PROJEKT INOVACE PROGRAMU ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ CZ.2.17/3.1.00/36043
Předmět 129ATV2 – ateliér občanské stavby menšího rozsahu
Bakalářský stupeň programu Architektura a stavitelství
Platnost inovace od 09/2013
Rozsah: 0 + 6
Počet kreditů: 8
Zakončení: kz
Ateliérová tvorba je aplikační předmět, ve kterém studenti skloubí získané poznatky z širokého spektra
architektonických disciplín s vlastním výtvarným názorem a kreativitou. V tomto druhém ateliéru jsou
zadávány různé typy občanských staveb do konkrétního prostředí. Po širokých diskusích, úvahách a
hodnoceních prací jiných architektů studenti předkládají vlastní návrhy ve formě architektonické
studie.
Literatura: platná legislativa, periodika - zejména: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba,
Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, apod., Neufert a jiné typologie staveb.
Garanti předmětu 129ATV2:
Ing. arch. Iva Knappová
Doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, PhD. – garant předmětu pro projekt OPPA
Cíl inovace:
Větší spolupráce školy a praxe.
Způsob realizace:
Kromě tradičních rolí ve výuce ateliérové tvorby, které představuje pedagog a vyučující
vstupuje do vzdělávacího procesu studenta osoba třetí – ZADAVATEL. Ten je představován
zástupcem obce, státní správy, zájmové organizace, podnikatelského subjektu, apod. Jeho
úlohou je předložení námětu projektu pro studenty, spolupráce při formulování přesného
zadání a poskytnutí podkladů, konzultace projektu v rozpracovanosti a účast na závěrečné
výstavě studentských prací se zhodnocením studentských výstupů.
Přínos projektu:
Ve výuce je zjednodušeně modelován kontakt architekta se zadavatelem zakázky. Zadání
projektů jsou na zcela konkrétních lokalitách a vychází z reálných potřeb praxe. Řešení vazby
projektu v kontextu k řešené lokalitě se stává výchozím prvkem celého projektu. Nabízí se širší
možnost publikování výstupů ateliérové tvorby (výstavy mimo školní budovu, články, apod.),
což povede k pozitivní propagaci programu Architektura a stavitelství. Některé myšlenky
studentských prací mohou být dále dopracovány a realizovány.
Speciální motivace pro studenty:
Kromě získání projekčních zkušeností, setkání se s odborníky z praxe a splnění studijních
povinností při zdárném absolvování předmětu je pro nejlepší studentské projekty v ročníku
připravena speciální motivační odměna v celkové výši 50 000,- Kč, která bude rozdělena mezi
projekty oceněné Žlutou kartou.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
Harmonogram průběhu výuky:
I. FÁZE: PŘÍPRAVA /pedagog+zadavatel/
1. týden v září
(2. - 8. 9. 2013)
2. týden v září
(9. – 15.9. 2013)
3. týden v září
(16.9.-22.9.2013)
Zahájení burzy zadání. Všem pedagogům předmětu budou nabídnuty
náměty zadavatelů na studentské projekty. Garant předmětu pro projekt
OPPA bude mít k dispozici základní nabídku projektů. Pokud budou chtít
ostatní vyučující předmětu přispět se svými zadáními, které splňují
podmínky inovace výuky, poskytnou je ostatním buď přímo, nebo
prostřednictvím garantů předmětu. V ateliéru bude řešeno vždy jedno
zadání pro všechny.
Ve vazbě na schůzi katedry proběhne schůzka vyučujících předmětu.
Z každého ateliéru se musí zúčastnit alespoň jeden pedagog. Jednotlivé
ateliéry nahlásí témata, na nichž budou pracovat. Témata jednotlivých
ateliérů budou zveřejněna studentům.
Pedagogové jednotlivých ateliérů kontaktují zadavatele, upřesní si
rámcová zadání a připraví si výchozí podklady pro zahájení výuky.
II. FÁZE: VÝUKA /pedagog+student+zadavatel/
1. týden výuky
2. týden výuky
3. týden výuky
4. týden výuky
5. týden výuky
Představení zadání studentům. Typologický úvod ke zvolenému druhu
stavby. Diskuze.
Úkol na příště: Zadání rešerší formou analýzy zvolených objektů.
Návštěva řešené lokality (doporučeno ve skupině s pedagogem, ale
možno řešit i individuální formou). Setkání se zadavatelem. Průzkumy a
rozbory na místě. Diskuze o kladech a záporem místa. Doplnění a
zpřesnění rámcového zadání. Vyhodnocení rešerší (lze rozdělit i do více
hodin za sebou).
Úkol na příště: Společný model lokality s vazbou na okolní zástavbu. Skica
vazeb na okolí. Vyhodnocení silných a slabých stránek. První pracovní
modely.
Práce na koncepci. Koncepční modely, varianty řešení. Stanovení hlavních
myšlenek, nutných vazeb na okolí, nejdůležitějších bodů, které musí
projekt splňovat. Diskuze.
Úkol na příště: rozpracování koncepce, hmotového a provozního řešení.
Upřesňování koncepce projektu. Hmotové řešení podložené hrubým
provozním ověřením na základě zjištěných kapacit provozů. Vazby na
okolí. Diskuze.
Úkol na příště: příprava prezentace koncepce projektu.
První ateliérová kontrola: Každý student bude prezentovat svou
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
koncepci projektu – prezentace v digitální podobě. Musí obsahovat
analýzu lokality, z ní vycházející koncepci řešení projektu prezentovanou
formou situace, hmotový návrh, provozní rozložení, koncepci nosné
konstrukce a ukázku architektonického výrazu, ke kterému by měl
výsledek směřovat.
6. týden výuky
Úkol na příště: rozpracování koncepce do řezů, půdorysů, pohledů.
Individuální práce na projektu. Upřesňování formy, funkce, konstrukce
včetně řešení okolního parteru a urbanistických vazeb.
7. týden výuky
Úkol na příště: zapracování výtek a připomínek.
Individuální práce na projektu. Upřesňování formy, funkce, konstrukce
včetně řešení okolního parteru a urbanistických vazeb.
8. týden výuky
Úkol na příště: zapracování výtek a připomínek.
Individuální práce na projektu. Upřesňování formy, funkce, konstrukce
včetně řešení okolního parteru a urbanistických vazeb.
9. týden výuky
10. týden výuky
Úkol na příště: zapracování výtek a připomínek.
Individuální práce na projektu. Upřesňování formy, funkce, konstrukce
včetně řešení okolního parteru a urbanistických vazeb.
Výklad ke správné prezentaci projektu. Co má obsahovat situace, jak
správně kreslit půdorysy, řezy a pohledy. Grafické tipy. Zopakování zásad
pro tvorbu perspektivy/vizualizace.
Úkol na příště: zapracování výtek a připomínek, příprava prezentace.
Druhá ateliérová kontrola: Prezentace rozpracovaných projektů před
dokončením za účasti zadavatele. Každý student bude prezentovat svůj
projekt v digitální podobě. Prezentace bude obsahovat vysvětlení
myšlenky projektu, jeho koncepce, dořešenou situaci, jednotlivé
půdorysy, řezy, pohledy, perspektivu z normálního horizontu a případně
další doplňující zobrazení.
11. týden výuky
Úkol na příště: zapracování výtek a připomínek.
Finalizace projektu, konzultování prezentace.
12. týden výuky
Úkol na příště: zapracování výtek a připomínek.
Finalizace projektu, konzultování prezentace.
13. týden výuky
Úkol na příště: zapracování výtek a připomínek.
Časová rezerva.
Konzultační den
Před odevzdáním projektu je doporučeno nabídnout studentům ještě
alespoň jeden konzultační termín.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
III. FÁZE: PREZENTACE
Školní výstava
Termín cca ve 3.
týdnu zkouškového
období (upřesní
vedoucí k129)
Výstava v místě
řešené lokality
(doporučeno)
Publikování
(doporučeno)
Každý ateliér bude vystavovat studentské projekty v ateliéru D ve
vymezeném sektoru. Skupinu projektů stejného zadání bude uvádět
společný poster („plachta“), který bude obsahovat zadání projektu –
situaci s vymezeným řešeným územím, fotografii stávajícího stavu,
shrnutí hlavních úkolů a stavební program. Soupis všech studentů
daného ateliéru a zmenšené perspektivy ze stejného stanoviště pro lepší
porovnání jednotlivých řešení. Nedílnou součástí společného posteru
musí být loga OPPA, Prahy a EU včetně doprovodných textů. Doporučen
je i společný model řešené lokality s vazbou na okolní zástavbu. Ideální je
vyjímatelná část, do které lze vkládat jednotlivé modely dílčích řešení.
Obsah odevzdaných dílčích elaborátů je specifikován níže.
Vedoucí každého ateliéru bude zodpovídat za kulturní prezentování
studentských projektů až do ukončení výstavy.
Ve škole proběhne standardní hodnocení katedrou.
Vedoucí katedry navrhne projekty, které by měly získat motivační
odměnu. Jmenovaná katedrová komise vybere z nominovaných projektů
pět nejlepších – bez určení pořadí.
V době trvání výstavy bude pozván zadavatel, který se setká se studenty
a slovně zhodnotí výsledky jejich práce. Doporučeno je, aby si mohl
zadavatel nejprve výstavu prohlédnout pouze v doprovodu pedagogů a
pak teprve sdělil své poznatky studentům.
Pedagogové domluví se zadavatelem způsob poskytnutí výstupů
studentských prací. Ideální formou je uspořádání výstavy v místě řešené
lokality a umožnění přímého kontaktu studentů a místních obyvatel.
Zajímavé studentské projekty je doporučeno publikovat. Nemusí jít vždy
o odborné časopisy. Nabízí se i regionální periodika.
Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu:
1. AKTIVNÍ ÚČAST NA HODINÁCH ATELIÉROVÉ TVORBY
Výuka ateliérů je postavena především na dialogu pedagogů a studentů, proto je nezbytně
nutné, aby se studenti AKTIVNĚ účastnili výuky ve škole. Povoleny jsou MAXIMÁLNĚ TŘI
NEÚČASTI na hodinách ateliérové tvorby. Vedoucí ateliéru je povinen vést si prezenci samozřejmě aktivních účastí. V případě, že student nebude mít dostatečný počet aktivních
účastí na hodinách, nesplňuje základní podmínku udělení klasifikovaného zápočtu. (Ve zvláště
odůvodněných a průkazných případech lze zažádat o udělení výjimky.)
2. SPLNĚNÉ
ATELIÉROVÉ
KONTROLY
(PREZENTACE
DÍLČÍCH
ETAP
PROJEKTU)
Absolvování předepsaných ateliérových kontrol (prezentací dílčích etap projektu), na kterých
student prezentuje rozpracovanost svého projektu. Vedoucí ateliéru jeho práci zhodnotí a
oklasifikuje. Pokud během tzv. katedrové kontroly v závěru výuky semestru práce vykazuje
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
výrazné nedostatky, jsou vyučující povinni na tuto skutečnost studenta jednoznačně upozornit.
Pedagog dokonce může, měl by, či musí studentovi výuku ukončit podle závažnosti přestupku.
3. ODEVZDÁNÍ PŘEDEPSANÉHO ELABORÁTU
Pro odevzdání předepsaného elaborátu je katedrou stanoven jednotný termín. Ten může být
zcela výjimečně ze závažných a průkazných důvodů vedoucím atelieru posunut na základě
individuální
žádosti
do konce
zkouškového období příslušného semestru.
Výsledná klasifikace v sobě zahrnuje dílčí hodnocení - 1. architektonické /urbanistické, 2. práce
v ateliéru, 3. odevzdaná dokumentace - viz katedrový hodnotící formulář.
Způsob klasifikace:
A – projekty výjimečné, excelentní od velmi talentovaných studentů se zodpovědným přístupem ke
studiu.
B – projekty nadstandardní, nápadité od studentů talentovaných, pracovitých, zodpovědných.
C – dobrý projekt, který nevykazuje žádné nedostatky ani chyby, student plnil všechny předepsané
povinnosti bez problémů, projektování mu nečiní velké obtíže, ale má ještě rezervy.
D – projekty, ve kterých se vyskytují chyby, nedořešené problémy, ale které mají slušnou výchozí
koncepci, student splnil předepsané povinnosti, práce na projektu byla pro něj obtížnější.
E – projekty vykazující chyby, problémy, bez nápadu, se slabou koncepcí, student splnil předepsané
povinnosti pro udělení zápočtu, ale nemá potenciál stát se tvůrčím architektem.
F – projekty nesplňující obsah zadání, s hrubými chybami, od studentů se špatným přístupem ke
studiu. Nesplňují podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu.
Pozn.: Známku je nutno zapsat do KOSu nejpozději do tří dnů od jejího udělení, a to i v případě, že
student projekt neodevzdal – zapisuje se F.
Forma výsledného elaborátu odevzdaná každým studentem:
Výsledný elaborát se bude skládat ze čtyř částí. Pokud student neodevzdá ve stanovený den všechny
části svého elaborátu, nemůže mu být udělen klasifikovaný zápočet.
1) POSTER
Formát 700x1000 mm.
Počet: 1 nebo 2 (dle potřeby)
Obsah:
POSTER 1 - HLAVNÍ
· ZÓNA 1 / hlavní perspektiva 700/400 mm (zákres do fotografie). Doporučeno volit pro všechny
stejné místo pohledu.
· ZÓNA 2 / jednotná zóna 700/50 mm, určená pro název projektu, ateliér, jméno autora a jeho
fotografii. Pod názvem projektu musí být uvedena loga OPPA, Prahy, EU a doprovodné texty.
Doporučeno volit jednotnou grafiku pro celý ateliér.
· ZÓNA 3 / jednotná zóna 700/50 mm, určená pro prezentaci vývoje koncepce projektu, jeho
koncepci a hlavní myšlenku.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
· ZÓNA 4 / jednotná zóna 700/40 mm, určená pro textovou anotaci projektu (co bylo cílem řešení,
jaká je koncepce návrhu, architektonické, provozní řešení, koncepce konstrukčního řešení, kapacity
provozů.
· ZÓNA 5 / projekt - situace, půdorysy, řezy, pohledy, statické(konstrukční) schéma
POSTER 2 - DOPLŇKOVÝ
· ZÓNA 6 / perspektiva 700/400 mm
· ZÓNA 7 / projekt – doplňkové půdorysy, řezy, pohledy, statické(konstrukční) schéma, další
vizualizace, detaily, materiálové řešení, apod.
Poster 1
Poster 2
Vizualizace 1
Vizualizace 2
Postery lze tisknout odděleně nebo v jednom pruhu 700x2000 mm. Podmínkou je možnost oddělit od
sebe plachty tak, aby horní část o rozměrech 700 x 1000 mm byla zcela samostatná, ucelená a
obsahovala všechny podstatné informace o projektu. (Důvodem je možnost projekty snadno
vystavovat.)
2) MODEL
Pracovní model z kartonu bez barevného řešení v měřítku 1: 200, nebo upraveném dle velikosti a
rozsahu stavby. Ideální je model, který lze vložit do celkového modelu řešené lokality, aby bylo možné
ověřit si širší vazby. Při výstavě bude model umístěn na trojbokém lepenkovém podstavci pod
posterem.
3) BROŽURA O PROJEKTU (skicář)
Formát A4.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
Svázaná brožura obsahující:
1. Zadání projektu
2. Typologické cvičení
3. Komentované rešerše
4. Průzkumy a rozbory lokality
5. Jednotlivé fáze práce na koncepci stavby, skicy
6. Dílčí varianty řešení
7. Výsledný projekt – všechny půdorysy, pohledy a řezy (i ty, které nejsou na posteru
prezentované).
Brožura může být tištěna černobíle. Bude umístěna do zářezu lepenkového podstavce pod model.
Doporučeno je zpracovávat brožuru průběžně a při kontrolních termínech ji prezentovat.
Pozn.: V kategorii prezentace projektu hodnotí nejenom grafická úroveň a přehlednost posteru, ale i
kvalita modelu a úroveň zpracování brožury. Přičemž váha posteru činí 50%, modelu 30% a brožury
20%.
4) POSTER V DIGITÁLNÍ PODOBĚ
Finální podobu posteru v digitální podobě poskytne student zvolenému pedagogovi svého ateliéru.
Vedoucí ateliéru pak předá nejpozději v den katedrového hodnocení projektů všechny postery svých
studentů garantovi předmětu za projekt OPPA (CD, flash disk, datová zásilka).
Digitální podoba projektů je jedním z výstupů celého projektu Inovace programu architektura a
stavitelství a bude použita ke zveřejnění. Přesný formát souboru, rozlišení a velikost bude upřesněn
v průběhu semestru.
Všechny výše uvedené body jsou závazné pro všechny pedagogy, kteří vyučují předmět
129ATV2.
Jakékoli další doplnění sylabu předmětu je vítané, stejně tak jako individuální pojetí naplnění
bodů inovace výuky ateliérové tvorby.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
Download

Předmět 129ATV2 – ateliér občanské stavby menšího rozsahu