Poradna
Metrologická kontrola očních tonometrů
V ZN č.3/2010 jsme se zaměřili obecně na metrologické kontroly zdravotnických
přístrojů. Mezi přístroje, které musejí být povinně ověřovány patří i zařízení pro měření
nitroočního tlaku – oční tonometry.
Nitrooční tlak je důležitý parametr, který oftalmolog zjišťuje při podezření na oční vadu
(např. glaukom). Tlak uvnitř oka je ovlivněn přítokem a odtokem nitrooční tekutiny a za
normálních okolností je stabilní, během dne kolísá pouze mírně. Jeho běžná hodnota se může
u každého člověka lišit, nicméně u zdravého jedince by neměla překročit 21 mmHg. V
porovnání s krevním tlakem se tedy měří řádově nižší hodnoty a k měření se využívají oční
tonometry.
V současnosti existují dva základní typy oční tonometrů:
 Kontaktní (aplanační) – jedná se o starší metodu měření, nicméně stále využívanou.
Nitrooční tlak se měří přímým kontatktem přístroje s okem – provádí při znecitlivění
rohovky. Kontaktní plocha tonometru tlačí na oční rohovku a způsobuje její oploštění
(aplanaci). Lékař ve štěrbinové lampě sleduje oko a odečítá tlak, při kterém k
požadované aplanaci došlo. Čím je tlak uvnitř oka vyšší, tím vyšší tlak musí vynaložit
přístroj k oploštění rohovky.
 Bezkontaktní – jedná se o moderní metodu, která je pro pacienty citlivější. K oploštění
rohovky se používají vzduchové pulsy a měří se rychlost odraženého vzduchu.
Platná legislativa ČR
Oční tonometry jsou zdravotnické prostředky s měřicí funkcí se zařazením do klasifikační
třídy IIa. Všechny typy očních tonometrů kontaktních a bezdotykových jsou ve smyslu §3,
odstavce 3 zákona o metrologii č. 505/1990 Sb., v platném znění, stanovenými měřidly
podléhajícími povinnosti periodického ověřování ve lhůtách stanovených vyhláškou
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 345/2002 Sb., přílohy 2.3.1. a), b) v platném znění. U
kontaktních druhů očních tonometrů je doba platnosti ověření stanovena na 1 rok, u
bezkontaktních pak na 2 roky.
Všichni poskytovatelé zdravotní péče, kteří používají oční tonometry, tj. oční lékaři v
soukromém nebo státním sektoru, případně zodpovědní techničtí pracovníci státních
nemocnic, jsou povinni vést evidenci a překládat tato měřidla před uplynutím platnosti k
novému ověření – viz §18 písm. a), b) zákona č. 505/1990 Sb., v platném znění, zákon o
zdravotnických prostředcích č. 123/2000 Sb., v platném znění, a příslušné nařízení vlády č.
336/2004 Sb.
Zajištění metrologického ověření
Metrologické ověřování očních tonometrů zajišťuje Český metrologický institut ČMI, resp.
některé jeho oblastní inspektoráty (viz www.cmi.cz). Cena metrologického ověření
provedeného pracovníky ČMI je u kontaktních aplanačních tonometrů cca 3.000,- Kč, u
bezkontaktních asi 4.000,- Kč včetně DPH. Metrologické ověřování očních tonometrů
zajišťuje dále Autorizované metrologické středisko K 1 HNS mechanix s. r. o. (viz
www.hnsmechanix.com).
© Medicton Group - Všechna práva vyhrazena
Autorská práva k tomuto dokumentu jsou majetkem společnosti Medicton Group, s.r.o. Žádná část této publikace
nesmí být kopírována, či jinak reprodukována, nebo předávána třetí straně jakýmkoli způsobem bez předchozí
dohody a písemného souhlasu firmy Medicton Group, s.r.o.
Ing. Martin Dobiáš, Ing. Vratislav Fabián, Autorizované metrologické středisko K 127,
Medicton Group
© Medicton Group - Všechna práva vyhrazena
Autorská práva k tomuto dokumentu jsou majetkem společnosti Medicton Group, s.r.o. Žádná část této publikace
nesmí být kopírována, či jinak reprodukována, nebo předávána třetí straně jakýmkoli způsobem bez předchozí
dohody a písemného souhlasu firmy Medicton Group, s.r.o.
Download

oční tonometry - Medicton Group