ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA
MĚSÍČNÍK  DUBEN 2013  ROČNÍK XVI.  ČÍSLO 4 (99)  ZDARMA
Mostecký zimní stadion má za sebou premiéru. Byl to zážitek. Zrodil
se zde nový celorepublikový krasobruslařský závod – Velká cena Mostu.
Vidět slečny (a dva chlapce) od čtyř
do sedmnácti let, jak se prohánějí po
ledě a snaží se získat od jury kvalitním výkonem co nejlepší hodnocení
– to prostě chytlo u srdce. Organizátor
závodů, jímž je nedávno založený oddíl krasobruslení SK HC Baník Most
(jeho závodnice na snímku), položil
základní kámen ke zrodu nové tradice. Úspěšní jedinci z ní vyrostlí budou
dělat dobré jméno městu i okresu po
celém Česku.
Foto: Monika KORDÍKOVÁ
Chce to mít odvahu
Říkat si, že tento či jiný rok bude
ve srovnání s tím předchozím zase náročnější, to je už opravdu fráze. Výrok je to omšelý a nezajímavý. Mozek ho už jaksi „nebere“. Obsah výroku je sice pravdivý, ale pro naše centrum myšlení nevzrušivý, nezajímavý.
Jako kdyby nás opustila životní síla.
Zapadli jsme do šablony „ono to nějak dopadne“.
Chtělo by to facku na probuzení.
Ta přišla. V podobě capartů prohánějících se po ledě mosteckého zimního
stadionu v rámci nových celorepublikových krasobruslařských závodů. Dětský
organismus je malý, drobný, ale zároveň
hravý a ten krasobruslařský ještě k tomu
nebojácný. Děti dávaly do sportovního
klání celou svoji duši. Nebály se a šly
bojovat, aby dopadly co nejlépe. Nechybělo jim nadšení pro věc, odvaha, chuť
něco změnit. Našim utahaným dospěláckým tělům a duším dali caparti dobrý příklad.
Budeme mít příležitost jej využít.
O tu se nám postarali naši drazí politici
legislativní smrští vloni a předloni. Jejím výsledkem je – vedle jiných „novinek“ – zrod nového občanského zákoníku. Pro nás to znamená vytvoření nových stanov coby reakce na nově
vznikající situaci. Bude vyžadovat
čistou hlavu, tvůrčí přístup, odvahu
k uplatňování inovativních postupů.
Budiž nám proto krasobruslařské mladí příkladem toho, že když se chce, tak
to jde (a překážky neexistují).
PŘEDSTAVENSTVO SBDK
STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, 434 01 MOST
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Krušnohor , zpravodaj stavebního bytového družstva
Ú�EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV� STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND�LÍ A ST�EDA 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TAV E B N Í H O BY T OV É H O D R U Ž S T VA K R U Š N O H O R
2
HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE�INK 476 146 199
POND�LÍ, ST�EDA 7.00 – 17.00 ÚTERÝ, �TVRTEK, PÁTEK 7.00 – 13.00
Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe�inku spole�nosti Hasman – Výtahy na telefonním �ísle
800 136 018 nebo 417 639 296
E-mailová adresa:
Oficiální internetové stránky:
Spojovatelka: 476 146 100
P�EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD)
P�edseda
Laur Roman
476 146 104
Místop�edseda
Ryba František
476 146 104
�lenové
Ing. Hokr Roman
Ing. Koranda Ji�í
Ing. Pa�ourek Ivo
Šev�ík Arnošt
Ing. Vozka Vlastimil
KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK)
P�edseda
Mertlík Ji�í
�lenové
Vajshajtl Stanislav
Mgr. N�me�ková Zde�ka
Ing. Goldbergerová Jana
�erník Vladimír
Bucha Petr
Petrilová Jana
ÚSEK �EDITELE (Ú�)
�editel družstva
Ryba František
476 146 105
Vedoucí sekretariátu �editele
Domínová Leona
476 146 104
Fax
476 146 101
Informace
Varhulíková Anna
476 146 106
Podatelna
Hokrová Monika
476 146 107
Sekretá�ka
Karochová Daniela
476 146 108
Tiskový mluv�í, redakce zpravodaje
Mgr. Prokeš Petr
476 146 109
EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ)
Vedoucí
Erlitzová Alena
476 146 110
Sekretariát vedoucí EÚ
Feiglová Martina
476 146 111
Fax
476 146 102
Správce sít�
Gerthner Daniel
476 146 112
Pobo�ka Litvínov
Fax
476 754 084
Vegnerová Hana
476 146 115
Blahoutová Eva
476 146 116
�andová Martina
476 146 117
[email protected]
reditel
predstavenstvo
predseda.kk
kontrolni.komise
reditel
sekretariat.reditele
informace
podatelna
sekretariat
tiskovy.mluvci
hlavni.ekonom
sekr.ekonom
sprava.site
pobocka.litvinov
ÚSEK INŽENÝRSKÉ �INNOSTI (ÚI�)
Vedoucí
inzenyrska.cinnost.vedouci
Jánská Hana
476 146 180
Investi�ní referent
Renka Adam
476 146 181
investicni.referent1
Hor�á�ek Miroslav
476 146 182
investicni.referent2
Zámecký Jan
476 146 183
investicni.referent3
R�ži�ková Simona
476 146 184
investicni.referent4
Referentka
inzenyrska.cinnost.referent
Kolmanová Lucie
476 146 185
Z d�vodu v�tší p�ehlednosti uvádíme u e-mailových adres na jednotlivá
pracovišt� a pracovníky pouze tu �ást adresy, která je p�ed
"zaviná�em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt� p�idat
" @sbdkrusnohor.cz ".
EÚ - EKONOMICKÉ ODD�LENÍ (EO)
Vedoucí EO a vedoucí Ú�JE
Ing. Kurková Kate�ina
476 146 120
Provozní ú�tárna pro SVJ
Charvátová Lenka
476 146 121
Žaludová Vlasta
476 146 122
Kultscherová Miroslava
476 146 123
Fakturace
Švecová Petra
476 146 124
Kastnerová Stanislava
476 146 125
Provozní ú�tárna
Pousková Blanka
476 146 127
Pokladna
Gerthnerová Dana
476 146 129
Evidence zálohových plateb
Andrtová Irena
476 146 131
Referentka úv�r�
Libecajtová Lucie
476 146 133
Evidence majetku - inventury
Nezbedová Kate�ina
476 146 135
Mzdová a personální kancelá�
Šáfrová Liliana
476 146 137
[email protected]
www.sbdkrusnohor.cz
ekonomicke.odd.vedouci
provozni.uctarna
fakturace
provozni.uctarna
pokladna
topna.sezona
uvery
evidence.majetku
mzdy
EÚ - ODD�LENÍ PRO �LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O�Z)
Vedoucí
clenske.zalezitosti.vedouci
Petrovická Zuzana
476 146 140
�lenská evidence
clenska.evidence
Kindermannová Romana
476 146 141
Pletková Lucie
476 146 142
476 146 143
Šindelá�ová Lenka
Evidence nájemného
evidence.najemneho
Kubíková Lenka
476 146 145
Reichlová Iveta
476 146 146
P�edpisy nájemného
predpisy.najemneho
Sojková Milena
476 146 148
Pecková Kate�ina
476 146 149
evidence.pohledavek
Vedoucí evidence pohledávek
Matoliaková Iva
476 146 150
Evidence pohledávek
evidence.pohledavek
Zvárová Mária
476 146 151
Nedv�dová Lucie
476 146 152
St�íšková Kate�ina
476 146 153
Hudecová Jitka
476 146 154
Nebytové prostory - pojišt�ní
nebytove.prostory.pojisteni
Pátková Lenka
476 146 156
Spole�né prostory
nebytove.prostory.pojisteni
Šev�íková Alena
476 146 157
TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ)
Vedoucí
Ing. �apková Irena
476 146 160
Stavební technik
Bertlová Zde�ka
476 146 161
Vlasáková Zuzana
476 146 162
Vilhelmová Monika
476 146 163
Vydra Radovan
476 146 164
Šebek Zden�k
476 146 165
Losos Martin
476 146 166
Šebková Hedvika
476 146 167
Požárn� bezpe�nostní technik - MTZ
P�ibyl František
476 146 171
Energetik
Ing. Korol Valerij
476 146 172
Referentka
Rybová Kate�ina
476 146 174
Dispe�ink
Hilbertová Lenka
476 146 199
technicky.usek.vedouci
technik1
technik2
technik3
technik4
technik5
technik6
technik7
bezpec.technik
energetik
technicky.usek.referent
dispecink
ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
2
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Co jsme pro vás
připravili:
Hodnocení porad předsedů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5
Krušnohor pomohl Černým andělům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 15
Velebudičtí opět zabodovali, sáhli si na stříbro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 17
Co vinař – to jiné víno, láká mě různorodost chutí, říká Jiří Puc . . . . str. 20
Co pro nás děláte, zastupitelé? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 22
Co obyvatele Mostecka nejvíce trápí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 24
Valná hromada Severočechů.cz: Více pracujte v okresech! . . . . . . . . . str. 27
Velká cena Mostu bude novou tradicí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 35
KRUŠNOHOR – zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební
bytové družstvo Krušnohor, tř. ČSA 1766, 434 01 Most. IČ: 00043257. Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda),
tel.: 476 146 104, e-mail: [email protected], fax: 476 146 101, Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš.
Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: 476 146 109, e-mail: [email protected] Rozšiřuje SBD Krušnohor
jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový – Česká reklamní společnost, Most, tel. 777 722 122, fax: 776 404 544,
e-mail: [email protected] Náklad: 23 000 výtisků. Dáno do tisku: 25. 3. 2013. Vyšlo: 4. 4. 2013. Uzávěrka příštího čísla:
19. 4. 2013. Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí.
Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597
3
EDITORIAL
Vážení čtenáři!
Kamil Střihavka přijede se svými hudebními kámoši do Mostu. A nevystoupí v Medůze, jak by se dalo předpokládat. Na jeho koncert si zajdete
do Repre. I tato informace je důkazem
o tom, že Oblastní dům kultury horníků a energetiků, jak se novomostecké
Repre původně nazývalo, se jen tak
brzo neobrátí v prach. Investor výstavby nového Repre – společnost Crestyl
– ale svým přístupem dokazuje, že se
bude umět o kulturu postarat. Klíče od
Repre jsou totiž uloženy u manažerů
hotelu Cascade (dříve Murom), který
Crestyl vlastní a nechal zrekonstruovat. Tito manažeři dokazují, že umějí.
Dokonce v přízemí Repre zrekonstruovali restauraci. I když se mezi lidmi
šušká, že se tak stalo jen kvůli plesové sezoně, nelze tomu věřit. Sezona
plesání končí a rekonstrukce jistě nebyla dělána pro to, aby restaurace zela prázdnotou. Takže se možná můžeme těšit na příjemné posezení.
Ve Velebudicích se dějí věci! Nedávno tam zvítězil Mostečan v soutěži
svářečů, kteří přijeli z několika krajů, a nový úspěch nenechal na sebe
dlouho čekat. Mostečan si cenu přivezl z východočeské Dobrušky. Dokázal, že umí perfektně zvládat mozková centra počítačů řídících stroje. Ne
nadarmo hejtman Oldřich Bubeníček
po nedávné návštěvě Velebudic prohlásil, že nové vedení školy to vzalo za správný konec, vlastně správný začátek.
Nově začít tahat za tu správnou část
motouzu chtějí také Severočeši.cz. Ti
si na valné hromadě posypali hlavu
popelem za to, že mají málo organizací v okresech mimo Mostecko, a proto výsledky krajských voleb nebyly tak
oslnivé, jak by si představovali. Takže budou zakládat nové organizace,
aby lidé o Severočeších.cz v jiných
okresech dobře věděli a mohli jim
dát v následujících volbách své hlasy.
Snad to tedy příště dopadne lépe.
Nezvykle tvrdě pohovořil mostecký
primátor Vlastimil Vozka před novináři po skončení setkání starostů měst
a obcí okresu. Dopálila ho vláda. Ta
mlčí a okres (potažmo kraj) ji nezajímá. Přitom problémy na Mostecku
narůstají, nezaměstnaných přibývá,
stejně jako sociálních případů. Až bude okres Most zcela zbídačen, probudí se vláda a začne se starat? Bycha pozdě honiti – říká staré dobré
české rčení. Bude vůbec ještě co zachraňovat?
Na Benediktu ale moc bídy vidět není.
Možná je to důvod toho, proč se tam
již potřetí konají Dny vína. V něm je
prý pravda. Pořadatelé by měli Nečasův kabinet na Dny vína pozvat, aby
tu pravdu na dně objevil.
Petr PROKEŠ
4
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
Barevnější prostory
Jaro už je tady, příroda se postupně probouzí a naše okolí zbarvuje květy mnoha rostlin
a novou zelení. Přírodou se nechtějí nechat zahanbit družstevníci ze SA 048 (blok 608) v ulici Kapitána Jaroše na mosteckém Výsluní, a proto se rozhodli vymalovat společné prostory
domu. Na štětce a barvy dojde
v následujících týdnech.
Komory na byty
Oprava elektroinstalace proběhla v domě SV 272 (blok H)
ve Větrné ulici na litvínovském
sídlišti Janov. Vlastníci bytů si
v průběhu prací nechali přepojit elektrické vedení v komorách
přímo na byty.
Další dům zkrásní
Vlastníci bytů ve SV 230 (blok
518) v ulici Karla Havlíčka Borovského na sídlišti Pod Lajsníkem v Mostě si právě nechávají zateplit dům a přivítají tak jaro
a léto svěžími barvami na plášti objektu. Souběžně se zateplováním běží další práce – jsou
měněna stará dřevěná chodbová okna za nová plastová.
Co tomu říkáte, vážení čtenáři?
RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ
Předseda vlády Petr Nečas se po třech měsících mlčení konečně odhodlal napsat odpověď na otevřený dopis Zastupitelstva
města Mostu (viz Krušnohor č. 1/2013, str. 20 – 21), v němž
byl upozorněn na nejzávažnější problémy statutárního města
a okresu. V dopise byl zastupiteli pozván k návštěvě regionu,
aby se o problémech přesvědčil na vlastní oči a mohl získaných
poznatků využít v práci vlády. Těsně po uzávěrce tohoto vydání zpravodaje obdržel primátor Vlastimil Vozka Nečasovu
odpověď. Přinášíme její plné znění, abyste si o jejím obsahu
mohli udělat vlastní úsudek. My si komentář pro tentokrát odpustíme, necháme si ho na příští číslo. Do té doby nám můžete
napsat, co si o premiérově odpovědi myslíte právě vy.
František Ryba, ředitel družstva
ODPOVĚĎ PREMIÉRA
Vážený pane primátore, odpovídám s jistým zpožděním, za které
se omlouvám, na váš dopis, v němž
píšete o obavách z dalšího vývoje
města Mostu.
zu měst a obcí ČR a Asociace krajů
ČR je možné i do budoucna využívat této platformy pro řešení závažných problémů obcí a krajů.
Z obecných formulací vašich
problémů se dalo usoudit, že zásadní problém Mostu je vysoká neza-
Sanace balkonů
Bezpečněji se budou cítit na balkonech vlastníci bytů ve SV 144
(blok 87) v mostecké ulici Konstantina Biebla. Sanace balkonů
již probíhá.
Podlahová krytina
Podlahová krytina na schodištích je vyměňována v domě SV
267 na Tylově ulici čp. 2081-3
v Litvínově. Jen co práce skončí, schodiště opticky pěkně „prokoukne“ a ještě k tomu usnadní chůzi.
Nonstop fungující oko
Dalším místem, kam dohlédnou strážníci po celých 24 hodin
denně, bude lokalita u pověstného Šantánu (oficiálně restaurace Hněvín). Vlastníci bytů ze
SV 106 (blok 229) v ulici Vítězslava Nezvala souhlasili s tím,
aby na střešní plášť domu byla
namontována kamera Městské
policie v Mostě. Nonstop zde
bude sledováno dění na ulici
a okolních plochách, obyvatelé
se jistě budou cítit bezpečněji.
Připravili: (ič, pp)
Petr Nečas
Vaše dopisy se k mým rukám
dostaly v novém roce a přiznávám,
že po prvním přečtení jsem si nebyl jist, zda poslání obou vašich
dopisů dobře rozumím. Oba jsou
zcela identické a oba jsou deklarovány jako otevřené. Protože v té
době bylo již jasné, že se ve velmi
krátkém čase uskuteční pravidelné jednání se Svazem měst a obcí
České republiky, spoléhal jsem na
možnost projednat vaše problémy
v rámci tohoto jednání. Bohužel,
nic podobného předmětem jednání nebylo. S ohledem na pravidelná setkání vlády se zástupci Sva-
Foto: www.vlada.cz
městnanost, která může být zesílena stále neuzavřenou smlouvou
mezi těžební skupinou Czech Coal
a akciovou společností ČEZ. Tento problém však bude podle mých
informací v řádu týdnů uzavřením
smlouvy vyřešen.
Dále kritizujete státní energetickou koncepci. Pokud byste žádal informaci o stavu tohoto dokumentu ministerstvo průmyslu
a obchodu, odpovědělo by vám,
že návrh aktualizace státní energetické koncepce a program surovinové politiky ČR jsou připraveny
k předložení vládě.
Zároveň vám sděluji, že práce na
návrhu horního zákona na ministerstvu průmyslu a obchodu pokračují a samozřejmě můžete jako město
uplatnit na MPO své připomínky.
V další části svého dopisu uvádíte,
že nechápete, proč nikdo nechce řešit
problémy, když region již vyčerpal
všechny možnosti v rámci platných
zákonů. Znovu upozorňuji, že se vláda ČR pravidelně schází ke konzultacím jak se Svazem měst a obcí, tak
s Asociací krajů ČR. O které další
problémy mimo energetické záležitosti a extrémně vysokou nezaměstnanost se v této formulaci jedná, není
zřejmé. V mnohém informovanější bychom byli v případě, že by bylo
možné uvést, které ministerstvo o jakou pomoc jste bezúspěšně žádali,
jaké sliby těchto státních orgánů nebyly splněny. Zároveň zdůrazňuji, že
by taková situace měla nastat teprve
potom, co by se prokázalo, že řešení
není v možnostech nebo kompetenci
Ústeckého kraje.
Jsem si jist, že pro vás není nová
informace, že vláda rozhoduje ve
sboru a návrhy na projednání vládou
předkládají ministerstva, do jejichž
gesce příslušná problematika spadá.
Z uvedeného je patrné, že pokud se
svým problémem neuspějete na orgánech kraje, v jejichž kompetenci
je řešení daného problému, jsou na
řadě příslušná ministerstva.
Vážený pane primátore, nejsem
přítelem zdvořilostních návštěv,
jež mají spíše charakter proklamativní než pracovní, a proto doufám,
že přijmete mou omluvu za nepřijetí vašeho pozvání na návštěvu Mostu. Podle mých informací se v Mostě 11. června 2013 uskuteční konference o energetice, která bude jistě
platformou pro setkání skutečných
odborníků, kteří zajisté mohou pomoci při řešení mnoha – pro vás
velmi zásadních – problémů. Jsem
si jist, že na tak prestižním fóru nebude chybět ministr průmyslu a obchodu a také já se pokusím určitou
části jednání zúčastnit.
S pozdravem a přáním mnoha
úspěchů
Petr NEČAS
předseda vlády
r e d i t e l @ s b d k r u s n o h o r. c z
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
5
Hodnocení porad předsedů
Série letošních porad předsedů domů s vedením družstva skončila. Předsedové
se dozvěděli řadu informací
potřebných k jejich práci.
Každý rok stanovuje představenstvo SBDK termín konání dílčích porad předsedů samospráv
(dále SA) a společenství vlastníků jednotek (dále SV). Pro letošní porady byl stanoven termín od
20. února do 7. března od 16.00
hodin. Porady se konaly po voleb-
ních obvodech č. 2 – 8 v budově
správy družstva (sedm termínů pro
SA a SV z Mostu) a v aule Scholy Humanitas v Litvínově (volební obvod č. 1a a č. 1b pro SA a SV
z Litvínova a Meziboří).
Na porady bylo pozváno celkem 327 předsedů – 88 SA, 6 SA
Garáže, 230 SV a 3 SN (sdružení
nájemníků). Celkem se zúčastnilo 307 předsedů (93,88 %). Z toho
83 SA (94,3 %), 5 SA G (83,3 %),
217 SV (94,3 %), 2 SN (66,6 %).
Omluvilo se 5 předsedů (SA 023,
Roman Laur hovoří na poradě předsedů.
Foto: (pp)
033, SV 204, 209, 285). Neomluveni byli 3 předsedové SA (037,
048, 065), 1 předseda SAG (446),
1 předseda SN (320) a 10 předsedů
SV (004, 113, 188, 198, 226, 274,
279, 628, 630, 647). Mezi sebou
jsme přivítali i novou samosprávu
036 (Koldům) z Litvínova.
Předsedové SA a SV obdrželi potřebné materiály pro výroční členské schůze a výroční shromáždění vlastníků:
1) dopis představenstva družstva
ke konání výročních členských
schůzí SA (VČS SA) a výročních shromáždění vlastníků SV
(VSV SV) – jaro 2013;
2) vzor pozvánky pro SA a SV
(barevně rozlišeno);
3) protokol o konání VČS SA
a VSV SV (barevně rozlišeno);
4) dotazník hodnocení správy
družstva – ISO;
5) dotazník hodnocení firem na
drobnou údržbu a havarijní činnost – ISO;
6) zápis z porady předsedů SA
a SV s názvem Témata z porady předsedů 02 – 03/2013.
Pokračování na str. 6 – 7
PRÁVNÍ PORADNA
Kdo zodpovídá za nájemníky?
Mám byt ve vlastnictví, stará se mi o něj realitní kancelář.
Ta mi do bytu dala nájemníky,
na které si stěžují ostatní bydlící v domě. Kdo za nájemníky
zodpovídá – já nebo realitka?
M. C., vlastník bytu, Most
V první řadě odpovídají za
své chování vždy sami nájemníci. Pokud se chovají v rozporu s právními normami a jejich
chování naplňuje znaky přestupku, případně přečinu či trestného činu, bude jejich chování šetřeno v přestupkovém, případně
trestním řízení a bude jim uložen trest.
V případě, že chováním nájemníků dochází k soustavnému
narušování dobrých mravů v domě, může jim vlastník bytu po
předchozí písemné výstraze ná-
jem bytu vypovědět. Po uplynutí
výpovědní doby se pak nájemníci
musejí z bytu vystěhovat. Toto je
rovněž postup, který bych vlastníkům bytů doporučila, neboť za
byt a nájemníky v něm odpovídá
jeho vlastník, a to bez ohledu na
to, zda se mu o byt stará například realitní kancelář.
Rizikem, které vlastník v takovém případě nese, je to, že pokud nájemníci závažným způsobem zasahují do práv jiných obyvatel domu, a vlastník bytu nezjedná nápravu, je v krajním případě možné, aby soud k návrhu
společenství nebo jiného vlastníka postupoval podle ustanovení
§ 14 zákona č. 72/1994 Sb.,
o vlastnictví bytů, a nařídil prodej
bytové jednotky a tím zajistil, že
se budou nuceni z bytu vystěhovat i nepřizpůsobiví nájemníci.
Pokud se týká odpovědnosti realitní kanceláře, jež se o byt stará,
je možné sjednat ve smlouvě, kterou vlastník bytové jednotky uzavírá s realitní kanceláří, jak má realitní kancelář postupovat v případě problémových nájemníků. Pokud tento postup realitní kancelář
nedodrží a vlivem jejího pochybení vznikne vlastníkovi bytu škoda,
odpovídá realitní kancelář za takto
vzniklou škodu. Nicméně takové
ujednání zavazuje pouze smluvní
strany, tj. platí pouze mezi realitní
kanceláří a vlastníkem. Vůči třetím osobám (například vůči ostatním obyvatelům domu, případně
vůči společenství vlastníků) však
leží odpovědnost za byt vždy na
jeho vlastníkovi.
Mgr. Věra
KADLECOVÁ VALNÁ
advokátka
ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
Zateplování
Bude se zateplovat. Dalším z domů, který si oblékne slušivý barevný plášť, bude blok 534 ve
Višňové ulici mostecké Zahradní čtvrti, v němž působí SV 237.
Jaké barvy to budou, se nechme
překvapit. A což tak kdyby jedna z nich odpovídala názvu ulice? To by přece nebyl špatný nápad, že?
Obvodový i střešní
Zateplovat se bude také na sousedním sídlišti Liščí Vrch. Rozhodli se pro to vlastníci ze SV 609
(blok 708) v ulici Josefa Ševčíka. Tuto stavební práci doprovodí
ještě jedna – rekonstrukce střešního pláště.
Kamerami k bezpečnosti
Bydlící se chtějí cítit v domech
bezpečněji. A tak není divu, že
výbory samospráv a společenství
vlastníků se zajímají o možnosti instalace kamerových systémů. Pro toto řešení zvýšení bezpečnosti v domě se rozhodli také
obyvatelé bloku 564 ze SV 257
v Topolové ulici v Zahradní čtvrti.
K instalaci kamerového systému
dojde v příštích týdnech.
Pojistná událost
Pokud by měli ve svém domě
(blok 411) nainstalovány kamery
vlastníci ze SV 232 na Moskevské ulici v Severní čtvrti, možná
by věděli, kdo jim poškodil vchodové dveře, a nechali by provinilci uhradit škodu. Protože to však
nevědí a funkční dveře ve vchodech potřebují, řeší tuto záležitost
jako pojistnou událost.
Malování
U Kubelíků se bude malovat –
přesněji v ulici Jana Kubelíka na
sídlišti Pod Lajsníkem v bloku
507, v němž působí SV 245. Vymalovány budou společné prostory. Popřejme jim, ať zvolí správné
barvy, a honem s chutí do díla!
Štíty
Také bydlící v menších blocích
nezahálejí a pouštějí se alespoň
do drobnějších investičních akcí. Platí to i o Podžatecké čtvrti v Mostě, kde je menších bloků
hodně. Vlastníci ze SV 115 (blok
42) v ulici Konstantina Biebla se
nyní připravují na zateplení štítů
domu. Stavbaři by se měli pustit
do díla v jarních měsících.
Připravili: (ič, pp)
6
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Hodnocení porad předsedů: mnoho potřebných
V průběhu porad byli předsedové vybaveni dalšími informacemi, které by jim měli pomoci při dotazech členů či
vlastníků.
Dokončení ze str. 5
BLOK
ŘEDITELE DRUŽSTVA
O novinkách od loňských porad
předsedů SA a SV hovořil ředitel
družstva František Ryba. Zmínil
mimo jiné:
k legislativě
 v souvislosti s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích zpracoval
Svaz českých a moravských bytových družstev návrhy vzorových
stanov družstev ve třech variantách;
 svaz bytových družstev spolupracuje na tvorbě zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev a záležitostech s tím spojených;
 svaz si je vědom toho, že zákon o obchodních korporacích
obsahuje celou řadu problematických ustanovení, a proto se průběžně obrací se svými žádostmi
o výklad na předkladatele zákona, tj. ministerstvo spravedlnosti;
 zásadní význam má pro svaz
bytových družstev, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek navržená novela zákona
o daních z příjmu;
k dluhům za rok 2012
 počet dlužníků 2 622, dluhy
celkem ve výši 53,6 milionu korun, z toho SA 10,1 milionu a SV
43,5 milionu (nájemníci 2,4 milionu, družstevníci 2,9 milionu
a vlastníci 38,2 milionu korun);
 družstvo spolupracuje se třemi
exekutorskými úřady a agenturou
na vymáhání dluhů;
k ISO 9001 a ISO 14001
 obě má několik málo bytových
družstev v České republice. Pro
naše družstvo z toho vyplývá dodržovat všechny termíny a předpisy (vč. SA a SV), vést v rámci
správy družstva monitoring, jeho
výsledky za minulý rok: 66 982
osobních návštěv, 17 723 tele-
fonických hovorů, bylo podáno
43 367 informací a 41 367 podání, bylo schváleno 8 338 žádostí a povolení, 67 neschváleno
(0,797 %), dopisů bylo 309.
BLOK
PŘEDSEDY
PŘEDSTAVENSTVA
K přípravě výročních členských
schůzí SA, výročních shromáždění vlastníků SV a shromáždění delegátů 2013 hovořil předseda
představenstva Roman Laur:
 od 4. března do 5. května 2013
se budou konat VČS SA a VSV
SV (termín schválilo představenstva SBDK);
 do 10. května 2013 odevzdají předsedové SA a SV návrhy funkcionářských odměna za
první pololetí 2013 (na podatelně) a z VČS SA a VSV SV zápis
zprávy o činnosti, protokol, prezenční listiny a pozvánku v informační kanceláři správy družstva;
 datum a čas VČS SA nebo
VSV SV nahlásit nejpozději 20
dnů před konáním v informační
kanceláři správy družstva;
 novinka pro důchodce, kterým
budou vypláceny řádné nebo mimořádné funkcionářské odměny – v návrzích funkcionářských
odměn uvést celý datum (DD,
MM, RR) odchodu do důchodu.
Po družstvu tento údaj vyžaduje
ČSSZ, pokud nebude tento údaj
uveden, nelze funkcionářskou odměnu vyplatit;
 dne 13. června 2013 se od
16.00 hodin koná shromáždění delegátů (v učebně ve čtvrtém
patře budovy správy družstva).
Pokud se stihnou připravit nové
družstevní stanovy, budou projednány a schváleny na tomto shromáždění delegátů. V opačném
případě bude na podzim svoláno
mimořádné shromáždění delegátů
s programem pouze k novým stanovám družstva (do konce roku
2013 se musí projednat a schválit). Nové stanovy pro společenství vlastníků jednotek budou
vznikat v průběhu roku 2014.
BLOK
TECHNICKÝCH
INFORMACÍ
V tomto bloku byly podány informace z technického úseku
a úseku inženýrské činnosti. Za
oba úseky přednesla informace
vedoucí úseku inženýrské činnosti Hana Jánská.
Technický úsek
 o směrnici SO 02/2005 – znát,
které opravy se hradí z DZO
a které nikoli;
 o běžné údržbě – upozornit bydlící v domech, které požadavky se hlásí na dispečink,
Předsedové se seznamují s obsahem
dokumentů.
Foto: (pp)
vady v záruce hlásit technikovi, případně energetikovi, doporučeno více využívat elektronickou poštu;
 o výsledcích hodnocení firem
na údržbu za rok 2011 – hodnocení provedli předsedové SA
a SV;
 o revizích – závady z revizí
je nutné odstranit, mají přednost
před ostatními opravami;
 o výběrových řízeních – zadávat je včas, žádost na formuláři podepsaná předsedou SA/SV;
 kontroly technických stavů domů – jsou prováděny jednou za dva roky (tj. rozdělení SA
a SV na lichý nebo sudý rok).
Úsek inženýrské činnosti
 zajišťování kompletní přípravy investičních akcí (jsou to akce
o finančním objemu nad 1 milion
Kč) – výběrová a stavební řízení,
jednání s úřady, výkon technického dozoru a realizace jednotlivých akcí až do dokončení díla
a dokončení stavebního řízení;
 v současné době je možno požádat o dotační titul Panel
2013+, ten už není dotací na úroky jako dříve, ale nabízí nízkoúročené úvěry. V rámci programu bude kladen důraz na komplexní opravy;
 na úspěšný předchozí program Zelená úsporám navazuje
program Nová zelená úsporám.
Státní fond životního prostředí (SFŽP) nebude v letech 2013
a 2014 vypisovat výzvy na příjem žádostí pro segmenty bytových domů;
 v rámci dotace IPRM (týká se
pouze vyloučených lokalit Janov
a části lokality Stovky v Mostě,
družstvo iniciovalo rozšíření
zón vyloučených lokalit o sídliště Výsluní (Šestistovky) a Liščí
Vrch (Sedmistovky). Bude spuštěn nový projekt Jessica, který je
obdobou titulu Panelu 2013+;
 reklamace ukončených akcí
se hlásí příslušnému technikovi
na technickém úseku.
BLOK
EKONOMICKÝCH
INFORMACÍ
V ekonomickém bloku byly podány informace z ekonomického úseku a ekonomického oddělení.
Ekonomické oddělení
Vedoucí ekonomického oddělení
Ing. Kateřina Kurková přednesla
informace:
 k systému řízení jakosti a environmentu (ISO) – dodržovat
termíny, pravidla, postupy, směrnice, řádně číst a vyplňovat formuláře, na správě družstva probíhá průběžně školení zaměstnanců, mezi nimiž jsou i interní
auditoři, kteří několikrát do roka
provádějí kontrolu, zda jsou dodržovány požadavky norem, na
přelomu května a června 2013
proběhne druhý dozorový audit;
 k rádiovým měřičům – kde
jsou nainstalovány IRTN a vodoměry se uskutečňují dálkové odečty k 31. prosinci daného
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
7
informací a velký zájem o ně (účast 94 procent)
roku, vodoměry SV a TUV osazené po 1. lednu 2012 mají sjednocenou životnost na dobu 5 let;
 k vyúčtování zálohových plateb – budou předány nejpozději
do konce dubna, přeplatky budou odeslány v první polovině
června;
 lze také provádět individuální změny zálohových položek
v předpisech (zvýšení/snížení);
 k podpisovým archům – vracet včas a celé, dodržovat termíny (uvedené na podpisovém archu) – mají vliv na žaloby;
Ekonomický úsek
Vedoucí ekonomického úseku
Alena Erlitzová ve svém bloku
zdůraznila:
 přes výrazné zlepšení chodit
včas a pravidelně podepisovat
faktury, provádět kontrolu a přefakturování nákladů;
 nákupy za hotové – nejpozději do 15. dne následujícího měsíce si nechat proplatit doklady;
 možnost využívání bezhotovostních nákupů a upozornila na nákup nad 5 000 korun –
nutné schválení technikem domu
a Františkem Přibylem;
 do 1 000 Kč není evidován
drobný majetek, v prosinci zákaz nákupu z důvodu inventur;
 hospodaření domu – SV vyzvednout proti podpisu a podepsat přefakturaci z účetnictví
SBDK do účetnictví SVJ, SA
mají hospodaření v deskách na
správě družstva;
 nutná včasná aktualizace nahlašování počtu osob, zdůraznit
vlastníkům – oznámení změny
vlastníka nejpozději do 30 dnů;
 od roku 2013 nemohou důchodci uplatnit slevu na dani;
ÚČAST PODLE VOLEBNÍCH OBVODŮ
Volební obvody
Pozváno
Přítomno
Omluveno
Neomluveno
Procenta
1a
33
29
SA 033
SA 037, SAG 446, SN 320
87,87
1b
36
32
SV 285
SV 226, 274, 279
88,88
2
42
39
SA 023
SA 048, SV 004
92,85
3
47
46
4
32
32
5
32
31
6
28
24
7
34
8
43
Celkem
327
307
SA 065
97,87
100,00
SV 113
96,87
SV 188, 198
85,71
33
SV 628
97,05
41
SV 630, 647
95,34
15
93,88
SV 204, 209
5
Pořadí:
1. VO č. 4 (100 %); 2. VO č. 3 (97,87 %); 3. VO č. 7 (97,05 %)
ÚČAST PODLE SA A SV
Volební
obvody
1a
SA
Pozv.
Účast
SAG
%
22
20
90,9
2
32
30
93,7
3
34
33
97,1
Pozv.
4
Účast
3
SV
%
75
1b
4
2
2
100
Pozv.
Účast
SN
%
4
4
100
36
32
88,8
10
9
90
13
13
100
30
30
100
5
32
31
96,8
6
28
24
85,7
7
34
33
97,1
43
41
95,3
230
217
94,3
8
Celkem
8
83
94,3
6
5
83,3
Pozv.
Účast
%
3
2
66,6
3
2
66,6
Pořadí
SA
1. VO č. 3 (97,1 %); 2. VO č. 2 (93,7 %); 3. VO č. 1a (90,9 %)
SV
1. VO č. 1a (100 %), VO č. 3 (100 %), VO č. 4 (100 %)
SA Garáže 1. VO č. 4 (100 %); 2. VO č. 1a (75 %)
 k pojištění domu – okamžitě
hlásit pojistnou událost, při řešení s Policií ČR trvat na předání protokolu o podání vysvětlení nebo o podání trestního oznámení, popř. jiný úřední záznam
(nutné předložit pojišťovně).
Roman LAUR
předseda představenstva
�����
pro Vaše
podnikání
Volejte ZDARMA
800 366 000
www.ProVasePodnikani.cz
Potřebujete byt?
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(Cicko Tomáš, Most, K. H. Borovského bl. 518, čp. 132, čb. 240)
Dražební jednání se koná dne
16. dubna 2013 ve 14.00 hodin
v zasedací síni Exekutorského úřadu
Praha 6, Slavíčkova 2, první poschodí
Předmětem dražby je nemovitost:
byt č. 240 v budově v Mostě čp. 129-142
o velikosti 1+3 ve čtvrtém podlaží bytového domu
a podíl na společných částech budovy
Výsledná cena dražených nemovitostí činí 300 000 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 150 000 Kč
Dražebním jistota se stanoví ve výši 40 000 Kč
Informace:
http://www.portaldrazeb.cz
dražební vyhláška čj. 034Ex 1066/11-1066
8
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Tři malíři na 800 metrů čtverečních
Jarní sluneční paprsky nás probouzejí k činorodosti a zároveň vybízejí ke zkrášlování prostředí. Očistnou a zkrášlovací kúrou prošel v březnu blok 89 na třídě Budovatelů
v Mostě. Byli jsme u toho.
„Stěny na chodbách jsou zašlé, proto jsme se rozhodli na
minulém výročním shromáždění
vlastníků, že vymalujeme,“ uvítal nás se zdůvodněním na rtech
předseda SV 139 Miloslav Homolka.
Sdělil, že se do výběrového
řízení přihlásilo pět firem. „Vybrali jsme tu, jejímž majitelem je
Zdeněk Rejč. I když jde o firmu
poměrně mladou, zaznamenali
jsme na ni příznivé ohlasy z domů, kde její zaměstnanci dříve
pracovali. A ukazuje se, že jsme
zvolili dobře. Kvalita prováděné práce je dobrá a nemáme k ní
výhrady,“ pochvaloval si Miloslav Homolka.
Co všechno musejí malíři stihnout udělat? „Stropy bílí,
stejně jako stěny. Před natíráním
jejich povrch kompletně vyspravují – praskliny tmelí, nerovnosti stěn brousí. No, a protože bývá
po takových pracích velký nepořádek, každý den malíři po sobě
uklízejí. Bydlící v domě tedy nemají důvod ke stížnostem,“ po-
psal seznam prováděných prací
technik družstva Zdeněk Šebek,
jenž akci připravil a nyní ji dozoruje.
Výmalba se týká společných
prostor domu – konkrétně chodeb, chodbových ramen, přístupových portálů, boků a soklů. Barevné řešení má být velmi podobné tomu předchozímu.
Sokl bude natřen emailem, ošetřen latexem či syntetickým lakem. Ukončen bude linkou. Barvy si vybrali zástupci společenství vlastníků,“ informoval Zdeněk Šebek.
Barvy budou dvě – bílá a okrová. Proč zrovna tyto dvě? „Schodiště jsou umístěna na severní straně domu. Ta trpí nedostatkem slunečního světla. Užití uvedených barev umožní, aby chodby byly světlé, bylo na nich vidět
a po schodišti se dobře chodilo,“
vysvětlil Miloslav Homolka.
Na tříčlennou malířskou partu čekalo 800 metrů čtverečních
stěn a stropů lačných po čerstvém natření.
Majitele malířské firmy Zdeňka Rejče jsme při lajnování rozesmáli otázkou, jak
je možné, že podnikatel fyzicky pracuje.
„Je to sice hodně, ale práce
se nebojíme,“ řekl majitel firmy Zdeněk Rejč. Pobavili jsme
ho dotazem, jak je možné, že
jsme ho jako podnikatele přistihli s malířským nádobíčkem v ruce. „I šéf firmy musí pracovat,
firma se přece musí uživit,“ odpověděl a pustil se do lajnování
soklu. Dalšího z party – Václava
Klacka – jsme zastihli při natírání soklu. „Tuto práci dělám už
pět let, malování mě velice baví,
líbí se mi. Neměnil bych,“ prozradil nám. Veteránem kolektivu
je Emil Möller. „Dělám to už padesát let, jsem na malířskou práci zvyklý, nic mě při ní již nepřekvapí,“ odpověděl na náš dotaz, co považuje ve svém oboru
za nejtěžší.
Krása něco stojí a platí to
i v tomto případě. Za vymalování vydá společenství vlastníků 85 tisíc korun. Je to sice dost,
ale uznejte sami – čisté a hezky
vymalované stěny v domě za to
přece stojí.
Václav Klacek nám ukázal čerstvě
natřený sokl.
Emil Möller bílil stěnu u tělesa ústředního topení.
Text a foto: Petr PROKEŠ
Technik družstva Zdeněk Šebek (vpravo) pohovořil s předsedou SV Miloslavem
Homolkou a šéfem malířů Zdeňkem Rejčem o dalším postupu prací.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
9
10
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Projekt je reakcí na negativní tendence
PROJEKT BEZPEČNÁ ZEMĚ (5)
Jedinečnost projektu Bezpečná země, o němž ve zpravodaji
Krušnohor informujeme od prosince, spočívá v jeho komplexnosti – ve spojení řešené problematiky a více subjektů
tak, aby společně působily na občany Česka a doporučovaly jim pouze kvalitní, prověřené a certifikované mechanické zábranné prostředky dostupné na našem trhu.
CÍLE PROJEKTU
 Vysvětlit a ukázat veřejnosti
jak správně a účinně zabezpečit
svůj byt, dům, majetek.
 Vysvětlit a ukázat, jak rozpoznat skutečné prvky tvorby bezpečnosti a jejich správné kombinace v reálném životě.
 Propojit teoretickou část výkladu
prevence
kriminality
s praktickou částí a zkušenostmi
členů Cechu mechanických zábranových systémů.
Tento projekt vznikl jako reakce na negativní tendence dnešní doby, kdy se stalo téměř zvykem běžně vyslovovat polopravdy a mylné či zavádějící informace poskytovat občanům.
OBČAN JAKO OBĚŤ
Dnešní globalizace a následné
sjednocení trhu přivádějí mnoho informací a produktů v oblasti
zabezpečení. Občan se může lehce stát objetí nekalých obchodních praktik. Například tehdy,
kdy si v dobré víře koupí prvek
zabezpečení svého majetku a posléze zjistí, že tato ochrana je neúčinná. Náš projekt je tak opěrREKLAMA
Zajímá Vás, co je u nás nového?
Jaké máme akce, novinky a slevy?
Chcete to vědět dříve než ostatní?
SLEVA 20 %
jen při uvedení Vaší e-mailové adresy
a čísla mobilního telefonu.
Kontakt: 774 364 729
nám. Velké mostecké stávky
ným bodem, který slouží veřejnosti k získání potřebných informací v ucelené formě tak, aby již
nikdo nešlápl vedle.
PREVENCE JAKO NORMA
Do dneška zde nebyl nikdo,
kdo by neutrálně a uceleně podal
maximum informací v oblasti poskytování zabezpečení. V Česku
vznikla jako jedna z velmi dobrých věcí evropská norma ČSN
EN 14-383 (prevence kriminality). Norma není téměř známá.
Tato skutečnost je dalším důvodem pro vznik projektu – naučit veřejnost přemýšlet tak, aby
byl eliminován vznik příležitostí
ke vzniku trestné činnosti. Lidé
nevědomky z mnoha důvodů
(mimo jiné i z mylných informací) volí míru zabezpečení majetku, bytu nebo domu neefektivně
či nesmyslně. Tím naopak usnadňují vznik možností vedoucích
k trestné činnosti.
KVALIFIKOVANÁ SÍLA
Cech mechanických zábranových systémů je organizací fungující již více než sedmnáct let.
Její členové představují jednotnou a kvalifikovanou sílu, která
se rozhodla začít bojovat za lepší prevenci kriminality, ochrany
majetku a osob nejen v České republice. Zkušenosti a léta praxe –
to vše zúročené v každém členovi jsou devízy, které cech přináší
v projektu.
co ve skutečnosti jeho problém
nevyřeší. Úplné a korektní informace všem občanům! – to je poslání, s nímž projekt Bezpečná
země začal dýchat.
SMYSLUPLNÁ PREVENCE
Jakákoliv prevence má smysl pouze tehdy, pokud je účinná. Proto jsme se rozhodli oslovit ministerstvo vnitra a následně Policii ČR a městské policie.
Prostřednictvím těchto institucí
se rozvinula velice dobrá spolupráce, která se následně transformovala do státního zájmu v oblasti mechanického zabezpečení
jako základu pro ochranu majetku
a osob. Výsledkem této činnosti
a spolupráce je hlavní cíl – rozšířit projekt Bezpečná země, co
nejvíce zlepšit informovanost široké veřejnosti, poskytnout všem
občanům korektní služby, certifikované produkty a jejich správné
kombinace s možnostmi řešení.
Takto vytvářet účinnou prevenci, jak se vyvarovat omylů, vědět
co požadovat a také proč nevěřit
všemu, co se dnes nabízí. Tím napomáhat ke snižování kriminality takovým způsobem, že pachatelům zkrátka nedáte šanci, neboť
jste při výběru a pořízení zabezpečení neudělali chybu.
V rámci projektu probíhají
a budou postupně probíhat akce
– setkání občanů s Policií ČR
a útvary městských policií. Tato
setkání formou prezentací, informačních a ukázkových panelů
budou pořádána pracovníky prevence kriminality již zmíněných
veřejnoprávních institucí. Dále
budou akce a prezentace projektu
probíhat na vybraných veletrzích,
seminářích prevence a na krajských a městských úřadech.
PRODEJNÍ TRIKY
PROFESIONÁLNÍ
PRODEJCE
Naletět na různé prodejní triky
je dnes snadné. Všelijací obchodníci v touze prodat maximum využijí každé slabiny a neznalosti
zákazníka, aby mu vnutili něco,
Ptáte se na to, podle čeho poznáte místo a prodejce – člena Cechu mechanických zábranových
systémů? Odpověď je jednoduchá: podle loga Bezpečná země.
BEZPEČNÁ ZEMĚ
NA MOSTECKU
Blesk Š&Š
Daniel Šimandl
604 625 776
[email protected]
MOTIV PROJEKTU
Země je bezpečná,
pokud se sami cítíme
bezpečně
Takto označené místo provozovny nebo prodejny slouží všem
občanům k rozpoznání kvalitního
a profesionálního prodejce (člena Cechu mechanických zábranových systémů) bezpečnostní
techniky a poskytovatelů klíčových služeb, jejichž činnost zaštiťuje ministerstvo vnitra a další veřejnoprávní složky jako jsou
republiková policie, městské policie a další. Týká se to i profesionálních prodejců.
Pro informovanost veřejnosti
vydává cech ve spolupráci s partnery propagační materiály objasňující podstatu projektu Bezpečná země. Dnes máte příležitost zhlédnout ukázky některých
z nich.
Ing. Petr FRÁZ
cechmistr (předseda) Cechu
mechanických zámkových
systémů
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
11
naší doby plné polopravd, lží a „omylů“
12
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Dělají funkce nutné pro správu družstva
PORTRÉT
Úsek ředitele. Zní to hrdě. Jeho vedoucí, ředitel Krušnohoru
František Ryba, se ale raději drží při zemi. „Tento úsek
sdružuje pomocné funkce, které správa družstva nutně
potřebuje ke svému fungování, ale nejsou přitom součástí
jiných úseků a oddělení,“ sdělil.
Prvním pracovištěm tohoto
úseku je sekretariát ředitele. Obhospodařují jej dvě ženy – Leona Domínová jako jeho vedoucí
a Daniela Karochová v roli sekretářky. „Zajištují klasické administrativní a organizační práce nutné pro ředitele a vykonávají zároveň práce i pro představenstvo družstva včetně jeho
předsedy Romana Laura. Kromě
toho se starají o agendu týkající
se certifikátů kvality ISO,“ sdělil
ve stručnosti k pracovní náplni
žen František Ryba. „Pracovně je
pan ředitel velice náročný,“ svěřila se Leona Domínová. „Práce
je to zajímavá, jsem s ní spokojená,“ řekla Daniela Karochová.
Ta ještě navíc k práci sekretářky
vypomáhá v podatelně a v informační kanceláři.
Dalším pracovištěm úseku je
informační kancelář. O její chod
se stará Anna Varhulíková. „Hovoří ponejvíce s předsedy výborů
samospráv a společenství vlastníků. Předsedů je dnes 330. Je to
obrovské množství lidí. Komunikace s nimi si vyžaduje plné nasazení, jde o velice náročnou práci,“
zdůraznil František Ryba. Anna
Varhulíková se stará o předsedy
domů od okamžiku jejich zvolení do funkce, v podstatě je je-
jich pravou rukou. Radí jim, jak
funkcionářské povinnosti nejlépe
vykonávat. Proto například hlídá termíny pořádání schůzí v domech, sleduje úroveň vyplňování různých formulářů, kontroluje také zápisy ze schůzí a zjistí-li
nedostatky, předsedy na ně upozorňuje, v případě potřeby jim
pomáhá schůze připravovat – od
pozvánky až po závěrečný protokol o jejím průběhu. Napomáhá
také komunikaci předsedů s úseky a odděleními správy družstva.
„Nejsem tady jenom pro předsedy. Samozřejmě, že i běžní klienti
družstva se u mě zastaví a já jim
ráda poradím,“ upřesnila Anna
Varhulíková.
Součástí úseku ředitele je také
podatelna. „Plní stejnou funkci
jako podatelny v jiných subjektech,“ řekl František Ryba. Monika Hokrová sleduje v podatelně vše, co se korespondence týká
– od příjmu pošty až po její vyřízení a vyexpedování (odeslání). Nejde jen o dopisy, ale i faktury a další dokumenty. Monika
Hokrová poštu třídí, rozděluje
mezi jednotlivé kanceláře v pětipatrové budově správy družstva, hlídá vyřizování věcí, přijímá veškeré písemné podněty od
předsedů domů, řadových klien-
Daniela Karochová
Monika Hokrová
tů a obchodních partnerů družstva. „Od začátku roku do první třetiny března bylo na podatelnu doručeno 5 671 zásilek včetně faktur a prostřednictvím podatelny bylo ze správy družstva
odesláno 3 235 zásilek. Založeno je 400 dopisů, což jsou vyřízené a tudíž spárované věci,“ informovala Monika Hokrová. Ta
navíc zpracovává také informace
z datových schránek.
Novou funkcí – před dvěma
roky zřízenou – je tiskový mluvčí. „Vývoj družstva vyvolal potřebu mít člověka schopného komunikace s médii, člověka, který
dokáže pracovat na tvorbě propagačních materiálů a rozvíjet
reciproční aktivity se spolupracujícími partnery jako jsou Černí
andělé, knihovna, hipodrom, autodrom a další. Nová funkce zároveň umožnila rozšířit zpravo-
daj Krušnohor na 48 tiskových
stran a změnit periodicitu na měsíčník. Kromě toho má mluvčí na
starosti i spolupráci se Sdružením Mostečané Mostu a politickým hnutím Severočeši.cz, která
vznikla na půdě družstva. Soudím, že zřízení nové funkce bylo
správným krokem, osvědčila se,“
shrnul František Ryba. Vykonává
ji Mgr. Petr Prokeš.
A co napsat o řediteli, kromě
toho, že má na starosti chod celého družstva? „Jsem souběžně
místopředsedou představenstva,
takže se zabývám také činností tohoto orgánu družstva. Mezi
mé povinnosti patří například
příprava podkladů pro každé zasedání představenstva,“ uzavřel
František Ryba.
František Ryba
Leona Domínová
Anna Varhulíková
Mgr. Petr Prokeš
Text: Petr PROKEŠ
Foto: (lb), (pp), (vyd)
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
13
V bloku 339 je pohodové bydlení
JAK JSME ZAČÍNALI (71)
Tmavě červená, okrová a růžová – to jsou barvy charakteristické
pro fasádu bloku 339 na mostecké
ulici Zdeňka Štěpánka. „Rozhodli
jsme se pro tuto kombinaci, protože žluté barvy je už po Mostě
dost. I my jsme původně měli mít
žlutý dům, ale nechali jsme projekt předělat,“ reagovala STANISLAVA MATĚJKOVÁ, předsedkyně SV 151, na naši poznámku,
že dům se výběrem barev odlišuje od těch okolních. Oživuje okolí. Možná se stal příkladem i pro
ostatní. Všimli jste si, že na nově
zateplovaných domech žluté barvy ubylo?
POHODOVÉ BYDLENÍ
Blok 339 má tři vchody, je pětipatrový, na každém poschodí jsou tři byty, dohromady v něm
žije 45 partají. Na první pohled pochází z bytové výstavby
50. let minulého století. V takových domech zpravidla žijí lidé
usedlí a klidní. Předsedkyně Matějková naše tušení potvrdila:
„Z poloviny jsou tady starší lidé,
z poloviny mladší. Starousedlíků
bylo dříve více, někteří se ale časem odstěhovali, jiní zemřeli. Na
bydlící máme štěstí. Je tu opravdu
klid. Dokonce se nehádají ani na
schůzích – shromážděních vlastníků. Je tu prostě pohodové bydlení.“
Ne vždy tomu ale tak bylo. Paní
předsedkyně si dodatečně vybavila v paměti případ ženy, kterou si
vzal do podnájmu jeden z vlastníků bytů. Byly s ní soustavné
problémy, lidé ji museli domlouvat, dokonce na ni zavolali policii. „Nakonec nám pomohl ředitel družstva František Ryba, který napsal vlastníkovi bytu dopis.
Vlastník podnájemkyni vystěhoval a od té doby je klid,“ popsala
předsedkyně.
PATNÁCT LET
Stanislava Matějková žije
v domě 51 let, funkci předsedkyně SV vykonává 15 roků. „Příš-
Blok 339 v plné kráse. Z jeho druhé strany je malý parčík se vzrostlými stromy a keři. Bydlící – mezi něž patří i předsedkyně SV
Stanislava Matějková – zde mohou posedět na lavičkách a vychutnávat si hezké počasí.
tí rok už končím. To mi bude
73 let. Mám už snad právo na odpočinek. Předám funkci mladším,“ upozornila.
Mnoho víry v předání funkce
ale nebylo v jejím hlase znát. Na
shromáždění vlastníků mladí nechodí. „Tato generace nemá zájem o dění v domě jako jsme měli
dřív my. Vzpomínám si, jak jsme
tady před lety chodili po kotníky
v bahně, všechno společně uklízeli, chodili na brigády. Dnes mají
mladí úplně jiné zájmy,“ konstatovala předsedkyně.
SAMÉ ŽENY
Tříčlenný výbor SV tvoří ženy.
Všechny jsou v důchodu. Každá zastupuje jeden vchod. Výbor
má tak přehled o tom, co se v domě děje. „K ruce mám ještě po-
mocnice. Vypomáhají mi, s čím
se dá, je na ně spolehnutí,“ sdělila předsedkyně. Platí to i o výběrových řízeních. Pro jistotu na ně
nechodí sama. Udělala totiž špatnou zkušenost. Kdosi se jí kdysi
zeptal, kolik za to vzala. To zrovna skončilo výběrové řízení na
opravu střechy. „Byla jsem tak
znechucená, že jsem chtěla funkci složit. V životě jsem neukradla čokoládu a teď bych měla vzít
úplatek?“ zakroutila hlavou Stanislava Matějková.
DVANÁCT MILIONŮ
Ona i členky výboru se mohou
s hrdostí ohlédnout za odvedenou
prací. Za dobu existence SV nechali investovat do domu zhruba
12 milionů korun. Je to na něm
vidět. Opravená střecha, zateple-
ný plášť, slušivá fasáda, vyměněná okna, podlahová krytina ve
společných prostorách, nové rozvody plynu, vyměněné hydranty. Příští rok by mělo dojít na vytouženou výměnu stupaček v bytových jádrech – za 200 tisíc korun, potom přijdou na řadu výtahy – investice za 3 miliony.
„Když si vzpomenu na samé
začátky, kdy nám domovní správa
napsala, že dům je v dobrém stavu a přitom byl ve stavu dezolátním, dokonce i hadice v hydrantech chyběly, a porovnám s dneškem, mám radost. Dům je hezký.
Jsme také spokojení se správou
družstva. Na koho jsem se obrátila, každý mi ve všem pomohl,“
uzavřela vyprávění Stanislava
Matějková.
Text a foto: Petr PROKEŠ
HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 136 018
14
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
CO NOVÉHO
V JINÝCH
DRUŽSTVECH
SBD POKROK PRAHA
Chtějí být nej…
Pokrok se připravuje na fúzi s SBD
Stavbař. Zaměstnanci obou družstev k ní připravují dokumenty, které pak bude projednávat podzimní
shromáždění delegátů. „Pokud záměr spojit dohromady tyto dva velké subjekty delegáti schválí, začnou práce na jeho realizaci. Bude
to znamenat spoustu administrativy, právních i ekonomických kroků, ale zejména velkou odvahu
vzít na sebe odpovědnost za tisíce bytů, které mají obě družstva
ve správě, za jejich majetek a za
členy, kterých se to všechno týká. Dnešní svět je nekompromisní. Kdo nemá konkurenční výhodu, po čase se začne na trhu ztrácet, až může o svoji pozici přijít. To
by se ale novému subjektu nemělo stát. Právě naopak. Spojením
se z nové organizace stane nejsilnější bytové družstvo v Česku,
a to mu umožní výhodnější postavení – kromě jiného při vyjednávání o cenách s dodavateli,“ je přesvědčen předseda představenstva
Pokroku Oldřich Sova.
OSBD ČESKÁ LÍPA
Budou vypadat jinak
„Díky rozjeté privatizaci bytů a novým zákonům bude naše družstvo brzy vypadat jinak než dosud,“ předpovídá Jiří Bárta, předseda představenstva OSBD. Upozorňuje na to, že letošní rok je ve
znamení příprav nejrozsáhlejších
změn stanov družstva od začátku 90. let minulého století. Změny souvisejí se začátkem platnosti nového občanského zákoníku
a zákona o obchodních korporacích od 1. ledna příštího roku.
Nové stanovy projedná podzimní
shromáždění delegátů. Změny se
významně dotknou členských práv
a povinností, funkcionářské oblasti
i zakládání společenství vlastníků
v domech. „Potíž je, že oba nově
schválené zákony obsahují některé nejasné pasáže nebo paragrafy,
navíc počítají se schválením několika desítek doprovodných zákonů,
které teprve letos projdou legislativním procesem. Spousta starých
zákonů totiž v příštím roce přestane platit,“ upozornil Jiří Bárta a dodal: „Je to zejména zákon o vlastnictví bytů, za který zatím není náhrada. Při přípravě novely našich
stanov budeme proto vycházet ze
vzorových stanov, jež připravuje
Svaz českých a moravských bytových družstev.“
Připravil: (pp)
Vít Vaníček: Úspěšnou činnost
družstev dokládá proměna sídlišť
NA ZKUŠENÉ ZA HUMNY
Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD)
sdružuje téměř 700 bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, která spravují téměř 700 tisíc jednotek, tedy
17 % bytového fondu v Česku. Je pořád největším organizovaným správcem bytového fondu a jeho členská družstva
jsou úhrnem stále ještě největším vlastníkem bytů (co do
počtu i hodnoty) v našem státě.
Čím to je, že bytová družstva
jsou dlouhodobě úspěšnou podnikatelskou formou napříč politickými režimy, válkami a hospodářskými krizemi? Proč jejich úspěšné podnikání a význam přesahuje
životnost monarchií, totalitních režimů i mladých demokracií? Proč
přes cílenou antipropagandu vládnoucí administrativy a systémové snahy o likvidaci – naposledy
v 90. letech 20. století – bytová
družstva úspěšně reprezentují české bydlení a sociální soudržnost
v české společnosti?
Odpověď na tyto otázky najdeme v základních principech existence bytových družstev a družstev vůbec. Připomeňme si je:
1) Družstva jsou dobrovolnými organizacemi, otevřenými pro
všechny osoby, které mohou využívat jejich služeb a jsou ochotny plnit členské povinnosti bez
rozdílu pohlaví a bez diskriminace společenské, rasové, politické
nebo náboženské.
2) Družstva jsou demokratickými organizacemi spravovanými
svými členy, aktivně se podílejícími na plánování, řízení a kontrole jejich činnosti. Ti, kteří pracují ve volených funkcích, jsou zodpovědní přímo členské základně.
Družstva se na všech stupních řídí
demokratickými principy a všichni členové mají stejné hlasovací
právo.
3) Družstevníci se podílejí na vytváření majetku družstva a kontrolují jeho využití. Alespoň část
tohoto majetku je obvykle v nedělitelném vlastnictví družstva.
Členové rozhodují o použití zisku
družstva, který si vedoucí funkcionáři nerozdělují do dividend
a tantiém, ale reinvestují ho ve
prospěch všech členů.
4) Družstva jsou samostatnými
a nezávislými organizacemi. Zajištění demokratické samosprávy
a zachování družstevní nezávislosti je základní podmínkou při
jednání družstva o spolupráci s jinými organizacemi a institucemi,
včetně vlády, nebo při získávání
finančních prostředků z vnějších
zdrojů.
5) Družstva slouží co nejlépe
svým členům a přispívají k rozvoji družstevního hnutí ve spolupráci s dalšími družstevními organizacemi na místní, národní a mezinárodní úrovni.
6) Družstva usilují – na základě
programu schváleného svými členy – o dosažení trvale udržitelného rozvoje obce, regionu a celé
společnosti.
Sečteno a podtrženo: družstva
jsou založena na demokratických
hodnotách, jakými jsou rovnost,
spravedlnost a solidarita. V souladu s družstevními tradicemi se
členové družstev řídí takovými
morálními principy, jakými jsou
čestnost a otevřenost v jednání,
spoluodpovědnost za dění ve společnosti a péče o druhé.
Úspěšnou činnost stavebních
bytových družstev dokládá proměna českých a moravských sídlišť, jež z velké části proběhla v předchozích letech. Je třeba zdůraznit, že se nejedná pouze o proměnu vizuální. Ve většině případů byly domy vlastněné
či spravované bytovými družstvy
podrobeny komplexní regeneraci směřující ke snížení energetické náročnosti jejich provozu, prodloužení životnosti a zvýšení celkového standardu bydlení.
K pokračování v této celospolečensky prospěšné činnosti přeji vám všem hodně zdraví, síly
a moudrosti.
Ing. Vít VANÍČEK
předseda SČMBD
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
15
Krušnohor pomohl Černým andělům
V nouzi poznáš přítele. Tímto známým heslem se řídí také
SBD Krušnohor. Jako přítel se družstvo zachovalo vůči
Černým andělům – úspěšným interligovým házenkářkám.
Odvádět prvotřídní sportovní výkony a nemít, kde složit hlavu a kde načerpat sílu do dalších
bojů, to nejde dohromady. Přesně tímto způsobem uvažovalo vedení družstva, když dostalo prosbu Dámského házenkářského klubu Baník Most o pomoc, a jalo se
neutěšenou situaci řešit.
„Jsme přece lidé a měli bychom
si umět vyjít vstříc. Jako bytové
družstvo jsme se vždycky snažili
pomoci, když to bylo zapotřebí,“
řekl ředitel František Ryba. Z dřívějších dob připomněl pomoc např.
hokejistům či hercům divadla.
Když se funkcionáři Černých andělů obrátili na Krušnohor s prosbou, zda by dokázal ře-
šit problém s ubytováním děvčat,
představenstvo prý neváhalo ani
okamžik. „Černí andělé odvádějí skvělé výkony, házená se stala
nejoblíbenějším sportem v Mostě a dělá městu velmi dobré jméno po Česku i za jeho hranicemi.
Takových skvělých hráček – vynikajících reprezentantek tohoto sportovního odvětví – je nutno si vážit a vytvořit jim potřebné
podmínky. Bylo by přece škoda,
kdyby museli Most opustit jenom
proto, že nemají kde bydlet, kde
přespat,“ zdůvodnil vstřícnost vedení družstva František Ryba.
Strategickým úkolem zajistit házenkářkám střechu nad hlavou byl pověřen technik družstva
Velká předsíň v bytě na třídě Budovatelů působí jako křižovatka,
dá se z ní vstoupit do všech místností včetně koupelny a WC. Dřevo
obohacuje její vzhled.
Byt na třídě Budovatelů sestává ze
dvou menších pokojů a kuchyně.
Nezbytná kontrola kuchyňské linky
v bytě na ulici Jaroslava Vrchlického.
V bytě na ulici Jaroslava Vrchlického Zdeněk Šebek předvádí, že pokoje (rovněž dva) jsou zde prostorově větší.
Zdeněk Šebek. „Vytipoval jsem
dva vhodné byty v majetku družstva. Jeden je na třídě Budovatelů v centru města, druhý v ulici
Jaroslava Vrchlického kousek od
konečné tramvají u dopravního
podniku,“ oznámil. Protože byty
nebyly po nějaký čas používány,
bylo zapotřebí je vyklidit, vyčistit, vymalovat a skromné vybavení opravit či zrekonstruovat. „Náklady to nebyly nijak velké, nepřesáhly ani 60 tisíc korun,“ spočítal Zdeněk Šebek.
Ten již nyní ví, že děvčata budou
bydlet po dvou. Podle sdělení klubu pomoc totiž potřebují čtyři hráčky. „Bude to pro ně jako studentské
ubytování,“ odtušil technik.
„V bytech Krušnohoru budou
bydlet Denisa Kylarová, Martina
Weisenbilderová, Eva Bezpalcová a Petra Růčková,“ odpověděla na dotaz zpravodaje Krušnohor
místopředsedkyně oddílu Černých andělů Pavla Chotěborská.
Podle jejího vyjádření si bydlení
na třídě Budovatelů vybrali Weisenbilderová a Kylarová a v ulici
Jaroslava Vrchlického Růčková
s Bezpalcovou.
„Tak to je pro mě velké překvapení,“ reagoval Zdeněk Šebek na zprávu a vysvětlil: „Předpokládal jsem totiž, že Weisenbilderová a Kylarová budou bydlet v ulici Jaroslava Vrchlického,
protože pouhé dvě minuty chůze
to mají do areálu Vysoké školy finanční a správní, kterou studují.“
„Děvčatům se byty velmi líbí.
Na třídě Budovatelů oceňují jednak blízkost sportovní haly a jednak skutečnost, že byt je velmi
slunný; v ulici Jaroslava Vrchlického to má slečna Růčková blízko do práce a hned u domu je zastávka MHD. Všechna děvčata si
velmi pochvalovala úpravy v bytech a jsou velmi spokojená,“ sdělila Pavla Chotěborská.
„Vedení DHK Baník Most je
Krušnohoru za poskytnutou pomoc velmi vděčné. Byty jsme sháněli delší dobu a nabídka družstva
nám vytrhla trn z paty. Chtěli bychom Krušnohoru moc a moc poděkovat za spolupráci,“ zdůraznil manažer Černých andělů Rudolf Jung.
Text a foto: Petr PROKEŠ
16
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Právě teď: výhodné nabídky na CISu!
CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE
Druhé čtvrtletí roku je ve znamení výhodných nabídek na
CISu (Centrální informační síti). O jaké konkrétně jde?
Zeptali jsme se MIROSLAVA PRŮŠI, ředitele společnosti
SOFTEX NCP.
Jaké akce jsou již v běhu?
V minulém čísle zpravodaje
Krušnohor jsem se zmínil o dominantní akci letošního roku, kterou je bezesporu „Internet do každé domácnosti“. Plníme tím závazek rozšířit síť do všech domů
ve správě Stavebního bytového
družstva Krušnohor a napojit je
aktivně na CIS. Jak jsem již několikrát zdůraznil, veškeré práce s tímto spojené jdou na vrub
naší společnosti – společenství
vlastníků a samosprávy to nebude stát vůbec nic, pokud nepo-
čítám trpělivost bydlících spojenou s pracemi na instalaci kabelů.
Stačí nás kontaktovat na telefonních číslech 840 77 88 99 nebo
478 62 00 00 a naše operátorky
vše ostatní zařídí.
Jaké další akce nabízíte?
Chtěl bych nejprve připomenout nabídku, jež je časově omezena a nese název „Přiveď svého souseda a získej 500 Kč“. Jde
o zvýhodněné připojení nových
klientů a možnost úspory či dokonce výdělku pro stávající uži-
vatele CISu. Více informací je
možné získat na telefonní lince
840 77 88 99, dárkový poukaz
je připraven na webových stránkách www.softex.cz. Pochopitelně i nadále trvá celoroční nabídka
aktivace služeb na CISu zdarma
a časově omezená nabídka individuálních instalací je rovněž zdarma. Pro nové klienty CISu máme
dárek ve formě domácího směrovače. Opravdu jde o dárek, směrovač poskytujeme zdarma. Samozřejmě jen v případě vyjádření
zájmu zákazníka. To je další obchodně-marketingová akce.
Co nového nás čeká na televizních obrazovkách v rámci
digitálního vysílání IPTV?
Klienti již určitě zaznamenali, že do všech balíčků byl implementován nový televizní kanál
Telka. Podle informace dodavatele programové náplně bylo letošního 28. února ukončeno vysílání
kanálu Travel Channel, který bude
během dvou měsíců nahrazen kvalitnějším obsahem balíčku Dokument HD – jmenovitě kanálem Viasat History/Nature HD. V distribuci IPTV na CISu je možné zaznamenat snahu o využití systému cílených informací a v programovém průvodci zhlédnout krátké
informace související s provozem
CISu – Centrální informační sítě.
Rozmlouvala:
Alena PRŮŠOVÁ ml.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
17
Velebudičtí opět zabodovali,
tentokrát si sáhli na stříbro
Střední škola technická v Mostě-Velebudicích, páteřní škola Ústeckého kraje, pokračuje ve svých
úspěších.
Po prvenství vydobytém v soutěži mladých svářečů z několika
krajů (viz únorové číslo zpravodaje) vybojovala výborné umístění
i v další soutěži, tentokrát celostátní. Stříbro za druhé místo si přivezla z východočeské Dobrušky.
Právě tam se reprezentanti velebudické SŠT zúčastnili třetího
ročníku celodenního klání studentů výstižně nazvaného Práce v SolidCAM. Soutěž se uskutečnila v prostorách odloučeného pracoviště dobrušské Střední
školy PVC. Pořadatelem soutěže
– a zároveň jejím garantem – byla
firma SolidVision, s. r. o.
Měření sil prověřilo znalosti studentů v soutěžních kategoriích Solid Works a Solid CAM
– integrované CAD/CAM řešení:
1) modelování ve 3D SolidWorks,
2) čtení NC kódu, 3) programování 3D frézování.
Z naší školy se zúčastnili tři
studenti čtvrtého ročníku oboru
mechatronik. V silné konkurenci
28 soutěžících z deseti škol z celé republiky (velká většina strojní
průmyslovky a vyšší odborné školy specializující se na výuku CAD/
CAM) jsme dopadli velmi dobře.
(Už tradičně se vyhodnocuje jenom prvních deset soutěžících.)
Hlavní rozhodčí pochválil znalosti všech zúčastněných. Samozřejmě měl výtky, ale ty se týkaly
komplexního využívání programového systému při řešení úloh.
Velebudické studenty obzvláště
vyzvedl, protože při řešení úkolů
uvažovali tak, jako kdyby se ocitli přímo v praxi – ve výrobě.
A jakých výsledků dosáhli?
Na vynikajícím druhém místě se
umístil Tomáš Baláž (předtím vítěz ve svařování, viz únorové číslo Krušnohoru, str. 31). Na osmé
příčce – celostátně rovněž výborné – pomyslného žebříčku stanul
Josef Rohm.
Tomáš Baláž přebírá ocenění za druhé místo.
Tomáš Baláž soustředěný na plnění úkolu.
Bez výpočetní techniky to dnes nejde.
Je to obrovský úspěch velebudické školy – celého kolektivu učitelů a žáků. Přední umístění je důkazem o tom, že jsme
se neztratili ve velké konkurenci specialistů na NC obrábění, na
trhu práce v dnešní době velmi
žádaném.
Text a foto: Bc. Ivan BALÁŽ
vedoucí učitel strojíren. úseku
SŠT Most-Velebudice
ZPRÁVY
Z OKRESU
Nezapomeňte si
vyměnit řidičák
Nejpozději do Silvestra si nezapomeňte vyměnit řidičský průkaz
(pokud spadáte do další etapy výměn těchto státních dokladů). Kterých řidičáků se výměna týká? „Jde
o ty vydané v časovém rozmezí od
1. ledna 2001 do 30. dubna 2004.
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu pozbývají platnosti,“
upozornila tisková mluvčí magistrátu Alena Sedláčková. U okénka
bude úřednice po vás chtít žádost
o vydání nového řidičáku, platný
doklad totožnosti (občanský průkaz
nebo cestovní pas), průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
a řidičák podléhající povinné výměně. Nový dostanete do dvaceti
dnů. Nic vás stát nebude. „Povinná
výměna je osvobozena od správního poplatku,“ sdělila mluvčí.
Vloudily se (chybičky)
Na mimořádném zasedání mosteckého zastupitelstva k programu
Jessica (týkajícího se úvěrů na stavební práce ve dvou deprivovaných místních lokalitách) zazněla připomínka jednoho z poslanců.
Nelíbilo se mu, že písemný pracovní materiál vytvořený odborem rozvoje a dotací a vyvěšený na webu
města obsahuje pravopisné chyby.
Hned úvodní stránka materiálu prozrazuje, že si úředníci nevědí rady
s psaním názvů, přičemž i školáci
dobře vědí, že ty vždy začínají velkým písmenem. Pracovníci odboru, kteří by jako zaměstnanci města měli jít v užívání svého mateřského (a také úředního) jazyka příkladem, viditelně selhali. V redakci
Krušnohoru jsme v této souvislosti
zaznamenali dotazy. Lidé diskutují
například o tom, jak název sídliště
správně psát – Liščí vrch nebo Liščí Vrch? Pravidla českého pravopisu to říkají jasně – je zapotřebí rozlišovat smysl (obsah) sdělení. Pokud jde o přírodní útvar (vrch, kopec, horu), píše se malé písmeno
„v“ – Liščí vrch (stejně jako Lysá
hora, Široký vrch atd.). Jestliže jde
o urbanistický výtvor člověka – sídliště, pak se jeho dvouslovné pojmenování píše stejně jako dvouslovné názvy obcí, místních částí, čtvrtí atd. První písmena obou
slov názvu jsou velká. Správně je
tedy sídliště Liščí Vrch – stejně jako sídliště Červený Vrch (v Praze), Růžový Vrch (v Karlových Varech), čtvrť Severní Terasa (v Ústí nad Labem), Královské Vinohrady (v Praze), město Kutná Hora,
Česká Lípa, obec Kostelní Bříza
(u Sokolova), Bílý Potok (pod Smrkem), místní část Přední Kopanina
(v Praze) atd.
Připravil: (pp)
18
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Někteří senioři naletěli podvodnici,
ZE ŽIVOTA POLICIE ČR (27)
SLIBY – CHYBY
Mostečtí kriminalisté pátrají po neznámé pachatelce, která podvedla seniory. Ta oslovila
v dopoledních hodinách v centru Mostu 83letou ženu. Znala jméno této seniorky a ptala se jí, zda dostala pozvánku
na schůzi. Na důchodkyni potom vymámila telefonní číslo.
Řekla jí, že někdo zavolá a dá
pokyn, kam má přinést peníze, které budou následně zhodnoceny. Kolem 11. hodiny skutečně volala neznámá žena, jež
se představila jako profesorka,
a vybídla seniorku, aby jí peníze přinesla. Na setkání šel manžel důchodkyně, který podle telefonického pokynu přišel k budově magistrátu. Tam se k němu
neznámá žena připojila. Překvapivě znala jeho jméno. Okamžitě se zajímala o to, zda muž má
peníze s sebou. Následně ho vyzvala, aby jí je předal a zamířila
s ním směrem k hotelu Cascade
(dříve Murom). Muž jí dal několik tisíc korun a poté odešel na
finanční úřad, kam ho žena poslala, aby tam na ni počkal, protože ona musí hned odnést peníze do banky. Muž ovšem čekal
marně. Nedočkal se.
Policie zjistila, že neznámá
žena, jež od seniora převzala hotovost, je ve věku kolem 50 let.
Má plnoštíhlou postavu, světlé vlasy. Byla oblečena do bundy hnědé barvy. Hovořila česky.
Policie nevylučuje, že podvodnice byly dvě.
Obdobný případ šetřila policie před rokem. I tehdy neznámá žena oslovila u Prioru seniorku, a řekla jí, že pracuje v lékařské komisi. Vykutálená podvodnice ženě namluvila, že jí
volala, ale nedovolala se, protože má zřejmě špatné číslo. Seniorka jí dala tedy to správné. Sotva došla domů, telefonní přístroj
již zvonil. Ozvala se jakási žena
„od paní profesorky“ a vyzvala
ženu, aby vzala své úspory a přinesla je do Business centra (dříve Báňské stavby). Za hotovost
jí slíbila dvojnásobek. Seniorka báchorce uvěřila, vzala necelých 20 tisíc a přišla na smluvené místo. Neznámá žena tam již
čekala, převzala peníze a pospíchala do banky. Seniorku poslala do budovy SHD-Komes, kde
na ní měla čekat „paní profesorka“ ze zdravotní komise. Důchodkyně však hledala tuto ženu
marně. I ona se stala obětí podvodu. Podvodnice měla být ve
věku 55 let, měla kaštanové vlasy, postavu vysokou 160 centimetrů a špatný chrup. Je možné,
že šlo o stejnou pachatelku.
Policie v souvislosti s těmito
případy apeluje zejména na dříve narozené občany, aby v žádném případě nereagovali na obdobné nabídky, nedávali nikomu
svá telefonní čísla a nepouštěli
do svých bytů cizí osoby. Podvodníci využívají různé praktiky k tomu, aby od jiných lidí
získali peníze. Zaměřují se hlavně na starší osoby a slibují jim
zhodnocení peněz, levnější léky
či příspěvky na medikamenty.
Vždy jde o podvodné jednání.
ODNESL SI CIGARETY
Neznámý pachatel se vloupal za použití násilí do restaurace v mostecké Zahradní čtvrti.
Lapka překonal uzamčené dveře a uvnitř pak hledal, co by se
mu hodilo. Odnesl si cigarety
různých značek a našel i finanční hotovost. Poškozený majitel
vyčíslil způsobenou škodu na 12
tisíc korun.
ŘÍDIL S PANÁKY
Pod vlivem alkoholu řídil
svůj automobil 46letý muž. Policejní hlídka obvodního oddělení Obrnice ho zastavila na silnici
mezi Patokryji a Českými Zlatníky. U řidiče provedla dechovou zkoušku na alkohol. Opakovaně byla pozitivní a ukázala
na hodnotu vyšší než dvě promile. Policisté zakázali řidiči pokračovat v jízdě a s ohledem na
výsledky dechové zkoušky mu
sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky. Muž policistům
přiznal, že popíjel tvrdý alkohol
(dal si několik panáků).
ZMOCNILA SE HO
Policejní inspektor sdělil dívce z Mostu ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání provinění krádeže. Dívka
měla v Mostě odcizit mobilní telefon. Ke krádeži mělo dojít na
diskotéce, kdy mobil ležel volně
na stole. Dívka se ho zmocnila.
Mobil byl vrácen poškozené majitelce. Ta jeho hodnotu vyčíslila
na částku 19 tisíc korun.
VYVOLALA HÁDKU
Fyzickým napadením skončila pro 49letého muže návštěva baru v obci na Mostecku. Ten
přišel se svoji přítelkyní do restaurace, kde byly již další osoby. Po krátké době došlo nejprve ke slovní rozepři mezi jednou ženou a přítelkyní napadeného. Následně 47letý muž, který patřil k ženě, jež spor vyvolala, zaútočil na 49letého muže.
Toho bezdůvodně udeřil pěstmi do obličeje a na různá místa na těle. Napadený nechtěl
v konfliktu s mužem pokračovat
a raději s přítelkyní bar opustil. Útočník byl zřejmě v ráži, za
dvojicí vyběhl ven a před barem
opět muže udeřil, srazil ho na
zem a způsobil mu zlomeninu
v obličeji a lehký otřes mozku.
Napadený skončil v mostecké
nemocnici, kde byl několik dnů
hospitalizován. Policejní komisař obvinil 47letého agresora
z Litvínovska z přečinu ublížení
na zdraví a z výtržnictví.
ZMĚNILY MAJITELE
Dva případy krádeží peněženek šetří policisté v Litvínově.
Peněženky změnily majitele.
Starší muž byl na hokejovém
zápase. V kapse kabátu měl uloženou peněženku. Po skončení utkání mu zřejmě neznámý
kapsář portmonku odcizil. Lapka využil tlačenice u východu.
„Zmizení“ peněženky zjistil poškozený až před zimním stadionem. Přišel o osobní doklady,
peníze a platební kartu.
Dalším okradeným byla starší žena z Lounska. Ta pracovala v jednom litvínovském supermarketu, kde byla na brigádě. Zatím neznámý pachatel
se dostal k jejím osobním věcem a odcizil z kabelky peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a osobními doklady. Žena utrpěla škodu ve výši
1 700 korun.
UKRYL DESET SÝRŮ
Neurvale se zachoval 34letý muž z Litvínova. Ten přišel
do večerky, kde si z chladicího boxu vybral deset kusů sýru
Gorbačik v hodnotě 179 korun.
Ty si zastrčil do kapsy oděvu.
Prodavačka si jednání pachatele
ale všimla a slušně muže požádala, aby lup vrátil. To se lapkovi nechtělo, proto vytáhl z kapsy několik kusů sýru, vztekle je
hodil na podlahu a chtěl je skopnout pod chladicí skříň. Následně hodlal obchod opustit. Známý prodavačky chtěl lapku zadržet. Zloděj však do známého
strčil, ten upadl, a ještě od agresivního lapky dostal plnou pivní
láhví do hlavy. „Zákazník“ stačil následně rozbít ještě tři další
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
19
slibovala zdvojnásobení jejich úspor
láhve s pivem a poté z obchodu
utekl. Litvínovská policie muže
vypátrala a na základě šetření
mu sdělila podezření ze spáchání krádeže a výtržnictví. Napadený muž utrpěl lehké zranění,
se kterým byl převezen rychlou
záchrannou službou do nemocnice v Mostě.
VRÁTIL PENĚŽENKU
Někteří zloději nemají žádné zábrany. Drze si počínal zatím neznámý muž. Ten přišel
v mosteckém obchodním domě
do prodejny s oděvy. Nezajímalo ho však zboží, ale šatna prodavaček. Protože byla odemčená, využil nestřeženého okamžiku a vnikl dovnitř. V místnosti
jedné z pracovnic odcizil z volně odložené kabelky peněženku a mobilní telefon. Poté z prodejny vyběhl. To si ho už všimla jedna z prodavaček a běžela za ním, při tom volala, že jde
o zloděje. Nakonec měla štěstí.
Zloděje zadržel zatím neznámý
muž, jemuž lapka vrátil peněženku. Poté z objektu utekl směrem k divadlu. Poškozená dostala zpět peněženku s nemalou finanční hotovostí, o mobil v hodnotě 8 tisíc korun však přišla.
KRADL SVODY
Krást okapové svody se rozhodl 32letý muž z Mostu. V ulici Zdeňka Štěpánka „vyšrouboval“ téměř 5 metrů okapového
svodu o hmotnosti 10 kilogramů. Měl ale smůlu. Jeho „činorodost“ prováděná v časných
ranních hodinách neunikla pozornosti obyvatel domu, kteří
okamžitě zavolali policii. Muž
byl přistižen a lup, jenž hodlal
zpeněžit ve sběrně druhotných
surovin, vrátil. Policisté sdělili podnikavci ve zkráceném přípravném řízení podezření ze
spáchání přečinu krádeže. Okapy v hodnotě 2 tisíce korun byly
vráceny poškozenému majiteli.
PO MĚ POTOPA!
Tímto heslem se řídí řada
zlodějů barevných kovů. Jeden z nich v Mostě pod viaduktem silnice I/13 směrem na Litvínov ukradl kabel a tím vyřadil
74 telefonních občanských stanic z provozu. Lapka udělal do
kovových dveří otvor, jímž pak
vnikl do šachetní vpusti a v ní
odstřihl 60 metrů optického kabelu z mědi. Ten vytáhl a přenesl
ho o pár metrů dál, kde jej hodlal zpracovat. Na místě byl vyrušen přijíždějící policejní hlídkou a z místa utekl. Muži zákona našli řadu stop. Ty je dovedly
k samotnému pachateli. Muž ve
věku 32 let z Mostecka byl obviněn z přečinu krádeže a z poškození obecně prospěšného zařízení a z ohrožení jeho provozu. Za to pachateli hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Poškozená společnost vyčíslila hmot-
POZVÁNKA
nou škodu na 50 tisíc korun.
NEPLATILI, PŘESTO
SVÍTILI
Osmatřicetiletá žena z Mostu neplatila za odběr elektrické
energie. Z tohoto důvodu jí dodavatel odpojil přívod elektřiny do bytu a demontoval elektroměr. To však ženě nevadilo.
I tak jí elektřina do bytu proudila, bydlící mohla dál svítit,
vařit, prát i vysávat. Policii se
však nepochlubila, jakým způsobem si poradila. Zodpovědný
pracovník energetické společnosti nezákonný odběr elektrického proudu do domácnosti odhalil a případ oznámil. Policisté na základě výsledků šetření
zjistili, že žena proud neoprávněně odebírala do čtyřpokojového bytu téměř dva roky a poškozené společnosti tak způsobila hospodářskou újmu ve výši
21 tisíc korun. Policejní komisař obvinil Mostečanku z přečinu krádeže, za který může být
odsouzena až k pětiletému trestu odnětí svobody.
Paměť ztratil i 26letý muž,
jenž byl společně s 22letou ženou obviněn z přečinu krádeže ve spolupachatelství. Dvojice neplatila za odběr elektřiny.
Přesto technik energetické společnosti zjistil v jednom janovském domě, že kdosi manipuloval se zařízením rozvodné skříně a připojil vodič k hlavnímu
jističi tak šikovně, že do bytu
proud docházel. Policisté odhalili, že „nájemníci“ neoprávněně
odebírali do tohoto bytu elektřinu po dobu jednoho roku a poškozené firmě způsobili hmotnou škodu ve výši 9 800 korun.
nprap. Ludmila
SVĚTLÁKOVÁ
tisková mluvčí ÚO PČR Most
20
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Co vinař – to jiné víno, láká mě
Ve dnech 18. a 19. dubna se na mosteckém Benediktu uskuteční
již třetí ročník Dnů vína. Představí se na něm deset producentů
nápoje podporujícího lidské zdraví. O tom, která značka bude
„nej“, rozhodnou návštěvníci. Majitele firmy Bela Most, která
je pořadatelem akce, jsme požádali o podrobnosti.
Proč vaše firma, která se zabývá úplně jinou činností, pořádá
Dny vína?
Vínem se naše firma zabývá také,
i když jejím nosným programem je
železářské zboží. Po osmi letech se
distribuce vín stala nedílnou součástí činnosti Bely Most. Jí nabízené víno si našlo své zákazníky.
Proč pořádáte Dny vína?
Protože jezdíme na Moravu,
kde vínem obyvatelstvo žije, kdežto tady na severozápadě Čech je to
o pivu a tvrdém alkoholu. Chtělo
by to pro region změnu a my k ní
chceme prostřednictvím Dnů vína
přispět. Zdejší obyvatelé by více
měli hledět na zdraví. Víno ho podporuje. Proto jsme se rozhodli Dny
vína pořádat. Představujeme na
nich vína z Moravy i Čech, abychom poznali, jak který vinař umí,
jak se mu daří. Škoda, že loňský –
druhý – ročník byl trošku jiný. Náš
tradiční spolupracující vinař měl
smůlu, veškerá úroda mu zmrzla,
tudíž neměl co vystavovat. Mostecko-chrámecký pěstitel inženýr Ivan
Váňa měl stejný problém. Pomrzlo mu 75 procent úrody. Proto jsme
poprvé u nás přivítali Zámecké vinařství Třebívlice. Jedná se o mladou společnost s velkými ambicemi. Jsem přesvědčen o tom, že má
před sebou skvělou budoucnost.
Usuzuji tak podle předvedených
vzorků, zvláště pak červených vín.
Třebívličtí přijedou i letos.
Když jste zmínil inženýra
Váňu, pak nezbývá než se zeptat:
Jak se tváří na účast moravských
producentů na Dnech vína na Benediktu?
Na první pohled to vypadá jako
střet zájmů, protože bychom jistě
měli podporovat místního producenta, nicméně pan Váňa je rozumný člověk a navíc ví, že v republice
nejsme vínem soběstační. Naše produkce je spotřebována, je tady deficit, tudíž víno se dováží. To Váňo-
vo se dobře prodává, poptávka po
něm je neuspokojena, takže místní
vinař má přesně opačný problém –
potřebuje vyprodukovat co největší množství nápoje. Moravští vinaři
na Dnech vína panu Váňovi rozhodně nevadí. Ostatně on sám zastává
názor, že porovnávání moravských
a českých vín je potřebné. Nechť
mají lidé o různých značkách a jejich kvalitě přehled.
Prosíme, poučte návštěvníka,
jenž tuto akci dosud nenavštívil,
jak to na Dnech vína chodí...
Návštěvník si nejdříve zakoupí vstupenku. Ta mu bude vyměněna za pásek umístěný na ruku, který slouží jako doklad o zakoupení
vstupenky. Potom dostane program
– průvodce po Dnech vína. Obsahu-
Nezbytná výbava návštěvníka Dnů vína – sklenice a průvodce.
Náměstek primátora Luboš Pitín je vyznavačem dobrého vína. Vloni se nám přiznal, že má rád kvalitní bílé i červené. Vysloveně
oblíbenou značku nemá, byť v srdci nosí určitá jména vinařství. Ty ale nechtěl prozradit, aby nikoho neovlivňoval. Řekl jen tolik, že za favorita návštěvnické ankety považuje Vinařství Kovacs z Novosedel. „Nevím, zda je mezi Mostečany hodně milovníků
vína, ale já osobně jsem rád za tuto akci. Je to oslava zdravého nápoje. Byl bych proto rád, kdyby se stala v Mostě tradicí.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
21
různorodost chutí, říká Jiří Puc
opravdová degustace. Byl to s nimi
hezký zážitek.
Co vás osobně na vínu přitahuje?
Pestrost chutí. Každé víno je
jiné, dá se v něm vyčíst rukopis vinaře. Každý, kdo víno tvoří, ho dělá
podle svého. Proto se vinařství liší
od vinařství. Je to nádherné, přitažlivé, překvapující. Platí „co vinař, to
jiné víno“. A to je umocněno známým „co ročník, to jiné víno“.
K degustaci bude připraveno také víno ze sklepů v Dolních Dunajovicích, patřících společnosti Mikrosvín Mikulov.
DNY VÍNA 2012 – VÝSLEDKY ANKETY
Nejúspěšnější vinařství:
1. LAHOFER, a. s., Dobšice
2. LUDVÍK MADĚŘIČ, Moravský Žižkov
3. VINAŘSTVÍ KOVACS, s. r. o., Novosedly
Nejúspěšnější víno:
1. Müller Thurgau 2011 VH, LAHOFER, a. s.
2. Muškát moravský 2011 PS, LAHOFER, a. s.
Tramín 2011 VH, LUDVÍK MADĚŘIČ
Cuvée Amálie PS, VINAŘSTVÍ KOVACS, s. r. o.
3. Chardonnay 2011 PS, LUDVÍK MADĚŘIČ
Rulandské šedé 2011 VH, LUDVÍK MADĚŘIČ
je prezentaci vystavovatelů a jejich
produktů, charakteristiku vín. Návštěvník zároveň dostane skleničku, která mu bude sloužit k degustování. V průvodci najde také anketní lístek. Ten využije k poznámkám o jednotlivých druzích vín. Na
základě bodů, jež návštěvník jednotlivým značkám přidělí, bude vyhlášen a oceněn nejlepší vystavovatel. Pokud návštěvník během degustování vyhladoví, můžeme mu
posloužit drobným občerstvením.
K poslechu mu zahraje cimbálová
muzika Jirkovák.
Letos pořádáte již třetí ročník
Dnů vína. Jistě proto, že ty dva
předcházející se povedly. Pokuste
se je stručně zhodnotit.
První ročník navštívilo 250 lidí,
což na Most a premiérovou akci
bez tradice bylo velmi slušné. Ze
zkušeností prvního ročníku jsme
vycházeli při přípravě toho druhého, snažili jsme se ho ještě vylep-
šit. Vytvořili jsme novou koncepci rozmístění stánků a zajistili stálé občerstvení. Druhý ročník byl
opravdu ještě úspěšnější. Přišlo se
podívat 320 návštěvníků. Potěšil
nás také zájem představitelů města a manažerů předních společností Mostecka.
Jaké návštěvníky čekáte? Ty,
kteří vínu rozumějí, anebo ty, kteří vínu nerozumějí a proto je chcete k jeho konzumaci přilákat?
Tato výstava je určena pro obě
skupiny. Přiznám se ale, že již první ročník mě překvapil skladbou návštěvníků. Jednak přišli lidé, kteří
věděli, jak degustovat, jak se vínu
věnovat, ale také velmi mladí lidé.
O nich je přece obecně známo, že
dávají přednost jiným nápojům.
Vínu se věnují především starší lidé
s většími životními zkušenostmi.
U těch mladých mě také překvapilo, že se k ochutnávání vín dovedli postavit, nebylo to pusté pití, ale
Máte raději víno „od země“ či
„od slunce“?
Mám rád dobré víno, svěží víno.
Více nespecifikuji. Když je víno
dobré, tak si pochutnám. Nebráním
se svěžímu mladému vínu, ale i víno
vyzrálé, archivní mě láká. Jen si vezměte, že například zjistíte, že máte
ve sklepě deset let staré víno, otevřete ho a zjistíte, v jak dobré kondici
je. Přináší to nádherný zážitek.
Dají se značky vín, které budou
na Dnech vína letos prezentovány,
koupit v běžné obchodní síti?
Ano, dají se koupit. A abyste je
nikdo nemusel shánět, doporučuji navštívit sídlo společnosti Bela
Most v ulici Alej Boženy Němcové,
kam se dostane autobusy MHD č. 17
a 20, když vystoupíte na zastávce Široký vrch, nebo doporučuji navštívit
vinotéku kousek od kostela na Masarykově náměstí v Litvínově.
Rozmlouval a fotografoval:
Petr PROKEŠ
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji statutárnímu městu Most,
společnosti Czech Coal, Vinařskému fondu České republiky
a SČVK za podporu akce Dny
vína – Benedikt Most 2013.
Jiří PUC – Bela Most
organizátor
22
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Most ve finále České inovace 2013
CO PRO NÁS DĚLÁTE, ZASTUPITELÉ?
Zaměstnávat lidi se vyplatí. Přesvědčilo se o tom i statutární město Most. To uskutečňuje celostátně unikátní projekt,
který ho málem vynesl na vítěznou pozici v soutěži Česká
inovace 2013.
„Město již téměř tři roky
jako jediná obec v Česku přispívá ke snižování nezaměstnanosti tím, že při zadávání
vybraných veřejných zakázek
požaduje po zúčastněných firmách, aby na realizaci zakázky
zaměstnaly občany, kteří jsou
dlouhodobě vedeni v evidenci úřadu práce. S tímto unikátním projektem se Most zapojil do druhého ročníku soutěže
Česká inovace a postoupil mezi
čtrnáct jejích finalistů,“ vysvětlil Petr Zdeněk Dundek z tiskového oddělení magistrátu.
Podle vyjádření první náměstkyně primátora Hany Jeníčkové se soutěž konala v pěti různých kategoriích, přičemž město se zúčastnilo letos nově zřízené kategorie veřejná správa. „I když Most se
svým projektem nezvítězil, je
účast města v úzkém finále důkazem o tom, že je to projekt
prospěšný a originální,“ zdůraznila Hana Jeníčková. Do
soutěže bylo přihlášeno 109
projektů a ten mostecký patřil
ke špičce. „My jsme sice nevyhráli, ale patřili jsme mezi tři
nejúspěšnější finalisty a došli
až k samému vrcholu soutěže.
Dostali jsme cenu Finalista kategorie veřejná správa,“ oznámila první náměstkyně. Součástí vyznamenání je zvláštní odměna. Mostečtí dostali na
výběr – motivační screening
nebo inovační workshop. „Poradíme se a moudře vybereme
podle toho, co se nám bude víc
hodit, co bude naší práci více
prospěšné,“ sdělila Hana Jeníčková.
Počátky mosteckého projektu sahají do roku 2010, kdy
město začalo využívat speciálního ustanovení zákona o veřejných zakázkách, jež mu
umožňuje požadovat po účastnících vybraných veřejných za-
kázek, aby pro jejich realizaci zaměstnali určitý počet lidí
z řad dlouhodobě nezaměstnaných. Jde zejména o veřejné zakázky vztahující se na rekonstrukce či udržování čistoty
v určitých částech města – například v Chanově, kde nezaměstnanost dosahuje až devadesáti procent. V mnoha případech jde o projekty hrazené
z Integrovaného programu rozvoje města (IPRM) pojmenovaného DEMOS.
„Za poslední tři roky se takto
podařilo zaměstnat celkem deset osob, z toho devět romské
národnosti, přičemž šest z nich
zůstalo v dlouhodobém pracovním poměru u dané firmy
i poté, kdy práce na konkrétním projektu skončily,“ shrnula Hana Jeníčková.
„Byla to zkouška ohněm,
ale vyšli jsme z ní zoceleni,“
prohlásili zástupci společnosti Euromont Group, která romské občany zaměstnávala při
pracích souvisejících s rekonstrukcemi chanovských paneláků v rámci IPRM DEMOS.
„V tak odlišném prostředí jsme
se museli naučit připravovat
práci jinak, než v prostředí, na
něž jsme běžně zvyklí,“ popsali svoje zkušenosti během
kontrolního dne uspořádaného v Chanově městem a ministerstvem pro místní rozvoj loni
v červnu. Zástupci Euromontu Group zároveň oznámili, že
i po skončení práce na městské
zakázce romští zaměstnanci ve
firmě zůstali.
„Zapojení místních lidí do
projektu je úspěch,“ zdůraznil
na tehdy probíhajícím kontrolním dnu vedoucí oddělení veřejných zakázek František Jirásek z magistrátního odboru
rozvoje a dotací.
Text a foto: Petr PROKEŠ
Hana Jeníčková ukazuje ocenění ze soutěže Česká inovace 2013 za mostecký
projekt nazvaný Snižování míry nezaměstnanosti využitím speciální podmínky
v sociální oblasti v rámci veřejného zadávání.
Doklad o udělení zvláštní ceny.
Zástupci společnosti Euromont Group informovali loni v červnu v Chanově o zaměstnávání romských občanů a o zkušenostech s nimi.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
23
Z krajského kola soutěže Zlatý erb
si Most odvezl dvě stříbrné ceny
V krajském kole soutěže Zlatý
erb, které se statutární město pravidelně účastní, zaznamenal Most
další úspěchy.
Jeho webové stránky se tentokrát umístily na druhém místě
a zabodovala také mapa nazvaná
Most do minulosti, která obsadila
stříbrnou pozici v kategorii nejlepší elektronická služba.
Mapu Most do minulosti vytvořili pracovníci oddělení GIS mosteckého magistrátu Daniel Dobiáš a Lukáš Hampl a najdete ji na
webových stránkách www.mesto-most.cz (v sekci mapy). Zachycuje proměny Mostu v průběhu
20. století prostřednictvím historických fotografií různých míst.
Nejlepší webové stránky v kraji má město Úštěk a obec Chuderov, cena za nejlepší elektronickou
službu patří Žatci.
Text a foto: (as)
Z rukou hejtmana Oldřicha Bubeníčka (vpravo) převzali v Ústí nad Labem ceny za stříbrné umístění zaměstnanci
Magistrátu města Mostu (zleva) Daniel Dobiáš (vedoucí oddělení GiS), Barbora Jeníčková (manažerka kvality) a Lukáš Hampl (pracovník oddělení GiS) za přítomnosti zástupce spoluorganizátora soutěže Zlatý erb, kterou byla firma
Webhouse, Vítka Savického.
Otázka pro...
NAŠI
POSLANCI
JSOU TU
PRO VÁS!
Každou první pracovní
středu v měsíci – tentokrát
15. května (Ing. Vlastimil Vozka) a 5. června (Arnošt Ševčík)
– vás očekávají zastupitelé ze
Sdružení Mostečané Mostu.
Od 15.00 do 17.00 hodin jeden
z nich v kanceláři tiskového
mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1)
vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele
města Mostu.
Využijte této příležitosti!
www.mostecane.cz
JANA SYROVÉHO (SMM),
předsedu poslaneckého klubu v Zastupitelstvu města Mostu
a ředitele Technických služeb města Mostu, a. s.
Jak se vám daří skloubit obě
funkce?
Být zároveň předsedou největšího poslaneckého klubu (26 zastupitelů) a ředitelem technických
služeb je výhodou. Jako předseda klubu jsem u zdroje podnětů
a námětů pro vylepšení našeho
města. Komunikuji se všemi zastupiteli, obracejí se na mě přímo
předsedové domů a další občané. Vnímám jejich potřeby a požadavky, tyto dále projednávám
ve vedení města a vedení technických služeb. Podle možností a náročnosti zařazujeme tyto
akce do plánu prací.
Pro lepší porozumění uvedu
konkrétní příklad. Jako předse-
da klubu zastupitelů zvolených za
Sdružení Mostečané Mostu dobře vím, že občané upozorňovali na
neutěšený stav lesoparku Hrabák.
Jako ředitel technických služeb
jsem mohl z jejich připomínek vycházet a ve spolupráci s našimi odborníky na zeleň rozhodnout o provedení nutných změn. Z areálu lesoparku byly odstraněny náletové
dřeviny, staré a nemocné stromy,
rozbujelá křoviska zužující profil asfaltových chodníčků až do té
míry, že chodci nemohli leckde vůbec projít. Až životadárné jarní sluneční paprsky probudí přírodu, lidé
uvidí, jak se po provedených opatřeních Hrabák proměnil k lepšímu.
A to je pouze jeden příklad vzá-
jemného a prospěšného doplňování obou těchto funkcí. Stejně
tak mi pomáhají podněty občanů při zajišťování svozu odpadu,
čistoty ve městě a v dalších oblastech činnosti technických služeb. Také opravy chodníků, jež
lidé tak moc vítají, provádíme na
základě jejich podnětů a po konzultacích se zastupiteli a po zvážení finančních možností města
a naší společnosti.
Proto po sedmi letech výkonu
funkce předsedy klubu zastupitelů a po téměř čtyřech letech vedení technických služeb vnímám
na základě získaných zkušeností obě funkce jako prospěšně propojené.
(pp)
24
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Co obyvatele Mostecka nejvíce trápí
Na setkání starostů mosteckého okresu proběhla bohatá
diskuse. Dotkla se základních problémů, které by měly být
okamžitě či v krátké době řešeny. Spolupracovat na tom by
měly kraj (činí tak) a vláda (mlčí).
Obsah jednání shrnul pro novináře na tiskové konferenci svolavatel jednání starostů mostecký
primátor Vlastimil Vozka (Sdružení Mostečané Mostu a Severočeši.cz).
V úvodu svého vystoupení pozitivně reagoval na zájem Ústeckého kraje o řešení závažných
regionálních problémů a ocenil
osobní přístup hejtmana Oldřicha Bubeníčka, jenž okres navštívil v rámci svého prvního výjezdního hejtmanského dne, čímž dal
najevo, že problémy okresu Most
považuje za nejvíce závažné v celém kraji.
NEZAMĚSTNANOST
Vlastimil Vozka zdůraznil, že
nejvíce tíživým problémem Mostecka je nezaměstnanost. V jejím
rámci je zapotřebí řešit celou řadu
strukturálních záležitostí. „Držíme kraji a jeho návrhům palce,
aby byly realizovány,“ zdůraznil
primátor ve zjevné narážce na požadavek prolomení těžebních limitů a zachování pracovních míst
nejen pro horníky. Domněnku posluchačů záhy potvrdil.
„V této souvislosti prožívá
opravdu nejtěžší situaci hornictví.
Stále více dochází k útlumu činnosti v důlních podnicích. Padají stovky pracovních míst a je potřeba, aby se těmito problémy zabývaly centrální orgány, ministerstvo práce a sociálních věcí, úřad
práce,“ zdůraznil Vlastimil Vozka. Ideálním a rychlým řešením
pro horníky by bylo prolomení limitů těžby hnědého uhlí. Neřešení problému přináší havířům další nejistotu.
VPP
Primátor dále sdělil, že dostal informaci od zástupce ředitele úřadu práce, že tato instituce disponuje určitými omezenými finančními prostředky a že by
tyto mohly posílit rozvíjení politi-
ky aktivní zaměstnanosti v rámci
veřejně prospěšných prací. Vlastimil Vozka naznačil, že by mělo
dojít k navýšení na částku 10 500
korun na osobu a měsíc. „Aspoň
něco,“ okomentoval.
MIMOŘÁDNÉ DÁVKY
Primátor vyzval k tomu, aby se
úřad práce a příslušný resort – ministerstvo práce a sociálních věcí –
zabývaly velice těžkou situací propouštěných horníků, zvláště těch
ve vyšším věku. „Je třeba zvážit
i vyplácení mimořádných dávek,“
zdůraznil Vlastimil Vozka. Upozornil přitom na řetězec vzájemně propojených vazeb. Na příjmy
horníků jsou vázány jejich rodiny.
Když havíři nebudou mít potřebné peníze, rodiny nebudou moci
hradit různé poplatky. Na situaci je závislá řada nákladů a tržeb.
Při současné struktuře zaměstnanosti v okrese hrozí zánik živností (vázaných na drobné služby)
a menších podnikatelů (poskytujících pracovní příležitosti). Sociální problémy a nezaměstnanost by
tak mohly nadále narůstat.
Mostecký primátor Vlastimil Vozka zkritizoval vládu za její
mlčení.
CHEMIČKA
Vlastimil Vozka vyjádřil také
znepokojení z vývoje v Unipetrolu. Dostaly se k němu informace o plánovaných strukturálních
změnách ve společnosti. Podle
jeho vyjádření úřad práce provede
v chemičce průzkum, aby zjistil,
co se vlastně připravuje a jaké dopady by to mohlo pro okres mít.
DOPRAVA
Starostové také hodně debatovali o dopravě. „Upozornili jsme
na řadu problémů v oblasti komunikací,“ uvedl Vlastimil Vozka. Řekl, že kraj podporuje nejen
dostavbu dálnice D8, ale i pokračování prací na dálkové rychlostní komunikaci R7 a silnici I/13,
která slouží jako propojka silnic
Litvínovský starosta Milan Šťovíček podrobně hovořil o problémech v dopravě.
v podkrušnohorské oblasti. Starosta Litvínova Milan Štovíček
hovořil o problémech kolem zajištění plně funkčního průtahu
městskou a průmyslovou aglomerací Most – Litvínov (podrobnosti přinášíme dále). „V oblasti dopravy jsem se zabýval také otáz-
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
25
a co by mělo být co nejdříve řešeno
Všechny připomínky starostů byly písemně podchyceny a nastal čas jejich
řešení. Hejtman oznámil, že osloví ministerstva.
kou vyplácení, přesněji nevyplácení patnácti ekomiliard,“ sdělil
Vlastimil Vozka.
Konečně již musí být řešeno také dopravní napojení oblasti Mariánských Radčic a Lomu
na centrální část okresu obnovou
silnice Most – Mariánské Radčice, která by svým zprovozněním
měla vtisknout život i do lokality
kolem jezera Most.
Na přetřes se dostaly také připomínky představitelů dvou největších měst okresu vztahující se k dopravní obslužnosti území aglomerace zajišťované drážní dopravou. Spojení Litvínova
a Mostu by mělo být podporováno krajem i finančně.
vat určité změny,“ řekl Vlastimil
Vozka. Když je však vláda nevyslyší, těžko mohou být realizovány. Hrozí nebezpečí, že situace se bude v okrese dále zhoršovat. Proto za zásadní věc primátor
považuje čerpání 15 ekomiliard,
které oblast pod Krušnými horami naléhavě potřebuje.
MLČENÍ VLÁDY
BEZPEČNOST
„Problematika našeho okresu je velmi tíživá, a proto do jejího řešení musejí být zapojeny
centrální orgány včetně vlády,“
podtrhl Vlastimil Vozka. Za velmi stresující pro starosty a další místní politiky označil skutečnost, že vláda mlčí a o okres, potažmo kraj se nezajímá. „Vláda se
distancuje od komunikace s okresy – a to je velmi špatně. Proč ti
lidé sedí na těch místech a nekomunikují s námi, s kraji a okresy? Takový postoj je velmi špatný. Máme řadu dílčích připomínek, návrhů a připravených opatření, které by mohly nastarto-
„Tíživá sociální situace okresu,
problémy vzniklé kolem výplat
sociálních dávek a akumulace nepřizpůsobivých občanů v sociálně zatížených aglomeracích panelových sídlišť je bezpečnostním
a sociálním problémem,“ proanalyzoval Vlastimil Vozka. Proto se
také mezi starosty hodně debatovalo o bezpečnostní situaci.
BARIÉRY
Primátor požaduje také odstranění „nesmyslných bariér“, jež
vedou k eskalaci poplatků za vynětí pozemků ze zemědělského
půdního fondu, což se v případě
průmyslové zóny Joseph projevilo jejím praktickým umrtvením.
BUDOUCNOST
Závěrem svého vystoupení se
Vlastimil Vozka vrátil k problémům kolem těžby. „Uhlí ztrácí
význam pro lokální topidla, ale
Starostové obcí hovořili o tíživých problémech i po ukončení setkání. Výraz
jejich obličejů nebyl nikterak radostný.
pro teplárenství a obecně energetiku je potřebné. Není sporu o tom, že to bude zdroj české
energie, kde se uplatní české strojírenské podniky, bude zaplacena
česká pracovní síla,“ zdůraznil.
Primátor dále upozornil na
skutečnost, že pohotový výkon
související s dostavbou jaderné
elektrárny Temelín bude k dispozici až za dvacet let a náklady na
jeho zajištění budou představovat
obrovské prostředky. „Základna
energetiky je připravena za české
peníze,“ připomněl. Proto podporovat kraj v jeho snaze o zachování pracovních míst v hornických organizacích má racionální podklad. „Do budoucna se ale
musíme smířit s faktem, že uhelné zásoby skutečně budou jednou
vyčerpány. Měli bychom se proto připravit na budoucnost a začít přemýšlet o restrukturalizaci,“
uzavřel Vlastimil Vozka.
OČIMA
STAROSTY LITVÍNOVA
„Moje příspěvky v debatě se
zaobíraly problémy dopravy.
Zdůraznil jsem dva,“ odpověděl
na dotaz zpravodaje Krušnohor
starosta druhého největšího města okresu Milan Šťovíček.
První se týkal silnice I/27
mezi Mostem a Litvínovem. Dopravně dlouhodobě nevyhovuje
a z hlediska zajištění bezpečnosti
jde o velmi rizikovou komunikaci tím, že prochází průmyslovým
areálem. „Snažil jsem se proto přesvědčit pana hejtmana, aby
se rozšíření silnice stalo prioritou kraje. Jako poslanec Sněmovny se snažím na toto téma komunikovat s ministerstvem dopravy. Pan hejtman přislíbil pomoc.
Věřím proto, že rozšíření silnice
Most – Litvínov se opravdu stane prioritou kraje,“ sdělil Milan
Šťovíček.
Druhé téma se týkalo Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova. „Naše město je ve společnosti minoritním akcionářem,“
připomněl starosta a dodal, že
v diskusním příspěvku upozornil
na skutečnost, že celá leta existuje problém s tramvajovou dopravou mezi Mostem a Litvínovem.
„Rozpočty měst jsou napjaté, přitom zajištění tramvajové dopravy doslova visí na obou městech.
Snažil jsem se proto pana hejtmana přesvědčit o tom, aby také kraj
přispíval na tramvajovou dopravu
mezi Mostem, průmyslovou zónou a Litvínovem,“ uvedl Milan
Šťovíček. Starosta by to považoval za rozumné a spravedlivé, protože tramvaje zajišťují dopravní
obslužnost území, jejich provoz
má charakter meziměstské dopravy, kterou jinde zajišťují linkové
autobusy jezdící mezi obcemi.
Text a foto: Petr PROKEŠ
26
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Ušetřete za elektřinu a plyn.
Zvolte si společnost X Energie za svého
dodavatele, je to tak snadné!
ZÁRUKA
NIŽŠÍ CENY
Proč X Energie, s.r.o.?
�
�
�
�
Žádné aktivační poplatky – změna dodavatele je bezplatná.
Žádná demontáž elektroměru/plynoměru – distributor elektřiny/plynu se nemění.
Změnu dodavatele vyřídíme za Vás – stačí pouze podepsat plnou moc.
Garance nižší ceny elektřiny a plynu oproti dominantnímu dodavateli.
Stabilní dodavatel, kterého si vybralo i Stavební bytové družstvo Krušnohor.
Pro více informací volejte naši Zákaznickou linku 840 444 446 nebo navštivte
naše webové stránky www.xenergie.cz, kde si můžete spočítat Vaši úsporu
a požádat o nezávaznou nabídku.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
27
Valná hromada Severočechů.cz vyzvala
členy: Více pracujte v okresech!
Valná hromada politického hnutí Severočeši.cz zhodnotila
činnost hnutí za minulý kalendářní rok, zabývala se činností
svého nového poslaneckého klubu v krajském zastupitelstvu
a také náměty k rozvinutí letošní aktivity členů.
Předseda František Ryba se hned
v úvodu výroční zprávy o činnosti
hnutí zabýval kampaní před krajskými volbami.
VSTOUPIT DO POVĚDOMÍ
Zdůraznil, že kampaň začala již na
podzim roku 2011 vydáním zpravodaje Severočechů.cz, distribuovaným
do poštovních schránek obyvatel Ústeckého kraje. „Museli jsme udělat co nejvíce pro to, abychom vešli
do povědomí lidí,“ zdůraznil předseda v narážce na skutečnost, že představitelé velkých politických stran
jsou denně vidět v televizi, čímž své
volební subjekty veřejně podporují, protože informují o jejich činnosti, zatímco politické hnutí regionálního charakteru, jakým Severočeši.cz
jsou, v televizi vidět není a občané tudíž postrádají informace o jeho činnosti. Kampaň Severočechů.cz
pro krajské volby byla proto rozsáhlá a postavená na třech pilířích. První z nich tvořily billboardy a bannery,
druhý vlastní tiskoviny a třetí mítinky. „Vedle toho běžely ještě tři náročné kampaně voleb do Senátu,“ připomněl František Ryba.
TŘI PILÍŘE
zklamáním, že ani jeden nepostoupil do druhého kola voleb,“ zhodnotil František Ryba. Na analýzu tohoto neúspěchu si netroufá. „Příště se
to musí zkusit znovu,“ řekl a připomněl volby do Senátu v roce 2010,
kdy oba kandidáti Severočechů.cz
– Alena Dernerová z Mostu a Jaroslav Doubrava z Telnice – postoupily do druhého kola s docela velkým
náskokem a následně triumfovali
svým vítězstvím. Šlo o stoprocentní
úspěch Severočechů.cz.
ZKLAMÁNÍ
„Pokud jde o krajské volby, musím říci, že jejich výsledek je pro nás
obrovským zklamáním,“ sdělil předseda. Hnutí by za úspěch považovalo zisk deseti křesel. „Devět mandá-
tů je tedy zklamáním,“ konstatoval
František Ryba. Je to rozčarování
o to větší, že volební kampaň Severočechů.cz byla ve srovnání s kampaní jiných volebních subjektů nejpropracovanější a nejobsáhlejší.
PŘÍČINY
Příčiny neúspěchu spatřuje výroční zpráva o činnosti hnutí především v malé účasti voličů. Ta nahrála tradičním politickým stranám,
především pak komunistům.
Další příčina neúspěchu je spatřována v malém počtu základních
organizací Severočechů.cz v jednotlivých okresech. „Porovnejte výsledky voleb v těch obcích a městech, kde vládnou nebo spoluvládnou Severočeši.cz, a porovnejte je
s těmi ostatními obcemi,“ vyzval
předseda a upozornil tak na skutečnost, že tam, kde Severočeši.cz vládnou či jsou v koalici, měli výborné
výsledky nejen v komunálních, ale
i v krajských volbách. „Proto jed-
INICIATIVNÍ SENÁTORKA
Alena Dernerová rozvíjí v Senátu i mimo něj nejrůznější aktivity, a proto je
tuto mosteckou dětskou neuroložku vidět a slyšet v celostátních médiích,
což napomáhá i zviditelňování činnosti Severočechů.cz. Připomeňme si
například, že hned počátkem roku rozvinula v Senátu iniciativu směřující
proti rozsahu amnestie vyhlášené prezidentem republiky. Senátorka
vycházela ze stanovisek občanů, kteří nesouhlasili s postupem hlavy
státu. Návrh na zrušení části amnestie, připravený předními českými
právníky a skupinou senátorů, již obdržel Ústavní soud. V neděli
6. ledna, kdy o iniciativě Aleny Dernerová poprvé informovala ČTK, měla
senátorka slíbené podpisy pod uvedené podání nejméně od sedmnácti
(pp)
svých kolegů napříč politickým spektrem.
V případě prvního pilíře nastalo zklamání z umístění billboardů
a bannerů v obcích, pro příští volby
bude nutno práci v této oblasti více
zprofesionalizovat.
Druhý pilíř naplnil očekávání
z hlediska práce redaktorů, nicméně
nastaly problémy v distribuci tiskovin zajišťované Českou poštou a dvěma soukromými subjekty. Nakonec
byla distribuce zajišťována vlastními
silami, což bylo sice komplikované,
zato se stoprocentní spolehlivostí.
Organizace mítinků a jejich průběh byl na profesionální úrovni a bez
problémů.
KONSTRUKTIVNÍ
OPOZICE
Předseda poslaneckého klubu Severočechů.cz v Zastupitelstvu Ústeckého kraje Jiří Zelenka pohovořil o dosavadních zkušenostech práce poslanců.
Soudí, že komunikace s vítězem
voleb – komunisty – je na dobré
úrovni a má stále se zlepšující tendenci. Dá se hovořit i o spolupráci, byť Severočeši.cz jsou v opozici.
Jde o opozici konstruktivní, nikoli
destruktivní. Severočeši.cz předkládají vlastní návrhy řešení problémů.
Jiří Zelenka naznačil, že jeden
z největších problémů regionu – situace v Krajské zdravotní, a. s. – začíná nabírat pozitivní směr. Vedle jiných aspektů to považuje za důsledek i kvalitního působení lékaře Sáši
Štembery, jenž se stal členem dozorčí rady Krajské zdravotní, a. s.
NOVÉ ORGANIZACE
V diskusi vyzvali debatující základní organizace politického hnutí k vyšší aktivitě a doporučili, aby
v okresech byly založeny nové organizace. Jde především o okresy Děčín, Litoměřice a Louny, kde je podle
názoru diskutujících malá znalost občanů o Severočeších.cz a jejich programu. Proto právě v těchto okresech
nedopadly krajské volby pro Severočechy.cz příliš dobře a negativně tak
ovlivnily celokrajský výsledek voleb.
NEPODCENILI TO, ALE…
„Velký dík patří kandidátům
na senátory. Ani jeden z nich kampaň nepodcenil, proto bylo pro nás
noznačným úkolem pro nás je, abychom se dostatečně zviditelňovali,“
podtrhl František Ryba.
Za nejviditelnější propagátory
činnosti hnutí označila výroční zpráva činnost Aleny Dernerové a Jaroslava Doubravy v Senátu Parlamentu České republiky. Oba jsou mimochodem často vidět a slyšet v celostátním vysílání televizních a rozhlasových stanic, čtenáři se s nimi
setkávají na stránkách celostátních,
krajských i okresních vydáních tištěných periodik.
„Pro naše hnutí je rozhodující aktivita základních organizací a vznik
nových organizací,“ řekl František
Ryba. Hodně by v tomto směru měli
udělat stanovení okresní koordinátoři.
Jiří Zelenka pohovořil o práci krajských zastupitelů zvolených za Severočechy.cz.
Text a foto: Petr PROKEŠ
28
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Extrem Bike Most 2013: přijďte si zazávodit!
Květnový MTB maraton již
patří k tradičním sportovním
událostem na Mostecku. Letos
se bude konat již 12. ročník závodu, který opět bude součástí
Českého poháru v maratonu horských kol.
HIPODROM
Hlavní dění závodu bude
18. května hostit mostecký hipodrom, na němž budou zároveň probíhat koňské dostihy, takže o zábavu bude zcela jistě postaráno.
Jak už bývá zvykem, program
je připraven tak, aby si mohl zazávodit každý – bez rozdílu věku
a sportovních dovedností.
EXTREM
Nejnáročnější trať (nazvaná
Extrem) patří vůbec k nejtěžším
v Česku. I přes „pouhých“ 67 kilometrů své délky donutí téměř
každého sáhnout si na dno svých
sil. To ovšem neznamená, že se
na start nemůže postavit „hobík“,
jenž chce porovnat své síly s profesionálními cyklisty. Navíc se
zde nabízí – stejně jako v předchozích ročnících – možnost volby zkrácené verze Extrem Junior
přímo během závodu.
HOBBY
A KOLOS
Závod Hobby, který se rok od
roku těší čím dál tím většímu zájmu, je určen každému, kdo chce
udělat něco pro své tělo. Nenáročná trať dlouhá 34 kilometrů
vede po zpevněných cestách vedoucích od hipodromu k vodní nádrži Matylda a je ideální pro všechny věkové kategorie. Může být vhodným sobotním programem pro rodiny s dětmi i pro kolektivy firem, pro něž
je amatérské závodění ideální teambuildingovou aktivitou a zároveň může posloužit k marketingovým účelům. Především ale
půjde o pohodovou akci se vším
všudy. Navíc zásluhou přítomných televizních štábů a mnoha
fotografů bude vše zdokumentováno a všichni účastníci dostanou
možnost objednat si sestřih závodu na DVD. I na této trati vždy
panuje nezapomenutelná závodní atmosféra, připraveno je občerstvení a pro vítěze samozřejmě také hodnotné ceny. Na této
trati bude navíc probíhat oblíbená
soutěž o nejtěžší tým Kolos.
MINIBIKE
A DĚTI
Pro nejmenší účastníky budou
jako vždy přímo v areálu hipodromu připraveny závod Minibike na 6 kilometrů a závod Děti
(do 6 let) na půl kilometru.
DO 5. KVĚTNA
Závod našel útočiště na Hipodromu Most.
K přihlášce podané a zaplacené nejpozději do 5. května získá
každý účastník kromě zvýhodněného startovného také upomínkové tričko.
Tombola, občerstvení na trase
a oběd v cíli jsou samozřejmostí.
Přihlášky a bližší informace je
možné získat v prodejně jízdních
kol KL Sport Most (v nákupním
středisku Kostka kousek od konečné u dopravního podniku)
a na webu www.klmost.cz.
Organizační tým slibuje, že je
na co se těšit!
Text a foto: Stanislav PECHO
Děti jsou nadšenými účastníky akce.
Zasoutěžte si ve Vodě pro život
Jste malí či velcí? Rádi soutěžíte? Chce soutěžit za sebe nebo
v týmu? A máte rádi vodu? Pak tu
máme právě něco pro vás.
Organizace spojených národů vyhlásila letošek Mezinárodním rokem vodní spolupráce. Ekologické centrum Most proto ve
spolupráci se statutárním městem
Most připravilo projekt určený veřejnosti. Jmenuje se Brána ekologie otevřená. Vyvrcholí dvoudenní
akcí 6. a 7. listopadu v Mostě.
Cílem soutěže, stejně jako celé
akce, je upozornit na důležitost
čisté a kvalitní vody pro veškeré
bytí na planetě Zemi. Protože nad
vodou a jejími problémy se může
zamyslet každý, srdečně zveme
k účasti v naší soutěži.
Soutěžíme v kategoriích:
 filmová soutěž o nejlepší filmový snímek o délce do 7 minut;
 dramatická soutěž o nejlepší
divadelní představení (scénku)
o délce do 20 minut;
 literární soutěž o nejlepší báseň, povídku či jiný literární
útvar o délce max. 1 strany A4;
 kreativní soutěž o nejlepší
kresbu, komiks, grafiku, keramické dílko apod.
Filmové, literární a výtvarné
práce a přihlášky divadelních vystoupení zašlete nejpozději do 31.
srpna 2013.
Nejhezčí literární a výtvarné práce budou vystaveny na akci Brána
ekologie otevřená, spolu s nimi budou prezentovány nejhezčí filmové
práce a divadelní vystoupení.
Více informací na www.bra
naekologiemost.estranky.cz, dotazy zasílejte na e-adresu mostbeo
@gmail.com.
Ing. Milena VÁGNEROVÁ
Ekologické centrum
pro Krušnohoří
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
29
30
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Absence plošné deratizace prospívá potkanům
– říká to majitelka známé deratizační firmy Soňa Ritterová
Zatímco výskyt štěnic v bytových domech nepolevuje (invaze tohoto škůdce lidského zdraví „úspěšně“ pokračuje),
začíná se objevovat další velký problém. Jsou jimi potkani.
Je jich čím dál víc.
Potvrdila nám to v pravidelném
rozhovoru pro zpravodaj Krušnohor SOŇA RITTEROVÁ, majitelka mostecké firmy DDD.
Jaké jsou příčiny vedoucí
k přemnožení potkanů?
Vysvětlení je jednoduché. Kdo
neuposlechl naší předchozí rady,
že deratizace kolem domu by se
měla dělat v únoru, doplatil na to
právě nyní – v březnu a dubnu.
Potkani se prostě přemnožili. Už
to zjistili i sami předsedové výborů samospráv a společenství vlastníků. Lidé si stěžují, že jim potkani
lezou ze suterénu domu klidně až
do bytu v pátém poschodí. Zpravidla vylézají odpadem na WC v bytových jádrech, ale klidně vylezou
po rovné ploše – po balkonovém
skle či plášti domu. Nemusejí tedy
vylézat jen vnitřkem domu – stupačkami –, ale bez problému se
dostanou do pater i po fasádě. Protože si předsedové domů povšimli
zvýšeného výskytu potkanů, nyní
– opožděně – rychle objednávají
deratizaci proti potkanům. Je účinná i proti ostatním hlodavcům jako
jsou myši, myšice a další.
A co plošná deratizace ve
městě?
Plošnou deratizaci město Most
již nedělá, protože na ni nejsou
peníze. Tak zní odůvodnění. Je to
nyní opravdu věc předsedů domů.
Jde o to, aby aspoň v okolí svých
bloků deratizaci zajistili. Občanům, kteří jsou obtěžováni potkany mimo domy a jejich okolí, můžeme jen doporučit, aby se obrátili na magistrátní odbor životního prostředí se svým podnětem na
provedení deratizace na veřejných
místech – alespoň na těch, kde se
pohybují děti.
Proč by tak měli činit?
Protože hlodavci jsou nebezpeční – roznášejí infekční nemoci.
Jsme v kontaktu s inspektorátem
krajské veterinární správy. Ten
nás nabádá k tomu, abychom své
klienty upozorňovali na nebezpečí výskytu leptospirózy. Není totiž
jednoduché toto onemocnění léčit.
Pokud je nákazou postiženo dítě
nebo starý člověk, je to pro ně dokonce velmi nebezpečný stav.
Město ale šetří, kde se dá, takže peníze na plošnou deratizaci
těžko dohledá…
Jestliže si politické vedení města a úředníci magistrátu umějí poradit s jinými věcmi, určitě dokážou peníze najít i v napjatém městském rozpočtu. Jde přece o zachování lidského zdraví.
Kolik plošná deratizace stojí?
Pokud mě paměť neklame, naposledy město Most nechalo udělat plošnou deratizaci před třemi
roky. Tehdy finanční náklady dosáhly částky zhruba 300 tisíc korun. S ohledem na vyšší DPH i nárůst cen deratizačních prostředků
by se aktuálně cena vyšplhala na
350 až 400 tisíc korun, což podle mého soudu není pro městskou
pokladnu až zas tak velká položka.
Mimochodem sousední Litvínov
objednává deratizaci každoročně
bez přerušení. Město je to přitom
výrazně menší než Most a také šetří na výdajích. Soudím, že je to
o přístupu k prioritám a jejich řazení. Domnívám se, že zdraví je
tou nejvyšší prioritou. Sama mám
vnoučata a takového onemocnění,
jaké roznášejí potkani a další hlodavci, se bojím.
Jak často by se měla plošná
deratizace provádět?
Dvakrát do roka. Návnady
se kladou v parcích a na dalších
městských plochách, aby se zamezilo výskytu potkanů a dalších
hlodavců. Zhoršení stavu vidíme
na vlastní oči. Zatímco se po Mostě dříve vyskytovaly hlavně myši
a myšice, nyní jsou to daleko nebezpečnější potkani. Zaměstnanci naší firmy již nacházejí uhynulé
jedince velikosti kočky. To už nejsou potkani vážící kolem tři čtvrtě
kilogramu, jsou to dvoukiloví obři
– důsledek „vykrmování“. Potkani
si vlezou do kontejneru a hodují,
zbaští ledacos. Lidé vyhazují potravin více než dost.
Mohou se na vás ohledně deratizace obrátit lidé také přímo?
Ano, mohou. Vedle rad jim můžeme nabídnout i zakoupení účinných prostředků. Žadatelům však
musí být více než osmnáct let. Dotazy mohou volat na telefonní čísla 476 100 053 a 602 467 077,
napsat na e-mailovou adresu in
[email protected], podívat na
naše webové stránky www.dddrit
terova.cz či nás osobně navštívit
přímo v sídle firmy na ulici Jindřicha Šimona Baara čp. 1814. Je
to hnědožlutý rohový dům naproti
Hlavní báňské záchranné stanici.
Rozmlouval: Petr PROKEŠ
Potkan obecný (Rattus norvegicus) je hlodavec rodu Rattus často zaměňovaný s krysou obecnou (Rattus rattus). Základním rozpoznávacím znakem je jeho
lysý a šupinatý ocas, u kořene nápadně zesílený, který je kratší než tělo. Hlava
je zpředu mírně zaoblená, oči jsou drobné. Slabě osrstěné ušní boltce jsou krátké. Ve zbarvení hřbetu převládá šedohnědý až hnědý odstín, spodní strana těla
je šedavá. Ocas je svrchu tmavší než vespod. Samice má šest párů mléčných
bradavek. Potkan se dožívá dvou až čtyř roků.
Spirochéty rodu Leptospira. Jsou to původci leptospirózy – horečnatého bakteriálního onemocnění šířeného potkany a dalšími hlodavci.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
31
Nechcete ztrácet čas nákupy po obchodech?
MÁME RÁDI ZVÍŘÁTKA (20)
Jak ten čas letí. Letos to budou už dva roky, co byla v mostecké
Brněnské ulici otevřena nová a špičkově zařízená veterinární
ordinace manželů Kateřiny a Jiřího Hasilíkových. Tehdy slíbili, že budou pracovat na dalším zlepšování. Daří se jim to?
Otázka jako šitá na tělo pro
naši stálou průvodkyni tímto seriálem rad pro chovatele domácích mazlíčků doktorku veterinární medicíny KATEŘINU
HASILÍKOVOU.
Co odpovíte, paní doktorko,
čtenářům?
Naše zařízení postupně vybavujeme další přístrojovou technikou, našim záměrům se daří.
Je ale škoda, že mnozí chovatelé nevědí, že pro ně rozvíjíme
také internetový obchod. Uznávám, že pro veterinární ordinace je to poněkud neobvyklé, ale
řekli jsme si s manželem, proč
nejít i tímto směrem, když jde
o prospěšnou službu pro chovatele zvířat. Ti si mohou nakoupit u nás osobně během vyšetření jejich miláčka, anebo zprostředkovaně přes internetový
obchod.
Proč jste se rozhodli pro
tuto formu prodeje?
Má několik výhod. Zdůrazním aspoň dvě. První je úspora času. Chovatel si může nakoupit v klidu domova a nemusí běhat po obchodech. Druhou
výhodou je lepší informovanost
o zboží. Pokud chovatel shání
krmivo nebo léčebné prostředky, může se z popisků zboží na
našem webu dozvědět více než
v běžných prodejnách. Díky informacím získá přehled o krmivech či léčebných prostředcích
a může se rozhodnout přesně pro
to, co potřebuje. Kromě toho mu
rádi telefonicky poradíme.
Jak internetový obchod
u vás probíhá?
Úplně stejně v jako každém
jiném internetovém. Chovatel si
otevře webové stránky www.kr
mivamost.cz, seznámí se s nabídkou a vybrané položky vloží za pomoci kurzoru do nákupního košíku. Pokud je na těchto stránkách poprvé, je dobré
se nejdříve seznámit s obchodními podmínkami. Po ukončení
objednávky obdrží chovatel do
své e-mailové schránky potvrzení s uvedením konečné ceny nákupu. Překontroluje si správnost
údajů a případnou změnu objednávky nebo její storno provede
co nejdříve. Může to učinit e-mailem nebo telefonicky na čísle 603 349 062.
V jakých cenových relacích
zboží nabízíte?
Oproti kamenným obchodům
je levnější. Výhodou pro chovatele je, že u každého nabízeného produktu uvádíme cenu včetně DPH, takže nakupující nemusí nic připočítávat a zná čistou cenu.
Jakým způsobem se objednané zboží dá zaplatit?
Zákazníci zaplatí za zboží hotově při jeho vyzvednutí na recepci v ordinaci – buďto v Mostě v Brněnské ulici nebo v Litvínově v Jiráskově ulici. Podle
toho, kde si bude přát.
Chovatelé si musejí přijít
osobně?
Zatím ano, rozvážkovou službu ještě neprovozujeme, ale perspektivně o ní uvažujeme. I přestože je nutno zboží osobně vyzvednout, výhody internetového
obchodu přece jen zůstávají zachovány. Nikde nečekáte, nestojíte fronty, rovnou vyzvednete.
Pokud je zboží na skladě, je okamžitě připraveno k vyzvednutí,
jestliže zrovna na skladě není,
bude připraveno v době od tří
do sedmi dní, což objednavateli písemně oznámíme. Chovatel
může zaplatit také převodem na
účet nebo prostřednictvím zálohové faktury. Po připsání částky
na účet je mu zboží vydáno. Po-
drobnosti o tomto postupu rádi
vysvětlíme na telefonním čísle,
které jsem již uvedla.
A jak je to s reklamacemi?
Protože máme vzorný obchod a nabízíme výhradně kvalitní zboží, nepředpokládám, že
by k takovému případu došlo.
Kdyby ale přece jen, pak platí,
že zboží lze reklamovat podle
podmínek obchodního zákoníku
do dvou let. Zjevné vady zboží
by měl zákazník oznámit ihned,
nejpozději do tří dnů ode dne dodání zboží. Skryté vady by měl
reklamovat do třiceti dnů. Po
uznání reklamace bude zákazníkovi zboží vyměněno nebo vrácena uhrazená částka.
Když bude chovatel váhat
s nákupem po internetu, protože s ním nemá zkušenosti,
může se na vás obrátit se žádostí o radu?
Samozřejmě, že pomůžeme.
Může zajít osobně, nebo zavolat
či se ozvat elektronickou poštou.
Naše veterinární ordinace se nachází v Brněnské ulici čp. 1188
v Mostě - Severní čtvrti nedaleko zastávky autobusů MHD
Okresní soud, má telefonní číslo
417 638 910 a e-mailová adresa
je [email protected]
Rozmlouval: Petr PROKEŠ
Foto: www.krmivamost.cz
32
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Ceresit je na všechno, co chcete mít fit
VÁŠ RÁDCE NEJEN O NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH (55)
Pokračujeme v pojednávání o tmelech. V tomto dílu seriálu rad
představujeme produkty od společnosti Henkel – řadu s názvem
Ceresit. Vybrali jsme z ní pro vás několik „nej…“ výrobků.
CERESIT CS11
(AKRYLOVÝ TMEL)
Je to disperzní těsnicí tmel určený
k vyplňování spár a prasklin v interiéru i exteriéru. Vysoce kvalitní (obr. 1).
Charakteristika:
 elastický;
 přetíratelný barvami;
 vysoce přídržný;
 voděodolný;
 šetrný k životnímu prostředí;
 pro interiér i exteriér.
Oblasti použití:
Je určený pro vyplňování prasklin a trhlin ve zdivu, omítkách,
k vyplňování spár mezi prvky ze
dřeva, plastu i hliníku a zdivem
nebo omítkou. Je vhodný všude
tam, kde běžné spárovací hmoty
vykazují trhliny a praskliny. Má
vysokou přídržnost ke všem vyzrálým, pórovitým a nasákavým
materiálům, jako jsou například
pórobeton, sádra, pískovec, dřevotřísky, sádrokarton, případně
malířské nátěry a barvy, keramické obklady a polystyren. Použití se doporučuje k vyplnění spár
mezi rámy a izolačními deskami
při zateplování budov. Může být
aplikován v interiéru i exteriéru,
ale pouze na místech nepodléhajících pnutí, s minimálními nároky na roztažnost. Čerstvě aplikovaný materiál je odolný atmosférickým vlivům. Zaschlý tmel je
možno přetírat barvami, přelepit nebo přestěrkovat. Nepoužívejte jej k vyplnění dilatačních
spár a v místech trvale zatížených vlhkostí.
Příprava podkladu:
Akrylový tmel Ceresit CS 11 nanášejte na podklady lehce vlh-
ké (ne mokré), zbavené substanci ovlivňujících přídržnost jako
tuky, živice, prach (v těchto případech je podklady třeba odmastit). Znečištění a vrstvy s nedostatečnou přídržnosti odstraňte,
v případě nutnosti podklad odmastěte a umyjte. Spáry a okraje trhlin nebo prasklin očistěte a rozšiřte tak, aby jejich rozměr činil minimálně 5 x 5 mm.
Tloušťka vyplnění spáry by měla
byt stejná s její šířkou (minimálně však 5 mm). Okraje spár je
možno ohraničit lepicí páskou,
což usnadňuje odstranění přebytků tmelu z okolí.
1
CERESIT CS16
(NEUTRÁLNÍ SILIKON)
Je to jednosložkový neutrální alkoxysilikonový tmel (obr. 2).
Charakteristika:
 má dobrou přilnavost k mnoha
materiálům bez primárního nátěru;
 slabý zápach během vulkanizace;
 nekorozivní účinek na kovy;
 rychle schne;
 odolný vůči vlhkosti a plísním;
 kompatibilní s vodou ředitelnými a rozpouštědlovými nátěry a laky, bez úniku změkčovadel;
 odolný vůči ozonu a UV záření.
2
Oblasti použití:
Je vhodný pro utěsňování spojovacích a dilatačních spojů ve stavebním průmyslu, utěsňování spojů mezi sklem a nosnou konstrukcí průmyslové aplikace jako utěsňovací materiál, v automobilovém
a lodním průmyslu, jako utěsňovací materiál v energetice a v elektronickém segmentu průmyslu. Používá se na tmelení izolačních dvojskel, tmelení všech kritických materiálů. Produkt se výborně zpracovává při profesionálním použití. Je mimořádně odolný vůči povětrnostním vlivům. Jde o jednosložkový a neutrální alkoxysilikon
s vynikající přilnavostí k různým
materiálům, jako jsou sklo, dlaždice, keramika, smalt, kovy (hliník, zinek, měď atd.), impregno-
3
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
vané, glazované nebo natřené dřevo, plasty (PVC, epoxidy, polyester, polyakrylát) a alkalické materiály (beton, omítka).
Použití:
 utěsňování spojovacích a dilatačních spojů ve stavebním
průmyslu;
 utěsňování spojů mezi sklem
a nosnou konstrukcí;
 pro průmyslové aplikace jako
utěsňovací materiál v automobilovém a lodním průmyslu;
 jako utěsňovací materiál v energetice a elektronickém segmentu průmyslu;
 pro tmelení izolačních dvojskel;
 pro tmelení všech kritických
materiálů.
CERESIT CS23
(SILIKON NA SKLA
A AKVÁRIA)
Je to silikonový polymerový, jednosložkový acetátový silikonový
tmel (obr. 3).
 konstrukční a stavební spáry;
 utěsňování oken a dveří;
 všestranné použití pro sklenáře;
 utěsňování akvárií;
 dobrá přilnavost k různým nesavým materiálům (jako jsou
sklo, glazované keramické
dlaždice, hliník a kov).
CERESIT CS24
(UNIVERZÁLNÍ SILIKON)
Je to jednosložkový acetátový silikon vytvrzující absorbováním
vzdušné vlhkosti (obr. 4).
Charakteristika:
 má vynikající přilnavost
k mnoha nesavým materiálům
(jako jsou sklo, glazované keramické dlaždice a hliník);
 odolný vůči vlhkosti;
 odolný vůči ultrafialovému
záření a extrémním teplotám.
Oblasti použití:
Pro konstrukční a opravné prá-
33
ce v interiéru i exteriéru, na vytmelování skleněných výplní,
osazování a vytmelování sanitární techniky. Obsahuje fungicidy – antiseptické a protiplísňové látky –, čímž se stává mimořádně vhodným k použití ve vlhkém prostředí. Snadno se nanáší
a má vynikající přilnavost k různým nesavým povrchům (jako
jsou sklo, keramické dlaždice
a hliník). Odolává ozonu a UV
záření.
Použití:
 na spoje a spáry ve stavebnictví a technice;
 na sklenářské práce;
 na sanitární aplikace;
 na spojovací a dilatační spáry;
 na utěsňování oken a dveří.
CERESIT CS25
(SANITÁRNÍ SILIKON)
Je to těsnicí acetátový tmel k vyplnění dilatačních spár mezi ob-
Charakteristika:
 vynikající přilnavost na většině materiálů;
 specifický zápach během vulkanizace;
 odolnost vůči ozonu, ultrafialovému záření a extrémním
teplotám;
 vysoká pevnost.
Oblasti použití:
Pro široké spektrum aplikací.
Tento produkt spojuje v sobě vynikající odolnost vůči stárnutí,
smršťování a praskání s barevnou stálostí. Je vhodný pro osazování skel v hliníkových rámech, pro konstrukční a stavební
spáry, utěsňování oken a dveří,
všestranné použití pro sklenáře,
na utěsňování akvárií, má dobrou přilnavost k různým nesavým materiálům, jako jsou sklo,
glazované keramické dlaždice,
hliník a kov. Produkt neobsahuje fungicidy.
Použití:
 osazování skla v hliníkových
rámech;
klady a dlažbami v interiéru i exteriéru (obr. 5).
Základní informace:
Sanitární silikon Ceresit CS 25
je určen pro vyplnění dilatačních a spojovacích spár mezi keramickými obklady a dlažbami
v rozích nebo ve styku stěn, podlah a k usazování zařizovacích
předmětů v sanitární oblasti. Je
určen k vyplňování spár tam,
kde běžné spárovací hmoty vykazují trhliny a praskliny. Díky
trvalé elasticitě a odolnosti proti
vodě je vhodný do oblastí trvale zatížených vlhkostí, jako jsou
například kuchyně, sprchy, koupelny, toalety, balkony, terasy
apod. Nová receptura sanitárního silikonu Ceresit CS 25 MicroProtect obsahuje v porovnání
s dosud vyráběnou trojnásobné
množství protiplísňových přísad
a zaručuje v místech, kde se na
povrchu spár nemůže držet voda,
dlouhodobou ochranu proti vzniku plísní a jejich působení. Spáry tak zůstávají čisté a zdraví neškodné. Materiál má vynikající
přídržnost k suchým i nesavým
podkladům, jako jsou sklo, keramika, porcelán, pórovina, email
apod. K vyplňování spár a prasklin ve zdivu, omítkách, mramorech, betonu a cementových potěrech použijte jiné tmely z řady
Ceresit. Sanitární silikon Ceresit
CS 25 není vhodný pro použití
v nádržích na pitnou vodu a pro
lepení akvárií.
Oblasti použití:
Je vhodný pro vyplňování dilatačních a spojovacích spár mezi
keramickými obklady a dlažbami v rozích nebo ve styku stěn,
podlah a k usazování zařizovacích předmětů v sanitární oblasti. Je určen k vyplňování spár
tam, kde běžné spárovací hmoty vykazují trhliny a praskliny.
Díky trvalé elasticitě a odolnosti proti vodě je vhodný do oblastí trvale zatížených vlhkostí, jako
jsou například kuchyně, sprchy,
koupelny, toalety, balkony, terasy apod. Nová receptura sani-
4
5
Pokračování na str. 34
34
Dokončení ze str. 32 – 33
tárního silikonu Ceresit CS 25
MicroProtect obsahuje v porovnání s dosud vyráběnou trojnásobné množství protiplísňových
přísad a zaručuje v místech, kde
se na povrchu spár nemůže držet voda, dlouhodobou ochranu
proti vzniku plísní a jejich působení. Spáry tak zůstávají čisté
a zdraví neškodné. Materiál má
vynikající přídržnost k suchým
i nesavým podkladům jako jsou
sklo, keramika, porcelán, pórovina, email apod. Není vhodný
pro použití v nádržích na pitnou
vodu a pro lepení akvárií, zrcadel a kovů podléhajících korozi.
Vlastnosti:
 nová receptura obsahuje třikrát
více přísad proti plísním;
 je trvale elastický;
 voděodolný;
 odolný proti vysokým teplotám;
 vhodný pro interiér i exteriér.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
CERESIT CS28
(TEPELNĚODOLNÝ TMEL)
Je to jednosložkový acetátový
stabilní a elastický tmel pro rozsah teplot od minus 65 °C po plus
260 °C (obr. 6).
Charakteristika:
 dobře přilnavý k většině nesavých materiálů;
 během vulkanizace má specifický zápach;
 je odolný vůči ozonu, ultrafialovému záření a teplotním extrémům;
 je vysoce teplotně odolný (až
do plus 315 °C);
 po vytvrzení zůstává trvale
elastický.
Oblasti použití:
Pro těsnicí a lepicí aplikace vystavené vysokým teplotám, těsnění mezi kovovými díly, těsnění
v čerpadlech a motorech, utěsňování spojů vystavených dlouhodobě zvýšeným teplotám, jako je
tomu u pecí a komínových konstrukcí. Produkt je krátkodobě
odolný až do teploty plus 315 °C
a vykazuje dobrou přilnavost
vůči čistému kovu, sklu, většině
neolejovitých dřevin, silikonové pryskyřici, vytvrzené silikonové pryži, keramice, přírodním
a syntetickým vláknům a vůči
mnoha lakovaným a plastovým
povrchům.
Použití:
 těsnicí a lepicí aplikace vystavené vysokým teplotám;
 těsnění mezi kovovými díly;
 těsnění v čerpadlech a motorech;
 utěsňování spojů vystavených
dlouhodobě zvýšeným teplotám, jako je tomu u pecí a komínových konstrukcí.
CERESIT CS38
(KAMNÁŘSKÝ TMEL)
Je to jednosložkový tmel na anorganické bázi se speciálními zahušťovacími přísadami odolávající
teplotám až do 1 200 °C (obr. 7).
Charakteristika:
 odolává extrémním teplotám
až do 1 200 °C;
 odolává přímému působení
plamenu;
 má dobrou přilnavost k většině
běžných stavebních materiálů;
 nesmršťuje se;
 neuvolňuje výpary;
 lze jej natírat.
Oblasti použití:
Pro opravy prasklin v kamnech,
utěsnění spár vystavených přímému působení plamene, utěsnění a uložení žáruvzdorných cihel, upevnění ohnivzdorných pa-
nelů, odtahy kouře a kouřovody,
zatmelení a spoje pro kamna, varné kotle, pece, komíny a grily, výfukové roury. Zvláštní složení pro
spoje málo vystavené vibracím
a pro teploty až do 1 200 °C.
Použití:
 opravy prasklin v kamnech;
 utěsnění spár vystavených přímému působení plamenu;
 utěsnění a uložení žáruvzdorných cihel;
 upevnění ohnivzdorných panelů;
 odtahy kouře a kouřovody;
 tmelení a spoje pro kamna, varné kotle, pece, komíny a grily;
 výfukové roury.
Materiály:
 cement;
 beton;
 cihly;
 žáruvzdorné cihly;
 sklo;
 železo;
 ocel;
 galvanizovaná ocel;
 anodicky oxidovaný (eloxovaný) hliník.
Text a foto:
Barbora ŠIBRAVOVÁ
poradkyně prodejen StarColor
Poznámka autorky: Vaše dotazy
ráda zodpovím na e-mailové adrese [email protected] a na telefonním čísle 414 120 299. Popsané zboží si můžete zakoupit
v prodejně StarColor v Topolové ulici čp. 1456 v Mostě. Personál vám poradí s výběrem a doporučí vhodný postup při aplikaci. V prodejně je také zákaznický
koutek, v němž mimo jiné najdete
mnoho katalogů.
CYKLUS RAD PRO VÁS PŘIPRAVUJE:
6
7
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
35
Krasobruslařská premiéra se povedla,
Velká cena Mostu bude novou tradicí
Ambice vloni nově založeného krasobruslařského oddílu
v Mostě – uspořádat soutěž na celostátní úrovni – byla naplněna. Letos poprvé se konala Velká cena Mostu.
A byla úspěšná. Proto bude pokračovat každým rokem a stává
se tak novou mosteckou sportovní tradicí. Sobota 9. března se bezpochyby zapíše do sportovních
dějin statutárního města. A možná, že nejen do sportovních. Návštěva významných hostů z politických a podnikatelských kruhů
napověděla, že Velká cena Mostu
se může stát i významnou společenskou akcí.
NADŠENÍ
„Jsem tady z toho nadšená. Děkuji všem lidem, kteří se
na této velmi hezké akci podíleli a že velká cena je v Mostě. Je to opravdu historicky první událost tohoto druhu ve městě. A je dobře, že je tady. Vždyť
Most má koneckonců pro tento sport vhodné zázemí. Má na
to také řadu lidí, kteří pomáhají
při organizaci. Jak vidím kolem
sebe, zdá se, že se všem tady líbí
a že se sem budou vracet,“ řekla
zpravodaji Krušnohor první náměstkyně mosteckého primátora Hana Jeníčková, která se ujala
předávání cen dětem zařazeným
v přípravkách.
JAK TO PROBÍHALO
Zimní stadion přivítal 120 dětí
ve věku od 4 do 17 let soutěžících
v jedenácti kategoriích. Výrazně převažovala děvčata, chlapci
byli jenom dva. Dětští krasobruslaři přijeli z Liberce, Děčína, Ústí
nad Labem, Lovosic, Teplic, Bíliny, Litvínova, Chomutova, Ostrova nad Ohří, Sokolova, Chebu,
Rokycan, Strakonic, Kralup nad
Vltavou, Mělníka, Roudnice nad
Labem, České Lípy, Mladé Boleslavi, Kladna, Prahy, Loun, Nymburka, Havlíčkova Brodu i odjinud. „Někteří k nám jeli až několik hodin,“ sdělila předsedkyně
organizátora akce – krasobruslař-
ského oddílu SK HC Baník Most
Monika Kordíková.
Věkem vyspělejší soutěžící
předvedli volné jízdy. Diváci viděli v průběhu devítihodinového sportovního klání velmi dobře propracovaná vystoupení a radostné úsměvy na tvářích těch,
kterým štěstí přálo a jízda se po-
VÝROK DNE
Je dobře, že byl v Mostě loni založen oddíl krasobruslení. Děti
se mohou věnovat tomuto nádhernému sportu, mají kde se vyžít. Krasobruslení dosud nebylo
v našem městě. Na vlastní oči vidím, že je o něj zájem a že i přes
krátkou existenci přináší první
výsledky – velmi zdařilé. Krasobruslení zároveň znamená obohacení nejen pro místní dění.
Hana JENÍČKOVÁ
1. náměstkyně primátora
KDO POMOHL
(sponzoři)





























SBD Krušnohor
Severočeši.cz
Statutární město Most
Dopravní podnik měst M. a L.
Technické služby města Mostu
SIAD Czech
Severočeské doly
Delfy
Vyberpohar.eu
Italská cukrárna
Květinka U Dvojčat
Raprint
Delta Sign
Alba – lékárna Dubí
Lego
Blesk Š&Š
JMV tech
Kabeex
Mixed
Tovok
ČSOB
Elmosein.cz
Ivos
Sparrow, sportovní oblečení
Krasopotřeby
ERA poštovní spořitelna
Pompo
Unimo
Czech Coal
Štěpánka Maříková (kategorie přípravek B) z oddílu krasobruslení SK HC Baník Most přijímá blahopřání a pohár z rukou náměstkyně primátora Hany Jeníčkové.
vedla. Viděli ale i jízdy méně povedené – doprovázené pády a slzami valícími se po tvářích zklamaných závodníků. Miláčkem
publika se stali nejmenší účastníci – děti z přípravek. Byla na nich
sice vidět tréma, ale zároveň odhodlání ukázat rodičům a divákům, že umějí, že se něco naučily. Dětská soutěživost spojená
s úsilím dosáhnout co nejlepšího
výsledku – to byly motory, které
hnaly děti vpřed.
MOSTEČANÉ „NA BEDNĚ“
Stát na stupních vítězů – takzvaně na bedně (jak se mezi sportovci říká) – je snem snad každého závodníka. Mosteckým účastníkům se to dařilo.
Závodníci z krasobruslařského oddílu SK HC Baník Most vybojovali čtyři zlaté, dvě stříbrné
a čtyři bronzové medaile.
Přípravka A1 byla plně ve
znamení úspěchů Mostečanek.
Prvenství po zásluze patřilo Do-
minice Loucké, druhá byla Ema
Jančárková a třetího místa dosáhla Štěpánka Maříková. Sedmé místo obsadila Nelly Mádlová a dvanácté nejmladší účastnice Velké ceny Mostu Sophie Kučabová (4,5 roku), která se dočkala odměny v podobě dortu
(rozhovor s maminkou přinášíme na jiném místě).
V kategorii přípravek B1 vystoupila na druhé místo „bedny“
Štěpánka Maříková, na třetí Ema
Jančárková.
V přípravce B2 se nejlépe vedlo Dominice Loucké, obsadila
stříbrnou pozici.
Prvenství v kategorii nejmladších žaček A vybojovala velmi talentovaná Dominika Kolmanová
(splnila tak očekávání celého oddílu, který v ní vkládal velké naděje). V kategorii žaček B zvítězila Eva Kozáková. Za úspěch lze
považovat také páté místo Šárky
Tůmové.
Pokračování na str. 36
36
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Krasobruslařská premiéra se povedla,
Dokončení ze str. 35
Mezi juniorkami opět zářily Mostečanky. Klára Palková si
vyjela zlato a Adriana Kissová
bronz.
Ceny nejlepším účastníkům
v kategoriích přípravek a juniorek předali první náměstkyně primátora Hana Jeníčková a krajský
zastupitel Bronislav Schwarz, ředitel mostecké městské policie.
ZDROJ ÚSPĚCHU
Jak je možné, že se mosteckým
účastníkům tak moc dařilo? „Trénuje se nám tady dobře. Máme výborné podmínky a kolem sebe pro
věc zapálené lidi. Nemůžeme si
Trenérka Michaela Smolková vyprovodila před
soutěžní jízdou každou mosteckou krasobruslařskou naději na led osobně – i Emu Jančárkovou.
přát víc. V oddílu je vynikající atmosféra. Proto naše výkony jdou
nahoru,“ odpověděla na náš dotaz
trenérka Michaela Smolková.
NA VÝBORNOU
„První ročník Velké ceny Mostu se povedl na výbornou. Jsem
ráda, že se k nám sjelo tolik zá-
Tréma před soutěžní jízdou. Poslední úpravy úboru Dominiky Kolmanové a honem na led – před
přísné hodnotící oči porotců.
vodníků a že řada z nich se už teď
těší na další ročník. Nikdo z našich
dětí nepromarnil šanci ukázat se
v co nejlepším světle,“ zhodnotila
před novináři novou soutěž Monika Kordíková, předsedkyně oddílu
krasobruslení SK HC Baník Most,
iniciátorka vzniku nového závodu.
Text a foto: Petr PROKEŠ
František Kordík si za svůj výkon vysloužil vynikající hodnocení poroty a bouřlivý potlesk diváků. Po
jízdě měl velkou radost, rozdával úsměvy.
Monika Kordíková: 120 soutěžících je nádherná účast
Co vás přivedlo k nápadu založit tak velký sportovní podnik?
Velká cena Mostu jsou naše první celorepublikové závody. Pořádáme je, abychom se zviditelnili; abychom ukázali, co umíme; abychom
změřili síly s těmi ostatními.
Odkud přijeli?
Z různých míst republiky. Před
chvílí jsem hovořila s lidmi, kteří
mi říkali, že k nám jeli přes dvě stě
kilometrů. Chodí nás chválit rodiče dětí z různých oddílů. Říkají nám, že závody tak náročné po
organizační stránce a z hlediska
zajištění cen ještě nezažili. Říkali
také, že se k nám budou rozhodně
rádi vracet. Je to pro nás motivace k uspořádání druhého a dalších
ročníků Velké ceny Mostu.
Kolik zájemců se přihlásilo?
Původně jich bylo sto padesát, ale po organizačním upřesnění jich zůstalo sto dvacet. Těch třicet dětí bylo odhlášeno ze zdravotních, rodinných a podobných důvodů. Sto dvacet soutěžících je nádherná účast.
Jak dlouho trvala organizační příprava jejího prvního ročníku?
Půl roku. Šlo o to sehnat sponzory, ceny do tašek, diplomy, poháry, všechno objednat atd. Potěšilo mě, že se do přípravy zapojili rodiče našich členů a také sa-
Iniciátorkou založení Velké ceny
Mostu je předsedkyně oddílu krasobruslení SK HC Baník Most MONIKA KORDÍKOVÁ.
I přes plnění řady pořadatelských povinnosti se Monika Kordíková stihala
věnovat i novinářům.
motné děti. Bylo to náročné. Průběh závodů dokládá, že to stálo za
to. Děkuji proto touto cestou všem
sponzorům, mediálním partnerům
a rodičům. Bez nich by těchto závodů nebylo.
Co říkáte výkonům soutěžících?
Mám tady spoustu organizačních záležitostí, takže nemohu sedět
v hledišti a sledovat výkony jednotlivých účastníků. Ale některé závodníky jsem přece jen při vystoupení viděla. Mohu říci, že se všichni
snažili, podali perfektní výkon.
Kolik startuje členů vašeho
oddílu?
Máme zatím celkem čtrnáct členů. Čtyři děti nestartují. Jsou to holčičky, které marodily.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
37
Velká cena Mostu bude novou tradicí
Jak je to s výběrem hudebního
doprovodu? A kdo má vůbec na
starosti choreografii vystoupení?
Výběr hudby je na trenérce, rodičích a samozřejmě i na dětech.
Choreografii dělají jenom trenéři.
Oni znají možnosti svých svěřenců
nejlépe a choreografii vystoupení
těmto možnostem přizpůsobují.
Má mostecký oddíl svoje želízka v ohni?
Jedno určitě má. Počítáme
s velmi dobrým umístěním Dominiky Kolmanové. Soudím, že
ani naše děvčata z přípravky se
v celorepublikové konkurenci neztratí.
(Poznámka redakce: Odhad
předsedkyně oddílu byl přesný.
Dominika Kolmanová byla první a všechny tři dívky z přípravky
si rovněž vyzkoušely jaké je to stát
„na bedně“.)
Jitka Kučabová: Sophie chce být na ledě, je jím nadšená
Nejmladší účastnicí Velké ceny
Mostu byla čtyřletá Sophie Kučabová. Její maminkou je JITKA KUČABOVÁ, vysokoškolsky vzdělaná v oboru sociální politika.
Maminko, co dělá Sophie,
když zrovna nebruslí?
Je to předškolačka. Chodí do školky v ulici U Cáchovny
v Mostě.
Proč jste dcerku na Velkou
cenu Mostu přihlásila?
Protože má bruslení velice
ráda. Přihlásila jsem ji do kurzu.
Tam si jí všimla trenérka. Vzala si
ji k sobě do oddílu krasobruslení.
Sophie je tedy velice šikovná?
Asi ano.
Zájem Sophie o krasobruslení vám tedy nevadí?
Rozhodně ne. Mám radost
z toho, že ji to baví. Ostatně pomáháme všichni. Proto i zde na
závodech máme celou rodinu –
tatínka, babičky, dědečky. Prostě všichni jsou zapojení. Rodina
je ráda, že od malička Sophince
sporty jdou. (Poznámka redakce: tatínkem Sophie je lékař Petr
Kučaba.)
Co od jejího krasobruslení
očekáváte?
Hlavně to, že ji to baví. Je nadšená. Chce být na ledě. Výsledky
záleží samozřejmě na ní. Ale především jde o to, že ji krasobruslení baví, vyžívá se v něm.
Ale někteří rodiče chtějí, aby
se jejich dítka stala v budoucnu
mistry světa…
Takové ambice rozhodně nemáme. Určitě ne ve čtyřech letech. Pokud bude její zájem o krasobruslení
trvat, pak se samozřejmě budou výsledky zlepšovat a možná, že na nějakou tu medaili v budoucnu dosáhne. Ale rozhodně to pro nás – její rodiče – není podmínkou. Budou-li
v budoucnu medaile, budeme samozřejmě rádi. Ale kvůli nim jsme Sophinku do kurzu bruslení nepřivedli.
Co má Sophie ještě ráda?
Ráda plave, naučila se i lyžovat, krásně maluje. Zdá se, že je
naprosto všestranná.
Dcerku Sophii ani tak moc nezajímal
darovaný dort, který disciplinovaně
držela maminka Jitka Kučabová, jako
obsah tašky s dárky.
Myslíte si, že plavání a krasobruslení se k sobě hodí?
Určitě. Plavání je ideální sport
podporující všechno ostatní.
František Kordík: Jsme jedna velká rodina na ledě
Bruslím osm let. Jezdím za HC
Litvínov.
Technická hodnota: 2,7-2,82,6-2,6-2,6. Předvedení: 3,0-3,03,0-3,0-3,0. Když porota oznamovala vynikající známky za předvedený výkon, lidé v hledišti bouřlivě tleskali, bylo slyšet i výkřiky
nadšení. Byly určeny jedenáctiletému borci FRANTIŠKU KORDÍKOVI z oddílu HC Litvínov.
Jaký je Tvůj sen do budoucna? Co by sis nejvíce přál?
Chtěl bych bruslit ještě v dalších muzikálech na ledě či v jiných ledních revuích.
mí herci. Je pro mě čest, že s nimi
mohu vystupovat. Jsme jedna velká rodina na ledě.
Zde na Velké ceně Mostu jsi
předvedl vystoupení motivované ruskými hudebními motivy.
Proč sis zvolil zrovna je?
Tři roky jsem bruslil volnou
jízdu na motivy pohádky Mrazík.
Měla velký úspěch. Ruské balady mají lidi rádi. Proto jsme s trenérkou znovu vybrali melodie dokreslující celkovou atmosféru balad. Na takovou hudbu se dobře
bruslí, lidem se to líbí.
Od kolika let bruslíš?
Začal jsem ve třech letech.
Na první pohled bylo vidět, že
tvoje jízda byla náročná. Užil jsi
Františku, co říkáš hodnocení své jízdy?
V mé kariéře je zatím nejvyšší.
Jaké jsou tvoje dosavadní
největší úspěchy?
Zpravidla bývám na prvním
místě. Teď jsem vlastně pořád na
prvním místě. Nejde jen o závody.
Za úspěch považuji i to, že bruslím
v kouzelném muzikálu na ledě Popelka. V něm jsou zapojeni bruslaři sedmi národů. Jsou to největší
hvězdy. V muzikálu hrají také zná-
Šťastný František Kordík po veleúspěšném výkonu.
v ní docela hodně skoků. Který
byl nejtěžší?
Nejtěžší byl axel. Je to první
složitý skok, který umím. Pro mě
je nejobtížnější. Během jízdy jsem
ho skočil dvakrát – poprvé na začátku, v pořadí skoků byl druhý,
a potom až na konci.
Proč ses vůbec dal na krasobruslení?
Maminka s tatínkem chtěli, abych od každého druhu sportu
uměl něco. Proto jsem se také začal
učit jezdit na ledě. Bruslení mi šlo,
krasobruslení se mi zalíbilo. Dělám
ho už osm let. Baví mě. Proto bych
se mu chtěl věnovat i nadále.
(Poznámka redakce: O působení Františka Kordíka v muzikálu
na ledě Popelka přinesl zpravodaj
Krušnohor podrobné informace již
před časem.)
38
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
OMLUVA
Přinášíme znění písemné
omluvy, kterou obdržel ředitel družstva František Ryba.
Její obsah reaguje na situaci, která vznikla v Litvínově.
Tam obchodní zástupce nutil bydlící v domech ve správě Krušnohoru přehlašovat
se k odběru elektřiny od dosavadního dodavatele k novému.
Vážený pane řediteli, dovolte
nám touto cestou vyslovit politování nad jednáním našeho externího obchodního partnera, o kterém jste nás informoval.
Dovolujeme si Vás sdělit, že
byla učiněna preventivní opatření k zamezení podobné situace u externího prodejního
partnera. Obchodní zástupci nejsou zaměstnanci naší
společnosti, ale jsou externími pracovníky. Za chování obchodních zástupců, kteří jednají jménem naší společnosti,
přijímáme plnou odpovědnost.
V našem zájmu je tyto nekalé
obchodní praktiky včas odhalit,
neboť poškozují dobré jméno
společnosti X Energie.
Je nám velice líto, že došlo
k uvedené situaci. Buďte, prosím, ujištěn o tom, že s externím obchodním zástupcem,
jenž v oblasti města Litvínova
smlouvy sjednával, bude okamžitě ukončena spolupráce.
V rámci prevence bude v nejbližší možné době provedeno nové školení pro místní obchodní zástupce tak, aby ve
své činnosti nevyužívali nekalých obchodních praktik.
Všechny smlouvy, které byly tímto zástupcem sjednány,
budou telefonicky verifikovány. V případě, že družstevníci nebudou chtít ve změně dodavatele pokračovat, bude jim
smlouva ihned a bezplatně
stornována. V případě, že budou chtít ve smlouvě pokračovat, bude jím nabídnuta vyšší
produktová řada zdarma jako
omluva za chování obchodního zástupce.
Věřím, že celá záležitost bude tímto vyřízena k oboustranné spokojenosti a nebudou tak
narušeny naše doposud velmi
vstřícné obchodní vztahy.
Zdeněk MRÁZ
jednatel X Energie, s. r. o.
Informace z představenstva
Dnešní informace jsou ze zasedání představenstva družstva č. 03
(4. února 2013) a č. 04 (18. února 2013).
PŘEDSTAVENSTVO
SCHVÁLILO:
 v neveřejném výběrovém řízení, s doporučením předsedů SA
a SV, firmy na práce, opravy a výměny zařízení v domech
SA žádné
SV 115/bl. 42, 145/bl. 7, 165/
bl. 341, 169/bl. 350, 179/bl. 337,
189/bl. 267, 213/čp. 2052-5, 221/
bl. 251, 227/bl. J, 290/čp. 2004-6,
625/bl. 376;
 návrh mimořádných odměn
předložený předsedy SA 080, SV
139, 166, 283, 288 a 630 za první
pololetí 2013;
 termíny porad předsedů SA
a SV v časovém období od
20. února do 7. března 2013 včetně podkladových materiálů;
 poskytnutí úvěru pro SV 012
a SV 245 a dalo souhlas vlastníka
bytových jednotek s uzavřením
úvěru;
 kalkulaci ceny tepla pro rok
2013 a skutečnou cenu tepla dosaženou v roce 2012;
 doplnění směrnice SO-02/2002
(Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za
opravy), změnu Pracovního řádu
RD – 02/2005-ISO;
 jako zástupce zadavatele doporučení hodnoticí komise pro výběrová řízení v rámci IOP pro IPRM
v Mostě na sedm akcí – 2x bl. 98,
1x bl. 98/99, 3x bl. 99 a 1x bl. 100;
 jako zástupce zadavatele na základě protokolů sepsaných hodnoticí komisí vyloučení uchazečů
(firem) z dalšího posuzování pro
výběrové řízení v rámci IOP pro
IPRM – Most na akce: BLOK 99/
ZATEPLENÍ – firmy Teplotechna-Prima, s. r. o., a Tepo, spol. s r. o.;
VÝTAHY – firmy RST Výtahy,
v. o. s., Výtahy Vanérka, s. r. o.,
Lift Most, s. r. o., Fanak Výtahy,
s. r. o., BLOK 100/REGENERACE BD – firmu Tepo, spol. s r. o.;
 snížení výše členského podílu
u čtyř bytů – blok 715/čp. 919/ čb.
1, blok 96/čp. 2390/čb. 49, blok
91/čp. 2326/čb. 54 a blok 527/čp.
860/čb. 27 – z důvodu, že na základě dlouhodobé nabídky v realitních agenturách se vzhledem
k původní výši členského podílu
nepodařilo najít zájemce;
 70 smluv, dohod a cenových
ujednání, 6 žádostí o povolení držení domácího zvířete;
 přijetí 22 nájemníků za členy
družstva, žádosti 39 nájemníků na
ukončení členství, znovupřijetí 1
nájemníka za člena družstva;
 žádosti – 1 o pronájem nebytového prostor (NP), 0 ke stavebním
úpravám NP, 1 výpověď z pronájmu NP, 2 výpovědi z pronájmu
společných prostor (SP), 0 o pronájem SP, 0 o prodloužení pronájmu SP, 1 výpověď z pronájmu
vývěsní skříňky;
Úspěšní luštitelé křížovky
Také křížovka z březnového čísla zpravodaje Krušnohor má své vítězné
luštitele. Ti byli vylosováni redakční radou. Tajenka celostránkové křížovky zněla: Vážíme si měsíce března, ježto nese nový život.
Sponzorem, jenž zaplatil honorář autora křížovky i hodnotné knižní ceny
pro tři výherce, byla tentokrát společnost s ručením omezeným VOBAS –
firma provádějící stavební práce (střechy, zateplení, výstavbu DVS, stavební úpravy apod.). Vedle uvedených činností zajišťuje pro SBD Krušnohor
také údržbu. VOBAS sídlí v Mostě v ulici Prokopa Holého čp. 2005.
Také v dnešním vydání zpravodaje najdete křížovku (na sousední tiskové
straně). Přejeme příjemné luštění a držíme palce při losování úspěšných
Redakční rada
luštitelů.
VÝHERCI Z BŘEZNOVÉHO ČÍSLA:
Žofie Pácková, Lipová bl. 527/čp. 863, Most
Jiří Vítek, Rozmarýnová 1347/2, Most
Petr Bergmann, Františka Malíka 1016/9, Most
 3 ukončení členství – TULEJOVÁ Jolana (SV 272), FRANCOVÁ Zdeňka (SA 043) a GÄRTNER Rudolf (SV 277) – na základě pravomocného nařízení výkonu rozhodnutím postižením členských práv a povinností podle čl.
21 písm. h) stanov;
 návrhy změn předpisů nájemného pro 643 nájemníky, 1 SA,
4 SV;
 stavební úpravy v bytech
40 žadatelů, 25 žádostí o připojení internetu;
 ostatní členské, bytové a nebytové záležitosti.
PŘEDSTAVENSTVO
ULOŽILO:
 vedoucí ekonomického úseku
zajistit audit a případné následné
refinancování všech úvěrů v rámci SBD Krušnohor (auditní zpráva předložená společností Broker
Consulting ke vzorku úvěrových
smluv SBDK).
PŘEDSTAVENSTVO
VZALO NA VĚDOMÍ:
 informaci o auditní zprávě ke
vzorku úvěrových smluv SBD
Krušnohor, předloženou společností Broker Consulting.
Roman LAUR
předseda představenstva
SBD Krušnohor
BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci dubnu oslaví své narozeniny
tito předsedové SA a SV.
032
045
055
082
088
089
090
130
154
163
168
169
175
178
187
220
222
235
261
277
450
645
Vajshajtl Jan
Hendrych Milan
Prokeš Miroslav
Klimeš Jan
Kukačková Alžběta
Ing. Koranda Jiří
Ing. Soukup Jan
Borská Kamila
Vágner Jiří
Pova Zdeněk
Ing. Civín Jiří
Nachmüller Roman
Sýkorová Jaroslava
Pausová Jaroslava
Trojovský Václav
Ing. Datko Milan
Pospíšil Martin
Válek Václav
Šindelářová Jana
Gýna Vlastimil
Bělina Zdeněk
Bačinský Jiří
HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 136 018
Download

Číslo 4 - Stavební bytové družstvo Krušnohor