JAK NAKLÁDAT S ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ
1. Proč třídit odpad?
Produkce odpadů a jejich složení úzce souvisí s lidskou činností. Množství vyprodukovaného odpadu je
odrazem ekonomické vyspělosti společnosti. Země s vyspělou ekonomikou a vyšší životní úrovní produkují
větší množství odpadu, který ale také umějí lépe využít. Mezi nejcharakterističtější projev konzumní
společnosti patří nárůst produkce odpadů z obalů, které jsou součástí převážné většiny spotřebního zboží.
K nárůstu produkce odpadů z obalů dochází v ČR již dlouhodobě. Balení zboží souvisí s přísnými nároky na
hygienické a zdravotní předpisy.
Z domácností pochází většina komunálního odpadu. Resp. komunální odpad nebo také směsný odpad je
podle legislativy veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce. Typu
domácnosti, tedy životnímu stylu, míře konzumního způsobu života, velikosti sídla a počtu jejich členů
odpovídá produkce a skladba odpadů.
Komunální odpady, které domácnosti produkují, jsou z největší části tvořeny biogenními složkami, a to
především zbytky potravin. Odpad je nejčastěji odstraňován skládkováním a právě biogenní složka je z
hlediska vlivu na životní prostředí velmi podstatná, neboť se z ní uvolňuje významné množství metanu,
jednoho z klíčových skleníkových plynů, který hraje roli při změně klimatu. Skládky také narušují krajinný
ráz a při porušení podmínek provozu při nakládání s odpady může docházet zátěžím životního prostředí
zejména únikem nebezpečných látek do půdy, vody i do ovzduší. Mohou být ovlivněna společenstva i ve
větších vzdálenostech od těchto zařízení.
Skládkování je nevýhodné také tím, že dochází ke ztrátě surovin a energií, které by se daly ještě využít.
Chybějící zdroje jsou nahrazovány surovinami a energiemi z přírodních zdrojů, většinou neobnovitelných.
Dlouhodobý vysoký podíl ukládání komunálního odpadu je v současné době považován za hlavní problém
nakládání s odpady.
2. Jaký odpad můžeme třídit?
Abychom omezili ukládání odpadu na skládky, přistupujeme k jeho dalšímu využívání. Materiálové
využívání odpadu umožňuje snížit spotřebu přírodních surovin a energie užité při jejich zpracování.
Znamená použití vlastní hmoty odpadu nebo její části na výrobu jiného výrobku. Nástrojem k dalšímu
využívání odpadů je jejich třídění.
Pro třídění vybraných druhů odpadů existují speciální kontejnery. K tomu, jaký odpad lze třídit a do jakého
kontejneru patří, slouží symboly na výrobcích. Pro rozlišení druhu materiálu, ze kterého byly obaly
vyrobeny, se používají číselné a písmenné identifikační kódy. Číselný kód je uveden v katalogu odpadů (ten
lze nalézt např. v příloze č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., v platném znění, nebo na
http://www.enviweb.cz/katalog).
Konkrétní informace, jaké odpady do kontejnerů patří a nepatří, nalezneme na popiskách přímo na
jednotlivých barevných sběrných kontejnerech. O systému sběru tříděného odpadu rozhoduje každá obec
sama, a proto se může třídění odpadů v některých obcích lišit. Záleží na dohodě mezi obcí a svozovou
firmou a technickém vybavení třídících linek v okolí. V některých obcích se např. spolu s plastem do žlutých
nebo s papírem do modrých nádob vhazují i nápojové kartony. Někde se z plastových obalů sbírají jen PET
lahve, apod. Informace o místních specificích třídění odpadu, která je třeba vždy respektovat, se dozvíte na
městském úřadě nebo u příslušné svozové firmy.
Jak recyklovat plasty
Číselný identifikační kód: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Písmenný identifikační kód: PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS
Pro třídění plastů slouží žlutá sběrná nádoba, případně je možné plasty odložit do sběrného dvora.
Do kontejneru na plasty patří: fólie, sáčky, plastové tašky, PET láhve včetně víček a etiket, kelímky, obaly od
čistících a kosmetických přípravků, drogistických výrobků, polystyren, obaly od spotřebního zboží, obaly od
CD disků a další výrobky z plastů, termoobaly, do kterých v restauraci balí jídlo, výplně krabic pro spotřební
elektroniku. PET láhve je nutné sešlápnout, abychom zmenšili objem.
Do kontejneru nepatří: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a
jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky, molitan, obaly od nebezpečných látek,
polystyren, který byl použit jako stavební izolace (pokud je na něm omítka, měl by se vyhodit jako stavební
odpad).
Plastové odpady nemusí být dokonale čisté, mastnota a zbytky obsahu však omezují recyklaci vytříděných
obalů. Plastovou lahev od rostlinného oleje je potřeba důkladně vymýt.
Jak recyklovat papír a lepenku
Číselný identifikační kód: 20, 21, 22
Písmenný identifikační kód: PAP
Pro třídění papíru slouží modrá sběrná nádoba a výkupna sběrných surovin.
Do kontejneru patří: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, kancelářský papír, letáky, knihy,
lepenka, karton, papírové obaly. Není nutné odstraňovat kancelářské svorky nebo fóliová okénka z obálek.
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku. Papírové a lepenkové krabice je vhodné
rozložit.
Do kontejneru nepatří: mokrý, mastný, znečištěný papír, uhlový, laminovaný a voskovaný papír, pleny a
hygienické potřeby (papírové pleny většinou kromě papíru obsahují také plast, proto do kontejneru na
papír nepatří ani ty nepoužité), obaly od vajec (jsou sice z papíru, ale již tolikrát recyklovaného, že jde o
poslední uplatnění hmoty. Je proto lepší je vyhodit do směsného odpadu, nebo ještě lépe zkompostovat).
Podobný případ jsou roličky od toaletního papíru (papír lze recyklovat pouze sedmkrát, poté už je jeho
vlákno příliš krátké a nelze z něj papír opět vyrobit). Papírové kapesníčky jsou sice z kvalitního papíru, po
jejich použití ale do kontejneru na papír z hygienických důvodů nepatří. Recyklaci papíru navíc ztěžuje
jakékoli znečištění, a proto není vhodné do kontejneru vhazovat mastné nebo jinak zašpiněné papírové
obaly. Všechny odpady výše popisované patří do směsného odpadu.
Jak recyklovat sklo
Číselný identifikační kód: 70, 71, 72
Písmenný identifikační kód: GL
Pro třídění skla slouží zelená sběrná nádoba na barevné sklo a bílá sběrná nádoba na čiré sklo
Do kontejneru patří: jakékoliv sklo, např. láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo
z oken.
Do kontejneru nepatří: keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.
Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
Jak recyklovat nápojové kartony
Číselný identifikační kód: 81, 84
Písmenný identifikační kód: C/PAP
Pro třídění nápojových kartonů slouží oranžová sběrná nádoba, kontejner na nápojové kartony nemusí být
celý oranžový, důležité je označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru.
Do kontejneru patří: krabice od džusů, mléka a mléčných výrobků, apod. Krabice je potřeba před vhozením
do kontejneru sešlápnout.
Do kontejneru nepatří: „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani
nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.
Jak recyklovat kovy
Číselný identifikační kód: 40, 41
Písmenný identifikační kód: FE, ALU
Pro odběr kovů jsou určeny výkupny sběrných surovin a sběrné dvory. Větší kusy hliníku, tzv. silnostěnný
hliník (např. hliníkové nádobí a příbory) vykupují sběrné suroviny, tenkostěnný hliník (některá víčka od
jogurtů, obaly od čokolád, tavených sýrů, alobal) lze odevzdat v některých sběrných dvorech,
ekoporadnách a na dalších místech, nebo přímo u firem zabývajících se jeho zpracováním.
Do kontejneru patří: kovy železné a neželezné – plechovky, konzervy, železo, měď, plechovky od nápojů,
obaly od čokolád a tavených sýrů, víčka od jogurtů, obaly od paštik, hliníkové nádobí a příbory, starší
stanové konstrukce.
Do kontejneru nepatří: kovové obaly obsahující nebezpečné látky, fólie, které jsou spojené s jiným
materiálem jako je plast či papír (obaly od polévek apod.).
Víčka od zavařovacích sklenic, která jsou zpravidla potažena gumou, nelze vytřídit. Pod gumou je většinou
hliník nebo jiný kov, který třídit lze, pokud je ale potažený gumou, patří do smíšeného odpadu. Samotnou
gumu také nelze vytřídit. Prázdné nádoby od sprejů často kombinují hliník a železo. Jestliže je podíl hliníku
malý, nevyplatí se tyto obaly dále třídit a následně zpracovávat. U hliníkových kapslí do kávovarů je třeba
sledovat, jestli hliník není pokryt potravinářskou fólií.
Pokud máme pochybnosti o druhu materiálu, hliník poznáme např. pomocí magnetu. V případě, že se obal
skládá převážně z hliníku, magnetismus nezapůsobí. Setkáme-li se s víčkem od jogurtu, které může být z
hliníku, ale také z plastu, stačí předmět zkusit zmačkat. Hliník se na rozdíl od plastu do původního tvaru
nevrátí, zůstane zmačkaný. Další pomůckou jak odlišit hliník od plastové fólie, je zkusit daný obal
roztrhnout. Nebude-li při trhání klást odpor, jedná se o hliník.
Jak recyklovat textil
Číselný identifikační kód: 60, 61
Písmenný identifikační kód: TEX
Textil lze odevzdávat do speciálních sběrných kontejnerů, charitativních středisek a nadací, obchodů
s použitým oblečením.
Do kontejneru patří: čisté a suché textilie, povlečení, ručníky, obuv, kabelky a tašky, hračky, oděvní
doplňky.
Do kontejneru nepatří: znečištěné a mokré textilie.
Ve většině případů je vyžadováno, aby byl textil zabalen do igelitových tašek či pytlů z důvodu zabránění
znečištění a poškození.
Jak recyklovat nebezpečný odpad
Značný podíl odpadů vykazuje nebezpečné vlastnosti. Jedná se především o toxicitu, žíravost, karcinogenitu
apod. Tyto odpady vyžadují speciální způsoby nakládání, aby byla eliminována možnost zasažení lidského
organismu.
Pokud je na obalu nebo výrobku symbol přeškrtnuté popelnice, jedná se o nebezpečný odpad, jehož
nebezpečné vlastnosti popisují grafické symboly v oranžovém poli. Kromě označení je na obalu uvedeno,
jakou nebezpečnou látku výrobek obsahuje.
Mezi nebezpečný odpad patří zbytky barev, rozpouštědel, kyselin, léky s prošlou záruční lhůtou, motorové
a převodové oleje, zářivky a výbojky, baterie a akumulátory, elektrická a elektronická zařízení (televizory,
chladničky, mrazničky, počítače, monitory).
Léky
Nespotřebované léky a léky s prošlou záruční dobou se odevzdávají v lékárnách. Ostatní nebezpečný odpad
se odevzdává ve sběrných dvorech. Pokud obec sběrný dvůr nemá, je povinna minimálně 2x ročně zajistit
mobilní sběr nebezpečných odpadů.
Elektroodpad
Elektrozařízení je možné odevzdat ve sběrných dvorech v rámci tzv. místa zpětného odběru vyřazených
elektrozařízení. Další možností je odevzdat elektroodpad při nákupu nového spotřebiče. Vyřazená
elektrozařízení mají být odevzdávána úplná a nerozebraná. Pokud splňují tuto podmínku, jsou odebírána
bezplatně.
CD a DVD je možné odevzdávat ve sběrných dvorech v rámci zpětného odběru elektrozařízení. Vhodné je
také již nepotřebné CD a DVD věnovat k charitativním účelům nebo do domovů se sociální péčí, kde mohou
být ještě využita.
Zpětný odběr vysloužilých světelných zdrojů probíhá pomocí nádob k tomu určených. Tyto nádoby můžete
nalézt na obecním úřadě, prodejnách elektro nebo sběrném dvoře.
Seznam sběrných míst http://www.ekolamp.cz/o-nas/seznam-sbernych-mist/.
Na těchto místech se odebírají lineární a kompaktní zářivky, halogenidové, sodíkové a směsné výbojky,
světelné zdroje s LED diodami.
Do zpětného odběru nepatří běžné žárovky, ani reflektorové a halogenové žárovky, odkládají se do
směsného odpadu.
Jak recyklovat biologicky rozložitelný odpad
Biologicky rozložitelný odpad je možné odevzdávat do hnědých sběrných nádob, tzv. kompostérů nebo ve
sběrném dvoře.
Do kontejneru patří: zbytky slupky ovoce a zeleniny, menší množství jídla (záleží na velikosti kompostu,
vhodné jsou např. těstoviny, vařená nebo syrová zelenina), skořápky z vajec (lépe rozdrcené), pokojové
rostliny, suché listy, zemina od pokojových rostlin, kávová sedlina včetně papírových filtrů, čaj i čajové
sáčky, posekaná tráva, nadrcené větve, listí, je možné přidávat menší množství natrhaných novin nebo
pilin.
Do kontejneru nepatří: potraviny plesnivé, nedopalky cigaret, popel, zbytky masa, kosti, tuky, oleje, slupky
ze salámů, kůže (tento odpad může mít hygienická rizika). V kompostu by také neměl být nadbytek
dřevěných částic, pilin, větviček, kůry, protože se rozkládají poměrně pomalu a při rozkladu odebírají z
půdy dusík, který potom chybí rostlinám.
Pro majitele zahrad je nejjednodušší zpracování bioodpadu kompostováním na volné ploše, nebo pomocí
kompostéru.
Obyvatelé činžovních a panelových domů mohou využívat komunitní kompostování, kdy sdílejí společný
kompostér a vzniklý kompost si rozdělí. Komunitní kompostování může provozovat několik domácností
žijících v sousedství, kolektiv zaměstnanců, škola apod. Komunitní kompostéry jsou vhodným zařízením pro
místa, kde kompostování probíhá na veřejném prostranství a kde je nutné kompost zabezpečit před
znehodnocením např. směsným odpadem. Komunitně kompostovat se dá i do běžného plastového
kompostéru, který je umístěn například na dvoře činžovního domu. Více se dozvíte např. na
www.kompostuj.cz
Další možností je vermikompostování pomocí žížal, které je možné využívat i v domácnostech. Produktem
je menší množství velmi kvalitní hlíny. Základní podmínkou je mít v kompostu dostatečné množství žížal,
nejlépe žížaly hnojní, cca 30 kusů a udržovat kompost neustále přiměřeně vlhký. K tomu může posloužit
vrstva keramzitu na dně nebo piliny či nařezané noviny. Čerstvě přidaný odpad je dobré přihrnout vrstvou
hlíny, aby se k němu žížaly lépe dostaly.
Jak nakládat s dalšími odpady
Kuchyňský olej
Použitý kuchyňský olej z domácností spadá do oblasti komunálního odpadu. Je biologicky rozložitelný a
jako takový je možné jej také zkompostovat, budeme-li dodržovat určitá pravidla: zásadní je nelít olej do
kompostu v tekuté formě a velkých objemech (mohlo by dojít ke kontaminaci půdy a spodních vod),
nejlepší řešení je nechat olej nasáknout do přírodního sorbentu např. pilin, kartonového papíru, ubrousků a
tento materiál následně vložit do kompostu.
Můžete se také informovat na obecním či městském úřadu o možnosti sběru použitého kuchyňského oleje.
V některých obcích je to možné. Použitý kuchyňský odpad je také možné shromáždit do pevné a proti
rozbití odolné lahvi (např. PET) a odevzdat ve sběrném středisku odpadů.
Technické oleje, barvy, ředidla
Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami patří na místa určená ke sběru
nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také na místech zpětného odběru, což
mohou být čerpací stanice a autoservisy. Vhodné je nechat olej vyměnit v servisu. Ve většině případů je
příslušná informace uvedena na etiketě výrobku.
Odpad vyrobený kombinací různých materiálů
Obaly označené kombinací písmen s lomítkem, např. C/PP nazýváme kombinované a patří do směsného
odpadu. Skládají se ze dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým
obalem je např. tzv. blistr na léky ("platíčko" se zatavenými tabletkami). Většinu kombinovaných obalů
nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton (pevný karton určený na nápoje nebo omáčky, C/PAP) a
některé další kombinované papírové obaly.
Molitan
V menším množství jej můžeme hodit do směsného odpadu, ve větším množství patří do sběrného dvora.
Zubní pasta, řasenka
Výrobky tohoto typu patří do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu.
Navíc většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal. Obal od řasenky je
sice z plastu, ale je znečištěný zbytky barvy.
Přípravky na hubení hmyzu
U těchto přípravků se vždy se řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří do nebezpečného odpadu,
patří tedy na sběrný dvůr nebo do mobilní sběrny nebezpečného odpadu. O nebezpečné vlastnosti výrobku
informuje oranžová výstražná značka na obalu.
Jaký odpad můžeme odevzdat ve sběrném dvoře
Ne všechny sběrné dvory odebírají veškerý odpad, který nepatří do komunálního odpadu. Konkrétní
informace získáte přímo ve sběrném dvoře nebo na obecním úřadě.
Do sběrného dvora je možné odevzdávat objemný odpad (nábytek, zařízení z domácností), elektroodpad,
jedlý olej a tuk, textilní materiály, monočlánky a akumulátory, kovy a kovové obaly, bioodpad, stavební suť,
papír, sklo, plasty, nebezpečné složky komunálního odpadu, pneumatiky.
Co znamená zpětný odběr výrobků
Výrobce, resp. prodejce výrobku je povinen výrobek bezplatně odebrat a zajistit aby s ním bylo nakládáno
v souladu s udržitelným rozvojem. Pokud není prodejce či výrobce ochoten výrobek zpětně odebrat, je
povinen zajistit síť jiných zařízení, např. sběrných dvorů, kde lze výrobek bezplatně odevzdat.
Odpovědnost za celý životní cyklus výrobku včetně zajištění zpětného odběru je stanovena všem osobám,
které uvádějí na trh v ČR obaly, vozidla, elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory, zářivky a
výbojky, pneumatiky a minerální oleje.
3. Jak omezit produkci odpadů?
Důležitou roli při správném nakládání s komunálními odpady hraje přístup každého z nás, snaha o
předcházení vzniku odpadů, jejich minimalizaci, vytřídění a využití. Pokud odpad vytřídíme, je možné ho
využít materiálově či energeticky. Šetříme tak obnovitelné i neobnovitelné zdroje a také prostor, kam
bychom odpad uložili, neboť většina nevytříděného odpadu z domácností končí na skládce (menší část je
spálena v zařízení na energetické využití odpadů).
Každý z nás může ovlivnit nejen množství komunálního odpadu, ale i způsob, jak s ním bude nakládáno.
Snažme se vzniku odpadu předcházet. Již při výběru výrobku či služeb rozhodujeme o tom, kolik odpadu
vznikne. Pokud budeme spotřební výrobky využívat racionálně a opakovaně, preferovat výrobky označené
ekoznačkou, vybírat výrobky stejné s minimálním počtem obalů nebo výrobky v recyklovatelných obalech,
tedy s menším dopadem na životní prostředí, omezíme produkci odpadů.
-
-
Množství odpadu, které vzniká v našich domácnostech, jsme schopni účinně ovlivnit následujícími způsoby:
Nakupovat přednostně výrobky s menším počtem obalů nebo nezabalené (např. potraviny),
upřednostňovat zboží balené jednoduše, úsporně a do obalů šetrných k životnímu prostředí (nevhodné
jsou např. kartonové krabice na nápoje). Preferovat výrobky v obalech, které lze třídit. Obaly tvoří kolem
poloviny domovního odpadu.
Nápoje je vhodnější kupovat ve vratných skleněných lahvích, případně v recyklovatelných PET-lahvích,
které jsou v porovnání s hliníkovými plechovkami z hlediska udržitelného rozvoje příznivější.
Přednostně používat vodu z kohoutku.
Nepotřebné věci, jako je oblečení, knihy, CD, DVD, hračky, nábytek je možné věnovat charitativním
organizacím či prodat do obchodů s použitým zbožím.
Využívat k nákupu vlastní tašky a odmítat igelitové tašky či sáčky nabízené v obchodě.
Používat textilní výrobky (utěrky, ručníky) místo papírových.
Používat kancelářské potřeby, které lze znovu zrenovovat či naplnit (např. tonerové kazety).
Upřednostňovat zboží z recyklovaných případně recyklovatelných materiálů.
Množství odpadů snižovat kompostováním bioodpadu.
Důsledným tříděním vratných částí odpadu, využíváním sběrných dvorů, míst zpětného odběru apod.
Nejdůležitější je, zvážit, zda nový výrobek skutečně potřebujeme, neboť každý produkt se jednou stane
odpadem.
Použité zdroje:
www.ekolist.cz
www.ekokom.cz
www.jaktridit.cz
www.kompostuj.cz
www.mzp.cz
www.veronica.cz
www.wikipedie.cz
Zpráva o životním prostřední České republiky 2012
Download

JAK NAKLÁDAT S ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ 1. Proč třídit