ČLENA SKUPINY
NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI
číslo 11-12 / listopad-prosinec 2012
Rozhovor
Generální zarážka
Mikulášská nadílka pro naše nejmenší
Politické hnutí Ano 2011 má za sebou první reálný střet s politikou - krajské a senátní
volby.Přesto, že žádný ze sedmi kandidátů
na senátora neuspěl, necítí se předseda
hnutí Andrej Babiš nějak poraženecky.
Zarážka ve výrobních provozech je jedinečnou příležitostí pro pracovníky
údržby provést revize a případné opravy zařízení, které se za běžného provozu
provést nedají.
Pro děti našich zaměstnanců uspořádala odborová organizace dne 7. prosince
2012 Mikulášskou besídku. A jaká v letošním roce byla?
2
NAŠE ANKETA
3
Vážení spolupracovníci,
Co se ti na besídce líbilo nejvíc a prozradíš nám své přání pod stromeček?
přeji Vám i Vašim blízkým příjemné
prožití vánočních svátků a také hodně
štěstí a zdraví v novém roce 2013.
Chtěl bych také poděkovat za pochopení rodinám těch z Vás, kteří budete
trávit sváteční dny na pracovištích.
Martinek
Zdráhal
Ivo Hanáček
Generální ředitel
Nejvíc se mi líbil Mikuláš a pan kouzelník s kloboukem, přeji si super
plastelínu na vaření pizzy v mé kuchyňce.
Anetka
Pekníková
POUR FÉLICITER
2013
Nejvíc se mi líbil kouzelník, jak čaroval s tím vajíčkem a pod stromeček
bych chtěla velkou spící panenku.
Tadeášek
Oharek
Děkujeme vám za spolupráci v roce 2012 a přejeme
šťastný nový rok plný pohody, harmonie a spokojenosti.
Za vedení společnosti
Ing. Ivo Hanáček
Vážení zaměstnanci,
je mi velkou ctí, že opět po roce mohu přispět do vašich firemních novin
svým krátkým článkem v předvánočním čase. Dovolte mi krátce shrnout
rok 2012 z pohledu předsedy představenstva Prechezy, a.s.
Přestože rok 2012 ještě neskončil, můžeme si přece jen již dovolit říci, že to
byl rok velmi úspěšný, z hlediska hospodářského výsledku jeden z nejúspěšnějších v historii společnosti. Výborný
ekonomický výsledek se dařilo dosahovat zejména v 1. pololetí, kdy byly
ještě ceny titanové běloby opravdu
hodně vysoké, zatímco ve druhé části
8
roku již začaly celosvětově klesat. Díky dobré znalosti trhu se však našim
obchodníkům podařilo najít takové
tržní příležitosti, které udržely ziskovost firmy na vysoké úrovni na rozdíl
od mnohých konkurentů – výrobců
titanové běloby. Je však třeba říci, že
rok 2013 bude zřejmě obchodně hodně
těžký, zejména jeho první polovina …
K významným událostem rozhodně patří hladce zvládnuté propojení
společností Precheza, a.s. a Precolor,
o. z., k němuž došlo na počátku roku
2012 a samozřejmě započetí investice do zvýšení kapacity kyseliny sírové
a především titanové běloby. V roce
2015 bychom měli dosáhnout projektované kapacity výroby titanové běloby 56 kilotun.
Také osobně děkuji těm, kteří se aktivně podíleli a podílí na zvyšování
úrovně výroby ve společnosti Precheza
Titanium Dioxide Technology, Tongling v Číně. Jmenovitě pánům Oldřichu Konečnému, Pavlu Bouchalíkovi,
Pavlu Mollinovi, paní Evě Jehlářové
a také našemu bývalému dlouholetému zaměstnanci p. Josefu Hrušákovi.
Vážení kolegové, přeji Vám všem příjemné prožití svátků Vánoc a těším se
na viděnou v roce 2013.
Dan Kurucz
Předseda představenstva
PRECHEZA BUDE OBCHODOVAT S EMISNÍMI POVOLENKAMI / Pavel Mikulík
V minulém čísle Chemika jsme psali o uhlíkové stopě jako dobrovolné aktivitě k identifikaci vlivu určité činnosti na změnu klimatu na naší Zemi.
Počínaje 1. lednem 2013 však na PRECHEZU dopadá, tentokrát již povinně s ohledem na obsah nové evropské legislativy, jiná záležitost, která má
v pozadí stejný důvod. Jde o systém obchodování s emisními povolenkami v systému Evropské unie, který je znám pod zkratkou EU ETS.
Nejvíc se mi líbil Anděl, byl moc
hodnej. Od Ježíška chci modré auto
na ovládání, už jsem mu to psal.
Sabina
Kolaříková
No Mikuláš přece. Ježíšek už to ví, že
chci růžovej Tablet.
František
Kopp
Pan kouzelník, ten byl bezva. Pod
stromeček si přeji policejní stanici.
Radek
Bartoněk
Pod stromeček chci foťák a nejvíc se
mi líbil pan kouzelník.
Dnes je již všeobecně známo, že Evropská unie aspiruje na to být světovým lídrem v oblasti zlepšování prostředí na planetě. K dosažení těchto
osvícených cílů byla nastolena řada
cest – od přísně administrativních,
jako jsou emisní limity či legislativní omezení, až po ekonomické, mezi
které patří uplatňování nových daní
a poplatků či zmíněné emisní obchodování.
Systém obchodování s emisními
povolenkami umožňuje, aby jeho
účastníci mohli nakupovat a prodávat emisní povolenky dle své potřeby.
Povinnými účastníky systému jsou
zejména společnosti, které produkují
svou činností významnější množství
skleníkových plynů, jako je především oxid uhličitý CO2. Jedna emisní
povolenka dává svému majiteli právo
emitovat 1 tunu oxidu uhličitého nebo
ekvivalentního množství jiného skleníkového plynu. Princip celého systému však spočívá ve skutečnosti, že počet povolenek je omezen. Jinými slovy
- počtem povolenek, které jsou k dispozici, je zastropováno celkové maximální množství emisí skleníkových
plynů, které můžou továrny na území
Evropské unie vypustit, neboť jak plyne z výše uvedeného, provozovatel továrny, která patří do tohoto systému,
musí pokrýt své veškeré emise příslušným počtem povolenek. V tento okamžik vstupuje do hry zákon poptávky
a nabídky, který vytváří ekonomickou
cenu povolenky. To vytváří tlak hlavně
na velké provozovatele se starší technologií a s vysokými emisemi, pro-
tože při vyšší ceně povolenek může
pro ně být již ekonomicky výhodnější
investovat do výstavby nových technologií s efektivnějšími parametry
než do nákupu povolenek. A v tom je
právě pointa celého systému – reálné
emise by měly být snižovány u těch
provozovatelů, kde je to nákladově
nejefektivnější, protože uvedená rozhodnutí se dějí na základě relativních
nákladů. Aby se však zabránilo skokovému nárůstu nákladů firem na povolenky, a tím ke zdražení elektřiny
a tepla pro spotřebitele či dokonce
k útěku firem z EU do ostatních částí
světa, dostává zatím většina provozovatelů aspoň část povolenek zdarma.
Ty firmy, které vypustí za kalendářní
rok méně emisí, můžou nadbytečné
volné povolenky prodat. Ty, které jsou
na tom obráceně, budou muset povolenky nakupovat na trhu, či zvažovat
úpravy svých technologií, tedy pokud
jsou vůbec možné.
Provoz EU ETS byl zahájen již v roce
2005, zprvu na tříleté období. Druhé
období pak trvá do konce roku 2012.
Cena emisních povolenek dosáhla
svého maxima přes 30 Euro/ povolenku v roce 2008 a pak postupně klesala.
V posledním roce se cena povolenky
trvale pohybuje pod 10 Euro. Vývoj
po roce 2008 poukázal na určitou
slabinu systému, neboť v období ekonomického poklesu či stagnace dochází k přirozenému útlumu výroby,
tím k nižším emisím a poklesu zájmu
o povolenky, čímž efekt systému, cílený na instalaci nových technologií,
výrazně klesá.
Počínaje rokem 2013 vstupuje systém
do svého třetího období, které potrvá
až do roku 2020. Částečně se změnila některá dílčí pravidla, v důsledku
čehož se rozšířil počet účastníků systému, což se nově týká i PRECHEZY. To klade nové nároky na některé
činnosti – zejména na průběžné monitorování zdrojů oxidu uhličitého.
V podmínkách PRECHEZY jde zejména o spotřebu zemního plynu, při
jehož spalování vzniká CO2, a dále
o spotřebu vápence v neutralizaci,
protože tato reakce je rovněž zdrojem
určitého množství CO2. Jak sledování,
tak vykazování musí probíhat přesně
podle monitorovacího plánu schváleného Ministerstvem životního prostředí ČR. Navíc musí být funkčnost
systému a správnost hodnot ověřena
jedenkrát ročně nezávislým autori-
zovaným ověřovatelem. Výstupem
z tohoto komplexního procesu pak
bude množství povolenek, které bude
muset PRECHEZA nakupovat nebo
bude moci prodat. Nicméně, podle
předběžných odhadů nebudou firmě
stačit obdržené volné povolenky. Nákladový dopad pak bude v řádu několika miliónů korun ročně, přičemž
lze spíše očekávat v dalších letech postupný růst. Tyto finanční prostředky
se fakticky stávají daní svého druhu za trvale udržitelný rozvoj. Vzhledem
k tomu, že zdrojem dotčených emisí
jsou klíčové procesy v PRECHEZE, je
zřejmě jedinou možností, jak mírnit
dopady této záležitosti, jen efektivnější využívání příslušných energií a surovin, což je ostatně již léta dlouhodobým a úspěšně realizovaným cílem
PRECHEZY.
UDÁLOSTI
2
PŘEROVSKÝ CHEMIK
ROZHOVOR / REDAKCE AGROFERT MAGAZÍNU
Andrej Babiš: Volby nás nakoply, chystáme se do sněmovních
Politické hnutí Ano 2011 má za sebou první reálný střet s politikou
- krajské a senátní volby. Přesto, že
žádný ze sedmi kandidátů na senátora neuspěl, necítí se předseda
hnutí Andrej Babiš nějak poraženecky. Naopak, hnutí si podle jeho
slov vzalo z voleb ponaučení a ví
kudy dál.
Některá média psala o debaklu ANO
2011 v senátních a krajských volbách. Jak to vidíte vy?
Nevidím to zase až tak černě. My
jsme na základě hlasů našich sympatizantů založili hnutí ANO 2011 až
v květnu letošního roku. V té době
jsme v úzkém týmu jezdili po republice a povídali si s tisícovkami lidí,
kteří nám fandí. Ostrou kampaň
na podporu našich sedmi senátních kandidátů jsme začali na konci prázdnin a probíhala celé září až
do říjnových voleb. Na naše mítinky
chodily stovky lidí. Mnohem víc než
na mítinky zavedených politických
stran. Podle odborníků na média
jsme měli i zajímavou vizuální kampaň na billboardech a novinách.
Naši kandidáti na senátory pak
měli od tří do přibližně osmi procent. Nejlépe se umístil pan Petrtýl
na Mladoboleslavsku. Je pravda, že
ani jeden nepostoupil do druhého
kola, ale my jsme si z těchto voleb
vzali poučení, a to je to hlavní.
Jaké?
Že k prosazení myšlenek hnutí potřebujete silné osobnosti, které musejí být dostatečně známé a svým
způsobem uznávané, jako byli
ve volbách třeba nezávislí senátoři
Libor Michálek a Eliška Wagnerová. Potřebujeme podobné typy lidí
- silné značky, o nichž lidé vědí, co
mají za sebou. My se totiž nemůžeme spoléhat na podporu mainstreamových médií jako strany, které
jsou součástí zdejšího Matrixu. Ale
dneska už máme plán jak na to.
Víme, s kým se chceme bavit a budeme hnutí dál stavět odspodu, začneme také pomalu plnit kandidátku do parlamentních voleb silnými
osobnostmi.
Kde je ale vezmete?
Právě z výsledků krajských a senátních voleb se dá hodně vyčíst. Ty volby byly hodně o vzdoru. ČSSD přišla
téměř o půl milionu hlasů, ODS pak
oproti krajským volbám v roce 2008
přišla dokonce o polovinu svých voličů. Získávali jen komunisti a nové
iniciativy, to je pro nás dobrý signál.
My jsme se v senátních obvodech,
kde jsme měli kandidáty, umístili
v součtu odevzdaných hlasů na čtvrtém místě, tedy hned za ČSSD, ODS
a komunisty, a hlavně jsme v těch
volbách poznali, kdo se jak profiloval, které uskupení stejně jako my
zabojovalo proti zavedeným parlamentním stranám. Teď jasně víme,
v kterých vodách lovit kandidáty pro
volby do sněmovny. Budeme je tedy
hledat v takových hnutích a iniciativách, které mají stejné nebo podobné
cíle jako my. Chceme jednat s úspěšnými regionálními hnutími, jako
jsou Severočeši, Východočeši, PRO
Kraj, Starostové pro Liberecký kraj
nebo Změna, ale i s jednotlivci, kteří
jsou v těchto iniciativách výraznými
osobnostmi, jako jsou Jiří Zelenka,
Jan Korytář, Martina Berdychová,
Martin Půta nebo Alena Dernerová.
Když se nám bude dařit, mohl by tu
do sněmovních voleb vzniknout silný blok proti stávajícím parlamentním stranám a jejich nekompetenci.
Co když ale volby budou dřív? Nečasova
vláda zrovna nevypadá moc konzistentně...
Já bych se toho nebál. Většina z těch,
co dnes vládnou, nebo jsou poslanci, jsou ve svých funkcích naposledy,
alespoň v to tedy doufám. Nevěřím,
že by si sami vypustili rybník a odešli předčasně. Vždyť mají docela
pěkné platy, nepředřou se a hlavně
nemají žádnou odpovědnost. Mnozí
z nich mají hypotéky a reálně u nich
hrozí, že by se v normálním životě
neuživili.
Co tedy teď bude dál? Říkáte, že budete
jednat s ostatními, co ale samotné ANO?
Do konce roku chceme konečně
vyjít s programem, nad kterým už
strašně dlouho laborujeme. Nechce-
Podzimní „Tour de polskie cementownie" / Ivo Bartošek, Radim Brzica, Jan Přikryl
V dnech 1. až 3. října 2012 proběhla za účasti Agrofertu Warszawa zahraniční akvizice u výrobců cementu v sousedním Polsku. V rámci nutnosti
zajištění budoucího odbytu našich výrobků jsme absolvovali série obchodně-technických jednání s cílem prosadit se s výrobky Monosal-30 a Pregips
v cementářském průmyslu. Součástí byla i četná doprovodná jednání u současných obchodních partnerů v oblasti prodeje železitých pigmentů a titanové běloby v Polsku.
Materiály na bázi síranu železnatého
(především forma mohohydrátu – Monosal 30) a síranu vápenatého (chemosádrovec - Pregips) jsou nedílnou
součástí hydraulických silikátových pojiv - cementů.
Látky s obsahem dvojmocného železa
se od roku 2005 úspěšně používají jako tzv. redukční činidla šestimocného
chrómu v cementu. Obsah šestimocného chrómu se běžně v neredukovaném
slinku (hlavní pojivová složka cementu)
pohybuje v rozmezí 6-20 ppm a má původ v základní surovině vápenců, břidlic a také v užitých palivech. Evropskou
legislativou je dána přípustná hranice
max. 2 ppm toxického chrómu. Z tohoto titulu jsou přidávány v různých formách látky pro redukci a to v dávce až
0,5% hm. z množství vyrobeného slinku. V technologii výroby existují dvě
základní místa pro dávkování těchto látek, a to do vratné krupice před cementářským mlýnem a do uzlu balení. Obě
místa tak mají zcela specifické nároky
na formu síranu železnatého z hlediska
obsahu vody a granulometrie. Nesprávná aplikace může přinést fatální důsledky v podobě „spečených“ aglomerátů
a následné ucpávání dopravních cest, či
tvorbu rezavých skvrn již na povrchu finálního betonu. Proto je nutno detailně
znát každou cementářskou technologii,
jež může být závod od závodu individuální.
Sádrovce jsou pak používány jako tzv.
regulátory tuhnutí počáteční fáze hydratačního procesu cementu. Běžně jsou
přidávány chemicky méně čisté přírodní sádrovce a kvalitativně různorodé
energosádrovce z odsiřování. Regulátory tuhnutí jsou přidávány v dávce 5%
hm. z množství vyrobeného slinku pro
šedý cement, u bílého cementu je tato
dávka až 8% hm. ze slinku.
Pro přiblížení představy o produkci,
zejména ve srovnání se známým trhem
TB, světová roční produkce cementu
dosahuje úrovně 3,6 bilionů tun (2011)
a navzdory ekonomické krizi roste
meziročně o jednotky procent. Evropa
(EU-27) i přes mírnou stagnaci (růst
2010/2011 pouze 2%) stále produku-
je množství okolo 260 miliónů tun
cementu. Polsko má trh s cementem
řádově 5-ti násobný v porovnání v ČR
(polská výrobní kapacita je 15 mil. tun
slinku a 20 mil. tun cementu za rok),
jedná se aktuálně o velmi zajímavé teritorium, jelikož produkce cementu je
i v roce 2012 predikována na úroveň
18,1 mil. tun. Všech 13 výrobních závodů je navíc lokalizováno do jižní části
země, ve vzdálenosti do 350 km od Přerova, což představuje jistou výhodu pro
logistické zabezpečení dodávek.
V rámci předem sestaveného plánu,
podloženého marketinkovými studiemi, byly navštíveny cementářské skupiny Dyckerhoff, Lafarge, Warta, Cemex.
Jednání byla vedena s cílem představit
stávající i budoucí výrobkové portfolio
a vlastní společnost Precheza a.s. opírající se o zázemí holdingu Agrofert.
V rámci jednání byly diskutovány detailní technické a logistické informace
i akceptovatelné cenové rozpětí u jednotlivých produktů. Byly poskytnuty
vzorky k laboratorním testům, jež budou provedeny a vyhodnoceny ve většině do konce r. 2012.
Absolvováním prvního souboru jednání v polských cementárnách byl z větší
části zmapován trh pro výrobek Monosal a Pregips v Polsku. Byl představen
připravovaný výrobek Monosal-30F
a podle prvních reakcí je patrno, že
výrobek bude splňovat požadavky odběratelů a jeho tokové vlastnosti budou
mít konkurenční výhodu. Nebude proto problém s jeho uplatněním na trhu.
Jen v rámci navštívených míst je výsledkem obchodní potenciál v rozsahu 11
tis. tun monohydrátu za rok, který bude
dále rozpracován formou rozeslaných
nabídek a kooperovanými laboratorními testy.
Je předpokladem, že po vyhodnocení
první části cementářské akvizice bude realizována část druhá, zaměřená
na zbylé koncerny a jejich výrobní závody. Nesporný dík za přípravu jednání v cementárnách a spolupráci při
návštěvě Polska patří Ing. Dubčákovi
a Mgr. Nikelovi z AGFH Warszawa.
me obecné sliby, jako mají ostatní
strany, které pak své programy neplní, nebo dělají dokonce pravý opak
toho, co slíbily. Nechceme žádná klišé, jako, že s ANO tady bude už navždycky báječně. Chceme říct jasné
kroky, co, jak a s kým chceme udělat.
Hlavně chceme dát této zemi vizi, to
se našim politikům za 23 let nepovedlo. Chceme také předložit investiční plán jako má každá firma, která
chce prosperovat. Nic takového tady
opět neexistuje, tady se měsíc před
koncem roku řeší, jaký rozpočet
a jaké daně budou rok následující.
To by si žádná normální firma nemohla dovolit.
Tvrdíte, že senátní volby nebyly pro
ANO 2011 úplný neúspěch, co byste
tedy považoval za úspěch ve volbách
sněmovních?
Já budu považovat hlavně za úspěch,
když se tu podaří spojit ty, kteří
chtějí změnu, kteří vidí, kam nás
naši politici za těch 23 let svobody
dostali, kterým je jasné, že není žádné východisko, když si, namísto rozhádané podivně spatlané pravicové
koalice zvolíme studenty Sobotku
s Haškem, kteří v životě reálně nepracovali, ale za to se prokecali všemi sekretariáty až na vrchol v ČSSD.
Pokud se Češi, kteří chtějí profesionální veřejnou správu a v politice
lidi, kteří něco dokázali, semknou,
bude to pro mě obrovská satisfakce.
A myslím, že nejen pro mě. Když se
tohle povede, tak nepochybuji ani
o úspěchu ve sněmovních volbách.
JUBILEA V LISTOPADU
A PROSINCI 2012
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Padesátiny oslavil:
Bílek Lubomír, provozní zámečník
Lechner Lubomír, chemik-řízení
výroby
Lakomý Rudolf, provozní zámečník
Škrášek Miroslav, chemik-kontaktář
Šedesátiny oslavili:
Krejčí Karel, provozní zámečník
Odchod do důchodu:
Cimbálník Bohumil, samostatný
výrobní dispečer
Tománková Eva, vedoucí útvaru
účetnictví
Ratiborský Vladimír, vedoucí
provozu TB
ZAMĚSTNANECKÁ JUBILEA
Dvacet pět let v Precheze:
Lehnertová Dana ze stř. 11000,
technicko-administrativní pracovník
Doležel Vladimír ze stř. 11131,
chemik-sušení
Uřinovský Igor ze stř. 19311,
provozní zámečník, nástup
do a. s. 21. 12. 1987
Třicet let v Precheze:
Koutný Petr ze stř. 52110, provozní
elektrikář
Peslar Pavel ze stř. 52200, provozní
zámečník
UDÁLOSTI
PŘEROVSKÝ CHEMIK
VÝROBA/ Pavel Valášek, Martin Čevela, Tomáš Příkopa
Generální zarážka 2012
Letošní generální zarážka výrobních provozů titanové běloby a železitých pigmentů byla vyvolána z důvodů
připojení realizovaných investičních akcí do rozšíření kapacit rozkladu ilmenitu a odstřeďování zelené skalice.
Na tyto „velké“ investiční akce navazovala spousta menších, bez kterých by celkové navýšení kapacit v příštích
letech nebylo možné. Zarážka ve výrobních provozech je jedinečnou příležitostí pro pracovníky údržby provést
revize a případné opravy zařízení, které se za běžného provozu provést nedají, stejně tak jako monitoring kanálových rozvodů a oběhové vody. Největší akcí údržby na provoze titanové běloby byla rekonstrukce výpadové
komory kalcinační pece a rekonstrukce konce rotační části, kde bylo zvoleno technické provedení s chlazením,
které bylo již v minulosti odzkoušeno na vedlejší kalcinační lince. Na provoze železitých pigmentů bylo hlavní
akcí údržby rekonstrukce suchého elektrostatického odlučovače tzv. SEO a opravy dopravních cest zelené skalice.
Veškeré poznatky z revizí byly zapracovány do plánů údržby na příští rok.
GENERÁLNÍ ZARÁŽKA
NA KRYSTALIZACI
Rozkladný reaktor - zachycování exhalací
GENERÁLNÍ ZARÁŽKA
NA PROVOZE TB
Většinou každé dva roky probíhá
na provoze TB generální odstávka
(dále GZ). Letos byla vyvolána hlavně
z důvodu připojení klíčových aparátů
investičních akcí na „černé“ části,
tzn. totální přepojení řídicích systémů rozkladu z důvodu investiční
akce „7+8 rozkladný reaktor“ a dalších neméně důležitých akcí na krystalizaci, kde se pro plánované zvýšení
kapacity zrealizoval čtvrtý krystalizátor a šestá odstředivka. Na tyto akce
navázaly další „drobnější“ investiční
akce, bez kterých by celkové zvýšení
výkonu v příštích letech nebylo možné. Celkově se všechno přepojování
podařilo uskutečnit v neuvěřitelně
krátkém čase 10 dní. Takové množství práce a účasti externích firem
v tak krátké odstávce si i ti největší
historikové nepamatují.
Údržba využila odstávky pro kompletní revize mnoha zařízení, z čehož
nejdelší dobu zabrala oprava vyzdívky a výpadové komory v kalcinační
peci 6101B. Kalcinační pec 6101B
se podařilo po opravě vyzdívky najet o tři dny dříve před plánovaným
ukončením prací a tím se podařilo
splnit plánované výkony výroby.
Při odstavených pecích se pravidelně
čistí oba výměníky, které využívají
odpadního tepla z kalcinačních spalin. Výměníky je nutné během GZ
čistit z důvodu postupného zanášení
prachovými úlety. Práce byly prová-
děny silami operátorů nepřetržitě
ve dne i v noci, aby se podařilo kalcinační pec 6101A najet co nejdříve po nájezdu materiálu z rozkladu
a krystalizace po GZ.
Odstávka je jedinečnou příležitostí
pro revize Venturiho praček, velkoprůměrových potrubí odvodu spalin
včetně hlavních ventilátorů a mokrých elektrostatických odlučovačů
(MEO). Tyto aparáty jsou 24 hod
a 365 dní v roce v provozu a jakákoliv porucha většinou vyvolá odstavení jedné, ale někdy také obou kalcinačních pecí, což má výrazný dopad
na aktuální výkony a z celoročního
pohledu se pak takové výpadky jen
velmi těžko dohánějí.
Odstavení obou kalcinačních pecí
se využilo také k výměně katalyzátoru v jednom ze tří reaktorů Sulfacid
(6503C). V reaktoru po GZ testujeme nový typ aktivního uhlí, který by
měl zlepšit účinnost odsíření v kalcinačních plynech a tím snížit měrné
emise SOx.
Během odstávky byla také provedena kompletní výměna pogumu v sedimentačních bazénu 351A včetně
sanace betonového skeletu bazénu.
Dále byly provedeny tlakové zkoušky
a zkoušky těsnosti obou odparek.
Za provoz TB mnohokrát děkuji všem zainteresovaným za zdárné
zvládnutí mnoha oprav ve velmi
krátkém termínu GZ a úspěšný nájezd výroby do běžného provozu.
Generální zarážka na pracovišti
„Krystalizace zelené skalice“ proběhla v období 10. – 20. 10. 2012. Umožnila realizaci několika důležitých investičních akcí, které zajistí navýšení
výrobní kapacity tohoto provozního
souboru o 20%.
Přípravy těchto akcí začaly již na jaře, postupně byl vyroben a k provozování připraven nový krystalizátor
a nová odstředivka zelené skalice.
Během samotné zarážky pak byla
provedena rekonstrukce dopravních
cest zelené skalice. Proběhlo také připojení 6. odstředivky do technologie,
byla nainstalována nová nádrž odželezněného roztoku a nádrž suspenze
titanového roztoku a skalice 330 připravena k napojení nově vyrobené
nádrže. V průběhu několika dní se
setkalo na malém prostoru hned několik akcí a firem, chvílemi to na provoze vypadalo jako na bojišti. Skoro
se zdálo být nemožné, že se dá za tak
krátkou dobu vše stihnout a uvést
opět do provozu.
Redlery, které přepravují zelenou
skalici a jejichž údržba je náročná
a nákladná, byly nahrazeny výkonnějšími pásovými dopravníky. Jejich
najetí bylo hladké, ale postupně se
začaly projevovat problémy s častými výpadky. Příčina byla po krátké
době odstraněna a teď již zbývá je
otestovat při plném zatížení. Nájezd
nového krystalizátoru nebyl jednoduchý. Během krátkého provozování
byly postupnými kroky odstraněny
netěsnosti a závady a je třeba ještě
optimalizovat jeho provoz především
s ohledem na úsporu páry. Jakmile se
3
Dvanáctidenní podzimní GZ provozu ŽPM byla zahájena dne 10.
10. 2012 spolu s ukončením výroby
na krystalizaci. Hlavní zarážkové
akce se týkaly revizí, čištění a oprav
zařízení v uzlu PS01 „Kalcinace a dehydratace“ a „K-systém“. Pozornost
provozní údržby se zaměřila na plánované opravy a revize dopravních
cest zelené skalice a monohydrátu.
GZ je také jedinou možností k provedení kontroly a oprav vyzdívek pecí,
výměny těsnících lamel a oprav netěsností způsobených korozí. V GZ
proběhla také realizace a nájezd investičních akcí – DP byla osazena výkonnějším hořákem včetně nového
řídícího a zabezpečovacího systému.
Nový hořák spolu s rozšířením skluzu vraceného materiálu do směšování napomohou ještě vyššímu zpracování zelené skalice.
Hlavní akcí údržby na K-systému
bylo druhé kolo opravy suchých
elektrostatických odlučovačů. Po loni zrepasovaném odlučovači 901B
se generální opravy dočkalo i SEO
901A. U obou elektrofiltrů byl
kompletně obnoven i řídící systém.
Oprava odlučovače provedená v režii externí firmy byla zahájena již 2
týdny před sjetím do GZ, dokončení
akce bylo provedeno v odstávce před
najetím provozu do běžné výroby.
V rámci přípravy „velké“ GZ v příštím roce bylo nutné na K-systému
provést revize všech klíčových aparátů. Poznatky z revizí budou promítnuty do plánů údržby. V rámci GZ
naši pracovníci vyčistili hmotu kontaktního aparátu, katalyzátor na druhé etáži byl zcela vyměněn. Zachycení prachu z třídění katalyzátoru bylo
nově prováděno pomocí filtračního
zařízení pořízeného z investičních
prostředků. GZ byla na K-systému
využita i k přepojení klíčových pohonů a el. rozvodů v rámci investiční
akce „Doplnění přenosu dat“, která
přinese zvýšení automatizace tohoto výrobního uzlu. Tradiční čištění
chladičů kyseliny jsme si v této GZ
odpustili, protože díky používání
velmi čisté vody chladícího okruhu
CHV2 byl vodní prostor chladičů
zcela bez nánosů.
Závěrem už jen chybí poděkování
všem zainteresovaným, kteří se podíleli na zdárném zvládnutí všech
akcí, které byly spojeny s touto zarážkou a na zdárném nájezdu zpět
do běžného provozu.
Čištění kanalizace
K-systém, čištění hmoty kontaktu
Odstředivka ZS na krystalizaci
Montáž dopravních cest zelené skalice
situace na pracovišti trochu zklidnila,
byla zprovozněna nová odstředivka.
Po několika zkušebních operacích
a úpravách programu byla uvedena
do trvalého provozu.
Je třeba dodat, že díky maximálnímu
nasazení všech pracovníků provozu,
údržby, také díky dobré koordinaci prací několika firem pracovníky
investičního rozvoje i TI se podařilo rekonstruovaný provozní soubor
uvést do provozu v naplánovaném
termínu.
GENERÁLNÍ ZARÁŽKA
NA PROVOZE ŽPM
VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE PŘEROV / Alena Okáčová
Podle aktuálních údajů Ministerstva práce a sociálních věcí bylo
na konci října 2012 v České republice evidováno necelého půl milionu uchazečů o zaměstnání. Míra
nezaměstnanosti v České republice vzrostla ve srovnání s minulým
měsícem o půl procenta na 8,5 %.
Nejvyšší nezaměstnanost v České
republice je na Bruntálsku (15,8 %)
a na Mostecku (15,6 %). Naopak
nejlépe je na tom Praha (4,4 %).
V Olomouckém kraji je největší
míra nezaměstnanosti na Jesenicku (12,7%). Přerov je na druhém místě s 11,4 %. Nejlépe v našem kraji vychází Olomouc, kde je
evidováno 9,4 % lidí bez práce.
Od roku 2004 byla v Přerově nejvyšší
nezaměstnanost
12,6 %
v roce 2004 a nejméně žadatelů
o práci evidoval přerovský Úřad
práce v roce 2008, kdy to bylo
7,6 %. Podle zpravodajské agentury Mediafax se do konce tohoto
roku očekává další růst nezaměst-
nanosti až na 9% a v příštím roce se
toto číslo příliš nezmění. K pozitivnímu obratu dojde podle ekonomů až v roce 2014, kdy se v Česku
očekává mírné zlepšení hospodářské situace.
Počínaje lednem 2013 MPSV již
nebude vykazovat míru registrované nezaměstnanosti. Bude nahra-
zena novým ukazatelem – podílem nezaměstnaných osob ve věku
15 – 64 let, který srovnává počet
dosažitelných uchazečů o zaměstnání k obyvatelstvu stejného věku.
Na konci října 2012 tento ukazatel dosáhl hodnoty 6,7 %, u mužů
6,3 % a u žen 7,0 %.
Zdroj: MPSV
PRECHEZA A MY
4
PŘEROVSKÝ CHEMIK
JAK SE CO DĚLÁ / Dušan Ponížil, Naděžda Holíková, Jiří Valenta
Kemifloc a výroba síranu železitého
V tomto i několika dalších číslech chemika budou postupně představovány firmy s Prechezou úzce spolupracující. Jako první vás seznámíme s akciovou společnosti Kemifloc, vzniklou v roce
1993 privatizací závodu Prefloc, který v Precheze již od roku 1989 vyráběl anorganický koagulant – síran železitý. Nyní je jejím majoritním vlastníkem finská společnost Kemira, která je
celosvětově největším producentem chemikálií pro úpravu a čištění vod, Precheza zůstala jejím spoluvlastníkem.
Tím, co spojuje Prechezu a Kemifloc,
je zelená skalice (heptahydrát síranu
železnatého), vedlejší produkt výroby titanové běloby a zároveň hlavní
surovina pro výrobu síranu železitého a jeho dalších speciálních směsí.
Spojení Precheza – Kemifloc se tedy
dá nazvat vzájemnou symbiózou, že
jde oboustranně o výhodné spojení,
není pochyb. Právě díky produkci
zelené skalice, může Kemifloc vyrábět kaogulant a právě díky nemalé
spotřebě zelené skalice Kemiflocem
(okolo 50 % produkce) může Precheza vyrábět titanovou bělobu. S nadsázkou se dá říci, že díky zpracování železa z ilmenitu až na koagulant
k čištění odpadních a úpravě pitných
vod dochází k jeho přirozenému návratu do přírody.
K sofistikované technologii výroby
snad jen okrajově, je samozřejmě
chráněna patentovými právy. Zákla-
dem je oxidace dvojmocného železa
obsaženého v zelené skalici na trojmocné, což se děje po rozpuštění
a přídavku kyseliny sírové ve speciálním oxidačním reaktoru za pomoci
Nový nakladač zelené skalice
Rozpouštěcí a oxidační reaktor
na zvyšování ochrany životního prostředí.
kapalného kyslíku. Následuje několikastupňová separace nečistot ve výrobní lince, čímž dochází k výraznému poklesu obsahu nerozpuštěných
látek a zvyšuje se kvalita produktu.
Firma sídlí až na samém západním
konci areálu Prechezy, zaměstnává
okolo 35 lidí, kteří zajišťují nepřetržitý chod výroby, prodej, expedici
produktů a v neposlední řadě vyvíjí
obchodní, technologické a technické aktivity pro své zákazníky. V obchodní sféře se specializuje na prodej nejen základních anorganických
koagulantů, ale i celé řady dalších
chemikálií ze sortimentu mateřské
společnosti Kemira.
Za dobu svého působení na trhu Kemifloc významně přispěl k rozšíření technologie chemického srážení
zejména v komunálních čistírnách
odpadních vod, čímž se výrazně
zvýšila efektivita čistírenských procesů. I do budoucna hodlá Kemifloc
neustále zdokonalovat služby zákazníkům za podpory integrovaného systému řízení jakosti a programu Responsible Care, zaměřených
Provozní velín obsluhy
Laboratoř
Zásobníky na kyselinu sírovou
Administrativní budova
Usazovací nádrže s produktem
Zásobníky pro výrobky a kapalný kyslík
(vpravo)
POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH PŘILEB V PRECHEZE / Jaroslav Pazdera
Právo na ochranu života a zdraví je základním právem lidského jedince. Mezi hospodářské, sociální a kulturní práva patří právo zaměstnanců na spravedlivé a uspokojující pracovní podmínky - Zákon č.2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod. Zlepšování BOZP je možno zabezpečit především vykonáváním preventivních opatření, konkrétních programů a opatření ze strany
zaměstnavatele, kterými zlepší pracovní podmínky, eliminují rizika a faktory podmiňující vznik pracovních úrazů, nemoci z povolání a jiných poškození zdraví z práce.
Jednou z možností jak zabezpečit bezpečnost a ochranu zaměstnanců při práci je i používaní osobních ochranných
pracovních prostředků. Podle zákona
č. 206/2006 Sb. v platném znění (zákoník práce) je povinností zaměstnavatele není- li možné rizika odstranit nebo
dostatečně omezit prostředky kolektivní
ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce poskytnou zaměstnancům
osobní ochranné pracovní prostředky
a to bezplatně. Minimální požadavky
na poskytování a používaní osobních
ochranných pracovních prostředků potřebných na ochranu života a zdraví zaměstnanců při práci stanovuje nařízení
vlády č. 495/2001 Sb.
V naší společnosti je na základě těchto
výše uvedených předpisů zpracována
Instrukce bezpečnosti práce č. 20, která řeší používání osobních ochranných
pracovních prostředků a chrání zaměstnance před riziky včetně používání
ochranných přileb.
Obecně platí pro všechny zaměstnance,
že ochranná přilba se musí nosit na pracovištích s chemickou výrobou ( PTB,
ŽPM, PKS a VH). Osoby, které v PRECHEZE a.s. na pracovištích s chemickou výrobou nepracují (návštěvy, exkurze), musí být doprovázeny určeným
zaměstnancem a vybaveny ochrannou
přilbou, brýlemi a pláštěm. Pracovníci
Energetiky při práci na VN musí používat z důvodu elektrického oblouku
ochrannou přilbu se štítem splňující dielektrické požadavky.
Nošení ochranné přilby je také stanoveno pro:
a) pracoviště označené jako staveniště,
b) práce na a pod lešením do vzdále-
nosti ohroženého prostoru = ohrožený
prostor musí mít šířku nejméně:
• 1,5 m při práci ve výšce
od 3 do 10 m,
• 2 m při práci ve výšce nad 10 m,
do 20 m,
• 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m
do 30 m,
• 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m,
c) práce spojené s údržbou opravami
a modernizací ocelových konstrukcí
budov, stožárů, věží, komínů, ocelových
konstrukcí, velkých nádrží, velkého potrubí,
d) práce ve výkopech,
e) práce v blízkosti zdvihacích zařízení,
jeřábů a dopravníků,
f) práce ve skladovém hospodářství, kde
se skladuje materiál ve výšce větší než 2
metry,
g) práce v uzavřených prostorech (kanálové šachty, technologická zařízení – zásobníky, reaktory, atd.),
h) práce při obsluze manipulačních vozíků, které nejsou vybaveny ochranným
rámem se stříškou,
i) práce při posunování železničních vagónů,
j) práce s motorovými řetězovými pilami, křovinořezy, ručními strunovými
sekačkami,
k) záchranné práce a zdolávání havárií,
l) práce s expanzními vstřelovacími přístroji,
m) práce na pracovištích s chemickou
výrobou (mimo laboratoře, velíny, administrativní prostory a sociální zařízení).
Platí i pro pracovníky údržby (strojní,
elektro, MaR) a osoby, které se s vědomím PRECHEZA a.s. pohybují na pra-
covištích chemické výroby (dodavatelé,
návštěvy, exkurze).
Každý zaměstnanec, který se pohybuje
v těchto prostorách a provádí uvedenou činnost, musí být vybaven ochrannou přilbou, kterou obdrží při nástupu
do zaměstnání nebo při vstupu na pracoviště do trvalého užívání. Za vybavení
zaměstnance ochrannou přilbou je zodpovědný vždy jeho přímý nadřízený.
Výrobce na přilbách (Helmet G3000)
používaných v PRECHEZE a. s. uvádí
čtvrtletí a rok výroby. Hlavními faktory
vymezující životnost ochranné přilby
jsou vystavení vnějšímu tlaku a působení chemických látek a ultrafialového
záření. Fyzická a chemická poškození
jsou obvykle snadno zjistitelná, zatímco
poškození způsobené UV zářením jen
velmi obtížně. Rychlost, kterou záření
postupně způsobuje poškození plastové
hmoty, závisí na místě a četnosti používání ochranné přilby. Přilba je proto
vybavena technologií Uvicator, která je
naprogramovaná pro zjišťování UV záření, kterému může být přilba vystavena a kdy se musí již vyměnit. Uvicator
Senzor je kotouč (červený) kruhového
tvaru strategicky umístěný kousek pod
nejvyšším bodem přilby. Toto místo
bylo pečlivě vybrané, aby se dosáhlo
optimální měření expozice slunečním
světlem v normálních pracovních podmínkách, kdy je hlava mírně nakloněna
dopředu. Úplná změna barvy kotouče
na bílou znamená, že přilba už absorbovala maximální přijatelné množství UV
záření, a proto se musí vyměnit.
Úplná funkčnost Uvicator Senzoru se
dosáhne, jen pokud se na kotouči indikátoru nenachází samolepky ani ná-
lepky. K dosažení maximální životnosti
přilby je nutné ji skladovat na chladném,
tmavém místě a nevystavovat ji přímému slunečnímu světlu nebo vysokým
teplotám, jako například na okenní
římse apod.
Zaměstnanec dle Zákoníku práce § 106
odst. 4 písm. d je povinen používat stanovené osobní ochranné pracovní prostředky. Vedoucí zaměstnanci na všech
stupních řízení jsou povinni provádět
běžnou kontrolu dodržování vnitřního
předpisu – Instrukce bezpečnosti práce
č. 20 a ze zjištěných porušení vyvozovat
patřičné závěry. Namátkovou kontrolu
provádí i oddělení BTS a na zjištěné závady upozorňuje vedoucí zaměstnance
a sleduje realizaci přijatých opatření
i vyvozené závěry.
PŘEROVSKÝ CHEMIK
Zpravodaj zaměstnanců PRECHEZA a.s. Přerov
Zpravodaj zaměstnanců PRECHEZA a.s. Přerov
Vydavatel: PRECHEZA a.s. Přerov
Evidenční číslo: MK ČR E 12616
NEPRODEJNÉ
Redakční rada: Adolf Goebel, Marek Konečný,
Jitka Koppová, Dana Lehnertová, Alena Okáčová,
Ludvík Prášil, Tomáš Příkopa, Jan Přikryl,
Jiří Valenta
Adresa redakce: Přerovský chemik,
nábřeží Dr. E. Beneše 24, 751 62 Přerov
Telefon: +420 581 706 848
E-mail: [email protected]
Tisk a grafická příprava:
APRO, reklamní agentura
PRECHEZA A MY
PŘEROVSKÝ CHEMIK
ISOVÁNOCE / Pavel Mollin
Náš milý ISO...
Náš milý ISO,
podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC my, kvalitáři, jakostníci a ízokrati
Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu,
Itálie, Kypru, Litevska, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska,
po schválení CEN a to bez jakýchkoliv modifikací, k tobě voláme, tebe vzýváme
a k tobě se utíkáme.
Shlédni, ve shodě s procesním přístupem a kompatibilitou s jinými systémy
managementu, předmětem aplikace, termíny a definicemi, na náš systém managementu kvality a jeho obecné Požadavky, jakožto i na řízení dokumentace a záznamů, a to ve formě písemné, elektronické a jiné, například optické.
Ať všude jest jen odpovědnost, pravomoc, angažovanost a aktivita, zaměření
na zákazníka a komunikace.
Přezkoumej náš systém i s jeho vstupy a výstupy a shlédni milostivě na představitele managementu a naši politiku a cíle.
Poskytni zdroje lidské kompetentní, vycvičené a s vědomím závažnosti, zdroje
finanční velké, zdroje technické způsobilé a zdroje legislativní čitelné, jednoznačné a pochopitelné.
Dej infrastrukturu potřebnou pro dosažení shody s Požadavky, ať už budovy,
pracovní prostory, související technické vybavení, zařízení pro proces, hardware
i software, podpůrné služby, komunikační nebo informační systémy a určené
pracovní prostředí.
Učiň všem potřebu vytvářet procesy a dokumenty a poskytovat zdroje, které jsou
specifické pro produkt, provádět požadované činnosti při ověřování, validaci,
monitorování, měření, kontrole a zkoušení, vést záznamy potřebné pro poskytování důkazů, že realizační procesy a výsledný produkt splňují kritéria a Požadavky, a to ve formě, která je vhodná pro způsob, jakým naše organizace funguje.
Věz, že jsme po celý rok, stejně jako po léta minulá pilně určovali a přezkoumávali Požadavky, komunikovali se zainteresovanými stranami, navrhovali a vyvíjeli, plánovali, ověřovali a validovali, ba i změny jsme řídili a slibujeme tak
činiti i po léta příští.
Identifikovali jsme a sledovali, procesy jsme verifikovali a validovali, měřili, analyzovali, zlepšovali a výsledky uchovávali, abychom vysokou spokojenost všech
zabezpečili.
Interních i externích auditů mnoho jsme zorganizovali, abychom systémovou,
velkou či kritickou neshodu s Požadavky neměli.
Odpusť nám naše nápravná a preventivní opatření a jejich kořenové příčiny, jakož i my odpouštíme jejich viníkům, neuveď nás v pokušení neudržovat certifikát
ISO 9001 a zbav nás od všeho zlého, co z toho všeho vůkol bylo, je a ještě bude.
Tvoji kvalitáři, jakostníci a ízokrati, po schválení CEN a to bez jakýchkoliv
modifikací
PS: Podobnost mezi jistou International Organisation for Standardization a jistým Isa bin Myriam (hebrejsky Jošua ben Josef) je samozřejmě čistě náhodná …
AKTUALITY Z ODBORŮ
• Dne 15. 11. 2012 se v Synthesii
Pardubice za účasti předsedů ZO
chemických podniků konalo setkání
s předsedou představenstva a zároveň ředitelem divize speciální chemie
panem ing. Kuruczem. Tohoto setkání byli přítomni i generální ředitel
ing. Hanáček a ing. Bláha generální
ředitel Fatry Napajedla. Diskuze byla
směřována k tématu Kolektivní vyjednávání na rok 2013/14 a hlavně výše mezd v jednotlivých firmách a jejich možné navýšení. Na dané téma
proběhla dvou hodinová diskuze, kde
se každý předseda ZO vyjádřil k plánovanému návrhu změny v Kolektivní smlouvě. Myslím, že setkání bylo
přínosné pro obě strany, i když nezazněly žádné sliby. Sporné momenty
se vyjasnily a vzájemnou komunikací
jsme se přiblížili k pochopení problematiky při kolektivním vyjednávání.
Setkání s panem ing. Kuruczem slibuje další vzájemnou komunikaci a je
jen známkou ochoty řešit problémy
v daných podnicích.
• I naši odboráři se zúčastnili v den
výročí listopadových událostí protestu proti Nečasově vládě. V centru
Prahy se sešlo tisíce lidí na demonstraci, kterou svolaly odbory a některé občanské iniciativy. Řečníci žádali
odchod kabinetu Petra Nečase (ODS)
a předčasné volby. Sled projevů trval
na Václavském náměstí více než hodinu, účastníci ji zakončili symbolickým
zvoněním klíčů a státní hymnou. Poté
se akce přesunula na Národní třídu,
kde průvodu u Národního divadla
cestu přehradili účastníci protivládního happeningu s kartony zobrazujícími členy vlády v přilbách a se štíty bývalé komunistické SNB, která před 23
lety zasahovala na stejném místě proti
studentům. Demonstrace na Václavské náměstí byla největší akcí, která
se v den výročí studentských protestů
v roce 1939 a 1989, konala.
• Ve středu 21. 11. 2012 uspořádala
odborová organizace pro zaměstnance a rodinné příslušníky v herně SK
Přerov další ročník turnaje ve stolním tenise. Dvanáct přihlášených
hráčů rozdělili organizátoři do dvou
šestičlenných skupin, ve kterých si to
jednotlivci rozdali systémem „každý
s každým“. Výsledky ve skupinách pak
určili nasazení hráčů do bojů o konečné umístění. Nejúspěšnějším hráčem byl Roman Kubáč, který v utkání
o první místo porazil Martina Rozkošného. Místo na pomyslné bedně
ještě doplnil Kamil Kocián po vítězném utkání s Davidem Kubáčem.
5
VÁNOCE V KLIDU A BEZ STRESU / Jitka Koppová
Sedíme na pravidelné schůzce redakční rady a plánujeme poslední
vánoční číslo našich novin. V diskusi
pokračujeme výčtem činností, které
neodmyslitelně patří k předvánočnímu shonu. Hledáme, co bychom
mohli našim čtenářům doporučit,
aby letošní Vánoce proběhly víc v klidu a bez stresu. Budeme hledat tipy
na efektivní úklid, rady jak zkoordinovat nákupy, přineseme našim čtenářům tradiční vánoční recepty nebo
budeme hledat nové recepty na cukroví? V tom zazní z řad mužské části
rady: „Jaké recepty, co chcete vymyslet nového? Vždyť stačí vytočit číslo
oblíbené cukrárny a mám hned napečeno...… a téma vánočního zamyšlení bylo na světě.
Proč si většina žen myslí, že ty pravé
Vánoce v kruhu svých nejbližších je
možné prožít jen za předpokladu, že
mají vzorně uklizený dům, nakoupenu hromadu dárků, napečeno minimálně 12 druhů vánočního cukroví,
které sice úžasně provoní celý dům,
ale za jakou cenu! Už dopředu se
zbytečně trápíme tím, že nestihneme
napéct x-druhů cukroví a o dokonale naklizeném domě si také můžeme
nechat jen zdát. Měsíc nevyspání
a honičky, kdy jsou všichni v jednom
kole, navíc s vědomím, že všechno
bude za tři dny pryč.
Tímto nechceme brát přesvědčení
ženám, které rády připravují pro své
rodiny Vánoce ve stylu „all inclusive“,
právě naopak. Rádi bychom přiměli
naše čtenářky, ale i čtenáře, ať se zamyslí nad tím, co vlastně od Vánoc
očekávají a jaký zvolí k Vánocům
přístup. Vše je jen na vás, zamyslete
se nad tím, jak vás v době adventu
vnímají vaše děti a vaše rodina a jestli by nebylo lepší jít s blízkými do divadla než strávit advent v kuchyni…
Pokud změníte priority, připustíte, že
není nutné úplně všechno zvládnout
na výbornou a hodíte to za hlavu,
budou i pro Vás Vánoce především
o klidu a o sdílení času s blízkými.
Vše ostatní je podružné. Štědrý den
a celý advent je pro nás všechny přeci
důležitý a měli bychom se snažit zajistit, aby proběhl v klidu a v pohodě.
Ke klidu navíc můžete přispět i tím,
že místo úklidu v domácnosti se pokusíte o úklid ve svých duších, svědo-
mí a ve vztazích s druhými. V lednu
pak budete plní energie a nebudete
muset navštívit psychologa s tím, že
jste unavení, vyčerpaní a že jste si
svátky vůbec neužili.
Přejeme vám všem krásné, pohodové a kouzelné vánoce, a jestli už letos nestíháte generální úklid, tak ho
nechte na jaro, kdy je ten správný čas
na vymetání pavučin. Teď se jděte
raději projít a nasávat adventní atmosféru, kterou už všude okolo sebe
určitě vnímáte a cítíte.
Na závěr si ještě dovolím ve jménu
všech členů redakční rady poděkovat za přízeň, příspěvky a náměty,
kterými jste nás v letošním roce
poctili. Do nového roku přejeme
jen to nejlepší, všem zdraví, lásku,
štěstí a radost.
TIPY NA POHODOVÉ VÁNOCE
SNIŽTE LAŤKU – řekněte si, které prvky slavení Vánoc jsou pro Vás klíčové, a na ty se zaměřte. Méně je rozhodně
více a přetažená žena je strojek, ve kterém tutově něco rupne.
PIŠTE, PIŠTE, PIŠTE – třeba v běžném roce nejste plánovací typ, ale toužíte-li mít jistotu, že je všechno zařízené
k vaší spokojenosti – CO JE PSÁNO, TO JE DÁNO.
JEZTE S ROZUMEM – neudělejte si z Vánoc nepřetržitý řetěz konzumace, ale snažte se dodržovat režim všedních dní.
DODRŽTE ZÁKON OČEKÁVÁNÍ – jak ke svátkům přistupujete, takové budou. Těšte se. Na cokoli, ale těšte se.
ÚNIKOVÝ PLÁN – kdo dopředu tuší, že na něj dolehne nechuť ke svátkům, nechť si připraví strategicky zvolené
povinnosti, výlety nebo pochůzky.
SVÁTEČNÍ POCIT – šaty dělají nejen člověka, ale dělají i náladu. Nerezignujte o Vánocích do tepláků, ale hoďte se
do gala a vyrazte ven.
PRECHEZA PODPORUJE MLADÉ CHEMIKY / Alena Okáčová
Akciová společnost Precheza ve spolupráci se Střední školou logistiky a chemie v Olomouci a Střední průmyslovou školou Hranice v tomto školním roce opět podpoří mladé chemiky v soutěži „Nejlepší chemik regionu“.
Soutěž je určena pro žáky devátých tříd základních škol. Cílem je podpořit zájem dětí o chemii a přírodní vědy
a současně o studium technicky zaměřených středních škol.
V minulém školním roce, kdy
soutěž probíhala ve spolupráci se
SPŠ Hranice, se do ní zapojilo 649
žáků z 22 základních škol přerovského regionu. Tento velký zájem
ze strany dětí a škol byl signálem
pro uspořádání druhého ročníku,
kdy se pořadatelský tým rozšířil
i o olomouckou Střední školu logistiky a chemie a Olomoucko.
Protože soutěže probíhají i v jiných
částech České republiky, proběhne
v březnu 2013 pod záštitou Agrofert Holdingu a Svazu chemického
průmyslu celostátní finále na Univerzitě v Pardubicích, kterého se
zúčastní vítězové regionálních kol.
První kolo soutěže proběhne letos
v prosinci na základních školách
a bude mít podobu chemického
testu. Žáci, kteří dosáhnou nejvyššího počtu bodů, postoupí do druhého kola. To se bude následně
konat na obou pořadatelských
středních školách, kde proběhne
i slavnostní vyhlášení výsledků
a předávání cen, které do soutěže
věnuje společnost Precheza. Tři
nejúspěšnější řešitelé z každého
regionu postoupí do celorepublikového kola.
Očekáváme, že i v druhém ročníku
bude zájem o soutěž veliký a pomůže dětem překonat obavy ze
studia chemie. Přestože je to obor
náročný, je i velmi zajímavý a dobrodružný. Jako chemičtí odborníci
pak mohou snáze najít uplatnění
na trhu práce, a možná i zaměstnání právě v Precheze, která je generálním partnerem
regionální
tnerem této regionál
g
soutěže.
PRECHEZA A MY
6
PŘEROVSKÝ CHEMIK
KONÍČEK I SPORT / Libor Okáč
Kajtování s větrem o závod
Co je vlastně kiting (čti kajting)? Jak pro koho. Pro mě, jako kajťáka, beznadějně propadlému této adrenalinové
činnosti, to znamená ráno vstát, otevřít notebook a zjistit, kde fouká jaký vítr. Pak se sbalit, rozloučit se s rodinou, vyrazit tím směrem a vrátit se až večer. Pro ostatní lidi je to ta banda šílenců, co celý den jezdí na prkně
po vodě (kiteboarding), či sněhu (snowkiting), poháněni větrem opřeným do draka, neboli kajta.
Kdy mě to popadlo? Před čtyřmi lety jsem se díval v televizi na reportáž a řekl jsem si: „Tak to je paráda“.
Druhý den jsem si zjistil, kde se to dá
naučit a třetího dne jsem již stál s instruktorem na kopci za městem a učil
se „pouštět draka“. S trochou nadsázky se dá říct, že od té doby jsem se
draka nepustil. Jak se říká v jedné pohádce: „co peklo schvátí, to už nikdy
nenavrátí“, kiting mě uchvátil a nehodlá mě jen tak pustit.
Výhodou kitingu je, že se dá provozovat v každém ročním období. Na jaře
se ze zbytků sněhu plynule přejede
do oteplujících se vodních nádrží,
ve kterých se můžete prohánět celé
léto. Pak přijde podzim pro kajťáky
– kaskadéry, kteří vyrazí na holá strniště se speciálním prknem s kolečky, připomínající terénní skateboard
provozovat landboarding. Pokud to
ve zdraví přežijí do prvního sněhu,
mohou se opět pustit do pohodového
snowkitingu, na jakékoliv větší zasněžené otevřené ploše. Na poli, na kopcích, za barákem, a jak my někdy říkáme - kolem komína. Nevýhodou, a to
hodně podstatnou je, že MUSÍ foukat
vítr. A to ne jen tak nějaký. Musí mít
správný směr, správnou rychlost a být
stabilní. A to se mu pokaždé nechce.
Když si takový kajťák vyrazí na dlou-
hé nekonečné bílé norské pláně, nebo
do Chorvatska či Řecka k moři, užívat
fantastický adrenalin, měl by počítat
i s alternativou totálního bezvětrného
fiaska. Můžete mít povětrnostní předpověď naštudovánu sebepečlivěji, jak
si pan Vítr postaví hlavu, stráví kajťák
i s drakem celou dobu jen čekáním
na vítr.
Čekání na vítr, neboli po kajťácku
„zewling“ je docela zajímavá aktivita,
o jejíž existenci nemají nekajťáci ani
zdání. Je to několikahodinová, někdy
i několikadenní ne-aktivita, která probíhá buď na pláži u mořské zátoky, ne-
bo na zasněženém poli, podle ročního
období. Na podzim se na vítr nečeká,
protože buď je dobrý nebo moc silný
nebo je škaredé počasí. Během „zewlingu“ se relaxuje, teoretizuje, podřimuje, popíjí i griluje…
Co je na kitingu nejkouzelnější? Nechat se unášet větrem a užívat si jízdy
na vodě či sněhu, zkoušet různé triky
a obraty za jízdy, skoky, a ten úžasný
pocit, kdy vás kajt vytáhne do výšky
několika metrů a vy se pomalu snášíte
k zemi. Respektovat vítr a mít ho přitom pod kontrolou. Uvolnění a zároveň adrenalin...
VÝSTAVA 80 LET SPOLEČNĚ PRO PTÁKY A PRO LIDI / Adolf Goebel
Symbolicky, 4. 12. 2012, přesně na den 80 let od založení Moravského ornitologického spolku (MOS), proběhla v Muzeu Komenského v Přerově vernisáž výstavy, která přibližuje veřejnosti
historii i současnost druhé nejstarší ornitologické organizace v České republice - Moravského ornitologického spolku. Tato výstava, která je instalována v galerii přerovského zámku v prvním
poschodí, potrvá do 3. 3. 2012.
Nevšední expozice mapuje nejen
historii ornitologického a ochranářského hnutí na střední Moravě, ale
také vývoj neziskové organizace zaměřené na ochranu a výzkum ptactva
ve společensko-politickém kontextu
minulého století až po současnost.
Mimo řady historických dokumentů,
fotografií a předmětů jsou součástí
expozice také informační panely o významných osobnostech MOS i ptačích lokalitách na Moravě. Bohatou
činnost dokumentuje ukázka vydávaných časopisů, monografií i brožurek
a letáků. Návštěvníci si připomenou
i řadu akcí, kdy podpora veřejnosti,
kterou MOS získal, pomohla zvrátit
špatná rozhodnutí nebo alespoň dodatečně napravit chyby. Příkladem
může být jak původně vybraný, ale
naštěstí nerealizovaný lanový Tyršův
most, tak i dodatečná úprava skleněných protihlukových stěn Mostu Legií
proužkováním. V obou případech se
zabránilo zbytečnému zabíjení ptáků. Návštěvníci si mohou prohlédnout, jak vypadá odchytové místo pro
kroužkování ptáků i ukázku preparátorského pracoviště. Pro děti je připravena počítačová hra. Výstavní panely
jsou bohatě prokládány atraktivními
fotografiemi a malbami. Vystaveny
budou i dalekohledy Meopty, které
spolek využívá jak k vědecké činnosti,
tak při akcích pro veřejnost. Jedná se
o opravdu ojedinělou výstavu, kterou
si rozhodně nemůže nechat ujít žádný
milovník historie ani přírody. Zaujme
určitě každého, včetně děti a je to ideální tip na rodinnou vycházku.
Jakých bylo těch dlouhých 80 let? Vše
začalo 4. 12. 1932, kdy se sešla valná
hromada v počtu 21 účastníků a rozhodla o založení Ornitologického
spolku, jehož předsedou se stal učitel
František Ginter. O jménu Moravský
ornitologický spolek se rozhodlo až
o rok později. Je neuvěřitelné, jaké
cíle si zakladatelé vytýčili a také jich
dosáhli. Už 14. 1. 1934 začal vycházet
časopis Moravský ornitolog, po půl
roce přejmenovaný na Československý ornitolog a začalo kroužkování
ptáků vlastními kroužky. Významné
ocenění získal spolek za svou expozici na Středomoravské výstavě v roce
1936. Dne 10. 6. 1937 byla zahájena
stavba ornitologické stanice. Za zapůjčené prostředky se vedení spolku
zaručilo vlastním majetkem. Budova
byla dokončena už v roce 1938, ale
k jejímu slavnostnímu otevření plánovanému na 28. říjen nedošlo. Politická situace přinesla zcela jiné starosti.
Po okupaci republiky nastalo těžké
období perzekucí. Časopis musel být
přejmenován na Ornitolog a kroužkování bylo zakázáno, aby ptáci nesloužili "jako poštovní holubi". V roce
1943 byly úspěšně splaceny všechny
půjčky spojené se stavbou. Knihovníkem a archivářem se stal František
Hejl. Tuto funkci zastával 46 let a svojí
osobní statečností společně s Františkem Ginterem přispěl k tomu, že
spolek nezanikl. Velkou ranou spolku
bylo také vybombardování poloviny
stanice při náletu amerického letectva
20. 11. 1944.
V roce 1946 se podařilo s pomocí
sbírky mezi občany areál stanice opravit. Bylo založeno družstvo ORNIS,
které svojí činností zajišťovalo finanč-
ní prostředky na činnost. Již v roce
1955 však bylo donuceno činnost
ukončit. Politické změny v roce 1948
vedly k vynuceným odchodům řady
činovníků, perzekucím a 6. 6. 1950
bylo zastaveno i vydávání časopisu
Československý ornitolog. Ten znovu
vyšel až v roce 1956. V letech 1957 58 se vedení za cenu velkých perzekucí podařilo zabránit začlenění spolku
do Československého mysliveckého
svazu tím, že se stal dobrovolnickou
organizací při Moravském muzeu
v Brně. Krátce nato však následovala
územní reorganizace krajů a spolek již
pod názvem Moravské ornitologické
sdružení se ocitl v jiném kraji než Brno, což nebylo podle tehdejších zákonů možné. Po řadě sporů a problému
došlo konečně v roce 1970 k dohodě,
že ornitologickou stanici i MOS převezme okresní muzeum v Přerově
a nastalo relativně stabilní a úspěšné
období činnosti. V letech 1979 - 1981
byla postavena nová budova ornitologické stanice. V roce 1981 se konečně
dostalo jistého zadostiučinění zakladateli spolku, Františku Ginterovi,
který byl zvolen čestným předsedou
Moravského ornitologického sdružení.
V roce 1991 se kolem Jiřího Šafránka
vytvořila skupina lidí, která se rozhodla obnovit činnost Moravského
ornitologického spolku. K tomu došlo
26. 3. 1991 schválením jeho stanov.
Do spolku přešli na základě "referenda" i členové současně existujícího
Moravského ornitologického sdružení. V následujících letech se MOS
plně zaměřil na osvětovou a ochranářskou činnost a dosáhl v ní celou
řadu úspěchů. Obdržel i řadu ocenění
a to jak domácích, tak zahraničních.
K nejvýznamnějším oceněním patří
třetí místo v mezinárodní soutěži japonské nadace Sasakawa v roce 1997
za realizovaný projekt "Získávání veřejnosti pro ochranu přírody a ptactva". S cenou spojená finanční částka
3000 USD výrazně pomohla k dalšímu rozvoji spolku. Od 12. 2. 2005 se
Moravský ornitologický spolek stal
středomoravkou pobočkou České
společnosti ornitologické, přičemž si
zachoval si svou právní subjektivitu.
Moravský ornitologický spolek dlouhodobě mapuje i okolí Prechezy, její
odkaliště i lokality rekultivované průmyslovým sádrovcem z Prechezy. To
umožňuje objektivní hodnocení stavu i vývoje biotopů a jejich biologického osídlení.
JAZZ SE VRÁTIL DO PŘEROVA
Alena Okáčová
Již 29. ročník Československého jazzového festivalu se znovu rozehrál
podzimním Přerovem. I tentokrát
byla akciová společnost Precheza
jedním z těch, kteří tuto významnou kulturní událost podpořili.
Hlavní program, který probíhal
v Městském domě, otevřela talentovaná americká altsaxofonistka Grace
Kelly. Jmenovkyně slavné herečky
a monacké kněžny má ve svých dvaceti letech nepřehlédnutelnou sérii
úspěchů. Svým nadáním a citem pro
jazz výrazně oslnila také přerovské
publikum. Přes své mládí zajistila
letošnímu ročníku příjemný a nezapomenutelný úvod. V zahajovacím
programu pokračoval Big Band Felixe Slováčka okořeněný britským
pianistou, zpěvákem a skladatelem
Anthony Strongem.
Jazz s nádechem romské hudby byl
nabídkou pátečního večera. Návštěvníci festivalu mohli ocenit vynikající instrumentální přednes česko-slovensko-srbsko-maďarského
kvarteta Josef Fečo & Gypsy Friends
a následně efektní a charismatické
vystoupení amerického bubeníka
Ala Fostera.
Poslední večer zahájilo AMC Trio se
švédským kytaristou Ulfem Wakeniusem. Třešinkou na „jazzovém dortu“ bylo závěrečné vystoupení uznávaného amerického saxofonisty Billa
Evanse s kapelou Soulgrass.
Pokoncertové afterparty v předsálí
městského domu v režii Petra Kroutila se stalo již tradičním uzavřením
jednotlivých večerů. Šestým ročníkem pokračovala i doprovodná scéna Jazz u piva, letos podruhé věnovaná dobrovolným dárcům krve.
Návštěvníci letošního ročníku ani
tentokrát rozhodně nebyli zklamáni. O nezapomenutelné zážitky se
postarali jednak organizátoři podařenou volbou účinkujících a jednak
publikum vytvořením skvělé atmosféry celého festivalu. Pořadatelem
je Město Přerov zastoupené Nadačním fondem Přerovského jazzového
festivalu.
PRECHEZA A MY
PŘEROVSKÝ CHEMIK
7
AK PRETIOX / Ludvík Prášil
Druhý vrchol sportovní sezony
V sobotu 13. 10. 2012 se konal již 29. ročník Pretioxky – závodu v automobilových orientačních soutěžích nesoucího název hlavního produktu přerovské chemičky a také místního autoklubu. Tentokráte byly soutěže zařazeny
do Moravského poháru, a to jako 4. a 5. kolo, a do seriálu Shell Cup pro začínající posádky jako 3. a 4. kolo.
Protože v letošním roce bylo pořádaných soutěží velice málo, čekali jsme
hojnou účast, na startu se však sešlo
jen 16 posádek – tedy poměrně málo.
To bylo zřejmě způsobeno zejména
přeplněným kalendářem soutěžního
podzimu.
Soutěž byla tentokráte uspořádána
podle vzoru „StB“ (Stará Bělá), kdy
se dvě soutěžní kola jedou v jediném
dni. Obvyklé členění noc – den tak
přešlo do „za světla“ (odpoledne)
a „za tmy“ (večer). Toto uspořádání
umožňuje soutěžícím zajet dvě kola
a přitom „nezabít“ dva dni z víkendu
soutěžením.
Jednotlivé posádky se začaly sjíždět podle propozic brzy dopoledne.
Soutěž jako taková vlastně začala
ještě před oficiálním zahájením, kdy
hned po příjezdu každý soutěžní vůz
s posádkou zajel dvakrát na parkovišti před Prechezou připravenou
jízdu zručnosti, každou započítanou
do jedné soutěže. Po prezenci a připraveném obědě následovalo oficiální zahájení a rozprava, v pravé poledne se pak soutěžící vydali do denní
části soutěže. Ta byla rozdělena do 3
etap o celkové délce cca 110km a vedla tentokrát do prostoru na severoseverovýchod od Přerova, jednotlivé časové kontroly byly v Tršicích
a v Dolním Újezdě. Protože posádky
pro průjezd trati využívali i času navíc k jednotlivým limitům pro každou z etap, zřejmě soutěž tak jednoduchá nebyla… Všichni se nicméně
sjeli v cíli denní části, tedy v Precheze, občerstvili se připravenou večeří
a hurá do části noční. Ta byla kratší,
byla rozdělena do dvou etap a celkově měřila zhruba 70 kilometrů. Vedla
také na sever od Přerova, ale směrována byla od východu na západ. Pro
přesnost: časová kontrola noční soutěže byla u koupaliště v Penčicích…
Úměrně délce byly nastaveny i časy
průjezdů – i tak se soutěžící začali
objevovat zpátky v jídelně, kde bylo
centrum, až hrubě po deváté hodině.
Jako vždycky bylo po dojezdu co diskutovat – co jak autor myslel, jak se
kdo na co nachytal, jak všichni nachytali na nějaké chybě autora – to
je vždycky stejné. Přestože výsledky
byly postupně vyhodnocovány tak,
EXTRALIGOVÉ VOLEJBALISTKY HRAJÍ S VĚTŠÍ CHUTÍ A ZDOBÍ JE
VELKÁ BOJOVNOST / Stanislav Šmidák
Na první pohled je patrná změna v projevu žen Přerovského volejbalového klubu Precheza. Po příchodu nového
kouče Leopolda Tůmy se tým prezentuje velkou bojovností a dává najevo spontánně radost ze získaných míčů
bezprostředně po každé výměně. Zatím se tým pohybuje v horní polovině tabulky, a to je zajisté nejen potěšitelné, ale to zároveň odpovídá kvalitě kádru.
První polovinu extraligy zvládly přerovské volejbalistky skvěle a prohrály
jen tři utkání, s Frýdkem-Místkem,
Prostějovem a pražským Olympem.
A to mohla být jejich bilance ještě lepší,
neboť právě v naší metropoli první rozhodčí přiznal na jejich stranu nejprve
mečbol ve čtvrtém setu, ale po konzultaci s druhým arbitrem svůj verdikt otočil. Domácím to pomohlo a lépe zvládli
rozhodující tie-break.
V konfrontaci s týmy, které patří spíše
do spodní půle startovního pole, byly
Přerovačky naopak velmi úspěšné.
I když výhry se Slavií Praha a zejména
se Šternberkem se rodily velmi těžko.
Velké pozitivum je však třeba vidět prá-
vě ve skutečnosti, že se podařilo získat
body, ačkoli se týmu herně až tak nedařilo. „Po prvním vyhraném setu, nám
nešlo vůbec nic, takže jsme rády, že
jsme získaly aspoň druhý bod za těsné
vítězství,“ po utkání ve Šternberku řekla
Monika Dedíková.
Nad očekávání dobře si vedou juniorky
tohoto klubu. Usadily se na čele moravské skupiny extraligové soutěže a daří
se jim naplňovat předsezonní cíl – postup do bojů o medaile. Přestože se dá
na jejich herních výkonech najít pár nedostatků, tím hlavním zůstává problém
s chvilkovými výpadky v koncentraci.
Ty je stály body v zápasech na jihu Čech
a jeden bodík ztratily i doma s Frýd-
kem-Místkem. Trenér Miroslav Lakomý však může hledět do budoucnosti
s klidem.
Nového trenéra, respektive trenérku
mají přerovské kadetky. Eva Ryšavá
přišla z Prostějova a s velkou chutí se
pustila do práce. Přestože nemá zrovna na růžích ustláno, kádr je dost úzký,
snaží se z holek dostat maximum. Hlavní metou je udržení v extralize. Vedle
toho se mladým volejbalovým nadějím
podařilo postoupit do nejlepší osmičky
moravské části Českého poháru.
Stejný úspěch zaznamenaly v ČP také
starší žačky, když v kvalifikačním turnaji v Bílovci jen jednou prohrály s Novým Jičínem. V krajském přeboru se
stále drží na druhém místě za favorizovaným Prostějovem.
Stranou zájmu klubu nezůstávají ani
mladší žačky. Áčko v krajském přeboru
sice jednou spadlo z nejlepší skupiny,
ale vzápětí v domácím prostředí jednoznačně prokázalo, že patří do společnosti nejlepších družstev kraje včetně
hostů z východních Čech - Lanškrouna
a České Třebové.
Soutěž zahájily také přípravky, které
hrají Pohár trojic. A že mají žákyně ze
šestých tříd na co navazovat, potvrzuje fakt, že budou obhajovat prvenství
v této soutěži.
jak přicházely „online“ z trati, nastal
nyní největší díl práce pro výpočtáře
a pro hlavní rozhodčí. Následovaly
povinné prodlevy na vysvětlování
resp. drobné opravy vzniklých nepřesností a chybek ve výpočtech –
a zhruba o půl dvanácté mohlo dojít
k závěrečnému ceremoniálu a předání pohárů vítězům.
Pro pořadatele to však odjezdem posádek neskončilo – bylo potřeba vše
uklidit a uvést do původního stavu.
Všem, kdo se o hladký průběh náročného soutěžního dne zasloužili, patří obrovský dík (kdybych byl
Zuzana Šálková, napsal bych děkuji
nastotisíckrát)! Stejně tak patři velký
dík i všem sponzorům a v neposlední
řadě Precheze, která ve svých prostorách pořádání soutěže podobného
typu umožňuje. Snad to ke kulatému
30. ročníku, plánovanému jako závod
Mistrovství republiky, dotáhneme…
METODA 5S POCHÁZÍ Z JAPONSKA
Pavel Mollin
„Kde je kladivo?“ „V brašně, přece.“ „V brašně? To ano, ale je na místě pro
kleště.“ „No a?“ „Jak jen někdo může dát kladivo na místo pro kleště!!“
(Terry Pratchett, Zaslaná pošta)
Nechejme hrdiny Pratchettova románu,
ať se hádají o místě ukládání kladiva
a ponořme se do tajů jazyka japonského. Pokud se stane, že zvítězí myšlenka
„… pět es, to je ono, jak jen jsme bez
toho mohli doteď existovat …“, čeká
nás obyčejné pracující velmi radostná
budoucnost.
Napřed přijde démon Seiri. Ten se pokusí zorganizovat vše, co na našem pracovišti objeví. Začne kázáním, že naše
provozy i psací stoly jsou plné věcí, které nepoužijeme nikdy nebo kdovíkdy
v daleké budoucnosti a bude tvrdit, že
jejich odstraněním se zvýší pružnost
a využitelnost pracoviště.
Sotva ho vyhodíte, objeví se démon
Seiton. To málo, co vám po Seiriho náletu zůstalo, vám přehází (on tomu říká
„srovná“) jak se mu zazdá a zlíbí, inspiraci najde ve druhém dílu Básníků. Zavede vám sektory, a to všude.
Jen co se mu to povede, nechá prostor
pro kolegu, který vám přes vaše urputné
protesty umožní zazářit (Seiso, shine).
Ten k vám vtrhne s razancí demoliční
čety, a to, co jste až dosud považovali za oázu klidu a pokoje, bude od teď
zdroj nepořádku, usazeného prachu,
špinavých oken, dveří, strojů a nářadí.
Bude vám tvrdit (také bez sebemenšího důkazu), že to jsou riziková místa
a vašeho ekonoma proti vám poštve
tvrzením (opět bez důkazu), že všechno
je jedno velké semeniště vícenákladů,
protože kvůli tomu nepořádku nejste
schopni včas odhalit možnou poruchu,
ekonomičtinou řečeno „daňově neuznatelný náklad“.
Jen co zmizí a vy si začnete bláhově myslet, že už máte to nejhorší za sebou, přepadne vás démon Seikecu a to všechno,
co jste až doposud považovali za časově omezenou anomálii nebo dokonce
nebetyčnou pitomost kategorie „však
ono se to časem rozchodí …“ se od nynějška stane vaší každodenní svatou
povinností.
A démon Šicuke? Ten bude na věky věkův dohlížet, aby už nikdy nikdo nebyl
neuspořádaný, nesektorovaný a nezářící
a bude po všech chtít sustainable selfdiscipline, což z manažerské pseudoangličtiny přeloženo znamená „zkus se jenom
pokusit udělat něco jinak“.
Tvrdí se (opět bez důkazu), že 5 es je
moderní způsob, jak systematicky zajistit a udržet pořádek, čistotu a bezpečné
pracovní prostředí. A prý jsou tyto metody velice vítány zákazníky. Možná.
Možná ne. Děsí mne jen myšlenka, že
(zase bez důkazu) většina Japonců používajících 5 es chápe tento přístup nejen
jako zlepšování fyzického prostředí, ale
i jako způsob zlepšování procesu myšlení. 5 es prý může pomoci nejen na pracovišti, ale i v soukromém životě. Snad.
Každopádně, kdo je připraven, nebývá
překvapen. Poučen a motivován, jdu
vypustit 5 es na svůj pracovní stůl. A mimochodem, nepřeju při tom ani jim ani
nikomu jinému nic zlého …
KONEC STARÝCH ČASŮ ANEB „VĚTRÁNÍ PLIC“ NETRADIČNĚ /Jolana Čechová, Radka Krutilová, Martin Tomek
V sobotu 6. října 2012 se konal 33.
ročník akce „Větrání plic“. Letošní
ročník proběhl v netradičním duchu. Místo do okolí Přerova nebo
do Hostýnských vrchů jsme vyrazili
poznávat Moravský kras. V sedm hodin ráno jsme se sešli v hojném počtu na parkovišti u ZŠ Svisle, nalodili
jsme se do autobusu a vyrazili směr
Sloup. Počasí, díky řádné modlitbě
našeho předsedy, vypadalo slibně
a všichni se těšili, jak si provětrají plíce a protáhnou svaly. Po necelé hodině a půl jízdy a nezbytném občerstvení naše výprava dorazila na start
do vesnice Sloup. Tady každý účastník dostal mapku, podle které si mohl
dle svých možností a sil vybrat trasu.
Potom se dav turistů vydal směrem
Macocha. Někteří zvolili žlutou turistickou značku, která vedla převážně
lesem nad propastí Macocha, někteří
šli po červené, údolím Moravského
krasu a ti zdatnější zvolili kombinaci
barev a vzali to oklikou okolo jeskyně
Balcarka.
Naše dívčí družstvo zvolilo žlutou
barvu pro cestu tam a červenou pro
cestu zpět. Tato volba se ukázala jako
správná, neboť jsme měly dostatek
času po trase probrat radosti i starosti všedních dnů. Asi po 8 kilometrech
jsme dorazily k hotelu Skalní mlýn,
kde byl pro nás připraven chutný
oběd. Vybrat si ze tří jídel bylo docela
těžké dilema. Hovězí guláš s bramboráčky, moravský vrabec nebo snad
svíčková? Po obědě a nakoupení několika igelitek suvenýrů jsme společně vyrazili okolo Punkevních jeskyní
zpět do Sloupu. V cíli jsme se stačili
ještě před odjezdem občerstvit v penzionu Břoušek a v 17 hodin jsme spokojeni a příjemně unaveni odjížděli
směr Přerov.
Ihned v autobuse jsme akci vyhodnotili jako velice zdařilou, a proto
bychom chtěli poděkovat předsedovi ROH za skvěle zvolenou lokalitu
a výbornou organizaci zájezdu. Díky
Michale!
8
PRECHEZA A MY
PŘEROVSKÝ CHEMIK
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA / Jiří Valenta
Mikuláš přišel nadělovat do Prechezy
Již tradičně pro děti našich zaměstnanců uspořádala odborová organizace dne 7. 12. 2012 Mikulášskou besídku. O program se po skvělých zkušenostech opět postarala Agentura HIT s vedoucí a komentátorkou paní Věrou Lakomou.
Hned při příchodu děti dostaly zlatou baňku, kterou musely vyzdobit stromeček, dorazilo jich úctyhodných 49. Děti psaly nebo spíše malovaly dopisy ježíškovi, tancovaly a lepily nekonečně dlouhý
papírový řetěz. Krásné vystoupení pana kouzelníka Vladimíra Horáka zaujalo nejen děti a po taneční exhibici mladších žákyň taneční školy Hit Cheerleaders se dostavili Čert a Anděl s Mikulášem.
Každé dítě muselo Andělovi hodit dopis pro ježíška do nebeské schránky a čertovi říct jak moc zlobilo, zlobivci se samozřejmě schovávali pod stolem a vylezli pouze po dlouhém přemlouvání. Hodné děti (čili všechny) dostaly od Mikuláše balíček s překvapením a slíbily, že zase budou celý rok hodné, neposlušnosti je třeba ihned hlásit čertovi na mobil: 724 123 456. Následovala diskotéka pro
nejmenší, která se dětem líbila natolik, že se jim ani domů nechtělo. Spokojenost našich dětí i rodičů je milým dárkem jak pro Agenturu HIT, tak pro útvar Hospodářské správy a naši odborovou
organizaci, kterým tímto děkujeme za bezproblémové zorganizování této milé akce pro naše malé poklady.
Download

ČLENA SKUPINY NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI NAŠE