Česká republika - souhrnné opakování učiva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Se kterým státem máme a) nejkratší b) nejdelší státní hranici?
Popiš (nakresli) vlajky sousedních států.
Jaké mezinárodní poznávací značky se objevují na automobilech našich sousedů?
Jaká je přibližně rozloha ČR? Znáš některý jiný stát, který je zhruba stejně velký jako ČR?
Na kolikáté rovnoběžce leží Praha?
Kdy vzniklo a) Československo b) Česká republika?
Kolik lidí má přibližně ĆR? Jaká je průměrná hustota obyvatel na 1 km?
Jaké náboženství převažuje na území ČR?
Seřaď daná města podle počtu obyvatel od největšího k nejmenšímu: Vsetín, Praha, Zlín, Brno, Ostrava,
Rožnov, Olomouc
Do jaké skupiny jazyků patří čeština?
Ve kterém pohoří se nachází hora: a) Klínovec (1244m) b) Lysá hora (1323m) c) Milešovka (837m)?
Kterým vrásněním vznikla východní část ČR – např. pohoří Beskydy?
Kolik mm srážek spadne přibližně v ČR za rok? Kde nejvíce?
Který měsíc je v ČR zpravidla a) nejteplejší b) nejchladnější?
Vysvětli, co je to teplotní inverze.
Do kterých 3 moří odtéká voda z území ČR?
Jak se jmenuje naše největší jezero, kde se nachází, jak je přibližně hluboké a velké, jak vzniklo?
Uveď jména 3 přehrad na Vltavě.
K jakým účelům byly budovány přehrady v ČR? (Uveď aspoň 4 důvody.)
Vypiš všechny řeky, které nejsou přítokem Vltavy: Berounka, Sázava, Jizera, Lužnice, Otava
Která řeka má na území ČR nejdelší tok?
Ve kterém pohoří pramení řeka a) Labe b) Morava c) Vltava?
Do jakého úmoří patří Vsetín?
Ve které oblasti ČR se dochovala největší soustava rybníků? Proč byly u nás rybníky zakládány?
Ve kterých lázních nalezneme náš nejteplejší pramen (73°C)? Jak se pramen jmenuje?
Kolik % rozlohy ČR zaujímají přibližně lesy? (Tolerance 10%.)
Který druh stromu dnes v českých lesích převažuje?
Které půdy na území ČR obsahují nejvíce humusu? Ve kterých oblastech se nachází?
Jak se jmenuje nejhlubší propast ČR?
Jmenuj hlavní druhy hospodářských zvířat, které se u nás chovají.
Ve kterých oblastech ČR se těží: a) černé uhlí b) hnědé uhlí c) ropa?
Jak se liší těžba způsob těžby černého a hnědého uhlí v ČR? Které uhlí je výhřevnější?
Která ruda se využívá jako palivo v jaderných elektrárnách?
Kterých nerostných surovin máme nedostatek a musíme je dovážet?
Uveď příklady 2 elektráren: a) jaderných b) tepelných c) vodních
Ve kterém pohoří leží přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně? Vysvětli, jak funguje.
Jak se jmenuje naše největší mezinárodní letiště v Praze? Uveď ještě alespoň dvě česká mezinárodní
letiště.
Jak velká část obyvatelstva dnes pracuje ve sféře služeb? Co všechno můžeme do oblasti služeb zahrnout?
Které české lázně patří mezi nejznámější? (5 příkladů)
Vyjmenuj všechny národní parky české republiky.
Vyjmenuj 5 příkladů CHKO. Jaký rozdíl je mezi národním parkem a CHKO?
Uveď název aspoň 3 vysokých škol na území ČR. Vyjmenuj aspoň 3 střední školy v nejbližším místě
svého bydliště.
Který stát je v současnosti naším největším obchodním partnerem?
Uveď aspoň 3 příklady významných mezinárodních evropských nebo světových organizací (politických,
hospodářských, vojenských,....), jejichž je ČR členem.
Ve kterém městě sídlí naše nejvýznamnější automobilka?
Vysvětli, proč u nás klesá těžba černého uhlí. Jaké to má výhody a nevýhody?
Ve kterých městech ČR se vyrábí: a) zápalky b) tužky c) bižutérie d) varhany?
Vyjmenuj nejznámější české hrady a zámky. (Alespoň 5 příkladů)
Jak se jmenuje oblast s našimi nejznámějšími jeskyněmi? (Punkevní jeskyně, Macocha,....)?
Kde se nachází a jak se jmenují naše nejznámější skalní města?
Download

Česká republika - souhrnné opakování učiva