ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA
MĚSÍČNÍK  LISTOPAD 2013  ROČNÍK XVI.  ČÍSLO 11 (106)  ZDARMA
Šťastné
zprávy
Miloš Zeman přijel do Mostu. Užilo se při tom i hodně legrace. Primátor Vlastimil Vozka zrovna osobně
dohlíží na to, aby hlava státu neupadla na schodišti při výstupu k městskému divadlu a nezopakovala tak svůj
slavný pád známý z prostor ČT. Prostě byla dobrá nálada. Prezident stihl ještě předtím poobědvat na hipodromu, kde se setkal s horníky, pohovořit si s mosteckými zastupiteli v obřadní síni a následně – po zdolání
schodiště – pobesedovat s občany (více uvnitř vydání).
Foto: Petr PROKEŠ
„Máte to ve svých rukách!“
napsali jsme minule. Dokázali
jste, že to v rukách skutečně máte.
Dva námi podporovaní kandidáti
byli díky tomu zvoleni do Poslanecké sněmovny. Děkujeme!
Ti dva jsou zárukou toho, že
v dolní parlamentní komoře nebudou spát, ale makat (jak s oblibou říká Andrej Babiš, šéf hnutí ANO, na jehož kandidátce byli
naši lidé zařazeni).
Člen představenstva družstva
Vlastimil Vozka, primátor Mostu,
za řadu let výkonu funkce poznal
dopodrobna problematiku družstevního i vlastnického bydlení
a všeho, co se segmentu bydlení týče. Proto dobře ví, jak upravit zákony ke zlepšení poměrně
tristní situace v této oblasti.
Přítel našeho družstva Bronislav Schwarz, ředitel Městské
policie v Mostě, z praxe zná, co
to znamená mít problémy s nepřizpůsobivými, jak ti dokážou
znepříjemňovat život a narušovat
právo slušných občanů na klidné bydlení. Proto ve své pracovní aktovce již nyní nosí konkrétní návrhy na legislativní změny,
které zbaví slušné lidi trápení.
Prezident Miloš Zeman sice
nebyl na kandidátce ANO, ale při
návštěvě Mostu slíbil, že se zasadí o prolomení limitů těžby uhlí,
a tak zachová téměř devět tisíc
pracovních míst. To je důležitá
zpráva i pro naše družstvo – nenaroste počet dlužníků.
Společně s vámi jsme v očekávání příchodu pozitivních
změn.
PŘEDSTAVENSTVO SBDK
STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, 434 01 MOST
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Krušnohor , zpravodaj stavebního bytového družstva
Ú�EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV� STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND�LÍ A ST�EDA 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TAV E B N Í H O BY T OV É H O D R U Ž S T VA K R U Š N O H O R
2
HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE�INK 476 146 199
POND�LÍ, ST�EDA 7.00 – 17.00 ÚTERÝ, �TVRTEK, PÁTEK 7.00 – 13.00
Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe�inku spole�nosti Hasman – Výtahy na telefonním �ísle
800 136 018 nebo 417 639 296
E-mailová adresa:
Oficiální internetové stránky:
Spojovatelka: 476 146 100
[email protected]
www.sbdkrusnohor.cz
Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš�ování kvality poskytovaných služeb nahrávány.
P�EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD)
P�edseda
Laur Roman
476 146 104
Místop�edseda
Ryba František
476 146 104
�lenové
Ing. Hokr Roman
Ing. Koranda Ji�í
Ing. Pa�ourek Ivo
Šev�ík Arnošt
Ing. Vozka Vlastimil
KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK)
P�edseda
Mertlík Ji�í
�lenové
Vajshajtl Stanislav
Mgr. N�me�ková Zde�ka
Ing. Goldbergerová Jana
�erník Vladimír
Bucha Petr
Petrilová Jana
ÚSEK �EDITELE (Ú�)
�editel družstva
Ryba František
476 146 105
Vedoucí sekretariátu �editele
Domínová Leona
476 146 104
Fax
476 146 101
Informace
Varhulíková Anna
476 146 106
Podatelna
Hokrová Monika
476 146 107
Sekretá�ka
Karochová Daniela
476 146 108
Tiskový mluv�í, redakce zpravodaje
Mgr. Prokeš Petr
476 146 109
EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ)
Vedoucí
Erlitzová Alena
476 146 110
Sekretariát vedoucí EÚ
Hájková Dagmar
476 146 111
Fax
476 146 102
Správce sít�
Gerthner Daniel
476 146 112
Pobo�ka Litvínov
Fax
476 754 084
Vegnerová Hana
476 146 115
Blahoutová Eva
476 146 116
�andová Martina
476 146 117
[email protected]
reditel
predstavenstvo
predseda.kk
kontrolni.komise
reditel
sekretariat.reditele
informace
podatelna
sekretariat
tiskovy.mluvci
hlavni.ekonom
sekr.ekonom
sprava.site
pobocka.litvinov
ÚSEK INŽENÝRSKÉ �INNOSTI (ÚI�)
Vedoucí
inzenyrska.cinnost.vedouci
Jánská Hana
476 146 180
Investi�ní referent
Renka Adam
476 146 181
investicni.referent1
Hor�á�ek Miroslav
476 146 182
investicni.referent2
Zámecký Jan
476 146 183
investicni.referent3
R�ži�ková Simona
476 146 184
investicni.referent4
Referentka
inzenyrska.cinnost.referent
Kolmanová Lucie
476 146 185
Z d�vodu v�tší p�ehlednosti uvádíme u e-mailových adres na jednotlivá
pracovišt� a pracovníky pouze tu �ást adresy, která je p�ed
"zaviná�em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt� p�idat
" @sbdkrusnohor.cz ".
EÚ - EKONOMICKÉ ODD�LENÍ (EO)
Vedoucí EO a vedoucí Ú�JE
Ing. Kurková Kate�ina
476 146 120
Provozní ú�tárna pro SVJ
Charvátová Lenka
476 146 121
Kopecká Vlasta
476 146 122
Kultscherová Miroslava
476 146 123
Fakturace
Švecová Petra
476 146 124
Kastnerová Stanislava
476 146 125
Provozní ú�tárna
Pousková Blanka
476 146 127
Pokladna
Gerthnerová Dana
476 146 129
Evidence zálohových plateb
Andrtová Irena
476 146 131
Referentka úv�r�
Libecajtová Lucie
476 146 133
Evidence majetku - inventury
Feiglová Martina
476 146 135
Mzdová a personální kancelá�
Šáfrová Liliana
476 146 137
ekonomicke.odd.vedouci
provozni.uctarna
fakturace
provozni.uctarna
pokladna
topna.sezona
uvery
evidence.majetku
mzdy
EÚ - ODD�LENÍ PRO �LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O�Z)
Vedoucí
clenske.zalezitosti.vedouci
Petrovická Zuzana
476 146 140
�lenská evidence
clenska.evidence
Kindermannová Romana
476 146 141
Sojková Milena
476 146 142
476 146 143
Šindelá�ová Lenka
Evidence nájemného
evidence.najemneho
Kubíková Lenka
476 146 145
Reichlová Iveta
476 146 146
P�edpisy nájemného
predpisy.najemneho
476 146 148
Ko�átková Alena
Pecková Kate�ina
476 146 149
evidence.pohledavek
Vedoucí evidence pohledávek
Matoliaková Iva
476 146 150
Evidence pohledávek
evidence.pohledavek
Zvárová Mária
476 146 151
Bílková Lucie
476 146 152
St�íšková Kate�ina
476 146 153
Hudecová Jitka
476 146 154
Nebytové prostory - pojišt�ní
nebytove.prostory.pojisteni
Pátková Lenka
476 146 156
Spole�né prostory
nebytove.prostory.pojisteni
Šev�íková Alena
476 146 157
TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ)
Vedoucí
Ing. �apková Irena
476 146 160
Stavební technik
Bertlová Zde�ka
476 146 161
Vlasáková Zuzana
476 146 162
Vilhelmová Monika
476 146 163
Vydra Radovan
476 146 164
Šebek Zden�k
476 146 165
Losos Martin
476 146 166
Šebková Hedvika
476 146 167
Požárn� bezpe�nostní technik - MTZ
P�ibyl František
476 146 171
Energetik
Ing. Korol Valerij
476 146 172
Referentka
Rybová Kate�ina
476 146 174
Dispe�ink
Hilbertová Lenka
476 146 199
technicky.usek.vedouci
technik1
technik2
technik3
technik4
technik5
technik6
technik7
bezpec.technik
energetik
technicky.usek.referent
dispecink
ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
2
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Co jsme pro vás
připravili:
Shora snesli 32 pytlů holubího trusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 9
Paneláky určitě přežijí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10
Tři tipy pro vaše zbohatnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 11
Do 15. listopadu můžete vybrat projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 15
Je to opravdu balzám na duši, říká šéfka . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 18
Náměstek Pitín představil zdejší cyklostezky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 20
Severočeši.cz byli ve volbách velice úspěšní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 22
Prolomení limitů těžby je nejdůležitější investice . . . . . . . . . . . . . . str. 24
KRUŠNOHOR – zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební
bytové družstvo Krušnohor, tř. ČSA 1766, 434 01 Most. IČ: 00043257. Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda),
tel.: 476 146 104, e-mail: [email protected], fax: 476 146 101, Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš.
Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: 476 146 109, e-mail: [email protected] Rozšiřuje SBD Krušnohor
jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový – Česká reklamní společnost, Most, tel. 777 722 122, fax: 776 404 544,
e-mail: [email protected] Náklad: 23 000 výtisků. Dáno do tisku: 30. 10. 2013. Vyšlo: 7. 11. 2013. Uzávěrka příštího čísla:
22. 11. 2013. Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí.
Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597
3
EDITORIAL
Vážení čtenáři!
Koho z nás dřív napadlo, že prolomení limitů těžby hnědého uhlí je nejdůležitější a nejpotřebnější investice?
Snad nikoho! O těžebních limitech hovoříme na severozápadě Čech po řadu let v různých kontextech, ale nikdy
ne v tak jasném ekonomickém. Jak je
možné, že nás doposud něco tak prostého nenapadlo? Není to třeba tím, že
se soustavně utápíme v řešení maličkostí, dohadování o pitomostech atd.
– a to hlavní nám uniká? Dokonce tak,
že nám pravdu musí přijet říci první
muž republiky, abychom se zorientovali? V jednoduchosti je krása, říká české přísloví. Potvrdilo se, že je pravdivé.
Prolomení = investice přinášející prospěch regionu, to je jednoduchá rovnice zachycující ekonomickou pravdu.
Zosobněná myšlenka zrozená v mysli
velké osobnosti s ekonomickým rozhledem a lidským nadhledem. Je dobře,
že ji vyslovil prezident republiky. Jeho
autorita nás přiměje k tomu, abychom
se více zamýšleli nad věcmi kolem nás
a hodnotili je trochu z jiného úhlu pohledu, než na jaký jsme byli ve své přízemnosti a zaslepenosti doposud zvyklí. V novosti pohledu nám může být
Zeman dobrým příkladem. Má prostě
chytrou hlavu.
A takových bychom na Mostecku potřebovali víc. O jejich početní přírůstek se můžete postarat i vy. Uvnitř tohoto vydání zpravodaje najdete návod,
jak na to. Musíte to ale stihnout do 15.
listopadu. Hledejte podle titulku zmiňujícího uvedený termín. A pokud nebudete chtít bohatnout jen duševně, ale
i fyzicky – přesněji finančně, pomohou
vám rady odborníka orientovaného „na
prachy“.
Když vás přestane bavit boj za prolomení limitů a bobtnání finančního balíku, sedněte na kolo a vydejte se na
cyklotoulky. Náměstek mosteckého primátora Luboš Pitín vám poradí kam vyrazit, má to tady pěkně obšlápnuté.
Budete-li se cítit unaveni a zatoužíte po
oblažení duše, vyrazte na led. Na nohy
vás postaví Popelka. Výpravná dvouhodinová show vám vyčistí hlavu natolik, že se budete cítit jako v jiném světě a dostanete takovou chuť do života,
že vás najednou začne bavit malování
a vytvoříte dílo nevídané hodnoty. Udělá vám radost a vystavíte ho v knihovně. Ta se vás totiž zeptá Kde domov
můj? Třeba ho prostřednictvím obrázku
objevíte a samou radostí vám narostou
křídla a budete se vznášet. Tam nahoře
se už potkáte se Severočechy.cz, kteří
se samou radostí vznášejí už pěknou
řádku dnů. Svými hlasy jste je poslali
do Poslanecké sněmovny, aby tam hájili vaše zájmy. Držme jim palce, ať se jim
daří, a popřejme, ať se nezblázní z poměrů ve vysoké politice.
Petr PROKEŠ
4
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
Rekonstrukce chodníků
Družstevníci a vlastníci bytů se
začínají také více zajímat o to, co
se děje v bezprostřední blízkosti
jejich domu, nejen uvnitř objektu.
Jako příklad můžeme uvést družstevníky ze SA 15 (blok 352) v ulici 1. máje v mostecké Družstevní
čtvrti. Ti si nechali zrekonstruovat
chodníky kolem domu.
Odvodnění domu
Ve stejné ulici a čtvrti (ale jen
o kousek dál) vlastníci bytů ze
SV 169 (blok 350) si už užívají
opravených okapových chodníků.
A nejen to. Zbavili se i nepříjemného problému. Nebude již docházet k zatékání vody do objektu. Zaplatili si totiž také práce na
provedení odvodnění domu.
Nová krytina
Odvedla odborná firma kvalitní
práci? Bude či nebude zatékat
do domu? Tyto otázky si nyní kladou vlastníci ze SV 133 (blok 64)
v mostecké ulici Antonína Dvořáka. Ti mají čerstvě vyměněnou střešní krytinu. Ale znáte to.
Dokud pořádně nezaprší a nezasněží, oči se nepřesvědčí, jak
to vlastně je, pochybnosti budou
stále žít.
Kamerové systémy
Výbory družstevních samospráv
a společenství vlastníků jsou si
dobře vědomy toho, že není bezpečno – ani na ulicích, ani v domech. Proto mají zájem o vybudování bezpečnostních kamerových systémů v domech. Kroky
k realizaci akce včetně zpracování příslušné dokumentace zajišťuje technický úsek správy družstva pro SV 166 (blok 367) v Hutnické ulici v Mostě a pro SV 602
(blok 562) v ulici Karla Jaromíra
Erbena.
Kvalitní dveře
K zajištění bezpečnosti v domě,
včetně zabránění vstupu cizích
osob do objektu, dobře poslouží i kvalitní dveře. Dobře jsou si
toho vědomi družstevníci ze SA
088 (blok 712) v ulici Jana Kříže na sídlišti Liščí Vrch. Nechali si proto vyměnit zadní vstupní
dveře a sklepní okna. O tři domy
dál se postarali o svoji bezpečnější chůzi. Družstevníci ze SA 091
(blok 715) vyměnili dlažbu v přízemí a od 1. do 7. patra podlahovou
krytinu z PVC.
Připravili: (tú, pp)
Dejte na frak představenstvu
RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ
Pojem energetické štítky se zřejmě stal pro širokou veřejnost
strašákem. Jinak si totiž nedovedu vysvětlit, proč mám poslední dobou na toto téma tolik telefonických dotazů, proč dostávám nepočítaně e-mailových sdělení, proč mě zastavují na
ulici bydlící z domů v naší správě a ptají se pořád na totéž.
Dokonce mi to připadá tak,
že si snad každý družstevník či
vlastník bytu chce připevnit energetický štítek na vstupní dveře
do svého bytu. Ale nedělejte to!
Bylo by to nejen iracionální, ale
také nesprávné.
Ze všech dotazů jsem vyrozuměl, že tázající vlastně nevědí,
o co jde. Jen slyšeli to kouzelné
sousloví energetický štítek, něco
málo se dozvěděli z těch či oněch
novin, případně něco zaslechli v rádiu či viděli v televizi, ale
takto získané informace si nedokázali dát do souvislostí.
Chopím se tedy toho já a pokusím se vám – všem čtenářům našeho zpravodaje – poskytnout co
nejúplnější a co nejsrozumitelnější informaci. Tak tedy:
 Majitelům bytových a rodinných domů letos přibyly další povinnosti. Oproti minulosti si budou muset při různých příležitostech opatřovat průkazy energetické náročnosti budovy, přičemž
v příštích letech se tato povinnost
bude postupně rozšiřovat.
 Průkazy energetické náročnosti budovy, jejichž platnost je deset
let, musí na základě energetického zákona již od roku 2009 vlastnit všichni majitelé nových rodinných a bytových domů, neboť je-
jich vystavení je součástí stavebního řízení. Nově si je musí opatřit i ti, kteří chtějí bytový nebo rodinný dům prodat či pronajmout,
případně ti, kteří provedli rozsáhlou renovaci, jež se dotkla více
než 25 procent plochy obálky budovy, tedy obvodových zdí a střechy. Týká se to zejména zateplování nebo výměny oken.
 V příštích letech si budou muset postupně nechat vystavit průkaz energetické náročnosti budovy i majitelé těch domů, kteří je
neplánují prodat, ani rekonstruovat. Od 1. ledna 2015 se tato povinnost bude týkat všech bytových domů nad 1 500 m2 vytápěné plochy (tedy souhrnné plochy
všech bytových jednotek a dalších vytápěných částí domu),
od 1. ledna 2017 pak budov nad
1 000 m2 a konečně od 1. ledna
2019 i budov pod 1 000 m2 vytápěné plochy.
 Průkazy energetické náročnosti budovy, které je oprávněn vystavovat energetický auditor s příslušnou akreditací udělenou ministerstvem průmyslu a obchodu, jsou
užitečné zejména pro ty, kteří uvažují o koupi domu nebo bytu, neboť tím získají informace o energetické náročnosti dané nemovitosti
a tím i nákladech na vytápění.
 Pro majitele rodinných a bytových domů toto opatření naopak
představuje administrativní a finanční zátěž, vystavení průkazu například pro rodinný dům do
250 m2 vytápěné plochy vyjde na
zhruba 6 tisíc korun s DPH, pro
bytový dům pak na 12 až 14 tisíc
korun s DPH.
 Součástí průkazu jsou i energetické štítky, které na barevné
stupnici s označením A – G graficky znázorňují energetickou náročnost domu. Těmito štítky musejí být označeny všechny veřejné
budovy, a to buď u vchodu, nebo
ve vstupní části. Majitelé rodinných a bytových domů je vyvěšovat nemusejí.
Věřím, že po tomto vysvětlení je všechno jasné. A pokud ještě ne, řeknu to úplně lidově: Jste-li družstevníkem či vlastníkem
bytu a žijete-li v domě spravovaném SBD Krušnohor, mějte klidné spaní. Starosti ponechte nám.
Proto jste si nás vzali na zajišťování správy domu.
Na úplný závěr si dovoluji připomenout, že na stránkách družstevního zpravodaje jsme se již
před časem jednou bavili o energetických štítcích. Tehdy jsem se
o nich vyjádřil dost ostře, nelibě,
na rovinu jsem je označil za zbytečnost a hloupost. Jde jen o další
byrokratickou zátěž. Kdybych měl
tu moc, okamžitě bych je zrušil.
František RYBA
ředitel družstva
Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu telefonních hovorů
Stavební bytové družstvo Krušnohor pořizuje záznamy všech příchozích i odchozích hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní ústředny, tzn. hovorů na linkách 476 146 100 až 476 146 199, 606 648 714 a 606 648 716.
Důvodem pro pořizování záznamů telefonních hovorů je zajišťování kvality poskytovaných služeb. V případě vaší stížnosti tak vedení družstva získává nástroj pro kontrolu, zda zaměstnanci poskytli služby správně dle informací poskytnutých telefonicky. Dále může zkontrolovat, zda se zaměstnanci při vyřizování záležitostí řídí řízenou dokumentací (dokumenty, směrnice, řády, pravidla aj.). Kromě toho může vedení reagovat i na stížnosti klientů týkající se nevhodného způsobu komunikace.
Osobní údaje získané prostřednictvím nahrávání osobních údajů jsou přístupné pouze pro potřeby Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zpracování
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. provádí Stavební bytové družstvo Krušnohor.
Každý subjekt údajů (v tomto případě: každá osoba, jež uskutečnila zaznamenaný telefonický hovor), která zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může podle § 21 zákona 101/2000 Sb. požádat o vysvětlení a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
w w w . s b d k r u s n o h o r . c z
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
5
Příště važte svá slova, inženýre,
vybízí předsedkyně společenství
Blanka Nešporová, předsedkyně SV 197 v Mostě, zásadně nesouhlasí s výroky pronesenými podnikatelem Jiřím
Zelenkou na adresu SBD Krušnohor v tisku. Svůj nesouhlas
vyjádřila písemně.
Před několika týdny mostecký
podnikatel Jiří Zelenka veřejně
obvinil první náměstkyni primátora Hanu Jeníčkovou z korupčního jednání a na zasedání zastupitelstva požadoval její odvolání
z funkce. Zelenkovo poukazování na zásah protikorupční policie
na magistrátu před několika měsíci nenalezlo u zastupitelů oporu s odůvodněním, že podnikatel nepředložil žádný důkaz, platí presumpce neviny a výsledkem
policejního zásahu bylo obvinění
jiné osoby.
Podnikatel Zelenka se tentokrát
strefil i do Krušnohoru, jehož ředitelem je František Ryba, výkonný
sekretář Sdružení Mostečané Mostu a donedávna také předseda po-
litického hnutí Severočeši.cz (na
funkci abdikoval z důvodu, že se
nemůže ztotožnit s obsahem výroků Jiřího Zelenky na veřejnosti).
V rozhovoru nazvaném Korupci a podvody by měly řešit všechny strany, zveřejněném týdeníkem 5 plus 2, podnikatel mimo
jiné řekl, že Mostečané Mostu
„ztratili sebereflexi a domovníci
placení Krušnohorem musejí poslouchat pana Rybu.“
„Tato slova se mi nelíbí. Především nejsem domovník, ale zdravotní sestra (každý z nás má svou
profesi), a to, že náhodou vykonávám nějakou funkci ve svém volném čase a přeji si, aby se všem
dobře žilo, neznamená, že budu
někde nazývána domovníkem, do-
konce placeným Krušnohorem,
i když ani za tuto práci se nemusím stydět. Lidé, kteří byli zvoleni za Mostečany, udělali kus práce, která je vidět. Prosila bych
Vás, kdybyste příště vážil svá slova, pane inženýre Zelenko.“
O Blance Nešporové je známo,
že funkci předsedkyně SV vykonává velice zodpovědně. Předsedkyně SV ale není domovnice. Její
písemná reakce odhaluje mezi
řádky i další skutečnost – podnikatel Zelenka zřejmě nezaznamenal ani po letech rozdíl mezi dávno zaniklým PBH (Podnikem bytového hospodářství), v jehož
rámci domovníci skutečně existovali, a bytovým družstvem, jež
rozvíjí svoji činnost v souladu se
zájmy družstevních samospráv
a společenství vlastníků vedenými řádně zvolenými výbory.
Petr PROKEŠ
PRÁVNÍ PORADNA
Může družstvo strhávat peníze pro město?
Město a družstvo se dohodly na spolupráci ohledně vymáhání nedoplatků od občanů, kteří dluží městu na jeho poplatcích (např. za psa). Pokud město vydá exekuční výměr a zašle
ho družstvu, to strhne dluh občanovi z jeho přeplatků na vyúčtování (např. za energie). Lze takto postupovat? Družstvo opravdu může strhávat peníze za dluhy na městských poplatcích? Nejsou město a družstvo samostatné
právní subjekty?
F. F., Most
Povinnost platit místní poplatky
je upravená v zákoně č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích. Zákon
o místních poplatcích v ustanovení § 1 stanoví, jaké poplatky může
obec vybírat, například je to poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za
povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí
měst apod. Konkrétní poplatky po-
tom obec zavádí obecně závaznou
vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, vznik
a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti,
splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků.
Obcí takto stanovené poplatky je
třeba řádně a včas hradit. V případě,
že nedojde k úhradě poplatku včas
nebo ve správné výši, obecní úřad
vyměří poplatek platebním výměrem. Platební výměr je potom exekučním titulem, na základě kterého
se obec může domáhat úhrady vyměřeného poplatku.
Pokud se týká vymáhání poplatků, obec jako správce daně může
vymáhat nedoplatek daňovou exekucí, případně zabezpečit vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora.
Pokud se týká vymáhání prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora, vystupuje obec v roli oprávněného a konkrétní postup
vymáhání stanoví soud nebo soudní exekutor. Pokud ovšem obec
jako správce daně vymáhá poplatky
v daňové exekuci, postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový
řád, a může nařídit vymožení dluhu
mimo jiné přikázáním jiné peněžité pohledávky, tj. pokud má povinný pohledávku za družstvem z titulu
přeplatku, je možné tento přeplatek
postihnout ve prospěch dluhu povinného vůči obci.
Tento postup obce je pak zcela
v souladu s platnou právní úpravou
a neznamená, že obec a družstvo
nejsou samostatnými subjekty. Naopak tento postup může obec využít i v případě peněžité pohledávky
dlužníka za jinou osobou, která by
rovněž byla povinna v případě nařízení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky namísto dlužníkovi
vyplatit pohledávku obci.
Mgr. Věra
KADLECOVÁ VALNÁ
advokátka
ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
Dojde časem na výtahy?
Hulvátské a destruktivní chování
některých spoluobyvatel se může
stát příčinou pro přehodnocení původního rozhodnutí o investiční akci. Na základě vlastní zkušenosti
nás na to upozornil Zdeněk Řehák,
předseda SV 247 z bloku 95-96 na
třídě Budovatelů v Mostě. Společenství vlastníků se původně dohodlo na tom, že jakmile bude splacen úvěr za jiné provedené práce
v domě, že budou u obou vchodů
do objektu vybudovány vnější (venkovní) výtahy. Přivítali by je především dříve narození a hlavně lidé
s bolestmi kloubů či jinými zdravotními potížemi. Šlo by o investici v hodnotě zhruba 3 milionů 600
tisíc korun. V domě ale bydlí také
problémoví lidé, v sousedství (lokalita Stovky) je nepřizpůsobivých
jedinců nemálo – a tak se vlastníci ze SV 247 začali ptát sami sebe,
zda by taková investice nepředstavovala zbytečně vyhozené peníze. Po dosavadních zkušenostech
s problémovými jedinci vznikla mezi bydlícími obava, zda by nedocházelo k soustavnému poškozování technického zařízení, pokud
ne rovnou k jeho destrukci. „Za
současné situace jsme se rozhodli, že do toho nepůjdeme a nebudeme riskovat. Je to vlastně politický problém. Vládní činitelé problém
nepřizpůsobivých neřeší a na zájmy slušných lidí nehledí. K návrhu
na vybudování vnějších výtahů se
po několika letech určitě vrátíme,
jde přece jen o potřebné zařízení,
uvidíme, jaká bude situace. Třeba
tady budou žít už jen slušní lidé. Ti
výtahy ničit nebudou,“ uzavřel Zdeněk Řehák.
Zateplují ostošest
Zima pomalu klepe na dveře, ale
na útlumu stavebních prací to není vidět. Naopak. Stavebními dělníky se to v některých domech hemží. Prostě zateplování probíhá ostošest. Jde například o mostecký blok
19, v němž působí SV 121, v ulici
W. A. Mozarta, nebo o blok 328
(SV 193) v ulici Jaroslava Vrchlického, či o blok 733 (SA 099) v ulici Františka Malíka na sídlišti Liščí Vrch. V posledně jmenovaném
případě dělníci nejen zateplují, ale
také sanují a zasklívají lodžie. Tuto trojici prací vykonávají zároveň
také stavaři na bloku 410 (SV 229)
v Moskevské ulici v Severní čtvrti
a na bloku 632 (SA 071) v ulici Karla Marxe na Výsluní.
Připravili: (tú, pp)
6
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Podívejte se, jak se žije v Janově;
Celá republika zná Janov jako sociálně vyloučenou lokalitu, před několika málo roky se sídliště stalo místem střetu
„bílých“ a „černých“, je místem s mnoha problémy.
V době komplexní bytové výstavby (KBV) vyrostlo sídliště Janov na úpatí Krušných hor
především pro uspokojení potřeby bydlení horníků, pracovníků chemických a jiných závodů,
ale i učitelů, lékařů a dalších pro
okres potřebných profesí. Mělo
sloužit jako příklad péče socialistické společnosti o občany. Předpokládalo se, že by se mělo stát
bydlištěm pro až 10 tisíc lidí, což
je počet obyvatel menšího okresního města.
DNEŠEK
Od té doby uplynulo mnoho
let a původní stavbaři by své dílo
– pokud by do Janova zavítali –
v některých částech asi ani nepoznali.
Dá se v Janově vůbec žít? Zeptali jsme se na to dvou místních
obyvatel – dělnice Jany Stankové,
která zde bydlí od dětství, a havíře v důchodu Stanislava Sentenského, jenž se sem přestěhoval
před několika lety z Teplic.
DVA JANOVY
Oba dva se shodli v názoru,
že není Janov jako Janov. Místní obyvatelé rozdělují sídliště na
horní (je blíže ke Krušným horám) a dolní, což je část blíže
k Hornímu Jiřetínu. Horní část
považují za problémovou, protože
v ní žije hodně nepřizpůsobivých
lidí, neplatičů, je zde vidět devastace nejen paneláků a dalšího majetku, ale i lidských duší. Často
zde potkáte bezcílně bloumající
jedince, pravděpodobně pod vlivem omamných látek. Symbolem
této části sídliště se staly vybydlené domy společnosti CPI.
Stanislav Sentenský do této
části sídliště zrovna moc nechodí,
nemá proč, nakupuje si a vyřizuje
věci v dolním Janově. Jana Stan-
ková občas zavítá do horní části,
protože v ní bydlí její známí.
Oba sdělili, že i přes nepříznivou situaci v horním Janově zaznamenali pozitivní změny. Technické služby města Litvínova se
více starají o veřejná prostranství včetně zelených ploch – začalo zde být čistěji, některé lampy
veřejného osvětlení byly opraveny, totéž platí o některých chodnících. „Měly by je ihned zbourat,
je to ostuda,“ říká o vybydlených
panelácích společnosti CPI Jana
Stanková. Jsou nechtěnou dominantou horního Janova.
APATIE
Stanislav Sentenský
Jana Stanková
konkrétně ten, v němž bydlí, má
za sebou komplexní rekonstrukci, dokonce v něm už jezdí i nové
výtahy. Obyvatelé si zřídili spo-
lečenskou místnost. Pochválil je
také za to, že se naučili třídit domovní (komunální) odpad, což je
v jiných městech problém.
Jana Stanková a ani Stanislav
Sentenský by se z Janova nestěhovali. Jsou zvyklí. Navíc doufají, že se situace postupně zlepší. Vidí, že „bída“ sídliště spočívá
v nedostatku pracovních míst, ve
velkém množství lidí žijících ze
sociálních dávek a atmosféry apatie, která souvisí s tím, že dlouho
nezaměstnaní lidé zcela ztrácejí pracovní návyky. Vadí ale i jiná věc. „Slušní lidé žijící v blocích s větším množstvím nepřizpůsobivých rezignují na opravy
v domě. To je chyba. Stav objektů se bude zhoršovat, nepřizpůsobiví mohou devastovat dál, budou
se cítit pomalu jako králové,“ popsal Stanislav Sentenský.
NEKRADOU ANI KVĚTINY
„Tomu zde, kde bydlím, říkáme Beverly Hills. Řekl bych,
že to tady jde k lepšímu. Beverly Hills je nejspodnější část sídliště kousek od hřiště a domova
důchodců. Nepřizpůsobiví se sem
nestahují. Dokonce ani nekradou
květiny, jež jsou vysázeny před
domy,“ sdělil k našemu překvapení Stanislav Sentenský. Chválí
si, že Krušnohor se o domy stará;
Krušnohor se o domy v Janově stará vzorně. Ale hned za tímto blokem se vám
naskytne zcela jiný obrázek.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
dolní není horní
PIVKO V ZÁTIŠÍ
Stanislav Sentenský považuje
janovskou obchodní síť za nedostatečnou. „Zaplaťpánbůh za to,
že tu máme aspoň Vietnamce,“
shrnul. Maso a další zboží si jezdí
nakupovat do Litvínova, na pivko chodí do Zátiší, což je hospoda v areálu janovského nákupního střediska Krušnohor, jež středisko obchodu pro absenci mnoha
prodejen ani nepřipomíná.
Právě sem chodila ráda nakupovat Jana Stanková. „To je ale už
mnoho let! Bylo to plnohodnotné nákupní středisko se vším všudy, dokonce tam bylo i kadeřnictví. A také kultura. Konaly se tam
diskotéky,“ zavzpomínala. Po tom
všem je ale veta. Přivítala by aspoň
obnovu menších akcí – například
oslav Mezinárodního dne dětí.
Ráda chodí do hospůdky Sportovní hala. „Malý hraje od pěti let
fotbal, takže se tam chodím na něj
koukat,“ prozradila neustále se
usmívající žena.
NETROUFNOU SI
Cítí se večer na ulici bezpečně? Stanislav Sentenský ano, přikládá to ale skutečnosti, že je mužem s „havířskou“ postavou, tak-
že si na něj jen tak někdo netroufne. A žena? „Mohu říci, že ano,
že se cítím bezpečně. Zatím se mi
tady nic nestalo. Ani večer ne. Nikdo a nikdy si na mě něco nedovolil. Ale možná je to tím, že jsem
razantní ženská. Kriminalita v Janově je podle mého soudu na stejné výši jako v Litvínově,“ zhodnotila Jana Stanková.
NASTANE NÁVRAT?
Oba věří, že se situace v Janově zlepší. Flintu do žita rozhodně neházejí. Vadí jim ale postupné
vysídlování. „Tím, že tady není
práce, lidé se stěhují pryč – právě
za prací,“ zdůraznila Jana Stanková, která se obává toho, aby se
domy nevyprázdnily a nebyly postupně zdevastovány jako bloky
společnosti CPI. „Vzpomínám si,
že jsem jako malá holka po tomto sídlišti běhala. Bylo pěkné. Dodneška ho mám před očima. Návštěvy nám záviděly, že bydlíme
pod krušnohorskými kopci a lesy,
že máme blízko do přírody. Snad
se to jednou všechno zlepší, nejlepší by bylo, kdyby se to podařilo vrátit do původního stavu,“ zasnila se Jana Stanková.
Text a foto: Petr PROKEŠ
7
Potřebujete byt?
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Most, ul. Česká, bl. 628, čp. 756, čb. 13
Dražební jednání se koná dne 14. 1. 2014 ve 13.00 hodin v jednací
místnosti č. 20 ve II. podlaží budovy Okresního soudu v Mostě
Předmětem dražby je
vypořádací podíl ve Stavebním bytovém družstvu Krušnohor Most
ve vztahu k bytové jednotce č. 13 o velikosti 1+4 v 7. podlaží
v domě čp. 756 (blok 628)
v ulici Česká v Mostě, podlahová plocha je 72,56 m2
Výsledná cena vypořádacího podílu
byla určena ve výši 330 000 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 220 000 Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 110 000 Kč
Informace:
dražební vyhláška čj. 28E 38/2013-34
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Most, ul. Jaroslava Vrchlického bl. 323, čp. 2760, čb. 29
Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického
systému dražeb na adrese dražebního serveru www.okdrazby.cz
Dražební jednání bude zahájeno dne 5. 12. 2013 ve 13.00 hodin
a ukončeno 5. 12. 2013 ve 13.30 hodin
Předmětem dražby je nemovitost:
byt č. 29 v budově v Mostě, čp. 2759-2760, o velikosti 1+2,
ploše 54,91 m2, ve 3. podlaží domu, včetně spoluvlastnického
podílu na společných částech budovy
Informace:
dražební vyhláška čj. 030 EX 22025/08-136
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Most, tř. Budovatelů bl. 91, čp. 2325, čb. 33
Dražební jednání se koná dne 2. 12. 2013 ve 13.00 hodin v jednací
místnosti č. 20 ve II. podlaží budovy Okresního soudu v Mostě
Předmětem dražby je nemovitost:
byt č. 2325/33 v domě čp. 2321, 2322, 2323, 2324,
2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2375, 2376, 2392, 2393
v Mostě, o velikosti 1+3, podlahové ploše 75,00 m2,
ve 2. podlaží, včetně spoluvlastnického podílu
na společných částech budovy
Takto vypadá péče o domy v podání společnosti CPI. Domy jsou vybydlené,
chátrají, spodní patra jsou zazděná.
Výsledná cena dražených nemovitostí činí 390 000 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 260 000 Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 60 000 Kč
Informace:
dražební vyhláška č.j. 28E 332/2012-72
8
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Výhodné nabídky na CISu stále pokračují
CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE
Co vše je možné archivovat?
V podstatě cokoliv, e-maily, skeny, hlasové zprávy, tištěné dokumenty, a to vše v souladu s legislativou EU. Výhodou připravovaného systému
je to, že umožňuje velmi rychlé vyhledávání právě v nestrukturovaných datech. Naostro systém představíme po nezbytném
testovacím provozu a odladění.
Předpokládáme, že to bude začátkem roku 2014.
Rozmlouvala:
Alena PRŮŠOVÁ ml.
je vaším spolehlivým partnerem téměř 20 let
SOFTEX NCP ®
od
99 Kč/měs.
od
170 Kč/měs.
chivaci dat prostřednictvím technologie ARTEC Vstor.
840 77 88 99
až
115 kanálů
až
100 Mbit/s
Co nového na CISu v oblasti internetu?
Pro naše klienty připravujeme
systém pro zabezpečení IT, zálohování a archivaci dat. Stručně řečeno se jedná o ochranu perimetru, ochranu koncových stanic, zálohování dat na disk a ar-
DIGITÁLNÍ
TELEVIZE
Uživatelé CISu, kteří plynule přešli
z rádiového připojení na optickou
síť, jistě změnu bezpečně zaznamenali. Pro ty, kteří se stále nerozhodli,
platí: akce trvá do konce roku a rozhodujícím datem je termín souhlasu s realizací CISu, tedy termín do
31. prosince 2013. Vlastní realizace kabelového rozvodu může proběhnout až v novém roce. Pro další informace nás mohou zájemci
kontaktovat na telefonních číslech
840 77 88 99 nebo 478 62 00 00.
Veškeré dotazy rádi zodpovíme.
RYCHLÝ
INTERNET
CIS VE VAŠEM DOMĚ
O jaké akce se ve čtvrtém
čtvrtletí jedná?
V předešlých číslech Krušnohoru jsem zmiňoval hlavní akci nazvanou Internet do každé domácnosti. Slib, který jsme učinili, plníme a snažíme se natáhnout kabely
do všech domů ve správě družstva
a napojit je aktivně na optickou síť
CIS. Naše nemalé investice do infrastruktury CISu jsou průběžně realizovány. Veškeré práce jdou na
vrub naší společnosti a jednotlivá
SV a SA instalace nestojí vůbec nic.
Jaké další akce nabízíte?
Přicházíme se zvýhodněnou
nabídkou protipožárního systému, který se týká ochrany společných elektrorozvodů před zahořením. Systém tvoří v podstatě hlásič, jenž při zaznamenání
zvýšené teploty kabelového vedení silnoproudého vedení vyhlásí automaticky poplach.
INFORMUJTE SE TAKÉ NA TELEFON VOIP A GSM
Informace o akcích a připravovaných novinkách společnosti SOFTEX v rámci projektu Centrální informační
sítě (CIS) – to je to, o co jsme se u ředitele společnosti
MIROSLAVA PRŮŠI zajímali.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
9
Shora snesli 32 pytlů holubího trusu
JAK JSME ZAČÍNALI (78)
Na první pohled vypadá energicky, rázně, možná až výbušně. „Kdepak zdání klame! Jsem
rozený kliďas a věci řeším bez
emocí a s nadhledem,“ usmívá se
Ing. ZDENĚK ŘEHÁK, předseda
SV 247 z bloku 95-96 na mostecké třídě Budovatelů.
SPOJKA
Prapodivné dvojčíslí v označení bloku znamená, že dům tvoří stavební spojku mezi bloky 95 a 96
a díky jí vytvářejí všechny tři bloky tzv. hrábě (pohledem shora). Ty
představují velkou koncentrací lidí
a s ní souvisí množství problémů.
TŘIKRÁT DRÁŽ
„Bydlím tady od roku 1958, co
dům stojí. Již od počátku jsem se
o bydlící staral, už jako člen občanského výboru,“ zavzpomínal Zdeněk Řehák. K péči o dům
a v něm bydlící se dostal přes elektřinu. „Po tři roky od postavení objektu se tady za odběr proudu platilo stavební firmě, ta nám přeúčtovávala položky na jednotlivé byty,
ale dělala to špatně, v každém vyúčtování byly chyby. Nájemníci
měli platit až třikrát dráž. Zjistil
jsem to, na nedostatky jsem firmu
upozornil a ta nám musela opakovaně vracet peníze,“ popsal finanční anabázi Zdeněk Řehák a dodal:
„Lidi mě potom nechali starat se
o dům i nadále.“
KŠEFTAŘI
Funkci předsedy SV vykonává od roku 2000, kdy si nájemníci
mohli byty od města koupit. V domě je 24 bytů a tři obchody. Dnes
ve dvanácti bytech bydlí slušní
vlastníci, třináctý (shodou okolností „nadsoused“ předsedy) je dlužníkem (má zaplatit 250 tisíc korun,
před soudem se prohlásil za neschopného platit, soud mu vyhověl
a oddlužil ho, přitom tento bydlící
neměl dělat další dluhy, ale dělá je,
takže jej čeká další řízení), dva byty
patří Krušnohoru (v nichž je situace
Blok 95-96 na třídě Budovatelů se dočká i barevnější fasády. „Stane se tak nejdříve za tři roky, až splatíme úvěr za jiné
práce,“ prozradil Zdeněk Řehák. Chválil plastová okna – díky jim je v bytech více tepla a méně hluku z okolí domu.
kolem nájemníků ucházející) a devět vlastníků v bytech nebydlí, pronajímají je. „Ve třech případech se
nebojím říci, že jde o kšeft, kdy majitelé bytů využívají sociálních dávek na bydlení od nepřizpůsobivých, které ubytovali,“ sdělil Zdeněk Řehák. A protože se nepřizpůsobiví chovají tak, jak se chovají,
vedle jiných „lahůdek“ mohou i za
to, že se v domě začaly vyskytovat
štěnice. „Na jejich likvidaci jsme
vynaložili už 75 tisíc korun!“ spočítal předseda.
JEDNA ZA DRUHOU
Jinak se v domě udělalo pro
bydlící mnoho prospěšného. Od
roku 2000 se střídala jedna akce za
druhou. „Nejdříve jsme si pořídili vodoměry, pak jsme dělali nové
rozvody teplé i studené vody, vyměnili ventily na topení, pořídili
měřiče tepla, hodně dlouho jsme
opravovali starou střechu,“ vyjmenoval Zdeněk Řehák. Teprve
až v roce 2008 si nechali zbudovat
úplně novou střechu. „Přes tu starou hodně zatékalo a lákala holuby. Shora jsme snesli 32 pytlů holubího trusu!“ zdůraznil předseda.
Potom přišla na řadu instalace nových poštovních schránek a řešení problémů ve sklepě. „Kvůli nevhodným sklonovým poměrům
okolního terénu nám do něj po deštích silně zatékalo, takže jsme museli používat až tři čerpadla, abychom se vody zbavili. Před rokem
jsme udělali odvodnění – odkopáním a hydroizolací,“ popsal předseda. Kromě toho stihli třikrát vymalovat stěny na chodbách schodiště, protože pořád po nich někdo
čmáral. U vchodu do sklepa instalovali mříže, často se do něj dostávali nenechavci. Do obou vchodů
nechali vsadit nové vstupní dveře a zřídit stříšky. Řešili problémy
kolem ukradených kovových roštů v chodníku nad sklepy. Když se
pustili do generálky balkonů, zjistili, že ve čtvrtém patře je musejí zlikvidovat. „Když se dům stavěl, bulharští dělníci betonovali
za mrazu, únosnost balkonů byla
kvůli tomu nevyhovující,“ zdůvodnil předseda. Pustili se i do nových plynových rozvodů a výměny oken, vyměnili i dveře ve sklepě. „Osvětlení schodiště ovládá fotobuňka, nainstalovali jsme nové
zvonky, vchodové dveře jsou na
čipy,“ vyjmenoval Zdeněk Řehák.
Žilo by se tady hezky, jen nebýt
těch nepřizpůsobivých. Ti si udělali z obou chodníků v průjezdu záchod, a tak neustálé čištění odbornou firmou stojí SV osm tisíc ročně. „Je to otevřený problém, máme
rozjednáno zazdění tohoto prostoru,“ uzavřel předseda.
Text a foto: Petr PROKEŠ
HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 136 018
10
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
CO NOVÉHO
V JINÝCH
DRUŽSTVECH
SBD POKROK PRAHA
Chcete funkci?
Vedení družstva vyhlásilo řádné
volby členů představenstva a kontrolní komise, které se uskuteční
na shromáždění delegátů 23. listopadu. Podle znění stanov má
každý člen Pokroku, jenž dosáhl
18 let věku, právo být volen do orgánů družstva. Přihláška musí obsahovat uvedení funkce, kterou
chce kandidát vykonávat, základní data o uchazeči, jimiž jsou příjmení, jméno, titul, rok narození,
členské číslo, adresa trvalého bydliště, kontaktní telefon a číslo objektu, údaj o zaměstnání, podnikatelské činnosti nebo o členství ve
statutárních a dozorčích orgánech
právnických osob. Nesmí chybět
ani charakteristika uchazeče. „Je
třeba, aby kandidáti reálně zvážili své časové možnosti a počítali
s tím, že výkon funkce člena představenstva a kontrolní komise nespočívá pouze v účasti na jednání orgánu,“ vyzval předseda představenstva Oldřich Sova, který by
nerad, aby se z nadšenců stali časem pasivní jedinci nezajímající se
o potřeby členů družstva a klientů.
BD DRUŽBA ÚSTÍ N. L.
Nemáte na nájem?
Tuto otázku položilo vedení Družby bydlícím a hned jim odpovědělo
– prostřednictvím webu i tištěného
zpravodaje. Dostavte se na právní
oddělení správy družstva v úřední den k sepsání dohody o uznání dluhu. „Neplatič tím ušetří nejen
čas, ale hlavně finanční prostředky. Uzavřením dohody se pozastavují poplatky z prodlení,“ vysvětlila
předsedkyně představenstva Monika Sobotková, která si od tohoto
kroku slibuje zvýšení zájmu dlužníků o řešení jejich závazků.
SBD DĚČÍN
Mají lepší podmínky
Na konci října skončila rekonstrukce a modernizace areálu správy družstva. Práce probíhaly od
1. července. Týkaly se správní budovy i přilehlých prostranství. Po
tuto dobu byl výrazně omezen
přístup k objektu, i když činnost
správy družstva zůstala zachována i v provizorních podmínkách.
Úředníci a úřednice si nyní zvykají na zmodernizované prostředí. Družstevníkům a vlastníkům
bytů se mohou nyní věnovat ve
výrazně lepších pracovních podmínkách. Deseti tisícům bydlících
v domech vlastněných či spravovaných družstvem opět otevřeli
dveře dokořán.
Připravil: (pp)
Paneláky určitě přežijí,
jsou přesvědčeni odborníci
NA ZKUŠENÉ ZA HUMNY
Odhaduje se, že třetina populace České republiky žije v „paneláku“. Panelová sídliště dodnes nesou odkaz socialistické
epochy, ve které vznikla, a bývají rozporuplně přijímána.
I přes negativní náhled na ně jsou stále významným typem
bydlení, který tvoří podstatný podíl trhu s nemovitostmi.
O tom, že kromě problémů
představují panelová sídliště také
rozvojové možnosti, pojednal seminář s názvem „Co se socialistickým dědictvím aneb Co s panely?“, který se uskutečnil v pondělí 21. října tohoto roku v Ústí nad
Labem.
POTENCIÁL ROZVOJE
Seminář určený široké veřejnosti přinesl náhled odborníků z různých branží – z pohledu sociologa, ekonoma a architekta. Všichni
se shodují na tom, že panelová sídliště mají sice řadu problémů, ale
i potenciál pro budoucí rozvoj.
NENÍ JASNO
Petr Hlaváček z výzkumného
centra VYCERRO se věnoval budoucí regeneraci sídlišť. Přitom
dospěl k poznatku, že ačkoliv na
neudržitelnosti stávajícího stavu
se téměř všichni shodují, neexistuje shoda v tom, jakým směrem obnovu sídlišť zaměřit. Ani obyvatelé sídlišť, ani politici nemají ohledně budoucího směřování jasno.
z panelových domů odstěhuje současná střední třída a její místo zaujmou sociálně problémové skupiny včetně možných přistěhovalců.
JAK S NIMI NAKLÁDAT?
Jan Jehlík z Fakulty architektury ČVUT přidal k teoretickým poznatkům i svou praktickou zkušenost bývalého hlavního architekta statutárního města Ústí nad
Labem. Konstatoval, že sídliště
vznikla jako svého druhu důsledek
nadšení z nových architektonických trendů 20. století. Výrazně se
odlišila od starších způsobů lidského osídlení. Proto dnes často nevíme, jak s veřejnými prostory, zelení, infrastrukturou a dalšími součástmi sídlišť máme nakládat.
STARTOVACÍ BYDLENÍ
Přednášející se nezaměřili jen na
kritiku panelových sídlišť. Uvedli i řadu pozitivních příkladů a pozitivní vize rozvoje postsocialistických urbánních struktur. Ukazuje se, že pouze rekonstruovat prostranství a domy nestačí. Je také
nutné budovat přirozené občanské
vazby mezi obyvateli sídlišť, které
život zde stabilizují a obohatí. Pak
je možné zabránit odlivu střední třídy a vzniku sociálně vyloučených
lokalit. Naopak je možné přilákat
mladé rodiny, které využijí panelové domy jako startovací bydlení.
SBÍRÁNÍ PŘÍKLADŮ
Na semináři dostal prostor i projekt ReNewTown, jenž se zabývá sbíráním příkladů dobré praxe
a usnadňuje způsob výměny zkušeností pěti zemí střední Evropy.
Mgr. Libor KUDRNA
vedoucí projektu
KOMUNITNÍ VZTAHY
Michal Illner ze Sociologického
ústavu Akademie věd zmínil poznatky z řady sociologických šetření. Podle nich i na sídlištích mohou vznikat komunitní vztahy, které známe z tradičních sídel. Problém může nastat ve chvíli, kdy se
Připraveno ve spolupráci:
Mostecké sídliště Liščí Vrch dominuje rekreačnímu areálu Benedikt. Obyvatelé
urbanistického celku se kvůli koncentraci domů (a lidí) cítí jako „sardinky“,
jejich výhodou ale je, že v průběhu dne mohou uniknout do blízkého přírodního prostředí a v něm relaxovat. Bydlení na sídlišti se tak stává – hlavně pro
mladé lidi – přitažlivým, atraktivním.
Foto: Petr PROKEŠ
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
11
Tři tipy pro vaše zbohatnutí
VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH (5)
Starejte se o svoje rodinné bohatství stejně pečlivě, jako o svoje zdraví. Vyplatí se to. Ve své poradenské praxi pomáhám
desítkám lidem k finanční nezávislosti. Finanční nezávislost je
stav, kdy jejich pasivní příjem pokryje jejich běžné výdaje.
Nejsou závislí na tom, jestli
parlament změní důchodový věk
na 70 let. Někteří z nich si plánují finanční nezávislost už od padesáti. Ti lidé nepracují víc než
ostatní. Jenom dodržují jednoduchá pravidla, se kterými se můžete na webu seznámit i vy. Stačí
je začít dodržovat.
Vydělejte peníze navíc jenom
tím, že o nich budete lépe přemýšlet. V tomto článku najdete
tři tipy, které vám pomohou vydělat peníze navíc.
TIP ČÍSLO 1
Udělejte si přehled o vašich
financích. Při budování a ochraně vašeho rodinného bohatství
zacházejte pečlivě s vydělanými
penězi. Přemýšlejte o tom, jestli je nutné kupovat všechna lákadla, jež nás obklopují.
Bohatí lidé zpravidla žijí velmi umírněně a jejich výdaje jsou
velmi hluboko pod jejich příjmy.
Neutrácejte všechny peníze a odkládejte si část vydělaných peněz
na pozdější spotřebu. Bill Gates,
jeden z nejbohatších lidí planety, je zhruba 200 000krát bohatší, než průměrný Američan.
Přesto ale neutrácí 200 000krát
víc za jídlo, dovolenou a koníčky. To, že je ale někdo úspěšný
a bohatý, neznamená, že je lepším a kvalitnějším člověkem než
ostatní. Znamená to jen jedno –
umí lépe zacházet s penězi, je finančně gramotnější.
Zacházejte se svými penězi
podobně, i když v menším objemu. Uděláte první důležitý krok
k budování vašeho bohatství.
Většina lidí nemá přesnou
představu o tom, jak vypadá jejich rodinný rozpočet. Stačí si sepsat a sečíst pravidelné příjmy
a výdaje. Vaše výdaje by měly být
podstatně nižší než příjmy. Pokud
jsou čísla na obou stranách vyrovnaná, je nutné s tím začít něco dělat. Recept je jednoduchý a nezabere vám to příliš času. Podrobnější informace najdete na webu
v rubrice Rady – tipy – články.
TIP ČÍSLO 2
Budujte si rodinné rezervy.
Obecně se doporučuje tvorba tří
typů rezerv. Samozřejmě nejde
to hned, je to dlouhodobá záležitost; je to postoj, jak se ke svým
financím chováte, ale začít se
jednou musí. Pokud se nechcete
dostat do potíží.
 Krátkodobá rezerva slouží k vyřešení událostí typu nákup nové pračky, ledničky apod.
Měla by být ve výši měsíčního
příjmu.
 Střednědobá rezerva ve výši
tříměsíčního příjmu by vám měla
pomoci překlenout nenadálé
události typu ztráta zaměstnání,
dlouhodobá nemoc apod. V praxi je možné tyto dva typy rezerv
sloučit v jednu.
 Dlouhodobá finanční rezerva
ve výši tří ročních příjmů by měla
pomoci v kritických životních situacích jako je například invalidita. Držení dlouhodobé rezervy je ale drahé a komplikované,
proto je výhodnější si tyto rezervy zajistit vhodným typem pojištění. Více informací o rodinných
rezervách najdete na webu v rubrice Vyznejte se v investování.
TIP ČÍSLO 3
Změňte svoje finanční návyky.
Pokud by se ve školách vyučoval
předmět „Základní finanční dovednosti“, měli bychom všich-
KDO JE
Mgr. JAN MARTÍNEK
A JAK HO
KONTAKTOVAT
 Nezávislý finanční konzultant
 Kancelář: ul. Pionýrů 2806
(VŠFS), 434 01 Most
 Tel.: 605 000 255
 E-mail: jan.martinek@
ovbmail.cz
 Další rady a tipy najdete na
www.jan-martinek.cz
ni mnohem jednodušší start do
praktického života. Většina lidí
se poprvé setká s problematikou
řízení osobních financí až v době, kdy si začne vydělávat svoje první peníze. A s nimi většinou začneme zacházet podle příruček a marketingových akcí finančních společností.
Ministerstvo školství od letošního září zavedlo do rámcových vzdělávacích programů
škol program „Finanční gramotnost“, na jehož implementaci do
škol se také podílím a se dvěma
školami jsem na toto téma navázal spolupráci.
Jak to vidím? Je to v každém
případě dobrá zpráva pro naše dítka. Až odejdou ze školy, budou
mít alespoň rámcovou představu
o tom, jak zacházet s penězi, které
si vydělají, a jak se nenechat napálit od finančních společností.
Mladí lidé většinou od svých
rodičů přejímají návyky, jak nakládat s penězi. Ale ne ve všech
případech je ta nejlepší možnost.
Musíme si uvědomit, že generace rodičů prožila podstatnou část
svého života v minulém režimu,
který potlačoval úlohu peněz.
Rodiče proto neměli příliš možností porozumět financím. Navíc
většina dnes běžně používaných
finančních nástrojů buď neexistovala vůbec, nebo jen ve zjednodušené podobě. Následky této
finanční nezkušenosti se dnes
často projevují v tom, že mnoho rodin neumí dobře hospodařit
se svými příjmy a jakýkoliv větší nenadálý výdaj je finančně destabilizuje.
SEBEVZDĚLÁVÁNÍ
Nás, dospělé, už to ve škole nenaučí. Musíme se to naučit
sami. Nedělejte totéž co ostatní
a přemýšlejte o svých penězích
jinak. Stačí dodržovat jednoduchá pravidla, která najdete v kapitolách uvedeného webu.
ZDARMA
Tento seriál článků o penězích
vychází z doporučení, která jsou
dostupná na mém webu. Pokud
chcete pravidelně dostávat podobné tipy e-mailem, stačí se na
těchto stránkách zaregistrovat.
Pokud byste se chtěli poradit o vašich finančních řešeních
osobně, pak mi zavolejte (tel. č.:
605 000 255).
A skvělá zpráva na závěr: Poradenské konzultace e-mailem
jsou pro registrované uživatele
zdarma.
Nevíte-li si s čímkoliv na finančním trhu rady – využijte
kontaktů uvedených v barevném
rastru nahoře.
Mgr. Jan MARTÍNEK
nezávislý finanční konzultant
12
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Zakoupení necertifikované cylindrické vložky
PROJEKT BEZPEČNÁ ZEMĚ (12)
Jedinečnost projektu Bezpečná země spočívá ve spojení více
subjektů tak, aby společně působily na občany Česka a doporučovaly jim pouze kvalitní, prověřené a certifikované
mechanické zábranné prostředky dostupné na našem trhu.
PETR FRÁZ, cechmistr (předseda) Cechu mechanických zámkových systémů České republiky, objasňuje další záměry tohoto projektu. K tomu směřují i naše otázky.
Je více dotazů ze strany široké veřejnosti na přehledy o bezpečnostních třídách
v souvislosti se správným zabezpečením svého majetku?
Ano. Zaznamenali jsme poptávku po jednoduchém přehledu všech norem týkajících se bezpečnosti a prevence. Zrodila se
myšlenka a skutek nedal na sebe
dlouho čekat. Na podkladě spolupráce v oblasti elektronické zabezpečovací signalizace, oblasti certifikace a norem spojených
s bezpečností a se znalostí oboru
mechanických zábranných prostředků, včetně jejich vzájemných propojení, vznikl nový dokument. Ten se nám podařilo dostat do publikovatelné podoby,
což je velmi důležité. Řada norem a předpisů totiž často zůstává
široké veřejnosti skryta pro svou
náročnost a nedostupnost. Zpravidla tyto normativní dokumenty
využívá pouze odborná veřejnost
z akreditovaných zkušeben, z řad
architektů, projektantů a výrobců. Dnes můžeme představit ucelený dokument na pozadí vědeckého poznání a harmonizace norem v rámci EU. Všem, kdo se na
tomto dokumentu podílejí, patří
velký dík za jejich práci ve prospěch nás všech.
Dokument se jmenuje Pokyny ke stanovení úrovně zabezpečení objektů a provozoven proti krádežím vloupáním
podle evropských norem. Odbor prevence kriminality ministerstva vnitra se na něm
také podílel, neboť je to dílko
sloužící především k preven-
ci kriminality. V čem tkví jeho
hlavní přednost pro širokou
veřejnost?
Jednoduchá orientace a široký
záběr. Všem, kdo se na vzniku
dokumentu podíleli, se podařilo dát veřejnosti v uceleném přehledu vodítko v podobě technické normativní informace. Vezmeme si za příklad občana, který
se rozhodl zabezpečit byt v bytovém domě. Než se vypraví do obchodu, může si právě v tomto dokumentu najít v seznamu kolonku „byt v bytovém domě“ a k tomuto příslušnou úroveň zabezpečení. Najde tam úroveň 2 nebo 3
a v tabulce dokumentu, která podrobně – avšak přehledně – vysvětluje v jaké bezpečnostní třídě má občan pořizovat zabezpečení svého majetku, tedy v jaké
bezpečnostní třídě pořídit bezpečnostní kování, cylindrickou
vložku, případně bezpečnostní
dveře, ale i mříže, trezor nebo
elektronickou
zabezpečovací
signalizaci a případné napojení
na pult centralizované ochrany.
V kamenných obchodech a provozovnách, v nichž působí členové CMZS, dostane občan kvalifikované rady o správných řešeních často ušitá na míru a potřeby konkrétního případu. Členové cechu a odborná veřejnost
bude s tímto materiálem seznámena tak, aby správně a kvalifikovaně dokázala aplikovat Pokyny ke stanovení úrovně zabezpečení objektů a provozoven
proti krádežím vloupáním podle
evropských norem. Stejně jako
v případě bytové jednotky bude
postupovat živnostník při realizaci zabezpečení provozovny.
Najde si v seznamu příslušné zaměření jako klenotnictví, kadeřnictví, knihkupectví, administrativní budova atd. Následný postup je stejný jak u bydlícího, tak
u živnostníka, společnosti nebo
státní instituce. Dokument posouvá hranice prevence kriminality blíže k občanům a institucím, neboť je jejich pomocníkem
při rozhodování o úrovni zabezpečení majetku.
Kdy se veřejnost poprvé seznámí s novým dokumentem?
Již se stalo. Jako hlavní doprovodná aktivita veletrhu Pragoalarm 2013 byla připravena odborníky z Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví (ÚNMZ),
z ministerstva vnitra a Policie
ČR, z Asociace Grémium Alarm,
z České asociace bezpečnostních
manažerů a z Cechu mechanických zámkových systémů ČR
konference Prevence kriminality ve výstavbě. Jejím obsahem
byly odborné prezentace vážící
se k tématu norem prevence kriminality při výstavbě budov a jejich aplikace do běžného života. Účastníci konference právě
mezi prvními obdrželi Sborník
technické harmonizace ÚNMZ
a již zmíněné Pokyny ke stanovení úrovně zabezpečení objektů a provozoven proti krádežím
vloupáním podle evropských norem. Je to odborný text, který je
dlouhodobě požadován veřejností k relevantní orientaci na trhu
v oblasti ochrany osob a majetku. Na přípravě materiálu se podílelo mnoho odborníků ze státní správy, z odborných asociací
či cechů, zastoupených v ministerském poradním sboru pro situační prevenci kriminality ministerstva vnitra. Veřejnost bude se
závěry konference seznamována
postupně v rámci osvětové kampaně, kterou provádíme po celém
území Česka.
Na Pragoalarmu jste seznámili s výsledky prvního roku
existence projektu Bezpečná
země. Na co se občané mohou
těšit v oblasti mechanických
zábranných prostředků?
Cesta trpělivého vysvětlování
o tom, co jsou to správné a certifikované prostředky, se ukazu-
BEZPEČNÁ ZEMĚ
NA MOSTECKU
Blesk Š&Š
Daniel Šimandl
604 625 776
[email protected]
je jako jediná správná a kvalifikovaná. Na seminářích, pořádaných společně s odborem prevence kriminality ministerstva
vnitra, jsou občanům i pracovníkům ve veřejné správě podávány informace zaměřující se
na nové trendy a aktuální normy
k bezpečnostní tematice. Jednou
z hlavních myšlenek těchto seminářů je uvádět věci na pravou
míru z důvodu zamezení šíření
nesprávných a klamných informací. Jednou z takových je například vysvětlení již známého
bumpingu – metody nedestruktivního otevírání cylindrických
vložek a tím i dveří. Naše šetření
ukazují, že je mnoho domácností, zhruba 50 až 70 procent, které nejsou proti této metodě chráněny, a to v domnění, že se jim
nic takového nemůže přihodit,
neboť mají bezpečnostní dveře, do nichž investovali nemalé prostředky. A právě cylindrická vložka, které je srdcem mechanismu bezpečnostních dveří,
bývá podceňována. Často se pak
stává koupě necertifikované cylindrické vložky osudnou. Jedině
v certifikovaných výrobcích, jež
mají aktuální a tedy platné cer-
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
13
se může stát i pro vaši domácnost osudným
tifikáty, nalezne občan tu správnou jistotu.
Představíme další milník
v projektu Bezpečná země – a sice Katalog doporučených výrobků, na kterém v současné době
pracujeme. Přes trend propojování zabezpečení s IT technologiemi bude CMZS věnovat opět
velký prostor pro prezentaci přehlídky mechanických zábran-
ných systémů, které jsou stále
nezbytným základním kamenem
zabezpečení komerčních i soukromých budov.
V předchozích číslech zpravodaje Krušnohor jsme postupně probrali velkou část
mechanických
zábranných
prostředků. Dosud jsme nehovořili o mřížích či bezpečnost-
ních fóliích. Platí i zde výhoda
certifikovaných výrobků?
Bezpečnostní mříže a fólie
rovněž spadají do kategorie mechanických zábranných prostředků. Tato kategorie je velmi často
občany podceňována. Vinu přikládám nedostatečné prevenci
v informovanosti. Je to dáno širokou nabídkou na trhu. Občané se
často obracejí na zámečnické pro-
vozovny, které nemají zkušenosti
s výrobou certifikovaných mříží.
Často se soustředí pouze na podobu mříží a nikoliv na jejich funkčnost, jež tkví především v materiálu, respektive v jeho průřezu,
dále ve vzdálenosti mezi jednotlivými pruty mříží a v celkovém
uchycení mříží na objektu. Toto
jsou hlavní a podceňované parametry bezpečnostních mříží. Jestliže od začátku hovoříme o nutnosti užívat certifikované produkty, tak zde to platí dvojnásobně.
Znovu bych občanům doporučil
obrátit se na členy našeho cechu,
kteří dokáží poradit jak s dodávkou, tak s montáží i následným
servisem a mají licenci na technickou pomoc při ochraně majetku a osob. Tato licence je požadována ministerstvem průmyslu
a obchodu u živnosti a je vázána
na bezpečnost. S fólií je to velmi
podobné. Na trhu je řada výrobců
od solárních až po bezpečnostní
fólie. Opět i zde platí zásada existence certifikátu a správné instalace. Měli jsme případ, kdy občan investoval nemalé prostředky
do bezpečnostní fólie s certifikátem, kterou si instaloval sám na
výkladní skříň hodinářství. Nemilé překvapení nastalo ve chvíli, kdy mu pachatel vyřízl sklo
kolem nalepené fólie a výlohu
celou vysadil. Stejně tak orientace mezi jednotlivými produkty fólií není jednoduchá, je třeba
se obrátit na odborníky. Rozdíl
mezi fóliemi typu Security a Safety není znát, ale certifikát k takovému výrobku a záruka odborné instalace v podobě zpracování
protokolu o montáži je tím správným postupem. Pro upřesnění
jen uvedu, že fólie Security zjistí
pouze nerozsypání skla po úderu,
ale nezabrání jejímu překonání.
Fólie Safety zajistí při správném
použití odolnost proti překonání. I zde je třeba řešit bezpečnost
komplexně za přihlédnutí k typu
rámu zasklených ploch a druhu
skla, které je možno jako bezpečnostní pořídit s certifikátem rovnou od výrobce.
Rozmlouval:
Tomáš KONÍČEK
Fotografoval: Petr FRÁZ
14
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Naše rádio má spoustu kladů,
říká srdcařka Markéta Sochorová
LIDÉ Z GAMA RÁDIA A ALFA TELEVIZE
Pořád se směje a má dobrou náladu. Legraci nezkazí.
A má pořád o čem mluvit. Profesi moderátorky rozhodně
nezapře. Posluchači znají její hlas z ranního vysílání Gama
Rádia a z reportáží, které točí pro Alfa TV. Ten hlas patří
MARKÉTĚ SOCHOROVÉ.
Ranní vysílání – to je pořádný zápřah. Máš problémy se
vstáváním?
Ne nemám. Možná je to tím,
že málo spím a tělo si již zvyklo. Nechodím spát před půlnocí.
Standardně spím jen čtyři hodiny denně. Možná to naznačuje, že
mám špatnou životosprávu a mělo by se něco změnit, ale prostě je
to tak. Dokonce ani nesnídám, nebaví mě to.
Proč děláš ranní vysílání?
Protože to tak nějak vyšlo a už
to zůstalo. V době, kdy bylo založeno Gama Rádio, byl můj hlas
první, který posluchači slyšeli.
Vysílání nového rádia jsem zahajovala. A jsem za to ráda.
S jakými pocity jsi zahajovala vysílání Gama Rádia?
S těmi nejlepšími. Hodně jsem
prožívala skutečnost, že startuje
nové rádio – a ještě k tomu rockové. Na rocku jsem vyrostla. Je to
moje krevní skupina. Pracovat
v hudebním rádiu orientovaném
na tento druh hudby byl můj sen.
Co tě na ranním vysílání tak
moc baví?
Že do něj mohu dávat co nejvíce energie a posluchači ji přijímají. Je to přirozené – po ránu
má odpočatý člověk hodně energie. Do práce jdu vyspalá, čtyři hodiny spánku mi stačí. Díky
energii mi u mikrofonu neklesají víčka. Krize na mě přichází až
kolem jedenácté – a to již nejsem
ve vysílání.
Pro mnoho lidí je vstávání utrpením. Ty jsi první, koho
v novém dni slyší…
… a proto musím být neustále pozitivní. Musím lidem dodat
energii, chuť do nového dne. Není
to snadné, protože i moderátor je
člověk a může zrovna prožívat
nepříjemnou životní situaci. Posluchač to ale na hlase nesmí poznat. Nemůže za to, že moderátora
potkalo něco nepříjemného. Není
možné, aby ten, kdo vysílá, předával svoji blbou náladu ostatním lidem. Proto se snažím být neustá-
le pozitivní – a nejen za mikrofonem. Ráda se směju po celý den
a je mi hned lépe u srdce.
Je zvykem, že posluchači volají do ranního vysílání. Je to
pro tebe kontakt příjemný nebo
obtěžující?
S volajícími absolutně nemám problém. Raduji se z toho, že je ranní vysílání baví. Jejich milá slova považuji za pochvalu a ta mě nabíjí přímo neskutečným způsobem. Je to úžasné. Ráno je na telefonu opravdu
hodně lidí. Volají užitečné informace, například kde se stala dopravní nehoda, kde je překážka na
silnici, nebo žádají o písničku na
přání. Zpětná vazba je důležitá,
kontakt s posluchači vítám. A není to jen o ranním vysílání. Naše
rádio má oproti jiným spoustu
kladů. Existují Hit rádia, Fajn rádia a další zapojená do různých
sítí. Vysílají podle šablony. Leckdy se ani nedá poznat, kdo je za
mikrofonem. Moderátoři mají šablony, jak mají mluvit, co mají říkat. Všechno to splývá dohromady, nemají šanci, aby se projevili,
řekli něco za sebe. Všechno je dopředu nalajnované. Oproti jiným
je Gama Rádio zlaté. Při jeho poslechu poznáš, kdo zrovna vysílá. Každý moderátor dává něco ze
sebe. To má posluchač rád. Proto
jsem srdcař Gama Rádia.
Jak ses vůbec dostala do
médií?
Je to tím, že velice ráda zkouším nové věci. Jednou jsem viděla
inzerát Rádia Děčín, které hledalo další pracovníky. Vzala jsem to
jako výzvu, zkusila a ono to vyšlo. Byla tam moc fajn parta. I díky těmto lidem jsem poznala, že
dělat v rádiu je super práce.
Jakou máš vysněnou životní
metu?
Jsou dvě – pracovní a osobní.
Pokud jde o práci, ráda bych se
stala sportovním komentátorem.
Je to díky tomu, že sport miluji.
Od deseti let hraji volejbal. Také
se věnuji józe. Nejezdím výtahem, vybíhám po schodech. Příležitostně se věnuji i jiným sportům. V rádiu proto připravuji ranní sportovní souhrn. Pokud jde
o metu v osobním životě, pak
sním o založení vinice. Nejraději v Toskánsku, ale na to finančně nemám, tak alespoň na jižní
Moravě. Produkovala bych vlastní víno a popíjela ho s rodinou
a sousedy z obce. Užívala bych si
poklidnějšího způsobu života.
Rozmlouval: Petr PROKEŠ
Foto: Gama Rádio
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
15
Do 15. listopadu můžete vybrat projekt
Veřejné hlasování o vítězném projektu grantového programu Chytré hlavy pro sever bylo zahájeno v úterý 15. října.
Program každoročně vyhlašuje akciová společnost Vršanská
uhelná v rámci její dlouhodobé
podpory vzdělávání v regionu.
4 MILIONY
„Během uplynulých let jsme
mohli pomoci řadě základních, vysokých a středních škol,
mimo jiné například s vybudováním a vybavením specializovaných učeben. Doposud jsme
na realizaci vybraných projektů poskytli více než čtyři miliony korun,“ sdělil generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír
Rouček.
Hlasování o vítězném projektu trvá měsíc a bude ukončeno
15. listopadu. Hlasuje se prostřednictvím internetu a esemesek (návod jak na to najdete na webových
stránkách www.chytrehlavy.cz)
pro jeden z přihlášených projektů zvlášť v kategorii základní školy a zvlášť v kategorii střední a vysoké školy. Přehled přihlášených
projektů najdete rovněž na adrese www.chytrehlavy.cz a také na
stránkách akciovky www.vuas.cz.
Výsledky hlasování budou známy
ve druhé polovině listopadu.
24 PROJEKTŮ
O poskytnutí podpory se bude
rozhodovat mezi dvaceti čtyřmi
projekty. Patnáct z nich přihlásily
základní školy a devět střední školy.
Do grantu se letos nezapojila žádná
z regionálních vysokých škol.
ZÁJEM O TECHNIKU
Přihlášené projekty potvrdily přetrvávající zájem základních
i vyšších škol o moderní počítačovou techniku, která by učinila výuku přírodovědných a humanitních
předmětů poutavější. Snaha uplatnit při výuce například interaktivní
tabule, počítače, kvalitní projekční
techniku atd. se opět promítla do
většiny projektů, jejichž finanční
náročnost se pohybuje řádově od
desítek do stovek tisíc korun.
Romana TOLAŠOVÁ
Vršanská uhelná, a. s.
Strom potvrdil spolupráci těžařů a obcí
Strom partnerství zasadili představitelé radnic osmi měst
a vesnic regionu společně s vedením těžební akciové společnosti Vršanská uhelná.
Symbolicky – vysazením liliovníku tulipánovitého – tak potvrdili mnohaletou spolupráci
a shodu na tom, že v ní budou
intenzivně pokračovat i v dalším období. „Věřím, že se strom
ujme a bude růst stejně jako naše
spolupráce v posledních letech,“
uvedl generální ředitel Vršanské
uhelné Vladimír Rouček.
ní v Mostě, Jirkově, Poleradech,
Lišnici, Strupčicích, Vrskmani,
Havrani a Malém Březně bezmála 13 milionů korun.
„Pavel Tykač, vlastník Vršanské uhelné, dal jasně najevo, že
jednou z jeho priorit je podpora
a pomoc regionu. Uzavření zásadního obchodního kontraktu
s ČEZem v roce 2013 na dodávky uhlí do českých elektráren po
dobu 50 let lze proto vnímat jako
základní předpoklad pro umožnění realizace této podpory regionu. Kromě perspektivy dlouhodobé zaměstnanosti jak pro
zaměstnance Vršanské uhelné,
tak i řady dodavatelských firem
s udržením několika tisíc pracovních příležitostí, to znamená
i možnost pomáhat tam, kde rozpočty obcí a státu nestačí,“ doplnil Vladimír Rouček.
Text: Liběna NOVOTNÁ
Foto: Jan PIMPER
MEMORANDUM
Kromě společně zasazeného
stromu podepsali těžaři se starosty také memorandum, jehož obsahem je deklarace vzájemného
partnerství na příštích pět roků.
Konkrétní naplňování partnerství bude každoročně upřesňováno po vzájemné dohodě těžařů
a představitelů samospráv.
REKAPITULACE
Vršanská uhelná má dohodu
o spolupráci s partnerskými obcemi od roku 2007. Jen za poslední tři roky podpořila rozvojové projekty a řadu aktivit v oblasti sportu, kultury a vzdělává-
Nářadí se chopili generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček (vpravo) a primátor statutárního města
Mostu Vlastimil Vozka. Oba muži prokázali, že jim manuální práce není cizí a že by se jí uživili.
16
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Kde domov můj? Je přece tady! (a podruhé)
Vykořeněnost je bída – řekl kdosi kdesi. Otázka z české státní hymny (alias Tylovy Fidlovačky) je namístě. Pro obyvatele
Mostu jako ušitá. Říká se o nich, že právě oni trpí pocitem
vykořeněnosti. S tím je zapotřebí něco udělat. Městská
knihovna Most se o to snaží.
Zdroj pocitu vykořeněnosti je
v současném městě pod Hněvínem spatřován v likvidaci královského předchůdce a také v příchodu armády vzdělanostně slabších vrstev obyvatel z různých
koutů republiky za účelem zajištění těžby strategických nerostných surovin, chodu chemických
závodů, strojírenských a jiných
podniků atd. Běžně myslící člověk by si ani nepomyslel, že by
se v takovém regionu vyskytoval
člověk s uměleckými sklony, natož člověk-profesionál s hvězdnými ambicemi.
„Kdepak, život je bohatší a pestřejší,“ vmísil se nám do
úvah ředitel městské knihovny
TOMÁŠ ONDRÁŠEK a dodal:
„Umělci profesionální i amatérští v Mostě a okolí žijí a kromě
toho se naše kulturní zařízení –
knihovna – snaží bojovat se šedí
prostředí, umělci a kulturní lidé
jsou nám nápomocni.“
Pane řediteli, lze rozumět
tomu, co jste právě řekl, tak, že
knihovna je tím zařízením, jež
napomáhá potlačovat pocit vykořenění v myslích Mostečanů?
Ano, to je náš cíl. Pořádáme spoustu kulturních, osvětových i uměleckých akcí. Jejich návštěvníci pocitem vykořeněnosti rozhodně netrpí. Naše cesta by
měla po čase vyvrcholit proměnou
knihovny ve společenské a kulturní středisko se širokým záběrem –
v místo setkávání všech lidí zde žijících. K tomu má posloužit i námi
čerstvě připravovaná akce.
O jakou jde?
Připravujeme druhý ročník salonu mosteckých výtvarníků pod
názvem Zde domov můj. Protože
je to druhý ročník, budeme za název akce připojovat římskou čísli-
ci dva. Jako důkaz o propojenosti umění a běžného života mohu
zmínit to, že se salon, otevřený
pro všechny tvůrce, koná pod záštitou Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zatímco o umělcích se říká, že svými myšlenkami žijí kdesi ve vyšších sférách,
Krušnohor je pěkně při zemi – zajišťuje pro lidi jejich základní potřebu, tou je bydlení.
A je v Mostě tolik výtvarníků, že hovoříte o salonu?
Jsme o tom přesvědčeni. Nejde jen o profesionální výtvarníky. Víme z předchozího ročníku akce i z našich jiných poznatků, že je v Mostě a okolí docela
hodně výtvarně šikovných lidí. Ti
chodí každý den do práce a po návratu z ní se věnují tomu, co umějí, co jim přináší radost a pohodu do života. Prostě chtějí tvořit
a tvořit. Takové bychom rádi přivítali u nás v knihovně a nabídli jim, aby svá díla a dílka představili široké veřejnosti. A právě
umělci dodávají místu lidský rozměr. Umění je jedním z léků proti
vykořeněnosti. Most ho potřebuje jako sůl. Je přitom úplně jedno,
zda dílo či díla vytváří profesionální umělec či amatér. Umění je
prostě umění. Je pro všechny a také všichni ho mohou vytvářet.
Kdo všechno se na salon děl
profesionálů a neprofesionálů
může přihlásit?
Všichni, kdo mají odvahu
a chuť vystavovat. Ať přinesou
z domova nebo ze svých uměleckých ateliérů či tvůrčích dílen nebo různých kamrlíků, stodol atd. všechno, o čem si myslí,
že by měli vidět návštěvníci připravované akce. Je jedno, zda to
budou obrazy, sochy, keramické výtvory, produkty vzniklé ši-
tím a modelováním různých hmot
– prostě všechno, čím se tvůrci
chtějí pochlubit.
Hovoříte hezky, dobře se to
poslouchá, ale hůř uskutečňuje.
Někdo se přece může stydět, má
přirozený stud, není tak průbojný, může se bát ostudy na
veřejnosti…
Přihlásit se může opravdu každý. Bát se ostudy není třeba. Zrovna se mi vybavuje případ mladé stavební techničky Moniky
Vilhelmové ze správy bytového
družstva Krušnohor, která s velkým ostychem přinesla do salonu to, co nakreslila. Řekla nám,
že kreslí pro zábavu, když má čas.
Kreslí pro lidi, které má ráda. Těší
František Bodlák, mostecký výtvarník
Walter Lauf, mostecký výtvarník
ji, když její obrázky dělají lidem
radost. Nás, organizátory, její obrázky zaujaly, následně i návštěvníky salonu. Obrázky jim dělaly radost, což zase udělalo radost
Monice Vilhelmové. Prostě chce
to nebát se a do salonu přihlásit,
co už zrovna je doma hotové.
Kolik autorů se přihlásilo do
prvního ročníku salonu?
Prvního salonu se v dubnu
roku 2009 zúčastnilo neuvěřitelné
množství 63 vystavujících, z toho bylo 24 žen, 39 mužů, 36 autorů olejových maleb, 10 fotografů, 18 vysokoškoláků, 1 žák ZŠ,
3 ředitelé mosteckých organizací, 2 náměstkové primátora. Vystaveno bylo 142 obrazů, 14 soch
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
17
aneb Co umějí mostečtí výtvarně zdatní lidé
JSTE PROFÍK
NEBO AMATÉR?
 Na tom přece vůbec
nezáleží!
 Rozhodující je chuť něco
udělat!
 Pusťte se do toho!
 Městská knihovna Most
se těší na výsledky vaší
tvořivosti!
 Pište či volejte řediteli
knihovny Ing. Tomáši
Ondráškovi
([email protected],
476 768 801)
 Pište či volejte Nadě Kimlové
([email protected],
476 768 839)
a požehnaně šperků – bylo jich
asi tak na tři lopaty. A co je důležitější: ze všech exponátů dýchala tvůrčí pohoda.
Kdy se salon nazvaný Zde
domov můj II bude konat?
Připravujeme jej na měsíc prosinec. Předvánoční čas je na uspořádání akce tohoto charakteru ideální. Lidé jsou citlivější, mají více
otevřené srdce, jsou vnímavější
a dokážou daleko lépe ohodnotit
odvedenou práci a její význam. Je
to ideální doba pro prezentaci děl
amatérských umělců.
Kde se salon bude konat?
U nás v knihovně ve výstavní síni Zlatá trojka. Chceme, aby
i on se u nás zakořenil a stal se na
místním kulturním nebi stálicí.
Proč si myslíte, že tato akce
by měla být amatérskými umělci vyhledávanou?
Důvod je prostý. Když doma
malujete, vyšíváte, fotografujete, děláte na počítači grafiku,
máte v sobě určitý ostych tyto
věci prezentovat. My tento ostych
respektujeme a nabízíme tvůrcům pro vystavení jejich děl a dílek běžný lidský prostor, ne galerii. Lidé – domácí umělci – mají
většinou strach z výstav v galeriích, je to pro ně cosi příliš oficiálního, až vysoce intelektuální-
ho. A tak by to přece nemělo být.
Nějaké to umělecké dílko si občas doma přece vytvoříme všichni, pověsíme na zeď nebo vystavíme na stole, umístíme pod sklo
atd. Proč být tak nemístně skromní? Proto vyzýváme všechny mostecké tvůrce profesionální a amatérské, aby se salonu Kde domov
můj II zúčastnili: „Nebojte se vystavit své práce ve výstavní síni,
která rozhodně galerii nepřipomíná, zato je blízká vašemu srdci.“
Soudím, že za deset let existence
Zlaté trojky, v níž se uskutečnilo přes dvě stovky výstav, nikdo
neodcházel zklamán. Vystavovat
mohou všichni tvůrci bez ohledu
na své dosavadní zkušenosti, věk,
pohlaví nebo vzdělání.
Co mohou tvůrci přinést
k vystavení?
To, co se jim líbí a co rádi dělají. Mohou to být kresby a malby libovolnou technikou, fotky klasické i digitální, grafiky, dřevořezy,
linoryty, výtvory počítačové grafiky, koláže, drobné projekty a plastiky, šperky z libovolných materiálů, krajky, origami atd. atd.
Josef Zedník tak, jak ho známe. Název výtvarného díla Ptáci, rok vzniku 2009,
užita technika akryl na sololitu.
Pokud má salon představit
díla a dílka mosteckých autorů,
lze předpokládat, že by měli mít
vztah k městu pod Hněvínem…
Ano, je to tak. Autor musí mít
nějakou vazbu na Mostecko. Pokud tady nemá trvalé nebo přechodné bydliště, stačí, když
v Mostě navštěvuje školu, pracuje, narodil se zde.
Jak velký výstavní prostor
autorovi poskytnete?
Každý autor bude mít k dispozici zhruba dva metry čtvereční.
Josef Zedník tak, jak ho neznáme. Úlet anebo objev nového rozměru výtvarného projevu váženého umělce?
Jakým způsobem může svoje
dílo či díla přihlásit?
Stačí, když je do 22. listopadu
přinese do recepce knihovny v běžné pracovní době. Ta je od pondělí
do pátku od 10 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin, ve středu
máme zavřeno. Autor svá díla opatří popiskou, na níž bude uvedeno
jeho jméno a příjmení, název díla,
rok vzniku, technika a kontakt na
tvůrce. Po skončení salonu díla autorům vrátíme. Z vystavených děl
ještě chceme vybrat některé do kolekce pro reprezentativní výstavu
v partnerském nizozemském městě
Meppelu. Předpokládáme také, že
autor bude souhlasit s případným
zapojením do propagačních aktivit, například zveřejněním reprodukce díla, krátkým popisem jeho
umělecké dráhy apod. Podrobné
informace k výstavě jsou na našem
webu www.knihovnamost.cz
Rozmlouval: Petr PROKEŠ
Foto: Městská knihovna Most
18
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Je to opravdový balzám na duši, říká
šéfka dětských bruslařů M. Kordíková
Jsou tomu již dva roky, co jsme vás zvali ke zhlédnutí pohádky na ledě Popelka. Leckteří z vás se však do Ústí nad
Labem, kde se představení uskutečnilo, nemohli z časových
důvodů vypravit. Nyní máte novou příležitost, a to doslova
za humny – v sousedním okresním městě Chomutově – kde
se pohádková revue představí novým divákům.
Na chomutovské ledové ploše
jsou naplánovaná hned tři představení. Termíny a časy máte uvedeny
na vedlejší tiskové straně. MONIKY KORDÍKOVÉ, předsedkyně
oddílu Krasobruslení Most, jsme se
zeptali, proč bychom se měli na pohádku na ledě vypravit.
Proč ji doporučujete?
Protože snad všichni žijeme ve
shonu a stresu, potřebujeme se také
trochu zastavit, zrelaxovat a osvěžit duši. A právě to Popelka nabízí.
Koho v ní můžeme vidět?
Špičkové herce a zpěváky, světové krasobruslaře a tanečníky. Ti
všichni jsou oblečení v nádherných pohádkových kostýmech. Vystoupení umocňují fascinující světelné kompozice, videoprojekce
a kouzelné efekty doplněné filmovou animací. To všechno dohromady vytváří fantastickou atmosféru. Muzikálové představení kouzelného muzikálu na ledě Popelka
je opravdu jedinečné! Navíc je pro
celou rodinu – od dětí až po dědečky a babičky. Všichni – bez rozdílu věku – si přijdou na své. Není to
ledová revue, v níž jde pouze o tanec či akrobacii, ale je to klasická
pohádka v podání skutečně divadelním, hudebním a zároveň tanečním. Část děje sehrávají herci mezi
kulisami na ledě jako v klasickém
divadle, další pasáže se odvíjejí
v podobě tanečních kreací ztvárňovaných krasobruslaři.
Kdo konkrétně v Popelce vystupuje? Můžete prozradit jména alespoň některých umělců?
Hlavní roli Popelky nazpívala
a namluvila několikanásobná zla-
tá slavice Lucie Bílá, prince oblíbený mladý herec a muzikant Ondřej Ruml. Popelku a prince na ledě
představují špičkoví ruští krasobruslaři Jelena Jovanovič a Konstantin
Gavrin. V různých rolích tu hrají například Jiří Korn, Martin Dejdar, Josef Vojtek, Dana Morávková, Leona
Machálková, Sabina Laurinová či
Vlastimil Harapes. Čerstvou posilou
hereckého týmu bude i muzikálový zpěvák Tomáš Savka, jenž ztvární roli čaroděje. Na Tomáše se osobně těším, neboť znám jeho herecký
projev i z jiných muzikálů. Samozřejmě se těším na Popelku a prince
v podání Jeleny Jovanovič a Konstantina Gavrina, kteří byli skvělí už
před dvěma roky. Pro mě bude tato
pohádka balzámem na duši. A myslím si, že nejen pro mě.
Kolik účinkujících budeme
moci spatřit?
V představení účinkuje téměř
šedesátka umělců, herců, zpěváků,
krasobruslařů a tanečníků. Na ledě
se také představí mezinárodní krasobruslařský sbor, složený z profesionálů ze sedmi evropských zemí.
Proč se Popelka vrací k nám
do severozápadních Čech?
Je to tím, že je o ní velký zájem.
Výpravná dvouhodinová show objížděla české arény ve velkých
městech před dvěma roky a měla
obrovský úspěch. Jeden ohlas za
všechny: „Jedním slovem nádhera! Celou dobu jsme vydrželi v němém úžasu a sledovali výpravnou
krásnou romantickou pohádku.“ To
napsala na serveru www.musicalnet.cz Markéta z Liberce. Připomínám, že muzikál Popelka měl svou
světovou premiéru 1. října 2011
v Tesla aréně na pražském Výstavišti v Holešovicích a od té doby
představení zhlédlo již přes půl
milionu lidí ve 25 městech Česka
a Slovenska. Je to již v pořadí třetí úspěšný projekt Jindřicha Šimka, který je autorem námětu, scenáristou a režisérem. Krásnou hudbu
složil Petr Malásek, verši ji opatřil
Václav Kopta, krasobruslaři se vše
naučili pod vedením Radky Kovaříkové a Jany Hübler, bruslí v kostýmech Romana Šolce, scénu vytvořil Petr Hloušek. Mimochodem
František Kordík s autorem muzikálu, scenáristou a režisérem v jedné osobě
Jindřichem Šimkem. Oba jsou plni očekávání, těší se na reakce publika.
krasobruslařů je čtyřicet – jsou vynikající a z celé Evropy. Zárukou
jejich kvalitního výkonu je mistryně světa v tomto sportu – již mnou
zmíněná Radka Kovaříková. Ta
se zhostila organizace castingu na
krasobruslařské role.
Jestliže je o Popelku na ledě
tak velký zájem, proč umělci nevyrazí také do zahraničí?
Právě se na to chystají. V přípravách je světové turné, jež začíná 5. prosince v ukrajinském hlavním městě Kyjevě. Entrée k němu je v severozápadních Čechách
– v Karlových Varech a Chomutově. Ve Varech bude jedno představení, v Chomutově jsou naplánována hned tři.
Před dvěma roky jsme viděli v Popelce také jednoho velice
úspěšného a talentovaného krasobruslaře z mosteckého okresu...
To asi narážíte na mého syna.
Pokud se mě chcete zeptat, zda
bude vystupovat i tentokrát, pak
odpovídám ano. Tehdy mu bylo
deset, letos je mu již dvanáct. Jmenuje se František Kordík, je členem krasobruslařského oddílu HC
Litvínov a právě teď tvrdě trénuje, dolaďuje s ostatními účinkujícími vše, co se doladit ještě dá. Řeknu vám na rovinu, že když jsem ho
jako máma viděla poprvé v kouzelném muzikálu, dojetím mi tekly
slzy po tvářích. Byla jsem šťastná.
Přála bych si, aby takové nádherné
pocity prožívaly všechny maminky
při úspěších svých dětí v jakémkoli oboru lidské činnosti. Vystoupení ve Varech i v Chomutově si rozhodně nenechám ujít. Zvláště když
vím, jak syn na zkouškách dře, aby
se mohl opět ukázat v tom nejlepším světle. Nechce zklamat náročné diváky, mezi něž počítá i své kamarády a kamarádky.
Rozmlouval: Petr PROKEŠ
Foto: archiv
Františka KORDÍKA
POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE NAJDETE TAKÉ NA STRANÁCH 36 – 43
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
19
SLEVA PRO SB
D KRUŠNOHO
Zavoláte-li na
R 10 %
sekretariát řed
itele družstva,
dozvíte se slev
ový kód. Tel. č.
: 476 146 104
20
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Náměstek Pitín – cykloturistický nadšenec –
CO PRO NÁS DĚLÁTE, ZASTUPITELÉ?
Most je poslední dobou vidět v televizi v dobrém světle.
O pozitivní vnímání hnědouhelného srdce republiky se
ponejvíce snaží interligové a evropsky rozmáchnuté házenkářky svými skvělými výkony, nyní slávu města začnou šířit
také cykloturisté.
Postaral se o to primátorův
náměstek Luboš Pitín (Sdružení
Mostečané Mostu). Stal se průvodcem tvůrců televizního cyklu
Cyklotoulky. Natáčí jej televize
Expresnet.cz pro ČT. Jeden celý
díl byl věnován rozvíjející se síti
cyklostezek v Mostě a okolí.
BEZ BOMB
Pořad začíná netradiční cyklojízdou autora scénáře svěžího
dílka Viléma Dubničky po tramvajovém tělese na třídě Budovatelů. „My se dnes pokusíme postavit most v našich hlavách.
Mnozí si představují, že lidé zde
chodí v kyslíkových maskách
mezi haldami hlušiny, ale realita města je jiná – vedle průmyslu tu mají spoustu zeleně, kultury a sportu,“ uvedl pořad scenárista a dodal: „Město s téměř 67
tisíci obyvateli je čtrnáctým největším v České republice. Dnes
tedy okružní jízda nebude žádná procházka. Tuším, že si pěkně
protáhneme kosti.“
JINÝ SVĚT
U kašny na 1. náměstí se Vilém Dubnička setkal s primátorovým náměstkem a vášnivým
Luboš Pitín hovořil o vzniku 1. náměstí.
vyznavačem cykloturistiky Lubošem Pitínem. Společně se vydali na túru. „Jedeme přes kopec, zelenou louku a také přes
sídliště. Jen se přes něj přehoupneme, jsme jako v jiném světě,“ popsal cestu Vilém Dubnička. „Dnes je to rekreační oblast,
dřív to byl důl, který byl zatopen
vodou,“ seznámil diváky Luboš
Pitín v kostce s historií Benediktu. Potom se oba muži ocitli „v
jiném století“ – na křížové cestě ve Vtelně. „Teď už ale jedeme za koníčky. Hipodrom Most
je moderní dostihová dráha, která vznikla na rekultivovaném
území bývalé Velebudické výsypky,“ sdělil Vilém Dubnička.
„Je to příklad další rekultivace,
která se povedla,“ zhodnotil Luboš Pitín. Popsal vybavení areálu, upozornil na existenci in-line dráhy a nejdelší rovinky pro
koně (1 km).
Potom je čekal přejezd na čepirožskou vinici a oběd v restauraci Pohádka. Následovala cesta
opět do kopce. „Po ní se dostaneme na další okruh na zrevitalizovaném dole. Na něm ovšem
koně nezávodí po jednom, ale
rovnou po stovkách. Autodrom
Most je speciální závodní okruh.
Na počátku 80. let vznikl na mís-
tě bývalého lomu Vrbenský. Poprvé v Česku se tady jela formule 1, ale okruh je nejznámější závody tahačů,“ informoval Vilém
Dubnička.
Celou cestu muže „strážil“
hrad Hněvín. „Mostečtí mají
k záchraně a ochraně památek
zvláštní vztah. Je to pochopitelné. Kvůli těžbě uhlí přišli o své
původní město. Jeho kostel Na-
nebevzetí Panny Marie ale zachránili – a to opravdu unikátním způsobem,“ připomněl Vilém Dubnička a Luboš Pitín se
pustil do vyprávění o průběhu
záchrany unikátní památky.
„Jedeme se podívat 800 metrů
zpět, kde původně kostel stával.
Pohled na Mostecké jezero bere
dech. Na tomto místě stálo ještě před 50 lety město. A za dal-
Vilém Dubnička přijel po tramvajovém tělese.
Náměstek a scenárista se setkali u kašny.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
21
představil v České televizi zdejší cyklostezky
ších 50 let bude toto místo k nepoznání znovu. Plánuje se tu rozsáhlý areál, který se má stát místem relaxace, kultury a sportu.
Mimochodem jezero je místy až
70 metrů hluboké, vodní plocha
s rozlohou 311 hektarů je větší
než Máchovo jezero,“ zdůraznil
Vilém Dubnička.
POZVÁNKA
Tady stálo královské město Most.
Oba cykloturisté se ještě zastavili před městským divadlem,
které má nejširší jeviště v republice. Nadýchali se atmosféry
Překvapivý pohled na Mostecké jezero.
Vilém Dubnička pozval diváky do Mostu.
slavnosti začátku sezony – Divadelního vinobraní.
Výlet skončil na Hněvíně, odkud Vilém Dubnička pozval televizní diváky do Mostu.
Jestliže jste na programu ČT
sport pořad Cyklotoulky neviděli, zavítejte na webové stránky
www.mostecane.cz a v oddělení
aktualit si jej pusťte.
Text a foto (z obrazovky):
Petr PROKEŠ
Otázka pro...
NAŠI POSLANCI
JSOU TU
PRO VÁS!
Každou první pracovní
středu v měsíci – tentokrát
4. prosince (Jan Syrový)
a 8. ledna (Michal Tomko) –
vás očekávají zastupitelé ze
Sdružení Mostečané Mostu.
Od 15.00 do 17.00 hodin jeden
z nich v kanceláři tiskového
mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1)
vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele
města Mostu.
Využijte této příležitosti!
www.mostecane.cz
MGR. MARTU HROMADOVOU (SMM),
členku komise školské a kulturní, poradního orgánu Rady města Mostu
Čím jste se letos v komisi zabývali?
Pro práci v této komisi jsem
se rozhodla z toho důvodu, že její
zaměření je blízké mé celoživotní profesi učitelky. Proto mě kupříkladu zaujal fakt, že Most je jediným městem v Ústeckém kraji,
které je zřizovatelem tří středisek
denní péče pro děti do tří let – jeslí. Komise se mj. zabývala výsledky zápisů dětí do mateřských škol
a prvních tříd základních škol.
Kapacita MŠ je nedostačující, ale
problém se řeší. Přednostně jsou
přijímány děti v posledním roce
před nástupem povinné školní docházky. Nová místa byla získána
ve zrušené 16. ZŠ, kdy po přestě-
hování MŠ Zahradní bylo pro předškoláky vyčleněno a nově upraveno
celé jedno patro. Kromě toho ředitelky MŠ vždy žádají o výjimku ze zákona a navyšují tak počet dětí ve třídách. Současná kapacita MŠ zřizovaných městem Most je 1 780 míst.
Komise se hlavně zabývá žádostmi neziskových organizací sídlících
v Mostě o poskytnutí darů a účelových provozních příspěvků. Radě
města doporučuje či nedoporučuje jejich schválení. Částka, která je
každoročně rozdělována z městské pokladny, byla vloni ve srovnání s roky předchozími nižší – činila
300 tisíc, letos je ještě menší – 250
tisíc korun. Kvůli hospodářské situaci a legislativním změnám se zhor-
šila daňová výtěžnost území. Komise se snaží peníze rozdělit tak,
aby uspokojila co nejvíce zájemců. Nikdo z nich ale nedostane tolik, kolik požaduje. Město přispělo například oddílům Junáka, mateřským centrům, sdružení hasičů
na osvětu a soutěže ve školách,
podpořilo vánoční koncerty v děkanském kostele, soutěž amatérských hudebních kapel, oblastní kolo Dětské porty, podporuje
Pěvecké sdružení severočeských
učitelů či regionální veletrh fiktivních firem, pořádaný Vyšší odbornou školou ekonomickou, sociální, zdravotní a Obchodní akademií v Mostě.
(pp)
22
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Severočeši.cz byli ve volbách velice úspěšní,
Dva Severočeši.cz byli zvoleni do Poslanecké sněmovny
Dva členové politického hnutí Severočeši.cz – 59letý primátor
statutárního města Mostu Vlastimil
Vozka (na 4. pozici kandidátky hnutí
ANO pro Ústecký kraj) a 47letý ředitel Městské policie v Mostě Bronislav Schwarz (na 2. pozici kandidátky) byli zvoleni do Poslanecké
sněmovny. Vlastimil Vozka dostal
od voličů 4 092 preferenčních hlasů,
Bronislav Schwarz 3 943 hlasů.
Regionální politické hnutí Severočeši.cz se dočkalo historické
chvíle – poprvé vstoupí na půdu
celostátní politiky v dolní komoře
Parlamentu České republiky a bude mít možnost tvorbou legislativy
ovlivňovat dění v celém státě.
Z kandidátky hnutí ANO pro
Ústecký kraj zasedne do lavic Poslanecké sněmovny také jednička Richard Brabec (47letý projektový manažer) a čtyřka Stanislav
Pfléger (55letý podnikatel). Z hnutí ANO tak budou obyvatele Ústeckého kraje zastupovat celkem čtyři poslanci.
Hnutí ANO v Ústeckém kraji
zvítězilo. Získalo 21,29 % hlasů voličů. Prvenství dosáhlo ve
třech okresech – Most (23,40 %),
Ústí nad Labem (23,23 %) a Děčín (22,06 %).
Podrobnosti na webových
stránkách www.severocesi.cz.
(pp)
Zákon o služebním poměru, bezpečnost občanů, práce policie a řešení
zneužívání dávek – to jsou moje priority, říká poslanec Bronislav Schwarz
Ředitel Městské policie v Mostě Bronislav Schwarz byl zvolen do Poslanecké sněmovny. Od voličů dostal 3 943 preferenčních hlasů, v rámci volebního kraje se tak přiřadil ke
špičce voliči podporovaných kandidátů.
Co plánuje v následujících týdnech, čím se hodlá zabývat, co ho
aktuálně trápí a bude vůbec stačit na
svoji novou roli? To jsou otázky, které
jsme mu chtěli položit. A také položili. Čerstvě zvolený poslanec BRONISLAV SCHWARZ nás přijal ve své
kanceláři ředitele strážníků.
Jak hodnotíte – jako člen politického hnutí Severočeši.cz – výsledky
předčasných parlamentních voleb?
Jsou nádherné! Je to obrovský
úspěch! Vycházím z poznání, že i můj
nynější poslanecký kolega Vlastimil
Vozka je docela obyčejný chlap, primátor, dříve ředitel dolu. Já jsem taky
obyčejný chlap – postupně voják, policista, strážník. Dva obyčejní lidé dostali od občanů důvěru. Je to pro mě
velmi milé překvapení. V mém případě obzvláště, protože jsem veřejností vnímán jako osoba přísná, trestající, nahánějící ostatní. Vlastně mě asi
volí „jen“ hrstka lidí – ovšem těch
slušných. Podle výsledků voleb je vidět, že je jich na Mostecku i v Ústeckém kraji stále hodně. Jinak bych přece tolik preferenčních hlasů nedostal.
Získání poslaneckého mandátu mě nijak nezmění. Nadále setrvám u svého
přísného chování. Nadále budu potírat zločinnost, aby se slušní lidé cítili
bezpečněji. Budu jim vycházet vstříc
tak, jak můžu ve funkci ředitele městské policie. Nadále k tomu povedu
i své kolegy. Velká podpora ze strany
voličů pro primátora Vozku mě až zas
tak moc nepřekvapila. Mezi horníky
se tento muž těší velké autoritě. Znám
ho jako slušného člověka, prostě když
může, tak pomůže. Za Most vždy dýchal, stejně jako za horníky. Voličům
oba moc děkujeme za to, že nám dali
důvěru. Velice si toho vážíme. Za sebe
připomínám: v předvolební kampa-
ře – v Poslanecké sněmovně. Osobně
jsem přesvědčen o tom, že nám prospělo zařazení na volební kandidátky celostátně působícího hnutí ANO,
stejně jako k úspěchu hnutí ANO napomohla naše účast. Spolupráce se
oboustranně vyplatila. Mám z toho radost. My, Severočeši.cz, máme
z předchozích let negativní zkušenosti z působení tradičních velkých politických stran, jako jsou ČSSD a ODS.
Víme, co tady tyto strany dokázaly
Bronislav Schwarz dokáže zvládat více věcí najednou. V průběhu našeho rozhovoru se stíhal seznámit také s obsahem písemných materiálů předložených do zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje. I on je totiž členem krajského parlamentu.
ni jsem nic nesliboval, nebudu tak činit ani po složení poslaneckého slibu.
Mám rád řeč na rovinu, i když se to
mnohým lidem nelíbí. Budu se nadále
chovat stejně. Severočeši.cz jsou regionálním hnutím, v horní komoře Parlamentu ČR – v Senátu – úspěch zaznamenali již v roce 2010. Nyní poprvé uspěli v dolní parlamentní komo-
napáchat. Jejich krajští představitelé
mysleli jenom na sebe, na koryta, proto jsou lidé v Ústeckém kraji nedůvěřiví, což dokázali tím, že loni v krajských volbách preferovali komunisty. Nyní dali voliči šanci hnutí ANO,
které se bude – včetně mě a primátora Vozky – starat také o to, aby kraj
vypadal dobře. V této souvislosti mu-
sím otevřeně říci, že jsem trošku zklamán tím, co se právě děje na celostátní
politické scéně. Myslel jsem si, že bychom už konečně mohli stabilizovat
republiku. Všechny strany, které byly
zvoleny do Poslanecké sněmovny, deklarovaly, že budou mít k věcem racionální a vstřícný přístup. Opozice
dokonce řekla, že nebude destruktivní a že bude podporovat dobré zákony. Neměl by tedy být problém s úpravami toho všeho, co nás všechny trápí – upravit vyplácení sociálních dávek, příspěvků na bydlení, zajistit legislativní pomoc družstevníkům, vrátit hygienické normy tak, aby v bytech nemohl být nadbytečný počet
lidí, zracionalizovat činnost republikové policie atd. V těchto záležitostech jsem již měl předběžná jednání.
Setkal jsem se například s ministrem
vnitra Pecinou, náměstkem ministra
spravedlnosti Volákem atd. To, co ale
nyní předvádí sociální demokracie se
svojí výbušnou vnitrostranickou krizí,
hází špínu nejen na ní samotnou, ale
v očích veřejnosti na celou politickou
scénu, mj. také snižuje význam nadšení nově zvolených poslanců pro legislativní práci.
Zmínil jste se o zlepšení činnosti
Policie ČR. Jaké jsou vaše konkrétní představy?
Především se musí doplnit početní stav policistů – a to hlavně pro výkon hlídkové činnosti v ulicích. Policisté by měli dostat přidáno, aby jejich mzda odpovídala společenskému významu jejich práce. Tím se zvýší i jejich motivace pro výkon služby.
Policie ČR nepotřebuje tolik plukovníků, nepotřebuje policejní prezidium přecpané funkcionáři, nepotřebuje
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
23
hlasy voličů je poprvé vynesly do Sněmovny
nacpaná krajská ředitelství. Jsem prosazovatelem silných okresních ředitelství, dnes se nesrozumitelně nazývají územními odbory. Ve všech sedmi okresech kraje musí fungovat silné
operační středisko kooperující činnost
policistů, strážníků, hasičů, záchranářů. Všechny složky musejí navzájem
vědět o své činnosti, musejí mít informace o všem, co právě dělají, kde
zasahují atd. Dnešní krajská operační
střediska nefungují, tak jak by měla –
přesněji řečeno nefungují vůbec. Profesionalita výkonu služby je nízká.
Máme co měnit. Hovořím o tom, co
znám z praxe – tedy především o vnitru, záchranných složkách, krizovém
řízení, o Integrovaném záchranném
systému jako celku, ale i o obraně státu. Pravice i levice slibovaly udělat
vše pro slušné lidi. Tak pojďme začít to dělat. Všechno se dá udělat během chviličky, není to běh na dlouhou
trať. Držím se rčení, že bez práce nejsou koláče. Kdo se dobře chová, měl
by být odměněn zajištěním své bezpečnosti v ulicích měst a obcí. Lumpům pomáhat nebudeme. Stojí nás peníze a nervy. Lumpové napadají slušné lidi. Jsme tu pro slušné lidi.
Nebojíte se, že výkon funkce ředitele městské policie přestanete
zvládat, když se stanete poslancem?
Toho se nebojím, ale považuji za
seriózní, abychom si o této záležitosti pohovořili s vedoucími představiteli města. Musíme si říci, co
bude větším přínosem – zda poslanec Schwarz či Schwarz coby ředitel strážníků. Není problémem pověřit v mé nepřítomnosti vedením městské policie náměstka Hincáka. Je to
profesionál a férový chlap. Na rovinu
říkám, že jestliže bych měl odejít od
městské policie, bylo by mi to od srdce líto. Roky jsem sbor strážníků budoval. Je zde kolektiv, který umí táhnout za jeden provaz. Podařilo se vybudovat tým s výbornými výsledky,
patří ke špičce mezi městskými policiemi v republice. Budu samozřejmě
hovořit s lidmi také o tom, zda mám
pokračovat ve funkci radního v Lomu, krajského zastupitele v Ústí, radního v ROPu, v práci krajského výboru pro zdravotnictví atd. Na mnoha židlích najednou se sedět dlouho
nedá. Přeji si, aby moje práce byla
i do budoucna stále profesionální,
takže asi budu muset některé své aktivity utlumit. Rozhodnu se až po ustavujícím jednání Poslanecké sněmov-
ny a podle toho, jak velkou důvěru
dostanu od celostátního vedení hnutí ANO. Budu-li řadovým poslancem,
bude situace jiná, než když budu pracovat ve výborech či vykonávat další
práci v legislativním procesu či v orgánech výkonné moci. My, Severočeši.cz, jsme nekandidovali pro to, abychom dostali koryta, ale pro to, abychom pomohli lidem z toho marasmu, který ve státě vytvořily tradiční politické strany. Ať budu řadovým
poslancem či vykonavatelem dalších
činností, vždy budu pro občany pracovat naplno.
Až zasednete na svoje místo
v Poslanecké sněmovně, co byste
chtěl udělat jako první?
Hned začnu prosazovat přijetí nového zákona o služebním poměru.
Městští strážníci musejí být ve služebním poměru stejně jako republikoví policisté, hasiči, či pracovníci
vězeňské služby. Chci, aby bylo přehodnoceno fungování Integrovaného
záchranného systému. Je nutno zřídit operační střediska, která zmizela z okresů. Pokusím se o rozvinu-
PODĚKOVÁNÍ
Oba kandidáti děkují Severočechům.cz a bývalému předsedovi hnutí
Františku Rybovi za zorganizování volební kampaně.
tí veřejně debaty o tom, jak by měla
fungovat republiková policie. Je zapotřebí navýšit početní stavy mužů
a žen zákona. Policie ČR musí být
vstřícnější vůči občanům, musí pro
ně víc dělat. Je nutno docílit takového stavu, kdy občané budou vědět, že
se mohou na policistu obrátit kdykoli to budou potřebovat. Mezi řadovými policisty je plno slušných lidí. Šli
pracovat se srdcem na dlani, ne kvůli
penězům. Je nutno podpořit tyto kvalitní lidi. Naléhavé je také provedení změn ve vyplácení sociální dávek.
Všichni po tom voláme. Jde hlavně
o řešení problémů souvisejících se
zneužíváním příspěvků na bydlení
a příspěvků na děti. Není přece možné, aby slušní občané se měli hůř,
než ti jedinci, kteří nechodí do práce a válejí se doma či někde jinde. To
není o rasismu. To je o spravedlnosti.
I v této věci mám vlastní zkušenosti. U městské policie zaměstnávám
slušné Romy. Umějí pracovat, zadané úkoly plní kvalitně, dokonce rádi
pracují, distancují se od zneužívání
dávek, od feťáků a jiných individuí.
Chtějí dostat své děti na střední školy. Tito Romové prostě dokazují, že
umějí žít jako běžní občané.
Rozmlouval a fotografoval:
Petr PROKEŠ
Horní zákon, surovinová politika, veřejné zakázky, doprava, dávky,
zákon o odpadech, průmyslové zóny – to jsou priority Vlastimila Vozky
Primátor statutárního města Mostu Vlastimil Vozka byl voliči rovněž vyslán do Poslanecké sněmovny. Dostal od nich
4 092 preferenčních hlasů. I v jeho případě platí, že v rámci
volebního kraje patřil mezi největší oblíbence občanů.
Jaké má VLASTIMIL VOZKA
představy o svém působení v dolní komoře Parlamentu České republiky? Ptát se ho na to vlastně ani nebylo zapotřebí, protože
o potřebách měst a obcí v okrese Most a Ústeckém kraji hovoří
soustavně – vždy nahlas a pěkně
dlouho. „Je nutno rozjet legislativní proces,“ opakovaně zdůrazňoval. Připomeňme si, čeho chce
primátor – poslanec Sněmovny
dosáhnout:
 novelizace horního zákona (jako
důlní odborník, mj. byl také ředitelem Dolu Kohinoor, má připraveny
již konkrétní teze návrhu změn);
 stanovení surovinové a energetické politiky státu (ostře kritizuje,
že vládnoucí politické strany si ani
po dvaceti letech od revoluce nenašly prostor pro stanovení strategie);
 novelizace zákona o odpadech
(mj. není možné přihlížet rozkrádání obecního majetku v tomto
segmentu);
 zásadní předělání systému vyplácení sociálních dávek (změny by
měly zabránit zneužívání příspěvků);
 novelizace zákona o veřejných zakázkách (současné znění je pro obce
příliš přísné, omezuje jejich rozvoj).
Kromě toho hodlá primátor-poslanec řešit celou řadu dalších problémů (dopravní infrastruktura, pozemky v průmyslových zónách, životní prostředí, bezpečnost občanů,
nepřizpůsobivé atd.)
Dokáže Vlastimil Vozka sedět na
dvou židlích – primátorské a poslanecké? Nevylučuje to. „V Poslanecké sněmovně je hodně starostů či lidí
jinak činných na komunální úrovni,
ze Senátu mohu uvést příklad Jaroslava Kubery, který je primátorem
Teplic,“ řekl Vlastimil Vozka. Práci v Mostě by se rád věnoval i nadále, protože ji považuje za nedokončenou. Funkce primátora a poslance
považuje za spojené nádoby, jedna
doplňuje druhou. Právě pro legislativní proces je propojení zkušeností
z denní praxe s legislativním procesem výhodou. Obě funkce tedy hodlá vykonávat souběžně. Nevylučuje
však, že pokud by po roční zkušenosti seznal, že je ve Sněmovně natolik časově vytížen, že by se plně
nemohl věnovat výkonu funkce primátora, řešil by záležitost v rámci
přípravy nových voleb do zastupitelstva v příštím roce.
Text a foto: Petr PROKEŠ
24
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Prolomení limitů těžby uhlí je nejdůležitější
Návštěva prezidenta republiky v Mostě zanechala mezi lidmi
velmi dobrý dojem. Svědčí o tom řada ohlasů. Občané vyzdvihují skutečnost, že se Miloš Zeman choval jako člověk, nepovyšoval se nad běžné občany a o problémech Mostecka věděl
předem, byl informovaný a připravený o nich debatovat.
Prvním místem, které v Mostě po příjezdu ze Severočeských
dolů v Bílině, navštívil, byl hipodrom. Zde poobědval, vyjádřil podporu shromážděným horníkům a uspořádal tiskovou konferenci. Na ní podpořil prolomení
limitů těžby uhlí.
Krátce po 15. hodině prezident
Miloš Zeman zavítal na mostecký magistrát. V obřadní síni se
setkal a diskutoval se zastupiteli.
I zde se jasně postavil za prolomení těžebních limitů a případné
pozastavení těžby označil za tragédii pro region. Po debatě se zastupiteli dekoroval prezidentskou
stuhou prapor statutárního města
Mostu a podepsal se do pamětní
knihy. Primátor Vlastimil Vozka
prezidentovi daroval víno z mosteckých vinic a publikaci Most
v zeleném. Poté prezident zamířil
na schodiště městského divadla,
kde se setkal s občany. Odhadem
jich bylo více než šest set.
SETKÁNÍ S OBČANY
Ještě před tím, než si vyslechl otázky občanů, Miloš Zeman
na úvod řekl: „Prezident republiky není mlčící sfinga, která je zavřená na Hradě nebo na lánském
zámku; sfinga, která by se neměla vyjadřovat k problémům této
země. Prezident by měl samozřejmě jezdit mezi občany, zejména
tehdy, když je to první prezident
zvolený přímou volbou. Měl by
umět problémy pojmenovat, ale
měl by umět také navrhnout jejich řešení. Pojmenování problémů samo o sobě nestačí. Největším problémem Ústeckého kraje je nezaměstnanost. Dobře víte,
že kraj je na prvním místě v míře
nezaměstnanosti v České republice, je v něm situace ještě horší
než v Moravskoslezském kraji,
a právě na Mostecku je ze všech
okresů kraje nezaměstnanost nejvyšší. Tak to je tedy pojmenování
problému. Jak tento problém re-
álně řešit? Dlouhodobě zastávám
názor, že jediným skutečným řešením jsou investice. Jedině ty
vytvářejí nová pracovní místa.
A právě tady na Mostecku jednou
z nejperspektivnějších investic je
pokračování v těžbě uhlí, což reálně znamená prolomení těžebních limitů a tedy mít odvahu postavit se proti zavilým fanatikům,
kteří zastávají názor, že těžit se
nemá. Kdyby nedošlo k tomuto
prolomení, tak na Mostecku ztratí práci 8 500 lidí. A to nejenom
v oblasti hornictví, ale i v navazujících odvětvích. A při dnešní
již tak vysoké nezaměstnanosti
si myslím, že toto nelze dopustit,
a proto jsem dnes veřejně vyjádřil
podporu těm, kteří – ať už jsou to
na jedné straně odbory a na druhé straně zaměstnavatelé – podporují prolomení těžebních limitů, protože se jedná o těžbu vysoce kvalitního uhlí. Nebuďme jako
babička, která případné bohatství
či úspory schovává do štrozoku
a nevyužívá je. Nezaměstnanost
není zdaleka jen problémem ekonomickým, je i problémem sociálním a psychologickým. Jestliže
táta nebo matka rodiny se dívají
do očí svých dětí a v nich čtou nevyřčenou otázku „jak to že nemáš
práci?“, tak je to ponížení lidské
důstojnosti. Toto ponížení může
být v některých případech ještě daleko horší než sama ekonomická újma. Netvrdím samozřejmě, že Ústeckému kraji pomůže jen pokračování těžby, či dokonce její rozšíření. Je tady celá
řada dalších zajímavých projektů.
Konkrétně zde na Mostecku jsem
chtěl hovořit o tomto problému
právě proto, že je tady nejvyšší
nezaměstnanost, a že je tady prolomení limitů nejdůležitější a nejpotřebnější.
Jak se díváte na problém korupce v Ústeckém kraji?
Pokud se domníváte, že existuje pouze v Ústeckém kraji, pak
Po příjezdu na magistrát Miloš Zeman obdivoval uniformu spolku havířů,
zvláště se mu zalíbil fédrpuš (chochol), který si záhy rukou osahal. Primátor
(vpravo), původním povoláním horník, doplnil odborný popis celé uniformy.
jste na omylu. Existuje ve všech
krajích. Jediným efektivním nástrojem v boji proti korupci jsou
majetková přiznání. Měl by být
přijat zákon o prokázání původu
majetku, pokud možno se zpětnou platností. Je zapotřebí zjistit, odkud a kam peníze přitekly. Lidé, které snad ani nemusím
jmenovat, zázračně zbohatli, přičemž je k tomu nepřivedla podnikatelská činnost baťovského podnikatele. Byla to činnost, jež zavání právě tou korupcí.
Stojíte tu s lidmi – panem
Bubeníčkem, panem Vozkou.
Prezident dal najevo, že považuje za
čest pozdravit se s havíři.
Prezident a primátor se zdraví s občany shromážděnými před městským divadlem.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
25
a nejpotřebnější investice, řekl Miloš Zeman
OHLASY
 Oldřich Bubeníček, hejtman kraje: Pan prezident má
plné pochopení pro problémy
Ústeckého kraje. Je tady velká nezaměstnanost, potřebujeme řešit sociální problémy,
a takového prezidenta, který
náš kraj dokáže podpořit, potřebujeme.
 Vlastimil Vozka, primátor
Mostu: Panu prezidentovi děkuji za návštěvu. Máme s hlavou státu, vládou, parlamentem a ministerstvy co řešit.
Naše tíživá situace, problematika zaměstnanosti a restrukturalizace našeho regionu byla
předmětem našich rozhovorů
a dotazů od zastupitelů. Velice si vážím zájmu pana prezidenta i zájmu občanů, kteří si
s ním přišli pobesedovat.
V roce 2008 došlo k rozkrádání
ROPu v Ústeckém kraji. Dneska musí kraj vracet přes miliardu. Nevadí vám to, že tito lidé
byli u toho? Chcete říci, že to
neviděli?
První poznámka: Regionální
operační program Severozápad
byl zatížen vysokou pokutou od
Evropské unie a řešení této pokuty bylo dvojí. Buď platilo heslo „nic vám nedám“, což razil bývalý ministr Kalousek, a toto heslo by vedlo k tomu, že by tento
Lidé se ptali, prezident odpovídal.
region nedostal dalších pět miliard korun z EU. Namísto toho se
vláda rozhodla pro opačné řešení, která pomohla tomuto regionu
a tím odblokovala oněch pět miliard korun.
Druhá poznámka: Vycházím
z toho, že lidé nejsou ovce. Občané mají právo svobodné volby
a věřím, že nejsou manipulovatelnými loutkami. Pan primátor byl
zvolen tady v Mostě již podruhé.
A byl-li zvolen podruhé, znamená
to, že získal důvěru voličů. Možná, že nikoli konkrétně vaši důvěru, ale v demokracii vždycky rozhoduje většina. Pan hejtman byl na
zasedání krajského zastupitelstva
na základě výsledku krajských voleb řádně zvolen hejtmanem.
ROZHOVOR S PRIMÁTOREM
Od občanů zazněla při besedě s prezidentem chvála na vaši
práci ve prospěch města. Co jste
zrovna v tu chvíli pociťoval?
Potěšilo mě to, mám upřímnou radost, když takto hodnotí
moji práci běžní občané. Pokud
je někdo zvolen podruhé, tak si
zřejmě již něco odpracoval. To
ostatně zmínil i pan prezident.
Myslím si, že co jsme obyvatelům Mostu v prvním volebním
období slíbili, to jsme také splnili. To je hlavní poselství vůči voličům. Nyní pracujeme na tom,
abychom i v tomto volebním období – našem druhém – mohli
udělat pozitivní účet a občanům
říci, že i tentokrát jsme předvolební sliby bezezbytku naplnili.
Miloš Zeman přijede zase
za rok. Veřejně to řekl. Už
máte představu o tom, jaký
by měl být program jeho následující návštěvy?
Ano, program se již rýsuje. Miloš Zeman slíbil, že v Ústeckém kraji stráví o den více –
celkem čtyři dny, takže si myslím, že bude čas ukázat mu více
Mostecko, šířeji než mohla obsáhnout diskuse se zastupiteli či debata s lidmi u divadla.
Budu potěšen, když za rok ho
budu moci seznámit s tím, zda
se od letoška něco u nás změnilo k lepšímu. Rok už je docela vhodná doba na zhodnocení
činnosti nové vládní garnitury
ve vztahu k našemu regionu.
Na Miloši Zemanovi bylo vidět, že si besedu s občany doslova užívá.
My jsme vás volili a máme
vás rádi, pane prezidente! Jsem
obyčejná důchodkyně. Stojíme
za panem Vozkou, protože udělal pro Most strašně moc. Akorát mi jde o to, proč těm, co
dneska kradou, neseberete majetky?
Naprosto vám rozumím. Jako
premiér jsem předložil zákon
o majetkových přiznáních do Poslanecké sněmovny hned třikrát.
Třikrát byl zamítnut. Bylo to
proto, že v Poslanecké sněmovně byla pravicová většina. Sice
těsná, ale existující To je také demokracie. I když byl tento zákon třikrát zamítnut, vím, že je
ho u nás zapotřebí, aby nakradené majetky byly zabaveny. A pokud někdo říká, že je to bolševický výmysl, zdvořile ho upozorňuji, že v Německu bylo před
dvěma lety zabaveno za jeden jediný rok 2 120 nelegálně získaných majetků. Proč by to nemohlo být také u nás?
Jak se vám líbí v Mostě?
Byl jsem tady mnohokráte.
Když bych to měl spočítat, tak
v Mostě jsem byl za celý život
minimálně dvacetkrát. Samozřejmě, že jsem byl i na Hněvíně, ale
moje nejčastější setkání s lidmi
byla u bazénu (okrasná vodní plocha u Repre – pozn. red.). To bylo
strašně zajímavé, protože na jedné straně bazénu jsem stal já a na
druhé všichni ostatní. A tak jsme
na sebe křičeli přes vodu. No a já
jsem jenom čekal, že někdo skočí
do vody a doplave ke mně, aby se
mě mohl lépe zeptat.
Přijedete na Mostecko co
nejdříve znovu?
Přijedu za rok, už jsem to panu
hejtmanovi slíbil, a se mnou přijde zákon. V životě můžeme udělat hodně chyb, ale nesmíme být
zbabělí. Přeji vám, abyste byli
stateční.
Texty a foto: Petr PROKEŠ
26
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Šli jsme dělat politiku pro lidi, běžné občany,
Mostecká politická scéna zažila explozi. Prožila něco, co
neznala po dvě volební období, kdy se ve druhém největším
městě kraje ujalo – díky důvěře voličů – vlády Sdružení
Mostečané Mostu. Strany koalice i opozice se naučily spolupracovat, po slovních explozích mezi ČSSD, ODS a jinými
stranami z volebních období dávno zapomenutých se nikomu
ani nezastesklo. Město prostě šlapalo jako na drátkách.
Až teď nastal problém. Poklidnou politickou hladinu rozčeřil
mostecký podnikatel Jiří Zelenka, který o sobě nyní tvrdí, že je
zakladatelem politického hnutí
Severočeši.cz (což pochopitelně
není pravda).
OBVINĚNÍ
Na zasedání zastupitelstva veřejně obvinil první náměstkyni
primátora Hanu Jeníčkovou z korupčního jednání. Nepředložil přitom ani jeden důkaz. Proto také
zastupitelé neschválili návrh doplnění programu o odvolání Hany
Jeníčkové, který překvapivě předložila zastupitelka Alena Dernerová, zjevně ovlivněná obsahem Zelenkova vystoupení.
Odešel však jiný člověk – František Ryba. Opustil post předsedy
hnutí Severočeši.cz, protože se
nemohl ztotožnit s vystupováním
Jiřího Zelenky na veřejnosti.
CO BUDE DÁL?
Poklidné vody mostecké politiky kamsi odtekly. I když se komunální politici tváří, jako by se nechumelilo – a někteří dokonce tvrdí, že se ve skutečnosti nic nestalo
– politická krize je přesto na světě. Je přetřásána po hospodách i na
jiných srazištích po celém městě.
Lidé pochopili, že mezi Sdružení
Mostečané Mostu a hnutí Severočeši.cz, které vzniklo podle vzoru Mostečanů, to najednou neklape. Byl mezi oba subjekty úmyslně vražen klín? I takovou otázku
je slyšet mezi občany. Ať je to tak
či onak, narůstá atmosféra nedůvěry, mezi běžné občany to vnáší neklid. Co bude dál? – ptají se.
CO SE STALO?
Napětí ve městě si povšimli také organizátoři nepravidelné-
ho cyklu besed známých pod jednotným označením Zná-Most.
Do dalšího pokračování si pozvali hosta – Františka Rybu, ředitele
SBD Krušnohor. Dalo by se předpokládat, že řeč půjde o družstvu.
Šla, ale nebylo to stěžejní téma.
Řeč se stočila hlavně k tomu, co se
vlastně stalo.
DVA DNY POTÉ
Pro objasnění záležitosti přinášíme zestručnělý záznam obsahu besedy. Otázky kladli ředitel
městské knihovny Tomáš Ondrášek a moderátorka Jitka Pavlíková. Odpovídal již zmíněný host –
František Ryba. Bylo to dva dny
poté, kdy funkci předsedy politického hnutí Severočeši.cz pověsil
na hřebíček.
potřebí. Pravdou je, že jsme o záměrech Jiřího Zelenky věděli už
dřív, ale nikdy by mě osobně nenapadlo, že to dotáhne až do takového konce.
Nerozštěpí se kvůli současným rozporům Severočeši.cz
a nevzniknou třeba Severočeši.cz 2?
Nemyslím, že by se Severočeši.cz rozštěpili. Už při vzniku
hnutí jsme si řekli, že ve chvíli,
kdy se začneme hádat o zásadních věcech, tak se raději rozpustíme. Šli jsme dělat politiku
pro lidi – běžné občany, ne kvůli
sobě a případným hádkám mezi
sebou. Nejhloupější na celé situaci je to, že kandidujeme v předčasných parlamentních volbách
a dělali jsme si naděje, že bychom díky osobnostem, jako je
třeba Bronislav Schwarz na kandidátce sdružení ANO mohli ve
volbách uspět. Proto jsem poslední dva dny objížděl celý kraj
a uklidňoval situaci. (Pořad Zná-Most se uskutečnil před volbami
– pozn. red.)
Neměli spíše uklidňovat situaci zbylí členové vedení Severočechů.cz, než vy osobně, když
jste odstoupil z funkce?
Dostal jsem během uplynulých
pár dnů spoustu esemesek a e-mailů, v nichž mi lidé vyjadřovali podporu. Věří mi a byl to pro
ně velký šok, takže jsem to bral
jako osobní záležitost za nimi zajet a všechno jim vysvětlit.
Sdružení Mostečané Mostu i Severočeši.cz jsou úspěšná
uskupení, ale vy stojíte stranou.
BESEDA
Rezignoval jste na funkci předsedy Severočechů.cz
v souvislosti s událostmi na zasedání mosteckého zastupitelstva, kde došlo k pokusu o odvolání Hany Jeníčkové z funkce první náměstkyně primátora. Proč jste se rozhodl k tomuto kroku?
Bohužel to, co se odehrálo na
zasedání zastupitelstva ze strany
Jiřího Zelenky, bylo čistě osobní
a nemělo to s politikou nic společného. Jiří Zelenka si při tom
neuvědomil, že se to může obrátit jak proti němu, tak proti Sdružení Mostečané Mostu. Měl zřejmě pocit, že za ním zastupitelé půjdou jako jeden muž a jedna žena, ale nestalo se tak. Když
poté jeho výhrůžky přešly do
osobní roviny, které se týkaly mě
i rodiny, rozhodl jsem se raději
rezignovat na post předsedy Severočechů.cz, protože žít ve výhružkách a znejišťovat rodinné
příslušníky opravdu nemám za-
František Ryba vysvětluje důvody toho, proč se rozhodl tak, jak se rozhodl.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
27
ne kvůli sobě a hádkám, řekl František Ryba
PROHLÁŠENÍ FRANTIŠKA RYBY KE ČLENŮM HNUTÍ
Dovolte mi, abych Vám oznámil, že jsem dne 1. října 2013 na zasedání
předsednictva politického hnutí Severočeši.cz abdikoval na funkci
předsedy hnutí. Zároveň jsem ukončil své členství v předsednictvu.
Nebudu se tedy již podílet na vedení Severočechů.cz.
K tomuto rozhodnutí mě přivedlo poznání, že se nemohu ztotožnit
s politickým stylem jednání, které na zasedání Zastupitelstva města
Mostu předvedl ve čtvrtek 26. září t. r. Ing. Jiří Zelenka, jenž se
označuje za zakladatele hnutí. Konstatuji, že linie prezentovaná
panem Zelenkou je mi bytostně cizí, nesouhlasím s ní, a proto funkci
opouštím. Skandalizování práce poctivých zastupitelů – ať jsou ve
vedení města či nikoliv – nepatří k seriózní politické práci.
Tentokrát se cílem útoku stala první náměstkyně primátora
JUDr. Jana Jeníčková, která byla bez předložení jednoho jediného
důkazu veřejně obviněna z korupčního jednání; žena, která se
výrazně zasloužila o rozvoj města, práci odvádí na výbornou, je
– lidově řečeno – tahounem. Tímto zároveň oznamuji, že moje
podpora JUDr. Haně Jeníčkové pokračuje, náměstkyně primátora
má nadále moji plnou důvěru a přeji jí úspěchy v další práci.
Pozornosti pana Zelenky jsem neunikl ani já. Jeho útoky proti
mé osobě se vystupňovaly, čímž trpí hlavně moje rodina. Za této
situace jsem ztratil motivaci pro další práci v politickém hnutí, kvůli
prosazovanému agresivnímu stylu chování se zcela vytratila tvůrčí
atmosféra v tomto subjektu, založeném z iniciativy lidí pro zlepšení
životních podmínek v Ústeckém kraji. (Redakčně kráceno.)
František RYBA,
bývalý předseda S.cz
Nebojíte se, že to někomu může
připadat tak, jako že za sebe
nastrkujete někoho jiného?
Za mlada – ještě za bývalého režimu – jsem hodně funkcionařil, ať už to bylo v Pionýru, nebo později v SSM. Po roce
1989 jsem si ale řekl, že už toho
bylo dost a už to nikdy neudělám.
Jenže pak přišla doba mého působení v Krušnohoru a my zjistili,
že nejsme schopni komunikovat
s radnicí. Přes některé představitele města to prostě nešlo. Situace nás vlastně dohnala k tomu,
že vzniklo Sdružení Mostečané Mostu. Popud vzešel od občanů, kteří měli pocit, že je na čase
něco změnit. Ale když už k tomu
došlo, řekl jsem, že nechci kandidovat, ani nikde figurovat. Vím,
že mám řadu nepřátel, ale i řadu
přátel, a někdo může mít pocit, že
za sebe někoho nastrkuji.
Proč vzniklo hnutí Severočeši.cz, když působí hlavně
v Mostě?
Hnutí vzešlo z Mostu. Sdružení Mostečané Mostu bylo úspěšné
ve volbách, ale po čtyřech letech
fungování na mostecké radnici
jsme zjistili, že na řadu věcí z kraje nedosáhneme. Proto vznikli
Severočeši.cz, kteří byli nejdříve ostrůvkem v modři, následně
v oranžovém oceánu. Svojí aktivní účastí se ale dostali do zastupitelstev mnoha měst a obcí po celém kraji, leckde jsou členové Severočechů.cz radními a dokonce i starosty. Důvěru jsme dostali i v krajských volbách – poprvé
jsme získali osm mandátů, nyní –
po druhých úspěšných krajských
volbách – jich máme devět. Můžeme se tedy podílet na tom, co se
v kraji děje, byť jsme v opozici,
ale nejsme destruktivní opozice,
nebojkotujeme činnost Zastupitelstva Ústeckého kraje, aktivně se
podílíme na jeho práci. Dva naši
kandidáti byli úspěšní ve volbách
do Senátu v roce 2010, což byla
vlastně zkouška toho, zda lidé žijící v kraji budou volit osobnosti. Rozhodli jsme se, že společně
s hnutím ANO vyzkoušíme účast
našich kandidátů v celostátních
předčasných parlamentních volbách v tomto roce.
Koketovali jste s několika
politickými subjekty a nakonec
jdou Severočeši.cz do voleb společně se sdružením ANO Andreje Babiše. Proč kandidujete
společně s někým – a ne sami?
V minulém volebním období jsme koketovali se sdružením
Občané.cz, přičemž snahou bylo,
aby v každém kraji vznikala samostatná sdružení podobná Severočechům.cz – například Jihočeši, Moravané a podobně –, přičemž Občané.cz by to celé zastřešovali. Nakonec jsme se dohodli
s babišovci, protože Jiří Zelenka
si je s Andrejem Babišem v lecčems podobný a mají téměř shodné názory.
Jak jsou na tom vlastně Mostečané Mostu a Severočeši.cz
s členskou základnou?
Sdružení Mostečané Mostu vzniklo na popud družstevníků hlavně kvůli teplu, respektive
tepelnému hospodářství v Mostě.
Důležité je připomenout, že jsme
je zakládali s Janem Syrovým,
dnešním radním a ředitelem
Technických služeb města Mostu, jako občanské sdružení, nikoli jako klasické politické uskupení nebo dokonce politickou stranu. Severočeši.cz mají několik
set členů, ale jsou založeni spíše na sympatizantech. Základní
organizace mají šest až osm členů, na něž se nabalují sympatizanti, které ale nikdo nenutí stát
se členy. Snahou jednoznačně je
působit po celém Ústeckém kraji. V tom by měli hodně napomoci i tzv. okresní koordinátoři,
což jsou vlastně lidé koordinující činnost mezi základními organizacemi Severočechů.cz působícími na území konkrétního
okresu. Členská základna hnutí postupně narůstá, povědomost
veřejnosti o existenci Severočechů.cz mezi lidmi taky.
Jiří Zelenka je bezesporu významným sponzorem Sdružení Mostečané Mostu i Severočechů.cz. Nemohl by jeho odchod
znamenat jejich výrazné oslabení?
Jiří Zelenka byl a je významným sponzorem, ale měli jsme
i celou řadu dalších sponzorů,
takže i bez něj pojedeme dál.
Hitem letošních voleb je zákon o prokázání majetku. Oproti minulým volbám se z kampaně prakticky vytratil boj proti
korupci. Znamená to, že korupce už byla vymýcena?
Vždycky předtím, než jsme
začali dělat předvolební kampaň, rozeslali jsme lidem dotazníky a na základě jejich odpovědí
– tedy na základě výsledků zpětné vazby – jsme pak sestavovali volební program, aby vycházel
ze skutečných potřeb lidí. A popravdě řečeno, zmínka o nutnosti zařazení boje proti korupce se
v nich vůbec neobjevovala. Mám
pocit, že to bylo spíš volební heslo velkých politických stran. Zastávám názor, že pokud děláme
poctivě svou práci, není třeba bojovat proti korupci. Poctivost je
protikorupčním prostředkem.
Není ale předvolební kampaň
s losováním automobilů a rozdáváním počítačů vlastně také
korupcí? Korupcí na voliče?
To, že si kupujeme hlasy voličů,
říkají lidé, kteří si nevidí na špičku nosu. Od počátku jsme říkali,
že naše předvolební kampaň bude
hlavně show a zábava, protože
česká politika je zapšklá, zaprděná
a sprostá. Každá politická strana
lidem něco dává. Ty, které nemají peníze, rozdávají letáčky. Ty, co
je mají, třeba auta. K tomu, abyste
vyhráli volby, potřebujete mnohem
více hlasů voličů, než je volebních
hlasů od lidí, kteří během kampaně
vyhráli nějakou cenu.
Má vůbec občan dnes ještě
šanci něco změnit?
Jsem bytostným optimistou
a věřím, že bude líp. Navíc my
v Mostě jsme důkazem toho, že
občané mohou něco změnit. Už
druhé volební období jsou v čele
města lidé z občanského Sdružení
Mostečané Mostu – a ne protřelí
političtí kofři.
Dvoustranu připravil:
Petr PROKEŠ
28
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Úprava povrchu před malováním
VÁŠ RÁDCE NEJEN O NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH (62)
V předchozích pokračováních této rubriky jsme vám postupně představovali interiérové barvy. Nyní navážeme na
předchozí rady a pustíme se do vlastního zkrášlovacího díla.
Pokud jste se tedy rozhodli byt vymalovat, nesmíte podcenit
přípravu povrchu stěn.
Na nepřipraveném nebo nevhodném podkladu nelze zhotovit funkční a pěkně vyhlížející nátěr. Proto je třeba zhodnotit nejen stav starých nátěrů, ale
i stav omítky, případně materiálů
pod omítkou. Poškozenou omítku je třeba opravit.
OPRAVY
SPÁR A NEROVNOSTÍ
Drobné nerovnosti, spáry
a trhlinky se vyspraví sádrou
nebo vhodným tmelem (např.
ODSTRAŇOVÁNÍ
SKVRN A PLÍSNÍ
Při výskytu skvrn různé velikosti a barvy je nutno rozlišit, zda
se jedná o znečištění způsobené
různými nečistotami vlivem promáčení, rzí, mastnotou, kouřem,
pronikajícím dehtem z komína, nikotinem, usazenými nečistotami
nebo o skvrny způsobené plísněmi. Předpokladem trvalého řešení je odstranění zdroje znečištění.
Dále se odstraní nečistoty oškrabáním, omytím mýdlovou vo-
doprovázena některými problémy,
např. špatnou přilnavostí dalšího
nátěru, praskáním nátěru či nedostatečnou izolační schopností.
ÚPRAVA POVRCHU
A ODSTRAŇOVÁNÍ
STARÝCH NÁTĚRŮ
A MALEB
Nové omítky musejí být před
malováním dostatečně vyzrálé,
Většinou je třeba čekat minimálně
jeden měsíc. Tuto dobu je možno
zkrátit neutralizací povrchu, např.
neutralizačním přípravkem. Z povrchu se odstraní hrubší zrnka písku a nerovnosti pomocí ocelové
stěrky, případně se povrch obrousí brusnými mřížkami. Staré nepřilnavé a neodolné nátěry se od-
špachtlí či škrabkou, aby se pokud
možno nepoškodila omítka. Potom
se zbytky staré malby vymyjí štětkou nebo houbou. Někdy postačí starý nátěr rozmýt. Starší nátěry, které se neodstraňují, se podle
potřeby buď očistí na sucho, nebo
se umyjí vlažnou vodou se saponátem, případně mýdlovou vodou
a opláchnou se čistou vodou.
Text a foto:
Barbora ŠIBRAVOVÁ
poradkyně prodejen StarColor
Poznámka autorky: Vaše dotazy ráda zodpovím na e-mailové
adrese [email protected] a na telefonním čísle 414 120 299. Popsané zboží si můžete zakoupit
v prodejně StarColor v Topolové
Váleček je vhodný k nanášení barev na stěny interiérů. Předností je především vysoká produktivita práce a kvalitně provedený nátěr.
šlehaným tmelem). Hrubší trhliny se mohou předem rozšířit, aby se do nich lépe vpravil
tmel či sádra. Ta pro sádrování
se připraví vsypáním přiměřeného množství do vody a rozmícháním. Pokud je třeba zpomalit zasychání sádry, přidá se do ní
malý přídavek vhodné látky, například klihu nebo disperzní barvy. Před sádrováním se poškozená místa navlhčí vodou. Sádrování se provádí pomocí ocelové
stěrky a nakonec se plocha uhladí mokrým štětcem nebo štětkou. Pro zakrytí trhlin, zvláště
okolo stropu, je možno použít
spárovací pásky.
dou nebo vodou s přídavkem čisticích prostředků. Účinnější je použití speciálních přípravků jako je
například Savo nebo neutralizační sůl. Jedná se o chlorační, dezinfekční a bělicí prostředky. Tyto
prostředky se opakovaně nanášejí na poškozené místo a ponechají
se působit po dobu určenou návodem. Někdy je efektivnější tlučení
staré a zhotovení nové omítky. Pokud se nepodaří odstranit nečistoty do té míry, aby nepronikaly novým nátěrem, použijí se izolační
barvy (Hetline Izol). Izolace jinými prostředky (jako jsou nitrolaky,
syntetické barvy nebo vodní sklo)
je méně vhodná, protože může být
straní škrábáním za mokra, umytím houbou, štětkou či hadrem. Při
odstraňování se stará malba navlhčí štětkou nebo houbou, případně
stříkačkou. Po chvíli můžeme vlhčení opakovat. Škrábe se opatrně
ulici čp. 1456 v Mostě. Personál
vám poradí s výběrem a doporučí
vhodný postup při aplikaci. V prodejně je také zákaznický koutek,
v němž mimo jiné najdete mnoho
katalogů.
CYKLUS RAD PRO VÁS PŘIPRAVUJE:
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
29
30
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Házenkářky z Mostu jsou po šesti kolech
ČERNÍ ANDĚLÉ
DHK Baník Most měl v uplynulém ročníku famózní formu.
Získal tři tituly: Stal se mistrem interligy (WHIL – společná soutěž Česka a Slovenska), mistrem České republiky
a dokonce zaznamenal fenomenální úspěch v evropském
Vyzývacím poháru (Challenge Cup), když ve finále porazil
chorvatský Fantasyland Samobor.
To vše už je pouze historie a je
třeba myslet na právě probíhající
novou sezonu, která bude o hodně těžší, neboť obhajoba je vždy
náročnější než získání jednoho či
více titulů.
Baník se rovněž přihlásil do
Evropského poháru (EHF), což
je o třídu výše, než Vyzývací pohár, který před několika měsíci
vyhrál.
PŘÍPRAVA
Mostecká děvčata se částečně připravovala v domácích podmínkách a dále pak cestovala k další průpravě do Norska –
země, kde se v současnosti hraje
nejlepší ženská házená. Jak kvalitní to příprava byla, prověří nastávající sezona. Mostečtí za dali
za cíl některou z medailových
pozicí v interlize.
ZMĚNY
Celek Černých andělů zaznamenal některé změny. Do Mostu přišly Michaela Borovská (Písek), Iveta Matoušková (polský
EKS Elbag) a Markéta Jeřábková (HC Plzeň). Na hostování se
dostavila Nikola Machová (HC
Plzeň). Odešly Karin Schererová
(Marienberg), Dana Mrkvičková
(B-tým) a Denisa Kylarová.
INTERLIGA
Interliga začala v sezoně
2013/2014 poměrně brzy. Důvodem je účast českých házenkářek
na mistrovství světa v Srbsku.
První kolo interligy se hrálo
už 31. srpna a Most zamířil do
slovenské Šaľy.
ŠAĽA – BANÍK
24:32 (12:14)
Říká se, že kdo vyhraje v Šaľe,
může bojovat o titul a s tímto
heslem šly do utkání i házenkářky z Mostu. V prvním poločase
oba celky vystřídaly slabší chvilky s herní pohodou, ale Černí andělé si drželi vedení a nenápadně
stupňovali tempo, které vyvrcholilo po návratu z kabin po polovině zápasu. Černí andělé se ujali vedení 17:12 a definitivně zlomili odpor domácích.
Zápas sledovalo 600 diváků.
BANÍK – PORUBA
26:25 (10:13)
Ve druhém kole svedl los dohromady mistra a vicemistra
České republiky – severočeský Most a ostravskou Porubu.
Utkání bylo právem označeno
za šlágr kola. Hezké slunné počasí nepřilákalo do hlediště maximum diváků, ale i přesto byla
návštěva čítající asi 850 fanoušků solidní.
V první minutě zápasu se
uvedla nová akvizice Černých
andělů Míša Borovská pěknou
brankou, ale to bylo z mosteckého celku na dlouhé minuty vše.
Hostující tým hýřil aktivitou
a po zásluze šel do vedení až na
6:2! Domácím chyběla střelba ze
střední vzdálenosti a obrana neměla také svůj den, nevycházely
přihrávky. V poločase vedly hostující hráčky o tři branky a v šatně domácích měla baníkovská
děvčata trenéru Polozovi co vysvětlovat.
Po přestávce Černí andělé
o poznání přidali, ale stále nedokázali uhlídat reprezentantku
Míšu Hrbkovou, která sama nasázela Mostu jedenáct branek.
Brankářka Černých andělů Dominika Müllnerová, je v nominaci české reprezentace.
Foto: David HOMOLA
Soustředěným tlakem dokázal
Most deset minut před koncem
vyrovnat na 20:20. Další minuty se hrály ve stylu gól na gól.
V mosteckých barvách držely
vidinu úspěchu především Petra Beňušková a Míša Janoušková. Nastal stav 25:25, do konce
zbývalo 38 vteřin, když domácí
rozehráli volný hod v útočném
pásmu. Ideální přihrávku zpracovala Petra Vítková a nekompromisně zavěsila. Tím ovšem
drama nekončilo. Poslední možnost měla i Poruba, ale Hrbková nastřelila pouze tyč, a tak
po šťastném závěru zůstaly oba
body v Mostě.
Přihlíželo 850 diváků.
ZLÍN – BANÍK
27:31 (16:12)
Ve třetím kole zamířily hráčky
Mostu na palubovku omlazeného
Zlína, ovšem se zkušenou brankařkou Lenkou Černou v brance. Černým andělům v úvodu
zápasu selhával obranný systém
až do stavu 0:6, tým hrál nedůsledně a částečně v útlumu. Domácí Zlín, podporovaný výborným výkonem Černé v brance,
využil technických chyb Mostu a do poločasu si vytvořil slušný čtyřbrankový náskok. Po přestávce Černí andělé změnili tak-
Kateřina Dvořáková dala v zápase s Veselím nad Moravou dvě branky. Z obranářky se stává všestranná hráčka.
Foto: David HOMOLA
tiku a přešli na obranný systém
1:2:3, který na soupeře platil
a tým z Mostu začal stahovat náskok zlínských děvčat.
V polovině druhé půle se hosté z Mostu ujali poprvé vedení,
které dokázali navýšit až na čtyři branky, které si posledních pět
minut takticky udržovali.
Zápas sledovalo 450 diváků.
BANÍK – JINDŘ. HRADEC
8:16 (21:9)
Po reprezentační přestávce
pokračovala interliga čtvrtým
kolem.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
31
česko-slovenské interligy v čele tabulky
Po rozpačitém začátku přešly
domácí hráčky opět na obranný
systém 1:2:3 a soupeř nevěděl co
na domácí hrát. Domácí tak začali
systematicky zatěžovat brankové
konto hostujícího celku až na poločasový 12brankový rozdíl.
V poločasové diskusi se dohodly hráčky s trenérem, že pokud obdrží celkem 20 branek,
bude následovat pozápasový trénink. Motivace zabrala a Most
v prvních deseti minutách dosáhl
skóre 9:0, na hráčkách bylo vidět
určité zlepšení, které bude třeba
v pohárovém zápase EHF s norským celkem Levanger HK.
Přihlíželo 750 diváků.
PÍSEK – BANÍK
10:29 (6:14)
Do písecké Obloukovky se vypravily Severočešky se svým silným fanklubem a utkání tak hrály prakticky v domácím prostředí. Po několika měsících se do jihočeského města vrátila i expísecká opora Borovská.
NEPŘEHLÉDNĚTE
Český pohár (semifinále):
Baník – Slavia Praha
úterý 19. listopadu v 18.00 h
Interliga (8. kolo):
Baník – Zora Olomouc
pátek 22. listopadu v 19.00 h
Utkání zcela dostálo papírovým předpokladům. Od prvních
minut držely Mostečanky otěže utkání pevně v rukou. V poločase vedly už o osm branek. Ve
druhé půli pak Jihočeškám dovolily jen čtyři trefy.
Přítomno bylo 110 diváků.
K utkání nastoupily dosti unavené. Jak jinak si vysvětlit, že na
svou úvodní branku čekaly dlouhých devět minut! Štěstí bylo,
že soupeř nevyužil výpadku domácích a rozdíl tvořil pouze jednu branku. Až na konci poločasu začal tým Baníku hrát podle představ trenéra a dosaženými brankami svému soupeři odskočil. Po přestávce si již domá-
cí takticky udržovali potřebný
náskok, který vedl k vítěznému
konci.
ČELO
Černí andělé jsou po šesti kolech interligy zatím bez porážky
a udržují se v čele tabulky.
Petr SADÍLEK
BANÍK – VESELÍ N. M.
26:19 (12:7)
Mostecké házenkářky měly
v té době opravdu náročný program. V sobotu (12. října) odveta
EHF v Norsku, ve středu (16. října) utkání Českého poháru v Jindřichově Hradci a v pátek (18.
října) interligový zápas v Mostě
s Veselím.
Na snímku z utkání DHK Baník Most – TJ Házená Jindřichův Hradec střílí
jednu z branek Hana Martinková.
Foto: Zdeněk KOZA
Blíží se čtvrtfinále Českého poháru
Všichni účastníci WHIL si se
svými soupeři z nižších soutěží poradili, i když určité problémy měly
hráčky z Písku. Naopak Slavia, obhájce titulu, nadělila házenkářkám
z Chebu téměř šedesát branek.
BANÍK – HC PLZEŇ 34:16
Osmifinále: Na lavičku domácího Baníku usedla Petra Vítková v nezvyklé roli – jako trenérka. Od počátku měnili Černí andělé své obranné systémy s cílem
vyladit tuto činnost pro následující kola WHIL a EP. Proti soupeři hrajícím 1. ligu (druhá nejvyšší soutěž) se zkušenější Most
prosadil a bylo jen otázkou času,
jak vysoko se zastaví skóre. Vyzrálejší Černí andělé nepřipustili
senzaci a bez problémů postoupili do čtvrtfinále. Zápas vidělo
380 diváků.
JINDŘ. HRADEC – BANÍK
18:27
Hráčky jindřichohradecké TJ Házená se snaží bránit ve střelbě mostecké Heleně Ryšánkové plnící roli levoruké spojky.
Foto: Zdeněk KOZA
Čtvrtfinále: Kde jsou ty časy,
kdy oba soupeři hráli baráž
o WHIL a jejich síly byly více-
méně vyrovnané. V případě domácího celku výkonnost stagnuje. Oproti tomu tým Černých
andělů odvedl výbornou práci.
Z průměrného týmu se stal špičkový celek na celorepublikové
i evropské úrovni. Ve čtvrtfinálovém zápase Baník jednoznačně potvrdil roli favorita duelu
a postoupil mezi poslední čtyři
účastníky.
SEMIFINÁLE
Do semifinále postoupily Poruba, Olomouc a Slavia. V Mostě
se hraje 20. listopadu. Kdo bude
dalším soupeřem Černých andělů? Obhájce titulu pražská Slavia
nebo některý z moravských celků? O tom rozhodne los v sídle
Českého házenkářského svazu.
Petr SADÍLEK
32
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Drama z mostecké sportovní haly se
ČERNÍ ANDĚLÉ
Vítěz evropského Vyzývacího poháru (Challenge Cup) – celek Dámského házenkářského klubu Baník Most – se přihlásil do druhé nejprestižnější házenkářské pohárové soutěže
kontinentu (EHF Cupu). Baník byl nalosován jako nováček
již do druhého kola.
Všichni v Mostě s napětím čekali, jakého soupeře jim ve Vídni 23. července určí los. Ten však
nebyl k mosteckým házenkářkám milostivý. Přiřkl jim nejkvalitnějšího soupeře kola – norský tým Levanger HK. Ten hraje již desátým rokem tamní nejvyšší soutěž a loni obsadil sedmé
místo v tabulce.
V nynější sezoně nastalo v celku Levangeru několik změn.
Kádr opustily dvě velké opory
a tým byl doplněn o hráčky z Islandu, Švédska, Maďarska a Černé Hory. V celku jsou také dvě
norské reprezentantky Molidová
a Ytterengová.
Naděje na postup Mostu byla
před zápasem zhruba 20procentní, ale Černí andělé si slíbili, že
se pokusí o malý zázrak. Kdo byl
přímo v centru dění či sledoval
televizní přenos na ČT sport ví,
že slib byl splněn. Mostecká sportovní hala zažila další házenkářský svátek.
Černí andělé přivítali na své palubovce jednoho z favoritů EHF
Cupu – norský celek Levanger
HK. S ním změřili síly o postup do
třetího kola pohárové soutěže.
Do Norského království cestovali Černí andělé přes Nizozemské království. Na
snímku z letiště v Amsterdamu vidíte v popředí trenéra Dušana Poloze a hráčku
Martinu Vysloužilovou.
Foto: David HOMOLA
BANÍK – LEVANGER HK
27:22 (14:11)
Od první minuty tlačil norský
celek domácí hráčky do defenzivy. Mostecký tým odolával jednomu náporu za druhým. V brance působila velmi klidným dojmem výborná Dominika Müllerová. Hrála se rychlá a kombinační házená s bojem o každý
míč. Postupem času, zhruba ve
25. minutě, se klid brankařky přenesl i na ostatní hráčky a Most se
dostal do vedení 13:10. Do konce poločasu se oba soupeři trefili po jedné brance na každé straně, a tak se odcházelo do šaten za
stavu 14:11. Po přestávce si Most
udržoval dvou až čtyřbrankové
vedení. Deset minut před koncem
se Baník dostal do výraznějšího
vedení o sedm branek. V závěru
domácí děvčata polevila a dovolila soupeři zkorigovat výsledek na
konečných 27:22.
Zápas sledovalo 1 100 diváků.
O výsledku rozhodl rozdíl technických chyb a přesnější střelba domácího celku. Po domácí výhře za využití zkušeností
z loňské z Vyzývacího poháru odjíždějí mostecké hráčky k odvetě
plné optimismu. Postupové ambice Černých andělů se zvedly z 20
na 50 až 60 procent.
LEVANGER HK – BANÍK
17:21 (10:11)
Do odvetného zápasu v Norsku vlétli Černí andělé vskutku
skvostně – po několika minutách
vedli již 5:1.
Hana Martinková nastřílela norskému týmu celkem šestnáct branek (sedm
v Mostě a devět v Norsku). Hráčka je ve vynikající formě. Jakmile se jí míč
dostane do ruky, je k neudržení a střílí.
Foto: Alex WIPF
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
33
přeneslo do Norska, čekají Rumunky
Soupeř dokázal nepříznivou situaci rychle „vymazat“ a srovnal
hru i skóre na 8:8. Po zbytek poločasu to byl souboj o každou branku s mírnou výhodou pro Most.
Oba soupeři vycházeli ze zabezpečené obrany.
Po přestávce mostecké hráčky
přidaly na frekvenci a systematic-
ky ostřelovaly branku Norek. Jenže to byl domácí tým, který smazal
své poločasové manko a dostal se
do jednobrankového vedení. Most
však zachytil nástup domácích,
obrátil vývoj utkání a deset minut
před koncem měl Most už dvoubrankový náskok (18:16). Vzhledem k náskoku z prvního zápasu
už nebylo pochyb o postupujícím
do třetího kola. V Norsku sledovalo zápas pouhých 310 diváků.
RUMUNKY
kami se Mostečanky utkají na jejich palubovce 9. – 10. listopadu, v mostecké sportovní hale se
odveta odehraje 16. listopadu ve
20.00 hodin.
Ve třetím kole pohárové soutěže narazí Černí andělé na rumunský celek H. C. Zalau. S Rumun-
Z křídla se Michaela Janoušková prosadila celkem čtyřikrát v domácím (mosteckém) prostředí a v Norsku přidala ještě dvě branky.
Obranou hostí se probíjí Michaela Borovská (s míčem). V pozadí přihlíží
s číslem 10 Petra Beňušková, která zatížila konto Norek jedenácti brankami.
Černí andělé prokázali, že se Norek nebojí.
Foto: David HOMOLA
Petr SADÍLEK
Foto: David HOMOLA
Poslední minuta utkání – aplaus vestoje: Hráčky mosteckého DKH Baník jsou
spokojenými diváky odměněny za svůj vynikající výkon ovacemi nadšení. Někteří
fanouškové a fanynky se neubránili slzám dojetí.
Foto: Alex WIPF
34
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
PODĚKOVÁNÍ
Příkladná kvalita
Náš dům – blok 350 – se nachází v ulici 1. máje v mostecké Družstevní čtvrti. Po několika letech
rozhodování schválil domovní výbor spolu s vlastníky bytů zateplení objektu. Na základě cenové
nabídky a referencí vyhrála firma
MIROSLAV TOMS – MITAS, která
byla zařazena do druhého výběrového řízení. Touto cestou bychom
rádi poděkovali zaměstnancům této firmy, zvláště pak kolektivu zedníků pod vedením pana Limberka,
za dobře odvedenou práci a velmi
vstřícné jednání. Pro získané výrazně pozitivní zkušenosti doporučujeme předsedům družstevních
samospráv a společenství vlastníků využít tuto firmu pro práce na
jejich domech. Kvalitou odvedené
práce je velkou konkurencí pro jiné stavební firmy.
Roman NACHMÜLLER
předseda SV 169
● ● ●
Má lidský přístup
Chtěly bychom prostřednictvím
zpravodaje Krušnohor poděkovat
našemu stavebnímu technikovi Radovanu Vydrovi z technického úseku správy družstva. V letošním roce se u nás v domě (blok 608 v ulici Kapitána Jaroše v Mostě-Výsluní) malovaly společné prostory,
řešily se dvoje poškozené dveře
atd. a pan Vydra byl vždy ochotný,
vstřícný a díky jeho lidskému přístupu je spolupráce s ním vždy příjemná. Moc mu děkujeme a těšíme
se na další spolupráci.
Věra NOVÁ
Marcela MINČÁKOVÁ
Ivana JANOUŠKOVÁ
domovnice ze SA 48
BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci listopadu oslaví své narozeniny tito předsedové SA a SV.
007
035
039
042
095
109
133
148
160
201
217
225
228
234
260
283
294
296
624
Procházka Jan
Bžoch Zdeněk
Půža Josef
Bucha Petr
Zalková Jana
Koťátková Alena
Hora Ivan
Coufal Petr
Kolářová Jana
Malý Alois
Vajcová Jaroslava
Králová Miroslava
Boudová Martina
Vítková Eva
Víra Jozef
Vojta Josef
Drška Milan
Vopat Martin
Roháč Marek
Informace z představenstva
Dnešní informace jsou ze zasedání č. 18 (9. září 2013) a č. 19 (23. září
2013). Představenstvo projednalo zápisy z jednání kontrolní komise
č. 07 (10. července 2013), č. 08 (21. srpna 2013) a č. 09 (18. září 2013)
o provedených kontrolách a učinilo k nim příslušná opatření a závěry.
PŘEDSTAVENSTVO
SCHVÁLILO:
 v neveřejném výběrovém řízení, s doporučením předsedů
SA a SV, firmy na práce, opravy
a výměny zařízení v domech
SA 018/bl. 581, 090/bl. 722;
SV 125/bl. 85, 141/bl. 86, 149/
bl. 90, 153/bl. 11, 167/bl. 351,
182/bl. 338, 225/čp. 2080, 234/
bl. 402, 601/bl. 601, 641/bl. 386
(dodatek);
 mimořádné odměny předložené předsedou domovního výboru SV 257 za druhé pololetí
2013, řádné funkcionářské odměny SV 269 za první pololetí
2013 (výroční shromáždění společenství vlastníků bylo usnášeníschopné až v náhradním termínu 4. září 2013) a SV 223 za
druhé pololetí 2013;
 funkcionářské odměny za rok
2011 (10 000 Kč) a rok 2012
(10 000 Kč) dle návrhu předsedy výboru SV 067 Ing. Martina
Marušáka. Návrh byl schválen
na výročním shromáždění spo-
lečenství vlastníků číslo 067 dne
14. května 2013;
 40 smluv, dohod a cenových
ujednání, členské podíly 2 bytů,
1 žádost o povolení držení domácího zvířete;
 přijetí 17 nájemníků za členy
družstva, žádosti 5 nájemníků na
ukončení členství, znovupřijetí
1 nájemníka za člena družstva;
 žádosti – 0 o pronájem nebytového prostor (NP), 4 týkající
se NP, 0 ke stavebním úpravám
NP, 3 výpovědi z pronájmu NP,
3 výpovědi z pronájmu společných prostor (SP), 5 o pronájem
SP, 0 umístění sídla podnikání
do bytu, 1 žádost o pronájem reklamní vývěsky;
 661 návrhů změn předpisů nájemného a příspěvku vlastníka,
změny v předpisech 0 SA, 1 SV;
 stavební úpravy v bytech 32
žadatelům, 7 žádostí o připojení
internetu;
 ostatní členské, bytové a nebytové záležitosti.
Úspěšní luštitelé křížovky
Také křížovka z říjnového čísla měsíčníku Krušnohor má své vítězné luštitele. Ti byli vylosováni redakční radou. Tajenka celostránkové křížovky
zněla: Je tu pro vás Naděje.
Sponzorem, jenž zaplatil honorář autora křížovky i hodnotné knižní ceny
pro tři výherce, byla Komplexní domácí péče NADĚJE. Ta poskytuje servis
zdravotně postiženým přímo v jejich bytech. Máte-li obtíže a potřebujete
pomoc, můžete se na ni obrátit i vy. Společnost má pobočku ve zdravotním
středisku Arnika (mezi Sportovkou a Czech Coalem) na Moskevské ulici
čp. 508 v Mostě ([email protected]).
Také v dnešním vydání zpravodaje najdete křížovku (na sousední tiskové
straně). Přejeme příjemné luštění a držíme palce při losování úspěšných
Redakční rada
luštitelů.
VÝHERCI Z ŘÍJNOVÉHO ČÍSLA:
Martina Boudová, Moskevská 116/31, Most
Petr Poslední, Růžová bl. 521/čp. 1691, Most
Lubomír Papoušek, M. G. Dobnera 2943/2, Most
PŘEDSTAVENSTVO
NESCHVALUJE:
 žádost o povolení stavebních
změn v bytě (zrušení radiátoru
v ložnici) Ireně Bílkové ze SA
073;
 žádost o snížení nájemného
z pronájmu reklamní plochy.
PŘEDSTAVENSTVO
ULOŽILO:
 řediteli družstva (po seznámení s nabídkou Severočeské
teplárenské a. s. na odkup 8 domovních výměníkových stanic
[DVS] včetně nabízené ceny)
požadovat navýšení ceny o 10 %
jako motivaci SA, SV;
 dle návrhu kontrolní komise
– předsedovi představenstva zaslat vytýkací dopis Ing. Jermakové (SV 119/bl. 92) a vedoucí
technického úseku zajistit kontrolu elektrorozvodů a stavu čistoty v domě;
 dle návrhu kontrolní komise
– vedoucí technického úseku zajistit kontrolu stavu psů v domě
SA 070/bl. 627;
 dle návrhu kontrolní komise –
předsedovi představenstva zaslat
vytýkací dopis sl. Matějovičové
(SA 028/čp. 922-924).
PŘEDSTAVENSTVO
VZALO NA VĚDOMÍ:
 informaci o průběhu jednání s dodavatelskou firmou Euromont Group o kauze dokončení
opravy bloku 734 v Mostě;
 informaci o vývoji kauzy výběrového řízení na výtahy v bloku 327 v Mostě a postupuje dopis p. Drdy k vyjádření firmě Jiří
Hasman - Výtahy;
 informaci o výsledku hodnocení zákazníka 1. stupně – ISO;
 informace předložené pod
body 1, 2, 3, 4, 5 a 6 zápisů kontrolní komise č. 7, č. 8 a č. 9.
Roman LAUR
předseda představenstva
HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 136 018
Download

Číslo 11 - Stavební bytové družstvo Krušnohor