BOSANSKOHERCEGOVAČKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTRIČNE SISTEMEBH K CIGRÉ
SARAJEVO
11.SAVJETOVANJE BOSANSKOHERCEGOVAČKOG KOMITETA
NEUM, 15. –19.09.2013.
KONCEPT MODERNOG SISTEMA ZAŠTITE I UPRAVLJANJA
POSTROJENJEM 220 kV U HE SALAKOVAC
THE CONCEPT OF MODERN PROTECTION AND CONTROL SYSTEM OF
220 kV SWITCHGEAR IN HPP SALAKOVAC
Armin Selimić
dipl.ing.el.
Ensar Kalajdžisalihović
dipl.ing.el.
Mr. Adnan Cokić
dipl.ing.el.
Mr. Sanjin Čekić
dipl.ing.el.
CET Energy d.o.o
Sarajevo
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Sažetak: Rad opisuje koncept implementacije savremenog sistema zaštite i upravljanja u modernim elektroenergetskim
postrojenjima u okolnostima novih tehnoloških dostignuća, standardizacije i liberalizacije elektroenergetskog sistema.
Za sistem zaštite i upravljanja implementirane su nove tehnologije koje se koriste u radu sistema, krenuvši od ugrađene
opreme za zaštitu dalekovoda i sabirnica (višefunkcijski uređaji – SIPROTEC 4, Siemens) do instaliranog sistema za
lokalno upravljanje (SICAM SCC, Siemens), koji je preko RTU uređaja (AK 1703 ACP, Siemens) povezan sa centrima
upravljanja proizvodnjom u Sarajevu i Jablanici. Komunikacioni protokoli IEC 61850 i IEC 60870-5-104 su iskorišteni
za lokalnu i daljinsku komunikaciju, respektivno.
Ključne riječi: sistem zaštite i upravljanja, višefunkcijski uređaji SIPROTEC 4, telemetrijski uređaj AK 1703 ACP,
komunikacioni protokoli IEC 61850 i IEC 60870-5-104, SCADA.
Abstract: This paper describes implementation concept of the modern protection and control system in power plants
and substations considering new technological developments, standardization and liberalization of the electrical system.
For protection and control system new technologies are implemented, starting from installed equipment for the
protection of transmission lines and busbars (multifunction devices -SIPROTEC4, Siemens) to the installed system for
local control which is connected to production control centers in Sarajevo and Jablanica, using RTU device (AK
1703ACP, Siemens). Communication protocols IEC 61850 and IEC60870-5-104 are used for local and remote
communication, respectively.
Key words: protection and control system, multifunction protection relays SIPROTEC 4, remote terminal unit AK
1703 ACP, communication protocols IEC 61850 and IEC 60870-5-104, SCADA.
[email protected]
STK-B5-1
Download

Koncept modernog sistema zaštite i upravljanja postrojenjem 220