ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY RODIČŮ
Konané dne: 15.4.2013
Místo konání: ZŠ Zeleneč
Účastníci:
Mgr. Jana Malá – ředitelka školy
Mgr. Eva Sobotová – zástupce pedagogů
Zástupci rodičů: Hana Chmátalová , Magda Jandová(1.A), Jana Ohanková(1.B), Petr Jetel 1.C), Martina
Hiblbauerová (2.A), Markéta Schovánková(2.B), Jana Kudrnovská(2.C), Soňa Doubková (3.A), Andrea
Bendová (3.B), Petra Moravečková (6.), Iveta Hromasová
Ostatní: Monika Pecková (člen Školské rady), Tomáš Sommer (zástupce obce)
Nepřítomni: Pavla Teplá, Anděla Chromá (4.B), Štěpánka Horáková (4.A), Jana Majerová (8.), Daniela
Červenclová (4.B), Kateřina Nováková (9.)
ZÁPIS:
1.
Připomínky z jednotlivých tříd
1.A – kritika rodičů na výuku AJ p.uč.Kánská (tichý výklad, nepřesná výslovnost, nevhodná učebnice).
P.ředitelka přislíbila, že dojde ke zlepšení, příští rok budou mít novou p.učitelku a nejspíš i nové učebnice.
1.B - prosba rodičů o otevření školy v 7:35 z důvodu vlakového spojení, p.ředitelka sdělila, že to nelze
z důvodu zajištění dozoru ve třídě, rodiče mají možnost dát děti do ranní družiny.
1.C, 2.A – rodiče chválili přespání ve škole a také vhodný přístup p.uč.Břízové k řešení kázeňských
problémů ve třídě.
2.A – chybí zdravotník na ŠvP, prosba na ostatní rodiče, zda by někdo nemohl zajistit. Dotaz na družinu
v příštím roce, p. ředitelka přislíbila fungování klubu navazujícího na vyučování do 15h. 3.třídy budou mít
příští šk.rok 1x v týdnu odpolední vyučování, vyhláška nařizuje, že mezi vyučováním se o děti musí postarat
škola.
2.B – schůzky až následující den, žádný problém ve třídě.
2.C – také dotaz na družinu v příštím roce, viz 2.A
3.A – děti se vrátily ze ŠvP, spokojenost s p.učitelem, jak ze strany dětí, tak rodičů.
3.B – rovněž velká spokojenost ze společné ŠvP se 3.A.
4.A, 4.B – žádný problém, schůzka brzy ukončena
5.A – dotaz na volitelné předměty v příštím roce. Došlo ke změně zákona a od násl.šk.roku je povinný
druhý jazyk v rozsahu 6 hodin týdně pro všechny žáky. V 6.tř. si děti budou vybírat z přírodovědných
praktik a cvičení z fyziky v rozsahu 1 h týdně. Kázeňské problémy během hudební výchovy.
5.B – děti by rády, aby v jídelně byl výběr ze 2 jídel. Odpověď p. Sommera, že to provoz jídelny bohužel
neumožňuje.
6. třída – od př.roku bude změna povinně volitelných předmětů a dotace AJ( -1 hod.) – žáci si budou vybírat
mezi NJ a EVVO s časovou dotací 1 hod. týdně,původně navržená možnost druhého cizího jazyka po 2
hodinách v 7., 8. A 9. ročníku nebyla pro tento školní rok povolena, proto v přechodném období se budou
počty hodin měnit.. P.uč. upozornila rodiče, že děti polevily, nenosí pomůcky a domácí úkoly, mají pocit, že
jsou již prázdniny, zdůraznila, že je třeba, aby se ještě učily.
7.třída – není nikdo ochoten dělat zástupce třídy
8.třída - kázeňské problémy, obzvlášť při TV si děti dělají, co chtějí, vymlouvají se na nemoci (koleno, noha
apod.). P.ředitelka zdůraznila, že učitel je oprávněn požadovat lékařské potvrzení, na jehož základě nemůže
žák (yně) některou činnost provádět, někteří rodiče to však považují za šikanu. I třídní učitelka upozornila na
špatné výsledky dětí ve škole, děti se neučí, na výuku se nepřipravují, apelovaly na děti i rodiče, že právě
v letošním ročníku záleží na jejich přijetí na další studia.
9. – téměř všechny děti jsou přijaty na střední školy a učiliště, žádné připomínky
1
2.
Obecné informace k chodu školy – pro všechny třídy:
a) Anglická konverzace – dotaz rodičů, zda by jako povinně volitelný předmět mohla být
angl.konverzace. Odpověď p.ředitelky: bohužel nelze, protože je dán limit jazykových hodin, ten je
již vyčerpán. V budoucnu až budou velké třídy ve vyšších ročnících se situace zlepší.
b) Nová budova a tělocvična - dotaz, byla vybrána dodavatelská firma na základě výběrového řízení,
nikdo se naštěstí neodvolal, a tedy stavba bude podle plánu zahájena podle plánu
c) Plavání - v příštím roce se bude jezdit plavat do Brandýsa.
d) Rodičovské čtvrtky – zajímavé semináře a přednášky pro rodiče – p.ředitelka pozvala všechny, kdo
se chtějí dozvědět podrobnosti k organizaci školního roku 2013-2014, stavbě nové budovy a
sportoviště a další zajímavosti z oblasti školství na besedu se starostou Zelenče 23.5. od 17 hodin.
Dne 15.4.2013
Zápis provedla Moravečková
2
Download

Rada rodičů 15.4.2013 - Sdružení rodičů ZŠ Zeleneč