Průvodce doktorským studiem studentů oboru
INFORMATIKA
Obsah
1. PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE DOKTORSKÉHO STUDIA ........................................................................................2 2. PŘÍSLUŠNOST STUDENTA KE KATEDŘE .........................................................................................................2 3. INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN...........................................................................................................................3 4. ZPRÁVA O PRŮBĚHU DOKTORSKÉHO STUDIA .............................................................................................3 5. ZÁPISOVÝ LIST A ZÁPIS DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU..........................................................................................3 6. STIPENDIUM .............................................................................................................................................................3 7. ZADÁNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE...............................................................................................................................3 8. OBHAJOBA PROJEKTU PRÁCE ...........................................................................................................................4 9. DEN DOKTORANDŮ ................................................................................................................................................4 10. STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA ........................................................................................................................4 11. MALÁ OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE...........................................................................................................5 12. OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE........................................................................................................................5 13. PUBLIKAČNÍ ČINNOST ..........................................................................................................................................6 14. VĚDECKÁ ČINNOST................................................................................................................................................6 15. PEDAGOGICKÁ ČINNOST DOKTORANDŮ PREZENČNÍ FORMY STUDIA...............................................7 15.1. 15.2. 15.3. 15.4. VÝUKA ..................................................................................................................................................................7 KONZULTAČNÍ HODINY .........................................................................................................................................7 VYPISOVÁNÍ TÉMAT A VEDENÍ BAKALÁŘSKÝCH PRÁCÍ ..........................................................................................7 OPONOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ ..........................................................................................7 16. E-MAILOVÁ KOMUNIKACE .................................................................................................................................8 17. DŮLEŽITÉ ADRESY A KONTAKTY .....................................................................................................................8 18. SPECIFICKÉ INFORMACE PRO DOKTORANDY DLE JEDNOTLIVÝCH KATEDER ..............................8 18.1. KATEDRA INFORMAČNÍHO A ZNALOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ .....................................................................................8 18.2. KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ...............................................................................................................8 18.3. KATEDRA SYSTÉMOVÉ ANALÝZY ..........................................................................................................................9 Pruvodce_PhD_Informatika_2011
1
1. Předpisy týkající se doktorského studia
Doktorské studium je řízeno předpisem: Studijní a zkušební řád, doktorské studium
(http://www.vse.cz/predpisy/263)
Studijní obory a přehledy předmětů jsou k dispozici v dokumentu Programy doktorského studia
(http://www.vse.cz/kategorie.php?IDkat=1235)
Studenti oboru Informatika mají předepsánu následující skladbu předmětů:
Předměty celoškolně povinné:
•
FIL901
Filosofie a metodologie vědy
Předměty oborově povinné:
•
•
•
IZI901
Teorie informačních a znalostních systémů
IT_904 Strategické řízení informačních systémů
SA_903 Řízení kvality informačních systémů
Předměty volně volitelné, student si volí 1 – 3 předměty. Z nabídky KIT, KSA a KIZI se jedná
o následující předměty (ale vybírat je možné z předmětů celé školy):
•
•
•
•
•
•
•
IT_902
IT_903
IT_910
IZI903
IZI904
SA_905
SA_906
Architektury informačních systémů
Komunikační a distribuované systémy
Základy vědecké práce
Logické metody
Metody získávání znalostí
Informace, organizace a management (systémové pojetí)
Řízení bezpečnosti informačních systémů.
Průběh doktorského studia je na FIS vůči studijnímu a zkuš. řádu upřesněn a řízen dokumentem
Opatření pro doktorské studium FIS (http://fis.vse.cz/wp-content/uploads/2008/06/Opatreni_dekana_5-2011.pdf).
Studijní a zkušební řád upřesněný Opatřením pro doktorské studium FIS stanovuje následující
harmonogram povinností doktorandů:
Nejpozději do konce:
• 1. semestru
• 2. semestru
• 4. semestru
• 6. semestru
• 8. semestru
– připravení rámcového zadání práce, založení zadání práce v ISISu,
– obhajoba projektu disertační práce,
zkoušky minimálně ze 2 předmětů,
– zkoušky ze všech zbývajících předmětů stanovených studijním plánem,
– státní doktorská zkouška, jejíž součástí je obhajoba tezí disertační práce,
– malá obhajoba disertační práce.
Během studia – průběžně:
•
•
•
alespoň 1x vystoupit na vědeckém semináři Den doktorandů,
být autorem (spoluautorem) alespoň 2 recenzovaných článků (lze nahradit – viz „Opatření“
bod j)
být autorem (spoluautorem) alespoň 1 příspěvku na mezinárodní konferenci ve světovém
jazyce.
Na základě domluvy se školitelem doktorandi spolupracují při výzkumné činnosti. Doktorandi
s prezenční formou studia jsou rovněž zapojeni do pedagogického procesu (blíže viz kapitola 18).
2. Příslušnost studenta ke katedře
Doktorské studium oboru Informatika je zajišťováno školiteli ze tří kateder:
• katedra informačních technologií (KIT),
• katedra informačního a znalostního inženýrství (KIZI),
• katedra systémové analýzy (KSA).
Pruvodce_PhD_Informatika_2011
2
Doktorand "přísluší" k té katedře, na které pracuje jeho školitel. Pokud studenta vede externí školitel
(tuto výjimku povoluje garant oboru ještě před přijímacím řízením), je mu katedra, ke které bude
"příslušet", určena garantem oboru při zápisu do studia.
3. Individuální studijní plán
Individuální studijní plán (tj. plán, ve kterém semestru bude student absolvovat který předmět a státní
doktorskou zkoušku) sestavuje těsně před zahájením studia v 1. ročníku (tj. do konce září / února)
doktorand se svým školitelem.
Individuální studijní plán vyplňuje do ISIS školitel (Osobní administrativa → Moje výuka →
Individuální studijní plán). Účelem je, aby si student ve spolupráci se školitelem vybral předměty, které
bude v rámci svého doktorského studia studovat a uvedl téma své disertační práce. (Individuální
studijní plán je možné v budoucnu upravit.)
Vlastní zápis předmětů provádí student v ISISu vždy na začátku semestru. Při zápisu si vybírá
z předmětů uvedených v individuálním studijním plánu.
4. Zpráva o průběhu doktorského studia
Zpráva o průběhu doktorského studia se vyplňuje vždy v září nebo v únoru (podle toho, kdy student
zahájil doktorské studium) před zápisem do vyššího ročníku studia. Pokud má student přerušené
studium, zpráva se nevyplňuje.
Zatím musí celou zprávu vyplnit školitel (vyjma výuky, která se doplní dle ISIS automaticky) na
základě podkladů od doktoranda. (Až bude zprovozněna další funkcionalita ISIS, bude si doktorand
položky: konference, projekty a publikace vyplňovat sám. O změně budete informováni.)
5. Zápisový list a zápis do vyššího ročníku
Po schválení Zprávy o průběhu doktorského studia děkanem vyplní doktorand Zápisový list a Index
a obojí předloží studijní referentce pí. Krajíčkové (v úředních hodinách do určeného termínu)
k zaevidování studia ve vyšším ročníku (Zápisový list) a k potvrzení (Index).
6. Stipendium
Stipendium pobírají pouze doktorandi s PREZENČNÍ formou studia po dobu prvních tří let.
O stipendium není třeba žádat. Jeho výše se mění v závislosti na počtu úspěšně složených zkoušek,
nadlimitní výši pedagogických výkonů, publikační a vědecko-výzkumné činnosti a dalších aktivitách
souvisejících s doktorským studiem.
O výši stipendia rozhoduje vedoucí katedry, který vychází z informací uvedených ve Zprávě o průběhu
doktorského studia a z hodnocení práce doktoranda školitelem.
Po úspěšném absolvování státní doktorské zkoušky je stipendium automaticky od následujícího
měsíce navýšeno o 800 Kč.
Jakmile je doktorand v prezenční formě studia podmíněně zapsán do vyššího ročníku, stipendium
automaticky klesá na 2 700,- po celou dobu trvání podmíněného zápisu a zpětně se nedoplácí.
(viz http://fis.vse.cz/uredni-deska/dokumenty-fakulty/ - č. 5 Doktorská stipendia + Dodatek k opatření
děkana 5/2003)
7. Zadání disertační práce
Zadání disertační práce připravuje školitel ve spolupráci se doktorandem. Zadání musí být vyplněno
do konce 1. semestru školitelem v ISISu. Zadání práce je možné upravit.
Pruvodce_PhD_Informatika_2011
3
8. Obhajoba projektu práce
Do konce 2. semestru studia musí doktorand obhájit projekt své doktorské práce včetně prvních
dosažených výsledků (alespoň v úrovni rešerše dosavadních poznatků). Kromě vlastní prezentace
odevzdává projekt v písemné formě. Tuto povinnost je možné splnit např. v rámci volně volitelného
předmětu IT_910, v rámci katedrového semináře apod.
9. Den doktorandů
V průběhu studia musí doktorand vystoupit na vědeckém semináři, který je každoročně pořádán pod
názvem „Den doktorandů“. Z příspěvků přednesených na semináři je vydáván sborník (lze vykazovat
jako publikaci nerecenzovaného článku). Nejlepší vystoupení jsou oceněna.
Všechny potřebné informace ke „Dni doktorandů“ jsou k dispozici na webu FIS – termín konání,
přihláška, sborníky z minulých let ap. – http://fis.vse.cz/studium/doktorske-studium/den-doktorandu/
10. Státní doktorská zkouška
Ve kterém semestru bude doktorand skládat státní doktorskou zkoušku, si plánuje v Individuálním
studijním plánu. Musí to však být nejpozději do konce 6. semestru studia.
Státní doktorskou zkoušku smí skládat pouze student, který složil všechny zkoušky a má minimálně
jeden recenzovaný článek přijatý k publikaci.
Státní doktorská zkouška má dvě části. První část tvoří obhajoba tezí doktorské práce a prezentace
dosavadních výsledků, druhou část tvoří ověřování znalostí doktoranda ze strany zkušební komise.
Ke státní doktorské zkoušce se student přihlašuje následujícím postupem (je třeba začít alespoň 2
měsíce před jejím očekávaným absolvováním!):
•
•
•
•
•
doktorand osloví e-mailem pí. Krajíčkovou s informací, že má zájem o absolvování státní
doktorské zkoušky a že prosí o sdělení termínu,
pí. Krajíčková sdělí doktorandovi e-mailem termín,
v následujících cca 14 dnech sdělí pí. Krajíčková doktorandovi jména členů komise,
doktorand osloví členy komise, kteří nejsou členy katedry, ke které doktorand přísluší, aby mu
zadali studijní okruh, relevantní k tématu jeho práce, a literaturu ke studiu. Na vlastní katedře
musí být doktorand obeznámen se všemi okruhy a k nim příslušnou literaturou. Zkouška bude
založena na zadaných okruzích a literatuře, v návaznosti na téma disertační práce,
doktorand vyplní písemnou přihlášku (odkaz na formuláře viz níže), přidá přehled
publikační činnosti potvrzený školitelem, zprávu školitele o vědecké činnosti
přihlašovaného, která musí být potvrzena garantem příslušného studijního oboru, teze
disertační práce v rozsahu cca 15 stran ve 3 exemplářích a studijní okruhy a literaturu
zadanou katedrami ke státní doktorské zkoušce.
Všechny tyto dokumenty dodá v listinné formě pí. Krajíčkové nejpozději 2 týdny před konáním SDZ.
Formulář přihlášky je k dispozici na:
•
http://www.vse.cz/download/?ID=227&cat=5&lang=cz
Okruhy a seznam literatury jsou k dispozici na (seznam literatury je možné na doporučení člena
komise vzhledem k tématu práce rozšířit):
•
http://kit.vse.cz/doktorske-studium/obor-informatika/okruhy-a-literatur-k-sdz/
Struktura tezí je k dispozici na:
•
http://kit.vse.cz/doktorske-studium/obor-informatika/struktura-tezi-k-sdz-2/
Po skončení obhajoby jsou jednotlivé exempláře tezí rozděleny takto: 1 je uložen spolu s dokumentací
k SDZ, 1 obdrží školitel doktoranda a 1 se vrací doktorandovi.
Pruvodce_PhD_Informatika_2011
4
11. Malá obhajoba disertační práce
Nejpozději do konce 8. semestru studia musí doktorand prezentovat výsledky své práce v rámci malé
obhajoby, která je přípravou na obhajobu finální. V tuto chvíli by měla být práce z cca 80 %
dokončena.
Malé obhajoby jsou organizovány obvykle jednou za semestr. Termíny malých obhajob je třeba včas a
dopředu naplánovat, proto je nezbytné, aby se o své účasti domluvil doktorand se školitelem na
začátku semestru. O konkrétním termínu konání malé obhajoby bude doktorand informován mailem
minimálně s šestitýdenním časovým předstihem.
Nejpozději 3 týdny před konáním malé obhajoby pošle doktorand elektronickou verzi své disertační
práce školiteli, který ji dále předá internímu oponentovi. Oponenta určuje školitel doktoranda ve
spolupráci s vedoucím katedry. Oponent zpracuje posudek v písemné formě a nejpozději týden před
malou obhajobou ho pošle doktorandovi. Posudek není formalizován a nebude součástí protokolu (viz
níže). Je východiskem pro diskusi při malé obhajobě a jeho cílem je poskytnout doktorandovi zpětnou
vazbu k jeho dosavadní práci.
K malé obhajobě doktorand přinese vytištěný přehled o své publikační a vědecké činnosti a
disertační práci v jejím aktuálním stavu. Práce nemusí být svázána v pevné vazbě.
Vystoupení doktoranda, při kterém prezentuje svoji disertační práci, trvá 20 minut (cíle práce, obsah,
dosažené výsledky), poté následuje vyjádření školitele a interního oponenta a navazuje 10 – 20
minutová diskuse. Vystoupení jsou přítomni školitelé a členové informatických kateder a zájemci z řad
doktorandů.
Z obhajoby se pořizuje protokol, ze kterého vyplývá, zda je práce doporučena k obhajobě nebo
k přepracování, příp. jaké jsou vyžadovány úpravy. V protokolu jsou dále uvedeny návrhy na oponenty
disertační práce. Protokol z malé obhajoby je nedílnou součástí materiálů, které má k dispozici komise
při obhajobě disertační práce.
12. Obhajoba disertační práce
Po splnění všech předepsaných povinností a dokončení disertační práce se doktorand přihlašuje
k obhajobě disertační práce takto:
3 měsíce před obhajobou (v prázdninovém období ještě více!) odevzdá doktorand studijní referentce
pí. Krajíčkové:
•
•
•
•
přihlášku, která má formu dopisu adresovaného děkanovi (viz odkaz „Přihláška k obhajobě
PhD práce“ na http://kit.vse.cz/doktorske-studium/obor-informatika/),
3x v pevné vazbě svázaný výtisk disertační práce,
odborný životopis,
seznam publikační činnosti.
1 měsíc před obhajobou doktorand studijní referentce odevzdá:
•
15x autoreferát disertační práce ve formátu A5, v rozsahu cca 20 – 28 stran,
Na práci jsou zpracovávány nejméně tři posudky. Jeden posudek je od vedoucího práce, dva posudky
jsou od oponentů, přičemž alespoň jeden z nich musí být vysokoškolským profesorem (nebo jemu na
roveň postaveným vědeckým pracovníkem) a nejméně jeden z nich nesmí být členem akademické
obce fakulty, v jejímž rámci se obhajoba koná. V případě potřeby (zejména u mezioborových témat)
může být oponentských posudků více.
Oponenty práce určuje vedoucí katedry spolu se školitelem. Školitel musí zapsat jména oponentů
do ISISu. Nejméně tři týdny předem je doktorand písemně vyrozuměn o termínu a místu konání
obhajoby a obdrží posudky oponentů. Obhajoba disertační práce je veřejná a je možné ji jednou
opakovat. Komise pro obhajobu je alespoň pětičlenná, jmenuje ji děkan z profesorů, docentů a
význačných představitelů oboru, přičemž nejméně dva členové komise nejsou členy akademické obce
VŠE. Školitel doktoranda a alespoň jeden z oponentů jsou přítomni, ale nejsou členy komise a
neúčastní se hlasování.
Obhajoba disertační práce má tento standardní harmonogram:
•
•
úvodní vystoupení doktoranda v délce 20 minut (cíle práce, obsah, dosažené výsledky),
vyjádření školitele k úrovni a výsledkům práce,
Pruvodce_PhD_Informatika_2011
5
•
•
•
•
•
přednesení posudků oponentů,
vyjádření doktoranda k posudkům,
diskuse,
neveřejné hlasování,
seznámení doktoranda s výsledky hlasování a zhodnocení jeho práce členy komise.
13. Publikační činnost
Doktorand musí být autorem či spoluautorem nejméně:
•
•
2 recenzovaných článků (lze nahradit 1 článkem v časopise s impaktfaktorem nebo 1
příspěvkem z konference ve sborníku zařazeného do seznamu „ISI Proceedings“),
1 příspěvku na mezinárodní konferenci ve světovém jazyce (lze nahradit 1 dalším
recenzovaným článkem ve světovém jazyce).
Ke dni obhajoby disertační práce je nezbytné mít články či příspěvky alespoň prokazatelně přijaté
k publikaci! V případě nejistoty, zda splňujete nezbytné minimum publikačních povinností, konzultujte
přehled své publikační činnosti ještě před podáním přihlášky k obhajobě s garantem oboru.
Doktorand má právo a povinnost konzultovat se školitelem všechny plánované publikace a dát mu vše
připravené k publikování s dostatečným předstihem k posouzení a k připomínkám.
V souvislosti s publikační činností je třeba úzce kooperovat se školitelem. Pokud článek/příspěvek na
konferenci apod. vznikl v rámci grantu, nezapomeňte tuto skutečnost do článku/příspěvku uvést!
Pří výběru časopisu / konference je nezbytné preferovat:
•
•
•
časopisy s impakt faktorem, seznam impaktovaných časopisů je k dispozici na
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=HOME,
příspěvky ve sborníkách konferencí, které jsou indexovány na Web of Science,
viz http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/az/conf_proceedings_citation_index
příp. recenzované časopisy uznávané MŠMT, jejich seznam je k dispozici na
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942).
Všechny publikace musí doktorand průběžně evidovat takto:
•
•
•
vyplnit formulář na adrese http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/ Pokud publikace vznikla v rámci
grantu apod., tak ji nezapomeňte při vyplňování formuláře ke grantu, specifickému
výzkumu apod. přiřadit! Pokud potřebujete poradit, obraťte se na svého školitele),
formulář vytisknout,
formulář i s publikací přinést studijní referentce – pí. Krajíčkové (co nejdříve po vydání
publikace).
Doktorandi oboru Informatika publikují např. v následujících časopisech a na konferencích:
•
•
•
časopis Systémová integrace (viz http://www.cssi.cz/cssi/),
časopis Journal of Systems Integration (viz http://www.si-journal.org),
konference IDIMT (viz http://www.idimt.org).
Je žádoucí, aby doktorandi zaměřili své publikační úsilí na časopisy a konference specificky zaměřené
na oblast, do které spadá téma jejich disertační práce.
Každý rok jsou nejlepší publikace oceňovány Cenou děkana.
14. Vědecká činnost
Na základě dohody se školitelem by se měl doktorand podílet na řešení výzkumného grantu.
• aktuální informace o grantech včetně zásad studentské grantové soutěže jsou k dispozici na
stránkách VŠE v sekci Věda a výzkum – http://www.vse.cz/kategorie.php?IDkat=1270,
• v rámci GAČR mohou končící doktorandi podávat návrhy na postdoktorské projekty
(viz http://marmolata.gacr.cas.cz/?cat=4).
Pruvodce_PhD_Informatika_2011
6
15. Pedagogická činnost doktorandů PREZENČNÍ formy studia
V průběhu prvních tří let, mají doktorandi v prezenční formě studia následující pedagogické povinnosti
•
•
•
•
spolupráce na výuce předmětů katedry,
po dobu semestru, zkouškového období a dva týdny po zkouškovém období mít vypsány a
dodržovat konzultační hodiny,
vedení bakalářských prací a účast na obhajobě vedených bakalářských prací;
oponování bakalářských a diplomových prací vedených členy katedry.
15.1. Výuka
Ohledně přidělení výuky komunikuje doktorand s tajemníkem/tajemnící pro pedagogiku své katedry (tj.
katedry, jejímž členem je jeho školitel).
Při výuce bude doktorand využívat aplikaci ISIS, minimálně je povinen ve stanoveném termínu vložit
do ISISu závěrečné hodnocení studentů a vytištěný a podepsaný zkouškový protokol odevzdat na
sekretariátě své katedry.
15.2. Konzultační hodiny
Konzultační hodiny ve rozsahu a termínu požadovaném katedrou vyplňuje doktorand do ISISu před
začátkem semestru (Osobní administrativa → Přizpůsobení informačního systému → Uživatelská
nastavení → Mé osobní údaje). Doktorand je povinen konzultační hodiny dodržovat. (Poznámka pro
doktorandy:konzultační hodiny vyplňujte v ISISu jako text, pouze na konec řádků napište <br>.)
15.3. Vypisování témat a vedení bakalářských prácí
Témata bakalářských prací vypisuje doktorand na začátku semestru prostřednictvím ISISu (viz ISIS –
Závěrečné práce).
Při vkládání témat bakalářských prací do ISISu dejte pozor, abyste vyplnili správně fakultu a
garantující pracoviště, kterým je Vaše katedra!
Studijní program a obor omezte na:
Vedení bakalářské práce kromě vlastní osobní a e-mailové komunikace se studentem zahrnuje:
•
•
•
•
•
•
vyplnění Zadání bakalářské práce v ISISu (viz ISIS - Závěrečné práce),
oponentem prací vedených doktorandem je buď školitel doktoranda, a nebo pokud se školitel
s doktorandem domluví jinak, tak osoba schválená školitelem,
zpracování posudku práce (dle pokynů příslušné katedry),
vložení posudku ve formátu PDF do ISISu a odevzdání podepsaného posudku na sekretariátě
katedry,
účast na obhajobě bakalářské práce. Účast je pro doktoranda (tj. vedoucího práce) povinná,
termíny pro odevzdání bakalářských prací jsou publikovány na webu příslušené katedry,
nicméně jsou pro všechny tři katedry shodné.
15.4. Oponování bakalářských a diplomových prací
Každý doktorand se s nástupem do studia stává i oponentem bakalářských a diplomových prací.
Doktorand může být osloven členem katedry a požádán a zpracování oponentského posudku na
bakalářskou nebo diplomovou práci. Doktorand vyplní příslušný formulář, ve formě PDF ho vloží do
ISISu a vytištěný a podepsaný odevzdá na sekretariátě katedry.
Kvantita a kvalita plnění pedagogických povinností doktoranda v prezenční formě studia je
jedním z kritérií při stanovování výše stipendia v následujícím období.
Pruvodce_PhD_Informatika_2011
7
16. E-mailová komunikace
Pro komunikaci s doktorandy v prezenční i distanční formě studia je standardně členy katedry užívána
ta e-mailová adresa, kterou má doktorand v ISISu uvedenu v položce Univerzitní e-mail. Doktorand
je povinen tuto poštovní schránku pravidelně sledovat, nebo si ji přesměrovat!
(K odesílání individuálních i hromadných e-mailů mohou členové katedry využívat databázi v Lotus
Notes – Doktorandi, kam je „Univerzitní e-mail“ z ISISu importován.)
17. Důležité adresy a kontakty
Informace k doktorskému studiu jsou k dispozici na stánkách
• školy: http://www.vse.cz
• fakulty: http://fis.vse.cz
• kateder: http://kizi.vse.cz, http://kit.vse.cz, http://ksa.vse.cz.
Integrovaný studijní informační systém je k dispozici na: http://isis.vse.cz
Garant oboru doktorského studia
doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Studijní referentka doktorského studia na FIS
Krajíčková Jitka
[email protected]
413 NB
[email protected]
412 NB
18. Specifické informace pro doktorandy dle jednotlivých kateder
18.1. Katedra informačního a znalostního inženýrství
Vedoucí katedry
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Koordinátor doktorského studia na KIZI
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Tajemník pro pedagogiku KIIZI
doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.
Sekretářka KIZI
Eva Skálová
[email protected]
441 NB
[email protected]
441 NB
[email protected]
439 NB
[email protected]
440 NB
Za účelem plnění pracovních povinností mají doktorandi v prezenční formě studia k dispozici:
•
•
kancelář NB 413 v nové budově na Žižkově, pokud jim explicitně není určena jiná kancelář,
doktorandi v prezenční formě studia jsou povinni se pravidelně účastnit vědeckého
semináře KIZI ("Knowledge Engineering Group"), který se koná ve čtvrtek od 10:30 hod.
v zasedací místnosti fakulty 403 NB.
18.2. Katedra informačních technologií
Vedoucí katedry
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
Koordinátor doktorského studia na KIT
Ing. Renáta Kunstová, Ph.D.
Tajemnice pro pedagogiku KIT
Ing. Jarmila Pavlíčková
Sekretářka KIT
Helena Lichá
Pruvodce_PhD_Informatika_2011
[email protected]
416 NB
[email protected]
408 NB
[email protected]
424 NB
[email protected]
414A NB
8
Za účelem plnění pracovních povinností mají doktorandi v prezenční formě studia k dispozici:
•
•
kancelář NB 370 v nové budově na Žižkově – vstup do kanceláře je umožněn
prostřednictvím studentské identifikační karty. Aktivaci identifikačních karet zajišťuje na
začátku semestru Ing. Kunstová, které je třeba identifikační číslo karty sdělit,
kancelář JM 368 na Jižním Městě – je přístupná doktorandům a bakalářům, kteří v daný
semestr na Jižním Městě učí. Klíč od kanceláře je pouze jeden, zapůjčí ho služba
počítačových učeben (kancelář JM 356), které ho po výuce/konzultačních hodinách vždy
vrátíte!
Sekretariát KIT se nachází v kanceláři NB 414A v nové budově na Žižkově. Doktorandi mají přístup
na sekretariát v době úředních hodin sekretářek. Pokud obdrží doktorand listinnou poštu, bude mu
zanesena do kanceláře NB 370 (viz výše) a mailem sděleno, že má poštu k vyzvednutí. Potřebuje-li
doktorand odevzdat písemnost na sekretariát, tak mimo úřední hodiny je možné použít schránku
umístěnou vedle dveří 414A.
Výuka – doktorandi KIT se podílejí na výuce v rozsahu 4 hodin týdně, zajišťují závěrečné zkoušky /
testy a zápisy známek studentů do ISISu a indexu.
Konzultační hodiny – doktorandi KIT mají povinnost vypsat konzultační hodiny v rozsahu dvou
výukových hodin týdně po dobu semestru, zkouškového období a 2 týdny po zkouškovém období,
Bakalářské práce – doktorandi vypisují na začátku studia minimálně 6 témat bakalářských prací.
V případě, že se na téma student přihlásí, stávají se vedoucími této práce s povinnostmi viz kapitola
15.3. Na začátku každého školního roku jsou doktorandi povinni témata aktualizovat. Povinnost
vypisování a vedení bakalářských prací končí se zahájením 4. roku studia. Při zápisu do 4. ročníku
(nebo při předčasném ukončení studia) je třeba, aby doktorand zrušil svá vypsaná témata v ISISu.
Oponování bakalářských a diplomových prací – doktorandi mohou být členy katedry přidělováni
jako oponenti bakalářských a diplomových prací. Formulář posudku, termín pro odevzdání posudku a
termín konání obhajoby bakalářské / diplomové práce obdrží doktorand s několikatýdenním
předstihem mailem od sekretářky katedry.
V roli vedoucího bakalářské práce se doktorand obhajoby účastnit musí, v roli oponenta
bakalářské/diplomové práce se doktorand obhajoby účastnit nemusí.
18.3. Katedra systémové analýzy
Vedoucí katedry
prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
Koordinátor doktorského studia na KSA
doc. Ing. Prokop Toman, CSc.
Tajemnice pro pedagogiku KSA
Mgr. Lea Nedomová
Sekretářka KSA
Hana Křivánková
[email protected]
452 NB
[email protected]
449 NB
[email protected]
451 NB
[email protected]
453 NB
Povinnosti doktorandů KSA v prezenční formě studia:
• Výuka – doktorandi KSA v prezenční formě studia se podílejí na výuce v rozsahu 4 hodin
týdně (rozloženo podle požadavků na výuku v jednotlivých semestrech), zajišťují průběžné
testy, závěrečné zkoušky a zápisy známek studentů do ISIS a do indexu.
• Konzultační hodiny – doktorandi KSA v prezenční formě studia mají povinnost vypsat
konzultační hodiny v rozsahu dvou výukových hodin týdně po dobu semestru, zkouškového
období a 2 týdny po zkouškovém období,
• Bakalářské práce – doktorandi KSA v prezenční formě studia vypisují na začátku studia
minimálně 6 témat bakalářských prací. V případě, že se na téma student přihlásí, stávají se
vedoucími této práce. Na začátku každého školního roku jsou doktorandi povinni témata
aktualizovat. Povinnost vypisování a vedení bakalářských prací končí se zahájením 4. roku
studia. Při zápisu do 4. ročníku (nebo při předčasném ukončení studia) je třeba, aby
doktorand zrušil svá vypsaná témata v ISIS.
• Oponování bakalářských prací – doktorandi KSA mohou být vedoucími bakalářských prací
přidělováni jako oponenti bakalářských prací. Formulář posudku, termín pro odevzdání
Pruvodce_PhD_Informatika_2011
9
•
posudku a termín konání obhajoby bakalářské práce obdrží doktorand od sekretářky katedry
podle interního harmonogramu KSA.
Jako vedoucí bakalářské práce je doktorand povinen se obhajoby účastnit, jako oponent
bakalářské práce se doktorand obhajoby účastnit nemusí.
Za účelem plnění pracovních povinností mají doktorandi KSA v prezenční formě studia k dispozici:
•
•
Kancelář NB 373 v nové budově na Žižkově, pokud jim explicitně není určena jiná kancelář.
Kancelář JM 372 na Jižním Městě – je přístupná doktorandům, kteří v daný semestr na
Jižním Městě učí.
V Praze dne 30. 6. 2011
doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
garant oboru doktorského studia
Ing. Renáta Kunstová, Ph.D.
doc. Ing. Prokop Toman, CSc.
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
koordinátoři doktorského studia na katedrách KIT, KSA a KIZI
Pruvodce_PhD_Informatika_2011
10
Download

Průvodce doktorandů KIT povinnostmi spojenými se studiem