DaMa line d.o.o
Novi Sad, Mila Milunovi ća 13
Tel: +381. 21.6 504.915,
Fax: +381.61.8206.963
Mati čni broj: 20774037
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
NAZIV FIRME
Skraćeni naziv
Mesto
PTT broj
Ulica i broj
Broj telefona
Broj faxa
E-mail
Poreski identifikacioni
broj (PIB)
Matični broj
Šifra delatnosti
Obveznik PDV
PEPDV
Prezime i ime
ovlašćenog lica
Tekući račun
“DAMA LINE” DOO – Novi Sad
“DAMA LINE” DOO – Novi Sad
Novi Sad
21000
Mila Milunovića 13
021.6504.915
061.8206.963
[email protected]
107284182
20774037
4561 – Trgovina na veliko delovima i
opremom za motorna vozila
da
675169860
Dimić Slañana
160-361136-61
[email protected]
Download

DaMa line d.o.o