NZ 117/2014
N 141/2014
strana prvá
STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS
sepsaný dne desátého dubna roku dvoutisícíhočtrnáctého /10. 04. 2014/, v čase 15:00
hodin, jménem Mgr. Svatavy SMOLKOVÉ, notářky se sídlem ve Frýdku-Místku,
jejím zástupcem ustanoveným dle § 24 notářského řádu Mgr. Ondřejem
SMOLKOU, v notářské kanceláři Frýdek-Místek, Frýdek, Zámecké náměstí 1254,
PSČ: 738 01. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na žádost obchodní korporace SLEZAN Frýdek - Místek a. s. „v konkurzu“ se
sídlem Frýdek-Místek, Na Příkopě 1221, PSČ: 738 01, IČ: 451 93 371, zapsané
v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 313
(dále též jen „Společnost“), se v mé přítomnosti a za účasti:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
pana JUDr. Luďka Korče, nar. dne 26. 08. 1954, bytem Frýdek–Místek,
Příkrá 3234, PSČ: 738 01; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
uskutečnil vstup do bezprostředního okolí objektu bývalé přádelny bavlny firmy
A. Landsberger č.p. 1085, postavené na pozemku parc. č. 2822/1 v katastrálním
území Frýdek. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O průběhu vstupu do objektu bývalé přádelny bavlny firmy A. Landsberger
č.p. 1085, postavené na pozemku parc. č. 2822/1 v katastrálním území Frýdek, a
jejího
bezprostředního
okolí,
uskutečněného
dne
osmého
dubna
roku
dvoutisícíhočtrnáctého /08. 04. 2014/, vydávám dle § 79 zák. č. 358/1992 Sb. o
notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších změn a doplnění, toto:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
OSVĚDČENÍ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
strana druhá ---------------------------------------------------------------------------------------------NZ 117/2014
I.
1.1
Pan JUDr. Luděk Korč, jako zástupce konkurzního správce Společnosti, coby
vlastníka nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí pro obec Frýdek-Místek,
katastrální území Frýdek, na listu vlastnictví č. 708, a to budovy Frýdek č.p.
1085, postavené na pozemku parc. č. 2822/1, tj. budovy bývalé přádelny bavlny
firmy A. Landsberger (dále též jen „Přádelna“), mne informoval, že dne osmého
dubna roku dvoutisícíhočtrnáctého /08. 04. 2014/ bylo Společnosti do datové
schránky doručeno vyrozumění Ministerstva kultury České republiky o zahájení
Řízení o prohlášení bývalé přádelny bavlny firmy A. Landsberger č.p.
1085, na parc. č. 2822/1, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, okres
Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj, za kulturní památku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2 Jelikož již před doručením výše uvedeného vyrozumění započala demolice
Přádelny, byl jsem panem JUDr. Luďkem Korčem požádán o osvědčení
skutkového stavu věci.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.
2.1 Pan JUDr. Luděk Korč se dne osmého dubna roku dvoutisícíhočtrnáctého
/08. 04. 2014/ v čase 10:00 hodin dostavil na místo samé – pozemek parc. č.
2822/1 v katastrálním území Frýdek, přičemž prohlásil, že je oprávněn
ke vstupu do objektu Přádelny a jejího bezprostředního okolí.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III.
3.1 Vstup do objektu bývalé přádelny bavlny firmy A. Landsberger č.p. 1085,
postavené na pozemku parc. č. 2822/1 v katastrálním území Frýdek, a jejího
bezprostředního okolí, proběhl následovně: -----------------------------------------A.
v čase 10:06 hodin jsem spolu s panem JUDr. Luďkem Korčem
vstoupil na pozemek parc. č. 2822/1 v katastrálním území Frýdek, přičemž
jsem v čase od 10:06 do 10:25 hodin zjistil následující:-----------------------1.
část obvodových zdí i část vnitřní konstrukce budovy, vše zhruba z
jedné pětiny celkového objemu budovy č.p. 1085, je zcela
zdemolována, přičemž dochází k třídění a odvozu suti;------------------
2.
ostatní části budovy vykazují známky poškození a statického
narušení; ---------------------------------------------------------------------
NZ 117/2014---------------------------------------------------------------------------------------------- strana třetí
B.
v čase 10:25 hodin jsem spolu s panem JUDr. Luďkem Korčem
pozemek parc. č. 2822/1 v katastrálním území Frýdek opustil. ---------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------IV.
4.1 Situační fotodokumentace stavu budovy Frýdek č.p. 1085 je nedílnou součástí a
přílohou tohoto notářského zápisu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V.
Z tohoto notářského zápisu se vyhotovují dva /2/ stejnopisy, které převezme pan
JUDr. Luděk Korč.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O výše uvedeném byl tento notářský zápis sepsán, mnou, zástupcem
notářky Mgr. Svatavy Smolkové, přítomným po celou dobu úkonu,
vlastnoručně podepsán, čímž byl stav bývalé přádelny bavlny firmy A.
Landsberger
č.p.
1085,
postavené
na
pozemku
parc.
č.
2822/1
v katastrálním území Frýdek písemně osvědčen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pečeť notáře----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Ondřej Smolka v.r.
-----------------------------------------------------trvalý zástupce Mgr. Svatavy Smolkové,
-------------------------------------------------------------------- notářky ve Frýdku-Místku
---------------------------------------------------------------------------------------------------
PŘÍLOHA k NZ 117/2014
Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený v elektronické podobě
dne šestnáctého dubna roku dvoutisícíhočtrnáctého /16. 04. 2014/, se doslovně
shoduje s předmětným originálem notářského zápisu NZ 117/2014 a jeho přílohou,
sepsaným Mgr. Ondřejem Smolkovou, trvalým zástupcem Mgr. Svatavy Smolkové,
notářky se sídlem Frýdku-Místku.-----------------------------------------------------------Ve Frýdku-Místku dne šestnáctého dubna roku dvoutisícíhočtrnáctého /16. 04.
2014/. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Digitálně
podepsáno
Jméno: Mgr.
Ondřej Smolka
Datum:
16.04.2014
12:27:56
notářský kandidát
Mgr. Ondřej Smolka
zástupce Mgr. Svatavy Smolkové,
notářky se sídlem ve Frýdku-Místku
Download

Osvědčení skutkového stavu - SLEZAN Frýdek