PROJEKT INOVACE PROGRAMU ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ
CZ.2.17/3.1.00/36043
Předmět 129ATA1 – ateliér 1 - bytové stavby
Bakalářský stupeň programu Architektura a stavitelství, platnost inovace od 02/2014
Garanti předmětu 129ATA1: Ing.arch. Petr ŠIKOLA Ph.D., Ing.arch. Petr LÉDL
POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU
Ateliérová tvorba je aplikační předmět, ve kterém studenti skloubí získané poznatky ze širokého
spektra architektonických disciplín s vlastním výtvarným názorem a kreativitou. Tématem ateliéru je
návrh bytového domu uchopitelné velikosti, s důrazem na ideu, koncept řešení, vztah řešeného
objektu k okolí, vlastní prostorovou strukturu objektu, dispoziční řešení, konstrukční, proveditelnost.
Po širokých diskusích, úvahách a hodnoceních prací jiných architektů studenti předkládají vlastní
návrhy ve formě architektonické studie.
Literatura: platná legislativa, periodika - zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Architekt, Stavba,
Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, apod., Neufert a jiné typologie staveb.
CÍL INOVACE:
Rozšíření spolupráce školy a praxe.
ZPŮSOB REALIZACE:
Kromě tradičních rolí ve výuce ateliérové tvorby, které představuje pedagog a vyučující vstupuje do
vzdělávacího procesu studenta osoba třetí – ZADAVATEL. Ten je představován zástupcem obce, státní
správy, zájmové organizace, podnikatelského subjektu, apod. Jeho úlohou je předložení námětu
projektu pro studenty, spolupráce při formulování přesného zadání a poskytnutí podkladů, konzultace
projektu v rozpracovanosti a účast na závěrečné výstavě studentských prací se zhodnocením
studentských výstupů.
PŘÍNOS PROJEKTU:
Ve výuce je zjednodušeně modelován kontakt architekta se zadavatelem zakázky. Zadání projektů jsou
na zcela konkrétních lokalitách a vychází z reálných potřeb praxe. Řešení vazby projektu v kontextu
k řešené lokalitě se stává výchozím prvkem celého projektu. Nabízí se širší možnost publikování
výstupů ateliérové tvorby (výstavy mimo školní budovu, články, apod.), což povede k pozitivní
propagaci programu Architektura a stavitelství. Některé myšlenky studentských prací mohou být dále
dopracovány a realizovány.
SPECIÁLNÍ MOTIVACE PRO STUDENTY:
Kromě získání projekčních zkušeností, setkání se s odborníky z praxe a splnění studijních povinností při
zdárném absolvování předmětu je pro pět nejlepších studentských projektů v ročníku připravena
speciální motivační odměna v celkové výši 50 000,- Kč (tj. 10 000,- Kč za každý oceněný projekt).
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
CÍLE SPOLEČNÉ PRÁCE V SEMESTRU
Nalezení moderního výtvarného a estetického výrazu v kontextu místa a okolní zástavby. Pochopení
základních prostorových vztahů v návrhové fázi projektu při použití elementárních nástrojů
architektonické tvorby (rytmus, měřítko, kontrast, gradace, symetrie, proporce). Stavba jako otevřená
prostorová struktura, inspirovaná fyzickým, konceptuálním modelem. Důraz bude kladen na kreativitu
posluchačů, na vztah návrhu ke konkrétnímu městskému prostředí i na reálnost a propracovanost
architektonického i stavebně technického řešení. Kvalitu estetického řešení včetně technických a
materiálových detailů.
AKTUÁLNÍ ARCHITEKTURA - v průběhu zejména úvodních hodin proběhne promítání a prezentace na
téma aktuální architektury, prezentace nových bytových domů s komentáři pedagoga, který
prezentuje studentům svůj pohled na architekturu bytových domů.
„PASPORT“ - studenti předloží pedagogům ve zmenšené formě na formátu A4 své předchozí
ateliérové práce, smyslem je rychlé seznámení se pedagogů s předchozími pracemi (a schopnostmi)
studenta.
ROZJEZDOVÉ ÚLOHY - rychlý start semestru rozjezdovými úlohami, se vztahem k tématu. Úlohy na 30
minut přímo v ateliéru s následným vyhodnocením a společnou diskusí (téma např. varianty dispozic).
Smyslem těchto malých úloh je udržet aktivní pozornost studentů, umožnit jim sledovat přístup a práci
kolegů studentů, naučit je schopnosti vytvářet rychlé koncepty a mít možnost své nápady vzájemně
porovnat, řešení prezentovat.
TYPOLOGICKÁ PŘÍPRAVA – Ve všech atelierech budou věnovány 3 dvouhodinové bloky (ve 2. až 4.
atelierovém týdnu) tzv. "typologické přípravě", upřesňuje Příloha 1, zpracovaná garanty předmětu
Nauka o budovách. Studenti dále zpracují rešerše bytových domů s vlastní analýzou a postřehy, které
budou předmětem prezentace a diskuse v ateliéru nad typologicky dobrými a špatnými příklady řešení.
ZADÁNÍ - pedagogové předloží studentům ukázky projektů z minulého semestru. V rámci ateliéru bude
vždy řešeno pouze 1 zadání, u kterého bude omezen rozsah urbanismu na únosnou míru. V rámci
zadání úlohy jsou vhodná tato zadání: A. Bytový dům na volné parcele s návazností na okolní zástavbu,
B. Bytový dům v proluce (s návazností na okolní zástavbu). V rámci rozboru zadání bude upřesněn
stavební program (počet podlaží, počet bytových jednotek, velikosti bytů a nutné zázemí) a proveden
rozbor parcely v kontextu s urbanistickým řešením okolí.
ANALÝZA PROSTŘEDÍ – STAVENIŠTĚ a KONCEPTUÁLNÍ MODELY - po úvodním seznámení studentů s
lokalitou a daným územím budou vypracovány pracovní konceptuální modely (abstraktní prostorové
vyjádření prostorové struktury ve vazbě na zadání v reálně vymezeném prostoru parcely v M1:100 z
libovolných, dobře zpracovatelných materiálů (balza, kappa, karton, plexi, folie…, NE lepenka) pro
utvoření představy studentů o prostorových vazbách na okolí a vnitřním prostoru.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
HARMONOGRAM PRÁCE
I. FÁZE: PŘÍPRAVA – pedagog + zadavatel
3.-7.2.2014
Zahájení burzy zadání. Všem pedagogům předmětu budou nabídnuty náměty
zadavatelů na studentské projekty. Garant předmětu pro projekt OPPA bude mít
k dispozici základní nabídku projektů. Pokud budou chtít ostatní vyučující předmětu
přispět se svými zadáními, které splňují podmínky inovace výuky, poskytnou je
ostatním buď přímo, nebo prostřednictvím garantů předmětu. V ateliéru bude řešeno
vždy jedno zadání pro všechny.
10.-14.2.2014 Ve vazbě na schůzi katedry (11.2.2014) proběhne schůzka vyučujících předmětu.
Z každého ateliéru se musí zúčastnit alespoň jeden pedagog. Jednotlivé ateliéry nahlásí
elektronicky do 14.2.2014 témata, na nichž budou pracovat.
17.-21.2.2014 Pedagogové jednotlivých ateliérů kontaktují zadavatele, upřesní si rámcová zadání a
připraví si výchozí podklady pro zahájení výuky.
II. FÁZE: VÝUKA – pedagog + student + zadavatel (rámcový harmonogram průběhu výuky)
1. týden
Představení a seznámení se zadáním hlavní úlohy studentům. Typologický úvod ke
zvolenému druhu stavby. Diskuze. Rozjezdové úlohy, zadání analýzy typologie,
prezentování (promítání) aktuální architektury (pedagog) na téma zadání.
2.
Návštěva řešené lokality (doporučeno ve skupině s pedagogem, ale možno řešit i
individuální formou). Setkání se zadavatelem. Průzkumy a rozbory na místě. Doplnění
a zpřesnění rámcového zadání. Vyhodnocení rešerší, prezentace rozjezdových úloh,
hodnocení a diskuse. Prezentování (promítání) aktuální architektury (pedagog) na
téma zadání. Typologická přípravy, viz. Příloha 1. Předložení příkladů analýzy typologie,
hodnocení a diskuse (rozloženo do více hodin za sebou).
3.-4.
Práce na koncepci. Koncepční modely, varianty řešení. Stanovení hlavních myšlenek,
nutných vazeb na okolí, plošné a prostorové vztahy, hmotové řešení, pracovní model.
Představení a rozprava nad konceptuálním modelem vytvořeným na základě
předchozích rozborů, konzultací a ideového dispozičního řešení – vytvoření prostorové
struktury. Konzultace v modelových a kresebných skicách. Skicování a modelování
variant možných konceptů v ateliéru. Typologická přípravy, viz. Příloha 1.
5.-6.
Konkrétní architektonický návrh budovy - na základě konceptuálního modelu, se všemi
nezbytnými atributy návrhu budovy. Základní konstrukční, typologické a technologické
řešení, vybrané detaily, barevné i materiálové řešení. Konzultace modelových a
kresebných skic.
7.
ATELIÉROVÝ KONTROLNÍ TERMÍN - Každý student bude prezentovat svůj rozpracovaný
projekt – analýzy lokality, koncept architektonického a technického řešení.
8.-10.
Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace.
Upřesňování formy, funkce, konstrukce, včetně řešení okolního parteru a
urbanistických vazeb.
11.
KATEDROVÝ KONTROLNÍ TERMÍN (SROVNÁVACÍ) - datum a hodina bude předem
určena garantem předmětu jednotně pro všechny ateliéry, proběhne srovnání v rámci
ročníku. Prezentace rozpracovaných projektů před dokončením za účasti zadavatele.
Každý student bude prezentovat svůj projekt v tištěné i digitální podobě. Předmětem
prezentace je architektonické a technické řešení projektu, perspektivy (z normálního
horizontu), model, vypovídající výkresová dokumentace.
12.
Finální konzultace návrhu.
13.
Konzultace prezentace, zejména po obsahové a grafické stránce.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
Před odevzdáním projektu je doporučeno nabídnout studentům ještě alespoň jeden konzultační
termín.
III. FÁZE: PREZENTACE
ŠKOLNÍ VÝSTAVA (termín cca ve 3. týdnu zkouškového období (upřesní vedoucí k129)
Každý ateliér bude vystavovat studentské projekty v ateliéru D ve vymezeném sektoru. Skupinu
projektů stejného zadání bude uvádět společný poster, který bude obsahovat zadání projektu – situaci
s vymezeným řešeným územím, fotografii stávajícího stavu, shrnutí hlavních úkolů a stavební program.
Soupis všech studentů daného ateliéru a zmenšené perspektivy ze stejného stanoviště pro lepší
porovnání jednotlivých řešení. Nedílnou součástí společného posteru musí být loga OPPA, Prahy a EU
včetně doprovodných textů. Doporučen je i společný model řešené lokality s vazbou na okolní
zástavbu. Ideální je vyjímatelná část, do které lze vkládat jednotlivé modely dílčích řešení. Obsah
odevzdaných dílčích elaborátů je specifikován níže. Vedoucí každého ateliéru bude zodpovídat za
kulturní prezentování studentských projektů až do ukončení výstavy. Ve škole proběhne standardní
hodnocení katedrou. Komise pedagogů navrhne projekty, které by měly získat motivační odměnu z nominovaných projektů pět nejlepších – bez určení pořadí. V době trvání výstavy bude pozván
zadavatel, který se setká se studenty a slovně zhodnotí výsledky jejich práce. Doporučeno je, aby si
mohl zadavatel nejprve výstavu prohlédnout pouze v doprovodu pedagogů a pak teprve sdělil své
poznatky studentům.
VÝSTAVA V MÍSTĚ ŘEŠENÉ LOKALITY (doporučeno)
Pedagogové domluví se zadavatelem způsob poskytnutí výstupů studentských prací. Ideální formou je
uspořádání výstavy v místě řešené lokality a umožnění přímého kontaktu studentů a místních
obyvatel.
PUBLIKOVÁNÍ (doporučeno)
Zajímavé studentské projekty je doporučeno publikovat. Nemusí jít vždy o odborné časopisy. Nabízí se
i regionální periodika.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
POŽADAVKY NA ODEVZDÁNÍ:
Bude prezentován společný výkres ateliéru, obsahující zadání a vzájemné srovnání jednotlivých řešení prací studentů (nadhledové hmotové řešení, jednotný pohled). Formát odevzdání prací viz. Příloha 2.
Výsledný elaborát – práce studenta se bude skládat ze čtyř částí (pokud student neodevzdá ve
stanovený den všechny části svého elaborátu, nemůže mu být udělen klasifikovaný zápočet).
1. POSTER
Formát 500x1400 mm, počet: 1, závazný layout viz. Příloha 2. Obsah dokumentace
posteru viz. níže. Bude upřesněn před koncem semestru.
2. MODEL
Pracovní model z kartonu bez barevného řešení v měřítku 1:200, nebo upraveném dle
velikosti a rozsahu stavby. Ideální je model, který lze vložit do celkového modelu
řešené lokality, aby bylo možné ověřit si širší vazby. Při výstavě bude model umístěn na
trojbokém lepenkovém podstavci pod posterem, viz. Příloha 4.
3. SKICÁŘ
Formát A4, obsahující: zadání projektu, typologické cvičení, komentované rešerše,
průzkumy a rozbory lokality, jednotlivé fáze práce na koncepci stavby, skicy, dílčí
varianty řešení, výsledný projekt – všechny půdorysy, pohledy a řezy (i ty, které jsou na
posteru prezentované, tisk možno černobíle). Skicář bude umístěn do zářezu
lepenkového podstavce pod model. Doporučeno je zpracovávat skicář průběžně a při
kontrolních termínech jej prezentovat.
4. POSTER V DIGITÁLNÍ PODOBĚ
Finální podobu posteru ve formátu PDF poskytne student zvolenému pedagogovi
svého ateliéru. Vedoucí ateliéru pak předá nejpozději v den katedrového hodnocení
projektů všechny postery svých studentů garantovi předmětu za projekt OPPA (CD,
flash disk, datová zásilka). Digitální podoba projektů je jedním z výstupů celého
projektu Inovace programu Architektura a stavitelství a bude použita ke zveřejnění.
Pozn.: V kategorii prezentace projektu se hodnotí nejenom grafická úroveň a přehlednost posteru, ale i
kvalita modelu a úroveň zpracování skicáře. Přičemž váha hodnocení posteru činí cca 50%, modelu
30% a brožury 20%.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
POSTER - OBSAH DOKUMENTACE
PERSPEKTIVA - hlavní perspektivní záběr z horizontu člověka se zachycením vazby na okolí, doplněný
dílčími záběry, dokumentující objekt. Upřednostňovat zákres do fotografie (jako hlavní nebo dílčí
perspektiva), stejný záběr pro všechny projekty.
KONCEPT ŘEŠENÍ - graficky vyjádřený koncept řešení.
SITUACE (M1:200-1:250) - kreslena jako pohled na střechu s vyjádřením plasticity objektu, zeleně
apod. (stínování), dále obsahuje vrstevnice (upravený terén), komunikace a zpevněné plochy,
jednoduchý návrh ozelenění (nízká a vysoká zeleň), řešení parteru (povrchy), inženýrské sítě
(schematicky). Nutno uvést hlavní celkové kóty objektu a pozemku, označit hlavní vstupy a vjezdy,
světové strany, místo perspektivního záběru, popis objektů, zařízení a ploch na řešeném pozemku.
PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ (detail M1:100) - podrobné řešení včetně vybavení (nábytek,
zařizovací předměty apod.), konstrukční systém (konstrukční schéma zvlášť), popis místností, základní
kóty objektu. (celkové, ne detailní). Detail půdorysů bude odpovídat měřítku 1:100, ve výsledné
prezentaci je možné typický půdorys prezentovat v 1:100, zbylé půdorysy s použitím poměrového
měřítka v měřítku menším (např.M1:150).
KONSTRUKČNÍ SCHEMA - Zdokumentování hlavní nosné konstrukce typického podlaží s vyznačením
směrů pnutí stropních konstrukcí, konzol, modulů, obrysů nižšího a vyššího podlaží. Dle přiloženého
vzoru.
ŘEZY (detail M1:100) - zobrazení nosné a obvodové konstrukce, původní a upravený terén, základní
výškové kóty (podlahové úrovně, hřeben střechy, upravený terén apod.).
POHLEDY (detail M1:100) - základní pohledy, 1 pohled v barevných variantách s popisem povrchů a
materiálů, pohledy pojednané s podrobnostmi odpovídajícími měřítku (hlavní členění ploch, stěn,
ostínování, úpravy terénu, event. zeleň.).
PRŮVODNÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA - popis ideje a architektonického řešení objektu, jeho zdůvodnění a
popis umístění objektu vzhledem k okolí, popis objemového, dispozičního, konstrukčního a
architektonického řešení, zjednodušený výpočet plochy pozemku, zastavěné plochy a obestavěného
prostoru objektu.
ENERGIE A UDRŽITELNOST - Je možné i vhodné, aby se v projektech ve zjednodušené formě objevily
prvky: ukládání dešťové vody, FV panely, stínění, reálné proporce tepelné izolace (pomohou
pedagogové).
PODMÍNKY UDĚLENÍ KLASIFIKOVANÉHO ZÁPOČTU:
1. AKTIVNÍ ÚČAST NA HODINÁCH ATELIÉROVÉ TVORBY
Výuka ateliérů je postavena především na dialogu pedagogů a studentů, proto je nezbytně nutné, aby
se studenti AKTIVNĚ účastnili výuky ve škole. Povoleny jsou MAXIMÁLNĚ TŘI NEÚČASTI na hodinách
ateliérové tvorby. Vedoucí ateliéru je povinen vést si prezenci - samozřejmě aktivních účastí.
V případě, že student nebude mít dostatečný počet aktivních účastí na hodinách, nesplňuje základní
podmínku udělení klasifikovaného zápočtu. (Ve zvláště odůvodněných a průkazných případech lze
zažádat o udělení výjimky.)
2. SPLNĚNÉ ATELIÉROVÉ KONTROLY (PREZENTACE DÍLČÍCH ETAP PROJEKTU)
Absolvování předepsaných ateliérových kontrol (prezentací dílčích etap projektu), na kterých student
prezentuje rozpracovanost svého projektu. Vedoucí ateliéru jeho práci zhodnotí a oklasifikuje. Pokud
během tzv. katedrové kontroly v závěru výuky semestru práce vykazuje výrazné nedostatky, jsou
vyučující povinni na tuto skutečnost studenta jednoznačně upozornit. Pedagog dokonce může, měl by,
či musí studentovi výuku ukončit podle závažnosti přestupku.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
3. ODEVZDÁNÍ PŘEDEPSANÉHO ELABORÁTU
Pro odevzdání předepsaného elaborátu je katedrou stanoven jednotný termín. Ten může být zcela
výjimečně ze závažných a průkazných důvodů vedoucím atelieru posunut na základě individuální
žádosti do konce zkouškového období příslušného semestru. Výsledná klasifikace v sobě zahrnuje dílčí
hodnocení - 1. architektonické /urbanistické, 2. práce v ateliéru, 3. odevzdaná dokumentace - viz
katedrový hodnotící formulář.
ZPŮSOB KLASIFIKACE:
A
B
C
D
E
F
projekty výjimečné, excelentní od velmi talentovaných studentů se zodpovědným přístupem
ke studiu.
projekty nadstandardní, nápadité od studentů talentovaných, pracovitých, zodpovědných.
dobrý projekt, který nevykazuje žádné nedostatky ani chyby, student plnil všechny předepsané
povinnosti bez problémů, projektování mu nečiní velké obtíže, ale má ještě rezervy.
projekty, ve kterých se vyskytují chyby, nedořešené problémy, ale které mají slušnou výchozí
koncepci, student splnil předepsané povinnosti, práce na projektu byla pro něj obtížnější.
projekty vykazující chyby, problémy, bez nápadu, se slabou koncepcí, student splnil
předepsané povinnosti pro udělení zápočtu, ale nemá potenciál stát se tvůrčím architektem.
projekty nesplňující obsah zadání, s hrubými chybami, od studentů se špatným přístupem ke
studiu. Nesplňují podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu.
Pozn.: Známku je nutno zapsat do KOSu nejpozději do tří dnů od jejího udělení, a to i v případě, že
student projekt neodevzdal – zapisuje se F.
Všechny výše uvedené body jsou závazné pro všechny pedagogy, kteří vyučují předmět 129ATA1.
Jakékoli další doplnění sylabu předmětu je vítané, stejně tak jako individuální pojetí naplnění bodů
inovace výuky ateliérové tvorby.
PŘÍLOHY:
Příloha 1. - Typologická příprava
Příloha 2.- Závazný layout posteru
Příloha 3. - Konstrukční schema
Příloha 4. – Schema podstavce pod model
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
Download

Sylabus - apluses.cz