STAVEBNĚ-STATICKÉ POSOUZENÍ OBJEKTU
ZDĚNÁ Č.P. 33, ZAJEČOV
1. ÚVOD
Předmětem řešení tohoto elaborátu je objekt č.p. 33 v obci Zaječov. Podnět k vypracování posudku dalo vedení
obce a to z důvodu zajištění podkladu pro přípravu dalších záměrů spojených s předmětným objektem.
V současnosti má majitel – Obec Zaječov – zpracovánu dokumentaci na celkovou rekonstrukci objektu na
ubytovací zařízení poskytující služby spojené se sociálním aspektem (chráněné bydlení).
Vzhledem ke skutečnosti, že dotační tituly spojené s výstavbou chráněného bydlení se v současnosti
nepřipravují (a není předpoklad jejich vzniku v budoucnu), zvažuje Obec Zaječov, jak s tímto objektem naložit a
to s ohledem na rozpočtové možnosti obce.
Základní cíl posudku je tedy poskytnout pro rozhodování odborný podklad založený na zhodnocení současného
stavu objektu.
2. PODKLADY
Podkladem pro vypracování posudku bylo místní šetření provedené autorem elaborátu za přítomnosti starostky
obce dne 25.10. 2011. Místní šetření bylo provedeno uvnitř i vně objektu.
Dále byla využita dokumentace stávajícího stavu, která byla zpracována pro potřeby realizace akce „22
bytových jednotek-chráněné byty Zaječov“. Dokumentaci zpracovala společnost „PROJEKT“ Husova 187
Příbram 6 v roce 2006.
3. POPIS STAVU
Stav objektu odpovídá jeho stáří a údržbě. Přesné stáří objektu se nepodařilo z dostupných podkladů zjistit,
nicméně autor elaborátu odhaduje stáří objektu na přelom 17. a 18. století. Objekt má nádech barokního stylu.
V minulosti byl objekt využíván jako restaurační zařízení se sálem a možností ubytování v podkroví. Tomu
odpovídá i odhad poslední rekonstrukce, která
proběhla v cca 80. letech minulého století. Během
této rekonstrukce byly provedeny vnější i vnitřní
úpravy a realizováno nové vytápění objektu.
Objekt je z vnější strany celistvý, nevykazuje z vnější
strany obvodových stěn významné statické poruchy,
které by svědčili o narušení založení objektu.
Zároveň se na vnějším plášti stěn nevyskytují
významné trhliny, které by ukazovaly na narušení
stability zděných konstrukcí.
Uvnitř objektu je však situace jiná. Objekt má
v části zřícené stropy (dřevěné) včetně
navazujících stěn. Vzhledem ke stavu těchto
vodorovných konstrukcí nebylo možné
provést prohlídku krovu, nicméně jak
z vnějšího pohledu, tak i z vnitřního pohledu
na stropní a střešní části konstrukce, lze
konstatovat, že stav této části objektu je
havarijní. Dle informací starostky obce byla
konstrukce krovu vystavena požáru a krov byl
následně zajištěn proti zatékání. Z prohlídky
však vyplývá, že k zatékání dochází i
v současnosti.
Vzhledem ke skutečnosti, že ke zřícení došlo pouze od zatížení vlastní tíhou, lze konstatovat, jakýkoliv pohyb na
stropních konstrukcích nad přízemím je velmi rizikový. Střešní plášť je na několika místech děravý, střešní
rovina vykazuje deformace svědčící o degradaci dřevěné
konstrukce střechy a krovu. Klempířské prvky jsou
nefunkční. Výplně otvorů jsou rozbité a z valné části
nefunkční.
Viditelné mapy na vnějších omítkách ukazují, že zděné
prvky jsou namáhané vzlínající vlhkostí.
Objekt není napojen na distribuční soustavu, ze sítí techniky prostředí staveb lze za alespoň částečně funkční
považovat pouze kanalizační část.
V současnosti je předmětný objekt nevyužíván. Zároveň je objekt zajištěn proti vniknutí nežádoucích osob.
4. VLASTNÍ POSOUZENÍ
S ohledem na výše popsaný stav objektu lze konstatovat, že stav objektu je havarijní. Skutečnost, že již došlo ke
zřícení nemalé části stropu nad přízemím, svědčí o tom, že skutečně hrozí zřícení střešní konstrukce objektu.
Toto riziko je přímo úměrné času a hodnotě dominantního zatížení tj. sněhu.
Vzhledem ke skutečnosti, že objekt přímo přiléhá k veřejnému prostranství, je nutné provést neprodleně
zajištění či snesení krovu. Provizorně je možné taktéž zabránit přístupu osob do blízkého okolí domu cca 10 m.
Co se týče rozhodnutí jak naložit s objektem, lze opět konstatovat, že ať se bude objekt rekonstruovat na
jakýkoliv účel, lze ze současných konstrukcí využít uvažovat o využití pouze zděných prvků (stěn a kleneb) a
základových prvků. Ostatní části stavby je třeba odstranit. Z tohoto vychází i odhad nákladů na realizaci základní
obnovy objektu.
Pod pojmem „základní obnova“ autor elaborátu uvažuje:





obnovu veškerých nosných konstrukcí objektu
kompletní střešní plášť včetně klempířských prvků
nové výplně vnějších otvorů
realizaci vnitřního schodiště
realizaci odvedení dešťových vod
5. ODHADOVANÉ NÁKLADY
Níže uvedené náklady jsou propočteny pouze a jenom na základní obnovu objektu. Tyto náklady zahrnují pouze
práce, které jsou nezbytně nutné pro zajištění stavebně statického stavu domu do doby, než bude rozhodnuto
o komplexním řešení objektu s ohledem na jeho využití.
Odhadované náklady:




demolice a bourání
obnovu veškerých nosných konstrukcí objektu
kompletní střešní plášť včetně klempířských prvků
nové výplně vnějších otvorů
0.6 mil.
3.0 mil.
1.2 mil.
0.5 mil.


realizaci vnitřního schodiště
realizaci odvedení dešťových vod
VRN
Rozpočtová rezerva
Celkem
0.3 mil.
0.3 mil.
0.6 mil.
0.6 mil
7.1 mil.
Celkové náklady na komplexní rekonstrukci na objekt občanské vybavenosti s běžným standardem lze
odhadovat v částce 20 - 35 mil.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
6. ZÁVĚR
Objekt jako takový lze rekonstruovat. Primární prvky stavby tj. základy a zděné konstrukce nevyžadují zásadní
opravu. Ostatní části stavby je třeba významně sanovat či zcela vyměnit. Z toho vychází i celkový náklad na
rekonstrukci neb po odstranění těchto částí zbude pouze část „hrubé stavby“ původního objektu. Základním
problémem se však autorovi elaborátu jeví odpověď na otázku, jaké by bylo vhodné využití objektu. Do tohoto
rozhodování vstupují aspekty technické, ekonomické, plány obce apod. Krom původního využití (hospoda se
sálem), lze z technického hlediska uvažovat o využití pro menší sportovní činnosti.
I když objekt není zařazen do systému ochrany kulturních památek v ČR, je dle názoru autora, nutno při
jakémkoliv rozhodování vzít v úvahu jeho historickou hodnotu pro obec. Budova Zděné byla a stále je
významnou stavbou v obci a je zmiňována v několika pramenech jako stavba vstupující do historie obce – byla
zde škola a hospoda.
Současný stav je dán dlouholetou absencí údržby a nenalezení nového využití objektu.
Vypracoval:
Ing. Martin Dejdar ČKAIT 0008206
Download

stavebně-statické posouzení objektu