Obrazac za indetifikaciju poslovnih partnera
1.
Pun naziv preduzeća
2.
Skraćeni naziv preduzeća
TV Banat društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju i
emitovanje Radio i Televiziskog
programa Vršac
TV Banat D.O.O.
3.
Adresa
Omladinski trg br.17
4.
Poštanski broj i mesto
26300 Vršac
5.
Matični broj
08674086
6.
PIB
SR102084437
7.
Šifra delatnosti
92200
8.
Broj telefona
013/800-200
9.
Broj faxa
013/800-201
10. E-mail
[email protected]
11. Web adresa
www.tvbanat.com
12. Ime i prezime ovlašćenog lica
direktor Slavka Pešut
13. Glavni i odgovorni urednik
Vesna Sretenović
14. Obveznik PDV-a
Da
15. Naziv banke i tekući račun
RAIFFEISEN BANK 265-1100310001702-84
HYPO ALPE- ADRIA BANK 165-20073-63
BANKA INTESA
160-110732-08
16. Kontakt, marketing sektor
013/800-212, 800-224
1
Download

Obrazac za indetifikaciju poslovnih partnera