ATELIER POSPÍŠIL-FRANČE-HOŘICKÁ
atelier ATV2_zimní semestr 2014/2015_čtvrtek 09:00 – 13:30_D-A6
prof. Petr Pospíšil
ing.arch. Jaroslav Franče
[email protected]
ing.arch. Jana Hořická,
Tématem atelieru je regenerace území železničního brownfieldu v Nuslích, ul. Bartoškova – návrh nového
využití území zástavbou s mixem vhodných funkcí, např. komerční plochy, drobná nerušící výroba, prostorově
nenáročná sportoviště, administrativa atd. Práce bude v první fázi semestru probíhat ve skupinách, následně
bude každý rozpracovávat jeden konkrétní objekt. Součástí řešení je i parter objektů přiléhající k ulici
Bartoškova, případně samotná ulice. Stávající územní plán řadí území mezi dopravní plochy, ale cílem atelieru je
prověření možností budoucího nového (jiného) využití území.
Historie:
Ačkoliv trať z Prahy do Budějovic uvedla soukromá společnost KFJB do provozu již v roce 1871, zpočátku první
stanicí po Praze byla až Hostivař. Až 1. března 1882 bylo uvedeno do provozu nádraží Nusle a roku 1886 bylo
dokončeno seřaďovací nádraží. Osobní nástupiště a nádražní budova byly na vršovické straně dráhy, kolejiště a
budovy nákladového a seřaďovacího nádraží na nuselské straně. 1. listopadu 1882 byla do nádraží zaústěna i
nová spojka od Vyšehradu. Nádraží místní dráhy do Modřan (dnes trať 210), zprovozněné rovněž roku 1882,
leželo původně asi půl kilometru blíže k Bohdalci, ale brzy bylo přemístěno do nádraží dráhy císaře Františka
Josefa a jeho původní objekty byly opuštěny. Mezitím byla říšským zákonem číslo 51 z 8. dubna 1884 KFJB
zestátněna a provozovatelem se staly c. a k. rakouské státní dráhy KkStB. 1. října 1888 přibyla na trati ještě
nedaleká zastávka Královské Vinohrady. Roku 1899 byla stanice i její výtopna dále rozšířena. Roku 1919 byla
zprovozněna nákladní trať z nádraží Nusle-Vršovice na libeňské horní nádraží. 31. prosince 1919 bylo uvedeno
do provozu nové seřaďovací nádraží, táhnoucí se až do Strašnic, přes jehož plochu byl již roku 1913 zřízen
příhradový most od Vršovic na Bohdalec. V 70. letech 20. století prošlo seřaďovací nádraží komplexní
přestavbou a modernizací.
Program semestru:
1.týden
Seznámení se zadáním a průběhem semestru
25.09.12
Zadání rešerše s architektonickým a typologickým rozborem
(administrativa, komerční plochy, drobná nerušící výroba, jiné alternativní využití…)
Společná návštěva lokality
2.týden
Prezentace rešerše s architektonickým a typologickým rozborem
02.10.14
Prezentace prvotních dojmů z lokality a zadání
Společný rozbor zadání a širších vztahů
V průběhu prvních 2 týdnů získání podkladů (GIS) a příprava pracovních modelů (skupinově).
3. týden
Formulování konceptu řešeného území a limitů využití
09.10.14
Analýza širších vztahů v území, rozvaha dopravního a provozního řešení, návaznosti na okolí
Spolupráce v týmu možná (doporučená), zpracování společného pracovního modelu (skupinově)
Společné vytvoření koncepce území, definování konceptu řešení
Rozdělení území a definování stavebního programu (funkčního využití) objektů
4.-6. týden
Formulování konceptu jednotlivých objektů
16.10.14
– 30.10.14
Návrh a prověřování konceptu jednotlivých objektů, včetně stavebního programu
individuální a skupinové konzultace
6. týden
30.10.14
ATELIEROVÝ KONTROLNÍ TERMÍN
Prezentace konceptu v digitální podobě, doprovázená modelem
společná diskuze nad koncepty
7.-10. týden
Rozpracování a upřesňování architektonického návrhu
06.11.14
– 27.11.14
Návrh objektu vycházející z konceptu, zpětná vazba ke konceptu území
Individuální práce, částečně koordinovaná v rámci týmu
Podrobnější rozpracování architektonického, provozního a konstrukčního řešení
individuální a skupinové konzultace
11. týden
04.12.14
KATEDROVÝ KONTROLNÍ TERMÍN
Prezentace návrhu v digitální podobě, doprovázená modelem
Presentace za účasti hosta a/nebo zadavatele
12.-13. týden
Definitivní zpracování návrhu
11.12.14
– 18.12.14
Upřesnění rozvržení a osvěžení zásad prezentace architektonických návrhů
Příprava prezentace, dopracování návrhu především po grafické stránce
individuální a skupinové konzultace soustředěné na grafiku
Změny vyhrazeny, program bude v případě potřeby upraven.
Termín odevzdání bude upřesněn v průběhu semestru, až bude stanoven vedením Katedry architektury.
Před odevzdáním bude v lendnu 2014 ještě minimálně jeden společný konzultační termín.
Prezentace architekta:
Paralelně budou v průběhu semestru probíhat prezentace jednotlivých studentů představující práce
respektovaných světových architektů. Cílem cvičení je doplnění přehledu v oblasti poválečné architektury,
zdokonalování a praxe presentací před publikem – verbální projev, grafická úroveň presentace, důraz na
přednesení důležitých bodů presentace dle předem připravené osnovy, konfrontace s časovým limitem, domácí
příprava…
Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu:
 Aktivní účast na atelierech (povolena je pouze omluvená absence max 25% vyuč. hodin) Individuální
konzultace mimo cvičení nenahrazují povinnou účast na hodinách.
 Účast na kontrolních termínech a prezentacích.
 Odevzdání práce v předepsaném termínu, rozsahu a formátu.
Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu vychází ze studijních předpisů a sylabu předmětu ATV2 zveřejněného na
webových stránkách katedry.
Download

ATELIER POSPÍŠIL-FRANČE