AUTOMATICKÁ KALIBRACE
PROXIMA POWER
VERZE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY 1.5
(revize 1)
Postup automatické kalibrace
U řídících jednotek s verzí software 1.5 a vyšší byla zavedena nová servisní funkce „automatická kalibrace“.
Tato funkce umožňuje kalibrování pojezdových spojek bez pomocí servisního přípravku 78.942.505.
Tato funkce ovšem neomezuje možnost používat servisní přípravek 78.942.505 v plném rozsahu (kalibraci pojezdových
spojek, zobrazení historie poruch, mazání historie poruch a reset ECU) ani nenahrazuje jeho použití. Ovšem v tomto
případě je nutno postupovat podle manuálu „Servisní přípravek 78.942.505“.
Před počátkem kalibrace zkontrolujte napnutí klínového řemene alternátoru
Kalibraci provádějte při teplotě oleje v
převodové skříni min. 50˚C! Při nesplnění této podmínky, je závada převodovky
signalizována červenou kontrolkou(3) a
kalibraci nelze uskutečnit!
Zahřátí oleje může trvat i delší dobu!
Traktor musí stát na rovině s pevným
povrchem!
Kalibraci provádějte vždy a pouze
z místa řidiče!
V okolí traktoru nesmí být přítomny žádné další osoby ani dopravní prostředky,
hrozí nebezpečí úrazu!
1. Zvolte „N“ na reverzační páčce, vyřaďte hlavní
řadící páku na převodovce do neutrálu (3) a
zabrzděte traktor ruční brzdou (2).
2. Sešlápněte pedál spojky (1), nastartujte motor(2)
a pusťte pedál spojky (3).
2
3. Za běhu motoru otočte klíčkem ve spínací skříňce z polohy I do polohy 0
4. Současně stiskněte obě tlačítka násobiče (A) na
řadící páce a v zápětí sešlápněte spojkový pedál až na podlahu a stále držte.
5. Otočte klíčkem ve spínací skříňce z polohy 0 do
polohy 1.
V tomto okamžiku nesmí začít problikávat ani svítit kontrolka „závada převodovky“ nebo znít akustický signál. Pokud tomu tak je, není dostatečně zahřátý olej a nelze pokračovat v kalibraci.
Okamžitě přerušte kalibraci a zahřívejte
olej.
Přerušení kalibrace:
otočte klíčkem ve spínací skříňce
z polohy I do polohy 0 a zpět do
polohy I
6. Systém vstoupí do režimu kalibrace – blikají obě
kontrolky Želva 1(1) a Želva 2(2).
7. pusťte obě tlačítka a plynule povolte spojkový
pedál (min. 0,5s) .
8. Po chvíli přestane blikat jedna kontrolka (Želva 1) a zůstane problikávat pouze Želva 2 - je
ukončena kalibrace spojkového pedálu.
3
9. Zařaďte 4. rychlostní stupeň (silniční rychlosti) a
zkontrolujte, zda máte traktor zabrzděný ruční
brzdou.
10. Nastavte otáčky motoru na 1400 ot/min(1,2),
zvolte „F“ na reverzační páčce(3).
11. Krátce stiskněte červené spojkové tlačítko (1) na
hlavní řadící páce a tím spustíte automatickou
kalibraci.
12. Signalizace průběhu kalibrace probíhá střídavě
na kontrolkách Želva 1 a Želva 2.
4
13. Při kalibraci spojky „F“ plynule svítí kontrolka
Želva 1 a při kalibraci spojky „R“ plynule svítí
kontrolka Želva 2.
Páku reverzace, mějte při celém průběhu kalibrace v poloze „F“!
14. Nakonec se rozbliká kontrolka Želva 2. To je
znamení, že spojky jsou zkalibrovány.
Kalibrace obou spojek probíhá s určitou
časovou prodlevou, proto se neunáhlete, než přistoupíte k vystoupení
z kalibrace.
15. Zvolte „N“ na reverzační páčce a tím vystoupíte
z režimu kalibrace a kalibrační hodnoty se uloží.
16. Zhasne kontrolka Želva 2 a kalibrace je ukončena – traktor lze normálně používat.
Nedodržení tohoto postupu automatické kalibrace má za následek anulování kalibrace a v řídící jednotce zůstávají
původní kalibrační hodnoty.
Při nekorektním ukončení kalibrace zazní akustický signál, kód 54.
Příčinou mohou být, nezařazená rychlost, nezabrzděný traktor, ovlivnění otáček během kalibrace (přidání, či ubrání
plynu), nenalezení korektní hodnoty automatikou. V tomto případě je nutno celý postup kalibrace opakovat!
Pokud se po opakovaném postupu kalibrace nepodaří hodnoty kalibrace uložit, opakujte celý postup kalibrace
s tím rozdílem, že v bodě 10 nastavíte otáčky motoru místo 1400 ot/min na hodnotu 1250 ot/min.
5
Download

revize 1