ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA
MĚSÍČNÍK  BŘEZEN 2013  ROČNÍK XVI.  ČÍSLO 3 (98)  ZDARMA
Přes
palubu?
S úsměvem jde všechno líp. Koaliční komunista a nekoaliční Severočech.cz se hřejivě zdraví na mosteckém Benediktu. Oba totiž vědí, že byť mohou mít na ledacos rozdílné názory, to hlavní – zájem obyvatel
Ústeckého kraje na vytvoření důstojnějších životních podmínek – je jako regionální politiky spojuje. Oldřich
Bubeníček si udělal první výjezdní hejtmanský den právě na Mostecku. Primátor Vlastimil Vozka a starostové
obcí mosteckého okresu to velmi ocenili.
Foto: Petr PROKEŠ
Dva a půl měsíce si premiér Petr NeČAS neudělal ČAS
na to, aby odpověděl na otevřený dopis mosteckých zastupitelů, kteří si ho dovolili slušným způsobem oslovit a sdělit
mu, že tento okres a kraj jdou
do háje. Potřebný čas na třeba
jen stručnou odpověď si nenašel ani nikdo z ministrů či alespoň náměstek některého z nich.
Vyšetřit si čas dokonce nenapadlo nikoho z Úřadu vlády, ačkoliv je tam hlav pomazaných
více než dost.
Jsme snad hozeni přes palubu? – samovolně vyvstává otázka reagující na mrtvolné ticho
šířící se ze Strakovy akademie
směrem k nám na český severozápad.
Na návštěvu premiéra, jenž
byl zastupiteli pozván, aby se
na vlastní oči přesvědčil o skutečném stavu regionu a získaných poznatků využil ve své
práci, která by konečně mohla
přinést plody kraji pod Krušnohořím a Středohořím, se asi těšit
nemůžeme. Premiér je obklopen rádci a poradci – neporadili
mu náhodou, aby k nám nejezdil, protože si s tím zdejším marasmem nevědí rady a tudíž jsou
s radami v koncích?
Říká se, že rada je nad zlato.
To zde nemáme, takže ho těžit
nemůžeme, abychom si trochu
polepšili a pozvedli se z prachu
všedních starostí. Co ale máme
je selský rozum. Ten nám napovídá, že bude-li se situace nadále zhoršovat, najde odrazu i ve
fungování družstva. Přibude neplatičů atd. Však to znáte. Je to
pořád dokolečka.
PŘEDSTAVENSTVO SBDK
STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, 434 01 MOST
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Krušnohor , zpravodaj stavebního bytového družstva
Ú�EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV� STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND�LÍ A ST�EDA 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TAV E B N Í H O BY T OV É H O D R U Ž S T VA K R U Š N O H O R
2
HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE�INK 476 146 199
POND�LÍ, ST�EDA 7.00 – 17.00 ÚTERÝ, �TVRTEK, PÁTEK 7.00 – 13.00
Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe�inku spole�nosti Hasman – Výtahy na telefonním �ísle
800 136 018 nebo 417 639 296
E-mailová adresa:
Oficiální internetové stránky:
Spojovatelka: 476 146 100
P�EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD)
P�edseda
Laur Roman
476 146 104
Místop�edseda
Ryba František
476 146 104
�lenové
Ing. Hokr Roman
Ing. Koranda Ji�í
Ing. Pa�ourek Ivo
Šev�ík Arnošt
Ing. Vozka Vlastimil
KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK)
P�edseda
Mertlík Ji�í
�lenové
Vajshajtl Stanislav
Mgr. N�me�ková Zde�ka
Ing. Goldbergerová Jana
�erník Vladimír
Bucha Petr
Petrilová Jana
ÚSEK �EDITELE (Ú�)
�editel družstva
Ryba František
476 146 105
Vedoucí sekretariátu �editele
Domínová Leona
476 146 104
Fax
476 146 101
Informace
Varhulíková Anna
476 146 106
Podatelna
Hokrová Monika
476 146 107
Sekretá�ka
Karochová Daniela
476 146 108
Tiskový mluv�í, redakce zpravodaje
Mgr. Prokeš Petr
476 146 109
EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ)
Vedoucí
Erlitzová Alena
476 146 110
Sekretariát vedoucí EÚ
Feiglová Martina
476 146 111
Fax
476 146 102
Správce sít�
Gerthner Daniel
476 146 112
Pobo�ka Litvínov
Fax
476 754 084
Vegnerová Hana
476 146 115
Blahoutová Eva
476 146 116
�andová Martina
476 146 117
[email protected]
reditel
predstavenstvo
predseda.kk
kontrolni.komise
reditel
sekretariat.reditele
informace
podatelna
sekretariat
tiskovy.mluvci
hlavni.ekonom
sekr.ekonom
sprava.site
pobocka.litvinov
ÚSEK INŽENÝRSKÉ �INNOSTI (ÚI�)
Vedoucí
inzenyrska.cinnost.vedouci
Jánská Hana
476 146 180
Investi�ní referent
Renka Adam
476 146 181
investicni.referent1
Hor�á�ek Miroslav
476 146 182
investicni.referent2
Zámecký Jan
476 146 183
investicni.referent3
R�ži�ková Simona
476 146 184
investicni.referent4
Referentka
inzenyrska.cinnost.referent
Kolmanová Lucie
476 146 185
Z d�vodu v�tší p�ehlednosti uvádíme u e-mailových adres na jednotlivá
pracovišt� a pracovníky pouze tu �ást adresy, která je p�ed
"zaviná�em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt� p�idat
" @sbdkrusnohor.cz ".
EÚ - EKONOMICKÉ ODD�LENÍ (EO)
Vedoucí EO a vedoucí Ú�JE
Ing. Kurková Kate�ina
476 146 120
Provozní ú�tárna pro SVJ
Charvátová Lenka
476 146 121
Žaludová Vlasta
476 146 122
Kultscherová Miroslava
476 146 123
Fakturace
Švecová Petra
476 146 124
Kastnerová Stanislava
476 146 125
Provozní ú�tárna
Pousková Blanka
476 146 127
Pokladna
Gerthnerová Dana
476 146 129
Evidence zálohových plateb
Andrtová Irena
476 146 131
Referentka úv�r�
Libecajtová Lucie
476 146 133
Evidence majetku - inventury
Nezbedová Kate�ina
476 146 135
Mzdová a personální kancelá�
Šáfrová Liliana
476 146 137
[email protected]
www.sbdkrusnohor.cz
ekonomicke.odd.vedouci
provozni.uctarna
fakturace
provozni.uctarna
pokladna
topna.sezona
uvery
evidence.majetku
mzdy
EÚ - ODD�LENÍ PRO �LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O�Z)
Vedoucí
clenske.zalezitosti.vedouci
Petrovická Zuzana
476 146 140
�lenská evidence
clenska.evidence
Kindermannová Romana
476 146 141
Pletková Lucie
476 146 142
476 146 143
Šindelá�ová Lenka
Evidence nájemného
evidence.najemneho
Kubíková Lenka
476 146 145
Reichlová Iveta
476 146 146
P�edpisy nájemného
predpisy.najemneho
Sojková Milena
476 146 148
Pecková Kate�ina
476 146 149
evidence.pohledavek
Vedoucí evidence pohledávek
Matoliaková Iva
476 146 150
Evidence pohledávek
evidence.pohledavek
Zvárová Mária
476 146 151
Nedv�dová Lucie
476 146 152
St�íšková Kate�ina
476 146 153
Hudecová Jitka
476 146 154
Nebytové prostory - pojišt�ní
nebytove.prostory.pojisteni
Pátková Lenka
476 146 156
Spole�né prostory
nebytove.prostory.pojisteni
Šev�íková Alena
476 146 157
TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ)
Vedoucí
Ing. �apková Irena
476 146 160
Stavební technik
Bertlová Zde�ka
476 146 161
Vlasáková Zuzana
476 146 162
Vilhelmová Monika
476 146 163
Vydra Radovan
476 146 164
Šebek Zden�k
476 146 165
Losos Martin
476 146 166
Šebková Hedvika
476 146 167
Požárn� bezpe�nostní technik - MTZ
P�ibyl František
476 146 171
Energetik
Ing. Korol Valerij
476 146 172
Referentka
Rybová Kate�ina
476 146 174
Dispe�ink
Hilbertová Lenka
476 146 199
technicky.usek.vedouci
technik1
technik2
technik3
technik4
technik5
technik6
technik7
bezpec.technik
energetik
technicky.usek.referent
dispecink
ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
2
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Co jsme pro vás
připravili:
Jessicu přivedl Krušnohor, město připravilo jednání . . . . . . . . . . . . . . . str. 5
Co je to dražební vyhláška? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5
Generální opravou střechy vyřešili dlouholetý problém. . . . . . . . . . . . . str. 6
Zaslouží si jedničku s hvězdičkou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 13
SCI? Co se skrývá pod touto zkratkou? . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 14
Díky našemu představení se podařilo odhalit žáka . . . . . . . . . . . . . . . . str. 18
Akademie motoristického sportu v Mostě je unikátem . . . . . . . . . . . . . str. 20
Stanou se i pro Most parkovací domy lékem? . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 26
KRUŠNOHOR – zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební
bytové družstvo Krušnohor, tř. ČSA 1766, 434 01 Most. IČ: 00043257. Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda),
tel.: 476 146 104, e-mail: [email protected], fax: 476 146 101, Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš.
Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: 476 146 109, e-mail: [email protected] Rozšiřuje SBD Krušnohor
jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový – Česká reklamní společnost, Most, tel. 777 722 122, fax: 776 404 544,
e-mail: [email protected] Náklad: 23 000 výtisků. Dáno do tisku: 27. 2. 2013. Vyšlo: 7. 3. 2013. Uzávěrka příštího čísla:
21. 3. 2013. Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí.
Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597
3
EDITORIAL
Vážení čtenáři!
Nečasův kabinet vládne v Praze a na
regiony kašle. Náš okres je zvlášť pikantním příkladem nezájmu ústředních politiků.
Mimochodem Kalouskova finanční administrativa jaksi zapomněla na 15 ekomiliard. Jsou jen schovány na ještě
horší časy? Anebo je už někdo stačil rozprášit? (Nedej bože po světě!)
Anebo čísi mozek vymístil ze šedé kůry mozkové kohosi informaci o jejich
existenci? Každopádně se o osud ekologického finančního balíčku hodlá zajímat první muž Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Na první výjezdní den
hejtmana zamířil do mosteckého okresu. Svoje rozhodnutí, proč namířil své
kroky právě k nám, zdůvodnil tím, že
náš okres má v celém Ústeckém kraji nejvíce problémů a ty musejí být řešeny. Tímto postojem si získal sympatie a svým vystupováním prokázal, že
má mozek (a ještě k tomu myslící). Na
otázky novinářů (a nejen jich) reagoval
rychle a s přehledem. Bylo vidět, že
o problémech mosteckého okresu hodně ví a orientuje se v nich. Bubeníčkova návštěva na Mostecku zanechala
velmi dobrý dojem.
Přesně opačné pocity mají řidiči v Mostě. V některých částech města se už
ani nedá zaparkovat. Možná hrozí kolaps. Paradoxně jej vyvolávají občané,
kteří vyjadřují nesouhlas s budováním
nových parkovacích míst. Místní politici dokonce odložili projekt výstavby
parkovací domu, který by sice nikomu
nepřekážel, ale lidé ho prostě nechtěli. Takže jak dál? Budeme protestovat
a nemít kde parkovat, anebo komunálním politikům umožníme schvalovat
výstavbu nových parkovišť? Třeba nakonec bude lepší koupit si helikoptéru
a přistávat na plochých střechách paneláků. Je jich stále dost a zaparkovat
helikoptéru na nich není problém.
A nejen helikoptéru. Také holubi něco
o „parkování“ na střechách vědí a mají je rádi. Dávají přednost ale těm sedlovým (tzv. šikmým). Jedna z nich prošla omlazovací kúrou – a prospělo jí
to. Nejenže zkrásněla a zbavila se vrásek, ale i holubů – dlouholetého problému domu. Bydlícím aspoň spadl kámen ze srdce.
Kriminalita narůstá, takže buďte opatrní. Nekupujte různé zabezpečovací
šmejdy od podomních a jim podobných
prodejců. Dejte přednost profesionálům – vyzývá projekt Bezpečná země.
Jestliže profíkům přednost dáte, ušetříte si spoustu problémů.
Republikoví policisté upozorňují na další vychytralce. Jsou velice kreativní.
Nyní podvodně prodávají letenky, a pokud nebudete dostatečně pozorní, doplatíte na to. Neodletíte a ještě přijdete o peníze.
Petr PROKEŠ
4
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
Jen tak neskončí
Na mosteckém sídlišti Liščí Vrch
pokračují rozsáhlé stavební práce na domech patřících pod správu Krušnohoru. A jen tak brzy neskončí. Důkazem o tom je například blok 712 v ulici Jana Kříže. Jeho obyvatelé, což jsou družstevníci ze SA 088, si naplánovali sanaci lodžií. Práce začnou v následujících týdnech.
Velký objem
V sousední Zahradní čtvrti se vlastníci ze SV 257 (blok 564) v Topolové ulici rozhodli pro daleko rozsáhlejší práce. Jejich objem je natolik
velký, že je předem jasné, že potrvají několik měsíců. V tomto roce
se vlastníci dočkají zateplení domu, sanace lodžií a jejich zasklení.
Jezdit bezpečněji
Na Výsluní se bude lépe a hlavně bezpečněji jezdit nahoru a dolů. Vlastníci ze SV 601 (blok 601)
v Lidické ulici zrekonstruují prostřednictvím odborné firmy výtahy. Jde o investici za několik milionů korun.
Vylepšení kvality
Také v pětitisícovém horském Meziboří dojde na vylepšení kvality bydlení. Družstevníci SA 041 (blok D)
v ulici Nad Parkem si nechají vyměnit vstupní dveře.
Nezvaní pod kontrolou
Nezvaným návštěvníkům domu se
chtějí podívat „na zoubky“ vlastníci ze SV 212 (blok 288) v ulici Jaroslava Vrchlického v Mostě.
V jarních měsících si proto nechají
do společných prostor nainstalovat
kamerový bezpečnostní systém,
aby nezvané dostali pod kontrolu.
Sněhové zachytávače
S padáním vrstev sněhu ze střechy měli nedobré zkušenosti vlastníci ze SV 152 (blok 10) v mostecké ulici Slovenského národního povstání. Takový sněhopád z docela
pěkné výšky na hlavu je pro chodce nejen nepříjemný, ale hlavně je
nebezpečný – může způsobit zranění. Proto byly v zimě namontovány na hlavní střechu domu sněhové zachytávače.
Pojistná událost
Neradostná zpráva došla od družstevníků ze SA 022 (blok 521)
v Růžové ulici Zahradní čtvrti. Vandalové rozbili výlohy prodejny. Výsledek jejich „snažení“ byl nahlášen jako pojistná událost.
Připravili: (ič, pp)
Dejte na frak představenstvu
RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ
Obracím se na vás se stížností. Předsedkyní našeho
domu (Most, ul. Zdeňka Fibicha, bl. 316/čp. 2725) nám
bylo oznámeno, že se bude od
4. února v našem domě malovat. V pondělí pracovníci znečistili celý vchod – předtím precizně udržovaný. Nyní je na
chodbě prach a špína. To je
špatné pro naše zdraví – dýchání a pak všechnu nečistotu nosíme do bytu, což nám způsobuje další problémy, které jsme
předtím neměli. Žádáme o uvedení vchodu do původního stavu – a to zdarma, dále o svolání
schůze a diskusi, zda toto vlastníci bytů hodlají vůbec dovolit
a platit. Také nevíme, kolik tato
nevlídná a nevítaná akce stojí nebo bude stát. Chceme znát
předem cenu. Také tu není dozor. Myslím si, že platíme hodně
peněz za služby, které nám nejsou poskytovány. Děkujeme za
odpověď a rychlou nápravu.
Majitelka bytu Č. D.
a majitelka bytu V. M., Most
Přiznám se, že když jsem si
přečetl tuto stížnost, tak jsem si
nejprve myslel, že jde o vtip. To
přece nemohl někdo myslet vážně. Bohužel se ale o vtip nejednalo a obě stěžovatelky myslely stížnost vážně. Pro jistotu jsem
okamžitě vyslal na místo techničku, která má tento dům na starosti,
aby provedla kontrolu, zda se neděje něco mimořádného. Nedělo.
V domě prostě probíhalo malování společných prostor. Akce byla
řádně odhlasována na shromáždění vlastníků, proběhlo výběrové řízení, na němž si předsedkyně vybrala realizační firmu. Z výběrového řízení pochopitelně znala cenu díla. Nechci proto vůbec
komentovat lamentaci stěžovatelek na to, že akce nebyla schválena, že neznají cenu a mělo by se
diskutovat o potřebě vymalovat.
Dámy zřejmě nebyly na schůzi…
Co ale okomentovat musím, je
naprosto stupidní reakce na zahájení malování. Ano, když se začne
odstraňovat stará malba, výsledkem toho je nepořádek. Malíři jej
smetli na hromádky s tím, že až
druhý den škrábání dokončí, tak
hromádky odvezou. Stejně postupují, když se maluje – je zapotřebí počítat s tím, že na zemi bude
nakapaná barva. Copak dámy nikdy doma nemalovaly? A pokud
ano (aspoň to předpokládám), tak
snad nechtějí tvrdit, že při této
činnosti měly v bytě precizně čisto (jak píšou). To opravdu musíme před malováním upozorňovat
bydlící, že bude v domě nepořádek? Je to stejně absurdní, jako
když jsme řešili stížnost na hluk
vrtaček, když se zateploval dům
a dělníci připevňovali polystyrenové desky, nebo na to, že paní nemůže otevřít okno dokořán, protože u domu je postaveno lešení, ze
kterého dělníci provádějí práce na
rekonstrukci domu. Firma po vymalování pochopitelně provedla i úklid – v souladu s uzavřenou
smlouvou. Vše je tedy v pořádku
(až na ten stín lidské hlouposti,
který se zde zase mihl).
●●●
Proč bytové družstvo užívá
označení „samospráva“ (většinou udavači v kriminálech
v éře komunismu); „družstvo“
(komunistický termín) a „SA“
(nacistická ozbrojená složka NSDAP, zakladatel nacista
Röhm)?
K. D., Koldům, Litvínov
S každým domem, který se připojí pod správu našeho družstva,
nám přibude nějaký ten kverulant,
pomatenec nebo hlupák. Od jednoho takového člověka jsme do-
stali dopis, v němž bylo dvanáct
otázek – téměř vesměs takové
„perly“ jako ta, se kterou jsme vás
právě seznámili. Tazatel byl nejprve na pobočce v Litvínově a vychrlil tyto otázky na tamní pracovnice (navíc hovořil velmi bojovným tónem). Ty se ale nenechaly vyvést z míry a v klidu pána
požádali, aby se šel nejprve projít a až se uklidní, aby se vrátil, že
mu rády jeho dotazy zodpovědí.
Pán odešel a namísto toho, aby se
po „vychladnutí“ horké hlavy vrátil, raději napsal dopis. Tak tedy:
 SAMOSPRÁVA je označení,
které znamená, že se něco samo
spravuje. Bydlící se sami starají
o svůj dům, v případě našeho pána
tedy o Koldům. Pojem samospráva nemá nic společného s udavači
v kriminálech. Tam asi také je nějaká samospráva (složená zřejmě
vězňů), ale nevím, co by měla mít
společného s naším bydlením.
 Stejně tak zkratka SA (používaná pro samosprávy) nemá nic společného s jednotkami SA za nacismu. (To už bychom pomalu nemohli používat žádné zkratky – hodně
z nich „cosi“ jiného připomíná.)
 A konečně pojem DRUŽSTVO. Je to praslovanské slovo pocházející z indoevropského
označení odvozeného od pojmů
kolektiv, tým, družina, sdružení,
družstvo, mužstvo, celek, řada…
Stačí nahlédnout do pojmoslovných či etymologických slovníků.
Tento pojem je používán od nepaměti pro kolektiv lidí se stejným
zájmem – družstvo vinařů, družstvo automobilových opravářů,
prodejní družstvo atd. My jsme
bytové družstvo. Ta existují v našich zemích již více než 130 let.
Nevím proto, jak přišel pisatel na
to, že pojem družstvo je komunistickým termínem.
František RYBA
ředitel družstva
w w w. s b d k r u s n o h o r. c z
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
5
Jessicu přivedl Krušnohor,
město připravilo jednání
JESSICA je finančním nástrojem Evropské unie. Jeho
úkolem je – stručně řečeno
– podporovat kvalitní bydlení. O Jessice se proto začalo
hovořit i v Mostě.
Debata se rozhořela zvláště v několika posledních týdnech,
a to ve vztahu se zveřejněním představ města o realizaci IPRM – Integrovaného plánu rozvoje města,
tentokrát zaměřeným na dvě „deprivovaná“ místní sídliště – Liščí Vrch (Sedmistovky) a Výsluní (Šestistovky). V této souvislosti se na veřejnosti objevila otázka:
Bude mít největší bytové družstvo
republiky chuť jít do toho?
„Krušnohor nejenže podporuje
záměry statutárního města ve věci
Výměna oken na Výsluní (bl. 602).
realizace IPRM pro Sedmistovky
a Šestistovky, ale přímo je vyvolalo. Naše družstvo bylo iniciátorem
využití Jessici v Mostě,“ upozornil
ředitel družstva František Ryba.
Před časem Krušnohor požádal město o to, aby začlenilo pod
pojem „sociálně vyloučené lokality“ také zmíněná sídliště, protože je to jediná možnost, jak
ještě vůbec dosáhnout na nějaké peníze od státu, potažmo od
Evropské unie. „Krušnohor vypracoval pro město přehled lokalit, jež by bylo vhodné do Jessici zařadit. Je tam pár objektů,
které je zapotřebí zateplit, vyměnit v nich stará okna dřevěná za nová plastová a hlavně se
zaměřit na rekonstrukce výtahů.
Krušnohor se tedy nejenže realizace IPRM zúčastní, ale jeho
existenci přímo vyvolal,“ zdůraznil František Ryba.
Pokračování na str. 22
PRÁVNÍ PORADNA
Co to je dražební vyhláška?
Zjistila jsem, že na byt v našem domě je vydána dražební
vyhláška od soudního exekutora. Můžete mi vysvětlit, co to
znamená?
K. D., vlastník bytu, Most
Pokud je vydána dražební vyhláška na byt od soudního exekutora, znamená to, že je proti dlužníkovi (vlastníkovi bytu)
vedeno exekuční řízení k vymožení peněžitého plnění. V rámci
tohoto řízení pak soudní exekutor může vymáhat peněžité plnění rovněž prodejem nemovitostí,
tedy například i bytu.
Samotnému exekučnímu řízení předchází řízení nalézací,
ve kterém soud případně jiný
orgán, do jehož pravomoci rozhodování sporů spadá, na základě návrhu věřitele rozhodne o povinnosti dlužníka uhradit věřiteli dluh. Pokud je takové rozhodnutí vydáno, je v něm
určeno jakou částku a v jaké
lhůtě je dlužník povinen věřiteli
uhradit. Takové rozhodnutí na-
zýváme exekučním titulem. Až
v případě, že věřitel disponuje
pravomocným a vykonatelným
exekučním titulem, a dluh není
ve stanovené lhůtě dlužníkem
dobrovolně uhrazen, může věřitel přistoupit k vymáhání dluhu
v exekučním řízení.
Podmínky exekučního řízení jsou upraveny v zákoně č. 99/
1963 Sb., občanský soudní řád,
a v zákoně č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Oba tyto právní předpisy upravují konkrétní náležitosti a postupy při vedení exekučního řízení. Obecně platí, že
po zahájení exekuce je soudem
pověřen konkrétní (věřitelem
navržený) soudní exekutor, jenž
potom exekuci provádí. Způsob
provedení exekuce pak stanoví
soudní exekutor, který tedy rovněž rozhodne o tom, zda exekuci
provede prodejem nemovitosti.
V případě provádění exekuce prodejem nemovitostí soudní
exekutor vydá exekuční příkaz
prodejem nemovitosti – v tomto
případě bytu. V exekučním pří-
kazu zároveň zakáže dlužníkovi s nemovitostmi jakkoliv nakládat. Poté dojde k ocenění nemovitostí znalcem, který určí obvyklou cenu nemovitostí a teprve poté je možné vydat dražební vyhlášku, v níž musí být uvedeny náležitosti stanovené zákonem, zejména datum, čas a místo dražebního jednání, označení dražených nemovitostí, jejich
cena, výše jistoty a výše nejnižšího podání. Dražbu je možné
provést i elektronicky s využitím internetu. V průběhu dražby
pak činí dražitelé příhozy a příklep je udělen nejvyššímu příhozu. Následně je vydáno usnesení
o udělení příklepu. Dlužník pozbývá vlastnictví a vydražitel se
stává vlastníkem vydražené nemovitosti ke dni vydání usnesení
o příklepu, pokud usnesení o příklepu nabylo právní moci a vydražitel zaplatil nejvyšší podání.
Mgr. Věra
KADLECOVÁ VALNÁ
advokátka
ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
Kanalizace v novém
Výměna rozvodů kanalizace proběhla ve SV 205 (blok 322) v ulici
Jaroslava Vrchlického v Mostě.
I plyn v novém
Na výměnu rozvodů došlo také ve
SV 625 (blok 376) ve středu Mostu
– v ulici U Věžových domů. Vedle
kanalizačních rozvodů byly vyměněny i rozvody plynové.
Taky je to napadlo
Stejný nápad – vyměnit rozvody
kanalizace a plynu – měli i vlastníci v Litvínově. Byli to ti ze SV 225
v Tylově ulici čp. 2080.
Oprava elektroinstalace
Opravit elektroinstalaci ve společných prostorách se odhodlali vlastníci ze SV 295 (blok 558) v ulici Karla Jaromíra Erbena na sídlišti Pod
Lajsníkem v Mostě. Nyní svítí kvalitněji, bezporuchově a bezpečněji.
Čistší a krásnější
Přichází jaro a s ním se v nás probouzí touha po zlepšování životního prostředí. Chceme mít kolem sebe čistěji a krásněji. Dobře
o tom vědí vlastnící bytů ze SV 221
(blok 251) v mostecké ulici Zdeňka
Fibicha. Právě vymalovávají společné prostory domu a vyměňují
v nich PVC.
Na stejném sídlišti – jmenuje se
Výstavba (dříve obvod Most 3) – se
nenechali zahanbit ani „sousedé“ –
vlastníci ze SV 203 (blok 316A) ve
stejné ulici. I oni nyní mají radost
při procházení společnými prostorami ze stěn skvoucích čistotou
a oživených barvami.
Tytéž prostory právě zkrášlují výmalbou vlastníci bytů také v dalším
domě – tentokrát stojícím při páteřní komunikaci města, na třídě Budovatelů. Jde o bydlící ze SV 139
(blok 89).
Vyměnili PVC
Nedávno si zateplili dům a nyní vylepšili i jeho vnitřek. Řeč jde
o vlastnících bytů ze SV 290 v ulici U Zámeckého parku čp. 20042006 v Litvínově. Na chodbách vyměnili PVC.
Probíhá
Přímo v centru Mostu – v ulici M.
G. Dobnera – se bydlící rovněž
pustili do práce. Ve věžáku (blok
384) vlastníci bytů ze SV 634 si
zrovna nechávají stavebně upravit vchod.
Připravili: (ič, pp)
6
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Generální opravou střechy vyřešili zároveň
Střecha dlouhá 75 metrů, široká 13,6 metru a o ploše 1 260
metrů čtverečních prošla generální opravou. Její červeň projasnila nejvyšší část bloku 212 na Žatecké ulici v Mostě.
„Je to jedna z našich posledních generálních oprav sedlových – či jak se lidově říká šikmých – střech na domech postavených v rámci komplexní bytové výstavby v 50. letech minulého století,“ informovala technička
ze správy SBD Krušnohor Monika Vilhelmová. „Jsou to krásné
střechy, pokládáme na ně krytinu
typu Bramac. Jde o alpskou střešní krytinu skládající se z betonových tašek. V případě bloku 212
je to moje poslední sedlová střecha, jejíž rekonstrukci jsem připravovala. Mimochodem jsou na
ní vidět krásné detaily – odvětrávací tašky. Tato střecha se opravdu moc povedla,“ popsala technička nadšeně.
ru k naší spokojenosti,“ potvrdil
předseda domovního výboru SV
103 Milan Suchochleb. Dodal,
že holubi se zahnízdili v okapech
a lidé proto procházeli po ochozovém chodníku v obavách, zda jejich oděv nebude shůry znečištěn.
Ochozový chodník hojně posetý trusem dával jasný obraz toho,
jak by pošpiněný oděv mohl vypadat. Řešení bylo jediné – holubů se zbavit. „Snažili jsme se jim
zabránit v pronikání do půdních
prostorů. Firma nám vyšla vstříc
s instalací trnů na okapech. Po re-
„Tak toto je moje poslední oprava sedlové střechy,“ říká Monika Vilhelmová.
TRNY A MŘÍŽKY
Podle požadavku společenství
vlastníků byly na okraj žlabu nainstalovány trny proti usedání holubů. „Uvidíme, zda to pomůže nebo ne. Osobně nemám s těmito trny zkušenost. Blok 212 je
v mém případě prvním domem,
kde k využití trnů došlo,“ svěřila
se Monika Vilhelmová.
Standardně byl použit protiplísňový a protipožární nátěr na
krov, dále byly nainstalovány
mřížky po obvodu střechy zabraňující vlétávání ptáků na půdu.
Mřížky mají sloužit jako ochrana
proti holubům. S těmi se bydlící
trápili už pět let. Holubi se v této
lokalitě přemnožili a obyvatelům
domu velice znepříjemňují život.
Vznikla dokonce obava ze šíření
nemocí přenosem choroboplodných zárodků z ptáků na lidi. Proto ještě před zahájením vlastní rekonstrukce střechy dělníci stavební firmy kompletně vyčistili celou
půdu. Byla pokryta trusem od holubů i mrtvolkami těchto ptáků.
„V průběhu čištění se podařilo
oživit krásné dřevěné krovy,“ vyzvedla Monika Vilhelmová.
„Opravdu nejhorší na celé stavební akci bylo odklizení nepořádku od holubů. Deratizace a vyčištění střechy proběhlo nadmí-
Likvidace suti.
Na střeše jsou vidět detaily, například odvětrávací tašky.
alizaci tohoto opatření by holubi
neměli mít snahu se zde zdržovat,“ slibuje si předseda.
SEDM ZA ŠEST
„Střechy děláme roky, jsme
zkušená firma, podnikáme od
roku 1989, na střechy se přímo
specializujeme, umíme je dělat,
a to sedlové i ploché,“ prozradil Dalibor Vopat, majitel společnosti z Jirkova, která byla na
rekonstrukci střechy bloku 212
vybrána. Jde o malou firmu, zaměstnává sedm lidí. „Na této zakázce pracovali šest týdnů,“ sdělil podnikatel.
Ten pochválil technický úsek
správy družstva za to, že dal
Vyřizování formalit po skončení stavební akce (vlevo předseda domovního výboru bl. 212 Milan Suchochleb, vpravo majitel firmy Dalibor Vopat).
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
7
dlouholetý problém s nepříjemnými holuby
Rekonstruovaná střecha zlepšila vzhled celého bloku 212. Hezký výhled je na ní z plácku u bývalé diskotéky pod nemocnicí, takže zajděte se na střechu podívat.
přednost krytině značky Bramac.
„S touto krytinou máme velmi dobré zkušenosti,“ zhodnotila Monika Vilhelmová. Důvodů pro tento výběr existuje ale
víc. Nejenže je Bramac kvalitní, ale zaručuje zároveň také to,
že všechny doposud rekonstruované sedlové střechy na „historických“ cihlových domech mají
jednotnou barvu a zachovává
tak celkový stavební ráz původní zástavby. Proto byla tato krytina použita při předchozích opravách střech na domech v sousední Podžatecké čtvrti a samozřejmě také na bloku 212.
Předseda domovního výboru Milan Suchochleb starající se
o dům se 48 byty a čtyřmi vchody potvrdil, že spolupráce s jirkovskou firmou i technickým úsekem správy družstva byla naprosto bezproblémová. „Oboustranná i třístranná komunikace byla na
výbornou. Případné technické problémy jsme řešili společně – a to
za pochodu. Žádný konflikt nenastal. Bydlící i dělníci firmy si vyšli
navzájem vstříc. V domě jsou převážně starší lidé – vstřícní ke spolupráci, váží si práce jiných. Jsem
rád za takové spoluvlastníky,“ poznamenal předseda.
�����
pro Vaše
podnikání
Volejte ZDARMA
800 366 000
www.ProVasePodnikani.cz
CENA
Milan Suchochleb byl s cenou spokojen. Odvedené dílo stálo
1 milion 320 tisíc korun. „To není
moc,“ ohodnotil a dodal, že ve výběrovém řízení byly nabídky firem
až o 300 tisíc korun vyšší. „Jen si
vezměte, že ušetřenou částku můžeme investovat daleko účelněji –
například do instalace bezpečnostního kamerového systému v domě,
do vylepšování společných prostor
či jejich údržby a podobně,“ zdůraznil předseda. „Hlavně jsme koukali na cenu. Respektovali jsme náš
rozpočet a nechtěli se zadlužit. Majitel firmy udělal nejnižší nabídku.
Plně nám vyhovovala. Nemuseli
jsme ani požádat o úvěr,“ doplnil.
Za uvedenou cenu má střecha
veškeré potřebné komponenty. „Je
moc povedená, mám z ní radost,“
svěřila se Monika Vilhelmová.
„I já jsem z této střechy nadšený,“
připojil se Dalibor Vopat. Zároveň
vyjmenoval práce, které jeho dělníci odvedli – byly vyměněny okapové žlaby, dešťové svody, střešní krytina a odvezena suť, byly nainstalovány již zmíněné trny proti
ptákům a střešní zábrany proti sesuvům sněhu, došlo i na nové bleskosvody a lokální opravu římsy.
„Vedle likvidace nepořádku po holubech bylo dalším docela velkým
problémem předělání původního
laťování střechy, abychom tu novou vůbec mohli dát dohromady,“
uvedl majitel firmy.
„Materiál ze staré střechy byl
ekologicky zlikvidován za pomoci firmy. Její dělníci po skončení
stavebních prací po sobě uklidili,
kolem domu byl pořádek,“ doplnil předseda domovního výboru.
NOSTALGIE
„Pro mě je to opravdu již jen
nostalgie. Byla to moje poslední
oprava sedlové střechy na tomto
typu domu. Kolegové technici budou ještě pracovat na přípravě rekonstrukce asi dvou střech tohoto
druhu, ale pro mě to byla střecha
opravdu už poslední,“ uzavřela Monika Vilhelmová. Pro mladou ženu historický okamžik v její dosavadní pracovní kariéře.
Text a foto: Petr PROKEŠ
8
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Po 30 letech neúdržby se původně městský
Jedenáct vchodů, sedm pater, 264 bytů a v nich odhadem
530 bydlících – to je blok 602 na mosteckém sídlišti Výsluní. Středně velká vesnice natěsnaná do panelákové „králíkárny“, řeknete si.
Nyní zcela změnila vzhled.
Prodělala totiž velkou rekonstrukci. Jak se bydlícím během mnohaměsíční rekonstrukce v takovém domě žilo? Na to
jsme se zeptali předsedy společenství vlastníků 639 Ing. JIŘÍHO M. FUCHSE.
Pane předsedo, jak dlouho
rekonstrukce vůbec probíhala?
Práce začaly loni v květnu a pokračují dodnes. Naštěstí jsou již v závěrečné fázi. Trvaly tedy deset měsíců. Musím
ale upřesnit, že nyní prováděné
práce jsou jakoby navíc, základní část rekonstrukce byla dokončena již v prosinci. Práce nyní
probíhající jsou důsledkem špatné komunikace s projekční kanceláří. Existovaly totiž dvě verze
projektu na rekonstrukci domu.
První počítala i s rekonstrukcí
nebytových prostor a nějak jsme
všichni žili v domnění, že právě podle této verze stavební firma postupuje. Nikdo si totiž nevšiml, že práce na rekonstrukci společných prostor z projektu jaksi vypadly. Když jsme na
to přišli, musel být projekt doplněn a znovu podáno stavební oznámení. Nedokončeny jsou
pouze ty práce „doplněné“ a zahájené až na přelomu října a listopadu. Jde o rekonstrukci nebytových prostor za zhruba 100 tisíc korun.
Samozřejmě, že zrovna na
toto lidé nadávali. Nevadila jim
ale zima, jako spíše nerovnoměrnost prováděných prací. Tato
kritika se týkala obou firem, které se na rekonstrukci podílely. Stavební práce mělo na starosti Tepo a výměnu oken Elaplast. Lidé viděli, že jednotlivé
pracovní party k nám přecházely ze sousední stavby, potom se
na ní zčásti vracely, v další dny
k nám přišly jiné party atd. Chápeme, že při tak obrovském objemu zakázek, které stavební firmy pro domy ve správě Krušnohoru odvádějí, nelze zajistit všechno na sto procent. Dokonce jsme zjistili, že jednu partu vedení stavební firmy vyměnilo úplně, protože si naši lidé
v jejím případě stěžovali na soustavný nepořádek, neuklízení po
sobě, dokonce upozornili i na
rozkrádání stavebního materiálu. Dělníci kradli a materiál prodávali. Protože výbor SV dostal
Předseda SV 639 Ing. Jiří M. Fuchs (vlevo) si velice váží práce dvou domovních údržbářů. Jedním z nich je Josef Pokorný.
od bydlících fotografie, upozornili jsme na zjištěné skutečnosti
vedení Tepa.
A jaká byla reakce?
Okamžitá. Oba jednatele –
Ing. Dušana Beláka a Petra Starého – za to musím pochválit,
a nejen v tomto případě. Oba
byli po celou dobu rekonstrukce
komunikativní, vstřícní, velice
dobře se s nimi jednalo. Ve výboru SV nás překvapilo, že jsou
mezi dělníky velké rozdíly v přístupu k práci. Je ale také možné, že šlo o dělníky najaté z jiných firem, jak to ve stavebnictví bývá. Chudák stavbyvedoucí Miroslav Plechinger byl bleskosvodem a hromosvodem kritiky našich spolubydlících. Těm
vadilo – a zcela oprávněně – že
Neodpověděl jste na otázku
ohledně reakcí bydlících…
I přestože stavební práce trvají řadu měsíců, reakci našich
obyvatel bych souhrnně a s nadhledem označil moderním vyjádřením mladých lidí – je to v pohodě. V rámci úplné objektivity dodávám, že si někteří bydlící
přece jen stěžovali.
Loni v květnu, kdy rekonstrukce domu začala výměnou
oken, byla poměrně zima. Lidem nevadilo, že mají v domě
a bytech chladno?
Prostor mezi ulicemi Lidická a Kapitána Jaroše na mosteckém Výsluní rozzářily syté barvy bloku 602.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
9
blok 602 dočkal u Krušnohoru rekonstrukce
Na bočních stěnách, zateplených před
mnoha lety Mosteckou bytovou, je barevná koncepce, kterou lidé odmítli.
dělníci lezli z lešení okny do
bytu, přitom dokázali prošlápnout parapet, materiál vozili do
pater výtahy, takže se museli dát
nové parapety a nechat opravit výtahy. Moc musím pochválit Simonu Růžičkovou z úseku inženýrské činnosti na správě
družstva. Tato pracovnice na stavební práce dohlížela, a to i mimo kontrolní dny. Bylo na ní vidět, že chce, aby práce dopadly
co nejlépe, chápala, že nám na
tom moc záleží. Její úsilí jsem si
cenil mimo jiné i proto, že jedna
z mých odborností jsou investice, pracoval jsem v nich řadu let,
takže si dokážu představit, v jakém vypětí paní Růžičková vykonává svoji funkci. Jako ženská
se nebála chlapů a pořádně je pérovala.
Proč jste se vůbec rozhodli pro celkovou rekonstrukci
domu?
Důvod je prostý – třicet let se
na dům nesáhlo. Do privatizace patřil městu, Podnik bytového hospodářství a následně Mostecká bytová se při jeho údržbě
aktivitou zrovna nepřetrhly. Spíše bych hovořil o neúdržbě. Za
vše hovoří případ před několika
lety zhavarované střechy. Byly
vyplaveny byty ve dvou vchodech. Takzvaně opravená střecha je dodneška v reklamačním
řízení u Mostecké bytové. Potom došlo už jenom na výměnu
Držáky televizních „talířů“.
Držáky na sušení prádla.
Atypický vchod do kadeřnictví.
svislých rozvodů v bytových jádrech. Nefungovaly nám zvonky, okna a dveře se rozpadaly,
správa domu vůbec nefungovala. Co k tomu říci víc?
Pojďme ke vzhledu vašeho domu. Barevné řešení fasády oživuje část sídliště sytými barvami neodpovídajícími klidnějšímu řešení bočních
stěn. Jak vysvětlíte tento rozdíl? Nemá teď městský architekt kvůli vám špatné spaní?
Určitě nemá, protože se na
něm podílel. Lidem se nelíbila zelená. Dobře to ve výboru
víme, protože jsme se s bydlícími před zahájením rekonstrukce
o tom radili. Mohli jsme si vybrat, zda návrh udělá projektant
či městský architekt. Rozhodli jsme se pro městského architekta. Ten přece bude schvalovat návrh řešení, tak ať ho udělá sám. První návrh vycházející
z původní koncepce na bočních
stěnách lidé zamítli, druhý návrh využívající syté svěží barvy
se lidem zalíbil. Zelenou nahradila stříbrná, návrh dále využil
červenou a žlutou. Kolemjdoucí
nám nyní říkají, že dům je velice pěkný.
Městský architekt dobře ví, že
když je dům zateplen, potom je
naopak problém na něj cokoliv
dodatečně přidělávat. Rozhodli
jsme se proto držáky satelitních
antén, výklopné posouvací věšáky, držáky na květiny a atypické
dveře zařadit rovnou do projektu, stejně jako budky pro netopýry a rorýse. Projekt byl kompletně městským architektem schválen. Co se mně osobně na projektu nelíbí – ale za to nemůže
městský architekt, ani projektant – jsou otvírací sklepní okénka s pákovými mechanismy, což
nás stálo navíc nějakých 200
až 300 tisíc korun. Tato okénka byla podmínkou hasičů při
schvalování projektu. Některé
domy mají ve stěnách sklepů zazděné neotvírací luxfery. Není
mi jasné, čím je náš dům z požárně-preventivního hlediska tak
výjimečný.
Co všechno jste si tedy zařadili do prací na celkové rekonstrukci domu po přechodu pod
správu Krušnohoru?
Zařadili jsme kompletní zateplení pláště domu, výměnu oken a dveří, sanaci zábradlí vchodů a balkonů, zabudování
protipožárních vložek, dešťové
chodníčky u bočních stěn, rozvody telefonu po celém domě,
elektrického vrátného s možností připojení kamer, systém
umožňující volání mezi bydlícími v jednotlivých vchodech
a zabudování systému generálního klíče.
Co vás to všechno stálo?
Máme sjednaný úvěr na zhruba 55 milionů korun. V tomto
směru si ale musím tak trochu
postesknout, neboť předběžná
kalkulace zněla na menší částku. (Poznámka redakce: Technici pravidelně dělají odhady na
akce, aby bydlící měli v řádech
představu o ceně díla. V tomto případě se odhad dělal v lednu 2011 a činil 51 milionů korun. Výběrové řízení proběhlo
až za rok – v únoru 2012 – a navíc bylo DPH navýšeno z 10 na
14 procent.)
A to městský architekt neprotestoval ani proti držákům
talířů na příjem televizního
signálu, držákům na sušení
prádla či atypickému vzhledu
vstupu do kadeřnictví v přízemí? Někteří jiní předsedové SA a SV říkají, že s prosazováním takových věcí mají
u městského architekta problém…
Co si v souvislosti s velkou
rekonstrukcí domu přejete?
Nyní si už jen všichni přejeme zdárné dokončení všech prací a odstranění vad a nedodělků,
a to v co nejkratší době. Zároveň
bych si moc přál, aby si všichni
vlastníci i nájemníci nově upraveného domu vážili a společně
i dohlíželi na to, aby takto pěkný
zůstal co nejdéle.
Rozmlouval a fotografoval:
Petr PROKEŠ
10
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Teprve po překonání špatného zabezpečovacího
PROJEKT BEZPEČNÁ ZEMĚ (4)
Jedinečnost projektu Bezpečná země, o němž ve zpravodaji
Krušnohor podrobně informujeme od prosince loňského
roku, spočívá ve spojení více subjektů tak, aby společně působily na občany Česka a doporučovaly jim pouze kvalitní,
prověřené a certifikované mechanické zábranné prostředky dostupné na našem trhu.
Cechmistr lng. PETR FRÁZ,
což je šéf Cechu mechanických
zámkových systémů (CMZS),
objasnil v odpovědích na otázky
JUDr. Tomáše Koníčka z odboru
prevence kriminality Ministerstva
vnitra České republiky, záměry tohoto projektu. Rozhovor zveřejnil časopis Bytová družstva, SVJ,
správa domů. Obsah interview
přímo navazuje na obsah předchozích částí tohoto seriálu, proto jej zveřejňujeme i ve zpravodaji Krušnohor.
Pane Frázi, můžete nám říci,
jak se zmiňované subjekty zapojily do projektu?
V prvé řadě je třeba říct, že
hlavním a podpůrným subjektem
zároveň je v tomto projektu Ministerstvo vnitra ČR, konkrétně
odbor prevence kriminality. Další
subjekty vyplynuly právě z tohoto
spojení a jsou jimi veřejnoprávní
složky – tedy Policie ČR a obecní a městské policie. Cech předložil tento projekt v závěru roku
2011 na zasedání Poradního sboru
pro situační prevenci Ministerstva
vnitra ČR, kde byl schválen a započaly přípravné práce a rozběhnutí samotného projektu.
Dá se tedy říci, že je to projekt
se státním zájmem pod záštitou
ministerstva a za plné podpory
Policie ČR?
Ano, přesně tak! A měl bych
dodat, že se navíc projekt velmi líbí, neboť se dotýká skutečně
hlavně občanů naší republiky, jejich základním potřebám a požadavkům na zabezpečení jejich majetku. Tedy například bytu, domu,
chaty, provozovny, kanceláře nebo
automobilu.
Jak máme rozumět pojmu
„občan a jeho základní požadavky na zabezpečení majetku“?
Je to velice prosté. Mechanické zábranné prostředky a způsoby ochrany majetku jsou základní
prvky, bez nichž se v žádném případě neobejde i sebelepší a sofistikovanější elektronický zabezpečovací systém (EZS). „Mechanika“ opravdu tvoří absolutní základ
zabezpečení majetku, které občan
řeší při zajištění svého domova,
majetku, domu nebo komerčních
prostor, skladů atd.
Jaký má pro občana a širokou veřejnost projekt Bezpečná
země přínos?
Hlavní cíl projektu je veřejnost
seznámit se skutečně kvalitními
a hlavně certifikovanými výrobky
a produkty na našem trhu. Vysvětlit jí, co znamená certifikace, proč
je to ta nejdůležitější věc, a jaké
zásady platí při výběru mechanických zábranných prostředků.
Dalším cílem projektu je naučit veřejnost rozeznávat falešné
či „velmi levné dovozové“ produkty. Mohu například uvést velký nárůst dovozu nekvalitních
bezpečnostních dveří, především
z Asie, importovaných přes Polsko, které v drtivé většině nesplňují ani základní požadavky
na certifikaci, zejména v oblasti průlomových norem. Mají sice
velmi nízkou pořizovací hodnotu oproti kvalitním a prověřeným
produktům s certifikací, ale nesplňují žádné legislativní požadavky pro náš trh a nebyly zkoušené podle předepsaných norem
(hlavně podle ČSN EN 1627 1630. Bohužel se pak stává i to,
že takto „zabezpečený“ vchod
byl velice snadno překonán a došlo k loupeži.
Takže se dá říct, že projekt
Bezpečná země je tu hlavně proto, aby občan dostal správné informace?
Ano. Ovšem přesněji bych si
dovolil účel projektu definovat
takto: důvody vzniku jsou de facto
vyústěním současné situace. Proměnlivá míra kriminality, masivní příliv necertifikovaných a falešných mechanických zábranných
prostředků jako důsledek globalizace trhu, tlak na cenu v dnešním
tržním a konkurenčním prostředí.
To vše zapříčinilo obsáhlou nabídku produktů na našem trhu a zákazník se přestal orientovat v rozpoznání funkční kvality od levných
dovozových výrobků, které funkční a účinné nejsou. Zákazník si totiž neuvědomuje, že s nízkou pořizovací cenou se mu dostává výrobek nízké kvality, který není zkoušený (neprošel certifikací), tedy
nesplňuje účinným způsobem svůj
účel – zabezpečovat podle místa
a způsobu instalace. Po překonání
takového prostředku (vlámání, vypáčení, prosekání, odvrtání) teprve
dochází k tomu, že zákazník začne
vnímat potřebu kvality a funkčnosti na prvním místě a začne se
zajímat o prověřené a hlavně certifikované výrobky.
Projekt je tedy rovněž osvětová a informační kampaň pro
zlepšení orientace veřejnosti?
Přesně to je smyslem projektu
Bezpečná země.
Jakým způsobem probíhá
spolupráce spojení veřejnoprávních subjektů na této úrovni pod
záštitou ministerstva vnitra?
Tato spolupráce má několik
směrů. V rámci aktivit ministerského odboru prevence kriminality probíhají odborné semináře postupně ve všech krajích republiky pro odbornou veřejnost, bytová
družstva, společenství vlastníků
jednotek, městské majetkové správy a preventisty. Na jednotlivých
městských částech působí tito preventisté v rámci odboru sociální
problematiky a prevence kriminality. Spolupracují při seminářích
pořádaných pro občany.
S městskou policií je spolupráce zaměřena přímo na práci v terénu – co nejblíže občanům. Se-
BEZPEČNÁ ZEMĚ
NA MOSTECKU
Blesk Š&Š
Daniel Šimandl
604 625 776
[email protected]
tkání s nimi budou postupně probíhat v různých městech, kde
městská policie pořádá v centrech
a frekventovaných místních lokalitách setkání, což je jakési ,,stanoviště“, kde jsou informační panely o projektu a názorné ukázky
mechanických zábranných prostředků, za přítomnosti pracovníka cechu, který společně s příslušníky městské policie zodpovídá a vysvětluje veškeré dotazy
občanů ohledně správného zabezpečení majetku. Lidé si samozřejmě mohou odnést informační brožury a letáky, a tak získají kontakt
na cech a jeho členy v místě jejich bydliště.
První společnou a zároveň první veřejnou akcí projektu byl mezinárodní veletrh Pragoalarm 2012,
kde se návštěvníci mohli dozvědět vše ohledně zabezpečení od
Policie ČR, MP Praha a následně
o produktech, způsobech a možnostech realizace od členů CMZS.
Jak se občané dozvědí o projektu a kde mají možnost získat
informace?
Členové cechu mají svá prodejní místa označena logem projektu
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
11
prostředku člověk začne vnímat potřebu kvality
Ing. Petr Fráz, cechmistr (předseda) Cechu mechanických zámkových systémů
Bezpečná země. Všude, kde občané tuto samolepku uvidí, mají
jistotu, že jim bude nabídnuto
pouze kvalitní a prověřené certifikované zboží a produkty. Dostane se jim profesionálního přístupu
a korektního jednání.
Dalším zdrojem, jak najít prodejny a provozovny našich členů,
jsou webové stránky www.cmzs.
cz, kde je zveřejněn seznam všech
členů CMZS a jejich kontakty.
Projekt se tedy postupně
bude dostávat do všech koutů
České republiky. Jaké certifikované produkty a výrobky či výrobci jsou v tomto projektu zapojeni?
Jedná se samozřejmě pouze
o certifikované produkty a výrobky předních tuzemských a evropských výrobců, kteří jsou našimi
členy, a naleznete je rovněž na
webových stránkách cechu.
Projekt Bezpečná země má
tedy za sebou první rok. Co vše
bylo v rámci projektu realizováno a jak byste jej zhodnotil?
V loňském roce 2012 jsme začali tiskovou konferencí 30. května na ministerstvu. Zde byl projekt prezentován pod záštitou odboru prevence kriminality. Následovala první velká akce v rámci Poradenského centra a společné působnosti cechu s MV ČR
na Pragoalarmu ve dnech 4. až
7. června 2012.
Na konferenci jsme projekt
představili široké odborné i laické veřejnosti. Následovali četné
semináře v průběhu roku nejen
ve spolupráci s Ministerstvem
vnitra ČR, ale i s Městskou policií Praha. Absolvovali jsme četné přednášky o prevenci. Na mezinárodním poli jsme projekt
Bezpečná země představili při
konferenci ELF v Norsku, kde
jsme jako členové této organizace získali uznání a podporu naší
činnosti. Rok jsme uzavřeli další větší prezentací v rámci veletrhu FS Days a ForArch v Praze-Letňanech. Setkávali jsme se
zástupci bytových družstev, SVJ
a správních společností, jímž
jsme poskytovali odborná dopo-
ručení zabezpečení majetku bytových domů a objektů.
Jaké plány máte pro rok
2013?
Tématy pro rok 2013 zůstávají všudypřítomná mechanika,
respektive mechanické zábranné prostředky, a mechanotronika,
což je nadstavba mechaniky. Jedná se o elektro-motorické, automatické a elektronické systémy,
například o elektromotorický panikový zámek, jenž se montuje
do vstupních portálů domů. Zpravidla je ovládán přívěskem (resp.
čipem), který je evidován a nese přístupová práva, anebo případně elektromotorická cylindrická vložka zámku, jež automaticky otevírá a zavírá po vyhodnocení přístupových oprávnění.
Vše je ale součástí celkového řešení vstupních portálů dveří, které
právě v projektu Bezpečná země
vysvětlujeme. Ten zvláště ocení
obyvatelé bytových domů – zejména bytová družstva a SVJ, jež
se s problémy zabezpečení vstupů do domů setkávají nejčastěji.
V rámci projektu Bezpečná země
chceme spolupracovat na tvorbě technické normy jako spolupracující subjekt s ÚNMZ. Dále
budou pokračovat semináře po
celé ČR, o nichž budeme informovat na našich webových stránkách www.cmzs.cz. Preventivní
projekt Bezpečná země budeme
prezentovat v rámci Poradenského centra a za podpory ministerstva vnitra na veletrhu lSET v Brně a na Pragoalarmu v Praze.
Projekt Bezpečná země má
své propagační materiály, budete je nějak aktualizovat?
Ano, vše má svůj vývoj a reagujeme tak na podněty našich spoluobčanů, jimž je projekt především určen. Chceme prostřednictvím těchto propagačních materiálů podávat ucelené informace tak,
aby se občan mohl správně orientovat při ochraně svého majetku.
Děkujeme za rozhovor.
Text: (pp) a (www.scmbd.cz)
Foto: (pp) a (www.cmzs.cz)
12
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
U nás jedna osoba vyřídí všechno
PORTRÉT
Když vstoupíte na jejich pracoviště, dýchne na vás přátelská atmosféra. Umocňují ji úsměvy na sympatických mladých tvářích. Na první pohled je vidět, že zdejší ženy mají
smysl pro humor.
Potřebují jej. Vykonávají nelehkou práci, jež vyžaduje soustředění a dokáže leckdy jít
pěkně „na nervy“.
Hana Vegnerová, Eva Blahoutová a Martina Čandová
tvoří kolektiv litvínovské pobočky správy SBD Krušnohor.
Dislokované pracoviště vzniklo
v roce 1999. „Ani jedna z nás
tady tehdy nebyla, takže se
k začátkům pobočky před čtrnácti roky nemůžeme vyjádřit,
ale při jejím otevření byla Monika Kordíková, která je v současné době na mateřské dovolené, takže ji nezapomeňte zmínit,“ připomněla Hana Vegnerová. Šťastná maminka se stará
o dcerku Marianku.
V suterénních prostorách litvínovského paneláku stojícího v Ukrajinské ulici, kde pobočka družstva sídlí, byla pro
její činnost původně vyhrazena
jedna místnost. Postupem času
– jak se rozrůstala agenda související s privatizací městských
domů v Litvínově a Meziboří
a jejich přechodem pod správu
Krušnohoru – se pobočka zvětšovala. Vznikl sklad sloužící
jako archiv písemných materiálů a ještě další kancelář, dále
zázemí pro zaměstnance tvořené zasedací místností a kuchyňkou. Zasedačka slouží pro setkávání předsedů SA a SV s vedoucími pracovníky družstva,
kteří sem přijíždějí jednat.
„Pobočka vznikla proto, aby
klientům bylo usnadněno vyřizování jejich záležitostí a oni
tak nemuseli dojíždět na správu
družstva v Mostě, což by byla
zbytečná ztráta času,“ vysvětlila Hana Vegnerová. Trojice žen
proto zajišťuje veškerou agendu
pro bydlící v domech pod správou Krušnohoru na území měst
Litvínova a Meziboří. „Vyřizujeme tady úplně všechno, jen
zpracování nových předpisů
nájemného a příspěvků vlastníka a agenda pohledávek přešly
od nového roku na správu družstva v Mostě na oddělení členských záležitostí,“ upozornila
Eva Blahoutová.
„Když na pobočku přijde
klient a chce zaplatit nájem,
převést členská práva, přihlásit osobu do bytu či ji odhlásit,
nebo vyřídit dokumentaci ke
stavebním úpravám v bytě či
něco jiného, tak to vyřídí jedna
z nás. Pro klienta je to výhodné, nemusí chodit od okénka
k okénku či z jednoho oddělení
na druhé jako na správě družstva. U nás jedna osoba udělá
Hana Vegnerová
Eva Blahoutová
Martina Čandová
opravdu všechno,“ zdůraznila
Martina Čandová. Ta se zabývá
agendou samospráv, kdežto její
kolegyně agendou společenství
vlastníků.
Práce je tady na pouhé tři
ženy pěkný kopec. „Staráme se
o 4 tisíce bytů a 700 garáží rozmístěných ve čtyřech areálech.
Nyní k tomu přibyl Koldům
se 354 bytovými jednotkami,“
spočítala Hana Vegnerová.
Ženy potěší, když se k nim
klient chová slušně, mile, popřeje hezký den. Ne vždy je
však na růžích ustláno. „Jeden
pán nám tady pěstí rozbil dveře.
Rozzuřil ho jiný muž, s nímž se
pohádal na chodbě o to, kdo je
ve frontě zrovna na řadě,“ zavzpomínala Hana Vegnerová.
Ženy z pobočky si nechávají dělat místní šetření městskou
policií. „Její terénní pracovníci
nám zjišťují, kdo konkrétní byt
aktuálně obývá. Je to zapotřebí,
abychom majetek družstevníků a vlastníků v problémovém
Janově ohlídali. Když k nám
přijde předseda, že se kolem
domu něco děje, žádáme strážníky o zvýšenou hlídkovou činnost,“ informovala Hana Vegnerová.
Spolupráce s předsedy je na
výborné úrovni. Protože „pobočkové“ úřednice jezdí služebně dvakrát týdně na správu
družstva do Mostu, předsedům
vybírají jejich schránky na podatelně a do Litvínova převážejí jejich obsah. Předsedové
tak zajíždějí do Mostu jen ojediněle – třeba kvůli projednání
technických záležitostí a podpisu měsíčních faktur. „S předsedy rády komunikujeme. Jsme
s nimi jedna rodina,“ zhodnotila Hana Vegnerová. Jistě ne náhodou zasedačce dominuje na
stěně zavěšená obrovská historická mapa Krušnohorského
velkovévodství – dárek od místopředsedy představenstva a ředitele družstva Františka Ryby.
Text a foto: Petr PROKEŠ
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
13
Tři z jednoho domu vede racionalita
JAK JSME ZAČÍNALI (70)
Jsou trojicí zastupující jeden
dům – dvě ženy (Bianca Janečková, Jana Jandová) a jeden muž
(Ing. Miroslav Grund). Dala je dohromady práce pro velký kolektiv.
Tvoří jej 69 partají třívchodového sedmipodlažního panelového
domu čp. 2004-2006 v litvínovské
ulici U Zámeckého parku. Trojice
tvoří domovní výbor zde působícího společenství vlastníků s číselným označením 290. Paní Bianca
je jeho předsedkyní.
Popravdě je nutno přiznat,
že tito tři se od řady funkcionářů SA a SV hodně liší svým optimismem, nadhledem, racionálním
a srozumitelným vystupováním.
Prostě radost se s nimi setkat.
MEZI PRVNÍMI
„Naše společenství vlastníků
vzniklo v roce 2007. Ředitel družstva František Ryba nám zorganizoval první schůzi – ustavující
shromáždění vlastníků. S něčím
takovým jsme jako bývalí nájemníci v bytech městských domů neměli zkušenost, protože jsme v té
době byli v Litvínově mezi prvními, kdo přešel pod správu Krušnohoru,“ zavzpomínala paní Bianca.
Zvolený domovní výbor netušil, jaká práce ho vlastně čeká.
„Byty jsme měli převedeny do
osobního vlastnictví během čtyř
měsíců. Za pár týdnů – na podzim
– jsme si již měnili stará dřevěná
okna za nová plastová,“ dala se do
vyprávění předsedkyně.
POŘÁDEK
Výhodou domu je to, že jej
obývají více než z poloviny starousedlíci – tedy lidé, kteří se do
bytů nastěhovali třeba již v roce 1967. Proto se zdejší vlastníci
bytů tolik nepotýkají s mnoha problémy, které trápí jiné domy, pro
něž je charakteristická častá změna bydlících. „U nás je zatím pořádek“, řekla paní Bianca.
K němu v domě přispívá také
aktivita dalších dvou lidí. Jsou jimi
Svítí novotou. Od prosince má barevný zateplený plášť. Na snímku z archivu SV 290 vlevo nahoře vidíte část rozkvetlé zahrádky
před domem, o níž pečuje Otýlie Hajná.
údržbář Radek Pudil a dlouholetá obyvatelka Otýlie Hajná. „Ta si
zaslouží naše velké uznání a poděkování. Z její iniciativy vznikla kolem domu krásná zahrádka,
o kterou se s několika dalšími pomocnicemi celá leta pečlivě stará
a udržuje ji,“ vyzvedla předsedkyně. Radek Pudil je – podle jejího vyjádření – velice pracovitý,
šikovný, iniciativní a stará se o to,
aby v domě bylo opravdu všechno
v pořádku.
ŠLAPE JAKO HODINKY
Na první pohled je zřejmé, že
výbor se snaží. Šlape jako hodinky
– dalo by se použít známé české
hodnotící rčení. Za výborem je totiž vidět kus poctivé práce. Za šest
let své existence dokázal dům proměnit v místo solidního bydlení.
Začal s již zmíněnou výměnou
oken, potom přišly na řadu leža-
té rozvody plynu (původní nebyly v dobrém stavu) a peníze zbyly – i přes tehdy splácený úvěr –
také na výměnu vodovodních trubek, instalaci rádiových měřáků,
když ještě předtím byly vyměněny stoupačky. A loni v lednu byly
provedeny nové rozvody plynu
a odpadu.
„Potom jsme se dohodli na
celkové rekonstrukci. Dohoda
vyplynula ze zjištění, že úvěr je
splacen, může tedy dojít na nové
investice,“ sdělila Jana Jandová.
Peníze šly na opravu střechy, do
sanace balkonů, na rekonstrukci
výtahů a vymalování. Došlo i na
zateplení pláště domu. I když firma začala vloni poměrně pozdě
(až v září), stačila práce ukončit
do 5. prosince, do nástupu zimního počasí.
„Do domu jsme za těch pár let
investovali 17 milionů korun,“
spočítal Miroslav Grund.
V době vzniku tohoto článku
byla prováděna výměna linolea ve
společných prostorách domu, která by měla být hotova do 12. března. Jaro tedy přivítají bydlící s novou podlahovou krytinou.
Ne vždy ale lze vše realizovat.
Členové domovního výboru řešili možnost týkající se připojení
domu na primární rozvody tepla
(technicky nereálné a méně úsporné, než předpokládali) a upustili i od instalace solárních panelů
na střechu (po nedobrých zkušenostech jiných a jinde – nákladné
a neposkytující komfort odpovídající současnému stavu).
Aby dům dobře fungoval, potřebuje k tomu peníze. „Samozřejmě, že i zde se občas objeví neplatiči, ale většinou mají jen
krátkodobé dluhy,“ sdělila paní
Bianca.
Text a foto: Petr PROKEŠ
HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 136 018
14
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
SCI? Co se skrývá pod touto zkratkou?
CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE
Dnes jsme pro vás připravili informace o nabídce rozšířených
služeb digitální televize IPTV. Hovořit o nich budeme opět s
MIROSLAVEM PRŮŠOU, ředitelem společnost SOFTEX
NCP. A hned začneme tou neznámou zkratkou z titulku.
Pane řediteli, co ona zkratka
vlastně znamená?
SCI je zkratkou označení systému cílených informací. Zkratka je vytvořena z prvních písmen
slov tohoto pojmu – Systém Cílených Informací. SCI je rozšířenou
službou digitální televize a slouží
pro přenos zpráv a informací od
zdroje k uživateli. Zdrojem zpráv
může být naše společnost nebo
SBD Krušnohor.
Jak to bude fungovat v praxi?
Text zprávy převezme operátor, jenž jej zadá do systému a vy-
hledá jednoho nebo více adresátů.
Následně text odešle na určenou
adresu nebo adresy a uživateli se
na televizním přijímači zpráva
zobrazí. Využíváme tak dalšího
komunikačního kanálu, který do
budoucna představuje velký potenciál. Zprávy se doručují pouze tam, kam je určeno, a tak třeba nepříjemnou upomínku o nezaplacení čehokoliv vidí pouze
dlužník a může obratem reagovat.
Chceme tímto kanálem informovat všechny členy družstva o konání různých akcí, rozesílat pozvánky na jednotlivé schůze SA
a SV a podobně. Důležité je, aby
se lidé o všem potřebném dozvěděli včas.
A co se stane, když se uživatel
ohradí, že zprávu neobdržel?
Taková situace nenastane. Zpráva zůstane v systému tak dlouho,
dokud nedostane od uživatele potvrzení o doručení. Všechny zprávy budou samozřejmě evidovány
pro zpětnou kontrolu. K nedoručení může dojít snad jen v případě, že se uživatel nebude už nikdy
dívat na televizi.
Jaké další akce můžeme
v Centrální informační síti očekávat?
Hlavní akcí je Internet do každé domácnosti. Reagujeme tak
na potřebu zasíťovat všechny
objekty ve správě Krušnohoru
a napojit je na síť. Veškeré práce s tímto spojené jdou na vrub
naší společnosti a jednotlivá společenství vlastníků a samosprávy
to nebude stát ani korunu. Mohou tak investovat do jiných potřebných a mnohdy důležitějších
oprav a rekonstrukcí. Stačí projevit zájem a my vše ostatní zajistíme.
Co ještě připravujete?
Právě zahajujeme akci Přiveď
svého souseda. Podrobnosti níže,
na stránkách www.softex.cz. a naší telefonní lince 840 77 88 99.
Rozmlouvala:
Alena PRŮŠOVÁ ml.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
15
Dny vína budou již potřetí
Známý podnikatel Jiří Puc, majitel společnosti Bela Most,
začal připravovat Dny vína 2013. Uskuteční se ve dnech
18. a 19. dubna ve vzdělávacím, společenském a sportovním
areálu Benedikt.
„Předchozí dva ročníky se
setkaly s velkým zájmem veřejnosti – řekl bych, že až s nečekaně velkým zájmem, příjemně
nás překvapil –, a proto jsme se
s chutí pustili do přípravy třetího ročníku. Je dobře, že jsme
před tím prvním nedali na řeči
o tom, že se v Mostě tato akce
neujme, protože zdejší lidé nejsou vinaři. Naopak se ukázalo,
že vínu rozumějí, umějí ho degustovat a také hodnotit, v klidu domova i vychutnávat,“ řekl
zpravodaji Krušnohoru Jiří Puc.
Protože Dny vína jsou organizačně náročnou akcí, není na
její přípravu podnikatel sám.
Pomáhá mu Alena Papežová.
Oba jsou vínovými „srdcaři“
a tvoří jádro malého realizačního týmu akce.
Zástupci vinařských provozů z celého Česka se předsta-
VELKÝ ÚSPĚCH
VÍN Z ČESKA
Se zahájením roku 2013 začala nová sezona mezinárodních
vinařských soutěží, kterých se
zpravidla úspěšně účastní také
moravští a čeští vinaři. Za zahřívací kolo před nejprestižnějšími
mezinárodními soutěžemi lze
považovat také Chisinau Wine
and Spirits Competition v moldavském Kišiněvě, odkud si vinařství Znovín Znojmo přivezlo
jednu zlatou a jednu stříbrnou
medaili a Vinařství Štěpán Maňák jednu stříbrnou.
Zdroj:
www.wineofczechrepublic.cz
ví v konferenčním sále v prvním patře střediska Benedikt od
15.00 do 21.00 hodin. Ochutnáván bude ročník 2012. Některá vinařství však nabídnou –
jak ukázaly předchozí ročníky
– také starší vína. Zahraje zde
i lidová kapela – cimbálovka,
jež umocní příjemnou atmosféru ochutnávání vín a rozhovorů
s jejich producenty.
Akce se jistě zúčastní i představitelé statutárního města
Mostu, kteří si příležitost seznámit se s kvalitními značkami nápoje lásky a porozumění
nenechali ujít ani v předchozích
dvou letech.
Každý návštěvník dostane
anketní lístek, jehož prostřednictvím se bude podílet na hodnocení degustovaných vín. Odevzdané anketní lístky budou slosovány. Návštěvník, který vylosovaný lístek vyplnil, obdrží jeden karton vína. Ani vy si proto nenechejte ujít tuto mimořádnou příležitost.
Podrobnější informace o letošních Dnech vína můžete získat na e-mailové adrese info@
belamost.cz a na telefonních číslech 602 484 920, 776 550 755.
Text a foto: Petr PROKEŠ
Nejdříve přivonět, potom se pokochat
barvou vína pohledem proti zdroji
světla a nakonec pěkně vychutnat
– Jiří Puc přesně ví jak na to.
Na přípravě akce se podílejí
statutární město Most a Severočeské vodovody a kanalizace.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOST DOPORUČUJE
Publikace o víně – i o tom mosteckém
Helena Baker
Kapesní průvodce po vinařských
oblastech a vínech ČR
Přehled vinařství a vín s vyhodnocením pětibodovým hvězdičkovým systémem.
veškeré informace o druzích vín,
jejich původu, výrobě, pěstování
hroznů, vlivu podnebí a typu půdy
na výsledný produkt.
Kolektiv
České vinařství Chrámce
Propagační skládanka.
Luboš Bárta, Branko Černý
50 dnů s vinaři: Aktuální
obrazový průvodce českými
a moravskými vinařskými
oblastmi, 50 předními vinařstvími
a jejich nejlepšími víny
Kniha představuje formou komentovaných rozhovorů 64 vinařství přímo a o dalších se zmiňuje v rámci jednotlivých vinařských oblastí.
i méně známými vinařskými oblastmi celého světa.
Christiana Fischer
Lexikon vín
Vše o víně a požitku z vína: barva,
aroma, chuť produkce. Nejdůležitější odrůdy a vinařské oblasti.
Christian Callec
Encyklopedie vína
Seznamuje se všemi známými
Christian Callec
Víno. Velký obrazový lexikon
Komplexní příručka poskytuje
Jindřich Hauf
Brevíř o českém víně
Zavádí čtenáře do Středočeské-
Kolektiv
Český vinař – Ročenka 1989
Ročenka Cechu českých vinařů.
ho a Severočeského kraje, seznamuje s historií českého vinařství,
s prací na vinici, připomíná slávu
vinobraní a přináší další zajímavosti z oblasti vinařství.
Kolektiv
Kapesní atlas vinařství Čech
Moravy a Slovenska 2011/2012
Publikace je přehledem o oboru.
Kolektiv
Velký vinařský slovník
Plní funkci slovníku výkladového (v češtině) i jazykového (němčina, angličtina, francouzština).
Slovník poskytuje relativně ucelený přehled o vývoji a stavu
oboru u nás a základní informace
o vinařství ve světě.
Připravily: pracovnice MKM
16
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Pozor na podvodníky okrádající slušné
ZE ŽIVOTA POLICIE ČR (26)
ZAPLATILI DVAKRÁT
Mostecká policie šetří oznámení na podvodné jednání při nákupu levných letenek. Jedenáct
osob bylo pravděpodobně podvedeno zatím neznámou ženou zastupující fiktivní cestovní agenturu s exotickým názvem CK
Adnan Al Madani Travel Agency, kterou si zástupce těchto jedenácti osob vyhledal na serveru,
když pátral po levných letenkách
do Jakarty, na Bali, do Thajska
a dalších turistických destinací.
Poté už každý zvlášť z poškozených komunikoval e-mailem se
slovensky hovořící ženou, která
měla zastupovat cestovní agenturu, a uhradil ne zrovna levné letenky na účet fyzické osoby v nějaké zahraniční (zřejmě arabské)
bance. Rozčarování přišlo na letišti, kde turisté zjistili, že i když
za letenky řádně zaplatili, nemají je vůbec uhrazeny. Museli si
přímo na letišti zakoupit letenky
nové, pokud chtěli odletět. Když
následně poškození kontaktovali opět e-mailem ženu z cestovní kanceláře a dožadovali se vysvětlení a vrácení peněz, tato se
odmlčela a na e-maily již nereagovala. Mostečtí policisté přijali
dalších pět obdobných oznámení od celkem devíti osob. Jejich
sdělení jsou prošetřována. Škody
přesáhnou zřejmě částku 300 tisíc korun.
Policisté v souvislosti s tímto
případem apelují na občany mající v úmyslu kupovat letenky přes
různé slevové weby, aby byli při
nákupu maximálně obezřetní.
Mohou totiž narazit na podvodníky, kteří touto cestou okrádají slušné turisty a přilepšují si do
vlastní kapsy. Policie doporučuje,
STUDENTI DIPLOMACIE NA POLICII - mostečtí muži a ženy zákona nechali
nahlédnout pod pokličku své práce studentům Střední školy diplomacie v Mostě.
Ti tak mohli vidět v praxi to, o čem se učí roky ve škole. Policisté je pozvali na
některá svá pracoviště. Studenti si prohlédli dětskou výslechovou místnost, která
byla vybudována v Mostě již v roce 2008 jako první v Ústeckém kraji a tehdy
jednu z mála v celém Česku. Studenti nahlédli také do místnosti, kde se provádí
důležitá kriminalistická metoda (tzv. rekognice). Zajímavá byla prohlídka oddělení kriminalistické techniky, kde studentům technici mimo jiné vysvětlili, jak se
z místa činu zajišťují stopy. Na dopravním inspektorátu se studenti dozvěděli, co
se může stát, když osoba poruší dopravní předpisy, je-li pod vlivem drog či alkoholu nebo dosáhla v rámci přestupků počtu dvanácti bodů. Instruktoři služební
přípravy vysvětlili, že se policisté v rámci výkonu služby stále cvičí a zdokonalují
při zákrocích, použití donucovacích prostředků atd. V závěru si studenti prohlédli
ve vestibulu výškové budovy Územního odboru Policie ČR (dříve okresní ředitelství) vernisáž děl ze soutěžního projektu Národní protidrogové centrály nazvaného Správným směrem, který byl v mosteckém okrese odstartován tento rok.
aby si cestující vždy předem zjistili, zda má prodejce řádně uzavřené smlouvy s leteckými společnostmi, pro něž letenky prodávají. Možná je vhodnější využít
služeb známých cestovních kanceláří, jež garantují solidní jednání. Policie varuje před jmenovanou agenturou a žádá další občany, kteří tuto společnost kontaktovali a objednali si levné letenky,
aby se policistům ozvali.
KRADL, KDE SE DALO
Z přečinu krádeže obvinil policejní komisař 36letého muže
z Mostu. Ten měl navštívit jednu
restauraci. Tam si všiml odložené
bundy, v níž měl poškozený, jenž
odešel na WC, peníze a doklady. Lapku zadržela policejní hlídka na ulici asi tři hodiny po krádeži. Před policisty se dal na útěk
a poté se ukryl do vchodu panelového domu. Při prohlídce u něj
muži zákona nalezli už jen doklady z bundy. Tu policisté už nezajistili. Lapka ji prý daroval na ulici nějakému muži. Pachatel má na
svědomí i další krádeže. Spolu se
stejně starým komplicem vnikli
v centru Mostu do dílny, z níž odcizili nářadí a náhradní díly sloužící k opravám chladicího zařízení, vše v hodnotě 111 tisíc korun. V Severní čtvrti měla dvojice
vniknout do skladu, kde odcizila
peníze a nářadí. Obviněný se pak
sám vloupal v ulici Mikoláše Alše
v Podžatecké čtvrti do přízemního bytu, z něhož odcizil tašku, ve
které našel peníze, platební karty
a doklady. V jiné ulici se přes otevřené okno vloupal do rodinného
domku, odkud odnesl peněženku,
doklady, hodinky, zlato a elektroniku – vše v hodnotě 30 tisíc ko-
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
17
turisty a přilepšující si do vlastní kapsy
run. Na odcizenou kartu si dobil
kredit na mobilu ve výši 7 500 korun. Lapkové napáchali celkovou
škodu ve výši 192 tisíc korun.
VYKRADL AUTO
PŘÍBUZNÉHO
Mostecká policie zahájila trestní stíhání 41letého muže z Litvínova a obvinila ho z přečinu krádeže
vloupáním. Ten se měl v nočních
hodinách v jedné obci na Mostecku vloupat před rodinným domem
do zaparkované škodovky. Odcizil z ní finanční hotovost v celkové výši 35 tisíc korun, které našel
v palubní desce. Do vozidla lapka
vnikl násilím. Jak ukázalo šetření,
zloděj a poškozený muž jsou příbuzní. Okradený dal ke stíhání pachatele souhlas.
NEPŘIPRAVIL JI O ŽIVOT
Pech a zároveň štěstí měl
v podvečer řidič osobního vozi-
dla značky Renault. Jel po silnici II. třídy od Komořan na Bylany, a v okamžiku, kdy na vozovce
uviděl stát srnku, strhl řízení, aby
se jí vyhnul. Na mokrém povrchu
komunikace však dostalo vozidlo
smyk, vjelo do silničního příkopu,
kde se převrátilo na střechu. Poté
dopadlo zpět na kola a přední částí narazilo do stromu. Při nehodě utrpěl 26letý řidič lehké zranění. Požití alkoholu nebylo u řidiče zjištěno. Hmotná škoda na poškozeném automobilu činí 250 tisíc korun.
DROGA V POPELNICI
Z přečinu nedovolené výroby
a jiného nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a s jedy obvinila policie 23letého muže
z Mostu. Ten měl dát svému kamarádovi sáček s rostlinným materiálem. Drogu mu obviněný poskytl zdarma. Policii ve výpovědi
uvedl, že marihuanu našel náho-
dou v popelnici a domníval se, že
se jedná o technické konopí. Obviněný muž je stíhán na svobodě
a hrozí mu až pětiletý trest odnětí svobody.
Ze stejného trestného činu čelí
obvinění 21letý muž z Mostu.
I ten byl přistižen s drogou, kterou
měl u sebe. Šlo o marihuanu. Obviněný ji měl údajně zakoupit od
neznámého muže v jednom mosteckém parku a následně ji hodlal
užít spolu s další osobou. Policisté
oba vzorky rostlinného materiálu
zajistili a nechali je podrobit znaleckému zkoumání.
RECIDIVISTKA OPĚT
KRADLA
Několikrát trestaná 27letá žena
z Mostu byla obviněna z přečinu
krádeže. V jedné prodejně na benzinové čerpací stanici využila situace, kdy se prodavačka věnovala jiným zákazníkům a z regálu ukradla láhev vína za 476 korun. I když
recidivistku prodavačka přistihla
a vyběhla za ní, žena utekla do parku. Obviněná měla odcizit v jedné drogerii čtyři značkové parfémy v hodnotě 5 tisíc korun. S lupem utekla, prodavačka si ji však
všimla a podezřelou ženu zadržela
spolu s dalšími prodavačkami. Obviněná je stíhána na svobodě.
VELEŠIKOVNÝ KAPSÁŘ
Šikovně si počínal zatím neznámý kapsář. V Neprakta klubu okradl mladého muže z Mostu. Ten měl na sobě bundu a v její
kapse mobilní telefon. I když muž
bundu z těla nesundal a byl v ní
stále oblečen, kapsu měl neustále
zapnutou zipem, přesto mu šikovný kapsář neznámo kde a kdy mobil během noci odcizil. Poškozený
škodu vyčíslil na 3 tisíce korun.
Dvoustranu připravila:
nprap. Ludmila SVĚTLÁKOVÁ
tisková mluvčí ÚO PČR Most
 POLICIE ODHALILA DŮMYSLNÝ BYZNYS – opravdu vynalézavě si počínali dva muži z Litoměřicka ve svém „podnikání“ na Mostecku. Jsou podezřelí
z toho, že zatím od přesně nezjištěné doby měli krást z produktovodu naftu u Malého Března. Policie na místě zadržela jednoho z nich, druhý byl zadržen následně
v místě svého bydliště. Pohonné hmoty nekradli žádným diletantským způsobem, ale důmyslně a odborně, o čemž svědčí nalezené vybavení a zařízení k čerpání
látek. V průmyslovém areálu si již vloni jeden ze dvojice pronajal u plotu malý zděný objekt. V něm muži umístili barely, do nichž čerpali naftu rovnou z potrubí,
které bylo nedaleko za plotem ukryté pod zeminou v poli. Potrubí navrtali a pomocí hadic a čerpadla naftu odváděli do plastových barelů přímo v objektu. Policie
uvnitř budovy našla dodávku, která byla speciálně upravena na odvoz barelů o kapacitě 2 000 litrů. Ve vozidle byly již připraveny dva plné kontejnery k odvozu.
V objektu stály další čtyři kontejnery. Kriminalisté při ohledání vozidla našli přes 70 tisíc korun. Auto bude zajištěno pro další šetření. V současné době probíhají
výslechy zadržených mužů. Policie nevylučuje, že se na krádežích podílelo více osob. Poškozená organizace zatím policii nevyčíslila vzniklou škodu. Předmětem
šetření bude i to, jak podezřelí s odcizenou naftou nakládali a kdo byl jejím koncovým uživatelem. Případ je nadále v šetření mostecké Policie ČR.
Na snímcích vidíte nákladový prostor vozidla s plastovou nádobou používanou na přepravu nafty, barely umístěné v objektu průmyslového areálu a na cihlách
regulační ventil.
18
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Vlasta Vébr: Díky našemu představení
Letos je to již dvacet let, co se jeho hlas šíří rozhlasovým
éterem, nyní i po internetu. Diana Karlovy Vary, Rádio Most
a nyní Crazy Rádio – to jsou jeho životní štace. Patří mezi
ně i působení v kdysi proslulé Regionální televizi DAKR.
S přibývajícími lety se dal i na divadlo a věnuje se velice
záslužné záležitosti – prevenci kriminality v oblasti práce
s dětmi a mládeží. VLASTA VÉBR se stal pojmem i v tomto
oboru. Dokonce pojmem celostátním.
Vlasto, jste známým a oblíbeným moderátorem. Jak jde dohromady vaše profese s prevencí
kriminality? A jak jste se k této
nové práci vůbec dostal?
Moderování a prevence kriminality jdou dohromady velice dobře a vzájemně se doplňují.
A jak jsem k této práci přišel? Napomohla náhoda. Když kolegovi
z divadla omarodila herecká partnerka, volal mi, zda bych nebyl
ochoten ji zaskočit a vyjet s ním
na představení. Řekl mi, že to určitě zvládnu. Moc času na rozhodování jsem neměl. Volal mi totiž v pět ráno a představení bylo
od devíti hodin v Toužimi na Karlovarsku. „Všechno ti řeknu v autě,“ ujistil mě. A tak slovo dalo
slovo a jel jsem. Odehráli jsme
dvě představení a potom už to šlo
ráz na ráz. Teď už s naším kolektivem, jímž je Divadlo VeTři, hrajeme představení s tímto obsahovým zaměřením každý den. Našimi diváky jsou děti z mateřských
a základních škol.
Kolik let se tomuto hraní věnujete?
Letos je to třetím rokem. Byli
jsme tak úspěšní, že jsme s těmito pořady projeli celou republiku.
O představení je čím dál větší zájem. Dokonce již potvrzujeme termíny na rok 2014.
Kde jste byli nejdál?
Ve městě Příboru v Moravskoslezském kraji. Tam jsme hráli již
dvakrát.
A kde jste nejčastěji vidět na
Mostecku?
Nejvíce hrajeme v mosteckých
školách. Naše představení zaujala
i Miroslava Fencla, předsedu komise pro prevenci kriminality, poradního orgánu Rady města Mostu. Naši práci ocenil také tím, že
nás podpořil při podání žádosti
o finanční příspěvek z příslušného grantu. Za získané prostředky
jsme připravili dvě pilotní představení. Panu Fenclovi se velice
líbila. Budeme s nimi vystupovat
ve všech základních a mateřských
školách v rámci programu prevence kriminality.
Jak děti přijímají tato představení?
Velice dobře. Hrajeme volnou
formou, dětem nic nezakazujeme.
Různých zákazů, příkazů a doporučení mají děti za celý den víc než
dost. Představení se jim líbí, ihned
na jejich obsah reagují. Máme také
velké ohlasy po představení – nejen v sále, ale také prostřednictvím
elektronické pošty a facebooku.
Můžete našim čtenářům přiblížit obsah svých her?
Nejčastěji hrajeme představení nazvané Doktor Prevence a neposedná Míša. Je určeno pro děti
v mateřinkách. Prostřednictvím
na sebe navazujících scének jim
předvádíme kontakt s cizí osobou. K dětem přistupuji jako lump
a nabízím jim bonbony. Se dvěma či třemi dětmi si při tom povídám o tom, kde bydlí, jaké vybavení je v domácnosti jejich rodičů, jestli taťka používá počítač,
zda má maminka auto. Potom přichází neposedná Míša, s níž vedu
úplně stejný rozhovor, do něhož
jsou děti již interaktivně zapojeny,
a pak to, co viděly a slyšely, společně analyzujeme. Děti samy přicházejí na to, proč si nemají od cizích lidí brát bonbony, proč nemají
prozrazovat, kde si hrají, proč nemají nic říkat o vybavení domácnosti. Samy také dospějí k poznání toho, co mají dělat, když vidí,
že se kamarád baví na ulici s cizí
osobou. Děti jsou do hry aktivně
zapojeny.
Vlasta Vébr (vlevo) jako doktor Prevence s hereckou kolegyní Míšou Markovou
v roli neposedné Míši ve scénce o nebezpečí kontaktu s cizím člověkem.
Děti jsou nedílnou součástí představení. Ve scénce s dopravní tematikou učí
předškolák neposednou Míšu oblékat reflexní vestu.
V Divadle VeTři se věnujeme
i jiným tématům. Paní učitelky si
tedy mohou vybrat. Mateřinkám
nabízíme i představení s dopravní problematikou, o zdravé výživě, ochraně před škodlivými účin-
ky slunečních paprsků. Základní školy si mohou vybrat celkem
ze sedmnácti témat. Patří mezi ně
i hodně palčivá – drogy, chování
k seniorům, rasismus, internetová
kriminalita. Velice pozitivně také
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
19
se podařilo odhalit žáka, jenž šikanoval
KDE JE MOŽNÉ SE S VLASTOU VÉBREM SETKAT,
NEBO SI JEJ ALESPOŇ POSLECHNOUT






Vlasta Vébr tak jak ho známe – vždy plný energie, vitality, sršící humorem
a nešetřící úsměvy (tentokrát při moderování na hipodromu).
působí hra o potřebnosti vzdělání. Mám v ní roli pana profesora
Mozka. Po absolvování školy se
loučím se svojí žačkou a po letech
se s ní potkávám v televizní soutěži. Jako moderátor bývalé žačce
pokládám stejné otázky, jako jsem
jí dával před dvaceti roky ve škole.
V televizní soutěži na ně ale neumí odpovědět, a proto bývalá žačREKLAMA
Zajímá Vás, co je u nás nového?
Jaké máme akce, novinky a slevy?
Chcete to vědět dříve než ostatní?
SLEVA 20 %
jen při uvedení Vaší e-mailové adresy
a čísla mobilního telefonu.
Kontakt: 774 364 729
nám. Velké mostecké stávky
ka soutěž nevyhraje. Najednou se
hned chce všechno doučit. Profesor Mozek ji při tom připomene,
že měl pravdu, když jí ve škole říkával, že se má učit a že naučené
bude v životě potřebovat.
Jak reaguje vedení škol na
obsah představení?
Náš styl představení a jejich obsah – mimochodem tím je Divadlo
VeTři asi celorepublikovým unikátem – zaujalo i dospělé. Vedení škol nás chválí. Hodně nám píšou lidé z Loun, Nového Boru, Litoměřicka. Zájemci o naše představení se ozývají z celého Česka –
především paní učitelky, které nás
o představení žádají. O naši práci se zajímají i specialisté v oboru
prevence kriminality. Ne náhodou
jsme dostali finanční grant od Policie ČR. V jeho rámci jsme nahráli
DVD nazvané Čtyři světy. Obsahuje scénky, jejichž obsah preventisté
používají při práci s dětmi a mládeží jako metodickou a didaktic-
Ve vysílání Crazy Rádia (www.crazyradio.cz)
V představeních Divadla VeTři
Při moderování na Hipodromu Most
Na běžeckých závodech Run Tour České pojišťovny
Na internetu (www.vlastik.cz)
Na facebooku (www.facebook.com/vlasta.vebr)
kou pomůcku. O DVD je velký
zájem, takže již připravujeme pokračování. V jedné ze scének hraji
moderátora v teleshoppingu drog.
Dětem nabízím balíčky a kolegyně
Míša Marková odhaluje jejich obsah – předvádí, jaké mají tyto látky
následky pro zdraví člověka. Když
dojde na závěrečnou drogu – pervitin, děti už vědí, že jde o pěkně
velký průšvih, že se děje něco, co
by se dít nemělo. Scénka končí tragicky – smrtí. Když ji hrajeme ve
školách, v sále je v tu chvíli absolutní ticho. Děti necháme deset až
patnáct sekund vydechnout a dodáme, že je daleko lepší se kamarádit s Petrem, Janou či Alenou, než
s drogou, protože ta není kamarád.
Mimochodem na podzim jsme
hráli v 10. ZŠ a přišly za námi paní
učitelky. Řekly nám, že je to velice
zajímavé představení a poděkovaly nám. „To je tak hezky udělané,
že by to měli vidět především rodiče,“ navrhli nám.
A vaše reakce?
My s nápadem na představení pro dospělé pracujeme, v divadle o tom hodně hovoříme, ale zatím dáváme přednost dětem. Musíme začít od těch malých, proto hodně hrajeme v mateřinkách.
Ostatně doporučila nám to Policie
ČR, protože ta dobře ví, že děti
přijímají informace tohoto druhu
s otevřenou náručí. Největší zkušenost s nabídkou drog mají prvňáci a druháci. Jsou velice důvěřiví a ještě nevědí, kdo je hodný
strejda a kdo zlá teta. Těchto diváků je po představení také nejvíc, kteří za námi přicházejí a sdělují, že udělali takovou či onakou
zkušenost, že mají takový či onaký problém. S těmito informacemi pracujeme a podle nich dotváříme následující představení.
Byli za námi dokonce hasiči Ústeckého kraje a požádali nás o to,
abychom připravili dětské pořady o protipožární ochraně. Máme
také čtyři nové náměty od Policie
ČR. Například jde o rasovou nesnášenlivost, což je téma, o němž
zatím nevíme, jak se ho chopit,
aby představení byla pro děti naprosto srozumitelná a také zábavná, a tím pádem přitažlivá.
Řekl jste, že děti se při vašich
vystoupeních chovají interaktivně a stávají se součástí představení. Možná, že díky jejich aktivitě ledacos nekalého odhalíte…
Ano, i takové případy se stávají. Například pozvali si nás do Písku, kde se v jedné ze škol potýkali s problémem šikany. Proto jsme
představení takto obsahově orientovali. Když jsme ho odehráli, šest
dětí zvedlo ruku, přidaly se k nim
další, a všechny ukázaly svými prstíky na jednoho žáka. V tu chvíli se
vědělo, kdo je tím, kdo šikanuje.
Tento žák trápil půlku třídy. Problém, se kterým si předtím nikdo
nevěděl rady, byl během okamžiku
vyřešen. Zdroj šikany byl odhalen.
Z takového výsledku mám velkou
radost. Obdobný úspěch jsme zaznamenali také v jedné vesnické
škole v okrese Louny, kde se díky
představení o nebezpečí drog podařilo dodatečně odhalit cesty, jimiž se k místním dětem nebezpečné látky dostávaly.
Kde je možné o představení
s obsahem prevence kriminality
požádat?
Na webových stránkách www.
vlastik.cz.
Rozmlouval: Petr PROKEŠ
Foto: archiv Vlasty VÉBRA
Vlastík je náš kamarád,
všechny děti má moc rád!
Zdroj: www.vlastik.cz
20
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Akademie motoristického sportu v Mostě
Most je městem čtyř „dromů“ – autodromu, hipodromu,
aquadromu a aerodromu. Jsou to celostátně známá sportoviště. V Mostě se ale nachází ještě jeden celorepublikový
unikát – akademie motoristického sportu pro děti a mládež.
Málokdo o této ojedinělosti ví.
Důvod pro to, abychom se zeptali na podrobnosti. Vedoucím akademie je Mostečan IVAN HOUZÁK. Motoristickému sportu se
tento bývalý hokejista věnuje na
plný úvazek již šestnáct let. Propadl mu. Imponuje mu rychlost
– ještě vyšší než v ledním hokeji. Kdysi chtěl mít vlastní závodní
tým (vize), vytvořit akademii (povedlo se) a vychovávat mladé lidi
(daří se). Je členem valné hromady Autoklubu České republiky se
zaměřením na výchovu mládeže.
(Autoklub ČR je součástí Českomoravské federace motoristického sportu.)
Pane Houzáku, proč jste se
s dětmi vrhl zrovna na motokáry? Vždyť tento sport nemá
v Mostě žádnou tradici…
To se mýlíte. Motokárový sport
má v Mostě tradici – a to hodně
velkou. Zhruba před třiceti roky
tento sport ve městě pod Hněvínem doslova „frčel“. Působily v něm dokonce dva kluby. Jeden rozvíjel činnost pod hlavičkou dnešního Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova
a druhý byl činný v rámci aktivit rozvíjených kolem dopravního hřiště. Členská základna byla
v Mostě velká. Obecně platí, že
motokárový sport je nejvíce populární v Itálii a ve Francii. Výcvikové kempy a testy zručnosti se připravují proto právě v zemi ležící na Apeninském poloostrově. Dřívější popularita motokárového sportu v Mostě v mnohém připomínala dnešní situaci
ve Francii a Itálii.
Proč se věnujete práci s dětmi
a mládeží zrovna v tomto sportovním odvětví?
Dříve jsem se věnoval činnosti s dospělými, ale po čase jsem
přešel k dětem a mládeži. Tato
práce mě baví víc. Každou hodinu jsou děti jiné, rozverné, rozmanité. Baví mě sledovat různo-
rodost jejich charakterů, jejich
osobnostní vývoj i zájem o poznávání nového. Je to prostě škola života. Sám děti nemám, proto se rád věnuji těm ostatním.
Dnešní členská základna motokárového sportu v Mostě je tvořena dětmi z celé republiky. Stala
se základem pro vznik akademie.
Její působnost je celostátní. Svojí činností přispívá k propagaci
statutárního města Mostu a Ústeckého kraje.
Kde akademie sídlí?
V domě stojícím na dopravně
nejrušnější komunikaci ve městě
– na ulici Československé armády. Akademii si ale nepředstavujte jako kamennou školu. Učební
proces probíhá většinou na autodromech. Tam, kde trénujeme jízdy, probíhá i teoretická výuka.
Akademii chápejte jako kolektiv
našich odborníků, trenérů, fyzioterapeutů a lékařů – tedy lidí věnujících se dětem a mládeži v motorkářském sportu.
V jakém věku se mohou děti do
akademie přihlásit?
Výcvik začíná již od pěti let, tedy
u předškoláků. Děti tohoto věku
jezdí v motokárách pouze v Česku, jinde ve světě mohou startovat
v soutěžích až od deseti let.
Jak výcvik probíhá?
První krůčky děláme na menším
parkovišti, aby se kluci podrobně a v klidu seznámili se strojem, stylem jízdy, se základními
pravidly soutěží. Potom přecházíme na závodní okruhy – autodromy. Na nich kluci dostávají
skutečné první lekce a potom se
zúčastňují závodů. Rodiče se nemusejí o bezpečnost dětí obávat.
Naše akademie je součástí celosvětového projektu rizik, který
je orientován na sportující děti
a mládež. Jeho kritéria jsou velice přísná a díky jim žádné nebezpečí soutěžícím nehrozí.
Mluvil jste o klucích. Znamená
to, že děvčata nesmějí za volant
motokáry usednout?
Mohou, ale mezi děvčaty není tak
velký zájem jako mezi chlapci.
Zrovna ale máme v akademii dvě
holčičky. Jedna je z Teplic, druhá
z Mostu.
Děti láká k motokárám rychlost. Dan Skočdopole (6 let) na okruhu v Sosnové.
Kolik dětí je nyní celkem zařazeno do akademie?
Aktuálně dvacet z celé republiky,
polovička je z Ústeckého kraje.
Jaké jsou předpoklady pro to,
abyste kupříkladu pětileté dítě
přijali do akademie?
Když vynechám omezení věkem
od pěti do patnácti let, pak kritéria nejsou vlastně žádná. Rodič s potomkem přijde, seznámí
se s technikou. Potom dítě vezmeme na závody, aby poprvé ve
svém životě vidělo, jak motokárový podnik vypadá. Jeho vjemy přispívají k rozhodnutí, zda
za volant skutečně usedne, zda
jde o opravdový zájem. Jakmile
se děcko začne bát rachotu, vadí
mu, že motokáry moc řvou, chvějí se, jízda mu připadá moc rychlá, pak to dítě vzdá a další zájem
o tento druh sportu neprojevuje.
Nikoho nenutíme. Dítě se musí
rozhodnout samo. V tomto směru občas narazíme na nepochopení ze strany rodičů, kteří si prostřednictvím svého potomka snaží splnit svůj životní sen. Těm
na rovinu řekneme, že to nemá
cenu. Pokud zájem dítěte přetrvává, pak absolvuje kompletní
první výcvik. Předtím ale musí-
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
21
je celorepublikovým unikátem s výsledky
Poctivý trénink přináší výsledky. Bratři Nigrinové se v roce 2012 v jednom
z podniků stali na mistrovství republiky vítězi ve svých věkových kategoriích.
KONTAKT NA AKADEMII
HKC racing Most
Ivan Houzák
ČSA 339
434 01 Most
Tel.: 602 404 165
www.hkc-racing.com
[email protected]
me vědět, že je zdravotně v pořádku. Musí absolvovat lékařskou prohlídku. Vztah k motokárám se vyvíjí společně s psychikou dítěte. Třeba až po roce dítě
řekne, že ho ježdění nebaví, nebo
že má třeba strach a vzdá to. Nelze se tomu divit a takový postoj
je třeba respektovat. Nucení není
k ničemu.
Jakou funkci v akademii vykonáváte?
Jsem jejím zakladatelem a zároveň
vedoucím. Tato akademie je jediná v Česku. Pracujeme na projektu, který by měl akademii rozvíjet
a zlepšovat. Naším cílem je pořádat třídenní kurzy, v nichž bychom
zájemce naučili všechno základní,
co se ovládání motokár týče. Absolventi by dostali diplom a mohli by dokonce nosit na oděvu znak
akademie. Ta by měla být glejtem
kvality. A pokud by se přece jen
stalo, že by dítě akademií neprošlo
a nedostalo by tudíž diplom, námahy litovat nebudeme. Už jen účast
dítěte v kurzu jeho život obohatí
a přinese mu určitou zkušenost.
Čím přesvědčíte rodiče, aby dítě
přihlásili zrovna do vaší akademie a ne třeba do oddílu kopané,
hokeje či házené?
Otázku bych položil jinak. Víme
přece, že v každé rodině jsou různé zájmy. Dítě je vlastně zrcadlem
rodičů. Když tatínek rád sleduje
závody formulí, dítě jeho zájem
postupně přejímá. Když rodiče budou chodit s dítětem na hokejová
utkání, jejich potomek bude mít
blíž k nejrychlejší kolektivní hře
světa – a dá jí přednost. Když v rodině nebude existovat žádný vztah
k motoristickému sportu, dá se
těžko předpokládat, že se dítě přihlásí do naší akademie. A když by
náhodou přišlo, po čase to stejně
vzdá, protože pozná, že k tomuto
sportu nemá vztah.
Co všechno dítě v akademii naučíte?
Naučíme ho ovládat motokáru,
rozeznávat jednotlivé části stroje a vnímat jejich funkce, poučíme dítě o základních předpisech
včetně bezpečnostních, aby se
mohlo účastnit závodů, čili poskytneme mu základy dopravní
výchovy. Získaných poznatků využije při výuce na základní škole,
ale i ve svém volném čase – například při jízdě na kole. Před lety
existoval průkaz chodce a průkaz
cyklisty. Jejich existenci vzal čas
a dnešní děti ani pořádně nevědí, jak se chovat v běžném silničním provozu. Tyto základní věci
Vedoucí akademie Ivan Houzák (vlevo) se společně s instruktory věnuje každému závodníkovi individuálně.
máme zařazeny ve výuce v akademii. Získané znalosti dopravních předpisů z hlavy dítěte už nikdo nevymaže.
Již jsme si řekli, že spodní věková hranice dítěte pro přijetí do
akademie je pět let a ta nejvyšší
je tedy kolik?
Patnáct let. V dnešní době je dospělému závodníkovi na motorkáře čtrnáct roků. Může se zúčastnit
závodů školních formulí, a tak zahájit kariéru formulového jezdce.
Co řeknete rodičům, kteří budou tvrdit, že pět let je příliš nízký věk na provozování motoristického sportu a že dítě může zanedbávat školní docházku, protože se kvůli závodění nebude
chtít učit?
U nás platí pravidlo, že prvořadá je
škola a teprve potom sport a zábava. Podmínkou zařazení do akademie je tedy dobrý školní prospěch.
Ten sledujeme po celou dobu výuky a výcviku. Kdyby dítě přestalo
prospívat, budeme hovořit s rodiči
o možnostech nápravy.
Vy jste začínal u ledního hokeje
a potom přešel k motorům. To je
docela velký skok…
Ano, je to sice velký skok, ale důležité je ono propojení pohybových a dalších aktivit obou druhů sportů. Příkladem je hokejista
Honza Alinč, kterému nedělá problém zajet si motokárové závody.
V akademii dětem doporučujeme, aby provozovaly vedle motokár ještě jeden sport. Po dosavadních zkušenostech doporučujeme
lyžování. Jde o spojení rychlosti, schopnosti okamžitě reagovat,
o posílení fyzické kondice. Proto
se v zimě snažíme být s dětmi co
nejvíce na horách. Veličina motoristického sportu, jakou je Tomáš Jung, je mistrem republiky
ve skislalomu. Lyžování je dobrou
průpravou pro provozování motoristického sportu.
Jakými výsledky se můžete
pochlubit?
Vloni byl jeden člen naší akademie druhý na mistrovství republiky, jiný člen vybojoval v Carting
Cupu, což je druhá liga, prvenství
ve své kategorii, všichni členové
akademie se pohybují v první desítce startovního pole. V zahraničí
na světovém finále EasyKart jsme
měli třináctiletého kluka ve finále
B jeho věkové kategorie a mladšího – osmiletého – ve finále C. Za
stejné období se můžeme pochlubit několika tituly vicemistrů republiky. Výsledky tedy dokazují, že mezi motokárovými závodníky patříme mezi špičku Česka.
Děláme tak radost i našim sponzorům – statutárnímu městu Most,
Ústeckému kraji a firmám Inelsev
a Plastprofi.
Rozmlouval: Petr PROKEŠ
Foto: archiv DHC racing Most
22
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Evropskou Jessicu přivedl Krušnohor,
město Most připravilo veřejné jednání
CO PRO NÁS DĚLÁTE, ZASTUPITELÉ?
Dokončení ze str. 5
„Je sice pravda, že na jmenovaných sídlištích je již hodně opravených domů patřících pod správu družstva, nicméně nejsou opraveny všechny, takže nabízených
možností nástroje Jessica rádi využijeme k dokončení těchto prací,“
dodal František Ryba.
Krušnohor dobře ví o evropské
Jessice, a proto využití finanční-
MĚSTO
„Zahajuji veřejné projednání Integrovaného plánu rozvoje
města Most pro sídliště Liščí Vrch
a Výsluní,“ oznámila téměř prázdnému sálu vedoucí odboru rozvoje a dotací Iva Mazurová. Ve velké zasedací síni magistrátu seděli
kromě několika úředníků magistrátu jen novináři a tiskoví mluvčí. Z těch, pro které bylo jedná-
pro místní rozvoj. „Nejedná se
o klasickou dotaci, ale jde o zvýhodněný úvěr,“ zdůraznila Iva
Mazurová.
Sídliště Liščí Vrch a Výsluní
byla vybrána v souladu s metodikou ministerstva. Ta požaduje, aby
šlo o deprivované území nebo sociálně vyloučenou lokalitu. Musejí
být splněny i další podmínky. Patří
mezi ně například vysoká míra nezaměstnanosti, vysoká míra chu-
ne v květnu 2015. Úlohou města je
vystavit potvrzení o tom, že dům
stojí v deprivované zóně. Všechno
ostatní si budou zúřadovávat jednotlivé domy.
V sále zazněl dotaz, zda se Evropské unii nebude lhát, když Výsluní (Šestistovky) nejsou deprivovaná zóna. „Podle toho, jak jsou
nastaveny parametry, pak do deprivované zóny patří celý Most,“ zazněla odpověď Ivy Mazurové, která záhy dodala: „Jednotlivou lokalitu musíme porovnávat s městem
Most. Mezi parametry je také například stáří bytového fondu. Výsluní a Liščí Vrch zcela splňují parametry, a proto byly do IPRM zařazeny. O podvod tedy nejde.“
Podrobnosti o IPRM Liščí Vrch
a Výsluní najdou zájemci na webových stránkách www.mesto-most.cz v části určené pro odbor
rozvoje a dotací. Je tam mj. zavěšena i prezentace programu z veřejného projednání.
TŘI ZÁJEMCI
Jana Vytasilová, Iva Mazurová a Kamila Vávrová z odboru rozvoje a dotací
poskytly informace o IPRM pro sídliště Liščí Vrch a Výsluní.
Dana Reinerová zvažuje, že žádost
podá.
ho nástroje na rekonstrukci či dílčí opravy bytových domů v Česku
prosazoval již před časem i v rámci
Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD). Bylo to
v době, kdy předseda tohoto svazu
Vít Vaníček byl zároveň prezidentem Evropského výboru pro bydlení (Cecodhas Housing Europe),
sdružujícího zástupce evropských
bytových organizací. Během svého působení se mu podařilo pozitivně ovlivnit směrnici o Evropském rozvojovém fondu. Jessica je
jeho součástí, stejně jako další projekty podporující segment bydlení,
jež budou postupně realizovány.
Bez přehánění se tedy dá říci, že
Krušnohor byl jedním z iniciátorů
šíření Jessici v Evropské unii.
doby a sociální vyloučení. Zvýhodněný úvěr poskytuje Státní
fond rozvoje bydlení. Nejedná se
o záruku bankou. Podmínkou pro
čerpání je to, že město musí mít
zpracovaný IPRM. Splatnost úvěru má být až 30 let a má se vztahovat na 60 – 90 procent výdajů.
Na co se mohou úvěry vztahovat? Na zhodnocení majetku panelového domu, zateplení jeho pláště, úpravy vnitřních
konstrukcí, pořízení technického
zařízení bytového domu (výtahy,
hydroizolace, modernizace lodžií a balkonů).
Město odevzdá ministerstvu
zpracovaný IPRM do konce března, příjem žádostí bude zahájen
ještě letos, ukončení příjmu nasta-
Velká zasedačka magistrátu v době
veřejného projednání IPRM.
ní uspořádáno (tedy pro zájemce
o využití finančního nástroje Jessica), se dostavili pouze tři.
Z úst pracovnic odboru rozvoje a dotací se dozvěděli, že integrovaný plán je financován prostřednictvím nástroje Jessica a že
řídícím orgánem je ministerstvo
A proč přišli tři návštěvníci?
Zeptali jsme se jich.
Tereza Kroupová z bloku 645
v ulici Maršála Rybalka (Výsluní): Potřebujeme udělat nové výtahy. Chtěla jsem zjistit, zda se do
toho vejdeme nebo nevejdeme.
Máme teď na baráku velký úvěr,
který splácíme.
Josef Suchý, předseda SV
Česká 619 (Výsluní): Chceme rekonstruovat dům. Rádi bychom
využili všech možností, které poskytuje stát prostřednictvím svého Státního fondu rozvoje bydlení,
abychom mohli refinancovat úvěr.
Dana Reinerová, předsedkyně
SV 643 v bloku 714 na ulici Jana
Kříže (Liščí Vrch): Domnívám se,
že by se z tohoto nízkoúrokového
úvěru dalo zrekonstruovat našich
pět výtahů, vzhledem k podmínkám, které jsem zde zjistila.
Text a foto: Petr PROKEŠ
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
23
Parádní web 2012: statutární město Most
Na Ministerstvu vnitra České
republiky byly předány ceny Parádní web 2012. Město Most získalo první místo v kategorii Obec
s rozšířenou působností.
Soutěž, která byla vyhlášena
v loňském roce prostřednictvím
časopisu Veřejná správa, sleduje kreativní pojetí webových prezentací, inovativní přístup k jejich tvorbě a vstřícnost webových
stránek k občanům.
Na mosteckém webu odborníci
ocenili příkladně zpracované návody na řešení životních situací,
dokonce formou videoklipů, a řa-
du on-line služeb. Město uspělo
i při zjišťování přístupnosti webu
po technické i uživatelské stránce.
Ocenění z rukou náměstka ministra vnitra Roberta Ledvinky
převzaly tajemnice magistrátu Jaroslava Boudová, tisková mluvčí Alena Sedláčková a správkyně
webu Jana Žampová.
Po předání cen se uskutečnil
pro starosty, tajemníky a webmastery odborný seminář, během
nějž své stránky představili i pracovníci z vítězných měst a obcí.
Text a foto: Klára VYDROVÁ
Skleněnou cenu drží správkyně webu Jana Žampová (vpravo) společně s vedoucí tiskového oddělení magistrátu Alenou Sedláčkovou.
Personalista veřejné správy 2012: Kamil Dominik Slapnička
K převzetí ocenění blahopřáli Kamilu
Dominiku Slapničkovi (uprostřed)
primátor Vlastimil Vozka a tajemnice
magistrátu Jaroslava Boudová.
Účastníkem nové prestižní
soutěže Personalista veřejné správy, jejíž výsledky byly slavnostně
vyhlášeny na Národní konferenci
kvality ve veřejné správě v Brně,
byl i Kamil Dominik Slapnička.
Ten již téměř tři roky vede oddělení personálních činností na
mosteckém magistrátu a v soutěži
prokázal nejen odborné znalosti,
ale i schopnost koncepčního přístupu ke své práci. V konkurenci
dalších personalistů se probojoval
až mezi čtyři nejlepší a společně
se dvěma z nich se umístil na děleném druhém místě za vítěznou
Evou Tomáškovou z děčínského
magistrátu.
Cílem soutěže je posílení
a podpora personálních činnos-
tí v úřadech územních samospráv
v České republice a zdůraznění významu personální práce pro
úspěšné fungování každé organizace. Soutěž organizoval Klub
personalistů pod záštitou Ministerstva vnitra České republiky.
Text: Petr Zdeněk DUNDEK
Foto: archiv MmM
Otázka pro...
NAŠI
POSLANCI
JSOU TU
PRO VÁS!
Každou první pracovní
středu v měsíci – tentokrát
3. dubna (Ing. Otta Průcha)
a 15. května (Ing. Vlastimil Vozka) – vás očekávají zastupitelé
ze Sdružení Mostečané Mostu.
Od 15.00 do 17.00 hodin jeden
z nich v kanceláři tiskového
mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1)
vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele
města Mostu.
Využijte této příležitosti!
www.mostecane.cz
JUDr. VOJTĚCHA KREJČÍŘE (SMM),
člena komise hospodaření s městským majetkem,
poradního orgánu Rady města Mostu
Co vás jako advokáta – velmi
známého odborníka v oblasti práva – nejvíce v komisi potrápilo?
Především musím připomenout, že komise připravuje podklady pro posuzování Rady města Mostu ve věcech majetkoprávních. Konečné slovo mají zastupitelé. Je to několikakolový systém,
který by měl zabránit čemukoliv,
co by bylo v neprospěch města. Zejména jde o hospodaření s nemovitým majetkem. Často si v komisi klademe otázku, zda držet nebo
nedržet ten či onen majetek. Objektivně nutno říci, že bychom se ho
snažili držet více, kdyby město dostávalo potřebné finanční prostředky od kraje a státu. Vzhledem k to-
mu, že nedostává téměř nic, je nutno,
abychom přehodnotili některé projekty související s městským majetkem. Snažíme se vždy o to, aby byl
jeho prodej výhodný pro město, stejně jako pro občany, kteří ho od města
kupují. V poslední době veřejnost zaujal zejména prodej činžovního domu
lidově zvaného Baťa. Prodali jsme jej
nájemníkům za režijní cenu. Zohlednili jsme skutečnost, že jde o obyvatele Mostu, kteří v bytech žijí po řadu
let a za tu dobu investovali do bytů
a domu nemálo prostředků. Současně víme, že do tohoto objektu budou
muset nájemníci – zakladatelé budoucího bytového družstva či společenství vlastníků – ještě hodně investovat. Doufám, že až dům opraví, že bu-
dou spokojení s bydlením v něm
a že koupi domu nebudou považovat za danajský dar. Čekají je poměrně velké investice – do celkové
sanace objektu. Lidé si budou muset vzít úvěr či hypotéku – budou se
muset zadlužit. Při stávajících podmínkách není město schopno něco
se stavem domu udělat. Dám jiný
příklad: knihovna – dříve okresní,
následně městská – již letos nedostane od státu každoroční dotaci na
provoz ve výši 10 milionů korun.
Byli jsme – jako město – postaveni před hotovou věc. Přitom stát by
měl zajistit, aby knihovna fungovala tak, jak má – tedy ve prospěch
zajištění vzdělanosti občanů, což je
(pp)
jeho úkol.
24
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Na Mostecko se sesunulo tolik problémů,
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček se na mosteckém Benediktu setkal se starosty měst a obcí okresu Most.
Zavítal mezi ně v rámci svého prvního výjezdního hejtmanského dne.
Náš okres upřednostnil – jak
hejtman řekl – z toho důvodu, že
má nejvíce problémů ze všech
okresů Ústeckého kraje, především pak v oblasti nezaměstnanosti, výskytu sociálních problémů a sociálně vyloučených lokalit. „Na Mostecko se sesunulo tolik problémů, že si myslíme, že si
zasluhuje prvořadou pozornost,“
zdůraznil.
PROGRAMOVÉ
PROHLÁŠENÍ
Starosty a starostky měst a obcí okresu Most stejně jako novináře seznámil s programovým prohlášením Rady Ústeckého kraje.
Jsou v něm body, které mohou určitým způsobem řešit potíže, s nimiž se občané setkávají.
 ZAMĚSTNANOST: V této
oblasti je vytvářen Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje. „Vycházíme z dobrých zkušeností
Jihočeského a Moravskoslezského kraje,“ informoval Oldřich
Bubeníček. Zmínil mosteckou
zónu Joseph v Havrani a strategickou rozvojovou zónu Triangle u Žatce. V ní se zanedlouho
objeví nový japonský investor,
sice menší než ten, jenž odešel
koncem loňského roku, ale každé nově zřízené pracovní místo v kraji je vítáno. V době, kdy
budete číst toto vydání zpravodaje Krušnohor, by hejtman měl
mít smlouvu s novým investorem podepsanou. K předchozímu odchodu velkého investora Oldřich Bubeníček řekl, že je
to výsledek nešťastných pobídek
pro vyšší investory a konkrétně ten splnil přesně to, co podle
smlouvy měl splnit. Po uplynutí doby provoz ukončil a nyní se
posouvá směrem tam, kde dostane nové pobídky. „Je škoda, že
se při uzavírání smlouvy nemyslelo také na to, že český podnikatel by měl mít stejné možnosti
investovat. Znamenalo by to vytvoření opravdu nových pracovních míst,“ zhodnotil hejtman,
čímž naznačil, že český podnikatel by nikam neodcházel.
 TĚŽBA UHLÍ: „Co se týče
Mostecka, podporujeme pokračování těžby hnědého uhlí. Dlouhodobě říkám, že to musí být za
přesně stanovených podmínek;
v první řadě obce nebo občané,
kterých se těžba dotkne, musejí
být náležitě odškodněni,“ oznámil Oldřich Bubeníček.
 BEZPEČNOST OBČANŮ:
„Maximální pozornost věnujeme
bezpečnosti občanů. V tomto volebním období jsme zřídili funkci
uvolněného radního pro bezpečnost,“ sdělil hejtman. Ten měl již
jednání s policejním prezidentem,
v kontaktu je s krajským policejním ředitelem. „V rámci možností
se nám daří věci řešit,“ uvedl Oldřich Bubeníček. Zmínil se o tom,
že ve Šluknovském výběžku jedenáct starostů obcí poděkovalo
policii. „Je vidět, že jsme s Policií ČR nastoupili správný trend,“
zhodnotil hejtman. Součástí bezpečnostní oblasti je i protidrogová prevence a prevence kriminality se soustředěním na děti a mladistvé. Patří sem i otázka sociálně
vyloučených lokalit.
 ŠKOLSTVÍ: „V této oblasti se soustředíme na podporu učňovských oborů, zejména oborů
řemeslných, po jejichž absolventech je na trhu práce poptávka –
kovoobory, tesaři, zedníci, truhláři,“ informoval Oldřich Bubeníček. Kraj bude podle hejtmanova
vyjádření pokračovat v udělování stipendií studentům vysokých
škol, kteří se zavážou, že po ukončení vysoké školy budou pracovat
v Ústeckém kraji. V něm působí
jedna univerzita – Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem –
a několik poboček různých vysokých škol, také v Mostě. Kraj považuje za samozřejmost, že bude
věnovat pozornost sportu a volnočasovým aktivitám dětí a mládeže.
 DOPRAVA: Hlavním úkolem
je zachovat základní dopravní obslužnost území kraje v neměnném
Setkání starostů a starostek měst a obcí Mostecka s hejtmanem kraje Oldřichem
Bubeníčkem v areálu Benediktu.
Jednání mělo vysloveně pracovní charakter. V jeho průběhu hejtman Oldřich
Bubeníček poděkoval primátorovi Vlastimilu Vozkovi za spolupráci při přípravě setkání.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
25
že si zasluhuje naši prvořadou pozornost
rozsahu. „Na obzoru se již konečně rýsuje dokončení stavby dálnice R8, zprovozněna by měla být
v polovině roku 2015. Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic a s Českými drahami připravujeme na 27. a 28. dubna den otevřených dveří na stavbě dálnice,“
pozval hejtman. V oblasti dopra-
vy bude dbáno na to, aby silnice
druhé a třetí třídy byly udržovány
ve stavu slušné sjízdnosti. Vedení
kraje je nakloněno dokončení jezu
na Labi v zájmu zajištění lodní dopravy. V současné době je realizace tohoto úkolu v nedohlednu.
 ZDRAVOTNICTVÍ: „Je zadáno vytvořit koncepci zdravot-
nictví v Ústeckém kraji. Není to
jednoduchá věc. V tomto resortu
usilujeme o vytvoření nové koncepce, která by zahrnovala také
dvě protialkoholní záchytné stanice – a to v Mostě a Ústí nad
Labem. Usilovat budeme o vytvoření onkologického centra.
Onkologie je pro Ústecký kraj,
kde je nejvíce těchto pacientů,
velmi důležitá. Onkologické centrum chceme mít dřív, než vyprší Krajské zdravotní, a. s., výjimka od ministerstva zdravotnictví
na jeho provoz,“ uzavřel Oldřich
Bubeníček.
Text a foto: Petr PROKEŠ
ROZHOVOR
Hejtman: Musíme udělat vše, aby nás vláda vnímala
Pane hejtmane, mostečtí zastupitelé čekají již přes dva měsíce na odpověď od premiéra
Petra Nečase na svůj otevřený dopis, v němž ho upozornili na základní problémy města, okresu a kraje a pozvali ho
k návštěvě, aby se o všem přesvědčil na vlastní oči. Znamená
nereagování na dopis, že vláda
hodila Ústecký kraj, potažmo
okres Most přes palubu?
To je spíše otázka na poslance Sněmovny, kteří byli na tomto setkání se starosty přítomni. Já
si nemyslím, že nás vláda hodila přes palubu. Má tolik starostí
k řešení v rámci celé republiky,
že neví, kterému kraji dát přednost. Rada Ústeckého kraje otevřený dopis mosteckých zastupitelů podpořila, i já osobně jsem
ho podpořil. Kromě toho jsem
poslal pozvání ministrům resortů, které se bezprostředně týkají kraje. Zatím na ně také nebyla reakce. Pozval jsem ministra průmyslu a obchodu, ministra
dopravy a ministryni práce a sociálních věcí. Řekl jsem i tady
na setkání se starosty obcí, že chci
jako hejtman jednat rozumně. Přestřelky přes média jsou hezké pro
ty, kdo je čtou, ale mají menší efekt
pro ty, koho se týkají. Přestřelkám
se budu vyhýbat. Důležité je jednání. Za první krok považuji skutečnost, že nás navštívil policejní
prezident. Byl tady také ředitel Hasičského záchranného sboru ČR.
Oba řekli, že jsou u nás první návštěvou z ústřední úrovně po krajských volbách. Pozornost Ústeckému kraji tedy je. Jsem přesvědčen o tom, že vláda na otevřený
dopis mosteckým zastupitelům odpoví. Chápu, že výjezdní zasedání vlády vyžaduje nějakou přípravu a že ministři jsou ochotni o situaci jednat. Pořád říkám, že Ústecký kraj a pánevní oblast hodně
dávaly celé republice. Uhlí se tady
těží přes dvě stě let. Jsou zde velké
energetické zdroje, velké chemické podniky, dělají se tady věci, bez
kterých republika nemůže být. Na
druhou stranu se na nás republika
nemůže dívat stylem „vy dotěžíte
uhlí, my dostavíme Temelín a víc
nás nezajímáte“. Na úrovni vedení
kraje a velkých měst musíme dělat vše pro to, aby nás vláda více
vnímala – bez ohledu na to, zda je
pravá, levá nebo středová. Musíme jednat, aby kompenzace do Ústeckého kraje přišly, o čemž mluvil velmi dobře pan primátor Vozka, jenž připomněl patnáct ekomiliard. O těch se najednou nemluví,
přitom vyčerpány nebyly. Vláda
se zavázala, že Ústeckému kraji či
Podkrušnohoří peníze pošle. Kraj
společně s představiteli velkých
měst vyvine úsilí k tomu, aby vláda vnímala, že tady jsme, a věřím,
že nás republika bude ještě dlouho
potřebovat.
Mezi body programového
prohlášení Rady Ústeckého kraje
jste zmínil důležitost učňovského
školství. Vy jste nedávno byl na
návštěvě Střední školy technické
v Mostě-Velebudicích. Jaké dojmy jste si z této návštěvy odvezl? A je pravda, že škola je již nositelem titulu Páteřní škola Ústeckého kraje?
Ve Velebudicích jsem nebyl
poprvé. Byl jsem tam několikrát
i v předchozím volebním období, kdy jsem byl předsedou výboru
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého
kraje. Po nynější návštěvě konstatuji, že nové vedení školy vykročilo směrem, který dává záruku toho,
že Velebudice budou splňovat to,
co se od nich očekává. Myslím si,
že tam mají dobré podmínky, co se
týče učeben, sportovišť, dílen. Je
nutné ale řešit otázku hospodaření.
Jsou tam velké nevyužité prostory.
Musí se pro ně najít využití – například do výškové budovy najít nové
zájemce o pronájem prostor. A pokud jde o titul Páteřní škola Ústeckého kraje, pak Velebudice jej skutečně mají. To mohu potvrdit. Velebudicím tento titul jistě napomůže získat si jméno, které si zaslouží.
Udělení tohoto titulu předpokládá
splnění celé řady náročných podmínek. Velebudice je splnily.
Programové prohlášení Rady
Ústeckého kraje, s nímž jste nás
seznámil, je velice podobné volebnímu programu Severočechů.cz,
v některých pasážích je dokonce
totožné. Proč tedy Severočeši.cz
nejsou v krajské koalici? Ihned
po skončení voleb jste prohlásil, že se Severočechy.cz počítáte, po dvou dnech byla však situace jiná. Proč nedošlo k uzavření dohody o koaliční spolupráci také se Severočechy.cz?
Volební programy koaličních
stran – KSČM a ČSSD – jsou
si velice podobné. Je tam celá
řada věcí, které Severočeši.cz
mají ve svém programu. Hned
po volbách jsem otevřeně říkal,
že bych preferoval širší koalici tří volebních stran. Bohužel,
ze strany ČSSD, stejně tak i ze
strany Severočechů.cz byla vůle
spíše po dvoukoalici, takže nakonec padlo rozhodnutí udělat
koalici s ČSSD. Domnívám se
ale – a ostatně ukázaly to tři měsíce po volbách – že se Severočechy.cz v rámci krajského zastupitelstva probíhá spolupráce
zcela běžně. Oceňuji, že se Severočeši.cz nevyčlenili za každou cenu jako nějaká opozice.
Dnešní jednání s panem primátorem Vozkou, jenž je Severočechem.cz a členem Zastupitelstva
Ústeckého kraje, opět ukázalo,
že ten, kdo chce spolupracovat,
tak spolupracuje – bez ohledu
na to, zda je či není členem krajské koalice. V žádném případě
se před Severočechy.cz neuzavíráme. Spolupracujeme, a pokud Severočeši.cz budou přicházet s dobrými nápady, ty budou
vítány. Severočeši.cz jsou iniciativní, což oceňuji.
Rozmlouval a fotografoval:
Petr PROKEŠ
26
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Stanou se i pro Most parkovací domy a
Most na pokraji kolapsu?
Auta versus lidé. To je každodenní situace, kterou prožívají
obyvatelé druhého největšího města Ústeckého kraje –
68tisícového Mostu. Jak ji řešit?
Vládnoucí Sdružení Mostečané Mostu má se svými koaličními partnery jasno – budovat nové
parkovací plochy. To se však nelíbí
některým obyvatelům. A není jich
zrovna málo.
JSME PROTI!
Jejich argumenty jsou různé –
většinou vyslovují obavu z likvidace zeleného plácku pod okny, ze
zvýšení hladiny hluku způsobovaného automobily, ze zhoršení kvality již beztak nekvalitního ovzduší zvýšeným prosycením výfukovými plyny atd. Mělo dojít i na
výstavbu parkovacího domu na
rozhraní tří čtvrtí – Výsluní, V Sadech a Liščí Vrch. Vešlo by se do
něj na pět stovek vozů. Nevole občanů proti této stavbě byla tak velká, že přiměla vedení města k zastavení projektu.
Ulice tedy budou nadále plné
aut, a pokud se jejich počet ještě
zvýší přírůstkem dalších vozů, dojde snad k úplnému přecpání ulic.
parkovacích míst. Připomenu například parkovací dům v ulici Mistra Jana Husa, kde se mělo jednat o stovky (!) nových míst, nebo
menší záměry v ulicích Hutnická
či Československé armády,“ zhodnotila neradostnou situaci tisková mluvčí města Alena Sedláčková a dodala: „Není tak snadné najít
kompromis mezi zájmy těch, kteří
jsou proti budování nových parkovacích míst, a mezi automobilisty,
kteří se dennodenně potýkají s problémem, že nemají kde zaparkovat
a oprávněně proto volají po řešení
této situace.“
SLEPÁ ULIČKA?
Vedení města toto volání slyší,
ale veřejně přiznává, že se postupně dostává do slepé uličky. Primátor Vlastimil Vozka na jedné z tiskových konferencí novinářům řekl,
KAM S CHODCI?
Dá se snadno usoudit, že se vyhrocená situace dotkne i chodců. Už dnes se parkuje na mnoha
chodnících a pro chodce na nich
zbývá tak malý prostor, že začíná
být pro ně problémem po chodníku vůbec projít.
ODPOR
„Přestože se budují nová parkovací místa, stále jich je v Mostě nedostatek. Každým rokem se proto
v plánu investičních akcí objevují nové návrhy na jejich výstavbu.
Když potom dojde na konkrétní záměr, vzedme se čas od času jakási vlna odporu a někteří lidé se záměrem nesouhlasí nebo proti němu
podepisují petice. Jen v poslední
době byla v Mostě pro nesouhlas
občanů zmařena výstavba stovek
Denní „autorealita“ na sídlišti Výsluní.
že Sdružení Mostečané Mostu nikdy nepůjde proti občanům. Jestliže ti nesouhlasí s výstavbou nových parkovacích ploch v konkrétní lokalitě, nezbývá nic jiného, než
jejich stanovisko respektovat. Uvedl to v souvislosti se zastavením
projektu na stavbu parkovacího
domu, který nikomu nemohl překážet, neboť by stál na volné ploše
na okraji sídliště Výsluní a na místě, kde územní plán města umožňuje postavit takový objekt prospěšný automobilistům. Připomněl také
to, že vedení města jedná s občany o plánovaných investičních akcích, které by měly být realizovány v okolí jejich domů, s dostatečným předstihem, takže se mohou
k předloženým záměrům veřejně
vyjadřovat. Přiznal proto, že nechápe důvody, které vedou některé
obyvatele města k vyjadřování nesouhlasných stanovisek s takovými stavbami, jako jsou nová parkoviště. V negativních stanoviscích
nevidí racionální postoj. Přehlcení ulic zaparkovanými automobily
je důsledkem zpomalení budování
nových ploch – právě pro odpor některých občanů.
Budování nových parkovacích ploch patří v případě Sdružení Mostečané Mostu mezi priority již druhým volebním obdobím.
Na začátku toho předchozího politici hovořili o možnosti vytvořit
na území města dokonce několik
tisíc parkovacích míst. S elánem
se pustili do plnění volebního programu SMM, s nímž většina voličů souhlasila, a to tak mocně, že
toto sdružení dvakrát suverénně
vyhrálo komunální volby. K závazku SMM se připojili i koaliční partneři – předchozí i nynější,
protože jej považovali (a nadále považují) za racionální a jeho
realizaci za potřebnou pro město. Lze proto s napětím očekávat
konec tohoto volebního období.
Až SMM, potažmo vedení města, bude sumarizovat počet nově
vybudovaných parkovacích míst,
kolik jich asi bude chybět oproti
plánovaným „tisícům“ nevytvořeným kvůli nepochopení některých lidí?
A co řidiči? Vy budete nadále
mlčet?
Text a foto: Petr PROKEŠ
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
27
automatické parkovací systémy lékem?
Lék pro města – parkovací domy
Problémy s parkováním automobilů se týkají většiny našich
měst, zvláště historických center a velkých sídlišť. Jedním
z možných řešení je i využití automatických parkovacích
systémů integrovaných do parkovacích domů, jejichž architekturu lze přizpůsobit okolní zástavbě, situovat je zčásti
pod zem a „uskladnit“ tímto způsobem desítky či stovky
osobních i menších užitkových vozidel.
Parkovací dům byl navržen jako
objekt za využití technologie APS
pro parkování vozidel. Společnost
KOMA-Industry se zúčastnila tohoto výběru a v tvrdé konkurenci
uspěla s vysoce progresivním řešením, které výrazně překročilo
i očekávání zadavatele čili inves-
Jak vlastně bude parkovací
dům ve Slaném vypadat?
Parkovací dům KOMA Parking
se bude nacházet poblíž křižovatky
ulic Třebízského a Palackého. Půjde o nadzemní šestipodlažní budovu s jedním podlažím v podzemí, která poskytne parkování 149
Zajímavě řešený je parkovací dům v Ostravě-Svinově. V noci je ozdobou okolí.
tora. Rozhodnutí výběrové komise pak bylo v prosinci potvrzeno
i zastupitelstvem města a mohlo
být přistoupeno k podpisu smlouvy, z níž pro nás vyplývá závazek
vystavět tento parkovací dům do
konce roku 2012.
Parkovací dům s technologií MULTILIFT.
O bližší informace jsme požádali Ing. DAVIDA KOTAJNÉHO,
ředitele divize APS ostravské společnosti s ručením omezeným KOMA-Industry.
Co tvoří základ parkovacího
systému?
Automatické parkovací systémy
KOMA Parking nabízejí bezpečný a inteligentní způsob hromadného parkování automobilů na principu sofistikovaného řešení manipulace a skladování. Jsou určeny zejména pro parkování osobních vozidel, umožňují však realizace také
pro dodávková či nákladní vozidla.
Řeší situace s nedostatkem parkovacích míst a volné plochy pro realizaci standardního plošného parkování, zejména na sídlištích, v centrech měst, u administrativních celků, hotelů, letišť, nádraží a záchytných parkovišť typu P&R. Potřebná parkovací plocha pro jeden automobil je až o polovinu menší
oproti parkování na volné ploše.
APS KOMA Parking je ryze český
produkt založený na inovativním
know-how pro ukládání parkovaných automobilů.
V čem spočívají jeho největší
přednosti?
Základní výhody použití automatického parkovacího systému
KOMA Parking tvoří minimalizace parkovací plochy, komfort parkování, jeho bezpečnost a opomenout nelze ani výhodnou ekonomičnost provozu, komerční využití
ploch nebo možnost řešení takzvaně na míru včetně použitých technologií KOMA Parking, jako PALETT, LIFT, MULTILIFT, DECKER, TOWER, MULTITOWER
nebo RING. Blíže se lze s těmito
technologiemi seznámit na našem
webu www.komaparking.cz.
Jaké projekty nyní konkrétně
řešíte, jaké postupy připravujete?
Závěr roku 2010 byl pro nás
úspěšný. V září byla vyhlášena
veřejná zakázka na výstavbu parkovacího domu ve městě Slaném.
Co tomu předcházelo?
Zejména dlouhotrvající problém
s nedostatkem parkovacích míst
v historickém centru Slaného. Stávající kapacity parkovacích ploch
jsou zde denodenně maximálně využity často s problémy pro místní obyvatele, kterým ani rezidentní
karty nezaručují vždy najít vhodné
místo k parkování. Při rozhodování
o volbě vhodného řešení a umístění parkovacího domu pak bylo nutno přihlížet zejména k řadě aspektů, jež jsme vzali velmi vážně.
O jaké aspekty se jednalo?
Bylo to zejména architektonické
dopracování vnějšího vzhledu parkovacího domu do památkové zóny
spolu se zajištěním odpovídajícího ekologické řešení parkování tak,
aby nárůst počtu vozidel nezvýšil
tvorbu škodlivých emisí z výfukových plynů. Kromě toho bylo nezbytné řešit uživatelskou jednoduchost a bezpečnost parkování a zajistit odpovídající parkovací kapacity pro rezidenty, hotelové hosty
přilehlého hotelu Grand.
vozidlům. Projektovány jsou dva
vjezdy, bude zde i komerční plocha o necelých dvě stě metrech
čtverečních.
Budou zde nějaká omezení
pro vozidla?
V domě budou moci parkovat
vozidla do hmotnosti tří tun s maximální výškou do 170 a v prvém
podlaží do 190 centimetrů, maximální délka je 530 centimetrů a šířka 220 centimetrů. Tyto parametry
splní i řada užitkových vozidel.
Kdo se má na realizaci projektu podílet?
Úspěšnost realizace bude zajištěna ve sdružení s akciovou společností PSJ Jihlava, která bude zajišťovat stavební část projektu.
Bylo zpracování nabídky jednoduchou záležitostí?
Vůbec ne. Museli jsme se přizpůsobit velmi členitému provedení obvodového pláště budovy, což
v konečném důsledku mělo za následek různý počet parkovacích
míst na patrech. V zadání nechyběla také podmínka, aby první podlaží umožňovalo parkování vyšších
vozidel typu SUV.
Zdroj: Prosperita č. 2/2011
Pokračování na str. 28
28
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Lék na parkování ve městech
– automatické parkovací systémy (APS)
Parkování vozidel se stává čím dál větším problémem měst
a jejich částí. V hustě zastavěných lokalitách, centrech měst
či památkových rezervacích je stále palčivější. Efektivní řešení pro něj hledají města stejně jako privátní investoři.
ÚSPORY A OCHRANA
ODLIŠNOST
Přestože nedostatek prostor
v exponovaných územích a napjatý rozpočet příliš šancí nedává, naše KOMA-Industry, s. r. o.,
přichází s možnou odpovědí. Automatické parkovací systémy (ve
zkratce APS) s označením KOMA
Parking vyřeší nejen úspory místa a financí v jednom, ale zároveň
chrání i životní prostředí.
Systémy KOMA Parking představují integrované povrchové
i podzemní automatické parkovací domy s kapacitou od dvou po
několik stovek parkovacích míst.
Lze je implementovat do památkově chráněných objektů, stávajících i připravovaných komplexů,
kancelářských budov, úřadů, hotelů, nemocnic, bytových, panelových a rodinných domů, ale i veřejných prostor. Osvědčí se všude
tam, kde jsou pozemky příliš nákladné nebo není dostatek prostoru pro klasické řešení parkování
nebo navýšení stávající parkovací
kapacity. Progresivně řeší parkování v centrech měst, stejně jako
na nádražích či sídlištích.
V porovnání s běžnými parkovacími prostory a parkovacími domy se automatizované systémy KOMA Parking odlišují především způsobem parkování. Zatímco v klasických parkovacích
domech či podzemních parkovištích řidič absolvuje jízdu přes několik pater a ztrácí čas hledáním
místa (a následně vozu), v systému KOMA Parking vjíždí do připraveného boxu, odebere parkovací lístek a odchází. I když vjíždění
do boxů tohoto systému se může
na první pohled zdát jako složité,
tak se ho nemusí ani méně zkušení řidiči obávat. Lze ho přirovnat
k najíždění vozidla do myčky aut.
Zároveň se tímto parkováním šetří
i životní prostředí, kdy odpadá při
hledání volného místa popojíždění
automobilu a tím se omezuje vznik
nechtěných emisí vypouštěných do
ovzduší. Automobil je v automatickém režimu dopraven do místa
zaparkování již bez přítomnosti řidiče. Na základě parkovacího lístku systém místo identifikuje a přistaví vozidlo zpět k odebrání.
Architektura parkovacího domu ve Slaném okolí ostudu rozhodně nedělá.
BEZPEČNOST
Velmi významnou vlastností APS je bezpečnostní hledisko. APS řeší stoprocentně bezpečnost zaparkovaných vozů ve
smyslu ochrany proti vlivu povětrnostních vlivů, zcizení nebo
vykradení aut či jejich poškození neodborným parkováním nezkušených řidičů. Tuto oblast
řeší jednoznačně APS, kdy prostor uložení/zaparkování aut je
zcela chráněn proti vniknutí neoprávněných osob. Systém je při
výpadku energie jištěn záložním
dieselovým agregátem a v případě požáru zajištěn rozvodem hasicí vody tryskami. Střežení takového objektu je prováděno
denně po 24 hodin kamerovým
systémem, včetně monitoringu
státní poznávací značky automobilu a ostrahou. Technologie
automatických systémů dokáže
zvážit a změřit vůz, tak aby nedošlo k poškození, dále monitoruje přítomnost osob v odbavovacím prostoru, či skenuje přítomnost výbušnin.
Bezbariérové parkování pro
postižené osoby je další předností APS, kdy v okolí vozidla je dostatečně volný prostor pro výstup
a nástup z vozidla, což je zvlášť
výhodné pro tělesně postižené
a starší řidiče.
Jako velmi efektivní a stavebně nenáročné řešení se jeví vyvinutý nízkonákladový systém RESIDENCE na bázi automatických
zakládacích systémů. Zajišťuje řešení parkování s co největší
efektivitou, zejména spokojenost
z hlediska místa parkování v blízkosti bydliště, cenovou dostupností, zajištění ochrany zaparkovaných vozidel před poškozením
a povětrnostními vlivy. Vlastnictvím takového blízkého parkovacího místa navíc pochopitelně majitel navýší i hodnotu bytu
vlastníka.
AUTO NA PALETĚ
Jedná se o automatický systém
nezávislého parkování s uložením
automobilů na palety nad sebou
a vedle sebe. Provedení je pouze
nadzemní s požadavkem na minimální stavební úpravy. Vjezdy na
palety jsou umístěny vždy z nájezdové úrovně příjezdové komunikace. Modulární systém s možností současného vícenásobného umístění parkovacích objektů
vedle sebe nebo proti sobě. Každý automobil může být parkován
nezávisle na ostatních. Nenáročnost realizace a minimální prostorové nároky předurčují použití těchto automatických parkovacích systémů do hustě zastavě-
A opět slánský parkovací dům - tentokrát z jiného pohledu.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
29
Různé architektonické řešení parkovacích domů.
nosti (Stavba roku Moravskoslezského kraje) a druhé od odborné
veřejnosti (Čestné uznání).
VE SKLEPĚ
V roce 2010 KOMA-Industry,
s. r. o., divize KOMA Parking dokončila instalaci technologie automatického systému nezávislého
parkování typu KOMA DECKER
pro soukromého investora v Bratislavě. Jedná se o parkovací systém pro devět automobilů parkovaných v jedné rovině v rámci
sklepního prostoru budovy.
DOPRAVNÍ CENTRUM
Při citlivém přístupu k architektonickému řešení si parkovací dům a příroda
opticky nepřekážejí.
ných sídlišť s nedostatkem místa, do zahuštěných center velkých
měst a v neposlední řadě také do
administrativních budov a hotelů.
Na našich sídlištích existuje celá
řada ploch, jež by mohly být využity pro umístění těchto parkovacích systémů, které jsou řešením
problému s nedostatkem parkovacích míst.
Řešení výstavby APS je možné prostřednictvím PPP projektů (Public Private Partnership).
Model PPP lze obecně definovat
jako dlouhodobé partnerství veřejného a soukromého sektoru,
jehož cílem je efektivně zabezpečit kvalitní veřejnou infrastrukturu či služby. Pro tyto projekty je
typické, že veřejný sektor za pro-
jekt platí až v okamžiku, kdy soukromý sektor začne poskytovat
veřejné služby.
DVĚ OCENĚNÍ
V Moravskoslezském kraji jsou
nyní v užívání dva objekty, které
společnost KOMA-Industry nejen projektovala a podílela se na
výstavbě, ale je i provozovatelem
parkovacího domu v Ostravě-Svinově. Ten byl uveden do provozu
v roce 2006. Jde o první parkovací dům typu KOMA Ring v blízkosti svinovského vlakového nádraží. K parkování slouží pět pater
o celkové kapacitě 105 automobilů. V roce 2007 získala stavba dvě
ocenění – jedno od laické veřej-
V roce 2012 divize KOMA
Parking ukončila výstavbu multifunkční budovy v areálu Vysoké
školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Automatizované dopravní centrum (ADC) je vybavené automatickým parkovacím systémem, který má ve čtyřech podlažích kapacitu 37 parkovacích míst
pro osobní vozidla. Objekt je provozem technologie zařazen do produktové řady KOMA TOWER.
PARKOVACÍ DŮM
V lednu byl předán a uveden
do zkušebního provozu parkovací dům ve Slaném, který je umístěn v centru města na křižovatce ulic Třebízského a Palackého.
V parkovacím domě typu KOMA
MULTI TOWER je možno zapar-
kovat až 149 automobilů od běžných sedanů po typ SUV. Parkovací dům má šest nadzemních
a jedno podzemní patro. V přízemí je prostor nejen pro technické zázemí parkovacího domu, ale
i pro komerční využití, například
pro bankovní pobočku.
PARKOVÁNÍ I KOMERCE
Na podzim loňského roku byla
zahájena další výstavba v Brně na
ulici Kopečné, kde je KOMA-Industry, s. r. o., divize APS dodavatelem nosné ocelové konstrukce stavby a parkovací technologie. Jedná se o parkování pro
88 vozů. Budova bude sloužit nejen k parkování, ale také i pro komerční účely.
MINIMALIZACE
A EFEKTIVITA
Divize KOMA Parking svými produkty nabízí uživatelům
minimalizace parkovací plochy
a zároveň i její efektivní využití k parkování. Zaručují komfortní a bezpečné zaparkování automobilu. Z hlediska ekologie omezují vznik emisí, exhalací a hluku od popojíždějících vozidel
a podzemní řešení umožňuje využít povrch pro jakoukoliv zástavbu, včetně zeleně, které v našich
městských částích stále ubývá.
Text: Ing. Iva KUDELOVÁ
Vizualizace: KOMA-Industry
30
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Za šíření štěnic může nezodpovědnost
– říká to majitelka známé deratizační firmy Soňa Ritterová
Spousta obyvatel domů se domnívala, že zima a s ní mrazy
pod nulou zamezí dalšímu šíření štěnic. Jejich očekávání se
ale nenaplnilo. Štěnice se v nezměněné intenzitě šíří dál.
Potvrdila nám to v pravidelném rozhovoru pro zpravodaj
Krušnohor SOŇA RITTEROVÁ,
majitelka mostecké firmy DDD.
Jak si vysvětlujete, že se intenzita šíření štěnic nesnížila?
Za tento stav mohou lidé.
Které lidi máte konkrétně na
mysli?
Například ty, kteří po postřiku provedeném v bytě nerespektují pokyny a tím přispívají k tomu, aby se náš zásah stal neúčinným. I když těmto lidem zdůrazňujeme, že v bytě nesmějí vytírat – tedy používat mokrou cestu úklidu –, tak po našem odchodu z bytu vodu samozřejmě použijí. Nastává tak stav, jako kdybychom v bytě postřik vůbec neprovedli. Vodu používají na podlahu i na čištění čalouněných věcí.
Mám na mysli také lidi, kteří si do
svého bytu zamořeného štěnicemi
pozvou návštěvu. Na její oděv se
štěnice přichytí a host si štěnici
přenese do svého bytu. Problém
je také v tom, že byty jsou jejich
majiteli pronajímány zájemcům
o nájemní bydlení a majitelé nemají přehled o tom, co se v jejich
příbytku děje. Když to zjistí, pak
se nájemníka rádi zbaví, a ten si
se štěnicemi v oděvu najde jiný
byt k pronájmu. Expanze štěnic tak pokračuje v dalším bytě.
Do půl roku mohou být problémy v celém domě. Mám na mysli také ty lidi, kteří z bytu zamořeného štěnicemi vynesou nábytek a ten nechají volně ležet venku; jiní lidé si jej vezmou do svého bytu – se štěnicemi ukrytými
v nábytku, a jde to dál.
Za pokračující invazí štěnic
do lidských příbytků stojí tedy
lidská nezodpovědnost?
Uvedené příklady jednoznačně ukazují na viníka – je jím nezodpovědný člověk. Dovolím si
tvrdit, že při tom množství zása-
hů proti štěnicím, které jsme prováděli vloni, a za předpokladu,
že všichni bydlící, u nichž jsme
v bytě zásah prováděli, by důsledně dodržovali všechny naše pokyny, pak dnes bychom již pocítili
ustávání invaze štěnic. Za 33 let
práce v oboru konstatuji, že nikdy nebyl problém se štěnicemi
tak rozsáhlý, jako je nyní. Proto
všechny znovu vyzývám: Dodržujte pokyny pracovníků odborné firmy, kteří ve vašem bytě provedli zásah proti štěnicím. Když
je nebudete dodržovat, štěnic se
nezabavíte a ještě jim umožníte
šířit se do dalších bytů.
CO DĚLAT (NEDĚLAT) PO POSTŘIKU NA ŠTĚNICE









Ošetřené plochy neomývejte!
Na ošetřené plochy nepoužívejte jiný postřik!
Po ošetření často v bytě vysávejte.
Po skončení vysávání papírový pytlík z vysavače vyndejte, vložte
celý do igelitového pytlíku, v horní části jej zavažte – udělejte uzel,
aby štěnice nemohly pytlík opustit, a ihned vyhoďte do odpadkového kontejneru na ulici, pytlík nenechávejte v bytě.
Čalounění v bytě kartáčujte a po vykartáčování opět ihned vysajte
(potom vyndejte papírový pytlík z vysavače – postup viz výše).
Jestliže budete nuceni v bytě vytřít podlahu (ale nedoporučujeme
to), vytírejte tak, abyste ponechali u zdi prostor pro ochranné pásmo (v šíři 20 cm od zdi).
Pokud vyhazujete nábytek zamořený štěnicemi, je nutné jej znehodnotit, aby si jej z místa skládky nevzali ostatní lidé a nepřenesli
štěnice do svých bytů. (Upozorňujeme, že nábytek není zapotřebí
vyhazovat a kdo tak činí, dělá to jen ze své vůle.)
Bydlící, v jehož bytě jsou štěnice, by neměl přijímat návštěvy (dochází k přenosu štěnic z navštíveného bytu do bytu přijatého hosta).
POSTŘIK SE PO 4 – 6 TÝDNECH OPAKUJE!
Zdroj: DDD Soňa Ritterová
Krvavé stopy po štěnicích rozmáznutých na stěně bytu.
Foto: Soňa RITTEROVÁ
může v jejich domě pokračovat.
Štěnice se ráda přemístí ze sklepa
do bytu napít se lidské krve.
Takto vypadá štěnice domácí.
Soudíte, že předsedové samospráv a společenství vlastníků mohou napomoci ke zlepšení situace?
Pomoci by mohli jen tak, že
bydlící, kteří mají doma štěnice,
budou neustále kontrolovat, zda
naše pokyny plní. Uznáte však,
že je to naprosto nereálné. Předsedové za dveře bytu nevidí, nevědí tedy, zda bydlící plní či neplní pokyny. Jsem alespoň ráda za
to, že předsedové již nyní chápou,
Foto: Wikimedia COMMONS
že když se v domě štěnice vyskytnou, že jdeme provést zásah nejen
do bytu s nahlášeným výskytem,
ale i do okolních bytů. Je pravděpodobné, že tyto byty jsou už rovněž zasaženy štěnicemi a ty se budou šířit po domě dál. Předsedům
zároveň doporučuji, aby se podívali po sklepech a jiných společných prostorách. Zjistili jsme totiž, že nezodpovědní jedinci ukládají do těchto prostor nábytek ze
zamořených bytů – a tak invaze
Mohou se na vás ohledně deratizace obrátit lidé také přímo?
Ano, mohou. Vedle rad jim
můžeme nabídnout i zakoupení účinných prostředků. Žadatelům však musí být více než
osmnáct let. Dotazy mohou volat na telefonní čísla 476 100 053
a 602 467 077, napsat na e-mailovou adresu [email protected],
podívat na naše webové stránky
www.dddritterova.cz či nás osobně navštívit přímo v sídle firmy
na ulici Jindřicha Šimona Baara
čp. 1814. Je to hnědožlutý rohový dům naproti Hlavní báňské záchranné stanici.
Rozmlouval: Petr PROKEŠ
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
31
Nezapomeňte na očkování. Je velice důležité!
MÁME RÁDI ZVÍŘÁTKA (19)
Jaro ťuká na dveře, příroda se probouzí. S nimi i živočichové, kteří mohou vašim zvířecím kamarádům způsobit
závažné zdravotní problémy. Své mazlíčky byste proto měli
ochránit očkováním u veterinárního lékaře.
Dnes si povíme o jednom z nejrozšířenějších onemocnění – lymeské borrelióze. Je pojmenována
podle francouzského bakteriologa
A. Borrella.
LYMESKÁ BORRELIÓZA
U PSA A KOČKY
Lymeská borrelióza je onemocnění přenášené především klíšťaty
(na snímku), ale mohou jej přenášet i komáři či jiný sající hmyz.
Původcem onemocnění je bakterie spirálovitého tvaru Borrelia
sensu lato, která se vyskytuje ve
třech poddruzích: Borrelia garinii, Borrelia afzelii a Borrelia sensu stricto.
PROJEVY
Onemocnění u psů a koček postihuje více orgánových systémů,
nejčastěji pohybový aparát, způsobuje akutní záněty kloubů. U psů
se objeví náhlé kulhání, bolestivost a otok jednoho či více kloubů, u koček pozorujeme bolestivost a ztuhlost končetin. Zvíře
může působit unaveněji, odmítá
potravu a může mít zvýšenou teplotu. Méně často dochází k postižení ledvin, srdce nebo nervové
soustavy. Na rozdíl od člověka se
u zvířat jen velmi zřídka vyskytují
červené kožní změny.
LÉČBA
Léčba borreliózy je dlouhodobá, onemocnění může zanechat na
orgánech a kloubech trvalé změny.
To by znamenalo, že dojde k výraznému zhoršení kvality života
zvířete. To si jistě žádný chovatel
nepřeje, a proto je vhodné věnovat
zvýšenou pozornost preventivním
opatřením.
PREVENCE
 Očkování (vakcinace) – je základem prevence. Moderní vakcína Borrelym 3, kterou používáme
u nás v ordinaci, chrání proti všem
třem poddruhům borrelií. Jedná
se o univerzální vakcínu pro psy,
kočky a koně. Po očkování vakcínou Borrelym 3 dochází v těle zvířete k vytvoření specifických protilátek proti bílkovině nacházející
se na povrchu borrelií. Infikované klíště zachycené na zvířeti nasaje spolu s krví i protilátky a tyto uvnitř klíštěte už rozkládají přítomné borrelie. Očkovaní psi nebo
kočky tedy s borreliemi nepřijdou
do kontaktu. První očkování provádíme u štěňat či koťat tři týdny
po dokončení základního očkování, nebo kdykoliv v pozdějším
věku. Po třech týdnech je nutné
ještě jedno přeočkování a poté se
očkuje vždy jednou ročně.
 Antiparazitální přípravky –
jsou dalším preventivním opatřením. O co konkrétně jde? Je to používání zejména obojků nebo roztoků aplikovaných na kůži ve formě pipetek, aplikace se provádí za
krk. Tyto přípravky doporučujeme
i u zvířat vakcinovaných proti borrelióze, neboť ta není jediným,
ale zato nejčastějším a nejznámějším onemocnění přenášeným klíšťaty. Těchto onemocnění je celá
řada, zatím se však naštěstí většina z nich v Česku nevyskytuje.
O to více je třeba dbát na prevenci
při cestování se psem do zahraničí
(především do oblasti Středomoří).
U nás mohou klíšťata přenášet kromě borreliózy například anaplazmózu (choroba skotu a ovcí způsobená parazity rodu Anaplasma)
či tularemii (infekční onemocnění
hlodavců – zvláště zajíců, králíků,
křečků a ondater – způsobené mik-
robem Franciscella tularensis, toto
onemocnění je přenosné na člověka). Výhodou používání přípravků
proti klíšťatům je jejich souběžná
účinnost proti blechám.
 Důkladná prohlídka psa po
každé procházce nebo kočky po
návratu z toulek – je velmi důležitým opatřením. Jeho smyslem je
nalézt a odstranit všechna klíšťata
zachycená na těle vašeho zvířecího
kamaráda. K přenosu onemocnění z klíštěte na zvíře dochází v rozmezí 24 až 48 hodin, a pokud klíště
do té doby odstraníme, snižujeme
pravděpodobnost tohoto transferu.
KAM ZAJÍT
Už jsme vás přesvědčili o naléhavosti očkování? Neváhejte a veterinární ordinaci navštivte co nejdříve.
Známé české rčení říká, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.
Myslíte si, že u zvířat je to jinak?
Pokud nemáte „svého“ veterináře, rádi provedeme očkování vašeho
zvířecího kamaráda v naší ordinaci.
Najdete ji v Brněnské ulici čp. 1188
v Mostě - Severní čtvrti nedaleko
zastávky autobusů MHD Okresní
soud. Pokud se předem ohlásíte na
recepci (417 638 910), zavítáte do
ordinace v dohodnutém čase a vašeho zvířecího kamaráda ošetříme bez
čekání. Lze také využít filiální ordinace v Jiráskově ulici čp. 398 v centru Litvínova. Informovat se můžete i prostřednictvím webu (www.ve
terinamost.cz), či s námi komunikovat elektronickou poštou (mvik@
centrum.cz) nebo prostřednictvím
mobilu (603 349 062). Na webu si
také můžete prohlédnout fotografie
zachycující vybavení veterinární ordinace. Těšíme se na vaši návštěvu.
Text: MVDr. Kateřina
HASILÍKOVÁ
Foto: Wikimedia COMMONS
32
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Vyzkoušeli jste někdy dvousložkové tmely?
VÁŠ RÁDCE NEJEN O NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH (54)
V tomto pokračování seriálu rad tematicky navazujeme na
předchozí díl o speciálních lepidlech. Tentokrát vám představíme dvousložkové tmely.
CO O NICH VÍME?
 Je to dvousložkový materiál vhodný k opravám povrchových deformací, náhrada chybějícího materiálu a vyplnění
nerovností.
 Zárukou úspěšného výsledku je správná volba vhodného tmelu podle typu materiálu
a rozsahu prací.
 Tmely se odlišují svou jemností, dobou zpracování po
smíchání s tvrdidlem a také
dobou nutnou k vytvrzení před
broušením – je nutno postupovat podle návodu na etiketě.
 Tmel se nanáší na odmaštěný povrch, očištěný od rzi
a starých nesoudržných nátěrů.
Vhodné je zdrsnit povrch brusným papírem.
 Polyesterové tmely se tuží
v poměru 100:2 při teplotách
kolem 20 °C. Tento poměr
představuje zhruba polévkovou lžíci tmelu a 3 – 4 cm vytlačené housenky tvrdidla. Pokud je teplota vyšší než 25 °C,
je možno tmel tužit v poměru
100:1, při nižších teplotách pod
16 °C naopak přetužit v poměru 100:3.
 Před vrchním nátěrem je nutné tmel přebrousit a nanést mezivrstvu (např. základovou barvu, jednovrstvou barvu, stříkací tmel, plnič ve spreji atd.).
 Na tmely je možno aplikovat všechny běžné nátěrové
systémy (syntetické, akrylátové, alkydové, nitro, atd.)
 Tmely odolávají teplotám
do 110 °C.
JAK POSTUPOVAT
Než poprvé smícháte tmel
s tvrdidlem, ujistěte se, zda
máte všechno potřebné připraveno a na svém místě. Vždy
použijte nezbytně nutné množ-
ství materiálu, protože natužený nespotřebovaný materiál ztvrdne. Tmelit je nejlépe na
čistý materiál zbavený všech
starých nátěrů, mechanických
nečistot a především mastnoty
a prachu.
Staré nátěry přebruste až na
podkladový materiál. Povrch
odmastěte např. organickým
rozpouštědlem, zdrsněte brusným papírem a zbavte prachu, rzi a vlhkosti. Většina polyesterových tmelů má doporučený poměr pro smíchání
s tvrdidlem 100 dílů tmelu ku
2 dílům tvrdidla. Přidejte tedy
ke každé polévkové lžíci tmelu zhruba 3 – 4 cm housenky
tvrdidla. Intenzivně zamíchejte několik sekund a dokonalé
promíchání zkontrolujte rovnoměrným rozptýlením červené barvy tvrdidla v odlišné
barvě tmelu.
Naneste špachtlí na opravované místo dostatečné množství
tmelu. Doba zpracovatelnosti
po natužení se pohybuje v řádech několika minut podle druhu tmelu. Pokud je nerovnost
větší, je vhodné použít kombinaci více tmelů (hrubší/jemnější), nebo tmelit ve více vrstvách (zhruba 5 mm).
Po uplynutí doby vytvrzení
a odvětrání rozpouštědel v řádech desítek minut podle druhu tmelu přebruste povrch jemnějším smirkem. Nyní se můžete rozhodnout, zda přistoupíte již k finálnímu nátěru. Pokud chcete snížit savost a dosáhnout vysoké rovnosti opravovaného povrchu, je vhodné
použít plnič ve spreji nebo stříkací tmel.
Po skončení práce nezapomeňte na očištění pracovních pomůcek dříve, než dojde k vytvrzení tmelu. Doporučujeme
ředidlo C 6000.
NOVÝ RAPID
Popis:
 dvousložkový univerzální polyesterový tmel ke tmelení větších a středních nerovností (2 – 5
mm), doba zpracování do 10 minut po natužení, doba broušení
za 120 minut
 balení: 0,2 kg; 0,5 kg; 1 kg;
2 kg
 barva tmelu: světle šedá
Použití:
 kov – nerovnosti, rýhy, promáčkliny na kovových výrobcích (vrata, zárubně, karoserie,
stroje)
 laminát – nerovnosti a drobná
poškození
 tvrdá dřeva (pod barevný
email) – praskliny trámů, suky,
ulomené hrany
 beton – praskliny a nerovnosti
povrchu, úpravy před pokládkou
podlah
SUPER
Popis:
 dvousložkový plnicí polyesterový tmel ke tmelení větších a středních nerovností (2 –
5 mm), doba zpracování do 5 mi-
nut po natužení, doba broušení
za 30 minut
 balení: 0,2 kg; 0,5 kg; 1 kg;
2 kg
 barva tmelu: světle šedá
Použití:
 kov – nerovnosti, rýhy, promáčkliny na kovových výrobcích (vrata, zárubně, karoserie,
stroje)
 laminát – nerovnosti a drobná
poškození
 tvrdá dřeva (pod barevný
email) – praskliny trámů, suky,
ulomené hrany
 beton – praskliny a nerovnosti
povrchu, úpravy před pokládkou
podlah
SUPER PLUS
Popis:
 dvousložkový jemný modelářský polyesterový tmel ke tmelení malých nerovností (0 – 2 mm),
doba zpracování do 5 minut, po
natužení doba broušení za 30 minut
 balení: 0,2 kg; 0,5 kg; 1 kg;
2 kg
 barva tmelu: žlutá
Použití:
 kov – rýhy na kovových výrobcích (vrata, zárubně, karoserie, stroje), dokončovací tmel na
hrubší tmely (např. na typ značky Vlákno)
 laminát – oprava modelářských forem a kopyt
 tvrdá dřeva (pod barevný
email) – rýhy v nábytku a obložení, oprava oken, potahování
malých nerovností
 beton – praskliny a nerovnos-
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
ti povrchu, stěrkování hrbolatých
povrchů
VLÁKNO
Popis:
 dvousložkový polyesterový
tmel s obsahem skelného vlákna pro tmelení zvlášť velkého rozsahu, na přemostění děravých nebo prorezivělých míst
(3 – 6 cm, větší díry opravit Laminem, tvoří velmi pevnou, skelnými vlákny svázanou vrstvu,
která nahrazuje materiál a lze ji
podle potřeby brousit, doba zpracování do 5 minut po natužení,
doba broušení za 30 minut
 balení: 0,15 kg; 0,5 kg; 1 kg;
2 kg
 barva tmelu: šedozelená
Použití:
 laminát – opravy děr nebo
prasklin v laminátu
 kov – prorezavělá nebo děravá místa různých kovových povrchů a karoserií, velké prohlubně, které nelze vyklepat
ALU
Popis:
 dvousložkový polyesterový
tmel s vysokým obsahem hliníkové pasty, jemná struktura, výborná aplikovatelnost a zvýšená
přilnavost, doba zpracování do
6 minut po natužení, doba broušení za 30 minut
 balení: 0,2 kg; 0,5 kg; 1 kg;
2 kg
 barva tmelu: metalická
Použití:
 pozinkovaný plech a lehké kovy (hliník, měď) – tmelení prohlubní povrchů, spárování
plechů, opravy karoserií s vysokými nároky na přilnavost a vůči
prorezavění
 laminát – nerovnosti a tmelení
tuningových nástaveb
 železo a ocel – vyrovnání povrchů strojů a odlitků, rýhy a nerovnosti v kovových výrobcích
(vrata, zárubně aj.)
33
 barva pryskyřice: transparentní nažloutlá
Použití:
 laminát – díry nebo praskliny
laminátových dílů, lodí, nástaveb, karavanů a střešních boxů
 kov – prorezavělá nebo děravá místa různých kovových povrchů a karoserií (např. lemy
nebo prahy automobilů)
DŘEVO
LAMINO
Popis:
 dvousložková laminovací souprava – obsahuje pryskyřici, iniciátor a pás skelné tkaniny (20 x
125 cm), pro drobné opravy děr
a prasklin nebo na přemostění
slabých či prorezavělých míst,
skelná tkanina nasáklá polyesterovou pryskyřicí vytváří pevný podklad pro nanášení dalších
vrstev tmelů při opravě, doba
zpracování do 10 minut po natužení, úplné vytvrzení a broušení
po 40 minutách
 balení: 0,25 kg
CYKLUS RAD PRO VÁS PŘIPRAVUJE:
Použití:
 dvousložkový polyesterový
tmel s vysokým obsahem celulózy, dobře brousitelný při zachování pružnosti, pracuje se dřevem při změnách okolní teploty a vlhkosti vzduchu, nepropadá se, je možné strojní opracování vrtáním, frézováním či řezáním, doba zpracování do 6 minut
po natužení, doba broušení za 30
minut
 balení: 0,15 kg; 0,5 kg;
0,75 kg; 1,5 kg
 barva tmelu: světle hnědý,
průsvitný
Použití
 dřevo – veškeré druhy dřevěných materiálů (masiv, dřevotříska, OSD desky, MDF desky atd.)
v interiéru i exteriéru, nerovnosti, praskliny, vypadlé suky nebo
vyštípnuté části (opravy nábytku, oken, schodišť, aj.)
 umožňuje použití mořidel
a lazurovacích laků přes tmelená
místa
FINIŠ
Popis:
 dvousložkový
polyesterový
stříkací tmel, odolný, houževnatý a dobře brousitelný, ke sjednocení tmelených a netmelených
míst, vyrovnává povrchy, vhodný pro použití na místech obtížně
přístupných stěrkou, tuží se v poměru 100:5, doba zpracování do
40 minut po natužení, doba broušení za dvě hodiny při teplotě 20 °C
 pistole: tlak 0,4 – 0,6 MPa,
tryska 1,8 – 2,2 mm
 balení: 1 kg; 4 kg
 barva tmelu: bílá
Použití:
 kov – sjednocení podkladu
a vyrovnávání větších ploch na
kovových výrobcích (karoserie,
stroje, vrata apod.)
 laminát – opravy modelářských forem, tmelení velkých
a tvarově komplikovaných dílců
(stříkáním)
 tvrdá dřeva (pod barevný
email) – praskliny trámů, suky,
ulomené hrany
 beton – rýhy na povrchu nábytku, dveří, obložení a podhledů
Text a foto:
Barbora ŠIBRAVOVÁ
poradkyně prodejen StarColor
Poznámka autorky: Vaše dotazy
ráda zodpovím na e-mailové adrese [email protected] a na telefonním čísle 414 120 299. Popsané zboží si můžete zakoupit
v prodejně StarColor v Topolové ulici čp. 1456 v Mostě. Personál vám poradí s výběrem a doporučí vhodný postup při aplikaci. V prodejně je také zákaznický
koutek, v němž mimo jiné najdete mnoho katalogů.
34
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Potřebujete byt? Zúčastněte se dražeb!
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(Vávrová Jitka, E. Basse bl. 515, čp. 1157, Most)
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(Zajác Petr, U Stadionu bl. 401, čp. 1363, čb. 45, Most)
Elektronické dražební jednání se koná
dne 19. 3. 2013 ve 13.00 hodin prostřednictvím elektronického
systému dražeb http://drazby.sajnerova.cz
Elektronické dražební jednání se koná
dne 21. 3. 2013 v 10.00 hodin
prostřednictvím elektronického systému dražeb
http://drazby.sajnerova.cz
Předmětem dražby je nemovitost:
byt č. 4 v budově v Mostě, čp. 1128-1136, o velikosti 4+1,
v 8. podlaží bytového domu a podíl na společných částech budovy
Výsledná cena dražených nemovitostí činí 374 920 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 249 947 Kč
Dražebním jistota se stanoví ve výši 100 000 Kč
Informace:
http://www.sajnerova.cz/ – dražební vyhláška č.j. 087 Ex 126/10-40
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(Berkyová Věra, F. L. Čelakovského bl. 519, čp. 1134, Most)
Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím
elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru
http://drazby.exekutorbrno.cz/
Dražební jednání bude zahájeno dne 2. 4. 2013 v 10.30 hodin
Předmětem dražby je nemovitost:
byt č. 96 v budově v Mostě, čp. 859, o velikosti 3+1,
o ploše 68,40 m2 v 8. podlaží domu
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy
Výsledná cena dražených nemovitostí činí 142 000 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 94 667 Kč
Dražebním jistota se stanoví ve výši 30 000 Kč
Informace:
http://www.exekutorbrno.cz/ – dražební vyhláška
č.j. 137 Ex 9604/10-372
Předmětem dražby je nemovitost:
byt č. 45 v budově v Mostě, čp. 1363, o velikosti 1+1, v 8. podlaží
domu a podíl na společných částech budovy
Výsledná cena dražených nemovitostí činí 160 000 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 106 667 Kč
Dražebním jistota se stanoví ve výši 30 000 Kč
Informace:
http://www.sajnerova.cz/ – dražební vyhláška č.j. 087 Ex 76/10-86
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(Kyselka František, U Stadionu bl. 401, čp. 1356, Most)
Opakovaná dražba nemovitosti se koná
19. 3. 2013 v 15.30 hodin
na adrese Evropská 663/132, 160 00 Praha 6
Předmětem dražby je nemovitost:
bytová jednotka č. 115 v budově v Mostě, čp. 1349-1364
a podíl na společných částech domu
Výsledná cena dražených nemovitostí činí 360 000 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 180 000 Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 18 000 Kč
Informace:
http://www.exekuce.eu/- dražební vyhláška č.j. 067 EX 3704/06-633
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(Lutovský Zdeněk, U Stadionu bl. 401, čp. 1356, čb. 129, Most)
Elektronické dražební jednání se koná
dne 21. 3. 2013 v 11.00 hodin
prostřednictvím elektronického systému dražeb
http://drazby.sajnerova.cz
Předmětem dražby je nemovitost:
byt č. 129 v budově v Mostě, čp. 1356, o velikosti 1+1, v 6. podlaží
domu a podíl na společných částech budovy
Výsledná cena dražených nemovitostí činí 170 000 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 113 333 Kč
Dražebním jistota se stanoví ve výši 30 000 Kč
Informace:
http://www.sajnerova.cz/ – dražební vyhláška č.j. 087 Ex 548/09-39
Ilustrační foto: Petr PROKEŠ
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
35
I přes „kanára“ vyšla premiéra na jedničku
ČERNÍ ANDÍLCI
Minižačky Dámského házenkářského klubu Most se v Chebu zúčastnily turnaje hraného v sestavě 6+1. Měly premiéru.
Doposud byly zvyklé hrát v sestavě 4+1.
Jako první je čekal tým z Lázní
Kynžvart. Mostecká děvčátka na něj
„vletěla“ jako kdyby hrála v sestavě 6+1 nejméně rok. Andílci porazili Kynžvartské hladce 3:0. Následná
oslava výsledku utkání připomínala
triumfální oslavu vítězství na celém
turnaji.
Druhým soupeřem byla domácí
Lokomotiva Cheb. Černí andílci rozhodně nebyli horší, ale kvůli rozhodčímu prohráli 3:5.
Potom na mostecká děvčata čekal
Slavoj Tachov. Než se rozkoukala, už
to bylo 0:2. Sice bojovala, ale rozdíl
dvou branek se jim stáhnout nepodařilo a prohrála 2:2.
Další utkání bylo opět proti Sokolu Lázně Kynžvart. Andílci nezaváhali a lázeňské švihačky porazili 3:1.
A znovu je čekal Slavoj Tachov.
V tomto utkání měly Mostečanky slabou chvilku. Jako kdyby vůbec nevěděly, kde jsou, a dostaly tenisového
„kanára“ 0:6.
Odveta proti Lokomotivě Cheb
jim ale vyšla na jedničku. Po sprše v kabině z předchozího zápasu
bylo zlepšení výkonu znát. Od začátku utkání andílci vedli, na jeho konci svítil na tabuli výsledek 6:4 v jejich prospěch.
A znovu nastoupili proti tachovskému Slavoji, ale ani na potřetí nedokázali Západočeškám sebrat body.
DHK Baník Most prohrál 4:6.
Po zaváhání Chebu se Mostečanky
rázem dostaly o bod na druhé místo.
Andílky potom čekal třetí zápas
proti kynžvartskému Sokolu. Říka-
li si, že to bude sranda, ty porazíme
lehce a udržíme si naději na druhou
příčku. Začátek andílkům ale nevyšel
podle jejich představ a od první minuty prohrávali. Škoda. Prohrát ale
nechtěli a nedali se. Zlepšili obranu
a útok a výsledek snahy se dostavil.
V napínavém konci Mostečanky vyhrály 4:3.
Proti Chebu stačila remíza. Andílci věděli, že to bude těžký zápas.
Domácí přišlo povzbudit několik
fandů a atmosféra se dala přirovnat
ligovému utkání dospělých Černých
andělů. Mostečanky nezačaly nejlépe, prohrávaly 0:1. Hned na to z levé
spojky to bylo 1:1. To už byli andílci
klidnější a vzápětí jejich pravá spojka upravila skóre na 2:1. Malá chyba a soupeř je potrestal brankou na
2:2. V hale to bouřilo, diváci hnali
domácí kupředu, Chebanky ale udělaly chybu a opět se mostecká pravá spojka dostala do akce a zvýšila
skóre na 3:2. V poslední minutě nastal závar před mosteckou brankou.
Po faulu nařídil rozhodčí proti andílkům sedmičku. Na ni se přichystala nejlepší hráčka Chebu, ale Mostečanky její střelu úžasně vyrazily.
Ještě se pokusily podniknout poslední útok, ale ten nebyl úspěšný. Poté
rozhodčí zápas ukončil.
Andílcí prožívali obrovskou radost z první zkouška „velké“ házené.
Po devíti zápasech zaslouženě dosáhli na druhé místo. Byli skvělí, každý
gól bouřlivě slavili, drželi kolektivní
hru, týmová spolupráce byla výborná, bojovali ostošest.
A ještě jeden pozoruhodný výsledek. Nejlepší hráčkou turnaje v kategorii minižaček byla vyhodnocena
Adéla Krbcová (DHK Baník Most).
Text: Miroslav STRAKA
Foto: Jiří BLANICKÝ
KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ
1. Slavoj Tachov
2. DHK Baník Most
3. Lokomotiva Cheb
4. Sokol Lázně Kynžvart
18
10
7
1
FOTBALOVÁ ŠKOLA MOST
Prešov: Chlapci hýřili
pohybem, dobře kombinovali
Chlapci z FŠ Most ročníku 2003 se
vypravili na velký mezinárodní turnaj
do východoslovenského Prešova. V jejich věkové kategorii se sportovního
klání zúčastnilo třicet družstev rozdělených do pěti skupin. Za svůj výkon
se Mostečtí rozhodně nemuseli stydět.
K prvnímu utkání nastoupili proti ukrajinskému FC Dinaz Liutizh.
Brzy se dostali do vedení 1:0. Po chybách v obraně se soupeři podařilo otočit výsledek na 1:2, aby se ve druhé
půli utkání hráči FŠ Most vybičovali k dobrému výkonu a velkému tlaku, který jim ale bohužel stačil jen na
vyrovnání 2:2. Svým výkonem a herním pojetím si i přes dosaženou remízu mostečtí hráči získali uznání publika a respekt soupeřů.
Dalším soupeřem byl srbský klub
FK Jedinstvo Novi Bečej. Ten se představil jako kvalitní tým a utkání zahájil náporem. V 50. sekundě vedli srbští
hráči už poměrem 2:0 po velkých chybách mosteckých fotbalistů v obraně a s FŠ to nevypadalo dobře. Přesto se trenérům opět podařilo vyburcovat tým a chlapci snížili náskok soupeře na 2:1. Srbové poté znovu odskočili na rozdíl dvou branek (3:1). Od té
chvíle bylo na hřišti jen jedno družstvo – a to FŠ Most. Chlapci hýřili pohybem, dobře kombinovali a dostáva-
li se do mnoha šancí. Ve 22. minutě se
jim podařilo srovnat skóre na 3:3. Další slibné akce zůstaly nevyužity, když
skončily na břevně a dvakrát na tyči.
Ke třetímu utkání nastoupili mostečtí fotbalisté proti týmu FAMT Prešov. Utkání bylo přelosováno do jiné
haly a na přístupu domácích hráčů
a také rozhodčích bylo vidět, že Prešovští udělají pro postup vše. Utkání
se jim nakonec podařilo proměnit ve
vítězství 1:0, přestože mělo kvůli způsobu řízení sudího divnou pachuť.
Poslední zápas ve skupině, v němž
ani případná výhra nezaručovala FŠ
Most postup, byl proti polskému týmu
UKP Zielona Góra. Mostečtí předvedli svoji kombinační hru, dobře se pohybovali a zápas vyhráli 2:0. Poláky
nepustili během celého zápasu do žádné vážnější šance.
I přes výhru kluci z „fotbalovky“
nepostoupili do závěrečných bojů
o umístění a turnaj tak pro ně skončil. Přesto trenéři a ani vedení klubu
není vystoupením svých borců zklamáno. Reakce publika jen potvrdily,
že družstvo předvádělo rychlý moderní fotbal, který se všem přítomným líbil. Pro chlapce to byla navíc
další velká zkušenost.
Text a foto: Ota HERTL
36
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Vzájemná spolupráce s extraligovými týmy
HC MOST
Vyhne se prvoligový tým HC Most baráži? Hodně o tom napoví vývoj utkání v sobotu 16. března – v den, kdy proběhne
v této sezoně poslední kolo play-out. Před nervydrásajícím
střetem se na uklidněnou můžeme na chvíli ohlédnout do
historie oddílu. Možná se z ní dozvíme, že to bylo s výkonem
týmu i dříve „nahoru dolů“.
ZAČÁTKY
Oddíl ledního hokeje v Mostě
byl založen v roce 1946. Šlo o dílo několika nadšenců v čele se
správcem tehdejšího areálu Čepelákem. Oddíl provozoval svou
činnost vedle staré průmyslové
školy v Mostě.
V té době neprobíhaly soutěže jednotlivých mužstev, ale byla
hrána řada přátelských utkání se
sousedním Chomutovem, Litvínovem apod. V té době bylo v oddílu jedno družstvo žáků a jeden
tým mužů. Muži hráli v 1.A třídě
(dnešní krajský přebor).
V roce 1951 se oddíl přestěhoval z průmyslové školy na hřiště
v sousedství gymnázia, jež bylo
do roku 1966 využíváno v letních
měsících i jako házenkářské.
Od roku 1952 postoupili muži
do krajského přeboru. Tehdy se
ještě jednalo o přírodní kluziště,
kde se před zimou navezly veliké sloupy pro osvětlení a položily se mantinely, které dosahovaly výšky půl metru. Oddíl působil pod hlavičkou hokejového oddílu UHLOMOST. V roce 1966 se z dětského přírodního kluziště stal zimním stadion –
poté, co městský národní výbor
rozhodl o vybudování umělé ledové plochy podpořené chladicí
technologií.
V té době působil oddíl již
pod názvem HC Baník Most. Do
svých řad získal hodně nových
adeptů, což vedlo ke vzniku dalších družstev žáků, dorostu a juniorů. Tým mužů postoupil v sezoně 1976/77 do druhé ligy ČSSR,
kde setrval následující dva ročníky, a potom, co Československý
svaz ledního hokeje provedl reorganizaci soutěží, sestoupil do divize (krajský přebor).
V roce 1985 došlo k zastřešení
zimního stadionu, o šest let později muži opětovně postoupili do
druhé ligy.
NOVODOBÁ HISTORIE
Novodobá historie mosteckého hokeje se datuje od roku 1996,
kdy výkonný výbor založil společnost s ručením omezením HC
Most. Ta měla vytvářet podmínky pro další rozvoj ledního hokeje v Mostě.
V témže roce rozhodlo městské zastupitelstvo o dostavbě nového zimního stadionu. K přestěhování došlo v lednu 1998.
Zlepšené podmínky přinesly
své ovoce. Tým mužů se po roce
2000 čtyřikrát pokoušel projít neúspěšně baráží a postoupit do první ligy ČR.
Junioři a dorostenci byli
v tomto období úspěšnější – postup do republikové první ligy se
jim zdařil.
Oddíl založil oficiální hokejovou školu. Na konci sezony 2006/
2007 došlo k naplnění dlouhodobého cíle – tedy k postupu do první ligy ČR.
HC Most začal spolupracovat
s extraligovými mužstvy Karlových Varů a Litvínova. Ty se staly
partnery mosteckého klubu. Jenže
po dvou sezonách došlo k sestupu
do druhé ligy.
V sezoně 2009/2010 prošlo
mužstvo ze šestého místa po základní části v play-off až do finále, kde podlehlo po velkém boji
2:3 na zápasy Litoměřicím. V následujícím ročníku skončili mostečtí hokejisté v tabulce druzí za
Kláštercem nad Ohří, který později zdolali ve finále play-off 3:1
na zápasy, čímž si zajistili postup
do baráže o první ligu. Z ní se jim
podařilo společně se Šumperkem
opět postoupit do první ligy.
ŽHAVÁ SOUČASNOST
Loňská sezona se pro HC Most
nevyvíjela vůbec dobře, přesto-
Sestava prvoligového týmu HC Most v sezoně 2012/2013.
že byla obnovena poměrně úzká
spolupráce s extraligovými celky
Litvínova a Karlových Varů.
Mužstvu se vůbec nedařilo.
Už od Vánoc bylo jasné, že další
baráži o setrvání v první lize neunikne. V základní části skončilo s obrovskou ztrátou na posledním místě.
V lednu 2012 nastoupil nový
trenér Václav Baďouček z Karlových Varů, pod nímž se tým přece
jen začal herně zvedat. V následném play-out už bylo protivníkům důstojným soupeřem, i když
bylo jasné, že vzhledem k postavení týmu po základní části bude
jarní baráž jistotou. V ní se naplno projevila koncepční práce nového trenéra, mančaft se bez větších potíží udržel v první lize.
Pro sezonu 2012/2013 se ještě
více rozšířila vzájemná spolupráce s extraligovými týmy Litvínova a Karlových Varů. Za cíl byla
jednoznačně stanovena záchrana účasti HC Most v první lize
bez nutnosti hrát baráž. Mosteckým hokejistům se relativně dařilo v přípravě, dokázali beze ztráty bodu vyhrát první ročník turnaje O pohár primátora města Mostu. Podnik měl vcelku slušné mezinárodní obsazení.
Těsně před startem samotné
první ligy se ale začal kádr ještě
obměňovat. Odešli postupně bratři Klímové, Polák nebo Přindiš,
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
37
Litvínova a Karlových Varů byla rozšířena
Z utkání Ústí – Most.
Z utkání Most – Beroun.
Z utkání Jihlava – Most.
Mostečtí se radují z gólu vstřeleného Jihlavě.
naopak přišli např. obránce Pavlů,
útočníci Čurilla s Gengelem. To
vše mělo vliv na sehranost kádru,
takže svěřenci trenéra Baďoučka
podlehli v prvních třech mistrovských utkáních svým soupeřům.
Potom naopak následovaly tři výhry v řadě, což vyneslo HC Most
v tabulce k desátému místu. Tam
se mužstvo drželo až do začátku listopadu, což bylo zhruba do
20. kola soutěže.
Následovala nejdelší osmizápasová série bez výhry (20. až
27. kolo), jež sesunula mostecké
hokejisty v tabulce na dvanácté
místo. Po 27. kole, kdy mužstvo
beznadějně podlehlo poslednímu Písku (na jeho ledě), došlo ke
změně na postu trenéra.
Na post hlavního kouče přešel z pozice asistenta dlouholetý
mostecký trenér Kamil Kašťák.
Václav Baďouček naopak zaujal místo asistenta. Mužstvo se
výsledkově trošku zvedlo, ale
svou pozici na dvanáctém místě nedokázalo opustit. Mančaft
začala sužovat dlouhodobá zranění. Pro zranění postupně z kádru vypadli Tauš, Nevyhoštěný, Divíšek, Hranáč a Charousek. V případě Tauše s Hranáčem se jedná o zranění do konce sezony.
Čím více se blížil konec základní části soutěže, tím více se
začal ztenčovat náskok HC Most
na 13. místo, které okupoval Beroun. V jednu chvíli měl Most na
své protivníky v boji o přímou
záchranu (Beroun, Písek) náskok až dvanácti bodů. Jenže nepovedená poslední čtvrtina, v níž
mužstvo uhrálo ze třinácti zápasů pouhých osm bodů, znamenala, že na konci základní části se
na HC Most bodově dotáhl Beroun. Oba celky měly shodně po
44 bodech, jenže Most posunula
na třinácté místo horší vzájemná bilance, takže do bojů v play-out, kde se střetávají týmy z devátého až čtrnáctého místa po základní části každý s každým dvakrát systémem doma – venku,
vstupoval HC Most z předposledního místa, které už znamená vstupenku do dubnové baráže
o udržení v první lize.
V úvodním kole play-out dokázal HC Most zvítězit 3:1 v Litoměřicích, což ho při prohře Berouna vrátilo na dvanáctou příčku
tabulky s náskokem tří bodů před
berounskými Medvědy.
Nezbývá než doufat, že se mosteckým hokejistům v play-out bude
i nadále dařit, aby v sobotu 16. března (den, kdy proběhne poslední kolo
play-out) pro ně sezona definitivně
skončila. To by znamenalo, že splnili cíl – vyhnout se baráži.
Text a foto: Jiří RYBÁŘ
šéfredaktor webu HC Most
Poznámka autora: Veškeré
údaje uvedené v článku jsou ke
dni 21. února 2013.
16. BŘEZNA: POSLEDNÍ KOLO PLAY-OUT
38
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
PODĚKOVÁNÍ
Díky za nový kabát
Mostecký blok 80 (nedaleko od
Luny) má nyní novou fasádu. Je
nejviditelnějším výsledkem celkové rekonstrukce domu, jejíž
součástí bylo nejen zateplení objektu, ale také výměna vchodových dveří, umístění stříšek nad
vchody, celková sanace balkonů.
Práce zajišťovala mostecká stavební firma VOBAS. I přes veliký rozsah prováděných prací vše
proběhlo velmi hladce, i když se
dělníci museli občas vypořádávat s naschvály, které jim dělali někteří obyvatelé domu. Nutno dodat, že z nepochopitelných
důvodů. Drobné problémy (ty se
vyskytují běžně na každé stavbě) a případné další požadavky
společenství vlastníků byly řešeny s velmi rychlou odezvou ze
strany vedení firmy ke spokojenosti všech. Tuto firmu mohu jenom doporučit.
Michal TOMKO
úřední správce SV 118
Most
Československé armády
BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci březnu oslaví své narozeniny tito předsedové SA a SV.
004
015
019
048
049
057
074
077
087
092
103
105
125
151
162
167
207
208
213
227
232
240
253
267
270
279
280
295
610
615
621
628
635
646
Větrovcová Blanka
Pail Pavel
Martincová Jana
Minčák Jiří
Gärtner Jaroslav
Neumann Karel
Suchopár Jaroslav
Breckl Ervín
Ing. Klíma Petr
Šprinc Josef
Suchochleb Milan
Kovář Pavel
Nezbeda Tomáš
Matějková Stanislava
Václavů Petr
Pokorný Bohuslav
Pecka Jan
Harvan Josef
Galbavá Lenka
Ing. Langmajer Dušan
Ing. Kudrna Libor
Ing. Kohout Jiří
Studená Jaroslava
Ing. Žihlová Hana
Pitín Petr
Mrovčák Lubomír
Kandrová Jana
Matuščínová Zdeňka
Lipták Jiří
Černý Milan
Fišer Rostislav
Vovesný Pavel
Chytrá Dana
Istratijová Magdalena
Informace z představenstva
Dnešní informace jsou ze zasedání č. 01 (ze dne 7. ledna 2013) a č. 02
(ze dne 21. ledna 2013). Představenstvo projednalo zápis z jednání
kontrolní komise č. 12 (ze dne 12. prosince 2012) o provedených
kontrolách a učinilo k nim příslušná opatření a závěry.
PŘEDSTAVENSTVO
SCHVÁLILO:
 v neveřejném výběrovém řízení, s doporučením předsedů
SA a SV, firmy na práce, opravy
a výměny zařízení v domech
SA 026/bl. 573, 043/bl. I, 059/bl.
626, 080/bl. 706, 090/bl. 722;
SV 061/bl. 639, 125/bl. 85, 192/
bl. 327, 205/bl. 322, 218/bl. F2,
225/čp. 2080, 272/bl. H, 628/bl.
374, 642/bl. 734;
 návrh mimořádných odměn
předložený předsedy SV 239
a 613 za druhé pololetí roku
2012, předsedy SV 004, 185, 208
na první pololetí roku 2013;
 aktualizace směrnice SO-18/
2011, organizačního schématu
a pravidel PR-02/2010;
 zadání modernizace jednoho
výtahu (bl. 722 v Mostě) a čtyř
výtahů (bl. 632 v Mostě) firmou
Jiří Hasman-Výtahy v souladu
s rámcovým výběrovým řízením
na opravy výtahů;
 stanovení uchazečů pro výzvy k podání nabídek ve výběrovém řízení pro akce realizované
v rámci dotací IOP IPRM Litvínov-Janov: Regenerace bytových
domů – výtahy a zateplení bl. A1,
ul. Kopistská; výtahy bl. A2, ul.
Kopistská; střecha a zateplení bl.
A3, ul. Kopistská; střecha, výtahy a zateplení bl. A5, ul. Kopistská; výtahy a lodžie bl. A6, ul.
Gluckova;
 jako žadatel nebo pověřený
vlastník žadatele složení hodnotících komisí v rámci dotací
IPRM Most;
 spolupráci při organizaci Plesu města Mostu;
 termín konání výročních členských schůzí (VČS) a výročních
shromáždění vlastníků (VSV) od
4. března do 5. května 2013;
 snížení výše členského podílu u dvou bytů (bl. 609, čb. 7
a bl. 628, čb. 4) z důvodu toho,
že na základě dlouhodobé nabídky v realitních agenturách se
vzhledem k původní výši člen-
ského podílu nepodařilo najít
zájemce;
 56 smluv, dohod a cenových
ujednání, 5 žádostí o povolení
držení domácího zvířete;
 přijetí 24 nájemníků za členy
družstva, žádosti 40 nájemníků
na ukončení členství, znovupřijetí žádného nájemníka za členy
družstva;
 žádosti – 0 týkající se nebytových prostor (NP), 2 ke stavebním
úpravám NP, 1 výpověď z pronájmu NP, 3 výpovědi z pronájmu
společných prostor (SP), 4 o pronájem SP, 1 o prodloužení pronájmu SP, 1 žádost o povolení
k umístění sídla firmy do bytu;
 vyloučení z družstva – MIRGA David (SV 277) podle čl. 25
odst. 1 písm. a) a písm. c) stanov;
 ukončení členství – KUBÁT
David (SA 448) na základě pravomocného nařízení výkonu rozhodnutím postižením členských
práv a povinností podle čl. 21
písm. h) stanov;
 návrhy změn předpisů nájemného pro 362 nájemníků
a 3 kde není pověřený vlastník
SBD Krušnohor, 1 SA, 3 SV;
 stavební úpravy v bytech 39
žadatelům, 7 žádostí o připojení
internetu;
 ostatní členské, bytové a nebytové záležitosti.
PŘEDSTAVENSTVO
ULOŽILO:
 členu představenstva – předsedovi technické komise vypracovat společně s vedoucí úseku inženýrské činnosti odpověď
na dopis SV 229/bl. 410 reagující na průběh výběrového řízení
a tuto zaslat SV 229;
 předsedovi představenstva zaslat na základě šetření kontrolní
komise dva vytýkací dopisy.
PŘEDSTAVENSTVO
VZALO NA VĚDOMÍ:
 informace předložené pod
body 1, 2, 3, 4, 5, 6 ze zápisu
kontrolní komise č. 12 ze dne
12. prosince 2012.
Roman LAUR
předseda představenstva
Úspěšní luštitelé křížovky
Také křížovka z únorového čísla zpravodaje Krušnohor má své vítězné
luštitele. Ti byli vylosováni redakční radou. Tajenka celostránkové křížovky
zněla: Společnost Don 2 – kladivo na dlužníky.
Sponzorem, jenž zaplatil honorář autora křížovky i hodnotné knižní ceny pro
tři výherce, byla tentokrát společnost s ručením omezeným Don 2 – zprostředkovatelská a realitní agentura Most, firma zprostředkovávající zajištění
pohledávek (vyjma právního poradenství), poskytující zprostředkovatelskou
činnost, nebankovní půjčky oproti zástavě, veškerou realitní činnost a výkup
bytů a nemovitostí. Pro SBD Krušnohor provádí vymáhání dluhů od neplatičů. Agentura sídlí v Mostě na třídě Československé armády čp. 1766 (třetí
poschodí budovy správy SBD Krušnohor) a má kontaktní kancelář v ulici
Pionýrů (v přízemí bloku 325).
Také v dnešním vydání zpravodaje najdete křížovku (na sousední tiskové
straně). Přejeme příjemné luštění a držíme palce při losování úspěšných
luštitelů.
Redakční rada
VÝHERCI Z ÚNOROVÉHO ČÍSLA:
Miroslava Musilová, Lidická čp. 80, Most
Marie Sobotková, Hutnická čp. 2752, Most
Růžena Ehmigová, Hutnická bl. 338, Most
HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 136 018
Download

Číslo 3 - Stavební bytové družstvo Krušnohor