ZÁPIS Z JEDNÁNÍ STAVEBNÍ KOMISE
Datum a místo konání: 5.3.2012 ve 18.00 hod. na ÚMČ Praha - Zbraslav.
Přítomni:
Aleš Háněl
Martin Beránek
Pavel Jindra
Petr Hensel
Luboš Táborský - omluven
Hosté:
Ing, Arch Petr Mikolášek (Vila Zbraslav), Ing. Arch. Petr Mazáček + zástupce investora (Hala POWER
products), arch. Martin Brčák, David Loučka (Obytná zóna Závist)
2012.7.1
Změna užívání objektu - Pekárna, Ke Dračkám 1419
SK prostudovala předloženou dokumentaci k plánované Změna užívání objektu - Pekárna, Ke Dračkám 1419.

5.3.2012 SK doporučuje se změnou souhlasit.
2012.7.2
Polyfunkční hala firmy POWER products – Nad Kamínkou,
SK prostudovala předloženou žádost o stanovisko pro územní rozhodnutí pro Polyfunkční hala firmy POWER products.
Navrhován je dvoupodlažní objekt pro nerušící výrobu, manipulaci, prodej a administrativu. Projekt SK představil zástupce
investora a architekt.

5.3.2012 SK se shoduje, že umístění hala na Zbraslav nepatří, protože Zbraslav je sídelní oblast a nikoliv
průmyslová zóna, nicméně SK konstatuje, že projekt je v souladu s požadavkem územního plánu na využití území
a hmotově zapadá lépe než původní projekt „dům s pečovatelskou službou“
SK doporučuje souhlasit za následujících podmínek:
Projekt bude upraven tak, aby byl méně industriální,
Využít kvalitnějších materiálů a
Bude lépe architektonicky zpracován.
Bude zpracován zákres do foto, který vyjasní vztahy s okolními objekty.
2012.7.2
Obytná lokalita Závist
SK prostudovala předloženou žádost k úpravě kódu směrné části územního plánu. Jedná se o projekt obytné lokality „Závist“
Investor požaduje změnu z OB-B na OB-C. Projekt byl představen zástupci autorské projekční kanceláře.

5.3.2012 SK nedoporučuje vydat kladné stanovisko ke změně směrného kódu míry využití území.
SK nespatřuje v záměru pro Zbraslav žádnou přidanou hodnotu, ba naopak 100 nových bytů povede k dalšímu
zatížení infrastruktury a potažmo rozpočtu MČ.
Zástavba by měla více odpovídat charakteru území.
SK doporučuje i odvážnější řešení, při zachování OB-B. Do návrhu preferuje více zapojit landscaping.
Lokalita je z přírodního a pohledového hlediska velmi významná.
SK postrádá doložení vyjádření správců sítí o dostatečné kapacitě (kanalizace, čistička …)
2012.7.3
Nástavba domu V Bílce 684 - Miloslav Jiřinec
SK prostudovala doplněnou dokumentaci k plánované nástavbě domu V Bílce 684.

5.3.2012 SK doporučuje s PD souhlasit

2.1.2012 Pro plnohodnotné posouzení vlivu přístavby stavební komise požaduje doplnit studii o vliv nástavby na
zastínění okolních objektů a změnu jejich světelných podmínek. Dále nákres hmotového řešení v návaznosti na
okolní objekty ideálně včetně vizualizace. Minimálně doplnit zákres do foto z exponovaných pohledů (od Husa,
zespoda z Bílky, od Husova sboru)
SK zapis 2012-03-05.doc
1
2012.7.4
Vila Zbraslav Pod sirénou – územně plánovací informace
SK původní záměr společnosti GIP group a.s. vybudovat v lokalitě „Pod Sirénou“ bytový dům.(místo zrušeného vodojemu)
projednala 11.1.2011 s nesouhlasným stanoviskem. Nyní investor předložil novou variantu projektu rodinného domu pod
názvem „Vila Zbraslav“

5.3.2012 SK nedoporučuje s PD souhlasit
SK navrhuje upravit projekt - zejména akcentuje požadavek na rozbití hmoty, doplnění zákresu do fotografie v
pohledu od Havlína.
Návrh novostavby se nachází v těsné blízkosti velmi kvalitní prvorepublikové architektury. Tato funkcionalistická
vila tvoří významnou zbraslavskou dominantu. Návrh, ač kultivovaný, nedosahuje kvality této významné stavby, a
to převážně hmotové. Jakýsi neofunkcionalismus příliš odkazuje na styl svého souseda, ale daná interpretace jako
konkurence či doplnění SK nepřijde příliš vhodná. Na svém místě působí příliš hmotně.
SK se přiklání k soudobějšímu řešení novostavby. Tím by mohlo dojít k většímu odlišení obou staveb.
Navrhujeme představit tyto možnosti a to ve skicách, ideálně pracovní model i s nejbližším okolím (z kartonu).
A) Více horizontála rozbití hmoty
B) Vertikála

11.1.2011 SK nedoporučuje udělit souhlas s plánovanou výstavbou bytového domu.SK se ztotožňuje s názorem
OVDŽP Praha 16, že navržená stavba není v souladu s charakterem území a s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území.
2012.7.5
Pergola na terase RD U Národní Galerie 475
SK prostudovala předloženou žádost a dokumentaci zastřešení terasy pergolou.

5.3.2012 SK nemá k projektu námitek a doporučuje vydat souhlasné stanovisko.
2012.7.5
Změn a stavby před dokončením RD U Národní Galerie 474
SK prostudovala předloženou žádost a dokumentaci na změnu stavby před dokončením. Jde o změnu užití místností
v suterénu na prodejnu občerstvení.

5.3.2012 SK nemá k projektu námitek a doporučuje vydat souhlasné stanovisko.
2011.7.6
Zbraslavské náměstí
SK pokračovala v diskuzi nad možnostmi oživení projektu rekonstrukce Zbraslavského náměstí. SK vzala na vědomí
informaci, že arch. Sedlák se se začal zabývat existujícími návrhy na řešení a má rozpracované případné další varianty.
Pan starosta informoval, že vstoupil do jednání s arch Sedlákem a čeká na cenovou nabídku a specifikaci obsahu
srovnávací analýzy proveditelnosti variant řešení Zbraslavského náměstí.

2.1.2012 SK doporučuje oslovit arch. Sedláka pro užší spolupráci a vytvoření návrhů na řešení náměstí. SK
doporučuje vyvinout aktivity k oživení projektu na OMI.
2011.6.6
Mateřská škola - Žabovřeská 1227
SK prodiskutovala další varianty postupu při realizaci mateřské školy v areálu Žabovřeská 1227.

2.1.2012 SK doporučuje oslovit architekty se soutěží na řešení školky v dané lokalitě. Vybranou nejlepší variantu
dále projektově zpracovat.
Zapsal: Ing. Aleš Háněl
Ověřil:
SK zapis 2012-03-05.doc
2
Download

REKONSTRUKCE PODKROVÍ NA PENZION