ELEKTROTEHNIKA
Spisak pitanja
ELEKTROSTATIKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Navesti i objasniti načine naelektrisavanja tela.
Zakon o održanju elektriciteta.
Definisati tačkasto naelektrisanje.
Napisati izraz za Kulonovu silu između dva tačkasta naelektrisanja i objasniti pojedinačno
svaki član izraza.
Kulonova sila skupa tačkastih naelektrisanja.
Definisati probno naelektrisanje.
Definisati vektor jačine elektrostatičkog polja preko Kulonove sile i probnog naelektrisanja.
Napisati izraz za vektor jačine elektrostatičkog polja usamljenog tačkastog naelektrisanja i
prikazati ga grafički.
Vektor jačine elektrostatičkog polja skupa tačkastih naelektrisanja.
Definisati vrste gustina naelektrisanja.
Linije vektora elektrostatičkog polja.
Nacrtati linije vektora elektrostatičkog polja a) dva tačkasta pozitivno naelektrisana tela, b)
dva tačkasta negativno naelektrisana tela i c) dva tačkasta pozitivno i negativno naelektrisana
tela.
Fluks vektora homogenog elektrostatičkog polja.
Fluks vektora nehomogenog elektrostatičkog polja.
Gausova teorema.
Primenom Gausove teoreme izvesti izraz za jačinu elektrostatičkog polja usamljenog
tačkastog naelektrisanja.
Primenom Gausove teoreme izvesti izraz za jačinu elektrostatičkog polja usamljene
naelektrisane metalne sfere.
Primenom Gausove teoreme izvesti izraz za jačinu elektrostatičkog polja usamljene
naelektrisane beskonačne ravni.
Jačina elektrostatičkog polja dve naelektrisane beskonačne ravni.
Potencijal elektrostatičkog polja.
Potencijal usamljenog tačkastog naelektrisanja.
Potencijal dve naelektrisane beskonačne ravni.
Napon elektrostatičkog polja.
Ekvipotencijalne površi.
Rad sile elektrostatičkog polja.
Rad spoljne sile protiv elektrostatičkog polja.
Potencijalna energija naelektrisanja u elektrostatičkom polju.
Podela čvrstih supstanci u odnosu na sadržaj slobodnih elementarnih nosioca naelektrisanja.
Provodnici u elektrostatičkom polju: osnovne karakteristike.
Elektrostatička indukcija.
Raspodela naelektrisanja na provodnim telima.
Kapacitivnost usamljenog provodnog tela.
Kondenzator i njegova kapacitivnost.
Polarizacija dielektrika.
Vektor polarizacije dielektrika.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Gustina vezanog naelektrisanja na površini dielektrika.
Vektor električnog pomeraja (indukcije).
Uopšten Gausov zakon.
Pločasti kondenzator sa dielektrikom između elektroda.
Karakteristike dielektrika.
Energija elektrostatičkog polja.
Zapreminska gustina elektrostatičke energije.
Električna sila u elektrostatičkom polju.
Redna veza više kondenzatora.
Paralelna veza više kondenzatora.
ELEKTROKINETIKA
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Šta proučava elektrokinetika?
Srednja makroskopska brzina kretanja slobodnih nosilaca naelektrisanja.
Vektor gustine struje.
Strujno polje.
Specifična provodnost i specifična otpornost provodnika.
Omov zakon u lokalnom obliku.
Temperaturna zavisnost specifične električne otpornosti.
Vrste materijala prema vrednosti specifične otpornosti.
Džulovi gubici u strujnom polju.
Uticaj stranih sila na strujno polje u generatoru.
Generator u praznom hodu.
Elektromotorna sila generatora
Generator u provodnoj sredini.
Strujno kolo.
Jačina struje.
Jednačina kontinuiteta za nestacionarna strujna polja.
Jednačina kontinuiteta za stacionarna strujna polja.
Jednačina kontinuiteta za stalne linijske struje.
Označavanje linijske struje; referentni smer.
I Kirhofov zakon za linijske struje.
Zakon cirkulacije vektora jačine električnog polja u stacionarnom strujnom polju.
II Kirhofov zakon u stacionarnom strujnom polju.
Polje u otpornicima.
Omov zakon za stalne struje.
Snaga otpornika (Džulovi gubici).
Električna šema otpornika; označavanje napona i struja; usklađeni i neusklađeni referentni
smerovi napona i struje.
Prazan hod generatora.
Generator priključen na prijemnik.
Korisna snaga generatora.
Snaga Džulovih gubitaka u generator.
Električna šema generatora; označavanje napona i struja.
Relacije između ems, napona i struje realnog naponskog generatora.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
Idealni naponski generator.
I Kirhofov zakon za kola stalnih struja.
II Kirhofov zakon za kola stalnih struja.
Napon između dve tačke u kolu.
Prosto kolo sa jednim naponskim generatorom.
Omov zakon za prosto kolo.
Prosto kolo sa više naponskih generatora i otpornika
Uopšteni Omov zakon za prosto kolo sa više generatora.
Redna veza otpornika.
Naponski razdelnik.
Paralelna veza otpornika.
Strujni razdelnik.
Redna veza naponskih generatora.
Paralelna veza naponskih generatora.
Metod direktne primene Kirhofovih zakona.
Metod konturnih struja.
Teorema superpozicije.
Tevenenova teorema.
Teorema kompenzacije.
Prilagođenje po snazi za otpornik.
Punjenje kondenzatora.
Pražnjenje kondenzatora.
ELEKTROMAGNETIZAM
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
Naelektrisanje u pokretu.
Magnetska sila tačkastih naelektrisanja u pokretu.
Magnetska indukcija tačkastih naelektrisanja u pokretu.
Strujni element zapreminskih, površinskih i linijskih struja.
Magnetska indukcija strujnih elemenata sa zapreminskom, površinskom i linijskom strujom.
Magnetska indukcija kružne konture sa strujom.
Magnetski moment strujne konture.
Magnetska indukcija planarne konture sa strujom.
Magnetska indukcija pravolinijskog provodnika konačne dužine sa strujom I.
Magnetska indukcija ravni sa strujnim plaštom.
Magnetska indukcija solenoida.
Magnetska sila kojom spoljašnje magnetsko polje deluje na konturu sa strujom.
Magnetska sila koja deluje između dva paralelna veoma dugačka provodnika sa strujama.
Uticaj homogenog magnetskog polja na konturu sa strujom.
Magnetski fluks.
Zakon o konzervaciji magnetnog fluksa.
Amperov zakon.
Magnetska indukcija dugačke prave strujne niti.
Magnetska indukcija dugačkog pravog žičanog provodnika.
Magnetska indukcija torusnog namotaja.
Magnetska indukcija veoma velike ravni sa površinskom gustinom struje.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
Magnetisanje materijala i vektor magnetizacije.
Dijamagnetski materijali.
Nedijamagnetski materijali.
Paramagnetici.
Antiferomagnetici.
Ferimagnetski materijali (feriti).
Feromagnetici.
Amperove struje
Zapreminske Amperove struje.
Površinske Amperove struje.
Jačina magnetskog polja.
Uopšteni Amperov zakon.
Karakteristike magnetisanja feromagnetskih materijala.
Linearna magnetska kola.
Nelinearna magnetska kola.
Faradejev zakon elektromagnetske indukcije.
Statička indukcija.
Dinamička indukcija.
Mešovita ili složena indukcija.
Linearni generator.
Linearni motor.
Obrtni generator.
Vihorne struje.
Međusobne induktivnosti.
Sopstvena induktivnost.
Veza između međusobnih induktivnosti i sopstvene induktivnosti.
Idealni i realni kalem.
Spregnuti kalemovi.
Transformator.
Transformator u praznom hodu.
Transformator u nominalnom režimu rada.
Energija kalema bez jezgra.
Energija kalema sa jezgrom od linearnog feromagnetika.
Energija kalema sa jezgrom od nelinearnog feromagnetika bez histerezisa.
Energija kalema sa jezgrom od nelinearnog feromagnetika sa histerezisom.
Određivanje magnetskih sila preko energije.
Pritisak magnetskih sila.
KOLA NAIZMENIČNIH STRUJA
158.
159.
160.
161.
162.
163.
Vrste promenljivih veličina.
Prostoperiodične veličine.
Poređenje prostoperiodičnih veličina.
Srednja i efektivna vrednost.
Idealni naponski generator u prostoperiodičnom režimu.
Otpornik u prostoperiodičnom režimu; impedansa otpornika.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
Kalem u prostoperiodičnom režimu; impedansa kalema.
Kondenzator u prostoperiodičnom režimu; impedansa kondenzatora.
Analiza redne veze otpornika i kalema u prostoperiodičnom režimu.
Fazori kao obrtni vektori.
Zaustavljeni obrtni vektori.
Fazorski dijagram otpornika, kalema i kondenzatora
Fazorski dijagram prijemnika poznate impedanse.
Fazorski dijagram redne veze otpornika i kalema.
Fazorski dijagram redne veze otpornika i kondenzatora.
Fazorski dijagram redne veze otpornika, kalema i kondenzatora.
Redna rezonansa kola.
Fazorski dijagram paralelne veze otpornika i kalema.
Fazorski dijagram paralelne veze otpornika i kondenzatora.
Fazorski dijagram paralelne veze otpornika, kalema i kondenzatora.
Paralelna rezonansa kola (antirezonansa).
Predstavljanje fazora kompleksnim brojem.
Kompleksni predstavnici prostoperiodičnih veličina.
Analiza kola u kompleksnom domenu.
Kompleksna impedansa i admitansa (za opšti prijemnik; za otpornik, kalem i kondenzator).
Impedansa redne veze više prijemnika.
Impedansa paralelne veze više prijemnika.
Rezistansa, reaktansa, konduktasa i susceptansa.
Trenutna i srednja (aktivna) snaga prijemnika.
Prividna snaga prijemnika.
Faktor snage prijemnika.
Reaktivna snaga prijemnika.
Kompleksna snaga prijemnika.
Kirhofovi zakoni u kompleksnom obliku.
Određivanje napona između dve tačke u kolu.
Metod konturnih struja.
Prilagođenje po snazi.
Popravka faktora snage.
Trofazni generator.
Trofazni prijemnik.
Trofazni vod.
Simetrični trofazni generator; veza generatora u trougao.
Simetrični trofazni generator; veza generatora u zvezdu.
Simetrični trofazni prijemnik; veza prijemnika u zvezdu.
Simetrični trofazni prijemnik; veza prijemnika u trougao.
Snaga prijemnika vezanog u zvezdu u uravnoteženom sistemu.
Snaga prijemnika vezanog u trougao u uravnoteženom sistemu.
Trofazni nesimetrični prijemnik.
Prednosti trofaznog sistema nad monofaznim.
Download

Електротехника