PRŮVODCE PŘEDMĚTEM SOCIOEKONOMICKÁ
GEOGRAFIE PRO GEOMATIKU (KMA/SGG) 2012/2013
Základní charakteristika předmětu
Předmět Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) je vyučován v letním semestru v rozsahu
dvou hodin přednášek a dvou hodin cvičení. Po jeho absolvování student obdrží pět kreditů.
V akademickém roce 2012/2013 má předmět zapsáno šest studentů prezenční formy studia a šest
studentů kombinované formy studia.
Předmět je řádně rozvrhován ve čtvrtek od 8:25 do 11:55 (přednáška a cvičení) v místnostech UU-104 a
UU-106.
Absolventi předmětu KMA/SGG by měli disponovat základními znalostmi z oblasti socioekonomické
geografie a demografie tak, aby na jejich základě dokázali správně a efektivně získávat a zpracovávat
prostorová data (především malých a středních měřítek) pomocí geoinformačních technologií (GIT) a
následně tato data vizualizovat prostřednictvím metod tematické a počítačové kartografie. Absolvent
předmětu KMA/SGG by měl dokázat zvolit a především zdůvodnit vhodnou metodu pro zpracování,
vizualizaci a prezentaci konkrétní sady prostorových dat, dále také najít srovnatelná referenční data a
vyvodit závěry na základě analýz takových datových sad.
Studenti se v průběhu semestru orientačně seznámí s vybranými obory socioekonomické geografie, jako
jsou například politická geografie, geografie sídel nebo geografie dopravy, a také se základy demografie
(viz sylabus předmětu). Druhá část předmětu je zaměřena na obecnou problematiku prostorových dat.
Důraz bude kladený především na aspekty sémantiky, popisu datových sad a problematiku tzv.
„otevřených dat“ (Open Data). V předmětu KMA/SGG se bude výuka zaměřovat také na vazby s ostatními
předměty vyučovanými v rámci studia oborů Geomatika a Stavitelství (například předměty zabývající se
geografickými informačními systémy nebo kartografickou vizualizací prostorových dat).
Znalosti z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku budou dále prohlubovány a využívány
v rámci předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) a případně v dalších předmětech zabývajících se
zpracováním a vizualizací tematických prostorových dat, například Aplikace GIS (KMA/AGI).
Konzultace pro studenty kombinované formy studia
Datum a čas
Místnost
Náplň konzultace1
15. 2. 13:55-16:30
UL-210
Úvod do předmětu
Úvod do socioekonomické
geografie
Prostorová data (definice, obecné
problémy), sémantická a
syntaktická stránka prostorových
dat, ontologie (základy)
1
Vzhledem k omezenému času pro konzultace nebudou všechny témata kompletně odpřednášena (bude záležet na zájmu
studentů a obtížnosti jednotlivých témat). Studenti však budou mít k dispozici volně dostupné materiály nebo odkazy na ně tak,
aby se mohli adekvátně připravit na zkoušku.
-1-
Harmonizace prostorových dat
22. 3. 13:55-16:30
UL-210
Prezentace dat a základních
informací o území
Prezentace navržené metodiky
Demografie, geografie
obyvatelstva a sídel
19. 4. 10:15-12:50
EU-305
Prezentace vybrané obce
Politická a volební geografie
Integrace a globalizace
17. 5. 13:55-16:30
UL-210
Ekonomická geografie (vybrané
kapitoly)
Prezentace celkových výsledků
Sylabus
V rámci předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku budou probírány následující oblasti:
Problematika prostorových dat (s důrazem na sémantiku)
1. Prostorová data (definice, obecné problémy)
2. Sémantická a syntaktická stránka prostorových dat
3. Vybrané techniky podporující sémantiku prostorových dat
1. Metadata
2. Ontologie, geoontologie
3. Další techniky formou opakování nebo odkazů na jiné předměty vyučované na FAV – UML
(KMA/UGI), DB schémata (KIV/DB1, KIV/DB2), XML schémata (KMA/POK)
4. Iniciativa INSPIRE, tvorba SDI
5. Harmonizace prostorových dat
6. Přístupnost prostorových dat, Open Data
Základy socioekonomické geografie a demografie (orientované především na propojení s datovými zdroji a
způsoby kartografické vizualizace)
1. Úvod do geografie a její teorie a stručná historie (s důrazem na socioekonomickou geografii)
2. Základy demografie a geografie obyvatelstva
3. Geografie sídel, geografie města, teorie lokalizace
4. Politická geografie (geografie voleb, integrační procesy, globalizace...)
5. Ekonomická geografie (geografie průmyslu, zemědělství)
6. Geografie dopravy
-2-
7. Geografie cestovního ruchu
Zápočet
Zápočet je zaměřený na komplexní analýzu území vybrané obce s rozšířenou působností (ORP) z hlediska
„kvality života“, která hraje rozhodující roli při investičních nebo plánovacích aktivitách. Výsledkem analýzy
bude výběr konkrétního území (například na úrovni parcely nebo více parcel) a velice podrobné zdůvodnění
tohoto výběru (včetně kartografických vizualizací). Hlavním kritériem výběru bude vhodnost lokality z
hlediska bydlení (existující zástavba nebo možnost výstavby nových domů či bytů). Analýza bude
realizována ve skupinách o velikosti 2-3 studenti, přičemž každá skupina s vybere jednu ORP z následujícího
seznamu – Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, Klatovy, Nepomuk, Přeštice, Sušice. Veškerá
komunikace (termíny, následující kroky analýzy, hodnocení apod.) bude probíhat na webové stránce
http://kma-sgg.blogspot.cz/.
Za jednotlivé zápočtové úkoly (dodržení termínu odevzdání nebo prezentace, kvalita výsledku) bude
možné získat 50 bodů2, zápočet bude udělený za 25 bodů.
Jednotlivé odevzdané části budou hodnoceny následujícím způsobem (hodnocení bude publikováno na
webu, v některých případech bude studentům zasláno na školní email nebo sděleno ústně):
•
Splněno
•
Splněno s výhradami (výhrady budou okomentovány v emailu, tak aby na ně mohl student reagovat
a připravit inovovanou verzi práce pro diskuzi během zkoušky; v tomto případě nebude vyžadováno
zaslání opravené verze).
•
Nesplněno (výhrady budou popsány v emailu; student bude povinen zaslat novou verzi společně s
dalším okruhem; okruh se bude považovat za neodevzdaný, viz výše uvedená penalizace).
Konečný termín pro získání zápočtu je 31.5.
Zkouška
Zkouška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku se skládá z písemné části (testu) a krátké
prezentace seminární práce (5 minut, bez projektoru a počítače), na kterou budou navazovat související
dotazy3. Předpokladem splnění testu je získání minimálně polovičního počtu bodů. Test je podobného
charakteru jako v předmětech KMA/TKA nebo KMA/POK.
Před zkouškou student zašle zkoušejícímu kompletní aktuální verzi seminární práce, která bude sloužit jako
podklad k doplňujícím dotazům. Kritéria pro splnění druhé části zkoušky jsou splnění formálních kritérií pro
prezentaci, včetně dodržení časového limitu, a pravdivost prezentovaných informací.
Třetí část zkoušky bude považována za splněnou, pokud bude zcela správně zodpovězený minimálně
poloviční počet otázek (celkový počet bude 4-8 otázek podle rozsahu) a zároveň žádná otázka nezůstane
alespoň bez částečně správné odpovědi. Celkové hodnocení bude dané váženým průměrem – test (40%),
prezentace (20%), dotazy k prezentaci (40%).
Seznam doporučené literatury (výběr)
Na webové stránce předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (http://gis.zcu.cz/sgg) nebo na
webu (http://kma-sgg.blogspot.cz/) budou uveřejňovány a aktualizovány další materiály, především
prezentace z přednášek. Další aktuální informace se objevují a budou objevovat na novinkách serveru
2
3
Tento počet se může (ale nemusí) změnit zadáním dobrovolných úkolů v průběhu semestru (nikoli po jeho skončení).
Druhou třetí část zkoušky vykonává student sám, nikoli ve skupině.
-3-
gis.zcu.cz a na blogu Blogující geomatici (http://geomatika-zcu.blogspot.com/). Mnoho materiálů je k
dispozici na webových stránkách univerzit a vysokých škol vyučujících geografii a také na serverech, které
umožňují sdílet prezentace nebo texty (například Scribd apod.)
Prostorová data (definice, obecné problémy)
•
ČERBA, O. 2010. Popis dat pro geoinformační technologie. Studijní materiály pro předmět
KMA/SGG. Plzeň, 2009-10. Dostupné z: http://gis.zcu.cz/studium/sgg/Materialy/data.pdf.
•
ŠÍMA, J., 2003. Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy. 1. vyd. Zdiby: Výzkumný
ústav geodetický, topografický a kartografický, 2003. 87 s. ISBN: 80-85881-20-9.
Sémantická a syntaktická stránka prostorových dat
•
BURKETT, W. 2002. The Myths of "Standard" Data Semantics.
•
ČERBA, O. 2010. Popis dat pro geoinformační technologie. Studijní materiály pro předmět
KMA/SGG. Plzeň, 2009-10. Dostupné z: http://gis.zcu.cz/studium/sgg/Materialy/data.pdf.
•
FERNANDEZ, T.D., FERNANDEZ, J.L. 2008. Towards Semantic Spatial Data Infrastructures: A
framework for sustainable development.
•
KALÁB, M. 2008. Sémantická interoperabilita v rámci iniciativ EU. Brno, Masarykova Univerzita,
2008.
•
KLIEN, E. 2008. Semantic Annotation of Geographic Information. Universität Münster, 2008.
•
SKLENÁK, V., 2004. Metadata, sémantika a sémantický web. In INFORUM 2004: 10. konference o
profesionálních
informačních
zdrojích,
Praha,
25.–27.
5.
2004.
Dostupné
z:
http://www.inforum.cz/pdf/2004/Sklenak_Vilem1.pdf.
•
TOLK, A., MUGUIRA, J.A. 2003. The Levels of Conceptual Interoperability Model.
•
XU, Z., LEE, Y.C. 2002. Semantic Heterogeneity of Geodata.
Metadata
•
KAFKA, Š. 2008. Metadatový portál a katalogové služby. GIS Ostrava 2008. Dostupné z:
http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2008/sbornik/Lists/Papers/028.pdf.
•
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat.
•
SKLENÁK, V., 2004. Metadata, sémantika a sémantický web. In INFORUM 2004: 10. konference o
profesionálních
informačních
zdrojích,
Praha,
25.–27.
5.
2004.
Dostupné
z:
http://www.inforum.cz/pdf/2004/Sklenak_Vilem1.pdf.
Ontologie, geoontologie
•
ČERBA, O. 2010. Popis dat pro geoinformační technologie. Studijní materiály pro předmět
KMA/SGG. Plzeň, 2009-10. Dostupné z: http://gis.zcu.cz/studium/sgg/Materialy/data.pdf.
•
FONSECA, F. T. 2001. Ontology-Driven Geographic Information Systems.
•
HORRIDGE, M. et al. 2009. A Practical Guide To Building OWL Ontologies Using Protege 4 and
CO-ODE Tools, Edition 1.2.
•
HORROCKS, I., RECTOR, A. 2004. The Semantic Web: Ontologies and OWL.
-4-
•
KLIEN, E. 2008. Semantic Annotation of Geographic Information. Universität Münster, 2008.
•
KLIEN, E., EINSPANIER, U., LUTZ, M., HÜBNER, S. 2004. An Architecture for Ontology-Based
Discovery and Retrieval of Geographic Information.
•
KLIEN, E., PROBST, F. 2005. Requirements for Geospatial Ontology Engineering.
•
NABUCO, O. 2006. Ontologies: methods, languages, and applications.
•
NOY, N.F., MCGUINNESS, D.L. 2002. Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First
Ontology.
•
O’SULLIVAN, D. 2008. Brief Introduction to Ontology.
•
PUNDT, H. 2007. From Idea toward Ontology.
•
SMITH, B. 2003. Ontology and Information Systems.
•
SVÁTEK, V. 2002. Ontologie a WWW.
•
SVÁTEK, V., VACURA, M. 2007. Ontologické inženýrství.
•
USCHOLD, M., GRUNINGER, M. 1996. Ontologies: Principles, Methods and Applications .
Iniciativa INSPIRE, tvorba SDI
•
ANNONI, A., FRIIS-CHRISTENSEN, A., LUCCHI, R. & LUTZ, M. 2008. Requirements and Challenges for
Building a European Spatial Information Infrastructure: INSPIRE. In van Oosterom & P., Zlatanova,
S. Creating Spatial Information Infrastructures. Towards the Spatial Semantic Web. CRC Press,
Taylor & Francis Group, London. ISBN 978-1-4200-7068-2.
•
DIRECTIVE 2007/2/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 March 2007
establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) .
•
FERNANDEZ, T.D., FERNANDEZ, J.L. 2008. Towards Semantic Spatial Data Infrastructures: A
framework for sustainable development.
•
INSPIRE.
Prováděcí
pravidla.
CENIA,
2007.
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFKE0M1R/
$FILE/070516-INSPIRE-hradec.pdf.
•
RYTTERSGAARD, J. 2001. Spatial Data Infrastructure: Developing Trends and Challenges.
Dostupné z:
Harmonizace prostorových dat
•
ČERBA, O. et al. 2008. Projekt Humboldt: cesta k implementaci ESDI. GIS Ostrava 2008. Dostupné z:
http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2008/sbornik/Lists/Papers/015.pdf.
•
FICHTINGER, A., KLIEN, E., GIGER, C. 2009. Challenges in Geospatial Data Harmonisation: Examples
and Approaches from the HUMBOLDT project. AGILE Workshop 2009. Dostupné z:
http://www.esdi-humboldt.eu/files/agile2009/humboldt_keynote.pdf.
•
GEDRANGE, C., SEQUEIRA, M., NEUBERT, M. 2009. Cross-Border Harmonisation of Spatial Base
Data –an Example from a German-Czech Project. 12th AGILE International Conference
Pre-Conference
Workshops
Hannover,
June
2009.
Dostupné
z:
http://www.esdi-humboldt.org/files/agile2009/gedrange2009_cross-border_harmonisation.pdf.
•
GIGER, C. 2008. Data harmonisation processes in HUMBOLDT. Humboldt Consortium, 2008.
Dostupné
z:
-5-
http://www.ec-gis.org/Workshops/inspire_2008/presentations/InspireConference_HUMBOLDT_W
S_Giger.pdf.
•
VILLA, P., REITZ, T., GOMARASCA, M.A. 2008. Humboldt Project for Data Harmonisation in the
Framework of GMES and ESDI: Introduction and Early Achievements. Dostupné z:
http://www.isprs.org/congresses/beijing2008/proceedings/4_pdf/303.pdf.
•
XU, Z., LEE, Y.C. 2002. Semantic Heterogeneity of Geodata.
Přístupnost prostorových dat
•
ČERBA, O. 2010. Popis dat pro geoinformační technologie. Studijní materiály pro předmět
KMA/SGG. Plzeň, 2009-10. Dostupné z: http://gis.zcu.cz/studium/sgg/Materialy/data.pdf.
•
ELSLEY, M. 2007. The Issue of Accessibility: Considerations when Designing for a Worldwide
Audience.
•
HENRIKSEN, C. et al. 1994. Open Geodata Access Through Standards.
Úvod do (socioekonomické) geografie a její teorie a stručná historie
•
History of Geography. Dostupné z: http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?
historyid=ac23.
•
KUBEŠ, J. Úvod do studia geografie II. (Teoretická
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/z/vyuka/teor_geog.doc.
•
SKOKAN, L., 1998, Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Úvod do teorie
geografie I., 1. vyd., 148 s., ISBN 80-7044-174-7.
geografie).
Dostupné
z:
Základy demografie a geografie obyvatelstva
•
CHALUPA, P. & ŠUPKA, J., 1984, Brno: Univerzita J.E. Purkyně, Vybrané kapitoly ze speciální
didaktiky sociální a ekonomické geografie se zaměřením na geografii obyvatelstva, 1. vyd., 96 s.
•
LANGHAMROVÁ, J. 2007. Demografie. Učební text pro předmět U017. Praha: Vysoká škola
ekonomická
v
Praze,
Univerzita
třetího
věku,
2007.
Dostupné
z:
http://fmv.vse.cz/u3v/soubory/skripta/U017.pdf.
Geografie sídel, geografie města, teorie lokalizace
Politická geografie (geografie voleb, integrační procesy globalizace...)
Ekonomická geografie (geografie průmyslu, zemědělství)
•
GÖTZ, A. & NOVOTNÁ, M. 1995, Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU, Geografie zemědělství ČR, 1. vyd.,
100 s., 80-7043-145-8.
•
CHALUPA, P. , 1992, Brno: Vydavatelství MU Brno, Socioekonomická geografie I.: Geografie
nevýrobní sféry v přehledu a cvičeních, 1. vyd., 124 s., 80-210-0447-9.
•
MIRVALD, S. & DOKOUPIL, J., 1993, Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU, Cvičení z geografie průmyslu,
1. vyd., 89 s., 80-7043-077-x.
•
MIRVALD, S. & NOVOTNÁ, M., 1994, Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU, Geografie zahraničního
obchodu, 1. vyd., 44 s., 80-7043-119-9.
Geografie dopravy
-6-
•
BRINKE, J. 1999, Praha: Nakladatelství Univerzity Karlovy, Úvod do geografie dopravy, 1. vyd., 114
s., 80-7184-923-5.
•
MIRVALD, S., 2001, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Cvičení z geografie dopravy a služeb, 1.
vyd., 74 s., 80-7082-737-8.
•
MIRVALD, S., 2000, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Geografie dopravy II.: Silniční a železniční
doprava, 1. vyd., 57 s., 80-7082-637-8.
•
MIRVALD, S., 2001, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Geografie dopravy III., 1. vyd., 43 s.,
80-7082-846-3.
Geografie cestovního ruchu
•
MIRVALD, S., DOKOUPIL, J., MATUŠKOVÁ, A., NOVOTNÁ, M., SUDA, J. & REITSPIESS, Z, 1994, Plzeň:
Pedagogická fakulta ZČU, Geografie cestovního ruchu, 2. upravené vyd., 110 s., 80-7043-110-5.
•
MIRVALD, S., 1991, Plzeň: Akademie Jana Ámose Komenského, oblast Plzeň-město, Geografie
cestovního ruchu: Praktická cvičení, 1. vyd., 39 s.
Ostatní příbuzná témata
•
BREWER, C. A., 2005. Designing Better Maps: A Guide for GIS Users. Redlands CA: ESRI Press, 2005.
203 a. ISBN 1-58948-089-9.
•
ČAPEK, R., MIKŠOVSKÝ, M. & MUCHA, L. 1992. Geografická kartografie. 1. vyd. Praha: Státní
pedagogické nakladatelství, 1992. 373 s. ISBN: 80-04-25153-6.
•
KAŇOK, J. 1999. Tematická kartografie. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. 318 s. ISBN:
80-7042-781-7.
•
MONMONIER, M., 2000. Proč mapy lžou. 1. vyd. Praha : Computer Press, 2000. 221 s. ISBN:
80-7226-238-6.
Ing. et Mgr. Otakar Čerba, Ph.D.; UK-722; [email protected] (veškeré individuální konzultace rezervujte pomocí emailu,
není možné se spolehnout na stoprocentní dostupnost během oficiálních konzultačních hodin).
Poslední aktualizace: 13. 2. 2013
-7-
Download

Průvodce předmětem - Geomatika na ZČU v Plzni