Topografske karte
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
NAZIV I IZDANjE
TOPOGRAFSKE KARTE
Jedinica
mere
Topografska karta 1:25 000,
Topografska karta 1:25 000, (RiH)
Topografska karta 1:50 000,
Topografska karta 1:50 000, (RiH)
Topografska karta 1:100 000,
Topografska karta 1:100 000, (RiH)
Topografska karta 1:200 000,
Topografska karta 1:200 000, (RiH)
Topografska karta 1:200 000, (BO sa administrativnim
granicama)
list
list
list
list
list
list
list
list
2.171,00 rsd
2.171,00 rsd
2.171,00 rsd
2.171,00 rsd
2.121,00 rsd
2.121,00 rsd
2.338,00 rsd
2.338,00 rsd
list
2.215,00 rsd
CENA
Preglednotopografske karte
Red.
broj
NAZIV I IZDANjE
PREGLEDNOTOPOGRAFSKE KARTE
1.
Preglednotopografska karta 1:300 000,
2.
4.
Preglednotopografska karta 1:300 000, (zidna)
Preglednotopografska karta 1:300 000, (zidna,
plastificirana)
Preglednotopografska karta 1:300 000, (BO)
5.
Preglednotopografska karta 1:500 000, Srbije, (zidna)
3.
6.
7.
8.
Preglednotopografska karta 1:500 000, Srbije,
(zidna, plastificirana)
Preglednotopografska karta 1:500 000, Srbije,
Jedinica
mere
list
kpl.Srbija
kpl.Srbija
1.171,00 rsd
16.394,00 rsd
18.333,00 rsd
kpl.Srbija
19.673,00 rsd
list
(BO)
Preglednotopografska (opštegeografska) karta 1:1 000
000 – izrađena na osnovu DOGK 1000
CENA
878,00 rsd
kpl.Srbija
2.908,00 rsd
kpl.Srbija
4.284,00 rsd
kpl.Srbija
1.644,00 rsd
list
1.393,00 rsd
Pregledne karte
Red.
broj
NAZIV I IZDANjE
PREGLEDNE KARTE
Jedinica
mere
1.
Pregledna karta Srbije 1:1 500 000, podela po Griniču
(SE)
kpl.Srbija
CENA
404,00 rsd
Tematske karte
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NAZIV I IZDANjE
TEMATSKE KARTE
Karta vodoobjekata 1:50 000, podela po Griniču
Vazduhoplovna vojna karta 1:200 000, podela po
Griniču
Vazduhoplovna vojna karta 1:500 000, podela po
Griniču
Vazduhoplovna vojna karta 1:750 000, podela po
Griniču
Saobraćajna karta Srbije 1:500 000,
zidno izdanje
Saobraćajna karta Srbije 1:500 000,
atlasno izdanje
Jedinica
mere
CENA
list
3.648,00 rsd
list
2.938,00 rsd
list
1.840,00 rsd
list
1.269,00 rsd
kpl.Srbija
343,00 rsd
kpl.Srbija
250,00 rsd
Reljefne karte
Red.
broj
1.
NAZIV I IZDANjE
RELjEFNE KARTE
Reljefna karta 1:300 000
2.
Reljefna karta Srbije 1:500 000
3.
Reljefna karta Srbije 1:1 500 000
Jedinica
mere
list
CENA
kpl.Srbija
1.356,00 rsd
18.984,00 rsd
kpl.Srbija
8.569,00 rsd
list
920,00 rsd
Podaci o tačkama geodetske osnove
Red.
broj
1.
2.
NAZIV NUMERIČKOG GEOTOPOGRAFSKOG
MATERIJALA
Koordinate i opis položaja trigonometrijske tačke kopija B obrasca
Nadmorska visina i opis položaja repera, kopija
Jedinica
mere
tačka
reper
CENA
660,00 rsd
660,00 rsd
Fotografski geotopografski materijali
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
NAZIV FOTOGRAFSKOG
GEOTOPOGRAFSKOG MATERIJALA
Aerofotogrametrijski snimak (fotogram, dijapozitiv),
format do 25 x 25 cm
Skenirani aerofotogrametrijski snimak
Fotoskica, format do 40 h 50 cm
Aerofotogrametrijski snimak, snimljen linijskim
senzorom LEICA ADS80 (nivo L0)
- rezolucija do 10 cm
- rezolucija od 10 cm do 20 cm
- rezolucija od 20 cm do 40 cm
Aerofotogrametrijski snimak, snimljen linijskim
senzorom LEICA ADS80
(nivo L1-stereo par)
- rezolucija do 10 cm
- rezolucija od 10 cm do 20 cm
- rezolucija od 20 cm do 40 cm
Digitalni ortofoto, snimljen linijskim senzorom LEICA
ADS80 (nivo L2)
- rezolucija do 10 cm
- rezolucija od 10 cm do 20 cm
- rezolucija od 20 cm do 40 cm
Istorijski aerofotogrametrijski snimak (fotogram,
dijapozitiv), format do 25 x 25 cm, snimljen pre 1990
godine
Skenirani aerofotogrametrijski snimak
Jedinica
mere
komad
komad
CENA
1.925,00 rsd
(za prostor R. Srbije)
2.915,00 rsd
(za prostor R. Srbije)
komad
5.500,00 rsd
km2
km2
km2
3.376,00 rsd
1.772,00 rsd
842,00 rsd
km2
km2
km2
3.038,00 rsd
1.595,00 rsd
758,00 rsd
km2
km2
km2
2.734,00 rsd
1.675,00 rsd
796,00 rsd
komad
komad
4.450,00 rsd
(za prostor van R. Srbije)
5.350,00 rsd
(za prostor van R. Srbije)
Digitalni geotopografski materijali
Red.
broj
NAZIV DIGITALNOG GEOTOPOGRAFSKOG
MATERIJALA
Jedinica
mere
CENA
Rasterske karte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Skenirana i georeferencirana karta u rasterskom formatu
1:25 000,
Skenirana i georeferencirana karta u rasterskom formatu
1:50 000,
Skenirana i georeferencirana karta u rasterskom formatu
1:100 000,
Skenirana i georeferencirana karta u rasterskom formatu
1:200 000,
Skenirana i georeferencirana karta u rasterskom formatu
1:300 000,
Skenirana i georeferencirana karta u rasterskom formatu
1:500 000,
list
2.276,00 rsd
list
2.276,00 rsd
list
2.276,00 rsd
list
2.276,00 rsd
list
2.250,00 rsd
list
2.250,00 rsd
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Skenirana i georeferencirana karta u rasterskom formatu
1:1 000 000,
Skenirana i georeferencirana KVO 50 u rasterskom
formatu
Skenirana i georeferencirana VVK 200 u rasterskom
formatu
Skenirana i georeferencirana VVK 500 u rasterskom
formatu
Skenirana i georeferencirana VVK 750 u rasterskom
formatu
Skenirana i georeferencirana SK 500 u
rasterskom formatu
list
2.250,00 rsd
list
4.826,00 rsd
list
4.111,00 rsd
list
2.949,00 rsd
list
2.234,00 rsd
list
1.519,00 rsd
list
48.603,00 rsd
kpl.Srbija
680.442,00 rsd
list
63.750,00 rsd
kpl.Srbija
892.500,00 rsd
Vektorske karte
13.
14.
Digitalna karta Srbije u vektorskom formatu
1:300 000, bez baze podataka
Digitalna karta Srbije u vektorskom formatu
1:300 000, sa bazom podataka
15.
Digitalna karta Srbije u vektorskom formatu
1:1 000 000, bez baze podataka
list
72.350,00 rsd
16.
Digitalna karta Srbije u vektorskom formatu
1: 1 000 000, sa bazom podataka
list
108.524,00 rsd
- izvorni model (izohipse, kote, trigonometri)
- osnovni model (GRID, rezolucije 25x25m)
list
84.975,00 rsd
list
68.640,00 rsd
- izvedeni model (GRID, rezolucije 50x50m)
list
34.320,00 rsd
- izvedeni model (GRID, rezolucije 100x100m)
list
12.870,00 rsd
Digitalni model terena (visina) Srbije na osnovu TK25
17.
Stručna literatura
Red.
broj
1.
NAZIV LITERATURE
Topografski znaci, priručnik, VGI, 1999.
Jedinica
mere
komad
CENA
631,00 rsd
GTM koji obuhvata teritorije država nastalih od bivše SFRJ
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
Naziv GTM
Skenirana karta, sve razmere, podela po
Griniču (SE)
Skenirana tematska karta, sve razmere
Podaci o trigonometrijskoj,
nivelmanskoj, gravimetrijskoj i
astrogeodetskoj mreži
- Digitalni model terena (DMT)
- Digitalne karte u vektorskom
formatu
Fotografski geotopografski
materijali
Jedinica
mere
Cena po
jedinici
mere
list
1.230,00 rsd
list
1.980,00 rsd
tačka
660,00 rsd
Napomena
U digitalnom rasterskom
obliku
odnosi se samo na prostor
države Crne Gore
odnosi se na sve države bivše SFRJ
Kopija B obrasca
Download

Topografske karte Red. broj NAZIV I IZDANjE TOPOGRAFSKE