Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu,
domů a bytů 2011
Konference k projektu ERRAM CZ-AT
Jan Honner
Český statistický úřad, Praha
České Budějovice
24. května 2013
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011

Sčítání je vyčerpávající statistické zjišťování
organizované pro získání statistických informací o
obyvatelstvu, domech, bytech (a domácnostech)

Provázanost údajů o domech, bytech a osobách
umožňuje maximální zhodnocení zjištěných dat
(odvození domácností, dojížďkových proudů …)

Uživatelé dat sčítání – nejrůznější skupiny, včetně těch,
kteří požadují data v územním detailu a v kartografické
podobě
Využití prostorových informací v SLDB 2011
Územní příprava



Revize ZSJ a statistických obvodů
Revize budov a adresních míst (souřadnice budov)
Vymezení sčítacích obvodů
Terénní práce


Mapy sčítacích obvodů (ortofotomapy)
Popisy sčítacích obvodů (adresní seznamy budov)
Prezentace výsledků


Územně správní struktura státu
Sítě grid
PROJEKT GEOSTAT 1B

Grantový projekt Statistického úřadu Evropských
společenství (Eurostatu) pro období 2012-2013

Spolupráce národních statistických úřadů z 6 zemí (ČR,
Bulharsko, Estonsko, Finsko, Portugalsko, Norsko)

Cíl: vývoj stabilního a transparentního systému
prostorové prezentace statistických dat, který bude
nezávislý na změnách ve vymezení administrativních
jednotek a bude maximálně srovnatelný v rámci celé EU

Výsledek: kartografické zobrazení vybraných dat ze
sčítání ve formě čtvercové mřížky (gridů) při jednotné
velikosti čtverců 1 km2

Datová základna: populační a domovní censy 2011
SÍTĚ GRID – ATRIBUTY A VÝHODY

pravidelné polygonové sítě, které rozdělují území pomocí
mřížky na stejně velké územní celky (buňky), k nimž jsou
přiřazeny (agregované) statistické údaje

členění z hlediska tvaru (čtverec, hexagon) a velikosti
elementární buňky (1x1 km, 250x250 m, 100x100m) → vliv
na prostorové rozlišení (přesnost) zobrazované informace

identický, pravidelný tvar → stejná velikost všech buněk
→ výborná vzájemná srovnatelnost v prostoru

dlouhodobě stabilní → nezávislé na častých změnách ve
vymezení administrativních jednotek

variabilní velikost buněk → volba prostorové úrovně s
požadovanou přesností

prezentace dat v detailním prostorovém rozlišení → snazší
analýza prostorových jevů
SÍTĚ GRID – VYUŽITÍ V PRAXI

mapování životního prostředí obyvatel (např. podíl
městské populace exponovaný nadměrné hlukové zátěži)

geografická podpora krizového managementu (např.
počet obyvatel žijících v záplavovém území)





optimalizace rozmístění zastávek veřejné dopravy
optimalizace výstavby zařízení sociálních služeb
optimalizace sítě prodejen či poboček firmy
geografická podpora marketingových strategií
zpřesnění vymezení některých územních prvků (např.
základní sídelní jednotky) či jiných ad-hoc definovaných
území (např. městské a venkovské regiony)
SÍTĚ GRID – METODY TVORBY
1)
Agregační neboli „bottom-up“ metoda

předpokládá dostupnost primárních statistických
mikrodat georeferencovaných s přesností na jednotlivou
budovu či adresu, které jsou následně agregovány v rámci
jednotlivých buněk

preferována z důvodu větší přesnosti a kvality
prezentovaných výstupů
2)
Disagregační neboli „top-down“ metoda

statistické hodnoty za gridy jsou odvozovány z nejnižších
územně správních jednotek, za které jsou ještě dostupná
příslušná data (např. obce či sčítací obvody)

využití podpůrných prostorových tematických dat ke
zvýšení přesnosti dosažených výsledků (např. využití a
zastavěnost půdy, dálkový průzkum země apod.)
SÍTĚ GRID – VÝCHOZÍ PODMÍNKY NA ČSÚ

99% lokalizace budov prostřednictvím geografických
souřadnic v Registru sčítacích obvodů a budov →
předpoklad pro využití agregační metody

evidované atributy budov lze agregovat do sítě gridů od
roku 2001 prakticky k jakémukoliv časovému okamžiku

prostorově určená data o obyvatelstvu na úrovni budov
zatím k dispozici jen v letech konání censu (2001 a 2011)

v intercensálním období jsou počty obyvatel z bilancí
dostupné nejvýše na úroveň obcí → konstrukce
populačních gridů v tomto období proto předpokládá
použití disagregační metody

charakteristiky bytového fondu lokalizovány na úroveň
budov rovněž pouze v letech konání censu (2001 a 2011)
Záměry pro nejbližší období
o v září 2013 počet obyvatel ze SLDB 2011 podle obvyklého
bydliště (požadováno v rámci projektu GEOSTAT)
o počet obyvatel podle pohlaví
o počet obyvatel podle pohlaví a základních
věkových slupin (0–14, 15–64, 65 a více let)
o v první polovině roku 2014 další data ze SLDB, například
o obyvatelstvo podle vzdělání
o obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
o domácnosti ………………
o nutno však chránit individuální údaje !!!!!
Děkuji za pozornost.
Český statistický úřad
Odbor informačních služeb
[email protected]
www.czso.cz
www.scitani.cz
Download

Statistická data: SLDB 2011 v síti