METROPOLITNÍ
OZVUCNÁ DESKA
MOZD 2.1
26. 1. 2013
www.ozvucnadeska.cz
Kreativní mesto (?)
Harmonogram
Datum: 26. 01. 2013
Místo: Rezidence primátora v Městské knihovně na Mariánském náměstí
Časový harmonogram:
Čas
Popis akce
9:45-10:00
Prezence účastníků
Úvodní proslovy k jednotlivým tématům:
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., první náměstek primátora hl. m. Prahy
Ing. arch Zdeňka Táborská, externí poradce MHMP
RNDr. Radim Perlín, Ph.D., sociální geograf, Univerzita Karlova
10:00–11:00
M. Phil. Radek Špicar, ředitel Aspen Institute Prague
Moderátor:
Ondřej Boháč
11:00-11:15
Přestávka
Diskusní skupiny (1)
11:15-12:15
1. stůl: Rostoucí město
Moderátor:
Petr Hlaváček
2. stůl: Konkurenceschopné město
Moderátor:
Tomáš Ctibor
3
3. stůl: Kreativní město
Moderátor:
David Kašpar
12:15-12:45
Oběd
12:45–13:45
Diskuzní skupiny (2)
13:45–14:00
Přestávka
Společná shrnutí + závěrečné slovo
14:00-14:45
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., první náměstek primátora hl. m. Prahy
Moderátor:
Ondřej Boháč
4
Anotace příspěvků:
Stůl 1 – Praha - rostoucí město
Územní rozvoj v Praze se momentálně nachází v přechodném období mezi dvěma odlišnými
přístupy ke způsobu plánování výstavby. Na jedné straně je dnes již ukončený
koncept tzv. Nového územního plánu na straně druhé budoucí Metropolitní územní
plán. Město jako svého druhu živý organismus však potřebuje péči neustále. Praha
se dnes bohužel nachází v situaci, kdy jednu z důležitých podmínek jejího rozvoje
představuje proces schvalování změn územního plánu. Tyto změny mají mnoho podob
– od stavby rodinného domku po megalomanské projekty o tisících metrů čtverečních
zastavěné plochy. Už přes rok a půl nebyla v Praze vyhlášena další nová vlna změn
územního plánu. Zatímco dnes vyřizujeme žádosti z minulých vln, musíme současně
myslet dopředu. Je potřeba bedlivě zvážit všechny souvislosti této problematiky
a na základě širokého konsenzu rozhodnout, jak má město v této otázce postupovat
dál. Nabízí se zde dvě odlišné varianty – buď se proces změn úplně zastaví (tedy
už se nebude vyhlašovat nová vlna změn a pouze se dokončí stávající), a nebo bude
ve své současné transparentní podobě pokračovat do uvedení Metropolitního územního
plánu do praxe (tedy město ještě jednu či více vln vyhlásí). Členové ozvučné desky
jsou zváni k tomu, aby v této věci vyjádřili svůj odborný názor.
Stůl 2 – Praha - konkurenceschopné město
Má-li Praha uspět v konkurenci velkých středoevropských metropolí, je nutné
se intenzivně zaměřit na podporu tří hlavních pilířů socioekonomického růstu.
Jedná se o (1) podporu inovativního přístupu ve všech oborech lidské činnosti,
(2) podporu terciérního vzdělávání včetně podpory vědy a výzkumu a (3) posílení
sociální koheze v rámci města, mezi městem jako celkem a jeho jednotlivými částmi
a posílení participace a kreativity jednotlivých profesních, zájmových, sociálních
nebo územních komunit městského prostoru. Účastnící diskuze u kulatého stolu by
se neměli zaměřit pouze na identifikaci hlavních problémů, které dosud v Praze
brání, omezují nebo limitují rozvoj vymezených růstových priorit, ale zejména
na identifikaci nástrojů, kterými lze buď odstranit/omezit definované problémy,
nebo které umožní iniciaci, posílení nebo rozvoj vymezených růstových priorit
města. Prosíme proto účastníky kulatého stolu, aby si na jednání kulatého stolu
připravili svoje poznámky a aby se pokusili nalézt jednotlivé dílčí nebo komplexní
nástroje, které mohou přispět k posílení a rozvoji těchto priorit.
5
Stůl 3 – Praha – kreativní město
Jednou z největších příležitostí Prahy je energie, aktivita a kreativita jejích
obyvatel. Chce-li Praha dále obstát, musí se stát tvůrčí a živoucí metropolí.
Lidská tvořivost má budoucnost! Díky ní objevujeme neotřelé, nahlížíme za horizont,
z všedního vytváříme nevšední, vymýšlíme, inovujeme. Tvořivost je základnou umění.
Kde není umění, tam se nic nezmění. Na lidské tvořivosti je též postavena nemalá
část hospodářství - tzv. kreativní průmysl. Patří sem např. architektura, design
a reklama. Otázky do diskuze: Jak tuto širokou oblast vymezit? Jak jí uchopit? Jak
zjistit její potřeby? Jakými nástroji ji podpořit.
Podklady pro diskuzi (teze z minulého stolu Pražské příležitosti):
Jednu z hlavních příležitostí Prahy představuje energie a aktivita jejích
obyvatel.
Nositeli nové vize resp. vizí musí být samotní Pražané.
Je třeba orientovat se primárně na život obyvatel a návštěvníkům Prahy skrze ně
nabízet živoucí metropoli Evropy a ne pouze statický a v některých aspektech
mrtvý skanzen.
Jde zásadně o kvalitu prostředí a kvalitu aktivit, které jsou primárně důležité
pro obyvatele. Tento aspekt Prahy představuje potenciál pro její „rozvoj“, resp.
zvyšování kvality života. Daleko více nežli dříve je totiž třeba se zaměřovat
i na měkká kritéria kvality života, tj. sociální a kulturní aspekty jejího
rozvoje.
Vize...by měla by být budována nebo naplněna kreativitou svých občanů.
6
Účastníci jednání
doc. MgA. Petr Babák
PhDr. Ondřej Černý
Grafický designér a pedagog. Je
vedoucím grafického studia Laboratoř
a ateliéru Grafický design a nová
média na VŠUP v Praze.
Teatrolog.
Bývalý
ředitel
Národního divadla. Je také činný
jako
nakladatelský
redaktor
a jako překladatel divadelních her
z německého jazyka.
PhDr. Kateřina Bečková
Historička umění, kurátorka sbírky
historických fotografií v Muzeu hl.
města Prahy a
předsedkyně Klubu
Za starou Prahu.
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Historik umění, jednatel Klubu
Za starou Prahu a tajemník Ústavu
pro dějiny umění FF UK.
Ing. arch. Tomáš Cach
Samostatný
dopravní
urbanista,
člen Komise Rady hl. m. Prahy pro
cyklistickou dopravu a pracovní
skupiny MD ČR procyklistických
úprav legislativy.
MgA. Federico Díaz
Umělec v oblasti nových médií.
Vedoucí ateliéru supermédií na VŠUP
v Praze.
Ing. arch. Jakub Fišer
Architekt. Spolumajitel kanceláře
Aulík Fišer architekti a člen
dozorčí rady NČA.
PhDr. Ivan Gabal
Sociolog. Jeden ze zakládajících
členů Občanského fóra. Výkonný
ředitel společnosti Gabal Analysis
Consulting.
Tomáš Ctibor, FRICS
Ing. arch. Adam Gebrian
Developer a konzultant v oboru
nemovitostí. Člen mezinárodního
Royal Institution of Chartered
Surveyors.
Architekt,
kritik,
teoretik
a propagátor architektury. Externí
přispěvovatel
Lidových
novin
a Českého rozhlasu.
Ing. Jitka Cvetlerová
MSc. Petr Gibas
Ředitelka
MHMP.
odboru
územního
plánu
Geograf. Doktorand na Fakultě
humanitních studií UK v Praze.
Zajímá se o antropologii krajiny
a města, zejména pak s důrazem
položeným na krajiny hybridní.
7
Ing. arch. Petr Hlaváček
Ing. arch. Jan Kasl, FRICS
Architekt,
atelier
Architekti
HeadHand s.r.o. V současné době
působí jako proděkan pro rozvoj na
Fakultě architektury ČVUT.
Architekt a bývalý politik. Majitel
architektonické
kanceláře
Best
Development Prague. V letech 19982002 byl primátorem hl.m. Prahy.
Ing. arch. Pavel Hnilička
MgA. David Kašpar
Architekt a urbanista. Zabývá
se návrhy a realizací staveb
a v posledních letech se intenzivně
věnuje urbanismu a zpracovává
regulační a územní plány měst
a obcí.
Neziskový producent
umění, Zahrada o.p.s.
oblasti
MFA Petr Knobloch
Architekt,
ředitel
přípravy
výstavby společnosti FINEP.
Grafický designér. Realizuje internetové projekty pod hlavičkou
vlastní společnosti SORT OF, která
navrhla např. portál České vlády,
Designbloku či DesignGuide.
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
Ing. arch. Michal Kohout
Sociální geograf a vysokoškolský
pedagog. V současné době působí
jako
první
náměstek
primátora
hl. m. Prahy (TOP 09).
Architekt a urbanista. V posledních
Ing. arch. Petr Janda
Ing. arch. Milan Körner, CSc.
Architekt. Pohybuje se obvykle
na hranici architektury, umění
a
veřejného
prostoru.
Člen
představenstva
České
komory
architektů
a
pracovní
skupiny
Propagace architektury ČKA.
Architekt a urbanista. Spoluvlastník
a jednatel společnosti AURS, s.r.o.
Specializuje
se
především
na
územní plány velkých celků zejména
ve středočeské oblasti (Pražský
region aj.).
Mgr. Karolína Jirkalová
Mgr. Jana Kostelecká
Žurnalistka, zástupkyně šéfredaktora časopisu Art+Antiques. Píše
o architektuře a literatuře do
českých novin a časopisů, tvoří
literární pořady a radiodokumenty
pro Český rozhlas 3 - Vltavu.
Historička umění a publicistka.
Je
organizátorkou
projektu
PechaKucha Night.
Ing. arch. Luděk Hruška
8
v
letech se věnuje převážně stavbám
pro bydlení a urbanismu a to formou
návrhu, výuky i výzkumu.
doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.
Ing. Václav Malina
Historik umění. V současné době
zastává pozici rektora Akademie
výtvarných umění v Praze.
Dopravní inženýr. Majitel a
ateliéru DUA, který byl
v roce 1991 se zaměřením na
řešení měst a obcí v rámci
plánování.
doc. Ing. arch. Roman Koucký
Architekt a urbanista. Vede vlastní
ateliér na Fakultě architektury
ČVUT v Praze. V současné době působí
na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy jako
vedoucí Kanceláře metropolitního
plánu.
Ing. arch. Igor Kovačevič
Architekt. Spoluzakládal první české
nezávislé
centrum
architektury
Centre
for
Central
European
Architecture.
Dušan Kunovský
Developer. Zakladatel a majoritní
vlastník developerské firmy Central
Group.
Ing. arch. Ivan Lejčar
Architekt
a
urbanista.
Vede
vlastní ateliér Alej. Specializuje
se především na dopravní stavby
od dopravně-urbanistické koncepce
až po realizaci.
prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Architekt,
urbanista,
profesor
Českého vysokého učení technického
v Praze. V současné době působí
jako proděkan pro zahraniční styky
na Fakultě architektury ČVUT.
jednatel
založen
dopravní
územního
prof. Ing. arch. Miroslav Masák
Architekt, vysokoškolský profesor,
bývalý poradce prezidenta Václava
Havla. Je výrazně spjat s historií
libereckého ateliéru SIAL, který
představoval od 60. let jeden
z mála výrazných a osobitých proudů
tehdejší české architektury.
Vít Masare
Člen výkonné rady Auto*mat o.s.
Zabývá se PR, watchdogovou činností,
mezinárodními projekty a koordinací
cyklojízd.
akad. arch. Vít Máslo
Architekt a pedagog. Spolumajitel
kanceláře CMC Architects. V současné
době působí také jako vedoucí Ústavu
navrhováni I na Fakultě architektury
ČVUT v Praze.
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Ekonom. Je profesorem ekonomie na
Univerzitě Karlově. Působí jako
předseda představenstva firmy EEIP,
a.s. a předseda dozorčí rady Českého
Aeroholdingu, a.s. Od roku 2009
je členem Národní ekonomické rady
vlády (NERV).
9
Ing. arch. Pavla Melková
Ing. arch. Josef Pleskot
Architektka.
Partner
v
MCA
atelier. Spolumajitelka kanceláře
MCA ateliér. Vedoucí Kanceláře
veřejného prostoru na Útvaru rozvoje
hl. m. Prahy.
Architekt. Vede vlastní kancelář
AP Atelier. Jeho stavby pravidelně
reprezentují českou architekturu
v mezinárodních přehlídkách.
Mgr. Dan Merta
Historik umění. Ředitel Galerie
Jaroslava Fragnera v Praze.
RNDr. Luděk Niedermayer
Ředitel
v
oddělení
consulting
společnosti Deloitte. V této pozici
pracuje zejména v oblasti finančního
průmyslu ve středoevropském regionu.
Ing. Václav Novotný
Politik. Bývalý dlouholetý ředitel
Pražské informační služby.
V současné době zastává pozici člena
Rady hl. m. Prahy (TOP 09).
Ing. arch. Osamu Okamura
Architekt a publicista. Publikuje
a
přednáší
na
téma
japonské
architektury a spolupracuje v oblasti
propagace současné architektury
s dalšími médii.
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Sociální geograf. Odborný asistent
Přírodovědecké fakulty UK. Zabývá
se geografií venkova, regionálním
rozvojem,
územním
plánováním
a veřejnou správou.
10
Ing. arch. Boris Redčenkov
Architekt a pedagog. Po absolvování
FA ČVUT založil v Chebu v roce 1994
spolu s Prokopem Tomáškem sdružení
Atelier 69 – architekti. Kromě
tvůrčí architektonické činnosti se
věnuje i přednáškové a pedagogické
činnosti.
Mgr. Jan Recman
Právník. V současnosti působí jako
projektový koordinátor pro oblast
majetku hl. m. Prahy.
Mgr. Alena Rybníčková
Pedagožka a koordinátorka občanského
sdružení Pražské fórum, aktivně se
účastní zasedání zastupitelstva
hl. m. Prahy.
RNDr. Jiří Sádlo, CSc.
Přírodovědec a biolog zabývající
se dynamikou, krajiny v holocénu a
kulturně-naturálními jevy a procesy,
jako je například nová divočina,
suburbie a postkulturní krajina.
Ing. arch. Jan Sedlák
Architekt a urbanista. Dlouhá léta
pracuje na urbanistických úkolech
pro Prahu, zejména na její památkové
rezervaci a na čtvrtích z konce
19.století. V současné době působí
jako odborný asistent na
architektury ČVUT, vede
v ústavu navrhování.
Fakultě
ateliér
Ing. arch. Vladimír Sitta
Krajinářský architekt. Jeho firma
Terragram projektuje v Austrálii,
Asii a USA.
Ing. Daniel Sobotka
Konzultant.
Předseda
Poradního
sboru primátora hl. m. Prahy
pro
kulturu.
Kromě
kulturních
projektů se v komerční oblasti
zabývá komunikačními strategiemi
a marketingem.
doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Sociální
geograf
a
docent
z Přírodovědecké fakulty UK. Zabývá
se mj. proměnami postsocialistických
měst
a
teoretickými
přístupy
ke studiu měst.
Ing. arch. Kateřina Szentesiová
Architektka.
Vedoucí
Odboru
urbanistické
koncepce
Útvaru
rozvoje města hl. m. Prahy.
M. Phil. Radek Špicar
Viceprezident
Svazu
průmyslu
a dopravy ČR. V současné době působí
v nově vznikající pobočce amerického
think tanku Aspen Institute.
Ing. Pavel Štěpán
Prezident Českého svazu stavebních
inženýrů
(ČSSI)
a
ředitel
architektonického a projektového
ateliéru Deltaplan
doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.
Ekonomka. Zaměřuje se na mezinárodní
ekonomické vztahy, různé aspekty
globalizace,
měnové
otázky,
energetickou bezpečnost a obecně
souvislosti
mezi
ekonomikou
a politikou.
Ing. arch. Zdeňka Táborská
Architektka. Působí jako soukromý
poradce
v
oblasti
výstavby
a architektury a pořizovatelské
činnosti v územním plánování. Od
roku 2012 pracuje jako externí
poradce pro MHMP.
Ing. Martin Unger
Developer.
Člen
představenstva
Passerinvest Group.
Petr Urbánek, MRICS
Developer a konzultant v oboru
nemovitostí.
Bývalý
dlouholetý
ředitel developerské společnosti
Europolis. Člen mezinárodního Royal
Institution of Chartered Surveyors.
Ing. arch. Lukáš Vacek
Architekt a urbanista, ATELIER L.
Doktorand na FA ČVUT. Působí na
ARCHIP.
Člen PragueWatch a spoluzakladatel
Pražského urbanistického kroužku.
11
MgA. Denisa Václavová, Ph.D.
prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel
Producentka mezinárodního uměleckého festivalu 4+4 dny v pohybu, dále
kurátorka, koordinátorka, fundraiserka a konzultantka kulturních
projektů.
Architekt. V roce 1978 emigroval
do Nizozemí, kde se v Rotterdamu
etabloval
jako
samostatný
architekt. V současné době působí
jako děkan Fakulty architektury
ČVUT.
MgA. Maxim Velčovský
Umělec,
designér.
Je
vedoucím
ateliéru keramiky a porcelánu na VŠUP
v Praze. Jeho tvorba je zastoupena
v
pražském
Uměleckoprůmyslovém
muzeu i v řadě soukromých sbírek.
Mgr. Martin Veselý
Sociální antropolog.
Praguewatch.
Člen
o.s.
Ing. arch. Michal Volf
Architekt. Pracoval v New Yorku
a ve Vídni. Působí v ateliérech Petr
Hájek architekti a Space Factory.
Bc. Radek Vondra
Manažer a politik (TOP 09). Starosta
MČ Praha 14.
Mgr. Vendula Záhumenská
Právnička. Doktorandka na Právnické
fakultě
MU.
Věnuje
se
výuce
environmentálního práva a pracuje
v Pro bono alianci jako věcná
manažerka.
12
Ing. arch. Radek Zykan
Architekt. Jednatel
Architekti Adikon.
společnosti
METROPOLITNÍ
OZVUCNÁ DESKA
MOZD 2.1
26. 1. 2013
www.ozvucnadeska.cz
Kreativní mesto (?)
Download

zde - Metropolitní ozvučná deska