Magnetizam – Pitanja za proveru znanja (A grupa)
1. Definisati linije polja i spektar polja vektora magnetne indukcije. Skicirati spektar polja
vektora magnetne indukcije neograničeno dugog pravog strujnog provodnika, torusnog i
solenoidnog namotaja.
Slika 1.
2. Kako se definiše zakon o konzervaciji (očuvanju) magnetnog fluksa i koju osobinu
magnetnog polja on iskazuje. Koja je njegova direktna posledica?
3. Napisati izraz za silu na prav strujni provodnik dužine l , optican strujom I, koji se nalazi
u homogenom magnetnom polju indukcije ⃗ .
4. Napisati izraz za rad pri pomeranju krute strujne konture, načinjene od N navojaka tanke
žice, iz položaja (1) u položaj (2) u magnetnom polju indukcije ⃗ .
5. Definisati amperski magnetni moment konture i moment sprega na strujnu konturu u
homogenom magnetnom polju indukcije ⃗ . Koji položaj teži da zauzme strujna kontura u
magnetnom polju?
6. Napisati izraz za Lorencovu silu na naeletrisanje Q koje se kreće brzinom u
kombinovanom električnom ( ⃗ ) i magnetnom polju ( ⃗ ).
7. Napisati izraz za Amperov zakon: a) za slučaj da je struja lokalizovana u tankim

provodnicima; i b) u strujnom polju vektora gustine struje J .
8. Napisati izraz za podužnu silu između dva neograničeno duga prava strujna provodnika
kroz koje teku stalne struje I1 i I2, istih smerova.
9. Tri neograničeno duga prava strujna provodnika kroz koje teku stalne struje I1, I2 i I3 leže
u istoj ravni kao na slici 2. Odrediti odnos struja I2/I3 pri kome je podužna sila na
provodnik sa strujom I1 jednaka nuli.
Slika 2.
Slika 3.
Slika 4.
10. Dva neograničeno duga prava strujna provodnika kroz koje teku stalne struje I1 i I2 nalaze
se na međusobnom rastojanju 2a. Odrediti vektor magnetnog polja i magnetne undukcije
u tački A (slika 3). Data je veza I1 =I i I2=4I.
11. Odrediti vektor magnetne undukcije u tački A za sistem dva neograničeno duga prava
strujna provodnika na slici 4. Data je veza I1 =2I i I2=I.
12. Napisati: a) Bio-Savarov zakon; i b) Izraz za izračunavanje magnetne indukcije na
rastojanju a od strujnog provodnika ograničene dužine l, kroz koji teče stalna struja I.
13. Provodnik kroz koji teče stalna struja jačine I=1A savijen je u obliku kvadrata stranice
a=2cm. Odrediti vektor magnetne indukcije u tački preseka dijagonala kvadrata.
Magnetna propustljivost sredine u kojoj se sistem nalazi iznosi   2  H/m .
14. Izvesti izraz za izračunavanje magnetne indukcije na osi kružne strujne konture
poluprečnika a kroz koju teče stalna struja jačine I.
15. Napisati generalisani Amperov zakon i iskazati ga rečima.

16. Napisati izraz za generalisani Amperov zakon u strujnom polju vektora gustine struje J .
17. Napisati definicionu vezu između vektora magnetne indukcije, magnetnog polja i vektor
gustine magnetnog momenta. Koje su jedinice pojedinih fizičkih veličina u izrazu?

18. Napisati granične uslove za vektor jačine magnetnog polja H i vektor magnetne induk
cije B na razdvojnoj površini dve sredine različitih magnetnih permeabilnosti 1 i  2 .
19. Vektor magnetnog polja, neposredno uz razdvojnu površinu dve sredine različitih

magnetnih permeabilnosti 1 i  2 , u sredini 1 iznosi H1  2 xˆ  4 yˆ [A/m]. Odrediti
vektor magnetnog polja u sredini  2 , ako su poznate relativne magnetne permeabilnosti
 r1  5 i  r 2  2 . (Slika 5)
Slika 5.
Slika 6.
20. Izvesti zakon prelamanja linija polja na razdvojnoj površini dve sredine različitih
magnetnih permeabilnosti 1 i  2 .
21. Definisati prvobitnu i osnovnu karakteristiku magnećenja.
22. Nacrtati histerezisnu petlju i prvobitnu krivu magnećenja. Objasniti kako se dobijaju.
Obeležiti remanentnu indukciju i koercitivno polje.
23. Kako se može razmagnetisati magnet.
24. Kako se definišu statička, dinamička, početna i reverzibilna permeabilnost feromagnetnog materialala. Sa koje karakteristike se one određuju?
25. Šta su to tvrdi a šta meki magnetni materijali i koje su njihove osnovne primene.
26. Napisati sve analogije između fizičkih veličina i zakona u električnim i magnetnim kolima.
27. Odrediti koeficijent samoinduktivnosti tankog torusnog namotaja sa N navojaka tanke
žice, dužine srednje linije lsr i površine poprečnog preseka S.
28. Odrediti koeficijent međusobne induktivnosti dva tanka torusna namotaja žice, sa N1 i N2
navojaka, na istom jezgru od neferomagnetnog materijala, dužine srednje linije lsr i
površine poprečnog preseka S.
29. Napisati Faradejev zakon elektromagnetne indukcije i objasniti Lencovo pravilo.
30. Odrediti indukovanu elektromotornu silu u konturi sa slike 6 ako kroz provodnik protiče
struja: a) i=Im cos (t); b) i=Im e-t.
31. Izvesti izraz za proteklu količinu elektriciteta q, kroz provodnu konturu otpornosti R,
prilikom prebacivanja konture iz položaja (1) u položaj (2).
32. Napisati izraz za izračunavanje indukovane elektromotorne sile u pravom provodniku
dužine l koji se kreće brzinom u homogenom magnetnom polju indukcije ⃗ .
33. Elektromotorna sila samoindukcije.
34. Elektromotorna sila međusobne indukcije.
35. Koje dve komponente ima električno polje (izvornu i bezizvornu) i posledice čega su
pojedine komponente.
36. Napisati izraze za zapreminsku gustinu energije magnetnog polja i energiju magnetnog
polja kalema induktivnosti L.
37. Napisati izraz za noseću silu elektromagneta.
Download

ovde