umožňuje spojení po celém světě, včetně velmi exotických zemí, o jejichž osobní návštěvě se nám může jen zdát.
Jak se vlastně zájemce o radiové
vysílání stane koncesovaným radioamatérem? Vysílat může začít kdokoliv na tzv. občanských pásmech (CB,
PMR). Zde lze zaslechnout jak soukromé hovory, tak koordinaci taxislužby nebo řidiče kamionů. Není
potřeba žádné povolení, je zde však
omezení malým dovoleným výkonem (tím i dosahem několika desítek
kilometrů). Kdežto aby mohli radioamatéři začít vysílat, musí požádat
Český telekomunikační úřad o vystavení povolení (tzv. koncese), a to je
podmíněno složením zkoušky před
státní zkušební komisí. Obsah vysílání je mezinárodním předpisem
omezen na záležitosti týkající se ra-
dioamatérství, komerční vysílání je
striktně zakázáno. Tato omezení jsou
bohatě kompenzována řadou pozitiv. Místo jednotek wattů mají radioamatéři povoleny výkony stovek
wattů, místo pár kmitočtů v oboru
občanského pásma disponují amatéři devíti pásmy přes celé krátké
vlny (od 1,8 až po 30 MHz) až po
nejvyšší UHF kmitočty.
Jak takové HAM spojení probíhá?
Radioamatéři používají svou volací
značku (v mém případě OK2USM).
Po navázání kontaktu s protistanicí
je nejdůležitější předání tzv. reportu,
což je informace o tom, v jaké kvalitě protistanici slyším a dozvím se, v ja-
ké kvalitě mne přijímá. Předává se
údaj o „čitelnosti“ (číslice od 1 do 5)
a o síle signálu (číslice od 1 do 9).
Takže v případě hlasového spojení je
ten nejlepší report 59. Dále se předává informace o místě, odkud stani-
ce vysílá, o použitém vysílacím zařízení a výkonu a hlavně o typu antény. Spojení probíhá zpravidla v angličtině (kromě tuzemských spojení),
pro zjednodušení se využívají tzv. Qkódy (původně zavedené pro telegrafní spojení pomocí Morseovy
abecedy). Tak např. místo „moje stanoviště je“ stačí říct „QTH Prostějov“, podobně QSO pro „spojení“,
QRM pro „rušení“ atd. Radioamatéři si o navázaném spojení vyměňují potvrzení formátu pohlednice,
tzv. QSL lístky (viz obr. 1). Mít ve
své kolekci QSL lístky ze všech zemí
světa je snem každého radioamatéra.
Aby nevznikl na radioamatérských
pásmech chaos, platí pro práci na pásmech obecná pravidla. Některé z vás
možná překvapí, že i radioamatéři
mají svůj etický kodex (tzv. HAM
Spirit), definovaný už v roce 1928.
Přesto, že určitá část radioamatérů
používá Morseovy abecedy pro telegrafní spojení i nadále, rozvoj výpočetní techniky přinesl nové možnosti
i do oblasti radioamatérské činnosti.
Velkou oblibu si u radioamatérů získaly tzv. digitální druhy provozu,
které jsou svou průrazností srovnatelné s telegrafií, tzn. s nevelkým
výkonem a dobrou anténou lze uskutečnit spojení na neuvěřitelné vzdálenosti. Pro provoz digitálními módy
je však nutné propojit vysílačku s počítačem a mít nainstalován příslušný
program. Mezi oblíbené digitální módy patří např. radiodálnopis (RTTY)
a PSK. Ale radioamatéři mohou vysí-
lat i obrazové signály, dlouhou tradici
má tzv. pomalá televize (SSTV), která
byla použita i pro přenos obrazu z prvních přistání amerických astronautů
na Měsíci. Příklad SSTV spojení s tureckou stanicí TA1EF je na obr. 2.
Radioamatérství skýtá nespočet
možných aktivit, od toulání se přírodou a vysílání z kopců či rozhleden až po možnosti komunikace přes
radioamatérské družice, účasti v různých závodech (cílem je navázat co
nejvíce spojení s různými stanicemi
v co největším počtu zemí za určitý
čas), vyhledávat speciální stanice pro
získání určitých diplomů…
Ještě se vrátím k pojmu „HAM rádio" zmiňovanému v úvodu. Nikdo
totiž pořádně neví, kde se tato zkratka vlastně vzala. Jedna teorie tvrdí, že
vznikla kdysi dávno někde v Americe, já se však kloním k názoru, že ji zavedl průkopník amatérského vysílání
Jára Cimrman. Ten totiž prováděl první pokusy s vysílačkou vlastní výroby
na Domažlicku. Na dotaz zvědavců,
co to provozuje za přístroj, odpověděl
„že je to vysílačka hamatérská".
To, že je ťuhýk nějaký pták, ví asi
hodně lidí. Na otázku, jak vypadá,
by asi správně odpověděl jen
málokdo.
Kdysi býval ťuhýk obecný zcela běžným obyvatelem křovinatých okrajů
polí, luk i slunných strání. Bylo prakticky nemyslitelné, že by ho někdo z našich dědečků a babiček neznal a nepoznal. Se změnou charakteru zemědělské krajiny začal ťuhýk pozvolna
mizet z blízkosti lidí. Dnes je to
ohrožený, zvláště chráněný druh.
Ťuhýk obecný, především samec,
je velmi pohledný pták. Je zhruba velikosti drozda. Záda jsou rezavě hnědá, břicho krémově bílé. Hlava je v horní polovině šedá, od spodní bílé části
ji odděluje černá páska. Nápadný je
dlouhý černý ocas, kterým obvykle po-
hybuje do stran. Samička je hnědá, s vlnkovanými boky. Dobře viditelným
znakem ťuhýků je zahnutý „dravčí“
zobák.
I když ťuhýk patří mezi pěvce, jeho
způsob života se od většiny z nich
liší. Z pozorovatelny ve vrcholcích
keřů mu neunikne jakýkoli pohyb
možné kořisti, kterou obratně loví.
Většinou to bývá hmyz. Dokáže však
bez problému ulovit i myši, menší
ještěrky a hady. Občas se jeho kořistí
stanou i ptačí mláďata. Kořist zdolává svým zahnutým zobákem. Je to
strašlivý nástroj, což potvrdí každý
ornitolog, který někdy ťuhýka kroužkoval. Mnohdy to po prvním štípnutí ochotně vzdal a věnoval se raději
základům první pomoci a zastavování krvácení. Své přebytky potravy
si ťuhýk uchovává velmi originálním
Foto: Ing. Adolf Goebel, Ph.D.
PĚVEC I DRAVEC, ANEB DVA V JEDNOM / Ing. Adolf Goebel, Ph.D.
způsobem. Napíchává je na trny keřů.
Pokud narazíte na šípkový keř, kde
jsou na trnech mouchy, vosy nebo myši, objevili jste ťuhýčí spižírnu. Možná se po chvíli objeví i její majitel
a něco přidá nebo naopak využije.
Ťuhýk obecný je teplomilný a pobývá u nás pouze zhruba od konce května do konce srpna, kdy odlétá do rovníkové a jižní Afriky. Během krátké
doby svého pobytu u nás si postaví
hnízdo v nepřístupných trnitých
keřích. Samice snášejí 5 až 7 vajíček.
Mladí ťuhýci se líhnou už za 10 až
15 dní a rodiče je krmí déle než měsíc. Pak musí sami zvládnout nejen
svou obživu, ale také náročnou migraci na zimoviště.
Okolí Prechezy, především křovinaté stráně odkališť a okolí s bohatým
výskytem hmyzu, hlodavců i plazů,
je pro ťuhýky obecné opravdovým rájem. Velmi často si je nějaký pár vybere k lovu a pravděpodobně i k hnízdění. Opět se ukazuje, že oblast odkališť
je pro přírodu velmi cennou lokalitou.
Pravidelně se ťuhýci objevují také na
mnoha lokalitách rekultivovaných sádrovcem z Prechezy. Za všechny je
možné jmenovat Starou Ves nebo
okolí závodiště Přerovská rokle.
NOVÁ KNIHA O TITANOVÉ BĚLOBĚ JE PŘIPRAVENA DO TISKU / RNDr. Milan Laskafeld
Výroba a spotřeba titanové běloby
ve světě v posledních 20 letech trvale vzrůstá až na mírné snížení
spotřeby v letech 2008-2009.
Nejedná se jen o množstevní nárůst,
ale i o nové aplikační obory zejména
s využitím nano TiO2. V poslední dekádě došlo k obrovskému rozšíření
nabídky titanové běloby pro nepigmentové aplikace a katalýzu. Všichni
světoví výrobci titanové běloby postupně zvyšují své výrobní kapacity a zdokonalují stávající technologie, aby byli
konkurenceschopné. Nebylo tomu
jinak ani v Přerově. Postupem let se výrazně obměnil výrobní sortiment. Produkce nových a více sofistikovaných
druhů TiO2 se stala nutností, protože titanová běloba nachází stále
širší uplatnění v různých odvětvích
lidské činnosti.
Na všechny tyto změny vývoje spotřeby a výroby titanové běloby rea-
guje nová kniha pod názvem „Titanová běloba PRETIOX“. Tato publikace vznikla za účelem poskytnout
kolektivu pracovníků PRECHEZY,
PRECOLORU a ČTCAP ty nejnovější informace o TiO2 především s důrazem na titanovou bělobu PRETIOX.
Na publikaci se podíleli zejména pracovníci technického oddělení z PRE-
COLORU ve spolupráci s některými
zaměstnanci PRECHEZY a ČTCAP.
Rovněž v této publikaci byly využity
poznatky a zkušenosti našich odběratelů a spolupracujících výzkumných
ústavů. V brožuře jsou uvedeny informace o vývoji světové spotřeby titanové běloby od roku 1925 do roku
2010. Celková spotřeba TiO2 je rozepsána i dle aplikačních oborů včetně
pravděpodobného vývoje spotřeby
titanové běloby do roku 2017.
Publikace je rozdělena do čtyř základních kapitol. Úvodní kapitola se
zaměřuje na fyzikální a chemické
charakteristiky titanové běloby, dále
je pozornost věnována výskytu TiO2
v přírodě, vhodným surovinám pro
její výrobu a v neposlední řadě zde
najdeme i stručný popis výroby titanové běloby sulfátovým a chloridovým způsobem. Druhá neboli
teoretická část se zabývá optickými
vlastnostmi pigmentového TiO2, jejich definicemi, měřením barvy barevného odstínu, indexu lomu, velikosti částic a jejich vlivem na různé
vlastnosti titanové běloby, dispergací a dispergačními procesy při aplikaci titanové běloby. Třetí část je rozčleněna do tří podkapitol a věnuje se
testovacím metodám, jako jsou optické
charakteristiky, fyzikálně-chemické
a aplikační metody, které jsou dále
rozděleny dle jednotlivých oborů použití. U všech metod jsou uvedeny hlavní principy měření a způsoby jejich
vyhodnocení. U některých metodik
jsou uvedeny i historické a dnes již nepoužívané metody. Poslední nejrozsáhlejší kapitola poskytuje podrobný výčet
použití titanové běloby v jednotlivých
oborech a to, jak v hlavních oborech – nátěrové hmoty, plasty a papírenství, tak
i ve vedlejších aplikacích – tiskové barvy, matování syntetických vláken, po-
traviny/farmacie/kosmetika, gumárenský průmysl, katalyzátory a ostatní
drobná použití, včetně ultrajemného
TiO2. Najdeme zde i stručné popisy zapracování TiO2 do daného media v jednotlivých oborech včetně doporučení a přehledné tabulky konkrétních druhů PRETIOX pro daný obor. Dále je
u jednotlivých oborů použití uveden
i jejich podíl na celkové spotřebě titanové běloby.
Na závěr bych chtěl jménem autorského kolektivu této publikace popřát
všem budoucím čtenářům a uživatelům této brožury, aby jim poskytla
všechny nezbytné informace a stala se
příručkou, ke které se budou rádi vracet
v případě potřeby upřesnění některých
údajů o použití, testování a dalších vlastnostech titanové běloby PRETIOX.
Publikace bude vydána na začátku
roku 2012 a k dispozici bude i v knihovněodborové organizace a.s. PRECHEZA.
6
SPORTUJEME - PO PRÁCI
PŘEROVSKÝ CHEMIK
DOVOLENÁ V LOPUŠNÉ DOLINĚ / Milada Jemelíková
Srpnová Lopuška organizovaná
předsedou ZO OS ECHO Michalem Mlčochem patřila mezi velmi
vyvedené. Tímto zájezdem byly zahájeny podzimní rekondiční pobyty pracovníků, kteří pracují v riziku, možnost účasti měli i ostatní
zaměstnanci Prechezy.
Vyjeli jsme v pondělí ráno. Nádherné počasí dokreslovalo krásný začátek dovolené. Cesta klidná s několika přestávkami. První cíl Terchová s Jánošíkem, který zhlížel daleko do
údolí. Kdo měl zájem sestoupit Jánošíkovy diery, dal se turistickou trasou, místy překonával terén pomocí
lávek a řetězů, které se nacházely
přímo u vodopádů. Tato netradiční
turistika zanechala v každém z nás
nezapomenutelný zážitek. Po uby-
transké Lomnice a vláčkem do Starého Smokovce, kde čekal autobus.
Počasí se zatáhlo, hromy a blesky
naháněly hrůzu. Ten večer pršelo
i v Lopušce!
V pátek nás čekalo plavení na
pltích po řece Dunajci. Nástupní
místo Červený Kláštor.
Pltě jsou lodě podobné voru, ale
z vydlabaných kmenů. Pohodlně
jsme seděli a vnímali krásu Pieninského národního parku, útesy, vápencové skály. Desetikilometrová plavba
trvala 1,5 hod. Pro všechny krásný
zážitek……
Ráda bych poděkovala všem, kteří
se o nás celou dobu starali a připravili nám odpočinkový týden.
Děkujeme i Precheze a ZO OS
ECHO a těšíme se na další z příštích
pobytových zájezdů.
tování na hotelu zašli nadšení houbaři pár metrů do lesa hledat hřiby,
avšak marně - nikde nerostly.
Další den opět sluníčko a my se
vydali na Popradské pleso. Nedaleko
něj se nachází symbolický cintorín
obětem Vysokých Tater. Cestou na
Štrbské pleso jsme spatřili sportovní
středisko lyžařského areálu FIS.
Ve středu byl naplánován aqvapark Tatralandia, ráj hlavně pro děti
s velkým množstvím tobogánů,
atrakcí a stánků všeho druhu. Někteří se na sluníčku stihli „připálit“ .
Na čtvrtek padla turistika.
Lanovkou jsme vyjeli na Hriebenok
a tam si každý podle vlastních sil
určil trasu. A stálo to za to! Naše
skupinka se ubírala podél vodopádů
ke kamenné Rainerové chatě. Následovala svačinka a cesta zpět do Ta-
KRÁSA NESMÍRNÁ, CYKLOTOUR 2011! / Ing. Ludvík Prášil
Když jsem listoval články na stejné
téma z let minulých, přemýšlel jsem
chvilku, jak napsat o Cyklotour poosmé v nějakém jiném duchu. V podstatě by už po těch letech stačila
krátká zprávička typu kde, kdy, kdo
a co s následným konstatováním, že
se akce vydařila a všichni si cykloden nejen užili, ale hlavně se v pořádku vrátili domů v původním stavu – zde mám na mysli: nepolámaní.
Přesto – vzal bych to pěkně popořadě. Několik dní před 17. zářím,
což byl letošní den D, mi zazvonil
telefon: „Týýýý, nemáš někde ty
mapýýýý? Já nevím, jestli jsem našla
ty správný…“ zeptal se mě ze
sluchátka známý hlas. „Mám, jistěže
mám, proč bych neměl,“ odtušil
jsem, protože bylo hned jasné, o co
jde. Naštěstí už předloni vznikl skvělý
nápad, a to že na mapkách nebude
uveden letopočet, ale jen logo! Takže
vyhledání v archivu a odeslání bylo
otázkou několika sekund. Tak vypadalo moje první setkání s letošní
Cyklotour.
Na startu, v sobotním zářijovém
dopoledni, se na tradičním místě na
parkovišti před Prechezou sešla
početná tlupa lidí mající stejný cíl:
projet se na kole! Zajímavé je sle-
dovat, jak se s lety postupně mění
složení startovního pole. Dlouholetí
účastníci prechezáckých cykloakcí
pořádaných Zuzkou Šálkovou, kteří
slovy článků z let minulých byli označováni za cyklošílence (připomeňme oběd v restauraci na náměstí
v Jedovnici a průjezd Moravským
krasem v roce 2005), jsou dnes provázeni odrostlými dětmi a nezřídka
i vnoučaty…
Praporem Prechezy odstartoval
netrpělivý peloton personální ředitel
Mgr. Tomáš Světnický. Jaké bylo jeho
překvapení, když kromě všech ostatních vpřed mezi prvními směle
vyrazil i jeho syn… Množství účastníků dokumentuje i fakt, že světelnou
křižovatku u elektrárny pole „závodníků“ projíždělo na tři zelené a před
kruhovým objezdem u Strojaře se na
obou kolmých směrech vytvořily
poměrně dlouhé kolony – mezi účastníky se neodvážil vjet žádný z řidičů,
a to někteří měli i přednost! Cestou
nás kromě občerstvovacích stanic
podél cyklostezky (což uvítaly hlavně
děti) nepotkalo nic zvláštního,
myšleno nepříjemného. Za zmínku
stojí snad jen skutečnost, že skupin
podobných té naší jsme potkali několik a v nich mnoho známých a kamarádů. Není se čemu divit, počasí
pohybovým či přímo sportovním aktivitám venku přálo. Málokdo vydržel
doma (kromě mé mladší dcery…).
Cíl většiny účastníků s dětmi byl
stejný, jako při ročnících minulých –
„Základna“ v zahrádce restaurace Pod
Hradem v Týně nad Bečvou. Což
není bůhvíjaká štrapáce, ale zejména
pro ty nejmladší pedálisty je to tak
akorát. A pro ostatní byly připraveny
více či méně náročné trasy po Záhoří
i Oderských vrších, jak bývá zvykem.
Nikdo nikoho nenutil, aby jel trasy
přesně tak, jak byly vymalovány v mapkách. Záhoří je poměrně rozlehlé,
navíc protkané spoustou silnic či jen
cestiček, takže každý si mohl vybrat
trasu podle svých sil. Všichni se ale
buď po cestě, nebo cestou zastavili
12 HODIN – 33 MINUT – 40 VTEŘIN / Ing. Zuzana Šálková
Nejen svou výškou je Jarda Zdráhal, zaměstnanec útvaru Energetika PRECHEZY, nepřehlédnutelný. Podívejme se na výkony
našeho „Železného muže“!
Čas uvedený v titulku vyjadřuje
jeho osobní rekord v triatlonu. Pod
časem 12 hodin – 33 minut – 40 vteřin
si představte, že stihnete uplavat 3,8
kilometrů, ujet na kole 180 km, no
a na závěr vyklusat 42,2 km.
Vášnivým čtenářům našich novin
připomínám, že v roce 2007 titulek
zněl 14 hodin – 06 minut – 42 vteřin.
Jarda nám zraje jako víno.
Svůj „osobák“ si splnil letos v Otrokovicích na „Moraviamanovi“, kde
byl ve své kategorii (45-49 let) osmý.
Neztratil se ani mezi mladšími borci,
vždyť ze 180 účastníků skončil sto
třetí.
Oseckého triatlonu se zúčastnil po
dvacáté první a v disciplínách 650 m
plavání, 30 km na kole a šestikilometrovém běhu si splnil svůj časový
limit 1hod 29 min.
Dále úspěšně absolvoval „Hulmena“ (450 m plavání, 30km kolo, 7 km
běh) v Hulíně, kde skončil ve své
kategorii sedmý.
Jeho velkým úspěchem je i čtvrtá
příčka v Olympijském triatlonu „Morkoman“ v Morkovicích. Zde po absolvování 1,5 km plavání, 40 km na kole
a deseti kilometrech běhu skončil na
pěkném 27. místě ze 77 účastníků.
Také si zaběhl Olomoucký půlmaratón, kde se časem 1:48:12 z celkového počtu 2000 účastníků umístil na 624. pozici. Ve své kategorii
skončil 53.
Jeho trénink začíná Silvestrovským
během v Oseku. Trénuje a závodí asi
půl roku. Za tu dobu uplave pro mě
AKTUALITY
nepředstavitelných 300 km, uběhne
1500 km a na kole ujede kolem
6.000 km. Za každou vteřinu zlepšení je rád. Jeho plán je všechny své
tréninkové dávky znásobit a tréninky
začít již od října.
Mimo triatlon se specializuje i na
zimní plavání – to znamená, že až mezi
ledovými krami na Jadranu nebo
v Bečvě uvidíte „dlouhého ledového
mužíčka“, můžete ho pozdravit „ahoj
Jardo“, nebo se přidat. Tuto disciplínu provozuje 3 x týdně v zimních
měsících už dlouhých 5 let.
Takže Jardo, blahopřejeme, železné zdraví přejeme a… jen tak dál!
ŽENY PVK PRECHEZA SEHRÁLY BĚHEM DVOU TÝDNŮ SEDM UTKÁNÍ / Stanislav Šmídák
Volejbalová extraliga žen je již v plném proudu. Přerovačky díky odloženému zápasu s Prostějovem zahájily až ve čtvrtek 13. října doma
s Olympem.
Kádr extraligového týmu Přerovského volejbalového klubu tvoří
nahrávačky Soňa Nováková (příchod
z Prostějova) a Lucie Skřičková, Dita
Gáliková nastupuje na postu přihrávající smečařky, stejně jako Barbora
Gambová. Blokařkami jsou Lea Murčinková a Petra Rosenbergerová, z Olomouce přišly univerzálka Veronika
Mátlová a libero eventuelně smečařka Monika Dedíková. Na bloku
i univerzálku může hrát Kateřina Kohoutová. V záloze je ještě další
nahrávačka Eliška Ticháčková, která
se nyní věnuje mateřským povinnos-
tem, ale plánuje brzký návrat na palubovku.
Přerovský celek absolvoval velmi
náročný program. V období od 13. do
29. října sehrál sedm extraligových
utkání, a to je už pořádná porce.
V dosud odehraných utkáních tým
PVK PRECHEZA Přerov prohrál
s Olympem Praha, Prostějovem, Olomoucí a Frýdkem-Místkem 0:3, se
Slávií Praha prohrál 1:3, se Šternberkem 2:3 a porazil pouze nováčka
soutěže VK SG Brno 3:0.
A na jaké zápasy extraligy žen se
můžete těšit?
Pod hradem, aby probrali aktuální
cyklomožnosti nebo jen prostě poklábosili s kolegy, známými, přáteli... Na
této již tradiční „základně“ na sportovce trpělivě již po několik let čekává
Petr Mrázek ve funkci KPZ, za což
mu patří obrovský dík.
… takže opět vydařená akce! Myslím, že nemluvím jen za sebe, když
jako obvykle Zuzce za letošní přípravu nastotisíckrát poděkuji! Zúčastnilo se zase o několik cyklistů více (celkem 117), než v roce loňském. K tomu jistě přispěla i vhodná volba termínu nekolidujícího se žádnou z ostatních připravovaných akcí. Poslední
větu sám sobě ukradnu ze článku
loňského, předloňského, předpředloňského…, ale bez ní se to zkrátka
neobejde – velké díky patří také našemu zaměstnavateli, Precheze a.s., za dlouhodobou podporu Cyklotour. Věříme, že tato přízeň bude trvat i nadále!
Těšíme se už, že si i v příštím roce
společně vyjedeme na kolech!
17.11. - KP Brno
26.11. - Prostějov
10.12. - Olomouc
22.12. - Slavia Praha
Utkání se hrají na hale SK – vedle
zimního stadionu, začátek vždy v 18
hod. Pernamentky pro zaměstnance
jsou zdarma k dispozici u předsedy
odborů Michala Mlčocha.
Pokud chcete podpořit hráčky II.
ligy žen B, můřete navštívit tělocvičnu SOU Kouřilka – začátek vždy
v 10.00 hod ve dnech 26.11. a 10.12.,
kdy hrají s Bedřichovem – Lanškrounem.
Cyklisté, osvětlete se!
/Ing. Ludvík Prášil
Zas je tu podzim. Krásné období roku, kdy
se v přírodě prozářené sluncem můžeme kochat všemi barvami. Cesta do práce však sluníčkem nasvícená již nebývá – to už spíše měsíční září. Ale to není to samé! V měsíčním
světle se stejně jako v umíráčku pouličního
osvětlení moc dobře nevyjímá oblečení cyklistů, kteří směřují do zaměstnání. Málokdo
má na sobě oblečeno netmavé, v popsaných
podmínkách (de facto ve tmě) výrazné oblečení. Sem tam někoho sice napadne, že by
měl být vidět a nasouká na sebe reflexní vestu, ale takových mnoho není! Naopak většina cyklistů si myslí, že když použije předpisovou červenou blikačku, tak že je každý
odevšud a dobře uvidí! Rozhodně to tak není!
Blikačka je věc dobrá, ale musí být také
správně umístěna – tak, aby byla vidět z auta
jedoucího vzadu. Na rukávech, nohavicích
nebo na batozích ty blikačky dobře vidět
fakt nejsou – nesměřují totiž většinou tam,
kam mají! Leckdy jsou spíše vidět z prolétávajících letadel nebo chodníků, ale
zezadu, ze silnice ne! A k úplně neosvětleným, k těm nemám už vůbec žádných
slov… Za všechny řidiče, kteří vás, všechny
cyklisty, musejí netrefit, vás prosím: mějte
rozum a zviditelněte se!
PŘEROVSKÝ CHEMIK
PRECHEZA
A HOLDING
AGROFERT
AGROFERT
7
HOLDING A JEHO SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST / REDAKCE MAGAZÍNU AGROFERT
Program korporátní politiky Compliance
Otázkám spojeným s korporátní
politikou Compliance a společenskou odpovědností firmy je v současné době věnována stále větší pozornost a programy Compliance se
staly jako skutečné „korporátní
kodexy“ nedílnou součástí firemní
podnikatelské kultury. Stejně jako
většina dalších obchodních společností v České republice, jež jsou
členy nadnárodních podnikatelských skupin, přijalo i představenstvo společnosti AGROFERT
HOLDING, a. s., program Compliance (čti komplajens).
Tento program je souborem předpisů Evropské unie, národních a interních předpisů společnosti, řádu 08
a Etického kodexu a dále potom nástrojů, které umožňují poukázat na
porušování těchto předpisů, zákonů
či pravidel chování. Hlavním z těchto nástrojů, jež jsou určeny pro komunikaci s vedením holdingu, je Etická
linka Tell us, která má dvě části – we-
+420 272 192 999
www.agrofert.cz/compliance
bové stránky www.agrofert.cz a telefonní linku +420 272 192999. Oba způsoby komunikace jsou určeny jak pro
zaměstnance Skupiny Agrofert, tak pro
obchodní a neobchodní partnery.
Zmíněným programem Compliance je pověřen tým pracovníků, který zodpovídá za jeho implementaci
ve firmách subholdingového typu a za
kontrolu celého procesu řešení nahlašovaných neetických událostí. Celý
tým tzv. Compliance Officerů zastřešují Ing. Jiří Haspeklo, který má
bohaté zkušenosti s jednotlivými
firemními kulturami celé Skupiny
Agrofert, Ing. Daniel Rubeš, s mnohaletými zkušenostmi v personální
politice Skupiny Agrofert, a Ing. Radoslav Fedorek, interní auditor skupiny, který má bohaté zkušenosti s podobným programem Compliance ze
společnosti Siemens. Jednotlivé členy
představujeme prostřednictvím krátkých rozhovorů.
Ing. Jiří Haspeklo, manažer pro
vztahy s externími zákazníky, pověřený řízením programu Compliance
Patříte k zaměstnancům, kteří se
výrazně podíleli na vzniku společnosti Agrofert. Co vás do Agrofertu přivedlo?
Po ukončení vysoké školy jsem celý život působil v odvětví obchodu s průmyslovými hnojivy. Díky této práci
jsem byl v blízkém kontaktu s pracovníky společnosti Petrimex Bratislava, kde jsem se po roce 1989 seznámil s panem Babišem, který se právě
vrátil ze svého obchodního působení
v Maroku. Poznal jsem ho jako
výborného obchodníka v oblasti chemie
a na základě našich dobrých obchodních vztahů mi bylo po listopadu
1989 z jeho strany nabídnuto, abych
se stal zaměstnancem firmy Petrimex.
V té době jsem tuto nabídku nepřijal
a nastoupil jako zaměstnanec do
Agropolu. Jelikož jsem ale záhy zjistil, že obchod s hnojivy se tam v té době nedal dělat na dobré úrovni z hlediska nedostatečného financování,
rozhodl jsem se spolu s třemi kolegy
odejít 1.9.1992 do Petrimexu. Poté se
rozdělila republika a došlo k založení společnosti Agrofert, s. r. o.
V Agrofertu působíte v obchodním
odvětví od jeho založení 25.1.1993.
Nově jste byl pověřen funkcí ředitele programu Compliance. V čem vidíte důležitost programu a co bude
ve vaší nové funkci nejdůležitější?
Z důvodu rozšiřování celé Skupiny
Agrofert prostřednictvím fúzí a akvizic došlo také k mísení různých firemních kultur a zvyků. Aby takový
celek fungoval, bylo důležité vytvořit
jakési minimum pravidel chování,
která je třeba dodržovat a která by
měla být naprostou samozřejmostí.
Cílem tohoto projektu je napomoci
dobrým vztahům ve firmách, ve firemních managementech a v neposlední
řadě mezi jednotlivými zaměstnanci.
Předpokladem pro mou novou funkci
je znalost prostředí Agrofertu, kterou
jsem v průběhu let získal, mnoho dobrých vztahů ve Skupině Agrofert,
které jsem v průběhu své kariéry navázal, a řada mezilidských vztahů, jež jsem
za ta léta řešil, a snad i dobré jméno,
které ve Skupině Agrofert mám. Na těchto základech se tedy budu snažit o dodržování zavedených pravidel a efektivní řešení případných problémů.
Ing. Daniel Rubeš, personální ředitel AGROFERT HOLDING, a. s.,
holdingový Compliance Officer
V čem vidíte nejdůležitější úlohu
tohoto programu? Jakým způsobem by měl zefektivnit fungování Skupiny Agrofert?
Program, který ve Skupině Agrofert zavádíme, není žádnou novinkou. Většina velkých korporací má
podobné programy dávno ve svých
standardech. Náš program Compliance a Etický kodex jsou v zásadě
pouze souhrnem základních hodnot,
jejichž dodržování je pro většinu
našich zaměstnanců samozřejmostí.
Bohužel se ale v každé společnosti
najdou lidé, kteří podobné standardy
etického chování porušují, a to ať už
vědomě, či nevědomě. Cílem Etického kodexu je jasně vymezit, co se
za etické chování považuje a co ne,
a v případě, že již dojde k porušení
pravidel etického chování, poskytnout našim zaměstnancům nástroj
v podobě Etické linky Tell us, kde je
možné na neetické chování seriózně
upozornit.
Cílem je, abychom se stali otevřenou společností, která bude dbát
těchto zásad a nebude tolerovat jejich porušování, abychom neustále
zlepšovali náš obraz na veřejnosti
a budovali spravedlivé prostředí
uvnitř našich firem.
Aktivně se podílíte na zavádění
pravidel programu Compliance ve
Skupině Agrofert. Jakým způsobem bude AGROFERT HOLDING, a. s., seznamovat s těmito
pravidly své zaměstnance, případně veřejnost?
Zavádění podobného programu
do skupiny velikosti Agrofertu nebude jednoduché. Program Compliance a Etický kodex se týká všech
zaměstnanců skupiny, a proto by
s ním měli být seznámeni úplně
všichni (Skupina Agrofert má více
než 27 tis. zaměstnanců – pozn.
redakce). Za seznámení s programem
v jednotlivých firmách budou zodpovědné personální útvary nebo
pověření pracovníci s funkcí Compliance Officer. Školit se bude buď
cestou pracovního pořádku, podobně jako se školí jiné interní předpisy,
nebo pro vybrané skupiny pracovníků, kteří přicházejí do styku s třetími subjekty, a to ať už v obchodním, či neobchodním styku, budou
probíhat skupinová nebo individuální školení. I když proces zavádění
nebude jednoduchý, pevně věřím, že
se nám celý program podaří do
skupiny zavést co nejdříve.
Co se týče seznámení veřejnosti,
resp. našich obchodních i neobchodních partnerů, s tímto programem, budou využity naše webové
stránky, kde bude politika etického
chování publikována. Na stránkách
www.agrofert.cz/compliance nebo
na stránkách jednotlivých společností skupiny lze rovněž nalézt přesměrování na Etickou linku, prostřednictvím které lze komunikovat
přímo s vedením Skupiny Agrofert
a kde lze poukázat na porušování
etického chování.
Ing. Radoslav Fedorek, interní auditor, holding Compliance manažer
Můžete nám stručně popsat vaše
předchozí pracovní pozice a společnosti, ve kterých jste působil?
V minulosti jsem působil ve společnosti IDS Scheer, v divizi zabývající se
poradenstvím v oblasti procesního
managementu. Následně jsem se dostal
do výrobního závodu společnosti Siemens, kde jsem měl na starosti oblast
managementu a controllingu produktivity. Do Agrofertu přicházím ze společnosti Continental Automotive, kde
jsem působil na pozici investičního controllera pro menší obchodní jednotku,
což zahrnovalo standardizovat a koordinovat controllingové aktivity spojené
s investicemi do několika výrobních a vývojových lokací od Číny až po Mexiko.
Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s programy Compliance?
Prakticky v každé společnosti, kde
jsem působil, podobný program
v různých podobách fungoval. Asi nejvýraznější pozornost oblasti Compliance byla věnována ve společnosti
Siemens, která shodou okolností v té
době v reakci na několik medializovaných vyšetřování výrazně rozšířila
původní program Compliance a začala budovat hodně komplexní a robustní Compliance přístupy v nadnárodní rovině. Program se zaváděl
několik měsíců za účasti externích
konzultantů. Do zavádění programu
byli zapojeni klíčoví zaměstnanci
všech oddělení a alokovaní Compliance Officeři. Program měl dopad
hlavně na procesy v oblasti účetnictví, nákupu, právní oblasti a prodeje. Po své implementaci se dotkl
v různé formě a v závislosti na pozici
a postavení všech zaměstnanců.
Společnosti Siemens se díky tomuto
programu podařilo obnovit důvěru
v čistotu jejího obchodování.
10 LET U LOVOCHEMIE / Jitka Šmidrkalová, Lovochemie, a. s.
Letos je to právě 10 let, co se
výrobna granulovaných směsných
hnojiv (GSH) v Městci Králové
stala součástí Lovochemie.
Významné změny v provozu
Již deset let patříme do ekonomicky stabilní společnosti a sdílíme s ní
roky úspěšné i méně úspěšné.
Zvykli jsme si na nový způsob práce, seznámili se s novými lidmi, získali nové zkušenosti. Za uplynulých
10 let se zde hodně změnilo. Značné
úsilí bylo vynaloženo na stabilizaci
výroby a zvýšení kvality výrobků.
Některé části technologického zařízení byly opraveny nebo vyměněny, řízení jednotlivých technologických úseků bylo automatizováno a přeneseno do centrálního velínu. Postupně byl do provozu uveden buben
na povrchovou úpravu granulí, re-
konstruován rozdělovač směsi surovin před granulací, nově byl instalován mlýn na síran amonný a rekonstruován systém expedičního třídění
(třídič Mogensen). Nezapomnělo se
ani na oblast ochrany životního prostředí. Významného snížení emise
prachu bylo dosaženo instalací textilního filtru za chladicím bubnem.
Další opatření byla realizována za účelem snížení emise prachu za sušár-
nou – byly instalovány účinnější cyklony na odloučení prachu, v současné době finišuje příprava výměny
sušicího bubnu a v další etapě
proběhne optimalizace režimu sušení a intenzifikace vodní pračky. Pro
zvýšení kapacity a efektivity přípravy
baleného zboží byla v roce 2010
uvedena do provozu nová balicí
linka na ventilové pytle a big-bagy.
Došlo také ke zlepšení hygienických podmínek pro zaměstnance –
ve správní budově byly opraveny
sprchové boxy, v areálu výrobny
byly provedeny parkové úpravy, byla
vysázena nová zeleň a květiny.
Novinky v sortimentu
Ve spolupráci s VÚANCH jsme
úspěšně uvedli na trh nové typy
aglomerovaných hnojiv – nejúspěšnějším z nich je granulovaný síran
amonný; dále byla zahájena výroba
„trávníkových“ hnojiv typu Lovogreen pro jarní a podzimní aplikace
a GSH NPK 15-5-5 s hořčíkem a železem. V současné době probíhá registrační řízení u nového fosforečného hnojiva FOSMAG.
V červenci byl, v průběhu celopodnikové zarážky, kompletně vyměněn sušicí buben a instalován další
(pátý) zásobník surovin pro přípravu
směsi. Díky němu bude výroba
Cereritu a ostatních „specialit“ rychlejší a efektivnější. Připravuje se
rekonstrukce expedičních zásobníků,
která zjednoduší interní logistiku
a expedici hnojiv, úprav se dočká i
plynová kotelna.
A co nás ještě čeká v příštích letech? Určitě hodně práce, problémů
k řešení, ale snad také nějaké radosti
z osobních a pracovních úspěchů.
Doufám, že další roky budou pro
nás alespoň tak dobré jako ty předcházející.
8
AGROFERT HOLDING
PŘEROVSKÝ CHEMIK
Download

- Precheza, as