AT3 / LS 2015
Bakalářský stupeň programu Architektura a stavitelství
Finální verze / 10.2.2015
Rozsah: 0 + 8 (6 hodin pro část architektonickou, 2 hodiny pro část technickou – KPS a TZB)
Zakončení: kz
charakteristika předmětu:
Ateliérová tvorba je aplikační předmět, ve kterém studenti skloubí získané poznatky z širšího spektra profesních
disciplín s vlastním architektonickým názorem a kreativitou. V tomto třetím ateliéru jsou zadávány stavby
s kombinací více vnitřních provozů do konkrétního prostředí. Výsledně studenti předkládají návrhy ve formě
architektonické studie. Společným katedrovým tématem pro letní semestr 2014/2015 je budova radnice MČ Praha 10
ve Strašnicích u stanice metra Strašnická, na místě nyní opuštěné secesní školy a kulturního domu „Barča“
(Barikádníků). Zadání je koncipováno tak, aby od počátku byli posluchači konfrontováni se silným kontextem jak ve
smyslu typologickém (radnice jako veřejná instituce, kombinace provozních celků, osvojení si minimálních
požadavků na velikosti místností i návrh velkorysejších prostor,…), tak ve smyslu urbanistickém (pomezí různých
regulací zástavby, nutnost zhodnocení možného zapojení stávajících budov v území do konceptu návrhu, potřebnost
vytvoření vnějšího nekomerčního veřejného prostoru jako integrální součásti vlastní stavby). Posluchači by se měli
soustředit na základní kostru ideového návrhu a jeho precizaci do finální přehledné jednoduchosti, kterou by neměli
„drobit“ různými, byť efektními, „nápady“. Je také zřejmé, že nepostradatelnou součástí každého návrhu musí být
solidní prezentace – přesvědčivá grafická zkratka, ovšem nikoliv nutně formou schémat vývoje návrhu, ale
srozumitelnou prezentací výsledného návrhu v klasickém situačním plánu, půdorysu a řezu.
Jedno téma je zadáno zejména z důvodu srovnatelnosti prací studentů při klasifikaci a udělování zvláštních ocenění.
Může se tak částečně omezit někdy ne zcela spravedlivé hodnocení prací podle jedné vizualizace, kterému není při
širokém spektru zadání obtížné podlehnout.
Radnice obecně je taktéž inspirativní téma do diskuse nad mírou okázalosti/neokázalosti architektury veřejných
staveb v Česku. Chápeme v našem společenském kontextu radnici jako spíše reprezentační budovu „moci“, jako
skromnou „služebnou“ utilitární stavbu, nebo jako „od obojího trochu“? A může být výsledkem názor pouze
výtvarně/technický, nebo nutně i občanský až světonázorový? Nakonec i politický kontext Prahy 10 nepostrádá
v nedávné minulosti určitou rozporuplnost a otazníky ve smyslu výše uvedeného vztahu moc/služba.
cíle práce:
1) Rozvinout schopnost posluchačů pracovat s kombinací různých typologií/provozů a tím i měřítkových,
konstrukčních a sémantických specifičností.
2) Posílit u studentů vědomí toho, že stejně (ne-li více) důležité, jak je navržen vlastní dům, je také to, co je mezi
domy.
3) Drilovat rutinní profesní základy - minimální dispoziční/typologické/normativní požadavky, jednoduché a
logické provozní řešení, optimální konstrukční rozpony pro charakteristické provozy/prostory zadání
(modulace skeletů, rutinní dimenze, přechodové desky, argumentace při použití neobvyklých konstrukčních
řešení,…)
4) Navrhovat domy s alespoň orientační znalostí cen ve stavebnictví.
5) Základními rutinními výkresy architekta jsou situační plán, půdorys a řez. Zákres do fotografie by neměl mít
ambici detailně popisovat dům, který v této fázi ani nemůže být v detailu a v takovém rozsahu rozmyšlen,
ale spíše navodit atmosféru, esenci návrhu.
6) V grafické rovině vylepšovat schopnost srozumitelné grafické zkratky při zachování vypovídací hodnoty
plánu. Vzorem může být prezentace realizací v architektonickém tisku.
podklady / zadání:
1)
2)
3)
4)
5)
zjednodušený stavební program/možno v jednotlivých atelierech doplnit o rozšiřující funkci/funkce
tabulka plošných ukazatelů administrativní části+počty pracovníků
diagram vztahů jednotlivých odborů radnice
pozemek stavby vymezený parcelami katastru
zjednodušené schematické plány ke stávajícím budovám v řešeném území
Literatura: platná legislativa, (příslušné ČSN, OTPP 2000-2014)
průběh výuky:
PŘÍPRAVA
2. týden v únoru
Od 9.2. do 13.2.
VÝUKA
1. týden výuky
Od 16.2.2015
2. týden výuky
3.+4. týden výuky
5. týden výuky
Diskuze pedagogů nad zadáním, jeho dokončení a distribuce
Představení zadání posluchačům. Návštěva lokality.
Zadání rešerší analýzy srovnatelných příkladů (radnice jiných městských částí
Prahy atd…)+obecné rešerše k typologickému minimu. Užitečné je rozdělit
typologické rešerše do skupin – standardní kancelářská modulace – kanceláře
klasické (2-4 osoby) + open space, hygienické zázemí, shromažďovací prostory,
požadavky na parkování dle OTPP 2000,…
Prezentace rešerší. Diskuze o urbanistických kontextech lokality. Popis silných a
slabých stránek místa vůči programu. Doplnění a zpřesnění zadání.
Konzultace analýz a základních kontur vznikajících návrhů. Ještě nejde o dům, ale
o názor. První prostorové modely, varianty řešení, ověřování agregovaných plošněobjemových kapacit jednotlivých provozů .
První ateliérová kontrola, prezentace konceptů
10. týden výuky
Individuální práce na projektu. Důraz na úsporná a logická dispoziční řešení a
důsledné kreslení parteru stavby do situačního plánu.
Druhá ateliérová kontrola, prezentace projektů
11.-13.týden výuky
Finalizace projektu
Konzultační den
Před odevzdáním ještě jeden konzultační termín.
6.-9. týden výuky
PREZENTACE
Školní výstava
Termín upřesní vedoucí
k129
Každý ateliér bude vystavovat studentské projekty v ateliéru D ve vymezené části.
Ke zvážení je společný model s vazbou na okolní zástavbu.
Ve škole proběhne pracovní hodnocení projektů vedoucími pedagogy a garanty
předmětu. Katedra jako celek nehodnotí během své pochůzky jednotlivé projekty,
má však kompetenci se souhlasem vedoucího katedry korigovat v dílčích
případech hodnocení.
rozsah a forma odevzdání:
Výsledný elaborát se bude skládat z pěti částí. Pokud student neodevzdá ve stanovený den všechny části, nemůže
mu být udělen klasifikovaný zápočet.
1) POSTER
Formát 70x1000 mm.
Počet: 1 nebo 2
POSTER 1 - HLAVNÍ
 ZÓNA 1 / hlavní obraz 700/400 mm (bezpodmínečně do fotografie, byť třeba i stylizované).
 ZÓNA 2 / jednotná zóna 700/50 mm pod zónou 1, určená pro název projektu, ateliér, jméno autora a jeho
fotografii.
 Zbytek posteru volitelně rozmístit propracovaný, textově okomentovaný situační plán, charakteristický půdorys
cca 1:200 a charakteristický řez s vedutou okolní zástavby 1:100-1:200
POSTER 2 - DOPLŇKOVÝ
 Dospecifikování projektu, obsah volitelný, závazně pouze pruh s identifikací dtto poster 1, půdorysy, řezy i pohledy
mohou být schematičtější, např. v podrobnosti plošných provozních bloků
2) MODEL
Bez barevného řešení v měřítku 1: 200, nebo upraveném dle velikosti a rozsahu stavby. Individuálně dle dohody
s vedoucím.
3) BROŽURA O PROJEKTU (SKICÁŘ)
Formát A4.
Svázaná brožura obsahující:
1. Zadání projektu
2. Jednotlivé fáze práce na koncepci stavby, rozbor lokality, skicy, dílčí varianty apod.
3. Výsledný projekt – všechny půdorysy, pohledy a řezy (i ty, které nejsou na posteru prezentované).
4) POSTER V DIGITÁLNÍ PODOBĚ
Finální podobu posteru ve formátu jpg (šířka 1200 dpi) poskytne student zvolenému pedagogovi svého ateliéru.
5) ELABORÁT Z TECHNICKÉ ČÁSTI
Rozsah elaborátu bude stanoven vyučujícími technické části. Elaborát bude student odevzdávat také
vyučujícím technické části v termínu stanoveném vyučujícími – nejpozději však v zápočtovém týdnu letního
semestru. Vyučující práci ohodnotí v rozmezí splněno – nesplněno a seznam studentů s výsledky hodnocení
předá vedoucímu ateliéru.
podmínky udělení klasifikovaného zápočtu:
1.
AKTIVNÍ ÚČAST NA HODINÁCH
Povoleny jsou maximálně tři neúčasti. V případě, že student nebude mít dostatečný počet aktivních účastí na
hodinách, nesplňuje základní podmínku udělení klasifikovaného zápočtu. (Ve zvláště odůvodněných a
průkazných případech lze zažádat o udělení výjimky.)
2. SPLNĚNÉ ATELIÉROVÉ KONTROLY
Absolvování předepsaných ateliérových kontrol (prezentací dílčích etap projektu), na kterých student
prezentuje rozpracovanost svého projektu.
3. ODEVZDÁNÍ ELABORÁTU
Pro odevzdání předepsaného elaborátu je katedrou stanoven jednotný termín. Ten může být ze závažných a
průkazných důvodů vedoucím atelieru posunut na základě individuální žádosti, pouze však do konce
zkouškového období příslušného semestru.
Výsledná klasifikace architektonické části předmětu v sobě zahrnuje dílčí hodnocení - 1. architektonické /urbanistické, 2. práce v
ateliéru, 3. odevzdaná dokumentace - viz katedrový hodnotící formulář. Požadavky pro splnění technické části předmětu stanoví
vyučující technické části předmětu. Technická část předmětu je odevzdávána v termínu stanoveném vyučujícím, nejpozději však
v zápočtovém týdnu letního semestru.
způsob klasifikace:
A – projekty výjimečné, excelentní, od velmi talentovaných studentů se zodpovědným přístupem ke studiu. Projekty,
které by obstály v konfrontaci s publikací v odborném tisku.
B – projekty nadstandardní, nápadité od studentů talentovaných, pracovitých, zodpovědných.
C – dobrý projekt, který nevykazuje žádné zásadní nedostatky ani chyby, student plnil povinnosti bez problémů,
projektování mu nečiní velké obtíže, avšak zároveň není výsledek konkrétní práce nadstandardně přesvědčivý.
D – projekty, ve kterých se vyskytují chyby, nedořešené problémy, ale které mají slušnou výchozí koncepci, student
splnil předepsané povinnosti, práce na projektu byla pro něj obtížnější.
E – projekty vykazující chyby, problémy, bez nápadu, se slabou koncepcí, student splnil předepsané povinnosti pro
udělení zápočtu, ale nemá potenciál stát se tvůrčím architektem.
F – projekty nesplňující obsah zadání, s hrubými chybami, od studentů se špatným přístupem ke studiu. Nesplňují
podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu.
Pozn.: Známku je nutno zapsat do KOSu nejpozději do tří dnů od jejího udělení, a to i v případě, že student projekt neodevzdal – zapisuje se F.
Klasifikaci provádí vyučující architektonické části předmětu. Splnění předepsaného rozsahu práce z technické části tvoří nutnou, a nikoli
postačující, podmínku pro oklasifikování projektu a je hodnocena pouze ve škále splněno – nesplněno.
Radek Zykan & Michal Šmolík, 10. února 2015
Download

Sylabus 2015